• Po prerušení rokovania 35. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 36. schôdze NR SR.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále. Na 13.00 hodinu som zvolal podľa plánu zasadnutí, rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky schôdzu Národnej rady. Keďže skupina 37 poslancov požiadala o zvolanie schôdze, tak som ju zvolal v lehote stanovenej ústavou a rokovacím poriadkom.

  Prerušujem rokovanie 35. schôdze Národnej rady a pristúpime teraz k rokovaniu 36. schôdze, ktorú zároveň otváram.

  Navrhujem, ešte predtým ako schválime program, ďalší postup rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby sme po schválení programu 36. schôdze rokovanie prerušili a pokračovali v rokovaní 35. schôdze Národnej rady, to je tá, ktorá prebiehala dopoludnia a ktorá sa začala ráno o 9.00 hodine. V prípade, ak by sa rokovanie tejto schôdze neskončilo dnes do 19.00 hod., tak rokovanie tejto schôdze preruším a zajtra ráno budeme pokračovať v rokovaní 36. schôdze, po skončení ktorej bude pokračovať rokovanie 35. schôdze Národnej rady.

  Je s takýmto návrhom, páni poslanci, súhlas, ešte predtým ako pristúpime k samotnému schvaľovaniu programu 36. schôdze?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno. Ďakujem pekne.

  Otváram rokovanie 36. schôdze. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa, aby som zistil počet prítomných poslancov, či je Národná rada schopná uznášať sa.

 • Prezentácia.

 • 105 poslancov prítomných. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Chcem vám oznámiť, že overovateľmi na schôdzi budú poslanec Galbavý a poslankyňa Mušková, ich náhradníkmi páni poslanci Abrhan a Hrdlička.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadal pán poslanec Krajči a pán poslanec Zala.

  Návrh programu schôdze vám bol písomne rozdaný. Chcem teraz poprosiť poslancov, ak majú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, aby tak urobili teraz.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Štrofová.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela požiadať zaradiť bod ešte na tejto schôdzi, aby vláda Slovenskej republiky predložila na tejto schôdzi bod, v ktorom by nás informovala, aké opatrenia vykonala a vykoná v súvislosti s vyhlásením čelných predstaviteľov Maďarska, aby zabezpečila naplnenie čl. 3 Ústavy Slovenskej republiky, teda o integrite územia štátu. Druhý, žiadam, aby bol zaradený bod informácia vlády o príprave a objeme pomoci postihnutým oblastiam živelnou pohromou v Ázii a Afrike. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v záujme 34-tisíc akcionárov Prvej garantovanej akciovej spoločnosti žiadam vládu Slovenskej republiky o predloženie správy, aké boli zo strany štátu prijaté opatrenia pre ochranu majetku akcionárov Prvej garantovanej akciovej spoločnosti v súvislosti s postupom orgánov činných v trestnom konaní. Po zaistení štatutárov začali známe finančné skupiny svoju činnosť zameranú na získanie časti majetku tejto prosperujúcej spoločnosti. Od doby, čo zaistili štatutárov, tak trhová hodnota majetku Prvej garantovanej klesla zo 7,5 mld. o polovicu, čo silne poškodzuje záujmy týchto všetkých akcionárov. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Predkladám návrh, aby do programu tejto schôdze Národnej rady bol zaradený nový bod, a to návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby na najbližšiu schôdzu predložila Národnej rade správu o prehratom spore Slovenskej republiky s Československou obchodnou bankou v medzinárodnej arbitráži, na základe ktorého bude Slovenská republika musieť zaplatiť ČSOB sumu 24,7 mld. Sk, s tým, že súčasťou správy bude ďalší postup vlády voči rozsudku medzinárodnej arbitráže. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, žiadam, aby vo štvrtok ako prvý bod rokovania tejto schôdze Národnej rady bol bod Správa vlády Slovenskej republiky o politických, bezpečnostných a ekonomických dopadoch návštevy Busha a Putina pre Slovenskú republiku. Osobne som presvedčený, že 200 mil. korún, ktoré má stáť táto návšteva, by sa dali využiť účelnejšie, trebárs aj na dobudovanie Národného divadla. Ja osobne protestujem proti tomu, aby Slovenskú republiku navštívil americký prezident, ktorý je najväčším porušovateľom ľudských práv vo svete a vďaka ktorému sa rozmáha...

