• Po skončení rokovania 34. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 33. schôdze NR SR.

 • Teraz budeme pokračovať v rokovaní 33. schôdze Národnej rady.

  Ešte predtým vás chcem informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia po dohode, ktorú jednotliví zástupcovia poslaneckých klubov prijali a ktorú, poprosím, aby Národná rada buď akceptovala, alebo hlasovaním rozhodla, či ju prijíma.

  Teraz by sme pokračovali v rokovaní 33. schôdze hlasovaním o piatich prerokovaných bodoch programu, o ktorých budeme hlasovať verejne. Potom by sme, a poslanecké grémiu odporučilo, aby sme pristúpili k tajnej voľbe kandidátov na vymenovanie sudcov Ústavného súdu, ktorú prerokúvame ako tlač 955, a k tajnej voľbe o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, ktorú prerokúvame ako tlač 933. Po vykonaní tajnej voľby, ak by bolo potrebné vykonať opakovanú voľbu, by sme pristúpili po ohlásení výsledkov tajnej voľby k opakovanej voľbe, po ktorej by sme pokračovali v rokovaní o ďalších bodoch programu zaradených na 33. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ako o prvom o vládnom návrhu zákona, ktorý máte uvedený pod poradovým č. 56 o politických stranách a politických hnutiach. Dnes by sme pokračovali v rokovaní do 19.00 hodiny a zajtra by sme začali rokovať ráno o 9.00 hodine s tým, že by sme pokračovali v rokovaní a prerokúvaní jednotlivých bodov programu a hlasovali o všetkých prerokovaných bodoch po ich prerokovaní. Po odhlasovaní prerokovaných budov by sme 33. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky ukončili.

  Ďalej ma navrhovatelia, resp. predkladatelia návrhov bodov programu, ktorý máte uvedený, páni poslanci, pôvodne pod poradovým č. 64, ktorým je návrh poslancov Imricha Hamarčáka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pod tlačou 928 vypustili z rokovania 33. schôdze, aby tento bod programu bol zaradený na rokovanie 35. schôdze, t. j. januárovej. A ďalej predkladatelia návrhu zákona, skupina poslancov, ktorí predložili návrh na vydanie zákona o spôsobe vymenovávania a odvolávania vedúcich predstaviteľov štátnej správy, ktorý je zaradený ako bod 41 pod tlačou 894, bol z rokovania 33. schôdze stiahnutý a zaradený na januárovú alebo februárovú schôdzu Národnej rady.

  Je s takýmto postupom rokovania súhlas, páni poslanci?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem. Pán poslanec Jarjabek. Teda odsúhlasili sme ďalší postup rokovania a prerokúvania bodov programu zaradených na 33. schôdzu.

  Nech sa páči, ešte pred hlasovaním dávam slovo pánovi poslancovi Jarjabkovi.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda parlamentu. V mene troch poslaneckých klubov Komunistickej strany Slovenska, Smeru a Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudovej strany dávam procedurálny návrh ohľadom zaradenia nového bodu programu do tejto schôdze a je to návrh uznesenia o predložení správy o koncepčných zámeroch nakladania s majetkom štátu, konkrétne novostavby budovy, rozostavanej novej budovy Slovenského národného divadla. Zároveň sľubujem, že pri tomto bode, ak prejde, budem nesmierne stručný. Ďakujem za pozornosť.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o zaradení nového bodu programu, ktorý navrhol pán poslanec Jarjabek, ktorý žiada predložiť správu. Je všeobecný súhlas, aby sme to zaradili?

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 60 za, 26 proti, 35 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh na zaradenie nového bodu programu sme neschválili.

  Páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2005,

  ktorý prerokúvame ako tlač 880.

  Poprosím pani poslankyňu Navrátilovú.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, hneď poviem, pani poslankyňa. Pôvodne bol tento bod zaradený pod č. 47 a tlačou 880. Pani poslankyňa Navrátilová.

  Pán poslanec Madej. Zapnite pána poslanca Madeja.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov Smer, HZDS a Komunistickej strany Slovenska prosím o doplnenie programu, ide o predloženie správy vlády o sociálnom postavení študentov vysokých škôl v Slovenskej republike. Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 60 za, 36 proti, 33 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh na doplnenie programu 33. schôdze sme neschválili.

