• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci Jozef Elsner, Miroslav Maxon, Vladimír Mečiar, Boris Zala a Renáta Zmajkovičová. Na zahraničnej služobnej ceste je pán poslanec Vojtech Tkáč.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu nasleduje osem medzinárodných zmlúv. Preto navrhujem, aby ku každej zmluve vystúpil navrhovateľ, po ňom spravodajca s tým, že hlasovanie vykonáme po prerokovaní všetkých zmlúv. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno. Ďakujem veľmi pekne.

  Takže pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 85, spoločnú správu ako tlač 85a.

  Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Ivan Mikloš. Pán podpredseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 167 z 21. 2. 2001 vláda vyslovila súhlas s touto zmluvou. Zmluva bola podpísaná dňa 27. augusta 2001 v Soule. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 867 zo dňa 7. augusta 2002 vláda vyslovila súhlas s dodatkom zmluvy, ktorým bola schválená doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

  V snahe vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie sa Slovenská republika a Kórejská republika rozhodli uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, keďže v súčasných hospodárskych vzťahoch má Slovenská republika s Kóreou v oblasti medzinárodného zdanenia bezzmluvný vzťah. Cieľom zmluvy je vytvoriť právny rámec na rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Uplatňovaním zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi oba zmluvné štáty. Zmluva eliminuje nadmerné daňové zaťaženie vyplývajúce z uplatnenia daňovej sústavy SR a Kórey tým, že odstraňuje zdanenie toho istého príjmu dvakrát. Zmluva sa tak stáva jednou z najdôležitejších podmienok rozvoja vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov. Veľký význam tejto zmluvy spočíva i v rozvoji spolupráce daňových administratív pri predchádzaní daňovým únikom.

  Uzavretie tohto zmluvného dokumentu nebude mať negatívny dosah na štátny rozpočet, naopak, rozvojom slovensko-kórejských hospodárskych vzťahov sa predpokladá pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Zmluva nevyžaduje zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a nedotýka sa záväzkov z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pokiaľ ide o otázku zlučiteľnosti tejto zmluvy s právom Európskej únie, zamedzenie dvojitého zdanenia je vo výlučnej národnej pôsobnosti členských krajín Európskej únie. Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu predloženú zmluvu prerokoval na svojom zasadnutí 27. novembra 2002, vyslovil s ňou súhlas svojím uznesením č. 34. Ústavnoprávny výbor zmluvu prerokoval na svojom zasadnutí 3. 12. a svoje odporúčanie vyslovil uznesením č. 50.

  Ďakujem pekne za pozornosť a žiadam vás o schválenie tejto zmluvy. Skončil som.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Teraz prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Jozefa Hurbana, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu. Pán poslanec, ako spoločný spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov podľa tlače 85a v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 67 z 20. novembra 2002 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s touto zmluvou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania k tomuto návrhu zmluvy stanoviská poslancov Národnej rady. Obidva určené výbory odporúčajú Národnej rade so zmluvou vysloviť súhlas. Z uznesení uvedených výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk týchto výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, aby vyslovila súhlas s predloženou zmluvou a aby zároveň rozhodla, že zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, nech sa páči.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu. Ako jediný pán poslanec Šulaj. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera sme si vypočuli v podstate správu o novele zákona o štátnom rozpočte, preto predpokladám, že takisto budete venovať pozornosť systémovému spracovaniu problematiky daní a vlastne budeme rokovať o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia s Kórejskou republikou. Predpokladám, že na rad sa dostanú aj podobné zmluvy, a preto je tu jediná moja otázka alebo jediný okruh otázok.

  Na základe akých typových zmlúv boli spracované tieto jednotlivé zmluvy? Či boli v podstate tieto zmluvy publikované, tieto typové zmluvy medzinárodného charakteru publikované v zbierke našich zákonov alebo či ich ministerstvo financií publikovalo verejnosti, pretože na celkové posúdenie dvojitého zdanenia je dôležitá aj táto právna záležitosť. Takže chcel by som sa opýtať, či je táto zmluva v súlade s typovou zmluvou OECD a aké sú tam rozpory medzi zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia v jednotlivých článkoch a typovou zmluvou OECD. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nech sa páči, máte slovo.

 • Áno. Na otázku pána poslanca môžem odpovedať, že text tejto zmluvy, ako aj text iných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je vypracovaný v súlade s ustanovenia modelovej daňovej zmluvy OECD. Či sú tieto zmluvy publikované v Zbierke zákonov, to sa priznám, že neviem teraz odpoveď, ale môžem zistiť dodatočne a dám pánu poslancovi odpoveď.

 • Pýtam sa pána spravodajcu, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nie. Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz nasleduje druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 86. Spoločnú správu ako tlač 86a.

  Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Ivan Mikloš. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci.

  Pán poslanec Šulaj, pán poslanec Drgonec ma teraz informoval, že zverejňované sú, ale až potom, keď je to ratifikované, schválené parlamentom. Čiže tieto zmluvy budú publikované v zbierke až teraz po schválení parlamentom. Takú informáciu pán od pána poslanca Drgonca.

  Dovoľte mi uviesť návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 394 z 31. mája 2000 vláda vyslovila súhlas s touto zmluvou. Zmluva bola podpísaná dňa 15. 4. 2002 v Reykjavíku. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 868 zo 7. augusta 2002 vláda vyslovila súhlas s dodatkom zmluvy, ktorým bola schválená doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

  V snahe vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie sa Slovenská republika a Islandská republika rozhodli uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, keďže v súčasných hospodárskych vzťahoch má Slovenská republika s Islandom v oblasti medzinárodného zdanenia bezzmluvný vzťah. Cieľom zmluvy je vytvoriť právny rámec na rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Uplatňovaním zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi oba zmluvné štáty. Zmluva eliminuje nadmerné daňové zaťaženie vyplývajúce z uplatnenia daňovej sústavy Slovenskej republiky a Islandu tým, že odstraňuje zdanenie toho istého príjmu dvakrát. Význam tejto zmluvy spočíva i v rozvoji spolupráce daňových administratív pri predchádzaní daňových únikov. Zmluva sleduje objektívne rozdelenie práva na zdanenie príjmu medzi štát zdroja a štát, v ktorom má príjemca sídlo alebo bydlisko.

  Text zmluvy je vypracovaný v súlade s ustanoveniami modelovej daňovej zmluvy OECD, ktorú Slovenská republika považuje za štandard a prostriedok na harmonizáciu medzinárodného zdaňovania. Uzavretie tohto zmluvného dokumentu nebude mať negatívny dosah na štátny rozpočet, naopak, rozvojom slovensko-islandských hospodárskych vzťahov sa predpokladá pozitívny vplyv. Celkový prínos uzatvorenia tejto zmluvy bude závisieť od tempa rozvoja jednotlivých foriem hospodárskej spolupráce medzi oboma štátmi.

  Keďže je zmluva v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku zmluvou prezidentskej povahy, musí byť predložená na schválenie Národnej rade. Táto zmluva je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonmi. Zmluva priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb pri zamedzení dvojitého zdanenia. Súčasťou predkladaného materiálu je preto aj doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi. Zmluva nevyžaduje zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a nedotýka sa záväzkov z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pokiaľ ide o otázku zlučiteľnosti tejto zmluvy s právom Európskej únie, zamedzenie dvojitého zdanenia je vo výlučnej národnej pôsobnosti členských štátov Európskej únie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Teraz prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Juraja Lišku, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 86) v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 68 z 20. novembra 2002 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o tomto návrhu zmluvy žiadne stanoviská poslancov Národnej rady a ani žiadne pozmeňujúce návrhy. Obidva určené výbory odporúčajú Národnej rade vysloviť s touto zmluvou súhlas. Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Preto gestorský výbor na základe stanovísk týchto výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, aby vyslovila súhlas s touto zmluvou a aby zároveň rozhodla, že zmluva medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Pán podpredseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, za túto správu a teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Pán poslanec Šulaj. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Nechcem byť chronický diskutér, ale upozorňujem ešte raz na právne súvislosti. My dnes máme prijímať zákon o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy, ktorá by mala byť uverejnená v Zbierke zákonov. Ja sa teda pýtam, ak sa odvolávame na modelový typ zmluvy OECD, či tento modelový typ zmluvy bol niekde evidovaný v Zbierke zákonov, pretože ja napríklad ako normálny občan daňový poradca 10 rokov som sa k tomu nedostal iba na základe iných skutočností. To bola prvá otázka. Alebo či boli niekde publikované ministerstvom financií. To je prvá vec, čo sa týka vôbec porovnania s modelovým typom OECD a s klasickou, normálnou zmluvou, ktorú to porovnávame.

  Každá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia má ešte aj určité výnimky oproti tejto modelovej zmluve. Tak som sa pýtal, keď nepoznáme modelový typ OECD, ale on existuje, aké sú výnimky tejto zmluvy oproti tomuto modelovému typy zmluvu? Viete, v opačnom prípade budeme o daňovníctve hovoriť len veľmi teoreticky. Pretože my sa tu môžeme baviť o licenčných poplatkoch, môžeme sa baviť o rezidentoch, môžeme sa baviť o tretích krajinách, o princípe 185 dní a tak ďalej atď.

  Takže ja nechcem vyvolávať rozpravu, chcem len, aby informácie pre radových občanov boli publikované tak, aby sa k nim vedeli dostať všetci ľudia a mohli postupovať len v legislatíve tohto štátu. Ďakujem. Nechcem odpoveď.

 • Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil ústne do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nech sa páči.

 • Aj keď pán poslanec nechcel odpoveď, tak si neodpustím krátku poznámku. Neviem, prečo by modelová zmluva OECD mala byť zverejňovaná v našej Zbierke zákonov. Predpokladám, aj keď som to neoveroval, ale predpokladám, že modelová zmluva OECD je prístupná na internetovej stránke OECD, pretože nejde o žiadne tajnosti a OECD má všetky tieto dokumenty zverejnené na svojej internetovej stránke. A opakujem, táto zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj predchádzajúca, je v súlade s touto modelovou zmluvou OECD.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom je druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 21, spoločnú správu 21a.

  Návrh vlády odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf Chmel. Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch bol prerokovaný a schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 1095 z 9. októbra 2002. Následne bol prerokovaný v jednotlivých výboroch Národnej rady, ktoré predkladaný materiál schválili bez pripomienok a odporúčali jeho prijatie.

  Jednou z najvýznamnejších podmienok riešenia problému ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetov kultúrneho dedičstva, ich ochrany a navrátenia do krajiny pôvodu je zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodne akceptovaného a účinného systému právnej ochrany. Dohovor UNIDROIT tieto kritériá spĺňa. Je kompatibilný s normami a právnymi predpismi Európskej únie, pričom zastrešuje aj veľký počet multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv. Zoznam štátov sveta, ktoré dohovor podpísali, ratifikovali alebo k nemu pristúpili, dokument je skutočnosť, že Slovenská republika sa pristúpením k dohovoru zaradí do systému ochrany a prevencie, ktorý efektívne zabráni nevyčísliteľným škodám spôsobovaným nepovoleným vývozom a ilegálnymi obchodmi s predmetmi kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni. Dohovor je multilaterálnou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, na ktoré platnosť sa vyžaduje súhlas Národnej rady podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, a ktorá má prednosť pre zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR. Na jeho zavedenie do praxe a uplatňovanie preto nie je potrebné prijímať žiaden nový zákon.

  Dohovor UNIDROIT bol schválený v júni 1995 za účasti predstaviteľov 70 štátov, pričom platnosť nadobudol v júni 1998. Medzinárodné spoločenstvo tak vyjadrilo potrebu právnej ochrany svojho kultúrneho dedičstva a zároveň odhodlanie efektívnej spolupráce v boji proti nezákonnému ilegálnemu obchodu s kultúrnymi predmetmi na úrovni prevencie, potláčania, ale aj reštitúcie a navrátenia. Uvedeným zámerom zodpovedá štruktúra obsahu dohovoru, pričom každý jeho článok okrem všeobecnej časti obsahuje aj právnu analýzu a stanovisko ministerstva kultúry.

  Podpísanie dohovoru nemá dosah na štátny rozpočet a neutvára nároky na zamestnanosť, pretože ministerstvo kultúry je zákonom určené na zabezpečovanie procesov spätých s návratom ukradnutých alebo nelegálne vyvezených kultúrnych predmetov. Vo vzťahu k medzinárodnému právnemu poriadku je problematika ochrany predmetov kultúrneho dedičstva v legislatívnom systéme Slovenskej republiky upravená viacerými právnymi predpisy. V rámci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky budú vytvorené všetky potrebné podmienky na implementáciu dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch.

  Záverom si vás, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem požiadať o schválenie predloženého návrhu v súlade s navrhovaným uznesením. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi. Čiže rokujeme o dohovore UNIDROIT.

  Prosím teraz určeného spoločného spravodajcu predsedu výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pána poslanca Ferdinanda Devínskeho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

 • Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, ctení kolegovia, vážení členovia vlády, pán minister, rád by som vás oboznámil s výsledkom rokovania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch.

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k dohovoru UNIDROIT pridelil predseda Národnej rady na rokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Za gestorský výbor určil predseda Národnej rady výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá.

  Výsledky prerokúvania návrhu: Ústavnoprávny výbor aj výbor pre vzdelanie zhodne odporúčajú návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk poslancov výborov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas

  1. s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch a

  2. s uplatnením vyhlásenia Slovenskej republiky v znení Slovenská republika vyhlasuje, že podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky môže byť uplatňovaný len postup podľa čl. 16 ods. 1 písm. c), rozhodnúť, že Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Pán predsedajúci, to je všetko.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, keďže nemám žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujeme aj pánovi ministrovi, aj spravodajcovi.

  Podľa programu teraz nasledujú štyri návrhy, ktoré odôvodňuje minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Pavol Prokopovič. Navrhujem, aby pán minister odôvodnil všetky návrhy naraz a po vystúpení spoločného spravodajcu bude zlúčená rozprava k týmto bodom s tým, že o každom návrhu, samozrejme, budeme hlasovať osobitne.

  Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Takže dávam teraz slovo ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Pavlovi Prokopovičovi a prosím ho, aby odôvodnil návrhy pod bodmi 11 až 14 programu, t. j. tlače 76, 89, 75 a 79, a to sú:

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách,

  ďalší je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách,

  tretím návrhom je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe

  a posledný je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

  Pán minister, nech sa páči, postupne môžete uviesť jednotlivé návrhy.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážení páni ministri, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní uviesť odôvodnenie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách. Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 ods. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Dohodu schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 458 zo dňa 9. mája 2002 a bola podpísaná 15. mája 2002 v Bratislave pri príležitosti návštevy prezidenta Macedónskej republiky na Slovensku. Účelom dohody je vytvoriť právny rámec na vykonávanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi oboma štátmi. Nová zmluvná základňa pre civilné letectvo je nutná z hľadiska nevyhovujúceho stavu federálnych dohôd, je vo vzťahu ku všetkým štátom. Bol určený letecký dopravca Česko-slovenské aerolínie a hlavným bodom na nalietavanie bola Praha.

  Okrem týchto dôvodov je potrebné obnovovať zmluvnú základňu v dôsledku rýchleho rozvoja civilného letectva, pretože podľa odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva sú členské štáty zaviazané zakomponovať do bilaterálnych dohôd nové prvky, ako sú ustanovenia o bezpečnosti letov, kontrola lietadla a prevádzkovateľa na letiskovej ploche, počítačové rezervačné systémy predaja leteniek a podobne. Text predkladanej dohody zodpovedá štandardným bilaterálnym dohodám o leteckej doprave, ktoré má Slovenská republika už uzavreté s viacerými štátmi Európy i sveta.

  Zároveň vás, pani poslankyne, páni poslanci, prosím o vyslovenie súhlasu s predmetnou dohodou a rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy.

  Ďalej mi dovoľte uviesť odôvodnenie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách.

  Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 ods. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má prednosť pred zákonmi, keďže článok 5 zmluvy vytvára právny rámec na prechod privilegovaných vlakov jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany bez vykonávania hraničného vybavovania.

  Zmluva bola podpísaná dňa 20. novembra 2001 v Ostrave na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732 z 15. augusta 2001. Následne mala byť ako prezidentská zmluva predložená na vyjadrenie súhlasu Národnej rade. Keďže medzičasom boli prijaté zmeny a doplnenia legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých má byť súčasťou materiálu predkladaného na schválenie Národnou radou aj doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky predložilo túto doložku formou dodatku do Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a vláda tento dodatok schválila uznesením č. 1217 6. novembra 2002.

  Vzhľadom na to, že ide o zmluvu, ktorá má uľahčiť prevádzku železničnej dopravy v mimoriadnych situáciách v oboch štátoch, a vzhľadom na častý výskyt záplav na rieke Morave je potrebné, aby zmluva nadobudla platnosť čo najskôr. Odporúčam preto vysloviť súhlas s predmetnou zmluvou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy.

  Ďalej uvádzam odôvodnenie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe.

  Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady, tak ako v predchádzajúcich prípadoch, podľa čl. 86 ods. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Dohodu schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 692 zo dňa 18. 7. 2001 a bola podpísaná 5. septembra 2001 na Paneurópskej konferencii o vnútrozemských vodných cestách v Rotterdame. Dodatok obsahujúci doložku schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 542 zo dňa 29. 5. 2002. Vychádzajúc z úlohy vnútrozemskej plavby, ktorou je jej ekonomická, ekologická výhodnosť a poskytovanie voľnej infraštruktúry a prepravných kapacít, čím umožňuje znížiť spoločenské náklady a negatívne dosahy na životné prostredie, je predkladaná dohoda realizačným výstupom uskutočnenia cieľov a zámerov obidvoch strán. Text predkladanej dohody zodpovedá štandardným bilaterálnym dohodám o vnútrozemskej plavbe, ktoré má Slovenská republika uzavreté so Spolkovou republikou Nemecko a Holandským kráľovstvom. Ustanovenia dohody komplexne riešia problematiku vnútrozemskej plavby na územiach obidvoch štátov vrátane režimu plavby na rieke Morave, kde je vodný tok v dĺžke 50 kilometrov spoločným hraničným úsekom. Dohoda upravuje aj otázky súvisiace s uznávaním dokladov odbornej spôsobilosti pomocou členom lodných posádok a vytváraním spoločných podnikov prevádzkovateľmi vodnej dopravy.

  Zároveň vás, pani poslankyne, takisto prosím o vyslovenie súhlasu s predmetnou dohodou a o rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy.

  A nakoniec v sérii štyroch predkladaných materiálov dovoľte mi uviesť odôvodnenie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

  Tak ako v predchádzajúcich prípadoch, aj tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 ods. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zároveň takisto ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má prednosť pred zákonmi. Predkladaná dohoda je štandardnou bilaterálnou dohodou, aké sme uzavreli s väčšinou európskych štátov. Jej účelom je úprava práv a povinností dopravcov v zmysle súčasných európskych potrieb a predpisov. Nahradí dohodu pre osobnú dopravu z roku 1996 a zároveň dohodu pre nákladnú dopravu z roku 1992.

  Návrh na uzavretie dohody schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 520 dňa 22. mája 2002, v zmysle ktorého bola následne 14. júna 2002 v Bratislave podpísaná. Na žiadosť nemeckej strany sa dohoda predbežne vykonáva odo dňa jej podpisu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Platnosť nadobudne potom, ako nemeckej strane oznámime splnenie vnútroštátnych predpisov na nadobudnutie jej platnosti. Keďže Nemecko je pre Slovenskú republiku významný obchodný partner a spomínané dohody sú v súčasnosti nevyhovujúce, odporúčam plénu vysloviť s touto dohodou súhlas a zároveň aj rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy.

  Ďakujem pekne za pozornosť. Pán predsedajúci, skončil som s odôvodnením všetkých štyroch materiálov.

 • Ďakujem, pán minister, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pána poslanca Jána Jasovského, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vláda, dámy a páni, predkladám tlač 76a, spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie vo výboroch ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pričom ako gestorský výbor určil výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač a gestorský výbor schválil a prerokoval spoločnú správu výborov uznesením. Iné výbory Národnej rady návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali. Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali stanoviská v zmysle: ústavnoprávny výbor prerokoval s uznesením a s návrhom vysloviť súhlas a rozhodol, že ide o medzinárodnú zmluvu, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie takisto prerokoval tento návrh a odporučil Národnej rade vysloviť s návrhom súhlas, pričom gestorský výbor v súlade s príslušnými paragrafmi rokovacieho poriadku konštatuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Zároveň predkladám tlač 89a, čo je spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predkladá ako gestorský výbor túto spoločnú správu výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej peážnej doprave.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu príslušným rozhodnutím na prerokovanie vo výboroch: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pričom ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie spolu s určením lehoty. Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač, zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor vyslovuje s návrhom súhlas a navrhuje rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa príslušného paragrafu. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie takisto navrhuje vysloviť súhlas. Iné výbory tento návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali. Gestorský výbor zároveň konštatuje, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, pričom táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Tlač 75a, spoločná správa výborov Národnej rady na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s príslušnými paragrafmi rokovacieho poriadku predkladá Národnej rade spoločnú správu výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie vo výboroch, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pričom ako gestorský výbor bol určený výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Uvedené výbory prerokovali tieto správy, pričom výbory konštatujú: Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh a odporúča vysloviť s návrhom súhlas a zároveň rozhodol, že ide o medzinárodnú zmluvu. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie takisto prerokoval návrh a tiež odporúča Národnej rade vysloviť s návrhom súhlas. Iné výbory návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali. Zároveň gestorský výbor konštatuje, že ide o zmluvu podľa príslušného článku ústavy a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Tlač 79a je spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

  Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predkladá Národnej rade ako gestorský výbor spoločnú správu výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pričom ako gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Uvedené výbory prerokovali návrh s tým, že výbory zaujali tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor návrh prerokoval, navrhuje vysloviť s návrhom súhlas a rozhodnúť, že ide o zmluvu podľa príslušného článku ústavy; výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie takisto prerokoval návrh a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť s návrhom súhlas. Zároveň konštatujem, že iné výbory návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali. Gestorský výbor na základe rokovaní výborov konštatuje, že ide o zmluvu podľa čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Všetko. Ďakujem pekne, je možné otvoriť rozpravu, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán spravodajca, za uvedenie všetkých štyroch návrhov.

  Teraz otváram rozpravu o týchto bodoch programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o týchto bodoch programu.

  Ďakujem aj pánovi ministrovi, aj pánovi spravodajcovi.

  Žiadam predsedov poslaneckých klubov, aby sa potom zastavili tu u predsedajúceho, chcel by som sa dohodnúť s nimi, kedy by sme potom hlasovali aj o týchto prerokovaných bodoch a poprípade aj o ďalších. Takže prosím všetkých predsedov poslaneckých klubov, aby sa zastavili tu u predsedajúceho.

  Teraz budeme pokračovať ešte druhým a tretím čítaním o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 podpísaným Slovenskou republikou v Haagu dňa 19. septembra 2002.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 78. Rozdané máte aj uznesenie ústavnoprávneho výboru, ku ktorému je pripojený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Daniel Lipšic. Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine bol prijatý v rámci Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného 25. októbra 1980. Dohovor je súčasťou tzv. širšieho acquis communautaire Európskej únie. Tento dohovor je posledným z trojice dohovorov, ktoré nahrádzajú a modernizujú Dohovor o civilnom konaní z 1. marca 1954. Túto trojicu dohovorov okrem predmetného dohovoru tvoria Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 15. novembra 1965 a Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 18. marca 1970.

  Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine nahrádza články 17 až 26 Dohovoru o civilnom konaní z roku 1954, a to vo vzťahu medzi zmluvnými stranami neskoršieho dohovoru, a prehlbuje ochranu účastníkov konania v ňom obsiahnutú a rozširuje jeho pôsobnosť. Hlavným predmetom úpravy dohovoru je úprava právneho postavenia štátnych občanov zmluvných strán dohovoru a osôb s obvyklým pobytom na území zmluvných strán, ako aj právnických osôb so sídlom na území zmluvných strán v konaní v občianskych a obchodných veciach pred súdmi ostatných zmluvných strán dohovoru.

  Dôležitým prínosom pre občanov Slovenskej republiky bude nový mechanizmus spolupráce vytvorený dohovorom, ktorý umožňuje osobám, ktoré chcú uplatniť svoje právo či pohľadávku pred súdom v inom zmluvnom štáte, aby požiadali o oslobodenie od súdnych poplatkov, prípadne trov konania prostredníctvom príslušného orgánu svojho domovského štátu, ktorý sprostredkuje zaslanie tejto žiadosti do cudziny spôsobom upraveným v dohovore. Vzhľadom na charakter svojej úpravy ide o medzinárodnú zmluvu priamo vykonateľnú, ktorá nevyžaduje na svoje bezprostredné vykonávanie žiadne legislatívne opatrenia.

  Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa § 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom prednosť pred ustanoveniami tohto zákona. Medzinárodná zmluva obsahuje priamu úpravu práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb a ide preto o zmluvu, ktorá pred ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 7 ods. 4 ústavy. Súčasne ide o medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a podľa čl. 7 ods. 5 ústavy má prednosť pred zákonom. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Teraz prosím určenú spravodajkyňu z ústavnoprávneho výboru pani poslankyňu Janu Laššákovú, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Pani spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 77 z 22. novembra tohto roka pridelil uvedený dohovor len ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval dňa 3. decembra 2002 návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 20. októbra 1980 podpísaného Slovenskou republiky v Haagu dňa 19. septembra 2002, ktorú máte ako tlač 78, a uznesením konštatoval, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi. Odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, a podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohovorom o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 s výhradou podľa 1. ods. čl. 28 dohovoru tohto znenia:

  „Slovenská republika podľa 1. ods. čl. 28 dohovoru vylučuje uplatnenie čl. 1 na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc, nie je zaručená vzájomnosť.“

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa.

  Teraz otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa či sa hlási niekto ústne do rozpravy, keďže som žiadnu písomnú prihlášku nedostal. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem aj pánovi podpredsedovi, aj pani spravodajkyni.

