• Po skončení rokovania 36. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 35. schôdze NR SR.

 • Budeme pokračovať v prerušenej 35. schôdzi , ktorej druhý rokovací deň týmto otváram.

  Jediným bodom programu tejto schôdze je rokovanie o materiáli

  dokončenie novostavby Slovenského národného divadla (tlač 1003).

  Prosím teraz pána poslanca Jarjabka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, a takisto pána poslanca Lintnera ako spravodajcu výborov.

  Ešte pred posledným vystúpením, ktoré má pán poslanec Číž, vyhlasujem trojminútovú prestávku vzhľadom na technické úpravy a potom, ako mi avizuje pán spravodajca, tiež ešte ako spravodajca má právo sa prihlásiť do rozpravy. Takže ešte aj pán spravodajca chce vystúpiť v rozprave.

 • Reakcia z pléna.

 • Faktické poznámky nemôžu byť, pán poslanec, jedine procedurálne.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať. Predtým ešte s procedurálnym návrhom pán poslanec Polka. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som sa ospravedlniť, respektíve kvôli protokolu uviesť do zápisu, že pri hlasovaní, asi 43, 44, o Vysokých Tatrách, som buď omylom alebo technickým nedopatrením sa zdržal hlasovania, pričom som chcel hlasovať za. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kaliňák asi nie. Takže budeme pokračovať. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Číž, potom pán spravodajca. Alebo chcete, pán spravodajca, teraz? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja, samozrejme, zhodnotím rozpravu, alebo k rozprave vystúpim z titulu pozície spoločného spravodajcu. Len sa domnievam, že má istú logiku, aby som v rámci rozpravy po tom, čo sme celý deň tu počúvali k tejto téme, predniesol aj za poslanecký klub Aliancie návrh uznesenia, k tejto téme. Takže mi dovoľte predniesť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k novostavbe Slovenského národného divadla, možno aj preto, ak budete presne študovať tie návrhy uznesení, ktoré predniesol pán poslanec Jarjabek, tak tam možno z hľadiska formálnej stránky sú možno z hľadiska štylizácie, možno slová „ukladá“ celkom presne nereprezentujú to, čo môže Národná rada v zmysle smerom k vláde, kde môže žiadať, tak potom, samozrejme, pri hlasovaní zvážte, čiže predkladám tento návrh uznesenia: „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, po prvé, zrušiť uznesenie č. 1136 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Truthheim Invest LC za účelom dostavby a následnej prevádzky novostavby Slovenského národného divadla, prijaté na rokovaní vlády Slovenskej republiky 24. novembra 2004. Po druhé, Národná rada Slovenskej republiky žiada zabezpečiť zachovanie súčasných scén Slovenského národného divadla na úrovni, ktorá prináleží tejto významnej ustanovizni. Po tretie, Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky vzhľadom na rozdielne odborné aj politické názory na ďalšie využívanie novostavby Slovenského národného divadla prihliadať pri svojom rozhodovaní na závery medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá bola za týmto účelom zriadená, po štvrté, Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh riešenia pre novostavbu Slovenského národného divadla v termíne do 31. marca 2005.“ Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Páni poslanci, prosím vás, aby tu bol väčší kľud. Nedá sa takto rokovať. Ja som asi dva, dvaapol metra od rečníka a nerozumiem, čo hovorí. Tak vy už dupľom nemôžete rozumieť, takže prosím vás ešte raz, nerušte rokovanie. Pán poslanec Cuper, procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, chcem povedať, že zrušenie jedného uznesenia ešte neznamená, že bude zrušené aj uznesenie z roku 2003, ktorým vláda rozhodla o privatizácii budovy Slovenského národného divadla alebo jej riešení. Ja som v tomto parlamente vtedy nesedel, ale mám taký pocit, že tam boli dve uznesenia vlády. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Rusnáková s faktickou.

