• Panie poslankyne, páni poslanci, pozývam vás do rokovacej sály na rokovanie 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím pánov poslancov a poslankyne, aby zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  Otváram rokovanie 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím pánov poslancov a poslankyne, aby sa stlačením hlasovacieho tlačidla prezentovali, zistím počet prítomných poslancov v rokovacej sále a či je Národná rada uznášaniaschopná.

  Prosím, páni poslanci, prezentujte sa. Páni poslanci, prosím, aby ste sa všetci prezentovali, ktorí ste prítomní v rokovacej sále. Prezentujme sa, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 89 poslancov prítomných. Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 30. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Pavol Abrhan a Maroš Kondrót, ich náhradníci Zoltán Horváth a Jozef Hrdlička.

  Ďalej vás chcem informovať, že o ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni požiadali poslankyne a poslanci Anton Danko, Jozef Elsner, Bohumil Hanzel, Ivan Hopta, Miroslav Chovanec, Gabriel Karlin, Ivan Kiňo, Eduard Kolesár, Gustáv Krajči, Róbert Madej, Petra Masácová, Viliam Soboňa, Jarmila Tkáčová, Boris Zala a Renáta Zmajkovičová. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Národnej rady Robert Kaliňák.

  Páni poslanci, v laviciach máte rozdaný návrh programu rokovania 30. schôdze Národnej rady. Chcem sa opýtať prítomných poslancov, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie rokovania 30. schôdze. Konštatujem, že nie je tomu tak, preto pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu ako o celku.

  Prosím o pokoj, páni poslanci, v rokovacej sále. Prezentujte sa, hlasujeme za návrh programu 30. schôdze Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 112 prítomných, 109 za návrh, 1 proti, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh programu 30. schôdze Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Teraz pristúpime k prerokúvaniu

  správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty.

  Poprosím predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Ľubomíra Lintnera, aby podal správu výboru o prerokovaní návrhu.

  Pán predseda Lintner, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám vám správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Túto správu vám predkladám na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer, Irena Belohorská, Monika Beňová, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Sergej Kozlík a Anna Záborská boli v súlade so zákonom č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov zvolení vo voľbách konaných v Slovenskej republike 13. júna 2004 za poslancov Európskeho parlamentu.

  Ústredná volebná komisia vydala osvedčenie o ich zvolení dňa 14. júna 2004 a menovaní poslanci sa ujali funkcie...

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • ... poslancov Európskeho parlamentu na ustanovujúcej schôdzi dňa 20. júla 2004 v súlade s čl. 3 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu. Podľa čl. 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nezlučiteľná okrem iného aj s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu.

  V súlade s čl. 81 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká popri iných dôvodoch vznikom nezlučiteľnosti podľa čl. 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer, Ireny Belohorskej, Moniky Beňovej, Árpáda Duka-Zolyómiho, Milana Gaľu, Sergeja Kozlíka a Anny Záborskej zanikol dňom začatia výkonu mandátu poslanca Európskeho parlamentu, to znamená dňom 20. júla 2004.

  Podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.

  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko listom predsedu Vladimíra Mečiara zo dňa 27. júla 2004 určila, že na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ireny Belohorskej nastupuje náhradníčka Katarína Tóthová a za poslanca Sergeja Kozlíka nastupuje náhradník Ján Cuper.

  Profesorka JUDr. Katarína Tóthová, CSc., sa narodila 6. februára 1940, pracuje ako pedagogička Právnickej fakulty Univerzity Komenského vo funkcii profesorky. Býva v Bratislave, je vydatá.

  Docent JUDr. Ján Cuper, CSc., sa narodil 25. novembra 1946, pracuje v Bratislave ako pedagóg Právnickej fakulty Univerzity Komenského vo funkcii docenta, ako aj v Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vo funkcii docenta a je advokátom v advokátskej kancelárii v Bratislave. Býva v Bratislave, je ženatý.

  Kresťanskodemokratické hnutie listom predsedu Pavla Hrušovského zo dňa 27. júla 2004...

 • Páni poslanci, naozaj poprosím vás, prepáčte, pán predseda. Poprosím, aby sme sa rešpektovali. Nech sa páči.

 • Kresťanskodemokratické hnutie listom predsedu Pavla Hrušovského zo dňa 27. júla 2004 určilo, že na zaniknutý mandát poslankyne Anny Záborskej nastupuje náhradník Jozef Miklušičák, ktorý vykonáva v súčasnosti funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník na neuplatňovaný mandát ministra spravodlivosti Daniela Lipšica. Ten bol za ministra vymenovaný 16. októbra 2002 prezidentom Slovenskej republiky.

