• Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás privítal na deviatom rokovacom dni 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás na začiatok rokovania informovať, že o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 3. schôdze Národnej rady písomne požiadal pán poslanec Miroslav Chovanec.

  Budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe.

  Prosím, páni poslanci, telefóny vypnúť alebo vyniesť mimo rokovacej sály.

  Vládny návrh zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 34. Poprosím teraz pani poslankyňu Kláru Sárközy, ktorú poveril gestorský výbor, aby bola spoločnou spravodajkyňou výboru pri prerokúvaní tohto vládneho návrhu zákona a ďalej ju prosím, aby informovala o včerajšom rokovaní výboru pre sociálne veci a bývanie, ktorému bol návrh zákona po podaní pozmeňujúcich návrhov po včerajšej rozprave pánom poslancom Malchárkom pridelený na zaujatie stanoviska.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som vás informovala o včerajšom rokovaní Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie. Výbor po včerajšom dni, keď sme sa zišli poobede, vlastne pred večerom po druhýkrát prezrel pozmeňujúce návrhy nového znenia, ktoré nám včera predložil pán poslanec Malchárek a dospel potom za pomoci pracovníkov legislatívnotechnického oddelenia Kancelárie Národnej rady k tomu, že o týchto návrhoch môžeme dať dnes hlasovať. Ja by som pred hlasovaním chcela uviesť drobné legislatívnotechnické zmeny, ktoré sa týkajú pozmeňujúcich návrhov, ktoré podal v rozprave minulý týždeň v piatok pán poslanec Minárik. Ide o čisto legislatívnotechnickú opravu, a to § 15. Pôvodne tu bolo, že v § 15 ods. 5 znie, a potom bolo za tým po piate, predseda môže po vyhlásení výberového konania zriadením výberovej komisie - vymenovanie jej predsedu písomne poveriť vedúceho úradu toho služobného úradu, v ktorom sa obmedzuje štátnozamestnanecké miesto vykonaním výberového konania, ak s tým vedúci úradu súhlasí. Súhlas vedúceho úradu musí mať písomnú formu a tu bude legislatívnotechnická zmena taká, že sa § 15 ods. 5 dopĺňa ods. 15, ktorý znie. To je jedna zmena a druhá zmena sa týka bodu, teraz už po prečíslovaní by to mal byť bod 4, a to v § 154 sa dopĺňa nový ods. 10, ktorý znie, takže ods. 8 treba zmeniť na ods. 10, pretože vo svojich pozmeňujúcich návrhoch pán poslanec Malchárek odporúča takisto zmeniť § 154 a doplniť to novými odsekmi 8 a 9. Takže ods. 8 sa nemôže dvakrát meniť, preto vás prosím o pochopenie, je to prekonzultované s legislatívcami a takto to už bude v poriadku.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste stanovisko výboru pre sociálne veci a bývanie, ktorý sa včera zaoberal na svojom rokovaní podanými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predniesla pani spoločná spravodajkyňa.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona. Prosím pani poslankyňu, aby uvádzala jednotlivé návrhy najskôr, ak boli zo spoločnej správy a potom návrhy, ktoré podali páni poslanci v rozprave.

  Pán poslanec Minárik, zapnite pána poslanca Minárika.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vzhľadom na to, že som neuviedol, ako by sa malo hlasovať o mojich návrhoch, žiadam, aby sa hlasovalo o nich spoločne.

 • Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Pretože zo spoločnej správy, teda z rokovania tých výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený ani z rokovania ústavnoprávneho výboru, ani z rokovania výboru pre sociálne veci a bývanie ako gestorského výboru nevzišli žiadne pozmeňujúce návrhy, preto fakticky nemáme o čom hlasovať zo spoločnej správy. To som vám podala len informáciu, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli podané v rozprave. V rozprave podal pán poslanec Minárik v piatok pozmeňujúce návrhy, aj on uviedol, že pod bodom 1 nechce dať hlasovať, ani nemôžeme, pretože to riešil pozmeňujúci návrh pána poslanca Malchárka, o tých ostatných budeme hlasovať podľa legislatívnotechnického doplnenia, ktoré som pred chvíľou uviedla, takže môžeme dať hlasovať o spresnení en bloc o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Minárika. Máte to všetci rozdané v laviciach.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Minárik okrem bodu 1, spoločne o všetkých ostatných podaných návrhoch.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 132 poslancov, za návrh 80, proti 44, zdržalo sa 5, nehlasovali 3.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh, pani poslankyňa.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré podal v rozprave včera pán poslanec Malchárek, o tých nových.

 • Prosím, páni poslanci, všetci máte v laviciach rozdaný pozmeňujúci návrh z rozpravy.

  Pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja rovnako ako pán poslanec Minárik navrhujem, aby sa o mojom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo ako o celku.

 • Ďakujem pekne. Po tom spresnení, ktoré povedal pán poslanec Malchárek pred chvíľou, žiada si hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré včera predniesol en bloc, to znamená spoločne.

 • Pán poslanec Tóth, prosím, aby ste vypli svoj mobilný telefón.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka, spoločne o všetkých návrhoch.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za návrh 76, proti 58, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh, pani poslankyňa.

 • To boli všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z rozpravy, pretože tento návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, môžete otvoriť rozpravu v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania o vládnom návrhu zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. Pýtam sa, či sa chce z prítomných pánov poslancov a paní poslankýň niekto prihlásiť do rozpravy v treťom čítaní. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za návrh 76, proti 58, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  opakovaná voľba členov Rady Slovenskej televízie a členov Rozhlasovej rady.

  Na včerajšom rokovaní sme z deviatich členov rady zvolili po päť členov. Je potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky dovolila štyroch členov Rady Slovenskej televízie a štyroch členov Rozhlasovej rady.

  Teraz pristúpime k opakovanej voľbe. Pripomínam, že do opakovanej voľby postúpili všetci navrhnutí kandidáti okrem tých, ktorí boli zvolení. Teda na hlasovacích lístkoch budete mať uvedené mená navrhnutých kandidátov, tak ako boli v prvom kole. Pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku, pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete, to je buď za, proti, alebo zdržiavam sa. Chcem upozorniť, že platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u štyroch navrhnutých kandidátov, teda volíme maximálne štyroch navrhnutých kandidátov. Hlasovacie lístky sú farebne odlíšené. Hlasovací lístok na voľbu členov Rady Slovenskej televízie je zelenej farby a hlasovací lístok na voľbu členov Rozhlasovej rady je biely lístok.

  Pán poslanec Hort.

 • Pán predseda, v mene štyroch klubov vládnej koalície žiadam o 15-minútovú prestávku pred hlasovaním.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dohodneme sa takto. Budeme hlasovať o 9.45 hodine. Do 9.45 hodiny je prestávka na poradu predsedov poslaneckých klubov. O 9.45 hodine pristúpime k tajnému hlasovaniu. Prosím, aby ste toto moje vyjadrenie považovali za vyhlásenie tajného hlasovania.

 • Prerušenie rokovania o 9.26 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 10.06 hodine.

 • ... akýmkoľvek spôsobom voľbu navrhovaných kandidátov. Už tak urobili, pokiaľ nie, vyzývam ešte poslancov, aby sa zúčastnili hlasovania.

  (Ak tajného hlasovania.)

 • Páni poslanci, poslednýkrát dávam možnosť zúčastniť sa hlasovania. Nevidím, že by bol ešte niekto v sále, ktorý by nebol využil možnosť hlasovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice o výsledku tajného hlasovania.

  Prestávka do 11.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 10.11 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 11.12 hodine.

 • Poprosil by som ešte o 15 minút strpenia, pretože overovatelia zrátavajú hlasy, mám prísľub, že do 15 minút budú výsledky tajnej voľby známe tak do Rozhlasovej rady, ako aj do Rady Slovenskej televízie.

