• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram deviaty rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky písomne požiadali poslanci: Miroslav Abelovský, Vladimír Ďaďo, Bohumil Hanzel, Ivan Hopta, Jozef Hurban a Ivan Kiňo.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenej rozprave o

  správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých (tlač 904).

  Prosím ministra školstva pána Martina Fronca.

  Ešte predtým, ako by som dal slovo pánovi ministrovi, dávam slovo podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Viliamovi Veteškovi. Pán podpredseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, z poverenia poslaneckého klubu Ľudovej strany – HZDS by som rád vystúpil pred začiatkom dnešného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vám povedať, že poslanci za Ľudovú stranu – HZDS prichádzali počas prvej polovice tohto volebného obdobia vždy so snahou a iniciatívami preukázať, aby v priorite našich vystúpení bola odbornosť a možnosť zabezpečiť také podmienky na rozvoj Slovenska, o ktoré stoja občania. Často sme v poslednom období hodnotili aj prácu tohto parlamentu a používali sme pozitívne slová, ktoré, si myslím, môžem potvrdiť aj v tejto chvíli. Ale nemôžem mlčať, keď sa tu v poslednej dobe začali diať aj v tomto parlamente veci, ktoré nesúvisia s úctou a slušnosťou medzi občanmi Slovenskej republiky, obzvlášť, keď sa tak prejavuje na najvyššej úrovni zo strany ústavných činiteľov.

  V prvom rade mi dovoľte, aby som vyslovil závažný, rázny protest proti vám, pán minister. Ja vás prosím, aby ste sa už nikdy tak nesprávali bez ohľadu na vek, na vaše ústavné postavenie k inému ústavnému činiteľovi, v tomto prípade voči pani poslankyni Tóthovej. Vaše vyjadrenia „o pletkách jednej tetky“ nie sú dôstojné pre vás. Pani poslankyňa dlho pracuje aj v školstve, takže nie je neodborníčka aj na problematiku školstva, a v druhom rade je, alebo takisto neoceniteľné skúsenosti má aj z hľadiska ústavného práva.

  Ja vám chcem jasne povedať, a to mi povedal jeden učiteľ ešte na strednej škole, nemusí byť vždycky pravda právom a právo pravdou, ale je našou povinnosťou ctiť si právo a hľadať východisko, aby sme dôstojne obstáli, keď nastane ťažká situácia pri riadení tohto štátu aj tohto parlamentu. Čiže pred takýmito rečami, pán minister, by sme mali dať prednosť racionálnym úvahám a rozvahe.

  Neviem, či mi to prináleží, ale chcem byť otvorený, stojím o to, aby ste sa ospravedlnili pani poslankyni Tóthovej. A navrhujem, aby sme ďalšie vedenie rokovania Národnej rady v tomto duchu aj viedli, aby sme aj z tejto krízy, ktorá tu nastala, právna kríza, ktorá tu nastala, ale je to kríza v záujme vecí, pretože v tej veci diskutoval aj pán poslanec Šimko, čo sa týka tých Malaciek, aby sme racionálne východisko našli.

  Ďakujem vám za porozumenie.

 • Procedurálny návrh – pán poslanec Cabaj.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, dovoľte však, aby som uviedol, že zle začíname dnešný rokovací deň, pretože v piatok bola schôdza prerušená preto, že parlament nebol uznášaniaschopný. Rešpektujem právo predsedu, že takto sa rozhodol, prerušil dnes do 9.00 hodiny, ale dnes pokračujeme tým istým hlasovaním, na ktorom sa zablokoval parlament, pretože nebol uznášaniaschopný, bolo by to tak, ako to vy hovoríte, vtedy, keby sa bola našla zhoda na poslaneckom grémiu.

  Verejne vyhlasujem, nesúhlasil som s takýmto postupom, akým ste vy teraz začali pokračovať. To znamená, sme pred hlasovaním. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, samozrejme, beriem to, váš názor ako zmenu k tomu, na čom sme sa dohodli, v poriadku. Pristúpime potom k hlasovaniu. Ale chcem sa opýtať, páni poslanci, s faktickými chcete reagovať na pána podpredsedu Národnej rady?

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických. Posledný pán poslanec Mikloško. Pani poslankyňa Antošová, procedurálny alebo faktická?

 • Reakcia poslankyne.

 • Nech sa páči, máte slovo. Máte slovo, mali by ste hovoriť, ale mikrofón k sebe. Tak.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, ja sa vidím ako jedenásta, tak preto som slušne čakala podľa poradia, že sa predo mnou prihlásili prví, ale ďakujem pekne, využijem samozrejme túto možnosť.

  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, približne pred dvoma rokmi, keď sme v tejto Národnej rade Slovenskej republiky zložili slávnostný sľub, veľmi veľa sa hovorilo o politickej kultúre. Osobne som chápala tieto výzvy, že sú to výzvy pre všetkých, ale najmä pre nových poslancov. A skutočne sme sa snažili dokazovať dôstojné reprezentovanie našich občanov a snažili sme sa o to na každom kroku, ale hlavne, samozrejme, pri rokovaní v tejto rokovacej sále. Je preto zarážajúce, že práve tí, ktorí nás žiadajú o politickú kultúru a slušnosť...

 • Ešte jednu minútu, lebo, pani poslankyňa, vy ste sa prihlásili s procedurálnym, preto ste neboli ako jedenásta.

 • Ďakujem pekne. Je preto zarážajúce, že práve tí, ktorí nás dnes žiadajú o politickú kultúru, o slušnosť, sú podľa nás práve dnes nositelia hrubosti, vulgárnosti a ignorancie zákona. Preto sa pripájam k návrhu pána podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Vetešku, aby sa pán minister ospravedlnil a aby sa v tomto duchu pokračovalo v rokovaní Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo. Chcel by som reagovať na slová podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu poslaneckého klubu pána Viliama Vetešku a súčasne by som chcel zdôrazniť, že v tomto volebnom období sme zaznamenali isté úspechy, kde sme sa dokázali na odbornej a profesionálnej úrovni dohodnúť. Ale súčasne musíme veľmi principiálne a jednoznačne odmietnuť hrubú manipuláciu, ktorú predviedol predseda Národnej rady Slovenskej republiky pri svojskom výklade rokovacieho poriadku.

  Pán podpredseda Národnej rady Veteška určite chcel povedať, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Hrušovský má jednu zo základných povinností dohliadať nad dodržiavaním rokovacieho poriadku. Dámy a páni, ako môže predseda Národnej rady túto svoju povinnosť splniť, keď prvý rozhodujúcou mierou princípy a zásady rokovacieho poriadku porušuje? To je veľmi zlá vizitka pléna, najvyššieho predstaviteľa Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené dámy a páni, pripájam sa k pánovi podpredsedovi Veteškovi aj k mojej kolegyni pani Antošovej a priamo žiadam ministra školstva, aby sa po faktických poznámkach ospravedlnil pani poslankyni Kataríne Tóthovej.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, ja sa tiež chcem pripojiť k slovám pána podpredsedu Vetešku, samozrejme, so svojím výkladom s tým, že skutočne sa netvárme, že sa nič nestalo. Stalo sa veľmi veľa vecí aj v predošlom dvojročnom volebnom období, pokiaľ ten pohár vlastne dnes, resp. pred tromi dňami, štyrmi dňami prekypel. My sa nemôžeme donekonečna tolerantne, priateľsky tváriť, že sa nič nestalo, v mene akejsi vymyslenej novej politickej kultúry. Stal sa tu veľký precedens. Bola pokrivená ústava, resp. každý si to chce svojvoľne vysvetliť inak, dokonca už aj vláda sa k tomuto vyjadruje, len z toho dôvodu, aby tá ústava nemusela byť dodržaná.

  Pán minister školstva, vyriešte situáciu veľmi jednoducho a odstúpte. Odstúpte z pozície ministra školstva bez ohľadu na to, za ktorú stranu kandidujete. Ste určite veľmi slušný človek, ale ako minister školstva v tejto chvíli jednoducho nezvládaváte situáciu a uvedomte si, že aj kvôli vám je tento celý problém. A to už nemusí byť len parlamentná, vládna, ale aj celospoločenská kríza, ktorú ste v tejto chvíli neplnením svojich povinností zapríčinili vy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja sa pripájam k môjmu predsedovi poslaneckého klubu pánovi Veteškovi a vyslovujem údiv nad tým, ako bohorovne ste začali dnešný deň tejto schôdze Národnej rady, ako keby sa minulý týždeň nič nestalo. Zo strany predsedajúceho pána predsedu Hrušovského došlo pritom k hrubému pošliapaniu Ústavy Slovenskej republiky, rokovacieho poriadku, ale aj právomoci tohto parlamentu. Jednou z hlavných právomocí parlamentu je kontrolná funkcia voči vláde. Samozrejme, ak bol spojený inštitút hlasovania o dôvere ministrovi s jeho odpoveďou na interpeláciu, tak parlament vždy hlasuje o jeho nedôvere. Teda bolo potrebné získať 76 hlasov v tomto parlamente, aby sa pán minister bohorovne mohol kochať tým, že ešte bude dehonestovať našich kolegov.

  Pán minister, zvykli ste si na nejaké divné móresy. To nie je dekan Právnickej fakulty v Bystrici, že ho okydáte hrubým spôsobom, aby bol odvolaný z funkcie. Toto je poslanec Národnej rady a minimálne taký ústavný činiteľ ako vy, ak v rangu nie vyššie. Preto vás žiadam aj ja a pripájam sa k tomu, aby ste sa slušne ospravedlnili, a žiadam predsedajúceho, ale aj pána predsedu tohto parlamentu, aby dal hlasovať o vašej nedôvere, pretože vy ste ju dávno stratili nielen v tejto spoločnosti, ale aj v tomto parlamente. Ak sa o ňu chcete uchádzať, tak buďte chlap a povedzte sám, že sa chcete uchádzať o dôveru v tomto parlamente, lebo ju nemáte, a tváriť sa pritom bohorovne, že ju máte, je prinajlepšom detinské.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážení kolegovia, kolegyne, ja by som chcel podporiť slová pána podpredsedu Vetešku a pripomenúť, že Národná rada Slovenskej republiky už dlhodobo vykazuje ako inštitúcia veľmi nízku dôveryhodnosť. Ako chceme dosiahnuť zvýšenie kreditu tejto snemovne, keď počas uplynulých dní sme priebehom rokovania jasne dokázali, že si nectíme normy, ktoré sami prijímame? Aký príklad ukazujeme našim spoluobčanom, tým, ktorí také výhody, ako máme my, nepožívajú? Malo by nám záležať na kredite tejto inštitúcie a mali by sme prejavovať úctu voči kolegom. Ja pevne verím, že naberiete odvahu pred hlasovaním, ktorého výsledok azda dnes neviete odhadnúť. Ale ešte raz, celé Slovensko sa na nás pozerá a táto spoločnosť je odrazom pomerov v tejto inštitúcii.

 • Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja som naozaj sklamaný zmenou atmosféry, ktorá tu vznikla minulý týždeň v tomto parlamente, ale súvisí to s celkovým správaním tohto parlamentu.

  Náš poslanecký klub sa zapojil v stredu a vo štvrtok, tak ako aj predtým mnohokrát, do mnohých diskusií k návrhom zákonov, pretože, tak ako aj mnohokrát predtým, aj mnoho zákonov v minulom týždni, ktoré sme prerokúvali, bolo pripravovaných neodborne, nekompetentne, mnohými pozmeňujúcimi návrhmi sme sa snažili tieto zákony zlepšiť. Ako to skončilo, dámy a páni? Vykrikovaním a hulákaním poslancov vládnej koalície na nás. Chceli sme žiadať nápravu prostredníctvom pána poslanca Maxona, iste, nie zo svojho miesta, nebolo mu umožnené, aby predniesol svoj protest, ktorý mal predniesť v mene nášho poslaneckého klubu. Ako sa teda máme správať, dámy a páni, ako poslanecký klub, ktorý má nejaké práva, alebo ako poslanecký klub, ktorý je tu zakríknutý v tomto parlamente?

  Arogantné správanie teda v piatok pokračovalo, dámy a páni, boli nám vnucované mnohé návrhy a závery, ktoré sme my neprijali na poslaneckom klube, ani žiadny z našich poslancov ich tu nepredniesol. Bol som šokovaný vystúpením pána ministra v televízii v piatok, akurát pred sviatkami, ktoré majú symbolizovať akúsi pokoru. A vyhlásenie pána ministra voči profesorke je, myslím, od docenta, aj keď je v tejto chvíli náhodou ministrom, veľmi neschopné, veľmi nešikovné a veľmi nešťastné. Iste, svetská sláva, pán minister, je poľná tráva. Takže zvažujte svoje slová pre budúcnosť a ceňte si aspoň akademické hodnoty, keď si už neviete hodnoty ľudské a charakterové trošku zvážiť.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať na slová pána podpredsedu Vetešku. Vystupovanie ústavného činiteľa je mimoriadne vážnym fenoménom, pretože sa často stáva potom normou spoločenského správania alebo prinajmenšom ovplyvňuje správanie sa občanov vo vzájomnom styku. Dá sa prižmúriť oko nad tým, čo sa tu udialo minulý týždeň v pléne a to, čo občan nevidel. Prosím.

  Ale nemôžeme prižmúriť oko nad tým, čo sa deje v médiách, a nemôžeme sa tváriť, že sme niektoré vyjadrenia nepočuli. Oveľa dôležitejšie sú vystúpenia politika-pedagóga, ktorý má byť osobným príkladom pre mládež, ministra školstva. Ukázalo sa, že pán minister nezvládol nielen situáciu vo svojom rezorte, ale čo je horšie, nezvládol situáciu v médiách, keď sa veľmi nekorektne vyjadroval o našej kolegyni, pani poslankyni a profesorke práva, pani Tóthovej, skúsenej političke, všeobecne uznávanej vysokoškolskej pedagogičke a odborníčke, ktorá poukázala veľmi korektným spôsobom iba na to, čo v rezorte školstva nebolo zvládnuté. A tento názor, že niečo nebolo zvládnuté, si neosvojila len sama. Osvojilo si ho aj ďalších 30 poslancov. Argumentovala veľmi korektne. Pán minister zareagoval neadekvátne. Takéto reakcie sú naozaj zlým príkladom pre mládež.

  Preto sa pripájam k hlasom, ktoré žiadajú pána ministra prinajmenšom o ospravedlnenie a o ďalšie zvažovanie pôsobenia v tejto funkcii. Ďakujem za pozornosť.