 • Chcela by som sa pána poslanca spýtať, čo rozumie pod bodom dva, pretože zachovanie súčasných scén Slovenského národného divadla pre mňa znamená zachovanie scény opery v historickej budove SND, zachovanie činohry v DPOH a zachovanie Malej scény. Už dnes odborníci tvrdia, že je vhodné a potrebné Malú scénu dať do iných priestorov. Ak vy teraz navrhujete, aby sa zachovali všetky priestory, ktoré spravuje Slovenské národné divadlo, čo sa týka scén, tak idete fakticky proti návrhom, ktoré predkladal, alebo o ktorých rozmýšľal aj váš pán minister kultúry. Prosím, aby sme o dvojke hlasovali samostatne.

 • Ja chcem, aby sme o každom z tých uznesení hlasovali samostatne. Ja len, keď ste sa pýtali, pardon.

 • Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, že som svojvoľne prišiel k mikrofónu. Ja len chcem vysvetliť, uvedomujúc si debatu, ktorá tu odznievala, a počúval som ju celý deň a jej dôležitosť, čiže len sme chceli týmto uznesením naznačiť, že pokiaľ sa nenájde konečné riešenie dostavby Slovenského národného divadla, aby pozícia Slovenského národného divadla nebola oslabená.

 • O slovo sa hlási pán navrhovateľ. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko, aby neprišlo k nejakým nedorozumeniam. Pán spravodajca má v podstate pravdu, čiže predkladám opravený návrh: „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby zrušila uznesenie č. 1136 prijaté na rokovaní vlády Slovenskej republiky 24. 11. 2004, Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Trudhheim. Po druhé, Národná rada Slovenskej republiky žiada Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá, aby zabezpečil kontinuálny dohľad členov výboru a účasť nezávislých expertov na vládou ohlásenom procese prípravy alternatívnych riešení dostavby a sprevádzkovania novostavby národného divadla v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Po tretie, Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry Slovenskej republiky, aby na marcovej schôdzi predniesol informáciu o priebehu a predbežných výsledkoch prípravy alternatívnych riešení dostavby a sprevádzkovania novostavby národného divadla, potvrdené 15 podpismi“. Nech sa páči, pán spravodajca. Myslím, že v tejto chvíli je to čisté. Ďakujem pekne za pozornosť a, samozrejme, prosím, aby bolo o týchto jednotlivých uzneseniach hlasované jednotlivo. Ďakujem.

 • Pán poslanec Číž ako posledný ústne prihlásený do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som poďakoval za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, faktom je, že v podstate tému sme skonzumovali a vyčerpali na doterajšom rokovaní. Takže keď už to tak historicky vyšlo, že to moje vystúpenie teda nakoniec sa dostalo do týchto okolností, tak mi dovoľte len veľmi krátko také dve, dve sentencie.

  Prvá sentencia. Vo svojom vystúpení som chcel hovoriť o jednej z analýz memoranda, ktorú urobil bývalý riaditeľ Ústavu štátu a práva akadémie vied, ale bolo medzitým publikované v Sme a využijem príležitosť nasledujúcej interpelácie, aby som pánovi ministrovi dal otázky v tomto smere, ktoré vyplývajú z tohto memoranda. Vzhľadom na to, vážené kolegyne, kolegovia, že ten rozsah hazardovania s tým majetkom štátu pre mňa osobne je taký veľký, že minimálne by stálo dať do pozornosť príslušným orgánom, keďže aj pokus môže byť trestným činom, či nešlo, alebo išlo o skutočne objektívne dostatočné nakladanie so zvereným majetkom, pretože okolnosti toho memoranda majú ešte jeden taký dôležitý moment, že analýzy, právne, hovoria, že v podstate ide o záväznú dohodu, aj keď zatiaľ, zdá sa, nie sú sankcie za nedodržanie tejto dohody. Takže, myslím, že by bolo dobré, aby bolo našou pozornosťou, či teda ten proces zrušenia memoranda bude hladký a či ho budú, alebo nebudú sprevádzať nejaké procesy s možnosťou nejakej konkrétnej škody pre štát.

