• Neverejné rokovanie o Správe o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike (tlač 699) a o Správe o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky v súvislosti so situáciou v Iraku a udalosťami v Madride (tlač 735).

 • Po skončení neverejného rokovania a po prestávke o 10.20 hodine pokračovalo verejné rokovanie NR SR.

 • Prosím predsedu výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien pána poslanca Lászlóa Nagya, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Blajskovi, ktorý včera začal svoje vystúpenie a nemohol dokončiť vzhľadom na to, že sme rokovali do 19.00 hodiny. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Tak ako bolo oznámené, budem pokračovať v rozprave k materiálu správa o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003.

  Program Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania, zlepšenia predškolského a základného vzdelania, založenie a činnosť komunitných centier – z PHARE bolo poskytnutých v tomto období 1 700 000 EUR, kofinancovanie 675 000 EUR, spolu 2 375 000 EUR. Program Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a vzdelávania, zlepšenie životných podmienok, integrovaný systém vzdelávania, pomoc obciam pri budovaní infraštruktúry – z PHARE bolo poskytnutých 1 mil. EUR, s kofinancovaním 50 000 EUR. Program Podpora infraštruktúry pre rómske osady, zabezpečenie vybudovania základnej infraštruktúry v osadách a uskutočňovanie komunitných prác – z PHARE bola poskytnutá dotácia až 8 300 000 EUR, s kofinancovaním 8 400 000 EUR, spolu 16 700 000 EUR. Pri hodnotení realizácie stratégie v rokoch 2001 a 2002 sa konštatuje, že je nevyhnutný razantnejší prístup v riešení najproblematickejších oblastí, v čom je potrebná lepšia koordinácia rezortov.

  Vyhodnotenie koncepcie politiky vlády Slovenskej republiky za rok 2003. Ide o verbálne hodnotenie plnenia konkrétnych úloh podľa jednotlivých rezortov. Materiál len v minimálnej miere uvádza prostriedky vynaložené na realizáciu úloh. Z finančne najzaujímavejších úloh je projekt zlepšenie príspevku prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti, financovaný z prostriedkov dotácie z PHARE vo výške 1 250 000 EUR, v kofinancovaní 460 000 EUR, v celkovej hodnote 1 710 000 EUR. Projekt sa realizuje, tento, ktorý som spomínal, od januára 2004 až do konca roka 2005.

  Správu o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003 možno charakterizovať tak, že je určitým pokusom o popísanie vládnych dokumentov prijatých vo vzťahu k rómskym komunitám na uvedené obdobie, ako aj o popísanie realizácie úloh. Treba však poukázať na to, v skutočnosti nejde o hlbšiu analýzu realizácie úloh z hľadiska konkrétnych úloh, vecného zamerania opatrení, nositeľov úloh, vynakladaných finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Hodnotiaca časť je skôr všeobecným popisom, pričom veľkú časť správy tvoria podklady jednotlivých rezortov a vyšších územných celkov na plnenie úloh. Správu nemožno považovať za komplexnú aj preto, že neobsahuje ucelené vyhodnotenia a vyhodnotenie realizácie prijatých strategických zámerov, opatrení a úloh z hľadiska vynaložených finančných prostriedkov. Tento nedostatok priznáva aj vláda v prerokovanej správe, keď konštatuje, že nedostatočné je finančné vyhodnotenie stratégie.

  Požiadavku vyčíslenia finančných prostriedkov z verejných zdrojov dávame do pozornosti predovšetkým z toho dôvodu, aby bol obraz o finančnej náročnosti realizácie stratégie, ako aj v prínosoch a efektoch, ktoré sa dosiahli pomocou finančných vkladov. Ako z materiálu vyplýva, na riešenie stratégie vo vzťahu k rómskym komunitám sa vynaložilo v roku 2001 až 2002 viac ako 1,5 mld. slovenských korún, z toho prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, ako Všeobecná pokladničná správa a ďalšie rezorty, ministerstvá a krajské úrady 451 mil. a v rámci projektov PHARE ide o sumu 1 083 mil. slovenských korún.

  Poznamenávame, že sme vykonali prepočet prostriedkov poskytnutých v rámci projektov PHARE na ich vyjadrenie v korunách, pričom sme použili kurz 40 korún za euro. Sme toho názoru, že značná suma finančných prostriedkov nasmerovaná na riešenie problémov rómskej komunity v rokoch 2001 a 2002 sa už mala reálne prejaviť na určitých konkrétnych výsledkoch. Treba kriticky poukázať na to, že sa konkrétnejšie nehodnotia dosiahnuté efekty a prínosy realizovaných projektov a opatrení. Tento nedostatok sa v plnom rozsahu dotýka najmä prostriedkov čerpaných v rámci projektov PHARE. Očakávali sme, že z prehľadu účinnosti vynakladaných finančných prostriedkov sa hlbšie zhodnotia realizované prostriedky takéhoto charakteru, ako je Program zlepšovania situácie Rómov na Spiši, ďalej Program podpory riešenia menšiny v oblasti vzdelávania, Program podpory infraštruktúry pre rómske osady a podobne. Bližšie sa mali uviesť aj prínosy z uplatnenia sociálnych terénnych pracovníkov, rómskych asistentov, ale aj programov budovania nájomných obecných bytov pre občanov v hmotnej núdzi a podobne.

  Materiál sa vo viacerých častiach dotýka všeobecnej problematiky, konkrétne otázok poskytovania sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, resp. zlepšovania výchovy a vzdelávania na školách s vyučovacím jazykom menšín, čím sa do hodnotenia dostávajú aj prvky, ktoré sa nedotýkajú len rómskych komunít. Uvedomujeme si zložitosť problematiky hodnotenia stratégie vo vzťahu k rómskym komunitám, treba však činnosť rezortov koordinovať tak, aby Národná rada i široká verejnosť vrátane rómskych občanov dostala ucelenú a komplexnú informáciu o realizácii úloh. Ale čo je ešte dôležitejšie, čo sa konkrétne dosiahlo pomocou značných čiastok finančných prostriedkov a ako sa to odrazilo na zlepšení sociálnych a životných podmienok Rómov v rámci ich integrácie.

