• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal pán poslanec Fajnor a na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Banáš, Irena Belohorská, Diana Dubovská a Robert Kaliňák.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v rokovaní prerušenej 3. schôdze pokračujeme blokom vládnych návrhov zákonov, ktoré odôvodňuje podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Daniel Lipšic.

  Ako o prvom budeme rokovať o

  vládnom návrhu zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 44 a rozhodnutie na pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 18.

  Pán podpredseda vlády a minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady sa predkladá návrh zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

  Podľa čl. IV zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich mali príslušné ustanovenia zákona, ktorými sa upravujú platové pomery sudcov, nadobudnúť účinnosť 1. januára 2003. Návrh zákona upravuje platové pomery sudcov v prvom polroku 2003, pričom sa príslušné ustanovenia zákona č. 385/2000 Z. z. v tomto čase neuplatnia. Samostatne je upravený v roku 2003 ďalší plat sudcov a valorizácia základného platu sudcov. Sudcom sa prizná tzv. 13. plat, ale nebudú mať nárok na tzv. 14. plat. Výšku a termín valorizácie základného platu sudcov určí zákon o štátnom rozpočte. Návrh zákona je súčasťou legislatívnych zmien, ktorých prijatím sa podmieňuje prijatie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003. Zvýšenie platových náležitostí sudcov by založilo mimoriadne zložité podmienky pre zostavovanie ekonomicky únosného štátneho rozpočtu na budúci rok.

  Vzhľadom na zámer predkladaného návrhu zákona odporúčam návrh zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich schváliť a postúpiť ho na ďalšie ústavné prerokovanie. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský, ústavnoprávny výbor, poslancovi Miroslavovi Abelovskému. Pán poslanec, nech sa páči, môžete informovať Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením z 5. novembra 2002 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. (tlač 44).

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18 z 31. októbra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 8. novembra 2002 a gestorský do 11. novembra 2002.

  Prosím pána predsedajúceho, aby otvoril rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, kto sa hlási ústne, nakoľko žiadnu písomnú prihlášku pánov poslancov nemám. Ako jediný pán spravodajca. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, poslanci, kolegovia, mám akúsi dvojjedinú úlohu, na jednej strane som spravodajca k tomuto zákonu a na druhej strane pociťujem potrebu vystúpiť v rozprave k tomuto zákonu s tým, že mám aj jeden procedurálny návrh pri rokovaní ohľadne tohto zákona.

  Mám v prvom rade výhrady voči tomu, že odôvodnenie k tomuto zákonu neobsahuje ekonomický rozbor, ktorý by mal obsahovať tento zákon, najmä z hľadiska toho, koľko bude ušetrené z prostriedkov štátu, ak vstúpia do účinnosti ustanovenia tohto zákona, ktoré pred chvíľkou predniesol pán minister.

  Pretože je nesporné, že tento návrh zákona má spätnú väzbu aj na zákon o štátnom rozpočte, ktorý ráta u sudcov už so zníženým platom. A je potrebné uviesť, že vláda podľa môjho názoru si nesplnila ani ústavnú povinnosť, ktorá je uvedená v čl. 141a ods. 4 písm. f) novely Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí sa aj vyjadrovať o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu, pretože tento návrh zákona je teda v priamom príčinnom vzťahu k samotnému štátnemu rozpočtu a povinnosť vlády, resp. ministra spravodlivosti je umocnená ešte aj ústavnou povinnosťou, ktorej nedodržanie vyvoláva pochybnosti o ústavnosti legislatívnej schvaľovacej procedúry na pôde parlamentu, preto vznášam procedurálny návrh a navrhujem prerušiť rokovanie o tomto bode programu až do času, keď bude ústavou predpokladaný postup dodržaný. Toto nakoniec vyplýva aj z uznesenia Súdnej rady č. 38, kde je vláda vyzvaná rokovať o všetkých návrhoch dotýkajúcich sa súdov a sudcov v rámci štátneho rozpočtu.

  Mám aj vecné námietky. Sudcovská nezávislosť predstavuje jednu zo základných demokratických hodnôt a naplneniu tejto nezávislosti nesporne napomáha i materiálne zabezpečenie sudcov. Je podstatné, aby do sudcovských platov nebolo zo strany iných zložiek štátnej moci zasahované svojvoľne a, zdôrazňujem, opakovane, a to akoukoľvek formou. Preto sa zameriam v súlade s rozhodovacou právomocou Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu na otázku, či mienený zásah do zaručených práv a odňatie tzv. 14. platu, ako sme tu počuli z úst pána ministra, resp. zníženie platu po prvé smerovalo k určitému legislatívnemu cieľu a po druhé bolo nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, za ktorú túto spoločnosť považujem. Teda po prvé je pravdou, že ani sudcovia sa nenachádzajú v akomsi právnom alebo v ekonomickom vákuu, to uznávam, ktoré by ich celkom izolovalo od okolitej hospodárskej, sociálnej reality, ktorá by snáď odôvodňovala zníženie platu, ale to len za predpokladu, že sa bude verejne deklarovať, že súčasná hospodárska a ekonomická situácia je v dôsledku predchádzajúcej vlády v takom hrozivom stave, že musí dôjsť k zníženiu platu o. i. u všetkých ústavných činiteľov, teda vyhláseniu akéhosi stavu núdze, ale na druhej strane materiálne zabezpečenie slovenských sudcov všeobecných súdov je aj tak na nízkej úrovni.

  Dovolím si troška komparatistiky. V okolitých štátoch Vyšehradskej štvorky, s ktorými sa môžeme reálne porovnávať, je situácia úplne odlišná. Zoberme si platy sudcov v Českej republike, ktoré sú minimálne o dve tretiny vyššie. V susednom Maďarsku prijali práve v nedávnej minulosti ich podstatné zvýšenie. Pritom, dá sa povedať, ekonomická úroveň týchto štátov, do toho treba zahrnúť Poľsko, ale aj krajiny, ktoré nie sú súčasťou Vyšehradskej štvorky, ako Slovinsko a Chorvátsko, hovorí jasne v neprospech Slovenska. Čiže úroveň platov by mala byť legitímnou formou a nemala by byť v žiadnom prípade znižovaná.

  Považujem za absolútne pomýlené dávať sudcov všeobecných súdov do jednej skupiny s colníkmi, policajtmi, dokonca s hasičmi, aj keď ich prácu si vyslovene vážim. Ale to zrejme zodpovedá právnej kultúre už v tomto štáte, že sa takýmto spôsobom všetci hádžu do jedného balíka, pretože som toho názoru, že sudcovia musia byť vo zvýšenej miere chránení pred ústavnými kautelami princípu nezávislosti tejto skupiny ústavných činiteľov. Ďalej je potrebné, aby k tomuto zásahu nedochádzalo v dôsledku svojvôle, a to opakovane, pretože je to porušenie princípu právnej istoty.

  K tomu je potrebné dodať, že pri nástupe predchádzajúcej vlády už v roku 1998 došlo k dvom reálnym zníženiam platov sudcov, k jednému priamemu, a to v roku 1999, a jednému nepriamemu, keď zo zákona č. 385/2000 Z. z. zvýšenie platov sa odložilo o tri roky, teda do roku 2003, do 1. januára 2003, a už je pripravené ďalšie tretie zníženie, prakticky v dĺžke štyroch rokov. Sudcovia pociťujú, že na princíp právnej istoty trpezlivo čakali tri roky a očakávané zníženie zo strany výkonnej moci do ich platov ruší akúkoľvek aktivitu v tomto smere a určite nebude dobrým štartom tejto vlády, ktorá si v programovom vyhlásení vytyčuje za základný cieľ dosiahnuť zvýšenie vymožiteľnosti práva v tomto štáte.

  Mám za to, že navrhovaný zákon prejudikuje záver, že zo strany výkonnej moci zjavne došlo k porušeniu legitimity sledovaného cieľa vo vzťahu k nezávislosti sudcovskej moci.

