• ... aby sa dostavili do rokovacej sály. Čas vyhradený na prestávku uplynul. Prosím poslancov, členov vlády, ostatných prítomných v rokovacej sále ako aj na balkóne rokovacej sály Národnej rady, aby zaujali svoje miesta.

  Prosím pánov poslancov, aby už nediskutovali v hlúčikoch. Pán poslanec za KDH a KSS, už prerušte politické rokovania, zaujmite miesto.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, prosím, zaujmite svoje miesta, páni poslanci. Otváram rokovanie tretej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Rokovania sa zúčastňujú predseda a členovia vlády Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som privítal členov diplomatického zboru akreditovaných v Slovenskej republike ako aj ďalších hostí, ktorí sa dnešného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky zúčastňujú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujte sa, zistíme počet poslancov prítomných v Národnej rade Slovenskej republiky, či je Národná rada uznášaniaschopná.

 • Prezentácia.

 • 122 prítomných. Národná rada je schopná uznášať sa.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie neúčasti na dnešnej schôdzi Národnej rady požiadal pán poslanec Fajnor. Chcem vám oznámiť, že overovateľmi na 3. schôdzi budú poslanci Zoltán Horváth a Maroš Kondrót, ich náhradníkmi poslanci Jozef Heriban a Jozef Hrdlička. Podľa zákona o rokovacom poriadku program 3. schôdze navrhujem tak, ako vám bol rozdaný pred začiatkom rokovania 3. schôdze Národnej rady. Pristúpime k schvaľovaniu programu 3. schôdze Národnej rady. Chcem pripomenúť, že čas, ktorý môže poslanec využiť na navrhnutie alebo zmenu programu, môže trvať najviac jednu minútu. Pýtam sa, či má niekto z prítomných pánov poslancov návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Pán poslanec Jarjabek. Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda parlamentu. V prvom rade by som sa chcel spýtať, či sú tu kamery Slovenskej televízie kvôli tomu, že na záznam Slovenskej televízie ako verejnoprávnej televízie bude uskutočnený len prejav pána premiéra s predstavením programu, alebo či ide o celú schôdzu. V prípade, že by to bol len prejav, dal by som návrh, aby sa celá schôdza zaznamenala, aby sme rozhodli o tom, že sa celá schôdza zaznamená, samozrejme aj rozprava, na záznam Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie v rámci novej kultúry tohto parlamentu, v rámci nového prístupu k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalšie návrhy do programu 3. schôdze nie sú. Chcem informovať poslancov Národnej rady, že listom zo dňa 4. novembra ma predstavitelia Slovenskej televízie informovali, že z vystúpenia pána premiéra na dnešnom rokovaní bude Slovenská televízia robiť záznam, ktorý odvysiela dnes o 23.50 na prvom kanáli a zajtra o 15.40 na druhom kanáli Slovenskej televízie. Zatiaľ rokujeme so Slovenskou televíziou, či mieni robiť záznam aj z ďalšieho rokovania 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Budem vás informovať na začiatku rokovania 3. schôdze po prerušení schôdze v utorok ráno o 9.00 hodine pred začatím rozpravy o programovom vyhlásení vlády. Keďže ďalšie návrhy do programu nie sú, dávam hlasovať o programe ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 96 za návrh, 1 proti, 36 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Konštatujem, že program 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako udelím slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky, dovoľte, aby som vás informoval o postupe rokovania 3. schôdze Národnej rady. Dnes prednesie programové vyhlásenie predseda vlády pán Mikuláš Dzurinda, po prednesení programového vyhlásenia vlády bude rozprava o tomto bode programu prerušená. Potom budú rokovania gestorských výborov o návrhoch vlády na skrátené legislatívne konanie a o vládnych návrhoch zákonov súvisiacich s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte.

  Pokračovať v rokovaní pléna Národnej rady budeme zajtra ráno o 9.00 hodine rokovaním o návrhu uznesenia, ktorý predkladá finančný výbor, týkajúci sa predloženia nového termínu štátneho rozpočtu na rok 2003 a rokovaním o návrhoch vlády na skrátené legislatívne konania. Potom bude 3. schôdza prerušená na rokovanie výborov Národnej rady o programovom vyhlásení vlády za účasti príslušných členov vlády Slovenskej republiky ako aj o vládnych návrhov zákonov v druhom čítaní. Schôdza bude pokračovať v utorok 12. novembra 2002 o 9.00 hodine.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k bodu

  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery.

  Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky predkladá Národnej rade svoj program a žiadosť o vyslovenie dôvery. Písomné znenie programového vyhlásenia vlády vám bolo rozdané ako tlač 22. Do Národnej rady bolo doručené 4. novembra 2002 v odpoludňajších hodinách. Teraz dávam slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky Mikulášovi Dzurindovi, aby predniesol programové vyhlásenie vlády a požiadal Národnú radu o vyslovenie dôvery vláde. Pán predseda vlády, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predstavil programové vyhlásenie vlády, s ktorým a na základe ktorého chcem vás na záver požiadať o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky.

  Štruktúra vládneho programu obsahuje samotnú podstatu v prostrednej z troch kapitol, ktorú tvorí samotný program. Tejto nosnej kapitole predchádza úvod a za ňou nasleduje pozvánka vlády Slovenskej republiky na spoluprácu všetkých spoločenských vrstiev, predstaviteľov opozície, mimovládnych organizácií a vlastne všetkých spoluobčanov Slovenskej republiky, ktorí chcú byť aktívni pri napĺňaní tých alebo oných programových cieľov.

  Tak ako som už uviedol, nosnou časťou je samotný vládny program, druhá časť, ktorá je rozdelená do troch hlavných oblastí - ekonomická politika, sociálna oblasť a bezpečný a efektívny štát. Týmto trom oblastiam predchádza štíhla kapitola s názvom demokratický štát. Všetky tri zásadné oblasti sú rozdelené do kapitol, ktoré vlastne korešpondujú s vládnymi rezortmi. Sledovali sme tým prehľadnosť i vytvorenie predpokladov na jednoduchú, prehľadnú, priebežnú kontrolu plnenia vládneho programu. I keď niektoré programové ciele sú zapísané v tej-ktorej kapitole skôr z programového dôvodu ako z dôvodu kompetenčnej zodpovednosti.

