• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále. Páni poslanci, otváram...

  Pán poslanec Krajči, chcete. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán...

 • Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v krátkosti zareagoval na situáciu, ktorá minulý týždeň zaznela v tomto parlamente v súvislosti s mojím vyjadrením k hlasovaniu o dôvere vlády. Chcel by som vám povedať, že sám považujem toto vyjadrenie za nie veľmi šťastné, lebo sa dá vysvetľovať rôzne. Nemal som však v úmysle nikoho uraziť, obzvlášť nie pána Bódyho, preto sa mu verejne ospravedlňujem a súčasne chcem poprosiť za ospravedlnenie aj svojho kolegu Ruda Žiaka, ktorý nezodpovednosťou novinára bol označený za strojcu tohto výroku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Krajči, že ste našli odvahu a prostredníctvom mňa ste sa ospravedlnili 500-tisíc ľuďom na Slovensku so zdravotným postihnutím, ale myslím si, že aj členom vášho poslaneckého klubu.

  Ďakujem ešte raz a beriem, prijímam toto ospravedlnenie.

 • Ďakujem obidvom pánom poslancom za prejav ľudskosti a úprimnosti.

  Prosím pána poslanca, aby svoje fotografické schopnosti a talenty prejavil na dovolenke.

  Panie poslankyne, páni poslanci, viacerí páni poslanci ma upozornili na to, že si zabudli svoje hlasovacie karty. Poprosil by som teda o krátku 3-minútovú technickú prestávku, aby technici mohli vyhotoviť náhradné hlasovacie karty.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Prosím, páni poslanci, všetci máte hlasovacie karty? Áno.

  Otváram ôsmy rokovací deň 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že na dnešnom rokovaní sú ospravedlnení poslanci, ktorí sa včera a dnes zúčastňujú na rokovaní Európskeho parlamentu ako delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v tomto zložení: poslanec Banáš, poslankyne Bauer, Belohorská, Beňová, pán poslanec Béreš, pani poslankyňa Dubovská, poslanci Fico, Figeľ, Jasovský, Kaliňák, Kozlík, Kubovič, pani poslankyňa Masácová, páni poslanci Nagy, Ševc a pán poslanec Žiak.

  Nakoľko dnešné rokovanie Národnej rady začíname hlasovaním o prerokovaných návrhoch zákonov, páni poslanci, pán poslanec Minárik, pán poslanec Abrhan, sadnite si na svoje miesta.

  Prosím, prezentujme sa. Zistím počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 120 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je schopná uznášať sa.

  Pristúpime k hlasovaniu o prvom vládnom návrhu, ktorý sme prerušili rokovaním po tom, ako sa skončila rozprava návrhu zákona.

  Prosím teraz povereného spravodajcu pána poslanca Abelovského, aby uvádzal ako spoločný spravodajca návrhy na hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 písm. d) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať spoločne o bodoch 1 až 11 s návrhom gestorského výboru predmetné návrhy schváliť.

  Prosím pána predsedu, aby dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, tak ako sú uvedené v príslušnej tlači pod bodom 1 až 11.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy 1 až 11 s odporúčaním gestorského výboru a pána spoločného spravodajcu uvedené návrhy schváliť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 90, proti 31, zdržali sa 4 poslanci, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalší návrh, pán poslanec.

 • Pán predseda, prosím vás, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Pán poslanec, prerokúvame návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, kde môžeme ihneď po odsúhlasení návrhov podaných v druhom čítaní pristúpiť k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu o vládnom návrhu zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2002 Z. z.

  Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chcú prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. A keďže neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa zákona o rokovacom poriadku § 86 pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 70, proti 53 poslancov, zdržali sa 3 poslanci, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona o platových pomeroch sudov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2002 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

  Páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o ďalšom prerokovanom návrhu zákona, ktorým je návrh zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. a o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

  Prosím, aby z poverenia gestorského výboru pán poslanec Abelovský informoval Národnú radu o odporúčaní a o stanovisku gestorského výboru.

 • Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 písm. d) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4, tlač 72a, o pozmeňujúcich návrhoch.

  Chcem len pripomenúť to, čo som ako spoločný spravodajca predostrel už vo štvrtok pri uvádzaní, že pri prepisovaní nastala chyba, to je bod 4 - pozmeňujúci návrh k § 7 až § 9, kde je ustanovenie § 7 až § 9 sa vypúšťa a za § 6 je správne, nie § 7, ktorý sa vypúšťa, vkladá sa tento text. Takže, ak ste si to neopravili, tak je to len prepisovacia chyba. Upozornil som na ňu, takže budeme hlasovať, tak ako je už tento opravený návrh.

  Takže, pán predseda, nechávam hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, s odporúčaním, aké uviedol pán spoločný spravodajca k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom uvedeným pod bod 1 až 4 so zmenou, ako odporučil prijať, dávam teraz hlasovať o bodoch 1 až 4 pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 86, proti 20, zdržalo sa 22, nehlasoval 1.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalší návrh, pán poslanec.

 • Keďže sa zákon prijíma v skrátenom konaní, navrhujem, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu v treťom čítaní o vládnom návrhu zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003.

  Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 70, proti 53, zdržali sa 2, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

  Ďakujem pánovi poslancovi Abelovskému za spoluprácu pri prerokúvaní týchto dvoch vládnych návrhov zákonov a zároveň prosím pána poslanca Ivanka, ktorého poveril gestorský výbor, aby bol spravodajcom pri uvádzaní návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom, ktorý prerokúvame ako tlač 42.

  Pán poslanec Ivanko.

  Pán poslanec Mikloško, sú problémy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, štyri poslanecké kluby žiadajú 5-minútovú prestávku pred hlasovaním o tomto návrhu zákona. Prosím pánov predsedov poslaneckých klubov koalície, aby sa dostavili na krátku pracovnú poradu do rokovacej miestnosti poslaneckého grémia.

  Budeme pokračovať o 13.35 hodine.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Ospravedlňujem sa, že čas vyhradený na prestávku sa predĺžil.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom, ktorý prerokúvame ako tlač 42.

  Prosím teraz povereného spravodajcu ústavnoprávneho výboru pána poslanca Ivanka, aby Národnú radu informoval o spôsobe prerokovania návrhu zákona vo výbore, ako aj o stanovisku k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli prednesené v rozprave.

  Prosím, pán poslanec Ivanko, aby ste ešte raz plénum informovali o spôsobe návrhu hlasovania.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení páni ministri. Zo správy ústavnoprávneho výboru vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. O obidvoch pozmeňujúcich návrhoch navrhujem, aby sme hlasovali en bloc s návrhom gestorského výboru tieto návrhy schváliť.

  P. Hrušovský: Páni poslanci, ešte pred hlasovaním pán poslanec Maxon chce podať procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ja som bol informovaný predsedom jednej koaličnej politickej strany, že príslušný návrh zákona bude z rokovania stiahnutý alebo nebude podporený. Neviem, prečo sa tak nestalo. Tento návrh podľa mňa nespĺňa kritériá, aby mohol byť aplikovaný do právnej praxe v súvislosti so zákonom, ktorý prerokúvame.

  P. Hrušovský: Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujem o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Ivanko, poverený spravodajca. Hlasujeme o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe ústavnoprávneho výboru. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za návrh 96, proti 25, zdržalo sa 5.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Z rozpravy vzišiel jeden pozmeňujúci návrh, ktorý som zhodou okolnosti predložil ja. Týka sa čl. 1 vládneho návrhu zákona.

  Navrhujem, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Páni poslanci majú pozmeňujúci návrh rozdaný v laviciach. Netreba, páni poslanci, tento pozmeňujúci návrh ešte raz uviesť. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ivanka.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 127 poslancov, za návrh 71, proti 18, zdržalo 38.

  Konštatujem, že uvedený pozmeňujúci návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tak zo správy výboru, ako aj z rozpravy.

  Navrhujem, pán predsedajúci, otvoriť rozpravu v rámci tretieho čítania.

 • Otváram rozpravu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa v rámci tretieho čítania hlási niekto do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Áno, pán predseda, môžete hlasovať o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 • Prosím, prezentujte sa a hlasujme o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 122 poslancov, za návrh 64, proti 46, zdržalo sa 12.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Teraz poprosím pána poslanca Horta, ktorého poveril gestorský výbor, aby bol spoločným spravodajcom o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., ktorý prerokúvame ako tlač 38.

  Nech sa páči, pán poslanec Hort, ujmite sa svojej spravodajskej správy.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri. Vzhľadom na skutočnosť, že zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy a taktiež v rozprave neodzneli žiadne ani pozmeňujúce návrhy, ani procedurálny návrh, prosím, aby ste otvorili rozpravu v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ktoré uviedol pán spoločný spravodajca, pristúpime k tretiemu čítaniu. Zároveň otváram rozpravu. Tiež sa pýtam pánov poslancov, či sa chcú prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu v treťom čítaní za skončenú a prosím pána spoločného spravodajcu o návrh na hlasovanie v rámci tretieho čítania.

 • Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438 /2002 Z. z. ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Počuli ste návrh, páni poslanci. Prezentujme sa a hlasujme o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 69, proti 57, zdržali sa 3.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona schválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Vavríka, ktorého poveril gestorský výbor, aby bol spoločným spravodajcom pri vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 36, aby ako poverený spravodajca gestorského výboru uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec Vavrík.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave k tomuto návrhu novely zákona nevystúpil žiaden z poslancov ani v spoločnej správe nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, preto sa automaticky nachádzame v treťom čítaní a prosím vás, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci. Na základe uvedených skutočností pristúpime k tretiemu čítaniu, zároveň otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa vás, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu v rámci tretieho čítania za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu zákona ako o celku s odporúčaním, pán spoločný spravodajca, uvedený návrh zákona...

 • Pán predseda, odporúčam Národnej rade, aby vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Národná rada schválila.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za návrh 71, proti 55.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Patakyho, ktorého poveril gestorský výbor, aby bol spoločným spravodajcom pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady, aby uvádzal návrhy na hlasovanie k prerokúvanému bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, páni ministri, kolegyne kolegovia...

 • Páni poslanci, prosím, aby ste sa nebavili, nevytvárali diskusné hlúčiky.

 • Nakoľko sa nikto neprihlásil do spoločnej rozpravy, prosím vás, pán predseda, otvorte rozpravu v treťom čítaní.

 • Páni poslanci, poslankyne. Keďže neboli podané v druhom čítaní žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k tretiemu čítaniu. Otváram rozpravu. Pýtam sa opäť pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomne prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady, ktorý prerokúvame ako tlač 40 ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 71, proti 53, zdržali sa 5.

  Konštatujem, že návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Ďakujem pánovi poslancovi Patakymu.

  Teraz poprosím pán poslanca Šimka, ktorého poveril výbor pre obranu a bezpečnosť, aby ako spoločný spravodajca informoval Národnú radu o prerokúvanom vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 32.

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko.

 • Vážený pán predseda, páni ministri, kolegyne, kolegovia. V spoločnej správe nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy a z rozpravy tiež nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. Prosím, aby ste nechali hlasovať o tom, že Národná rada postúpi uvedený vládny návrh zákona do tretieho čítania.

 • Páni poslanci, tak ako všetky prechádzajúce návrhy zákonov aj tento prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, kde spôsob prerokúvania nevyžaduje hlasovať o postúpení do tretieho čítania. Pristúpime automaticky k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť v rámci tretieho čítania do rozpravy o tomto vládnom návrhu. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 119 poslancov, za návrh 67, proti bolo 52.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona schválila.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz budeme pokračovať v hlasovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, ktorý prerokúvame ako tlač 70.

