• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby som mohol otvoriť rokovanie 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta.

  Otváram rokovanie 38. schôdze Národnej rady.

  Prosím, páni poslanci, aby ste sa prezentovali, aby som mohol zistiť počet prítomných poslancov v rokovacej sále a zistiť, či je Národná rada uznášaniaschopná.

 • Prezentácia.

 • 93 prítomných.

  Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 38. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Beáta Brestenská a Maroš Kondrót. Ich náhradníkmi budú Milan Urbáni a Zoltán Horváth.

  Ďalej vás chcem informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali poslanec Danko a poslankyňa Mušková. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Tibor Mikuš.

  Pristúpime teraz k schvaľovaniu programu 38. schôdze Národnej rady, ktorého návrh vám bol rozdaný do lavíc. Teraz sa chcem prítomných pánov poslancov opýtať, či má niekto návrhy na doplnenie alebo zmenu programu 38. schôdze Národnej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec Minárik.

  Ešte predtým, ako dám slovo pánovi poslancovi Minárikovi, prosil by som pánov poslancov, ktorí dávajú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, aby mi tieto návrhy odovzdali písomne.

  Nech sa páči, pán poslanec Minárik.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Navrhujem do programu zaradiť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Zmluve o Ústave pre Európu. Tento materiál máme rozdaný, lebo sme ho doručili so 16 podpismi. Je to tlač 1022. Podľa nášho názoru Zmluva o Ústave pre Európu zásadným spôsobom mení charakter Európskej únie a vytvára z nej právny subjekt, ktorý disponuje všetkými znakmi štátu, a preto jediným ústavne konformným spôsobom, ako sa s touto zmluvou vysporiadať, je využitie čl. 7 ods. 1 ústavy. Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Hamarčák.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Navrhujem stiahnutie bodu č. 7 z rokovania. To je návrh poslancov Národnej rady Imricha Hamarčáka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že zatiaľ nie je dohoda na podporu tohto zákona a hľadá sa riešenie v oblasti podpory cestovného ruchu, navrhujeme stiahnutie tohto bodu z rokovania.

 • Nech sa páči, pán poslanec Vážny.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, dovoľte, aby som predložil návrh na doplnenie programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod, ktorým sú návrhy na voľbu kandidátov na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Pominuli dôvody, aby sme odkladali tento problém, pretože Ústavný súd rozhodol, ako rozhodol, a nie je problém si vyžiadať jeho rozhodnutie. Taktiež je dôležité, aby tento dôležitý post bol obsadený od prvej chvíle. Ďakujem.

 • Pán poslanec Madej, prosím, presadnite si vedľa na miesto a dajte si tam hlasovaciu kartu. Zapnite pána poslanca Madeja.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky požiada podľa § 128 ods. 1 rokovacieho poriadku vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o sociálnom postavení študentov vysokých škôl. Svoj návrh odôvodňujem tým, že sa pripravuje do Národnej rady návrh a plán spoplatnenia vysokoškolského štúdia a v doterajších návrhoch ministerstvo školstva nevedelo o týchto dopadoch a nemalo ujasnené, aké je vlastne postavenie študentov vysokých škôl na Slovensku v súčasnosti. Táto dopadová štúdia je nevyhnutná, ak sa chcú robiť zmeny, a preto prosím Národnú radu o schválenie tohto návrhu. Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predseda, ja navrhujem vypustiť z rokovania bod č. 11, návrh poslancov Národnej rady na vydanie zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, ďalej, bod č. 25, vládny návrh zákona o politických stranách a politických hnutiach. Zdôvodňujem to tým, že obidva návrhy sú v príkrom rozpore s demokraciou. A ďalej navrhujem z rokovania vypustiť bod č. 38, ktorým je návrh pomoci Slovenskej republiky pri výcviku irackých bezpečnostných síl. Myslím si, že najprv by sme sa mali postarať o vlastných občanov, až potom o bezpečnosť tak vzdialeného štátu, ako je Irak. Navrhujem, aby sa hlasovalo o všetkých bodoch zvlášť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dovoľte, aby som predložil návrh zaradiť ako posledný bod tejto schôdze všeobecnú rozpravu o vnútornej politickej situácii a sociálno-ekonomickej situácii v Slovenskej republike.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby ste dali hlasovať o tom, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o stave reformy v súdnictve v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na vymožiteľnosť práva a odstraňovanie prieťahov súdnych konaní, v termíne do 30 dní. Svoj návrh odôvodňujem tým, že sme prijali celý rad zákonov, hlavne zákon o optimalizácii súdnej sústavy. A myslím, že bude dobré, ak budú poslanci vedieť, v akom stave sú tieto reformy a vymožiteľnosť práva Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Navrhujem vzhľadom na to, že sme dostali do lavíc program tejto schôdze, z ktorého vyplýva, že je veľmi pravdepodobné, že schôdza Národnej rady sa skončí tento týždeň, aby sme preložili hlasovanie o vládnom návrhu Trestného zákona a o vládnom návrhu Trestného poriadku na marcovú schôdzu Národnej rady.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem hlasovať o tom, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky predložiť správu, v ktorej komplexne vyhodnotí činnosť komisií na ministerstvách, ktoré posudzujú predložené projekty na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, súčasťou správy bude uvedenie podrobných dôvodov, prečo protikorupčný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky odporučil zmeniť zostavenie komisií na ministerstvách, rovnako v tejto súvislosti objasniť dôvody, prečo bol z rokovania 117. schôdze vlády Slovenskej republiky stiahnutý bod, ktorým je správa o implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe o záveroch odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred nestransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR, schválenej uznesením vlády SR č. 797/2004 zo dňa 18. 8. 2004. O predmetnej správe by sa rokovalo na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