  Pán poslanec Galbavý. Pán poslanec Paška.

 • Vážený pán predseda, chcel by som v mene troch poslaneckých klubov HZDS, Smer a Komunistickej strany požiadať o rozšírenie programu schôdze o schválenie zmeny v stálej delegácii miesto pána poslanca Bašku slečnu Angyalovú. Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 89 za návrh, 5 proti, 26 sa zdržalo, 9 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Odporúčam, aby sme ho prerokovali ako posledný bod programu 33. schôdze.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Navrátilovú, aby predniesla návrh uznesenia k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2005.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2005, tak ako sme ho mali uvedený v tlači 880. Návrh uznesenia znie:

  „Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2005

  a) bol predložený v súlade s § 122 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu;

  b) predpokladá k 31. decembru 2005 zostatok v sume v základnom fonde nemocenského poistenia 7 mld...“

 • Prepáčte, pani poslankyňa, že vás preruším. Poslanci majú písomný návrh uznesenia. Oproti pôvodnému návrhu nedošlo k žiadnej zmene, teda pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorý majú páni poslanci rozdaný do lavíc. Môžeme hlasovať o návrhu uznesenia o všetkých častiach spoločne. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 75 za, 12 proti, 39 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Teraz poprosím pána predsedu zahraničného výboru, aby uviedol návrh uznesenia k

  Strednodobej stratégii zahraničnej politiky Slovenskej republiky do roku 2015,

  ktorý prerokúvame ako bod programu 49 pod tlačou 901, pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave k návrhu materiálu vystúpili piati kolegovia a kolegyňa Bollová. Z rozpravy vyplynul jeden procedurálny návrh, ktorý podal pán poslanec Hopta, ktorý navrhol vrátiť materiál na prepracovanie.

 • Najskôr budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Hoptu – vrátiť materiál navrhovateľovi na dopracovanie. Koncepcia zahraničnej politiky.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 19 za, 77 proti, 33 sa zdržalo.

  Návrh pána poslanca Hoptu sme neschválili.

  Prosím návrh uznesenia. Tiež je rozdaný písomne, pán poslanec. Žiadne zmeny.

 • Áno, je rozdaný písomne. Žiadne zmeny z rozpravy nevyplynuli, máte ho ako návrh gestorského výboru.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia zahraničného výboru k prerokúvanému bodu programu Strednodobá stratégia zahraničnej politiky Slovenskej republiky do roku 2015.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 114 za, 4 proti, 9 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem.

 • V rozprave ďalej vystúpila pani poslankyňa Bollová a predložila svoj návrh uznesenia, ktorý je v bode A identický s uznesením, ktoré sme schválili, ale podľa nej je iný, takže odporúčam, aby sme hlasovali o uznesení.

 • Páni poslanci, hlasujme o návrhu pani poslankyne Bollovej.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 28 za, 57 proti, 40 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďakujem pánovi predsedovi zahraničného výboru Paškovi.

  Teraz poprosím pána poslanca Horáka, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uviedol návrh hlasovaní k prerokúvanému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 905 pod poradovým č. 53.

  Nech sa páči, pán poslanec Horák.

 • Áno, ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o odporúčaní prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 93 za, 9 proti, 26 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 27. januára 2005 a gestorský výbor do 28. januára 2005 od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dajte, prosím, o tom hlasovať.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 116 za návrh, 1 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána poslanca Abrhana, aby z poverenia výboru pre verejnú správu predniesol návrhy uznesení k prerokúvanému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokúvame ako bod 54, tlač 918.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, aby sme predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 76 za, 10 proti, 42 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec a navrhol doplniť rozhodnutie predsedu o pridelení výborom okrem ústavnoprávneho výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu o Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo. Preto navrhujem, aby predmetný návrh zákona bol pridelený Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a lehoty na prerokovanie návrhu zákona výborom do 27. januára 2005 a gestorský výbor do 28. januára 2005.

  Pán predseda, dajte hlasovať.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 116 za návrh, 1 proti, 10 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána poslanca Heribana, aby z poverenia výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien predniesol návrh uznesenia k prerokúvanému

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru.