  Programové ciele sú teda obsahovo zatriedené podľa ich charakteru a kompetenčnej príbuznosti. Sú však aj také programové ciele a zámery, ktoré majú charakter prierezový a preto sa prelínajú celým vládnym programom, prakticky všetkými kapitolami tohto programu. Takéto dominantné, prierezové programové ciele sú štyri. Po prvé je to úsilie integrovať Slovenskú republiku do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. Naplnenie tohto cieľa si žiada prípravu a plnenie úloh prakticky vo všetkých rezortoch. Reformami počnúc a schopnosťami efektívne využívať všetky predvstupové, ale potom aj povstupové fondy Európskej únie končiac. Už dnes sa musíme pozerať za horizont vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, aby Slovensko obstálo v európskej konkurencii po samotnom vstupe. Druhým takýmto hlavným prierezovým cieľom je zoštíhľovanie a skvalitňovanie štátnej administratívy. Tretím je zápas s korupciou, presadzovanie transparentných prístupov do všetkých oblastí nášho života, aj preto sa v tejto téme venujem prakticky v každej kapitole a ja ju potom už nebudem v tých jednotlivých kapitolách preto komentovať. A napokon nemenej prioritným cieľom je pokračovanie v integrácii rómskej komunity do spoločnosti. Tieto prierezové programové ciele sa, tak ako som uviedol, premietajú aj do obsahu jednotlivých kapitol programového vyhlásenia vlády.

  Dámy a páni, teraz by som si vás dovolil oboznámiť s hlavnými programovými cieľmi v jednotlivých kapitolách. Začal by som konštatovaním, že vláda bude pri svojom úsilí a realizácii tohto programu povzbudzovať každú poctivú občiansku a ekonomickú aktivitu tak, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa vypláca slušnosť, poctivosť a zodpovednosť.

  V kapitole demokratický štát uvádzame, že principiálnou snahou vlády bude dokončiť reformu verejnej správy. Vláda uskutoční revíziu úradov, pripraví zmeny v pracovnoprávnej legislatíve a uskutoční reorganizáciu štátnej správy. Navrhnem prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov, zúženie miery imunity ústavných činiteľov ako aj zákon upravujúci pravidlá lobingu a zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Vláda navrhne zmenu volebných zákonov so zámerom zvýšiť počet volebných obvodov, pripustiť súkromné elektronické médiá do volebnej kampane, zvýšiť váhu prednostných hlasov a umožniť aj hlasovanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Vláda dopracuje a predloží návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby Slovenská republika bola pripravená, aby mohla voliť našich zástupcov už pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004. Vláda bude bojovať proti všetkým formám intolerancie. Tak ako som už povedal, riešenie rómskej problematiky považujeme za svoju zásadnú prioritu, ktorej budeme venovať veľkú pozornosť, a naďalej budeme podporovať konkrétne rozvojové programy na zabezpečenie zlepšenia situácie a integrácie Rómov do spoločnosti vrátane zabezpečenia všetkých adekvátnych nástrojov. Vláda dopracuje sústavu dohôd so Svätou stolicou a vyváženým spôsobom upraví aj vzťah k štátu k iným cirkvám. Ďalej sa vo svojom programe celkom konkrétne venujeme mimovládnemu sektoru, ochrane práv detí, boju proti drogám, ale aj trvalo udržateľnému rozvoju.

  V kapitole ekonomická politika je niekoľko podkapitol, začíname podkapitolou makroekonomika a verejné financie. Zaväzujeme sa presadzovať takú makroekonomickú politiku, ktorá sa zameria na dlhodobo udržateľný ekonomický rast, najmä rastom produktivity práce, prílevom zahraničných investícií, vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia pre rozvoj podnikateľskej sféry, podporou stabilného kurzu našej meny, primeranými úrokovými sadzbami a prehľadnými daňovými zákonmi.

  Vláda zároveň uskutoční všetky potrebné opatrenia, aby Slovensko v prípade priaznivého vonkajšieho ekonomického prostredia plnilo podmienky pre vstup do Európskej menovej únie do roku 2006. Cieľom fiskálnej politiky vlády bude zníženie podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte počas celého volebného obdobia. Vláda bude pokračovať v znižovaní miery prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií. Budeme analyzovať možnosť zavedenia priamej dane. Základným prvkom reformy verejných financií bude zavedenie tvrdého rozpočtového obmedzenia v celom okruhu verejných financií. Dôjde k zastaveniu zadlžovania rôznych inštitúcií verejného sektora, ako sú napríklad železnice, zdravotníctvo, ale aj Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Vláda vytvorí legislatívne, administratívne a kontrolné mechanizmy pre efektívne čerpanie zdrojov z Európskej únie. Vláda posilní postavenie, ale aj zodpovednosť územnej samosprávy pri poskytnutí služieb občanovi decentralizáciou verejných financií. Uskutočníme kroky na urýchlené dobudovanie systému štátnej pokladnice. Súčasťou reformy verejných financií bude aj zásadné sprísnenie poskytovania štátnych záruk. Obozretný prístup budeme realizovať aj v oblasti využívania príjmov z privatizácie, ktoré budú využívané iba na zníženie verejného dlhu alebo na reformu dôchodkového zabezpečenia a školstva.

  V oblasti daní a odvodov budeme presadzovať zvýšenie efektívnosti výberu daní a odvodov. Zameriame sa na obmedzenie daňových únikov najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní z liehu. Daňové zaťaženie sa bude presúvať z priamych daní na dane nepriame. Vláda zjednotí sadzby dane z pridanej hodnoty pred naším vstupom do Európskej únie. Zabezpečíme nezávislý dohľad nad všetkými oblasťami finančného trhu.

  V podkapitole podpora podnikania a konkurencieschopnosť ekonomiky sa zaväzujeme podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie, ale aj prílev investícií, sprehľadnenie pravidiel dotačnej politiky, dokončenie realizácie schválenej licenčnej politiky. Jej výsledkom bude sprehľadnenie procesu udeľovania licencií s maximálnym dôrazom na uplatnenie nárokového a aukčného prideľovania licencií.