  Vážené kolegyne a kolegovia, možno si dávate otázku aj vy, prečo sa zaoberám touto problematikou. Zverejním vám jeden list, ktorý chcem odovzdať pánovi podpredsedovi. Prečítam z neho pár myšlienok a na záver by som potom zacitoval návrh uznesenia, ktorý by mal odkryť tento problém, ktorý som už skôr spomenul. Citujem z listu, ktorý mi bol doručený do Národnej rady, ide o projektové mafie na Slovensku:

  „Ročne sa v Slovenskej republike prefinancuje na tzv. rómske projekty stovky miliónov korún. V nasledovnom materiáli si nebudeme všímať rôzne nadácie, ktoré čerpajú na rómske projekty financie z ambasád krajín a zo zahraničia od tzv. donorov, filantropov a podobne. Je smutné, že za tieto peniaze neurobia pre Rómov nič konkrétne, ale budujú svoju infraštruktúru, vybavenie a slúžia záujmom donorov a sponzorov. Pozornosť zameriame čisto na projekty financované z fondov Európskej únie, do ktorých Slovenská republika bude taktiež prispievať a sú kofinancované Úradom vlády Slovenskej republiky. Často vyššie uvedené organizácie sponzorované výdatne donormi čerpajú aj tieto financie cez Európsku úniu a aj Úrad vlády Slovenskej republiky, resp. rezorty. Postupne vznikla na Slovensku vysokoorganizovaná skupina ľudí a sieť vzájomne sa kryjúcich a prihrávajúcich si organizácií, ktoré nemožno nazvať inak ako projektová mafia. Miliardy, ktoré sú oficiálne určené na pomoc zbedačeným Rómom na Slovensku, nenájdeme u týchto Rómov. Malý zlomok týchto peňazí je v letákoch, knižkách, CD, propagačných filmoch, ktoré sú prezentované a rozdávané na recepciách v Zichyho paláci a inde. A najmenšia časť sa ujde skutočne Rómom formou občerstvenia, keď sedia na školeniach, sú radi, že dostanú obložené chlebíčky a minerálku, preto stále chodia tí istí Rómovia na tie isté školenia a tie isté kurzy. Projektová mafia dosiahla vysokú úroveň profesionality, všetko je v súlade so zákonom, predpismi, iba stav rómskej menšiny sa na radosť žiadateľov o financovanie a projekty stále zhoršuje. Žiadna kontrola ani NKÚ ju nevyvedie z miery, všetky účty sedia. Ale i tu sa dajú nájsť chyby. Keď porovnáme učené materiály v jednotlivých vydaných smerniciach a knihách za rómske peniaze, zistíme, že sa stále opakujú. Aj tak ich nikto nečíta. Keď je to už raz v počítači, stačia drobné korektúry a citácie a hneď je nový materiál. Ďalšia vec, opakujú sa školení ľudia, opakujú sa školitelia, opakujú sa firmy, jedna faktúra sa nachádza vo viacerých projektoch od rozličných donorov.“

  A mohol by som takto pokračovať, nechcem citovať mená, zatiaľ, ja si myslím, že pán podpredseda vlády, ktorému odovzdám tento materiál aj s menným zoznamom, urobí náležité kroky z hľadiska preverenia tejto situácie, ktorá ma iniciovala k tomu, aby som k danému predmetnému materiálu vystúpil.

  Ctení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som predniesol návrh uznesenia k tejto správe: Národná rada Slovenskej republiky podľa § 128 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o kontrole efektívnosti a využívania a možného zneužitia finančných zdrojov, ktoré sú uvedené v správe o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediná pani poslankyňa Gabániová. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými. Nech sa páči.

 • Dovoľte, pán poslanec, aby som doplnila vaše slová, že celkový dojem z tejto správy som mala takisto taký, že najdôležitejšie je odstrániť príšernú chudobu dotknutej skupiny obyvateľstva. A dovoľte, aby som vám v rámci mojej faktickej poznámky prečítala taký kúsoček, ak dovolíte:

  „Americký antropológ Oskar Lewis na dlhodobých výskumoch života chudobných obyvateľov mexického vidieka ukázal, že dieťa vyrastajúce v extrémnej neistote a chudobe si zhruba v 6 rokoch osvojí spôsob života, ktorý mu neskôr znemožní uniknúť z chudoby, ak by sa mu taká príležitosť náhodou ponúkla. Naučí sa nedôverovať druhým ľuďom, nedôverovať zajtrajšku, z toho pramení neochota odkladať naplnenie svojich túžob a potrieb do budúcnosti. Sebazáchovou je zjesť svoj krajec chleba dnes. Odložiť to na zajtra je riskantné, rozmýšľať o zajtrajšku je zbytočné. Tým sa stráca schopnosť postaviť sa k vlastnému životu ako k projektu. Nie je schopný stanoviť si aspoň malé ciele a pokúsiť sa ich dosiahnuť.“

  Táto kultúra chudoby je, žiaľ, príznačná aj pre naše rómske osady. Vyrastajú tam deti, ktoré sa učia nedôverovať, žiť len pre prítomnosť, ich rodičia nevidia zmysel akéhokoľvek plánovania budúcnosti a aj vzdelanie má u nich nízku hodnotu, pretože mnohí aj po dosiahnutí výučného listu nenájdu prácu, vrátia sa do osady, stratia návyky sústavnej pracovnej aktivity a prepadnú sa do chudoby. Zodpovedné štáty prostredníctvom verejných orgánov chránia ohrozené skupiny ľudí, ktorí sa môžu stať ľahkou korisťou úžerníkov. Na konci 80. rokov žilo v rómskych osadách okolo 9-tisíc ľudí, dnes ich je tam vyše 100-tisíc. Väčšina sa v osadách nenarodila, odišli z miest, kde je drahé bývanie, a pri depresii stavebníctva a zániku podnikov v 90. rokoch stratili prácu, predali byty a presťahovali sa do osád, kde sa dá prežiť lacnejšie.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán podpredseda vlády, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi stručne. Chcem sa poďakovať aj pánovi poslancovi, aj pani poslankyni za vystúpenie.

  Myslím si, pán poslanec, že v niektorých veciach nemôžem zobrať vašu interpretáciu ako bernú mincu z dvoch dôvodov:

  1. V niektorých prípadoch sa dajú presne určiť peniaze, finančné prostriedky, ktoré boli využité na rómske projekty, resp. podporu napr. rómskej kultúry alebo sociálneho bývania Rómov. Ale v niektorých prípadoch sa to nedá presne určiť takýmto spôsobom, ako ste to urobili vy, že ste si to mechanicky spočítali. Napr. v oblasti školstva my nemáme segregované školstvo, my nemáme len rómske školy alebo rómske triedy. A je to trošku zavádzajúce, takýmto spôsobom mechanicky sčítať čísla.