  Chcem vám oznámiť, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, že na základe dohody s predsedami poslaneckých klubov hlasovať o všetkých prerokovaných otázkach budeme dnes o 16.00 hodine. Okolo 16.00 hodiny by sme hlasovali o všetkých prerokovaných otázkach. To znamená, že vtedy by sme uskutočnili aj prípadné tajné voľby.

  Chcem ešte ďalšiu prosbu. Keďže pán minister dopravy, pôšt a telekomunikácií má ešte jeden jediný bod, či by sme, a ten je 29., aby tu kvôli tomu nemusel zostať, či by sme to nemohli predradiť.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne za pochopenie.

  Takže budeme teraz pokračovať v rokovaní o

  vládnom návrhu na voľbu predsedu Poštového úradu.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 30.

  Dávam slovo teraz ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Pavlovi Prokopovičovi, aby návrh vlády uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, veľmi pekne ďakujem za ústretovosť a veľmi si ju cením.

  Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodnil na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh na voľbu predsedu Poštového úradu. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 507 zo 6. novembra 2001 o poštových službách bol dňom 1. januára 2002 zriadený Poštový úrad so sídlom v Žiline. V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 tohto zákona na čele Poštového úradu ako orgánu štátnej správy je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na funkčné obdobie 6 rokov.

  Na funkciu predsedu Poštového úradu bolo vyhlásené výberové konanie zverejnené v denníkoch SME 29. 1. 2002 a Práca 26. 1. 2002. Prihlásení boli traja uchádzači. Výberová komisia po posúdení plnenia kritérií vzdelania, odbornej praxe, znalosti cudzieho jazyka, občianskej bezúhonnosti a riadiacich predpokladov a schopnosti vysokého pracovného nasadenia odporučila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podať návrh na zvolenie prof. RNDr. Ing. Karola Achimského, CSc., za predsedu Poštového úradu a predložiť ho na schválenie vláde Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 20. novembra 2002 predložený návrh na zvolenie do funkcie predsedu Poštového úradu prof. RNDr. Ing. Karola Achimského, CSc., schválila a prijala k tomu uznesenie č. 1260. Navrhnutý kandidát disponuje nielen najvyšším možným odborným vzdelaním v požadovanej oblasti, ale i dlhoročným profesionálnym pôsobením v tejto sfére má všetky predpoklady na úspešný výkon funkcie predsedu Poštového úradu. Poštový úrad je orgánom štátnej správy a odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú štátnu službu, sa riadi zákonom č. 312/2001 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje aj na predsedu Poštového úradu, ktorého platové náležitosti pripraví Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na základe uvedených faktov si dovoľujem vás požiadať o schválenie predloženého návrhu na voľbu predsedu Poštového úradu. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Teraz dávam slovo členovi výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslancovi Jánovi Jasovskému, aby informoval Národnú radu o prerokovaní tohto návrhu vo výbore. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená vláda, dámy a páni, predkladám tlač 30a, je to správa o výsledku rokovania výboru Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na voľbu predsedu Poštového úradu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predkladá Národnej rade ako gestorský výbor správu výboru k návrhu vlády na voľbu predsedu Poštového úradu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s tým, že správu výboru o prerokovaní podá poverený člen výboru.

  Uvedený výbor prerokoval pridelenú parlamentnú tlač a poveril predsedu výboru predložiť správu. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali. Výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady, svoje stanoviská v zmysle príslušných paragrafov. Výbor, ktorému bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujal toto stanovisko. Výbor prerokoval návrh a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh vlády schváliť. Výbor teda odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť prof. RNDr. Ing. Karola Achimského, CSc., za predsedu Poštového úradu na prvé funkčné obdobie dňom 1. januára 2003. Voľbu vykonať v zmysle príslušných paragrafov rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  V prípade, ak bude predseda Poštového úradu zvolený, výbor navrhuje prijať ďalšie uznesenie, a to odporúča Národnej rade Slovenskej republiky poveriť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pripraviť návrh pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie zaradenia platových náležitostí predsedu uvedeného Poštového úradu. V prípade valorizácie stupnice platových taríf pripraviť návrh pre predsedu Národnej rady na úpravu príslušných zložiek platu a prerokovať návrh štatútu Poštového úradu. Zároveň výbor odporúča uložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky rozhodovať podľa návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie o zaradení a platových náležitostiach predsedu Poštového úradu. Schváliť svojím rozhodnutím po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie štatút Poštového úradu. Pričom táto správa, ktorú som citoval, výboru Národnej rady bola schválená uznesením z 9. decembra 2002. Zároveň mám rozhodnutím výboru príslušné oprávnenia podľa § 79 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Pán spravodajca a nikto iný, takže končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Budem veľmi krátko hovoriť. Nebudem vysvetľovať dôvody vzniku Poštového úradu, pretože poštový zákon sme schvaľovali v Národnej rade prednedávnom, z ktorého vyplýva potreba zriadenia Poštového úradu a zároveň potreba zvolenia predsedu Poštového úradu. Ja len v záujme zrýchlenia rokovania Národnej rady si dovoľujem predniesť návrh, aby voľba nebola vykonávaná tajným hlasovaním, ale aby voľba bola vykonaná verejným hlasovaním. Svoj návrh odôvodňujem tým, že ide, tak ako bolo konštatované ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií, o človeka s najväčším množstvom, by som povedal, oprávnení azda na vykonávanie tejto funkcie.

  Domnievam sa, že Národná rada zváži túto ponuku a bude ju akceptovať. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, pán minister? Nie. Ďakujem pekne. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a teraz budeme pokračovať v rokovaní podľa schváleného programu ďalším bodom.

  Ďalším bodom je

  návrh na odvolanie zástupcov štátu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (tlač 23).

  Hneď potom by sme rokovali aj o

  návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (tlač 110).

  Preto navrhujem, aby sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu.

  Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s týmto návrhom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Takže z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky Rudolf Zajac. Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, dámy a páni, v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky uznesením 1145 z 23. októbra 2003 schválila návrh na odvolanie zástupcov štátu a zástupcu zamestnávateľov správnej rady z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1226 zo 6. novembra 2002 bol vypustený návrh na odvolanie zástupcu zamestnávateľov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a týmto uznesením vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi zdravotníctva povinnosť zabezpečiť náhradný výkon, zrušila náhradný výkon oprávnení správy Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V súlade s § 42 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení predkladám na rokovanie pléna Národnej rady návrh na odvolanie týchto zástupcov štátu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne: MUDr. Martina Demeša, Ing. Máriu Husárovú, MUDr. Jozefa Murgaša, MUDr. Martina Zborovjana a Ing. Vojtecha Puhu.

  Súčasne mi dovoľte predniesť, aby v súlade s tým istým citovaným zákonom som navrhol za nových členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne na obdobie dvoch mesiacov, teda do zvolenia riadnych členov Správnej rady, ktoré príde vo februári 2003, týchto členov Správnej rady: MUDr. Petra Ottingera, štátneho tajomníka, Ing. Jána Králika, vrchného riaditeľa ekonomickej sekcie ministerstva zdravotníctva, MUDr. Svätopluka Hlavačku, vrchného riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti, MUDr. Annu Jauschovú, riaditeľku odboru farmácie, a Ing. Vlastu Feješovú za ministerstvo financií.

  Navrhovaní kandidáti nemajú výhrady k zverejneniu ich osobných údajov. Žiadam, pán predsedajúci, aby sme pokračovali ďalej.

 • Áno, pán minister. Takže ďakujem pekne.

  Teraz žiadam pána poslanca Tibora Bastrnáka, aby podal informáciu o prerokovaní návrhov vo výbore. Je poverený výborom pre zdravotníctvo. Takže, pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, dámy a páni, dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 54 z 13. novembra 2002 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie do 29. novembra 2002 návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcu štátu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na svojej 3. schôdzi dňa 28. novembra prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Predložený návrh vlády posúdil a vyslovil s návrhom vlády Slovenskej republiky súhlas.

  Podľa § 42 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky odvolať zástupcov štátu pána MUDr. Demeša, Ing. Husárovú, MUDr. Murgaša, MUDr. Zborovjana, Ing. Puhu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky o odvolaní hlasovať verejne a naraz o všetkých.

  A zároveň mi dovoľte podať správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 80 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie návrh vlády Slovenskej republiky na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu Slovenskej republiky dňa 9. decembra. Výbor konštatoval, že návrh je predložený v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  Výbor posúdil predložené návrhy na kandidátov, súhlasil s nimi a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zvoliť zástupcov štátu pána MUDr. Petra Ottingera, Ing. Jána Králika, MUDr. Svätopluka Hlavačku, MUDr. Annu Jauschovú a Ing. Vlastu Feješovú do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o voľbe hlasovať tajne.

  Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Skončil som.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o týchto bodoch programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch programu za skončenú.

  Pán poslanec Hanzel, bohužiaľ. Pýtam sa, či je súhlas s tým, aby sme napriek tomu, že pán poslanec Hanzel zmeškal možnosť sa prihlásiť do rozpravy, či mu dáme možnosť?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno. Ďakujem pekne.

  Takže pán poslanec Hanzel ako jediný sa prihlásil ústne do rozpravy, síce skoro zmeškal lietadlo, ale zachytil sa o chvost. Takže, nech sa páči, môžete vystúpiť v rozprave.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, ja naozaj len veľmi krátko, možnože by to ani do rozpravy nepatrilo, len sa chcem spýtať, keď rozprávame o odvolaní zástupcov štátu z členov funkcie Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Chcem len povedať toľko, že ako je to možné, že zástupcovia štátu súhlasia s niečím a druhí zas nesúhlasia? A ako je to možné, že my konštatujeme, že niekto dva roky, údajne dva roky porušuje povedzme zákon alebo vnútorné predpisy a až teraz konáme? Tak chcem len, aby sa toto neopakovalo druhý raz, pýtam sa, či vôbec existujú kontrolné mechanizmy na to, aby v prípade, že niekto začne porušovať nejaký zákon, aby sme mohli konať a mohli konať skorej. A kto bude kontrolovať to, aby sa konalo v takýchto prípadoch skôr? Čiže aby sa zabezpečil nejaký kontrolný mechanizmus, aby tí ľudia, ktorí v budúcnosti tam budú, boli pod prísnejšou kontrolou štátu. To je všetko. Ďakujem.

 • Pán poslanec bol jediný, ktorý vystúpil v rozprave, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ak dovolíte, budem veľmi stručný, ale to, čo poviem, by som bol rád, keby ste počuli.

  Rozmohol sa jeden nešvár v Slovenskej republike a ten nešvár je kšeftovanie so všetkým, so všetkým možným aj nemožným. Tento nešvár pochytil aj Všeobecnú zdravotnej poisťovňu a pochytil ju spôsobom, ktorý je prinajmenšom v rozpore s dobrými mravmi. Zástupcovia štátu sa odtrhli od svojej povinnosti zastupovať záujmy štátu, pretože štát je ten, ktorý v konečnej relácii zlé hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne musí oddlžovať z našich spoločných prostriedkov.

  Či je na vine predchodca Roman Kováč, či sú na vine zástupcovia štátu, či je vôbec dobrý systém tripartitného riadenia najväčšieho ústavu, ktorý spravuje vyše 50 mld. Sk, to sú tie otázky, o ktorých budeme diskutovať, keď vám predložíme ako vláda do parlamentu nový poistný zákon. Z filozofie verejných prostriedkov vychádza asi koncepcia, že lepšiu kontrolu by mala mať tripartita, ale nie riadiť. Keďže vieme, že sme už museli v skrátenom konaní schvaľovať zákon o pohľadávkach za zrušenými poisťovňami, keďže vieme, že od roku 1998 do roku 2002 neboli vyšetrené a dokončené vyšetrovanie tunelovania poisťovne Perspektíva, z ktorej boli financované skoro všetky politické strany, ktoré tu dnes sedia v parlamente, vláda nemá inú možnosť, ako dať návrh na tých, na ktorých má dosah, a to sú zástupcovia štátu.

  Keď sme navrhli, aby sme odvolali zástupcu za zamestnávateľov, ktorý bol evidentne v konflikte záujmov, pretože kšeftoval s pohľadávkami a dával mandátne zmluvy s pohľadávkami voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, tripartitní partneri sa cítili urazení a odborári vyštartovali do ulíc. Ak nespravíme poriadok s verejnými financiami, ak nezmeníme systém a filozofiu zdravotného poistenia, môžeme odvolávať zástupcov Všeobecnej zdravotnej poisťovne možno každý mesiac.

  V tejto chvíli na obdobie dvoch mesiacov vláda navrhla štátnych úradníkov, ktorí sú viazaní zákonom o štátnej službe. Ale iste tu vznikne veľká diskusia vo februári, keď budeme musieť navrhnúť všetkých nových 15 zástupcov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a v iných poisťovniach. Ďakujem.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie. Ďakujem pekne. Takže prerušujem rokovanie o týchto bodoch programu.

  Teraz pristúpime k nasledujúcemu bodu, a to je – musím prekontrolovať – áno,

  návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 93, spoločná správa ako tlač 93a.

  Prosím teraz guvernéra Exportno-importnej banky pána Ľubomíra Šlahora, aby návrh rozpočtu uviedol. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená Národná rada Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som vás informoval o základných predpokladoch, z ktorých vychádzame pri návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2003.

  Po prvé, v návrhu rozpočtu nepočítame s dotáciou do zverených zdrojov z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2003.

  Ďalej očakávame, že by sme v budúcom roku mohli prekročiť podporu exportu v porovnaní s očakávanou skutočnosť roku 2002 o takmer 7 mld. Sk.

  Počítame s tým, že by sme získali cudzie zdroje na krytie zmenkových úverov na niektoré projekty z odvetvia strojárskeho priemyslu.

  Pripravujeme v budúcom roku rozšírenie produktového portfólia Eximbanky jednak v oblasti financovania i poistenia vývozných úverov a takisto chceme v budúcom roku zabezpečiť pokles prevádzkových nákladov Eximbanky.

  V budúcom roku očakávame, že by sme mali prostredníctvom svojich aktivít, teda spolu bankových i poisťovacích, podporiť slovenský export v celkovej výške viac ako 52 mld. Sk, čo by malo predstavovať takmer 6,5 % z predpokladaného objemu exportu Slovenskej republiky v roku 2003.

  V bankových činnostiach by sme mali v budúcom roku podporiť export za takmer 39 mld. Sk, čo je o 9 mld. Sk viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2002. Bude to najmä v oblasti refinančných úverov, ale v budúcom roku očakávame aj nárast zmenkových úverov, konkrétne eskontu zmeniek na podporu vývozu.

  Ďalej očakávame nárast poskytnutých záruk na objem približne 3 mld. Sk.

  V poisťovacích činnostiach chceli by sme v budúcom roku podporiť export za takmer 14 mld. Sk, a to našimi klasickými produktmi, teda poistením krátkodobých obchodovateľných rizík, krátkodobých neobchodovateľných rizík, ako aj strednodobých a dlhodobých rizík.

  V budúcom roku k ultimu roka 2003 očakávame, že celkový objem majetku by mal dosiahnuť hodnotu 7 120 mil. Sk. Očakávame, že v rozpočte nákladov, ktoré by mali dosiahnuť v budúcom roku objem približne 565 mil. Sk, všeobecné prevádzkové náklady by mali poklesnúť v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2002 a mali by dosiahnuť sumu necelých 160 mil. Sk.

  V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že nepočítame s nárastom nákladov na zamestnancov, ani s nárastom sociálnych nákladov v budúcom roku v porovnaní s rokom 2002.

  V oblasti výnosov rozpočtujeme alebo navrhujeme v našom rozpočte na budúci rok celkový objem výnosov vo výške takmer 659 mil. Sk. To znamená hospodársky výsledok po zdanení v budúcom roku by mal dosiahnuť výšku niečo viac ako 93 mil. Sk.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán guvernér, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Juraja Lišku, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003 (tlač 93a).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 57 z 18. novembra 2002 pridelil návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorskému výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením č. 29 z 26. novembra 2002 súhlasil s uvedeným návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh rozpočtu schváliť. Zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s tým, aby guvernér Exportno-importnej banky Slovenskej republiky mohol uviesť návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003 na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Určil mňa za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. A zároveň ma poveril navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.

  Pani predsedajúca, prosím, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Nech sa páči, otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Uzatváram zároveň možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Keďže rozprava k tomuto bodu programu v podstatne nebola, myslím, že pán navrhovateľ, ako aj pán spravodajca si nežiadajú posledné slovo. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu, ďakujem vám.

  Pokračujeme ďalším bodom, ktorým je

  návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Návrh ste dostali ako tlač 91 a spoločnú správu výborov ako tlač 91a a v tejto tlači máte aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Teraz prosím prezidenta Prezídia FNM pána Jozefa Kojdu, aby návrh uviedol. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som uviedol návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR na rok 2003. Tento návrh vychádza z očakávaných príjmov z privatizácie, ktorá bola realizovaná v roku 2002, a z nových predajov, ktoré budú realizované v roku 2003. Celkový rámec, ktorý predkladáme parlamentu, dosahuje sumu 15,15 mld. Sk. Rozhodujúca časť týchto príjmov bude krytá z privatizácie Slovenských elektrární, menšia časť budú príjmy z dobiehajúcich predajov rozvodných podnikov a, samozrejme, doplatok za predaj Slovenského plynárenského priemyslu.

  Čo sa týka použitia týchto peňazí, kompetencia alebo resp. vláda má kompetenciu rozhodnúť, kde budú tieto peniaze použité, samozrejme, v zmysle rozpočtu schváleného parlamentom. Rozhodujúca časť má byť použitá na splácanie úverov so štátnymi zárukami a na splatenie priamo štátneho dlhu. Menšia časť v objeme približne 3,5 mld. Sk bude použitá pre ministerstvo zdravotníctva.

  Fond národného majetku okrem uvedených prípadov musí zvýšiť svoju aktivitu v dvoch činnostiach a, samozrejme, si to vyžiada aj určité náklady navyše. Enormne nám rastie počet konkurzov, v ktorých je Fond národného majetku aktívny. Samotný fond týždenne predkladá dva návrhy na vyhlásenie konkurzu a dnes sme aktívni asi v 300 konkurzoch.

  Fond eviduje pohľadávky asi za 8,5 mld. Sk. Sú pripravené podmienky predaja, ako aj ocenenie týchto pohľadávok renomovanou audítorskou firmou. Predpokladám, že po zmene orgánov fondu, ako Prezídia, tak Dozornej rady, Fond národného majetku pristúpi k predaju týchto pohľadávok verejnou obchodnou súťažou.

  K samotnej procedúre si dovoľujem uviesť, že tento návrh bol prerokovaný a schválený Prezídiom Fondu národného majetku, Dozornou radou Fondu národného majetku a vládou Slovenskej republiky.

  Dovoľujem si vás požiadať o podporu takto predloženého návrhu rozpočtu Fondu národného majetku. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán prezident.

  Teraz dávam slovo členovi gestorského výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi. Prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, pán prezident FNM, kolegyne, kolegovia, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 57 z 18. novembra 2002 pridelil návrh na prerokovanie s termínom do 29. novembra 2002 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač a gestorský výbor poveril predsedu výboru uznesením č. 32 z 9. decembra 2002 v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku predložiť spoločnú správu výborov. Iné výbory Národnej rady o pridelenom návrhu nerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali nasledujúce stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 26. novembra 2002 a uznesením č. 23 odporučil Národnej rade predložený návrh schváliť. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 26. novembra 2002 a uznesením č. 21 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy.

  Gestorský výbor na základe rokovania výborov v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 91) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie č. 32 z 9. decembra 2002. Súčasne ma výbor poveril v zmysle oprávnení § 92 ods. 5 predložiť tento materiál Národnej rade Slovenskej republiky.

  To je z mojej strany všetko. Pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Gabriel Karlin. Zároveň uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, páni, ja mám len tri otázky, resp. pripomienky.

  1. 28,2 mld. Sk má dostať Fond národného majetku ešte do konca tohto roka za predaj, resp. za privatizáciu v roku 2002. Otázka moja je: Budú tieto príjmy v skutočnosti, a keď nie, kto ešte nesplnil svoj záväzok?

  2. Fond národného majetku má dať pre rezort pôdohospodárstva podľa § 28 ods. 3 písm. n) ešte 234,59 mil. Sk. Boli tieto peniaze presunuté, dostali to poľnohospodári alebo dostanú v tomto roku, alebo sa to prenesie do roku 2003?

  3. V roku 2003 rozpočtuje Fond národného majetku výdavky – tabuľka na str. 13 bod 1 § 28 ods. 3 písm. b) – 300 mil. Sk na „Vráťme šport do škôl“. Ak to má ísť skutočne do škôl, nemám námietky, ale ak to má byť to tzv. tenisové centrum, tak si myslím, že sú aj dôležitejšie úlohy a väčšie starosti. Bolo by potrebné pouvažovať o tom, aby sme mali čisté, lebo tie peniaze by sa dali použiť aj inde.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú.

  Ešte sa spýtam, či sa chce vyjadriť... Nech sa páči, pán prezident prezídia.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim v krátkosti reagovať na tie tri pripomienky.

  28,2 mld. je rozpočtovaný príjem na tento rok. Je to v zmysle rozpočtu, ktorý bol schválený v minulom roku. Bude tam určitý sklz kvôli, možno ste zachytili informáciu, že sa posúva clousing predaja východoslovenskej energetiky. Tá suma, ktorá sa posúva do roku 2003, samozrejme, potom budú vyplatené aj naše záväzky až v roku 2003, ten termín je dnes určený na marec 2003.

  Čo sa týka poľnohospodárstva, my sme mali celkovú podlžnosť voči poľnohospodárstvu 1,7 mld. Sumu, ktorú ste spomenuli, pán poslanec, to je posledný zostatok a bude vyplatený v tomto roku. Zmluvy sú podpísané s ministerstvom tak, že budú vyplatené ešte tohto roku.

  „Vráťme šport do škôl“, to je zmluva, ktorá je podpísaná s ministerstvom školstva. My peniaze posielame ministerstvu školstva na základe tej zmluvy. A majú byť z toho okrem toho programu „Vráťme šport do škôl“ hradené aj nejaké položky na opravy nejakých zatekajúcich striech, je to asi 100 mil. korún, tak ma informoval pán minister na vláde. Takže rozhodujúca časť tých peňazí pôjde priamo na nákup nejakých športových pomôcok pre školy, ale je to v kompetencii ministerstva školstva, nie nás.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Chce sa ešte vyjadriť pán spoločný spravodajca? Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pristupujeme k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je

  návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003.

  Návrh ste, panie poslankyne a páni poslanci, dostali ako tlač 92 a spoločnú tlač výborov ako tlač 92a. Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Opäť poprosím prezidenta Prezídia Fondu národného majetku pána Kojdu, aby svoj návrh uviedol.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tento materiál je podstatne jednoduchší, lebo v tomto materiáli ide asi o 140 mil. na rozdiel od 15 mld. v predchádzajúcom materiáli, takže ja sa veľmi krátko vyjadrím len k niektorým číslam, kde by určite zazneli nejaké otázky.

  Čo sa týka procedúry, tá bola presne rovnaká ako pri predchádzajúcom tzv. veľkom rozpočte, to znamená materiál bol schválený všetkými orgánmi Fondu národného majetku aj vládou Slovenskej republiky. V návrhu uznesenia sú uvedené dve položky. Jedna ako klasické náklady Fondu národného majetku, či už prevádzkové, alebo investičné, a druhá ako tzv. rezerva. Tá rezerva bola navrhovaná z dvoch dôvodov. Po prvé preto, lebo očakávame určité organizačné zmeny na Fonde národného majetku. Neviem, či tento mesiac alebo až v januári by mal parlament rokovať o zmenách v Dozornej rade a v Prezídiu Fondu národného majetku, predovšetkým následná výmena zamestnancov v zmysle výkonného výboru si vyžiada vyplatenie odstupného, zákon hovorí 2 až 5 platov, my si chceme vytvoriť rezervu na tieto položky. Taktiež očakávame, že dozorná rada bude nominovať svojich zástupcov, pardon, očakávame, že opozícia bude nominovať svojich zástupcov do Dozornej rady Fondu národného majetku, čo nebolo v predchádzajúcich troch rokoch, a opäť to budú určité náklady navyše.

  V tomto návrhu sa počíta so zvýšením položky nájomného 6 %. Chcel by som vás informovať, že nejde o klasické zvýšenie nájomného. Fond národného majetku platí v nájomnom aj všetky energie, vodu, teplo, plyn, to znamená, tie médiá, o ktorých už vieme, že ich cena bude výrazne rásť od 1. januára, a to je práve ten nárast o 6,1 %. Pokiaľ by sme abstrahovali od navrhovaných rezerv, rozpočet Fondu národného majetku rastie alebo sa zvyšuje o 5,9 %. 5,9 % - myslím, že to je položka, ktorá je zdôvodniteľná práve zvyšovaním cien energie a tepla.

  Vážené dámy, vážení páni, dovolil by som si vás požiadať o podporu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku v zmysle záverov obidvoch výborov, ktoré prerokovali tento návrh a o ktorých bude pravdepodobne informovať pán spoločný spravodajca. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán spoločný spravodajca poslanec Milan Rehák. Prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, pán prezident FNM, milé dámy a vážení páni, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003 (tlač 92).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a 88 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003 (tlač 92).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol prideliť prerokovanie tohto materiálu výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určil výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a poveril ho vypracovaním spoločnej správy o prerokovaní výsledku rokovania vo výboroch. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky o predloženom návrhu nerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 26. novembra 2002 a prijal uznesenie č. 24, kde zároveň prijal pozmeňujúci návrh, ktorý znie: „Náklady celkom upraviť na 142 194 000 korún, z toho prevádzkové náklady na 133 344 000 Sk a investičné náklady upraviť na 8 850 000 korún, t. j. znížiť náklady na čerpanie v položke rezervy prevádzkových nákladov vo výške 7 565 000 Sk a rezervy investičných nákladov vo výške 13 500 000 Sk.“ Súčasne odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh, že vývoj miezd Fondu národného majetku Slovenskej republiky bude rovnaký ako vo verejnom sektore. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 26. novembra 2003 a uznesením č. 20 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2003 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2003 (tlač 92) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie č. 31 z 9. novembra 2002. Súčasne ma výbor poveril oprávneniami podľa § 79 ods. 5. To je všetko zo spoločnej správy.