 • Prerušenie rokovania o 11.15 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 11.30 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Teraz prosím povereného overovateľa pána poslanca Jaduša, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby na členov Rozhlasovej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi ako poverenému overovateľovi prečítať zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady, ktoré sa konalo 20. novembra 2002 ako opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky a zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných. Zo 131 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Jána Hrubalu hlasovalo za 1 poslanec, proti 88 poslancov, zdržalo sa 42 poslancov. U Vladimíra Taliana hlasovalo za 83 poslancov, proti 32, zdržalo sa 16 poslancov. U pani Kataríny Začkovej hlasovalo za 1 poslanec, proti 90 poslancov, zdržalo sa 40 poslancov. U pána Jána Dudru hlasovalo za 72 poslancov, proti 42 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov. U pána Petra Glocka hlasovalo za 2 poslanci, proti 88 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov. U pani Eleny Antalovej hlasovalo za 103 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov. U pána Bronislava Tesaříka hlasovalo za 3 poslanci, proti 95 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov. U pána Petra Oravca hlasovalo za 25 poslancov, proti 79 poslancov, zdržalo sa 27 poslancov. U pána Stanislava Bajaníka hlasovalo za 4 poslanci, proti 96 poslancov, zdržalo sa 31 poslancov. U pána Vladimíra Štefka hlasovalo za 8 poslancov, proti 87 poslancov, zdržalo sa 36 poslancov. U pána Ľudovíta Števka hlasovalo za 32 poslancov, proti 68 poslancov, zdržalo sa 31 poslancov. U pána Juraja Spuchľáka hlasovalo za 1 poslancov, proti 93 poslancov, zdržalo sa 37 poslancov. U pani Kvety Škvarkovej hlasovalo za 69 poslancov, proti 43 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov. U pána Karola Kállaya hlasovalo za 12 poslancov, proti 82 poslancov, zdržalo sa 37 poslancov. U pani Ivy Bukvovej hlasovalo za 8 poslancov, proti 84 poslancov, zdržalo sa 39 poslancov. U pána Pavla Hapáka hlasovalo za 56 poslancov, proti 54 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov. U pána Jána Tužinského hlasovalo za 21 poslancov, proti 79 poslancov, zdržalo sa 31 poslancov.

  Na voľbu člena Rozhlasovej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rozhlasovej rady zvolení pán Vladimír Talian, pán Ján Dudra a pani Elena Antalová.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem poslancovi Jadušovi za vyhlásenie výsledkov tajnej voľby na členov Rozhlasovej rady. Na základe výsledku tajného hlasovania konštatujem, že za členov Rozhlasovej rady boli zvolení kandidáti Vladimír Talian, Ján Dudra a Elena Antalová.

  Teraz poprosím poverenú spravodajkyňu, respektíve overovateľku pani poslankyňu Brestenskú, aby Národnú radu informovala o výsledku tajnej voľby na členov Rady Slovenskej televízie.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, pani poslankyne. Dovoľte mi skôr než prečítam zápisnicu, aby som mala jednu kritickú poznámku a poprosila vedenie parlamentu a zároveň kluby, aby overovatelia naozaj robili svoju prácu. Poviem konkrétne mená, ktorí sa nezúčastnili ani včera, ani dnes na našej práci pri spracovaní volebných hlasov, mohli sme byť o hodinu menej. Poprosila by som, aby naozaj brali vážne funkciu overovateľa pani Ľubica Navrátilová, pán Federič a pán Hrdlička, pani Beňová prišla v poslednej chvíli, aspoň nám pomohla chvíľu, lebo naozaj si myslím, že sa to dosť zdržalo, toto bolo dosť komplikované hlasovanie.

