• Poslanci, chcem vás poprosiť o trpezlivosť. Bol som na rokovaní zahraničného výboru, ktorý prerokúva informáciu dezignovaného veľvyslanca v Maďarskej republike Juraja Migaša a poprosili ma členovia zahraničného výboru ešte o desať minút na rokovanie. Je súhlas s takým, že by sme začali...

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Prestávka.

 • Prosím pánov poslancov, ktorí sú prítomní v budove Národnej rady Slovenskej republiky, avšak nie sú v rokovacej sále, aby sa dostavili na rokovanie, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím aj členov zahraničného výboru, aby prerušili svoje rokovanie a dostavili sa na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci...

 • Hlasy v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, zahraničný výbor skončil svoje rokovanie.

  Otváram deviaty rokovací deň 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali poslanci - podpredseda Národnej rady pán Veteška a ďalej páni poslanci a poslankyne Angyalová, Blajsko, Bódy, Danko, Hopta, Hurban, Chovanec, Jaduš, Kolesár, Laššáková, Madej, Mikuš, Murgaš, Rehák, Soboňa, Šulaj, Tkáč, Vážny a pani poslankyňa Zmajkovičová. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Národnej rady Boris Zala.

  Ešte predtým, ako dám slovo pani poslankyni Brestenskej, chcem vás poprosiť v mene piatich poslaneckých klubov o zaradenie nového bodu programu na rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a to návrh uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o postoji Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Brestenská, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, dovoľujem si len požiadať členov stálej delegácie Rady Európy, aby po skončení zasadnutia pléna prišli do miestnosti zasadačky 183. Ďakujem.

 • Ďakujem. Teraz dám hlasovať o zaradení nového bodu programu, ktorý navrhujem, aby sme zaradili pred posledný bod 31. schôdze Národnej rady, návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie. Je všeobecný súhlas?

 • Šum v sále.

 • Ďakujem pekne.

  Pristúpime teraz k rokovaniu hlasovaním o prerušených bodoch programu. Poprosím teraz pána poslanca Ondriaša, pardon, pani poslankyňu Bollovú, aby predložila návrh uznesenia k bodu programu

  prijatie uznesenia k ukončeniu pôsobenia príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Iraku (tlač 808).

  Pani poslankyňa Bollová...

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh uznesenia som predložila v závere svojho vystúpenia v piatok. Zopakujem len, že Komunistická strana Slovenska, klub poslancov navrhuje prijať uznesenie, ktoré má tri body:

  1. Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje stiahnutie vojsk v počte 102 osôb v Iraku,

  2. Národná rada Slovenskej republiky sťahuje čatu prieskumu ochrany a obrany v počte 20 vojakov,

  3. Národná rada Slovenskej republiky v spolupráci s Červeným krížom, Červeným polmesiacom a Organizáciou Spojených národov bude spolupracovať pri mierovej humanitnej pomoci v Iraku.

 • Pán poslanec Vavrík bol spravodajcom. Pani poslankyňa Bollová bola navrhovateľkou. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči, pán poslanec Vavrík. Nie, len potvrďte, či ten návrh uznesenia, ktorý predložila pani poslankyňa Bollová, je tým uznesením, ktoré by ste boli predložili aj vy.

 • Áno, pán predseda, ďakujem pekne, len aby bola procedúra dodržaná, musím povedať ako spravodajca, že návrh v rozprave žiadny pozmeňujúci nebol podaný. Tiež teda informujem o tom, že nebola prijatá spoločná správa, takže bude sa hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho predložili v písomnom materiáli v tlači 808 predkladatelia, a to je to uznesenie, ktoré pred pár sekundami prečítala za navrhovateľov pani poslankyňa Bollová. O tom návrhu treba dať hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, ktorý predložil pán poslanec Vavrík. O návrhu uznesenia, ktoré prečítala pani poslankyňa Bollová, ale ktoré by bol predložil aj pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 106 prítomných, 20 za, 58 proti, 25 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Šum v sále.

 • Pardon, neschválili.

  Poprosím teraz pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, pána predsedu Farkasa, aby v Národnej rade Slovenskej republiky predložil návrh uznesenia k prerokúvanej správe vlády o plnení štátneho rozpočtu za prvý polrok tohto roku. Nech sa páči, pán predseda.