  Vláda pripraví a zrealizuje novú koncepciu rozvoja cestovného ruchu. Vyhodnotí systém podpory exportu a investícií a navrhne zmeny. Bude podporovať dobrovoľné mechanizmy ochrany životného prostredia, ktoré predchádzajú následným investíciám na odstránenie škôd. Zabezpečí zavedenie elektronického podpisu. Vláda zlepší súčasný stav nedostatočnej ochrany slovenského spotrebiteľa a výrobkov vyrábaných na území Slovenskej republiky. V sieťových odvetviach vláda urýchli liberalizáciu trhu a vytvorí konkurenčné prostredie v energetike. Vytvorí podmienky pre zriadenie operátora trhu pri obchodovaní s elektrinou vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok na trhu.

  Vláda ukončí dereguláciu energetického trhu. Dokončí proces privatizácie za podmienok ekonomickej výhodnosti pre štát a dodržania potrebnej transparentnosti a pravidiel hospodárskej súťaže. Vláda zabezpečí presadzovanie záujmov štátu v už sprivatizovaných podnikoch s účasťou štátu a dokončí druhú etapu privatizácie v zdravotníctve.

  V podkapitole doprava, pošta, telekomunikácie a rozvoj informačnej spoločnosti bude vláda vytvárať podmienky pre racionalizáciu a zefektívnenie informačných systémov rozhodovacích a riadiacich procesov. Prijme účinné opatrenia na podporu informatizácie spoločnosti. Vláda bude venovať pozornosť zníženiu bariér v prístupe širokopásmovým, elektronickým a komunikačným službám. Vláda bude klásť dôraz na racionalizáciu nákladov spojených s realizáciou výkonov vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a verejnej doprave autobusovej. Budeme požadovať zvýšenie finančnej disciplíny a tvrdé rozpočtové opatrenia. Vláda sa každoročne zaviaže na krytie zmluvne dohodnutých výkonov vo verejnej doprave. Vláda bude pokračovať v transformácii železníc. Podporí rozvoj dopravnej infraštruktúry menej rozvinutých regiónov Slovenska. S cieľom urýchliť tempo a efektívnosť výstavby diaľnic vláda navrhne mechanizmus a podmienky vstupu neverejných zdrojov a investícií do tohto procesu, ale, samozrejme, súťažným, transparentným spôsobom. Vláda bude klásť dôraz na podporu najvýhodnejších druhov dopravy s prijatím efektívneho programu podpory rozvoja kombinovanej dopravy. Osobitnú pozornosť budeme venovať riešeniu problémov dopravy v našich mestách, prímestskej dopravy, s cieľom ochrany životného prostredia. Budeme pokračovať v podpore rozvoja a liberalizácie civilného letectva. Vláda bude pokračovať v transformácii Slovenskej pošty.

  V podkapitole pôdohospodárstvo vláda je presvedčená o nevyhnutnosti zavádzať trhové podmienky a slobodnú konkurenciu. Vláda bude podporovať zvyšovanie efektívnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva v súčinnosti s udržateľným rozvojom vidieka a rozvojom ľudských aktivít. Vláda zásadnejšie prehodnotí doteraz platný dotačný systém. Podporíme intenzívnu, ekonomickú poľnohospodársku výrobu. Vláda rovnako podporí doriešenie vlastníckych vzťahov v pôde a rozvoj trhu s pôdou. Zaväzujeme sa vyriešiť problém pôdy neznámych vlastníkov. Pripravíme komasáciu, otvoríme lehoty na uplatnenie nárokov podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému majetku. Vláda bude podporovať programy v horších pôdnych a klimatických podmienkach a orientovať sa na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a agroturistiky. Vláda zruší poplatky za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V lesnom a vodnom hospodárstve postupne odbúrame dotácie pre lesné hospodárstvo. Vláda vypracuje a zrealizuje projekt transformácie štátnych podnikov lesného hospodárstva. V oblasti vodovodov a kanalizácií sa vytvoria podmienky pre podporu rozvojových aktivít v regiónoch s nedostatkom prirodzených zdrojov pitnej vody.

  Podkapitola regionálny rozvoj a bývanie. Vláda si je vedomá rozdielov v ekonomickej sile Bratislavského a ostatných vyšších územných celkov. Svoju činnosť v oblasti regionálnej politiky pri rešpektovaní procesu decentralizácie právomocí z orgánov štátnej správy na orgány samosprávy obcí a vyšších územnosprávnych celkov, bude vytvárať rámcové podmienky pre zastavenie narastania týchto rozdielov a ich postupné znižovanie. V rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce vláda využije činnosť medzivládnych zmiešaných komisií a podporí posilnenie cezhraničných a interregionálnych väzieb.

  Vláda prehodnotí objem prostriedkov v rámci programu obnovy dediny s cieľom podpory malého podnikania, znižovania nezamestnanosti a diverzifikáciu pracovných príležitostí najmä vo vidieckych oblastiach. Vláda bude pokračovať v podpore bývania, bonifikácii hypotekárnych úverov a v podpore stavebného sporenia s cieľom stimulovať súkromné investície do bytovej výstavby. Vláda prijme opatrenia na dereguláciu nájomného do času predpokladaného vstupu Slovenska do Európskej únie. Budeme naďalej vytvárať rámec pre vznik efektívneho trhu s bytmi.

  V podkapitole životné prostredie vláda podporí aktivity smerujúce k zlepšeniu životného prostredia, k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k ochrane prírody a prírodných zdrojov a k optimálnemu využívaniu územia. Bude presadzovať dobudovanie, využívanie a ďalší rozvoj komplexného environmentálneho monitoringu a informačného systému vrátane zavedenia povodňového varovného a predpovedného systému. Zároveň zabezpečí včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách či následkoch tohto stavu.