  A úplne na záver jednu veľmi krátku sentenciu, ktorú som chcel povedať. Vážení kolegovia z pravice, ale osobitne pán minister vnútra, pán minister hospodárstva nesmierne rád vypráva o tom, že štát je veľmi zlým správcom zvereného vlastníctva. No je. Keď sa správa tak ako pán minister Rusko. On naozaj ukázal veľmi flagrantne, ako sa nesmie nakladať so štátnym majetkom, ako sa nesmie nakladať s verejným vlastníctvom, ako sa nesmie užívať a využívať takýto zverený majetok. Chcem však povedať, že v tradičných a normálnym spôsobom vo fungujúcich demokraciách, teda nie v transformujúcich sa, by takéto konanie a za takýto návrh a po tom všetkom, čo tu odznelo, by príslušný minister pravdepodobne už viackrát do parlamentu neprišiel a poslal by písomný návrh. Chcem len povedať, že nech je takýto mechanizmus a takéto nakladanie s majetkom pre nás všetkých mementom, a chcel by som všetkých poprosiť, aj členov vlády, aby už v budúcnosti nikto s takto pripraveným návrhom a s takýmto vzťahom k verejnému majetku, aby nás už v parlamente neotravoval. Veľmi pekne ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce zaujať krátke stanovisko k rozprave.

 • So smiechom.

 • Naozaj veľmi krátko, lebo sme sa tak dohovorili. Dámy a páni, ja chcem v prvom rade naozaj veľmi pekne všetkým poďakovať, že táto schôdza prebehla, že sa tento ctený parlament naozaj dokázal baviť o kultúre a naozaj sa dokázal baviť o kultúre prvý raz, a dúfam, že nie naposledy, a dúfam, že to ďalšie bavenie sa o kultúre už nebude bavenie sa konfrontačné, ale bude naozaj bavenie sa o význame kultúry na Slovensku, v Európe a ak chcete, aj o našom zapojení sa do tohto diania. Veľmi pekne chcem poďakovať za pani poslankyňu Martinákovú, za pána poslanca Čaploviča aj za seba vám všetkým a médiám, ktoré sa tejto téme venovali. Naozaj, nakoniec som rád, že aj pán minister hospodárstva vlastne týmito uzneseniami, ktoré navrhol, otvára dvere. Nuž, tie dvere sú dávno otvorené po tejto schôdzi a tie uznesenia prišli trošku neskoro, ale aj tak som rád, že ich otvára. Čiže ďakujem veľmi pekne ešte raz za tú diskusiu, ktorá tu bola. Naozaj, tá diskusia nastolila množstvo problémov, ktoré v tej kultúre stále sú, no a ešte raz, skutočná vďaka nás všetkých a teším sa na ďalšie rokovanie o kultúre, možno z trošku z iného pohľadu. Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja by som ctené kolegyne a vážených kolegov poprosil o väčšiu dávku trpezlivosti, pretože predsa len sa chcem vyjadriť o niečo dlhšie ako pán navrhovateľ aj preto, že som tu celý deň počúval, tak vás poprosím o trpezlivosť zhruba na desať minút.

 • Šum v sále.

 • Viete, keď som počúval, počúval, dovoľte mi to povedať, lebo si myslím, že niektoré veci, ktoré treba povedať a neodzneli tu, keď som počúval tú rozpravu a niektorých poslancov, prišlo mi na um vystúpenie protagonistu hry Audiencia, ktorý sa volá Vanek, uvedomujúc si postoj politickej elity v období 1995 - 1998 ku kultúre, ktorý hovorí: „To sú ale paradoxy, to sú ale paradoxy. Ale to môže priniesť len slovenská politika.“ Samotná rozprava sa viedla vo dvoch rovinách, smerom k tej novostavbe a smerom ku vzťahu politickej elity ku kultúre. Vystúpilo v nej 23 poslancov, ak som si dobre značil, odznelo 114 faktických poznámok.

