• Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli začať rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím poslanecké kluby, ak ešte rokujú, aby rokovanie buď ukončili, alebo prerušili a dostavili sa na rokovanie schôdze Národnej rady.

  Vyzývam všetkých pánov poslancov o prítomnosť v rokovacej sále.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím prítomných pánov poslancov, aby sa prezentovali, zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále, či je Národná rada uznášaniaschopná. Prosím, prezentujte sa.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 94 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 4. schôdzi Národnej rady overovateľmi budú poslanci Jozef Heriban a Jozef Hrdlička. Ich náhradníkmi budú poslanci Iván Farkas a Jaroslav Jaduš.

  Podľa § 3 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal poslanec Elsner a z dôvodu zahraničnej služobnej cesty sú neprítomní poslanci Figeľ, Kaliňák a Tkáč.

  Podľa zákona o rokovacom poriadku vám bol navrhnutý program 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky pred začatím rokovania rozdaný do lavíc. Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho rozpočtu uvedie jeho predseda. Návrh rozpočtu Eximbanky uvedie jej guvernér. Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku, ako aj návrh jeho rozpočtu uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku, návrhy poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne uvedú predsedovia ich správnych rád, návrh rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne uvedie predseda jej Správnej rady a návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže uvedie podpredseda rady fondu.

  Na to, aby menovaní mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, musí Národná rada udeliť na ich vystúpenie súhlas. Navrhujem, aby sme o udelení súhlasu hlasovali vtedy, keď budeme schvaľovať program celej 4. schôdze Národnej rady ako celku, pokiaľ nepredloží nikto z prítomných pánov poslancov iný návrh.

  Pristúpime teraz ku schvaľovaniu programu 4. schôdze. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či chce niekto navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že nie je to tak. Pokiaľ mi pamäť siaha, je to po prvýkrát v histórii rokovaní schôdzí Národnej rady, keď žiaden z poslancov neuplatnil návrh na zmeny alebo doplnenie programu schôdze Národnej rady. Z tohto dôvodu dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku s tým, že budeme hlasovať aj o možnosti vystúpiť v rozprave k uvedeným bodom programu tak, ako som ich uviedol na začiatku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 104 poslancov, za návrh 103, zdržal sa 1.

  Konštatujem, že program 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

  Na základe schváleného programu pristúpime k prvému bodu rokovania, ktorým je druhé a tretie čítanie o zákone z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. v znení zákona č. 439/2000 Z. z., ktorý pán prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 111. Dávam teraz slovo spoločnej spravodajkyni výborov pani poslankyni Edit Bauer, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokúvania vráteného návrhu zákona pánom prezidentom, ako aj o odporúčaní a stanovisku gestorského výboru pre sociálne veci a bývanie.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri, dámy a páni. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ďalej len vrátený zákon, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 29. novembra č. 81 pridelil zákon z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. a zákon č. 125/1998 Z. z. vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Vrátený zákon odporučil schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 5. decembra č. 49 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady vrátený zákon prerokoval 3. decembra, ale neschválil uznesenie, lebo za jeho návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Gestorský výbor na základe svojho stanoviska k zákonu z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. a zákon č. 125/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov vyjadrených v uznesení v časti III tejto spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku vrátený zákon prezidentom po opätovnom prerokovaní schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania zákona z 15. novembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. a zákon č. 125/1998 Z. z. v druhom čítaní, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie č. 50 z 5. decembra 2002.

  To je všetko zo spoločnej správy.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa, prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto z prítomných pánov poslancov prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky ani za poslanecké kluby, ani individuálne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pani poslankyne, či má návrh na ďalší postup a aký na základe odporúčania výboru.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím vás, aby ste dali hlasovať spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky v bodoch 1 až 3, nakoľko tieto body spolu súvisia. Gestorský výbor ich odporúča neschváliť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh gestorského výboru, ktorý odporúča hlasovať spoločne o pripomienkach pána prezidenta uvedených pod bodmi 1 až 3 s odporúčaním uvedené pripomienky pána prezidenta neschváliť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 48, proti 31, zdržalo sa 45, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že pripomienky pod bodmi 1 až 3 pána prezidenta sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 4 a 5 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

 • Ďakujem pekne. Chcem len upozorniť pánov poslancov, že v prípade prerokúvania vráteného zákona pánom prezidentom je na schválenie pripomienky, ako aj celého zákona potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa, hlasujeme o pripomienkach pána prezidenta uvedených pod bodmi 4 a 5.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 133 poslancov, za návrh 54, proti 23, zdržalo sa 55, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že pripomienky pod bodmi 4 a 5 pána prezidenta sme neschválili.

 • Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že neboli schválené žiadne pripomienky v druhom čítaní, prosím, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu a hlasovali o zákone ako o celku s návrhom gestorského výboru zákon schváliť.

 • Ešte pred hlasovaním o návrhu zákona ako o celku požiadal o slovo pán poslanec Minárik.

 • Pán predseda, v mene štyroch poslaneckých klubov žiadam o prestávku.

 • Vyhlasujem desaťminútovú prestávku pred záverečným hlasovaním.

 • Prerušenie rokovania o 13.30 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 13.39 hodine.

 • Prosím pánov poslancov, aby zaujali miesto v rokovacej sále. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia o vrátenom návrhu zákona pánom prezidentom Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. a zákon č. 125/1998 Z. z. v znení zákona č. 439/2000 Z. z., ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o zákone vrátenom pánom prezidentom Slovenskej republiky ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 76, proti 47, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila novelu zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.

  V rokovaní budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je Návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Páni poslanci, vzhľadom na to, že ďalšími bodmi programu sú návrh na voľbu člena Rozhlasovej rady a návrh na voľbu troch členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, navrhujem, aby podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu s tým, že aj hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či je s takýmto návrhom a postupom prerokúvania troch bodov programu všeobecný súhlas?

  Ďakujem, keďže nie sú pripomienky k môjmu návrhu, pristúpime k návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, ktorý ste dostali ako tlač 102, a k návrhu na voľbu člena Rozhlasovej rady, ktorý ste dostali ako tlač 103. Pod tlačou 101 máte návrh na voľbu troch členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Teraz poprosím poslanca a povereného člena výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pána Ľubomíra Lintnera, aby uviedol návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Pán poslanec Lintner.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Národná rada Slovenskej republiky na svojej 3. schôdzi dňa 20. novembra 2002 prerokovala návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie. V tajnom hlasovaní bolo zvolených 8 kandidátov. Podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov má Rada Slovenskej televízie 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je potrebné uskutočniť novú voľbu, t. j. zvoliť 1 člena Rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie štyroch rokov, ako uvádza § 8 ods. 2 spomínaného zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky listom z 21. novembra 2002 oslovil kluby poslancov Národnej rady, profesijné a občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače, aby do 3. decembra predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá návrhy nových kandidátov na člena rady.

  Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov. Klub poslancov HZDS navrhol Mgr. Viktora Kubala, klub poslancov strany Smer navrhol Ing. Ľubomíra Ščasného, Matica slovenská navrhla Igora Kovačoviča, forma Asociácia výtvarných umelcov užitého umenia a dizajnu navrhla akademického sochára Jozefa Vacháleka, Aliancia za etiku novinárov navrhla Mgr. Ivu Bukvovú a Mediálny inštitút Ing. Miroslava Kollára.