 • Chcem sa z tohto miesta poďakovať, chcela som najskôr pánu podpredsedovi Národnej rady Veteškovi, že sa zastal nielen dámy, ale odborníčky. Samozrejme, urobili to aj ďalší páni, ďakujem aj im. Je mi len ľúto, že začína trend neúctivého správania sa voči poslancom. Dá sa povedať, že takýmto spôsobom vystúpil aj pán minister Kaník na hodine otázok, keď povedal, že nie som informovaná, čo sa týka ohľadom materských príspevkov. Dnes vyšlo v médiách, že som mala pravdu ja a nie pán minister.

  Ja by som sa takisto pripájala k tomu, aby takéto správanie zo strany predstaviteľov vlády prestalo a začali sme sa navzájom korektne správať. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Tiež sa chcem pripojiť k predrečníkom, ktorí hovorili k podpredsedovi parlamentu. Veľmi mu pekne ďakujem za jeho vystúpenie, lebo naozaj prejavil to, čo všetci z nás cítime.

  V školstve panuje veľká nespokojnosť, pán minister, učiteľov, ale aj žiakov, a sám si to uvedomujete, vyslovili ju aj protestnými akciami v poslednom čase. Čiže myslím si, že aj vy viete, že je viacero problémov, ktoré naozaj objektívne treba riešiť.

  Naozaj otázka rokováku je otázka zákona, ktorý má platiť, pán predseda parlamentu, pre každého, a teda aj pre vás, a myslím si, že by ste mali aj takýmto spôsobom pristupovať v rámci rokovania k nemu a nezneucťovať ho. My sme sa rozhodli byť naozaj konštruktívnou opozíciou, ale potrebujeme k tomu aj partnera – konštruktívnu koalíciu. Bez nej sa to veľmi ťažko zvládne. Kultúra, ktorá tu panuje, som tým naozaj veľmi pohoršená, lebo naozaj tá neúcta od pána ministra voči pani poslankyni bola nehorázna. A dovolím si povedať, že aj to, čo my tu predvádzame pred očami našich voličov, občanov, takú úctu si aj zaslúži tento zákonodarný zbor. Preto si myslím, že naozaj treba začať pristupovať k veciam seriózne a zodpovedne.

 • Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ak by obyčajný poslanec, pod pojmom „obyčajný poslanec“ rozumiem človek, ktorý nie je vzdelaný v práve, urobil taký lapsus, že nezbadá naprosto jasný rozpor medzi rokovacím poriadkom a Ústavou Slovenskej republiky, tak si to viem predstaviť. Ale ak takýto lapsus urobí univerzitná profesorka v práve a ešte s tým aj vystúpi, a bývalá vicepremiérka, tak prepáčte, ale na toto už nemám slov. Proste lapsus a rozpor medzi rokovacím poriadkom a ústavou musí byť jasný prvákovi na vysokej škole, teda právnickej. Čiže prvá vec, na ktorú chcem vážne upozorniť, kde začala celá táto smiešna hra práve tým, že ju začala univerzitná profesorka.

  Druhá vec. Možno sa k vedeniu schôdze vyjadrí pán predseda parlamentu. My sme, a to hovorím za vládnu koalíciu, my sme pripravení sa kedykoľvek ospravedlniť, nemáme s tým problém. Ale nemám rád, nie som rád a nemám rád, keď ma poučujú o ospravedlnení ľudia, ktorí sa do dnešného dňa neospravedlnili za vyrazenie poslanca Gauliedera z tohto parlamentu.

 • Štrasburg vám povedal, čo ste urobili, a od prvého momentu to bolo jedno nehorázne „svinstvo“. Do dnešného dňa ste sa nikomu, žiadnemu občanovi Slovenskej republiky neospravedlnili.

  Prosím, s tým práve musíme začať, ak chceme hovoriť o ospravedlňovaní. A samozrejme, ak si všetky tieto veci vyrozprávame, po prvé o absolútnej nekompetencii návrhu pani univerzitnej profesorky Tóthovej, po druhé o pánovi Gauliederovi, tak som pripravený, aby sme sa išli ospravedlňovať. Kedykoľvek som pripravený sa ospravedlniť za kohokoľvek.

 • Vážený pán podpredseda, budem na vás reagovať nie z minulosti, ale zo súčasnosti. Som veľmi smutná, že práve váš celý poslanecký klub tu vychádza s takým poučovaním o politickej kultúre, keď dobre počuli ten incident, ktorý sa mne stal v piatok s pánom poslancom Cuperom, ktorý ma nehoráznym spôsobom urazil tak, ako ma doteraz za 55 rokov môjho života neurazil žiaden muž. Nechcela som to vyťahovať, rovnako si vážim poslancov, ktorí spolupracujú konštruktívne aj z vášho klubu, len, prosím vás, nepoučujte nás, najskôr si urobte poriadok vo svojom klube.

 • Ďakujem. Predovšetkým sa musím vyjadriť k lapsusu. Dlhé generácie práva sú učené na tom, že pokiaľ zákon platí, platí s ním prezumpcia správnosti a ústavnosti, pán poslanec Mikloško. To je základná zásada práva!

 • Ja nemám právo posúdiť, a aj keby Ústavný súd povedal, že rokovák je v rozpore s ústavou...

 • Pani poslankyňa, musíte reagovať na pána podpredsedu.

 • Áno. A to je právna kultúra, o ktorej hovoril pán podpredseda parlamentu, tak bude tento prípad posudzovaný podľa dnešného stavu, pretože všetky rozhodnutia Ústavného súdu platia len pro futuro. A mne vyplývalo právo z ústavy. Článok 79, 80, 81 hovorí: „poslanec môže“. A v rámci týchto možností poslanca je aj ustanovenie: „môže interpeláciu spojiť s hlasovaním o dôvere“. Toto je moje právo. A toto právo mne nevyplýva z rokováku, ktorý len rozvádza, ale mne vyplýva toto právo z ústavy.

  A potom jedna ďalšia poznámka politickej kultúry. V piatok som mala ísť do STV vysvetliť právnu problematiku tohto prípadu. Necelú hodinku pred nastúpením do auta túto reláciu odvolali. Prosím vás pekne, čo je to za postup, že som nedostala možnosť vyjadriť sa? Aké sú to blokácie? Kde je demokracia a právo v tomto štáte?

 • Pán podpredseda Veteška, nech sa páči, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, chcel by som povedať, že aj moje vystúpenie bolo zamerané ako jeden z ďalších pokračujúcich pokusov a konkrétnych činov v tom, aby sme hovorili, ako žijeme teraz, ako budeme žiť ďalej. Vôbec to nie je smiešna hra. Jedine, že by to chcel niekto zosmiešňovať. Ale to by potom už nebolo smiešne.

  A ja by som chcel ešte jednu vec povedať. Právo zakladá také konania, aké konáme, ak ho budeme uplatňovať právnou cestou. Akékoľvek zosmiešňovanie nemá hodnotu. Ako vidíte, ja nebudem používať ani mená a nebudem ani útočiť voči nikomu.

  Ale jednu vec vám chcem povedať. Chcem vás poprosiť, to slovo „poprosiť“ som si dopredu dobre premyslel, prestaňte už tu v Národnej rade vyťahovať to, čo právo už raz vyriešilo. Právo už raz dalo odpoveď na niektoré otázky. Keby sme mali vytiahnuť veci, ktoré v histórii ešte právne nie sú zodpovedané, asi by sme mali vážnejší program. Takže volám po tom, aby oči, ktoré sú niekedy zatienené, možnože dočervena, aby skončili, právo odpoveď na otázky dalo, nečakajte odpoveď od tých, ktorí sa na pokrivení práva v minulosti nepodieľali a nevedia ho ani posúdiť.

  Želám vám všetko dobré, aj vám, pán Mikloško.

 • S procedurálnym návrhom pán poslanec Cuper. Najprv musíte podať procedurálny návrh, potom zdôvodniť. Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh. Chcel by som sa ospravedlniť pani poslankyni, ale je tu jeden háčik. Pani poslankyňa od čias, keď som sa zjavil v tomto parlamente, si ma akosi začala všímať a začala...

 • Ale, pán poslanec, nepodali ste procedurálny návrh.

 • ... a začala si myslieť, že môže so mnou rozprávať ako s nejakým sopliakom...

 • Mám vám zobrať slovo podľa rokovacieho poriadku?

 • Takže ja som jej odpovedal len tým istým spôsobom. Nemám sa jej začo ospravedlňovať, ledaže by sa chcela aj ona mne ospravedlniť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Cabaj, ďalší procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som v mene klubov opozície požiadal o 30-minútovú prestávku na poradu klubov.

 • Nech sa páči, vyhlasujem 30-minútovú prestávku do 10.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 9.32 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 10.01 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k jednotlivým hlasovaniam tak, ako to pán poslanec Cabaj asi pred hodinkou naznačil, že nesúhlasí s tým, aby sme pokračovali ďalej v rozprave. Najprv máme dokončiť jednotlivé hlasovania. Takže pristúpime k hlasovaniam. Preto vás pozývam znovu do rokovacej sály po tejto prestávke.

  Ešte pred hlasovaním pán minister Fronc požiadal o slovo. Chce reagovať na jednotlivé požiadavky pánov poslancov, ktorí predtým diskutovali.

  Pán minister Fronc, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja som presvedčený, ako povedala pani poslankyňa, že školstvo má veľa vážnych problémov. Ak dovolíte krátko k tej samotnej interpelácii.

  Tá interpelácia bola položená aj pánovi ministrovi Miklošovi a chcem vecne povedať, keď zaznieva, že sa k tomu laxne staval, pán primátor mal list, kde mu bolo povedané, že nemôže takto používať prostriedky, keď bolo povedané, že sa našli peniaze. Tie peniaze nikdy neboli v kapitole ministerstva školstva. Boli v kapitole ministerstva financií. A takisto zaznievalo napríklad, že ako minister školstva chcem zrušiť povinnú školskú dochádzku a podobné veci.

  Čiže neviem, či to malo smerovať k tomu, aby bol minister odvolaný bez toho, aby sa mohol vôbec k tomu vyjadriť, alebo smerovalo k tomu, že by fungoval minister ako smiešny minister, ktorému to ako, aj nakoniec podľa toho sobotňajšieho vyjadrenia vnímam, že by som chodil ako minister, ktorý nemá dôveru.

  Pán podpredseda parlamentu, ja si myslím, že ústretový krok nikdy nie je na škodu. A preto chcem povedať toto, že pokiaľ táto moja veta zaznela, vnímam, že ako žena môžete byť dotknutá a z tohto pohľadu chcem povedať, že ma to mrzí.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chce ešte niekto s faktickou poznámkou na pána ministra? Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Pán poslanec Maxon ako jediný, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Na jednej strane, pán minister, je potrebné oceniť váš ústretový krok. Na druhej strane veľmi krátko chcem zdôrazniť. Pán minister, nám vôbec nezáleží na tom, čo vás mrzí a čo vás nemrzí. My sme vás priamo žiadali, aby ste sa našej kolegyni ospravedlnili.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v hlasovaní.

  V piatok sme nedokončili hlasovanie, v ktorom Národná rada nepovažuje za uspokojivú odpoveď ministra školstva Slovenskej republiky Martina Fronca na interpeláciu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte raz, hlasujeme o tom, že Národná rada nepovažuje za uspokojivú odpoveď ministra Fronca pani poslankyni Tóthovej.

 • Hlasovanie.

 • 70 poslancov. To znamená, že určitá časť snemovne sa nezúčastní hlasovania.

  Pýtam sa, či máme zavolať skrutátorov.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte raz, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tom, že Národná rada nepovažuje za uspokojivú...

  Pán poslanec Mikloško – procedurálny.

 • Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme použili skrutátorov.

 • Pán predsedajúci, schválne som cez víkend pozrel do „knihy pamätí“, ktoré dostávame. Týmto spôsobom sa nikdy v parlamente nehlasovalo. Vždy otázku, ktorú kládol predsedajúci, formuloval jednoznačne. Je parlament spokojný s odpoveďou ministra? Tentoraz ste účelovo aj vy otázku postavili do úplne inej polohy. A prečo, viete veľmi dobre.

  Takže naša neúčasť na hlasovaní je odôvodnená tým, že, ako som povedal v úvode, ani raz dosiaľ sa týmto spôsobom o súhlase s odpoveďou nehlasovalo.

 • Pán poslanec, bohužiaľ, musím vám prečítať návrh, ktorý bol podaný zo strany pani poslankyne Tóthovej: „Vzhľadom na to, že odpoveď ministra školstva Slovenskej republiky Martina Fronca považujem za neuspokojivú.“ Bodka. To znamená, že nemám inú možnosť, len o tomto návrhu hlasovať.

  Pán poslanec Cabaj – procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh. Inak sa nedá hlasovať ako v pozitívnom zmysle slova. Ix ráz prijali výbory Národnej rady, konkrétne napríklad mandátový a imunitný, že nesúhlasí s vydaním poslanca na trestné stíhanie a Národná rada hlasovala, kto súhlasí s vydaním poslanca na trestné stíhanie. Napriek tomu, že výbor prijal niečo iné.

  Takže musíme hlasovať a doteraz nikdy sme nehlasovali v negatívnom, ale v pozitívnom zmysle slova. Bez ohľadu na to, aké sú tie ostatné vyjadrenia alebo odporúčania.

 • Pán poslanec, dobre, beriem vás za slovo. A je to na moje triko.

  Takže žiadam, páni poslanci, aby sme sa prezentovali a hlasovali o tom, že Národná rada považuje odpoveď pána ministra Fronca za neuspokojivú. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Reakcie z pléna.

 • Nemôžem ináč, pán poslanec. Pani poslankyňa to jednoznačne považuje za neuspokojivú.

 • Reakcie z pléna.

 • Vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné, keďže nie je dosť poslancov.

  Pätnásťminútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu, takže žiadam, aby ste sa vrátili do rokovacej sály. Aj na základe krátkej porady budeme hlasovať v zmenenej forme. Žiadam vás, aby ste sa upokojili, aby som mohol povedať, o čom sa hlasuje.