  Starostlivosť o životné prostredie v nadchádzajúcom volebnom období sa uplatí v dvoch rovinách - v integrovanej územnej ochrane a v ochrane zložiek životného prostredia. Budeme naďalej dobudovávať sieť chránených území so zreteľom najmä na ochranu biotopov európskeho významu, ale aj racionálny systém manažmentu chránených území.

  Budeme podporovať budovanie kanalizácií, to už som v oblasti ochrany zložiek životného prostredia, ale aj čistiarní odpadových vôd ako aj zariadení na zneškodňovanie odpadov a na zníženie emisií znečisťujúcich látok, vypúšťaných do ovzdušia. Ochrana a racionálne využívanie vôd sa okrem iného zameria na spomaľovanie odtoku, na protipovodňové opatrenia a na integrovaný manažment povodí. Osobitnú pozornosť budeme venovať trvalo udržateľnému využívaniu biologických zdrojov. Vláda bude presadzovať do praxe program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, osobitne budeme akcentovať rozvoj separovaného zberu a recykláciu.

  Toto bola prvá veľká programová oblasť našej ekonomickej politiky. Druhou oblasťou je politika sociálna. Základným cieľom sociálnej politiky vlády bude motivovať ľudí v produktívnom veku k aktívnej práci a zároveň vytvoriť systém sociálneho zabezpečenia, ktorý by v prípade absencie vlastných príjmov alebo hmotnej núdze poskytol všetkým občanom solidárne zdroje na pokrytie ich primeraných životných potrieb. Prioritami vlády v sociálnej oblasti je pochopiteľne znižovanie nezamestnanosti, ale aj zvyšovanie efektívnosti celého sociálneho systému. Vláda bude pokračovať v presadzovaní zásady nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Našou veľkou ambíciou a, myslím, významným programovým cieľom je pripraviť a realizovať dôchodkovú reformu. Pripravíme podmienky na postupné vytvorenie bezpečného a spravodlivého dôchodkového systému postaveného na troch pilieroch, ktorý bude univerzálny pre všetkých ekonomicky činných občanov. Vláda pripraví legislatívne a finančné predpoklady pre vznik povinného kapitalizačného piliera dôchodkového systému. V oblasti nemocenského poistenia prijme vláda opatrenia zamedzujúce zneužívanie systému. Vláda ďalej navrhne také nástroje, ktoré budú riešiť problematiku prekrývania sociálnych a zdravotníckych služieb a ich financovanie. Cieľom reformy poistenia v nezamestnanosti bude posilnenie princípu zásluhovosti a princípu osobnej zodpovednosti občana za vlastnú pracovnú a sociálnu situáciu. Vláda pripraví a presadí opatrenia, ktoré zvýšia motiváciu jednotlivca nájsť a udržať si zamestnanie a to najmä jednotlivcov, ktorých potenciálna mzda na trhu práce je nízka. Osobitnú pozornosť bude vláda pri týchto opatreniach venovať dlhodobo nezamestnaným tak, aby zabezpečenie ich základných potrieb bolo spojené s primeranou motiváciou zamestnať sa.

  Významné postavenie v našom vládnom programe má rodina. Vláda navrhne prijatie nového zákona o rodine. Zároveň navrhne zákonné riešenie ochrany práv detí. Vláda bude podporovať všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti, redukciu detských domovov a ich transformáciu na modely príbuzné rodine.

  V oblasti sociálnych služieb vláda zabezpečí implementáciu koncepcie integrácie zdravotne postihnutých do života, aby mohli pracovať a plnohodnotne sa zúčastňovať na živote spoločnosti.

  Budeme venovať pozornosť aj decentralizácii a efektívnosti verejnej služby. Vláda posilní úlohu vyšších územnosprávnych celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a významnejšie ich zapojí do boja proti zneužívaniu sociálneho systému.

  Prijatie novely zákona o štátnej službe umožní okrem iného zamestnanie špičkových odborníkov v ústredných štátnych orgánoch za adekvátneho mzdového ohodnotenia a odstráni nepružnosť zamestnávania v štátnej službe. Samozrejme, hovorím len zásadné, ťažiskové programové ciele, ktoré sú v texte samotného vládneho vyhlásenia omnoho, omnoho podrobnejšie popísané, nielen čo chceme urobiť, ale aj ako to chceme urobiť zákonnými, ale aj vecnými opatreniami. To platí pre všetky kapitoly, ale myslím si, že pre reformu sociálneho systému osobitne.

  V podkapitole zdravotníctvo chceme predovšetkým zvýšiť efektívnosť vo využívaní financií určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vláda urobí kroky, ktoré zvýšia efektívnu dostupnosť a flexibilitu tejto zdravotnej starostlivosti. Urobíme kroky, ktoré zvýšia celkovú úroveň zdravotníctva s prostriedkami, ktoré budú využívané omnoho efektívnejšie, ako to bolo doposiaľ. Vyššiu ekonomickú efektívnosť liečby a spokojnosť pacientov by malo priniesť uvoľnenie ambulantnej siete zdravotníckych zariadení a presunutie ťažiska z lôžkovej starostlivosti na starostlivosť ambulantnú, na domácu ošetrovateľskú starostlivosť ako aj na jednodňovú chirurgiu. Vláda považuje za nevyhnutné posilniť prevenciu v systéme zdravotnej starostlivosti. Pripravíme legislatívne riešenia základných zdravotníckych zákonov - zákona o zdravotnej starostlivosti, zákona o Liečebnom poriadku, ale pripravíme aj nový právny predpis o zdravotnom poistení. Vláda bude presadzovať rovnosť príležitostí a povinností zdravotných poisťovní v okruhu povinného zdravotného poistenia a poisťovní v okruhu doplnkového zdravotného poistenia. Zároveň sa zaväzujeme zabezpečiť pre zdravotníctvo minimálne rovnaký objem zdrojov zo štátneho rozpočtu Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne ako v roku 2002 v stálych cenách roku 2002. Tento programový zámer by som si dovolil upriamiť zvlášť alebo osobitne do vašej pozornosti. Zaväzujeme sa udržiavať pre zdravotníctvo minimálne rovnaký objem zdrojov ako v roku 2002, samozrejme, v stálych cenách, ale za jedného predpokladu a to, že presadíme v zdravotníctve také obmedzenia, aby od roku 2004 už nedochádzalo k tvorbe nového dlhu.