  Pri odpovedi na druhú otázku, ktorú som položil, či bolo nevyhnutné toto, takýto postup v demokratickej spoločnosti, dodávam, že sa treba pri tomto zamerať na to, či pri sledovaní tzv. legitímneho cieľa nebolo možné dospieť aj inými nástrojmi a inými spôsobmi než prijatím tohto reštrikčného zákona. Mám za to, že by to bolo možné, a to celkom zrozumiteľne aj celým radom iných legislatívnych zmien, ktoré podstatne „zlacnia súdnictvo“, a tým prilejú do tohto rezortu ďalšie peniaze, ako i napr. procesné úpravy v procesných predpisoch, ktoré obmedzia opravné prostriedky vo vzťahu k tzv. bagateľným veciam, napr. je nedôstojné, aby napr. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval o vrátení súdneho poplatku 20 Sk, čo sa za súčasného stavu deje.

  Preto vychádzajúc v tejto mojej prednesenej správe z predneseného procedurálneho návrhu žiadam, aby bolo o ňom rozhodnuté. Ďakujem.

 • Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy ústne.

  O slovo požiadal predseda Najvyššieho súdu. Preto sa pýtam, či je všeobecný súhlas s tým, aby pán predseda mohol vystúpiť v rozprave. Je alebo nie je?

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, budeme hlasovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o tom, či Národná rada Slovenskej republiky umožní vystúpiť v rozprave pánovi predsedovi Najvyššieho súdu. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 113 poslancov, za návrh 58, proti 23, zdržalo sa 30, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že pán predseda Najvyššieho súdu môže vystúpiť v rozprave.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Vážený pán predseda parlamentu, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovolil by som si upozorniť na niekoľko dôležitých momentov v súvislosti s otázkou znižovania platov sudcov okrem samotnej otázky procedurálnej možnosti vôbec rokovať o znižovaní platov sudcov a návrhu vlády v tomto smere.

  Sudcovská nezávislosť sa opiera nielen o inštitucionalizovanú, ale aj ekonomickú nezávislosť. Názory tvrdiace, že sa dosiahol prijateľný, povedal by som, rozumný kompromis v tom smere, že sa platy sudcov budú zvyšovať až od 1. júla 2003, považujem za irelevantný, pretože v otázke nezávislosti totiž nemôžu byť prípustné žiadne kompromisy. Aspoň v krajinách EÚ to evidentne platí a platí to aj v krajinách Vyšehradskej štvorky okrem Slovenska.

  Chcel by som upozorniť v tejto súvislosti na jeden dôležitý moment. Autori noviel zákonov súvisiacich so schvaľovaním štátneho rozpočtu neustále argumentujú, že sa iba odloží zvyšovanie platov sudcov k 1. 7. 2003. Zákon o výške platov sudcov bol schválený a prijatý ešte v roku 2000. Teda keď je účinný tento zákon, myslím sudcovský, a bude v parlamente zmenený, tak dôjde k znižovaniu platov od 1. 1. 2003 do 1. 7. 2003. Nejde o odklad zvyšovania platov k 1. 7. 2003. Treba úprimne priznať, že iba v priebehu posledných 4 rokov ide už o tretie znižovanie platov. Prvé bolo realizované na jar v roku 1999 a vtedy som prvýkrát vystúpil v parlamente proti znižovaniu platov. Druhé nepriame bolo v roku 2001, keď začal platiť nový zákon o sudcoch, avšak ustanovenia o platových pomeroch sa atypicky a neštandardne presunuli až na obdobie od 1. 1. 2003. A tretie sa má uskutočniť teraz od 1. 1. 2003. Pri tej príležitosti sa chcem opýtať kompetentných a zodpovedných ústavných činiteľov, že kto z nich je schopný poskytnúť dôveryhodné záruky o neznižovaní platov od 1. 7. 2003, resp. od 1. 1. 2004, keď, ako som už spomínal, za posledné 4 roky ide skoro o pravidelný a podľa môjho názoru mimoriadne nebezpečný precedens znižovania platov sudcov.

  Pred mesiacom som sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii v Budapešti predsedov Najvyšších súdov krajín Vyšehradskej štvorky plus Slovinska a Chorvátska, kde sa predmetom rokovania stali i otázky platové. V tejto spojitosti chcem upozorniť, že slovenskí sudcovia v porovnaní s krajinami už spomínanými majú nepochybne najnižšie platy, a pritom ekonomická situácia týchto krajín nie je o nič lepšia ako u nás. V Maďarsku práve prebieha diskusia o zvyšovaní platov našich maďarských kolegov a nedávno inštalovaný maďarský predseda Justičnej rady, ktorá, mimochodom, má oveľa silnejšie ústavné postavenie ako Súdna rada na Slovensku, totižto personálne pokrýva takmer všetky právomoci ministra spravodlivosti v porovnaní so Slovenskou republikou, pán Lomnici pohrozil podaním demisie, keď sa tak nestane. Minulý týždeň vláda Maďarskej republiky schválila zvyšovanie platov maďarských kolegov.

  Iba na ilustráciu ešte dve poznámky z hľadiska zahraničných skúseností. Počas rozhovorov s Justičnou radou Tadžikistanu a predsedom Ústavného súdu Alžírska zahraniční partneri nevedeli pochopiť, ako je možné, že dochádza u nás k znižovaniu platov sudcov, pretože u nich je prax taká, že keď sa platy nezvyšujú, tak v žiadnom prípade nedochádza k ich znižovaniu.

  Pokiaľ sa dobre pamätám, všetky politické strany, či koaličné alebo opozičné, mali vo svojich programoch nie destabilizáciu, ale stabilizáciu súdnictva. Znižovanie platov sudcov v žiadnom prípade neprispeje k stabilizácii súdnictva.

  Dovolím si podotknúť aj jeden dôležitý fakt vyplývajúci z hodnotiacej správy Európskej komisie, pokiaľ ide o náš prístupový proces, teda Slovenska vo vzťahu k Európskej únii. Tam sa totižto hovorí, že jedným z hlavných zdrojov alebo dôvodov korupcie na Slovensku vrátane justície sú aj nedostatočné platy sudcov. A my ešte tieto nedostatočné platy sudcov ideme znižovať.

  Pokiaľ ide o znižovanie platov sudcov, k tomu sa jasne a zreteľne vyjadrila Asociácia sudkýň Slovenska, takisto ďalšie dve stavovské organizácie: SÚNS a Združenie sudcov Slovenska, takisto Rada sudcov na mimoriadnom zasadnutí. Jednoznačne odmietli znižovanie platov.

  Chcem upozorniť na to, že práve znižovanie platov môže znamenať už spomínanú destabilizáciu v tom smere, že odídu z justície ďalší dobrí a kvalifikovaní a odborne spôsobilí sudcovia do komerčnej sféry. Asi netreba pripomínať, že Slovenská republika vzhľadom na počet sťažností či už na štrasburskom súde alebo teraz momentálne na Ústavnom súde má veľké problémy s realizáciou ústavného práva na súdnu ochranu v primeranej lehote a v tej spojitosti aj s primeraným finančným zadosťučinením, ktoré má v kompetencii teraz Ústavný súd poskytnúť občanom. Ja sa pýtam, či znižovanie platov a finančný efekt, ktorý by malo priniesť pre ekonomiku Slovenska toto znižovanie, je porovnateľný vôbec s finančným – nenazvem to odškodňovaním, pretože to nie je správny výraz – primeraným zadosťučinením, ktorého sa títo občania na Ústavnom súde dovolajú. Toto zatiaľ nikto nevyčíslil. Chcem vám povedať to, že jednoducho tento efekt podľa mojich prepočtov je absolútne neporovnateľný s tým, čo nás čaká s prieťahmi v konaní a s finančným zadosťučinením, ktoré Ústavný súd bude priznávať občanom za prieťahy v súdnom konaní.

  Treba povedať aj to, že znižovanie platov sudcov zrušením príslušných ustanovení sudcovského zákona zároveň znamená aj vyvolávanie nedôvery občanov v existujúci právny poriadok a napomáha právnej nestabilite. Akú majú istotu občania, že nebudú zrušené aj iné zákony, ktoré sú súčasťou nášho právneho poriadku?