  Prosím teraz poverenú spravodajkyňu a zároveň predsedníčku výboru pani poslankyňu Záborskú, aby uvádzala jednotlivé návrhy na hlasovanie.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1, 2, 3 a 4 zo spoločnej správy en bloc s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujme sa, páni poslanci. Hlasujeme o návrhoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedla pani predsedníčka výboru a spravodajkyňa, pani poslankyňa Záborská.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 92, proti 14, zdržalo sa 16, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, to boli všetky body zo spoločnej správy. Navrhovaný vládny návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, a preto otvorte rozpravu v treťom čítaní.

 • Páni poslanci, na základe návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu. Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Môžeme pristúpiť k návrhu.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prosím, páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 273/1994 Z. z. ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za návrh 78, proti 36, zdržalo sa 10, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zvolávam poslanecké grémium do rokovacej miestnosti poslaneckého grémia. Budeme pokračovať o 14.30 hodine. Prosím všetkých členov poslaneckého grémia, aby sa dostavili na rokovanie.

 • Prerušenie rokovania o 14.05 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.41 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, vráťte sa do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní prerušenej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia. Poslanecké grémium sa zaoberalo ďalším postupom rokovania 3. schôdze Národnej rady. Na základe dohody poslaneckého grémia vám chcem oznámiť, že teraz budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnej službe. V prípade, že príde k uplatneniu vystúpenia niektorého z členov vlády, bude otvorená rozprava o tomto bode programu. V prípade, ak budú niektorí poslanci chcieť vystúpiť v rozprave a budú mať pozmeňujúce návrhy, umožním a dám priestor rokovaniu gestorského výboru pre sociálne veci a bývanie. Ďalej vás chcem informovať, že na základe dohody v poslaneckom grémiu by sme využili čas, kedy bude rokovať výbor pre sociálne veci a bývanie na prerokovanie ďalších dvoch bodov programu, a to je návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady a Rady Slovenskej televízie. Počas zratúvania hlasov, ktoré predpokladáme, že bude trvať viacej ako hodinu, by sme vytvorili čas na rokovanie gestorskému výboru o návrhu zákona o štátnej službe a po zaujatí stanoviska k návrhu zákona gestorským výborom by sme ešte dnes pristúpili k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Takýto postup predpokladá, že by sme dnes mohli rokovanie 3. schôdze Národnej rady skončiť.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z . z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prosím navrhovateľa pána podpredsedu vlády a ministra financií a pani poslankyňu Kláru Sárközy, aby zaujali miesto určené pre navrhovateľov, miesto určené pre spravodajcov. Chcem informovať, že rokovanie o tomto bode programu bolo prerušené po skončení rozpravy pred hlasovaním. Pán podpredseda vlády ma informoval, že sa hlási do rozpravy, čo znamená v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku otvorenie rozpravy v druhom čítaní a možnosť prihlásiť sa do rozpravy ktorémukoľvek poslancovi.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády a minister financií.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás informovať, že naposledy, keď sme rokovali o tomto vládnom návrhu zákona, ktorý bol doplnený poslaneckými návrhmi, tak sa rokovanie prerušilo aj pre to, že v tom čase nebolo platné splnomocňovacie uznesenie vlády pre člena vlády, ktorý predkladá návrh, ku ktorému, ak sú podané pozmeňujúce návrhy nad rámec tohto vládneho zákona, tak takéto uznesenie splnomocňuje člena vlády buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť s takýmto návrhom. Vo štvrtok večer sa vláda zišla na mimoriadnom rokovaní, kde takéto splnomocňovacie uznesenie schválila, a teda dnes takéto uznesenie platí a umožňuje členovi vlády vyjadriť sa v mene vlády, či súhlasí, alebo nesúhlasí s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré idú nad rámec vládneho návrhu. V návrhoch, ktoré boli predložené pánom poslancom Malchárkom, boli ešte robené niektoré zmeny aj v súlade s návrhmi a názormi legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Vedomý si toho, čo som predpovedal, pán minister financií otvoril rozpravu a vrátil návrh zákona do štádia rozpravy.

  Páni poslanci, vyhlasujem teraz päťminútovú prestávku, aby sa mohli poslanci písomne prihlásiť do rozpravy a na vystúpenie pána ministra chcú faktickými poznámkami reagovať. Prosím, aby sa z tabule vymazali tí, ktorí nechcú uplatniť faktickú poznámku. Poprosím zamestnancov kancelárie, aby pripravili tlačivá na písomné prihlášky do diskusie.

  Pán poslanec Cabaj, Hopta s faktickou poznámkou na vystúpenie pána ministra. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem poprosiť pána ministra, keby potom v priebehu rozpravy, tak ako bude prebiehať, respektíve v záverečnom slove, keby nám prečítal celé uznesenie vlády, lebo z toho, čo som vyrozumel, vláda podpísala bianko šek, pritom ešte ani nevie o tom, čo v tomto parlamente bude predložené, lebo všeobecne v médiách bola informácia o tom, že člen vlády poverený, ktorý tu bude zastupovať vládu, má právo súhlasiť s pripomienkami alebo pozmeňujúcimi návrhmi poslancov, ktoré budú aj nad rámec vládneho návrhu zákona. Ak sa dotkneme podstaty veci, pán minister, predložili ste tu návrh na skrátené konanie, ktoré ste odôvodnili veľkými škodami a všetkými náležitosťami. Ak si zoberiete tento poslanecký návrh, povedzte mi, aké škody tento poslanecký návrh potom urobí. Nie už ten váš vládny návrh, lebo sme sa dostali do inej roviny. Vládny návrh bol len dvojriadková novela, ktorá bola odôvodnená, so zatvorenými obidvoma očami sa to prijalo, že je to návrh na skrátené konanie odôvodnený podľa rokovacieho poriadku, ale ak je to v tejto rovine, do akej sa dostávame, veľmi by ma zaujímalo uznesenie vlády.

 • Pán poslanec Hopta, nechcete vystúpiť? V rozprave.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Ja odpoviem, pán poslanec Cabaj. Je to identické uznesenie, aké platilo, ak sa dobre pamätám, od októbra 2000 do konca funkčného obdobia minulej vlády, ktoré splnomocňuje člena vlády, ktorý je predkladateľom vládneho návrhu zákona súhlasiť alebo nesúhlasiť s pozmeňujúcimi poslaneckými návrhmi, ak sú dané nad rámec toho, čo vlastne vymedzovala vládna novela. Čiže nie je to nič nové, je to niečo, čo platilo, len prestalo to platiť tým, že sa skončilo funkčné obdobie, a je to jednoduché uznesenie tohto znenia.

  Ďakujem pekne.

 • Splnomocňovacie uznesenie vlády som dostal na vedomie, môžem predložiť jeho písomné znenie. Päťminútová prestávka na písomné prihlášky do diskusie. Prosím na stolíku, kde prebieha prezentácia, je k dispozícii tlačivo na prihlásenie sa do rozpravy.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Pán minister, pani spravodajkyňa, prosím, zaujmite miesto, ktoré vám je určené v rokovacej sále, budeme pokračovať rozpravou o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 34. Do rozpravy k návrhu sa prihlásili písomne pán poslanec Hopta, pán poslanec Abelovský a pán poslanec Čaplovič.

  Prosím teraz pána poslanca Hoptu, aby vystúpil v rozprave.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy, vážení páni. Chcem povedať v mene poslaneckého klubu za Komunistickú stranu Slovenska, že si ctíme dohody, ktoré boli uskutočnené pred služobnou cestou poslancov Národnej rady. V rámci týchto dohôd sme sľúbili ako poslanecký klub, že nebudeme bojkotovať rokovanie parlamentu, že nebudeme vytvárať priestor na to, aby nás verejnosť kritizovala, že poslanci Národnej rady nepracujú. Preto poslanci Národnej rady za Komunistickú stranu Slovenska sa zúčastnia na prerokovaní zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe s tým, že chcem povedať v mene poslaneckého klubu za Komunistickú stranu Slovenska, že nesúhlasíme s obsahom tohto zákona a svoje zamietavé stanovisko vyslovíme hlasovaním nie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Abelovský.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Som toho názoru, že predkladateľ nepostupuje správne, nepostupuje v súlade so zákonom, teda s našou malou ústavou, a to s rokovacím poriadkom, keď sa predkladá plénu Národnej rady v podstate veľká novela zákona o štátnej službe. Nepovažujeme to ani za korektné voči nám ako poslancom opozície. Nakoniec dnes rokoval ústavnoprávny výbor, kde predkladateľ pán poslanec Malchárek zobral tento návrh späť a mysleli sme si, že bude tu aj vzhľadom na to, čo hovoril predrečník predo mnou, že je tu korektná dohoda v poslaneckých kluboch o tom, ako sa budeme správať v tomto pléne, nepovažujeme to za korektné. Tvrdím, že tu skutočne nie je žiaden právne relevantný dôvod na to, aby sme takúto rozsiahlu novelu prerokúvali v skrátenom legislatívnom konaní. Ak vláda či už prostredníctvom vládneho programu, alebo aj cez médiá predostrela, že má v úmysle takýto zákon novelizovať, tak nech ho novelizuje, ale v riadnom legislatívnom konaní, do ktorého budú zapojené všetky legislatívne zložky, bude prebiehať riadne pripomienkové konanie, pretože mám obavu, že takto predložená novela je novelou len jednej politickej strany, ktorá je súčasťou vládnej koalície. Ja som už avizoval, že som bol poverený poslancami z opozície na vypracovanie podnetu na Ústavný súd už v súvislosti s predložením 23 zákonov, ktoré už boli alebo budú prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. Aj tento postup je len dokladom a dôkazom o tom, že je skutočne naliehavé, aby sme takýto podnet na Ústavný súd podali, aby sa konečne raz a navždy rozhodlo a zabránilo sa predkladateľom postupovať podľa mňa v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady a potom sa predkladali takéto veľké novely a zneužíval sa inštitút skráteného legislatívneho konania.

  Preto žiadam a apelujem na poslancov vládnej koalície, aby zvážili postup pri hlasovaní o tomto a prípadne o ďalšom postupe ohľadne tohto návrhu, pretože ja osobne a celý náš klub budeme hlasovať proti, ale skutočne to odôvodňujem, že musíme urýchliť všetky práce spojené s podaním na Ústavný súd, aby sa v budúcnosti zabránilo takýmto konaniam.

  Ďakujem.