  2. Aj keď ste hovorili napr. o projektoch PHARE, dovolil by som si upozorniť vás napr. na jeden jediný projekt, o ktorom ste hovorili, a to je tá rómska infraštruktúra. Skutočne je to veľký projekt, je to zhruba na úrovni 16 mil. euro, ale musíte mať na zreteli, že tieto projekty sa realizujú väčšinou 4 roky. Prvý rok je rokom prípravy projektu, potom sú verejné súťaže, verejné obstarávania, v tomto konkrétnom prípade v tomto roku, v roku 2004, do 30. novembra práve prebieha táto fáza a bude sa to realizovať len v roku 2005 a 2006 plus ešte tam bude finančná kontrola do konca roku 2006. Takže je teraz také nie celkom správne pýtať sa, ako sa využili tieto finančné prostriedky, keď ešte prebieha vôbec proces kontrahovania týchto prostriedkov.

  A posledná moja pripomienka sa týka toho listu, čo ste citovali. Pozrite sa, pán poslanec, nemôžeme sa vyjadriť k anonymným názorom. Myslím si, že ktokoľvek má akékoľvek pochybnosti, má sa obrátiť na príslušné orgány, v tomto zmysle nevidím dôvod na to, aby Národná rada prijala také uznesenie, ako ste navrhli, pretože vláda Slovenskej republiky nie je kompetentná z ústavy a z kompetenčného zákona na tie veci, čo ste vy tu navrhli do tohto uznesenia. Ale prosím, ak ktokoľvek má akékoľvek pochybnosti, sú na to príslušné orgány v Slovenskej republike, ktoré fungujú, a prosím, aby sme postupovali v zmysle zákonov a na základe zákonov. A, pán poslanec, ak by ste mali aj vy osobne alebo ktokoľvek z vážených poslancov alebo poslankýň akékoľvek pochybnosti alebo akékoľvek otázky ohľadne čohokoľvek v tomto systéme, ste vítaní kedykoľvek na poslaneckom prieskume aj na Úrade vlády, aj na všetkých ministerstvách, aj na sekretariáte pani splnomocnenkyne pre rómske komunity.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda Národnej rady. Pripájam sa k pánovi podpredsedovi vlády, čo sa týka ďakovania pánovi poslancovi Blajskovi. Bol jediným poslancom v Národnej rade, ktorý mimo členov výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien sa náležitým spôsobom venoval tejto správe. Jednu jedinú vec iba ľutujem, že pán poslanec Blajsko je členom výboru pre sociálne veci a bývanie, tento výbor prerokúval túto správu ako druhý výbor Národnej rady, žiaľ, v uznesení ani v materiáli, ktorý sme dostali z výboru pre sociálne veci a bývanie, táto kritika ani návrh uznesenia sa neobjavila. Napriek tomu som veľmi vďačný, že takýmto spôsobom prejavil svoj názor a napokon predložil aj istý návrh uznesenia.

  Využívam túto príležitosť a obraciam sa na všetkých poslancov Národnej rady, keďže ide o veľmi vážnu politickú, sociálnu, ekonomickú komplexne poňatú problematiku, výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien vytvára komisiu pre problematiku Rómov a vyzývam všetkých poslancov, ktorí majú záujem sa zapojiť, aby sa prihlásili a pracovali v tejto komisii. Ale nedá mi, aby som nepovedal, že v súvislosti aj s touto správou, aj celou problematikou výbor pre ľudské práva pravidelne niekoľkokrát ročne sa zaoberá aj jednotlivými časťami tejto komplexnej správy, priebežne sa zaoberal a zaujímal stanoviská. Všetky správy, ktoré sú spomínané, čiastkové správy v tomto súhrnnom dokumente boli prerokúvané výborom pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a buď sme prijali stanoviská, ktoré schvaľovali, alebo stanoviská, ktoré pripomienkovali spôsob plnenia jednotlivých úloh. A preto sme mohli aj teraz, keď sme komplexnú správu prerokúvali vo výbore, prijať uznesenie, ktorým odporúčame Národnej rade, aby túto komplexnú správu predkladanú vládou Národná rada prijala alebo zobrala na vedomie.

  Posledná vec, ktorú by som v tejto súvislosti a najmä v súvislosti s pohľadom a kritickými slovami pána poslanca Blajska, sme počuli, uviedol jednu jedinú skutočnosť. Možno to bude súvisieť aj s tým anonymom, z ktorého tu citoval. Ide, ak som dobre pochopil, o čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a k tomu by som rád uviedol, že existuje aj neanonymné podanie na NKÚ v súvislosti s čerpaním z eurofondov v rezorte ministerstva regionálneho rozvoja. NKÚ vykonal komplexnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov určených na riešenie výstavby infraštruktúry v 19 rómskych osadách. Podľa schválených projektov bolo určených 350 mil. Sk a správa NKÚ zo začiatku mája, ktorá reaguje na podanie pána Patkolóa, konštatuje, že z týchto 350 mil. Sk bola zatiaľ vyčerpaná iba minimálna suma 8 mil. Sk. Čiže celkom ten sumár, ktorý tu pán poslanec Blajsko citoval, či už ide o 1 500 mil., alebo v inej relácii aj na 2 mld., nezodpovedá skutočnosti. A správa NKÚ konštatuje, že delegácia Európskej komisie každý projekt schvaľuje a kontroluje aj čerpanie týchto prostriedkov. Záverečná časť tejto správy NKÚ konštatuje, že nedošlo ani v tomto prípade k zneužitiu finančných prostriedkov a všetky pravidlá, ktoré určuje Európska komisia na čerpanie finančných prostriedkov, boli dodržiavané a dodržané náležitým spôsobom. Tu došlo teda nie k zneužívaniu, ako sa konštatuje v tejto správe, ale k nevyužívaniu finančných prostriedkov.

  Napriek tomu nemám námietky, aby poslanci, samozrejme, vyjadrili svoj názor hlasovaním, čo sa týka návrhu uznesenia pána poslanca Blajska, ale chcel by som konštatovať, že výbor pre ľudské práva a národnosti po náležitom prerokovaní správy nenašiel problémy v tejto správe takého druhu, čo by mali za následok ďalšiu kontrolu finančných prostriedkov. Každý poslanec sa potom bude môcť vyjadriť hlasovaním.

  Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom je

  Súhrnná správa o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za roky 1999 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a návrh Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008 (tlač 646),

  správu vlády uvedie jej podpredseda Pál Csáky, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, ctení páni, dovolím si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám za roky 1993 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a návrh Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008. Materiál je dosť obsiahly a bol prerokovaný aj vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Materiál konštatuje, že situácia v oblasti boja proti drogám je stabilizovaná na Slovensku. Slovenská republika sa nevymyká z rámca demokratických krajín Európskej únie. Materiál konštatuje aj to, že došlo k určitým zmenám v štruktúre užívateľov drog, predovšetkým je tam staršia veková kategória a u mladších ľudí sa prejavil skôr iný fenomén, alkohol alebo používanie alkoholu v kombinácii s drogami. Čo sa týka samotnej drogovej scény, sú tu signifikantné javy o tom, že sa znížila potreba marihuany a heroínu, ale sa objavili vo väčšej koncentrácii syntetické drogy a to je znepokojujúce aj z toho dôvodu, že tieto drogy sa vyrábajú miestami aj v Slovenskej republike. Samozrejme, vláda a príslušné orgány sledujú tento proces a tie opatrenia, ktorými vláda mieni čeliť tento význam aj v budúcom období, sa nachádza i v tomto dokumente v časti, kde hovoríme o našich prioritách na obdobie 2004 – 2008.