  Gestorský výbor prekontroloval predkladané návrhy kandidátov na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a konštatoval, že kandidáti uvedení pod poradovými číslami 1 až 5 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 8 ods. 1 a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. Upozorňujem, že kandidát pod poradovým číslom 6, to znamená Ing. Miroslav Kollár, sa zúčastnil volieb v ostatných dvoch kolách, napriek tomu ho predkladateľ opätovne navrhol za kandidáta novej voľby.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení z 5. decembra 2002 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby zvolila podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov jedného člena Rady Slovenskej televízie z kandidátov navrhovaných v prílohe správy na štvorročné funkčné obdobie, ktoré sa začína dňom zvolenia, a po druhé, aby Národná rada uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený žiadny člen rady z navrhovaných kandidátov, ktorí v prvom kole nezískali potrebný počet hlasov.

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov. Budete tu ako univerzálny spravodajca.

  Teraz prerušujem rokovanie o tomto bode programu a prosím povereného člena výboru pre vzdelanie, vedu, šport a kultúru pána poslanca Františka Mikloška, aby uviedol návrh na voľbu člena Rozhlasovej rady.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Národná rada Slovenskej republiky na svojej 3. schôdzi 20. novembra prerokovala návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady. V tajnom hlasovaní bolo zvolených 8 z navrhovaných kandidátov. Podľa § 7 ods. 2 zákona SNR o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov mala Rozhlasová rada 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je potrebné uskutočniť novú voľbu, zvoliť 1 člena Rozhlasovej rady. V ďalšom nasleduje 9 mien ako kandidátov a k tým kandidátom chcem ešte povedať, že gestorský výbor prerokoval predkladané návrhy kandidátov na voľbu členov Rozhlasovej rady a konštatoval, že kandidáti uvedení pod poradovými číslami 1 až 4 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade a tak ďalej. U kandidátov pod poradovými číslami 6 až 9 výbor zistil možnú kolíziu v § 7 v ods. 6 - v Obchodnom registri je uvedené napríklad podnikanie v oblasti reklamy.

  Ich kandidatúra je sporná z hľadiska kritérií uvedeného zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Mikloškovi. Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu a prosím teraz pána poslanca Jarjabka, ktorého poveril gestorský výbor, aby uviedol návrh na voľbu 3 členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorý prerokúvame ako tlač 101.

  Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážená Národná rada. Dovoľte mi, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelaniu, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Máte to ako tlač číslo 101. Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu listom č. 1881/2002 z 24. októbra 2002 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/1996 uplynutím funkčného obdobia zaniká členstvo v rade jej dvom členom - Petrovi Kováčovi dňom 16. decembra 2002, Petrovi Škultétymu 16. decembra 2002 a Mojmírovi Mamojkovi dňom 6. septembra 2002 zaniklo členstvo v rade vzdaním sa funkcie podľa § 9 ods. 1 písm. b). Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. rada má 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Na uvoľnené miesta je takto potrebné zvoliť 3 nových členov na šesťročné funkčné obdobie. Je to § 8 odsek 3. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu a mládež, kultúru a médiá sa listom z 30. októbra 2002 č. 1980/2002 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá návrh kandidátov na členov rady. Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále páni poslanci.

 • Dovoľte mi, aby som vás oboznámil s menami - Emil Bartko, klub poslancov Národnej rady za SDKÚ, Eva Bombová, s dovolením budem čítať bez titulov, Eva Bombová, podpredsedníčka Národnej rady pani Martináková ako navrhovateľka, Dr. Kleiman, klub poslancov za HZDS, Marián Ostatník, klub poslancov za KSS, Jarmila Grujbárová, Slovenský syndikát novinárov a Únia slovenských televíznych tvorcov, Peter Škultéty, Nadácia médiá, Slavomír Olšovský, Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska, Peter Alakša, Miriam Lexmannová, Konferencia biskupov Slovenska, Peter Abrahám, Asociácia nezávislých televíznych producentov, Vladimír Soviar, pardon, u pána Alakšu je to tiež Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Vladimír Soviar, Žilinská televízia, Martin Giertl, Nadácia Charty 77, Štefan Dlugolinský, Slovenská asociácia novinárov, Jozef Brázdil, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Jozef Mikuš, Peter Škultéty, Matica slovenská, Pavol Janík, Spolok slovenských spisovateľov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na členov rady a konštatoval, že kandidáti uvedení pod poradovými číslami 1 až 13 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériom podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. U kandidátov pod poradovým číslami 14 až 16 - Jozef Brázdil, Peter Škultéty, Pavol Janík zistil možnú kolíziu, u Petra Škultétyho možná kolízia zanikla. Pán Škultéty priniesol dodatočne doklady o tom, že nie je v konflikte záujmov, avšak stále hovoríme o teoretickom konflikte záujmov preto, lebo tento konflikt záujmov sa týka len členov rady, nie kandidátov.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 23 z 5. decembra 2002 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby, po prvé, konštatovala, že podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/1996 sa 17. decembra 2002 končí funkčné obdobie dvom členom rady - Petrovi Kováčovi a Petrovi Škultétymu a Mojmírovi Mamojkovi zaniklo členstvo v rade 6. septembra 2002 vzdaním sa funkcie podľa § 9 ods. 1 písm. b). Po druhé, zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 citovaného zákona 3 členov na obdobie 6 rokov, ktoré sa začne dňom...

 • Páni poslanci, naozaj vás dôsledne vyzývam, aby ste nediskutovali, nerušili pána poslanca Jarjabka, zaujali svoje miesta v rokovacej sále alebo išli diskutovať mimo nej.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • ... teda troch členov na obdobie 6 rokov, ktoré sa začne dňom 17. decembra 2002.

  Po tretie. Voľbu uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Dámy a páni, ďakujem za pozornosť.

  Pán predseda, prosím, aby ste začali hlasovanie.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Otváram rozpravu k trom prerokúvaným bodom - návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, návrh na voľbu člena Rozhlasovej rady a návrh na voľbu troch členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky ani za poslanecké kluby, ani individuálne od jednotlivých poslancov. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch programu za skončenú.

  Ešte predtým, ako pristúpime k tajnému hlasovaniu, chcem vás informovať, že tesne pred začatím 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky som dostal list od navrhovaného kandidáta na člena Rady pre vysielanie a retransmisiu Mgr. Emila Bartka, ktorý mi oznamuje, že berie späť súhlas s kandidatúrou na člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Chcem vás preto požiadať, aby ste nerobili pri tajnej voľbe žiadne zakrúžkovania pri tomto navrhnutom kandidátovi, respektíve ak niektorý z poslancov tak urobí, tak tento navrhovaný kandidát sa nebude brať do úvahy ako riadny kandidát na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, Rozhlasovej rady, ako aj členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na hlasovacích lístkoch sú kandidáti uvedení v poradí podľa návrhov. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku zakrúžkujte tú alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti alebo zdržiavam sa. Pri voľbe členov Rady Slovenskej televízie a členov Rozhlasovej rady je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u jedného kandidáta, pri voľbe členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u troch kandidátov.

  Hlasovacie lístky sú odlíšené farebne. Poprosím teraz overovateľov pána poslanca Jaduša, Kolesára, Muškovú, Urbániho, Galbavého, Horvátha, Navrátilovú, Beňovú, Federiča, Kondróta, Farkasa, Gála, Abrhána, Šimka, Brestenskú, Heribana, Hrdličku, aby sa ujali funkcie overovateľov, aby hlasovali ako prví, aby sme plynule mohli zratúvať po odhlasovaní všetky odovzdané hlasy na hlasovacích lístkoch.