  Takže, páni poslanci, budeme hlasovať, teda prezentujme sa a hlasujme o tom, že

  Národná rada považuje odpoveď pána ministra Fronca za uspokojivú.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 72, proti 56, zdržalo sa 8, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že toto uznesenie sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte budeme hlasovať aj o tom, že Národná rada berie na vedomie odpovede jednotlivých členov vlády na interpelácie poslancov. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tak doteraz sme stáli kvôli prestávkam, teraz zase kvôli technického zariadeniu, takže približne minúta, dve minúty, keby ste vydržali na svojich miestach. Keď naskočí výsledok, tak, samozrejme, budem informovať o výsledku hlasovania o tomto uznesení a potom ešte pokračujeme ďalšími dvoma hlasovaniami o prerokovaných dvoch správach, kde pán predseda výboru Maxon je spravodajcom.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste vytiahli z hlasovacieho zariadenia svoje hlasovacie karty a aby znovu bol stroj reštartovaný.

  Takže ešte raz hlasujeme o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie odpovede členov vlády na interpelácie poslancov.

 • Hlasovanie o písomných odpovediach členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 28. septembra 2004, tlač 910.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 79, proti 28, zdržalo sa 30.

  Konštatujem, že aj toto uznesenie sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003), tlač 852.

  Pán poslanec Maxon ako spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh uznesenia máte ako prílohu tlače 852a, takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou spoločnej správy. Potom ja som predložil ďalší návrh na uznesenie. Ale teraz hlasujeme za návrh uznesenia zo spoločnej správy 852a.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 127, proti 2, zdržalo sa 11.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme schválili.

  Nech sa páči ďalšie hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý som predniesol ja v mene výboru pre pôdohospodárstvo. Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 92, proti 26, zdržalo sa 20, nehlasoval 1.

  Návrh uznesenia pána poslanca Maxona sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003), tlač 853.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na uznesenie je ako príloha tlače 853a, takže budeme hlasovať o tomto návrhu na uznesenie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 121, proti 1, zdržalo sa 18.

  Konštatujem, že návrh tohto uznesenia Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci... Pán poslanec, máte procedurálny?

 • Reakcia poslanca.

 • Po mne asi ťažko, lebo ja potom začnem ďalší bod, pán poslanec.

  Nech sa páči, procedurálny návrh. Zapnite mikrofón pánovi poslancovi.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja by som len chcel požiadať členov výboru pre pôdohospodárstvo, že po skončení pléna alebo po skončení dnešného rokovania budeme mať mimoriadne zasadnutie výboru. Ďakujem pekne. Pozvánky vám budú v priebehu rokovania doručené. Ďakujem.

 • Pán poslanec Husár – procedurálny.

 • Vážený pán predsedajúci, z poverenia poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko chcem oznámiť, že poslanecký klub hnutia nepovažuje pána ministra Fronca za ministra, ktorý získal dôveru Národnej rady, pretože článok...

 • Pán poslanec, toto nie je procedurálny návrh, nehnevajte sa. Podľa rokovacieho poriadku na to nemáte právo...

 • Je to dôležité pre parlament aj pre ďalší proces. Dovoľte mi dokončiť.

 • Takže budeme pokračovať v rokovaní, v prerušenej rozprave o

  správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých (tlač 904).

  Pán minister, nech sa páči, ako navrhovateľ. Pán spravodajca Tomáš Galbavý ako spravodajca. A do rozpravy k tomuto bodu bol písomne prihlásený len poslanec pán poslanec Čaplovič, ktorý už vystúpil. Preto sa pýtam, kto sa hlási ústne do rozpravy k tomuto bodu? Dvaja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pán poslanec Jaduš, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, dal som možnosť, kto sa hlási, som sa pýtal. Prihlásil sa najprv pán Urbáni, potom naskočil pán poslanec Jaduš, potom Urbáni prehodil poradie, alebo to je jedno. Títo dvaja. A končil som možnosť, takže...

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, dlhoročne som aktívne pracoval v Hnutí športu pre všetkých, dokonca istý čas aj vo výkonnom výbore Asociácie športu pre všetkých a v tejto chvíli mi dovoľte byť aj trošku osobný. Mrzí ma, že sa v správe, teda že som v správe v oblasti športu pre všetkých našiel zmienku o menších združenia vymenovaných a o hlavnej sile, hlavnom motore, ktorý desiatky rokov pracoval v tejto oblasti, o Asociácii športu pre všetkých ani jednu zmienku. A práve preto dokonale poznám silné aj slabé stránky športu pre všetkých, a preto som sa aj osobitne zameral na tie časti správy, ktoré sa priamo dotýkajú tejto oblasti.

  Hodnotenie športu pre všetkých považujem za nedostatočné. Nezainteresovaný človek si z neho nemôže vytvoriť žiadny názor a zdá sa, že šport pre všetkých je stále nedoceňovaný a že svoj podiel zodpovednosti na tom má, bohužiaľ, aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Aj zo správy jednoznačne vyplýva, že štát venuje zvýšenú pozornosť najmä vrcholovému a často aj výkonnostnému športu, ale samozrejme aj školskému športu, v ktorom dominuje výkonnostná zložka pred športom pre všetkých. Keby sa školský šport plnohodnotne rozvíjal, zapojenosť detí a mládeže do rôznych aktivít by musela byť výraznejšie vyššia, ako to dokumentujú výskumy.

  Dozvedám sa, že predstaviteľ športu pre všetkých chýba aj v poradnom orgáne ministra školstva, v Národnom športovom centre, v ktorom ani o tejto problematike neuvažujú, a na ministerstve školstva bola dokonca zrušená aj komisia športu pre všetkých. Zdá sa mi, akoby Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa ani v budúcnosti nechcelo zaoberať problematikou športu pre všetkých, lebo pripravuje opatrenia, aby sa zodpovednosť za túto oblasť preniesla na samosprávne orgány a novovzniknuté krajské športové centrá. Už v tomto roku prestalo ministerstvo školstva podporovať najväčšie občianske združenie v športe pre všetkých – AŠPV. Možno v budúcom roku budú dosahy aj na iné športové zväzy. Pritom chcem podotknúť, že Asociácia športu pre všetkých združuje 80 000 regulárnych členov a zapája do športových aktivít ďalšie desiatky tisíc v rámci celoslovenských kampaní.

  Šport pre všetkých pri takomto prístupe začína zjavne zaostávať za vývojom aj za medzinárodnými štandardmi vo väčšine krajín, ako aj za naliehavými potrebami našej spoločnosti. Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky sa od svojho vzniku usilovala reagovať na vývojové tendencie vo svete a mnohé dokázala presadiť aj v našich podmienkach. Zapojila sa do širokej medzinárodnej kooperácie v riešení vzťahu športu pre všetkých a aktívneho zdravia. Podieľala sa na realizácii Národného programu podpory zdravia, nadviazala kontakty s viacerými zdravotníckymi pracoviskami a Ústav verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ju považuje za jediného konkrétneho partnera pri prekonávaní značnej fyzickej pasivity obyvateľstva. Asociácia je pripravená realizovať program rozvoja chôdze a ďalšie aktivity, ktoré sú v pôsobnosti tejto organizácie. Asociácia, ktorá má svoj vlastný program, ktorým dokáže osloviť všetky vekové, sociálne a zdravotné skupiny obyvateľstva, ktorá si získala rešpekt aj v zahraničí, musela v tomto roku obmedziť svoju činnosť, lebo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky jej odmietlo ako strešnej organizácii poskytovať prostriedky zo štátneho rozpočtu.

  Pritom treba podotknúť, že celá správa sa nesie v duchu kritiky, resp. snahy po zastrešení jednotlivých športových zväzov strešnou organizáciou. Vznikli krajské športové centrá, ktoré dostali do vienka šport pre všetkých. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport pre všetkých i materiálno-technickú základňu by mali od nového roku prerozdeľovať už nové štruktúry. Obávam sa, že sa ďalej zamotá už doteraz neprehľadná štruktúra organizácie slovenského športu a disponibilné zdroje nebudú transparentne využité.

 • Ruch v sále.

 • Treba však povedať aj obhajobu na stranu ministra školstva, resp. ministerstva školstva, pretože základným kameňom úrazu je predovšetkým finančná schopnosť ministerstva garantovať rôzne športové aktivity a, bohužiaľ, všetky vlády nášho nového mladého Slovenska sa s problematikou financovania športu doteraz, bohužiaľ, neúspešne zaoberali. V športe pre všetkých treba konať globálne v centre a lokálne konať v regiónoch. Medzi centrom a regiónmi musí byť určitá vyváženosť. Každá krajina má centrálne inštitúcie v športe pre všetkých, ktorým štátne orgány poskytujú významnú pomoc. Na Slovensku ešte nemáme vytvorený ani ucelený systém športu pre všetkých, ktorý môže vzniknúť iba v centre, a už sa obmedzuje pôsobnosť celoštátnych občianskych združení. Šport pre všetkých je významný spoločenský fenomén, ktorý má svoje zákonitosti, ktorý sa nedá rozvíjať experimentmi ani direktívami. Šport pre všetkých je postavený na dobrovoľnosti, a teda aj na širokej demokracii. Štátne orgány by nemali vstupovať do činnosti občianskych združení nad rámec zákona, ale mali by im vytvárať podmienky, aby mohli naplno využívať svoj potenciál.

  Chcel by som navrhnúť, aby pod garanciou ministerstva školstva bola spracovaná analýza súčasného stavu športu pre všetkých a spracovaná aj jej ucelená koncepcia. Bolo by vhodné, aby sa aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky vytvorila komisia pod gesciou výboru pre kultúru, médiá atď., ktorá by sa venovala len a len problematike športu. Z hľadiska môjho pohľadu na predloženú správu je potrebné, aby štát prehodnotil svoj vzťah k spolkovej sfére, t. j. k občianskym združeniam, ktoré sú hlavnými garantmi rozvoja a organizácie športu.

  Po druhé. Treba vyriešiť raz a navždy stabilný a legislatívou garantovaný model financovania športu, ktorý je štandardný v európskom priestore. Treba nezabudnúť predovšetkým na výnosy zo stávok a hazardných hier, prípadne odpočitateľnosť sponzorstva z daní z príjmu.

  Po tretie. Štát by nemal zasahovať do prirodzených štruktúr športových zväzov a združení, hlavne v oblasti riadenia, a nevytvárať duálny model administrácie športu.

  Po štvrté. Štát by mal za hlavné kritériu hodnotenia športu považovať mieru zapojenia jednotlivcov do športových aktivít a masovosť. Vrcholový šport je skutočne len čerešničkou na torte. Je mimoriadne dôležitý na reprezentovanie Slovenskej republiky. Ale to najdôležitejšie, čo môže šport dosiahnuť, je zapojiť do športových aktivít v čo najväčšej miere spoločnosť.

  Treba podotknúť, že v tejto správe sa nachádza jedno katastrofálne číslo. Miera zapojenia mladých ľudí do športových aktivít poklesla o 30 %. Čo je katastrofa. A musíme si uvedomiť, že jedine športom, kultúrou dokážeme urobiť bariéru proti vplyvu cudzích kultúr, proti vplyvu drog a negatívnych spoločenských javov. Pretože čím viac budeme investovať do športu a do kultúry, tým menej potom budeme musieť investovať do represívnych zložiek.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Pán poslanec Urbáni, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže celý môj život je spätý okrem iného aj so športom, aktívne aj pasívne, ako funkcionára aj dodnes. Pozorne som si prečítal správu, ktorá bola predložená, a neviem, či je to správa, ktorá hovorí o slovenskom športe, alebo je to len správa, aby bolo niečo prednesené do parlamentu. Pretože v každom prípade nemá výpovednú hodnotu pre mňa ako pre funkcionára, aby ma uspokojila z každej stránky, či z organizačnej, štrukturálnej, ekonomickej a programovej včítane legislatívy, ktorá je tu spomenutá.

  Vláda má v programovom vyhlásení bod, kde je potrebné systematicky vytvárať predpoklady na šport masový, tak vrcholový i na školách. Potiaľ je to veľmi pekné. Keď som čítal túto správu, tak som nevedel, či je to správa za vládu, alebo je to kritická správa, pretože sa tam prelínajú, kritika sa prelína, ako keby niekto kritizoval zvonku a nepodávala vláda túto správu, a na druhej strane sú tam aj niektoré pozitívne znaky. Hneď na začiatku správy sa hovorí, že výsledky nášho športu sú uspokojivé. Ja neviem, v ktorej oblasti. Možno sa nájdu niektoré výsledky aj na olympiáde, na ktoré môžeme byť hrdí, a treba pogratulovať športovcom, ktorí sa dobre umiestnili. Na druhej strane mi nedá nepovedať tu niekoľko slov o športovcoch, ktorí išli na olympiádu a pred olympiádou povedali, že tam idú uspokojiť v prvom rade seba. Ja si myslím, že išli bojovať vo svojich disciplínach za Slovensko. To je závažný fakt, ktorý si treba všimnúť a ktorý je potrebné, aby aj Slovenský olympijský výbor prehodnotil prístupy niektorých športovcov.

 • Ruch v sále.

 • Čo sa týka novovzniknutých školských úradov na krajoch, na krajských úradoch, nemôže sa ich činnosť obmedziť len na podporu niektorých súťaží. Je to dosť málo. Takisto decentralizácia na vyššie územné celky absolútne nepočíta s finančnou podporou na školské športy. Je až zarážajúce, čo už aj kolega Jaduš povedal, koľko stredoškolákov sa venuje športu. Keď len 3 až 4 % sa zúčastňujú nejakých súťaží. Ja si myslím, že sa musíme zamyslieť, kde je chyba. Ja vidím niekoľko chýb. V prvom rade je to legislatíva.

 • Sústavný ruch v sále.

 • Pán predsedajúci, ja môžem aj skončiť a nemusím tu hovoriť o ničom.

 • Páni poslanci, prosím vás, trošku väčšiu úctu k poslancovi, ktorý hovorí. Nech sa páči.

 • Vzhľadom na to, že je tu taká disciplína, nemám záujem ďalej diskutovať, pretože, nech sa páči, keď koalícia aj opozícia súhlasí s týmto, čo tu je predložené, tak nemám záujem ďalej diskutovať. Len musím povedať dve veci. Je potrebné sa zaoberať a šport brať ako aj protidrogovú záležitosť. V tejto správe mi absolútne chýba zdravotné zabezpečenie športovcov.

  A nebudem čítať ďalej, nebudem hovoriť, diskutovať, pretože pred takýmto auditórium nemám záujem diskutovať. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými traja. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Pán kolega Urbáni, výbor pre vedu, vzdelanie a šport prijal uznesenie, aby vláda, resp. minister a vláda Slovenskej republiky najneskôr do konca apríla dali do parlamentu na prerokovanie nový zákon o športe. Ja si viem predstaviť všetky problémy, ktoré takúto správu môžu sprevádzať, ale my potrebujeme nový a dobrý zákon o športe a tam prosíme všetkých, aby sa zapojili do diskusie, aby sme prijali zákon, ktorý to zabezpečí, všetky medzery, ktoré dneska v športe existujú a na ktoré všetky vlády po roku 1989 celkom zabudli.