  K tej prvej téme - dostavba Slovenského národného divadla. Tu tá kritika odznievala len k tomu, ako sa táto vláda alebo kritika odznievala k ministrovi hospodárstva, postavila k dostavbe. Ja si myslím, že nedeliteľnou mierou majú zodpovednosť za túto budovu všetky tri vlády, to znamená, ktoré boli od 93. roku. A obdobie ministra kultúry Ivana Hudeca - a to sa tu nepovedalo -, zaťažuje kauzu o jeden moment, a síce dôsledok súdneho sporu prvého zhotoviteľa vo výške 68 miliónov korún. Táto záťaž vznikla tak, že vtedajší minister kultúry zrušil zmluvu zo dňa na deň a uzatvoril zmluvu s ďalším zhotoviteľom. Často tu v súvislosti s touto budovou odznievalo slovo národný a ja som si to začal značiť a teraz podotýkam, že neznačil som si spojenia Slovenské národné divadlo, teda to slovo národný, ale len slovo národný vo vzťahu k tejto budove a pri číslovke 100 som už prestal značiť a bolo to pri vystúpení ôsmeho poslanca a chcem len podotknúť a upozorniť ctené plénum na fakt z obdobia vlády 95 - 98 vo vzťahu k tejto budove a k investíciám, ktoré sa venovali tejto budove, takže v roku 96 - 286 miliónov, o rok neskôr o polovicu menej - 131 miliónov, o rok neskôr ešte menej - 120 miliónov a posledný rozpočet, ktorý pripravovala vtedajšia vláda, bol na úrovni 96,5 milióna. To je teda ten vzťah k budove, o ktorej sa tu plamenisto hovorilo, že je národná. V období 98 - 2002 bola vláda oveľa štedrejšia a všetky tvrdenia boli pravdivé, tvrdenia, ktoré pripomínali fakt, že nastupovala s cieľom dostavať túto budovu. Rozpočty za štyri roky súhrnom znamenajú sumu na úrovni 1,8 miliardy korún aj s prísľubom vtedajšieho ministra Milana Kňažka, čo spomenul vo svojom vystúpení vicepremiér Ivan Mikloš, že v septembri 2002 bude v tejto budove prvá premiéra. Ivan Mikloš zároveň priznáva, že vláda bola zo strany vtedajšieho ministra kultúry zavádzaná, len pre súhrn faktov pripomínam, že autorka petície alebo iniciátorka petície pani Kárová bola vtedy riaditeľkou sekcie a z tohto titulu značne blízko k realizácii cieľov vtedajšieho ministerstva. K aktuálnemu vývoju. Súčasný minister hospodárstva Pavol Rusko predložením memoranda len napĺňal uznesenia vlády, ktorá podľa ústavy rozhoduje v zbore, a bolo to uznesenie, ktoré spomenul alebo naznačil aj teraz pred chvíľou pán poslanec Cuper z októbra 2003. Pán poslanec, len ono nereprezentovalo nejaké rozhodnutie o budove, bolo to uznesenie, ktoré hovorilo len o vzniku alternatív k predaju, lebo vláda na jeseň 2003 prijala uznesenie o predaji, ktoré sa potom následne zrušilo a následne prijala uznesenie o tom, že sa teda prijmú alternatívne riešenia. Pravdivou je aj skutočnosť, ktorá zaznela z úst ministra financií Ivana Mikloša, že rozhodujúca zmena prístupu súčasnej vládnej garnitúry k dostavbe budovy Slovenského národného divadla sa zrodila v období prípravy rozpočtu na rok 2004. Rezort kultúry nedostal financie na dostavbu a odtiaľ sa odvíja a môžete, samozrejme, diskutovať, alebo hovoriť, či minister kultúry alebo aj politický subjekt koalície mal vtedy zaujať vážnejší postoj k spomenutému faktu. Samozrejme, koalícia ako taká bude súdená nielen za tento prístup, ale za celkový reformný. Ale logicky by som čakal protesty umeleckej obce a napríklad aj vznik petícií práve v tomto období a chcem len pripomenúť, že na spomínanom rokovaní výboru k tomu uzneseniu o predaji predseda výboru pre médiá a kultúru pán profesor Devínsky sa pýtal zástupcov kultúrnej obce, či im neprekáža aj alternatíva vstupu súkromného kapitálu, a pán Dvorský vtedy jasne povedal, že neprekáža. Samozrejme, môžeme sa prieť o to, kto ako pochopil vtedajšie vyjadrenie. Ja som ho pochopil jednoducho tak, že ak otvoríme priestor súkromnému investorovi, takže, samozrejme, bude mať predstavu o tom, ako má vyzerať prevádzka, ale aj z tohto postoja, ktorý odznel tam s predstaviteľom umeleckej obce, sa potom odvíjal alebo začal pripravovať variantný spôsob riešenia k pôvodnému rozhodnutiu o predaji.

