• Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby som mohol otvoriť rokovanie 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Otváram rokovanie 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím prítomných pánov poslancov, aby sme sa stlačením hlasovacieho tlačidla prezentovali, aby som mohol zistiť počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

 • Prezentácia.

 • 114 poslancov prítomných.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky je schopná uznášať sa. Ďalej vás chcem informovať, že overovateľmi na 26. schôdzi Národnej rady budú poslanci Jozef Hrdlička a Ľubica Navrátilová. Ich náhradníkmi Beáta Brestenská a Jaroslav Jaďuš. Na dnešnom rokovacom dni svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Rudolf Žiak a na zahraničnej pracovnej ceste je pani poslankyňa Diana Dubovská. Navrhnutý program 26. schôdze Národnej rady vám bol rozdaný do lavíc. Pristúpime ku schvaľovaniu programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte pred tým, ako dám slovo jednotlivým poslancom, ktorí chcú navrhnúť zmeny alebo doplnenie programu, chcem vás informovať, že na návrh gestorských výborov návrh na voľbu špeciálneho prokurátora uvedie generálny prokurátor Slovenskej republiky, správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska uvedie guvernér Národnej banky a správu o činnosti verejného ochrancu práv uvedie jej predseda, ako aj správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Pristúpime teraz ku schvaľovaniu programu 26. schôdze Národnej rady. Pýtam sa prítomných poslancov, či chce niekto program zmeniť alebo doplniť o ďalšie body programu. Pán poslanec Fico.

 • Ďakujem, pán predseda. Ako prvý návrh dávam, aby sme bod 12 návrhu programu, to je návrhy na voľbu štyroch kandidátov na vymenovanie za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, prerokovali ako posledný bod programu tejto schôdze. To je prvý návrh.

  Druhý návrh, navrhujem, aby sme 20. mája, to je vo štvrtok budúci týždeň, ako prvý bod programu v ten deň prerokovali návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k záväzku vlády Slovenskej republiky odstaviť dva bloky Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice v rokoch 2006 až 2008. Návrh uznesenia máte, pán predseda, predložený pred sebou. Tieto dva procedurálne návrhy . Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. V médiách prebehla správa, že Úrad pre pamäť národa údajne prešetruje eštebácku minulosť 150 poslancov Národnej rady. Bez ohľadu na to, či je táto správa pravdivá, alebo nie, navrhujem, aby sa uzniesla Národná rada na tom, že uloží predsedovi Národnej rady, aby túto skutočnosť prešetril a podal správu plénu Národnej rady najneskôr do konca tejto schôdze. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, chcem požiadať o presunutie bodov 50, 51,52, 53, 54 a 55, ide o takzvané reformné zdravotné zákony, na rokovanie júnovej schôdze. Tým odôvodnením je, že ide o zmenu obrovského rozsahu, kde niektoré zákony boli v konečnom paragrafovom znení schválené vládou len pred pár týždňami, nebola ukončená verejná diskusia, ale čo je najdôležitejšie, ak by tieto zákony prešli do druhého čítania na májovej schôdzi, nenaplnila by sa podmienka minimálne 30 dní, ktoré potrebujeme pre prerokovanie vo výboroch pred druhým čítaním. Nakoniec skúsenosť aj so zákonom 277, ktorý sme prijímali minulý rok, ukázala, že rozsah pozmeňujúcich návrhov a pripomienok je taký obrovský, že to môže spôsobiť vážený problém. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v súvislosti s bodmi programu rokovania Národnej rady venovanými vojnovému konfliktu v Iraku žiadam v mene poslaneckého klubu Ľudovej strany - HZDS do programu tejto schôdze návrh na prijatie uznesenia Národnej rady, ktorým Národná rada požiada vládu Slovenskej republiky, aby v súvislosti s vojnovým konfliktom v Iraku a udalosťami v Madride predložila Národnej rady Slovenskej republiky správu o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • Prosím, aby až do odstránenia poruchy sa poslanci, ktorí chcú podať pozmeňujúce návrhy k programu 26. schôdze, prihlásili rukou. Nech sa páči, pán poslanec Šulaj... Zapnite pána poslanca Šulaja. Páni poslanci, prerušujem na päť minút rokovanie schôdze.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zrejme prestávka, ktorú si vyžiadala technická porucha na našom softvéri, bude trvať dlhšie. Informovali ma, že prenikol vírus do systému, preto poprosím naozaj o pochopenie. Do 13.45. Technici ma informovali, že budú potrebovať čas nevyhnutný na odstránenie tejto poruchy.

 • Prestávka.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Bol som informovaný, že porucha na technickom zariadení bola odstránená. Poprosil by som teraz prítomných pánov poslancov, aby vytiahli svoje hlasovacie karty z hlasovacieho zariadenia a opäť ich vložili naspäť, a poslancov, ktorí boli prihlásení do bodu návrhy na zmeny a doplnenie programu 26. schôdze, aby sa prihlásili znovu. Pán poslanec Polka, Šulaj, Blajsko, Číž, Jarjabek, Opaterný a Hort, Milan. Pán poslanec Maxon. Priebežne sa môžete, páni poslanci, prihlasovať ďalej. Prosím? Dušan, radšej všetci nech sa prihlásia, čo chceli. Pán poslanec Kozlík, tí, ktorí už svoje návrhy preniesli, tie mám zapísané, takže pán poslanec Fico, Abelovský, Paška, Kozlík. Posledný bol pán poslanec Šulaj, ktorý chcel predniesť, ale pri jeho návrhu som prerušil rokovanie. Takže už tí, ktorých som čítal, tí už sa nemusia prihlásiť. Tie návrhy považujem za podané. Nech sa páči, pán poslanec Šulaj a potom Polka. Nech sa páči, pán poslanec Šulaj.

 • Vážený pán predseda, dovoľujem si po krátkej softvérovej prestávke v súlade s ustanovením § 24 rokovacieho poriadku doplniť program schôdze o nasledovný bod: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky predložiť podľa § 128 rokovacieho poriadku správu o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch, do konca volebného obdobia. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa pánovi poslancovi Šulajovi, že som ho predbehol. Trénujem na Milionára, takže mám taký rýchly stisk. Pán predseda, dovoľte, aby som navrhol zaradiť do programu tejto májovej schôdze aj správu o činnosti, o bezpečnostnej situácii, ktorú predkladá ministerstvo vnútra, je to parlamentná tlač 632. Táto správa korešponduje so správami o činnosti verejného ochrancu práv a hlavne o správe o činnosti z Prokuratúry Slovenskej republiky. Navrhujem, aby bola zaradená ako bod č. 92 na záver tohto rokovania. Je rozdaná, je medzi poslancami. Pán predseda, dovoľte mi ešte v tejto súvislosti, aby som vás požiadal, aby ste vy požiadali ako predseda Národnej rady ministra vnútra o vysvetlenie stanoviska policajného prezidenta, myslím, že sa volá pán Spišiak, pretože...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Minúta bola na podanie pozmeňujúceho návrhu. Zapnite ešte pána poslanca Polku.

 • Tento pán viceprezident v časopise Formát 3. mája tohto roku v rozhovore pod názvom Prezývku Katani nemám rád, na otázku novinára, či má organizovaný zločin svoje chápadlá aj v Národnej rade, odpovedal, citujem: „Áno, o niektorých ľuďoch vieme presne, o niektorých máme len operatívne informácie. Snažíme sa nájsť dôkazy, ktoré by obstáli aj pred súdmi a toto prepojenie eliminovať. Nemôžem však povedať, koľkých ľudí sa to týka.“ Je niekoľko ustanovení trestného zákona, nehovoriac o ustanoveniach zákona o Policajnom zbore, ktoré tento pán policajný viceprezident porušil, a to už nechcem hovoriť o etike. Ja sa osobne domnievam, že sedím medzi ľuďmi, ktorí sú absolútne čistí, pokiaľ ide o ich styky s mafiou.

 • Žiadal som vás, pán predseda, aby ste požiadali pána ministra vnútra o vysvetlenie. Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Blajsko.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v minulosti bol vypracovaný Národný program ochrany starších ľudí. Bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 79 z 21. januára 1999 a v zmysle rokovacieho poriadku vo väzbe na reformy a s tým súvisiace sociálno-ekonomické dopady na túto skupinu obyvateľov žiadam, aby vláda Slovenskej republiky predložila na júnovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o plnení Národného programu ochrany starších ľudí.

 • Ďakujem, pán predseda. Dovoľte, aby som predložil návrh na doplnenie programu súčasnej schôdze Národnej rady o nový bod programu, a to návrh na uznesenie Národnej rady, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada, aby vláda Slovenskej republiky predložila situačnú správu o stave reformy verejnej správy v Slovenskej republike. Toto uznesenie v písomnej podobe majú páni kolegovia vo svojich laviciach, tak nebudem ďalej o tom hovoriť, len chcem vás požiadať, aby ste tento bod programu, vzhľadom na to, že pravdepodobne nebude potrebné viesť diskusiu o ňom, aby sme ho zaradili hneď po skončení prerokovaní bodov v skrátenom konaní. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda. Sťahujem svoj návrh na novelu zákona č. 317 z roku 1992 Zb., tlač 676, ktorý je uvedený pod bodom 48.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, chcem dať návrh v zmysle § 24 zákona o rokovacom poriadku, aby sme vyradili z navrhovaného programu 26. schôdze Národnej rady body č. 15, 16 a 17, pričom žiadam, aby sa o všetkých týchto bodoch z pohľadu ich vyradenia hlasovalo osobitne. Slovenská republika je pevnou súčasťou koaličných síl v Iraku, ktoré garantujú nielen to, aby sme sa dokázali postaviť spoločne proti terorizmu, ale aj aby sa v Iraku postupne zaviedla demokratická vláda.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, ja toho mám trošku viac, pán predseda, poprosil by som, aby ma nevypínali. Budem veľmi stručný.

 • Porosil by som potom, písomne keby ste.

 • Národná rada Slovenskej republiky žiada podpredsedu vlády Pála Csákyho o predloženie podrobnej správy o čerpaní verejných zdrojov na zabezpečenie osláv vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO. Národná rada Slovenskej republiky žiada podpredsedu vlády Pála Csákyho o predloženie správy o pripravenosti Slovenskej republiky využívať prístupové fondy na program revitalizácie kultúrnych pamiatok a rozvoj turizmu a o stave a problémoch, ktoré v týchto oblastiach zaznamenáva ministerstvo kultúry a ministerstvo hospodárstva ako kompetentné orgány štátnej správy. Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry Slovenskej republiky o poskytnutie správy o pripravenosti rezortu obmedziť rozsah podpory kultúrnych...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Zapnite pána poslanca Jarjabka. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, dokončím veľmi rýchle. Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry Slovenskej republiky o poskytnutie správy o pripravenosti rezortu obmedziť rozsah podpory kultúrnych aktivít z verejných zdrojov na základe východísk štátneho rozpočtu do roku 2007 a v súvislosti s povinnosťami štátnej kultúrne reprezentácie, ktoré nám vyplývajú z prijatia do Európskej únie.

  Po štvrté, Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky o poskytnutie správy o pripravených projektoch na podporu Slovákov žijúcich trvale alebo dočasne v zahraničí, najmä o programe podpory informovanosti o vývoji v materskom štáte aj v súvislosti s nevyhnutnou prípravou satelitného vysielania Slovenskej televízie, aktuálnymi problémami vo financovaní Radio Slovakia International.

  Po piate, Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry o predloženie správy o nelegálnom vývoze slovenských kultúrnych pamiatok do zahraničia v minulosti a zoznamu kultúrnych pamiatok, ktoré...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Čiže Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra kultúry o predloženie správy o nelegálnom vývoze slovenských kultúrnych pamiatok do zahraničia v minulosti a zoznamu kultúrnych pamiatok, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v majetku zahraničných inštitúcií a jednotlivcov, prípadne sú evidované ako stratené.

  A posledný bod, buďte taký láskavý, poprosil by som informáciu predsedu parlamentu alebo ním povereného podpredsedu parlamentu ohľadne oficiálnej sťažnosti parlamentu na redakciu časopisu Plus 7 dní. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem navrhnúť osobitný bod rokovania tohto pléna Národnej rady s týmto názvom: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada, aby vláda Slovenskej republiky predložila správu o plnení uznesení Národnej rady Slovenskej republiky za toto volebné obdobie. Svoj návrh odôvodňujem tým, že Národná rada v pléne prijala viacero závažných uznesení a vláda k týmto uzneseniam neprijala žiadne stanovisko a niektorým týmto uzneseniam sa vôbec nevenovala, čo je podľa môjho názoru v parlamentnej demokracii neakceptovateľné. Ďakujem.

 • Toľko návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 26. schôdze. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch. Prvý podal pán poslanec Fico, ktorý žiada, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie k záväzku vlády odstaviť dva bloky Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a žiada vládu, aby vyvinula všetko úsilie a prijala nevyhnutné opatrenia na oddialenie termínu odstavenia dvoch blokov Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Prosím operátorov, keby mi mohli výsledky hlasovania oznámiť. Nie, páni poslanci. Výsledok prvého hlasovania, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 132 poslancov prítomných, 13 nehlasovalo, 61 hlasovalo za, 26 proti, 32 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Fico ďalej navrhol, aby sme preradili rokovanie o bode 12, ktorým je voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu, z bodu 12 ako posledný bod programu rokovania 26. schôdze. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 63 za návrh, 33 proti, 39 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Abelovský navrhuje, aby uznesením Národná rada Slovenskej republiky poverila predsedu Národnej rady rokovať s predsedom Ústavu pamäti národa o vykonávaní lustrácií poslancov Národnej rady a aby o výsledku rokovania podal ešte počas tejto schôdze Národnej rady informáciu. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. O tomto sme rokovali aj na poslaneckom grémiu, kde som dobrovoľne prijal...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 118 za návrh, 1 proti, 8 sa zdržalo, 9 nehlasovalo.