 • Pán poslanec Mikolaj, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, navrhujem doplniť program schôdze Národnej rady o bod Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k otázke územnej autonómie na etnickom princípe. Tento návrh zdôvodním vyjadrením predsedu vlády Maďarskej republiky k otázke autonómie zahraničných Maďarov. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby súčasný program bol rozšírený o ďalší bod k preskúmaniu príjmov z rozpočtu EÚ a odvodov do Európskej únie za rok 2004, ktorý by mala spracovať vláda. Ďalej mi dovoľte, aby som v zmysle svojom a takisto aj po súhlase kolegu Jirka Malchárka predložil ako nový spoločný bod programu, a to, aby vláda spravila správu k preskúmaniu všetkých podstatných okolností súvisiacich s prehratým sporom medzi Slovenskou republikou a ČSOB, a. s. Vzhľadom na to, že ide o dva návrhy, žiadam, aby sa o nich hlasovalo samostatne a aby tieto body programu boli zaradené po bode č. 1 súčasne platného programu.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolil by som si predložiť doplnenie programu. Navrhujem, aby vláda Slovenskej republiky predložila správu vlády o sociálnom postavení študentov vysokých škôl a aby tento bod programu bol zaradený na najbližšej schôdzi. Svoj návrh odôvodňujem tým, že už štvrtýkrát, žiaľ, v tomto období sa spoločnosť traumatizuje spoplatňovaním vysokoškolského štúdia a doteraz nebola diskusia založená na tom, aby sme predtým predebatovali podmienky a možnosti a postavenie študentov, či si to občania Slovenskej republiky môžu naozaj dovoliť. Takže navrhujem, aby sme tento bod programu, správu vlády, schválili. Ďakujem.

 • Ďalšie návrhy na zmenu a doplnenie programu nie sú, preto pristúpime teraz k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch poslancov k programu 36. schôdze.

  Pani poslankyňa Štrofová navrhla dve doplnenia programu. Prvý bod, aby vláda Slovenskej republiky predložila informáciu, aké opatrenia urobila alebo urobí s vyhláseniami čelných predstaviteľov Maďarskej republiky, ktorí svojimi vyhláseniami porušujú čl. 3 Ústavy Slovenskej republiky o integrite...

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia poslankyne.

 • Ešte raz to prečítajte, pani poslankyňa, lebo je to dôležité, aby...

 • Pán predsedajúci, znenie je asi takéto: žiadam zaradiť bod, aby vláda Slovenskej republiky predložila na tejto schôdzi bod, v ktorom by nás informovala buď prostredníctvom pána ministra zahraničných vecí Kukana, alebo už ako uzná za vhodné, aké opatrenia vykonala a vykoná v súvislosti s vyhláseniami čelných predstaviteľov Maďarskej republiky, aby zabezpečila naplnenie čl. 3 Ústavy Slovenskej republiky, teda o integrite štátu.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 55 za, 5 proti, 44 sa zdržalo, 19 nehlasovalo.

  Návrh sme nechválili.

  Druhý návrh. Pani poslankyňa žiada, aby vláda Slovenskej republiky podala informáciu o objeme pomoci, ktorú poskytla postihnutým občanom v oblastiach Ázie a Afriky živelnou pohromou. Takto znel návrh, pani poslankyňa. Informácia...

 • Reakcie z pléna.

 • Nie, nie, nie. Informácia o objeme pomoci.