  Otváram tajnú voľbu.

  Páni poslanci, nech sa páči, tajné hlasovanie sa v tejto chvíli práve začalo.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či všetci, ktorí sú prítomní na dnešnom rokovacom dni 4. schôdze Národnej rady a chceli v tajnej voľbe vyjadriť svoje stanovisko k navrhovaným kandidátom na voľbu členov Rozhlasovej rady, Rady Slovenskej televízie, ako aj členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, tak urobili? Ak áno, páni poslanci, nezáleží vám na členoch?

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem tajnú voľbu za skončenú. Prosím skrutátorov, aby zrátali odovzdané hlasy pre navrhovaných kandidátov a po zrátaní hlasov oznámili Národnej rade výsledok tajnej voľby. Po porade so skrutátormi oznámim dĺžku prerušenia na zrátanie hlasov.

  Pokračovať budeme o 15.30 hodine.

  Panie poslankyne, páni poslanci, o 15.30 hodine budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, našla sa jedna telefónna karta. Ak niekto zistí stratu, je tu za predsedníckym stolom. Číslo karty 337.

 • Prerušenie rokovania o 14.21 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 15.32 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásením výsledkov tajných volieb na členov Rozhlasovej rady, Rady Slovenskej televízie, ako aj na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Prosím teraz povereného overovateľa, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby na jednotlivých členov rady.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných, zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Viktora Kubala hlasovalo za 28 poslancov, proti 61 poslancov, zdržali sa 39 poslanci. Pri voľbe Ľubomíra Ščasného hlasovalo za 28 poslancov, proti 60 poslancov, zdržali sa 40 poslanci. Pri voľbe Igora Kovačoviča hlasovali za 3 poslanci, proti bolo 80 poslancov, zdržali sa 45 poslanci. Pri voľbe Jozefa Vacháleka nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 78 poslancov a zdržalo sa 50 poslancov. Pri voľbe Evy Bukvovej za nehlasoval žiaden poslanec, proti hlasovalo 80 poslancov, zdržalo sa 48 poslancov. Pri voľbe Miroslava Kollára hlasovalo za 53 poslancov, proti boli 43 poslanci, zdržali sa 32 poslanci.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol zvolený člen Rady Slovenskej televízie.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie výsledkov tajnej voľby na člena Rady Slovenskej televízie. Teraz ho prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku hlasovania o návrhu na voľbu člena Rozhlasovej rady.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rozhlasovej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rozhlasovej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných. Zo 129 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Alexandra Koreňa hlasovalo za 20 poslancov, proti bolo 65 poslancov, zdržali sa 44 poslanci. Pri voľbe Jozefa Kožára hlasovali za 6 poslanci, proti bolo 70 poslancov a zdržali sa 53 poslanci. Pri voľbe Jána Sanda nehlasoval žiaden poslanec za, proti bolo 76 poslancov a 53 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Zuzany Uličianskej hlasovali za 2 poslanci, proti bolo 73 poslancov a zdržali sa 54 poslanci. Pri voľbe Karola Kállay hlasovalo za 65 poslancov, proti boli 40 poslanci, zdržali sa 24 poslanci. Pri voľbe Petra Jaroša hlasovalo za 30 poslancov, proti bolo 60 poslancov a zdržali sa 39 poslanci. Pri voľbe Pavla Boroňa za nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 78 poslancov, zdržalo sa 51 poslancov. Pri voľbe Karola Mihoka nehlasoval žiaden poslanec za, proti bolo 74 poslancov a zdržali sa 55 poslanci. Pri voľbe Františka Chmelára za hlasoval 1 poslanec, proti bolo 72 poslancov a zdržalo sa 56 poslancov.

  Na voľbu člena Rozhlasovej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol zvolený člen Rozhlasovej rady.

 • Ďakujem, pán poslanec, a prosím vás, aby ste uviedli ako poslednú v poradí voľbu na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.

  Nech sa páči.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných. Zo 132 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Evy Bombovej hlasovali za 4 poslanci, proti bolo 80 poslancov, zdržalo sa 48 poslancov. Pri voľbe Dušana Kleimana hlasovalo za 25 poslancov, proti boli 64 poslanci, 43 poslanci sa hlasovania zdržali. Pri voľbe Mariána Ostatníka za hlasovalo 11 poslancov, proti bolo 79 poslancov, zdržali sa 42 poslanci. Pri voľbe Jarmily Grujbárovej hlasovalo za 55 poslancov, proti boli 44 poslanci, zdržali sa 33 poslanci. Pri voľbe Petra Škultétyho hlasovalo za 80 poslancov, proti bolo 30 poslancov, 22 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Slavomíra Olšovského hlasovalo za 20 poslancov, proti bolo 79 poslancov, 43 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Petra Alakšu hlasovalo za 56 poslancov, proti bolo 48 poslancov, 25 poslancov sa zdržalo. Pri voľbe Miriam Lexmannovej nehlasoval žiaden poslanec za, proti bolo 78 poslancov, zdržali sa 54 poslanci. Pri voľbe Petra Abraháma za hlasovalo 15 poslancov, proti bolo 60 poslancov, zdržali sa 47 poslanci. Pri voľbe Vladimíra Soviara za nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 83 poslancov, zdržali sa 49 poslanci. Pri voľbe Martina Giertla za nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 79 poslancov, zdržali sa 53 poslanci. Pri voľbe Štefana Dlugolinského hlasovalo za 22 poslancov, proti bolo 65 poslancov, zdržalo sa 45 poslancov. Pri voľbe Jozefa Brázdila hlasovalo za 70 poslancov, proti boli 43 poslanci, zdržali sa 19 poslanci. Pri voľbe Petra Škultétyho hlasovalo za 11 poslancov, proti bolo 79 poslancov, 42 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Pavla Janíka hlasovalo za 11 poslancov, proti bolo 73 poslancov, zdržalo sa 48 poslancov.

  Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení Peter Škultéty, ktorého navrhovala Nadácia Média, a Jozef Brázdil.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán poslanec, za oznámenie výsledkov tajnej voľby na členov Rozhlasovej rady a Rady Slovenskej televízie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže v prvom kole tajnej voľby neboli zvolení všetci členovia do úplného počtu Rozhlasovej rady, Rady Slovenskej televízie ani do Rady pre vysielanie a retransmisiu, budeme pokračovať opakovanou voľbou. Prosím opäť overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa ujali svojej funkcie. Budeme postupovať spôsobom takým ako v prvom kole s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole tajnej voľby. Budú vyhotovené hlasovacie lístky znovu farebne odlíšené. Postup pri voľbe je taký, že platný je ten hlasovací lístok, kde bude za hlasovať iba za jedného navrhnutého kandidáta pri voľbe do Rozhlasovej rady, ako aj do Rady Slovenskej televízie a takisto bude platný ten hlasovací lístok, kde bude zakrúžkovaný iba jeden pri voľbe do Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tajnej voľbe.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní prerušenej 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím teraz povereného overovateľa pána poslanca Kolesára, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci. Najprv by som, pán predseda, ak dovolíte, informoval o výsledku tajnej voľby na člena do Rady Slovenskej televízie.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 hlasovacie lístky neplatné. Zo 130 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Viktora Kubala hlasovalo za 33 poslancov, proti bolo 53 poslancov, zdržali sa 44 poslanci. Pri voľbe Ľubomíra Ščasného hlasovali za 17 poslanci, proti bolo 71 poslancov, 42 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Igora Kovačoviča hlasovali za 2 poslanci, proti bolo 79 poslancov a zdržali sa 49 poslanci. Pri voľbe Jozefa Vacháleka nehlasoval žiaden poslanec za, proti bolo 81 poslancov, 49 poslancov sa zdržalo. Pri voľbe Evy Bukvovej hlasoval za žiaden poslanec, proti bolo 80 poslancov a zdržali sa 50 poslanci. Pri voľbe Miroslava Kollára za hlasovalo 67 poslancov, proti bolo 26 poslancov, 37 poslancov sa zdržalo. Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenskej televízie zvolený pán Miroslav Kollár.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem pekne. Prosím, aby ste oboznámili s výsledkami voľby do Rozhlasovej rady.