 • Prosil by som vás, písomne keby ste mi mohli odovzdať tento návrh.

  Pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Mám dva návrhy na uznesenie. Prvým Národná rada žiada Radu pre vysielanie a retransmisiu predložiť správu o dodržiavaní § 19 o ochrane ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, za rok 1993, druhým Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s prijatím Trestného zákona žiada vládu predložiť do parlamentu trestnú politiku vlády Slovenskej republiky, ktorej prirodzenou súčasťou je prevencia. Zákony trestné nie sú trestná politika, to je len represívna politika, súčasťou trestnej politiky musí byť prevencia. A toto...

 • Prerušenie rečníčky predsedajúcim.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som prosila, aby vláda predložila na tejto schôdzi parlamentu správu o vývoji kriminality a objasnenosti trestných činov na Slovensku za rok 2004 a, po druhé, správu o vývoji životnej úrovne a znižovaní nezamestnanosti na Slovensku za rok 2004. Ďakujem.

 • Viacej návrhov na zmenu alebo doplnenie programu 38. schôdze Národnej rady nie je, preto pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím pani poslankyňu Štrofovú aj Tóthovú, aby mi odovzdali návrhy na doplnenie programu písomne.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o prvom podanom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Minárik, ktorý žiada zaradiť ako bod č. 40 návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Zmluve o Ústave pre Európu, ktorý máte ako tlač 1022. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 34 za, 10 proti, 85 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hamarčák navrhuje stiahnuť z rokovania bod č. 7, návrh poslancov Národnej rady Imricha Hamarčáka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pýtam sa pána poslanca Malchárka, či aj on je toho istého názoru. Nie je prítomný. Prosím, hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 128 za návrh, 3 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Vážny navrhol, aby sme na tejto schôdzi zaradili ako bod programu návrhy na voľbu kandidátov na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Pán poslanec, nemôžeme na tejto schôdzi hlasovať o tomto bode programu. Takže nedám hlasovať o vašom návrhu.

  Pán poslanec Madej požiadal, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o sociálnom postavení študentov vysokých škôl. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 66 za návrh, 2 proti, 40 sa zdržalo, 25 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hopta žiada osobitne hlasovať o jeho troch návrhoch, o prvom, ktorým je vypustenie bodu č. 11 z rokovania.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 12 za, 60 proti, 55 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu vypustiť bod č. 25 z rokovania.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 11 za, 57 proti, 54 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Posledný jeho návrh je vypustiť bod č. 38 z rokovania.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 12 za, 62 proti, 53 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Cabaj žiada, aby ako posledný bod 38. schôdze Národnej rady bola všeobecná rozprava o vnútornej politickej situácii a sociálno-ekonomickej situácii v Slovenskej republike. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 78 za návrh, 5 proti, 18 sa zdržalo, 29 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pani poslankyňa Laššáková navrhla, aby Národná rada požiadala vládu o predloženie správy o stave reformy v súdnictve v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na vymožiteľnosť práva a odstraňovanie prieťahov súdnych konaní, v termíne do 30 dní. Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 73 za návrh, 1 proti, 39 sa zdržalo, 21 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán poslanec Abelovský navrhol, aby sme odložili hlasovanie o trestných kódexoch, vládnom návrhu Trestného poriadku a vládnom návrhu Trestného zákona na marcovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 83 za návrh, 14 proti, 18 sa zdržalo, 19 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Blanár navrhol, aby sme požiadali vládu Slovenskej republiky o predloženie správy, v ktorej komplexne vyhodnotí činnosť komisií na ministerstvách, ktoré posudzujú predložené projekty na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, súčasťou správy bude uvedenie podrobných dôvodov, prečo protikorupčný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky odporučil zmeniť zostavenie komisií na ministerstvách, rovnako v tejto súvislosti objasniť dôvody, prečo bol z rokovania 117. schôdze vlády Slovenskej republiky stiahnutý bod, ktorým je správa o implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe o záveroch odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR, schválenej uznesením vlády SR č. 797/2004 zo dňa 18. 8. 2004, o predmetnej správe by sa rokovalo na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 65 za návrh, 2 proti, 45 sa zdržalo, 21 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Tóthová žiada, aby do programu boli zahrnuté dva návrhy na uznesenie, kde prvým Národná rada žiada Radu pre vysielanie a retransmisiu predložiť správu o dodržiavaní § 19 o ochrane ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, za rok 1993. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 76 za, 2 proti, 38 sa zdržalo, 18 nehlasovalo.