  Investorská zodpovednosť v tejto kauze má tiež svoj historický vývoj. Minister Ivan Hudec rozhodol o presune zo Slovenského národného divadla na ministerstvo kultúry, minister Milan Kňažko o presune z ministerstva kultúry na Správu kultúrnych zariadení. Aj na základe všetkého, čo som povedal, musím odmietnuť tézu, že súčasný minister hospodárstva Pavol Rusko je ten čertisko, ktorý niekde v zákulisí pripravil projekt na uchmatnutie budovy v prospech súkromníka. Pripomínam, že o probléme v minulom roku štyri razy rokovala porada ekonomických ministrov a dva razy mala materiál týkajúci sa tejto témy na rokovaní vláda. Áno, priznávam, že keby sa bolo viacej komunikovalo medzi zainteresovanými a medzi zástupcami umeleckej obce, nemusela vzniknúť atmosféra a napokon by sme sa zrejme nedočkali ani zvolania tejto schôdze. Na druhej strane treba povedať, že možno je dobré, že odznelo mnoho tých vecí na tejto schôdzi. Pripomínam, že od októbra 2003 sa vedelo, že sa hľadá aj variant súkromnej investície.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Pre mňa osobne od rokovania výboru v októbri 2003 bolo vždy riešenie dokončenie budovy s minimálnymi finančnými nárokmi na dostavbu, ale predovšetkým na prevádzku divadla z verejných zdrojov. Veľa kritiky odznelo k nerešpektovaniu kompetenčného zákona. K tejto skutočnosti len pripomínam, že všetky materiály na všetky rokovania boli predkladané ministrom kultúry spolu s ministrom hospodárstva. Na všetkých rokovaniach, na ktorých sa postupne rodil variant súkromnej investície, bolo vždy zastúpené ministerstvo kultúry riaditeľom sekcie umenia a riaditeľkou ekonomiky a musím sa opätovne pristaviť pri poznámke pána poslanca Jarjabka, že ak teda ministerstvo kultúry nie je odborne vybavené na zvládnutie takejto veľkej investície, tak malo rozšíriť personálny stav. Ale je to tiež o efektivite využívania verejných peňazí daňových poplatníkov, fakt neviem, čo je na tom zlé, ak odborne a personálne vybavené ministerstvo hospodárstva vypomáha svojím aparátom naplneniu úlohy, ktorú stanovila vláda. Opakujem, vláda ako kolektívny orgán.