  Na záver pripomeniem iba to, čo som už spomínal hneď v úvode. Súdna rada je ústavný orgán v zmysle poslednej novely ústavy, ktorá má svoje kompetencie dané ústavou a aj zákonom o Súdnej rade. V týchto kompetenciách sa jasne hovorí aj to, že Súdna rada sa musí vyjadriť okrem otázky štátneho rozpočtu aj k všetkým zákonom, ktoré súvisia s justíciou. Súdna rada sa k tejto otázke nemohla vyjadriť, pretože až včera minister spravodlivosti Súdnej rade poslal predmetný materiál. Mám tu aj v podstate toto podanie zo 6. 11. Takže chcem len podotknúť to, že tu sa obchádzajú ústavné právomoci Súdnej rady. Súdna rada je ústavný orgán, ktorý je porovnateľný s parlamentom a s vládou. A Súdna rada nemala možnosť sa vyjadriť. Aj napriek tomu dochádza k prerokovaniu tohto materiálu vlády dnes v parlamente, čo považujem ja za procesnú prekážku. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa, poznáte rokovací poriadok, takže nabudúce reagujte rýchlejšie. Nech sa páči, máte slovo. Pani poslankyňa Mušková sa ako jediná hlási s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Budem stručná. Pán predseda Najvyššieho súdu sa pýtal, akú istotu budú mať občania tejto republiky, že sa v krátkom čase nezmení zákon. Ja by som si dovolila odpovedať, že žiadnu, pretože jediná istota v tomto štáte sa stáva neistota.

 • Pani poslankyňa, vy ste sa prihlásili neskoršie, takže nabudúce, chcem upozorniť...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec Krajči, môžete povedať áno ale aj vašim. Chcem upozorniť každého, že podľa rokovacieho poriadku po príspevku toho vystupujúceho už musí sa prihlásiť poslanec, lebo uzavriem možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok a nerád by som to robil. Aby sme sa naučili poriadok, preto na to upozorňujem dopredu.

  Takže vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra a pána podpredsedu vlády, či sa chce vyjadriť k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, skúsim byť vecný a reagovať na výhrady, ktoré boli vznesené pánom poslancom Abelovským a následne aj pánom predsedom Najvyššieho súdu.

  Čo sa týka ekonomického rozboru, ja som ho tu uviedol včera, keď sa návrh zákona predložil do skráteného legislatívneho konania. Obidva zákony teda, ktoré sa týkajú platových pomerov sudcov aj prokurátorov, znamenajú úsporu 190 mil. korún, to znamená asi 2 : 1 v prospech sudcov, pretože sudcov je asi dvojnásobný počet ako prokurátorov.

  Čo sa týka skutočnosti, ktorú tu povedal pán poslanec Abelovský, že návrh zákona o štátnom rozpočte nebol zaslaný Súdnej rade na vyjadrenie, k tomu mám dve pripomienky. Po prvé parlament v súčasnosti o návrhu zákona o štátnom rozpočte nerokuje a po druhé zaslaný bol. Mrzí ma, ak predseda Súdnej rady neinformuje Súdnu radu o skutočnosti, že 24. októbra tohto roku pán minister financií zaslal predsedovi Súdnej rady návrh zákona o štátnom rozpočte, ktorý obsahuje, pretože obsahuje všetko, aj rozpočty súdov. Ja o tom budem osobným listom informovať všetkých členov Súdnej rady.

  K pochybnosti ústavnoprávnej pri zmrazení alebo odložení účinnosti ustanovenia zákona, ktorý posúva, ktorý upravuje platy sudcov. Jednoznačne judikatúra aj slovenského Ústavného súdu, aj českého Ústavného súdu je v tomto smere taká, že k takémuto kroku môže prísť, ak je odôvodnený ekonomickou situáciou, čo v tomto prípade je celkom nespochybniteľné.

  Čo sa týka porovnania s úrovňami platov v Maďarsku a v Poľskej republike, musím povedať, že celkom správne, keďže súdnictvo je treťou mocou v štáte, je plat sudcov odvodený od platov poslancov, a teda iných ústavných činiteľov. Je možno pravdou, že v Maďarsku a v Poľsku majú vyššie platy sudcovia, ale tak isto majú vyššie platy poslanci a iní ústavní činitelia. To znamená, v tejto dimenzii je potrebné vnímať aj platy sudcov. Sú naviazané na platy poslancov a toto naviazanie nebolo spochybnené ani Európskou úniou, ani inými inštitúciami. Takže z tohto pohľadu sa mi zdá byť ten argument nie celkom korektný. Samozrejme, to nie je populárne opatrenie. A sudcovia a prokurátori budú mať od 1. 7. zvýšené platy, čo je prejavom pochopenia zo strany vlády, že je potrebné garantovať nezávislosť súdnej moci. A tá garancia, že od 1. 7. budú mať zvýšené platy, je v tom, že štátny rozpočet sa nerobí na pol roka, ale na rok. To znamená, že tá garancia od 1. 7. je celkom jednoznačná.

  Ešte jedna poznámka k tomu, čo tu povedal pán predseda Najvyššieho súdu, že nejde o odklad účinnosti zvýšenia platov, ale o zníženie platov. Ja by som bol rád, keby pán predseda Najvyššieho súdu oznámil verejnosti výšku svojho platu v decembri a v januári, aby tí, čo majú elementárne znalosti matematiky, povedali

 • , či ide o zníženie alebo len o zmrazenie platu. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem pekne.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu zákona...

 • Hlasy z pléna.

 • Neexistuje. Pán predseda Najvyššieho súdu, nemôžete reagovať, rozprava už bola uzatvorená, len v rámci rozpravy môžete reagovať.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 72 a jeho rozdelenie pre výbory na prerokovanie máte v rozhodnutí č. 46.

  Pán podpredseda vlády a minister, nech sa páči, môžete odôvodniť návrh vládneho zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som na základe poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodnil v prvom čítaní vládny návrh zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

  Účelom vládneho návrhu zákona, ktorý je po obsahovej stránke rovnaký ako predchádzajúci vládny návrh zákona, je ustanoviť platové pomery prokurátorov v čase od 1. januára do 30. júna 2003 na úrovni roku 2002 a tak isto odložiť vyplatenie 14. platu. Ako som už spomenul, obidva návrhy zákonov znamenajú úsporu asi 190 mil. korún, z toho asi tretina sa týka prokurátorov. Z dôvodu napätosti štátneho rozpočtu a z dôvodu, aby sa znížil deficit štátneho rozpočtu, vláda navrhla ako súbor opatrení aj túto novelu zákona. Z uvedeného dôvodu sa v tomto návrhu zákona navrhuje obmedziť účinnosť niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a dovoľujem si požiadať Národnú radu, aby posunula návrh zákona do druhého čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády a minister za uvedenie tohto návrhu.

  Dávam slovo spravodajcovi pánovi poslancovi Miroslavovi Abelovskému. Nech sa páči, môžete informovať Národnú radu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 5. 11. 2002 pod č. 7 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (tlač 72).

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 46 z 31. októbra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

  Prosím pána predsedajúceho, aby otvoril rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku od pánov poslancov. Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Ďakujem aj pánovi spravodajcovi.

  Budeme rokovať teraz v tomto bloku o poslednom návrhu na prvé čítanie a to je

  vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 42, rozhodnutie predsedu Národnej rady na pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 16.

  Pán podpredseda vlády a pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady sa predkladá návrh novely zákona č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.

  Zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom bol predložený na rokovanie Národnej rady ako poslanecký návrh a jeho cieľom bolo zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom politickým väzňom na Slovensku v nadväznosti na zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, a to poskytnutím jednorazovej peňažnej sumy. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2002, pričom oprávnené osoby majú právo písomne uplatniť svoj nárok na príslušnom orgáne najneskôr do 31. decembra 2003.

  V novele zákona sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa ako orgán príslušný na rozhodovanie o poskytnutí príspevku a na výplatu príspevku v zmysle § 3 ods. 1 zákona začala vyplácať priznané príspevky až od 1. januára 2004. Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu, že štátny rozpočet v súčasnosti nedisponuje prostriedkami, z ktorých by bolo možné uhradiť priznané príspevky a ich vyplácanie v priebehu tohto a budúceho roka. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi za uvedenie tohto návrhu.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský, ústavnoprávny výbor, poslancovi Alexejovi Ivankovi a žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím rozhodnutím č. 7 z 5. novembra 2002 ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom (tlač 42).

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po rozprave uzniesla, že odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 16 z 31. októbra 2002 navrhujem, aby návrh zákona ako jediný výbor prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady v lehote do 11. novembra 2002.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte všeobecnú rozpravu k tomuto bodu rokovania.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Dvaja páni poslanci, pán poslanec Maxon a pán poslanec Vážny. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, možnože by som tento bod rokovania Národnej rady Slovenskej republiky trošku lepšie strávil, keby ste sa aspoň trochu červenali a hanbili. To, čo sa udialo pri schvaľovaní tohto zákona, to, čo je napísané v dôvodovej správe tohto zákona, to, čo sa udialo v tejto snemovni pred pár mesiacmi, to už neplatí, lebo je po voľbách, zabudnite.