  Pani predsedajúca, otvorte rozpravu k predloženému materiálu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán podpredseda Veteška a pán poslanec Karlin. Zároveň uzatváram možnosť prihlasovať sa ústne do rozpravy a dávam slovo pánovi podpredsedovi Národnej rady, poslancovi Veteškovi, nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán prezident, vážený pán spravodajca, dámy a páni, vôbec som nepredpokladal, že budem vystupovať v tejto časti a ani vôbec nebudem svojimi vystúpeniami zdržovať zdarný a rýchly priebeh rokovania. To, čo budem teraz stručne hovoriť, ani nebude súvisieť s tým, aby došlo k okamžitým zmenám, ale jednoznačne chcem prejaviť svoj názor, na ktorom sme sa dohodli mnohí, aj z koalície, aj z opozície.

  Zanedlho, týka sa to Fondu národného majetku, zanedlho budeme z politických dôvodov meniť členov Prezídia, členov Dozornej rady Fondu národného majetku, a ako aj zaznelo od pána prezidenta Prezídia Fondu národného majetku, budeme im platiť zasa 2- až 5-mesačné odstupné. Ja len chcem dať do pozornosti ľuďom, ktorí pripravujú zákony na zostavovanie takýchto orgánov, aby sme už raz v tom urobili poriadky, aby si z nás občania, proste začali nás brať vážne aj zo života. My chodíme a chodili ste všetci prakticky pred komunálnymi voľbami, vieme, aký je reálny život medzi našimi občanmi a voličmi. A tu keď počujeme, ani sa radšej nebudem pýtať na priemernú mzdu a odmeňovanie ľudí, ktorých sa bude týkať takéto vyplácanie 2- až 5-mesačného odstupného, tak tí ľudia si potom o nás naozaj niečo pomyslia.

  Ja to dávam do pozornosti, aby sme urobili zmeny. Pretože aj v nedávnej minulosti pri zmene štátnych úradníkov končili prácu na jednom ministerstve, odstupné vyplatené, nastúpili na nové ministerstvo. A takisto svojou voľbou zanedlho do orgánov Fondu národného majetku budeme zakladať opäť nárok na ďalšie výdavky ľuďom, ktorí budú dostávať odstupné. Preto to dávam do pozornosti, aby sa v budúcnosti táto vec vyriešila aj z takéhoto pohľadu. Ak sa niekto hlási na politickú prácu, musí si byť vedomý toho, že vzniká určitý vzťah, ktorý má mať efekt v prvom rade pre ekonomiku Slovenska a pre občanov tejto republiky, a nie individuálny efekt, a preto musí priniesť aj určitú obetu.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďalší sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Karlin, nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, ja budem veľmi stručný a nadviažem tu na kolegu Vetešku a práve sa chcem dotknúť tej oblasti, že keď už aj vláda sa uskromňuje, aj Národná rada si nezvyšuje platy a ten návrh 5-percentného zvýšenia, nech to vyplýva z čohokoľvek, robí to v rozpočte 9,5 mil. Sk na fonde. Odporučil by som uskromňovať sa aj na tomto úseku. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Slovo má pán prezident Prezídia Fondu národného majetku.

 • Ďakujem. Ja mám obavu, páni poslanci, že buďto ste ma pozorne nepočúvali, alebo ste nepochopili, čo v tom materiáli je.

  Po prvé, pán poslanec Veteška, ani členovia dozornej rady, ani členovia prezídia nemajú nárok na odstupné. Tí budú proste odvolaní a bez koruny odstupného odchádzajú z fondu. Odstupné sa podľa Zákonníka práce týka len pracovníkov fondu. To znamená členov výkonného výboru. Áno? Čiže v žiadnom prípade nie prezídium ani dozorná rada, to, čo bude rozhodovať parlament, až tie následné zmeny, kde, samozrejme, ten výkonný výbor bol tiež nominovaný podľa určitých politických dohôd.

  Čo sa týka pripomienky pána poslanca Karlina, tých 5 % určite nie je 9,5 mil. Sk. 9 a pol milióna Sk – v tom je už aj odstupné, lebo je to mzdový náklad. A, samozrejme, uznesenie tak ako uznesenie príslušných výborov, tak ako ho prečítal spoločný spravodajca, hovorí jasne, že fond bude môcť zvýšiť mzdy len toľko, koľko sa uskutoční vo verejnej správe. Čiže ak vo verejnej správe budú mzdy zmrazené, aj fond bude musieť svoje mzdy zmraziť. Deje sa tak bežne. Ja môžem len povedať, že keď sme schvaľovali tohto roku správu o hospodárení fondu za rok 2001, tak naša úspora na rozpočte bola 11 %. 11 % práve preto, že tam boli vytvorené určité rezervy, ktoré Fond národného majetku potom nemohol čerpať a ani ich nečerpal.

  Takže asi došlo k určitému nepochopeniu. Ďakujem.

 • Chce sa ešte vyjadriť pán spoločný spravodajca? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Ja len k mojim kolegom v tom smere, že pozmeňujúci návrh, ktorý predložil výbor pre financie, rozpočet a menu, blokuje možný nárast miezd vo Fonde národného majetku. Takže ak schválime predložené uznesenie a, samozrejme, pozmeňujúci návrh, tak nemôže dôjsť k nárastu miezd vo Fonde národného majetku.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pánovi prezidentovi Prezídia Fondu národného majetku aj pánovi poslancovi Rehákovi.

  Pokračujeme v rokovaní nasledujúcim bodom programu, ktorým je

  návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 82. Spoločnú správu výborov ste dostali ako tlač 82a aj s návrhom uznesenia Národnej rady.

  Návrh uvedie predseda predstavenstva a minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Ľudovít Kaník. Nech sa páči, prosím ho, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, vážená Národná rada, návrh rozpočtu Národného úradu práce predkladáme na schválenie Národnej rade v súlade s ustanovením § 9 písm. f) a § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného zákona Predstavenstvo Národného úradu práce predkladá každoročne spolu so stanoviskom Dozornej rady návrh rozpočtu Národného úradu práce na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Samosprávne orgány prerokovali návrh rozpočtu na rok 2003 v dňoch 6. a 7. novembra. Uvedený návrh rozpočtu sa rodil nie jednoducho a nie ľahko a je výsledkom kompromisu, ktorý medzi sociálnymi partnermi je vždy podmienkou prijatia akéhokoľvek rozhodnutia Národného úradu práce.

  Celkové zdroje, s ktorými uvažuje, sú 19 816 757 Sk. Výdavky celkom 10 338 196 Sk, ktoré sa delia na základný fond v objeme 8 077 096 Sk, správny fond v objeme 2 011 100 Sk a garančný fond vo výške 250 000 000 Sk. Na tvorbu rezervného fondu sa ponecháva 83 000 000 Sk.

  Uvedený návrh rozpočtu Národného úradu práce bol spracovaný v súlade s požiadavkami na tvorbu štátneho rozpočtu a zahrnul do svojho rozpočtu aj očakávané zmeny, ktoré prinesie použitie nových nástrojov práce pre aktívnu politiku trhu práce v budúcom období a zníženie použitia prostriedkov prostredníctvom tradičných nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Tiež došlo k zmene v príspevkoch do garančného fondu, pretože garančný fond má dostatok prostriedkov a nebolo potrebné zaťažovať výdavky štátneho rozpočtu ďalšími výdavkami, ktoré nemali svoje efektívne využitie.

  Toľko ako úvodné slovo, ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci a bývanie poslankyňu Editu Angyalovú, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 18. novembra 2002 č. 57 pridelil návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, pričom ako gestorský určil Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie.

  Návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 39 z 27. novembra 2002 s tým, že predpokladané zdroje a ich použitie sú rozpočtované takto: Zdroje celkom 19 816 757 000 Sk , výdavky celkom 10 338 196 000 Sk, v tom základný fond 8 077 096 000 Sk, správny fond 2 011 100 000 Sk, garančný fond 250 000 000 Sk. Tvorba rezervného fondu 83 774 000 Sk.

  - Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 25 z 26. novembra 2002 rovnako s týmito zmenami zvýšenie základného fondu o 70 581 000 Sk a zníženie správneho fondu o tú istú sumu. Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu vyplýva zmena, ktorú som práve povedala.

  Gestorský výbor po prerokovaní odporúča schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský na základe uznesenia výborov k návrhu tohto rozpočtu v druhej časti tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 schváliť.

  Pani podpredsedníčka, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Viliam Novotný, ústne zatiaľ pani Edit Bauer. Zároveň uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy a dávam slovo pánovi poslancovi Novotnému. Nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem, pán poslanec, za upozornenie. Kto sa chcel prihlásiť, sa prihlásil.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, legislatívne prostredie v súčasnosti platného zákona o zamestnanosti č. 387/1996 v znení neskorších predpisov vykazuje niekoľko anomálií. Podľa názoru odborníkov v oblasti zamestnanosti tento zákon skôr podporuje vťahovanie do evidencie nezamestnaných a zotrvávanie v nej, než aby motivoval nezamestnaných k vyššej aktivite v hľadaní zamestnania na trhu práce. Úplne absentuje uplatňovanie princípu zásluhovosti a poistného princípu. Existujúca sústava úradov práce je nepružná, duplicitná a málo výkonná ako z územnosprávneho hľadiska, tak i z hľadiska vnútornej výstavby a, bohužiaľ, je aj zbytočne nákladná.

  Tak napríklad generálne riaditeľstvo Národného úradu práce má 384 riadiacich pracovníkov, Krajský úrad práce v Košiciach 314 riadiacich pracovníkov bez priameho výkonu, ktorí však spotrebujú na svoju činnosť v krajskom úrade 120 mil. Sk ročne. Avšak tam, kde je priamy kontakt so zamestnávateľskou sférou, v niektorých regiónoch pripadá 800 až 1 000 evidovaných nezamestnaných na jedného sprostredkovateľa. Je viac než potrebné pripraviť nový návrh zákona o zamestnanosti s akcentom na zmenu štruktúry služieb zamestnanosti, zmeny štruktúry výkonných a samosprávnych orgánov Národného úradu práce a dvojstupňové riadenie úradov práce bez krajských úradov práce s cieľom úrady práce tam, kde je trh práce a žiadne kopírovanie štátnej správy, ako je to v súčasnosti.

  Pri podrobnom preštudovaní predloženého materiálu Návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 na strane 7 čítame: „Zvyšuje sa priemerný počet zamestnancov úradov práce o 5 500 osôb.“ Ak by sa uplatnili zmeny v systéme služieb zamestnanosti prijatím nového zákona o zamestnanosti tak, aby mohlo dôjsť k zníženiu počtu zamestnanosti úradov práce o takmer 700 riadiacich pracovníkov, čo v prepočte na priemernú mzdu danej kategórie zamestnancov predstavuje odhadom takmer 130 mil. Sk ročne. Nehovoriac o ušetrených prostriedkoch zo správneho fondu na prevádzkové náklady, 8 okresných úradov práce Bratislava plus 1 krajský úrad práce a generálne riaditeľstvo Národného úradu práce v Bratislave, 4 okresné úrady práce v Košiciach plus Okresný úrad práce Košice-okolie plus 1 Krajský úrad práce v Košiciach a ďalších 30 okresných úradov práce v okresoch, kde je od 2 000 do 5 000 evidovaných nezamestnaných.

  Na strane 17 podkapitola s názvom Ďalšie opatrenia na trhu práce. Podľa môjho názoru nie je presne vyšpecifikované, aké sú ďalšie opatrenia na trhu práce, na ktoré sú určené finančné prostriedky v celkovom objeme 290 mil. Sk. Programy individualizovaných služieb zamestnanosti sa ukázali neúčinné a programy podpory komunitných projektov a grantových schém sú nečitateľné. Preto si myslím, že na ďalšie opatrenia na trhu práce by mohlo úplne stačiť 150 mil. Sk a 140 mil. Sk by sa tak mohlo presunúť do podkapitoly Podpora dopytovej stránky trhu práce. V rámci finančných, takisto hovorím o tejto kapitole Aktívna politika zamestnanosti, v rámci finančných prostriedkov určených na aktívnu politiku zamestnanosti by sa mohli výraznejšie uprednostniť regióny s najväčšou mierou nezamestnanosti, predovšetkým Košický a Prešovský kraj a vybrané okresy ostatných krajov s využitím programov podporujúcich zamestnanosť v týchto regiónoch.

  Na strane 20 čítame: „V rámci investičných nákladov sa v rozpočte počíta s kúpou pozemkov pre spoločnú budovu Úradov práce Bratislava.“ Musím sa pýtať, či má táto investícia zmysel. Bratislava má priemernú nezamestnanosť 5,35 %, čo fyzicky predstavuje asi 19 000 evidovaných nezamestnaných. Pritom však len generálne riaditeľstvo Národného úradu práce obhospodaruje pre svoju potrebu celkom 4 administratívne budovy v Bratislave. Na druhej strane úrady práce v meste Košice, ktoré majú 23,19-percentnú mieru nezamestnanosti, čo fyzicky predstavuje 93 000 evidovaných nezamestnaných, majú už dávnejšie spracovanú projektovú dokumentáciu na stavbu novej budovy a pripravený pozemok, ktorý je vo vlastníctve Národného úradu práce, teda ho už netreba kúpiť, avšak v investičných nákladoch na rok 2003 sa s touto investíciou nepočíta.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na záver mi dovoľte vyjadriť nádej, že vláde Slovenskej republiky sa v zmysle programového vyhlásenia vlády v nasledujúcom roku 2003 podarí pripraviť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky nový návrh zákona o zamestnanosti s akcentom na zmenu štruktúry služieb v zamestnanosti, zmenu štruktúry výkonných a samosprávnych orgánov Národného úradu práce s dvojstupňovým riadením bez krajských úradov práce s cieľom, ktorý som už spomínal, úrady práce tam, kde je trh práce, bez kopírovania štátnej správy. A potom pevne verím, že o rok budeme v Národnej rade Slovenskej republiky prijímať kvalitatívne odlišný rozpočet Národného úradu práce.

  Dámy a páni, ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Slovo má teraz pani poslankyňa Edit Bauer. Nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno. Pán poslanec, chcete sa prihlásiť do rozpravy? Nie? S faktickou? S faktickou.

 • Pani podpredsedníčka, ja vás chcem len poprosiť, 350-ka je zákon ako ktorýkoľvek iný a podľa zákona vy ste povinná sa spýtať, ten priestor tu vytvoriť, to ukladá zákon, či sa nám to páči, alebo nie, aj keď sa vám to možno zdá formálne, že nikto iný sa nehlásil, ale tak to ukladá zákon o rokovacom poriadku.

 • Pán poslanec Cabaj, samozrejme, že viem o tom rokovacom poriadku, o tej celej procedúre, vidíte, ako rokujeme veľmi plynule, veľmi jasne, každý sa hlási, myslím si, že k žiadnemu problému tu nedochádza.

  Pani poslankyňa Edit Bauer, nech sa páči, máte slovo. Pani poslankyňa, prosím, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k predloženému návrhu spoločnej správy.

  V spoločnej správe budeme hlasovať o jednom pozmeňujúcom návrhu, ktorý vznikol vo výbore pre financie, rozpočet a menu a tento výbor schválil tento pozmeňujúci návrh. Vzápätí gestorský výbor tiež odporučil schváliť pozmeňujúci návrh, ktorého podstatou je zníženie správneho fondu o 70 581 000 korún a zvýšenie základného fondu o túto istú sumu. Chcela by som vás požiadať o schválenie pôvodného znenia pôvodného návrhu rozpočtu Národného úradu práce v tejto položke a v tejto súvislosti. Rada by som odôvodnila tento návrh.

  Ide o polovicu tej sumy, dokonca o viac ako polovicu tej sumy, ktorá je určená v správnom fonde Národného úradu práce na dobudovanie informačného systému Národného úradu práce. Je potrebné mať na zreteli, že obnova informačného systému Národného úradu zrejme nemá nič spoločné ani s prevádzkovými nákladmi, ani so zdanlivým míňaním peňazí, ktoré sa môže zdať zvonka ako neúčelné. V tomto prípade si myslím, že ide o absolútne opodstatnené zvýšenie prostriedkov pre správny fond. Národný úrad práce totiž musí pripraviť podmienky na projekt štátnej pokladnice, to znamená na spojenie Národného úradu práce so Štátnou pokladnicou, keďže všetky platby, predpokladajúc od budúceho roku, sa budú realizovať cez Štátnu pokladnicu.

  Ďalším dôvodom je príprava Národného úradu práce na realizáciu projektu Jednotná správa dávok, ktorá je projektom Svetovej banky, a ide o jednotný výber poistného a o jednotnú správu dávok Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce. Je určitý predpoklad, že k tomuto projektu neskôr sa pripojí aj zdravotné poistenie, pretože tento projekt v skutočnosti funguje dobre za tých podmienok, že všetky príspevky sú vyberané jedným miestom a spravované jedným miestom.

  Ďalším dôvodom je novela zákona o zamestnanosti, platný od 1. januára, kde sme schválili celkom nedávno spoluprácu s obcami podľa § 22a, podľa ktorého nezamestnaní sa budú musieť hlásiť v 14-dňo-vých cykloch na úradoch práce, resp. na základe dohody na obecných úradoch.

  Nie v poslednom rade by som rada uviedla ešte jeden podľa môjho názoru mimoriadne závažný dôvod. Už dnes Národný úrad práce jednoducho musí realizovať určité súvislosti európskej stratégie zamestnanosti na základe podpísaného spoločného memoranda a spoločných priorít Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti stratégie zamestnanosti. Národný úrad práce navyše nabieha na Spoločný európsky informačný systém voľných pracovných miest a som presvedčená, že návrh zvýšiť prostriedky na informačný systém je v plnej miere odôvodnený.

  Preto vás opätovne žiadam, aby ste podporili nie pozmeňujúci návrh výboru pre financie, menu a rozpočet, ale pôvodný rozpočet Národného úradu práce. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k tomu, čo odznelo v rozprave? Nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, len v krátkosti by som zareagoval na niektoré z tých vecí.

  Úplne sa stotožňujem s názorom, ktorý pán poslanec predniesol, že krajské úrady naozaj sú zbytočné. Práve pre toto stotožnenie sa s týmto názorom sme dali do programového vyhlásenia plán zrušiť krajské úrady práce a Národná rada tento zámer schválila, takže máme to v programovom vyhlásení a určite k tomu pristúpime bez odkladov a bez váhaní, samozrejme, za akceptovania všetkých technických možností a lehôt, ktoré aj pracovnoprávne vzťahy vyžadujú. Je zámerom presunúť čo najviac pracovníkov do priameho výkonu, čo najviac pracovníkov tam, kde sú nezamestnaní a, samozrejme, minimalizovať počet zbytočných riadiacich štruktúr a aj upraviť štruktúru úradov práce tak, aby vyhovovala potrebám, aby otrocky nekopírovala štátnu správu. Takže sme určite v tomto zajedno.

  Čo sa týka tých ďalších opatrení na trhu práce, práve pri prijímaní tej rýchlej novely o zamestnanosti sme tam vsunuli nové možnosti, nové opatrenia, takisto do zákona o sociálnej pomoci a tými novými možnosťami je hlavne povinnosť odpracovať sociálnu dávku. Už ste sa určite stretli s tým, že niektorí starostovia a primátori signalizujú, že nebudeme mať na to peniaze, a ja to beriem trošku za výhovorku, ale používa sa tento argument a bude sa používať. A pretože sme predpokladali takéto reakcie, tak sme vytvorili priestor práve v tomto paragrafe, aby sme mohli na riešenie týchto problémov poskytnúť prostriedky, aj sme mierne upravili legislatívu v tej novele, ktorú som spomínal, aby takýto argument nemohol byť reálny. Takže preto sú tam tie prostriedky a mali by slúžiť hlavne na vybavenie týchto pracovných síl a starostov a primátorov pracovnými pomôckami, ochrannými prostriedkami a všetkými súvisiacimi nákladmi na to, aby tá pracovná sila, ktorá vyplynie z povinnosti odpracovať sociálnu dávku, mohla byť naozaj reálne použitá.

  Toľko k týmto poznámkam. A len poviem, že plne podporujem návrh pani Bauer z hľadiska k návratu k pôvodnému zneniu rozpočtu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Chce sa vyjadriť pani poslankyňa, spoločná spravodajkyňa? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Len chcem vyjadriť podporu pani poslankyni Bauerovej k návrhu, aby sme sa vrátili k pôvodnému rozpočtu. Obidva výbory v podstate v dobrej viere prerokovali túto zmenu, ale potom sme od Národného úradu práce, od jeho predstaviteľov dostali dodatočné podklady a informácie o tom, prečo vlastne žiadali takto, aby ten rozpočet bol schválený, takže v podstate nielen z pozície spravodajcu, ale aj vlastne z politického hľadiska prosím o podporu toho pôvodného rozpočtu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať v programe.

  Nasleduje

  návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Návrh vlády ste, panie poslankyne a páni poslanci, dostali ako tlač 106. Správu o prerokovaní materiálu vo výbore pre sociálne veci a bývanie máte ako tlač 106a.

  Opäť dávam slovo pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovítovi Kaníkovi. Prosím ho, aby návrh uviedol.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážená Národná rada, predkladám návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne. Hneď v úvode zdôrazňujem, že ide o tradičný akt, ktorý súvisí so zmenou ľudí, ktorí pracujú v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy. Nie je to návrh, ktorý je politického zafarbenia, ale je to výmena ľudí, ktorí zastupujú jednotlivé rezorty v daných orgánoch. Ako aj vidno zo zloženia odvolávaných zástupcov a vymenúvaných, ide o bývalých predstaviteľov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov a nahradenie opäť úradníkmi z rezortov tak, ako dnes reprezentujú dané rezorty.

  Takže návrh obsahuje návrh na odvolanie pána Petra Magvašiho, Borisa Sopiru, Michala Szaba a Rudolfa Koronthályho. Piateho člena Správnej rady Rudolfa Štefanoviča odvolala Národná rada svojím uznesením z 2. júla 2002 a nezvolila vtedy nového člena. Funkčné obdobie dvoch členov Správnej rady, pani Ing. Czuczorovej a Ing. Puhu, trvá do roku 2005 a rezorty, ktoré ich nominovali, v tomto prípade konkrétne rezort ministerstva financií, naďalej požaduje, aby títo zástupcovia reprezentovali tento rezort aj naďalej. Preto tu nedochádza ani k odvolaniu, ani k vymenúvaniu.

  Za nových členov Správnej rady Sociálnej poisťovne navrhujem zvoliť Ľudovíta Kaníka, Michala Horvátha, štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí, Ivana Švejnu, generálneho riaditeľa sekcie sociálneho poistenia ministerstva práce a sociálnych vecí, Vladimíra Tvarošku, štátneho tajomníka ministerstva financií, Michala Ondrejčáka, zástupcu rezortu dopravy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím poverenú členku Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie poslankyňu Kláru Sárközy, aby informovala Národnú radu o prerokovaní návrhu vo výbore.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám prečítala správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 29. novembra 2002 č. 79 pridelil návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne prerokoval na 7. schôdzi dňa 5. decembra 2002 a uznesením z 5. decembra 2002 č. 48 súhlasí s predloženým návrhom vlády. Výbor konštatoval, že návrh vláde bol predložený v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie po prerokovaní návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne uznesením z 5. decembra 2002 č. 48 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

  1. podľa § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov odvolať členov Správnej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých vládou Slovenskej republiky, a to Petra Magvašiho, Borisa Sopiru, Michala Szaba a Rudolfa Koronthályho,

  2. podľa § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni zvoliť za členov Správnej rady Sociálnej poisťovne zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, a to Ľudovíta Kaníka, Michala Horvátha, Ivana Švejnu, Vladimíra Tvarošku a Michala Ondrejčáka.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby odvolanie a voľba členov Správnej rady Sociálnej poisťovne sa konala verejným hlasovaním s tým, že odvolanie sa vykoná spoločne a voľba osobitne o každom návrhu.

  Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne bola schválená uznesením výboru č. 48 z 5. decembra 2002.

  Ďakujem. Pani podpredsedníčka, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Nasleduje

  návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce (tlač 107).

  A ďalším bodom programu je

  návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce (tlač 108).

  Chcem vám navrhnúť, páni poslanci, panie poslankyne, aby sme zlúčili rozpravu o týchto dvoch bodoch programu. A pýtam sa, či je všeobecný súhlas na takýto postup.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že sme teda rozhodli o zlúčení rozpravy o uvedených bodoch programu.

  A dávam slovo ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovítovi Kaníkovi. Prosím ho, aby návrh uviedol, teda oba návrhy.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážená Národná rada, návrh predkladám na základe § 8 ods. 2 zákona Národnej rady č. 387/1996 o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Je to obdobný návrh, ako bol predchádzajúci návrh, a obsahuje zmenu zástupcov štátu v danej inštitúcii na základe zmeny zástupcov v jednotlivých rezortoch.

  Tento návrh obsahuje návrh na odvolanie dvoch členov Predstavenstva Národného úradu práce pána Miloša Nosála a Jána Varjúa a voľbu štyroch členov. Nejde však o rozšírenie správnej rady, ale o to, že v minulom období neboli zvolení všetci členovia Národného úradu práce, ktorých podľa zákona má byť päť ako zástupcov štátu, ale len traja. V tomto návrhu dochádza k naplneniu daného zákonného stavu a návrh na zvolenie všetkých členov.

  Pána Miloša Nosála navrhujeme odvolať a zároveň zvoliť z toho dôvodu, že jeho funkčné obdobie sa končí v januári, ale ministerstvo financií, ktorého je zamestnancom, chce, aby naďalej tento pracovník zastupoval ministerstvo financií v danej správnej rade a aby sme nemuseli predkladať v januári nový návrh na vymenovanie ďalšieho člena správnej rady, navrhujeme ho dnes odvolať a zároveň aj zvoliť do nového funkčného obdobia.