  Nech sa páči, pán poslanec. Návrh prerokúvame ako tlač 935 pod č. 55 bodu programu.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpila jedna pani poslankyňa, ale neodznel žiaden návrh. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada

  A. podľa čl. 86 písm. d) ústavy vyslovuje súhlas s Protokolom č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru;

  B. rozhodla, že predmetný Protokol je podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Gestorský výbor odporúča toto uznesenie schváliť.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu. Chcem upozorniť, že na vyslovenie súhlasu s dohovorom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady. Hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 121 za návrh, 1 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Národná rada Slovenskej republiky s návrhom vyslovila súhlas.

  Teraz budeme rokovať o ďalšom bode programu, ktorým je návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Prosím, aby... Pardon. Pani poslankyňa Antošová. Zapnite pani poslankyňu.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, nemám procedurálny návrh, len by som vás chcela poprosiť a zároveň oznámiť, že po preverení výsledkov hlasovania o vyslovení nedôvery ministrovi Kaníkovi som zistila, že ma zariadenie vykázalo medzi tými, čo nehlasovali. Chcem požiadať, aby v zápise z dnešného rokovania dnešnej schôdze bolo uvedené, že som hlasovala za. Ďakujem pekne.

 • Všetko, čo poslanci v tejto sále vyslovia, je zapísané a uvedené v zápise, aj toto vaše stanovisko.

  Pristúpime teraz k

  návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

  ktorú prerokúvame ako tlač 955.

  Prosím, aby z poverenia... Páni poslanci, prosím, aby ste sa nerozchádzali, zachovali pokoj v rokovacej sále, po prerokovaní tohto bodu programu a ďalšieho návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie pristúpime k tajnej voľbe, ktorú vykonáme naraz na dvoch hlasovacích lístkoch.

  Teraz poprosím pána poslanca Miklušičáka, povereného spravodajcu ústavnoprávneho výboru, aby Národnú radu informoval o stanovisku ústavnoprávneho výboru k návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, od 30. apríla 2004 sú neobsadené dve miesta sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • ... z celkového počtu 13 je obsadených len 11 miest. Po prijatí novely ústavy v roku 2001 sa druhovo rozšírila agenda Ústavného súdu, čo následne značne zvýšilo počet prípadov prejednávaných Ústavným súdom. Pretrvávajúci stav v personálnom obsadení tohto ústavného inštitútu pôsobí negatívne aj na vybavovanie agendy súdu.

  Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať, v tomto prípade štyroch. V doterajších štyroch kolách volieb boli zvolení iba traja kandidáti. Vzhľadom na to treba vykonať novú voľbu

 • , v ktorej sa bude opätovne voliť štvrtý kandidát.

  Na základe výzvy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 5. októbra 2004 č. 1902/2004-sekr., v súlade s platnou úpravou boli v termíne do 15. novembra 2004 predložené 3 návrhy. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrhy prerokoval na svojej 78. schôdzi 19. novembra 2004.

  Uznesením č. 716 konštatoval, že navrhovaný JUDr. Milan Galanda, JUDr. Mariana Mochnáčová a JUDr. Anna Zochová spĺňajú predpoklady ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Kandidát Milan Galanda listom z 25. novembra 2004 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že berie späť svoj hlas s kandidatúrou, a teda o zvolenie sa neuchádza. Následne zobrala svoj návrh na kandidatúru menovaného späť aj Slovenská advokátska komora. Z uvedeného dôvodu...

 • Sústavný ruch v sále.

 • Páni poslanci, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále, naozaj v takomto prostredí sa nedá pokojne rokovať.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Z uvedeného dôvodu bude Národná rada Slovenskej republiky hlasovať len o dvoch ďalších navrhovaných kandidátoch. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Návrh ste dostali ako tlač 933.

  Poprosím teraz povereného člena výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá pána poslanca Galbavého, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhov na voľbu člena Rady Slovenskej televízie v gestorskom výbore.

  Pán poslanec Galbavý.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som prečítal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dostal 30. septembra 2004 písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena Rady Slovenskej televízie Marka Maďariča v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. Podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona má Rada Slovenskej televízie 15 členov, ktorých volí Národná rada v zmysle § 9 ods. 2. Z uvedeného dôvodu je potrebné zvoliť člena rady na zvyšok funkčného obdobia, ktorého vo funkcii nový člen nahradí podľa § 11 ods. 4.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky listom č. 1918 z 19. októbra 2004 oslovil kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby do 5. novembra 2004 predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady. Právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania predložili Výboru Národnej rady pre vzdelanie návrhy kandidátov na člena rady. Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov – keďže ich máte pred sebou, ide o piatich kandidátov, nebudem ich čítať.