 • Ďalší do rozpravy písomne prihlásený je pán poslanec Čaplovič.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážená Národná rada. Cicero, skvelý rímsky vzdelanec a rétor pred viac ako dvoma tisícročiami povedal svojim kolegom v senáte, že v najskazenejšom štáte je najviac zákonov. Dnes si dovolím túto myšlienku aktuálne parafrázovať, že v najskazenejšom z najskazenejších štátov je veľký počet účelových noviel zákonov, navyše prijímaných v skrátenom legislatívnom pokračovaní s množstvom nových, filozofiu zákona zásadne meniacich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe je toho dôkazom. Na jednej strane škrtíte rozpočtové výdavky, na strane druhej ich rozšafne rozhadzujete do platov pre nové štátnozamestnanecké miesta strategického významu s osobitným príplatkom až do 100-percentného tarifného platu. Práve týmto postupom zakotvujete opäť nerovnosť osôb v štátnej službe, ktorú chcete na inom mieste vo vzťahu k špičkovým odborníkom v štátnej službe zrušiť. Pretože to v tomto prípade považujete za porušenie ústavného princípu. Iniciátori či autori novely a pozmeňujúcich i doplňujúcich návrhov sledujú predovšetkým jediný cieľ. Uskutočniť plošné čistky na niektorých postoch ministerstiev a na úrovni predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Ak máme ísť touto cestou do budúcnosti, tak radšej buďme k občanom úprimnejší a nehrajme tu pred nimi divadlo prostredníctvom novelizovania paragrafov zákona o štátnej službe. Úprimne konštatujme, že napríklad vedúci služobného úradu ministerstva bude politickým nominantom podobne ako minister a štátny tajomník. Otvorme inštitút štátnej služby a veselo pokračujme v čistkách v jednotlivých ministerských rezortoch. Napokon najmä o to ide politickým stranám súčasnej koalície. Netreba to zakrývať frázami o zlepšení zákona, konštatovaniami, že Strana demokratickej ľavice a SOP sa novele zákona pred voľbami bránili. A práve SOP, Strana občianskeho porozumenia, ktorej jedným z krstných otcov bol aj pán Pavol Rusko, terajší podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Tí, čo sú presvedčení o svojej jedinej a nemeniteľnej pravde, vážené poslankyne, vážení poslanci, zvyčajne mávajú veľmi krátku pamäť! Nepresvedčujme poslancov v parlamente, že štátni úradníci nie sú voči ministrom a štátnym tajomníkom či jednému podpredsedovi Národnej rady lojálni. Pravda pravdúca je však takáto. Potrebujeme si upratať či umiestniť svojich ľudí. Históriu neoklamete. Miroslav Beblavý, jeden z terajších štátnych tajomníkov pred voľbami na stránkach denníka SME napísal, a to budem presne citovať, pred voľbami: „Politika. Najprv si rozdeľme kreslá a potom sa dohodnime na obsahu, je smrtiace nielen pre krajinu, ale i pre samotné strany,“ toľko citát. Akosi veľmi skoro ste zabudli na túto zásadu aj vy pán podpredseda vlády. Pokračujete v tradíciách, keď príchod novej moci na Slovensku automaticky sprevádzali výmeny ľudí vo verejnej a štátnej správe. Teraz sa o to pokúšate sofistikovanejšou metódou, ale cieľ ostáva ten istý a podľa mňa osobne zvlčilý.

  Nuž čo, demokracia dozrieva do žalúdočných vredov, tak ako to spieval Karel Kryl. Myslením a konaním naďalej žijeme v minulom storočí. Ľubomír Lipták po Danielovi Rapantovi, najlepší slovenský historik v štúdii Elity v makrozmenách, výstižne a doslovne nadčasovo aj vo vzťahu k najprítomnejšej prítomnosti, ktorú teraz prežívame, napísal. Citujem: „Prvým nápadným znakom dejín Slovenska v 20. storočí, ktorý vyplýva už z frekvencie zmien, je častý tlak na zmeny elít a tento jav dostal aj publicistický názov - syndróm odťatých rúk.“ Ľudia, generácie, keď získajú zručnosti, znalosti, sú vždy najbližším zvratom odstránené. Dávnejšie to bývalo v periódach takmer vždy po dvadsiatich rokoch, predovšetkým pred rokom 1989. V poslednom desaťročí sa však frekvencia zrýchlila na každé štyri roky, či dva roky v roku 1994. Roman Kaliský to označil veľmi presne, čo nové voľby na Slovensku, za „štátny prevrat“. Zvykne sa tomu hovoriť slovenské politické zemetrasenie. Žiaľ, dnes to už nie je len na úrovni ústredných orgánov štátnej moci a nimi riadených organizácií a zrejme aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Svedčia o tom pozmeňujúce návrhy pána poslanca Malchárka za politickú stranu ANO, ale aj na úrovni krajských úradov, okresných úradov, vyšších územných celkov, či už je to napríklad v Bratislave, alebo ako sme sa nedávno aktuálne dozvedeli aj v Prešove, v obciach a mestách. Doslovne je to metastáza v našej spoločnosti a vo svojich dôsledkoch to prináša i desivé závery.

  Ctené kolegyne, vážení kolegovia. Prosím vás, skúste v tomto konkrétnom prípade odhodiť stranícke tričká, obrazne vyzlečme si svoje dresy a pokúsme sa nastoliť napriek tlaku mocných či všemocných na našom Slovensku príklad pre politickú kultúru a stabilitu. Bez tradičných plošných personálnych čistiek a nechutného kádrovania vravíme tomu výberové pokračovanie či konkurz. Aby nás raz netrápilo svedomie, ctené dámy, vážení páni, že sme práve dnes nemali svedomie.

  Ďakujem vám.

 • Pán poslanec Čaplovič bol posledným prihláseným písomne do rozpravy. Pýtam sa pánov poslancov, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Číž, Malchárek, Husár. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Číž.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda. Dovoľte mi začať netradične. Chcem sa vám zdôveriť s tým, že do politiky som vážne vstúpil pre to, že politiku treba chápať ako službu a že v rámci parlamentu sa možno pokúsiť zjednotiť nepochybne rôznorodé pohľady na fungovanie tohto štátu, na hodnotu našej spoločnosti, ktoré vyznáva, a že v korektnom a serióznom duchu budeme súťažiť o priazeň občanov, a tak sa snažiť v konečnom dôsledku pomôcť nielen našim ľuďom, ale aj nám samým. Okolnosti fungovania politiky sú zatiaľ pre mňa aj skúsenosti veľmi, veľmi zvláštne. Už za tú krátku chvíľu som zažil zastrašovanie, veľkú nekorektnosť a zažil som aj to, že argument nemá žiadnu hodnotu, že hodnotu má len politická sila, ktorá je vyjadrená počtom hlasov. Vážne sa chcem pokúsiť, aby sme nedovolili, aby tento trend v našom parlamente víťazil.

  Pripúšťam bez problémov, že rovnako, ako sa môžem mýliť ja, môžete sa mýliť aj vy a že to hľadanie je skutočne ťažké a bolestné, ale pravdepodobne má význam.

  Dovoľte mi po tomto krátkom úvode, aby som prešiel k meritu veci. Môj názor je, že súvislosti, ktoré sprevádzajú rokovanie o 37 pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka, sú pomerne zvláštne a smerujú k prvému zásadnému konfliktu medzi koalíciou a opozíciou, pričom ide o okolnosti, ktoré sú nešťastné a v konečnom dôsledku aj nezmyselné. Dovoľte mi len veľmi krátku rekapituláciu doterajšieho priebehu. Vláda predložila návrh novely tohto zákona ako súboru ďalších viac ako 20 noviel zákonov s jednoznačným cieľom - vytvoriť možnosť na schválenie štátneho rozpočtu a aspoň čiastočne zreálniť jeho výdavkovú časť so skutočnými možnosťami štátu. Všetky návrhy sa mali prerokovať v skrátenom konaní. V našich vystúpeniach sme, samozrejme, atakovali vládu vo vecných súvislostiach a tiež sme upozorňovali na porušovanie či znásilňovanie príslušných ustanovení rokovacieho poriadku o skrátenom konaní. Namietali sme tiež, že vláda porušila zákon tým, že ho neprerokovala v tripartite. Už tieto samotné dôvody nesvedčia o tom, že dodržiavanie práva patrí k prioritám vlády či vedenia parlamentu alebo aspoň jeho časti. To však nestačilo a k novele zákona o štátnej službe nám skupina poslancov predložila 37 pozmeňujúcich návrhov, ktoré predniesol pán poslanec Malchárek a niekoľko ďalších poslancov. Ak v tých iných návrhoch išlo o veci v konečnom dôsledku akceptovateľné, riešili niektoré otázky právnych formulácií, dopracúvali sa návrhy alebo zámery, ktoré boli vo vládnom návrhu a v intenciách vládneho návrhu, tak návrh pána poslanca Malchárka zjavne a jednoznačne nesúvisí s návrhom vlády. Predstavuje významný zásah do podstaty prerokúvaného zákona, mení jeho filozofiu a zavádzajú sa nové inštitúty, s ktorými nemožno zásadne súhlasiť. Najhoršie zo všetkého je však to, že spôsob a metódy, ktoré majú tieto návrhy presadiť, sú absolútne nezlučiteľné nielen s konkrétnymi ustanoveniami zákona, ktoré stanovujú postup pri ich prerokovaní, ale aj so zmyslom k parlamentarizmu, týkajú sa demokracie ako princípu vládnutia v tomto štáte a odpustite mi, bezohľadne nerešpektujú základné procesné práva opozície. Ako viete, ak vláda chce predložiť návrh alebo jeho novelu do parlamentu, musí ho zapracovať do plánu legislatívnych úloh. Pripraví ho príslušné ministerstvo, podrobí ho zo zákona, ktorými sú zákony o legislatívnych pravidlách, pripomienkovému konaniu, prerokuje sa minimálne v Legislatívnej rade vlády a vláda ho schváli v zbore a predloží ho do parlamentu. Ide teda o celý súbor procesných ustanovení a úkonov, ktoré po sebe musia nasledovať a ktorých nesplnenie spôsobuje minimálne vážne komplikácie pri schvaľovaní návrhu zákona. Osobitosti situácie na skrátené konanie uvádzať nebudem a vzhľadom na už povedané ich ani netreba spomínať.

  Ďalej. Náležitosti poslaneckého návrhu sú ešte viac sťažené, pretože tieto, po prvé, nemožno podávať v skrátenom konaní. Ešte raz chcem pripomenúť, zásadné návrhy, ktoré sa majú objaviť v novele zákona, nemôžu byť poslancami podávané v skrátenom konaní. Takýto návrh zákona vyžaduje stanovisko ministerstva financií, v ktorom vyčísli, či je, alebo nie je vzťah k štátnemu rozpočtu, či je, alebo nie je vzťah k rozpočtom miest a obcí a rovnako aj k iným náležitostiam. Rovnako k takémuto stanovisku musí zaujať stanovisko vláda a potom sa začne prerokúvať v parlamente po splnení príslušných lehôt. Jedna z nich je, že návrh musí byť v parlamente 60 dní. To všetko sú naše procesné ustanovenia, lebo my nie sme súčasť exekutívy. Máme sťaženú možnosť pôsobiť v orgánoch vlády, nemáme dostatočné informácie, takže tieto procesné ustanovenia sú ustanovenia pre opozíciu. Počas týchto lehôt my si máme tieto návrhy preštudovať, máme si k nim zadovážiť odborné stanoviská a potom aktívne občanom prostredníctvom rozpravy v parlamente predniesť naše návrhy a stanoviská a pokúsiť sa prípadne pozitívne spolupracovať na návrhu zákona, ktorý je predložený. Toto všetko, čo sa deje teraz, je porušené, a preto je taký veľký odpor nás k takýmto formám v parlamente. Je porušené všetko. Poslanec Národnej rady vstupuje návrhom do podstaty zákona, otvára úplne nové inštitúty, úplne mení charakter zákona o štátnej službe. Celkom inak mení pomery postavenia jednotlivých služieb a tak ďalej a tak ďalej, tých návrhov je veľmi veľa. Napriek tomu všetkému sa vcelku korektne vedenie parlamentu rozhodlo, že sa tento návrh prekladá a že sa posúdi v dvoch výboroch Národnej rady, ktoré zaujmú k nemu stanovisko, a že po posúdení výstupov budeme ďalej rokovať. Dnešná situácia - ústavnoprávny výbor začal rokovať, ale prestal rokovať, pretože pán poslanec Malchárek mu oznámil, že mieni stiahnuť na dnešnom rokovaní svoje návrhy a chce dať ďalšie. Z rovnakých dôvodov takéto stanovisko zaujal výbor pre sociálne veci, ktorý opätovne povedal, že predložené návrhy nemá k dispozícii, takže prerušuje rokovanie o tomto bode programu. Situácia je taká, že až pred desiatimi minútami sme dostali nové pozmeňujúce návrhy pána Malchárka. K tomu sme dostali mimo parlamentnej pôdy vážne konštatovanie niektorých predstaviteľov koalície, že návrh je 100-percentne už v súlade s ústavou a podobne.