 • Áno, ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom, po prvé, konštatujeme, že štátny rozpočet Slovenskej republiky za prvý polrok 2004 vykázal schodok vo výške 12 454 800 000 Sk, čo predstavuje 15,9 % z ročného rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 120 694 600 000 Sk, čo predstavuje 52 % ich ročného rozpočtu. Výdavky štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 133 149 400 000 Sk, čo predstavuje 42,9 % ich ročného rozpočtu. Po druhé, Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za prvý polrok 2004. Nech sa páči, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

  B. Bugár, podpredseda NR SR:

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 117 poslancov, za návrh 75, proti 1, zdržalo sa 40 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tak ako na začiatku tohto rokovacieho dňa bolo odsúhlasené, teraz budeme rokovať o dodatočne zaradenom bode a to o

  návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti o predloženie správy o postoji Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom zo strany vlády Slovenskej republiky.

  Dávam slovo predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda, nech sa páči.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa vám poďakovať za podporu zaradiť tento bod programu ako nový na rokovanie 31. schôdze, lebo považujem ho za dôležitý a aktuálny. Krátko zdôvodním návrh uznesenia, ktoré predkladám Národnej rade a ktorým Národná rada požiada vládu o predloženie Správy o postoji Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom.

  Slovensko sa 1. mája stalo členskou krajinou Európskej únie. Už v decembri bude pravdepodobne po prvýkrát stáť spolu s ďalšími 24 členskými krajinami pred neľahkým rozhodovaním, či sa Únia rozšíri o Turecko. Dovolím si povedať, že Únia ešte nemala pred sebou takú ťažkú úlohu. Situácia je neporovnateľná s prijímaním nových členov Únie aj v nedávnej minulosti, keďže išlo bez diskusií o európske krajiny so štandardnými demokratickými systémami. Otázka, či by pre Úniu, čo by pre Úniu znamenal vstup Turecka do jej štruktúr, je v týchto dňoch a mesiacoch intenzívne diskutovaná vo viacerých členských krajinách únie. Už teraz sa stala citlivou pre politické kruhy v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Grécku či na Cypre. Ani my doma na Slovensku sa nemôžeme tváriť, že v otázke prijatia Turecka do Európskej únie máme všetko jasné, hoci niekoľko politikov sa už vyjadrilo tak suverénne, že verejnosť nemohla o ich slovách ani na chvíľu zapochybovať. To, či podporíme Turecko v prístupových rokovaniach, opakujem, je však veľmi ťažké a zodpovedné rozhodnutie. Myslím, že parlament je tou inštitúciou, kde by sa v prvom rade mali sformovať postoje k tejto otázke.

  Mnohí tvrdia, že aj keď Turecko dostane pozvánku, jeho začleňovanie do Únie bude trvať viac ako desať rokov a hneď dodávajú, že za tento čas sa môže situácia ešte všelijako zmeniť. Ja to však považujem za alibizmus. Veľmi dobre vieme, že ak raz Únia niekoho pozve do svojho spoločenstva, tak sa aj stane. Myslím si preto, že slovenský postoj ku vstupu Turecka by nemal byť len postojom koaličným. Mali by sme spolu s opozíciou tu v parlamente sa pokúsiť otvoriť serióznu diskusiu o tejto otázke. Bude to dobré aj pre vládu, aj pre premiéra, ktorý v konečnom dôsledku povie za Slovenskú republiku v decembri v Bruseli jasné stanovisko k prijatiu Turecka do Európskej únie. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Banáš. Končím možnosť sa prihlásiť. Buď ja som veľmi rýchly pán poslanec, alebo vy ste pomalý. Takže dvaja sa hlásia do rozpravy. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pán poslanec Banáš, nech sa páči a potom pán poslanec Blanár. Pán predseda, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