  Gestorský výbor prekontroloval predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady Slovenskej televízie a konštatoval, že kandidáti na člena Rady STV uvedení pod poradovými č. 1 až 4 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 10 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. U kandidáta pod poradovým č. 5 je možná kolízia s § 10 ods. 5 Obchodný register – predmet podnikania.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení z 23. novembra 2004 č. 311 vyslovil súhlas s návrhom kandidátov na voľbu člena Rady Slovenskej televízie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  1. konštatovala, že podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii sa skončilo funkčné obdobie Markovi Maďaričovi, členovi rady Slovenskej televízie;

  2. zvolila podľa § 9 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii jedného člena do rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie do 30. marca 2010;

  3. voľbu uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

  4. uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený člen Rady STV z navrhovaných kandidátov;

  5. uskutočnila ďalšie, tretie kolo voľby v prípade, že ani v druhom kole nebude zvolený člen Rady STV, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov; pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.

  Pán predseda, z mojej strany je to zatiaľ všetko.

 • Čo sa hlasuje? Páni poslanci, prosím aj skrutátorov, aj všetkých ostatných poslancov, voľby neboli vyhlásené ešte v tejto chvíli, aby sa páni poslanci nezúčastnili hlasovania.

 • Reakcie poslancov.

 • Ďakujem pánovi spravodajcovi.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pán poslanec Cuper s faktickou poznámkou.

 • Pán predsedajúci a vážený pán predseda, mám procedurálny návrh, aby Tomáš Galbavý druhýkrát v tejto snemovni z poverenia výboru správy nečítal, ale prednášal, pretože tak hovorí rokovací poriadok. Ďakujem pekne.

 • Tomáš Galbavý to používa len ako pomôcku.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Nehlási sa nikto z prítomných pánov poslancov. Panie poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu.

  Otváram hlasovanie o tajnej voľbe na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu a na voľbu člena televíznej rady. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Pri obidvoch voľbách je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva „za“ najviac u jedného kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená.

  Prosím všetkých overovateľov, aby zaujali svoje miesta a funkcie, pristúpime k tajnej voľbe. Páni poslanci, otváram tajnú voľbu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať všetkých pánov poslancov, ktorí chceli vyjadriť svoju vôľu hlasovaním o kandidátoch na voľbu za člena televíznej rady, ako aj kandidáta na sudcu Ústavného súdu, či tak urobili? Páni poslanci, dávam poslednú možnosť poslancom, aby sa zúčastnili tajnej voľby.

  Poprosím teraz skrutátorov, aby ukončili tajnú voľbu. Vyhlasujem prestávku do 17.30 hodiny a poprosím skrutátorov, aby v tomto termíne ohlásili výsledky tajnej voľby. V prípade, ak nebude zvolený nikto z navrhnutých kandidátov, pristúpime po oboznámení sa s výsledkami volieb k opakovanému tajnému hlasovaniu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, skrutátori ma poprosili o predĺženie prestávky na zrátanie hlasovacích lístkov. Pán poslanec, ja to neviem ovplyvniť. Takže o 15 minút, o 17.45 hodine budeme pokračovať.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poprosím teraz poverených overovateľov, najskôr pána poslanca Ivana Farkasa, aby Národnú radu informoval o výsledku tajnej voľby kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pán poslanec Farkas.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctená Národná rada, dovoľte, aby som vás informoval o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dnes 14. decembra 2004.

  Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 118 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za

  - Mariannu Mochnáčovú hlasovalo za 52 poslancov, proti hlasovalo 29 a zdržalo sa hlasovania 37 poslancov,

  - Annu Zachovú hlasovalo 20 poslancov, proti hlasovalo 42 poslancov a zdržalo sa hlasovania 56 poslancov.

  Na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nebol nikto zvolený. Teda do druhého kola postupujú obidvaja kandidáti.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Ivánovi Farkasovi.