 • Chcem nadviazať na tú časť, ktorú v závere povedal kolega Urbáni, chýba mu tam zdravotné zabezpečenie športovcov. Obávam sa, pán kolega Mikloško, že to už asi ťažko nový zákon vyrieši, pretože reforma zdravotníctva už prešla a my sme dnes v situácii, že keď chceme, aby naše deti športovali, tak musíme neskutočné finančné prostriedky do toho dávať vďaka zdravotnému zabezpečeniu. Toto je komplexný prístup tohto štátu k tomu, aby mohol byť robený šport masovo a predovšetkým v útlom veku, keď si to deti ešte môžu zažiť ako návyk, ktorý im môže pomôcť potom aj v budúcnosti. My dnes musíme neskutočne platiť za tieto deti, ak chceme, aby si vybudovali dobrý návyk. To nepomôže ani pripravený zákon o športe, o ktorom hovoríte, pán Mikloško, vy. A súhlasím s pánom kolegom Urbánim, že skutočne toto nie je riešené a obávam sa, že už to ani nebude môcť byť riešené. Ďakujem.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, pripravuje sa vládny návrh zákona o športe. Pokiaľ viem, boli vo vláde schválené zásady tohto zákona, a musím povedať, že tejto problematike sa venujem a určite o týchto problémoch budeme hovoriť priamo pri príprave tohto zákona v parlamente.

 • Pán poslanec Urbáni, môžete reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. K pánovi poslancovi Mikloškovi chcem povedať, že som bol pripravený na horšie prebratie tejto problematiky, takisto aj pripravenosť zákona a môj pôvodný úmysel bol pomôcť športu, pomôcť tomuto zákonu. Len fakt neviem, či to je chyba vedenia parlamentu alebo koho, ale tu sa takto pracovať nedá. Mňa keď niečo nezaujíma, tak idem von alebo tu sedím a ticho počúvam, ale niektorí kolegovia, to dochádza do takého rozmeru, že absolútne sa odoberá chuť pracovať v tomto parlamente. Čiže môj zámer bol pomôcť, nielen kritizovať. Pomôcť pri novom zákone, je potrebný ten zákon, s tým súhlasím. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, musím jednu vec povedať, je to chyba poslancov. Každú chvíľku by sme mohli prerušiť rokovanie. Všimnite si, kde všade, upozorňujem a naďalej to ide. Ale aj vo vašom prípade, keď ide o iný zákon. Takže neobviňujme jeden druhého, skúsme tú úctu k tomu, ktorý vystupuje, trošku zlepšiť a aspoň zachovať tú úctu.

  Páni poslanci, keďže sa pán poslanec Kovarčík nestihol prihlásiť do rozpravy, pýtam sa, či je všeobecný súhlas, aj napriek tomu, že som uzavrel možnosť sa prihlásiť do rozpravy, či je všeobecný súhlas, aby pán poslanec Kovarčík mohol vystúpiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie je všeobecný súhlas.

  Takže tým bola rozprava skončená. Pán poslanec Cabaj, procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh. Nedá sa využívať technické zariadenie, keď nefunguje. Ak pán Kovarčík protestoval, že sa hlási do rozpravy, stále stláča tlačidlo a neberie ho, niečo je tu nedobré, po prvé.

  Po druhé, pani prof. Tóthová, keď predložila upravený návrh, tak ako ste to vy dali hlasovať, vyšlo, že 137 alebo neviem koľko prítomných, 72 za atď., ale nemáme zoznam poslancov, ktorí ako hlasovali. Mám dôvodné spochybnenie, že jednoducho toto hlasovanie môžeme použiť, pretože ho nevieme vydokladovať. Ako môžeme robiť s technikou, ktorá nefunguje? Tak niečo s tým robte!

 • Pán poslanec, nedám teraz ďalšiu možnosť a faktickú vôbec nie, pani poslankyňa Tóthová, ukončíme tento bod.

 • Reakcia z pléna.

 • To je jedno. Ukončíme tento bod programu. Chcel som po ukončení tohto bodu programu, aj tak pristúpime k hlasovaniu, vás informovať, že v jednom jedinom prípade sa stalo, a potom sme museli čakať, že som prečítal zoznam, teda prečítal som výsledok rokovania, výsledok hlasovania, ktorý aj pred chvíľočkou zopakoval pán poslanec Cabaj, v tom momente vypadlo hlasovacie zariadenie, to znamená, že to hlasovanie zopakujeme. Minimálne to hlasovanie zopakujeme.

  Takže, pán minister, môžete zaujať stanovisko k rozprave a potom spravodajca, keď bude mať možnosť, tiež môže vystúpiť k rozprave. Nech sa páči, pán minister.

 • Ruch v sále.

 • Pán minister, nech sa páči. Páni poslanci!

 • Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte niekoľko reakcií na vystúpenia týkajúcich sa tejto správy.

  Po prvé, rád by som poznamenal, že správa bola prerokovaná vo výboroch a vo výboroch bola hodnotená pozitívne, a to, samozrejme, nebráni tomu, aby ste nevyjadrili kritické stanoviská.

  Pán poslanec Urbáni, ja sa s vami stotožňujem v tom, že tá správa je aj kritická. Áno, pretože aj náš šport je v takom stave, v akom je, a mnohé problémy, ktoré v tejto oblasti existujú, súvisia s financovaním športu. To nakoniec všetci dobre vieme. A vieme aj to, že pokiaľ nenájdeme vhodný model financovania športu a nebudeme mať dostatok prostriedkov, tak ten šport bude vykazovať mnoho problémov.

  Preto súhlasím aj s tým, čo tu zaznelo, že v oblasti športu pre všetkých a najmä v oblasti športu pre mladých, aby to stalo naozaj rozumným životným štýlom športovať, že v tejto oblasti je stále čo naprávať. Ale rád by som pripomenul, že snaha ministerstva školstva celkom iste bola, aj kvôli tomu sme urobili projekt zo školských peňazí Otvorená škola, kde sa práve zameriavame na využívanie školských športovísk a na školské súťaže. Čiže je to, samozrejme, len doplnková časť, ale celkom iste je to jeden krok k tomu, ktorý by pomáhal aktívne odbúrať také nebezpečenstvá, ako sú drogy.

  Chcem však povedať, čo sa týka návrhu pána poslanca Čaploviča na komplexný finančný model športu, predložiť v ďalšej správe naozaj nie je reálne, ale boli schválené zásady, bol vo vláde prerokovaný a schválený legislatívny zámer zákona o športe a myslím si, že pokiaľ tu nakoniec nájdeme dohodu na takomto zákone, že vytvoríme ten základný rámec, ktorý by viaceré problémy týkajúce sa športu mohol pomôcť riešiť. Ale je pravdou, a to by som ešte raz súhlasil a zdôraznil, že závisí to v prvom rade aj od množstva prostriedkov, ktoré spoločnosť investuje do športu. A o tom však vlastne budete, predpokladám, v krátkom čase rokovať, pretože to, čo tu zaznelo, týkajúce sa výťažkov z hazardných hier, o tom bude, pokiaľ som informovaný, predložený zákon a tam bude kľúčové, aby zo športových tipovacích súťaží išli finančné prostriedky v prvom rade do športu tak, ako je to vo väčšine iných krajín.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca, nech sa páči, môžete vystúpiť. Nechcete zaujať stanovisko. Dobre.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu najprv o tomto bode programu a potom tak, ako som avizoval. Pán spravodajca, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som uvádzal hlasovanie. V rozprave vystúpili viacerí poslanci, zaujali stanovisko k tejto správe, ale len jeden pán poslanec podal návrh na uznesenie. Pán predsedajúci, poprosím, aby ste dali hlasovať najskôr o uznesení, ktoré je prílohou správy, a uznesenie odporúča, aby sme zobrali na vedomie správu o plní úloh o súčasnom stave športu v Slovenskej republike. Poprosím vás, dajte najskôr hlasovať o tomto návrhu uznesenia.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 79 poslancov, za 76, zdržal sa 1, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že návrh tohto uznesenia sme schválili.

  Nech sa páči druhé hlasovanie.

 • Ďalší návrh na uznesenie podal pán poslanec Čaplovič. Poprosím vás, aby ste dali hlasovať o tomto jeho návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Čaploviča.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za 66, proti 14, zdržalo sa 47, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že návrh uznesenia pána poslanca Čaploviča sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás ešte raz informovať o tom, že ešte pred prestávkou, keď sme hlasovali, vypadlo hlasovanie. Výsledok som síce prečítal, ale hlasovacie zariadenie vôbec nezachytilo to hlasovanie. To znamená, že v zariadení ten výsledok nie je zachytený, a nielen menovite, lebo to by mi neprekážalo, keď hlasujeme skrutátormi, pán poslanec Cabaj, dobre viete, že mená tam nie sú, ale vôbec výsledok hlasovania nie je zachytený, preto pristúpime ešte raz k hlasovaniu.

  Pán poslanec Mikloško – procedurálny návrh. Ale procedurálny návrh sa začína podaním procedurálneho návrhu. Nech sa páči.

 • Áno. Pán predsedajúci, len vás chcem upozorniť, že sme hlasovali, že sme prijali na vedomie správu o športe a zároveň sme prijali uznesenie pána Čaploviča o dopracovaní predloženej správy. Tak čo platí, teraz by som sa rád opýtal?

 • Páni poslanci, ja ten spor riešiť nebudem. Ja dobre viem, ako niektorí poslanci hlasovali. Protichodné uznesenia sme prijali. Je to problém tých, ktorí takto hlasovali. Národná rada má určité možnosti, ale vedenie v tomto momentálne žiadne.

  Takže hlasujeme o tom, že

  Národná rada súhlasí s odpoveďou pána ministra Fronca na interpeláciu pani poslankyne Tóthovej.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 71, proti 54, zdržalo sa 8, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že toto uznesenie sme schválili.

  Takže budeme pokračovať ďalším bodom rokovania. Predtým procedurálny návrh – pán poslanec Cuper. Musíte najprv podať procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, protestujem proti tomu, aby ste uvádzali, že tento návrh bol schválený. Tento návrh schválený nebol, lebo na jeho schválenie bolo potrebných 76 hlasov. Ďakujem za...

 • Pán poslanec, toto nie je procedurálny návrh. Pán poslanec Číž, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, žiadali sme procedurálny návrh z toho dôvodu, takže pokiaľ sa malo opätovne hlasovať, mali ste nám to oznámiť, že sa bude opätovne hlasovať, a chceli sme ešte 5-minútovú prestávku pred hlasovaním.

 • Reakcie z pléna.

 • Svojvoľne ste zaradili tento bod programu. A pokiaľ sa ukáže, že predchádzajúce hlasovanie bolo neplatné, tak mali sme najprv dostať túto informáciu, pán podpredseda, aby sme sa s ňou mohli zoznámiť a podľa nej sa nejakým spôsobom zorganizovať. Neskáčte mi do reči.

 • Keby ste tu sedeli, pán poslanec, dvakrát som to oznámil. Pán poslanec, dvakrát som to oznámil, že vypadlo technické zariadenie. Dokonca pán poslanec Cabaj prišiel za mnou, že s týmto hlasovaním je problém. Keďže ste to nepočuli, nie je problém Národnej rady, ale váš. Pred hlasovaním som znovu oznámil, že vypadlo technické zariadenie.

 • Pán podpredseda, ja som vám chcel oznámiť stanovisko. Nech sa páči, po mojom stanovisku vy zaujmite stanovisko, ale takto to nejde.

 • Pán poslanec, nemáte slovo. Pán poslanec Cuper – procedurálny.

 • Hrubo porušujete rokovací poriadok, čo ma nesmierne mrzí.

 • Pán poslanec, nehnevajte sa, prečítajte si rokovací poriadok. Až potom môžete hovoriť, kto čo porušuje. Pán poslanec Cuper, procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Pán podpredseda,... (časť výpovede nezachytená mikrofónom) proti tomu, akým spôsobom sa už druhý vedie táto schôdza.

 • Pán poslanec, procedurálny návrh sa začína podaním procedurálneho návrhu.

 • Procedurálny návrh sa začína tým, že predsedajúci neskáče neustále poslancom do reči.

 • Pán poslanec Maxon – procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil procedurálny návrh. Môj procedurálny návrh smeruje k predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Žiadam predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby vykonal všetky opatrenia na to, aby sa spravila komplexná revízia hlasovacieho zariadenia. Svoj návrh odôvodňujem tým, že keď je jasné, že postupujeme v súlade s rokovacím poriadkom, vtedy zlyhá hlasovacie zariadenie. Keď porušujeme rokovací poriadok, tak vtedy hlasovacie zariadenie spravidla je v poriadku.

 • Pán poslanec Cuper, procedurálny? Počkajte, kým vás... Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, aby sa schôdza Národnej rady viedla v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady. Tento svoj návrh...

 • Páni poslanci, toto nie je procedurálny návrh, takže budeme pokračovať ďalším bodom, a to je

  správa o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2004.

  Správu ste dostali ako tlač 864. Správu výborov máte v tlači 864a.

  Prosím guvernéra Národnej banky Slovenska pána Mariána Juska, aby správu uviedol. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, trošku väčší pokoj!

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o Národnej banke Slovenska uviedol správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok tohto roka.

  Makroekonomický vývoj na Slovensku bol v I. polrok 2004 ovplyvňovaný niektorými významnými faktormi, medzi ktoré patrili predovšetkým vstup Slovenska do Európskej únie a daňová reforma, v rámci ktorej došlo k zjednoteniu sadzieb dane z pridanej hodnoty, ako aj dane z príjmov právnických a fyzických osôb.

  Vývoj spotrebiteľských cien bol v I. polroku 2004 v súlade s očakávaniami NBS ovplyvnený predovšetkým domácimi nákladovými faktormi, ktoré boli do značnej miery spojené s administratívnymi opatreniami v oblasti regulovaných cien a nepriamych daní. Zvýšenie spotrebiteľských cien bolo tiež čiastočne prejavom implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky. V rámci vonkajších faktorov bol domáci cenový vývoj v prvých mesiacoch roka ovplyvnený hlavne nárastom cien ropy.