  Pár poznámok k druhej rovine diskusie, k stavu financovania kultúry. Tu sa musím priznať, nemám v podstate žiadne argumenty na obhajobu toho nízkeho percentuálneho podielu, ktorý je na Slovensku z HDP. Mrzí ma to, som z toho smutný, ale na mnohých poradách a stretnutiach, ktoré sa týkali financií, som počúval požiadavky ministra práce, sociálnych vecí, ministra dopravy, ministra životného prostredia, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, ministra pôdohospodárstva, ministra školstva, ministra zdravotníctva, ministra hospodárstva. Čiže základná otázka je, čo má byť prioritné? V rozprave sme počuli aj nespochybniteľný fakt, že Slovenská republika produkuje iba 50 % úrovne pôvodných krajín Európskej únie. A riešenie mohlo byť postavené aj tak, nedať ministerstvu školstva na zvýšenie platu pedagógov, a dať peniaze na dostavbu. Nedať ministerstvu dopravy na pokračovanie výstavby diaľnic, dať peniaze na dostavbu. Nedať ministerstvu pôdohospodárstva, aby sme sa priblížili k úrovni dotácií agrosektoru v krajinách Európskej únie, a dať na dostavbu budovy SND. Nedať ministerstvu sociálnych vecí a dať na budovu SND a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Táto vládna koalícia sa rozhodla tak, ako sa rozhodla, a ja len verím, že bude posudzovaná za svoju činnosť v celom rozsahu. A ešte krátka poznámka, vnímajúc to rokovanie vlády, pri ktorom sme boli spolu s ďalšími poslancami pri poslaneckom prieskume, a vnímajúc vystúpenie ministra financií a vicepremiéra tu pred plénom, musím povedať, že som zostal zaskočený, pretože verzia o novom výberovom konaní mohla odznieť aj na tom rokovaní vlády, ale na tom rokovaní vlády vystúpili v rozprave v podstate len štyria členovia vlády, a síce vicepremiér Mikloš, minister Lipšic, minister Gyurovszky a minister Zajac, traja zástupcovia koalície nehovorili žiadny iný variant, len hovorili o predaji, a preto považujem vystúpenie ministra Mikloša z pohľadu vzťahov vo vládnej koalícii za nekorektné. Pripomínam opätovne, že vláda rozhodovala v zbore, poslanci vedia, že na tomto rokovaní boli zhodou okolností prítomní všetci ministri, jedine pri tomto bode ministra Kaníka nahradil štátny tajomník Beblavý. Čiže ponúkaný variant dostavby z môjho pohľadu ponúkal budovu dokončiť a nikdy som nepočul v tejto súvislosti povedať, že herci tu nebudú môcť prezentovať svoje schopnosti. Osobne verím, že konečné riešenie bude na prospech kultúry a v tejto súvislosti musím povedať za náš politický subjekt, že vystúpenie ministra kultúry tu pred plénom ma sklamalo. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rokovanie o tomto bode programu za skončené. Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím, pán poslanec Cuper, už nie sú možné procedurálne návrhy - k čomu? Sú predložené návrhy uznesení, pán navrhovateľ, pán spravodajca vystúpili v záverečných stanoviskách, k rozprave, boli predložené, nie, pán poslanec, už ideme. Procedurálny. Ak máte procedurálny, tak nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo a trpezlivosť. Chcem povedať, aby bolo opravené uznesenie navrhovateľa, že tu nešlo o diskusiu o kultúre, ale o nekultúrnosti vlády tohto národa, ktorý si...

 • Dobre. Pán poslanec Fajnor, chcete?

 • Áno, chcel som reagovať, ale budem radšej hlasovať, pretože to bolo veľmi slabé, čo pán predchodca hovoril. Ďakujem.

 • Smiech v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, prosím, páni poslanci, pán poslanec Minárik.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu. Poprosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby v poradí, tak ako boli predložené návrhy uznesení, pán poslanec Jarjabek, vysvetlite si medzi spravodajcom a navrhovateľom. Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predložili navrhovatelia.

 • Pán predseda, gestorský výbor neprijal k tomu správu a keďže navrhovateľ v podstate v rozprave predložil identické uznesenie, takže by sme hlasovali presne v poradí, ako predkladal navrhovateľ, a potom ako som predložil ja, lebo dvaja poslanci predniesli uznesenie.

 • Dobre, nech sa páči, tak uvádzajte jednotlivé návrhy.

 • Čiže prvé uznesenie, o ktorom budeme hlasovať, a prvé uznesenie, ktoré predniesol navrhovateľ, je: „Národná rada Slovenskej republiky žiada Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby predložilo vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky legislatívnu, inštitucionálnu a ekonomickú analýzu stavu kultúry na Slovensku po decentralizácii, aby informovalo ministerstvo kultúry, Národnú radu Slovenskej republiky o hlavných problémoch kultúry, o súčasných zdrojoch financovania a ich výške.“ Môžete dať hlasovať.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 65 za, 7 proti, 36 sa zdržalo, 19 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Len pripomínam ešte pre upresnenie, že termín bol do 30. apríla 2005, tak ako je rovnako aj pri návrhu ďalšieho uznesenia. „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby v spolupráci s regionálnou a miestnou samosprávou definovala verejný záujem v oblasti kultúry na Slovensku, stanovila krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority v oblasti kultúry, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o pripravovaných krokoch v súvislosti s transformáciou kultúry a so zámerom dosiahnuť vo financovaní kultúry štandardnú európsku úroveň.“

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 71 za návrh, 2 proti, 45 sa zdržalo, 7 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Lintner, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďalej budeme hlasovať o uzneseniach, ktoré opätovne predložil navrhovateľ, ktoré potom korigoval, ale, no, neviem, neviem, ja to vnímam ako technickú úpravu...

