• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacieho priestoru a aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali. Nech sa páči, prezentujme sa.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že prítomných je 89 poslancov.

  To znamená, že Národná rada je schopná sa uznášať.

  Teraz dávam slovo pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda, nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán premiér, členovia vlády Slovenskej republiky, dnes si pripomíname 60. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime. Toto najväčšie zariadenie na masové vraždenie v dejinách nebolo vytvorené v dávnych časoch, nebolo postavené v nejakej vzdialenej a barbarskej krajine, bolo postavené v strednej Európe, v 20. storočí, v živote generácie, ktorej príslušníci sú dodnes medzi nami.

  Osvienčim je symbolom sklamania vysokých nádejí, ktoré sprevádzali nástup 20. storočia, je symbolom nášho zlyhania, zlyhania našej civilizácie, zlyhania európskej spoločnosti, namysleného presvedčenia o tzv. nadradenosti jednej rasy. Osvienčim je symbolom slepej uličky. Dostali nás do nej naše vlastné dejiny, ktoré sú dielom našich skutkov.

  Masové vraždenie v Osvienčime je svedectvom o neoprávnenosti viery v nevyhnutnosť pokroku, pokiaľ má tento pokrok spočívať iba v napredovaní v technológiách, a nie v mravnom napredovaní smerom k väčšej ľudskosti.

  Od Osvienčimu musí naša civilizácia začínať odznova, nie v technológiách, nie v ekonomickej výkonnosti, nie v empirických vedeckých poznatkoch. Dodnes musíme začínať odznova a v zmysle základnej úcty k životu a k človeku.

  Osvienčim musí byť pre nás a ďalšie generácie sústavným mementom pre schopnosť pokánia a obnovy vlastného srdca, dnes po 60 rokoch a stále. Premýšľajme o tom počas minúty ticha, ktorou si uctíme obete Osvienčimu, mŕtvych, ktorí vo svojej nespočetnosti, nevinnosti a bezmocnosti reprezentujú všetky obete vyčíňania stúpencov totalitných ideológií.

  Prosím vás, panie poslankyne, páni poslanci, o minútu ticha.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. januára 2005 č. 65 odvolala dňom 26. januára 2005 Františka Tótha z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Pán František Tóth si od 27. januára 2005 začal uplatňovať svoj mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách do Národnej rady zanikol mandát Viktorovi Bérešovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Františka Tótha. Preto vás prosím, aby uvedenú skutočnosť vzala Národná rada Slovenskej republiky na vedomie.

  Pán poslanec Bódy, procedurálny návrh máte?

 • Pozvánku, pán predsedajúci, ak dovolíte, veľmi krátko a stručne. Vlna bolesti a smútku, ktorá zmietla v juhovýchodnej Ázii státisíce životov, vyvolala obrovskú protivlnu spoluúčasti celého sveta. Dovoľte mi, prosím, v mene Spoločnosti Ferdinanda Martinenga a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v láskavej spolupráci s členom Európskej komisie Jánom Figeľom a veľvyslancami postihnutých krajín vás pozvať dnes o 17.45 hodine k morovému stĺpu na Rybnom námestí v Bratislave na krátke pietne stretnutie. Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vrátime sa teraz k 37. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovateľmi budú poslanci Pavol Abrhan a Jozef Hrdlička. Náhradníkmi budú poslanci Zoltán Horváth a Maroš Kondrót.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali páni poslanci Bastrnák, Iván Farkas, Hopta, Horák, Urban a pani poslankyňa Majdová. Na zahraničnej pracovnej ceste sú pán poslanec Albert, pani poslankyňa Angyalová, pán poslanec Banáš, pani poslankyňa Brestenská a páni poslanci Devínsky, Jaduš, Kaliňák, Přidal a Urbáni.

  Schôdzu zvolal pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 30 poslancov Národnej rady. Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou.

  Skupina poslancov navrhuje na tejto schôdzi prerokovať jediný bod, ktorým je vnútorná politická situácia v Slovenskej republike.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o programe.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za 48, proti 2, zdržalo sa 24 poslancov, nehlasovalo 37.

  Konštatujem, že program 37. schôdze Národnej rady nebol schválený.

  Preto končím rokovanie.

  A zároveň pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky zvoláva poslanecké grémium.

 • Rokovanie 37. schôdze NR SR sa skončilo o 13.29 hodine.