  Aj bez tohto hlasovania návrh pána predsedu Vetešku z poslaneckého klubu HZDS o vyriešení tohto problému.

  Pán poslanec Paška ďalej navrhol, aby body uvedené pod číslami 50, 51, 52, 53, 54, 55 boli odložené na júnovú schôdzu Národnej rady. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 63 za, 54 proti, 21 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Kozlík žiada, aby sme doplnili rokovanie schôdze o prijatie uznesenia, ktorým Národná rada žiada vládu, aby vzhľadom na vývoj situácie v Iraku ako aj posledné udalosti v Madride predložila správu o krokoch vlády zabezpečujúci vyššiu mieru ochrany občanov Slovenskej republiky. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 85 za, 49 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh pána poslanca Kozlíka sme schválili.

  Pán poslanec Šulaj žiada, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu o predloženie správy o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne jednotlivých regiónov Slovenska a o pripravovaných opatreniach na odstránenie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 74 za návrh, 10 proti, 53 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Polka navrhol dva body, o ktoré chce doplniť program schôdze. A to, aby... Páni poslanci, v tejto chvíli si dovolím požiadať o pokračovanie v rokovaní a v prípade, ak budeme v bode hlasovania, budeme hlasovať, ak nebude hlasovacie zariadenie a technika v poriadku, konzervatívnym spôsobom, zdvihnutím ruky, pretože vis major nevieme ovplyvniť. Pán poslanec Polka žiada, aby sme doplnili rokovanie schôdze o ďalší bod programu a to o správu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike, ktorú doručila vláda pod tlačou 632 poslancom Národnej rady, ktorú však neprerokovali zatiaľ výbory, a navrhuje, aby sme túto správu zaradili ako 90. bod programu, 92. programu, teda na záver rokovania 26. schôdze Národnej rady.

  Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Prosím skrutátorov. Páni poslanci, považujem toto hlasovanie za takmer jednohlasné a vašu vôľu, ktorú ste vyjadrili pri podpore tomuto bodu programu, s tým, že súhlasíte, aby sme zaradili bod programu na rokovanie. Ďalej pán poslanec žiada, aby predseda Národnej rady požiadal ministra vnútra o vysvetlenie stanoviska viceprezidenta Policajného zboru pána Spišiaka o vyjadrenia, ktoré vzniesol na adresu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa. Vlastne ministra vnútra. Prosím, páni poslanci, kto je za prijatie tohto návrhu? Väčšina poslancov je za zaradenie tohto bodu programu. Pán poslanec Blajsko. Predložiť správu o plnení Národného programu ochrany starších ľudí. Prosím, páni poslanci, vyjadrime svoju vôľu hlasovaním. Prosím skrutátorov, pretože v tejto chvíli nedokážem... (Ruch v rokovacej sále.) Prosím, páni poslanci, prosím! Poprosil by som pána poslanca Heribana a Milana Horta, keby zrátali hlasy v sektore koaličnom. Pána poslanca Harnu a pána poslanca Minárika v sektore opozično-koaličnom a pána poslanca Zalu a Cabaja v sektore opozičnom a predsednícky stôl, pána poslanca Kaliňáka. Prosím, páni poslanci. Prosím, pán poslanec Heriban, počet 12. Páni poslanci, najskôr potrebujem zistiť počet prítomných poslancov a z prítomných poslancov...

 • Ruch v sále.

 • Prosím, páni poslanci, prerušujem na minútu rokovanie. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby sa dostavili na krátku poradu sem, za predsednícky stôl.

  Panie poslankyne, páni poslanci, žiaľ, porucha na technickom zariadení sa zdá byť vážnejšia, ako sme predpokladali, ja odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky a pri hlasovaniach sme postupovali spôsobom verejného hlasovania s použitím skrutátorov, ktorých si Národná rada Slovenskej republiky na začiatku tohto volebného obdobia zvolila. Ja oznámim mená skrutátorov - pán poslanec Jaďuš, Kolesár, Mušková, Urbáni, Galbavý, Horváth, Zoltán, Ľubica Navrátilová, Monika Beňová, Igor Federič, Maroš Kondrót, Ivan Farkaš, Gábor Gál, Pavol Abrhan, Jozef Šimko, Beáta Brestenská, Jozef Heriban a Jozef Hrdlička. Prosím teraz, páni poslanci! Áno, áno. Nech sa páči, pán poslanec Fico. Zapnite pána poslanca Fica. Dá sa.

 • Pán predseda, rešpektujem vašu snahu, aby sme maximálne efektívne využili čas, ale ja nepoznám jedno jediné hlasovanie rukou, ktoré by prebehlo dôstojne na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Dávam preto procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie do okamihu opravy tejto technickej chyby.

 • Pán poslanec, ja dám hlasovať o vašom návrhu, ale je dôstojné hlasovanie aj zdvihnutím ruky, záleží na nás, ako to dokážeme zvládnuť. Prosím, páni poslanci, budeme hlasovať. Páni poslanci, prosím skrutátorov teraz, ktorých som prečítal, pán poslanec, z HZDS skrutátori Jaďuš, Kolesár, pani poslankyňa Mušková nie je prítomná, Urbáni za HZDS. Za SDKÚ pán poslanec Galbavý a pán poslanec Horváth, pani poslankyňa Ľubica Navrátilová, z poslaneckého klubu Smer Monika Beňová, Igor Federič, Maroš Kondrót, SMK Ivan Farkaš, Gábor Gál, KDH Pavol Abrhan, Jozef Šimko, ANO Beáta Brestenská, Jozef Heriban a KSS Jozef Hrdlička. Aby pri hlasovaní, páni poslanci, odporúčam, aby sme hlasovali tak, že najskôr sa opýtam prítomných pánov poslancov, kto je za návrh, ktorý bol podaný, skrutátori oznámia počet poslancov hlasujúcich za, položím otázku, kto sa zdržal hlasovania, skrutátori oznámia počet poslancov, ktorí sa zdržali, kto je proti a na základe súčtu - a kto nehlasoval - a na základe súčtu týchto hlasovaní vyhodnotíme výsledok hlasovania. Je s takýmto postupom súhlas, páni poslanci? Pán poslanec Vavrík, zapnite pána poslanca Vavríka.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, ja som diskutoval s technikmi, ten vírus sa opätovne vracia pravdepodobne z dôvodu, že ho niektorí máme, teda niektorí z nás poslancov v našom notebooku a keď sme pripojení na sieť, tak ho stále posielame naspäť. Keby ste vyzvali kolegov, aby odpojili všetku výpočtovú techniku, svoju, lebo inak neurobíme nápravu hlasovacieho zariadenia, aby sa dnes nepripájali na sieť tu v parlamentu.

 • Páni poslanci, prosím, v záujme čo možno najrýchlejšieho odstránenia poruchy vás poprosím, keby ste svoje osobné počítače v tejto chvíli vypli zo systému, aby sme umožnili ľahšie odstránenie poruchy. Pán poslanec Fico navrhuje, aby sme prerušili rokovanie až do odstránenia technickej poruchy a pokračovali v hlasovaní až po odstránení tejto poruchy. Prosím, kto je za tento návrh? Prosím skrutátorov. Prosím pána poslanca Jaďuša, Kolesára, Urbániho, aby nahlásili zo sektoru, ktorý... Páni poslanci prosím o pokoj!

  Pani poslankyňa, prosím vás, aby ste sa dohodli, ale najskôr odhlasujeme a potom preruším schôdzu. Pán poslanec Jaďuš, za 49, pán poslanec Kondrót, koľko? 25. Pán poslanec Galbavý, za 15. Páni poslanci, väčšina poslancov Národnej rady hlasuje za prerušenie schôdze Národnej rady, celkom 89.

  Pán poslanec Lintner ešte chce, zapnite pána poslanca Lintnera.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa chcem všetkým kolegom, kolegyniam ospravedlniť, lebo v tomto zmätku som mylne hlasoval za posunutie zákonov o zdravotníckej reforme, takže to hlasovanie bolo mylné z mojej strany, samozrejme, nemôžem taký návrh podporiť. Pán minister, ospravedlňujem sa, ale proste v tejto hektike som stlačil zlé tlačidlo. Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, do 16.00 hodiny prerušujem rokovanie schôdze. Pani poslankyne, páni poslanci, zvolávam rokovanie poslaneckého grémia. Poprosím členov poslaneckého grémia, aby sa dostavili na rokovanie.

 • Prerušenie rokovania o 14.36 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 16.17 hodine.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Bol som informovaný, že porucha na našom zariadení bola odstránená. Ešte pred tým, ako pristúpime k hlasovaniu, by som poprosil, páni poslanci, aby ste vytiahli svoje hlasovacie karty z hlasovacieho zariadenia, páni poslanci, a vrátili ich späť, tým by sme podľa odporúčania technikov mali sfunkčniť hlasovací systém. Budeme pokračovať v hlasovaní o návrhu, ktorý podal pán poslanec Blajsko. Budeme opakovať hlasovanie, poprosím, zapnite pána poslanca Blajsku, aby mohol svoj návrh zopakovať. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci. V minulosti bol vypracovaný Národný program ochrany starších ľudí. Bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 79 v roku 1999 a v zmysle rokovacieho poriadku vo väzbe na reformy a s tým súvisiace sociálno-ekonomické dopady na túto skupinu obyvateľstva žiadam, aby vláda Slovenskej republiky predložila na júnovú schôdzu Národnej rady správu o plnení Národného programu ochrany starších ľudí, lebo doteraz žiadne také vyhodnotenie nebolo vypracované.

 • Poprosím teraz poslanecké kluby, ktoré rokovali počas prerušenia rokovania schôdze, aby sa poslanci dostavili do rokovacej sály na hlasovanie. Budeme hlasovať teraz o návrhu pána poslanca Blajska tak, ako ho uviedol. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 75 za návrh, 3 proti, 42 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Číž navrhol uznesenie, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila správu o situačnej správe o stave reformy verejnej správy Slovenskej republiky a aby sme zaradili tento bod programu po skončení hlasovania prerokovania bodov v skrátenom legislatívnom konaní. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 61 za, 14 proti, 52 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Opaterný ako navrhovateľ žiadal stiahnuť z rokovania 26. schôdze, ja len informujem o návrhu, ktorý predniesol, o tom hlasovať nebudeme.

  Pán poslanec Hort navrhol vypustiť z rokovania body 15, 16 a 17, o každom zvlášť. Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o bode 15.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 71 za návrh, 39 proti, 19 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Budeme hlasovať o bode 16, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 98 za, 24 proti, 13 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh.

  Budeme hlasovať o vypustení bodu 17, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 81 za návrh, 33 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Jarjabek podal ďalšie návrhy do programu, ktorým navrhuje, aby Národná rada požiadala podpredsedu vlády Csákyho o predloženie podrobnej správy o čerpaní verejných zdrojov na zabezpečenie osláv vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 71 za, 4 proti, 60 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh, ktorým žiada pán poslanec, aby Národná rada požiadala podpredsedu vlády o predloženie správy o pripravenosti Slovenskej republiky využívať prístupové fondy na program revitalizácie kultúrnych pamiatok a rozvoj turizmu a o stave a problémoch, ktoré v týchto oblastiach zaznamenáva ministerstvo kultúry a ministerstvo hospodárstva ako kompetentné orgány štátnej správy. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 76 za, 5 proti, 59 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďalej žiada pán poslanec Jarjabek, aby Národná rada požiadala ministra kultúry o poskytnutie správy o pripravenosti rezortu obmedziť rozsah podpory kultúrnych aktivít z verejných zdrojov na základe východísk štátneho rozpočtu do roku 2007 v súvislosti s povinnosťami štátnej kultúrnej reprezentácie, ktoré nám vyplývajú z prijatia do Európskej únie. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 73 za, 5 proti, 61 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďalej pán poslanec Jarjabek žiada, aby Národná rada požiadala ministra zahraničných vecí o poskytnutie správy o pripravovaných projektoch na podporu Slovákov žijúcich trvale alebo dočasne v zahraničí, najmä o programe podpory informovanosti o vývoji v materskom štáte aj v súvislosti s nevyhnutnou prípravou satelitného vysielania Slovenskej televízie, aktuálnymi problémami vo financovaní Radio Slovakia International. Prosím, páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 109 za návrh, 2 proti. Prosím o pokoj, páni poslanci! 23 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďalej pán poslanec Jarjabek navrhol, aby Národná rada požiadala ministra kultúry o predloženie správy o nelegálnom vývoze slovenských kultúrnych pamiatok do zahraničia v minulosti a zoznamu kultúrnych pamiatok, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v majetku zahraničných inštitúcií a jednotlivcov, prípadne sú evidované ako stratené. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 69 za, 7 proti, 62 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Jarjabek žiada ďalej, aby predseda parlamentu alebo ním poverený podpredseda informoval o krokoch parlamentu súvisiacich s oficiálnou sťažnosťou parlamentu na informácie uvedené v redakcii časopisu Plus 7 dní. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 113 za, 24 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Posledný návrh podal pán poslanec Maxon, ktorý navrhuje uznesenie, ktorým Národná rada žiada vládu o predloženie správy o plnení uznesení, ktoré vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky za toto volebné obdobie Národná rada prijala. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 95 za návrh, 42 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme odhlasovali všetky návrhy, ktoré poslanci predložili k zmene a doplneniu programu 26. schôdze Národnej rady.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu programu so schválenými zmenami. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 104 za, 8 proti, 26 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o prvom bode programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 273/1994 o zdravotnom poistení, o financovaní zdravotného poistenia a o občianskych zdravotných poisťovniach v znení neskorších predpisov.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh na skrátené legislatívne konanie uviedol pán minister zdravotníctva Rudolf Chmel. Nech sa páči, pán Zajac.