 • To nie je technická úprava, pán poslanec, treba dodržať istý postup. Takže v poradí, tak ako boli pozmeňujúce návrhy, musíme o nich hlasovať.

 • Dobre, čiže budeme hlasovať. Teraz by som učinil zadosť... O uznesení, ktoré predložil navrhovateľ. „Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry Slovenskej republiky, aby na marcovej schôdzi predniesol informáciu o priebehu a predbežných výsledkoch prípravy alternatívnych riešení dostavby a sprevádzkovania novostavby národného divadla.“

 • Hlasujeme, páni poslanci. Pán poslanec Lintner, teraz buďte ticho.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 80 za návrh, 23 sa zdržalo, 22 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Teraz, nech sa páči, môžete ďalší návrh predniesť.

 • Opätovne to bude návrh, ktorý predniesol navrhovateľ v poradí: „Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry, aby po ukončení práce komisie odborníkov a pred zaradením materiálu na rokovanie vlády predložil navrhované riešenie na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá“.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 72 za návrh, 38 sa zdržalo, 16 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o uzneseniach, ktoré som predniesol v rozprave ja. Prvé z nich: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky zrušiť uznesenie ...

 • Prepáčte, pán poslanec, pán spoločný spravodajca, ale ja mám osobne jeden problém. Navrhovatelia žiadali zvolať schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a navrhli bod programu, ku ktorému predložili uznesenie. Kedy budeme hlasovať o tom uznesení?

 • Pán predseda, vychádzal som z toho, že gestorský výbor neprijal platné uznesenie k informácii, v rámci ktorej boli zahrnuté tieto uznesenia navrhovateľov. a keďže navrhovatelia predložili hneď v rozprave úplne identické uznesenia, považoval som za úplne logické, že budeme hlasovať o uzneseniach.

 • Pán poslanec, ja sa pýtam skupiny 37 poslancov, či sťahujú pôvodný návrh uznesenia, ktorý bol súčasťou bodu programu, ktorý navrhli, alebo nie. Len pre čistotu procedurálneho postupu, lebo ináč sa stráca zmysel celej 35. schôdze. Lebo tieto uznesenia, o ktorých sme teraz hlasovali, boli neidentické s tým základným uznesením, ktoré boli súčasťou návrhu na zvolanie 35. schôdze. Teraz hlasujeme, musíme sa najskôr vysporiadať...

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Nie, teraz má jedinú možnosť zaujať stanovisko pán spoločný spravodajca, pretože hlasujeme. Nech sa páči, pán poslanec Lintner.

 • Ja som vychádzal z najlepšieho vedomia a svedomia, ale keď máte pocit...

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Neboli sme tu prví, nie je prvý raz, tak keď sa neprijme spoločná správa alebo teda platné uznesenie k tomu, čo prerokoval výbor, a v tej informácii výboru je zahrnuté aj uznesenie, ktoré dali navrhovatelia, a navrhovatelia hneď v rozprave na začiatku predložili identické, úplne logické sa mi zdalo hlasovať...

 • Páni poslanci, ja naozaj v tejto chvíli chcem zachovať...

 • Pán poslanec Lintner, poprosil by som vás, keby sme teraz hlasovali o návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou návrhu skupiny poslancov na zvolanie 35. schôdze, a ak by poslanci, ktorí vystúpili v rozprave, boli podali ešte nad rámec tohto uznesenia návrhy, ktoré boli iné ako v tom uznesení a ktoré si neodporujú, môžeme hlasovať aj o týchto návrhoch, ale o tomto základnom návrhu, ktoré bolo aj dôvodom na zvolanie schôdze, musíme hlasovať.