  Vážení, ak vy tu v tejto snemovni jedným dychom poviete, že 48 mil. korún je škoda značného rozsahu, ktorá ohrozí základy tohto štátu, tak, prosím, opätovne opakujem, hanbite sa. Ja si veľmi dobre pamätám tú rozpravu, ktorá bola k tomuto zákonu. My sme sa z hľadiska jeho filozofie, z hľadiska jeho riešenia s tými vecami stotožnili. Jeden jediný problém sme mali a pýtali sme sa: Vážení, ste si istí, že budú na to peniaze, ste pripravení zabezpečiť dostatok zdrojov, aby realizácia tohto zákona v praxi bola bezproblémová a plynulá? Vtedy ste jedným dychom povedali áno. Dnes neviete pre rok 2003 nájsť 48 mil. Sk.

  Vážený pán podpredseda vlády a minister, nakoniec prostredníctvom vás aj vláda, ja vás vyzývam ospravedlňte sa tým ľuďom, ktorým ste pred pár mesiacmi už neviem z akých dôvodov sľubovali to, čo im možno 12 rokov právom patrí. Ale dnes predovšetkým im patrí to, aby ste sa im za to ospravedlnili, čo ste spravili.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca sa hlási pani poslankyňa Sabolová. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega, vy síce vyčítate tejto vláde a minulej vláde niektoré skutočnosti, ale aj vy ste tu vládli 8 rokov. Čiže keď hovoríte o 12 rokoch vysporiadania pre finančný príspevok politickým väzňom, všetci sme zodpovední za to obdobie, čiže nehádžte to na zodpovednosť...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, vyrušujete pani poslankyňu.

 • ... len jednej skupine. Myslím si, pretože bol to poslanecký návrh v minulom parlamente, že bude potrebné pri rokovaní vo výboroch a pri teda druhom čítaní sa skutočne zamyslieť nad touto problematikou a hľadať aspoň postupné riešenie, pretože sú to ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, a možno hľadať riešenie, ako odstupňovaným spôsobom v priebehu rokov, ktoré sú teda v tomto volebnom období, odškodniť týchto ľudí, pretože ten vek, ktorý majú, vo väčšine je taký, že v priebehu jedného roka možno tí osemdesiatnici alebo nad 80 rokov veku tu nemusia byť v roku 2004. Čiže ja si myslím, že v druhom čítaní prosím aj opozíciu o vecné argumenty a o vecný prístup k tak citlivej téme, aby sme ju nepoužívali ako politikum, ale aby sme ju používali skutočne v súlade s tým, čo týmto ľuďom za minulé obdobie patrí. Ďakujem.

 • Pán poslanec Maxon, môžete reagovať na faktickú poznámku. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No ja naozaj sa nestačím čudovať. Vy ste tento zákon úplne jednoznačne pred voľbami použili ako politikum a teraz nás opozíciu vyzývate, aby sme k tomu pristupovali z hľadiska reálnych, morálnych záväzkov tejto spoločnosti. Nuž, pani poslankyňa, berte na vedomie, že my sme k tomu pristupovali aj v predchádzajúcom volebnom období, pred tými pár mesiacmi ako morálnemu záväzku, ktorý sa nám nepodarilo splniť, a budeme k tomu pristupovať aj teraz tak.

  A tak trošku ste objavili Ameriku. Ten zákon jednoducho to postupné odškodnenie rieši a pre rok 2003 bolo treba slovom a písmom 48 mil. Sk. Celkový nárok tak postupne, ako sa bude odškodňovať, predstavuje čiastku od 500 mil. do 700 mil. Sk.

 • Ďalej v rozprave vystúpi ako posledný pán poslanec Vážny. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vystúpiť k celému balíku predložených zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, ale najmä k tým ekonomickým, ktoré sa dotýkajú výdavkov štátneho rozpočtu. Vôbec to...

 • Pán poslanec, môžete vystúpiť len k tomuto zákonu, lebo teraz som otvoril rozpravu len k jednému.

 • K celému balíku už nebude možné z hľadiska...?

 • Nie. To sa dá v procese teda rokovaní v blokoch o jednotlivých skrátených konaniach, teraz je prvé čítanie ku každému zákonu zvlášť.

 • Nemal som to povedať? Dobre, tak môžem vystúpiť k tomuto?

 • Nech sa páči, samozrejme, máte slovo.

 • Vôbec to nie je klasická obštrukcia opozície, ako tu bolo odznené, ale mám z tých zákonov, resp. možno z tohto nie najlepší pocit. Spoločným menovateľom tých predkladaných zákonov je, že zákon bol schválený v roku 2001 – 2002 a teraz ho ideme opravovať. K tomu sa ale nejdem vracať.

  Chcem len povedať. Ruku na srdce, vážený poslanecký zbor, neverím, že aj zo 78 koaličných hlasov nie je zopár takých, ktorí nie sú celkom presvedčení o správnosti skráteného legislatívneho konania.

  Chcem povedať len to, že som čakal od vlády Slovenskej republiky viac sofistikovaného prístupu k spracovaným zákonom a, samozrejme, viac toho, aký rastový efekt budú mať tieto opatrenia. Som si veľmi dobre vedomý, že reštrikciu verejných výdavkov treba a zníženie treba, ale ťažisko treba dať na odstránenie systémových chýb a nie len na reštrikciu ako takú. Chýba mi v týchto zákonoch rastový efekt, chýba mi v týchto zákonoch nejaká doložka efektívnosti. Preto by som chcel požiadať, aby sme sa viacej venovali odstráneniu systémových chýb v legislatíve a nielen uberaním a reštrikciou, lebo táto nevedie k tomu, čo chceme dosiahnuť. A to je zníženie štátnych výdavkov, ale aj efektivita národného hospodárstva ako takého.

  Preto chcem požiadať Národnú radu, aby uznesením zaviazala vládu Slovenskej republiky, aby, tak ako sa robí doložka zlučiteľnosti predkladaných legislatívnych návrhov s úniou, tam bola vložená aj doložka efektívnosti zákona predkladaného v skrátenom legislatívnom konaní, kde by bol pozdvihnutý rastový efekt, kde by bola zhodnotená efektívnosť tohto zákona, kde by boli budúce výnosy, nielen toto nám ten zákon donesie, ušetríme 7 mil., ušetríme 5 mld., ale aké dôsledky to ušetrenie bude mať. Toto by som chcel, aby sme sa s týmto zaoberali a takúto doložku aby sme si do týchto nových legislatívnych konaní dali.

  Čiže čakal som od vlády sofistikovanejší prístup pri spracovaní týchto zákonov a viacej rozvedenú tú dôvodovú správu, ktorá sa dotýka rôznych oblastí, či už stavebného sporenia alebo zákona o štátnej službe.

  Prepáčte, že som vás zdržoval a že som vstúpil do tohto zákona. Nemal som na mysli presne tento zákon, ale celý balík problémov. Vraciam sa k tomu.

  Čiže ak môžeme takto reagovať, ozaj by som požiadal Národnú radu, aby zaviazala vládu Slovenskej republiky spracovať nejakú doložku efektívnosti, najmä tých ekonomických zákonov. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec, nič sa nestalo, každý z nás sa učí a život je už taký, ale chcem vám povedať, že ak chcete aby Národná rada zaviazala vládu, musíte písomne predložiť návrh, ktorý tu musíte v rozprave predniesť, to pre budúcnosť, lebo inak o tom ani hlasovať sa nedá. Ale hovorím ešte raz, vyše 100 poslancov je nových, to pomaličky sa budeme musieť naučiť. Ja si myslím, že budeme jeden druhému pomáhať.

  Pán poslanec bol posledný, ktorý sa prihlásil do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána podpredsedu vlády a ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nie.

  Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie.

  Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniam o tých troch návrhoch, ktoré sme prerokovali v prvom čítaní, preto vyzývam poslancov, aby sa vrátili do rokovacieho priestoru, aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o tomto bloku vládnych návrhov zákonov.

  Prosím pána poslanca Abelovského, aby uvádzal hlasovania o návrhoch zákonov uvedených pod bodmi 39 a 40. Budeme hlasovať o

  vládnom návrhu zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. (tlač 44).