 • Smiech. Potlesk.

 • Nech sa páči, máte slovo. Pán minister, máte slovo.

 • Áno, ďakujem pekne. Musím konštatovať, že v parlamente je ťažká virologická situácia.

 • Už to dozrieva na veľkú reformu všetkého možného...

 • Prosím, aby ste nekomentovali stav v parlamente, pán minister.

 • Smiech. Potlesk.

 • Môžete komentovať stav vo vláde Slovenskej republiky,

 • Smiech. Mohutný potlesk.

 • aby ste sa venovali návrhu, ktorý z poverenia vlády máte predniesť. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Chcem požiadať parlament o súhlas so skráteným konaním, ktorý vláda schválila na svojom zasadaní. A ide o skrátené konanie, zmenu zákona č. 273/1994 o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších zákonov. Vláda na svojom zasadnutí 31. marca v uznesení 282 schválila spôsob oddlženia takzvaných problematických častí rezortu zdravotníctva a kalkulácie finančnej náročnosti tohto oddlžovania. Zákonom č. 671/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. sa tento zákon zmenil tak, že došlo a doplnilo sa ustanovenie k § 54a o zdravotnom poistení o ďalší odsek, podľa ktorého z exekúcie z výkonu rozhodnutia je vylúčený aj majetok poisťovní, bez ktorého nemožno plniť úlohy. V poslednej dobe sa ukazuje, že znenie tohto paragrafu nie je úplne jednoznačné a dostatočne jasné, pretože dochádza k rôznym interpretáciám nielen zo strany exekútorov, ale aj senátov súdov rôznych stupňov. A chýba zatiaľ zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva je toho názoru, že postup súdnych exekútorov vo vzťahu k štátnym zdravotným zariadeniam a zdravotným poisťovniam ako povinným v exekučnom konaní nie je vždy v súlade s exekučným poriadkom. Na základe toho sme pripravili krátku novelu a pre dôvod, že hrozia vysoké škody, národohospodárske škody, hlavne v oblasti verejných financií, žiadame, vláda Slovenskej republiky žiada parlament, aby súhlasil so skráteným legislatívnym konaním a odsúhlasil návrh zákona, ktorý je pod bodom 5 súčasného programu parlamentu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pani poslankyňu Záborskú, predsedníčku výboru pre zdravotníctvo, aby informovala o výsledku prerokúvania návrhu vlády vo výbore. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia poslanci, vážení páni ministri. Dovoľte mi, aby som vám predložila informáciu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 273/1994 o zdravotnom poistení, tlač č. 663. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 678 z 23. apríla 2004 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení na prerokovanie Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo v termíne ihneď. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval predložený vládny návrh na svojej 25. schôdzi 29. apríla 2004 a poveril ma ako spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona. Výbor po rozprave pristúpil k hlasovaniu o návrhu uznesenia vysloviť súhlas s vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona č. 273/1994. Výbor neprijal platné uznesenie k predloženému návrhu, pretože v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nehlasovala za návrh nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 11 bolo prítomných 10, za návrh hlasovalo 5 poslancov, proti bol 1 poslanec a 4 poslanci sa hlasovania zdržali. Vážený pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu. Ústne sa do rozpravy hlásia traja páni poslanci, písomné prihlášky do rozpravy som nedostal. Pán poslanec Paška, Džupa, Muňko. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi niekoľko poznámok k prednesenému návrhu. Už od roku 1996 sa vinie v slovenskom zdravotníctve niť obrovských a nekorektných zásahov do uplatňovania vlastníckych práv a vymožiteľnosti práva. Od roku 1996 počúvame tie isté reči, ktoré tu pred chvíľou predniesol pán minister zdravotníctva, o tom, aké obrovské národohospodárske škody hrozia len z dôvodu uplatňovania právnych nárokov. Dovoľte mi vyjadriť svoj názor - a nielen svoj - ale aj nesúhlas kolegov zo Smeru k tomuto návrhu a odôvodniť ho. Je absolútne nepredstaviteľné, aby sme opäť postupovali spôsobom, ktorý už niekoľko rokov potláča základný princíp práva, a to je princíp právnej istoty. Dovolím si, pán minister, polemizovať s tým, čo ste tvrdili o právnom názore ministerstva zdravotníctva. Je mi veľmi dobre známy list, ktorým sme sa obrátili aj na tu prítomného pána ministra spravodlivosti, ktorého ste žiadali, aby zasiahol disciplinárnym konaním proti exekútorom a aby vyvodil dôsledky z ich protiprávneho konania. Myslím, že ministerstvo spravodlivosti zaujalo ten najsprávnejší postoj a veľmi jasne označilo postavenie § 54 spomenutého zákona, ktorý sme, mimochodom, už v roku 2002 v tejto snemovni v skrátenom legislatívnom konaní upravovali, pretože už v tom období a na začiatku tohto volebného obdobia sme sa stretávali s tým istým problémom. Záverom listu pán minister konštatoval, že konanie exekútorov nie je v rozpore so zákonom a že práve uplatňovanie, alebo bránenie výkonu súdnych rozhodnutí v oblasti pohľadávok z poskytnutej zdravotníckej starostlivosti nie je v súlade nielen s Ústavou Slovenskej republiky, ale po 1. máji bude v ostrom a príkrom rozpore so všetkými právnymi normami Európskej únie, ktorej členom sme sa stali.

  Dovoľte niekoľko poznámok. Kumulovaný dlh k roku 2003 podľa údajov ministerstva zdravotníctva a štatistiky je 32 miliárd korún. Objem zdrojov, verejných zdrojov, ktoré v roku 2004 používa slovenské zdravotníctvo, je niečo cez 64,5 miliardy korún. Ak by v tomto štáte bolo vymožiteľné právo a ak by každý dodržiaval zákony o účtovníctve a zákony obchodného práva, do šiestich mesiacov by každý poskytovateľ pri tomto dlhu pri jednoduchom prepočte mal byť uspokojený. Dnes práve zabránenie výkonu súdnych rozhodnutí je tým najväčším zdrojom korupcie a klientelizmu v manažmentoch najmä štátnych zdravotníckych zariadení. Preto mi dovoľte veľmi ostro sa ohradiť opäť proti používanej schéme, ktorá sa tu vinie, ako som povedal, od roku 1996, a požiadať ctenú snemovňu, aby sme návrh na skrátené legislatívne konanie odmietli.

  A dovoľte už posledný citát aj v súvislosti s tým, čo nás čaká na tejto schôdzi, hovorím o balíku reformných zákonov, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť charakter slovenského zdravotníctva a konvertovať ho práve do jurisdikcie obchodného práva, a využijem tento priestor, aby som sa pána ministra spýtal, aký bude rozdiel medzi peniazmi, ktoré v dôvodovej správe k tomuto zákonu definujete ako neexekvovateľné do 31. 12., a aký bude rozdiel medzi nimi po 1. 1.? Čo sa stane, ak náhodou vaša reforma nebude fungovať podľa vašich predstáv a ak akciové spoločnosti, či už zdravotné poisťovne, alebo aj štátne akciové spoločnosti, ktoré navrhujete, budú produkovať zisk. Opäť bude táto snemovňa v skrátenom legislatívnom konaní počúvať tie isté argumenty a opäť budeme brániť výkonu vlastníckych práv.

  A posledná poznámka na záver. Z objemu dlhov, o ktorých som hovoril, a ktorých je asi 32 miliárd, s výnimkou štátnych monopolov, vážení, hovoríme o majetkových právach súkromných vlastníkov. A niektorí z nich čakajú od roku 1996 alebo 1997 na uplatnenie svojich práv a nečudujme sa, a to je naozaj už úplne na záver a s tým končím, ak štát, ktorý je takým istým paritným subjektom práva, používa z hľadiska uprednostňovania veriteľa a nedodržiavania zákona také postupy, aké používa dnes štátna akciová spoločnosť Veriteľ, že jednoducho, naozaj, aj takéto zdanlivo veľmi legitímne nároky, ktoré, bezpochyby - a ja to uznávam -, by mohli pomôcť niektorým, najmä veľkým nemocniciam, ktoré sa dnes ocitli na okraji finančnej núdze, aby prežili, ale jednoducho, tento princíp je naozaj pre nás neakceptovateľný. Preto vás žiadam, aby sme návrh na skrátené legislatívne konanie neprijali. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Madej s faktickou poznámkou. Pýtam sa, či ešte niekto sa chce vyjadriť k vystúpeniu vo faktickej poznámke. Nie. Končím možnosť ďalších prihlášok. Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Vyslovené s „ď“.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Madej,

 • Vyslovené s „d“.

 • Vyslovené s „d“.

 • Pán minister, v dôvodovej správe návrhu zákona ma dosť pobavila jedna veta, ktorá sa týka tých, ktorí platia zdravotným poisťovniam a sú povinní na základe prikázanej pohľadávky platiť tým, ktorým majú podľa rozhodnutia exekútora, a podľa vášho názoru sú tak navádzaní na porušovanie zákona, s ktorým je spojená trestná zodpovednosť podľa ustanovenia a podľa § 148a Trestného zákona. Je to naozaj veľmi zaujímavý právny názor, o ktorom by som rád diskutoval s vami na výbore. Dovolil by som si pripomenúť vám rozhodnutie ústavného súdu č. 21/2000, na ktoré ste sa odvolávali, ale pravdepodobne ste si právnu vetu v tomto rozhodnutí, tú základnú, neprečítali, dovolím si pripomenúť. Nútený výkon súdnych rozhodnutí a iných rozhodnutí je súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Preto pri jeho zákonnej úprave treba dbať na to, aby prístup k súdnej ochrane v exekučnom konaní nebol diskriminačný, bez primeraných a objektívne zdôvodniteľných okolností. V žiadnom právnom poriadku podľa rozhodnutia ústavného súdu takéto legislatívne úpravy v právnom štáte, podľa názoru ústavného súdu, nie sú vôbec prístupné. Hovorím to preto, že naozaj, možno veci, ktoré sa podľa vášho názoru zdajú potrebné, by som nepovyšoval nad to, aby som nimi spochybňoval princíp právneho štátu. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Džupa, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, dámy poslankyne, páni poslanci, pán minister. Zdieľam argumenty, ktoré predniesol pán poslanec Paška s tým, že hneď úvodom vyslovujem stanovisko klubu poslancov Národnej rady za Ľudovú stranu - HZDS, ktorý odporúča Národnej rade, aby sme neschválili pokračovanie v skrátenom konaní pri schvaľovaní tejto novelizácie zákona.

  K argumentom, ktoré predniesol pán poslanec Paška, si dovoľujem pripojiť nasledujúce fakty. Zaiste, je to pri argumentácii na podporu prijatia tejto novely, zaiste veľmi silným faktom je to, že naoko alebo na prvý pohľad je určený a má slúžiť predovšetkým zdravotníckym zariadeniam, ktoré sa boria s problémami pri financovaní svojej činnosti pri zabezpečovaní prevádzky. O to zložitejšia situácia je preto, lebo vlastníctvo týchto zdravotníckych zariadení dnes má pomerne širokospektrálne postavenie v systéme siete zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky. Na túto skutočnosť sme poukazovali a poukazujeme vlastne v priebehu celého volebného obdobia. Poukazovali sme na to v prípade, ak sa schvaľovala decentralizácia, keď prechádzalo zriaďovateľstvo zdravotníckych zariadení na rôzne subjekty, počnúc obcami cez verejnoprávne inštitúcie až po vyššie územné celky.

  Táto ambícia zákona uchrániť možnosť exekučného konania voči zdravotníckym zariadeniam, zvlášť lôžkovej starostlivosti, je sympatická. Ak si však prečítame celú dôvodovú správu, aj v samotnej správe je napísaný skutočný dôvod. Povedal ho pán poslanec Paška, zopakujem ho. Táto novela je určená hlavne na to, aby sa zlepšili podmienky akciovej spoločnosti Veriteľ a až na druhom mieste je záujem ochrany zdravotníckych zariadení. Ak k tomu prirátame časové obdobie do 31. 12., keď má v tomto roku končiť účinnosť tohto zákona, a porovnáme túto zdanlivo nenápadnú novelu so znením a obsahom zákonov, ktoré sú pripravené pre prvé čítanie na túto schôdzu Národnej rady, aj tam vidíme určité možnosti, hlavne v období pred nadobudnutím účinnosti nových zákonov v prípade, že prejdú do druhého a tretieho čítania, účinnosť je rôzna a načasovaná od 1. 6., 1. 7. až do 1. 1. 2005. Z týchto zásadných dôvodov nemôžeme súhlasiť, aby bola novela prerokovaná narýchlo v skrátenom konaní a odporúčame nepodporiť tento návrh vlády Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Posledný do rozpravy je prihlásený pán poslanec Muňko. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorý je navrhnutý na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní, novela zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovania zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov predstavuje upresnenie, aký majetok je vylúčený z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov čo do vecnosti. Doplnenie povinnosti uloženej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá je správcom osobitného účtu, vykonávať štvrťročné a ročné zúčtovanie poistného plateného štátom. Časové obmedzenie ochrany majetku vylúčeného z exekúcií a z výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov. Dôvodom novelizácie zákona podľa vyjadrenia vlády je skutočnosť, že dochádza k rôznej interpretácii ustanovenia § 54 zákona č. 273/1994 Z. z. zo strany exekútorov i súdov, ktoré v jej dôsledku rozhodujú rôzne. Majetkom sa rozumejú veci, finančné prostriedky, pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré zákony, okrem zákona č. 273/1994 Z. z., ochraňujú majetok zdravotníckych zariadení pred exekúciami a výkonom rozhodnutia. Sú to: a) zákon o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. ochraňuje majetok štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré spravuje majetok štátu. Zákon o rozpočtových pravidlách č. 303/1995 Z. z. ochraňuje prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskych spoločenstiev na účty rozpočtových a príspevkových organizácií definovaných týmto zákonom vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku za podmienky, že bol obstaraný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Po ďalšie, zákon o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ochraňuje prostriedky na účte klientov v štátnej pokladnici, medzi ktorých patria štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie vyšších územných celkov, zdravotnícke zariadenia a tiež zdravotné poisťovne.