  Na neuplatňovaný mandát Daniela Lipšica nastupuje náhradník Ján Bielik.

  Docent MUDr. Ján Bielik, CSc., sa narodil 2. apríla 1955, pracuje ako lekár, býva v Novom Meste nad Váhom.

  Strana maďarskej koalície listom predsedu Bélu Bugára zo dňa 9. augusta 2004 určila, že na zaniknutý mandát poslankyne Edit Bauer nastupuje náhradníčka Klára Sárközy, ktorá bola doteraz náhradníčkou na neuplatňovaný mandát Pála Csákyho, ktorý bol vymenovaný 16. októbra 2002 prezidentom Slovenskej republiky za podpredsedu vlády Slovenskej republiky.

  Na zaniknutý mandát poslanca Árpáda Duka-Zólyomiho nastupuje náhradníčka Erzsébet Dolník, ktorá bola doteraz náhradníčkou na neuplatňovaný mandát Lászlóa Miklósa, ktorý bol vymenovaný 16. októbra 2002 za ministra životného prostredia.

  Na neuplatňovaný mandát Pála Csákyho nastupuje náhradník György Juhász a na neuplatňovaný mandát Lászlóa Miklósa nastupuje náhradník József Kvarda, presne podľa listu predsedu Strany maďarskej koalície Bélu Bugára.

  Doktor György Juhász sa narodil 10. októbra 1969, pracuje ako vysokoškolský učiteľ, býva v Tvrdošovciach.

  Doktor József Kvarda sa narodil 18. januára 1949, pracuje ako starosta obce Čenkovce a do dnešného dňa vykonáva funkciu štátneho tajomníka ministerstva kultúry. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 810 zo dňa 18. augusta 2004 odvolala pána Józsefa Kvardu z funkcie štátneho tajomníka ministerstva kultúry chvíľou zloženia sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Pán Kvarda býva v Čenkovciach.

  Strana Smer listom predsedu Roberta Fica zo dňa 15. augusta 2004 určila, že na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Beňovej nastupuje náhradník Peter Oremus.

  Ing. Peter Oremus sa narodil 2. júla 1950, pracuje ako špecialista na zabehnutie nových výrob v Nitrianskych strojárňach. Je rozvedený a býva v Nitre.

  Slovenská demokratická a kresťanská únia listom predsedu Mikuláša Dzurindu zo dňa 5. augusta 2004 určila, že na zaniknutý mandát poslanca Milana Gaľu nastupuje náhradník Ján Pataky, ktorý bol doteraz náhradníkom na neuplatňovaný mandát Ivana Mikloša, ktorý bol vymenovaný 16. októbra 2002 za podpredsedu vlády a ministra financií.

  Na neuplatňovaný mandát Ivana Mikloša nastupuje náhradník Jaroslav Ivančo.

  Mgr. Jaroslav Ivančo sa narodil 31. mája 1971, pracuje ako riaditeľ Obchodnej akadémie vo Svidníku, je ženatý, má dve deti.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 17. schôdzi dňa 24. augusta 2004 zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 20. a 21. septembra 2002, že určení náhradníci na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov, ako bolo vyššie uvedené, sú vedení v prehľade kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušného politického subjektu. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníkov, platnosť ich nastúpenia a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa čl. 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  „Národná rada Slovenskej republiky na základe toho, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer, Irena Belohorská, Monika Beňová, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Sergej Kozlík, Anna Záborská sa dňom 20. júla 2004 stali poslancami Európskeho parlamentu, čím došlo k zániku ich mandátu podľa čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky.

  Takže Národná rada berie na vedomie,

  po prvé, že dňom 20. júla 2004 zanikol mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer, Ireny Belohorskej, Moniky Beňovej, Árpáda Duka-Zólyomiho, Milana Gaľu, Sergeja Kozlíka a Anny Záborskej, berie na vedomie,

  po druhé, že podľa § 10 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nastupuje dňa 24. augusta 2004 po a podľa určenia Strany maďarskej koalície na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer náhradníčka Klára Sárközy a na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Duka-Zólyomiho nastupuje náhradníčka Erzsébet Dolník a súčasne na neuplatňovaný mandát Lászlóa Miklósa náhradník József Kvarda a na neuplatňovaný mandát Pála Csákyho náhradník György Juhász. Podľa určenia Kresťanskodemokratického hnutia na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej nastupuje náhradník Jozef Miklušičák a súčasne na neuplatňovaný mandát Daniela Lipšica náhradník Ján Bielik. Podľa určenia Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ireny Belohorskej nastupuje náhradníčka Katarína Tóthová a na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Sergeja Kozlíka náhradník Ján Cuper. Podľa určenia strany Smer na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Beňovej nastupuje náhradník Peter Oremus. Podľa určenia Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Gaľu nastupuje náhradník Ján Pataky a súčasne na neuplatňovaný mandát Ivana Mikloša nastupuje náhradník Jaroslav Ivančo.