  Vývoj reálnej ekonomiky bol v I. polroku charakterizovaný zrýchlením rastu HDP, pričom jeho štruktúra bola v súlade s očakávaniami NBS vyváženejšia, to znamená, že pokračujúci rast zahraničného dopytu bol doplnený aj oživením domáceho dopytu, a to tak investičného, ako aj konečnej spotreby domácností, čo bolo podporené rastom reálnych miezd. V oblasti zahraničného obchodu bol priaznivý vývoj obchodnej bilancie eliminovaný vyššími ako očakávanými platbami dividend do zahraničia a nižším prílevom fondov z Európskej únie v porovnaní s predpokladmi. To sa prejavilo v náraste deficitu bežného účtu platobnej bilancie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V oblasti kapitálového a finančného účtu došlo k nárastu priamych zahraničných investícií v dôsledku zvýšenia majetkovej účasti zahraničných investorov v Slovenskej republike.

  Bežné hospodárenie vládneho sektora zaznamenalo v I. polroku pozitívny vývoj, ktorý bol ovplyvnený tak priaznivým makroekonomickým vývojom, ako aj daňovou reformou. Vplyvnom priaznivého makroekonomického vývoja reformných opatrení vlády boli podporené očakávania tak domácich, ako aj zahraničných investorov ohľadne pokračovania a udržania priaznivého vývoja ekonomiky a zdravých verejných financií. To sa spolu s relatívne vysokým úrokovým diferenciálom premietlo do zhodnocovania výmenného kurzu, na čo Národná banka Slovenska reagovala tak znižovaním úrokových sadzieb, ako aj devízovými intervenciami. Operácie NBS na devízovom a peňažnom trhu boli zamerané proti neprimeranému posilňovaniu výmenného kurzu slovenskej koruny, ktoré nebolo v súlade s jeho rovnovážnym vývojom a bolo spojené predovšetkým s prílevom krátkodobého kapitálu, ako aj so snahou o využitie existujúceho kladného úrokového diferenciálu.

  Priaznivý ekonomický vývoj spolu s absenciou dopytových tlakov na zvyšovanie cien a zhodnocujúcim sa kurzom slovenskej koruny boli dôvodom k zníženiu kľúčových úrokovým sadzieb NBS v priebehu I. polroka spolu o 11,5-percentuálneho bodu. Celkovo bol výkon menovej politiky NBS v súlade s predpokladmi menového programu, ako aj jeho aktualizácie.

  Aktuálne indikátory reálnej ekonomiky naznačujú, že aj v II. polroku pretrváva pozitívny ekonomický vývoj v dôsledku pokračujúceho rastu domáceho dopytu, pričom sa očakáva zmiernenie prorastového vplyvu čisto exportu na rast ekonomiky. V súvislosti s vykázanou rýchlejšou dynamikou HDP v I. polroku 2004 by táto mala pokračovať aj v ďalších štvrťrokoch, v dôsledku čoho by rast reálnej ekonomiky mal byť v roku 2004 o približne 1 percentuálny bod rýchlejší, ako boli hodnoty v aktualizovanom menovom programe, t. j. jeho dynamika by sa mohla pohybovať na úrovni 5,3 %.

  Na základe doterajšieho vývoja bežného účtu platobnej bilancie odhaduje NBS dosiahnutie mierne vyššieho ako očakávaného deficitu ovplyvneného predovšetkým vývojom bilancie výnosov a bežných transferov, ako aj vývojom obchodnej bilancie. Podiel deficitu bežného účtu by však nemal prekročiť 3 % na hrubom domácom produkte. Vo vývoji zahraničnoobchodnej bilancie nebol identifikovaný vznik nerovnovážneho vývoja, pričom jej deficit je krytý prebytkami na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie.

  V oblasti vývoja spotrebiteľských cien neboli identifikované signály o potenciálnom vzniku dopytového tlaku na zvyšovanie inflácie. Vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky bude v nasledujúcich mesiacoch závisieť od rýchlosti a miery prispôsobovania sa cien ďalších komodít očakávaným cenovým úrovniam, ako aj od vplyvu konkurencie na trhu, ktorá môže tlmiť cenový vývoj potravín. V II. polroku 2004 by sa podľa očakávania Národnej banky Slovenska úroveň inflácie mala pohybovať v stanovenom koridore aktualizovaného menového programu v jeho hornej polovici.

  Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem. Prosím teraz predsedu...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci! Páni poslanci, prosím vás. Pán podpredseda Národnej rady.

  Prosím teraz predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Pála Farkasa, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán guvernér Národnej banky Slovenska, správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2004 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 888 z 30. septembra 2004 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo do 13. októbra 2004. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie, rozpočet a menu, ktorý pripraví spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výsledky rokovania výborov. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 30. septembra 2004 č. 888 správu o menovom vývoji prerokovali tieto výbory: výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 494 zo dňa 18. októbra, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením č. 448 zo dňa 13. októbra a výbor pre pôdohospodárstvo uznesením č. 262 zo dňa 5. októbra 2004. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predloženú správu prerokovali a svojím uznesením túto správu zhodne zobrali na vedomie, zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2004 vziať na vedomie.

  Zo strany výborov NR SR ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v súlade s § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 a 5 schválil spoločnú správu uznesením č. 497 zo dňa 18. októbra 2004. Súčasťou tejto spoločnej správy je aj návrh uznesenia Národnej rady, v ktorom navrhuje ako gestorský výbor zobrať túto správu na vedomie.

  Ďakujem pekne. Prosím, otvorte rozpravu, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán predseda výboru.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Páni poslanci, budeme hlasovať, takže vás žiadam, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru.

  Pán spravodajca, nech sa páči, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Budeme hlasovať o návrhu uznesenia k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2004 s tým, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie túto správu. Nech sa páči, dajte o tom hlasovať, pán predsedajúci.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu tohto uznesenia, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie túto správu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za 76, proti 1, zdržalo sa 43.

  Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili.

  V rokovaní budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 (tlač 865).

  Spoločnú správu výborov máte v tlači 865a.

  Návrh uvedie predseda Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne František Halmeš. Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážení páni podpredsedovia, vážené panie poslankyne, páni poslanci, správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 sa predkladá na rokovanie Národnej rady v súlade s vaším uznesením č. 703 zo 16. 12. 2003.

  Predloženú správu prerokovala Dozorná rada Sociálnej poisťovne na svojom zasadnutí 9. septembra tohto roka a samozrejme Rada riaditeľov. Obsahom správy sú údaje o výsledkoch financovania činnosti, ktoré Sociálna poisťovňa vykonáva v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004, schválený Národnou radou, predpokladá, že zdroje, teda tvorba fondov celkom, by mali dosiahnuť celkovú sumu 130,4 mld. Sk a výdavky, teda použitie zdrojov, 110,3 mld. Sk. Schválený rozpočet Sociálnej poisťovne bol následne rozpísaný podľa jednotlivých položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie. V časovom rozpise nebola z objektívnych, teda časových dôvodov zohľadnená valorizácia dôchodkov od 1. februára tohto roku o 4 % a vplyv zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461.

  Oproti východiskám rozpočtu boli vyššie ako predpokladané náklady na dávky v nezamestnanosti takmer o 400 mil. Sk, keď počet poberateľov dávok na začiatku roka dosiahol 105 000 oproti rozpočtom predpokladaným 55 000. Na základe uvedených právnych noriem plynuli do Sociálnej poisťovne v hodnotenom období príjmy z poistného, úhrad poplatkov za neplnenie oznamovacej povinnosti, penále, pokút a ostatné príjmy vo výške 51 668 mil. Sk, čo je 45,42 % plnenie rozpočtu. Spolu s prevodom finančných prostriedkov z minulých rokov boli v I. polroku k dispozícii zdroje v celkovej výške 68 117 mil. Sk.

  Použitie finančných prostriedkov základných fondov a správneho fondu predstavovalo celkom 54 270 733 000 Sk, čo je 49,13-percentné plnenie rozpočtu. Bilančný rozdiel z výsledku hospodárenia bežného roka predstavuje deficit vo výške 2 602 mil. Sk s tým, že hospodárenie základných fondov z príjmov v bežnom roku bolo v základnom fonde nemocenského poistenia, fonde úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti prebytkové, ale v základnom fonde starobného a základnom fonde invalidného poistenia deficitné.

  Nepriaznivý vývoj v zdrojoch Sociálnej poisťovne o 2 149 mil. Sk, ktorý má vplyv na bilančný rozdiel v hodnotenom období, je ovplyvnený predovšetkým nižšími ako rozpočtovanými príjmami od štátu vo výške takmer 400 mil. Sk, nesplnením ostatných príjmov vo výške viac ako 300 mil. Sk a nenapĺňaním príjmov z poistného plynúce cez pobočky vo výške viac ako 1 mld. Sk. Sociálna poisťovňa vypracúva opatrenie na zvýšenie zdrojov, a to najmä v týchto dňoch aktuálnou mimoriadnou amnestiou na odpustenie penále po zaplatení dlžných súm z minulých rokov, kde predpokladáme získať zdroje v celkovej výške približne 1,5 mld. Sk a zvýšením úspešnosti percenta výberu poistného za nezaplatené poistné v tomto roku v celkovej sume približne 500 mil. Sk.

  Deficity v základnom fonde starobného poistenia a základnom fonde invalidného poistenia vykrývala Sociálna poisťovňa z vlastných zdrojov s tým, že sa pritom opierala o ustanovenia § 167 zákona č. 461, keď použité prostriedky bolo možné podľa citovaného zákona na základe rozhodnutia Rady riaditeľov použiť v iných fondoch, teda presúvať medzi jednotlivými fondmi.

  Na celkovom bilančnom rozdiele, ktorý k 30. 6. predstavoval aktívne saldo takmer 14 mld. korún, bol podiel jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne po vykrytí deficitov základného fondu, starobného a invalidného poistenia takýto:

  - fond nemocenského poistenia: 4 311 mil. korún,

  - fond starobného poistenia: 1 545 mil. korún,

  - fond invalidného poistenia: 915 mil. korún,

  - fond úrazového poistenia: 2 487 mil. korún,

  - garančné poistenie: 2 550 mil. korún,

  - fond poistenia v nezamestnanosti: 429 mil. korún,

  - v rezervnom fonde: 1 200 mil. korún a

  - v správnom fonde: 406 mil. korún.

  Vážené panie poslankyne a páni poslanci, na záver chcem zvýrazniť, že Sociálna poisťovňa v súvislosti s uplatňovaním zákona o sociálnom poistení prechádza v tomto období kolosálnou transformáciou, ktorú odborníci považujú za najrozsiahlejšiu od roku 1948. Popri, podľa nášho názoru, dobrom zvládnutí týchto reforiem a zmien pretrvávajú v činnosti Sociálnej poisťovne aj určité problémy, ktoré majú vplyv aj na výsledky hospodárenia, ktoré som tu prezentoval. Možno sem zaradiť okrem niektorých príliš optimisticky predpokladaných ukazovateľoch aj problémy s informačnými technológiami, ktoré nie vždy produkovali objektívne a včasné informácie. Súčasne chcem povedať, že táto situácia sa za posledné mesiace výrazne zlepšila a do konca roka predpokladáme – po uskutočnení opatrení, ktoré som predniesol, teda uplatnenie odpustenia penále a zvýšenia úspešnosti výberu poistného – dobehnutie základného deficitu, ktorý Sociálna poisťovňa v polovici roka mala.

  Ďakujem vám za pozornosť a som pripravený reagovať na vaše otázky.

 • Ešte predtým, čo by ste reagovali, pán riaditeľ, dávam slovo poverenej členke výboru pre sociálne veci a bývanie poslankyni Ľubici Navrátilovej, aby podala správu o výsledku prerokovania tohto návrhu v jednotlivých výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o spoločnej správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. októbra 2004 č. 907 pridelil správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 na prerokovanie dvom výborom, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením z 5. októbra 2004 č. 459, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 13. októbra 2004 č. 291. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré správu prerokovali, nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne návrhy.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor na základe uznesení výborov k správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predloženú správu vziať na vedomie. Zároveň ma gestorský výbor určil ako spoločného spravodajcu.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania správy vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie dňa 13. októbra 2004 pod č. 291. Spoločná správa obsahuje aj návrh uznesenia, v ktorom Národná rada konštatuje, že správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 bola predložená v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 703 zo 6. decembra 2003, b) berie na vedomie správu o hospodárení Sociálnej poisťovne, po druhé, berie na vedomie bilančný rozdiel hospodárenia k 30. júnu vo výške mínus 2,6 mld. korún a v štruktúre tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia, a po tretie, že bilančný rozdiel po presune medzi fondmi a presunom zostatkov minulých rokov k 30. 6. je vo výške 13,8 mld. korún a takisto v štruktúre, ktorá je uvedená v priloženom návrhu.

  Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu a hlásim sa do rozpravy.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa.

  Otváram rozpravu. Okrem vás mám písomne prihláseného do rozpravy pána poslanca Blajska. Nech sa páči, pani poslankyňa Navrátilová, máte slovo.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, chcela by som uviesť niekoľko čísel, ktoré sú z hľadiska verejných financií akýmsi mementom, pretože hospodárenie Sociálnej poisťovne, tak ako sa začína vyvíjať, neveští nič dobré pre verejné financie. V roku 2002 sa vo fondoch Sociálnej poisťovne vyzbieralo 96,8 mld. korún, výdavky boli 91,3 mld. korún, celkový bilančný rozdiel bol plus 5,5 mld. korún. Podobná situácia sa zopakovala aj v roku 2003, keď rok 2003 skončil s bilančným rozdielom 5,1 mld. korún.

  Máme za sebou prvý polrok, správa uvádza, že nebyť toho, že máme bilančné prebytky z minulých rokov, Sociálna poisťovňa – a to nie som pamätník, či to bolo vždy tak – po prvýkrát asi skončí s bilančným rozdielom v I. polroku o 2,6 mld. korún. Celý ten problém, tak ako ho ja vnímam, je v tom, že na jednej strane máme nastavené sadzby poistného tak, že v úhrne vo všetkých fondoch sa vyberie viac, ako Sociálna poisťovňa potrebuje, ale v dvoch fondoch, a to je fond invalidného poistenia a fond starobného poistenia, sú sadzby nastavené zle.