  Milé dámy, ctení páni, toľko úvodom. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Prosím teraz poverenú členku výboru pre zdravotníctvo poslankyňu Máriu Majdovú, aby podala správu o výsledkoch prerokovania tohto bodu vo výboroch, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 710 z 30. apríla 2004 pridelil Súhrnnú správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za roky 1999 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a návrh Národného programu boja proti drogám za obdobie 2004 – 2008, ktorý máme ako tlač 646, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ako gestorský určil predseda Národnej rady výbor pre zdravotníctvo.

  Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokoval súhrnnú správu dňa 11. júna 2004, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade, aby ju tiež vzala na vedomie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá odporučil po prerokovaní správy Národnej rade, aby ju zobrala na vedomie. Tento výbor prijal tiež samostatné uznesenie, kde žiada podpredsedu vlády, aby podal výboru písomnú správu o plnení uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 335 z 26. júna 2003 a uznesenia vlády č. 719 z 20. augusta 2003 s termínom do 30. 6. 2004.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval súhrnnú správu 11. júna 2004, zobral ju na vedomie a odporučil ju Národnej rade vziať na vedomie a požiadať vládu Slovenskej republiky, aby

  1. zabezpečila vypracovanie akčných plánov realizácie plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2004 – 2008 v kontexte prijatej stratégie a európskeho akčného plánu boja proti drogám a predložiť ich Národnej rade Slovenskej republiky v termíne do 30. apríla 2005,

  2. predkladať Národnej rade Slovenskej republiky strednodobé a komplexné vyhodnotenie plnenia Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008 s termínom 30. apríl 2007 a 30. apríl 2009.

  Gestorský výbor konštatoval, že výbory, ktorým bola predložená správa pridelená, ju prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil spoločnú správu výborov svojím uznesením č. 125 z 11. júna 2004 a určil ma za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia, ktorý máte v prílohe spoločnej správy.

  Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram rozpravu a konštatujem, že písomne sa prihlásil pán poslanec Ondriaš, ktorému teraz dávam slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, prerokúvame Správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám, je to tlač 646. Správa popisuje programy protidrogových aktivít vo všetkých rezortoch, popisuje, ako sa zriadili pracoviská venujúce sa boju proti drogám, ministerstvá si vypracovali vlastné systémy protidrogových aktivít orientované podľa predmetu činnosti na prevenciu, liečbu, resocializáciu a represiu. Vytvorili sa siete špecializovaných zariadení, ktoré plnenia úlohy boja proti drogám. Na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bol zriadený špeciálny útvar pre boj proti drogovej kriminalite a v rámci Colného riaditeľstva Slovenskej republiky bol vytvorený colný kriminalistický útvar a odbor drog a nebezpečných materiálov. Dokonca v nápravno-výchovných zariadeniach boli zriadené tzv. drogovo čisté zóny a tak ďalej atď.

  Keby som stručne zhrnul predloženú správu, tak správa hovorí, máme desiatky vedeckých programov a inštitúcií proti fajčeniu, proti konzumácii alkoholu a drog, avšak výsledky týchto programov sú veľmi biedne. Z údajov vyplýva, že u občanov vo veku 15 až 26 rokov od roku 1995 mierne stúpol počet fajčiarov, mierne sa zvýšila konzumácia alkoholu a skúsenosti s nelegálnymi drogami má 16 až 20 % mladých ľudí. Kde je chyba?

  Prvé, čo mi v správe chýba, je analýza rozvoja alkoholizmu a narkománie na Slovensku nie za 5, ale za posledných 20 rokov. Chýba mi odpoveď na otázku, prečo sme pred rokom 1989 nemali desiatky vedeckých programov a desiatky inštitúcií zaoberajúcich sa bojom proti drogám a nemali sme ani narkomanov. Prečo sa vedecky neskúma otázka, prečo tu narkománia pred rokom 1989 nebola a prečo ju máme teraz a bojujeme proti nej bezúspešne. Bojujeme proti nej bezúspešne, ako mnoho rokov v Európskej únii, v Spojených štátoch amerických a v mnohých ďalších krajinách. Nikto sa nepýta, čo je podstatou rozšírenia narkománie v bývalých socialistických krajinách. Ja predpokladám, že je to kapitalistický systém, ktorý je živnou pôdou narkománie, pravdepodobne to súvisí aj s úpadkom kultúry, právneho vedomia a možno celkovej kapitalistickej filozofie života.

  Ďalšou otázkou, na ktorú by som chcel vedieť odpoveď, je, prečo napríklad niektoré predložené návrhy zákonov, ktoré tu posledné roky prerokúvame a často sú odsúhlasené, sú aj proti hlavným princípom stratégie boja proti drogám. Uvediem zo správy aspoň jeden princíp a myslím si, že je to hlavný princíp stratégie boja proti drogám, citujem: „Problémy spojené so zneužívaním drog je potrebné vnímať v kontexte širších sociálnych znevýhodnení, medzi ktoré možno zaradiť chudobu, depriváciu, nezamestnanosť, bezdomovectvo a sociálne vylúčenie. Zvyšovanie sociálneho blahobytu, hlavne podpora pre rodiny a tých, ktorí sú v najväčších ťažkostiach, sa musí stať jedným z efektívnych nástrojov ochrany proti drogovému problému.“ Koniec citátu. Vidím, že vláda sa posledné roky týmto neriadi a skôr naopak.