  V týchto zákonoch nie je časovo ohraničená ochrana majetku zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní. Treba však mať na pamäti, že rozsah ochrany u rôznych subjektov je rôzny, od ochrany len prostriedkov na účte cez ochranu prostriedkov na účte a majetku obstarávaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskych spoločenstiev až po zákon o správe majetku, ktorý predstavuje komplexnú ochranu všetkého majetku pre právnu formu štátnej príspevkovej organizácie.

  Rovnako je potrebné uvedomiť si, že majetok transformovaných organizácií, ktoré dnes poskytujú zdravotnú starostlivosť vo forme neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nie je chránený ani jedným z týchto zákonov, lebo nespravujú majetok štátu. Nie sú príspevkovou organizáciou a nie sú klientom štátnej pokladnice. Zmenšený rozsah ochrany v porovnaní so štátnymi zdravotníckymi zariadeniami používajú príspevkové organizácie zriadené vyšším územným celkom. Týmto sa diskriminujú neštátne zdravotnícke zariadenia, respektíve zdravotnícke zariadenia zriadené iným zriaďovateľom ako štátom a v inej právnej forme ako štátna príspevková organizácia. Aj napriek chvályhodnej snahe ministerstva zdravotníctva presnejšie formulovať novelu príslušného zákona, znenia § 54a a tým zabezpečiť jednotnosť postupu súdov a exekútorov, sú namieste niektoré dôležité otázky: Prečo pri ochrane majetku zdravotníckych zariadení zákony diferencujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa formy, ak berieme do úvahy, že všetky poskytujú zdravotnú starostlivosť, ktorá je potrebná, a poskytujú službu s ňou súvisiace a súvisiace so zabezpečením zdravotnej starostlivosti. Dôsledkom je totiž situácia, že ak v pozícii dlžníka je štátna príspevková organizácia, ktorá dlhuje zdravotníckemu zariadeniu v inej právnej forme a neuhradí jej dobrovoľne svoj záväzok, tento záväzok je prakticky právne nevymožiteľný.

  Po druhé. Ako bude zabezpečená legislatívna ochrana majetku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, keď zohľadníme, že v systéme financovania sa objavujú systémové poruchy. Ak dnes, ak platí § 54a zákona o zdravotnom poistení v pôvodnom znení a súdy a exekútori postupujú rôzne, ako asi budú postupovať od 1. 1. 2005, keď tento paragraf nebude platiť. Ministerstvo zdravotníctva predložilo a Legislatívna rada vlády už prerokovala balík reformných zákonov v oblasti zdravotníctva, z ktorých v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa uvádza, že štátna organizácia, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu, v našom prípade podľa zákona o rozpočtových pravidlách ako štátna príspevková organizácia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitných predpisov alebo zmenená podľa osobitných predpisov, napríklad v neziskové organizácie, sa transformuje na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Existujú odôvodnené obavy, že ak sa zrušia predpisy poskytujúce ochranu poskytovateľom, dôsledky sa dotknú predovšetkým pacientov a úrovne zdravotnej starostlivosti. Pri poskytovateľoch zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov tiež nemožno vylúčiť dopad na majetok tohto zriaďovateľa, ktorý je určite podstatne lukratívnejší než opotrebovaný a morálne zastaraný majetok zdravotných zariadení. Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú, pán minister požiadal o vystúpenie a zaujatie stanoviska k...

 • Ďakujem pekne. Budem veľmi stručný. Chcem povedať asi tri vety. Vôbec...

 • Vôbec nie som hrdý, že musím takúto novelu predkladať, a uvedomujem si presne jej dosah. Uvedomujem si aj jej psychologický moment. Musím však prinajmenšom do konca roku chrániť nemocnice pred stratou peňazí, ktoré majú na aktuálnu zdravotnú starostlivosť, za dlhy, len opravím pána poslanca Pašku, ktoré evidujú od roku ´93. To je prvá vec. To znamená, nie som nadšený, že musím žiadať parlament o takýto súhlas. Druhá vec. Súhlas pána vicepremiéra vlády pre spravodlivosť a ministra spravodlivosti som získal len s takýmto postupom preto, že už v návrhu zákona je časovo obmedzený do 31. 12. tohto roku. A tretia vec. Samozrejme, pokiaľ parlament rozhodne, budú naďalej pokračovať exekúcie, ktoré začali práve tento rok, a tie peniaze budú chýbať našim pacientom, nebudú tak inak chýbať ako na to, na čo sú určené. Ale ja inú možnosť ako požiadať parlament o súhlas s takýmto skráteným konaním takéhoto skráteného zákona ani nemám. Ďakujem pekne.

 • Pani spoločná spravodajkyňa si nežiada vystúpiť. Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Prosím pani predsedníčku výboru pre zdravotníctvo pani poslankyňu Záborskú, aby Národnú radu informovala o návrhu uznesenia k prerokúvanému bodu programu návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie, pán predseda, dajte hlasovať o mojom návrhu na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady o zdravotnom poistení.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 68 za návrh, 52 proti, 10 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 683).

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády návrh uviedol a odôvodnil pán podpredseda vlády a minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh novely ústavy súvisí so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie od 1. mája. V súvislosti so vstupom do Európskej únie je potrebné v ústave zakotviť nezlučiteľnosť funkcie poslanca Európskeho parlamentu s funkciou poslanca národného parlamentu, ale najmä poveriť Ústavný súd kontrolou ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu. Návrh ústavného zákona, ktorým sa novelizuje ústava, sa predkladá aj z dôvodu situácie, ktorá vznikla v Národnej rade neprijatím poslaneckého návrhu novely ústavy, ktorý okrem iného obsahoval aj úpravy obsiahnuté v predloženom návrhu novely ústavy. Podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vláda navrhuje, aby Národná rada prijala uznesenie na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely ústavy, pričom svoj návrh zdôvodňuje skutočnosťou, že neprijatím predloženého návrhu novely ústavy by mohlo dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, najmä čl. 46 ods. 1 ústavy v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, keďže platné právne predpisy nezakotvujú právomoc žiadneho orgánu preskúmavať zákonnosť volieb do Európskeho parlamentu. Na novelu ústavy nadväzuje ako tlač 687 potom aj návrh novely zákona o organizácii Ústavného súdu, ktorý na úrovni zákonného predpisu implementuje novelizovanú ústavu. Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu. Teraz poprosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Madeja, aby Národnú radu informoval o stanovisku ústavnoprávneho výboru k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 30. 4. 2004, č. 714 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003, na prerokovanie do 11. 5. 2004. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh na svojej 61. schôdzi 10. 5. 2004.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím pána poslanca Gála. Nech sa páči, pán poslanec Gál.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, pán kolega vystúpil k ďalšiemu bodu programu, dovoľte, aby som ako spravodajca výboru podal správu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 30. 4. 2004 č. 712 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov na prerokovanie do 11. 5. 2004. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vlády návrh na skrátené legislatívne konanie na svojej 61. schôdzi 10. 5. 2004. Neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh odporúča, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie, schváliť, nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne, konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu. Prosím teraz pána poslanca Gála, aby predniesol návrh uznesenia k prerokúvanému návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky. Pán poslanec Gál, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Návrh uznesenia znie: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na vyslovenie súhlasu s prerokúvaním návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava, v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 96 za návrh, 23 proti, 7 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Gálovi. Teraz poprosím pána podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti, aby z poverenia vlády uviedol a odôvodnil

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. (tlač 685).

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide o druhú alternatívu riešenia problematiky prieskumu zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu v prípade, ak by nebola prijatá novela ústavy a na ňu nadväzujúca novela zákona o organizácii Ústavného súdu, kde sa navrhuje v rámci zákona o voľbách do Európskeho parlamentu zakotviť právomoc Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodovať o zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu. V návrhu zákona sa upravuje postup pri rozhodovaní o vyslovení neplatnosti volieb, vyslovení neplatnosti hlasovania alebo vyslovenie neplatnosti voľby kandidáta. Zároveň sa upravujú lehoty na podanie návrhu, okruh účastníkov konania, náležitosti návrhu a spôsob rozhodnutia Najvyššieho súdu. Samozrejme, že v prípade neprijatia novely ústavy by bolo zrejme nevyhnutné prijať novelu tohto zákona, čo by nebolo celkom štandardné práve kvôli tomu, že by o zákonnosti všetkých volieb, parlamentných, komunálnych, prezidentských, rozhodoval Ústavný súd a o zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu Najvyšší súd, ale v prípade neprijatia novely ústavy je tu jediné riešenie, pretože právomoc Najvyššieho súdu neupravuje priamo ústava na rozdiel od Ústavného súdu. Takže v prípade, ak prejde novela ústavy a na ňu nadväzujúca novelizácia zákona 38/1993 Z. z., tak by som potom návrh tohto zákona pred tretím čítaním vzal späť. Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Teraz poprosím pána poslanca Madeja, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu vlády. Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 30. 4. 2004 č. 714 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, na prerokovanie do 11. 5. 2004. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh na svojej 61. schôdzi 10. 5. 2004. Uznesením z 10. 5. 2004 č. 489 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie. Pán predseda, skončil som, prosím otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na vyslovenie súhlasu so skráteným legislatívnym konaním pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do Európskeho parlamentu. Poprosím pána poslanca Madeja, aby uviedol návrh uznesenia.

 • Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2002 o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003. Pán predseda, prosím, aby ste o tomto uznesení dali hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu na vyslovenie súhlasu so skráteným legislatívnym konaním o zákone o voľbách do Európskeho parlamentu. .

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 106 za návrh, 18 proti, 7 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k rokovaniu o bode 4 programu 26. schôdze Národnej rady, ktorým je

  návrh vlády na vyslovenie súhlasu so skráteným legislatívnym konaním o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. (tlač 687).

  Prosím teraz pána podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti, aby z poverenia vlády návrh uviedol a odôvodnil. Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem, vážený pán predseda. Budem veľmi stručný. Ide o návrh novely zákona o organizácii Ústavného súdu, ktorá implementuje navrhovanú novelu ústavy, ktorá priznáva Ústavnému súdu právomoc preskúmavať ústavnosť a zákonnosť volieb do Európskeho parlamentu. Dopĺňajú sa tu ustanovenia v tej časti zákona, ktorá priznáva Ústavnému súdu kompetenciu konať vo volebných veciach. Ďakujem.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pani poslankyňu Laššákovú, aby z poverenia výboru Národnú radu informovala o odporúčaní ústavnoprávneho výboru o návrhu vlády. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi, aby som predniesla spravodajskú informáciu k prerokúvanému návrhu na skrátené legislatívne konanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 30. apríla 2004 č. 716 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., ktorý máme ako tlač č. 687, na prerokovanie do 11. mája 2004. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh na skrátené legislatívne konanie na svojej 61. schôdzi 10. mája tohto roku. Neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh, odporúča návrh vlády na skrátené legislatívne konanie, tlač 687, schváliť, nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predniesla som informáciu ústavnoprávneho výboru. Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa neprihlásil písomne nikto z prítomných pánov poslancov. Preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím vás, pani poslankyňa, aby ste predniesli návrh uznesenia k prerokúvanému návrhu vlády na vyslovenie súhlasu so skráteným legislatívnym konaním. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Prednášam návrh uznesenia, Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o predloženom návrhu.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predniesla pani poslankyňa Laššáková.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 101 za návrh, 18 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Budeme pokračovať teraz v rokovaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (tlač 664),

  ktorý sme schválili prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poprosím teraz pána ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh zákona uviedol a odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Už v rozprave k prvému bodu programu som odôvodnil potrebu prijať tento návrh zákona, ktorý do konca roku obmedzí možnosť exekvovať poistné, ktoré má slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Znova zopakujem, nie som hrdý na tento návrh zákona. Napriek tomu prosím parlament, aby ho odsúhlasil. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pani predsedníčku výboru pre zdravotníctvo, aby informovala Národnú radu o stanovisku výboru k predloženému návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 273/1994. Nech sa páči, pani predsedníčka.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia poslanci, vážený pán minister. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 273/1994 o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené dnes 11. mája roku 2004. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ako aj s medzinárodnými zmluvami. Nevyžiada si zvýšené nároky na verejné financie a nebude mať dopad na zamestnanosť a tvorbu pracovných síl.

 • Pán poslanec Jarjabek, prosím, aby ste netelefonovali v rokovacej sále.

 • Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu nie je upravená. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 679 z 23. apríla 2004 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote ihneď. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani predsedníčka. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa ústne prihlásili páni poslanci Paška, Džupa, Soboňa. Ďalšie prihlášky do rozpravy nie sú, preto končím možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. V úvode pri prerokúvaní návrhu na schválenie skráteného legislatívneho konania v našich vystúpeniach pán minister zdravotníctva začal prelievať krokodílie slzy a s úprimnou ľútosťou v tvári nás všetkých presvedčil o tom, ako ho to úprimne mrzí, že skutočne musíme prijímať zákony, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do vlastníckych práv. Dovoľte trošku reminiscencie a vrátiť sa do roku 2002, keď sme, ako som už v mojom predchádzajúcom expozé spomenul, niekedy začiatkom volebného obdobia, tuším v októbri alebo v novembri, prerokovali tento istý problém. Pán minister nás vtedy ubezpečoval takisto s bôľom v srdci a s ľútosťou v hlase, že ho to veľmi mrzí, ale že to opatrenie je naozaj dočasné a že ho musíme urobiť v záujme uchovania funkčnosti zdravotníckych zariadení až do obdobia, keď prejdú, chvalabohu, všetky do systému, ktorý predstavoval už v predvolebnej kampani, a o ktorej aj na začiatku volebného obdobia tvrdil, že je pripravená v paragrafovom znení v zákonoch. A dovoľte, kolegyne, kolegovia, pripomenúť víziu pána Zajaca, ktorý vtedy hovoril: Do roku 2002 prijmeme prvé parciálne opatrenia, aj bolestné, aj niektoré niekde na rozhraní nášho vnímania práva a jeho uplatňovania. A teraz nemám na mysli len dva sedem trojku a obmedzenie výkonu súdnych rozhodnutí. Hovoril vtedy o zákone, o verejnej službe, o tarifných platoch zamestnancov v zdravotníctve, určite si pamätáte ten prvý ostrejší konflikt v tejto snemovni, a povedal, že v roku 2003, mimochodom, legislatívny plán vlády a opravte ma, ak sa mýlim, stanovoval ten konečný termín, jún 2003, budú všetky reformné zákony v paragrafovom znení prijaté v tejto snemovni a v druhej polovici roku 2003, zdôrazňujem, v roku 2003 začne fungovať systém tak, aby eliminoval tvorbu dlhov paralelne s postupným oddlžovaním systému tak, aby, chvála pánu Bohu, od 1. januára 2004 systém začal fungovať vo vybalansovanom financovaní bez tvorby dlhu, v absolútne efektívnom spôsobe.

  Pán minister, je rok 2004. Ak teda nie ste osobne schopný vyvodiť zodpovednosť za to, že ste nesplnili to, čo ste sľúbili nielen občanom, ale aj kolegom, nielen z koalície, ale aj opozície, chcem vás požiadať, aby ste naďalej netrestali súkromných vlastníkov.

  A ešte dovoľte jednu poznámku na záver, povedali ste, že pán minister spravodlivosti, ktorý tu už nie je, vám dal podmienečný súhlas na schválenie tohto zákona a s jeho uplatňovaním do konca tohto roka. Nech mi pán minister odpustí, ale môžeme robiť ústupky vlastnému svedomiu, ale nemôžeme robiť ústupky uplatňovaniu práva. Slovensko je ústavná demokracia, kde výkon vlastníckych práv je jednou zo základných ľudských slobôd. Vážení pravicoví koaliční poslanci, kolegyne, kolegovia, skúste pri hlasovaní o tom, či tento návrh prejde do druhého čítania, uvažovať aj o týchto nuansách demokracie. Ďakujem pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Džupa. Pripraví sa pán poslanec Soboňa.

 • Vážený pán podpredseda, dámy poslankyne, páni poslanci, pán minister. Vláda pri zdôvodňovaní novelizácie, potreby novelizácie tohto zákona vychádza z niekoľkých východísk, ale najhlavnejšie z nich je, že exekútori, čo sa týka vymáhania pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam, nejdú v súlade so zámerom vlády a ministerstva zdravotníctva, ktorý premenili do už novelizovaného zákona 273. Ak teda exekútori nejdú v súlade s právom, sú na to opravné prostriedky, sú na to iné zákony, iné paragrafy, aby sa voči nim vyvodili patričné dôsledky. Samotná správa v zdôvodňovacej časti uvádza, že chýba stanovisko Najvyššieho súdu a následne niekoľko viet potom nasleduje právny výklad ministerstva zdravotníctva, ktorý je dôvodom pre novelizáciu tohto zákona. Všetka česť právnikom, ktorí robia na ministerstve zdravotníctva, ale zdá sa mi to trošku trúfalé, ak ministerstvo zdravotníctva disponuje právnikmi, ktorí sú lepší ako právnici Najvyššieho súdu.

  Ďalej chcem zdôrazniť a pripomenúť jednu zásadnú vec. Opakovane sa dostávame do situácie, keď pod tlakom skráteného legislatívneho konania parlament prijme normu, vzápätí prax ukáže, že je to norma nedokonalá, v mnohých prípadoch aj zmätočná, nasleduje výklad člena vlády či vlády samotnej v tom zmysle, že postupujeme podľa zákona, ktorý prijal parlament! Odmietam sa spolupodieľať na týchto hrách vlády Slovenskej republiky, keď na jednej strane politicky tlačí na disciplínu, stranícku, hľadá väčšinu v parlamente na to, aby presadila svoju zákonnú normu a vzápätí obratom ruky pred obyvateľmi hodí celú zodpovednosť na parlament, ktorý je v očiach verejnosti tá inštitúcia, ktorá prináša zmätočné zákony namierené proti tomuto ľudu, a môžem pokračovať v ďalších prirovnaniach. Samozrejme, na ich konci je nekompetentný parlament, ktorý prijíma, ani nevie čo. Je to proti mojej profesionálnej cti a verím, že aj proti profesionálnej cti ostatných kolegýň a kolegov v parlamente, aby sme boli hračkou v rukách vlády pri každej príležitosti, ktorá jej vyhovuje.

  Vo svojom prvom vstupe som si dovolil pripomenúť, že táto novela zákona je pripravovaná na prospech zdravotníckych zariadení tak, aby nemohli byť exekvované. Povedal som však, že to je len časť pravdy, druhou časťou pravdy je to, že táto novela zákona vytvára veľmi dobré východiská pre akciovú spoločnosť Veriteľ na to, aby pracovala s istinou, iba s istinou, prípadne percentom, nižším, ako je sto percent tejto istiny a ďalej som povedal a zdôrazňujem opäť, že účinnosť tejto novely je datovaná do 31. 12. 2004. Pričom však ministerstvo zdravotníctva a vláda Slovenskej republiky predpokladá nabiehanie účinnosti ostatných reformných zákonov v rôznych termínoch počnúc 1. júnom až končiac 31. 12. Práve v tomto medziobdobí, kedy budú platiť ešte súčasné zákony, ale už aj nové zákony, pokiaľ budú prijaté, práve tento nenápadný doplnok, novelizácia zákona 273, poskytuje veľký priestor hlavne pre akciovú spoločnosť Veriteľ.

  § 54a v bode 1 znie, že z exekúcie výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov je vylúčené splatné poistné a poistné, ktoré sa stane splatné až v budúcnosti, poplatok z omeškania, poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty s výnimkou pohľadávok na poistnom podľa § 59. To jest štát určil, že nemusí platiť odvody do zdravotných poisťovní, nemôže byť exekučne stíhaný a snáď aj nejaký iný významný prispievateľ do zdravotného poistenia.

  V bode 2 ods. a) sa píše, že finančné prostriedky zdravotných poisťovní podľa § 50 a 52, ktoré sú určené na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na úhradu platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti a poistencov, je z exekúcií výkonu rozhodnutia vylúčená. Vylúčené tieto finančné prostriedky. V praxi to teda znamená, že zdravotné poisťovne si prevedú tieto prostriedky na špeciálny účet a tým pádom aj pre nich sa poskytuje možnosť, že nie sú exekučne vymáhateľné pohľadávky zdravotníckych zariadení voči týmto právnickým osobám. Kto teda bude mať prospech z tejto novelizácie? Čiastočne aj zdravotné poisťovne. Kto doplatí? Poskytovateľ. A to poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti ako aj všetky subjekty, ktoré participujú na zdravotnej starostlivosti. Skutočne, pokiaľ beriem do úvahy, aká je povaha akciovej spoločnosti Veriteľ, ktorej hospodárenie vzhľadom na to, že je to akciová spoločnosť, nemá právo do hĺbky kontrolovať ani NKÚ a ide o obchodnú spoločnosť – štátnu - ani daňový úrad. Skutočne reálne vidieť, že táto novela prinesie menej prospechu poskytovateľom ako tento prospech, vyplýva zo súčasnej právnej úpravy spomínaného zákona 273. Z týchto dôvodov neodporúčame, ani náš klub nepodporí novelizáciu tejto zákonnej normy. Ďakujem za pozornosť.

 • Ako posledný vystúpi v rozprave pán poslanec Soboňa. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni. Ja si myslím, že všetci sa zhodneme v tom, že niet horšieho, ako keď sa rozhodujeme s tým, že nemáme všetky informácie o tom, o čom treba hlasovať. Táto novela zákona zdanlivo nesúvisí s tými zákonmi, ktoré budeme preberať neskôr a ktoré de facto zásadným spôsobom menia systém zdravotníctva na Slovensku. Priamo by som mohol povedať, že stavajú tento systém na hlavu. Nie na prospech občana, nie na prospech zdravotníka, nie na prospech lekára. Ale ako neskôr uvidíme v rozpravách k jednotlivým zákonom, je to na prospech úzkej skupiny ľudí a táto novela veľmi jasne na túto skupinu zákonov nadväzuje. Poviem, o čom tu rozhodujeme, pretože tu pán poslanec, myslím si, že Maňka, sa pýtal, aký bude rozdiel medzi tým, ak bude exekúcia majetku po 31. decembri, ako keby prebehla teraz. Rozdiel je obrovský, pretože už nebude toho majetku, ktorý by mal byť exekvovaný, a práve o to v tomto prípade ide. Treba celý majetok, ktorý zdravotníctvo má, zachovať v takomto celku, ako je, a elegantným spôsobom cez Veriteľa a skúpenie pohľadávky celý majetok presunúť do portfólia Veriteľa. Možnože sa vám bude zdať, že preceňujem niektoré veci. Nepreceňujem a budem ich postupne dokazovať. To znamená, táto novela je účelová. Nehovoriac o chybách, že rieši nevymožiteľnosť práva na Slovensku. Ako poslanci by sme sa pod toto nikdy nesmeli podpísať, pretože ochrana majetku v zdravotníckych zariadeniach je už zákonmi a právnymi predpismi zakotvená a my posilňujeme niečo, čo je v práve zakotvené, a pomáhame robiť kroky, ktoré nie sú na prospech ani občanov, ani pacientov, ani zdravotníkov, ani lekárov. Prestavba systému zdravotníctva na Slovensku, ktorá je predložená pánom ministrom, urobí zo zdravotníckeho systému systém, ktorý bude pre širokú oblasť obyvateľstva ťažko dostupný, a urobí z lekárov a zdravotníkov otrokov tohto systému. Neskôr v rozprave objasním všetky tvrdenia, ktoré teraz tu predkladám. Takže táto novela zákona umožní dotiahnuť tie kroky, ktoré sú pripravené, a to bude totálna kontrola nad tokom finančných prostriedkov v systéme zdravotníctva úzkou skupinou ľudí, ale nie na prospech občana, ani na prospech zdravotníctva, ani zdravotníckych zariadení, ale na prospech zisku.

  Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je vytvorenie akciovej spoločnosti Veriteľ, kde sa pohľadávky zhromaždia, a okrem toho, že bude môcť pohľadávkami táto obchodná spoločnosť obchodovať a obchodovať podľa svojho zváženia, nastáva ešte jedna veľká hrozba, a to je, že tento majetok bude podobne ako majetok Slovenského plynárenského priemyslu sprivatizovaný. A teraz vyzývam kresťanských demokratov oboch razení a ďalších, ktorí sú v tomto parlamente, že nastane situácia, ktorá nemá obdobu v Európe. Bude vyradený štát, bude knokautovaný a diskvalifikovaný štát a o zdraví národa bude rozhodovať súkromný kapitál. Pokiaľ si preštudujeme teóriu štátu, nie je možné, aby súkromný kapitál zabezpečoval také istoty, ako sú sociálne istoty a starostlivosť o zdravie. Je to vylúčené! Súkromný kapitál alebo kapitál akéhokoľvek druhu nepozná súcit. Nemá sociálne cítenie, kapitál pozná len jedno, a to je miera zisku. Prosím, aby ste zvážili kroky, ktoré budete robiť a pri hlasovaní o jednotlivých zákonoch, ale už aj o tomto zákone, o tejto novele, ktorá je predložená. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec bol posledný, ktorý sa prihlásil ústne do rozpravy, preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto programe za skončenú. Pán minister, nech sa páči, môžete sa vyjadriť k rozprave.

 • Ďakujem pekne. Úprimne povedané, všetky väzby, aj väzby úloh štátu, kapitálu sú mi známe. Nie je mi celkom známa funkcia Veriteľa v transakcii, do ktorej ho chcete dať. Asi neviete o tom, že vláda v tejto chvíli dokončuje svoje zásadné rozhodnutie, ako bude vo Veriteľovi narábať s pohľadávkami voči zdravotným poisťovniam a voči nemocniciam. Ale v každom prípade tieto pohľadávky budú likvidované regulárnym spôsobom na úkor štátneho rozpočtu.