  Pri tejto príležitosti chcem upozorniť ešte na jeden ďalší moment a to je nemocenské poistenie. Prenikli informácie o tom, že sa má zo Sociálnej poisťovne oddeliť nemocenské poistenie a má prejsť do komerčných spoločností. Dnes do nemocenského poistenia, ktoré je prebytkové, sa dostávajú peniaze, ktoré používame na vykrytie potrieb v starobnom dôchodkovom fonde, pardon, v invalidnom fonde a vo fonde poistenia v starobe a tieto peniaze môžu reálne v Sociálnej poisťovni chýbať. Ak sa teda pripravuje odčlenenie nemocenského poistenia zo Sociálnej poisťovne do komerčnej sféry, upozorňujem na tento fakt, že treba prestaviť sadzby nemocenského poistenia tak, aby zodpovedali realite a ubraté percentá previesť na starobné poistenie a invalidné poistenie.

  Pán riaditeľ tu hovoril, že má problémy, a ja verím tomu, že má problémy, pretože nie je to len záležitosť Sociálnej poisťovne, ale podľa mojej mienky prílišný optimizmus ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čo sa týka možnosti Sociálnej poisťovne vybudovať svoju technickú infraštruktúru na taký dôležitý a obrovský manéver, akým Sociálna poisťovňa dnes prechádza. Ja si myslím, že údaje, ktoré nám pán riaditeľ poskytol, a táto kritika nejde na stranu pána riaditeľa, ale skôr na prípravu na ministerstve, nie sú veľmi dôveryhodné práve kvôli tomu, že samotná informačná technológia, ktorá sa nasadzuje v Sociálnej poisťovni, nezodpovedá úlohám, ktoré Sociálna poisťovňa musela plniť od začiatku roka. A môžem vám povedať len také drobné zaujímavé čísla, že v nemocenskom poistení je výber poistného na úrovni zamestnanca 9,46 %, na úrovni zamestnávateľa 110 %. Čiže tie čísla dnes naozaj nezodpovedajú realite a verím, že do konca roku Sociálna poisťovňa preúčtuje tieto čísla.

  Čo je však veľmi zlým trendom, a to tvrdím, že nie je dobrý krok ani zo strany Sociálnej poisťovne, to je vymáhanie pohľadávok. Pohľadávky od 31. 1. 2004 do 30. 6. 2004 narástli z úrovne 61 mld. na úroveň 62,3 mld., čo je nárast 1,3 mld. len za I. polrok roku 2004. Je to hrozivé číslo. Ak by nebola vyplatená táto tisíc koruna a ak by nebol nárast týchto pohľadávok, Sociálna poisťovňa by bola v tomto okamihu v bilančnom rozdiele na nule. Ja som hlboko presvedčená o tom, že penále, a to vrátane týchto penále, pokiaľ som pochopila, bude znamenať to, že bude to priamy apel na ľudí, aby zhoršili platobnú disciplínu. A nie som natoľko optimista, že tie peniaze, ktoré prídu do Sociálnej poisťovne, dosiahnu úroveň týchto 1,3 mld. korún, o ktoré narástli tieto pohľadávky. Dosť ma mrzí, že bol zamietnutý môj návrh, aby sa penále v Sociálnej poisťovni nemohli odpúšťať. Pevne verím, že sa k tomuto návrhu ešte raz vrátime, pretože sadzby penále sú už také nízke, že jednoducho môžu tí, ktorí majú problémy s platením, zaplatiť aj tieto penále.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Fico s procedurálnym návrhom.

 • Pán predseda, pokiaľ by bol všeobecný súhlas, chcel by som navrhnúť vzhľadom na priebeh schôdze Národnej rady, aby sme rokovali aj po 12.00 hodine, pretože si myslím, že je možnosť ukončiť schôdzu okolo 13.00 hodiny, čo by znamenalo, že nemusíme robiť obedňajšiu prestávku. Ak je všeobecný súhlas s takýmto návrhom.

 • Páni poslanci? Áno. Ale prosím, páni poslanci, je všeobecný súhlas s návrhom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Pán poslanec Blajsko, nech sa páči. Budeme pokračovať aj po 12.00 hodine.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, poslanci, vážený pán predseda Rady riaditeľov, hospodárenie Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004 z hľadiska bežného roka charakterizuje vyššiu mieru čerpania výdavkov, a to na 49,18 % v porovnaní s plnením príjmov 45,42 %. Vyústilo to do deficitu hospodárenia v bežnom roku v sume 2 602,1 mil. korún. Deficitné hospodárenie sa týka základného fondu pri starobnom poistení, je to mínus 5 043,6 mil. korún a pri základnom fonde invalidného poistenia v sume mínus 4 884,6 mil. Sk. Výber poistného realizovaný pobočkami Sociálnej poisťovne sa zabezpečil v úrovni 46,16 % rozpočtu, vzhľadom na postupný rast priemernej mzdy možno očakávať vyššie príjmy v tomto druhom polroku. V porovnaní s rokom 2003 poklesli príjmy z poistného na nemocenské poistenie o 2 488,5 mil. Sk a na dôchodkové poistenie v sume 1 284,9 mil. Sk. Pokles týchto príjmov je ovplyvnený znížením sadzby poistného z 28 na 26 %. Poistné platené štátom predstavovalo 2 355 mil. Sk, čo je 43,7 % rozpočtu. Ide o pomerne nízke plnenie príjmov, ktoré je ovplyvnené aj legislatívnymi zmenami schválenými v roku 2003 v súvislosti s prídavkami na dieťa, ako aj nadhodnotením počtu poistencov, za ktorých platí poistné štát. V rozpočte sa uvažovalo s počtom poistencov 191 950, v skutočnosti je počet nižší o 14 084.

  Možno usudzovať, že rozpočtované príjmy z poistného plateného štátom sa nedosiahnu ani v celoročnej relácii. Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávky na poistnom v sume vyššej ako 62,3 mld. Sk. V porovnaní s koncom januára 2004 došlo k nárastu pohľadávok o 1,3 mld. Sk. Bližšie informácie k štruktúre pohľadávok a možnosti ich úhrady nie sú v správe o hospodárení. Možno len pre informáciu uviesť, že miera plnenia rozpočtovaných príjmov z dlžného poistného pri jednotlivých základných fondoch je pomerne nízka. Pri základnom fonde nemocenského poistenia príjmy z dlžného poistenia sú plnené na 24,04 %, pri základnom fonde starobného poistenia na 19,63 %, pri základnom fonde invalidného poistenia na 15,17 %, pri základnom fonde poistenia v nezamestnanosti na 2,33 %.

  Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne sa má v roku 2004 pristúpiť ku generálnemu pardonu odpustenia pohľadávok súvisiacich s penále a pokutami, čím by sa mali formou zaplatenia istiny získať prostriedky v tej sume, ako som spomenul, 1,3 mld. Sk. Obdobný generálny pardon pre neplatičov platil aj, myslím, v roku 2001.

  Výdavky základného fondu starobného poistenia boli vynaložené v sume 34 820 mil. Sk, čo je 44,20 % rozpočtu. Vo výdavkoch sa premietajú aj zvýšené výdavky súvisiace so zvýšením dôchodkov s účinnosťou od 1. 2. 2004, ktoré si vyžiadalo z rozpočtu zvýšené výdavky v sume viac ako 1,5 mld. Sk. Výdavky sú však ovplyvnené počtom vybavených žiadostí o priznanie dôchodkov. Vzhľadom na to, že zo strany Sociálnej poisťovne neboli všetky žiadosti vybavené v stanovených termínoch dá, sa očakávať, že k zvýšeniu čerpania výdavkov v základnom fonde starobného poistenia z tohto titulu dôjde v druhom polroku 2004. Určité úspory v tomto základnom fonde oproti rozpočtu súvisia aj s tým, že v rozpočte sa vychádzalo z predpokladu, že invalidné dôchodky dôchodcom v poproduktívnom veku sa budú vykazovať v základnom fonde starobného poistenia.

  V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. musia byť tieto invalidné dôchodky vykazované v základnom fonde invalidného poistenia. Tento faktor vyvolal vysoké čerpanie výdavkov základného fondu invalidného poistenia, ktoré v percentuálnom vyjadrení dosiahlo za prvý polrok 2004 až 70,75 %. V porovnaní s koncom roku 2003 poklesol počet vyplácaných dôchodkov o 2 059. Výraznejší pokles počtu vyplácaných dôchodkov je pri starobných dôchodkoch mínus 2 991 a pri invalidných dôchodkoch mínus 1 745. Pokles počtu starobných dôchodkov možno zdôvodniť vplyvom predĺženia dôchodkového veku, pri invalidných dôchodkoch sa však premietajú sprísnené podmienky nároku na invalidný dôchodok.

  Výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti dosiahli 2 384,5 mil. Sk, čo je 83,49 % plnenia rozpočtu. Mimoriadne vysoké percento čerpania súvisí predovšetkým s kvantifikáciou výdavkov na dávky v nezamestnanosti, ktorá vychádzala z priemerného mesačného počtu poberateľov 55-tisíc, kým skutočné počty poberateľov boli vyššie v priemere o cca 40-tisíc. Pri kvantifikácii rozpočtu bol značne podcenený počet tých poberateľov dávok, ktorým bola dávka priznaná podľa predpisov účinných do konca roka 2003. Tento vplyv sa premieta aj do čerpania výdavkov základného fondu poistenia v nezamestnanosti v celoročnej relácii.

  Na druhej strane by však čerpanie mohli ovplyvniť priaznivejšie ukazovatele vývoja miery nezamestnanosti, tak ako ich prezentuje vláda. Tento vplyv však zatiaľ v čerpaní výdavkov nebadať. V kapitálových výdavkoch správneho fondu čerpaných relatívne veľmi málo, len na 10,56 %, sa vynaložilo na informačnú komunikačnú technológiu 8,8 mil. Sk, čo je 1,6 % rozpočtu. V rámci projektu Svetovej banky je v rozpočte vyčlenená suma 506,6 mil. Sk. V prvom polroku 2004 neboli čerpané žiadne prostriedky na tento účel. Žiadalo by sa vedieť viac, ako sa predpokladá realizovať tento významný i finančne náročný projekt.

  Všeobecne možno konštatovať, že výdavky správneho fondu sa vynakladali v úsporných režimoch. Hospodárenie bežného roka sa skončilo s deficitom 2 602,1 mil. Sk. V tom okruhu dôchodkového poistenia, základného fondu starobného poistenia a základného fondu invalidného poistenia bol deficit 9 928,2 mil. Sk. Deficit základných fondov starobného poistenia, invalidného poistenia bol pokrytý z prostriedkov rezervného fondu v sume 3 690 mil. Sk a presun finančných prostriedkov základného fondu poistenia v nezamestnanosti v sume 7,5 mld. Sk.

  Treba konštatovať, že riešenie deficitu v okruhu dôchodkového poistenia bolo možné predovšetkým využitím zostatku základného fondu poistenia v nezamestnanosti ešte z roku 2003. Ide o prevod z roku 2003, ktorý predstavoval sumu 7 351,9 mil. Sk. Po pokrytí deficitov základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia vykázala Sociálna poisťovňa bilančný rozdiel prebytok v sume 13 847,2 mil. Sk oproti rozpočtovanému prebytku 20 056,5 mil. Sk. V rámci bilančných rozdielov jednotlivých fondov treba upozorniť na to, že hospodárenie základného fondu poistenia v nezamestnanosti skončilo po pokrytí deficitov v iných základných fondoch v okruhu dôchodkového poistenia prebytkom 429,4 mil. Sk oproti rozpočtu 8 837,8 mil. Sk. Žiadalo by sa takisto vedieť, ako ovplyvní hospodárenie základného fondu starobného poistenia a základného fondu invalidného poistenia poskytovanie jednorazového príspevku dôchodcom v sume 1 000 Sk vplyvom zvýšenia dôchodkov s účinnosťou od 1. 2. 2004 a predpokladaná valorizácia dôchodkov od 1. 12. 2004.

  Dámy a páni, ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Blajsko bol posledný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chcete sa vyjadriť, pán predseda?

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Ospravedlňujem sa, ale pán poslanec Blajsko bol prihlásený do rozpravy písomne. Teraz sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Burian. Končím možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som len krátko zareagoval na správu, ktorá bola predložená poslancom Národnej rady o hospodárení v Sociálnej poisťovni. Musím na ňu reagovať z dvoch hľadísk.

  Prvé hľadisko je príjmová zložka Sociálnej poisťovne. Ako ste si všimli, príjmová zložka Sociálnej poisťovne za I. polrok nie je naplňovaná o viac ako 5 mld. korún, pokiaľ ideme z hrubých čísel. Výpadok v starobnom a invalidnom fonde je 2,6 mld. Tieto čísla sú dosť varujúce a myslím si, že aj minister financií, keď konštatoval riziká štátneho rozpočtu na rok 2005, konštatoval, že je vážnym alebo vážnym mementom môže byť výpadok príjmov Sociálnej poisťovne. Musím sa s týmto jeho stanoviskom stotožniť vzhľadom už na spomínané dáta. Myslím, že tento schodok sa prehlbuje a určite nám predseda Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne povie aj najaktuálnejšie dáta, ktoré, si myslím, sú horšie, ako teraz vyznievajú. Myslím, že tento dôsledok príjmov, aj keď táto správa je, by som povedal, tak neurčito deklarovaná, jednoznačne poukazuje na to, že vykazovanie ľudí podľa štatistických metód a vykazovanie nezamestnaných ľudí podľa štatistických metód a vykazovanie evidencie nezamestnaných podľa evidencie Národného úradu práce je výrazne odlišná. A myslím, že tieto disproporcie poukazujú na to, že všetky technické opatrenia, ktoré boli robené na to, aby sa nezamestnanosť vykazovala ako relatívne nízka, sa odzrkadľujú v tej sume, ktorá je nutná na vyplatenie dávok v nezamestnanosti. A tá, bohužiaľ, stúpa. Čiže musím povedať, že výsledky Štatistického úradu sa viac približujú k skutočnosti, ktorá dnes existuje na trhu práce, ako tomu, čo sa vykazuje alebo čo sa chce vykazovať, alebo vykazuje na úrade práce. Čiže vyraďovaním ľudí z evidencie a tak ďalej a technickým upravovaním či už nejakými prémiovými ukazovateľmi pre pracovníkov úradu práce, aby vykázali nezamestnanosť na požadovanej úrovni, nie na úrovni, ktorá je reálnou skutočnosťou.