  Pán poslanec, nech sa páči, uveďte prvé hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, pri prerokúvaní tohto zákona ako spoločný spravodajca odznel jeden procedurálny návrh, ktorý som predniesol ja a ktorým som navrhol, aby bolo prerušené rokovanie o tomto návrhu zákona až do splnenia procesnej ústavnej povinnosti predložiť uvedený návrh tohto zákona Rade sudcov, takže myslím, že podľa rokovacieho poriadku by sa malo o tomto hlasovať ako o prvom.

 • Áno. Samozrejme, o procedurálnom návrhu hlasujeme ako o prvom.

  Pán poslanec predložil návrh, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode programu. Takže, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o jeho návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 55, proti 75, zdržali sa 2, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že procedurálny návrh nebol prijatý Národnou radou.

  Nech sa páči, môžeme pristúpiť k prvému hlasovaniu o návrhu zákona.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh hlasovalo 78, proti 56, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, uveďte druhé hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a po druhé Výboru Národnej rady pre financie rozpočet a menu a ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady s tým, že určený výbor vládny návrh zákona prerokuje v termíne do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh hlasovalo 100 poslancov, proti 18, zdržalo sa 18.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

  Ďalej budeme hlasovať o

  vládnom návrhu zákone o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (tlač 72).

  Pán spravodajca, máte slovo.

 • Áno, ďakujem. Pán predsedajúci, konštatujem, že v rozprave neodzneli žiadne návrhy, preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh hlasovalo 78, proti 55, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a po druhé Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Ďalej navrhujem, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vládny návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 97, proti 22, zdržalo sa 16 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehoty výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi spravodajcovi.

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom (tlač 42).

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave neodznel žiaden pozmeňujúci návrh, preto dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za 84, proti 44, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že aj tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že predložený vládny návrh zákona prerokuje ústavnoprávny výbor v lehote do 11. novembra 2002.

 • Pán spravodajca, aj lehoty ste uviedli? V poriadku, lebo som nepočul. Takže ďakujem pekne.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 103, proti 11, zdržalo sa 16, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti.

  V rokovaní budeme pokračovať blokom vládnych návrhov zákonov, ktoré uvádza minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Palko.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 38, rozhodnutie predsedu Národnej rady na pridelenie výborom máte pod č. 12.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1152 na svojom rokovaní dňa 30. októbra schválila predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., v súvislosti so zmenami legislatívnych noriem podmieňujúcich návrh štátneho rozpočtu v roku 2003. Navrhovanou novelou zákona č. 315/2001 Z. z. dôjde k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na mzdách a odvodoch do poistných fondov v roku 2003 v sume cirka 98 mil. korún. Ako je známe, táto úspora sa získa ušetrením 13. platu a posunutím zvýšenia hodnostného príplatku.

  Vzhľadom na uvedené odporúčam, aby ste s predkladaným vládnym návrhom zákona v rámci jeho ústavného prerokúvania vyslovili súhlas.

 • Ďakujem, pán minister. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi a predsedovi navrhnutého gestorského výboru, ktorým je výbor pre verejnú správu, poslancovi Milanovi Hortovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu neprijal uznesenie k určeniu spravodajcu na prvé čítanie o uvedenom vládnom návrhu zákona. V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil som ako predseda tohto výboru za spravodajcu seba k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet, o finančnom dosahu na rozpočet obcí. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únii problematika návrhu zákona nie je upravená. Návrh sa nedotýka prioritných oblastí uvedených v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a v čl. 81 upravujúcom oblasť životného prostredia. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 12 z 31. októbra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode.

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona sta dostali ako tlač 36, rozhodnutie je pod č. 10.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám do prvého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona obsahuje zmenu doterajšieho znenia § 85, a to tak, že percentuálne zvýšenie funkčných platov ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Podľa v súčasnosti platného znenia uvedeného ustanovenia dochádza k valorizácii funkčného platu o príslušné percento automaticky, ak sa zvýši plat zamestnanca národného hospodárstva viac ako o 5 %. Navrhovaná zmena umožní pri valorizácii funkčných platov zohľadniť nielen mieru inflácie v našej ekonomike, ale aj zdrojové možnosti štátneho rozpočtu v príslušnom roku.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam na dnešnom rokovaní Národnej rady predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z., postúpiť do druhého čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spravodajcovi členovi navrhnutého gestorského výboru, ktorým je výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Romanovi Vavríkovi, ktorého vyzývam, aby sa vrátil do rokovacieho priestoru. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo, môžete informovať Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu vo výboroch.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením z 5. novembra ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ktorý máte v laviciach pod tlačou 36.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené legislatívnymi pravidlami.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 31. októbra a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem určiť výbor pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam tiež, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 8. novembra a gestorský výbor do 11. novembra tohto roku.

  Pán predsedajúci, to je všetko zo správy a informácie spravodajcu, prosím vás, aby ste otvorili rozpravu k tlači 36.

 • Búchanie v rokovacej sále.

 • Ďakujem.

  Ešte mimo rozpravy vyzývam organizačné oddelenie, aby zabezpečili, aby nám počas rokovania Národnej rady nerozoberali Národnú radu. Je to nedôstojné.

  Otváram všeobecnú rozpravu a pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy k tomuto bodu. Nikto. Takže vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto vládnom návrhu zákona.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 40, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 14.

  Pán minister, nech sa páči, môžete uviesť tento návrh.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom zákona č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady je odbremeniť Policajný zbor od výkonu štátnej správy a umožniť mu efektívnejšie plniť úlohy týkajúce sa policajných činností, ako aj novým spôsobom upraviť vydávanie občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných dokladov a ďalšie činnosti v oblasti cestnej dopravy. Tento zákon tiež posunul účinnosť zákona o registri obyvateľov. I táto agenda má totiž prejsť z Policajného zboru na orgány miestnej štátnej správy. Tieto úpravy mali nadobudnúť účinnosť 1. júla 2003. Faktom je však aj to, že spustenie nového projektu výkonu spomínaných správnych agend v nových podmienkach je organizačne, ale hlavne ekonomicky značne náročné. Obsahuje mnohé väzby medzi novým informačným systémom a informačným systémom Policajného zboru.

  V uplynulom období bolo vykonaných vzhľadom na uvedené mnoho opatrení a postupne sa navršovali aj finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti jednotlivých agend. Na rok 2003, keď sa má spustiť prevádzka nového registra obyvateľov i vydávanie občianskych preukazov, cestovných dokladov a vodičských preukazov v nových podmienkach, si nárokovalo ministerstvo vnútra v štátnom rozpočte potrebné prostriedky v sume asi 1,1 mld. Keďže presúvané pôsobnosti sú navzájom úzko...

 • Neustále búchanie v rokovacej sále.

 • Pán minister, ak dovolíte, preruším na chvíľku rokovanie Národnej rady, kým neurobia poriadok s tým kladivom aj s tým človekom, ktorý má kladivo v rukách. Takže prerušujem na 5 minút rokovanie Národnej rady.

 • Technická prestávka.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že zatiaľ sme nenašli zdroj, odkiaľ to prichádza, ale intenzívne to hľadá čata na to určená v Národnej rade. Takže navrhujem, aby sme pokračovali v rokovaní a ja sa ospravedlňujem aj pánovi ministrovi, že som ho prerušil. Nech sa páči, môžete pokračovať.

 • Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, hovoril som o presune správnych agend. Keďže sú navzájom úzko previazané, je potrebné, aby ich vykonávanie v podmienkach orgánov miestnej štátnej správy začalo v rovnakom termíne. Spomínaná suma finančných prostriedkov 1,1 mld. však k 1. júlu 2003 nemôže byť zabezpečená ani v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra, ani v kapitolách krajských úradov. A z tohto dôvodu sa navrhuje oddialiť účinnosť zákona č. 441/2001 Z. z. o jeden rok, teda na 1. júl 2004. Samozrejme, do tohto termínu sa práce na zabezpečovacom projekte nezastavia a ministerstvo vnútra bude pripravovať jeho spustenie podľa možných zdrojov, ako aj v nadväznosti na rozhodnutia o novej organizácii miestnej štátnej správy. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spravodajcovi, členovi navrhnutého gestorského výboru, ktorým je výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Jánovi Patakymu a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 7 z 5. novembra 2002 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné a krajské úrady (tlač 40).