  Po tretie, Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.“

  Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o prednesenej správe mandátového a imunitného výboru. Do rozpravy som nedostal písomné prihlášky, pýtam sa preto, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do rozpravy ústne? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu, páni poslanci, o návrhu uznesenia, ktoré predniesol predseda mandátového a imunitného výboru pán Ľubomír Lintner.

  Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení, tak ako som ho prečítal pred malou chvíľou, kde v prvej časti Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie zánik mandátov, v druhej časti berie na vedomie nástup náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty a v tretej časti berie na vedomie správu mandátového a imunitného výboru o uvedených skutočnostiach.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol predseda výboru pán Ľubomír Lintner. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 117 prítomných, 114 za, 1 proti, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty.

  Ďakujem pánovi predsedovi výboru.

  Poprosím teraz náhradníkov Katarínu Tóthovú, Jána Cupera, Györgya Juhásza, Józsefa Kvardu, Jaroslava Ivanča, Jána Bielika a Petra Oremusa, aby sa dostavili do rokovacej sály, pristúpime k zloženiu sľubu poslancov. Chcem pripomenúť, že poslanci podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku skladajú tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo „sľubujem“ a podaním ruky a svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím teraz podpredsedu Národnej rady Bélu Bugára, aby prečítal text sľubu a zároveň prosím prítomných pánov poslancov, aby počas skladania sľubu vstali.

  Sľub poslancov.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

 • György Juhász, poslanec: Sľubujem.

 • József Kvarda, poslanec: Sľubujem.

 • Jaroslav Ivančo, poslanec: Sľubujem.

 • Peter Oremus, poslanec: Sľubujem.

 • Ďakujem. Želám novozvoleným poslancom veľa úspechov v ťažkej a namáhavej práci ústavných činiteľov, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem krátku technickú prestávku, aby mohli pracovníci vyhotoviť hlasovacie karty pre nastúpených náhradníkov. Desať minút prestávka.

 • Technická prestávka.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta. Technici vyhotovili hlasovacie karty pre našich nových kolegov poslancov, ktorých zároveň prosím, aby si ich vyzdvihli, pretože o krátku chvíľu pristúpime k hlasovaniu. Páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesta.

  Pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím o pokoj v rokovacej sále, páni poslanci. Návrh máte rozdaný do lavíc ako tlač 760. Chcem informovať poslancov, že návrh bol včera prerokovaný v poslaneckom grémiu. Jednotlivé poslanecké kluby vyjadrili s týmto návrhom súhlas.

  Aj napriek tomu otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému návrhu pod číslom alebo tlačou 760. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Chcem sa opýtať, či je všeobecný súhlas, aby sme o návrhu na zmeny v zložení výborov hlasovali verejne, páni poslanci.

 • Všeobecný súhlas.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime teda k hlasovaniu. Prosím, prezentujte sa. Páni poslanci, vytiahnite si všetci svoje hlasovacie karty z hlasovacích zariadení, aby sme ho mohli opäť sfunkčniť, dajte ich naspäť a hlasujme. Hlasujeme o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady, tak ako je návrh zmeny predložený v tlači 760.

 • Ruch v sále.

 • Vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné.

  Prosím ešte raz pánov poslancov, vytiahnite si karty z hlasovacieho zariadenia. Prosím, aby sme dali naspäť svoje hlasovacie karty a opäť sa prezentovali a hlasovali za návrh uznesenia. Komu nejde?

 • Ruch v sále.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 113 prítomných, 102 za návrh, 1 proti, 4 sa zdržali, 6 nehlasovalo.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala členov jednotlivých parlamentných výborov a zvolila nových členov, tak ako je uvedené v tlači 760 za členov parlamentných výborov.

  Teraz, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu ďalšieho bodu programu, ktorým je

  návrh na určenie počtu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a na voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorý prerokúvame ako tlač 783.