  Prosím vás pekne, návrhy našich ľudí, ktorí pracovali s týmito návrhmi v sobotu a v nedeľu a predložili nám celý súbor stanovísk, vlastne z toho dôvodu nestoja za nič, pretože pán Malchárek dáva nový návrh. Tento nový návrh máme po desaťminútovom preštudovaní, po prípadnom terajšom akomsi rokovaní v sociálnom výbore, na rokovaní ktorého sa však prakticky nemôžeme zúčastniť, lebo musíme sedieť tu, potom ho znovu máme sem dostať a potom našou úlohou má byť, že tento návrh zákona schválime.

  Vážené dámy, vážení páni, toto nerobme, toto slovenskému parlamentu neprispieva. Navrhli sme ešte aj to, že pokiaľ je takýto stav, prerušme rokovanie do zajtra, aspoň cez noc skúsme porovnať návrh, ktorý sme teraz dostali do lavíc, a pokúsme sa k nemu robiť vážnu rozpravu. Skutočne nejde o žiadne opozičné vajatanie a pokusy čosi deštruovať. Skutočne ide o to, aby zákon o štátnej službe, ktorý aj pre mňa ako pre člena výboru pre verejnú správu je nesmierne dôležitý, pretože nejde len už v danom prípade o náležitosti, ktoré z neho vyplývajú pre pracovníkov, ale ide aj o to, akým spôsobom budú pracovníci pracovať. Veď predsa, ak mám vytvárať nový súbor pracovníkov, ktorí majú byť v novom režime v štátnej službe, ktorí nenesú zodpovednosť alebo ju nemajú definovanú, ktorí majú celkom nové postavenie, ktorí majú mať trojnásobné až trojnásobné väčšie platy pravdepodobne, nie je to tak, že sa to dá úplne v tých súvislostiach posúdiť, veď predsa to sú veci, ktoré vážne súvisia so spravovaním štátu a hlavne s kvalitou spravovania štátu. Takže vážení, Smer nebude pravdepodobne eskalovať napätie okolo tohto problému, ale v každom prípade chceme veľmi vážne zaprotestovať, a ak toto je tak nesmierne pre vás dôležité, skutočne skúsme hľadať objektívne formy tak parlamentarizmu, ako aj spravovania štátu. Tieto násilné nátlakové akcie ešte so snahou zbaviť sa zodpovednosti voči verejnosti nie sú korektné. Z tohto dôvodu vás ďalej skutočne nebudem otravovať, ale keby ste chceli, tak vám poviem iba niekoľko zásadných vecných námietok, ktoré máme v tomto návrhu zákona. Je úplne signifikantné, že dobre nerešpektuje elementárne legislatívne pravidlá, zákon o štátnej službe v tomto roku novelizujeme teraz štvrtýkrát. Každý, kto trošku vie o teórii práva, o hroznej nestabilite zákona a ako pôsobí v území a pre jeho adresátov je to čosi neúnosné.

  Ďalej. Ku kratučkej vládnej novele zákona, ktorá bola presadená vládou v skrátenom legislatívnom konaní pod zámienkou nevyhnutných úspor v štátnom rozpočte predkladajú poslanci spolu až 39 pozmeňujúcich návrhov, a to v poslednej chvíli bez akéhokoľvek finančného vyčíslenia. Aký počet nových pracovných miest vlastne chceme reálne vytvoriť. Konštatovanie, že je to skutočne malý počet, je naozaj dostatočné pre poslancov slovenského parlamentu? Alebo vážne chceme posudzovať každú korunu verejného výdavku, ktorý máme k dispozícii.

  K obsahu pozmeňujúcich návrhov niekoľko zásadných vecí. Ešte raz opakujem, zásadná zmena filozofie, teda ducha zákona, ktorý ste prijali, teda minulá vláda. Sú zásadné predpoklady, že môže takýmto zákonom dôjsť k destabilizácii štátnej služby, že dochádza k diskriminácii istej časti skupiny štátnych zamestnancov, že dochádza k zvýšeným nárokom na štátny rozpočet, že dochádza k narušeniu základných princípov, na ktorých je budovaný právny poriadok Slovenskej republiky, že dochádza a veľmi vážne k založeniu retroaktivity, že dochádza k porušeniu systémových väzieb jednotlivých ustanovení zákona a že dochádza aj k porušeniu princípov pracovného práva. Bez problémov sme schopní o takto postavených základných tézach, našich výhradách k predloženým pozmeňujúcim návrhom na pracovnej pôde výborov sa kedykoľvek prezentovať. Nechcem vás teraz zdržovať, lebo to nemá význam, takže nebudem sa venovať rozpracovaniu jednotlivých týchto inštitútov, ale chcem vás vážne upozorniť, že vytvárame celkom zvláštnu situáciu v slovenskom parlamentarizme. Ak toto má byť cesta, že takto budeme uplatňovať návrhy zákonov, ak pôjde skutočne o vážne veci, ktoré sa budú týkať privatizácie veľkých celkov a podobne, že sa budú používať neférové a nekorektné spôsoby, Slovensku nepomôžeme.

  Skutočne vás prosím, vážení páni kolegovia z vládnej koalície, zvážme existujúcu situáciu, skúsme ju objektívne a v pokoji prehodnotiť a vyvarujme sa jej v budúcnosti.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Číža dvaja páni poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  S faktickými poznámkami pán podpredseda Bugár.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že tu boli spomenuté nejaké korektné a nekorektné postupy, chcem povedať, čo je korektné a čo nie je korektné. Nekorektné je to, ak sa dohodneme na tom, že môžeme pustiť 13 poslancov do Štrasburgu a opozícia nebude blokovať parlament, a napriek tejto dohode pán poslanec Číž v mene poslaneckého klubu Smeru na grémiu povie, že odídu a budú blokovať parlament. Toto považujem za nekorektné. Za korektné považujem, samozrejme, to, že každý z opozície má právo povedať, že nesúhlasí s týmto návrhom, môže a má právo kritizovať tento návrh, je to absolútne korektný postup. Ale nekorektné je nedodržať dohody.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Číž sa snažil vo svojom vystúpení naznačiť, že asi ako občan Slovenskej republiky pochopí komplexný návrh zmien zákona, ktorý predložil pán poslanec Malchárek. Osobne sa domnievam, že jeho vystúpenie značne poukázalo na to, že porušujeme určitý legislatívny proces, porušujeme v podstate zásadu, ktorá platí v rámci legislatívneho poriadku, ale zároveň poukázal aj na to, že sa v podstate dnes zaoberáme v spoločnosti vážnymi finančnými problémami, hovoríme o tom, že pred schválením štátneho rozpočtu potrebujeme prijať rad zákonov, ktoré majú reštrikčný charakter, a dokonca sme sa dopracovali k tomu, že pristúpime k hlasovaniu v skrátenom legislatívnom konaní. Viaceré výbory, a aj ústavnoprávny výbor, poukázali na to, že je to v rozpore, že odôvodnenie, že ide o národohospodárske škody, nemá opodstatnenie, jednoducho je tu celý rad problémov, ktoré občan chápe úplne ináč. Ja len chcem podotknúť, ak dnes hovoríme o tom, že potrebujeme šetriť a získať zdroje pre štátny rozpočet, pán podpredseda, je to problém, ktorý opozícia chápe, ale má k tomu výhrady, lebo má úplne iné myslenie a vie k týmto zdrojom pristúpiť z iného uhla pohľadu, a dnes asi vie povedať, akým spôsobom by sme v tejto spoločnosti mohli do štátneho rozpočtu priniesť finančné prostriedky. Ale nechápem, ak niekto príde z koaličných poslancov a prednesie...

 • Pán poslanec Číž chce reagovať.

  Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi zareagovať na faktické poznámky k môjmu vystúpeniu, dve. Predovšetkým nechcem prenášať emócie z politického grémia sem k nám do sály, len chcem vysloviť podozrenie, pán podpredseda Bugár, že vedome zavádzate túto snemovňu. Chcem všetkým dámam a džentlmenom, ktorí sú v tomto parlamente, kedykoľvek osobne vysvetliť naše stanovisko a verte mi, že dodržanie slova je pre Smer zásadnou politickou hodnotou. Veľmi vážne.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Elsner mal ešte 20 sekúnd. Prosím, aby ste ho zapli a odrátali. Zapnite pán poslanca.

 • Ďakujem za slovo. Ja som chcel len podotknúť, že by sme mali nad tým zamyslieť a prijať tento návrh, aby zmeny boli odsúhlasované v riadnom legislatívnom konaní. Ľudia to nepochopia, jednoducho robíme si problém ako slovenský parlament.

 • Nech sa páči, pán poslanec Malchárek.

 • Vážený pán predseda parlamentu, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy poslankyne, páni poslanci. Vypočul som si niekoľko kritických vyjadrení zo strany opozície na môj pozmeňujúci návrh z minulého týždňa. Myslím si, že teraz moje vyjadrenie vás určite uspokojí, sťahujem tento pozmeňujúci návrh. Máte na stole druhý pozmeňujúci návrh, ktorý si dovolím práve predložiť po tom, čo sme v súlade s rokovacím poriadkom, a jednoducho nebola iná možnosť, chceli zapracovať viac vyprecizované ustanovenia a hlavne pripomienky legislatívneho odboru Národnej rady. Tieto pripomienky neboli vecného charakteru, napriek tomu sme ich do toho zapracovali a pristúpili sme aj k určitým zmenám, ktoré v jednom paragrafe sú vecného charakteru a ktoré zohľadňovali určité názory aj kompetentných poslancov a zástupcov nielen poslancov koalície, ale aj opozície. Je to § 154, kde podľa niektorých poslancov bol možný náznak z nedovolenej retroaktivity, kde som v pôvodnom návrhu navrhoval, aby špičkoví odborníci, ktorí boli zaradení do stálej štátnej služby, pozmeňujúcim návrhom k tomuto zákonu pred koncom minulého volebného obdobia, aby boli naspäť vrátení do dočasnej štátnej služby a až po tom, keď by absolvovali kvalifikačné skúšky, pokiaľ by o to prejavili záujem, mohli sa stať opäť špičkovými odborníkmi.

  Teraz to meníme v tomto paragrafe nasledovne, že ponechávame týchto špičkových odborníkov na tých pozíciách, ktoré získali v súlade so zákonom prijatým spred pár mesiacov, ale dávame im za povinnosť, pokiaľ parlament bude súhlasiť so zmenou v tomto pozmeňujúcom návrhu, za povinnosť skúšku absolvovať, samozrejme, podľa výsledku skúšky potom buď ďalej pokračovať, alebo nepokračovať v pozícii špičkových odborníkov. Som presvedčený, že to súvisí aj s ustanovením paragrafu zákona, ktoré bolo predložené v skrátenom legislatívnom konaní. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy sú súčinné a sú spoločné a súvisia so štátnym rozpočtom. Nebola iná cesta z hľadiska podmienok, ktoré nám ukladá rokovací poriadok, zákon o rokovacom poriadku, ako opäť predložiť tento pozmeňujúci návrh so zapracovaním všetkých tých pripomienok, o ktorých som hovoril, a vypustením niektorých bodov, ktoré sme mali tiež my pocit, že môžu byť súčasťou nakoniec veľkej novely v budúcom roku.