  Za nových členov Predstavenstva Národného úradu práce ako zástupcov štátu navrhujem zvoliť Miroslava Beblavého, štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí, Jána Almášiho, pracovníka ministerstva práce a sociálnych vecí, Miloša Nosála, pracovníka ministerstva financií, a Tibora Katocsa, zamestnanca ministerstva poľnohospodárstva.

  Ďakujem za pozornosť.

  Čo sa týka návrhu na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Národného úradu práce ako zástupcu štátu, opäť ide o obdobný materiál, preto budem stručný.

  Navrhujeme odvolať Kristínu Százovú a Pavla Kravca. Treťou členkou dozornej rady je Ing. Feješová, ktorej funkčné obdobie trvá až do roku 2005, zastupuje ministerstvo financií a ministerstvo financií naďalej chce, aby ju táto pani inžinierka zastupovala. Takže ona zotrváva alebo je navrhnutá na zotrvanie v tomto dozornom orgáne. Za nové členky Dozornej rady Národného úradu práce zástupcov štátu navrhujem zvoliť Annu Machalíkovú, tajomníčku tripartity, a Ritu Tornyaiovú, zástupkyňu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím poverenú členku výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyňu Kláru Sárközy, aby informovala o prerokovaní oboch návrhov vo výbore.

 • Dovoľte mi, aby som vám predniesla správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 29. novembra 2002 č. 79 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na prerokovanie návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce na 7. schôdzi dňa 5. decembra 2002 a uznesením č. 46 z 5. decembra 2002 súhlasil s predloženým návrhom vlády. Výbor konštatoval, že návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce je v súlade so zákonom č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie po prerokovaní návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce uznesením č. 46 z 5. decembra 2002 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

  1. podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov odvolať z funkcie člena Predstavenstva Národného úradu práce zástupcov štátu navrhnutých vládou Slovenskej republiky Miloša Nosála a Jána Varjúa,

  2. podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov zvoliť za členov Predstavenstva Národného úradu práce zástupcov štátu navrhnutých vládou Slovenskej republiky, a to Miroslava Beblavého, Jána Almášiho, Miloša Nosála a Tibora Katocsa.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby odvolanie a voľba členov Predstavenstva Národného úradu práce sa konali verejným hlasovaním s tým, že odvolanie sa vykoná spoločne a voľba osobitne o každom návrhu.

  Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce bola schválená uznesením č. 46 z 5. decembra 2002.

  Teraz mi dovoľte predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 29. novembra 2002 č. 79 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na prerokovanie návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce na 7. schôdzi dňa 5. decembra 2002 a uznesením č. 47 z 5. decembra 2002 súhlasil s predloženým návrhom vlády. Výbor konštatoval, že návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce je v súlade so zákonom č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie po prerokovaní návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce uznesením č. 47 z 5. decembra 2002 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

  1. podľa § 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov odvolať z funkcie člena Dozornej rady Národného úradu práce zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, a to Kristínu Százovú a Pavla Kravca,

  2. podľa § 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov zvoliť za členov Dozornej rady Národného úradu práce zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, a to Annu Michalíkovú a Ritu Tornyaiovú.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby odvolanie a voľba členov Dozornej rady Národného úradu práce sa konali verejným hlasovaním s tým, že odvolanie sa vykoná spoločne a voľba osobitne o každom návrhu.

  Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce bola schválená uznesením č. 47 z 5. decembra 2002.

  Skončila som, pani podpredsedníčka, môžete otvoriť rozpravu k obidvom predneseným správam. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu k týmto dvom bodom programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu k týmto dvom bodom programu za skončenú. Ďakujem pánovi ministrovi aj páni poslankyni Kláre Sárközy.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne vám bol rozdaný ako tlač 84, spoločnú správu výborov ste dostali ako tlač 84a spolu s návrhom uznesenia Národnej rady.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne uvedie podpredseda Správnej rady Sociálnej poisťovne pán Marián Rybár. Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, vážená Národná rada, návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky z poverenia Správnej rady tejto verejnoprávnej inštitúcie v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 vychádza z makroekonomických ukazovateľov, s ktorými sa uvažuje v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003, t. j. s mierou nezamestnanosti 18,9 %, vypočítanej z celkového počtu registrovaných nezamestnaných, čo zodpovedá miere nezamestnanosti 19 %, vypočítanej z disponibilného počtu nezamestnaných, ako je uvedené v zákone o štátnom rozpočte na rok 2003, a s mierou inflácie 8,8 %.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 počíta s platbami štátu na poistné, na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie v rovnakej výške, ako sú zapracované v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003. Pri platbách štátu sa vychádza z vymeriavacieho základu vo výške 5 410 Sk na dôchodkové zabezpečenie a vo výške 2 430 Sk na nemocenské poistenie, čo predstavuje príjmy od štátu na dôchodkové zabezpečenie v sume 7 737 mil. Sk a na nemocenské poistenie v sume 1 151 mil. Sk. Výška poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie od Národného úradu práce za nezamestnaných občanov poberajúcich podporu v nezamestnanosti je tiež na úrovni zapracovaného v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003. Platby od Národného úradu práce sú vypočítané z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 vychádza aj z platných a účinných právnych predpisov, súčasne však zohľadňuje návrhy na zmeny týchto predpisov tak, ako boli predložené na schválenie plénu Národnej rady Slovenskej republiky nadväzne na zákon o štátnom rozpočte na rok 2003. K dnešnému dňu, ako je známe, sú tieto zmeny schválené. Tou najdôležitejšou, ktorá mala najzásadnejší vplyv na spracovanie návrhu štátneho rozpočtu, teda návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003, bolo posunutie účinnosti zákona o sociálnom poistení na 1. 1. 2004.

  V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 sa rešpektuje aj ustanovenie § 8a zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 427/2002 Z. z., preto základná bilancia zdrojov a výdavkov obsahuje aj rozpočtový výhľad na roky 2004 a 2005. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v platnom znení je návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie, ktorú je táto inštitúcia povinná dodržiavať s účinnosťou od 1. 1. 2003.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 predpokladá celkový výsledok hospodárenia k 31. 12. budúceho roka na úrovni 5 311 477 000 Sk. Hospodárenie bežného roka sa očakáva prebytkovo v základnom fonde nemocenského poistenia a v základnom fonde poistenia zodpovednosti za škodu. Deficitné hospodárenie sa predpokladá v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že vo výdavkoch tohto fondu je zapracovaná aj kvantifikácia prípadného zvýšenia dôchodkov od 1. júla 2003, zodpovedajúca 5-percentnému zvýšeniu dôchodkov. Deficit základného fondu dôchodkového zabezpečenia bude krytý z vnútorných zdrojov Sociálnej poisťovne a z rezervného fondu a presunom zo základného fondu nemocenského poistenia.

  Celkove v bežnom roku sa predpokladá vyrovnané hospodárenie. Príjmy sú rozpočtované vo výške 97 626 629 000 Sk a výdavky vo výške 97 597 57 000 Sk, to znamená, že hospodárenie bežného roka je prakticky vyrovnané. Malo by skončiť miernym prebytkom v sume 29 572 000 Sk.

  Treba poznamenať, že z príjmov možno cca 800 mil. Sk označiť za rizikové. Bude snahou výkonných orgánov Sociálnej poisťovne eliminovať ich rizikovosť aktivátmi smerujúcimi k zvýšeniu úspešnosti výberu poistného a pri vymáhaní pohľadávok. Tento výsledok hospodárenia v bežnom roku je o 642 mil. horší, ako sa predpokladá v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003, čo však nemožno považovať vzhľadom na celkové rozpočtové finančné objemy za zásadný rozdiel.

  Vzhľadom na uvedené odporúčam schváliť predložený návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Zaujmite, prosím, miesto určené pre navrhovateľov.

  Slovo má členka výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyňa Ľubica Navrátilová. Požiadam ju, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, prv než vám prednesiem spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, dovolím si vás požiadať, aby ste si v materiáloch na druhej strane opravili jednu preklepovú chybu. V bilancii základného fondu dôchodkového poistenia miesto 94 mld. má byť 84 mld.

  Takže dovoľte mi, aby som vám predniesla spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 18. novembra 2002 č. 57 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 40 z 27. novembra 2002 schválil s tým, že zdroje celkom sú 102 908 534 000 Sk, výdavky 97 597 057 000 Sk, v tom základný fond nemocenského poistenia 10 063 700 000 Sk, základný fond dôchodkového zabezpečenia 84 114 458 000 Sk, základný fond poistenia zodpovednosti za škodu 500 000 000 Sk, správny fond vo výške 2 918 899 000 korún, rezervný fond 3 040 139 000 Sk. Krytie základného fondu dôchodkového zabezpečenia je zabezpečené okrem zdrojov základného fondu dôchodkového zabezpečenia aj z prostriedkov základného fondu nemocenského poistenia a z rezervného fondu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 31 z 26. novembra 2002 schválil návrh s týmito pozmeňujúcimi návrhmi: príjmy vo výške 102 908 534 000 Sk, výdavky vo výške 97 597 057 000 Sk, v tom základný fond nemocenského poistenia 10 063 700 000 Sk, základný fond dôchodkového zabezpečenia 84 114 458 000 Sk, základný fond poistenia zodpovednosti za škodu 500 000 000 Sk, správny fond 2 857 294 000 Sk, t. j. zníženie o 61 605 000 Sk, tvorbu rezervného fondu vo výške 3 040 139 000 Sk. Celkový bilančný rozdiel je 5 434 687 000 Sk, to znamená zvýšenie o 61 605 000 Sk.

  Z uznesenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 prerokovali, vyplývajú tieto zmeny:

  1. správny fond 2 857 294 000 Sk, t. j. zníženie o 61 605 000 Sk,

  2. celkový bilančný rozdiel 5 434 687 000 Sk, t. j. zvýšenie o 61 605 000 Sk.

  Ide o jednotné zvýšenie čerpania verejných prostriedkov na mzdy.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a gestorský výbor odporúča tieto zmeny schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor na základe uznesení výborov k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003, uvedený v druhej časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 schváliť. Gestorský výbor ma určil ako spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 45 z 5. decembra 2002...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím pokoj v rokovacej sále.

 • ... ako tlač 84. Ďakujem, skončila som.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Chcete sa vyjadriť, pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa? Ďakujem veľmi pekne.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003.

  Návrh vám bol, panie poslankyne, páni poslanci, rozdaný ako tlač 94 a spoločnú správu ste dostali ako tlač 94a spolu s návrhom uznesenia.

  Návrh v parlamente uvedie poverený člen Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pán Miroslav Gazdík a ja ho prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená Národná rada Slovenskej republiky, v súlade s § 42 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriadení rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov Všeobecná zdravotná poisťovňa predkladá na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003.

  Základnou podmienkou na zostavenie poistného rozpočtu je dodržať ustanovenie § 49 ods. 2 zákona, t. j. aby výdavky neprevýšili príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Každoročné nereálne prispôsobovanie výšky výdavkov na úroveň štátom stanovených príjmov pri schvaľovaní poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne je príčinou narastania deficitu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý už presiahol 4,9 mld. Sk, a to napriek poskytnutiu mimorozpočtových zdrojov vo výške 1,6 mld. Sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa nemá nástroje ani možnosti vysporiadať sa s paradoxom tejto situácie, ktorý sa prejavuje v obmedzovaní platieb štátu na zdravotné poistenie a súčasne zvyšovaním cien vstupov do zdravotníctva. Nevyváženosť dosahov regulačných nástrojov rozpočtovej politiky štátu priamo ohrozuje stabilitu nielen Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale celého rezortu zdravotníctva a vedie k zhoršovaniu dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne reprezentujúcich viac ako 60 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

  Schodok rozpočtu v roku 2003, ktorý nie je premietnutý v predloženom návrhu vzhľadom na nutnosť zostaviť vyrovnaný návrh rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne podľa východísk štátneho rozpočtu, predpokladáme vo výške 2 152 607 000 korún. Predstavuje nedostatok zdrojov, na ktoré Všeobecná zdravotná poisťovňa poukazuje v prílohe č. 6, ktorá je vypracovaná ako alternatíva poistného rozpočtu na rok 2003. Táto nepremieta platbu poistného plateného štátom vo výške stanovenej v návrhu o štátnom rozpočte na rok 2003, ale je daná predovšetkým výškou skutočných nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v predchádzajúcom roku s minimálnym zohľadnením oprávnených požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Legislatívne zmeny prijaté v roku 2002 založili utlmenie príjmov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, napríklad zmena prerozdeľovania zo 100 na 85 %, a rast výdavkov, napríklad cenové opatrenia. Príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne ovplyvnilo aj neodvádzanie plnej výšky finančných prostriedkov Spoločnou zdravotnou poisťovňou v rámci prerozdeľovacieho procesu. Spoločná zdravotná poisťovňa dlhuje Všeobecnej zdravotnej poisťovni k 31. 10. 2002 celkom objem finančných prostriedkov vo výške 2,4 mld. Sk. Vyrovnaný návrh rozpočtu neumožňuje zvýšiť platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ani do výšky očakávanej miery inflácie nad cca 8 %. Rozdielna kalkulácia platby štátu v prípade návrhu podľa podmienok štátneho rozpočtu na poistenca a mesiac predstavuje 405 Sk a v alternatíve je vo výške 485 Sk na poistenca a mesiac, by znamenala zvýšený nárok na štátny rozpočet vo výške 3,2 mld. Sk.

  Správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne na svojom zasadnutí dňa 13. novembra 2002 sa dôverne zaoberala s predkladaným materiálom a dospela k záveru, že na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti svojich poistencov je návrh poistného rozpočtu vypracovaný na základe východísk štátneho rozpočtu v zdrojovej časti nedostatočný. Z uvedeného dôvodu Správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 v celkovej výške tvorby a použitia fondov 44 414 940 000 Sk. Súčasťou návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 sú stanoviská Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k predmetnému materiálu, ako i vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne k týmto stanoviskám.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi Gazdíkovi. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Slovo dávam členovi výboru pre zdravotníctvo poslancovi Petrovi Birošovi, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003. Ide o tlač 94.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 57 z 18. novembra 2002 pridelil návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 29. novembra 2002. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh poistného rozpočtu bol predložený v súlade s § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo začal rokovať o predloženom návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 28. novembra 2002. Výbor svojím uznesením č. 10 prerušil rokovanie o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne s tým, že uvedený návrh výbor prerokuje až po schválení návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2003 v Národnej rade Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh dňa 26. novembra 2002. Výbor svojím uznesením č. 26 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 42 262 333 000 Sk, výdavky vo výške 42 262 333 000 Sk, v tom základný fond zdravotného poistenia predpokladá výdavky vo výške 39 704 507 000 Sk, rezervný fond vo výške 157 939 000 Sk, účelový fond vo výške 630 758 000 Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 1 769 129 000 Sk.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pokračoval v rokovaní o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 po schválení návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2003 v Národnej rade Slovenskej republiky dnes ráno, t. j. 12. decembra 2002. Vymeriavací základ pre platbu štátu bol schválený v zákone o štátnom rozpočte vo výške 14 % z 2 890 Sk a pre platbu NÚP bol stanovený vo výške 14 % z 3 830 Sk.

  Výbor súhlasil s návrhom poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 42 262 333 000 Sk, výdavky vo výške 42 262 333 000 Sk, v tom základný fond zdravotného poistenia predpokladá výdavky vo výške 39 704 507 000 Sk, rezervný fond vo výške 157 939 000 Sk, účelový fond vo výške 630 758 000 Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 1 769 129 000 Sk a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Ďakujem pekne. Ak sa nechce už vyjadriť pán navrhovateľ. Ďakujem pekne.

  Navrhujem, aby sme ešte prerokovali jeden bod programu, ktorý zapadá do tých návrhov, ktoré teraz prerokúvame. Myslím si, že to bude veľmi krátke a je to

  návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 88 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 88a aj s návrhom uznesenia Národnej rady.

  Návrh rozpočtu uvedie predseda Správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne pán Rudolf Martančík. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Spoločná zdravotná poisťovňa predkladá podľa § 22 zákona č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 (číslo parlamentnej tlače 88).

  Rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne bol konštruovaný ako bilančne vyrovnaný. Pri jeho tvorbe bol položený dôraz na reálnosť príjmovej stránky rozpočtu so zohľadnením podrobnej kvantifikácie nákladov na jednotlivé druhy poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti vnímame predložený poistný rozpočet do určitej miery ako nereálny, a to v tom zmysle, že nie je v ňom možné vyjadriť skutočný zámer hospodárenia s verejnými zdrojmi Spoločnej zdravotnej poisťovne a vyjadrenie jej zdravotno-politickej orientácie. Nanajvýš je možné jeho prostredníctvom len hľadať metódy účelného a efektívneho rozdelenia dosiahnutých zdrojov, samozrejme, pri uvedomovaní si ich nedostatočnosti. Východiskom zostavenia bilančne vyrovnaného poistného rozpočtu bola platná legislatíva, predovšetkým zákon o zdravotnom poistení, zákon o Spoločnej zdravotnej poisťovni, zákon o Liečebnom poriadku a návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

  V príjmovej stránke poistného rozpočtu Spoločná zdravotná poisťovňa kalkuluje na rozdiel od predchádzajúcich období so 100-percentnou platbou bežného poistného zo strany Železníc Slovenskej republiky, čím sa očakáva úspešnosť výberu poistného na úrovni 97,6 %, čo v korunovom vyjadrení predstavuje takmer 8,4 mld. Sk. Na druhej strane však bude pokračovať predpokladaným vývojom prepad ekonomicky aktívnych poistencov do sociálnej siete, čím dôjde k ďalšiemu poklesu príjmov v tejto oblasti aj v roku 2003. V rámci solidarity Spoločná zdravotná poisťovňa prispeje do zdrojov ostatných zdravotných poisťovní sumou 1,7 mld. Sk, čo je 25,6 % jej príjmov.

  Výdavková stránka poistného rozpočtu je konštruovaná na cieľovú sumu 7,3 mld. Sk, z toho na základnú zdravotnú starostlivosť 6,5 mld. Sk. Výdavky poisťovne sú orientované do rozhodujúcich prvkov systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorými bezo sporu sú ústavná zdravotná starostlivosť, primárna a špecializovaná ambulantná starostlivosť, výdavky na liečivá a zdravotnícke pomôcky, kúpeľná a špecifická zdravotná starostlivosť. Ako už bolo uvedené, tieto výdavky v žiadnom prípade nepokryjú reálne výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím aj v roku 2003 bude dochádzať k nárastu prepadu medzi potrebami a reálnymi zdrojmi ich financovania.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Správna rada Spoločnej zdravotnej poisťovne prerokovala tento návrh a prijala uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť poistný rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 v celkovej výške tvorby a použitia fondov 7 295 453 000 Sk. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda, prosím, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A slovo má člen výboru pre zdravotníctvo poslanec pán Viliam Novotný. Prosím ho, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 (tlač 88).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 57 z 18. novembra 2002 pridelil návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 29. novembra 2002. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh poistného rozpočtu bol predložený v súlade s § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.

  Priebeh a výsledky prerokovania:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo začal rokovať o predloženom návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 28. novembra 2002. Výbor svojím uznesením č. 11 prerušil rokovanie o návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne s tým, že uvedený návrh výbor prerokuje až po schválení návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2003 v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh dňa 26. novembra 2002. Výbor svojím uznesením č. 27 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 7 295 453 000 Sk, výdavky vo výške 7 295 453 000 Sk, v tom základný fond zdravotného poistenia predpokladá výdavky vo výške 6 544 898 000 Sk, rezervný fond vo výške 75 153 000 Sk, účelový fond vo výške 239 990 000 Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 435 412 000 Sk.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pokračoval v rokovaní o návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 po schválení návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2003 v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 12. decembra 2002. Vymeriavací základ pre platbu štátu bol schválený v zákone o štátnom rozpočte vo výške 14 % z 2 890 Sk a pre platbu Národného úradu práce bol stanovený vo výške 14 % z 3 830 Sk. Výbor súhlasil s návrhom poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 7 295 453 000 Sk, výdavky vo výške 7 295 453 000 Sk, v tom základný fond zdravotného poistenia predpokladá výdavky vo výške 6 544 898 000 Sk, rezervný fond vo výške 75 753 000 Sk, účelový fond vo výške 239 990 000 Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 435 412 000 Sk, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu schváliť s tým, že návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 odôvodní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda Správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne Dr. Rudolf Martančík.

  Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Konštatujem, že písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto bodu programu ústne. Zároveň uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy k tomuto bodu programu a konštatujem, že rozprava k tomuto bodu programu je uzatvorená.

  Myslím, že pán navrhovateľ sa už nechce vyjadriť k tomu, čo tu odznelo, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Prerušujem schôdzu do 14.00 hodiny, keď sa tu stretneme na hodine otázok. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia o 14.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 12.08 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.14 hodine.

 • Štvrtý deň rokovania

  4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram bod programu hodina otázok. Chcem pripomenúť, že v rokovaní o tomto bode programu budeme postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Zo všetkých písomných otázok poslancov podaných do stredy do 12.00 hodiny určení overovatelia schôdze vyžrebovali poradie otázok na odpovede, ktorým sa budeme riadiť. Vyžrebované poradie otázok bolo oznámené na vývesnej tabuli pred rokovacou sálou. Pripomínam, že na otázky poslancov, ktorí sú neprítomní v rokovacej sále, sa neodpovedá.

  Pani poslankyne, páni poslanci, predseda vlády Slovenskej republiky pán Mikuláš Dzurinda sa z rokovania o tomto bode programu ospravedlnil. Svojím zastupovaním poveril podpredsedu vlády pána Ivana Mikloša, ktorého prosím, aby oznámil, ktorých členov vlády určil, že budú odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády, prípadne, že bude za nich odpovedať sám.

  Pán podpredseda vlády, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, za neprítomného pána ministra Miklósa bude odpovedať pán minister Gyurovszky a za neprítomných podpredsedov vlády Csákyho a Lipšica a ministrov Kukana a Simona budem odpovedať ja.

 • Hlasy z pléna.

 • Náladu máte dobrú, pán podpredseda. Takže môžeme pristúpiť k odpovediam predsedu vlády na vyžrebované otázky poslancov položené predsedovi vlády. Prosím pána podpredsedu vlády, aby podľa vyžrebovaného poradia otázok, ktoré boli adresované predsedovi vlády, odpovedal na ne v časovom limite 15 minút.

  Prvá otázka predsedovi vlády podľa vyžrebovaného poradia je od pána poslanca Karola Ondriaša a znie: „V počítačoch máme program EIS Slovensko, ktorý ukazuje aj grafy životnej úrovne, ktorá sa vrátila späť o 20 - 30 rokov. Otázka: Kedy predpokladáte, že priemerná životná úroveň na Slovensku dosiahne úroveň za socializmu v roku 1989?“

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec,

  najskôr chcem povedať, že životná úroveň sa nevrátila späť o 20 - 30 rokov. Životnú úroveň je možné merať a hodnotiť viacerými spôsobmi. Vzhľadom na to, že mnohé kvantitatívne indikátory stavu ekonomiky v roku 1989 a v roku 2002 sú najmä z metodického hľadiska neporovnateľné, je potrebné veľmi opatrne pracovať s číslami, ktoré sú nám v súčasnosti dostupné. Napriek tomu je možné dospieť k viacerým jednoznačne pozitívnym konštatovaniam a záverom o vývoji životnej úrovne Slovenskej republiky, ktoré nepotvrdzujú alebo priamo vyvracajú konštatovanie obsiahnuté vo vašej otázke.

  Ako príklad môžem uviesť, že oproti roku 1989 sa výrazne zvýšila ako kvantita, tak aj kvalita predmetov dlhodobej spotreby domácností. Podľa približných prepočtov sa výrazne zvýšil podiel reálneho hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Ak použijeme údaje o HDP, vykázané pri rôznych metodikách a ak využijeme indexy spotrebiteľských cien namiesto deflátora hrubého domáceho produktu, tak reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa v roku 2002 bol oproti roku 1989 vyšší o viac ako 50 %. Taktiež sa výrazne zvýšila priemerná reálna mzda v národnom hospodárstve. Zase pri prepočtoch to vychádza tak, že priemerná reálna mzda v národnom hospodárstve sa zvýšila o 42 %. V roku 1989 bola nominálna priemerná mzda 3 090 Kčs, kým v roku 2002 to bolo 13 570 Sk, teda zvýšila sa o 339,2 %, pričom cenová hladina sa zvýšila o 297,6. Teda zvýšenie reálnej mzdy o 42 %. Zvýšili sa aj reálne príjmy domácností výrazným spôsobom. Z toho vyplýva, že nie je pravdou, že sa znížila celková životná úroveň. Zároveň, samozrejme, tým nehovorím, že nie sú problémy. Za problémy je možné považovať najmä regionálnu diferenciáciu a, samozrejme, že vzrástla celková diferenciácia, pretože predtým vlastne tie príjmy boli nivelizované, rozptyl v príjmoch bol veľmi nízky, ale samotná diferenciácia v príjmoch, samotnú diferenciáciu nemožno považovať za jav negatívny. Samotná diferenciácia je súčasťou vlastne alebo nachádza sa v každej vyspelej krajine.

  Skončil som.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Pýtam sa pána poslanca, či chce položiť doplňujúcu otázku. Konštatujem, že nie je tak.