 • Priatelia, ja som len chcel povedať dve - tri vety k tomu, lebo, priznám sa, že my sme aj dnes na zahraničnom výbore trošku začali o Turecku debatovať, lebo cítime, že to bude téma, a nazdávam sa, že by sme sa nemali brániť tomu, aby sme „to debatovali“ aj tu, len je tu, ja by som sa skôr prikláňal k tomu, aby sme to dali eventuálne na november, pretože 6. októbra dáva komisia odporúčaciu správu a vieme, že toto bude veľmi intenzívne debatovaná téma, lebo to je nielen politická, ale aj ideologická vec, samozrejme, a v čase novembrovej schôdze už budeme mať ďaleko viac poznatkov, názorov, aby sme my neprijali tu nejaké uznesenie, ktoré bude záväzné pre vládu a potom by sme sa dostali do pozície, že sme to veľmi výrazne netrafili. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Pán predseda výboru Lintner, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, ja by som len chcel zareagovať na predrečníka, lebo domnievam sa, aj keď tento návrh prišiel tak akoby nečakane, myslím si, že ten návrh je dosť vážny, pán poslanec, neodkladal by som na november túto debatu, ja sa domnievam, že vláda má predložiť správu, lebo prístupové rokovania s Tureckom budú pre Európsku úniu veľmi, veľmi dôležité, čiže neodkladal by som a poslanci aliancie podporia to, aby vláda predložila takúto správu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ja by som sa len vrátil k meritu. My tu máme predložený návrh, kde chceme žiadať vládu, aby predložila správu o postoji Slovenskej republiky a tak ďalej, tak neviem, o čom teraz rozvíjame diskusiu, pretože ten priestor je, aby sme žiadali vládu podľa rokovacieho poriadku, a tá do 30 dní je povinná predložiť. Môže však Národná rada túto lehotu skrátiť aj na 15 dní. Ak využijeme tento príslušný paragraf na 15-dňovú lehotu, začiatok schôdze je 19. októbra, takže máme to tam zaradené do programu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec Mikloško.

 • Pán kolega Banáš, Slovensko, alebo slovenský parlament si musí vytvoriť názor bez ohľadu na to, aké stanovisko dá Európska komisia. To nie je problém momentálneho stavu, to je problém politicko-historický, povedzme si veľmi otvorene, je to problém civilizačný, náboženský. Slovensko musí zvážiť svoj postoj bez ohľadu na to, aké stanovisko dá Európska komisia.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Blanár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, je pravda, že táto téma sa objavila na rokovaní, pomerne nečakane možno z pohľadu predkladateľa, ale na druhej strane je pravda to, že o tejto téme sme rozprávali na poslednom zasadnutí výboru pre európske záležitosti a bolo to práve v súvislosti s tým, keď sme počuli stanovisko budúceho dezignovaného veľvyslanca pri Európskej únii, ktorý sa dotkol aj tejto témy. Myslíme si, že členstvo Turecka rovnako ako hocijakej inej krajiny, ktorá bude chcieť vstúpiť do Európskej únie, musí byť záležitosťou každej krajiny, ktorá si vytvorí na to názor a dá jasný mandát vláde, ktorá bude parlament zastupovať, bude zastupovať krajinu v Európskej únii, ako sa na to pozerá.

  Čakať na rozhodnutie Európskej komisie, presnejšie rozhodnutia, ale aj hodnotiacu komisiu Európskej komisie sa nám zdá byť naozaj alibistické, pretože je to téma, ktorá je citlivá z viacerých hľadísk. Nechcem ich rozoberať, tie hľadiská, pretože bude dostatočný priestor potom, ako dostaneme túto správu z vlády a budeme ju prerokúvať tu v parlamente a určite bude mnoho názorov, ktoré sa budú rôzniť v týchto jednotlivých aspektoch, ktoré sú s tým spojené, a práve preto si myslíme, že je potrebné, aby sme o tom diskutovali včas a neboli postavení pred situáciu, že sme v časovom strese. Už je potrebné dať mandát vláde k decembrovému samitu, aby sa k tomu vyjadrila a tak ďalej a tak ďalej. Preto si myslíme, že napriek tomu, že to bolo predložené pomerne rýchlo, myslíme si, že obsahová stránka je správna, pretože i parlament je na to, aby o takýchto veciach diskutoval a nachádzal stanovisko o to viacej, keď sme vstúpili do Európskej únie a sme nováčikovia, potrebujeme sa zhostiť našej funkcie ako člen zodpovedne a takáto diskusia môže tomu len prospieť. Čiže chcem povedať za poslancov strany Smer, že tento návrh vítame, vítame diskusiu o tomto probléme a podporíme uznesenie pri hlasovaní. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami predpokladám, že aj pán poslanec Banáš. Máte zatlačiť iné tlačídlo, to je trojka. Nech sa páči, takže dvaja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými. Najprv pani poslankyňa Bollová.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, chcem len vyjadriť podporu predrečníkovi. Myslíme si tiež, teda náš klub si myslí, že tu predsa nejde o to, aby Národná rada vyslovovala súhlas či nesúhlas s prijatím Turecka do Európskej únie, ale aby zaviazala vládu, aby vypracovala nejaké stanovisko a myslím si, že aj potom, keď sa dozvieme to stanovisko vlády, bude priestor pre to, aby sa to ešte v Národnej rade prediskutovalo, takže nevidíme dôvod na to, že by niekto tu chcel hovoriť, že to unáhlené a podobne, nevhodne časovo zaradené do programu. Ďakujem.