  Druhou významnou vecou je podľa mňa technická nepripravenosť alebo pripravenosť Sociálnej poisťovne. Je tu veľmi, veľmi nebezpečný precedens vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa, a to možno pán riaditeľ vie, do akého času nebola schopná vystavovať vôbec penalizáciu za fyzické alebo právnické osoby, ktoré nezaplatili svoje príspevky do Sociálnej poisťovne. Myslím, že je to veľmi varovný signál na to, že Sociálna poisťovňa nie je v stave pri legislatívnych zmenách, aj keď sú to náročné legislatívne zmeny a činnosť práce v Sociálnej poisťovni nebola veľmi jednoduchá, ale stav, bohužiaľ, je taký, že Sociálna poisťovňa nemá dostatočný prehľad o tom, kto jej dlží, kto jej nezaplatil alebo v akej výške nezaplatil a aké penalizačné sankcie by mali vyvodiť z tohto opatrenia.

  Čiže na to veľmi upozorňujem, lebo do toho nám vstúpil precedens, ktorý sa zase ide opakovať, ako generálny pardon, ktorý, myslím si, nie je ani v súlade so zákonnou úpravou zákona o sociálnom poistení vzhľadom na to, že generálny pardon sa musí deklarovať ako pardon, ktorý nehovorí o jednorazovom odpúšťaní, ale o odpustení iba v závažných prípadoch, o odpustení penále. Čiže to nemôžeme brať ako precedens, ktorý použijeme pre všetky podnikateľské subjekty, ale pre závažné prípady, ktoré sú objektívne zdôvodniteľné. Čiže na základe toho by som zároveň chcel dať do pozornosti návrh na uznesenie, ktorý by som rád prečítal.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. žiada Sociálnu poisťovňu

  1. doplniť predmetnú správu o hospodárení Sociálnej poisťovne o informácie týkajúce sa celkovej výšky odpustených penále z nezaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2004,

  2. doplniť správu o zoznam odpustených penále voči jednému subjektu nad 100 000 Sk v jednom roku so zdôvodnením odpustenia a preukázania výhodnosti, t. j. zaplatení istiny po odpustení penále,

  3. doplniť výšku a počet prepisov penále za nezaplatené odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2004 a

  4. aby o splnení tohto uznesenia informovala Národnú radu Slovenskej republiky na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Čiže bol by som veľmi rád, aby takýto prehľad dostala Národná rada, aby v budúcnosti pri takýchto generálnych pardonoch sa neudialo to, že jednoducho zabudneme na to, čo bolo, a prikryjeme neporiadok, neprekryjeme nejakým generálnym pardonom, ktorý sa nám môže v budúcnosti veľmi vypomstiť už v súvislosti s prechodom na kapitalizačný pilier. Ak je takáto nepripravenosť v Sociálnej poisťovni pri zmene len legislatívy v roku 2004, od 1. 1. 2004, chcem byť optimista na to, že pri prechode na kapitalizačný pilier nenastanú problémy, ktoré máme, by som mal v živej pamäti v okolitých krajinách, ako je Poľsko, kde na začiatku 3 milióny ľudí bolo mŕtvych duší, kde sa nevedeli priradiť platby k tým ľuďom, za ktorých zamestnávateľ alebo zamestnanec platil, a tým nastal obrovský chaos, kde ešte do dnešného dňa nevedia prispôsobiť peniaze alebo prispôsobiť vôbec evidenciu finančných zdrojov.

  Čiže bol by som veľmi rád a budem optimista na to, že pri tých všetkých problémoch, ktoré Sociálna poisťovňa pri transformácii, pri všetkých náležitostiach, ktoré súviseli so zmenou zákona a legislatívy, bude schopná kvalitne a bez rôznych pardonov pokračovať tak, aby schodky alebo aby príjmová zložka Sociálnej poisťovne bola zabezpečená tak, ako by mala byť.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán predseda, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne a páni poslanci, musím hneď úvodom povedať, že vystúpenia kolegov poslancov, vašich kolegov poslancov, a pani poslankyne boli kvalifikované a reagovali naozaj, povedal by som, objektívne na vývoj situácie v Sociálnej poisťovni vrátane východísk, ktoré sa dajú kvantifikovať, teda vrátane východísk, ktoré boli buď k dispozícii v správe o hospodárení za I. polrok, alebo v zachytávaní trendov, ktoré možno už teraz pozorovať.

  Chcem povedať, že nebudem sa vyjadrovať k otázkam, ktoré súvisia s východiskami rozpočtu, ktorý bol schválený v Národnej rade, nielen preto, že som sa toho nezúčastnil, ale aj preto, že sú predmetom neustálych analýz a že niektoré naozaj optimistické očakávania sa nepotvrdili. Ako na ilustráciu uvediem jeden, dva príklady, jeden pozitívny, jeden negatívny a potom sa vyjadrím k niektorým podnetom, ktoré zazneli vo vystúpeniach poslancov.

  Počet poistencov štátu, ktorý predpokladal rozpočet, je nižší o zhruba 17-tisíc poistencov, to sa premieta niekoľko sto miliónmi nižšími príjmami na strane príjmu Sociálnej poisťovne. Vo verejných financiách je to neutrálny ukazovateľ a povedal by som, že je to pozitívna skutočnosť.

  Druhá vec je, ako páni poslanci konštatovali, že štatistické znižovanie miery nezamestnanosti sa automaticky nepremieta do znižovania počtu poberateľov dávok v nezamestnanosti, a to už nehovorím o vytváraní nových pracovných miest alebo stabilizácii predpokladaného počtu pracovných miest. V Sociálnej poisťovni sa negatívne premietla aj tá skutočnosť, že sa zvyšuje počet osôb samostatne zárobkovo činných, ktorí pracujú na živnosť, ale pritom nie sú ešte zaevidovaní v Sociálnej poisťovni, to znamená, že nám ubudol počet poistencov a ich prechod do inštitútu samostatne zárobkovo činných osôb sa zatiaľ neprejavil pozitívne a prejaví sa až k 30. 6. budúceho roka. To len na ilustráciu toho vývoja.

  Čo sa týka zásadných pripomienok k aktuálnemu stavu Sociálnej poisťovne. Dva problémy považujem za kľúčové, ktoré boli predmetom kritiky: stav informačných technológií a možnosti robiť objektívne analýzy a potom otázka generálneho pardonu, ktorá sa stala aktuálnou a dnešný deň bola o 11.00 hod. vyhlásená na tlačovej konferencii so všetkými podmienkami, ktoré sú veľmi dôležité, pretože nie je to generálny pardon taký, ako by zodpovedal svojmu názvu, ale je to všeobecné odpustenie penále pre tých, ktorí spĺňajú určité podmienky pri rešpektovaní nielen zákona o sociálnom poistení, ale aj zákona o štátnej pomoci v súlade s normami Európskej únie.

  Takže generálny pardon, pani poslankyňa, vychádza z predpokladu, že naozaj budete mať návrh na definitívne ukončenie možnosti odpúšťať penále v legislatíve. To znamená, že v budúcnosti by nebolo možné zo strany Sociálnej poisťovne odpúšťať penále vôbec. Je to zdôvodnené aj tým, že kým kedysi sa penále tvorilo vo výške 0,2 % za každý jeden deň, v súčasnosti je to už len 0,05 %, čo predstavuje ročne len 18 % penále, ale v minulých rokoch to bolo zhruba 75 % a nebola tam ani hranica, ktorá by bránila presiahnuť výšku dlžného poistného, ale mohla ju samostatne presiahnuť, to je prvá poznámka.

  Druhá poznámka. Podmienky na všeobecné odpustenie penále sú veľmi limitované tzv. nepriamou štátnou pomocou a môžu byť zo strany Sociálnej poisťovne v každom konkrétnom prípade posudzované len do výšky 100-tisíc EUR. Všetko ostatné musíme robiť len so súhlasom Európskej komisie, to znamená, že tá výška odpustenia je veľmi limitovaná, a preto aj naše očakávanie je nižšie, ako by sme pri optimistickom variante mohli dosiahnuť.

  Sľúbil som 5 minút, neviem, či môžem, ešte 3 minúty by som potreboval.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Sú to vážne veci, pretože budú ovplyvňovať život Sociálnej poisťovne.

  A čo sa týka odpúšťania penále, tak Sociálna poisťovňa eviduje už nie 62 mld., ale 70 mld. pohľadávok s tým, že sme prebrali aj dlžné sumy a penále z Národného úradu práce. V rámci možnej legislatívy sa pripravujeme na mohutný úder v budúcom roku, ktorý však musíme dobre pripraviť, aby sme postúpili pohľadávky tretej osobe na vymáhanie, pretože Sociálna poisťovňa naozaj nebude mať dispozíciu ani v najbližších rokoch, aby bola dostatočne efektívna tak, ako by si situácia vyžadovala.

  Čo sa týka informačných technológií, pravdou je, že sa to negatívne prejavilo minimálne v siedmych až ôsmych mesiacoch, nastali problémy s identifikáciou platieb. V súčasnosti sa situácia výrazne konsoliduje, a preto si môžeme dovoliť už zasielať výzvy všetkým neplatičom, pretože platby sú identifikované, a predpokladám, že to je dobrý signál aj na to, aby sme druhý pilier na začiatku roka zvládli.

  Peniaze zo Svetovej banky sú predovšetkým plánované na vybudovanie individuálnych účtov poistencov a budú použité až v budúcom roku. V tomto roku nepredpokladáme, že by boli použité.

  Keďže dostávam neverbálne aj verbálne signály z pléna, aby som už skončil, ďakujem vám za pozornosť aj za pripomienky, ktoré boli vznesené. A uznesenie, ak bude prijaté, tak bude predmetom nášho plnenia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa, spoločná spravodajkyňa Navrátilová, máte? Nie.

  Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za I. polrok 2004, ktorú prerokúvame ako tlač 865.

  Poprosím teraz pani spoločnú spravodajkyňu poslankyňu Navrátilovú, aby predniesla návrh uznesenia.

 • V rozprave vystúpili traja poslanci, pán poslanec Burian predniesol návrh uznesenia, takže momentálne tu máme dva návrhy uznesenia, ktoré sa však nevylučujú. Takže by som vás poprosila, pán predseda, dajte hlasovať o uznesení, ktoré je v spoločnej správe výborov.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 120 za, 1 proti, 8 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia pána poslanca Buriana.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Buriana.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 66 za, 1 proti, 67 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďakujem pánovi predsedovi aj pani spoločnej spravodajkyni.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I z 27. júla 2004, evidovanej pod č. 2Pv 722/02, o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 873).

  Poprosím teraz pána predsedu mandátového a imunitného výboru Ľubomíra Lintnera, aby Národnú radu informoval o výsledku a stanovisku výboru, ktorému bol návrh pridelený na prerokovanie. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som pred vás predstúpil so správou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I z 27. júla 2004, evidovanej pod č. 2Pv 722/02, o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Generálny prokurátor Slovenskej republiky listom zo dňa 17. augusta 2004 v súlade s ustanovením § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že JUDr. Stanislav Lešo, okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I, žiada Národnú radu Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka a súčasne zaslal túto žiadosť spolu s jej odôvodnením.

  Ctené kolegyne, vážení kolegovia, tú prílohu máte k dispozícii, čiže nebudem ju čítať.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 851 z 20. augusta 2004 pridelil predmetnú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, aby podľa § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na 18. schôdzi výboru dňa 8. septembra 2004 a druhý raz 22. septembra 2004. Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa so súhlasom výboru zúčastnila prokurátorka Okresnej prokuratúry v Bratislave Mgr. Pechová, ktorá predložila žiadosť o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka. So súhlasom výboru sa na schôdzi zúčastnil aj JUDr. Ctibor Košťál, námestník generálneho prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Súčasne pán poslanec Ing. Dušan Muňko ústne požiadal o možnosť zúčastniť sa na schôdzi výboru aj advokáta JUDr. Juraja Kuráňa, CSc., ktorý v predmetnej trestnej veci vystupuje ako jeho zvolený obhajca. Ako dôvod uviedol poskytnutie právnej pomoci poslancovi Ing. Dušanovi Muňkovi pri rokovaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor o tejto žiadosti hlasoval a súhlasil s účasťou právneho zástupcu Ing. Dušana Muňka na schôdzi výboru.

  Na úvod rokovania výboru uviedla prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I Mgr. Pechová, že sa pridŕža písomného podania zo dňa 27. júla 2004 č. 2Pv 722/02 a nemá k veci viac čo dodať. Rovnako sa vyjadril aj prítomný námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Ctibor Košťál. Prítomní členovia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky nemali na predkladateľa výboru žiadne otázky a ďalšia časť rokovania výboru sa konala bez ich účasti.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov umožnil poslancovi Ing. Dušanovi Muňkovi účasť na schôdzi výboru, ktorý sa tiež vyjadril k žiadosti prokuratúry. Poslanec Dušan Muňko uviedol, že je chovateľom papagájov takmer 50 rokov a vždy dodržiaval právne predpisy upravujúce túto činnosť. Je si vedomý skutočnosti, že mal vymeniť jeden druh dokladu potrebný na chov za druhý druh dokladu, avšak táto povinnosť mu vyplynula až štyri roky po účinnosti základného právneho predpisu, pričom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako gestor uvedenej problematiky nevydalo príslušný vykonávací predpis na jeho realizáciu. Uvedenú skutočnosť považuje za nedostatok právnej úpravy a jej neúplnosť v danom období, keď malo dôjsť k predmetnému skutku, za ktorý má byť trestne stíhaný. Poukázal na chyby aj v súčasnosti platného právneho predpisu č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý má podľa vyjadrenia expertov Európskej únie vyše 67 nedostatkov, čo charakterizuje nedostatky uvedeného predpisu. Pán poslanec Ing. Dušan Muňko uviedol, že sa necíti vinný zo spáchania trestného činu.

  V rámci rozpravy vystúpil člen výboru Dr. Miroslav Číž, ktorý poukázal na fakt, že poslanec Ing. Dušan Muňko od roku 1997 mal všetky potrebné doklady na chov uvedených živočíchov, pričom nový právny stav nastal po piatich rokoch až po prijatí vyhlášky č. 93/1999 Z. z., ktorou sa vykonával pôvodne platný zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Poukázal na fakt, že poslanec Ing. Dušan Muňko chcel zosúladiť predmetný stav so zákonnou úpravou, avšak správny orgán mu toto neumožnil. Súčasne predložil písomné vyjadrenie advokáta poslanca Ing. Dušana Muňka, ktorý v stručnosti namieta skutočnosť, že by sa poslanec Ing. Dušan Muňko dopustil trestného činu, keďže absentuje jeden zo základných znakov skutkovej podstaty trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 181c ods. 2 písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, a to úmyselné zavinenie. Rovnako v tomto prípade podľa tohto vyjadrenia absolútne absentuje materiálny znak trestného činu, a to nebezpečnosť pre spoločnosť.