  Takže môžeme pristúpiť k ďalšej otázke, ktorú položila pani poslankyňa Dagmar Bollová tohto znenia: „V informácii o hospodárení s rozpočtovými rezervami za I. - III. štvrťrok 2002 je položka rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 20,4 mil. Sk. Môžete, prosím, informovať Národnú radu Slovenskej republiky, ako bola táto suma čerpaná?“

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa,

  Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 586/2001 o štátnom rozpočte schválila výšku rezervy predsedu vlády v sume 22,5 mil. korún. Táto rezerva je v súlade s § 15 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtovaná v rozpočtovej kapitole úradu vlády. O poskytnutí rozpočtovaných prostriedkov z tejto rezervy podľa § 15 tohto zákona rozhoduje predseda vlády. Úrad vlády v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách vypracoval záväzné podmienky a zásady na poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

  Dotáciu z rezervy predsedu vlády možno poskytnúť fyzickým a právnickým osobám formou bežného a kapitálového transferu na konkrétne akcie, projekty alebo na vopred určené okruhy potrieb s podrobnou špecifikáciou pri dodržaní vyššie spomínaných záväzných podmienok a zásad. V roku 2002 bola vyčerpaná rezerva predsedu vlády v plnej výške 22,5 mil. korún. Dotácia z tejto rezervy bola poskytnutá na konkrétnych 123 projektov pre 123 subjektov. V prevažnej väčšine išlo o projekty a aktivity z oblasti školstva, vedy, kultúry, športu, ako aj rôzne sociálne výpomoci, pričom zoznam mám v prílohe k dispozícii, ak máte záujem, tak vám môžem poskytnúť aj konkrétny zoznam tých 123 akcií.

  Skončil som.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bollová, nech sa páči, môžete mať doplňujúcu otázku.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Budem veľmi rada, ak si budem môcť pozrieť ten výpis. To je všetko. Ďakujem.

 • Ďakujem. Takže, nakoľko pánu predsedovi vlády boli položené len dve otázky, môžeme pristúpiť k otázkam, ktoré položili poslanci jednotlivým ministrom.

  Prvá otázka bola položená pánom poslancom Vladimírom Ďaďom ministrovi obrany Slovenskej republiky Ivanovi Šimkovi: „Občania obce Badín sú znepokojení nadmerným hlukom lietadiel letiska Sliač pri cvičných letoch v malých výškach nad obcou. V predchádzajúcom volebnom období im bolo prisľúbené odstránenie tohto problému a ostalo len pri sľuboch. Prosím o odpoveď, ako sa dá s týmto problémom vysporiadať“.

  Pán minister, nech a páči.

 • Vážený pán poslanec, rezort ministerstva obrany si tento problém uvedomuje a usiluje sa ho v rámci možností riešiť. V minulosti bola vykonaná štúdia leteckej základne Sliač, v rámci ktorej bola spracovaná aj hluková štúdia. V zmysle hygienickej charakteristiky treba posudzovať dve hodnoty hladín hluku. Pre dennú dobu je prípustná hladina hluku do 60 decibelov a pre nočnú dobu je prípustná hladina hluku do 50 decibelov. Obec Badín je v zasiahnutom území hluku nad 60 decibelov pri vzlete lietadiel z letiska Sliač. Vo výcvikovom roku 2001 bolo v dennej dobe uskutočnených 1664 letov a v nočnej dobe 412 letov. Čas zvýšenej hlukovej záťaže na jeden vzlet lietadla v dennej dobe je 52 sekúnd a v nočnej dobe 71 sekúnd. Celkový čas zaťaženia obce Badín nadmerným hlukom vyplývajúci z celkového počtu letov v roku 2001 predstavoval 32 hodín.

  V tomto roku v súvislosti so zvýšením počtu nalietaných hodín bude celkový čas zaťaženia približne o 10 % vyšší. Podľa spracovateľov hlukovej štúdie problém nadmerného hluku v obci Badín nie je možné úplne vyriešiť. Platný právny poriadok však neumožňuje poskytovanie finančného odškodnenia alebo nejakých kompenzačných úľav pre obce zasiahnuté hlukom nad rámec hodnôt stanovených nariadením vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami č. 40/2002 Z. z. Rezort ministerstva obrany sa snaží prijať také opatrenia, ktoré na čo najnižšiu mieru obmedzia negatívne dôsledky prevádzky letiska Sliač na obyvateľstvo, pričom pri riešení tohto problému spolupracuje s dotknutými obcami.

  25. júna tohto roku sa uskutočnilo stretnutie veliteľa vzdušných síl Armády Slovenskej republiky s primátormi miest a starostami obcí Zvolenskej kotliny zamerané na nadmernú hlukovú záťaž spôsobenú prevádzkou letiska Sliač. Veliteľ vzdušných síl prijal nasledujúce opatrenia na zníženie nadmernej hlučnosti alebo zmiernenie nadmernej hlučnosti. Posledné vzlety lietadiel uskutočňovať do 22.00 hodiny a posledné pristátia lietadiel do 23.00 hodiny. V prípade vykonávania letov vyššej techniky pilotáže nad letiskom Sliač vopred upovedomiť starostov okolitých obcí. Obmedzovať lety vyššej techniky pilotáže v popoludňajších a večerných hodinách.

  Treba však tiež pripomenúť, že napriek negatívnym dôsledkom spojených s prevádzkou letiska v Sliači prináša letisko pre svoje okolie aj niektoré pozitíva, napríklad podporu zamestnanosti a taktiež vytvára podmienky na rozvoj podnikania v regióne.

  Vážený pán poslanec, ja si uvedomujem, že toto je problém, ktorý je istým konfliktom dvoch rôznych záujmov, ktoré každý štát, pokiaľ chce zabezpečovať ochranu svojho vzdušného priestoru, tak riešiť musí. To znamená, že na jednej strane treba, aby sa lietalo. Na druhej strane treba robiť všetko pre to, aby tým čo najmenej trpelo obyvateľstvo. V krajine, ako je Slovensko, kde nemáme jednoducho letiská ďaleko od obývaných oblastí, nie je možné zrejme tento problém vyriešiť úplne.

 • Ďakujem pánu ministrovi. Pýtam sa pána poslanca, či chce položiť doplňujúcu otázku. Áno, nech sa páči.

 • Nie. Pán minister, len sa chcem poďakovať a vašu odpoveď tak ako odznela, odstúpim Obecnému úradu v Badíne, kde bol záujem o vaše stanovisko. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ďalšiu otázku položila pani poslankyňa Eva Rusnáková pánovi ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi tohto znenia: „V pripravovanej novele zákona o zdravotnej starostlivosti je návrh na vyňatie umelého oplodnenia zo skupiny výkonov hradených zdravotnou poisťovňou. Natalita na Slovensku klesá. Čiastočná úhrada tohto zdravotníckeho úkonu by mohla byť prostriedkom na to, aby sa situácia v raste počtu obyvateľov zlepšovala a nie zhoršovala. Neuvažujete, pán minister, nad zmenou svojho pôvodného stanoviska?“

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne. Poviem, čo napísali moji úradníci, a potom poviem môj názor.

 • Smiech v sále.

 • Pán minister, chvíľočku. Nech sa páči, už som našiel, pani poslankyňu som hľadal, ale vidím, že je tu, takže môžete odpovedať.

 • Pán predsedajúci, ja už som sa jej hlboko pozrel do očí. Takže napísali, ďakujem za vašu otázku...

 • Hlas z pléna.

 • Pani poslankyňa, prepáčte mi, ja som sa nie vám hlboko pozrel do očí.

  Ďakujem za vašu otázku a k problematike zdravotných výkonov umelého oplodnenia uvádzam nasledujúce. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje v pripravovanej novele zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov zdravotnú starostlivosť poskytovanú na základe zmluvného pripoistenia, ktoré presahuje rámec zdravotnej starostlivosti poskytovanej bezplatne na základe povinného zdravotného poistenia. Do tejto časti sú zahrnuté okrem iných aj zdravotné výkony pri umelom oplodnení. Z uvedeného vyplýva, že zdravotné výkony pri umelom oplodnení budú uhrádzané osobe, ktorá bude zmluvne pripoistená. Zdravotné indikácie, pri ktorých sa zdravotné výkony pri umelom oplodnení uhrádzajú na základe povinného zdravotného poistenia, zostávajú v platnosti, čo znamená, že zdravotné výkony umelého oplodnenia budú uhrádzané tak ako doteraz.

  Pani poslankyňa otvorila jednu zo zásadných otázok reformy zdravotníctva. To je otázka, či zo 60 mld. existujúcich zdrojov sme schopní financovať všetko, alebo inak, čo sme a čo nie sme schopní financovať. Keď sme vo vládnom vyhlásení vyhlásili za prioritu, že zo solidárneho zdravotného poistenia budeme financovať to, čo ohrozuje život a zdravie a v tom prípade ide hlavne o kardiologické ochorenia, onkologické ochorenia, ťažké úrazy, dlhodobé chronické ochorenia, transplantácie, diabetes atď., stojíme pred otázkou - máme rozostavaných päť domov, no financie máme na jeden - otázka je, ktorý máme dostavať.

  Môžeme zvoliť aj inú stratégiu, a to je stratégia v rozvojových krajinách, kde sa existujúce zdroje investujú do zlepšovania tých bežných chorôb. To znamená, znížite úmrtnosť na infekčné ochorenia, znížite úmrtnosť na chrípku, znížite úmrtnosť na ochorenia, ktoré sa v Európe nepovažujú za smrteľné, ale špičku, tú drahú špičku onko, kardio, trauma vynechávate. Prejaví sa to tak, že máte vysoké zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. V našej zemepisnej šírke a v našej stratégii sme povedali, že sa nemôžeme ďalej pozerať na to, ako umierajú pacienti na nedostatok onkologických liekov, na nekvalitnú kardiologickú starostlivosť a necháme preto tie veci, ktoré výrazne zlepšujú demografické údaje, svojím spôsobom aj na účasť pacienta.

  Argumentujú rodinnou politikou. My hovoríme, áno, súhlasíme, nakoniec tá cena, keď to poviem brutálne ekonomicky, je celkom jasná - 450 detí za 100 mil. korún. Otázka je, kto je motivovaný na rodinnej politike. Solidárny balík zdravotného poistenia alebo rodinná politika štátu. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že vytvoríme balík sociálnej, a spokojne ho nazvime aj balíkom rodinnej politiky. To je balík, v ktorom zdravotníctvo zohráva istú úlohu, ale nie rozhodujúcu. To je balík, z ktorého chceme financovať ošetrovanie, opatrovanie. Balík, z ktorého chceme zjednotiť rozdiel medzi liečebňami pre dlhodobo chorých a medzi domovmi dôchodcov.

  Ak je štát motivovaný na rodinnej politike, a zjavne musí byť, lebo demografické údaje sú varujúce, tak potom musíme vytvoriť na úrovni štátu taký systém financovania, ktorý umožní financovať aj fertilizačné výkony.

  Nepochybne ostalo, aby som vysvetlil tú poslednú vetu - nepriechodnosť vajcovodov alebo porucha spermiogenézy ako ochorenie ostane v systéme financovania zo solidárneho balíka, i keď nechcem teraz povedať, že plne hradeného. Ale samotný výkon, keď ho v podstate používame vtedy, keď máme dvoch ľudí, ktorí sú svojím spôsobom, a to hovorím ako andrológ, pripravení na reprodukciu, ale nedarí sa to, je výkon, na ktorý naozaj zo solidárneho balíka nemáme prostriedky.

 • Pani poslankyňa, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nech sa páči, máte priestor.

 • Nebude to otázka, skôr reakcia na vystúpenie pána ministra. Ak zostane situácia legislatívne na tej istej rovine, na akej je dnes, to znamená, že zdravotná poisťovňa bude môcť prispieť na čiastočnú úhradu nákladov, tak v tom prípade som spokojnejšia. Pretože mne išlo najmä o to, ak hovoríme, že do základného poistenia budú patriť zdravotné úkony, ktoré sú život zahrňujúce, samozrejme, vyvstane otázka, či môžeme dávať do jednej roviny zdravotnícke úkony, ktoré sú priam život dávajúce. A je veľmi ťažko povedať, čo je viac alebo menej dôležité. V tomto prípade si myslím, že tá rovina je spoločná a štát by mal mať záujem na tom, aby naozaj našiel každý prostriedok na to, aby počet obyvateľov nebol klesajúci, ale aby sa neustále zlepšoval.

  K doplnkovému zdravotnému poisteniu, pán minister, len jedna pripomienka. Myslím si, ak uvažujeme nad tým, že tento zdravotnícky úkon zaradíme do doplnkového poistenia, potom by sme možno mali rozmýšľať aj nad tým, či by sme tam nemali zaradiť aj tých, ktorí si aj vlastnou vinou zapríčiňujú svoje zdravotné problémy. To sú napríklad ľudia, ktorí sú drogovo závislí alebo sú závislí od alkoholu. Ich zdravotné problémy dnes hradí spoločnosť v plnej miere na svoje náklady. Vravím, že majú niesť spoluzodpovednosť za svoju liečbu, pretože si svoje problémy zapríčinili sami. Ak uvažujeme nad ďalšími zložkami doplnkového poistenia, potom by som poprosila, aby sme uvažovali nad rozšírením diapazonu, ktorý je tam doteraz navrhovaný.

  Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Len chcem upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Táto vláda sa zaviazala, že urobí reformu zdravotníctva. I keď sa jej to zdanlivo v tejto chvíli nedarí, tak ako sme si predstavovali, neznamená to, že ju neurobí. A musím povedať, že naozaj vážne stojíme pred otázkou, na koľko domov máme. Súhlasím s vaším názorom, čo by malo byť predmetom doplnkového poistenia. Dokonca musím povedať, že prax je taká, keďže doplnkové poistenie bude na inej báze, ako je báza povinnosti, je možné uvažovať aj o poistení rodičov svojich detí atď., je tento produkt pomerne typický. A teraz si netreba pliesť pojmy, štát je štát a má svoju politiku a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Preto štát odoberá ľuďom peniaze nejakým spôsobom a určuje politicky, kam ich bude dávať. Ale zdravotné poistenie je poistenie, o ktorom ústava jasne hovorí, je spojené so zdravotnou starostlivosťou. A keď sme povedali, že na stomatológiu nemáme dosť zdrojov, tak sme nepovedali, že by sme neboli radi, keby sme ju mohli financovať zo solidárneho balíka. Ale hovoríme, v tejto chvíli na to nemáme. Tie faktory si musíme ujasniť. Potom stojíme iba pred voľbou, ktorú som nazval, prosím, budem to opakovane hovoriť, kým budem mať príležitosť, pred voľbou život alebo zuby.

  Chcem povedať, že máme skrytú vysokú úmrtnosť. Rešpektujem názor rozvojových republík, čo nás je po infarktoch, ktoré chodia vo vyššom veku, čo nás je po onkologických ochoreniach, ktoré chodia po vyššom veku. Zažil som situáciu, keď sa ma pýtali pacienti, či už nebudú v rámci reformy zdravotníctva peniaze na imunosupresívu po transplantácii obličiek. A keď stojíte pred systémom, ktorý vám dáva k dispozícii balík, ktorý je relatívne veľmi nízky a možno by bolo potrebné skôr sa pýtať predchádzajúcich politických garnitúr, ako je možné, že republika je zadlžená na 65 % hrubého domáceho produktu, čo je dolná hranica možného crossdifaultu. Ako je možné, že sme neboli za 12 rokov schopní zdravotníctvo zbaviť jeho nadbytočných nákladov, korupcie, prezamestnanosti. V tom momente sa musíme pýtať, čo sme schopní za 60 mld. poskytnúť.

  A potom závisí od vás, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, či prijmete doktrínu, že budeme financovať veci, ktoré až tak veľmi nesúvisia s bezprostrednou záchranou života, a tých ľudí, ktorí to potrebujú, akoby sme nevideli. Ale v tejto chvíli nám programové vyhlásenie jasne hovorí, čo sú priority. Ale to neznamená, znova opakujem, to neznamená, že štát nemá nájsť zdroje, aby vypomohol tým, ktorí sú na to odkázaní. To sa netýka len reprodukčnej medicíny. To sa dokonca týka aj prepravy, to sa týka dotácií, to sa týka financovania sociálne odkázaných, či štát dokáže nájsť mechanizmy, ktoré sú mechanizmy adresnosti, ktoré jasne dokážu definovať potrebnosť a následne aj financovanie. To je širší projekt ako zdravotná starostlivosť, ktorá len patrí ako jeden segment do celého balíka sociálno-zdravotnej ochrany občana a tento balík my vytvorený nemáme.

  Ďakujem pekne.

 • Pán minister, dovoľte mi povedať, aj keď mi to nepatrí, že to nie je žiadna slasť žiť s veľmi nezdravými a boľavými zubmi.

  Ďalej tretiu otázku položil pán poslanec Mikuláš Juščík pánovi ministrovi kultúry Rudolfovi Chmelovi: „Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach napriek jeho reprezentácii doma i v zahraničí dosiaľ za posledných 7 rokov nezískalo žiadne finančné dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Aj rozpočet, ktorý potrebuje vo výške 2 mil. 930 tis. korún, na tento rok je len 2 mil. 500 tis. korún. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky diela z tohto múzea využíva na reprezentáciu doma i v zahraniční, napriek tomu sú finančné prostriedky pre toto múzeum neustále krátené. Pýtam sa, pán minister, ako to bude zabezpečené na budúci rok. Veď je to jediné múzeum tohto druhu kráľa pop-artu na svete“.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bolo zriadené rozhodnutím ministerstva kultúry z 24. 7. 1991. Je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. V roku 1996 bola organizácia delimitovaná do pôsobnosti Krajského úradu v Prešove a teda aj finančné prepojenie na bežný transfer z Krajského úradu v Prešove. Zriaďovateľská pôsobnosť Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach od 1. 4. 2002 prešla z Krajského úradu v Prešove pod Prešovský samosprávny kraj.

  Vzhľadom na tieto skutočnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nemalo a nemá v súčasnosti priame kompetencie na jeho odbornú koordináciu, ani na jeho financovanie. Špecializáciou tohto múzea - galérie je sústreďovanie umeleckých diel a dokladovej dokumentácie o Warholovi, ako aj o jeho rodine. Zároveň múzeum interpretuje prostredníctvom svojich aktivít moderné trendy vo výtvarnom územní v II. polovici 20. storočia korešpondujúce s dielom Warhola a spolupracuje s medzinárodnou nadáciou Spoločnosť Andyho Warhola.

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v čase, keď bolo zriaďovateľom uvedenej organizácie, vykrývalo základné finančné prostriedky na činnosť a realizáciu kultúrnych aktivít organizácie. Problémom organizácie zostalo vlastníctvo budovy, ktoré je v prenájme od Mestského úradu v Medzilaborciach. Pretrvávajúce problémy sa vyskytli v nedostatku finančných prostriedkov na poistenie zbierok, na technické zabezpečenie objektu a akvizičné aktivity.

  Nemožno sa však stotožniť s konštatovaním, že v minulých rokoch Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky neposkytlo múzeu žiadne finančné dotácie. I napriek skutočnosti, že toto múzeum nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo v roku 2000 zo všeobecnej pokladničnej správy 200 000 Sk na rekonštrukciu osvetlenia stálej expozície múzea a sumu 300 000 na rekonštrukciu bezpečnostného systému. Takisto v roku 2002 boli pridelené finančné dotácie v plne požadovanej výške 70 000 Sk z programu PRO SLOVAKIA na nákup umeleckého diela Andyho Warhola do zbierok múzea a 50 000 korún na katalóg z podujatia Hry s umením 2002 v znamení Andyho Warhola, ktoré poriadalo múzeum v spolupráci s inými galerijnými inštitúciami.

  Múzeum moderného umenia Andyho Warhola má i v budúcom roku možnosť uchádzať sa o dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu PRO SLOVAKIA.

  Skončil som, pán podpredseda.

 • Ďakujem, pán minister. Pýtam sa pána poslanca Juščíka, či chce položiť doplňujúcu otázku.

 • Nie, ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. O to sa budeme uchádzať.

 • Ďakujem pekne aj pánovi ministrovi.

  Štvrtú otázku v poradí položil pán poslanec Fajnor ministrovi obrany Slovenskej republiky Ivanovi Šimkovi: „Možno zoznámiť poslancov s konkrétnymi položkami jednotlivých rezortov finančného zabezpečenia NP PRENAME? Prosím, odpovedať aspoň za ministerstvo obrany“.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec, Národný program prípravy Slovenskej republiky na členstvo v severoatlantickej aliancii PRENAME vyplynul z Washingtonského summitu NATO, na ktorom bol prijatý akčný program na členstvo.

  Slovenská republika vypracovala a prijala už v roku 1999 prvý národný program PRENAME. Národný program PRENAME je členený do 5 rozhodujúcich kapitol:

  1. Politické a ekonomické otázky.

  2. Obranné a vojenské otázky.

  3. Otázky zdrojov.

  4. Bezpečnostné otázky.

  5. Právne otázky.

  Ministerstvo obrany zodpovedá za plnenie úloh v druhej a piatej kapitole. Rok 2003 je štvrtým rokom plnenia národného programu PRENAME a na tento rok bola postavená ako hlavná priorita dôsledné pokračovanie v implementácii koncepcie reformy ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja ozbrojených síl Model 2010. Táto priorita je rozpracovaná v konkrétnych opatreniach a cieľoch.

  Veľkú pozornosť v rámci národného programu PRENAME rezort obrany venuje budovaniu spoločnej Poľsko-Česko-Slovenskej brigády, kde do konca roku 2003 je cieľom dosiahnuť pripravenosť k prevereniu brigády zo strany NATO na schopnosť mnohonárodného štábu plánovať účasť jednotky na mnohonárodnej operácii pod vedením NATO, resp. Európskej únie.

  Na základe posledných skúseností pozornosť je zameriavaná aj na posilnenie kapacít ozbrojených síl Slovenskej republiky zameraných proti novým asymetrickým bezpečnostným hrozbám hlavne terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia.

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má na rok 2003 celkovo plánované finančné prostriedky v rámci národného programu PRENAME vo výške 2 mld. 817 mil. 488 tisíc Sk. Na plnenie partnerských cieľov je vyčlenených 2 mld. 805 mil. 988 tisíc korún. Z toho 1 mld. 941 mil. 118 tisíc korún na vyzbrojovanie, 537 mil. 580 tisíc korún na udržiavanie, 273 mil. na infraštruktúru, 8 mil. 270 tisíc na rozvoj ľudských zdrojov a 45 mil. 920 tisíc korún na výcvik.

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na informovanie širokej občianskej verejnosti zriadilo na internetovej stránke rezortu samostatnú sekciu Cesta do NATO. V tejto sekcii sú pravidelne zverejňované všetky dôležité dokumenty súvisiace so vstupom Slovenska do aliancie, taktiež je tu prezentovaný národný program PRENAME v rokoch 2001 – 2003, tak ako ich prijala vláda Slovenskej republiky.

  V jednotlivých národných programoch PRENAME sú zverejnené detailné informácie o množstve finančných prostriedkov plánovaných na jednotlivé aktivity súvisiace so vstupom do aliancie. Adresa tejto internetovej stránky je www.mod.gov.sk.

  Skončil som.

 • Pán poslanec, chcete mať doplňujúcu otázku? Nie, ďakujem pekne.

  Piatu otázku položila pani poslankyňa Sabolová pánovi podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Ivanovi Miklošovi tohto znenia: „Ako uvažujete s kompetenciou do budúcnosti s Úradom daňového preverovania? Bude aj naďalej rozhodovať o jeho riaditeľovi Daňové riaditeľstvo?“

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani poslankyňa Sabolová,

  Daňová správa Slovenskej republiky sa v súčasnosti nachádza v etape realizácie rozsiahlych zmien, ktoré vyplývajú z projektu reforma daňovej správy, ktorý sa týka všetkých činností daňovej správy a jej podstatou sú štrukturálne zmeny a zmeny postupov v správe daní. Súčasťou tohto projektu bol aj návrh ideového zámeru na zriadenie útvaru na odhaľovanie podozrení z daňových trestných činov v štruktúre Daňovej správy Slovenskej republiky. V intenciách tohto zámeru bol na základe uznesenia vlády prijatý zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. 5. 2002 a ktorým bol zriadený Úrad daňového preverovania pre územné obvody všetkých daňových úradov.

  Osobne som presvedčený, že tento úrad má svoje opodstatnenie, a to najmä preto, že objem daňových únikov je značný a efektívnosť vyšetrovania týchto daňových únikov a porušovania daňových zákonov doteraz nebola dostatočná. Úrad, samozrejme, funguje len krátky čas od mája, takže ešte je asi predčasné hodnotiť, či už prináša výsledky. Ale dôležité je, že chceme a chcem aj ja osobne klásť dôraz na jeho fungovanie, na efektívnosť jeho fungovania tak, aby mohol byť urobený aj reálny odpočet efektov jeho fungovania.

  Čo sa týka podriadenosti, je to v zákone tak, ako spomínate v otázke, že vymenovanie šéfa Úradu daňového preverovania je v kompetencii riaditeľa, resp. riaditeľky Daňového riaditeľstva. Neuvažujeme, teoreticky, samozrejme, prichádza do úvahy možnosť buď priameho podriadenia ministerstvu financií alebo dokonca inému ministerstvu, ministerstvu vnútra. Nepredpokladám, že by malo dôjsť k zmene kompetencií oproti dnešku v tom zmysle, že by to malo ísť pod iný rezort. Ale čo sa týka možnej zmeny kompetencií z hľadiska toho, že by vymenúval priamo minister financií, to je vec, ktorú budeme zvažovať a ktorú pri prípadnej novele tohto zákona môžeme navrhnúť, čím nechcem povedať, že to navrhneme. Je to vec, ktorá si zrejme vyžaduje aj hlbšiu analýzu fungovania, už v praxi fungovania tohto zákona.

  Skončil som.

 • Pani poslankyňa, chcete mať doplňujúcu otázku? Nech sa páči.

 • Len krátko chcem zareagovať. Pán podpredseda a pán minister vie, že o tejto téme sme hovorili aj v minulom období. Ja súhlasím s tým, že nie je potrebné meniť vplyv rezortu alebo dať to pod iný rezort. Ale vieme dobre, že sú tam také disproporcie, že Úrad daňového preverovania by mal byť úrad, ktorý by mal mať istú kompetenciu aj pre Daňové riaditeľstvo. A preto by nebolo vhodné, aby podriadenosť šéfov bola v tejto väzbe. A myslím si, že je to vec rezortu celého ministerstva financií, ktoré by mohlo byť garantom a gestorom preverovania daňových nedoplatkov a problémov v daňovej sfére.

  Ďakujem pekne.

 • Áno, ďakujem pekne za poznámku a za návrh. Je to vec, ktorú preskúmame a na tom, čo hovoríte na tých argumentoch, samozrejme, sú hodné zreteľa, takže posúdim všetky tieto veci.