  Po druhé. V prechodných obdobiach, ako hovoril pán poslanec Džupa, zákony, ktoré sú len pripravené teraz na prvé čítanie, hovoria, že tú takzvanú ochranu, ktorú my teraz chceme urobiť na zdravotné poisťovne do 31. 12., povinnosť v zdravotných poisťovniach, parlament prijme zákony, je transformačná perióda 9 mesiacov.

  Po tretie. Keď sa dovolávajú poslanci zákonov, ktoré ešte neboli prerokované, tak to nemá nič spoločné s ochranou pohľadávok. Všetky pohľadávky a záväzky si dnešné verejnoprávne poisťovne musia zobrať so sebou. To znamená, nijakým spôsobom nebudú ani zbavení práva súkromní vlastníci k svojím pohľadávok, ani nebude vytvorené nič iné. Ide tam napríklad o vloženie podniku, ak by ste dobre čítali § 87 a vyššie. Chcem povedať, že ochrana, ktorú požadujem pre zdravotnícke zariadenia a verejné poisťovne, je ochrana časovo obmedzená len z toho dôvodu, že nejde o exekúcie. Pán poslanec Džupa sa hlboko mýli, keď si myslí, že ja som ten, kto má vydávať zjednocovacie ustanovenia, ale rôzne súdy na rôznej úrovni vydávajú veľmi rôzne rozhodnutia. Boríme sa teraz problémom ako postupovať, keď v roku 2001 právoplatným rozhodnutím súdu exekútor exekvoval prikázaním pohľadávky na prospech tretieho subjektu. Firma X zaplatila rozhodnutím exekútora svoje poistné tretiemu subjektu. A tento rok prehrala firma súd so Všeobecnou poisťovňou, ktorá žiada to isté poistné ešte raz zaplatiť do Všeobecnej na základe právoplatného rozhodnutia súdu. To znamená, budú tieto peniaze, ktoré raz išli tam a raz inam, slúžiť zdravotnej starostlivosti? Máme zjednocovacie ustanovenie Najvyššieho súdu, ako postupovať v interpretácii § 54a? Máme milión dvestotisíc dôvodov hovoriť, prečo nechceme tento galimatiáš, ktorý sa volá verejnoprávne poistenie, ktorý umožňuje rôzne narábanie s pohľadávkami, rôzne interpretácie. Znova opakujem, pochádzam zo súkromného sektora a uvedomujem si, že sme na hranici toho, že bránime súkromnému sektoru získať jeho prostriedky. Keď sa vláda vlani zaviazala, že zníži svoje dlhy voči verejným lekárňam, tento sľub splnila a dnes lekárne nie sú ohrozené, čo sa týka svojich pohľadávok. Vláda znižuje dlhy voči zdravotníckym zariadeniam a hľadá priestor, ako znížiť dlhy voči väčším zdravotníckym zariadeniam. Uvoľnila vláda vyše 9 miliárd korún, ktoré do systému už vošli a niektoré čísla sú len zle interpretované. Za rok 2003 systém vytvoril dlh 4,3 miliardy. Všeobecné poistné systémy 400 miliónov, nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu niečo na úrovni 1,9 miliardy a nemocnice, ktoré boli decentralizované v zmysle zákona 416, ten zvyšok. Čo neznamená, že je dobrý výsledok, ale rast dlhu bol znížený. Kto chce, sa dočíta, že verejné poisťovne v prvom štvrťroku 2004 majú o 13,6% nižšie výdavky na lieky ako v porovnateľnom období minulého roku. Len si to musí chcieť načítať, že tie prostriedky znižujú rast dlhu a slúžia na prospech našich občanov. V tejto chvíli konštrukcie cez akciovú spoločnosť Veriteľa, cez šesť reformných zákonov až po kapitál a funkciu štátu sú konštrukcie, na ktoré sa ťažko dá racionálne reagovať. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Nie. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu. Zároveň chcem sa opýtať, nakoľko je už šesť hodín, či je všeobecný súhlas, po tom, keď teraz to odhlasujeme, či je všeobecný súhlas, aby sme zajtra hlasovali o jedenástej o všetkých prerokovaných veciach?

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Dobre. Takže, pani spravodajkyňa, nech sa páči, môžete uviesť prvé hlasovanie...

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán podpredseda, prosím, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Hlasujeme o tom, či je súhlas prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 68, proti 53, 10 sa zdržali hlasovania.

  Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelí predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo tento návrh prerokuje ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za návrh 82, proti 23, zdržalo sa 27 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor ako aj lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán minister, aj pani spravodajkyňa. V rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 684).

  Vládny návrh ústavného zákona ste dostali ako tlač 684. Návrh na pridelenie tohto návrhu na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 713. Pán podpredseda vlády Daniel Lipšic, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja som už uviedol obsah návrhu novely ústavy, keď som uvádzal návrh na skrátené legislatívne konanie. Je veľmi stručný návrh novely. Rieši inkompatibilitu mandátu poslanca Európskeho parlamentu a mandátu poslanca národného parlamentu a priznáva Ústavnému súdu právomoc rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu. Ako som spomenul, riešenie prieskumu zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu je riešené alternatívne, jednak novelou ústavy a na ňu nadväzujúcou novelou zákona o organizácii Ústavného súdu a druhá alternatíva je novela zákona o voľbách do Európskeho parlamentu. Obidve alternatívy majú svoje výhody aj nevýhody. Nevýhodou tohto návrhu je, že by sa schválila ústava v skrátenom legislatívnom konaní, čo nie je z môjho pohľadu štandardné riešenie. Nevýhodou druhej alternatívy je, že by sa priznala kompetencia rozhodovať o zákonnosti volieb Najvyššiemu súdu, pričom u všetkých iných volieb tú kompetenciu má Ústavný súd. Takže to riešenie, samozrejme, je na hlasovaní snemovne, ale je potrebné, aby jedna z alternatív prešla tak, aby voľby do Európskeho parlamentu neboli právne spochybniteľné. Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem. Dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský, ústavnoprávny výbor, poslancovi Gáborovi Gálovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán minister, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 10. mája 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady z 11. apríla 2004. Návrh ústavného zákona obsahuje po formálnej i právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Z dôvodovej správy vyplýva, že vládny návrh ústavného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na životné prostredie, nebude mať vplyv na zamestnanosť. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení vládneho návrhu ústavného zákona. Problematika vládneho návrhu ústavného zákona je upravená v práve Európskej únie. Návrh zákona je úplne kompatibilný s právnymi normami Európskej únie. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 713 z 30. apríla 2004 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh ústavného zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokovali v druhom čítaní do 14. mája 2004 a v gestorskom výbore do 18. mája 2004. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku poslancov. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. V rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. (tlač 646).

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 686. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu pod číslom 715. Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Daniela Lipšica, aby uviedol tento vládny návrh zákona.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ide o tú druhú alternatívu, to znamená v prípade, ak neprejde novela ústavy, tento návrh zakotvuje právomoc Najvyššieho súdu rozhodovať o zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu. Je tu upravený postup pri rozhodovaní o vyslovení neplatnosti volieb, vyslovenie neplatnosti hlasovania alebo vyslovenie neplatnosti voľby kandidátov. Ja by som v prípade, že tieto návrhy prejdú do druhého čítania, navrhoval skôr potom poradie trošku iné. To znamená, najskôr potom hlasovať o novele ústavy a na ňu nadväzujúcu novelu zákona o organizácii Ústavného súdu a ako o poslednom bode hlasovať o tomto návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu, lebo v prípade, ak prejde tá prvá alternatíva, tak ja by som tento návrh zákona potom musel vziať späť. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský, ústavnoprávny výbor, poslancovi Robertovi Madejovi. Nech sa páči, pán poslanec Madej, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 10. mája 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., tlač 686. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 11. apríla 2004. Návrh zákona obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady...

 • Páni poslanci, prosím o väčší kľud v rokovacej sále. Nie je počuť, čo hovorí pán poslanec Madej. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Návrh zákona obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Z dôvodovej správy vyplýva, že vládny návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí. Nebude mať vplyv na životné prostredie a nebude mať vplyv ani na zamestnanosť. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení vládneho návrhu zákona. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe a návrh zákona je úplne kompatibilný s právnymi normami Európskej únie.

  Vážené dámy a páni, dovolím si využiť priestor pre vlastnú úvahu spravodajcu a dovolil by som si povedať len, že všetko začína a končí pri vyšetrovacích výboroch. Bola dohoda urobená na ústavnoprávnom výbore pri novelizácií Ústavy Slovenskej republiky a vzhľadom na to, že táto dohoda nebola rešpektovaná, neprešla vtedy novela ústavy. Toto riešenie, do istej miery sčasti nesystémové, na druhej strane nie je veľmi tiež dobré v skrátenom konaní ústavu novelizovať takýmto spôsobom. Jedno však pravdepodobne určite budeme musieť vybrať, takže s veľmi veľkou výhradou sa podporili obidve riešenia s tým, že ústavnoprávny výbor pravdepodobne bude musieť rozhodnúť o tom, ktorý variant je lepší.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 715 z 30. apríla 2004 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 14. mája 2004 a v gestorskom výbore aby bol predmetný vládny návrh zákona prerokovaný do 18. mája 2004. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku pánov poslancov. Konštatujem, že nie je to tak. Nikto sa nehlási, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu skončenú. Ďakujem, pán spravodajca, a budeme pokračovať ďalším prvým čítaním a to o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. (tlač 688).

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 688, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu pod č. 717. Prosím vás, pán podpredseda vlády, aby ste uviedli aj tento vládny návrh. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh priamo nadväzuje na návrh novely ústavy, ktorou sa zveruje kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu Ústavnému súdu. Návrh zákona rieši aj niektoré otázky, ktoré sa ukázali ako problematické v rámci praxe, napríklad zmeny v súvislosti so zákonom o štátnej službe a opätovné zavedenie inštitútu vedľajšieho účastníka konania. Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský, ústavnoprávny výbor, poslankyni Jane Laššákovej. Nech sa páči, pani poslankyňa...

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla spravodajskú správu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 10. mája 2004 ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., ktoré máme ako tlač 688. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z dnešného dňa, t. j. 11. mája 2004. Návrh zákona obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa obsahuje vyjadrenie súladu vládneho návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z dôvodovej správy vyplýva, že vládny návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet v kapitole Ústavného súdu v výške 2 274 759 Sk, nebude mať dopad na rozpočty obcí, nebude mať vplyv na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení vládneho návrhu zákona. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Návrh zákona je úplne kompatibilný s právnymi normami Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 717 z 30. apríla 2004 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 14. mája 2004 a v gestorskom výbore do 18. mája 2004. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k predloženému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Teraz otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. A znovu sa pýtam, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Teraz by sme mali pristúpiť k bodu č. 10. Nakoľko Správu vlády Slovenskej republiky o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov, tlač 596, už sme na minulej schôdzi prerokovali, hlasovať, samozrejme, budeme až zajtra, takže pristúpime k ďalšiemu bodu a to je

  návrh na zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a odvolacej komisie podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností (tlač 677).

  Návrh ste dostali ako tlač 677. Návrh na zriadenie uvedeného výboru bol vypracovaný v súlade s § 72 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a § 60 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Návrh na zriadenie odvolacej komisie bol vypracovaný v súlade s § 30 zákona o ochrane utajovaných skutočností. Osobitný kontrolný výbor má mať zloženie podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov vzhľadom na určený počet členov osobitného kontrolného výboru. Na základe dohody všetkých poslaneckých klubov sa navrhuje, aby osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu mal 12 členov, odvolaciu komisiu podľa § 30 uvedeného zákona tvorí 11 poslancov, ktorých volí Národná rada na základe princípu pomerného zastúpenia podľa počtu poslancov politických strán zvolených v parlamentných voľbách. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Konštatujem, že nikto, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode. Teraz budeme pokračovať prerokúvaním ďalších bodov a to

  návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (tlač 643).