  V správe mi chýba údaj, koľko ľudí na Slovensku zomrelo na predávkovanie drogami ročne za posledných 20 rokov. Tento údaj by pravdepodobne ukázal, že to nie sú teroristi, ktorí ohrozujú životy mladých ľudí na Slovensku. Pripomínam, že v Európskej únii zomrie na predávkovanie drogami od 7 000 do 9 000 mladých ľudí ročne. Hlavná moja otázka je: Prečo neriešime narkomániu tak, ako bola úspešne riešená pred rokom 1990? Prečo neporadíme Európskej únii, aby riešila narkomániu tak, ako bola riešená na Slovensku do 1990? Bohužiaľ, ideologická záťaž v Európskej únii a na Slovensku je taká veľká, že nedovolí riešiť narkomániu na Slovensku. A preto klub Komunistickej strany Slovenska nepodporí predloženú správu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou pani poslankyňa Dubovská. Končím možnosť sa prihlásiť, nech sa páči, do faktických.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že sa bavíme o téme, ktorá je veľmi vážnym problémom na celom svete, a myslím si, že v blízkej dobe sa týka majoritne aj Slovenska. Je veľmi dôležitý každý krok, ktorý vykonáme v prospech toho, aby sme bojovali a potlačili tento fenomén, čo sa týka drogovej závislosti, teda drogovú závislosť ako takú. Začína to pri výchove v rodine, kde treba nechať priestor rodičom, aby nemali také zaťaženie a také starosti, aby sa mohli venovať dôsledne a dôstojne výchove svojich detí. A v neposlednom rade to končí tam, že sa postaráme a pomôžeme aj práve rezortu vnútra, ktorý by mohol oveľa viac potláčať dílerov a oveľa viac bojovať pri prevencii pri obchodovaní s drogami. A v neposlednom rade Európska únia, viem o tom, má vyčlenené zdroje na to, aby bojovala a podporovala rôzne projekty boja proti drogovej závislosti, boja proti drogám ako takým. A viem, že v minulosti sa Slovensko veľmi málo podieľalo na čerpaní týchto zdrojov. Využívam túto príležitosť, aby som dala otázku aj pánovi ministrovi, teda pánovi podpredsedovi, aby mi povedal niečo o tom, ako je to v súčasnosti, koľko zdrojov Slovensko čerpá s eurozdrojov na boj proti závislosti od drog. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu programu. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán podpredseda vlády, chcete zaujať stanovisko? Máte približne minútu, potom preruším rokovanie.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dve vety. Chcem sa poďakovať aj pánovi poslancovi, aj pani poslankyni za vystúpenie. Neprináleží mi, aby som hodnotil vystúpenie pána poslanca, ale ja som presne splnil to, o čo ma požiadala Národná rada, takže správa hovorí o období 1999 – 2003. Nie je korektné z vašej strany, pán poslanec, žiadať nejaké vyhodnotenie za ostatných 20 rokov. Pani poslankyňa, z prostriedkov PHARE sme dostali na tento účel zatiaľ 1 mil. euro. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pani spravodajkyňa? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, pristúpime k hlasovaniam o bodoch, ktoré sme prerokovali včera poobede a dnes doobeda.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o

  informácii o mimoriadnych udalostiach v operácii Iracká sloboda a mierovej misii UNFICYP na Cypre (tlač 752).

  Pán poslanec Šimko, áno, Jozef Šimko, ste spravodajcom, nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Bollová, ktorá navrhla vrátiť na dopracovanie prerokúvanú správu. Preto budeme hlasovať o tomto jej procedurálnom návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pani poslankyne Bollovej vrátiť na dopracovanie túto správu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 114 poslancov, za 28, proti 65, zdržalo sa 19, nehlasovali 2.

  Tento procedurálny návrh sme neodsúhlasili.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o mimoriadnych udalostiach v operácii Iracká sloboda a mierovej misii UNFICYP na Cypre.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, v ktorom Národná rada berie na vedomie túto informáciu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 119 poslancov, za 88, proti 8, zdržalo sa 22, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 662).

  Pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Keďže v rozprave k prerokovanému návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec, prosím, dajte hlasovať o návrhoch, ktoré sú v spoločnej správe s tým, že gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tak, že spoločne sa bude hlasovať o bode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy, o bodoch 1 až 11, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 122 poslancov, za návrh 122.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči bod 12.

 • Prosím, dajte hlasovať o bode 12 s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Návrh gestorského výboru je neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 123 poslancov, za 7, proti 103, zdržalo sa 12, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že bod 12 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Nech sa páči odporučenie.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, prosím, pán podpredseda, dajte hlasovať o tom, aby sme postúpili návrh zákona do tretieho čítania ihneď. Mám splnomocnenie gestorského výboru.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu na základe odporúčania gestorského výboru postúpiť zákon do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 123 poslancov, za návrh 121, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Sme v treťom čítaní.

  Preto otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pani spravodajkyňa, nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Prosím, pán podpredseda, dajte hlasovať o tom, že schválime predložený návrh zákona ako celok v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za návrh 125, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili tento vládny návrh zákona.

  Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  A teraz pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (tlač 549).

  Spoločným spravodajcom je predseda výboru Drgonec. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Dámy a páni, v rozprave nevystúpil nijaký poslanec, z čoho vyplýva, že neboli predložené ani nijaké pozmeňujúce návrhy. Pokiaľ ide o postoj gestorského výboru, gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tak, že najskôr budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 s návrhom gestorského výboru schváliť. Pán podpredseda...

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 125 poslancov.

  Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch 8, 10 a 22 s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch. Gestorský výbor odporúča tieto body neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 126 poslancov, za 1, proti 112, zdržali sa 12, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme neschválili.

  Ďalšie odporúčanie.

 • Pán podpredseda, na základe splnomocnenia, ktoré som dostal, navrhujem, aby ste dali hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 103, proti 1, zdržalo sa 21.

  Sme v treťom čítaní.

  Preto otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy v rámci tohto čítania. Konštatuje, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu schváliť návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov ako celok.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 103, zdržalo sa 21, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o mediácii.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Druhého dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (tlač 636).

  Spoločným spravodajcom je pán poslanec Madej. Ešte predtým vás chcem upozorniť, že aj v tomto prípade je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Druhého dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s uzavretím Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, s vyhláseniami a s výhradami tak, ako sú uvedené v návrhu uznesenia a v spoločnej správe.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 125 poslancov.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s týmto dodatkovým protokolom.

  Pán poslanec Buček, procedurálny návrh? Nie. Ďakujem pekne.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 647).

  Pani poslankyňa Navrátilová, ste spoločnou spravodajkyňou. Ešte predtým, počujem, pán poslanec Tkáč, ale pokiaľ hovorím, nemôžem to prerušiť. Pán minister, prosím vás, aby ste netelefonovali v rokovacej sále.

 • Procedurálny návrh, pán poslanec Tkáč.

 • Vážený pán podpredseda, ako predseda výboru pre sociálne veci a bývanie predkladám procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode a vrátili pripomienky poslancov na rokovanie výboru pre sociálne veci a bývanie vzhľadom na to, že niektoré poslanecké návrhy sú evidentne v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a v rozpore s inými zákonmi, napríklad so zákonom o hospodárskom a sociálnom partnerstve. Aj napriek tomu, že tento návrh podpísali niektorí členovia ústavnoprávneho výboru, domnievam sa, že treba vrátiť tento návrh aj ústavnoprávnemu výboru na preskúmanie ústavnosti a spolu celý balík problémov dať do Rady hospodárskej a sociálnej dohody vzhľadom na to, že sa to týka záujmov sociálnych partnerov v rade riaditeľov.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto procedurálnom návrhu vrátiť na prerokovanie výborom tento návrh aj s návrhmi poslancov, ktoré boli v rozprave podané.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 124 poslancov, za návrh 53, proti 17, zdržalo sa 54.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh nebol schválený.