  Návrh bol tiež predmetom politických rokovaní v poslaneckom grémiu. Jednotlivé poslanecké kluby najskôr odsúhlasili počet členov výboru, navrhli svojich zástupcov na základe princípu pomerného zastúpenia. Chcem sa opýtať prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k predloženému návrhu? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na určenie počtu členov výboru pre európske záležitosti a o návrhu na voľbu členov tohto výboru, tak ako je uvedené v tlači 783.

  Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 121 za návrh, 6 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada určila počet členov výboru pre európske záležitosti a zvolila členov tohto výboru.

  Ďalšími bodmi programu rokovania 30. schôdze Národnej rady sú

  návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (tlač 855) a návrh na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 781).

  Návrhy poslaneckých klubov ste dostali pod tlačou 781 – návrh na voľbu predsedu zahraničného výboru pána poslanca Pavla Pašku a pod tlačou 855 – návrh na voľbu predsedu výboru pre zdravotníctvo poslanca Jána Bielika. Páni poslanci, odporúčam, aby sme rozpravu o týchto dvoch bodoch zlúčili aj hlasovali v tajnom hlasovaní o obidvoch návrhoch na predsedov výborov spoločne. Je všeobecný súhlas?

 • Všeobecný súhlas.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Chcem sa opýtať prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto k návrhu vyjadriť v rozprave? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k tajnej voľbe predsedov dvoch parlamentných výborov. Poprosím overovateľov, aby zaujali svoje miesta a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pristúpili k tajnej voľbe o návrhu z tlačí 785 a 781. Páni poslanci, otváram tajnú voľbu.

  Pán predseda výboru pre európsku integráciu ma požiadal o možnosť vystúpiť. Páni poslanci, poprosím o chvíľku pozornosti.

  Pán poslanec, pán predseda výboru Mikuš.

 • Vážený pán predseda, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, dovoľujem si zvolať prvé zasadnutie výboru pre európske záležitosti desať minút po skončení tajnej voľby a vyhlásení výsledkov. Ďakujem za pozornosť.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa spýtať, či ste všetci využili svoje právo hlasovať, tí, ktorí ste ho, samozrejme, využiť chceli. Ak áno, vyhlasujem tajnú voľbu za skončenú a prosím skrutátorov, aby spočítali odovzdané hlasy pre jednotlivých kandidátov na predsedov parlamentných výborov.

 • Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Poverení overovatelia oznámia výsledky tajnej voľby na predsedu zahraničného výboru a na predsedu výboru pre zdravotníctvo.

  Poprosím pána poslanca Kondróta, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby predsedu zahraničného výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa konala 24. augusta.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky si všetci poslanci zobrali hlasovacie lístky, nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky a zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.

  Zo 124 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Pavla Pašku hlasovalo 103 poslancov, proti bolo 9 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.

 • Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Pavol Paška.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Marošovi Kondrótovi za oznámenie výsledkov tajnej voľby na predsedu zahraničného výboru.

  Konštatujem, že za predsedu výboru bol zvolený pán poslanec Pavol Paška.

  Teraz poprosím pána poslanca Gábora Gála, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby na voľbu predsedu výboru pre zdravotníctvo.

 • Ďakujem vám, pán predseda.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu no tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo 24. augusta 2004.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných.

  Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Jána Bielika hlasovalo za 92 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.

  Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolený Ján Bielik.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Gálovi za oznámenie výsledkov tajnej voľby.

  Konštatujem, že pán poslanec Ján Bielik bol zvolený za predsedu zdravotníckeho výboru.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto hlasovaním sme prerokovali všetky bodu programu 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte pred vyhlásením rokovania 30. schôdze Národnej rady za skončenú požiadal o slovo pán predseda výboru pre ľudské práva, národnosti a menšiny.

  Nech sa páči, pán poslanec Nagy.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem upozorniť členov výboru pre ľudské práva a národnosti, že budeme pokračovať ihneď po skončení schôdze v rokovaní výboru v rokovacej miestnosti výboru pre financie. Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, ešte ma požiadal pán predseda výboru pre európsku integráciu, aby som pripomenul členom tohto výboru, že desať minút po skončení 30. schôdze zvoláva prvé rokovanie výboru pre európsku integráciu do rokovacej miestnosti 149a.

  Páni poslanci, ďakujem vám za účasť na rokovaní 30. schôdze, ktorú vyhlasujem za skončenú.

  31. schôdza sa začne 7. septembra o 13.00 hodine.

 • Rokovanie 30. schôdze NR SR sa skončilo o 14.37 hodine.