 • Ja sa, samozrejme, nebránim diskusii, ja už výsledok teraz môžem povedať, samozrejme, konzervatívci budú proti a liberáli budú za, však to je úplne jasné, ale chcem povedať, alebo chcem sa opýtať predkladateľa, chcem sa opýtať predkladateľa, aký bude vzťah uznesenia, ktoré prijmeme v pléne, k rozhodnutiu výboru pre európske záležitosti.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán predseda, nech sa páči, môžete sa vyjadriť k rozprave.

 • Pán poslanec Banáš, zodpoviem na tú prvú otázku. Ústavný zákon hovorí o dvoch pozíciách, jednak výboru pre európske záležitosti, ale aj Národnej rady Slovenskej republiky. Ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne o veci konať, tak jej uznesenie má nadradenú silu nad uznesením výboru pre európske záležitosti. Ešte k tomu termínu, panie poslankyne, páni poslanci, možno ešte skôr sme mali navrhnúť prijať takéto uznesenie ako dnes. Uvedomujem si, že rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v tomto roku bude ešte dvakrát. Európska komisia už 6. októbra bude prerokúvať správu komisára Verheugena o podmienkach, ktoré sú v Turecku, či spĺňajú aspoň základné predpoklady na prijatie rozhodnutia o prizvaní Turecka k prístupovým rokovaniam, a 8. decembra by mala byť medzivládna konferencia, na ktorej hlavy štátov členských štátov Európskej únie musia prijať definitívne stanovisko každej jednej členskej krajiny a k tomuto návrhu ma ešte núti aj to, že definitívne o pristúpení Turecka k plnoprávnemu členstvu budeme rozhodovať tu ratifikáciou dodatkového protokolu k európskej ústave, ak už bude vtedy platná, a preto túto pôdu považujem za jedinú a tú, kde by sme mali generovať naozaj zodpovedný politický postoj Slovenskej republiky k ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie o nové členské krajiny. Pán podpredseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o postoji Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom. Nech sa páči...

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Nikto to nenavrhol. Ešte raz prečítam. Takže nehlasujeme ešte. Návrh bude: „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o postoji Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom, do 15 dní.“ Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 117, za 101, proti nikto, zdržalo sa 9 poslancov, 7 nehlasovali.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k poslednému bodu a to k

  tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 809).

  Chcem pripomenúť ako vždy, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti alebo zdržiavam sa. Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne, samozrejme, prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu. Ešte s procedurálnymi, pán poslanec Paška ako predseda výboru...

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Len chcem požiadať láskavo kolegov zo zahraničného výboru, aby sa po skončení schôdze vrátili, aby sme mohli pokračovať v zasadnutí zahraničného výboru. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja pripomínam členom výboru pre európske záležitosti, že pracovné stretnutie bude v miestnosti č. 148 hneď po tajnej voľbe. Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Pýtam sa, či ešte je niekto v rokovacej sále, ktorý by nevyužil možnosť, teda sa zúčastniť na tajnej voľbe. Nie. Jeden? Pán poslanec, ale nech sa páči. Už tam nikto nie je.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. A zároveň vyhlasujem prestávku do 14.00 hod.

  Vážené panie poslankyne a páni poslanci, dovoľte, aj keď je prestávka do 14.00, aby som privítal na balkóne delegáciu parlamentu Čiernej hory vedenej jeho podpredsedom pánom Razdorhelom. Buďte vítaní.

 • Prestávka.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím teraz povereného overovateľa, aby oznámil výsledky voľby. Pán poslanec Federič, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 104 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 96 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Mariána Ševčíka hlasovalo za 49 poslancov, proti 27 poslancov, zdržalo sa hlasovania 20 poslancov.

  Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nebol zvolený kandidát Marián Ševčík.

 • Ďakujem.

  Konštatujem teda, že Národná rada nezvolila pána Mariána Ševčíka za kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, končím rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlasujem 31. schôdzu za skončenú. Ďakujem pekne. Dovidenia.

 • Rokovanie 31. schôdze NR SR sa skončilo o 14.09 hodine.