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 14 z 31. októbra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Nech sa páči, môžete zaujať miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, kto sa hlási ústne. Ako jediný pán poslanec Polka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, páni ministri, dámy a páni, vážená snemovňa, 5 rokov som sníval, že sa mi podarí vrátiť na toto vzácne miesto a budem môcť vystúpiť s niečím, čo pohne myslením Európy alebo aspoň o čom budú rozprávať chlapi na Kysuciach medzi dvomi borovičkami. Bohužiaľ, musíme sa vrátiť do slovenskej reality, kde úcta k právu má veľmi vážne medzery a sme svedkami toho, že vláda a my samotní sa dopúšťame sústavne a opakovane porušovania ústavy a porušovania základných zákonov tohto štátu. Je to možno nosením dreva do lesa, ale nech je mi dovolené povedať, že sústavne porušujeme ústavný čl. 113, pretože rokujeme o zákonoch, ktoré predkladá vláda, ktorá nemá dôveru ani svojej vlastnej sedemdesiatosmičky, pretože im to nestihli vysloviť. Sústavne porušujeme § 89 rokovacieho poriadku, pretože dôvody skráteného konania sú tak fiktívne, že zbytočné je o nich ďalej diskutovať, porušujeme vlastné legislatívne pravidlá, pretože dôvodové správy neobsahovali ekonomický rozbor a ekonomickú kvantifikáciu tej domnelej udávanej národohospodárskej škody, o ktorej sme niekoľkokrát hovorili. Teraz som počul od pána ministra aj v diskusii vo výbore, že to bude niečo cez 1,1 mld., pokiaľ ide o úsporu toho neprevodu kompetencií k 1. júlu 2003.

  Chcel by som ale poukázať aj na rozpor s tým lyricky zostaveným vládnym programom, o ktorom budeme diskutovať na budúci týždeň, kde som sa na strane 37 dočítal, že vláda bude scivilňovať Policajný zbor aj tým, že bude presúvať kompetencie na okresné, príp. krajské úrady. Ajhľa, už máme v skrátenom konaní návrh, že sa to nebude robiť do roku 2003, ale až 2004. Ale zároveň v tomto návrhu vládneho programu je ustanovenie o tom, že sa budú rušiť okresné úrady. Tak kam potom presunieme tieto kompetencie? Bude zase vytvorený nejaký špeciálny pasový orgán, ktorý bude vydávať vo Svidníku pasy alebo to bude robiť zase niečo iné? Čiže presúvame kompetenciu polície tam, o čom vieme, že už nebude existovať.

  Myslím si, ak som už teda mohol povedať a poukázať na tieto porušenia, že by bolo treba doplniť aj rokovací poriadok pri dôvodoch skráteného konania asi o také ustanovenie, že vláda môže v skrátenom konaní zrušiť všetky zákony, ktoré prijala v rámci predvolebného blúznenia. Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Polka bol jediný, ktorý vystúpil v rozprave, preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Áno. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Chcem sa len v stručnosti vyjadriť k jednej vecnej záležitosti, ktorú pán poslanec Polka spomenul. A je naozaj pravdou, že počítalo sa s tým, že tieto správne agendy prejdú na okresné úrady, a pravdou je aj to, že táto vládna koalícia hodlá okresné úrady zrušiť. No ale to ešte neznamená, že tento presun sa stáva neprekonateľným problémom. Je možné presunúť tieto agendy na niektoré obce. Asi toľko.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vyzývam všetkých poslancov, aby sa vrátili do rokovacieho priestoru, budeme hlasovať o tých návrhoch, ktoré sme teraz prerokovali.

  Prosím teraz predsedu výboru pre verejnú správu poslanca Horta, aby uvádzal hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. (tlač 38).

  Pán spravodajca, nech sa páči, prvé hlasovanie môžete uviesť.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 114 poslancov, za návrh 74, proti 36, zdržal sa 1, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pri druhom hlasovaní dajte hlasovať, prosím, o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, ďalej že za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona výborom do 8. novembra 2002 a gestorskému výboru do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 118 poslancov, za návrh hlasovalo 93, proti 16, zdržalo sa 9 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Teraz prosím pána poslanca Vavríka, aby uviedol hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 36).

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 123 poslancov, za návrh 75, proti 41, zdržalo sa 5 poslancov, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada tento návrh prijala a vládny návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.

  Nech sa páči, môžeme ísť ďalej.

 • Pán podpredseda, keby ste dali hlasovať teraz o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím pána predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s tým, že gestorským výborom by bol výbor pre obranu a bezpečnosť a taktiež že tento návrh zákona prerokujú výbory do 8. novembra tohto roku a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 122 poslancov, za návrh 89, proti 22, zdržalo sa 9 poslancov, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Patakymu, aby uviedol hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady (tlač 40).

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 125 poslancov, za 78, proti 41, zdržali sa 4, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Môžeme pokračovať, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ďalej aby gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, že návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 123 poslancov, za návrh 93, proti 18, zdržalo sa 11 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu v druhom čítaní.

  Ďakujem aj pánovi ministrovi, aj pánovi spravodajcovi.

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 32 a návrh na pridelenie, na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 6.

  Pán minister obrany, nech sa páči, môžete uviesť návrh.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predtým, než pristúpim k uvedeniu tohto návrhu zákona, podal krátku informáciu o tragickej leteckej nehode, ku ktorej došlo vo včerajších večerných hodinách a ktorej účastníkmi boli dve vojenské lietadlá patriace ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Krátko pred alebo 20 minút pred 21.00 hodinou včera večer zmizli z monitorov radarových systémov 2 lietadlá v oblasti Spišskej Novej Vsi. Išlo o cvičný let dvoch MIG-ov 29. Neskôr sa zistilo, že tieto 2 MIG-y sa zrazili a po tejto zrážke sa podarilo jednému z pilotov katapultovať. Ten pilot bol zachránený a podľa všetkého vyviazol bez zranení. Bohužiaľ, druhý pilot pri plnení svojich služobných povinností zahynul. Je to mjr. Katuška, ktorý bol nájdený dnes v ranných hodinách, bohužiaľ, už mŕtvy. Hneď po tom, ako sme sa dozvedeli o tejto nehode, vydali príslušní funkcionári ozbrojených síl pokyn na zastavenie všetkých cvičných letov tohto typu bojových lietadiel, teda MIG-ov 29. A potom, ako budú známe výsledky vyšetrovacej komisie, ktorá bude zisťovať príčiny tejto nehody, tak prijmem ďalšie závery. Toľko som si považoval za povinnosť vás v tejto chvíli informovať.

  Dovoľte, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov.

  Dámy a páni, ide o sústavu návrhov zákonov, z ktorých tento jeden je ďalším článkom v tom mechanizme, ktorý vám predkladáme v súvislosti s prerokúvaním návrhu zákona o štátnom rozpočte. Ako viete, viaceré zákony pre rozličné profesie a rozličné stavy pevnou sumou, pevnou čiastkou stanovili istý valorizačný mechanizmus, ktorý by mal nastať po vzniku konkrétnych v zákone uvedených skutočností. Bohužiaľ, sa často stáva, že sa pri zisťovaní, na čo spoločnosť má a na čo nemá, naráža na skutočnosť, že tento valorizačný mechanizmus v tom rozsahu, v akom bol zákon schválený, tak sa uplatniť nedá, na to spoločnosť jednoducho nemá dostatok zdrojov. Preto aj v minulosti dochádzalo veľmi často k tomu, a robili to všetky vlády, že sa prijímali účelové novely tak, že sa v ten-ktorý rok valorizačný mechanizmus jednoducho neuplatnil. Nazdávame sa ale, že je oveľa poctivejším a pravdivejším mechanizmus, ktorý navrhujeme teraz. To znamená, že ten pevný valorizačný mechanizmus, ktorý je stanovený v jednotlivých zákonoch, sa zruší a odkáže sa na zákon o štátnom rozpočte, ktorý bude jednoducho z roka na rok zisťovať, do akej miery štát má alebo nemá prostriedky na to a v akej miere a pri uplatnení nejakých priorít, aby sa vykonali tieto úpravy, teda valorizácia platov príslušných skupín.