  Tak mi dovoľte predostrieť a prečítať, čo mi tiež ukladá zákon o rokovacom poriadku, nových 28 pozmeňujúcich návrhov na rozdiel od pôvodných 34. Po prvé. V § 5 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „ďalej len predseda Národnej rady“. Po druhé, v § 5 ods. 5 sa za slovo „vlády“ vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu Národnej rady alebo podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky“, ďalej len podpredseda Národnej rady. Tu sa doplnila pozícia prezidenta Slovenskej republiky. Po tretie, v § 12 ods. 1 v prvej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „vrátane počtu štátnozamestnaneckých miest strategického významu v stálej štátnej službe a dočasnej štátnej službe (§ 55) a v rámci v nich určenie štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat (§ 78)“. Po štvrté, v § 12 ods. 1 sa na konci pripája veta: „Spôsob určenia štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, upraví nariadením vláda.“ Po piate, v § 14 ods. 9 druhá veta sa slová „je najmenej jeden rok“ nahrádzajú slovami „sa nevyžaduje“. Po šieste, v § 16 ods. 1 posledná veta znie: „Vymenovanie vykoná vedúci úradu, okrem vymenovania do dočasnej štátnej služby odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady alebo podpredsedu Národnej rady, ktorého vykonajú len člen vlády, prezident, predseda Národnej rady alebo podpredseda Národnej rady.“ Po siedme, v § 16 ods. 3 v prvej vete sa na konci vypúšťa bodka a pridávajú sa slová „štátnym zamestnancom, ktorí poberajú osobný plat, patrí funkcia bez vzťahu k platovej triede“. Po ôsme, v § 25 ods. 1 za slovo „vlády“ sa vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu Národnej rady alebo podpredsedu Národnej rady“. Po desiate, v § 25 ods. 2 písm. c) sa slovo „zastáva“ nahrádza slovami „ide o“. Jedenásť, v § 25 ods. 3 tretia veta sa za slovo „vlády“ vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu Národnej rady alebo podpredsedu Národnej rady“. Dvanásť, v § 55 ods. 1 znie: „(1) Vedúci služobného úradu so súhlasom Úradu pre štátnu službu určí, ktoré štátnozamestnanecké miesta služobného úradu určené v systemizácii sú miesta mimoriadnej finančnej alebo rozhodovacej významnosti, ako aj miesta strategického významu (ďalej len štátnozamestnanecké miesta mimoriadnej významnosti) okrem miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat. Miesta strategického významu sú miesta kľúčové na plnenie programového vyhlásenia vlády. Miesta strategického významu, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, určuje vláda pri schválení návrhu systemizácie.“ Po trináste. V § 55 ods. 4 znie: „Štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti okrem štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, patrí osobný príplatok vo výške 30 percent zo 100 percent tarifného platu.“ Štrnásť. V § 78 sa ods. 1 dopĺňa písm. o), ktoré znie: „osobitný príplatok“. Pätnásť. V § 78 ods. 2 písm. a) sa za slová h) až k) vkladajú slová „a o“. Šestnásť. V § 78 sa ods. 2 dopĺňa písm. c) a d), ktoré znejú: „c) Osobný plat podľa odseku 4“, „d) plat podľa odseku 5“. Sedemnásť. § 78 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú: „(4) Štátnemu zamestnancovi, ktorému štátnozamestnanecké miesto strategického významu bolo určené podľa § 12 ods. 1, patrí za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom namiesto podľa platu podľa odseku 1 osobný plat. Výšku osobného platu určí Úrad pre štátnu službu na základe porovnateľných platov v súkromnom sektore a možnosti štátneho rozpočtu. Výška osobného platu sa kráti o 30 percent, ak štátny zamestnanec podľa služobného hodnotenia nevykazuje mimoriadne výsledky pri vykonaní štátnej služby v období do najbližšieho služobného hodnotenia. Úrad pre štátnu službu na návrh vedúceho úradu môže znížiť osobný plat až o 50 percent, ak štátny zamestnanec nesplní výkonnostné ukazovatele určené služobným úradom so súhlasom Úradu pre štátu službu. Tá posledná veta je zmenou oproti pôvodnému pozmeňujúcemu návrhu a je sprísňujúcim ustanovením na udelenie takéhoto osobného platu. (5) Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, patrí funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady. Poznámka pod čiarou k odkazu 20a) znie: „20a) § 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.“ Osemnásť. Za § 100 sa vkladá nový § 100a, ktorý znie: „§ 100a. Ustanovenia § 79 až § 97 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorému patrí osobný plat podľa § 78 ods. 4, a na predstaveného v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo.“ Po devätnáste. V § 102 ods. 1 znie: „(1) Predstavenému v politickej funkcii v služobných úradoch okrem ministerstva a vedúceho úradu určí funkčný plat ten, kto ho vymenoval, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ Po dvadsiate. V § 106 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „(6) Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na pokrytie nevyhnutých výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí paušálna nezdanená náhrada v sume, ktorou je 118 percent z platovej tarify 12. platového stupňa 9. platovej triedy, ak mu nie je poskytnutá podľa osobitného predpisu. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.“ Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako 7 až 9. Po dvadsiate prvé. V § 106 novo označenom odsek 7 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ministerstvo“. Dvadsaťdva. V § 107 ods. 1 v poslednej vete sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“. Dvadsaťtri. V § 108 ods. 1 v poslednej vete sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“. Dvadsaťštyri. Za § 153 sa vkladá nový § 153a, ktorý znie: § 153a. „Pred uplynutím lehoty pod § 153 ods. 1 je možné odvolať vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo na základe hodnotenia ministra o nedostatočných výsledkoch vedúceho úradu v štátnej službe.“ To je tiež ustanovenie, ktoré navyše, aby sa naozaj špecifikovali dôvody, ktoré budú v kompetencii ministra na to, aby vyjadril takto svoj názor k svojmu vedúcemu úradu. (2) Predseda odvolá vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, vymenovaného podľa § 153 ods. 1 do troch dní od doručenia písomného návrhu ministra na jeho odvolanie. (3) Predseda vyhlási výberové konanie na vymenovanie za vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, do desiatich dní od odvolania vedúceho úradu podľa odseku 2. Na výberové konanie na vymenovanie za vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, sa primerane použijú ustanovenia § 15. Po zhodnotení výsledku výberového konania predseda do troch dní písomne oznámi ministrovi poradie troch najúspešnejších uchádzačov. (4) Predseda vymenuje vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, do desiatich dní od doručenia písomného návrhu ministra na vymenovanie spomedzi troch najúspešnejších uchádzačov podľa odseku 3. (5) Ak vedúci úradu odvolaný podľa odseku 2 písomne požiada predsedu o zotrvanie v štátnej službe do 10 dní odo dňa odvolania, dňom doručenia žiadosti sa stáva štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe. Na právne vzťahy vedúceho úradu odvolaného podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 154 ods. 8 a 9. Ak vedúci úradu odvolaný podľa odseku 2 písomne nepožiada predsedu o zotrvanie v štátnej službe do 10 dní odo dňa odvolania, jeho štátnozamestnanecký pomer sa uplynutím tejto lehoty končí. V tomto prípade vedúcemu úradu odvolanému podľa odseku 2 patrí náhrada vo výške päťnásobku jeho funkčného platu. Po dvadsiate piate. V § 154 sa dopĺňajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú: „(8) Zamestnanec vymenovaný do stálej štátnej služby podľa odseku 4 absolvuje do 31. marca 2004 kvalifikačnú skúšku pred komisiou po absolvovaní odborného vzdelávania podľa odseku 2.“ Na odborné vzdelávanie sa vzťahuje § 154 odsek 2 tretia veta. Na vykonanie kvalifikačnej skúšky sa vzťahuje odsek 3. Na obsah a rozsah vzdelávania, obsah a rozsah kvalifikačnej skúšky sa vzťahuje odsek 6.

  „(9) Štátnozamestnanecký pomer zamestnanca podľa odseku 4 sa končí, ak nevykonal úspešne kvalifikačnú skúšku podľa odseku 8 dňom vykonávania kvalifikačnej skúšky.“ Tento bod 25 bol konzultovaný aj s legislatívnym odborom, ako aj celý pozmeňujúci návrh legislatívnym odborom Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Dvadsaťšesť. Za § 154 sa vkladá nový § 154a, ktorý znie: „Ak úrad pre štátnu službu nezabezpečí štátnemu zamestnancovi podľa § 154 ods. 1 odborné vzdelanie a neumožní mu vykonať skúšku podľa § 154 ods. 2, dočasná štátna služba podľa § 154 sa predlžuje najneskôr do 31. marca 2005.“ Dvadsaťsedem. Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý znie: „V roku 2003 vláda schváli počet štátnozamestnaneckých miest strategického významu a zoznam štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat do 31. marca.“

  Posledný bod 28 v čl. II sa na konci vypúšťa bodka a dopĺňajú sa slová „okrem bodov 22 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003“.

  Verím tomu, ako tu bolo už skôr spomenuté, nový pozmeňujúci návrh bude predmetom rokovania gestorského výboru, ktorého sa, samozrejme, rád zúčastním, a takisto verím tomu, že po tom, čo si vysvetlíme hádam tieto zmeny z minulého týždňa a pristúpime vecne k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, vážené dámy poslankyne a páni poslanci, že tento návrh podporíte svojím hlasovaním.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Husár.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády. Našou spoločnou úlohou v tomto parlamente je dbať, aby všetky zákony, ktoré z našej dielne vychádzajú, boli v súlade so základným zákonom tohto štátu a boli prijímané zákonným spôsobom. Ja sa preto opäť vrátim k tomu, čo bolo už v rozprave naznačené. Napriek tomu, že som pri rozhodovaní o skrátenom legislatívnom konaní vzniesol námietky proti dôvodom, ktoré vláda uplatňuje, musím teraz konštatovať, že vláda sa správa k parlamentu omnoho korektnejšie ako my sami voči sebe. Vláda totiž tvrdila, že sú splnené podmienky podľa § 89 ods. 1 rokovacieho poriadku a neprijatím návrhu vlády vzniknú štátu značné hospodárske škody. K tomuto obsahovo a vecne smeroval aj jej návrh, ktorý bol sformulovaný v rámci jedného paragrafu. Obsah tohto paragrafu bol jednoznačný, nemáme, a preto nedáme.

  Nechcem sa vracať k problematike, či bez tohto návrhu by boli vznikli štátu závažné hospodárske škody a moje vystúpenie chcem výlučne zamerať na pozmeňujúce návrhy, ktoré sú k tomuto návrhu vlády predkladané. Prepáčte mi, že si pomôžem veľmi primitívnym príkladom, ale mám dojem, že momentálne postupujeme tak, ako keby v operačnej sále, kde tím amputuje pacientovi pravú nohu, pretože hrozí gangréna, si nakoniec všimol šéf tohto tímu, že na ľavej nohe má ešte pacient aj kurie oko a povedal, keď už prišiel do nemocnice, máme ho na stole, amputujme mu aj ľavú nohu, čo sa bude chudák až do smrti s týmto kurím okom trápiť. Samozrejme, že uvádzam tento primitívny príklad iba preto, že mne riešenie, ktoré zvolili niektorí naši kolegovia, pripadá presne takéto. Domnievam sa a nielen sa domnievam, ale som presvedčený, že preto, aby mohli byť v parlamente predkladané, predovšetkým predkladané, a tobôž prijímané pozmeňujúce návrhy v rámci skráteného legislatívneho konania, tieto návrhy musia obsahovo smerovať k pôvodnému návrhu vlády alebo ho rozširovať o ďalšie návrhy, ktorými sa odstraňuje hrozba vzniku závažných národohospodárskych škôd, hrozba ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti štátu. Iba v takomto prípade je aj pôvodný vládny návrh a jeho rozšírenie o ďalšie pozmeňujúce návrhy zákonným procesom naplňujúcim ustanovenie § 89 ods. 1 rokovacieho poriadku. Ja sa opýtam predkladateľa pána Malchárka ako napríklad navrhované ustanovenia § 153a a konkrétne jednotka v ňom, citujem: „Pred uplynutím lehoty podľa § 153 ods. 1 je možné odvolať vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, na základe hodnotenia ministra“ a tak ďalej a tak ďalej, ako tieto a ďalšie ustanovenia ovplyvňujú alebo odstraňujú skutočnosti, z ktorých vyplývajú pre štát značné hospodárske škody, ktorými sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo bezpečnosť štátu. Žiadnym, absolútne žiadny spôsobom, a pokiaľ vláda vysloví s takýmito rozširujúcimi návrhmi svoj súhlas alebo si ich osvojí, tak sa oprávnene domnievam, že korektnosť, tak ako som ju uviedol pri podaní pôvodného návrhu, sa končí.