 • Ospravedlňujem sa cteným kolegom a kolegyniam, budeme hlasovať teda o návrhu uznesenia, ktoré predložili v rámci zvolania a odôvodnenia mimoriadnej schôdze navrhovatelia. „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, po prvé, zrušiť uznesenie č. 1134 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Truthheim Invest LC. za účelom dostavby a následnej prevádzky novostavby Slovenského národného divadla prijaté na rokovaní vlády Slovenskej republiky 24. novembra 2004, po druhé, vrátiť riešenie dostavby a prevádzky novostavby Slovenského národného divadla z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, po tretie, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh riešenia dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla v termíne do 31. marca 2005“.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 101 za návrh, 5 proti, 16 sa zdržalo, 7 nehlasovalo.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Teraz by som vás poprosil, pán spoločný spravodajca, ak boli podané pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsahovo iné ako tie, ktoré sme schválili v návrhu uznesenia, ktoré predložila skupina poslancov, tak teraz dajte hlasovať o tých uzneseniach.

 • Pán predseda, aj keď sme už o nich hlasovali?

 • Nie! Ak sme o nich hlasovali, tak nie.

 • Tak potom už ostáva hlasovať, áno, tak potom už ostáva hlasovať len o dvoch, ktoré som predložil ja, keďže... Všetky som dal. Už sú všetky odhlasované.

 • Pán poslanec Jarjabek. Páni poslanci, prosím o pokoj, páni, dohodnite sa, navrhovateľ a spravodajca.

 • Dobre, čiže ešte jeden návrh uznesenia, ktoré predložili navrhovatelia. „Národná rada Slovenskej republiky žiada Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá, aby zabezpečil kontinuálny dohľad členov výboru a účasť nezávislých expertov na vládou ohlásenom procese prípravy alternatívnych riešení dostavby a sprevádzkovania novostavby národného divadla v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 91 za návrh, 6 proti, 18 sa zdržalo, 12 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Sú ešte návrhy, pán poslanec?

 • Áno, zo štyroch návrhov, ktoré som predniesol ja, o prvom nemá význam hlasovať, lebo sme ho schválili v rámci uznesenia, ktoré predložili navrhovatelia pri návrhu na zvolanie schôdze, to znamená zrušiť uznesenie, čo sme schválili. Po druhé, dajte hlasovať, pán predseda, o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky...

 • Žiada vládu Slovenskej republiky zabezpečiť zachovanie súčasných scén Slovenského národného divadla na úrovni, ktorá prináleží tejto významnej ustanovizni.

 • Hlasovanie.

 • 119... Páni poslanci, naozaj, nezľahčujme vážnosť uznesení, ktoré prijímame. 119 prítomných, 65 za, 32 sa zdržalo, 22 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, že Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky vzhľadom na rozdielne odborné, ale aj politické názory na ďalšie využívanie novostavby Slovenského národného divadla prihliadať pri svojom rozhodovaní na závery medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá bola za týmto účelom zriadená.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Hlasovanie.

 • 118 prítomných, 41 za, 3 proti, 53 sa zdržalo, 21 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec.

 • Pán predseda, hlasovali sme o všetkých uzneseniach, štvrté, ktoré som predložil, v podstate aby sa Národnej rade predložil návrh riešenia do 31. marca, sme schválili už predtým.

 • Čiže štvrtý návrh uznesenia, ktoré som predložil ja v rozprave, to znamená predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh riešenia pre novostavbu v termíne do 31. marca, sme už prijali.

 • Páni poslanci, aj napriek istému nedorozumeniu pri hlasovaní musíme hlasovať teraz o návrhu uznesenia ako o celku, pretože, páni poslanci, poprosím vás, lebo prijali sme čiastkové uznesenia k uzneseniu, ktoré navrhli zvolávatelia 35. schôdze. Toto boli návrhy uznesení, ktoré boli súčasťou toho základného uznesenia.

 • Pán predseda, mám ich postupne prečítať?

 • Šum v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. O návrhoch, o návrhu uznesenia ako o celku, ktorého súčasťou budú všetky uznesenia, ktoré Národná rada pri prerokúvaní tohto bodu prijala, pán poslanec.

 • Hlasovanie.

 • 97 za návrh, 12 sa zdržalo, 12 nehlasovalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rokovanie 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky za skončené. Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 35. schôdze NR SR sa skončilo o 19.22 hodine.