  Návrh zákona, ktorý predkladám ja, sa týka vojakov. Tu ide tiež o vlastne zrušenie toho pevného 5-percentného valorizačného mechanizmu, ktorý bol v zákone č. 380/1997 Z. z. stanovený, a odkaz alebo presun tohto valorizačného mechanizmu na zákon o štátnom rozpočte.

  Chcem v tejto súvislosti povedať ešte, že úspora, ktorá by vznikla v prípade, že by sa neuplatnil tento valorizačný mechanizmus vôbec, by tvorila sumu 182 mil. korún v budúcom roku.

  Dámy a páni, prosím o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, členovi navrhnutého gestorského výboru, ktorým je výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Jozefovi Šimkovi, a prosím ho, aby informoval Národnú radu o prerokovaní a výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci, páni ministri, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 8 z 5. novembra 2002 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov (tlač 32).

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 6 z 31. októbra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Ako jediná pani poslankyňa Bollová. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči pani poslankyňa, máte slovo.

 • Hlasy v pléne.

 • Pani poslankyňa, v rozprave môžete vystúpiť len od rečníckeho pultu. Takže, nech sa páči, dávam vám slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, svojím spôsobom ľutujem pána ministra, že súčasne s oznámením o tragickej nehode vojenských pilotov predkladá zmienený návrh. A chcem sa spýtať, či mu nebude vytýkané, že znižovanie platov vojakov, príslušníkov armády, bude prekážať nášmu začleneniu do NATO. Ďakujem, to je všetko.

 • Pani poslankyňa bola jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pán minister, môžete zaujať stanovisko. Nech sa páči.

 • Vážená pani poslankyňa, dovoľte, ja by som len veľmi krátko reagoval. Možno si celkom nerozumieme. Tu nejde o znižovanie platov. Tu ide o neuplatnenie valorizačného mechanizmu. To znamená, že sa im nezvýšia platy. Nezvýšia sa platy spoločenskej skupine, vojakom, ktorým zostáva zachovaný 13. a 14. plat, vojakom, ktorým sa v tomto roku pomerne výrazne zvyšovali platy. Samozrejme, sú to ľudia, ktorí sú v nasadení aj života v mnohých prípadoch, bohužiaľ, sme teraz toho svedkami, ale rozhodne nejde o znižovanie ich platov.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie.

  Takže pristúpime k hlasovaniu o tomto bode programu, preto vyzývam poslancov, aby sa vrátili do rokovacieho priestoru, budeme hlasovať o prerokovanom vládnom návrhu, ktorý bol predložený pánom ministrom obrany.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh 71, proti 47, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s tým, návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 8. novembra 2002 a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 122 poslancov, za návrh hlasovalo 89, proti 21, zdržalo sa 12.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na jeho prerokovanie.

  Ďakujem, pán spravodajca, ďakujem aj pánu ministrovi.

  Pán poslanec Džupa má procedurálny návrh. Nech sa páči, hovorte.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vzhľadom na to, že v dnešný deň si pripomíname 10. výročie úmrtia významného slovenského politika štátnika, navrhujem, aby sme si jeho pamiatku uctili minútou ticha. Ďakujem.

 • Pán poslanec, samozrejme, ale pýtam sa vás, či vám vyhovuje, že po prerokovaní tohto návrhu, to znamená po hlasovaní, by sme mali minútu ticha.

 • Hlas z pléna.

 • Áno. Ďakujem pekne.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 70, rozhodnutie predsedu Národnej rady na pridelenie jednotlivým výborom máte pod č. 44.

  Pán minister zdravotníctva, nech sa páči, môžete informovať parlament.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, a to na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1144/2002 k zmenám legislatívnych noriem podmieňujúcich návrh štátneho rozpočtu na rok 2003 zo dňa 23. októbra 2002.

  Súčasná právna úprava umožňuje, aby preukázané a schválenou účtovnou uzávierkou potvrdené záväzky zrušenej zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči zdravotníckym zariadeniam a ďalším zariadeniam v zdravotníctve sa uhrádzali okrem zdrojov získaných z vymožených pohľadávok zrušenej zdravotnej poisťovne aj zo zdrojov štátneho rozpočtu účelovo určených.

  Účelom návrhu zákona je eliminovať rast verejných výdavkov a obmedziť výdavky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov na krytie záväzkov zrušenej zdravotnej poisťovne.

  Predložený návrh zákona vylučuje možnosť úhrady záväzkov zrušenej zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči zdravotníckym zariadeniam a ďalším zariadeniam v zdravotníctve zo zdrojov štátneho rozpočtu a z iných účelovo určených zdrojov.

  Predložený návrh zákona bol prerokovaný a schválený vo vláde Slovenskej republiky s pripomienkami dňa 30. októbra 2002.

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, vzhľadom na uvedené dovoľte mi obrátiť sa na vás so žiadosťou o podporu tohto legislatívneho návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spravodajkyni navrhnutej gestorským výborom, ktorým je výbor pre zdravotníctvo, pani predsedníčke výboru pre zdravotníctvo Anne Záborskej. Nech sa páči, pani predsedníčka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo svojím uznesením č. 3 z 5. novembra ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Účelom navrhovanej právnej novely je vylúčenie možnosti úhrady záväzkov zrušenej zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči zdravotníckym zariadeniam a ďalším zariadeniam v zdravotníctve zo zdrojov štátneho rozpočtu a z iných zdrojov účelovo určených. Súčasná právna úprava umožňovala uhradenie záväzkov okrem zdrojov získaných z vymožených pohľadávok zrušenej poisťovne aj zo zdrojov štátneho rozpočtu a z iných účelovo určených zdrojov. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 44 z 31. októbra 2002 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor v lehote do 8. novembra a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

  Skončila som, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Dvaja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Paška, nech sa páči, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Džupa.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, veľmi krátko niekoľko poznámok. Liberalizácia trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je krok bezpochyby nevyhnutný. Dovoľte však niekoľko postrehov k navrhovanému zákonu.

  Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti doposiaľ túto starostlivosť poskytovali na základe osobitných predpisov. Ich súčasťou bola aj miera garancie za získanie platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Prijatím tohto zákona pripravíme nielen fyzické, ale aj právnické osoby o niekoľko stoviek miliónov korún pohľadávok za poisťovňu Perspektíva.

  Ak ale tento zákon nadobudne účinnosť, bude to mať ešte aj iné dôsledky. Jedným z nich bude, domnievam sa, nekontrolovateľný presun poistencov z poisťovní, ktoré nenesú mieru garancie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá podľa mňa nie je ani finančne, ani technicky na toto pripravená.

  Čo je ale najhoršie, keďže sa neprijímajú paralelne súvisiace právne predpisy, všetci poskytovatelia sa prijatím zákona dostanú do obrovskej morálnej dilemy. Buď budú chcieť chrániť svoj majetok, alebo budú verejne porušovať zákon, pretože v zmysle platných osobitných predpisov sú povinní poskytnúť zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom. Chcem vás len požiadať, aby ste si aj vy poslanci koalície uvedomili fakt, že prijatie tohto zákona bude mať reálne dopady možno aj na vašich priateľov alebo aj vašich blízkych. Ďakujem pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Džupa. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, členovia vlády, dámy a páni, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z., ohraničuje ďalšie nabaľovanie problémov, ktoré vyplývajú z ich dlhodobého neriešenia. Súbežne ale prináša aj riziká, ktoré v krátkej budúcnosti môžu viesť a asi aj povedú v konečnom dôsledku k zníženiu úrovne poskytovaných zdravotníckych služieb. Následne tým môžu priniesť škodu pre pacienta, poskytovateľov a štát. Totiž jeho účinnosť automaticky naštartuje obranné ochranné mechanizmy u objednávateľov zdravotnej starostlivosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zníženiu objemu a šírky objednávaných služieb, čo môže ohroziť najmä tých, ktorých kategorizujeme do skupiny pacientov s multifaktoriálnou polymorbiditou a dlhodobo chorých. Zároveň priamo alebo nepriamo, úmyselne alebo neúmyselne bude vytvárať situáciu, keď týchto pacientov chorých budeme presmerúvať, ako to povedal aj pán poslanec Paška, smerom do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá túto expanziu nemusí zvládnuť.