  Nech sa páči.

  Pani poslankyňa Brestenská bola poverená overovateľmi, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Dovoľte mi, aby som uviedla závery z tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rozhlasovej rady. Z opakovanej voľby 9. decembra bolo vydaných 133 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena do Rozhlasovej rady 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok, zo 133 hlasovacích lístkov boli 4 neplatné, a teda zo 129 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Alexandra Koreňa hlasovalo za 9, proti 75, zdržalo sa 45, Jozefa Kožára za 2, proti 77, zdržalo sa 50, Jána Sanda za 0, 80 proti, 49 sa zdržalo, Zuzany Uličianskej za 0, 80 proti, 49 sa zdržalo, Karola Kállaya hlasovalo 76 za, 34 proti a zdržalo sa 19, Petra Jaroša za 37, proti 61, zdržalo sa 31, Pavla Boroňa za 0, proti 84, zdržalo sa 45, Karola Mihóka za 0, proti 79, zdržalo sa 50, Františka Chmelára za 3, proti 77, zdržalo sa 49.

  Na voľbu členov Rozhlasovej rady bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rozhlasovej rady zvolený Karol Kállay.

  Pán predseda, dovoľte mi zároveň, ja som bola minule trošku kritická, poďakovať všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na sčítavaní hlasov, vykonali to veľmi zodpovedne a seriózne, zobrali si to k srdcu.

 • Ja som čakal, že poďakujete mne, že som ich vyzval, aby sa zúčastnili.

 • A poďakujem pánovi predsedovi, že si to zobral k srdcu.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Kolesár.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Chcem len povedať, že pán Karol Kállay sa medzitým dozvedel, že je zvolený a môže si dať každý u neho urobiť umelecký portrét, fotografiu.

 • Radi to využijeme pred Vianocami a darujeme svojim manželkám.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, páni poslanci. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 15 neplatných. Zo 117 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Evy Bombovej hlasoval za 1 poslanec, proti bolo 69 poslancov, zdržalo sa 47 poslancov. Pri voľbe Dušana Kleimana hlasoval za 1 poslanec, proti bolo 65 poslancov, zdržalo sa 51 poslancov. Pri voľbe Mariána Ostatníka hlasovali za 4 poslanci, proti bolo 76 poslancov, zdržalo sa 37 poslancov. Pri voľbe Jarmily Grujbárovej hlasovalo za 54 poslancov, proti bolo 35 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov. Pri voľbe Slavomíra Olšovského za nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 68 poslancov, 49 poslancov sa zdržalo. Pri voľbe Petra Alakšu hlasovalo za 52 poslancov, proti bolo 37 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov. Pri voľbe Miriam Lexmannovej za nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 79 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov. Pri voľbe Petra Abraháma hlasoval za 1 poslanec, proti bolo 74 poslancov, 42 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Slavomíra Soviara za nehlasoval žiaden poslanec, proti bolo 76 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov. Pri voľbe Martina Giertla za hlasoval 1 poslanec, proti bolo 72 poslancov, zdržali sa 44 poslanci. Pri voľbe Štefana Dlugolinského za nebol žiaden poslanec, proti bolo 75 poslancov a 42 poslanci sa zdržali. Pri voľbe Petra Škultétyho nehlasoval žiaden poslanec za, proti bolo 76 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov. Pri voľbe Pavla Janíka hlasovali za 2 poslanci, proti bolo 74 poslancov a 41 poslancov sa zdržalo.

  Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol zvolený člen Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Lintner.

 • Ako spravodajca pre voľbu Rady Slovenskej televízie, keďže mi minimálne 3 poslanci opozície povedali, že zahlasovali za človeka, o ktorom sme sa dohodli v koalícii, tak by som chcel poďakovať opozičným poslancom, že dnes je Rada STV kompletná a, žiaľ, musím sa kriticky vyjadriť voči koaličným poslancom, že sme neboli schopní dodržať dohodu.

 • Síce nerozumieme vašej námietke, pán poslanec, ale berieme ju.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je druhé a tretie čítanie o zákone z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktorý pán prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie.

  Materiál ste dostali ako tlač 113.

  Dávam teraz slovo poverenej spravodajkyni pani poslankyni Eve Černej, aby informovala Národnú radu o spôsobe prerokúvania vráteného návrhu zákona, ako aj o odporúčaní gestorského výboru k vrátenému návrhu zákona.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Černá, máte slovo.

 • Vážení kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, vráteným prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. decembra 2002 č. 89 pridelil zákon z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Vrátený zákon odporučili schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 5. decembra 2002 č. 52 v pôvodnom znení, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením z 9. decembra 2002 č. 20 s druhou alternatívou prezidenta Slovenskej republiky, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 9. decembra 2002, ale neschválil uznesenie, lebo za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Alternatívy máte pred sebou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 písm. d) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky o alternatívach 1 a 2 prezidenta Slovenskej republiky uvedených v III. časti jeho rozhodnutia a v IV. časti tejto spoločnej správy hlasovať osobitne s návrhom neschváliť ich.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, tlač 113, vyjadrených v uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. zákon z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov po opätovnom prerokovaní ako celok schváliť.

  Gestorský výbor určil spoločnú spravodajkyňu výborov Evu Černú na prerokovanie vráteného zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania zákona z 15. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie z 9. decembra 2002 č. 53.

  Skončila som.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa, prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov výborov. Páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa niekto z prítomných poslancov hlási do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Lintner.

 • Pán predseda, chcel by som za poslanecké kluby vládnej koalície požiadať o desaťminútovú prestávku.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhovujem päťminútovej prestávke.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím pani poslankyňu Černú.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Husár.

 • Pán predseda, ďakujem pekne. Protestujeme proti takémuto postupu. Prosím vás pekne, aby sa prestávkami zháňali poslanci na hlasovanie, je to nepriama obštrukcia. Potom sa nečudujte, ak my naozaj využijeme naše právo a možnosť a budeme reagovať na takýto postup riadnou obštrukciou.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ospravedlňujem sa, že dochádza k takýmto situáciám, ale zákon je tak zložitý, že naozaj nie ani neúčasť poslancov v rokovacej sále ako nedohoda na tomto návrhu zákona sú dôvodom prerušenia rokovania o ňom, preto odporúčam a prosím o podporu, aby sme prerušili rokovanie o vrátenom návrhu zákona a pokračovali v rokovaní až po prerokovaní návrhu zákona o štátnom rozpočte. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Nie je takýto súhlas, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pokračovať v rokovaní o návrhu zákona po prerokovaní návrhu zákona o štátnom rozpočte.

  Prosím o pokoj, páni poslanci.

  Pán poslanec Husár, prerušiť rokovanie o návrhu zákona, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie o verejnej službe, a pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona až po prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003. Súhlas? Áno, ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2002.