  Pani spravodajkyňa, nech sa páči, môžeme pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave vystúpilo 9 poslancov, ktorí predložili 10 pozmeňujúcich návrhov a 1 procedurálny návrh na vyňatie bodov 2, 3 a 7 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Okrem môjho pozmeňujúceho návrhu a pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Angyalovej sú všetky nad rámec predloženého vládneho návrhu. Podľa § 94 ods. 2 rokovacieho poriadku možno podávať takéto návrhy, len ak s tým navrhovateľ súhlasí a súhlas vyjadrí najneskôr pred hlasovaním. Preto chcem požiadať pána ministra, aby vyjadril stanovisko k hlasovaniu o týchto pozmeňujúcich návrhoch.

 • Je to tak, ako povedala pani spravodajkyňa. Takže, keďže tých návrhov bolo viac, označím tie, s ktorými nesúhlasím ako predkladateľ. Tie ostatné, s tými návrhmi súhlasím, aj keď idú nad rámec zákona. Takže z hľadiska týchto dôvodov nesúhlasím s návrhom pána poslanca Brocku, pani poslankyne Černej, s dvoma návrhmi pána poslanca Blajska a s návrhom pána Opaterného.

 • Takže najprv budeme hlasovať o bodoch...

 • Pani poslankyňa, nebudeme hlasovať, pán minister vystúpil a otvoril rozpravu. To znamená, že...

 • Reakcie z pléna.

 • Ale... Pán minister, takéto... (Ruch v sále.) Pani poslankyňa, neviem, čomu sa tešíte. Je to rokovací poriadok, podľa rokovacieho poriadku pán minister v záverečnom vystúpení môže vyjadriť svoje postoje k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. Pán minister to neurobil, teraz vystúpil, to znamená, že otvoril rozpravu. To je absolútne podľa rokovacieho poriadku.

 • Takže je otvorená rozprava, pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy? Dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Ako prvý pán poslanec Tkáč a potom pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán podpredseda, ďakujem pekne za slovo. Vulgarizmy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pokračujú ako argentínska telenovela...

 • Pán poslanec, chcem vás upozorniť, aby ste sa vyjadrili k tomuto návrhu a neútočili ani na ministra, ani na ministerstvo.

 • Pán podpredseda, dovoľte, aby som ako poslanec slovenskej Národnej rady hovoril to, čo ja chcem a čo ja uznám za vhodné v rozprave, pretože – a neberte mi slovo.

 • Pán poslanec, „aj tak še dá, aj tak še dá“.

 • Smiech v sále.

 • Vaša spiština je úžasná a hrozná, pán podpredseda.

  Chcem uviesť, že ten postup, ktorý sa v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení predvádza, je protiústavný a protiprávny. Je hanbou ústavnoprávneho výboru, ak návrh, ktorým sa porušuje Ústava Slovenskej republiky i ďalšie zákony, podpíše podpredseda ústavnoprávneho výboru a niektorí členovia.

  Chcem ďalej uviesť, že rad pozmeňujúcich návrhov je nad rámec novely, ktorá prišla do parlamentu, prešla riadnym legislatívnym procesom. V tejto situácii aj pozmeňujúce návrhy, najmä pozmeňujúci návrh pána Horvátha, porušuje aj ďalšie zákony. Okrem iného porušuje sa platný zákon, ktorý chcete síce zrušiť, o hospodárskom a sociálnom partnerstve. Tento platný zákon totiž viaže na súčasný spôsob ustanovovania rady riaditeľov v Sociálnej poisťovni. Tento zákon stanovuje presný postup sociálnych partnerov a chcem upozorniť, že nielen odborov, vo vzťahu k nominácii zástupcov svojich organizácií do kolektívneho orgánu, akým je rada riaditeľov. Keď sme kritizovali kreáciu rady riaditeľov v minulosti, pán minister vrelo obhajoval túto záležitosť. V súčasnosti je evidentné, že zlyháva jednak riadenie Sociálnej poisťovne kvôli nekompetentnému zákonu o sociálnom poistení, ktorý sa teraz novelizuje, a zlyháva aj nábeh Sociálnej poisťovne vo výpočtovej technike na prechod do druhého kapitalizačného piliera. Vedenie ministerstva práce aj vládna koalícia chcú evidentne previesť zodpovednosť za chyby, ktoré v týchto nekompetentných predpisoch sú, na súčasnú radu riaditeľov. Je zaujímavé, že sa to dotýka aj zástupcu strany ANO, ktorá tvorí vládnu koalíciu. Preto sa veľmi divím, že poslanci klubu ANO nehlasovali za prerušenie tohto bodu a vrátenie na prerokovanie vo výboroch.

  Chcem ďalej uviesť, že sa likviduje sociálne partnerstvo v súvislosti s nomináciou rady riaditeľov. Ak sa majú zrušiť skutkové podstaty, pre ktoré vláda môže odvolať alebo navrhnúť odvolanie člena rady riaditeľov, je evidentné, že vláda nezvláda túto agendu, tak ako ju nezvláda v celej sociálnej oblasti. Bolo by v tejto súvislosti aj vecou parlamentu, ktorý ako-tak má ešte kontrolné právomoci...

  Pán podpredseda, žiadam vás o nápravu v rokovacej sále.

 • Pán poslanec, nech sa páči, pokračujte.

 • Ja som vás, pán podpredseda, žiadal, aby ste urobili nápravu, pretože v takomto hluku sa diskutovať v parlamente nedá.

 • Pán poslanec, včera ste tu asi neboli, no toto keď je hluk, tak včera asi každý poslanec tu reval. Pardon za výraz. Ale ešte raz, ak bude, samozrejme, naďalej debata, ja upozorním poslancov, ale maximálne toto je moje právo, nič viac. Bohužiaľ.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Chcem teda ďalej uviesť, že v súvislosti s likvidáciou sociálneho partnerstva je evidentné, že vláda nezvláda túto agendu a bude preto nevyhnutné pripraviť urýchlene návrh, aby členov rady riaditeľov vymenovala a volila Národná rada Slovenskej republiky. V tejto súvislosti si myslím, že bude vecou aj výboru pre sociálne veci a bývanie, ktorý je ešte akou-takou záchrannou brzdou pre vulgarizmy, ktoré prichádzajú zvonku, ale aj z parlamentu, aby jednoducho takéto zásadné veci riešila Národná rada, ak na to vláda jednoducho nestačí.