  Čo sa týka poskytovateľov, môže ich nútiť prehodnotiť objem a obsah poskytovaných služieb a tovarov vrátane liekov, čo sa dokonca môže dostať do protipólu so zákonom, povinnosťou zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. A toto už dopad na pacienta bude prinášať, lebo v mnohých prípadoch poskytovateľ zdravotnícku službu, zdravotnú starostlivosť poskytnúť bude musieť, ale to nemusí znamenať, že ju bude mať garantovanú pacient. Čiže vznikne tlak, aby úhrady predchádzali služby. A tento vývoj už dopadne nielen na odbornú a organizačnú súčasť zdravotnej starostlivosti, ale hlavne má už závažný právny a právno-etický rozmer.

  Tieto aspekty novelizácie zohľadňovali sme, keď sme vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo nepodporili túto novelizáciu. Tým nechceme povedať, že nepodporíme novelizáciu zákona ako celok. Naopak, domnievame sa, že je potrebná. Preto, že novelizácia čiastočne rieši starý problém, ale môže naštartovať reťazenie ďalších nových, nezávidím ministerstvu zdravotníctva, tobôž nie pánu ministrovi túto situáciu, pretože nielenže musí dorobiť všetko, čo predchádzalo novelizácii, ale sa musí súbežne pripraviť na vykonanie preventívnych krokov a riešenie dôsledkov uvedeného možného reťazenia, čo, samozrejme, berie čas a energiu. Ale nakoniec zodpovednosť ostane na ňom a možno, ja mu to neprajem, bude mať pri takomto vývoji niekto dôvod personifikovať uvedený vývoj. Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Pán poslanec bol posledný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, predpokladám, že nemá v tejto chvíli veľký význam otvárať rozpravu na tému, ktorá je najväčšou bolesťou nášho zdravotníctva. Zákon č. 273/1994 Z. z. bol už toľkokrát účelovo znásilnený, koľkokrát sa nedá znásilniť nič iné, pretože je zlý od začiatku, je postavený na princípoch tripartitného riadenia verejných financií, pretože správna rada riadi, nedostatočne chráni poskytovateľov, nedostatočne chráni poisťovne, nedostatočne chráni pacienta.

  Ja súhlasím s mojimi kolegami v jednej veci. Tento zákon čím dlhšie bude pôsobiť v akejkoľvek svojej zmene a forme, tým viac bude len škodiť občanom tejto republiky.

  Súhlasím s istým názorom, že berie vláda na seba aj riziko, keď presadzuje túto novelu. Na druhej strane obchody, ktoré sa dejú za istou poisťovňou, ktorá bola dokonca zapojená do volebnej kampane v roku 1998, obchody, ktoré sú postavené na princípe zákonom garantovaného 0,1-percentného úroku z omeškania, obchody, ktoré sú postavené na systéme, kde neexistuje účtovníctvo tejto poisťovne, pretože bolo spálené a následne vytopené, obchody, ktoré berú z obmedzeného množstva verejných prostriedkov stovky miliónov korún, zakryté právoplatnými rozhodnutiami nižších súdov, sú obchody, ktoré možno ďaleko viacej poškodia slovenského občana ako poskytovatelia, ktorí teraz budú musieť čakať na zostatok konkurznej podstaty. A je pravdepodobné, že voči nároku na štátny rozpočet o časť, i keď, myslím si, nie o veľkú, zdrojov, hlavne v oblasti príslušenstva, by mohli prísť.

  Stojíme pred dvoma zlami. Stojíme pred zlom tunelovania jednej poisťovne, ktorá vyvolala tunelovanie ďalšej poisťovne, mám tým na mysli Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Asi ste zachytili signál, keď sme mali akúsi snahu dohodnúť sa s tripartitnými partnermi na tom, aby sme aspoň na obdobie, kým parlament nenavolí novú správnu radu, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu zaistili proti bezbrehému hospodáreniu, ktorému je vystavená možnosťou predaja svojich pohľadávok vo výške 11 mld. korún v podstate za korunu. Všeobecná zdravotná poisťovňa ručí podľa platnej legislatívy za záväzky ostatných poisťovní a ručí aj za tie, ktoré už neexistujú, a znova opakujem, boli zapojené do volebnej kampane, a kde sa zdá, i keď to nevieme zatiaľ zdokumentovať, sa zahojili skoro všetky vtedy fungujúce politické strany. Zastávam názor, že budeme musieť tento krok podporiť. Uvedomujem si riziká, i keď chcem pána poslanca Džupu ubezpečiť, že toto nie je jediné osobné riziko, ktoré minister zdravotníctva v súčasnom systéme berie na seba. Myslím si, že tých rizík bude ďaleko viacej.

  Chcem vás požiadať napriek averzii, ktorú prejavili páni poslanci, o podporu tohto zákona nie preto, že chceme poškodiť niektoré skupiny poskytovateľov, ale preto, že z toho mála zdrojov, ktoré máme k dispozícii, chceme ich zachrániť pre pacientov.

  A musím sebakriticky povedať aj do vlastných radov. Veď iste je známe, tie názory sú pomerne dobre publikované, že musíme veľmi razantne zmeniť systém hospodárenia s týmito zdrojmi u poskytovateľov, hlavne myslím tým štátne a v budúcnosti verejné nemocnice, musíme sa snažiť spoločnými silami zabrániť rôznym čudesným obchodom, ktoré sa diali a ešte stále dejú. To sú rôzne čierne stavby v stovkách miliónov korún, ktoré sa presadzovali zboku, to sú rôzne barterové obchody, ktoré sa presadzovali, to sú rôzne iné veci. Inak povedané, naozaj musíme sa snažiť v tomto volebnom období spoločnými silami spraviť reálnu reformu zdravotníctva. Takže napriek výhradám, napriek tomu, že rozumiem tým výhradám, možno lepšie ako niektorí iní poslanci, či už z koaličného alebo opozičného tábora, pretože v tom systéme žijem 25 rokov, si myslím, že bolo by korektné od parlamentu, keby tento krok podporil práve preto, že zabránime zbytočným stratám stoviek miliónov korún. Ďakujem pekne.

 • Pani spravodajkyňa, chcete mať záverečné vystúpenie? Nie. Ďakujem pekne.

  Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa, môžete uvádzať jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, že predložený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh hlasovalo 74, proti 36, zdržalo sa 9 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, ďalšie hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, ďalej hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a že návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 8. novembra a gestorský výbor do 11. novembra 2002.

 • Nech sa páči, hlasujme o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh hlasovalo 93, proti 14, zdržalo sa 13 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pán poslanec Vavrík má procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Chcel by som pozvať členov výboru pre obranu a bezpečnosť so začiatkom o 5 minút po skončení schôdze na svoje zasadnutie. Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na návrh pána poslanca Džupu si uctíme teraz 10. výročie úmrtia pána Alexandra Dubčeka. Takže vás prosím, aby ste sa postavili.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda Rusnák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem poprosiť členov výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby sa zúčastnili rokovania o 11.46 hodine na mieste určenom. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Farkas, predseda výboru.

 • Ďakujem. Pozývam členov výboru pre financie, rozpočet a menu na zasadnutie nášho výboru, ktoré sa začína o 11.30 hodine v našej rokovacej miestnosti.

 • Schôdza ústavnoprávneho výboru sa začne 11.45 hodine v miestnosti výboru.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som pozvať ctené kolegyne a vážených kolegov na druhú schôdzu výboru pre európsku integráciu. Bude dnes o 16.00 hodine v miestnosti č. dverí 149. Ďakujem.

 • Členovia výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien sa stretnú o 15 minút v priestoroch Mikulášskej brány. Ďakujem pekne.

 • Chcem poprosiť členov zahraničného výboru, aby sme o 11.30 hodine mohli začať rokovanie o programovom vyhlásení vlády. Ďakujem.

 • Chcem pozvať členov výboru pre verejnú správu súčasne aj pána ministra vnútra na stretnutie o 11.30 hodine.

 • Prosím členov výboru pre zdravotníctvo, aby sa dostavili na rokovanie výboru na prízemie na č. dverí 30 o 11.45 hodine. Ďakujem.

 • Prosím členov výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, aby sa dostavili o 15 minút do miestnosti č. 33.

 • Prosím členov výboru pre sociálne veci a bývanie, aby o 11.30 hodine spolu s pánom ministrom Kaníkom a pánom ministrom Gyurovszkým prišli na rokovanie výboru.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Pokračovanie pléna bude budúci týždeň v utorok o 9.00 hodine prerokúvaním Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

  Takže zatiaľ dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 11.19 hodine.