  Vážené kolegyne, kolegovia, náš, a nielen interný, pretože to je zákon so všeobecnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, rokovací poriadok stanovuje jednoznačné jasné pravidlá. Prijatím týchto pozmeňujúcich návrhov ideme zásadným spôsobom porušiť rokovací poriadok a ustanovenie § 89 ods. 1 o skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím tohto návrhu a týchto návrhov spôsobujeme však aj ďalšie zlo. Povinnosťou vládnej legislatívy je sústavne a systematicky sledovať spoločenský pohyb a vynútené zmeny v legislatíve štátu. Ak budeme na takéto významné zmeny reagovať v skrátenom legislatívnom konaní, tak jednoducho vedieme tých, ktorí nesú zodpovednosť za to, čo som uviedol, aby tak robiť nemuseli. Aby celý legislatívny proces a legislatívny program ako celok bol koniec koncov iba pozliepaním iniciatív a návrhov jednotlivých ministerstiev.

  Dovolím si preto upozorniť, že práve z tohto dôvodu, práve z tohto dôvodu, ktorý som uviedol, že dochádza k vážnemu porušeniu zákonnosti procesného postupu, sú tieto návrhy pre nás neprijateľné, aj keď mnohí vecne a obsahovo chápeme potrebu tieto návrhy riešiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Ako vidím, nikto sa nehlási s faktickou poznámkou, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána podpredsedu vlády, či chce zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Keďže boli predložené návrhy, ktoré idú nad rámec vládneho návrhu novely zákona o štátnej službe, dovoľte mi, aby som využitím splnomocnení, ktoré schválila vláda svojím uznesením minulý týždeň, využil toto svoje právo a vyjadril súhlas za vládu s týmito predloženými návrhmi. Zároveň mi dovoľte pár slovami skomentovať rozpravu aj z hľadiska toho dôvodu, prečo vláda súhlasí s týmito návrhmi napriek tomu, že tu boli prednesené viaceré názory, ktoré veľmi silno kritizovali návrh. Po prvé chcem povedať, lebo sa to opakovalo vo viacerých príspevkoch, že ideme navyšovať, že ideme rozhadzovať, že ideme zvyšovať výdavky. Nie je to tak. Tieto zmeny, ktoré sú navrhované v poslaneckom návrhu, nepredpokladajú zvyšovanie výdavkov. Čiže išlo by, ak budú schválené, striktne o použitie, iným spôsobom použitie, ale rozpočtom limitovaných rozpočtových kapitol. Čiže neznamenajú navyšovanie verejných alebo neznamenali by, ak by boli schválené, navyšovanie verejných výdavkov. Ďalej najmä pán poslanec Čaplovič hovoril o politizácii, o čistkách, o plošných výmenách. Musím povedať, že to tak nie je a myslím si, že každý, kto vie, akým spôsobom sa robili personálne zmeny aj po roku 1998, aj akým sa robia, lebo sú súčasťou života, teraz vidí zásadný rozdiel oproti roku 1994 – 1995, a musím povedať, že nejde o žiadne plošné čistky. Čo sa týka príkladu, ktorý pán poslanec použil, že vedúci úradov budú politickí nominanti, chcem povedať, že tou zmenou, ktorá je navrhovaná v poslaneckom návrhu, sa relatívne posilní vplyv ministra nad rozhodovacím procesom, ale rozhodovací proces ostane v rukách Úradu pre štátnu službu a takýto, presne takýto postup, aký je tu navrhovaný, platí dnes napríklad v Írsku. A predpokladám, že nikto nepochybuje o tom, že Írsko je krajinou, demokratickou krajinou Európskej únie. Čiže chcem povedať a predoslať, že aj po schválení týchto návrhov princípy profesionality, nezávislosti a apolitickosti štátnej správy ostanú zachované, aj keď v inej miere ako predtým a vytvára sa väčší tlak na diferenciáciu v odmeňovaní a tlak na zvýšenie výkonnosti v štátnej správe.

  Čo sa týka výhrad ohľadom retroaktivity, protiústavnosti, tieto veci boli podrobne, pokiaľ viem, bol som informovaný, lebo som bol aj vo výbore, diskutované s legislatívou Národnej rady a tie ustanovenia, ktoré v pôvodnom návrhu vyvolávali pochybnosti ohľadom práve retroaktivity a protiústavnosti, boli upravené tak, že pokiaľ viem, v návrhu, ktorý je predkladaný teraz, už takéto výhrady nehrozia. A aj toto je dôvod, prečo v mene vlády využívam splnomocňovacie uznesenie a vyjadrujem súhlas s poslaneckými návrhmi, ktoré predložil pán poslanec Malchárek.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi. Pýtam sa pani spravodajkyne, či chce zaujať stanovisko. Nie. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V rokovaní budeme pokračovať bodom

  Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom programu je Návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady, podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu s tým, že aj hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami. O tomto návrhu by sme mali hlasovať.

  Pán poslanec, problém je v tom, že sa o tom musí hlasovať. Áno. Dobre.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu, aby sme zlúčili rozpravu o dvoch bodoch, to znamená, návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady s tým, že aj hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 111 poslancov, za návrh 109, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili návrh na zlúčenie rozpravy o uvedených bodoch programu.

  Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie ste dostali ako tlač 28 a návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady ste dostali ako tlač 29. Súčasťou týchto návrhov sú aj návrhy uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím teraz povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pána poslanca Ľubomíra Lintnera, aby uviedol návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, tlač 28.

  Pán predseda výboru, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa dňom 10. novembra 2002 skončilo funkčné obdobie členov Rady Slovenskej televízie. Podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona Rada STV má 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia doterajších členov rady je preto potrebné zvoliť 9 nových členov rady na funkčné obdobie 4 rokov, čo určuje § 8 ods. 2 spomínaného zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky listom zo 17. októbra 2002 oslovil kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, profesijné a občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače, aby v lehote do 31. októbra 2002 predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady. Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov na člena rady. Klub poslancov Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie predložili kandidatúry Mariána Slováka, Jána Grešša, Ing. Jaroslava Franeka, Ing. Ivana Podstupku, Mgr. Emila Bartka, Ing. arch. Jozefa Kužmu, Jozefa Horvátha, Dr. Marty Huttovej a Dr. Evy Hájekovej. Klub poslancov Strany maďarskej koalície predložil kandidatúry Jenö Görföla a Alfréda Somogyho. Klub poslancov Kresťanskodemokratického hnutia predložil kandidatúry Mgr. Andrey Krajniakovej, Mgr. Márie Biľovej. Klub poslancov Aliancie nového občana predložil kandidatúru Vladimíra Černého. Klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko predložil kandidatúry Mgr. Denisy Pogačovej a Dr. Štefana Fejka. Klub poslancov Strany Smer predložil kandidatúru Mgr. Mareka Maďariča. Klub poslancov Komunistickej strany Slovenska predložil kandidatúru Mgr. Juraja Kiesela. Ďalej sú kandidatúry inštitúcií a organizácií, Matica slovenská predložila kandidatúru Ing. Ľubomíra Kraľovanského, Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie UCM predložil kandidatúru doc. Dr. Miloša Mistríka, CSc., odbor audiovizuálnych tvorcov a Asociácia pracovníkov so zvukom predložili kandidatúru Dr. Dušana Kováča, DrSc., Únia slovenských televíznych tvorcov a Slovenský filmový zväz predložili kandidatúru doc. Mgr. Ľubomíra Fifika, Asociácia slovenských audiovizuálnych režisérov predložila kandidatúru Mgr. Jaroslava Kernera, Asociácia Fórum žien 2000 a Klub publicistiek píšucich o ženách predložil kandidatúru Dr. Aleny Chudíkovej, Občianske združenie Škola hrou predložilo kandidatúru Mgr. Petra Kubu, Nadácia Aliancie za etiku novinárov predložila kandidatúru Dr. Mariána Ostatníka, CSc., Odborový zväz masmédií predložil kandidatúru Mgr. Jána Slováka a Dr. Jána Pašku, Konferencia biskupov Slovenska, rada pre komunikačné prostriedky predložila kandidatúru Dr. Viery Michalkovej, Mediálny inštitút predložil kandidatúry Ing. Miroslava Kollára, doc. Dr. Martina Šmatláka, Mgr. Hany Lyons, rod. Hanúskovej, Slovenský syndikát novinárov predložil kandidatúru Mgr. Petra Zemana, klub poslancov SDKÚ predložil kandidatúru Mgr. Ľubomíra Gregu, Konfederácia odborových zväzov predložila kandidatúru Mgr. Jozefa Krošláka, Slovenská filmová a televízna akadémia predložila kandidatúru Ing. Pavla Barabáša a Slovenská asociácia novinárov predložila kandidatúru Mgr. Pavla Janíka, PhD.

  Gestorský výbor prekontroloval predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a konštatoval, že kandidáti uvedení pod poradovými číslami 1 až 33 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 8 ods. 1 a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. U kandidátov pod poradovými číslami 34 až 37, Ľubomír Grega, Jozef Krošlák, Pavol Barabáš a Pavol Janík, zistil gestorský výbor možnú kolíziu s § 8 ods. 5. V Obchodnom registri sú uvedené napríklad podnikanie v oblasti reklamy. U kandidátov pod poradovým číslom 20 a 35, páni Miloš Mistrík a Jozef Krošlák, gestorský výbor zistil možnú kolíziu s § 8 ods. 1 citovaného zákona, a teda navrhovateľ nie je definovaný v tejto časti zákona. Len preto, aby ste si mohli porovnať aj kandidatúry ostatných inštitúcií, či spĺňajú náležitosti, tak by som vám chcel zacitovať § 8 ods. 1. „Rada má 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrh členov rady môže predkladať príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rada, profesijné alebo občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače.“ A ešte vám odcitujem § 8 ods. 5 spomínaného zákona, ktorý naznačuje možný konflikt záujmov. „Členom rady nemôže byť prezident republiky, poslanec zákonodarného zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany alebo politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo v obdobnom právnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy a podnikateľ, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v uznesení č. 7 ktoré prijal 7. novembra, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby konštatovala, že podľa § 8 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa dňom 10. novembra 2002 skončilo funkčné obdobie Rady Slovenskej televízie. Po druhé. Aby Národná rada zvolila podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov 9 nových členov Rady Slovenskej televízie z kandidátov navrhovaných v prílohe správy na štvorročné funkčné obdobie, ktoré sa začína dňom zvolenia. A po tretie, aby Národná rada uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený plný počet, to znamená 9 členov rady z navrhovaných kandidátov, ktorí v prvom kole nezískali potrebný počet hlasov.

  Pán predseda, pán podpredseda, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem pánu poslancovi Lintnerovi a teraz prerušujem rokovanie o tomto bode programu a prosím povereného člena výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pána poslanca Františka Mikloška, aby uviedol návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady, tlač 29.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Moje vystúpenie bude kratšie, pretože pán Lintner všetko povedal, niekde dokonca ešte aj viac, lebo citoval zákon. Takže ja budem stručnejší.