  Ďalšie inštitucionálne a legislatívne reformy. Vláda bude presadzovať realizáciu otvorenejšej a ekonomicky realistickej liekovej politiky s určitou trvalou a vopred danou spoluúčasťou pacienta. Vláda pripraví právny predpis o stavovských organizáciách s úpravou ich pôsobenia na štruktúre siete zdravotníckych zariadení a pripraví legislatívne podmienky pre definovanie právneho postavenia sestry a pôrodnej asistentky ako samostatného poskytovateľa zdravotníckych služieb. Vláda predloží zákon o zdravotníckych povolaniach a zariadeniach definujúcich úlohy poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov. Chceme, aby v tomto sektore bolo viac transparentnosti, aby bolo viac poriadku, aby sa lepšie využila každá koruna daňového poplatníka, ale, samozrejme, nie na úkor zdravotnej starostlivosti, ale lepšou organizáciou a všetkými tými reformami, o ktorých táto kapitola pojednáva.

  Významné ciele obsahuje aj podkapitola výchova a vzdelávanie. Hlavným a dlhodobým cieľom vlády v oblasti výchovy a vzdelávania je transformácia tradičného školstva na moderné školstvo 21. storočia. Prioritou bude realizácia práva na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty a jej prostredníctvom vytvorenie podmienok pre každého jednotlivca plnohodnotne žiť a úspešne sa uplatniť na európskom trhu práce. Transformácia v oblasti výchovy a vzdelávania sa bude týkať všetkých jej súčastí, teda regionálneho školstva, vysokého školstva ako aj systému celoživotného vzdelávania, športu a mládeže. Vláda podporí viaczdrojové financovanie školstva a jeho vyššiu efektivitu prostredníctvom normatívneho financovania na žiaka. Podporením priestupnosti školského systému v oblasti prechodu žiakov na vyšší stupeň školy bez prijímacích skúšok vláda zminimalizuje podmienky na korupciu v školstve. Uskutoční obsahovú prestavbu a modernizáciu učiva s dôrazom na skvalitnenie výučby cudzích jazykov a urýchlenia procesu informatizácie školstva. V oblasti regionálneho školstva vláda vytvorí podmienky na efektívnejšie využívanie existujúcich kapacít na stredných školách tak, aby v zásade každý mohol študovať po splnení predpísaných kritérií na takom type školy, o ktorý má prioritne záujem. Zavedieme štátnu maturitnú skúšku na stredných školách.

  Vláda zákonom stanoví transparentný normatívny a motivačný systém viaczdrojového financovania škôl a školských zariadení na všetkých úrovniach regionálneho školstva vrátane záujmového vzdelávania, voľnočasových aktivít, podpory mládeže a športu bez zbytočných medzičlánkov prerozdeľovania a s ťažiskom smerom k vzdelávacím poukazom.

  Vláda vypracuje motivačný systém odmeňovania odborného a kariérneho rastu učiteľov s cieľom zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania.

  V oblasti vysokého školstva je hlavným zámerom a strategickým cieľom vlády vytvoriť podmienky pre efektívne fungovanie vysokoškolského systému tak, aby sa vysokoškolské vzdelávanie na garantovanej úrovni kvality zodpovedajúcej medzinárodným štandardom stalo v priebehu piatich - šiestich rokov prístupné všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Tak ako som si to dovolil párkrát predtým, aj tu by som vašu pozornosť rád upriamil na túto významnú ambíciu, v priebehu piatich - šiestich rokov vytvoriť také predpoklady, aby vyššie ako stredné vzdelanie bolo prístupné všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem, ale, samozrejme, ktorí aj budú mať pre takéto štúdium základné predpoklady.

  Východiskom pre dosiahnutie týchto cieľov bude pre vládu pokračovanie v transformácii vysokého školstva v súlade s prijatou koncepciou jeho ďalšieho rozvoja s využitím európskeho systému prenosu kreditov, ktorého princípy sa stali súčasťou slovenskej vysokoškolskej legislatívy. Vláda sa sústredí na účinné riešenie nedostatočného financovania vysokého školstva a na zabezpečenie autonómie vysokých škôl.

  Zlepšenie v oblasti financovania vláda zabezpečí aktívnym vytváraním podmienok pre rozvoj viaczdrojového financovania vysokého školstva, vrátane zavedenia príspevkov študentom na náklady spojené so štúdiom v jeho dennej aj externej forme. Vláda bude tiež zvyšovať dotácie do vysokého školstva zo štátneho rozpočtu s cieľom dosiahnuť postupne úroveň zodpovedajúcu krajinám OECD.

  Osobitnú pozornosť bude vláda venovať zlepšeniu systému sociálnej podpory študentov s cieľom zaviesť účinný systém študentských pôžičiek. To je programový cieľ, ktorý hovorí o tom, že chceme zabezpečiť, aby každý, kto má predpoklady, študovať mohol. Samozrejme, aj mládež alebo deti zo sociálne slabších rodín.

  Vláda bude klásť mimoriadny dôraz na podporu kvality vysokoškolského vzdelávania. V tejto súvislosti vytvorí ekonomické a legislatívne podmienky na podporu zvyšovania výkonnosti vysokých škôl v oblasti vedy a techniky. Zaväzujeme sa zriadiť aj univerzitu pre vysokoškolskú prípravu občanov maďarskej národnosti.

  Vláda sa hlási k celosvetovému trendu, ktorý uznáva a posilňuje úlohu vedy a techniky ako primárneho zdroja a nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zlepšovanie sociálnej úrovne a rozvoja poznatkovej základne. Budeme dbať na to, aby sa pri podpore vedy a techniky zohľadňovali, samozrejme, celospoločenské priority.

  Vláda prijme opatrenia na podporu rozvoja telovýchovných a športových aktivít občanov, počnúc športom na školách, rekreačným športom, športom pre všetkých, výkonnostným a vrcholovým športom a končiac štátnou športovou reprezentáciou, aby to vyzeralo častejšie tak ako uplynulý víkend v Španielsku vo Fedcupe.