  Teraz poprosím poverenú overovateľku pani poslankyňu Brestenskú, aby informovala o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie a o počtoch hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, dovoľte mi odovzdať výsledky z tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, kde bolo zase odovzdaných 130 hlasovacích lístkov, z toho 10 bolo neplatných a 120 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pán Bílik: 21 za, 41 proti a 58 sa zdržalo,

  - pán Bobocký: 64 za, 23 proti a 33 sa zdržalo,

  - pán Gavenda: 13 za, 40 proti a 67 sa zdržalo,

  - pani Rísová: 0 za, 49 proti a 71 sa zdržalo,

  - pán Škultéty: 3 za, 49 proti a 68 sa zdržalo.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol nikto zvolený a do druhého kola postupujú dvaja s najväčším počtom hlasov, t. j. pán Bobocký a pán Bílik.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste výsledok tajnej voľby na člena Rady Slovenskej televízie a kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu.

  Ani jedna voľba nebola úspešná, preto pristúpime k

  opakovanej voľbe kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky

  a k

  opakovanej voľbe člena Rady Slovenskej televízie.

  Poprosím teraz overovateľov, aby sa ujali svojich funkcií.

  Chcem informovať, že spôsob opakovanej voľby je ten istý ako pri prvom kole.

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Páni poslanci, prepáčte ešte. Máme lístky? Pani poslankyňa Brestenská, máme lístky?

 • Odpoveď poslankyne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasovacie lístky na tajnú voľbu v druhom kole na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu, ako aj na člena Rady Slovenskej televízie sú v tejto chvíli pripravené. Otváram tajnú voľbu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, pýtam sa ešte raz, či všetci poslanci a poslankyne využili svoje právo tajnej voľby. Predpokladám, že áno, pretože sme dostali správu z volebnej miestnosti, že už tam nie sú ďalší poslanci ani poslankyne.

  Vyhlasujem tajnú voľbu, tajné hlasovanie za skončené. Od tejto chvíle budeme čakať na výsledky tajného hlasovania.

 • Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem teraz poprosiť skrutátorov, aby Národnej rade oznámili výsledky opakovanej voľby na vymenovanie kandidáta za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Poprosím skrutátorov, aby poverili jedného z nich, aby Národnej rade oznámil výsledok voľby kandidáta na sudcu Ústavného súdu, aby nás informoval o výsledku tajnej voľby, o počte získaných hlasov pre navrhovaných kandidátov „za“, „proti“ a „zdržal sa“ a o celkovom výsledku hlasovania.

  Poprosím pána poslanca Federiča, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby na kandidáta na sudcu Ústavného súdu. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 120 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 120 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 120 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 111 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za

  - Mariannu Mochnáčovú hlasovalo za 53 poslancov, proti 28, zdržalo sa hlasovania 30,

  - Annu Zachovú 15 za, 43 proti a 53 sa zdržalo hlasovania.

  Na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu nikto zvolený.

 • Ďakujem, pán poslanec. Poprosím vás, keby ste zistili, aký je stav... Zápisnica. V priebehu troch minút bude vyhotovený výsledok druhého kola tajnej voľby na člena televíznej rady. Poprosím o chvíľku strpenia.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby informoval o výsledku tajného hlasovania v opakovanej voľbe člena Rady Slovenskej televízie. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 14. decembra 2004.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 120 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 120 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 17 neplatných a 102 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za

  - Reného Bílika hlasovalo za 22 poslancov, proti 37 a zdržalo sa 43,

  - Bohumíra Bobockého bolo za 62 poslancov, proti 15, zdržalo sa 25,

  - Mariána Gavendu za boli 4, proti 46, zdržalo sa 52,

  - Danicu Rísovú za 0, hlasovalo proti 47, zdržalo sa 55 a

  - Petra Škultétyho za hlasovalo 0 poslancov, proti 48 a zdržalo sa hlasovania 54.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenskej televízie zvolený Bohumír Bobocký.

  Overovatelia poverujú svojho člena Maroša Kondróta oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní zvolila Bohumíra Bobockého za člena Rady Slovenskej televízie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tým sme vyčerpali dnešný program rokovania 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prerušujem toto rokovanie a pokračovať budeme zajtra ráno o 9.00 hodine.

  Ďakujem a dobrú noc.

 • Prerušenie rokovania o 18.57 hodine.