  Ešte predtým, pán poslanec Maxon, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, nehlásim sa preto, aby ste si ma všimli, že som na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky ako jeden z vykázaných absentérov, ale to, čo ste navrhli, je predsa nerealizovateľné. Zákon má rozpočtové dopady, o čom, prosím, chcete rokovať, keď bude schválený návrh zákona o štátnom rozpočte.

 • Upravíme zákon tak, aby nebol v rozpore s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Podľa mojich informácií a po konzultácii s pánom ministrom zdravotníctva a podpredsedom vlády, ministrom financií nemá tento návrh zákona dopad na štátny rozpočet.

  Panie poslankyne, páni poslanci, takáto je situácia.

  Pristúpime k rokovaniu o bode programu Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2002, ktorý prerokúvame ako tlač 83.

  Prosím, aby teraz z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh správy o plnení štátneho rozpočtu predniesol podpredseda vlády a minister financií pán Ivan Mikloš.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.

  Prerokovaním správy o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za obdobie I. až III. štvrťroka 2002 sa napĺňa ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého vláda zodpovedá Národnej rade za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a štvrťročne jej predkladá správu o plnení štátneho rozpočtu. Ako vyplýva z údajov, ktoré sú uvedené v správe, k 30. septembru dosiahli príjmy 73,2 percenta celoročne rozpočtovaného objemu. Ich zaostávanie oproti ideálnemu alikvotnému časovému plneniu spôsobuje nižšie plnenie nedaňových príjmov, ktoré k uvedenému termínu dosiahli len necelých 53 percent predpokladaného rozpočtu. Predpokladáme, že v rámci celého roka by ich výpadok mohol dosiahnuť až 7,4 miliardy korún, a to v dôsledku nesplnenia celého rozpočtovaného odvodu zostávajúceho zisku Národnej banky vo výške 4,7 miliardy korún, výpadku rozpočtovaných odvodov z dividend vo výške 1,7 miliardy a výpadku iných nedaňových príjmov zhruba 0,9 miliardy korún. Taktiež očakávame, že sa nesplnia ani rozpočtované príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí. Ich výpadok by mohol dosiahnuť zhruba 1,3 miliardy korún, a to aj napriek tomu, že v položke príjmov z úverov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do zahraničia by sme mali vďaka deblokácii časti ruského dlhu získať o 6 miliárd korún viac, ako sa pôvodne rozpočtovalo. Uvedené výpadky rozpočtových príjmov by mohlo čiastočne kompenzovať prekročenie rozpočtových daňových príjmov. Podľa aktuálnych údajov o ich plnení sa ukazuje, že do konca roka by ich výnos mohol prekročiť až o 8,5 miliardy korún, v skupine priamych daní sa osobitne priaznivo plní daň z príjmov právnických osôb. K 30. novembru sa už vyinkasovalo o 3,2 miliardy korún na tejto dani viac, než je ročný rozpočet, takže celoročný výnos by mal byť vyšší asi až o 4,7 miliardy korún. V skupine nepriamych daní by sa formou dane z pridanej hodnoty malo získať zhruba o 3 miliardy korún viac, než sa rozpočtovalo. Po zohľadnení očakávaných príjmov z nerozpočtovaných grantov asi 1,6 miliardy korún sa dá predpokladať, že do konca roka dosiahnu úhrnné príjmy štátneho rozpočtu 221,3 miliardy korún, čo bude asi o 1,4 miliardy korún viac, ako sa rozpočtovalo. Pri takomto plnení príjmov a dodržaní schodku štátneho rozpočtu určeného v § 1 a v § 11 zákona o štátnom rozpočte je teda priestor na čerpanie rozpočtových výdavkov v maximálnom objeme 273,9 miliardy korún. Treba poznamenať, že časové plnenie výdavkov k 30. septembru na 74,9 percenta je vo vzťahu k rozpočtu proporcionálne a zodpovedá ustanoveniu § 14 zákona o štátnom rozpočte, podľa ktorého môžu rozpočtové kapitoly čerpať štvrťročne najviac 25 percent schválených výdavkov. Opatreniami na dodržanie rozpočtovaného schodku štátneho rozpočtu sa zaoberala vláda na svojom zasadnutí 4. decembra. Vláda súhlasila s návrhom na viazanie rozpočtových výdavkov v celkovom rozsahu 2,2 miliardy korún, ktoré sa má realizovať najmä v rámci príslušných programov, ale aj úsporou výdavkov v kapitole štátny dlh. V tomto zmysle zaviazala príslušných ministrov, aby viazanie výdavkov premietli do záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly a zároveň vykonali potrebné zmeny v rozpočtových programoch. Pre komplexnosť považujem za potrebné uviesť, že schodok rozpočtového hospodárenia k 30. septembru dosiahol 32,2 miliardy korún. Je to síce až 84,7 percenta salda rozpočtovaného pre celý rok, ale v uvedenej sume je zahrnutých aj 14,4 miliardy korún súvisiacich s výdavkami určenými na reštrukturalizáciu vybraných bánk.

  Dovoľte mi uviesť aj aktuálnu informáciu k 4. decembru, ktorá hovorí o tom, že sa vyinkasovalo 204,7 miliardy korún rozpočtových príjmov, čo je 93,1 celoročného rozpočtu, a realizovalo sa 243,8 miliardy korún rozpočtových výdavkov, čo je 94,5 celoročného rozpočtu a saldo rozpočtového hospodárenia dosiahlo 39,1 miliardy korún.

  Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, na záver odporúčam, aby Národná rada zobrala predloženú správu na vedomie a prijala uznesenie tak, ako je navrhnuté v správe.

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Farkasovi, predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania, ako aj o stanovisku gestorského výboru k prerokúvanému plneniu štátneho rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2002.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 58 z 19. novembra 2002 pridelil správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2002 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s termínom do 29. novembra 2002. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor, ktorý pripraví spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedenej správy vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Závery rokovaní výborov. Správu prerokovali v určenom termíne všetky výbory, ktorým bola pridelená. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 32 zo dňa 27. novembra 2002, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo uznesením č. 9 zo dňa 26. novembra a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie neprijal uznesenie, pretože navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 10, za hlasovalo 5 poslancov, proti hlasovali 4 poslanci a hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo prerokoval predloženú správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2002 a vzal ju na vedomie. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby predmetnú správu taktiež vzala na vedomie. Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu vzal správu na vedomie, ktorá vykazuje výšku príjmov, úhrnné výdavky, ako aj výšku schodku štátneho rozpočtu k I. až III. štvrťroku 2002. Zároveň gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 44 zo 6. decembra 2002 spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Tento návrh uznesenia je súčasťou spoločnej správy, máte ho k dispozícii, páni poslanci, o tomto návrhu uznesenia budeme hlasovať po rozprave k tomuto nášmu dnešnému bodu.

  Ďakujem pekne.

  Žiadam vás pán predseda, aby ste otvoril rozpravu.

 • Ďakujem pánovi predsedovi výboru. Do rozpravy sa hlási ústne k uvedenému bodu programu pán poslanec Maxon. Pýtam sa, či sa chce ešte niekto z prítomných pánov poslancov prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak, preto končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon.