  Vážený pán predsedajúci, v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov sa dňom 10. novembra 2002 skončilo funkčné obdobie členov Rozhlasovej rady. Podľa § 7 ods. 2 citovaného zákona Rozhlasová rada má 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia doterajších členov rady je preto potrebné zvoliť 9 nových členov rady na funkčné obdobie 4 rokov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky listom č. 955/2002 zo 17. októbra 2002 oslovil kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, profesijné a občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače, aby v lehote do 31. októbra 2002 predložili výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá návrh kandidátov na členov rady. Do stanoveného termínu výbor dostal návrhy, ktoré máte všetky v tomto dokumente, tak nebudem čítať mená. Teraz gestorský výbor prekontroloval predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rozhlasovej rady a konštatoval, že kandidáti uvedení pod poradovými číslami 1 až 19 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 7 ods. 2 a 6 zákona SNR č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase. U kandidátov pod poradovými číslami 20 až 22 (Ingrid Fašiangová, Pavel Hapák, Ján Tužinský) výbor zistil možnú kolíziu s § 7. Gestorský výbor navrhuje, aby sme hlasovali a potom prijali príslušné uznesenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Mikloškovi a otváram rozpravu o týchto bodoch programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Ako jediný pán poslanec Jarjabek, ktorý sa prihlásil ústne do rozpravy. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, naozaj po dlhej debate v rámci spojeného výboru pre médiá a školstvo sme dospeli k tomu názoru, že všetky mená treba predložiť parlamentu preto, lebo platný zákon o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase hovorí o členoch rady. Nehovorí o kandidátoch na člena rady a pán predseda, teda pán poverený spravodajca Lintner mal pravdu v tom zmysle, že hovorí, že áno, je tu podozrenie z konfliktu záujmov, avšak konflikt záujmov my môžeme definovať v tejto chvíli len vtedy, ak by sa týkal členov Rady Slovenskej televízie alebo členov Rozhlasovej rady. Avšak títo ľudia, všetci kandidáti, ktorí kandidujú do týchto rád, jednej aj druhej, vzhľadom na to, že ešte nie sú členmi jednotlivých rád de facto v tomto konflikte záujmov, ak teoreticky sú, môžu byť. Berme to ako istú dieru v zákone, ktorú výbor pre médiá a školstvo alebo školstvo a médiá a kultúru bude riešiť takým spôsobom, že ak sa stane náhodou, že nejaký člen, respektíve kandidát, ktorý je v súčasnosti v teoretickom konflikte záujmov a po zvolení za člena rady bude v konflikte záujmov, výbor sa týmto bude zaoberať a prijme patričné uznesenie a určí istý čas, dokedy si zvolený člen bude musieť tento konflikt záujmov vysporiadať. Jednoducho je to diera v zákone, zákon o Slovenskej televízii, respektíve o Slovenskom rozhlase vyzerá tak, ako vyzerá, a preto sa s ním musíme vysporiadať. Bolo by nekorektné tlačiť na jednotlivých kandidátov na člena Rady Slovenskej televízie alebo Rozhlasovej rady, aby skôr, ako sa stanú členmi rady, respektíve Rozhlasovej rady a Rady Slovenskej televízie, si domnelý konflikt záujmov riešili. Čo keď sa členom rady nestanú? V tom prípade by sa dostali oni do istej pikantnej situácie. Čiže to len na vysvetlenie toho rozporu, ktorý sme vo výbore riešili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Nakoľko pán poslanec Jarjabek bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána Mikloška, Lintnera, či chcú vystúpiť v rozprave. Nie, ďakujem pekne. Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu.

  Pán poslanec Husár, procedurálny návrh?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov HZDS, Smer a KSS žiadam o desaťminútovú prestávku na poradu pred hlasovaním.

 • Áno, takže prestávka je do 16.20 hodiny, lebo do 16.16 hodiny by to bolo neférové. Takže prestávka do 16.20 hodiny a potom, samozrejme, naštartujeme hlasovanie.

  Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 16.07 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 16.24 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhoch na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a Rozhlasovej rady. A preto vás žiadam, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti.

  Na hlasovacích lístkoch sú kandidáti uvedení v poradí podľa návrhov uvedených v tlači 28 a v tlači 29. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete. To znamená za, proti alebo zdržiavam sa. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za - najviac u deviatich kandidátov. Hlasovacie lístky sú farebne rozlíšené.

  Prosím teraz overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu. Zároveň vyzývam aj členov výboru pre sociálne veci a bývanie, aby hlasovali ako prví, lebo pán predseda tohto výboru zvoláva rokovanie - ihneď.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyzývam vás, aby ste sa tí, ktorí sa ešte nezúčastnili na tajnom hlasovaní, aby ste sa zúčastnili, o chvíľočku skončíme tajné hlasovanie, takže, nech sa páči, ešte máte možnosť.

  (Ak tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice o výsledkoch tajného hlasovania.

  Teraz vyhlasujem prestávku do 18.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 16.53 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 18.24 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že zratúvanie hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na členov rozhlasovej a televíznej rady bude trvať ešte 15 až 20 minút. Chcel by som vám odporučiť, ak by bol všeobecný súhlas, aby sme čas, ktorý nám ešte chýba na to, aby overovatelia zrátali hlasy, využili na prvé valné zhromaždenie slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Chcem vás informovať, že dnes o 12.00 hodine sa zišiel výkonný výbor, ktorý tvoria zástupcovia všetkých parlamentných poslaneckých klubov, kde sme dospeli k zhode jednak na predsedoch alebo vedúcich jednotlivých medziparlamentných skupín. Je teraz na nás, aby sme v pléne Medziparlamentnej únie odsúhlasili stanovisko a odporúčanie. Pýtam sa preto predsedov poslaneckých klubov, respektíve podpredsedov poslaneckých klubov, či je všeobecný súhlas s tým, aby teraz do času, nebude trvať dlhšie toto ustanovujúce rokovanie Medziparlamentnej únie ako čas, ktorý ešte potrebujú skrutátori na zrátanie hlasov.

  Pán poslanec Cabaj, predseda poslaneckého klubu HZDS súhlasí. Predseda poslaneckého klubu Komunistickej strany Slovenska pán Hopta súhlasí. Pán poslanec Minárik, Bárdos, súhlas. Ďakujem pekne.

 • Hlasy v sále.

 • Stačilo, keď súhlasili aj bez Hortu títo ostatní.

 • Hlasy v sále.

 • Ja som videl súhlasné stanovisko pána poslanca Horta.

  Panie poslankyne, páni poslanci, valné zhromaždenie slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie tvoria všetci páni poslanci, ktorí sa prihlásili a vyplnili prihlášku a stali sa členmi jednotlivých skupín priateľstva tak, ako ste mali uvedené v návrhu, ktorý bol súčasťou vašej prihlášky. V prípade, že valné zhromaždenie, ktoré tvorí toto grémium, schváli rozhodnutie výkonného výboru, ktorý tvoria všetci reprezentanti parlamentných poslaneckých klubov, tak sa definitívne stáva konštituovanie Medziparlamentnej únie v Národnej rade Slovenskej republiky definitívne. Chcem vás informovať, že dnešný deň prerokoval výkonný výbor nominácie zahraničného výboru a jednotlivých poslaneckých klubov na členov stálej delegácie slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a vyjadril súhlas s nomináciami za členov stálej delegácie. Za členov stálej delegácie Medziparlamentnej únie boli za poslanecké kluby odsúhlasení alebo navrhnutí títo páni poslanci: za poslanecký klub HZDS predseda klubu Tibor Cabaj, za poslanecký klub SDKÚ predseda klubu Milan Hort, za poslanecký klub Smer pán poslanec Boris Zala, za poslanecký klub SMK pán poslanec Pál Farkas, za poslanecký klub KDH pani poslankyňa Záborská a za poslanecký klub ANO Jirko Malchárek. Poslanecký klub Komunistickej strany Slovenska odporučil na nomináciu za člena stálej delegácie pána predsedu Ivana Hoptu.

  Dám teraz hlasovať o návrhu na zloženie stálej delegácie Medziparlamentnej únie. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na zloženie Medziparlamentnej únie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 102 poslancov, za návrh 101, zdržal sa 1.

  Konštatujem, že Národná rada, respektíve valné zhromaždenie slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie schválilo členov stálej delegácie v zložení Tibor Cabaj, Milan Hort, Boris Zala, Pál Farkas, Anna Záborská, Jirko Malchárek a Ivan Hopta.

  Ďalej valné zhromaždenie odporučilo, aby boli zmenené stanovy Medziparlamentnej únie v časti III v bode 27, ktorá upravovala tú skutočnosť, že jeden poslanec sa môže prihlásiť iba do piatich skupín priateľstva. Na návrh valného zhromaždenia odporúča valné zhromaždenie zmeniť časť stanov, a to tak, že každý člen slovenskej skupiny priateľstva sa môže prihlásiť do ľubovoľného počtu regionálnych skupín priateľstva, ktorých valné zhromaždenie odporúča, aby bolo zriadených 20.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu. Všetky tieto navrhované zmeny boli odsúhlasené vo výkonnom výbore a odsúhlasené všetkými zástupcami jednotlivých poslaneckých klubov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 100 poslancov, za návrh 82, proti 4, zdržalo sa 13, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrh na zmenu stanov v článku III v bode 27 valné zhromaždenie odsúhlasilo.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ďalej valné zhromaždenie odporúča, aby bolo zriadených celkom 20 regionálnych dvojstranných skupín a na základe dohody odporúča valné zhromaždenie nasledovné prerozdelenie medzi jednotlivé poslanecké kluby a stanovenie vedúcich delegácií týchto skupín takto: za regionálnu skupinu pre Českú republiku navrhuje vedúceho skupiny Stanislava Škodu, za regionálnu skupinu pre Maďarsko Árpáda Duka-Zólyomiho, za regionálnu skupinu pre Poľsko Ľudmilu Muškovú, za regionálnu skupinu pre Ukrajinu Samuela Zuba, pre regionálnu skupinu Rakúsko, Lichtenšteinsko, Nemecko, Švajčiarsko Jarmilu Tkáčovú, za regionálnu skupinu Ruská republika, Bielorusko, Moldavsko, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkémensko, Uzbekistan Milana Cagalu, za regionálnu skupinu Dánsko, Fínsko, Island, Švédsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko Bohumila Hanzela, za regionálnu skupinu Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Severného Írska Jozefa Banáša, za regionálnu skupinu Francúzsko, Monako Annu Záborskú, za regionálnu skupinu Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Suriman Irenu Belehorskú, za regionálnu skupinu Cyprus, Grécko, Izrael, Malta, San Maríno, Taliansko, Turecko Milan Hort, za skupinu Albánsko, Bosna, Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Juhoslávia, Macedónsko, Rumunsko, Slovinsko Ivan Hopta, za skupinu Andora, Španielsko, Portugalsko Klára Sárközy, za regionálnu skupinu Kanada, Spojené štáty americké Ferdinand Devínsky, za regionálnu skupinu krajín Južnej Ameriky Pál Farkas, za regionálnu skupinu krajín Severnej Afriky a Blízkeho východu Pavla Minárika, za regionálnu skupinu krajín Afriky Borisa Zalu, za skupinu Filipíny, Indonézia, Japonsko, Kórea, Malajzia, Singapur, Thajsko Jirka Malchárka, za skupinu Čína, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Mongolsko, Vietnam, Bangladéš, India, Irán, Nepál, Pakistan, Srí Lanka Tibor Cabaj, za regionálnu skupinu Austrália, Fidži, Marshallove ostrovy, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Samoa Ľubomír Vážny.

  Páni poslanci, tieto návrhy vzišli na základe dohody medzi jednotlivými zástupcami poslaneckých klubov a členov stálej delegácie, na základe, podotýkam ešte raz, dohody medzi týmito jednotlivými zástupcami poslaneckých klubov. Pýtam sa členov valného zhromaždenia, či sú iné návrhy ako tie, ktoré som predniesol, na predsedov jednotlivých regionálnych dvojstranných skupín. Chcem upozorniť, že títo predsedovia boli odporučení na základe svojho dobrovoľného prihlásenia sa do jednotlivých regionálnych dvojstranných skupín.

  Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Ja navrhujem, aby regionálna skupina Vatikán mala priateľské kontakty s prezidentským palácom.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia valného zhromaždenia, dávam teraz hlasovať o návrhu na predsedov regionálnych dvojstranných skupín, tak ako som ich uviedol k návrhu. Prezentujme sa a hlasujme. Bez toho návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Mikloško. Musíme vytvoriť novú parlamentno-prezidentskú skupinu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 101 poslancov, za návrh 97, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalej, páni poslanci, odporúčam, aby sme schválili na základe odporúčania stálej delegácie a výkonného výboru návrh za členov Medziparlamentnej rady. Návrh je predložený na pani poslankyňu Záborskú a pána poslanca Borisa Zalu. Pýtam sa, či sú ďalšie návrhy? Nie. Dávam hlasovať o návrhu na zloženie výkonného výboru, do ktorého budú za plénum valného zhromaždenia Medziparlamentnej únie v Národnej rade Slovenskej republiky nominovaní pani poslankyňa Záborská a pán poslanec Boris Zala.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 89 poslancov, za návrh 86, proti 1, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalej odporúčam, aby sme na návrh výkonného výboru schválili poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do plenárnych študijných výborov, a to takto: výbor pre politické otázky, medzinárodnú bezpečnosť a ozbrojenie za člena výboru Milana Horta a náhradníka Annu Záborskú, za členov výboru pre parlamentné otázky, právne otázky a ľudské práva ako člena Tibora Cabaja a náhradníčku Annu Záborskú, výbor pre ekonomické a sociálne otázky člena Pála Farkasa, náhradníka Jirka Malchárka a výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a životné prostredie člena Borisa Zalu a náhradníka Ivana Hoptu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 95 poslancov, za návrh 89, proti1, zdržalo sa 5.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Chcem vás informovať, že tieto nominácie, ktoré som uviedol, museli byť zložené z členov výkonného výboru, preto sa tam opakujú niektorí páni poslanci ako členovia a náhradníci.

  Páni poslanci, teraz ešte odporúčam, aby sme spoločným hlasovaním odsúhlasili návrh na zástupkyňu slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie na stretnutie poslankýň, nominácia je na pani poslankyňu Záborskú, aby sme schválili nomináciu na zástupcu slovenskej skupiny do skupiny priateľstva čiernomorskej spolupráce pána poslanca Malchárka a aby sme poverili za tajomníčku slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie pracovníčku odboru zahraničného protokolu pani Ivu Stenovú. Prosím, sú nejaké iné návrhy alebo pripomienky k tomuto návrhu? Ak nie, dávam hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme o návrhoch spoločne.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 96 poslancov, za návrh 87, proti 1, zdržalo sa 7, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme vyčerpali program ustanovujúcej schôdze valného zhromaždenia slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Chcem sa vám poďakovať všetkým, ktorí ste sa aktívne zúčastnili už na rokovaní valného zhromaždenia a želám všetkým zvoleným členom do jednotlivých regionálnych skupín priateľstva, ako aj členom stálej delegácie veľa úspechov v práci stálej delegácie, ako aj jednotlivým regionálnym skupinám.

  Chcem vás ešte informovať, že na základe schválenej zmeny stanov sa môžu poslanci prihlásiť do 30 dní do ďalších regionálnych skupín dvojstrannej Medziparlamentnej spolupráce, tak ako ste odsúhlasili zmenu stanov, teda bez obmedzenia počtu členov v jednotlivých skupinách.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem týmto rokovanie ustanovujúcej schôdze valného zhromaždenia za skončené a ďakujem vám všetkým za aktívnu účasť na rokovaní.

  Pýtam sa teraz overovateľov, či sú už známe výsledky hlasovania.

  Poprosil by som členov, respektíve predsedov poslaneckých klubov, aby sa dostavili ku mne na krátku minútovú poradu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že po zrátaní výsledkov hlasovania o členoch Rozhlasovej rady už teraz je isté, že budeme musieť vykonať opakovanú voľbu, pretože neboli zvolení všetci deviati členovia Rozhlasovej rady, zatiaľ máme výsledky Rozhlasovej rady, ale zatiaľ výsledky predbežného zrátania naznačujú, že ani členovia Rady Slovenskej televízie nebudú zvolení, keďže čas na zrátanie hlasov je pomerne veľký, neodporúčam, aby sme dnes po 19.00 hodine rokovali, ale aby sme dnes po tom, ako poverení skrutátori oboznámia Národnú radu s výsledkami hlasovania do jednej a druhej rady, prerušili rokovanie, pokračovali zajtra ráno hlasovaním o návrhu zákona o štátnej službe, potom pokračovali hlasovaním o voľbe ďalších členov rozhlasovej a televíznej rady, a tým zajtra program schôdze vyčerpali a skončili.

  Teraz by som poprosil pána poslanca Jaduša, aby ako poverený overovateľ informoval Národnú radu o výsledku hlasovania na členov Rozhlasovej rady, aby uviedol a informoval Národnú radu o počte vydaných hlasovacích lístkov, o platných hlasoch odovzdaných jednotlivým kandidátom, o počte hlasov, ktoré boli odovzdané za a proti a ktorí sa zdržali.

  Nech sa páči, pán poslanec Jaduš.

 • Vážený pán predseda, ctená Národná rada, dovoľte mi, aby som vás oboznámil ako poverený overovateľ o výsledku hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky vyjadrenom v zápisnici o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady, ktoré sa konalo 19. novembra 2002. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 129 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady dvaja poslanci neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 22 neplatných. Zo 105 hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe:

  1. Jána Hrubalu hlasovalo za 10 poslancov, proti 57 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov,

  2. Vladimíra Taliana hlasovalo za 60 poslancov, proti 27 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov,

  3. Kataríny Začkovej hlasovalo za 2 poslanci, proti 60 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov,

  4. Jána Dudru hlasovalo za 61 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov,

  5. Ildikó Nagyovú hlasovalo za 68 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov,

  6. Máriu Hlucháňovú hlasovalo za 71 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov,

  7. Petra Glocka hlasovalo za 14 poslancov, proti 58 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov,

  8. Elenu Antalovú hlasovalo za 55 poslancov, proti 32 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov,

  9. Bronislava Tesaříka hlasovalo za 27 poslancov, proti 55 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov,

  10. Petra Oravca hlasovalo za 33 poslancov, proti 51 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov,

  11. Jozefa Ševeca hlasovalo za 86, proti 12, zdržalo sa 7 poslancov,

  12. Stanislava Bajaníka hlasovalo za 27 poslancov, proti 55 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov,

  13. Vladimíra Štefka hlasovalo za 6 poslancov, proti 53 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,

  14. Ľudovíta Števka hlasovalo za 35 poslancov, proti 40 poslancov, 30 poslancov sa zdržalo,

  15. Juraja Spuchľáka hlasovalo za 3 poslanci, proti 60 poslancov, zdržalo sa 42 poslancov,

  16. Kvetku Škvarkovú hlasovalo za 60 poslancov, proti 28 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov,

  17. Karola Kállaya hlasovalo za 5 poslancov, proti 57, zdržalo sa 43 poslancov,

  18. Ivu Bukvovú hlasovalo za 2 poslanci, proti 60 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov,

  19. Igora Gallu hlasovalo za 73 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov,

  20. Ingrid Fašiangovú hlasovalo za 79 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov,

  21. Pavla Hapáka hlasovalo za 33 poslancov, proti 48 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov,

  22. Jána Tužinského hlasovalo za 36 poslancov, proti 43 poslanci a zdržalo sa 26 poslancov.

  Na voľbu členov Rozhlasovej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rozhlasovej rady zvolení pani Ildikó Nagyová, pani Mária Hlucháňová, pán Jozef Ševec, pán Igor Gallo a pani Ingrid Fašiangová.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vyhlásenie výsledkov voľby členov Rozhlasovej rady. Na základe výsledkov hlasovania boli do Rozhlasovej rady zvolení títo páni poslanci: Ildikó Nagyová, Mária Hlucháňová, Jozef Ševec, Igor Gallo, Ingrid Fašiangová.

  Teraz poprosím, aby z poverenia navrhovateľov informovala Národnú radu o výsledku hlasovania na voľbu členov Rady Slovenskej televízie pani poslankyňa Brestenská.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 19. novembra 2002. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslancami osobne prevzatých 129 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok, bolo odovzdaných 128 hlasovacích lístkov, z nich bolo 21 neplatných. Zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Mariána Slováka, pardon, budem hovoriť tri čísla, aby som neopakovala to za, proti a zdržal sa, môžem to tak urobiť?

 • Áno. Mariána Slováka hlasovalo za 64, 26 a 17, Jána Greša hlasovalo za 63, 26 a18, Jaroslava Franeka 0, 66, 41, Ivana Podstupku 0, 65, 42, Emila Bartka 1, 65, 41, Jozefa Kužmu 1, 65, 41, Jozefa Horvátha 0, 65, 42, Martu Huttovú 0, 67, 40, Evu Hájekovú 1, 65, 414, Jenő Görföla 72, 20, 15, Alfréda Somogyiho 72, 18, 17, Andreu Krajňákovú 1, 66, 40, Máriu Biľovú 55, 35, 17, Vladimíra Černého 65, 24, 18, Denisu Pogáčovú 30, 53, 24, Štefana Fejka 90, 10, 7, Mareka Maďariča 80, 17, 10, Juraja Kiesela 54, 38, 15, Ľubomíra Kraľovanského 25, 57, 25, Miloša Mistríka 34, 48, 25, Dušana Kováča 4, 59, 44, Ľubomíra Fifika 2, 61, 44, Jaroslava Kernera 2, 61, 44, Alenu Chudíkovú 2, 61, 45, Petra Kubu 0, 62, 45, Mariána Ostatníka 37, 40, 30, Jána Slováka 2, 65, 40, Jána Pašku 0, 65, 42, Vieru Michalkovú 0, 64, 43, Miroslava Kollára 0, 63, 44, Martina Šmatláka 12, 56, 39, Hanu Lyons, rodenú Hanúskovú 63, 25, 19, Petra Zemana 0, 61, 46, Ľubomíra Gregu 2, 64, 41, Jozefa Krošláka 26, 53, 28, Pavla Barabáša 5, 58, 44, Pavla Janíka 34, 41, 32.

  Na voľbu členov Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení: Jenö Görföl, Alfréd Somogyi, Vladimír Černý, Štefan Fejko, Marek Maďarič.

  Pán predseda, všetko.

 • Ďakujem pekne, pani overovateľka, pani poslankyňa Brestenská, ďakujem za oznámenie výsledkov hlasovania, prosím, páni poslanci, ešte sa nerozchádzajte, tajnej voľby na členov Rady Slovenskej televízie. Overovatelia konštatovali, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení: Jenó Görföl, Alfréd Somogyi, Vladimír Černý, Štefan Fejko a Marek Maďarič.

  Páni poslanci, poslankyne, chcem vás informovať, že na základe výsledkov hlasovania za členov Rady Slovenskej televízie, ako aj za členov Rozhlasovej rady boli zvolení zhodne po piatich poslancov. Na základe výsledkov hlasovania musíme uskutočniť tajnú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci navrhovaní kandidáti okrem tých, ktorí boli zvolení, teda zajtra na hlasovacom lístku budú uvedené mená tých kandidátov, ktorí neboli zvolení v prvom kole. V prípade, že ani v druhom kole by niektorý z navrhovaných kandidátov nebol zvolený, koná sa opakovaná voľba avšak už s novými navrhnutými kandidátmi v termíne, ktorý stanoví predseda Národnej rady Slovenskej republiky zároveň aj s termínom na nové navrhovanie kandidátov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky do zajtra do 9.00 hodiny.

  Ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní.

 • Prerušenie rokovania o 19.02 hodine.