  Pán podpredseda, vzhľadom na to, že je znovu otvorená rozprava a v rámci tejto znovuotvorenej rozpravy nemôžeme pripraviť pozmeňujúce návrhy, na ktoré máme v rámci rozpravy právo, žiadam vás opätovne, aby ste dali hlasovať o prerušení rokovania rozpravy, aby sme mohli pripraviť pozmeňujúce návrhy v rámci znovuotvorenej rozpravy. Berte túto moju poslednú vetu ako procedurálny návrh.

  Ďakujem čestným kolegom v tejto sále za pozornosť.

 • Pán poslanec, samozrejme, o prerušení rokovania dám hlasovať, ale ostatné veci, myslím si, sú veľkým omylom. Každý, kto k tomu vystúpil, a tých poslancov bolo 10, mali, samozrejme, pripravené návrhy, ktoré tu aj predniesli. Ja keď aj preruším alebo keď Národná rada bude s tým vaším návrhom súhlasiť, okrem vystúpenia pána poslanca Cabaja už nikto nemá možnosť vystúpiť ani predložiť pozmeňujúce návrhy, lebo možnosť prihlásiť sa do rozpravy už bola ukončená. O tomto procedurálnom návrhu znovu dám hlasovať. Na vaše vystúpenie pán poslanec Miššík a pán poslanec Burian. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Miššík.

 • Vážený pán poslanec, čo je ústavné a čo je protiústavné, posudzuje Ústavný súd ako jediná na to určená autorita v tejto krajine. Na to vás upozorňujem. A verte, že mám právo podpísať pozmeňujúci návrh, o ktorom si myslím, že je dobrý. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa len vyjadriť k tomuto zákonu a myslím, že tento zákon sme vnímali ako aj opozícia ako pozitívne riešenie existujúceho zákona o sociálnom poistení. Ale musím povedať, že posledné, by som povedal, také vtlačenie do zákona rôznych zaujímavých vecí, ako je povedzme ten pozmeňujúci návrh, o ktorom rozprával predseda výboru pre sociálne veci pán Tkáč, a zároveň včera sme boli svedkami veľmi takého impozantného vystúpenia pána ministra zdravotníctva, keď nás chcel presvedčiť o nenormálnosti, akože je normálna vec, takže si myslím, že tento zákon začína nadobúdať nejaký iný ráz, ako sme uvažovali pri hlasovaní. Preto sa plne stotožňujem s návrhom pána predsedu výboru, a preto si tiež myslím, že by sme mali tieto pozmeňujúce návrhy prebrať vo výbore. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. V rozprave ako posledný vystúpi pán poslanec Cabaj. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte, aby som upozornil túto ctenú snemovňu na jednu skutočnosť, ktorú si asi nikto neuvedomil, alebo v záujme toho, že už sa tak veľmi ponáhľa, nebola ochotná sa zaoberať tým, čo je pre nás písmo sväté a to je rokovací poriadok.

  Ak v tomto parlamente odznejú pozmeňujúce návrhy, ktoré idú nad rámec novely, má právo predkladateľ sa vyjadriť k týmto návrhom, zároveň ten, kto tento návrh predložil, má právo vzniesť námietku, o ktorej tento parlament hlasuje, či sa o tom bude hlasovať alebo nebude, bez ohľadu na to, či predkladateľ súhlasil alebo nesúhlasil. Takže to je jeden krok.

  Druhý. Tým, že pán minister vystúpil, otvoril rozpravu a posunuli sme hlasovanie niekde inde, ale na druhej strane treba upozorniť na skutočnosť, ktorá je v rokovacom poriadku a ktorá hovorí o tom, v prípade, že boli prednesené viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa dotýkajú podstatnej časti predloženého návrhu, je buď v právomoci predsedajúceho, aby požiadal gestorský výbor, aby sa zaoberal týmito predloženými návrhmi a zaujal odborné stanovisko k týmto predloženým návrhom a potom následne aby sme sa dostali do pléna. Samozrejme, je právo aj každého poslanca v tejto rokovacej sále, aby predložil takýto procedurálny návrh.

  A, pán predsedajúci, chcem vás poprosiť, v prípade, že vy nevyužijete toto právo a neposuniete do gestorského výboru tieto návrhy, ktoré tu boli predložené, na zaujatie stanoviska, žiadam vás, aby sa opätovne v tomto parlamente hlasovalo, že tento návrh bude vrátený gestorskému výboru. Samozrejme, neberte to teraz ako vyhrážku, ale ako dobré varovanie, v prípade, že väčšina si trúfa silou hlasov toto prehlasovať, dopredu vyhlasujem, že sa nezúčastníme na hlasovaní, budete si to musieť odhlasovať potom sami.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediná pani poslankyňa Demeterová.

  Mýliť sa je ľudské. Pán poslanec Mikloško, chcete, alebo nie? Ďakujem pekne, takže mal som predsa pravdu. Pani poslankyňa Demeterová ako jediná. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Dvaja. Pán poslanec Opaterný síce má procedurálny, predpokladám.

  Takže najprv pani poslankyňa Demeterová, nech sa páči.

 • Ja len veľmi ľutujem, že vôbec k tejto celej situácii prišlo. Keby boli tí, ktorí pozorne počúvali a prerokovali včera ten zákon, tak vedia, že sa pán minister predtým vyjadril k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom a aj určil, môžeme si to dať prehrať, a aj určil, ktoré sú nad rámec. To znamená, že zbytočne k tomuto celému cirkusu prišlo.

 • Pani poslankyňa, ja vás chcem len upozorniť, že zbytočne preto, lebo pán minister vystúpil. Keby nevystúpil, tak, samozrejme, sa neotvorí rozprava. Takže, pán poslanec Cabaj, môžete reagovať na faktickú poznámku, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, už ste to povedali pánu ministrovi, nemusím mu to zopakovať.

 • S procedurálnym návrhom pán poslanec Opaterný, nech sa páči. A potom pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem. Len trvám na tom, aby sa o mojom návrhu hlasovalo.

 • Samozrejme, predpokladám, že aj ďalší to isté povedia, tým pádom, ak pristúpime k hlasovaniu, budeme hlasovať o námietke poslanca.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, navrhujem, aby sme v tejto chvíli prerušili rozpravu k tomuto bodu rokovania, a stotožňujem sa s tým návrhom pani poslankyne Demeterovej, aby sme si to dali prehrať.

 • Smiech v sále.

 • Nechcem komentovať, čo by sme mali prehrať.