 • Ďakujme pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády a minister financií. Ja skôr k tomuto bodu rokovania, ak dovolíte, mám dve otázky. Moja prvá otázka znie, kedy vláda naplní svoje uznesenie a zrealizuje sľubované oddlženie škôl predovšetkým prostredníctvom vyšších územných celkov. Rozhodujúce uznesenie viem, že bolo prijaté minulý týždeň, ale zaujíma ma čas realizácie zostávajúcej čiastky, pokiaľ sa nemýlim 192 miliónov Sk. Prirodzene, že tento materiál, ktorý prerokúvame, to, čo sa budem pýtať, nemusí obsahovať, ale chcel by som vedieť, ako bude definitívne uzatvorený vzťah medzi štátnym rozpočtom - Slovenskou republikou a Národnou bankou Slovenska. Istá legislatíva prejudikuje to, že prípadnú stratu Národnej banky Slovenska by mala vykrývať vláda z rozpočtových zdrojov, ale na to sa názory rôznia. Táto moja otázka je smerovaná, pán minister financií, k vám, pretože určite viete, že Národná banka Slovenska vzhľadom na posilňujúci kurz slovenskej koruny dosahuje v tomto období stratu prevyšujúcu 15 miliárd Sk. Je prirodzene možná aj alternatíva, že táto strata sa bude postupne umorovať, ale legislatíva v tomto smere celkom jasná nie je, takže chcel by som vedieť, ako sa ministerstvo financií a vláda s týmto problémom vysporiada.

  Ďakujem, to je všetko.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán podpredseda vlády, minister financií sa chce vyjadriť.

  Nech sa páči.

 • Chcem odpovedať pánu poslancovi Maxonovi, aj keď som sa špeciálne na tieto otázky nepripravoval, pretože nesúvisia priamo s týmto materiálom, ale čo sa týka oddlženia vo výške 190 miliónov korún, tak to schválila vláda svojím uznesením buď minulý, alebo predminulý týždeň, čiže to už bolo schválené, realizované to bude teraz v najbližších dňoch. Čo sa týka straty Národnej banky. Náš výklad, ale aj výklad legislatívy Národnej banky je taký, že táto strata sa nehradí z rozpočtových zdrojov.

 • Pán spoločný spravodajca, nech sa páči.

 • Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý položil dve otázky pánovi predkladateľovi. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol už vo svojom úvodnom vystúpení predseda výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Pán predseda, nech sa páči, ešte raz prečítajte návrh uznesenia, o ktorom budeme hlasovať.

 • Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2002. Národná rada Slovenskej republiky po a) konštatuje: Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 160 930 700 tisíc Sk, čo predstavuje 73,2 percenta ich ročného plnenia. Po druhé, úhrnné výdavky štátneho rozpočtu dosiahli 193 122 300 tisíc Sk, čo predstavuje 74,9 percenta ich ročného plnenia, bez výdavkov na reštrukturalizáciu bánk dosiahli výdavky 178 000 756 miliónov Sk, čo je 69,3 percenta. Po tretie, štátny rozpočet Slovenskej republiky vykázal úhrnný schodok 32 191 600 tisíc Sk, z čoho 14 366 300 tisíc Sk súvisí s výdavkami na reštrukturalizáciu bánk. Schodok z bežného rozpočtového hospodárenia bez týchto výdavkov dosiahol 17 825 300 tisíc Sk, čo je 46,9 percenta. Po b) berie na vedomie správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2002.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho uviedol predseda výboru pre financie, rozpočet a menu.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa, zistím počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 101 poslancov. Národná rada je uznášaniaschopná.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktoré predniesol pán poslanec Farkas.

  Prezentujme sa, páni poslanci, a hlasujme.

  Vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Prosím pánov poslancov, aby zaujali miesto v rokovacej sále.

  Páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesta. Prosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 77 poslancov, za návrh 74, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe o plnení štátneho rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2002.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 80 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 80a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodnil a uviedol Národnej rade podpredseda vlády a minister financií pán Ivan Mikloš.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.

  Dovoľte mi uviesť návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2003. Návrh štátneho rozpočtu vychádza z nasledovných najdôležitejších makroekonomických parametrov. Návrh zákona predpokladá v budúcom roku tempo rastu hrubého domáceho produktu v stálych cenách vo výške 3,7 percenta, priemernú ročnú mieru inflácie 8,8 percenta a mieru evidovanej nezamestnanosti vo výške 18 percent. V porovnaní s vývojom v tomto roku sa predpokladá pomerne dynamický nárast inflácie, na čom sa bude podieľať predovšetkým cenová deregulácia a zmeny sadzieb spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty.

  Základné parametre predloženého návrhu štátneho rozpočtu sú nasledovné. Predpokladá príjmy na úrovni 235 miliárd korún, výdavky na úrovni 291,8 miliardy korún a schodok štátneho rozpočtu vo výške 56,8 miliardy korún. V porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtami sa výrazne postúpilo v transparentnosti rozpočtu a k priblíženiu k medzinárodne uplatňovaným metodikám. To sa premietlo najmä pri posudzovaní viacerých špecifických príjmov a výdavkov. Kým v príjmovej časti vláda nerozpočtovala viaceré jednorazové príjmy, ktoré sa zvykli rozpočtovať v minulosti, do výdavkovej časti sa premietli aj výdavky na reštrukturalizáciu bánk. Výrazne sa približujeme týmto návrhom štátneho rozpočtu k oficiálnej metodike vykazovania schodku, ktorá je uplatňovaná v Európskej únii ESA 95. Schodok celého okruhu verejných financií by nemal prekročiť 57,7 miliardy korún, čo je 4,99 percenta predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu, pričom chcem na ilustráciu povedať, že v roku 2002 zrejme deficit podľa ESA 95 prekročí 7-percentnú hranicu.

  Dosiahnutie rozpočtovaných rámcov je podmienené realizáciou viacerých zákonných opatrení, ktoré už boli predmetom rokovania Národnej rady a ktoré, s výnimkou jedného zákona, boli aj v Národnej rade schválené. Týmito návrhmi sa redukoval rozsah schodku o zhruba 26 miliárd korún pri predpoklade schválenia aj novely zákona o verejnej službe.

  Okrem legislatívnych zmien je realizácia rozpočtu podmienená aj ďalšími úspornými opatreniami. Realizácia legislatívnych opatrení sa premieta aj v návrhu zákona o štátnom rozpočte. Sú v ňom zapracované ustanovenia, ktorými sa upravujú platové náležitosti vybraných skupín zamestnancov, čím sa dosiahlo, že o týchto náležitostiach sa bude rozhodovať v čase zostavenia návrhu rozpočtu a odstráni sa automatizmus pri zvyšovaní platov, ktorý nezohľadňuje reálny vývoj ekonomiky. V porovnaní s rozpočtami v predchádzajúcich rokoch má predložený návrh viaceré špecifiká. Súčasťou rozpočtu je samostatná kapitola súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom, výdavky na verejné vysoké školy sa rozpočtujú formou celkového transferu, priamo do limitov výdavkov kapitol sú zapracované výdavky zodpovedajúce výťažku z lotérií a iných podobných hier, do rozpočtu sú priamo zaradené predpokladané príjmy a na ne nadväzujúce výdavky z pokút a penále. Súčasťou predloženého návrhu je okrem tabuľkovej prílohy aj prehľad rozpočtového hospodárenia rozpočtových kapitol, prehľad rozpočtov jednotlivých zložiek verejného rozpočtu a rozpočtový výhľad na roky 2002 až 2005. Predloženým okruhom informácií sa vláda snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky na posúdenie všetkých stránok rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky v budúcom roku.