  Poslanec Ing. Dušan Muňko sa celý čas od zistenia zložitej právnej situácie obracal na príslušné orgány s cieľom dosiahnuť nápravu, a preto nemohol byť dotknutý alebo ohrozený záujem chránený Trestným zákonom. V predmetnom vyjadrení sa podrobne komentuje administratívno-právna rovina predmetnej veci, keďže podľa interpretácie orgánu Štátnej správy ochrany prírody a krajiny súčasná právna úprava neumožňuje riešiť uvedenú situáciu, čím sa vytvára dojem jej protiprávnosti. Vo vyjadrení sa poukazuje tiež na nečinnosť orgánu štátnej správy pri riešení právnej situácie, ktorú poslanec Ing. Dušan Muňko nezavinil a došlo k nej len v dôsledku neúplnej a nedostatočnej právnej úpravy. V závere tohto stanoviska sa konštatuje, že poslanec Ing. Dušan Muňko tým, že nepožiadal v lehote zakotvenej v sekundárnom právnom predpise o výmenu starých dokladov za nové, sa nemohol v žiadnom prípade dopustiť spáchania trestného činu podľa § 181c Trestného zákona. V spomínanom stanovisku sa zvýrazňuje, že poslanec Ing. Dušan Muňko nezískal a nechová exotické vtáky nelegálne, o čom jednoznačne svedčí skutočnosť, že na všetky papagáje získal v roku 1997 v súlade s vtedy platnou právnou úpravou všetky potvrdenia a druhové karty.

  Toľko citácie k vystúpeniu člena výboru Dr. Miroslava Číža na mandátovom a imunitnom výbore.

  Po jeho vystúpení predniesla podpredsedníčka výboru Dr. Jana Laššáková návrh uznesenia, v ktorom odporučila nevydať súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka.

  Keďže v rozprave nevystúpil žiaden poslanec a nebol prednesený iný návrh uznesenia, Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky hlasoval o tomto návrhu uznesenia, v ktorom konštatuje, že nie sú dôvody, aby bol vydaný súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky nevydať súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prijal toto uznesenie pod č. 29. Súčasne uložil predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku zistení mandátového a imunitného výboru a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám preto Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh uznesenia. Prosím o pozornosť aj v súvislosti s postojom mandátového výboru. Návrh uznesenia bude súvisieť so žiadosťou prokuratúry.

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I z 27. júla 2004, evidovanej pod č. 2Pv 722/02 zo dňa 17. augusta, o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca – prepáčte, tam je, snažil som sa skrátiť uznesenie, to je v zátvorke, radšej to prečítam celé –, ktoré predložil listom generálny prokurátor 17. augusta 2004 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka na základe žiadosti okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I z 27. júla, evidovanej pod č. 2Pv 722/02, ktorú predložil listom zo dňa 17. augusta 2004 generálny prokurátor Slovenskej republiky.

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pán poslanec Fico sa hlási do rozpravy ústne. Nedostal som žiadne písomné prihlášky. Končím možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážené dámy a páni, keďže pán poslanec Dušan Muňko je členom poslaneckého klubu politickej strany Smer, považujem ako predseda poslaneckého klubu za dôležité aspoň v krátkosti k danej téme vystúpiť.

  Na úvod mi dovoľte, aby som poďakoval členom mandátového a imunitného výboru, ktorý rozhodli, že neexistujú dôvody, aby bol vydaný súhlas na trestné stíhanie pána poslanca Dušana Muňka. Naozaj charakteristika deja, ktorý veľakrát bol podávaný cez médiá, vyzerá byť mimoriadne komplikovaná. Dovoľte mi niekoľko viet, čo sa vlastne stalo, na jasné pochopenie a objasnenie celej situácie.

  Predovšetkým treba na úvod povedať, že nie sú žiadne pochybnosti o tom, že pán poslanec Muňko je dlhoročný legálny chovateľ papagájov s tým, že túto činnosť vykonáva už viac ako 50 rokov, to znamená v podstate od útleho veku, od 10 rokov, sa tejto činnosti venuje. V roku 1997 mu boli príslušnými orgánmi vydané všetky potrebné doklady na všetky držané exempláre a v roku 1997 neboli žiadne pochybnosti o tom, že všetko to, čo má, je držané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Toto mu dokonca potvrdil aj okresný úrad. Rovnako riadne viedol dokumentáciu, ktorá súvisela s takýmto chovom. V roku 1999 nadobudla účinnosť vyhláška ministerstva životného prostredia, ktorá však zmenila iba formálne názvy niektorých potvrdení. To, čo sa predtým volalo potvrdenie, sa zrazu malo volať preukaz a stovky chovateľov na Slovensku neurobilo základnú elementárnu zmenu, jednoducho, že si nevymenili tie administratívne papiere, ktoré mali vymeniť.

  Na základe toho začali kroky voči pánovi poslancovi Muňkovi, dokonca mu bola urobená domová prehliadka. Tu chcem však povedať, že pán poslanec veľmi úzko spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní a urobil všetky kroky, ktoré boli od neho vyžiadané. Rovnako však požiadal aj príslušný okresný úrad, aby mu okamžite zamenil tie staré doklady za nové doklady. Čiže celý problém, vážené dámy a páni, je v tom, že oneskorene došlo k výmene dokladov na legálne držané exempláre konkrétnych živočíchov.

  Veľmi krátko k trestnoprávnej rovine. Treba najmä zdôrazniť, že pri trestnom čine, o ktorom hovorí prokurátor, je dôležité úmyselné konanie. Tu nepostačuje nedbanlivostné zavinenie. V danom prípade nie je možné povedať, žeby pán poslanec Muňko konal úmyselne, pretože od samého začiatku spolupracoval, žiadal príslušné orgány, aby mu vydali doklady, ktoré predtým legálne držal. A, samozrejme, už nechcem hovoriť ani o tom, že absentuje materiálny znak trestného činu, to je nebezpečnosť tohto činu pre spoločnosť, lebo ide o dlhoročného chovateľa, ktorý sa tejto problematike venoval.

  Chcem preto vysloviť podporu v mene poslaneckého klubu strany Smer pánovi poslancovi Muňkovi. V jeho prípade nejde o kriminálne správanie. A prosím aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby hlasovali tak, že neschválime uznesenie, na základe ktorého by sme vydali pána poslanca Dušana Muňka na trestné stíhanie.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Prosím ešte raz pána navrhovateľa a predsedu mandátového a imunitného výboru, aby predniesol návrh uznesenia, o ktorom bude Národná rada hlasovať.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ešte raz upozorňujem ctené kolegyne a vážených kolegov, že návrh uznesenia je formulovaný v pozitívnom zmysle oproti postoju mandátového a imunitného výboru, čiže:

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I z 27. júla 2004, evidovanej pod č. 2Pv 722/02, ktorá bola predložená listom generálneho prokurátora Slovenskej republiky 17. augusta 2004, o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušana Muňka na základe žiadosti okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I z 27. júla 2004, evidovanej pod č. 2Pv 722/02.

  Toľko návrh uznesenia.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 13 za, 73 proti, 39 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Návrh uznesenia Národná rada neschválila.

  Ďakujem pánovi navrhovateľovi.

  Páni poslanci, pristúpime k rokovaniu o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k preskúmaniu všetkých priamych a nepriamych majetkových prevodov, ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií nebankových finančných subjektov na politikov, politické strany a politické hnutia, k vyčísleniu finančných a iných príjmov týchto subjektov z uvedených úkonov a k vyšetreniu, kto zmenil platné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 782 zo dňa 4. februára 2004 (tlač 897).

  Nech sa páči, pán poslanec Ondriaš.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dámy a páni, Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. februára 2004 prijala uznesenie č. 782, v ktorom žiada vládu Slovenskej republiky zabezpečiť preskúmanie všetkých majetkových prevodov, ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií nebankových finančných subjektov na politikov, politické strany a politické hnutia.

  Na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 782 vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky na 31. schôdzu informáciu s názvom Informácia o výsledkoch preskúmania všetkých majetkových prevodov, ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií nebankových finančných subjektov na politické strany a politické hnutia v trestných konaniach v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti v nebankových subjektoch, bola to tlač 768. Predložená informácia mala však jednu vážnu chybu. Zatiaľ z neznámych dôvodov vláda Slovenskej republiky z prijatého uznesenia vyškrtla slovo politikov. A potom predložená správa sa vôbec nezmieňuje o majetkových prevodoch a finančných operáciách nebankových finančných subjektov na politikov.

  Aby som napravil tento neprávny stav, podávam návrh uznesenia, kde v 1. bode žiadam vládu vypracovať správu zahrňujúcu aj priame a nepriame prevody nebankových finančných subjektov na politikov, pretože vo vypracovanej informácii vlády (tlač 768) niekto zmenil platné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 782. V 2. bode návrhu uznesenia žiadam vládu Slovenskej republiky vyšetriť, kto to spôsobil. Prečítam návrh uznesenia:

  „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky

  A. preskúmať všetky priame a nepriame majetkové prevody, ako aj ďalšie zmluvné vzťahy a finančné operácie nebankových finančných subjektov na politikov, politické strany a politické hnutia a vyčísliť finančné a iné príjmy týchto subjektov z uvedených úkonov;

  B. vyšetriť, kto zmenil platné uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 782 zo dňa 4. februára 2004;

  C. predložiť správu Národnej rade Slovenskej republiky.“

  V odôvodnení uznesenia by som zdôraznil, že ja som pevne presvedčený, že všetci poslanci podporia môj návrh uznesenia, pretože verím, že každý občan, ako aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky chce prispieť, aby na Slovensku vládla spravodlivosť a nie korupcia. Viem, že každého zaujíma, či nebankové subjekty podporovali politikov, politické strany alebo politické hnutia, a praje si, aby to bolo prešetrené. Preto som presvedčený, že každý bude hlasovať za návrh uznesenia. Viem, že každého zaujíma, akým korupčným mechanizmom bolo zmenené uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 782 zo dňa 4. februára 2004. Viem, že každého zaujíma, kde až siaha korupcia na Slovensku, keď dokáže meniť uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Pripomínam, že to bolo vaše uznesenie, ktoré ste schválili. A toto uznesenie niekto zmenil. Preto je mi jasné, že budete hlasovať za návrh uznesenia.

  Samozrejme, môže sa stať, že niektorí poslanci nepodporia môj návrh uznesenia. V tomto prípade to budem pokladať za dôkaz, že títo poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nehája záujmy občanov, ale pravdepodobne ochraňujú nezákonnú činnosť nebankových subjektov. Poprípade poslanci, ktorí nepodporia predložený návrh uznesenia, svojím hlasovaním vyjadria postoj, že pravdepodobne ochraňujú nezákonnú činnosť medzinárodných skupín podvodníkov, ktoré mohli byť napojené na činnosť nebankových subjektov na Slovensku. Poprípade poslanci, ktorí nepodporia predložený návrh uznesenia, svojím hlasovaním vyjadria postoj, že pravdepodobne ochraňujú politikov alebo politické strany a hnutia, ktoré sa dávali podplácať nebankovými subjektmi. Poslanci, ktorí nepodporia návrh uznesenia, t. j. nepodporia návrh vyšetriť, kde siaha až korupcia na Slovensku, ktorá dokáže zmeniť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, svojím hlasovaním pravdepodobne vyjadria postoj, že ochraňujú korupciu a nie záujmy občanov, ktorí ich volili.

  Ak bude počet poslancov, ktorí nepodporia predložený návrh uznesenia nízky, tak to nie je ešte veľký problém demokracie na Slovensku. Avšak ak nadpolovičná väčšina poslancov nepodporí predložený návrh uznesenia, pokladám to už za veľký problém. Stav, keď nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pravdepodobne obhajuje záujmy slovenských a zahraničných skupín podvodníkov a nie občanov, je veľmi vážny. Ak sa tak stane, ak sa stane tento prípad, tak za účelom transparentnosti navrhujem, aby títo poslanci Národnej rady Slovenskej republiky neboli v parlamente organizovaní v straníckych kluboch, ale oficiálne by sa združovali do klubov podľa toho, ktoré skupiny slovenských alebo zahraničných podvodníkov v Národnej rade Slovenskej republiky podporujú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ja verím, že nezastupujete v Národnej rade Slovenskej republiky slovenské a zahraničné skupiny podvodníkov, ale občanov Slovenska a návrh predloženého uznesenia podporíte.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov. Do rozpravy sa nehlási z prítomných pánov poslancov nikto, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, tak ako ho predložil pán poslanec Ondriaš. Už ste ho predniesli, pán poslanec. Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 69 za, 27 proti, 29 sa zdržalo, 7 nehlasovalo.

 • Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte, aby som v mene troch klubov opozície HZDS, Smer a KSS predložil návrh na rozšírenie bodov programu tejto schôdze s návrhom prerokovať ihneď, a to bod programu v zmysle čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na odvolanie Pavla Hrušovského z funkcie predsedu Národnej rady.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj. Prosím operátorov zariadenia, aby... Môžeme hlasovať? Prosím, karty by som poprosil vytiahnuť z hlasovacích zariadení.

  Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na zaradenie nového bodu programu návrh na odvolanie predsedu Národnej rady Pavla Hrušovského.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 58 za, 67 proti, 4 sa zdržali, 6 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prerokúvame ako tlač 516.

  Poprosím teraz pána poslanca Miššíka, ktorý bol spoločným spravodajcom, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru predniesol návrhy hlasovaní k prerokúvanému návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o rokovacom poriadku.

  Nech sa páči, pán poslanec Miššík.

 • Keďže sme v treťom čítaní, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k tretiemu čítaniu.

 • Otváram rozpravu o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom poriadku. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh záverečného hlasovania, nech sa páči.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli schválené.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj, nevykrikujte, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 69 za, 7 proti, 58 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Miššíkovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, program rokovania 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme vyčerpali.

  Ešte predtým pán poslanec Brocka.

 • Oznam pre členov výboru pre sociálne veci a bývanie. Hneď teraz zvolávam rokovanie výboru.

 • Pán poslanec Maxon. Pán poslanec Maxon. Zapnite pána poslanca Maxona.

 • Áno, ďakujem pekne. V súlade s pozvánkou, vážení kolegovia z pôdohospodárskeho výboru, zvolávam zasadnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

 • Reakcia poslanca.

 • Nie.

  Páni poslanci, končím rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Rokovanie 32. schôdze NR SR sa skončilo o 12.45 hodine.