  Návrh ste dostali ako tlač 643, teraz dávam slovo generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky pánu Dobroslavovi Trnkovi a prosím ho, aby návrh uviedol. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, váženie panie, vážení páni, posledná novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry mi uložila povinnosť predložiť Národnej rade návrh na voľbu špeciálneho prokurátora, ktorý by mal stáť na čele Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Doktor Dušan Kováčik je mnou predložený kandidát na túto funkciu, ktorý vzišiel z výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 14. apríla tohto roku na generálnej prokuratúre, pričom výberovú komisiu tvorilo päť prokurátorov, z toho traja z generálnej prokuratúry a dvaja krajskí prokurátori. Výberového konania na funkciu špeciálneho prokurátora sa zúčastnili štyria uchádzači: Dr. Kováčik, Dr. Bernát, Dr. Zanovit a Dr. Palkovič. Všetci splnili zákonom ustanovené podmienky na výkon tejto funkcie a podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu sú osobami oprávnenými na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Súčasťou výberového konania bolo aj absolvovanie náročného psychodiagnostického vyšetrenia zameraného na zistenie a posúdenie psychických predpokladov na výkon obsadzovanej funkcie. Vyšetrenie na naše požiadanie vykonalo Centrum personálneho marketingu personálneho Úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky so sídlom v Nitre. Je potrebné povedať, že všetci uchádzači mali v týchto psychotestoch vyhovujúce výsledky. Návrh na Dr. Kováčika som vykonal po dôkladnom zvážení a posúdení odborných, pracovných ako aj osobnostných predpokladov všetkých uchádzačov. Ide o prokurátora, ktorý okrem odborných vedomostí má riadiace schopnosti, je dôsledný vo výkone funkcie a v neposlednej miere aj jeho rodinné zázemie a morálne zásady sú predpokladom úspešného zvládnutia funkcie, do ktorej som ho navrhol. Vážené dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Teraz prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Petra Miššíka, aby podal Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia. Zákonom č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zriaďuje Úrad špeciálnej prokuratúry ako osobitná súčasť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky s pôsobnosťou pre celú územie Slovenskej republiky. Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, ktorého volí do funkcie Národná rada Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na základe výberového konania. Za špeciálneho prokurátora môže byť zvolený iba prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „prísne tajné“. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa návrhom generálneho prokurátora na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, máte to v tlači 643, zaoberal na svojej 60. schôdzi 29. apríla 2004. Uznesením č. 481 konštatoval, že návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky bol predložený v súlade so zákonom č. 154/2001 Zb. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 458/2003 Z. z. a navrhnutý kandidát na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Dr. Dušan Kováčik spĺňa predpoklady ustanovené § 24 ods. 1 a § 24b ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 458/2003 Z. z. Ústavnoprávny výbor citovaným uznesením zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vykonať voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky tajným hlasovaním s tým, že, po prvé, navrhnutý kandidát bude zvolený do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ak zaňho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Po druhé, ak navrhnutý kandidát nebude zvolený do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, uskutoční sa nová voľba na základe nového návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky po novom výberovom konaní podľa ustanovenia § 24 a ods. 1 zákona 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. A po tretie, v novej voľbe nemožno navrhnúť kandidáta, ktorý nebol zvolený do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v bezprostredne predchádzajúcej voľbe. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Z poslancov nikto, pán podpredseda vlády Lipšic, nech sa páči, ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Máte slovo, pán podpredseda.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pred pol rokom snemovňa prijala podľa mojej mienky jeden z kľúčových zákonov na boj proti organizovanému zločinu a korupcii, ktorým bol zriadený Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Dnes snemovňa bude rozhodovať už o naplnení tohto zákona, ktorý naozaj považujem za dôležitý práve preto, aby sa na jednej strane prelomili personálne väzby na úrovni regionálnej, lokálnej, ktoré často zabraňujú konzekventnému vyšetrovaniu korupčných káuz, káuz spojených s organizovaným zločinom, ale aj preto, aby v týchto závažných kauzách prokurátori a sudcovia, ak chceme, aby rozhodovali slobodne, mali adekvátne garantovanú bezpečnosť. Zákon bol prijatý v podobe, ktorá garantuje, aby prokurátormi Špeciálnej prokuratúry, sudcami Špeciálneho súdu boli vysokokvalifikované osoby, aj po stránke morálnej, preto potrebujú previerku NBÚ, aj po stránke odbornej, preto prechádzajú rigoróznym výberovým konaním. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste podporili navrhovaného kandidáta Dr. Kováčika na funkciu špeciálneho prokurátora. Slovenská republika potrebuje obnoviť dôveryhodnosť našich občanov v štát, v štátne inštitúcie, v to, že budeme mať právny systém, ktorý bude dávať šancu všetkým, nielen nejakej malej skupine vyvolených. Aj o tom je tento zákon, aby práve v oblasti korupcie a organizovaného zločinu sme Slovensko mohli posúvať smerom dopredu, a preto verím, že návrh, ktorý bol predložený, získa aj vašu podporu. Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode. Teraz budeme pokračovať rokovaním o návrhoch na voľbu štyroch kandidátov na vymenovanie za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh a stanovisko ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 631. Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Jozefa Miklušičáka, aby podal Národnej rade stanovisko výboru k voľbe kandidátov na vymenovanie za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci. Vláda Slovenskej republiky 25. februára 2004 schválila návrh na vymenovanie Jána Kľučku, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky za sudcu Európskeho súdneho dvora a Daniela Švábiho, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, za sudcu I. stupňa. Obaja sudcovia podľa oznámenia predsedu Ústavného súdu z 28. apríla 2004, č. správy 486/04, sa funkcie sudcu Ústavného súdu vzdali dňom 26. apríla 2004 a prestávajú pôsobiť na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať, to znamená v tomto prípade štyroch. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa ustanovenia čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. V určenom termíne, t. j. do 19. apríla 2004, bolo predložených celkom 15 návrhov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrhy prerokoval na svojej 57. schôdzi 20. apríla 2004. Uznesením č. 47 skonštatoval, že všetci 15 navrhovaní - Gabriela Dobrovičová, Milan Ďurica, Ján Gereg, Jozef Kravec, Peter Kresák, Tibor Kubík, Darina Ličková, Ivetta Marušáková, Ladislav Orosz, Juraj Seman, Marián Schmidt, Soňa Smolová, Tibor Šafárik, Jozef Štefanko a Martin Vladik spĺňajú predpoklady ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a možno o nich na schôdzi Národnej rady hlasovať. Základné údaje o navrhnutých kandidátov sú uvedené v predkladanom materiáli. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Podľa schváleného programu by sme mali rokovať teraz o

  návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky.

  Predkladateľom je pán poslanec Kozlík, ktorý nás poprosil, či by sme tento bod presunúť na neskoršie vzhľadom na to, že musel veľmi rýchlo teraz odcestovať. Mal nejaký problém. Takže pýtam sa, či je všeobecný súhlas. Áno, ďakujem pekne. Takže v rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 673),

  ktorý ste dostali ako tlač 673. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí pod číslom 680. Za skupinu poslancov návrh tohto ústavného zákona uvedie predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský. Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si vám v mene skupiny navrhovateľov predniesť návrh ústavného zákona o vzťahu medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou po plnoprávnom členstve Slovenskej republiky v Európskej únii. Napriek tomu, že o vzťahu parlamentu a vlády vo vzťahu k Európskej únii diskutujeme už niekoľko mesiacov, táto otázka nebola nikdy taká aktuálna ako dnes. Dnes je Slovensko už členom Európskej únie. Naši ministri odchádzajú do orgánov Európskej únie ako plnoprávni zástupcovia Slovenskej republiky rokovať o pripravovaných právnych predpisoch a hlasovať o nich. Je to veľmi silná právomoc, ktorá musí byť kontrolovaná parlamentom. Ministri v pozícii členov výkonnej moci schvaľujú priamo záväzné právne normy a predpisy, ktoré sme povinní takmer bez zmeny transponovať do nášho právneho poriadku. Myslím si, že nikto nepochybuje o tom, že je dôležité, aby slovenský parlament mal aj na tieto oblasti, ktoré by inak spadali podľa ústavy do jeho právomoci, dosah. Vzťah parlamentu a vlády je otázkou, o ktorej diskutujeme už veľmi dlho. Preto budem stručný a nebudem v tomto úvodnom slove opakovať ďalšie argumenty, ktoré sú všetkým známe, ale zameriam sa na nové prvky návrhu možnej spolupráce medzi Národnou radou a vládnou Slovenskej republiky. Opakovane sa uchádzam spolu so skupinou poslancov o vašu podporu návrhu, ktorý v spresnenej podobe navrhuje rozšírenie pôsobnosti Národnej rady tak, aby Národná rada schvaľovala stanoviská Slovenskej republiky s právnym aktom a ďalšími záležitosťami Európskej únie. Tento návrh opakovane obsahuje záväzný charakter tohto stanoviska. V tomto pozmenenom modeli sme sa naďalej snažili rešpektovať autoritu parlamentu a zároveň ponechať vláde dostatok priestoru na vyjednávanie. S týmto cieľom sme sa snažili vyriešiť všetky situácie, ktoré môžu pri schvaľovaní stanovísk nastať a ktoré by mohli spôsobiť napríklad blokovanie celého procesu.

  Navrhujeme tri riešenia pre tri situácie. Čo sa stane, ak Národná rada schváli návrh stanoviska, čo sa stane, ak ho neschváli, a po tretie, čo sa stane, ak parlament nebude vôbec konať. Prvú situáciu navrhujeme riešiť záväzným mandátom. Ak Národná rada schválila stanovisko Slovenskej republiky, člen vlády ním bude viazaný. Samozrejme, ponechávame priestor na to, aby sa v prípade potreby pri rokovaniach a hlasovaní od stanoviska odchýlil, ak to bude v záujme Slovenskej republiky. Následnou povinnosťou ministra však bude o tomto postupe informovať parlament. Pre druhú situáciu, ak Národná rada nebude v stanovenej lehote konať, navrhujeme, aby člen vlády nebol nečinnosťou parlamentu alebo výboru blokovaný, ale aby postupoval podľa návrhu a stanoviska vlády. To vytvorí priestor, aby sa Národná rada nezaoberala návrhmi, ktoré nebude považovať za dôležité, a aby zároveň neblokovala ministrov. Tu si viem predstaviť skrátiť navrhovanú trojtýždňovú lehotu na schválenie stanoviska Národnou radou alebo výborom na kratšiu dobu, najmenej však na dva týždne. A do tretice mi dovoľte povedať, že ak k situácii, ak Národná rada nebude s vládou navrhnutým stanoviskom súhlasiť, bude potrebné, aby schválila iné stanovisko, podľa ktorého bude minister postupovať. Ak Národná rada tak neurobí, minister bude aj v tomto prípade postupovať podľa návrhu stanoviska vlády. Toto riešenie je vlastne konštruktívnym nesúhlasom parlamentu, ktorý môže návrh stanoviska odmietnuť, ale nemôže nechať ministrov bez možnosti konať. Ak teda v danej veci neprijme Národná rada iné stanovisko, člen vlády bude postupovať podľa stanoviska, ktoré navrhla vláda.

  Panie poslankyne, páni poslanci, toľko stručne k návrhu ústavného zákona, ktorý by mal dovŕšiť náš ústavný poriadok o nový, veľmi dôležitý prvok. Naším cieľom je, aby okrem funkčnej a efektívnej spolupráce medzi parlamentom a vládou v záležitostiach Európskej únie ostala občanom aspoň čiastočne ponechaná možnosť rozhodovať prostredníctvom nás, volených zástupcov, o svojej budúcnosti. Verím, že schválime tento ústavný zákon a v spolupráci s vládou budeme mať možnosť presadzovať v Európskej únii záujmy Slovenskej republiky a vplývať na jej ďalší vývoj. Pán predsedajúci, pán podpredseda, ďakujem. Toľko k odôvodneniu návrhu skupiny poslancov.

 • Pán predseda Národnej rady, ďakujem pekne. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský, ústavnoprávny výbor, poslancovi Jozefovi Miklušičákovi. Nech sa páči. Páni poslanci, trošku väčší kľud.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 29. apríla 2004 ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, tlač 673. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh ústavného zákona obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh ústavného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Nebude mať dopad na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 680 z 23. apríla 2004 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokovali v druhom čítaní do 11. júna 2004 a v gestorskom výbore do 14. júna 2004. Pán predsedajúci, ďakujem. Otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode. Ďakujem, pán predseda aj pán spravodajca. Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (tlač 613).