  Chcel by som ešte povedať, že veľmi oceňujem spôsob, akým návrh zákona o štátnom rozpočte bol prerokovaný v jednotlivých výboroch, a najmä v gestorskom výbore, a oceňujem aj to, že návrhy, ktoré nakoniec gestorský výbor k pozmeňujúcim návrhom dáva, sú také, že nezvyšujú deficit štátneho rozpočtu a verejných financií, naopak, ešte ho viac znižujú oproti predloženému vládnemu návrhu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v mene vlády vás žiadam o podporu predloženého návrhu štátneho rozpočtu nielen na tomto plenárnom rokovaní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi financií za uvedenie návrhu vlády zákona o štátnom rozpočte na rok 2003. Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo 6. novembra 2002 požiadala Najvyšší kontrolný úrad o stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu, ktorý ste dostali ako tlač 81. Teraz poprosím pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Jozefa Stahla, aby s predmetným stanoviskom Najvyššieho kontrolného úradu oboznámil Národnú radu Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pán predseda Stahl.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister vlády Slovenskej republiky, vážení prítomní. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval a predkladá Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2003 na základe ustanovenia § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 30 zo dňa 6. novembra 2002.

  V predloženom stanovisku sa Najvyšší kontrolný úrad opiera o vlastné poznatky z kontrolnej činnosti, o analýzu materiálov vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, správcov jednotlivých kapitol Národnej banky Slovenska a ďalších subjektov. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky konštatuje, že v § 1 návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 sú celkové príjmy štátneho rozpočtu rozpočtované sumou 235 miliárd Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sú určené sumou 291 800 miliónov Sk, schodok štátneho rozpočtu je určený sumou 56 800 miliónov Sk. Základným predpokladom reálnosti návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 bolo, respektíve je schválenie príslušných legislatívnych návrhov, ktoré vláda Slovenskej republiky v súvislosti s jeho prípravou predložila do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu je zamerané najmä na identifikáciu rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a určených výdavkov štátneho rozpočtu. Splnenie rozpočtu príjmov vyžaduje okrem schválenia s rozpočtom súvisiacich legislatívnych návrhov aj prijatie účinných opatrení na zlepšenie finančnej disciplíny, zvýšenie efektívnosti daňovej a colnej správy a zlepšenie súčinnosti daňových a colných orgánov s ostatnými príslušnými orgánmi štátnej správy. Rozpočtovanie daňových príjmov s nárastom 34,5 miliardy Sk si vyžiada aj prijatie účinných opatrení na dosiahnutie stanoveného cieľa. K zlepšeniu finančnej disciplíny by mal prispieť Úrad daňového preverovania, ktorý bol zriadený na základe zákona č. 182/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch, a zriadenie Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave, ktorý má spracúvať a kontrolovať okrem peňažných ústavov a poisťovní aj podnikateľské subjekty s ročným obratom nad 1 miliardu Sk. Na zamedzenie daňových únikov, rastu daňových nedoplatkov je potrebné prijať účinnejšie opatrenia smerujúce k efektívnejšiemu vymáhaniu daní, najmä k efektívnej daňovej exekúcii a pružnejšiemu trestnému konaniu. Potrebná je tiež lepšia súčinnosť všetkých orgánov štátnej správy za účelom poskytovania informácií daňovým a colným orgánom od orgánov, ktoré povoľujú a evidujú podnikateľskú činnosť z katastrálnych úradov, z evidencie motorových dopravných prostriedkov, bánk a podobne.

  Nevyhnutná je tiež stabilizácia daňového informačného systému APV DIS. Jeho pravidelná údržba a aktualizácia v súlade s prijatými legislatívnymi zmenami je potrebná na zlepšenie výberu daní, na odhaľovanie daňových únikov a na zníženie náročnosti administratívnych prác zamestnancov daňovej správy. Daňový informačný systém v súčasnosti uvedené kritériá nespĺňa.

  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky hodnotí splnenie rozpočtovaných daňových príjmov v roku 2003 ako reálne za predpokladu zlepšenia podmienok v daňovej a colnej správe. Vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu je aj v roku 2003 mimoriadne aktuálna úloha zabezpečenia maximálnej hospodárnosti a efektívnosti použitia rozpočtových prostriedkov. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že významnou súčasťou prác na tvorbe návrhu štátneho rozpočtu je stanovovanie limitov zamestnancov a k tomu pričlenených mzdových prostriedkov. Z kontrolných poznatkov Najvyššieho kontrolného úradu vyplýva, že viac rokov sa opakuje jav typický takmer pre všetky rezorty, respektíve kapitoly štátneho rozpočtu, keď stavy, respektíve limity zamestnancov sa nenapĺňajú, avšak rozpočtom stanovené limity miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných výdavkov sa prekračujú. Stanovené limity zamestnancov a mzdových prostriedkov sa pritom obchádzajú tým, že rôzne druhy prác, ktoré podľa Najvyššieho kontrolného úradu mali byť vykryté stanoveným limitom zamestnancov a mzdovými prostriedkami, sú uhrádzané z bežných výdavkov. Veľmi rozšíreným javom je objednávanie niektorých činností, najmä v oblasti právnych služieb, rôznych upratovacích a čistiacich prác. Týmto dochádza ku skresľovaniu skutočnej potreby zamestnancov a k oslabovaniu významu limitu zamestnancov a mzdových prostriedkov ako nástrojov riadenia ekonomiky a v konečnom dôsledku k nehospodárnemu použitiu prostriedkov štátneho rozpočtu. Táto problematika si vyžaduje systémové opatrenia zamerané najmä na riešenie administratívnej pripravenosti ústredných orgánov Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie, reformu verejnej správy a s tým súvisiacim presunom pôsobnosti na orgány územnej samosprávy. Rizikom v rozpočte mzdových prostriedkov na rok 2003 je aj dopad realizácie niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2003. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2003 v niektorých kapitolách nevytvára podmienky na plnenie činnosti, na ktoré boli tieto subjekty zriadené príslušnými zákonmi, v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. V návrhu štátneho rozpočtu sú uvedené menovité investičné akcie. Tieto sú väčšinou rozostavané už pomerne dlhú dobu a ich predpokladaný termín dokončenia sa nedodržal. Z tohto hľadiska je opodstatnená požiadavka uvedené investičné akcie čo najskôr ukončiť a odovzdať do užívania, aby sa nepredražovala ich výstavba. Pokiaľ na ich realizáciu nie sú prostriedky v štátnom rozpočte, je potrebné zvážiť, či tieto investičné akcie bude efektívne zabezpečovať formou úverov, a tým zvyšovať zadlženosť štátu, či hľadať iné spôsoby.

  Rozpočet výdavkov na rok 2003 z hľadiska zabezpečenia princípu hospodárnosti a efektívnosti použitia rozpočtových prostriedkov negatívne ovplyvnil stav procesu reformy verejnej správy. Značný objem výdavkov rozpočtovaných prostredníctvom kapitol krajských úradov poukazuje na zložitosť procesu presunu pôsobností na samosprávne orgány. V kapitolách krajských úradov sú potenciálne rezervy pri čerpaní výdavkov okresných úradov. V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a nadväzujúcich predpisov bol v priebehu roka 2002 realizovaný prenos pôsobností z týchto orgánov prevažne na obce a vyššie územné celky. Existencia okresných úradov sa však v súčasnosti predpokladá počas celého roku 2003.

  Pozitívnym prvkom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 je skutočnosť, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na rozdiel od štátneho rozpočtu na rok 2002 sú v ňom zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov, ktoré súvisia s reštrukturalizáciou bánk, čo zvyšuje transparentnosť návrhu štátneho rozpočtu.