 • Reakcia poslankyne.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 64 za návrh, 1 proti, 37 sa zdržalo, 23 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Blajsko navrhuje, aby sme požiadali vládu Slovenskej republiky o predloženie správy, aké boli zo strany štátu prijaté opatrenia pre ochranu majetku akcionárov Prvej garantovanej akciovej spoločnosti v súvislosti s postupom orgánov činných v trestnom konaní. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 72 za návrh, 31 sa zdržalo, 22 nehlasovalo.

  Návrh pána poslanca Blajska sme schválili.

  Pán poslanec Fajnor žiada, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým požiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o prehratom spore Slovenskej republiky s ČSOB v sume 24 mld. Sk. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 62 za návrh, 13 proti, 24 sa zdržalo, 28 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hopta požiadal Národnú radu o zaradenie na štvrtkové rokovanie ako prvý bod programu správu vlády o politických, bezpečnostných a ekonomických dopadoch návštevy prezidenta Busha a Putina v Slovenskej republike. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 117 prítomných, 17 za návrh, 52 proti, 25 sa zdržalo, 23 nehlasovalo.

  Návrh pána poslanca Hoptu sme neschválili.

  Pán poslanec Mikolaj žiada, aby Národná rada prijala uznesenie k otázke územnej autonómie na etnickom princípe. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 56 za návrh, 3 proti, 36 sa zdržalo, 29 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh podal pán poslanec Šulaj, ktorý žiada, aby sme prijali uznesenie, v ktorom požiadame vládu Slovenskej republiky, aby vypracovala správu o príjmoch z rozpočtov EÚ a odvodoch do rozpočtov Európskej únie za rok 2004. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 69 za návrh, 36 sa zdržalo, 21 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec podal ďalší návrh, ktorý korešpondoval s návrhom pána poslanca Hoptu. Pán poslanec, ten sme neschválili. Nech sa páči, zapnite pána poslanca Šulaja. Zapnite pána poslanca Šulaja, lebo presne nemám zachytený ten návrh vášho...

 • Sú tam odlišnosti a ja žiadam, aby sme o tomto návrhu dali hlasovať.

 • Žiadam, aby vláda spracovala správu k preskúmaniu všetkých podstatných okolností súvisiacich s prehratým sporom medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a. s.

 • To je spoločný návrh s pánom poslancom Malchárkom.

 • Súhlasná reakcia poslanca.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 78 za návrh, 23 sa zdržalo, 25 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Madej žiada, aby sme od vlády Slovenskej republiky žiadali správu o sociálnom postavení študentov vysokých škôl, ktorú by mala predložiť na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Madej, o tomto návrhu nemôžem dať hlasovať, pokiaľ je takto formulovaný, pretože najbližšia schôdza Národnej rady je 1. februára, ktorá je v kolízii s tridsaťdňovou lehotou, ktorá je stanovená na predloženie správy, ktorú Národná rada žiada od vlády Slovenskej republiky. Teda dám hlasovať s tým, že tú druhú časť stiahnete na najbližšiu schôdzu, ale v lehote do 30 dní. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 61 za návrh, 4 proti, 36 sa zdržalo, 25 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Odhlasovali sme všetky návrhy na doplnenie a zmenu programu 36. schôdze. Ešte pred hlasovaním o návrhu programu ako o celku chcem požiadať, aby sme s týmto hlasovaním hlasovali aj o tom, že správu o stave vysielania v Slovenskej republike uvedie predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme za návrh programu 36. schôdze so schválenými zmenami, tak ako ich navrhli a boli odsúhlasené poslancami Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 118 za návrh, 1 proti, 7 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada program 36. schôdze schválila.

  Páni poslanci, prerušujem rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o programe 35. schôdze. Vyhlasujem päťminútovú technickú prestávku na úpravu technického zariadenia o rokovaní tejto schôdze. Päťminútová prestávka.

 • Prerušenie rokovania o 13.35 hodine.

 • Po prerušení rokovania 36. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 35. schôdze NR SR.