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 613, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 650. Prosím teraz ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Rudolfa Zajaca, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ministerstvo zdravotníctva predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Cieľom navrhovaného zákona je najmä zmena spôsobu výpočtu nárokov na náhradu za bolesť a náhradu za sťažené spoločenské uplatnenie a zmena samotnej výšky nárokov. Keďže doteraz podľa platnej vyhlášky č. 32 odškodňovanie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia bolo možné iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa, neobmedzene zvyšovať výšku odškodného na maximálne stanovené odškodné vo výške 240 000 korún, čo sa v súdnej praxi začalo zneužívať. Návrh zákona ustanovuje podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia a jeho náležitosti, zásady pre hodnotenie bolesti a zásady pre hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Eskalácia súdnych rozhodnutí za nemateriálnu ujmu ohrozuje fungovanie systému povinného zmluvného poistenia. Deficit zo starého systému zákonného poistenia sa v dôsledku tvorby rezerv na žalované sumy vyšplhalo už na 2 miliardy korún zo začiatku roku 2002 na súčasných 5 miliárd korún. Prognóza ďalšieho nárastu v prípade neprijatia zákona je až do výšky 10 miliárd korún. Podľa dostupných informácií výška požadovanej náhrady za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie v podaných žalobách na súdoch Slovenskej republiky v tomto období už presahuje sumu 5 miliárd. Súdna prax je nezjednotená a rozhodnutia sú založené na voľnej úvahe súdu. Ani v jednom prípade doteraz sa však nepodarilo využiť nástroje slúžiace zjednoteniu súdnej praxe. Návrh preto reaguje na narastajúci počet súdnych rozhodnutí, v ktorých boli priznané neprimerane vysoké sumy odškodnenia. V navrhovanom zákone stanovujeme presne metodiku a spôsob odškodnenia tak, aby sme boli v súlade v hornej desiatke krajín Európskej únie, vo výhodnej pozícii oproti krajinám okolitých štátov, čo môžete nájsť v dôvodovej správe.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam, aby tento zákon bol prerokovaný, až vyslovíte súhlas s jeho znením a pustíte ho do ďalšieho čítania. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajkyni, predsedníčke gestorského výboru pre zdravotníctvo, pani poslankyni Záborskej. Nech sa páči, pani predsedníčka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne a kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som sa ako spravodajkyňa vyjadrila k vládnemu návrhu zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťažené spoločenské uplatnenie, tlač č. 613. Uvedený návrh zákona spĺňa všetky legislatívnotechnické podmienky vyplývajúce zo zákona o rokovacom poriadku a preto na základe uznesenia predsedu Národnej rady o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom dávam návrh, aby tento zákon prerokoval ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. K vládnemu návrhu zákona ako gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Čo sa týka lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní, navrhujem vo výboroch do 11. júna, v gestorskom výbore do 14. júna 2004. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, dvaja páni poslanci. Končím možnosť sa hlásiť ústne do rozpravy. Pán poslanec Džupa vystúpi ako prvý, pripraví sa pán poslanec Blanár.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister. Do prvého čítania sme dostali bezpochyby veľmi potrebnú zákonnú normu, ktorá pre prax a praktický výkon činnosti, ktorú zabezpečuje takmer každý lekár, už dlhšiu dobu chýba. Ako bolo v dôvodovej správe konštatované, doteraz sa orientujú a bodové hodnotenie vykonávajú zväčša teda lekári na základe vyhlášky ministerstva zdravotníctva a boli z toho určité legislatívne a právne problémy, ktoré umožnili rôzny výklad účinnosti tejto vyhlášky. O tomto fakte sme vedeli už minimálne pred rokom. Už minimálne pred rokom sme vedeli o tom, že do 31. decembra 2003 je potrebné prijať zákonnú normu v podobe zákona, ktorá umožní aj po 1. 1. 2004 právoplatnosť rozhodnutí lekárov. Ubehol rok, mali sme niekoľko pokusov o to, akým spôsobom premeniť vyhlášku na zákon, dokonca dosť originálnym spôsobom, keď bola v rámci poslaneckého návrhu novely ponúkaná do zákona o opiátoch. Vo všetkých týchto predbežných krokoch, ktoré zatiaľ neviedli k úspechu v podobe prijatého zákona, bolo diskutovaných niekoľko zásadných vecí. Prvou, tou, ktorou aj argumentoval pán minister, bolo, že doterajší systém neuzatvára hornú hranicu a priznania hodnotenia za bolesť, keď to teraz tak mám použiť, podľa tejto novely, za poškodenie na zdraví, to by bolo presnejšie, čo umožňovalo, samozrejme, aj rôznu interpretáciu zo strany tých, ktorí zastupovali poistenca alebo osobu, ktorá utrpela úraz. V materiáli je jedna tabuľka, ktorá dáva rozpätie v rôznych krajinách od - do. Tabuľka, ktorá je, alebo číslo, ktoré je uvedené za kolónku Slovensko, považujem za prehnané. Považujem za prehnané, ak z jednotlivých prípadov urobíme prierezovú záležitosť, pretože naozaj prípadov, keď súd rozhodol o priznaní náhrady za poškodenie zdravia vo výške 30 miliónov korún, nie je to signifikantné, aj keď, samozrejme, ide o veľkú sumu.

  V štátoch Európskej únie - a to treba dať predkladateľovi zapravdu, sú rôzne mechanizmy, ktoré umožňujú zákonným spôsobom určiť hornú hranicu priznanej sadzby za bodové hodnotenie poškodenia zdravia. Ale podľa výkladu ministra spravodlivosti a odborných pracovníkov ministerstva spravodlivosti, ktorí boli na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, súčasný právny stav Slovenskej republiky s prihliadnutím na iné zákony, nie zdravotnícke, neumožňuje určiť hornú hranicu, ergo priznáva súdom ako definitívnej inštitúcii určiť túto hornú hranicu. Táto novela určuje hornú hranicu a zrazu vláda ako predkladateľ tohto návrhu zákona ide proti sebe, aspoň z môjho pohľadu! Odborní pracovníci, minister spravodlivosti tej istej vlády tvrdí niečo, odborní pracovníci a minister zdravotníctva tej istej vlády pripravil novelu takýmto spôsobom. Čiže tu je jeden prvý vážny rozpor, ktorý treba doriešiť, do týchto chvíľ nebolo a nevieme o tom, aby prišlo iné stanovisko ministra spravodlivosti alebo ministerstva spravodlivosti k tejto záležitosti. Druhým veľmi vážnym krokom alebo vážnou výhradou pri legislatívnom procese, doteraz existujúcom alebo pokusoch o legislatívny proces, bola výhrada voči tomu, aby zákon nemal retroaktivitu. Táto novela, tento návrh retroaktivitu nemá, aj keď, ak by sme išli do podrobností, rôzne výklady môže vyvolať hlavne ten paragraf, ktorý hovorí o novom prvku, doteraz v praxi neužívanom, dohadovacom konaní a táto časť je napísaná skutočne filigránsky. Takým spôsobom, že len pri voľnej interpretácii, takpovediac laickej interpretácii, dáva tušiť netušené možnosti komerčných poisťovní pri interpretácii jednak tohto dohadovacieho konania a jednak, so spätnou platnosťou, aj na účinnosť samotných iných častí a paragrafov tohto zákona.

  Ďalšiu vážnu výhradu máme, že hovoríme o vládnom návrhu zákona o náhrade za bolesť, je to málo. Trochu odbočím a uvediem príklad, možno primitívny, človek, ktorý utrpí ťažké pomliaždenie mozgu a od prvého okamihu je v bezvedomí, bolesť nepociťuje, ale má vážnym spôsobom ohrozené zdravie a život. Upozorňujem, že v tomto prípade ide o vážne ohrozenie a poškodenie zdravia, ktoré sa musí ohodnotiť bodovým spôsobom, a nie o vyhodnotenie bolesti, ktoré vyplýva z vážneho poškodenia zdravia. Na týchto dvoch termínoch, myslím si, že legislatívci si poriadnym spôsobom premyslia právny výklad týchto dvoch základných kategórií. Aj keď je pravda, že v tabuľkovej časti je tam použitý termín klasifikácia poškodenia na zdraví, nič nemení to na skutočnosti, že ide o zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.

  Ďalšou novinkou oproti jestvujúcemu stavu je skutočnosť, že súčasťou tohto zákona je aj bodové hodnotenie choroby z povolania. Do týchto chvíľ vyhodnocovaná, kategorizovaná iným spôsobom. Je pravda, že hlavné body doteraz platných smerníc a noriem pre hodnotenie týchto typov poškodení zdravia sú skoro úplne prebraté a zapracované do tohto zákona, napriek tomu ide o veľmi zložitý proces, ale hlavne o zložitý problém, ktorý z hľadiska posudzovania oslovuje alebo zaväzuje celkom iný okruh pracovníkov zdravotníkov

 • Hlas podpredsedajúceho.

 • a iných. Vyrušuje ma to, pán podpredsedajúci.

 • Pán poslanec, ale to chráni aj vás, lebo vás vyrušuje práve to, keď niekto telefonuje a vyrušuje vedľa ešte sediaceho kolegu a zároveň porušuje rokovací poriadok, takže ja si myslím, že takto by to malo platiť. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Oceňujem vašu obetavosť. Takže v tejto chvíli vstupuje do bývalej vyhlášky celkom nový prvok, s ktorým naozaj treba veľmi citlivo a zodpovedne pracovať, pretože jeho dôsledky z hľadiska posudzovania života a následkov choroby a chorôb našich pacientov a klientov sú veľké. Ďalší faktor, na ktorý chcem upozorniť. Novela zákona predpokladá účinnosť od 1. júla 2004. Dá sa teda povedať, že je to šibeničný termín. Aj keby tento návrh zákona bol postúpený do druhého čítania, bude potrebných veľmi veľa a veľmi intenzívnej práce na tom, aby sa pochybnosti, z ktorých časť som si dovolil zverejniť v tejto časti svojho príspevku, boli odstránené.

  Z uvedených dôvodov, vážený pán podpredseda Národnej rady, si dovoľujem dať procedurálny návrh, aby Národná rada nepokračovala v prerokúvaní tohto zákona, aby bol vrátený predkladateľovi na prepracovanie. Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Ľudovú stranu - HZDS predložený návrh vládneho zákona v tejto podobe nepodporí. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalej by mal vystúpiť pán poslanec Blanár. Chcem sa opýtať, pán poslanec, či vám bude stačiť tých sedem minút. Nech sa páči, potom by sme prerušili rokovanie, ale keďže hovoríte, že áno, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister. Konečne sme sa dočkali. Vyhláška č. 32 je z roku 1965 a veľmi dobre viete, že sa venujem problematike povinného zmluvného poistenia od svojho nástupu do tohto parlamentu a od začiatku som upozorňoval, že ak nebude zmenená táto vyhláška, či už to bude návrhom zákona alebo nejakým iným spôsobom, novelizáciou vyhlášky, tak hrozí kolaps. Nie tak ako je napísané v dôvodovej správe, že ohrozuje fungovanie systému, ja hovorím kolaps systému povinného zmluvného poistenia, pretože tak ako pán minister uviedol, dnes sa odhaduje tento deficit už na 10 miliárd Sk. Nemôžem dnes povedať pánovi ministrovi, prečo to už nie je skôr, mám na mysli od 1. 1. 2002, keď bola demonopolizácia povinného zmluvného poistenia a už vtedy sa vedelo, že dlh z tohto titulu je veľký a nevie sa, akým spôsobom sa bude vyvíjať. No u nás sa vyvíjal takým spôsobom, že neviem, či to môžem nazvať klientelistický, korupčný a neviem ešte aký. Až dnes sa zamýšľame nad tým, že tu máme nejaký problém, ktorý musíme riešiť. Kto si toto odskáče - všetci tí, ktorí vlastnia motorové vozidlo, všetci tí platia dnes zvýšené poistné práve kvôli tomu, že tento deficit je taký vysoký. Prečo tento zákon tu nebol minimálne od roku, keď došlo k demonopolizácii, už ťažko sa spýtať, pretože už tí, ktorí to robili, nie sú ani vo vláde a možno ani veľa poslancov, ktorí to vtedy schvaľovali. Ale určite je namieste otázka, pán minister, prečo to nie je hneď od nástupu tejto vlády, pretože sa o tom probléme vedelo! A medzitým mnoho prípadov vzniklo, ktoré jednoducho môžu dopadnúť tak, ako niekoľko ich dopadlo, že dnes to odškodné, ktoré je tu uvedené, Slovensko, od 5 do 30 miliónov, v podstate tá hranica nebola stanovená, ale už sú prípady, ktoré sú na súde, a pohybujú sa okolo 65 miliónov, dokonca som počul, že v Malackách je taký prípad, kde sudca to zvýšil na 65 miliónov! Prečo to nebolo hneď na začiatku nástupu tejto vlády riešené, tento problém, na to by som skutočne chcel odpoveď pána ministra, aspoň nejakú uspokojivú pre občanov, ktorí budú pozerať aj toto vystúpenie, že prečo oni musia dnes platiť také vysoké zmluvné poistenie, pretože okrem toho, že poisťovne si do výšky sadzby poistného dávajú aj svoju maržu, samozrejme, musia riešiť aj tento dlh, ktorý tu vzniká, a myslím si, že na túto otázku určite budú chcieť počuť aj oni odpoveď.

  Dnes sa nemôžem vyjadriť k obsahovej stránke tohto predkladaného zákona, pretože nie som odborník, čo sa týka zdravotných záležitostí, stanovovanie jednotlivých bodov, ale minimálne jedno viem povedať s určitosťou. A to je to, že je tam stanovená maximálna hranica, ktorú už nebudú môcť svojvoľne sudcovia zvyšovať podivným spôsobom, tak ako pán minister povedal, že to nie je zjednotené, to by som povedal, že je mierny až veľmi kulantný výraz, ja si myslím, že to bolo zneužívané, veľmi hrubozrne to bolo zneužívané a naopak sa domnievam, že je potrebné, aby bol tento zákon prijatý v tejto Národnej rade, a bol by som rád, ak sú tam nejaké nedostatky, tak v druhom čítaní aby sme vyčistili tieto nedostatky, pretože čím väčšmi budeme odďaľovať prijatie tohto zákona, tým viacej bude narastať prípadov, ktoré už nebudú spadať pod jurisdikciu tohto zákona, ktorý, je potrebné, aby to riešil. A, samozrejme, zaplatíme to my všetci a zaplatia do občania Slovenskej republiky, pretože viete o tom, že dnes jednoducho už je kompletná demonopolizácia, a, samozrejme, aj liberalizácia cien povinného zmluvného poistenia a pri všetkých balíčkoch opatrení, ktoré dnes sú prijímané v tejto Národnej rade, to už jednoducho ľudia nebudú môcť zvládnuť a budú platiť také poistné, že bude veľakrát prevyšovať samotnú hodnotu niektorých áut predovšetkým nižších sociálnych skupín. Ďakujem za pozornosť a rád by som, pán minister, odpoveď na moju otázku.

 • To asi ťažko, lebo sa hlási pán poslanec Muňko a Džupa s faktickými poznámkami. Faktické poznámky až zajtra, ráno budeme pokračovať týmto zákonom, lebo by som mohol jednému dať,

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • no neexistuje, jednému dám a druhému nie? O 19.00 skončíme, to sa nedá, ak jednému umožním vystúpiť, druhému by som tiež mal a to, takže až zajtra, pán poslanec Muňko, potom pán poslanec Džupa. Samozrejme, bude môcť na to reagovať pán poslanec Blanár. Uzavrieme rozpravu a pán minister, ak bude chcieť, tak môže reagovať, samozrejme, aj pani spravodajkyňa, na rozpravu.

  Takže prerušujem rokovanie, zajtra budeme pokračovať o 9.00 hodine v rokovaní. Takže zatiaľ dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 18.58 hodine.