  V oblasti kultúry vláda vypracuje a prijme koncepciu štátnej kultúrnej politiky. Vláda dopracuje a uvedie do praxe komplex legislatívnych a ekonomických opatrení na zachovávanie a podporovanie kultúry v jej názorovej, inštitucionálnej a ekonomickej pluralite. V profesionálnej, neprofesionálnej, štátnej i neštátnej sfére vrátane kultúry národnostných menšín, etnických a názorových skupín. Vláda vytvorí stabilný a transparentný systém financovania kultúrnych a umeleckých aktivít prostredníctvom priamej i nepriamej podpory.

  Vláda pripraví celonárodný program obnovy kultúrnych pamiatok pod názvom alebo tézou Obnovme si svoj dom. Pôjde o využívanie s prezentáciou nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu s dôrazom na lokality kultúrneho dedičstva.

  Významné programové ciele si kladieme aj v mediálnej politike. Vláda prostredníctvom legislatívnych nástrojov navrhne riešenia pre finančné a politické nezávislé pôsobenie inštitúcií poskytujúcich programovú službu vo verejnom záujme. Pripravíme nový mediálny zákon. Navrhneme systém transparentného financovania celého mediálneho prostredia. Vytvoríme legislatívne a ekonomické podmienky na ochranu a sprístupnenie audiovizuálneho dedičstva v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi. Vláda pripraví koncepciu legislatívnych opatrení a ekonomickú stratégiu pre digitalizáciu televízneho a rozhlasového vysielania.

  Pripravíme a budeme implementovať stratégiu prezentácie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí ako súčasť našich integračných snáh.

  Dámy a páni, toto bola druhá ťažiská oblasť nášho vládneho programu. Treťou, záverečnou, je bezpečný a efektívny štát. Tézy v tejto oblasti začíname spravodlivosťou. Vláda považuje za jednu zo svojich priorít dôslednú reformu súdnictva, posilňovanie vymožiteľnosti práva a zásadnú zmenu v trestnej politike štátu. Dôsledná reforma súdnictva bude vychádzať zo základného cieľa, ktorým je vytvorenie súdneho systému založeného na rešpektovaní zásad spravodlivého súdneho procesu, nezávislého, nestranného, dôveryhodného súdneho rozhodnutia bez zbytočných prieťahov.

  V tejto oblasti máme programové ciele rozdelené do viacerých skupín. Jednu skupinu tvoria inštitucionálno-organizačné zmeny súdnictva, druhú súdnoprocesné reformy, tretiu status sudcov, štvrtú trestnoprávna reforma, piatu ďalšie inštitucionálno-organizačné reformy a napokon je tam aj pasáž o legislatíve a legislatívnom procese. Je to spracované celkom kompaktne aj podrobne, ja si dovolím z tých jednotlivých podoblastí definovať len niekoľko programových cieľov.

  V oblasti inštitucionálno-organizačnej zmeny súdnictva je kľúčovým projektom dokončenie a zabezpečenie plnej prevádzky myslím už známeho projektu súdny manažment. Vláda zavedie inštitút manažéra súdu, čím zníži počet funkcionárov súdov, ktorí obmedzene vykonávajú súdnictvo. Sfunkčnenie činnosti vyšších súdnych úradníkov prinesie odbremenenie sudcov pri správe súdnych agend vrátane vybavovania jednoduchých súdnych úkonov. Vláda prehodnotí štruktúru krajských a okresných súdov so zámerom znížiť ich počet a s cieľom zvýšiť kvalitu a rýchlosť súdneho rozhodnutia.

  Vláda bude vytvárať podmienky na realizáciu záruk sudcovskej nezávislosti, ale zároveň navrhne zákonnú úpravu, ktorá vytvorí predpoklady pre prísnejší postih sudcov, ktorí sa odborne alebo eticky spreneverujú výkonu svojej funkcie.

  V časti súdnoprocesnej reformy sú uvedené celkom konkrétne vecné opatrenia, ktorých cieľom bude v občianskom súdnom konaní veci spružniť, zrýchliť a sprehľadniť. V oblasti trestnoprávnej reformy vláda navrhne vo všetkých právnických profesiách zaviesť princíp nulovej tolerancie. Nová filozofia trestania sa bude opierať najmä o nový trestnoprávny inštitút Trikrát a dosť.

  Vláda navrhne a pripraví podmienky pre vytvorenie špeciálneho súdu a úradu špeciálneho prokurátora pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu.

  V oblasti legislatívy okrem rekodifikácie trestného práva vláda dopracuje legislatívny zámer rekodifikácie súkromného práva a na jeho základe vypracuje dlhodobý plán postupného vypracovania nových právnych predpisov.

  Vnútorná bezpečnosť a verejná správa. V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti bude vláda dôsledne presadzovať princíp slušnosti k občanom a nekompromisnosti voči zločinu. Úsilie o bezpečie občanov, posilnenie dôvery v spravodlivosti a v orgány bezpečnosti bude trvalým úsilím vlády.

  Vláda bude pokračovať v procesoch decentralizácie a dokončí reformu verejnej správy. Vláda navrhuje vo vnútornej bezpečnosti celý rad konkrétnych opatrení, ktoré sú podrobne rozpísané.

  Vláda považuje za jednu z dôležitých úloh vybudovanie národného Schengenského informačného systému a národného úradu ako nevyhnutných predpokladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie medzi štáty Schengenského dohovoru.

  Vláda vypracuje novú koncepciu migračnej politiky. Budeme naďalej dôsledne postupovať proti všetkým prejavom extrémizmu, rasovo motivovaného alebo akéhokoľvek iného násilia. Vytvoríme osobitné mechanizmy proti propagácii násilia.

  Vláda bude v záujme priblíženia polície občanom podporovať aktívnu komunikáciu príslušníkov Policajného zboru s občanmi s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti polície. Na zlepšenie komunikácie s verejnosťou sa zavedú pravidelné stretnutia funkcionárov polície s občanmi.