  Návrh sme, páni poslanci, schválili.

 • Hlasy z pléna.

 • Nie, zákon je č. 308/2000 Z. z. Pani poslankyňa, 1993.

 • Akože zákon? Páni poslanci, pani poslankyňa Tóthová podala mne písomne iný návrh, ako je ten, ktorý podala ústne. Ja si vyberiem zvukový záznam a...

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Len som chcel požiadať v mene vládnych poslaneckých klubov o 15-minútovú prestávku pred hlasovaním o celom programe.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcem len skonštatovať, že pani Tóthová aj ústne predniesla rok 1993. Čiže ten návrh bol taký.

 • Páni poslanci, budeme hlasovať o druhom návrhu pani poslankyne Tóthovej. Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s prijatím Trestného zákona žiada vládu predložiť do parlamentu trestnú politiku vlády Slovenskej republiky, ktorej prirodzenou súčasťou je prevencia. Páni poslanci, prezentujme sa. Pani poslankyňa, rozumiem tomu tak, že to má byť po tom prijatí?

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 63 za návrh, 3 proti, 35 sa zdržalo, 27 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Štrofová navrhuje zaviazať vládu predložiť parlamentu správu o vývoji kriminality a objasnenosti trestných činov na Slovensku za rok 2004. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 62 za, 2 proti, 41 sa zdržalo, 28 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Posledný návrh, druhý návrh poslankyne Štrofovej na zmenu alebo doplnenie programu je požiadať vládu predložiť Národnej rade správu o vývoji životnej úrovne a znižovaní nezamestnanosti na Slovensku za rok 2004.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 64 za návrh, 1 proti, 32 sa zdržalo, 36 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Tým sme hlasovali o všetkých návrhoch na zmenu alebo doplnenie programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ja dávam procedurálny návrh, aby sme stanovili hodiny hlasovania počas 38. schôdze Národnej rady na 11.00 hodinu a 17.00 hodinu. Je všeobecný súhlas s tým? Nie je. Odporúčam preto, aby sme o tomto návrhu hlasovali pri schvaľovaní programu 38. schôdze Národnej rady.

 • Hlasy z pléna.

 • Nie. Teraz je prestávka, panie poslankyne, na rokovanie poslaneckých klubov 15 minút.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ospravedlňujem sa, ale ešte prosím o 10-minútovú prestávku, budeme pokračovať o 14.15 hodine.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Prosím pánov poslancov, poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 38. schôdze Národnej rady schvaľovaním programu so schválenými doplňujúcimi návrhmi k návrhu programu, ktorý bol predložený všetkým poslancom pred začiatkom 38. schôdze Národnej rady. Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu programu 38. schôdze Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Páni poslanci, toto hlasovanie ruším.

 • Hlasy z pléna.

 • Ale, pán poslanec, keď som procedurálny návrh podal, tak sme o ňom hlasovali pri schvaľovaní programu ako celku, takže...

 • Odpoveď z pléna.

 • Budeme hlasovať oddelene, hlasujeme o programe 38. schôdze Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 49 za, 3 proti, 78 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

 • Reakcia z pléna.

 • Program 38. schôdze Národnej rady sme neschválili.

  Nejdeme domov, pani poslankyňa.

  Prosím teraz členov poslaneckého grémia, aby sa zišli na rokovanie. A prosil by som pánov poslancov, aby sa nerozchádzali.

  Schôdza sa skončila.

  Zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

  Páni poslanci, o 15.00 hodine chcem informovať Národnú radu o ďalšom postupe rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že ešte dnes zvolám 40. schôdzu Národnej rady.

 • Prerušenie rokovania o 14.24 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.40 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, chcem vám oznámiť predbežnú dohodu z poslaneckého grémia.

  Zvolávam rokovanie 40. schôdze Národnej rady na 15.00 hodinu. Budú vám doručené pozvánky s návrhom programu 40. schôdze Národnej rady operatívne do lavíc. Takže prosil by som všetkých, ktorí aj nie sú prítomní v rokovacej sále, ale nachádzajú sa v budove Národnej rady, aby zobrali na vedomie túto politickú dohodu. Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 38. schôdze NR SR sa skončilo o 14.43 hodine.

 • Po skončení 38. schôdze NR SR sa začala 40. schôdza NR SR.