  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uplatnil k niektorým ustanoveniam návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 pripomienky, ktoré odporúča Národnej rade Slovenskej republiky využiť pri prerokúvaní návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky využiť toto stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2003 aj v ďalšom legislatívnom procese.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu za zaujatie stanoviska k návrhu vlády k predloženému zákonu o štátnom rozpočte na rok 2003.

  Teraz poprosím povereného spravodajcu gestorského výboru predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Farkasa, aby Národnú radu informoval o prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte v jednotlivých výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec Farkas, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni ministri. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 56 zo dňa 18. novembra 2002 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2003 a rozpočtových kapitol na rok 2003 všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky, okrem Mandátového a imunitného výboru NR SR, Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru NR SR pre európsku integráciu, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Zároveň predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 56 stanovil výborom Národnej rady Slovenskej republiky termín na jeho prerokovanie do 29. novembra 2002 s tým, že posledný bude o ňom rokovať Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu za účasti spravodajcov z ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, ktorému výbory Národnej rady podajú správy o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 40 zo dňa 6. decembra 2002 spoločnú správu výborov NR SR. Výbor zároveň navrhol Národnej rade podľa príslušných paragrafov nášho rokovacieho poriadku prerokovať tento návrh a vysloviť s ním súhlas. Určil ma za spoločného spravodajcu s alternatívou podpredsedu výboru pána poslanca Brocku a poveril nás predniesť túto spoločnú správu, ako aj navrhnúť spôsob hlasovania o navrhnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ako aj o návrhu ako o celku.

  Teraz by som vás chcel informovať o priebehu a celkovom výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte. Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 a rozpočtové kapitoly prerokovali všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol pridelený návrh štátneho rozpočtu na rok 2003. K návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie bez pripomienok a doplňujúcich návrhov. Súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte s pripomienkami, zmenami a doplnkami vyjadrili tieto výbory pre financie, rozpočet a menu, ľudské práva, národnosti a postavenie žien, pôdohospodárstvo, pre sociálne veci a bývanie, zdravotníctvo, vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá a zahraničný výbor. Platné uznesenie neprijali výbory pre verejnú správu, pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Ďalej k návrhu rozpočtu kapitol. Návrhy rozpočtov kapitol boli schválené gestorskými výbormi takto. V predloženej podobe a bez návrhov na zmeny v rozpočtových kapitolách na štvrtej strane spoločnej správy sú vymenované všetky tieto kapitoly. Nebudem ich čítať. Ďalej sú tam uvedené, ktoré kapitoly boli prijaté s pripomienkami a doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi. Ďalej vás chcem informovať o tom, že Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva prerokuje rozpočet pre Vojenské spravodajstvo až po rozpise kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien podľa § 46 a § 87 zákona o našom rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval kapitoly Úrad vlády, Kancelárie verejného ochrancu práv a ministerstva kultúry, ako aj celkový návrh.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Pod bodom III sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú paragrafového znenia návrhu zákona o štátnom rozpočte. Je ich dohromady päť. Pod bodom IV sú uvedené všetky pripomienky a odporúčania k návrhu rozpočtov rozpočtových kapitol a k prílohám návrhu zákona o štátnom rozpočte. Teda sú tam uvedené návrhy, ktoré navyšujú výdavky kapitol, znižujú či navrhujú určité presuny medzi jednotlivými rozpočtovými kapitolami alebo vo vnútri rozpočtových kapitol. Ďalej pod bodom B sú uvedené návrhy na zníženie výdavkov kapitol. A za bodom C sú uvedené všetky presuny medzi jednotlivými kapitolami. V bode D sú uvedené všetky body, ktoré sa týkajú presunov a spresnení v rámci príslušných kapitol. To je všetko k prvému pripravenému návrhu uznesenia Národnej rady a na konci druhého čítania potom budeme hlasovať, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, samozrejme, o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Najprv o tých, ktoré sú zapracované do spoločnej správy. Budeme hlasovať spoločne o všetkých bodoch, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť, a spoločne potom o tých bodoch, ktoré gestorský výbor neodporúča schváliť. Samozrejme budeme osobitne hlasovať o tých bodoch, ktoré budú vyňaté na osobitné hlasovanie. V rámci druhého čítania potom budeme ešte hlasovať o návrhoch uznesení, ktoré budú mať odporúčajúci charakter už k prijatému a schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2003. V tomto zmysle slova sme pripravili aj návrhy uznesení a tieto návrhy tvoria súčasť spoločnej správy.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

  Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán predseda a spoločný spravodajca. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že do rozpravy sa prihlásili za kluby títo páni poslanci: za klub Komunistickej strany Slovenska pán poslanec Ševc, za klub Strany maďarskej koalície pán poslanec Farkas, za klub strany Smer pán poslanec Murgaš, za klub KDH Július Brocka, za poslanecký klub ANO pán poslanec Malchárek, za poslanecký klub SDKÚ Milan Hort a za poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko Ivan Kiňo. Ďalej sa do rozpravy prihlásili páni poslanci Fajnor, Kozlík, Jarjabek, Hanzel, Ondriaš, Krajči, Jasovský, Galbavý, Cagala, Maxon, Jaduš, Juščík, Rehák, Blajsko, Polka, Kondrót, Podracká, Zubo a pán poslanec Kovarčík.

  Vážené panie poslankyne, pán poslanci, keďže rozpravu o návrhu zákona považujem za tak dôležitú, že považujem za potrebné, aby minimálne ekonomickí ministri boli pri prerokúvaní a pri rozprave o návrhu zákona o štátnom rozpočte, odporúčam, aby sme teraz prerušili rokovanie o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 a zároveň som poprosil pána podpredsedu vlády a ministra financií, aby zajtra ráno na 9.00 hodinu, keď budeme pokračovať v rokovaní o návrhu zákona o štátnom rozpočte, zabezpečil prítomnosť čo možno najväčšieho počtu členov vlády, minimálne však tých ministrov, ktorí sú ekonomickými ministrami vo vláde Slovenskej republiky, a takto sme mohli dôstojne, ale korektne viesť rozpravu o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

  Pán poslanec Maxon, chcete sa vyjadriť?

 • Pán predseda, ja vás chcem, samozrejme, podporiť v tomto rozhodnutí, len vo väzbe na zákon o štátnom rozpočte nepoznám rezort, ktorý by nemal vážny rozpočtový vzťah ku štátnemu rozpočtu. Takže ja si myslím, že by tu mali byť všetci prítomní ministri vlády Slovenskej republiky. Samozrejme tí, ktorí majú zahraničné pracovné povinnosti, tak tých možno ospravedlniť.

 • Predpokladám, že takto pristúpia jednotliví ministri aj k prerokúvaniu návrhu zákona o štátnom rozpočte. Ich účasť na rokovaní o tomto bode programu nie je obligatórna, ale som presvedčený, že oveľa väčšia účasť členov vlády bude zajtra, ako sme svedkami dnes.

  Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie do zajtra do 9.00 hodiny.

  Ešte pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som sa len chcel spýtať, predpokladám, že vedenie Národnej rady zasadalo s vedením Slovenskej televízie bez toho, že by sme o tom hovorili a vzhľadom na to, že je to zákon zákonov, ako sa o tom zvykne hovoriť, Slovenská televízia bude prítomná.

  Pani Martináková, toto nie je vtip ani žart. Hovorím o Slovenskej televízii ako verejnoprávnej inštitúcii a o zákone o slobodnom prístupe k informáciám. To je zákon, ktorý by som vám chcel dať do pozornosti, pani podpredsedníčka.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Prerušujem rokovanie do zajtra do 9.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 18.28 hodine.