  Ešte možno doplním, že chystáme zásadnú zmenu vôbec v daňovej legislatíve tak, aby zákony boli rádovo jednoduchšie a jednoznačnejšie. A už tým by sa mal zmenšiť priestor na možné daňové delikty a daňové úniky. Ale to, čo hovoríte, áno, má to svoje ratio, myslím si, aby tento úrad mohol vyšetrovať a kontrolovať a skúmať aj činnosť daňových úradov, tak asi by bolo lepšie, keby tá podriadenosť bola iná. Takže zvážime to a pri prvej novele je možné, že tento podnet využijem.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalšiu otázku, šiestu v poradí, položila pani poslankyňa Sabolová pánovi ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi. Otázka znie: „Kde boli zverejnené podmienky - kritériá pre podávanie projektov na výstavbu Hospicov?“

  Pán minister, nech sa páči.

 • Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje záväzné podmienky na poskytovanie a vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu. Prostredníctvom kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zverejňovalo na svojich webovských stránkach ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, a to o financovaní štátny rozpočet 2002 v auguste 2002 po ich schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podpísaní ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky Romanom Kováčom dňa 20. 8. 2002.

  Súčasne boli zaslané všetkým hlavným odborníkom a riaditeľom všetkých sekcií ministerstva zdravotníctva tieto podmienky. Na základe telefonického vyžiadania v priebehu mesiacov september až december boli záujemcovia o poskytnutie dotácií informovaní, na akej stránke sa podmienky nachádzajú a v prípade, ak to bolo potrebné alebo boli požiadaní, boli zaslané elektronickou poštou na požadovanú e-mailovú adresu.

  Skončil som.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa, nech sa páči, môžete mať doplňujúcu otázku.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Chcem dať doplňujúcu otázku, ktorá vlastne súvisela možno ešte s inou otázkou, ktorú som vám predložila. V záväzných podmienkach, ktoré sú na internete - veľmi ťažko dochádza k ich hľadaniu, pretože som sa pokúšala aj ja o to, aj mnohí iní, a len na základe informácie z ministerstva zdravotníctva bolo možné sa k nim dopátrať - je termín podania projektov do 30. novembra. Vzhľadom na to, že je to vlastne nové volebné obdobie, aj my sami problematicky, alebo ešte možno mnohí z nás vedia nájsť tieto veci. Chcem sa spýtať, či platí termín 15. december, ktorý MUDr. Hlavačka uviedol v zdravotníckom výbore počas rokovania o štátnom rozpočte, lebo si myslím, že by bolo vhodné, aby rezort ministerstva možno tieto špecifické veci uverejňoval aj nejakým iným spôsobom, možno aspoň v nejakých zdravotníckych médiách. A zároveň sa chcem spýtať, či sú pripravené hodnotiace kritériá na to, akým spôsobom bude 20 miliónov schválených v rozpočte poskytnutých na výstavbu Hospicov, aby sa nestalo to, čo sa stalo v minulom období. A bola by som veľmi rada, keby ste si prezreli to prerozdelenie, pretože v mnohých prípadoch išlo o kontraindikáciu na poskytovanie prístrojového vybavenia v niektorých zariadeniach a nemyslím si, že nemocnice s poliklinikami, ktoré budú vytvárať možno nejaké oddelenia LDCH, budú typickými Hospicmi a máme dnes veľmi dobré projekty od mnohých organizácií, ktoré vytvorili na európskej báze hospicové zariadenie. A bolo by dobré, keby boli zverejnené tieto kritériá, aby nedochádzalo k rôznym vysvetleniam, prečo tak a prečo nie inak. Takže zaujímal by ma hlavne ten termín, pán minister. Ďakujem.

 • To znamená, aby sme to upresnili, tak parlament včera schválil štátny rozpočet, v ktorom bolo na návrh KDH účelovo viazaných zo zdravotníckeho výboru na návrh pani poslankyne Záborskej, ktorý ja beriem ako návrh KDH a stotožnil som sa s ním, 20 miliónov korún z účelového fondu lotérií v celkovej výške 138 mil. Sk viazaných na realizáciu a financovanie Hospicov.

  Chcem ale súčasne podotknúť, to znamená, v tejto chvíli nie je problém, či ten termín bude do 15. decembra alebo 31. decembra, alebo do 15. januára. To je možno problém úradníkov, ale nie je to náš problém. Problém je, že máme Hospice v zákone o zdravotnej starostlivosti uvedené ako legálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale nevenujeme im príslušnú pozornosť. Problém je, a znova sa vrátim k tej večnej otázke, čo budeme financovať. Hospice ako zariadenia, kde by sme mali umožniť dôstojné dožitie, by sme mali oveľa výraznejšie financovať, ako naozaj aj financovanie stomatologickej starostlivosti alebo financovanie reprodukčnej medicíny. Pretože človek je plný viery vo svoj život a príde raz čas, keď sa život končí. A my nie sme schopní sa postarať dôstojne a postarať sa profesionálne a aj ľudsky o tento koniec života.

  To znamená, v našej stratégii a koncepcii, ktorú sme pripravili a ktorá je schválená v programovom vyhlásení vlády, Hospice ako samostatní poskytovatelia starostlivosti, kde významnú rolu zohrajú aj sestry, ktoré zatiaľ svoje miesto nenašli v našom zdravotnom systéme, budú iste lepšie financované, ako je 20 mil. Sk z jediného obmedzeného účelového fondu, ktorý máme.

  Tie projekty o 20 miliónov korún, samozrejme, môžeme pokojne, a dávam tu slovo, uzatvárať 31. januára, aby bol čas ich dobre preskúmať, aby boli financované tie, ktoré naozaj slúžia svojmu účelu a neslúžia len svojmu menu.

  Ale chcem súčasne podotknúť, že v prípade, že reforma dôjde ku svojej druhej časti, to znamená, bude vo fáze určovania priorít vo finančnom objeme, Hospice tam zohrajú významnú rolu.

 • Ďakujem, pán minister.

  Končím bod programu hodina otázok. Ďakujem aj ostatným ministrom, aj podpredsedom vlády, ktorí odpovedali na otázky poslancov.

 • Ďakujem, pán minister.

  Končím bod programu Hodina otázok. Ďakujem aj ostatným ministrom, aj podpredsedom vlády, ktorí odpovedali na otázky poslancov.

  Teraz budeme pokračovať v rokovaní návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003.

  Návrh ste dostali ako tlač 104, spoločnú správu výborov máte v tlači 104a. V tejto tlači nájdete aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Dávam slovo podpredsedovi Rady Fondu detí a mládeže pánu Rastislavovi Dikantovi a žiadam ho, aby návrh rozpočtu uviedol.

  Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dobrý deň prajem. Fond detí a mládeže predkladá v zmysle § 5 zákona o Fonde detí a mládeže v zmysle neskorších predpisov návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky. Jeho schválenie je podmienené predchádzajúcim prerokovaním vo vláde Slovenskej republiky. Súčasťou materiálu je plán činnosti na rok 2003. Fond detí a mládeže ráta pre rok 2003 s tržbami a výnosmi vo výške 37 660 tisíc, nákladmi vo výške 18 501 tisíc a výdavkami vo výške 19 miliónov korún. Rozpočet bol prerokovaný v parlamentných výboroch, bol predložený na stanovisko vláde, vláda ho prerokovala.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Teraz dávam slovo členke výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá poslankyni Eve Rusnákovej, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003. Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 je predkladaný Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie podľa § 5 ods. 1 a 5 v spojení s § 10 ods. 4 zákona NR SR č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 56 z 18. novembra 2002 pridelil návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 na prerokovanie dvom výborom, a to Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá v termíne do 29. novembra 2002. Súčasne za gestorský výbor určil Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu. Určené výbory prerokovali návrh rozpočtu v lehote určenej predsedom Národnej rady. V čase prerokovania návrhu vo výboroch poslancom nebolo známe stanovisko vlády Slovenskej republiky k predmetnému návrhu rozpočtu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v uznesení č. 28 z 26. novembra 2002 a Výbor pre vzdelanie vedu, mládež a šport v uznesení č. 20 z 26. novembra 2002 zhodne vyslovili súhlas s návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže. Gestorský výbor na základe výsledkov prerokovania návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 vo výboroch odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť rozpočet Fondu detí a mládeže na rok 2003, ktorý obsahuje tržby a výnosy vo výške 37 660 tisíc korún, náklady vo výške 18 501 tisíc korún, výdavky vo výške 19 miliónov korún. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 28 zo dňa 5. decembra 2002. Návrh na uznesenie NR SR je prílohou tejto správy.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem aj pánovi podpredsedovi, aj pani spravodajkyni.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k rokovaniu o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže.

  Návrh vlády máte v tlači 98 a správu výboru pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá máte v tlači 98a.

  Teraz dávam slovo ministrovi školstva Martinovi Froncovi a žiadam ho, aby informoval o tomto vládnom návrhu.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada. Návrh sa predkladá v zmysle § 8 ods. 1 zákona Národnej rady č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov na kandidátov do Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže na ďalšie štvorročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť od 19. januára 2003. Podľa § 11 ods. 2 uvedeného zákona kandidátov na členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže navrhuje len vláda Slovenskej republiky. Fond detí a mládeže v zmysle koncepcie a ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže, ktorú schválila Národná rada v októbri 2000, realizuje posledné kroky kapitalizácie majetku. V roku 2001 a 2002 so súhlasom vlády bezodplatne previedol majetok v celkovej hodnote cca 200 milión na Nadáciu mládeže Slovenska. Vo fonde je v súčasnosti majetok v hodnote cca 27 miliónov korún, ktorý sa postupne kapitalizuje. V priebehu kapitalizácie majetku je zrejmé, že najneskôr do mája 2003 fond nebude mať žiadny majetok a vstúpi do likvidácie. Vláda Slovenskej republiky v súčasnosti pracuje na návrhu zákona na zrušenie fondu, ktorý by mal byť predložený do Národnej rady Slovenskej republiky v januári až februári 2003. Uvedené skutočnosti viedli vládu Slovenskej republiky k rozhodnutiu podať Národnej rade Slovenskej republiky návrhy na kandidátov do rady fondu a dozornej rady fondu v takom zložení, aby tento proces mohol plynulo pokračovať. Z návrhu rozpočtu fondu je zrejmé, že v roku 2003 bude mať len veľmi obmedzený rozpočet. Vláda Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky do rady fondu schválila Mgr. Rastislava Dikanta, bol členom rady v rokoch 1999 až 2002, MUDr. Jozefa Mikloška, PhD., bol členom rady v rokoch 1999 až 2002, Petra Šatana, Patrika Krauspeho, Dr. Jána Šipoša, CSc., bol členom dozornej rady v roku 1999 až 2002, a Mgr. Petra Vörösa. Vláda navrhuje, aby Národná rada do dozornej rady fondu schválila Karola Jadaša, Petra Markoviča a Martina Kuglu, ktorý bol členom rady v roku 1999 až 2002. Menovaní kandidáti majú znalosti o danej problematike a poznajú problematiku Fondu detí a mládeže. Je preto predpoklad kontinuity činnosti fondu bez zbytočných prestojov. Je predpoklad, že nominanti vlády svojou činnosťou prispejú k bezproblémovému ukončeniu činnosti Fondu detí a mládeže.

  Pani predsedajúca, skončil som.

 • Ďakujem, pán minister, prosím, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov. Prosím poverenú členku výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pani poslankyňu Evu Rusnákovú, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Dovoľte mi prečítať správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie vedu, mládež a šport, kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže. V zmysle zákona NR SR č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov sa 18. januára 2003 končí funkčné obdobie členov Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže. Podľa § 8 ods. 1 a 2 citovaného zákona rada fondu má 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia doterajších členov je preto potrebné zvoliť nových členov rady na funkčné obdobie štyroch rokov. Podľa § 11 ods. 2 toho istého zákona Dozorná rada Fondu detí a mládeže má troch členov a na návrh sú predložení v tejto správe na základe návrhu vlády. Rovnako z dôvodu ukončenia funkčného obdobia doterajších členov dozornej rady je preto potrebné zvoliť na návrh vlády nových členov dozornej rady na funkčné obdobie štyroch rokov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky listom č. 996/2002 z 29. októbra 2002 oslovil predsedu vlády, kluby poslancov Národnej rady a predsedov výborov Národnej rady tak, aby v lehote do 20. novembra 2002 predložili výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov príslušných rád. Do stanoveného termínu vláda Slovenskej republiky a kluby poslancov predložili svoje návrhy predsedovi Národnej rady, ktorý ich rozhodnutím č. 71 z 21. novembra 2002 pridelil Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá na prerokovanie do 4. decembra s tým, že výbor predloží Národnej rade správu o výsledku rokovania.

  Vláda Slovenskej republiky v predkladanom návrhu navrhuje za členov Rady Fondu detí a mládeže kandidátov, ktorých máte uvedených v správe pod bodom 1. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky navrhli za členov Rady Fondu detí a mládeže kandidátov, ktorých máte uvedených v správe pod bodom č. 2. Pod bodom č. 3 sú uvedení kandidáti na členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov rady fondu a členov dozornej rady a konštatoval, že navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 8 ods. 3 a 4 a v § 12 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 189/1993 Z. z. Výbor v uznesení č. 24 z 5. decembra 2002 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po a) konštatovala, že podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 189/1993 Z. z. sa 18. januára 2003 skončí funkčné obdobie členov Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže. Po b) zvolila po prvé, podľa § 8 ods. 1 zákona o Fonde detí a mládeže 9 nových členov Rady Fondu detí a mládeže z navrhovaných kandidátov na obdobie štyroch rokov, ktoré sa začne dňom 19. januára 2003. Po druhé, podľa § 11 ods. 2 zákona o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov zvolila 3 nových členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže z navrhovaných kandidátov na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré sa začne dňom 19. januára 2003. Po c) uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený počet 9 členov rady fondu alebo 3 členovia dozornej rady fondu z navrhovaných kandidátov, ktorí v prvom kole nezískali potrebný počet hlasov. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe tejto správy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, otváram rozpravu k tomuto bodu programu.

  Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pánovi ministrovi aj pani poslankyni Rusnákovej a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme podľa schváleného programu schôdze, a to prvým čítaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste panie poslankyne a páni poslanci dostali ako tlač 95 a návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 60.

  Teraz by som odovzdala slovo pánovi poslancovi Jánovi Drgoncovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážení kolegovia poslanci a poslankyne. Predkladám návrh zákona, ktorým by sa mal čiastočne rozšíriť a čiastočne naopak zúžiť, čo je právne nepresné vyjadrovanie, ale obsahovo o to ide, zákon o Zbierke zákonov. Tento zákon v skutočnosti predstavuje priamu novelu jedného zákona bez vplyvu na ďalšie zákony. Z toho hľadiska je atypický, ale je v súlade s uznesením č. 19/1997 Z. z. o tvorbe zákonov, ktorý by teda mal byť záväzným postupom pri predkladaní zákonov.

  Z hľadiska obsahových zmien, ktoré navrhujem, z hľadiska rozširovania alebo pokiaľ ide o rozširovanie, navrhujem, aby sa v Zbierke zákonov uverejňoval nález alebo návrh prijatý v referende, čo znamená, že ide o výslovné zabezpečenie právnych účinkov pre výsledok rozhodnutia, pre výsledok hlasovania v referende.

  My sme dosiaľ na Slovensku mali niekoľko rôzne pokročilých konaní smerujúcich ku skončeniu referenda, ale ani v jednom prípade sa referendum neskončilo s relevantným výsledkom, ktorý by sa mal vyhlásiť v Zbierke zákonov. Z toho dôvodu sa v praxi zatiaľ nepotvrdilo alebo neoverilo, že s výsledkom referenda, ak by bol, by sa nakladalo iba problematicky, pretože by bolo potrebné hľadať nejaký výklad zákona o Zbierke zákonov, na základe ktorého by sa potom podarilo legitimizovať výsledok hlasovania v referende. Tento nedostatok by sa mal odstrániť práve predloženým návrhom.

  Druhá vec, ktorú navrhujem zmeniť v zákone o Zbierke zákonov, to je v podstate pol vety v § 6 ods. 2. Táto zabezpečuje zverejnenie prílohy k doložke o prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonom, čo je vzťah, ktorý je zavedený v Slovenskej republike po novelizácii ústavy v roku 2001, teda ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Došlo tu k premietnutiu úpravy legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ktoré nie sú právnym predpisom, ktoré sú interným pokynom upravujúcim vládu tak, že sa uprednostnila mimoprávna úprava a v jej dôsledku sa do Zbierky zákonov zaviedol text právne nevýznamný, právne bezvýznamný text mimoprávnej povahy. Takýmto spôsobom táto úprava nekorešponduje s čl. 4 ods. 1 uznesenia č. 19/1997 Z. z. o tvorbe zákonov, pretože podľa čl. 4 ods. 1 by právny predpis mal obsahovať iba texty normatívnej povahy. Tu ide teda o nenormatívny text. Aby som vám to priblížil na praktickom príklade. Cez doložku prednosti zákona pred medzinárodnou zmluvou sa nastoľuje určitý právne dôležitý režim. Prílohou k doložke sa vytvára možnosť pre ľubovoľného úradníka, zrejme na ministerstve zahraničných vecí, rozhodovať o tom, akým spôsobom, v akom rozsahu, kedy sa bude uplatňovať medzinárodná dohoda s prednosťou pred zákonom, čiže nie je to len formálny nedostatok alebo nie je to len problém pol vety navyše v platnej právnej úprave Zbierky zákonov, ale je to aj o možnosti vnášania úžasného subjektivizmu do uplatňovania medzinárodných dohovorov.

  Zatiaľ toľko k predloženému návrhu.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslancovi Petrovi Miššíkovi.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 21. novembra 2002 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 95. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet a o finančnom dosahu na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právnom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená. Návrh nepatrí medzi prioritné oblasti uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa partnerstva pre vstup. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 60 z 20. novembra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: po prvé, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a po tretie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh prerokovali v lehote do 13. januára 2003 a gestorský výbor do 15. januára 2003.

  Prosím vás pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne. Ani možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy nevyužil žiaden poslanec. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Keďže pán poslanec Drgonec je navrhovateľom ešte jedného návrhu zákona, navrhujem, aby sme sa venovali tomuto zákonu. Ide o návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách a sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Poprosím pána poslanca Drgonca, aby uviedol tento návrh zákona.

  Ďakujem.

  Prepáčte, zabudla som vám povedať, je to tlač číslo 97 a návrh na pridelenie výborom máte v rozhodnutí číslo 62, prepáčte.

 • Ďakujem pekne za slovo. Návrh novely zákona o správe daní a poplatkov je návrh, ktorý opäť, po prvé, predstavuje priamu novelizáciu jednej právnej úpravy alebo jedného všeobecne záväzného právneho predpisu a predstavuje novelizáciu iba jedného predpisu. Nejde teda o nepriame novelizácie aj radu ďalších zákonov. Zákon o správe daní a poplatkov je vo svojej pôvodnej podobe zákon, ktorý bol schválený v roku 1992 a potom niekoľkokrát, možno až veľakrát novelizovaný. V skutočnosti predkladaná novela smeruje do režimu, ktorý bol zavedený dvoma novelizáciami zákona o správe daní a poplatkov. Prvý návrh, ktorý sa týka novelizácie zákona o správe daní a poplatkov, je právna úprava, ktorou by sa mal zaviesť zákonný limit, lehota na vybavenie daňovej kontroly. Daňová kontrola je v súčasnosti postavená mimo časových obmedzení alebo inak povedané, môže trvať večne. Z hľadiska genézy súčasného stavu pôvodná právna úprava navrhovala alebo obsahovala úpravu 30-dňovej lehoty na vykonanie bežnej daňovej kontroly. V roku 1999 Ústavný súd Slovenskej republiky v jednej veci konštatoval, že daňový úrad porušil právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov tým, že daňovú kontrolu neskončil v zákonom ustanovenej lehote. Rozhodnutie o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, čo je základné právo priznané článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, konštatoval Ústavný súd vo vzťahu k daňovej kontrole ešte raz. Bolo by logické, keby na takéto rozhodnutia Ústavného súdu nasledovali opatrenia smerujúce ku zvýšeniu pracovnej disciplíny na daňových úradoch tak, aby daňovú kontrolu vykonávali v zákonom určených lehotách. Namiesto toho v roku 1999 ministerstvo financií predložilo návrh zákona, ktorým sa daňová kontrola vyňala spod režimu, ktorý je daný ústavou, teda spod režimu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, a zrušila sa zákonná lehota na skončenie daňovej kontroly. Skupina poslancov teraz predkladá návrh, ktorým sa má obnoviť súlad medzi zákonom o správe daní a poplatkov a právom na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Navrhujeme šesťmesačnú lehotu na vykonanie daňovej kontroly alebo na skončenie daňovej kontroly od momentu jej začatia s tým, že je tam možnosť predĺženia lehoty o ďalších 6 mesiacov z rozhodnutia nadriadeného orgánu voči orgánu, ktorý vykonáva daňovú kontrolu. Tento režim je režim, ktorý je zavedený v slovenskom právnom poriadku napríklad v oblasti protimonopolného práva alebo je to teda lehota, v akej má rozhodovať napríklad Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vo veciach koncentrácií a lehota je volená tak, aby zohľadňovala na jednej strane existenciu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a na druhej strane možné problémy, ktoré vzniknú v dôsledku praktickej zložitosti tých vecí, ktoré má daňový úrad prekontrolovať. Ale každopádne nie je prijateľný súčasný stav, keď daňová kontrola môže naozaj trvať večne a môže zaťažovať celé generácie potomkov toho, kto je dnes predmetom daňovej kontroly alebo osobu, ktorú daňový úrad kontroluje.

  Druhá časť predkladaného návrhu sa týka majetkových priznaní. Majetkové priznania sú v centre pozornosti predovšetkým preto, že v súčasnosti vznikol nový parlament a každý z nás mal povinnosť predložiť majetkové priznanie, preto by som chcel upozorniť na tú skutočnosť, že nehovoríme o tých majetkových priznaniach, ktoré sú predmetom úpravy osobitných zákonov. Teda aj za predpokladu, že by sa novelizoval zákon o správe daní a poplatkov tak, ako to navrhujeme, nedošlo by k zániku povinností predkladať majetkové priznania podľa ústavného zákona č. 119/1995 Z. z. týkajúceho sa ústavných činiteľov, nedošlo by k zániku povinností predkladať majetkové priznania, ktoré majú sudcovia z osobitného zákona, nedošlo by k zániku povinností predkladať majetkové priznania u prokurátorov. Čiže osoby, ktoré vykonávajú verejnú moc alebo ktoré vykonávajú štátnu moc, by naďalej podliehali tejto povinnosti z osobitných zákonov. Návrh sa týka len právneho postavenia bežných občanov, ktorí majú povinnosť predkladať majetkové priznania, a príčinou, pre ktorú navrhujeme vypustiť ustanovenia § 40 o majetkových priznaniach, to je opäť nerešpektovanie alebo neexistencia súladu medzi § 40 zákona o správe daní a poplatkov a ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky. Je to o rade ústavou zaručených práv, predovšetkým je veľmi problematická ochrana osôb, ktoré predložia majetkové priznanie z hľadiska ich ústavou zaručeného práva na nedotknuteľnosť obydlia. Viackrát sa táto otázka medializovala, viackrát predstavitelia ministerstva financií a rôznych daňových orgánov dôvodili, že neprichádza do úvahy porušenie práva na nedotknuteľnosť obydlia, ale to je fakticky stav, ktorý je navodený tým, že zákon o majetkových priznaniach sa v skutočnosti neuplatňuje inak než tým, že sa za štátne prostriedky vytlačia formuláre, tie sa zhromaždia a uložia. Ak by dochádzalo ku skutočnej kontrole majetkových priznaní, tak ako to platná právna úprava umožňuje, dnes by daňoví úradníci alebo v súčasnosti by daňoví úradníci museli chodiť po domoch, po bytoch a kontrolovať, nakoľko majetkové priznanie zodpovedá skutočnému stavu. Ja podotýkam len toľko, že príbuzná situácia v trestnom konaní je podmienená radom zákonom určených podmienok a spája sa s istým režimom. Policajt nemôže k obvinenému vtrhnúť len tak do bytu a vykonávať tam domovú prehliadku. Potrebuje na to súhlas sudcu. Úradník daňového úradu na základe platnej právnej úpravy v súlade so zákonom môže kedykoľvek zazvoniť pri dverách bytu a robiť tam kontrolu, akú si zmyslí. Je to jednoducho absolútne neprijateľný právny režim, ja zdôrazňujem, že náš návrh nevylučuje možnosť vytvorenia iného režimu predkladania majetkových priznaní, a teda istej kontroly štátu nad majetkom a pravdivosť informácií predkladaných občanmi o majetku, ale rozhodne neprijateľná, lebo neústavná je platná právna úprava.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Spoločným spravodajcom, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, je poslanec pán Jozef Mikuš.

  Dávam mu slovo, nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Dostali sme ju ako tlač č. 97. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca si v prvom čítaní osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako navrhuje skupina poslancov v predmetnom návrhu.

  Pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa do rozpravy nikto neprihlásil. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Husár.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom rade ocenil a poďakoval predkladateľom návrhu a ocenil odvahu, ktorú preukázali tým, že sa do tejto aj politicky ošemetnej problematiky pustili. Oceňujem ju predovšetkým preto, že ako právnik sa plne stotožňujem s dôvodovou správou a s tou jej časťou, v ktorej navrhovatelia poukazujú na celý rad článkov ústavy, s ktorými je táto právna úprava v rozpore. Z tohto dôvodu budem tento návrh, a verím, že aj väčšina mojich kolegov, plne podporovať. Chcem však vysloviť už teraz pre snemovňu, ale aj pre médiá, myslím si, že je za navrhovateľov spoločný názor, že tento zámer rozhodne nesleduje ani nebude, pokiaľ sme už o ňom rozprávali, to, čo sa mu už dnes pokúšajú niektorí pripísať. Teda nejakú anarchiu, nejaké praktické bezvládie. Pán kolega Drgonec to povedal aj vo svojom vystúpení a ja považujem práve toto za dôležité, že aj takýto krok má predovšetkým prinútiť vládnu legislatívu, výkonné orgány k tomu, aby sa šikanovanie z tohto zákona odstránilo. Veľmi správne je uvedený aj v dôvodovej správe, vážené kolegyne, kolegovia, jeden príklad, ktorý hovorí v podstate o všetkom, a to je posledná veta § 40 ods. 12 - správca dane je oprávnený preveriť aj správnosť a úplnosť údajov uvedených v majetkovom priznaní, pričom primerane použije § 15. Nie je tu pre slušnosť ani drobná vsuvka pri podozrení, pri nejasnostiach alebo z iných dôvodov, ale vyložene tak, ako bolo zdôraznené ad hoc na voľbu príslušného úradníka len preto, aby splnil formálnu povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Ešte raz chcem kolegom poďakovať a myslím si, že by sme ich všetci mali chápať v tomto duchu a aj v tomto duchu podporiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán navrhovateľ? Pán spoločný spravodajca? Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať prvým čítaním návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona máte, páni poslanci a panie poslankyne, ako tlač č. 96. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 61.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec Jirko Malchárek.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci. Je to pomerne krátka novielka zákona o daniach z príjmov zákona č. 366/1999 Z. z., ktorá zosúlaďuje v tomto ustanovení tento zákon aspoň podľa nášho názoru a názoru ostatných predkladateľov s Ústavou Slovenskej republiky. Pri novelizáciách tohto zákona zákonom č. 561/2001 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2002 okrem iného zaviedla aj úprava v § 48 ods. 9, ktorá upravila postavenie daňovníkov, ktorí majú preplatok na dani pri použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Táto veta znie: „Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou 1 percentu upravenej daňovej povinnosti, sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.“ Práve postavenie tejto skupiny daňovníkov je v dôsledku citovanej vety § 48 ods. 9 rozdielne u tých daňovníkov, ktorí preplatok na dani nemajú. Daňovníci bez preplatku na dani môžu robiť vyhlásenie, v ktorom uvedú, že suma zodpovedajúca 1 percentu zaplatenej dane, ktorá nie je nižšia ako 20 Sk, sa má poukázať daňovníkom určenej právnickej osoby v súlade so zákonom. Daňovníci s preplatkom na dani v dôsledku úpravy druhej vety § 48 ods. 9 zákona č. 561/2001 Z. z. sú tohto práva zbavení. Rozdiel v právnom postavení daňovníkov bez preplatku na dani a daňovníkov s preplatkom na dani podľa nás nie je v súlade s rovnosťou ľudí v právach, ktorá sa zaručuje prvou vetou čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ustanovením druhej vety § 48 ods. 9 zákona č. 561/2001 Z. z. sa vytvára neodôvodnene rozlišovanie osôb podľa toho, či majú preplatok na dani, pričom osoby s preplatkom na dani z príjmu sa neodôvodnene diskriminujú voči osobám, ktoré preplatok na dani z príjmu nemajú. Sme presvedčení, že táto malá novielka túto diskrimináciu je schopná odstrániť a podľa predkladateľov si myslíme, že nebude mať ani negatívny dopad na štátny rozpočet a bezpochyby je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, naopak, tak ako som hovoril v úvode, toto ustanovenie zosúlaďuje práve tieto ustanovenia s Ústavou Slovenskej republiky. Ak bude záujem, rád by som sa tejto problematike venoval skôr v druhom čítaní a verím tomu, že do druhého čítania získam podporu ctených kolegýň a kolegov v parlamente.

  Ďakujem pekne.

 • Spoločným spravodajcom, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, je pán poslanec Juraj Liška.

  Prosím ho, aby sa ujal slova.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 96, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu bolo najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedeného v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k danému bodu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Ďakujem vám páni poslanci.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač č. 99 a návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 63.

  Slovo má pán poslanec Juraj Blanár, ktorý návrh uvedie.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide pomerne o veľmi jednoduchú, jednoriadkovú úpravu tohto citovaného zákona, v ktorom sa v § 9, ktorý hovorí o zániku zmluvného poistenia, doplní bod f), ktorý bude dopĺňať ešte aj zánik zmluvného poistenia vyradením motorového vozidla z cestnej premávky. Chcel by som na úvod požiadať o určitú tolerantnosť k niektorým chybám, ktoré sa objavili v tlači. Sú to predovšetkým chyby viac-menej tlačové, ktoré boli spôsobené skôr subjektívnymi a potom aj objektívnymi príčinami a myslím si, že nie sú tak závažné, aby mohli byť brané do úvahy, a zároveň vyslovujem, skôr ako dôjdem k zdôvodneniu tohto zákona, aj prísľub, že v druhom čítaní, pokiaľ dostanem dôveru, dám návrh na vypustenie druhého bodu, ktorý sa po debate s odborníkmi v legislatíve ukázal ako nie potrebný a zbytočne komplikujúci celý proces, to znamená, že v druhom čítaní som druhý bod pripravený stiahnuť a ostane len prvý bod v čl. I. Zákon upravuje vo svojom § 9 zánik poistenia zodpovednosti z dôvodu vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel podľa ustanovenia § 91 a § 92 zákonom č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Žiadnym spôsobom však nie je v zákone upravený vzťah medzi poistením zodpovednosti a dočasným vyradením motorového vozidla z cestnej premávky. Je potrebné dať do pozornosti rozdiel medzi vyradením vozidla z evidencie vozidiel podľa § 91, § 92 zákona č. 315/1996 Z. z. a vyradením vozidla z cestnej premávky podľa § 103 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. Z obsahu ustanovenia § 103 vyplýva, že vozidlo môže byť vyradené z cestnej premávky natrvalo alebo dočasne. Po trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky, o ktorom rozhoduje okresný úrad, vyradí okresný dopravný inšpektorát toto vozidlo v zmysle § 92 zákona č. 315/1996 Z. z. z evidencie vozidiel. Podľa ustanovenia § 111 vyhlášky č. 116, ktorou sa vykonáva zákon o premávke na pozemných komunikáciách, sa v tomto prípade znehodnotí technický preukaz vozidla odstránením pravého horného rohu všetkých strán. Následne je držiteľ vozidla povinný do 30 dní od vydania rozhodnutia okresného úradu o vyradení z cestnej premávky odovzdať na okresný dopravný inšpektorát doklady od vozidla a rovnako evidenčné čísla. Z tohto vyplýva, že vozidlo týmto nie je možné použiť v cestnej premávke a o to je opretá v podstate celá argumentácia, prečo predkladám tento návrh. Po dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky podľa § 103 zákona č. 315/1996 Z. z. je držiteľ vozidla povinný do 30 dní, čiže je to do 30 dní od vydania rozhodnutia okresného úradu o vyradení z cestnej premávky odovzdať na dopravný inšpektorát evidenčné čísla a technický preukaz, to, čo som hovoril. Čiže vzniká doba, kedy v podstate majiteľ vozidla nemôže zo zákona používať vozidlo v cestnej premávke, ale, bohužiaľ, musí platiť zákonné poistenie. Preto si myslím, že je namieste vzhľadom na uvedené, aby bol § 9 doplnený o okamih zániku poistenia zodpovednosti viazaný na dočasné vyradenie motorového vozidla novelizovaný a ustanovenie bolo doplnené tým, že vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky je tiež podmienkou na zrušenie povinného zákonného poistenia. Myslím si, že celé toto odôvodnenie rieši aj možnosť zneužitia tohto systému v tom, že v podstate ten, kto už má odovzdané evidenčné čísla aj technický preukaz, nemôže de facto spôsobiť škodu, lebo sa nemôže na komunikácii pohybovať, čiže porušuje viacero zákonov, čiže si myslím, že je opodstatnené aj z tohto dôvodu, aby neplatil zmluvné poistenie. Myslím si, že celý tento úmysel je motivovaný tým, že nie sme jediná krajina, ktorá by takéto ustanovenie mala v inštitúte zákonného poistenia, ktorý je v súlade s právom Európskej únie, pretože takéto niečo už funguje v Českej republike úspešne, a myslím si, že je úplne logické, aby to fungovalo aj v našej republike. Toto opatrenie zároveň umožní aj tým, ktorí dnes budú veľmi citlivo pociťovať zvýšenie zákonného poistenia, ktoré sa od 1. 1. 2003 zvyšuje zhruba o 50 percent a týmto im do určitej miery pomôže eliminovať dopady na ich ekonomickú situáciu. Sú to predovšetkým poľnohospodárske družstvá, sú to agropodnikatelia, ktorí majú sezónne práce, ktorí majú množstvo mechanizmov, ktoré musia mať povinné zmluvné poistenie a týmto novelizovaním si budú môcť vyradiť vozidlo z cestnej premávky a takisto aj získať peniaze späť z tohto poistenia, a verte mi, že nie sú to malé finančné prostriedky pre podnikateľov, ktorí v tomto odvetví podnikajú. Ale myslím si, že aj ďalšie skupiny to môžu využiť, celkom logicky sú to ďalšie sezónne práce, ako sú stavebníctvo, ktoré v zimnom období takisto niektoré mechanizmy nepoužíva, a rovnako aj občania, ktorí, povedzme, cestujú na dlhší čas preč alebo majú dlhší čas svoje vozidlo v servise a takisto ho nemôžu používať.

  Čiže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som vás týmto požiadať o podporu predkladanej novele zákona č. 381/2001 Z. z. v prvom čítaní, kde v druhom čítaní by som sa mohol širšie venovať aj zdôvodneniu, prečo táto novela má svoje opodstatnenie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Spoločný spravodajca, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, je pán poslanec Jozef Hurban.

  Poprosím ho, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa tlače 99 ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 4. schôdze. Ako spravodajca si v prvom čítaní osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako je navrhnuté v predmetnom návrhu.

  Skončil som, pani predsedajúca, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne. Pán poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne.

  Do rozpravy sa ústne prihlásil pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, nebojte sa, budem hovoriť veľmi krátko, len bolo by to aj na faktickú poznámku, len keďže nie je ju ku komu mať, tak som si dovolil takto predstúpiť. Myslím si, že tento zákon by mohol byť jeden z radu zákonov, ktoré nemajú politický rozmer, ktoré by mali byť podporiteľné, nie je to len otázka poľnohospodárskych vozidiel, je to všetkých vozidiel, ktoré jednoducho majú dôvod, aby sa neobjavovali na cestách, a nebolo by nutné, aby za ne poisťovni platili škody, ktoré by svojím počínaním na cestách mohli spôsobiť. Ide napríklad aj o športové vozidlá, pretekárske vozidlá. Myslím si, že práve súčasná úprava je veľmi výhodná pre poisťovne, pretože takto získavajú prostriedky, a myslím si, že sa obohacujú bez toho, žeby akúkoľvek službu za túto museli tým, ktorí poistenie platia, vykonávať. Pretože tieto, ako už tu bolo spomenuté, tieto vozidlá sa jednoducho nemôžu objavovať na cestách, kde by mohli takúto škodu spôsobovať. Preto prosím aj poslankyne a poslancov za vládnu koalíciu, aby tento zákon podporili do druhého čítania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či sa chcete vyjadriť, páni poslanci, pán navrhovateľ, pán spravodajca?

  Pán navrhovateľ, nech sa páči, máte slovo.

 • Len krátko ešte chcem doplniť jednu dôležitú vec aj pre vás vážené kolegyne, vážení kolegovia, že celú vec som prediskutoval aj so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, ktorí vyjadrili súhlas s touto novelizáciou a vidia v tom systémové riešenie tohto problému, a chcel by som poďakovať aj za podporné stanovisko predrečníkov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pripomínam, že od 16.00 hodiny sa bude hlasovať o návrhoch, ktoré sme prerokovali počas dnešného dňa.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných návrhoch. Budeme hlasovať o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov, tlač 85.

  Prosím spravodajcu poslanca pána Hurbana, aby uviedol odporúčanie gestorského výboru.

  Pán poslanec Hurban.

  Pri ďalšom hlasovaní bude pán poslanec Jasovský. Áno, pán poslanec, je tu. Ďakujem. Výborne. Chcem upozorniť, samozrejme, že podľa článku 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 ústavy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená 76 poslancov.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky podľa č. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov podľa tlače 85 a rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov, tlač 85, je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Ešte raz chcem pripomenúť, že teraz budeme hlasovať o ôsmich zmluvách, ktoré, samozrejme, sú medzinárodného charakteru, podľa ústavy potrebujú 76 pozitívnych hlasov zo strany pánov poslancov. To je prvá taká zmluva.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za návrh 133, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že navrhované uznesenie sme schválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz nasleduje hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, tlač 86.

  Prosím pána spravodajcu Lišku, aby uviedol odporúčanie gestorského výboru.

 • Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky podľa č. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, tlač 86, a rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku...

 • ... tlač 86, je medzinárodná zmluva podľa č. 7...

 • ... ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Máte dobrých kamarátov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132 poslancov, za návrh 131, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Prosím teraz predsedu výboru pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúra, médiá poslanca Devínskeho, aby uviedol odporúčanie gestorského výboru k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, tlač č. 21.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch. Národná rada Slovenskej republiky podľa č. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas: Po prvé, s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, po druhé, s uplatnením vyhlásenia Slovenskej republiky v znení: Slovenská republika vyhlasuje, že podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky môže byť uplatňovaný len postup podľa č. 16 ods. 1 písm. c). Rozhodla, že Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch je medzinárodná zmluva podľa č. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za návrh 136, nehlasoval 1.

  Ten jeden nám kazí morálku, ale schválili sme navrhované uznesenie.

  Ďakujem, pán predseda.

  Teraz prosím spravodajcu pána poslanca Jasovského, aby uvádzal hlasovania k ďalším štyrom návrhom medzinárodných zmlúv.

  Prosím, pán poslanec, aby ste uviedli odporúčanie gestorského výboru k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách, tlač 76.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 88 rokovacieho poriadku konštatuje, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi. To znamená, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa č. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, a podľa č. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky navrhuje vysloviť súhlas s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiku a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách.

  Môžete dať, prosím, hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za návrh 136 a stále 1 nehlasuje.

  Ale musím povedať, že napriek tomu sme schválili navrhované uznesenie a teraz budeme pokračovať hlasovaním o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách, tlač 89.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Gestorský výbor na základe príslušných rokovaní výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 5 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky navrhuje vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách.

  Môžeme, prosím, hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o navrhnutom uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov a za návrh 135.

  Takže (potlesk) sme jednohlasne prijali navrhnuté uznesenie.

  Áno, to je výsledok pána spravodajcu.

  Nech sa páči, môžeme pokračovať v hlasovaní.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Áno, hlasovaním o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe, tlač 75.

  Nech sa páči.

 • Gestorský výbor na základe rokovaní výborov konštatuje, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, pričom táto zmluva má prednosť pred zákonmi, a preto odporúča Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky navrhuje vysloviť súhlas s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe.

  Môžeme, prosím, hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za návrh 135, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďalej budeme hlasovať o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave, tlač 79.

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem. Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 88 rokovacieho poriadku konštatuje, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, pričom táto zmluva má prednosť pred zákonmi, a preto odporúča Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky navrhuje vysloviť súhlas s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

  Môžeme, prosím, hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov, za návrh 134, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že aj tento návrh uznesenia sme schválili.

  Ďalej budeme hlasovať, ďakujem pánovi spravodajcovi, o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky, búrlivý potlesk, výsledok je jasný, budeme hlasovať o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 podpísaným Slovenskou republikou v Haagu dňa 19. septembra 2002, tlač 78.

  Prosím spravodajkyňu poslankyňu Laššákovú, aby uviedla odporúčanie gestorského výboru.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 s výhradou podľa prvého odseku článku 28 dohovoru tohto znenia: Slovenská republika podľa prvého odseku článku 28 dohovoru vylučuje uplatnenie článku 1 na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc, nie je zaručená vzájomnosť a ďalej, aby Národná rada rozhodla, že dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať.

 • Ďakujem, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za návrh 131, proti 1, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že aj tento návrh uznesenia sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu na voľbu predsedu Poštového úradu, tlač 30.

  Spravodajca pán poslanec Jasovský podal návrh, aby sme o tomto návrhu vlády hlasovali verejne, takže nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána spravodajcu, aby sme o tomto návrhu hlasovali verejne.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov, za návrh 135.

 • To je druhý úspech pána poslanca Jasovského. Takže budeme hlasovať o tomto návrhu verejne.

  Pán poslanec, nech sa páči, môžete uviesť návrh.

 • Vážený pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na základe rokovania v súlade s § 79 navrhuje a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť profesora doktora inžiniera Karola Achimského, kandidáta vied, za predsedu Poštového úradu na prvé funkčné obdobie počnúc dňom 1. januára 2003.

  Môžeme, prosím, o tomto bode dať hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 127, zdržali sa 6, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila Karola Achimského za predsedu Poštového úradu na prvé funkčné obdobie.

  Pán spravodajca, ďakujem pekne.

 • Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že bol zvolený predseda Poštového úradu, výbor Národnej rady navrhuje prijať ďalšie uznesenie, a to odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v bode A poveriť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pripraviť návrh pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie zaradenia platových náležitostí predsedu Poštového úradu, v bode 2 v prípade valorizácie stupnice platových taríf pripraviť návrh pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na úpravu príslušných zložiek platu a v bode 3 prerokovať návrh štatútu Poštového úradu. V bode B uložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky rozhodovať podľa návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie o zaradení a platových náležitostiach predsedu Poštového úradu. Po druhé, schváliť svojím rozhodnutím po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie štatút Poštového úradu.

  Prosím, pán predsedajúci, dajme o tomto návrhu hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za návrh 130, zdržali sa 5, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k zaradeniu (potlesk) a platovým náležitostiam predsedu Poštového úradu.

  Pán poslanec Brocka, procedurálny návrh počas hlasovania, ťažko sa podávajú, ale nech sa páči.

 • Pán podpredseda, v mene troch poslaneckých klubov KDH, SDKÚ a SMK dávam procedurálny návrh, aby sme o odvolaní a zvolení členov zástupcov štátu v orgánoch verejnoprávnych inštitúcií Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce a Všeobecnej zdravotnej poisťovne hlasovali verejne. Sú to body v programe 16, 17, 22, 23 a 24.

 • No o šestnástke, pán poslanec, práve teraz ideme hlasovať a tam je verejne, aj výbor to dal. To je v poriadku, takže o tomto procedurálnom... V poriadku, takže nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Brocku, aby sme o bodoch 16, 17, 18, pán poslanec 16, 17, 18... 17, ešte raz, ruším toto hlasovanie, pán poslanec.

 • 17, 22, 23 a 24, okrem Fondu detí a mládeže.

 • 17, 22... Takže ešte raz, páni poslanci, spresňujem procedurálny návrh, aby sme o bodoch 17, 22, 23 a 24 hlasovali verejne. Kto s tým súhlasí, nech sa páči, môže sa prezentovať a zároveň aj hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov, za návrh 127, proti 2, zdržalo sa 5, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme odsúhlasili, že o týchto bodoch budeme hlasovať verejne, a nie tajne. Takže budeme pokračovať hlasovaním o návrhu na odvolanie zástupcov štátu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tlač 23.

  Prosím pána spravodajcu Bastrnáka, aby hlasovanie uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a vážení poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo podľa § 40 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov odporučil Národnej rade Slovenskej republiky odvolať zástupcov štátu MUDr. Martina Demeša, Ing. Máriu Husárovú, MUDr. Jozefa Murgaša, MUDr. Martina Zborovjana, Ing. Vojtecha Puhu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132 poslancov, za návrh 97, zdržalo sa 31, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády Slovenskej republiky odvolala zástupcov štátu Martina Demeša, Máriu Husárovú, Jozefa Murgaša, Martina Zborovjana a Vojtecha Puhu z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zvoliť zástupcov štátu pána MUDr. Petra Ottingera.

  Prosím hlasovať o tomto návrhu.

 • Ešte raz, pán poslanec, aby každý vedel, o čom budeme hlasovať.

 • Takže výbor odporučil Národnej rade zvoliť zástupcov štátu alebo zástupcu štátu pána MUDr. Petra Ottingera do funkcie člena Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za návrh 100, proti 2, zdržalo sa 32 poslancov, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tento návrh sme prijali.

 • Výbor pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade zvoliť zástupcu štátu pána Ing. Jána Králika do funkcie člena Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Prosím hlasovať o tomto návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za návrh 94, zdržalo sa 35, nehlasovali 5.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila pána Jána Králika za zástupcu štátu v Správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Nech sa páči.

 • Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo podľa citovaného zákona odporučil zvoliť pána MUDr. Svätopluka Hlavačku do funkcie člena Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Prosím o tomto návrhu hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 130 poslancov, za návrh 98, proti 2, zdržalo sa 28, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že aj pána Svätopluka Hlavačku sme zvolili za člena Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Nech sa páči, môžeme ďalej.

 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo odporučil podľa citovaného zákona Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť pani MUDr. Annu Jauschovú do funkcie členky Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme aj o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 103, zdržalo sa 24, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme zvolili za členku Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pani Annu Jauschovú.

  Posledné hlasovanie, pán poslanec.

 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo podľa citovaného zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť pani Ing. Vlastu Feješovú do funkcie členky Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Prosím o tomto hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme aj o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 96, zdržalo sa 31, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme zvolili za členku Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pani Vlastu Feješovú.

  Takže na záver konštatujem, že Národná rada na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila zástupcov štátu Petra Ottingera, Jána Králika, Svätopluka Hlavačku, Annu Jauschovú a Vlastu Feješovú za členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003, tlač 93.

  Prosím spravodajcu pána poslanca Lišku, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči.

 • Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003, tlač 93.

  Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003, ktorý rozpočtuje náklady vo výške 565 650 tisíc Sk a výnosy vo výške 658 920 tisíc Sk.

  Vážený pán predsedajúci, dajte o mojom návrhu hlasovať, prosím.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 89, proti 1, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003.

  Nasleduje hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, tlač 91.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Reháka, aby hlasovanie uvádzal.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, milé dámy a páni, vzhľadom na to, že zo spoločnej správy ani z rokovania nevyplynuli pozmeňujúce návrhy, predkladám uznesenie Národnej rady k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schvaľuje použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 15 150 miliónov Sk.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 131 poslancov, za návrh 77, proti 38, zdržalo sa 16.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k návrhu na použitie majetku fondu v roku 2003.

  Prosím, pán spravodajca, teraz uveďte hlasovanie aj o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003, tlač 92.

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem. Vzhľadom na to, že zo spoločnej správy vyplynul pozmeňujúci návrh, treba dať o ňom hlasovať, pretože priamo na tento návrh je naviazané uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Ja by som pozmeňujúci návrh prečítal. Výbor v spoločnej správe navrhuje zmeny nákladov celkom a upraviť ich na výšku 142 194 tisíc Sk, z toho prevádzkové náklady na 133 344 tisíc Sk, investičné náklady na 8 850 tisíc Sk, t. j. znížiť náklady na čerpanie rezerv prevádzkových nákladov vo výške 7 565 tisíc Sk a rezervy v investičných nákladoch vo výške 13 500 tisíc Sk a súčasne odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh, že vývoj miest Fondu národného majetku Slovenskej republiky bude rovnaký ako vo verejnom sektore.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Výbor ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za návrh 131, zdržali sa 4, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme... to je tak, keď predsedajúci nedáva pozor a nepočuje. Takže sme prijali pozmeňujúci návrh na odporúčanie výboru Národnej rady.

  Nech sa páči, môžeme pokračovať.

 • Ďakujem. Na základe rozhodnutia predchádzajúceho hlasovania predkladám uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003 vo výške 142 194 tisíc Sk v členení - prevádzkové náklady 133 344 tisíc Sk, investičné náklady 8 850 tisíc Sk s tým, že vývoj miezd Fondu národného majetku Slovenskej republiky bude rovnaký ako vo verejnom sektore.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať o predloženom uznesení.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh 102, proti 20, zdržali sa 14.

  Takže s konečnou platnosťou môžem konštatovať, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili rozpočet nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2003.

  Teraz budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003, tlač 82.

  Prosím spravodajkyňu pani poslankyňu Angyalovú, aby hlasovanie uvádzala.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Zo spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci návrh, takže najprv budeme hlasovať o ňom. Ja len chcem pripomenúť nasledovné vystúpenie pani poslankyne Bauer. Takže pozmeňujúci návrh je o zvýšení o určitú sumu, v základnom fonde o znížení tej istej sumy v správnom fonde.

 • Hlasy v sále.

 • Dobre, prečítam ho celý.

  Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ktorý návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 prerokoval, vyplývajú tieto zmeny: zníženie správneho fondu o 70 581 tisíc korún a zvýšenie základného fondu o tú istú sumu s odporučením gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Gestorský výbor ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 133 poslancov, za návrh 79, proti 18, zdržalo sa 34, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že tento návrh sme prijali.

  Pani spravodajkyňa.

 • Ruch v sále.

 • Prečítam uznesenie. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003. Národná rada Slovenskej republiky po a) konštatuje, že návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 bol predložený v súlade s § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, po b) schválil rozpočet Národného úradu práce na rok 2003 s tým, že predpokladané zdroje a ich použitie sú rozpočtované nasledovne: zdroje celkom 19 816 757 tisíc korún, výdavky celkom 10 338 196 tisíc korún, v tom základný fond 8 147 677 tisíc korún, čiže zvýšenie o 70 581 tisíc korún, správny fond 1 940 519 tisíc korún, čiže zníženie o 70 581 tisíc korún, garančný fond 250 miliónov, tvorba rezervného fondu 83 774 tisíc korún.

  Môžete dať hlasovať, pán predsedajúci.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme, samozrejme, s tým vedomím, že sme predtým prijali návrh, ktorý sa musí potom prejaviť aj v tomto uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132 poslancov, za návrh 73, proti 23, zdržalo sa 36.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2003 aj so zmenami, ktoré sme predtým prijali.

  Teraz nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Pani poslankyňa, spravodajkyňa, nech sa páči, najprv by sme mali hlasovať o odvolaní.