  Päťminútová prestávka. Prosím pánov predsedov poslaneckých klubov, aby prišli sem a dohodneme sa ako ďalej. Nemá význam hrať tu presilovku, hlavne keď takú silu ani nemáme.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe tejto krátkej porady vám chcem oznámiť, že som sa rozhodol tento návrh zákona znovu postúpiť do gestorského výboru, to znamená, že dnes o týchto procedurálnych návrhoch a ďalších hlasovať nebudeme. Gestorský výbor to prerokuje na základe rozhodnutia predsedu výboru a až potom budúci týždeň pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých podaných návrhoch. To je jedna záležitosť.

  Druhá záležitosť, boli tu podané procedurálne návrhy prerušiť rozpravu, rozprava bola dokončená, takže o tom nemá význam hlasovať.

  Bol tu ďalší návrh pána poslanca Maxona, prehrať to, čo včera tu bolo povedané. Chcem vás teda poprosiť, že tí, ktorí máte záujem, samozrejme, takúto možnosť máte dnes, v pondelok a ešte aj v utorok bez problémov, takže ak niekto má záujem zistiť, čo je v stenografických záznamoch, má takúto možnosť. Takže o tomto bode teraz prerušujem rokovanie.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 645).

  Pani poslankyňa Bauer, nech sa páči, ako spoločná spravodajkyňa máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, v spoločnej správe máme tri pozmeňujúce návrhy...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, väčší pokoj prosím!

 • O bodoch 1, 2 navrhujem hlasovať spoločne s návrhom schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto dvoch bodoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Hlasujeme o tlači 645 – jednorazové príspevky.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 120 poslancov, za návrh 119, proti 1.

  Konštatujem, že tieto dva body zo spoločnej správy sme schválili.

  Pani spravodajkyňa.

 • Ďakujem pekne. Prosím, aby ste dali hlasovať o bode 3 spoločnej správy s odporúčaním výboru neschváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode č. 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 124 poslancov, za 2, proti 101, zdržalo sa 21.

  Konštatujem, že bod č. 3 sme neschválili.

 • Ďakujem. V rozprave boli predložené dva pozmeňujúce návrhy, z toho jeden pozmeňujúci návrh v dvoch alternatívach. Prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Madeja, o prvej alternatíve, v ktorej navrhuje zvýšenie jednorazového príspevku z 1 000 na 2 000 korún.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 54, proti 7, zdržalo sa 63, nehlasoval 1.

  Prvá alternatíva pána poslanca Madeja nebola schválená.

  Nech sa páči.

 • Druhá alternatíva pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Madeja sa týka tiež sumy, navrhuje zvýšenie z 1 000 na 1 500 korún. Nech sa páči, prosím, aby ste dali hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o druhej alternatíve pána poslanca Madeja.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 54, proti 5, zdržalo sa 64, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že ani tento návrh pána poslanca nebol prijatý.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Angyalovej.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Angyalovej.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 121, proti 1, zdržali sa 3.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. To boli všetky pozmeňujúce návrhy prednesené v diskusii. Pán predsedajúci, na základe oprávnení, ktoré mám ako spoločný spravodajca, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 125 poslancov, za návrh 124, proti 1.

  Sme v treťom čítaní.

  Preto otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 124 poslancov, za 121, proti 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tento vládny návrh zákona bol schválený.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o

  Správe o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike (tlač 699).

 • Reakcia z pléna.

 • Pani poslankyňa, aj Rómovia budú, ale rokovali sme v poradí: jedna správa dôverná, druhá správa vyhradená a potom ďalšie dve správy. To je absolútne v poriadku.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tlač 699 – správa o stave boja proti terorizmu. Máte to v laviciach, takže prezentujme sa a hlasujme o tom, že to berieme na vedomie. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 121 poslancov, za návrh 102, proti 1, zdržalo sa 18.

  Konštatujem, že túto správu sme zobrali na vedomie.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  Správe o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky v súvislosti so situáciou v Iraku a udalosťami v Madride (tlač 735).

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tom, že Národná rada berie na vedomie aj túto správu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 123 poslancov, za 90, proti 1, zdržalo sa 32.

  Konštatujem, že Národná rada aj túto správu zobrala na vedomie.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o správe o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003...

 • Hlas z pléna.

 • Keby ste ma nechali dočítať, potom by som aj tú tabuľu.

  Ale nech sa páči, pán poslanec Paška, netrpezlivý.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec Maxon, vtipná poznámka.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte, aby som v mene troch poslaneckých klubov požiadal o doplnenie programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada žiada, aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložili správu o dôvodoch a podmienkach uzatvorenia úverových zmlúv so Svetovou bankou na financovanie projektu modernizácie sektoru zdravotníctva s preukázaním účelu a spôsobov a zároveň aj prehľad účelu a adresátov plnenia spolu so spôsobom a podmienkami výberových konaní alebo priameho zadania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, zaradiť tento bod do programu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 123 poslancov, za návrh 60, proti 11, zdržalo sa 48, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Takže pristúpime k hlasovaniu o

  Správe o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003, takisto aj Priority vlády vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2002 a Stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej komunity za rok 2001 (tlač 682).

  Spoločným spravodajcom je predseda výboru pán poslanec Nagy, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý predložil návrh na uznesenie, avšak najprv odporúčam, aby sme hlasovali o uznesení gestorského výboru, podľa ktorého gestorský výbor odporúča Národnej rade túto správu zobrať na vedomie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 121 poslancov, za návrh 72, proti 16, zdržalo sa 31, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Poslanec Blajsko predložil návrh uznesenia, podľa ktorého Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o kontrole efektívnosti využitia a možného zneužitia finančných zdrojov, ktoré sú uvedené v správe o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 119 poslancov, za 56, proti 2, zdržalo sa 58, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Blajska sme neschválili.

  A preto pristúpime k poslednému hlasovaniu, a to o

  Súhrnnej správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za roky 1999 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a návrh Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008 (tlač 646).

  Pani spoločná spravodajkyňa Majdová, pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Konštatujem, že v rozprave vystúpili dvaja poslanci, ani jeden z nich nepredložil žiaden procedurálny návrh, preto vás prosím, pán podpredseda, nechajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý majú poslanci v spoločnej správe.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 120 poslancov, za návrh 86, zdržalo sa 34.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás informovať, že budúci týždeň v utorok začíname rokovať o 9.00 hodine s tým, že dnes prerušujem rokovanie. A ešte raz, pokračujeme v utorok o 9.00 hodine.

  Predtým ešte, pán predseda výboru Tkáč, nech sa páči procedurálny.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Zvolávam výbor pre sociálne veci a bývanie na utorok na 12.00 hodinu. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 11.49 hodine.