  Dovoľte mi teraz predniesť závery zápisnice o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 20. novembra 2002. Bola to opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Mariána Slováka hlasovalo za 83, proti 31, zdržalo sa 14. U pána Jána Greššu hlasovalo za 75, proti 36 a zdržalo sa 17. U pána Jaroslava Franeka hlasovalo za 0, 89 proti, zdržalo sa 39, za pána Ivana Podstupku hlasovalo za 0, proti 88 a zdržalo sa 40. U pána Emila Bartka hlasovalo za 1, proti 89 a zdržalo sa 38. U pána Jozefa Kužmu hlasovalo za 2, proti 88, zdržalo sa 38. U pána Jozefa Horvátha hlasovalo za 0, proti 90, zdržalo sa 38. U pani Marty Huttovej hlasovalo za 2, proti 88, zdržalo sa 38. U pani Evy Hájekovej hlasovalo za 0, proti 89, zdržalo sa 39. U pani Andrey Krajniakovej hlasovalo za 0, 89 proti, 39 sa zdržalo. U pani Márie Biľovej hlasovalo za 106, proti 16 a zdržalo sa 6. U pani Denisy Pogáčovej hlasovalo za 22, proti 79, zdržalo sa 27. U pána Juraja Kiesela hlasovalo za 13, proti 79, zdržalo sa 36. U pána Ľubomíra Kraľovanského hlasovalo za 3, proti 91, zdržalo sa 34. U pána Miloša Mistríka hlasovalo za 23, proti 70, zdržalo sa 35. U pána Dušana Kováča hlasovalo za 5, proti 86, zdržalo sa 37. U pána Ľubomíra Fifíka hlasovalo za 0, proti 89, zdržalo sa 39. U pána Jaroslava Kernera hlasovalo za 2, proti 87, zdržalo sa 39. U pani Eleny Chudíkovej hlasovalo za 5, proti 84, zdržalo sa 39. U pána Petra Kubu hlasovalo za 1, proti 88, zdržalo sa 39. U pána Mariána Ostatníka hlasovalo za 8, proti 86, zdržalo sa 34. U pána Jána Slováka hlasovalo za 3, proti 89, zdržalo sa 36. U pána Jána Pašku hlasovalo za 4, proti 68, zdržalo sa 38. U pani Viery Michalkovej hlasovalo za 0, proti 89, zdržalo sa 39. U pána Miroslava Kollára hlasovalo za 1, proti 90, zdržalo sa 37. U pána Mariána Šmatláka hlasovalo za 9, proti 82, zdržalo sa 37. U pani Hany Lyons, rodenej Hanúskovej hlasovalo za 22, proti 68, zdržalo sa 38. U pána Petra Zemana hlasovalo za 0, proti 88, zdržalo sa 40. U pána Ľubomíra Gregu hlasovalo za 0, proti 90, zdržalo sa 38. U pána Jozefa Krošláka hlasovalo za 28, proti 73, zdržalo sa 27. U pána Pavla Barabáša hlasovalo za 0, proti 87, zdržalo sa 41. U pána Pavla Janíka hlasovalo za 7, proti 77 a zdržalo sa 34 poslancov.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení Marián Slovák, Ján Grešša, Mária Biľová.

  Ďakujem, pán Greššo, ospravedlňujem sa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa, aj by som poprosil na základe stanoviska overovateľov predsedov poslanecký klubov, aby sa zvolení overovatelia zúčastňovali na sčítavaní hlasov a svoju účasť na hlasovaní takisto rešpektovali, pretože výsledok neúčasti všetkých zvolených overovateľov je ten, že zrátavanie hlasov oproti hodine, ktorú overovatelia požadovali, sa natiahlo na dve hodiny. Takže prosím, aby ste rešpektovali svoju voľbu za overovateľov. Chcem ešte raz oznámiť, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení Marián Slovák, Ján Greššo a Mária Biľová.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto bodom sme program 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem vám všetkým za aktívnu účasť na rokovaní 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlasujem 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

  Prosím poslancov vládnej koalície, aby sa dostavili do kinosály.

 • Rokovanie 3. schôdze NR SR sa skončilo o 11.55 hodine.