 • Vážený pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov odvoláva z funkcie členov Správnej rady Sociálnej poisťovne zástupcov štátu, a to Petra Magvašiho, Borisa Sopiru, Michala Szaba a Rudolfa Koronthályho.

  Prosím vás pekne, dajte o tom hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132 poslancov, za návrh 77, proti 3, zdržalo sa 51, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada odvolala Petra Magvašiho, Borisa Sopiru, Michala Szaba, Rudolfa Koronthályho z funkcie člena Správnej rady Sociálnej poisťovne.

 • Dajte hlasovať o tom, že za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne je navrhnutý vládou Slovenskej republiky Ľudovít Kaník.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za návrh 74, proti 14, zdržalo sa 40.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Ľudovíta Kaníka za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Nech sa páči.

 • Ďalším členom Správnej rady Sociálnej poisťovne navrhnutý vládou Slovenskej republiky je Michal Horváth.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 131 poslancov, za návrh 74, proti 9, zdržalo sa 46, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Michala Horvátha za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Nech sa páči.

 • Ďalším členom Správnej rady Sociálnej poisťovne navrhnutým vládou Slovenskej republiky je Ivan Švejna.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 74, proti 6, zdržalo sa 45, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Ivana Švejnu za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Nech sa páči.

 • Návrh na ďalšieho člena Správnej rady Sociálnej poisťovne navrhnutý vládou je Vladimír Tvaroška.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za návrh 76, proti 19, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Vladimíra Tvarošku za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Posledný návrh.

 • Posledným členom Správnej rady Sociálnej poisťovne navrhnutý vládou Slovenskej republiky je Michal Ondrejčák.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za návrh 77, proti 6, zdržalo sa 41, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila aj Michala Ondrejčáka za člena Správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Teraz nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce, tlač 107.

  Pani spravodajkyňa, nech sa páči.

 • Národná rada Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov odvoláva z funkcie člena Predstavenstva Národného úradu práce zástupcov štátu, a to Miloša Nosála a Jána Varjú.

  Prosím vás, dajte o tom hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za návrh 75, proti 8, zdržalo sa 44, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada odvolala Miloša Nosála a Jána Varjú z funkcie člena Predstavenstva Národného úradu práce.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o členovi Predstavenstva Národného úradu práce navrhnutého vládou Slovenskej republiky, a to za Miroslava Beblavého.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 130 poslancov, za návrh 75, proti 22, zdržalo sa 33.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Miroslava Beblavého za člena Predstavenstva Národného úradu práce.

  Ďalšie hlasovanie.

 • Ďakujem. Ďalším členom Predstavenstva Národného úradu práce navrhnutého vládou Slovenskej republiky je Ján Almáši.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme aj o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 133 poslancov, za návrh 74, proti 12, zdržalo sa 46, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Jána Almášiho za člena Predstavenstva Národného úradu práce.

  Nech sa páči.

 • Ďalším členom Predstavenstva Národného úradu práce navrhnutého vládou Slovenskej republiky je Miloš Nosál.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Len na ozrejmenie. My sme odvolali Miloša Nosála, ale jemu vypršala lehota v januári, takže preto ho znova volíme, lebo ministerstvo financií ho znovu navrhlo.

 • Hlas zo sály.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za návrh 75, proti 6, zdržalo sa 47.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Miloša Nosála za člena Predstavenstva Národného úradu práce.

  Posledné hlasovanie.

 • Posledným členom Predstavenstva Národného úradu práce navrhnutého vládou Slovenskej republiky je Tibor Katocs.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme aj o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132, poslancov, za návrh 75, proti 5, zdržalo sa 52 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila aj ďalšieho člena Tibora Katocsa za člena Predstavenstva Národného úradu práce.

  Teraz budeme pokračovať hlasovaním o návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce, tlač 108.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Národná rada Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov odvoláva z funkcie členov Dozornej rady Národného úradu práce zástupcov štátu, a to Kristínu Százovú a Pavla Kravca.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za návrh 78, proti 1, zdržalo sa 48 a nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada odvolala Kristínu Százovú a Pavla Kravca z funkcie člena Dozornej rady Národného úradu práce.

  Ďalej budeme hlasovať o návrhu na voľbu zástupcov štátu za členov Dozornej rady Národného úradu práce.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Národná rada volí za člena Dozornej rady Národného úradu práce zástupcu štátu navrhnutého vládou Slovenskej republiky, a to Annu Machalíkovú.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 79, proti 3, zdržalo sa 47.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Annu Machalíkovú za členku Dozornej rady Národného úradu práce.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme voliť ďalšiu členku Dozornej rady Národného úradu práce navrhnutú vládou Slovenskej republiky, a to Ritu Tornyaiovú.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 130 poslancov, za návrh 77, proti 3, zdržalo sa 50.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Ritu Tornyaiovú za členku Dozornej rady Národného úradu práce.

  Ďakujem aj pani spravodajkyni.

  Teraz prosím spravodajkyňu poslankyňu Navrátilovú, aby uviedla hlasovanie o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003, tlač 84.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 prerokovali, vyplývajú tieto zmeny. Po prvé, zníženie správneho fondu o 61 605 tisíc korún a zvýšenie bilančného rozdielu o 61 605 tisíc korún.

  Prosím, pán predsedajúci, dajte o týchto zmenách hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 118, proti 2, zdržali sa 6, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003. Národná rada Slovenskej republiky po A. konštatuje, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov v termíne predloženia návrhu štátneho rozpočtu. Po B. predpokladá k 31. decembru 2003 v základnom fonde nemocenského poistenia zostatok v sume 900 miliónov korún, v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia zostatok 700 miliónov korún, v základnom fonde poistenia zodpovednosti za škodu zostatok v sume 1 191 567 tisíc korún, v rezervnom fonde zostatok v sume 2 519 910 tisíc korún, v správnom fonde zostatok 0. Po C. berie na vedomie, že prípadný deficit v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia bude riešený, ak sa nenaplnia príjmy v tomto fonde podľa predpokladov zapracovaných v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003 v súlade s § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994. Po ďalšie. Zvýšenie dôchodkov v roku 2003 o 5 percent predstavuje sumu 2 084 miliónov korún. Po E. schvaľuje rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2003 s tým, že príjmy budú vo výške 102 908 534 tisíc korún, výdavky vo výške 97 597 057 tisíc korún, v tom základný fond nemocenského poistenia 10 063 700 tisíc korún, základný fond dôchodkového zabezpečenia 84 114 458 tisíc korún, základný fond poistenia za škodu 500 miliónov korún. Správny fond 2 857 294 tisíc korún, tvorba rezervného fondu vo výške 3 040 139 tisíc korún a celkový bilančný rozdiel 5 434 687 tisíc korún, a to pri predpokladanom počte 4 629 zamestnancov Sociálnej poisťovne, pri predpokladanom počte 3 006 800 poistencov fondu nemocenského poistenia a pri predpokladanom počte 2 619 661 poistencov fondu dôchodkového poistenia.

 • Ďakujem. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 75, proti 40, zdržalo sa 11, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2003.

  Teraz budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003, tlač 94.

  Pán spoločný spravodajca, pán poslanec Biroš, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Predkladám návrh uznesenia gestorského výboru k rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Uznesenie. Národná rada Slovenskej republiky z 12. decembra 2002 k návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 konštatuje: Po A., že návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 bol predložený v súlade s § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. Po B. schvaľuje poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 s tým, že predpokladaná tvorba fondov celkom a použitie fondov sú rozpočtované nasledovne: tvorba fondov celkom 42 262 333 tisíc korún, použitie fondov výdavkov 42 262 333 tisíc korún a v tom po a) základný fond 39 704 507 tisíc korún, rezervný fond 157 939 tisíc korún, účelový fond 630 758 tisíc korún a správny fond 1 769 129 tisíc korún.

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 78 poslancov, za návrh 77, zdržal sa 1.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotne poisťovne na rok 2003. Upozorňujem každého poslanca, že ešte stále rokujeme.

  Prosím teraz pána poslanca Novotného, aby uvádzal hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003, tlač 88, ale zároveň chcem aj upozorniť, že podrobný návrh uznesenia poslanci majú.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Zo spoločnej správy ani z rozpravy nevyplynuli žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, preto predkladám tento návrh gestorského výboru na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003, tlač 88. Národná rada Slovenskej republiky po A. konštatuje, že návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 bol predložený v súlade s § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1999 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni. Bod B. schvaľuje poistný rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003 s tým, že predpokladaná tvorba fondov celkom a použitie fondov sú rozpočtované nasledovne: tvorba fondov celkom 7 295 453 tisíc Sk, použitie fondov - výdavkov 7 295 453 tisíc Sk, v tom základný fond 6 544 898 tisíc Sk, rezervný fond 75 153 tisíc Sk, účelový fond 239 990 tisíc Sk, správny fond 435 412 tisíc Sk.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 79 poslancov, za návrh 77, proti 2.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2003.

  Prosím teraz poslankyňu Evu Rusnákovú, aby uviedla hlasovanie k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003, tlač 104.

 • Vzhľadom na to, že počas rozpravy nevznikli žiadne návrhy, odporúčam, aby Národná rada hlasovala o nasledovnom uznesení. Uznesenie NR SR k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003. Národná rada podľa § 5 ods. 1 a 5 v spojení s § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov po A. schvaľuje rozpočet Fondu detí a mládeže na rok 2003, ktorý obsahuje: tržby a výnosy vo výške 37 660 tisíc, náklady vo výške 18 501 tisíc a výdavky vo výške 19 miliónov korún.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 109 poslancov, za návrh 81, proti 1, zdržalo sa 25, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003.

  Teraz by sme mali pristúpiť k tajnému hlasovaniu, ja len navrhujem, aby sme najprv prerokovali, prípadne hlasovali o štyroch návrhoch zákonov v prvom čítaní, ktoré sme už prerokovali, až potom pristúpime k tajnému hlasovaniu. Takže je súhlas?

  Ďakujem veľmi pekne.

  Budeme teda pokračovať hlasovaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 95. Spravodajcom je pán poslanec Miššík.

  Nech sa páči, pán poslanec Miššík, dobre ma počuť? Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím, dajte hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Hlasujeme o tom, že tento návrh Národná rada prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za návrh 116, proti 3, zdržali sa 3, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalšie hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v termíne do 13. januára 2003 a gestorský výbor do 15. januára 2003.

  Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 122, zdržali sa 3, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pokoj, páni poslanci.

  Teraz nasleduje hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 96.

  Spravodajcom je pán poslanec Liška.

  Nech sa páči, môžeme pristúpiť k prvému hlasovaniu.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za návrh 117, zdržali sa 9, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 61 z 20. novembra 2002 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 13. januára 2003 a gestorský výbor do 15. januára 2003.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je132 poslancov, za návrh 132.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 97.

  Spravodajcom je pán poslanec Jozef Mikuš, ktorému teraz dávam slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že v rozprave nebol ani jeden návrh, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať, prosím.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 131 poslancov, za návrh 103, zdržalo sa 27, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ja zas upozorním znovu poslancov, aby nerušili rokovanie, lebo preruším rokovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 62 z 20. novembra 2002 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 13. januára 2003 a gestorský výbor do 15. januára 2003.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132 poslancov, za návrh 110, zdržalo sa 21, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Teraz budeme pokračovať hlasovaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu... Ak môžem pokračovať, tak povedzte. Dobre, takže o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 99.

  Spravodajcom je pán poslanec Hurban, nech sa páči, dávam vám slovo.

 • Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu, pán predsedajúci.

 • Nech sa páči, prezentujme sa, hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 127, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Pán poslanec, ďalšie hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 63 z 20. novembra 2002 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 13. januára 2003 a gestorský výbor do 15. januára 2003.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za návrh 121, zdržali sa 4, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz by sme mali pristúpiť k tajnému hlasovaniu a chcem vás informovať, že po tajnom hlasovaní ešte, nakoľko už prichádzajú ministri, bude možnosť interpelovať, takže aby ste sa potom po tajnom hlasovaní nerozutekali.

  Takže pred tajným hlasovaním, pán poslanec Hort, procedurálny návrh?

 • Pán predsedajúci, v mene štyroch koaličných poslaneckých klubov žiadam o desaťminútovú prestávku.

 • Takže vyhlasujem prestávku do 17.45 hodiny.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže, tlač 98.

  Vyzývam vás páni poslanci a panie poslankyne, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, aby ste vedeli, ako treba hlasovať aj v tomto prípade. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete, t. j. za, proti alebo zdržiavam sa. Upozorňujem, že pri voľbe členov rady fondu je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u deviatich kandidátov, čo je uvedené aj na hlasovacom lístku.

  Pri voľbe členov dozornej rady fondu sa volia traja členovia. Hlasovací lístok sa neopravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný, alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním. Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pokračovanie rokovania o 18.11 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa opýtať, či všetci tu prítomní už boli hlasovať? Medzitým sa dozvedám, že je už dávno koniec tajného hlasovania. Predseda je predseda, áno. Takže chcem vám navrhnúť, panie poslankyne a páni poslanci, jednu vec. Pýtali sme sa komisie, ktorá spočítala hlasy v tajnom hlasovaní po odovzdaní v tajnom hlasovaní, nikto z nich nechce interpelovať, takže by ste teraz mohli, ak súhlasíte s tým, pristúpiť k interpeláciám, pokiaľ oni sčítavajú hlasy, a tí, ktorí majú záujem, samozrejme, môžu interpelovať ministrov. My sme ministrov zavolali k tomuto bodu, takže ak bude súhlas, tak by sme mohli k tomuto bodu prikročiť. Môžem to považovať za súhlas?

 • Hlasy zo sály.

 • Ďakujem pekne.

  Takže žiadam všetkých ministrov, ktorí sa nachádzajú v budove Národnej rady, aby sa vrátili do rokovacieho priestoru, aj poslancov, ktorí prípadne chcú interpelovať.

  Na úvod chcem pripomenúť, že podľa § 129 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku ústne prednesenie interpelácie nezbavuje poslanca povinnosti... Pán poslanec, nedá sa takto viesť. Ja viem, že vy máte problém, ale keď tu budete nahlas protestovať, aj ja budem mať problém, a to už budeme dvaja.

  Takže znovu chcem pripomenúť, že podľa § 129 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku ústne prednesenie interpelácie nezbavuje poslanca povinnosti odovzdať svoju interpeláciu písomne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Upozorňujem, že prepis záznamu interpelácie Kanceláriou Národnej rady nenahrádza povinnosť poslanca doručiť písomné znenie ústne prednesenej interpelácie predsedovi Národnej rady. V tejto súvislosti chcem tiež požiadať poslancov, aby písomné znenie interpelácie doručili predsedovi Národnej rady cez podateľňu Kancelárie Národnej rady.

  Pýtam sa, kto sa hlási interpeláciami do tohto bodu? Pán poslanec Hopta ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť do tohto bodu ústne.

  Pán poslanec, nech sa páči, samozrejme, z rečníckeho pultu sa interpeluje, a prosím vás, aby ste si upravili mikrofón, lebo nejaký šikovný vám obrátil mikrofón na druhú stranu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Využívam prítomnosť ministra vnútra Slovenskej republiky a chcem sa ho spýtať, čo sa plánuje v kasárňach, kde v súčasnom období sídli záchranná brigáda v meste Humenné, pretože v meste sa množia rozličné informácie o tom, že by tam malo vzniknúť akési azylové stredisko pre utečencov. Podotýkam, že kasárne sa nachádzajú prakticky v centre mesta neďaleko škôl a nemocnice a podobne. Či má ministerstvo vnútra už jasné, čo bude v týchto priestoroch, respektíve, čo bude namiesto tejto záchrannej brigády.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Ja som prehliadol pána podpredsedu Národnej rady, ktorý sa tiež hlásil. Takže pán podpredseda, nech sa páči, ja vám dávam slovo. Od rečníckeho pultu musíte, pán podpredseda, vystúpiť.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážení páni ministri, ja dnes druhýkrát vystupujem s vecou, ktorá mne osobne ako novému poslancovi a funkcionárovi v Národnej rade zastavuje dych. Ja by som poprosil o pozornosť všetkých poslancov, pretože týka sa to toho, aby táto Národná rada začala mať autoritu aj reálne, a nielen náhodou. Bojujeme o to, aby Národná rada bola váženým orgánom v tomto štáte a máme právo s postavením Národnej rady si žiadať v ktorejkoľvek chvíli účasť člena vlády a ja osobne považujem v tejto chvíli za nedostatočne dôstojné, keď sme si pozvali členov vlády na interpelácie a nás je tu tak málo. Hovorím tak aj smerom do radov opozície, kde aj ja som členom, a hovorím tak aj smerom do radov koalície, pretože ak chceme, aby rešpektovala vláda tento parlament, musíme aj my rešpektovať vládu a jej jednotlivých členov. Preto vás prosím, netýka sa to vás, ktorí ste tu, ale preneste to medzi ostatných poslancov, kolegov, ak chceme zodpovedne a dôstojne, aby nám členovia vlády zodpovedali na naše interpelácie, aby sme aj my im prejavovali určitú zodpovednosť a dôstojnosť naším správaním.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, ďakujem za toto vystúpenie, nakoľko to bolo posledné vystúpenie v rámci bodu Interpelácie. Preto vyhlasujem tento bod programu za skončený. Momentálne máme jeden problém, že ešte nie sú spočítané hlasy, no ja si myslím, že odovzdám teraz slovo pánovi predsedovi, ktorý bude mať vrelé slová smerom k vám.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Sedíme posledný rokovací deň pred vianočnými sviatkami, ale aj v tomto kalendárnom roku. Začíname nové volebné obdobie tejto Národnej rady, myslím si, že to, čo sme si predsavzali na začiatku všetci, nielen ja, sa nám bude dariť napĺňať aj reálnymi činmi, krokmi a skutkami.

  Dovoľte mi, aby som vám v mojom mene zablahoželal šťastné a veselé požehnané vianočné sviatky vám, vašim rodinám a blízkym príbuzným. Je to príležitosť, keď hádam dokážeme zabudnúť na denné problémy, možno aj nedorozumenia, ktoré prichádzajú v rámci výkonu našich poslaneckých funkcií, aby sme trošku pookriali a nabrali ducha a sily do ďalšej poslaneckej práce, ale aj do nášho občianskeho a rodinného života. Toto vám chcem zablahoželať a zároveň vám chcem zaželať veľa zdravia, božieho požehnania do nového roku, aby sa nám spoločne všetkým darilo napĺňa ideály lepšieho a šťastnejšieho života pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi, aby som vás na záver rokovania 4. schôdze Národnej rady pozval do parlamentného salóna na čašu šampanského a takto sme sa spoločne rozlúčili s týmto rokom, ale aj s dnešným posledným dňom rokovania 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne. (Potlesk).

  Pozývam vás všetkých do parlamentného salóna, počkáme, samozrejme, na vyhlásenie výsledkov tajnej voľby a po vyhlásení výsledkov tajnej voľby rokovanie 4. schôdze Národnej rady skončíme.

  Pán poslanec Hort.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som aj ja v mene poslaneckého klubu SDKÚ zaželal všetkým požehnané láskyplné a pokojné vianočné sviatky, aby sme si oddýchli, načerpali síl a to, čo ony reprezentujú, to znamená narodenie lásky na svet, aby sme sa tým pokúsili všetkých našich blízkych, ale i tých, ktorých nám cez Vianoce pošlú do cesty, obohatiť. Ešte raz všetko dobré.

 • Pán predseda, ďakujem. Dovoľte aj mne, aby som v mene poslaneckého klubu strany Smer poprial všetkých kolegom pekné Vianoce. Chcem oceniť, že sme naozaj po zvolení v tomto volebnom období dokázali navodiť takú atmosféru v parlamente, že naše rokovania sú v podstate efektívnejšie, ako to bolo v minulosti, takže prajem si, aby aj v roku 2003 takáto atmosféra prevládala, a verte mi, veľmi sa na vládu tešíme v januári 2003. Takže všetko dobré ešte raz, kolegyne a kolegovia.

 • Ďakujem pekne za slovo. Keďže Slováci majú radšej dlhé klobásky a krátke reči, takže aj moje vinšovanie bude veľmi stručné.

  Všetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu a v novom roku pevné nervy.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, dovoľte aj mne, aby som v mene poslaneckého klubu zaželal všetkým poslancom Národnej rady, ale aj členom vlády Slovenskej republiky, ako aj všetkým občanom Slovenska veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, mnoho osobných a pracovných úspechov v roku 2003.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Za poslanecký klub KDH všetkým kolegom a kolegyniam želám milostiplné a požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

 • Pán poslanec Lintner a predseda poslaneckého klubu ANO.

 • Za Alianciu nového občana chcem všetkým kolegom, vážený pán predseda vám osobne, zaželať skutočne krásne vianočné sviatky, veselého Silvestra s mierou a v novom roku verím, že sa stretneme v dobrom.

 • Pán poslanec Gyula Bárdos.

  Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení členovia vlády, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície zaželal všetkým občanom Slovenskej republiky veselé Vianoce a šťastlivý nový rok.

 • Je prosba poslancov, keby si to mohol aj po maďarsky interpretovať.

  Gy. Bárdos, poslanec: Ja som čakal, že Ferko Mikloško, tak ako je to zvykom v Národnej rade, to povie po maďarsky, ale keď tu nie je tak... (text v maďarskom jazyku).

 • O slovo požiadal pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne. Škoda, že si to Gyula povedal, lebo som to chcel povedať ja po maďarsky, ale keď si to už povedal...

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja by som v mene vlády, v mene aj predsedu vlády, ktorého som teraz zastupoval v interpeláciách, aj vo svojom mene vám zaželal pokojné sviatky, ich pekné prežitie v kruhu najbližších a všetko dobré v novom roku.

 • Ďakujeme pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, nech sa páči.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásením výsledkov tajnej voľby na členov Rady Fondu detí a mládeže. Prosím povereného overovateľa, aby Národnú radu Slovenskej republiky informoval o výsledku tajnej voľby. Chcem Národnú radu informovať, že v prípade, ak nebude zvolený počet členov, tak ako ukladá zákon, tajnú voľbu uskutočníme na januárovej schôdzi Národnej rady.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy a páni, dovoľte mi najprv uviesť zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov dozornej rady, lebo sa ešte dokončuje zápisnica o voľbe členov rady. Vo voľbe členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže, ktorá sa konala 12. decembra 2002, bolo vydaných a poslancami osobne prevzatých 136 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov dozornej rady 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 lístky neplatné a zo 132 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Karola Jadaša hlasovalo 93 poslancov za, 28 proti, 11 sa zdržalo hlasovania. Pri voľbe Petra Markoviča bolo 91 za, 31 proti a 10 sa zdržalo hlasovania. Pri hlasovaní za Martina Kuglu hlasovalo za 26, proti bolo 74 a zdržalo sa 32 poslancov. Na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže zvolení Karol Jadaš a Peter Markovič.

  Pán predseda, ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Poprosím povereného overovateľa, ešte zratúvajú hlasy, tak poprosím ešte o trojminútovú prestávku. Ešte nemajú podpísanú zápisnicu o výsledku tajnej voľby. Prosím pánov poslancov, aby ešte neodchádzali z rokovacej sály a netelefonovali.

  Pán poslanec Minárik.

  Pán poslanec Galbavý, prosím, aby ste zaujali miesto. Uviažte si kravatu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Strana maďarskej koalície je vo väčšine v slovenskom parlamente teraz, takže mali by ste to využiť na prijatie zákona o zahraničných Maďaroch.

 • Smiech v sále.

 • Iste získate aj medzi poslaneckým klubom KDH jedného podporovateľa.

 • Nezrozumiteľné hlasy v sále.

 • Pán poslanec Galbavý, vy ste tiež skrutátor, pokiaľ sa nemýlim, vy ste mali byť pri skrutátoroch a zratúvať hlasy.

 • Smiech, potlesk a hlasy v sále.

 • Prosím povereného overovateľa, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby.

  Prosím, páni poslanci, nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Prečítam vám zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže, ktorá sa konala 12. decembra 2002. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné. Zo 132 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Rastislava Dikanta hlasovalo za 84 poslancov, proti 30 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov, Jozefa Mikloška hlasovalo za 107 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov, Petra Šatana hlasovalo za 103 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov, Patrika Krauspeho hlasovalo za 80 poslancov, proti 33 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov, Jána Šipoša hlasovalo za 83 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov, Petra Vöröša hlasovalo za 85 poslancov, proti 29 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov, Györgya Juhásza hlasovalo za 97 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov, Petra Matulu hlasovalo za 77 poslancov, proti 36 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov, Patrika Luttera hlasovalo za 26 poslancov, proti 67 poslancov, zdržalo sa 39 poslancov, Miroslava Gabriša hlasovalo za 23 poslancov, proti 67 poslancov, zdržalo sa 42 poslancov, Aleny Michalovej hlasovalo za 24 poslancov, proti 66 poslancov, zdržalo sa 42 poslancov, Michala Dobiáša hlasovalo za 36 poslancov, proti 59 poslancov, zdržalo sa 37 poslancov, Gabriely Kečkéšovej hlasovalo za 124 poslancov, proti 6 poslancov, zdržali sa 2 poslanci, Slavomíra Javoreka hlasovalo za 50 poslancov, proti 60 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.

  Na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Fondu detí a mládeže zvolení Rastislav Dikant, Jozef Mikloško, Peter Šatan, Patrik Krauspe, Ján Šipoš, Peter Vöröš, György Juhász, Peter Matula a Gabriela Kečkéšová.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Ďakujem všetkým overovateľom za zrátanie hlasov a za odvedenú prácu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme opakovanú voľbu uskutočnili na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Týmto bodom programu sme rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali. Všetky body programu boli prerokované.

  Ďakujem všetkým za aktívny a naozaj kvalifikovaný prístup k rokovaniu na 4. schôdzi Národnej rady, ďakujem všetkým za účasť, dovidenia 1. januára na slávnostnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky.

  Prajem vám všetkým príjemnú dobrú noc a príjemnú cestu domov.

  Dovidenia.

 • Rokovanie 4. schôdze NR SR sa skončilo o 19.09 hodine.