  Osobitnú pozornosť budeme venovať vytváraniu podmienok pre činnosť Hasičského a záchranného zboru ako základnej zložky integrovaného záchranného systému. Myslím, že aj posledné prírodné katastrofy nás k tomu náležite podnecujú.

  V oblasti verejnej správy bude vláda pokračovať v procese decentralizácie a dekoncentrácie štátnej správy. Vláda prehodnotí pôsobnosť, efektívnosť a štruktúru okresných úradov a krajských úradov a na základe toho pripraví novú organizáciu miestnej štátnej správy, v rámci ktorej bude presadzovať zoštíhlenie administratívy, spojené so zrušením okresných úradov.

  Dámy a páni, oblasť obrany a štátu. Vláda pokladá Severoatlantickú alianciu za jedinú efektívnu kolektívnu organizáciu, schopnú garantovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Získanie plnohodnotného členstva v tejto organizácii chápeme ako uskutočnenie zásadného bezpečnostného záujmu Slovenskej republiky a sme pripravení plne prevziať svoju zodpovednosť a záväzky, ktoré pre náš štát vyplynú z členstva v Severoatlantickej aliancii. Vláda bude naďalej podporovať účasť ozbrojených síl Slovenska v mierových misiách a operáciách na podporu mieru a na boji proti terorizmu s dôrazom na operácie pod velením Severoatlantickej aliancie. Vláda podporí širšie zapojenie Slovenska do budovania európskeho bezpečnostného piliera, európskej politiky bezpečnosti a obrany Európskej únie. Vláda však v tejto súvislosti zastáva názor, že Severoatlantická aliancia i naďalej zostane hlavnou inštitúciou, prostredníctvom ktorej budú európski a severoamerickí spojenci i naďalej riešiť bezpečnostné otázky transatlantického rozmeru.

  Významné ciele a úlohy náš čakajú v oblasti reformy našich ozbrojených síl. Strategickým cieľom je vybudovanie malých, ale vysoko kvalitných, primerane vyzbrojených a veľmi dobre vycvičených síl, schopných zaručiť obranu štátu a efektívne prispievať ku kolektívnej obrane v rámci Severoatlantickej aliancie. Do roku 2006 sa vláda zaväzuje dokončiť plnú profesionalizáciu našej armády. Vláda sa bude usilovať o postupné zapájanie kapacít nášho obranného priemyslu do štruktúr európskeho obranného priemyslu.

  V oblasti zahraničnej politiky vláda považuje za kľúčové priority slovenskej zahraničnej politiky, tak ako som uviedol aj na iných miestach, vstup Slovenska do Európskej únie, začlenenie Slovenska na Severoatlantickej aliancie, dobré susedské vzťahy a efektívny rozvoj cezhraničnej spolupráce. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sa ukončili rokovania s Európskou úniou už do konca tohto roku, aby potom úspešne prebehol ratifikačný proces v členských krajinách Európskej únie a aby sa Slovenská republiky tak mohla zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 ako členský štát tohto spoločenstva európskych národov. Po vstupe do Európskej únie sa bude vláda zasadzovať za reformy a opatrenia, ktoré budú v primeranej miere zohľadňovať vplyv členských krajín, nezávisle na ich veľkosti, ako aj za zachovanie národnej identity v kultúrno-etických záležitostiach, pristúpenie Slovenskej republiky k menovej únii. Súčasne vláda zabezpečí prijatie potrebných opatrení pre prístup Slovenskej republiky k Schengenským dohodám. Vláda vytvorí podmienky, aby sa mohlo aj u nás na Slovensku po podpise prístupových dohôd uskutočniť referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie a, samozrejme, aby bolo úspešné.

  Ak osom už zo trikrát uviedol, našou najvyššou prioritou je rovnako dosiahnuť, aby sa Slovensko mohlo zúčastniť na summite Severoatlantickej aliancie v máji roku 2004 ako jej riadny členský štát. Na najbližšom v Prahe očakávame a budeme sa usilovať o získanie pozvania, ale na tom ďalšom v máji v roku 2004 už chceme, aby Slovensko vystupovalo ako členský štát tohto systému kolektívnej obrany. Pre Slovenskú republiku zostáva prioritou upevňovanie transatlantickej väzby, ktorá je základným kameňom bezpečnosti v celej Európe. Trvalou prioritou zahraničnej politiky na dvojstrannej úrovni bude rozvoj dobrých susedských vzťahov so všetkými susedmi. Každého suseda považujeme svojím spôsobom za strategického podľa toho, či hovoríme o vstupe do únie, do aliancie, či hovoríme o vzťahu k národnostným menšinám, či hovoríme o tom východnom vektore našej európskej politiky, každý jeden susedný štát môže znamenať pre nás veľmi veľa, a preto budeme aj v nadchádzajúcom volebnom období venovať vysokú pozornosť vzťahom s našimi susedmi. Budeme sa usilovať aj o úspešný rozvoj partnerstva so Spojených štátmi americkými. Primeranú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu vzťahov s krajinami Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Vláda sa zameria na najvýznamnejšie krajiny týchto kontinentov s dôrazom na štáty, ktoré poskytujú možnosti výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce. Samozrejme, chceme byť aj naďalej aktívni vo všetkých relevantných medzinárodných organizáciách počnúc Organizáciou Spojených národov. V našich tézach nájdete ambíciu získať pre Slovenskú republiku miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2006 - 2007. Rovnako chceme byť aktívni v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorú chápeme ako významný nástroj preventívnej diplomacie. Vláda potvrdzuje svoje odhodlanie zabezpečiť implementáciu štandardov Rady Európy a bude podporovať prehĺbenie spolupráce Rady Európy s inými medzinárodnými organizáciami. Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných ekonomických organizáciách, ako sú OECD, Svetová obchodná organizácia, CEFTA a Stredoeurópska iniciatíva. Keď som hovoril o tej bilaterálnej dimenzii našej zahraničnej politiky, samozrejme, nemohol som vynechať Ruskú federáciu a naše stále sa zlepšujúce vzťahy vo všetkých oblastiach, pričom, samozrejme, máme záujem o rozvoj obchodnej, ekonomickej spolupráce. Vo všeobecnosti, ale aj v konkrétnosti vyslovujeme zámer optimalizovať našu zahraničnú službu a predovšetkým posilniť ekonomický rozmer diplomacie tejto zahraničnej služby.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je program vlády Slovenskej republiky. Na záver tohto programu vláda Slovenskej republiky prizýva všetkých spoluobčanov k spolupráci. Bez ohľadu na to, ktorú politickú stranu v septembrových voľbách volili. Budeme vládou všetkých občanov a celej Slovenskej republiky. Prizývame k spolupráci každého, kto si váži demokratické princípy, kto chce efektívnejší, zodpovednejší štát. Máme spoločnú príležitosť napísať vynikajúcu kapitolu slovenských dejín. Dostali sme historickú možnosť spojiť našu vlasť a osudy všetkých občanov Slovenskej republiky so spoločenstvom demokratických národov a štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Všetci spoločne máme historickú zodpovednosť založiť pevné a rešpektované postavenie našej vlasti v Európe a v transatlantickom priestore.

  Vláda si veľmi želá partnerskú a konštruktívnu spoluprácu aj s opozíciou. Náš program si kladie ciele, o ktorých si dovolím povedať, že sú najlepšími záujmami celého Slovenska. Chceme a budeme na ich realizácii spolupracovať s každým, kto bude chcieť priložiť ruku k tomuto dielu. Som si absolútne istý, že Slovensko má veľa dôvodov na zdravé sebavedomie. V uplynulých rokoch ukázalo silný vzťah k demokratickým hodnotám a silu riešiť mnohé problémy. Naša vlasť si získala uznanie demokratickej verejnosti v zahraničí. Vláda nadviaže na mravný potenciál a odhodlanie všetkých občanov, ktorým záleží na bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti Slovenska.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je program vlády Slovenskej republiky . Program, do ktorého sme premietli našu víziu Slovenska, víziu členov vlády, víziu politických strán, ktoré tvoria súčasnú vládnu koalíciu. Víziu, ktorá je, myslím, dobrým východiskovým bodom pre celú našu vlasť. Touto našou víziou je pokojné a spolupracujúce Slovensko. Našou víziou je budovať svoju vlasť ako spoločenstvo slovenského národa a národností tu žijúcich, vlasť občanov zdieľajúcich demokratické hodnoty demokratického sveta. Nielen zdieľajúcich, ale aj aktívne ochraňujúcich. Tak ako som už uviedol, našou víziou je budovanie efektívneho štátu, ktorý bude vytvárať priestor pre maximálnu aktivitu občanov a ktorý bude uvážlivo a zodpovedne nakladať s každou korunou daňového poplatníka. Našou víziou je vzdelané Slovensko, krajina, v ktorej je vzdelanie kľúčom k prosperite, ale aj k nižšej kriminalite, vyššej kultúrnosti, slušnosti, k tolerancii a znášanlivosti.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem predsedovi vlády Slovenskej republiky za prednesenie programového vyhlásenia vlády. Panie poslankyne, páni poslanci, chcem Vás informovať, že podľa § 107 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku som programové vyhlásenie vlády pridelil na prerokovanie všetkým parlamentným výborom okrem výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, mandátovému a imunitnému výboru, ako aj výborom na kontrolu spravodajských služieb s tým, že uvedené výbory majú prerokovať programové vyhlásenie vlády do 8. novembra, to je do piatku tohto týždňa. Zároveň som určil za gestorský výbor výbor pre financie, rozpočet a menu. Prosil by som teraz predsedov výborov, aby rešpektovali lehoty, ktoré boli určené na prerokovanie programového vyhlásenie vlády, a to tak, aby sme mohli o programovom vyhlásení vlády v pléne Národnej rady začať rokovať dvanásteho, to je na budúci týždeň v utorok o 9,00 hodine. Prerušujem rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, budeme pokračovať zajtra ráno o 9,00 hodine.

  Zároveň chcem upozorniť členov vlády Slovenskej republiky, aby rešpektovali pozvania na rokovanie výborov, ktoré dnes budú prerokovávať návrhy vlády na skrátené legislatívne konanie a zúčastnili sa týchto rokovaní výborov. Takisto chcem upozorniť všetkých členov vlády, ktorí sú vládou Slovenskej republiky poverení ako predkladatelia jednotlivých návrhov zákonov, aby boli na zajtrajšom rokovaní Národnej rady osobne prítomní. Teraz sa hlásia s faktickými poznámkami predsedovia výborov, pán predseda Kaliňák, Farkas, Hort, Záborská, Bauer, Drgonec. Prosím, zapnite pána poslanca Kaliňáka. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som zvolal druhú schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa bude konať vzápätí po skončení rokovania pléna v miestnosti výboru č. 34.

 • Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu Farkas.

 • Ďakujem aj ja, pozývam členov výboru pre financie, rozpočet a menu na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať teraz, hneď po skončení rokovania pléna.

 • Pán predseda výboru pre verejnú správu Hort.

 • Ďakujem pekne, pozývam aj ja všetkých členov výboru pre verejnú správu do zasadačky výboru pre verejnú správu o 15,30.

 • Výbor pre zdravotníctvo, pani predsedníčka Záborská.

 • Ďakujem, pán predseda, pozývam členov výboru pre zdravotníctvo na rokovanie výboru podľa programu v miestnosti výboru pre zdravotníctvo. Ďakujem pekne.

 • Podpredsedníčka výboru pre sociálne veci a bývanie Edit Bauerová.

 • Ďakujem pekne. Z poverenia pána predsedu pozývam členov výboru pre sociálne veci a bývanie na rokovanie výboru do zasadačky výboru. Ďakujem.

 • Pán predseda ústavnoprávneho výboru Drgonec.

 • Tretia schôdza ústavnoprávneho výboru sa začne v miestnosti ústavnoprávneho výboru teraz o 15,30. Ďakujem.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste rešpektovali pozvania na rokovanie výborov. Prerušujem rokovanie do zajtra rána do 9.00.

 • Prerušenie rokovania o 15.14 hodine.