• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby som mohol otvoriť rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Otváram rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, páni poslanci, prezentujte sa stlačením hlasovacieho tlačidla, aby som mohol zistiť počet prítomných poslancov a to, či je Národná rada uznášaniaschopná.

 • Prezentácia.

 • 81 poslancov prítomných. Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Chcem vás informovať, že na 25. schôdzi budú overovateľmi poslanci Gábor Gál a Milan Urbáni, ich náhradníkmi pani poslankyňa Navrátilová a pán poslanec Hrdlička.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali panie poslankyne a páni poslanci Eva Černá, Anton Danko, Iveta Henzélyová a Ján Mikuš.

  Pristúpime k schvaľovaniu programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Program schôdze vám bol rozdaný do lavíc a bol prerokovaný v poslaneckom grémiu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či chce niekto navrhnúť doplnenie alebo zmenu rokovania programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci.

  Konštatujem, že nie, preto pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu ako celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 116 za návrh, 2 proti, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že program 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci...

 • Ruch v sále.

 • Prosím, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Ešte pred začatím rokovania o jednotlivých bodoch programu o vystúpenie požiadal pán predseda zahraničného výboru Ján Figeľ.

  Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Sústavný ruch v sále.

 • Vážený pán predseda, vážené vedenie Národnej rady Slovenskej republiky...

 • Prepáčte, pán poslanec. Páni poslanci, prosím, aby ste sa upokojili. Nech sa páči.

 • ... vážený pán minister, ctené kolegyne poslankyne, páni poslanci, milí hostia, všetko v živote sa raz končí aj začína a život je istou sekvenciou zmien. Chcel by som vám oznámiť, že sa v súvislosti s poverením funkcie člena Európskej komisie chcem dnešným dňom vzdať mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a aj s tým súvisiacich ďalších funkcií.

  Do parlamentu som bol zvolený v roku 1992, pred 12 rokmi, je to kus života, ešte v starej Slovenskej národnej rade, chcel by som po takom dlhom čase vyjadriť naozaj úprimné poďakovanie za všetko, čo sme mohli prežiť spolu, čo som sa mohol aj naučiť, aj čím prispieť, pretože Slovensko sa za ten čas veľmi zmenilo. Zmenili sa naše vzťahy v susedstve, ale aj naše medzinárodné postavenie.

  Chcem sa poďakovať za nové i opakované skúsenosti typu, že človek má dve uši a jedny ústa, aby viac počúval a menej hovoril. Aby sa usiloval o jednotu, ale nie hocijakú, ale o jednotu pre spravodlivejší život, aby sme druhých neprečíslovali, ale skôr sa snažili získať ich pre dobrú vec. A tieto skúsenosti sú dôležité aj do ďalšieho života. Verím, že aj pre nás všetkých.

  Chcem sa ospravedlniť, ak som bol voľakedy necitlivý alebo niekomu z vás alebo z neprítomných ublížil.

  Chcel by som vám nechať na pamiatku, aj tým, ktorí nemáte odkaz Roberta Schumana, pretože ho považujem za stále aktuálny, inšpirujúci a povzbudivý aj pre našu dobu, ktorá je zlomová, je historická.

  Chcel by som vám zaželať, aby nielen tu v sále, ale v živote ste nachádzali vnútorný pokoj, takú silu s rozvahou prijímať múdre a odvážne zákony a reformy a aby ste dokázali šíriť živú nádej pre ľudí na Slovensku, ale aj v spoločnej Európe, ktorej sa definitívne a podstatne stávame od soboty súčasťou. Budeme môcť ovplyvňovať jej chod, jej právo, jej politiku oveľa viac ako doteraz.

  Chcem vás na záver požiadať o podporu aj v ďalších krokoch alebo v ďalšom vývoji a aj uchádzať sa a potvrdiť svoje priateľstvo v tom najlepšom duchu. Takže všetko dobré.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa aj ja Jánovi Figeľovi poďakoval za prácu, ktorú ako poslanec vo viacerých volebných obdobiach na poli zahraničnej politiky pre Slovenskú republiku, ale aj pre Národnú radu Slovenskej republiky urobil, a zaželal mu veľa úspechov v náročnej a zodpovednej funkcii, ktorú za Slovenskú republiku ako komisár Európskej komisie vykonávať bude. Všetko dobré, Janko!

  Poprosím teraz Národnú radu Slovenskej republiky, aby hlasovaním vzala na vedomie, že pán poslanec Figeľ sa osobným vyhlásením vzdal svojho mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v tomto funkčnom období. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 120 za návrh, 2 proti, 4 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že Národná rada vzdanie sa mandátu Jána Figeľa vzala na vedomie.

  Pán poslanec Minárik.

 • Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že sa uprázdnil mandát, a vzhľadom na to, že v poslaneckom grémiu bol konsens na to, aby sa zaradil bod programu nastúpenie náhradníka a zloženie sľubu náhradníka, žiadam o zaradenie takéhoto bodu.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zaradiť na rokovanie programu 25. schôdze ako prvý bod nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 116 za návrh, 3 proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prerušujem rokovanie a poprosím pána predsedu mandátového a imunitného výboru, aby zvolal výbor a overil mandát náhradníka, ktorý nastúpi na uprázdnený mandát.

  Pán poslanec, pán predseda Lintner, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Poprosím členov mandátového a imunitného výboru, aby prišli v priebehu 5 minút do výboru pre verejnú správu. Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, vyhlasujem prestávku do 13.45 hod., budeme pokračovať o 13.45 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 13.34 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 13.49 hodine.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 25. schôdze bodom programu

  nastúpenie náhradníka na zaniknutý a neuplatňovaný mandát.

  Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Teraz žiadam pána predsedu mandátového a imunitného výboru, pána poslanca Lintnera, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania uvedeného návrhu.

  Pán poslanec Lintner, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby som predložil plénu správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako sme boli svedkami pred niekoľkými minútami, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ, ktorý kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie, sa podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky osobným vyhlásením v dnešný deň vzdal svojho mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.

  Kresťanskodemokratické hnutie listom predsedu Pavla Hrušovského určilo, že na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa nastupuje pani poslankyňa Mária Sabolová, ktorá po zložení sľubu poslanca vykonáva od 5. novembra 2002 mandát poslanca ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka, ktorý bol 16. októbra 2002 vymenovaný za ministra vnútra Slovenskej republiky.

  Kresťanskodemokratické hnutie ďalej určilo, že na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka nastupuje ako náhradník Stanislav Kahanec. Pán Stanislav Kahanec sa narodil 12. decembra 1954, pôsobí ako zástupca primátora mesta Prešov, býva v Prešove, je ženatý, má 5 detí a je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1978.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 16. schôdzi, ktorá sa uskutočnila pred niekoľkými minútami, zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 20. a 21. septembra 2002, že určený náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Vladimíra Palka je vedený v prehľade kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušného politického subjektu, v tomto prípade Kresťanskodemokratického hnutia. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníka, platnosť jeho nastúpenia a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa čl. 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  „Národná rada Slovenskej republiky na základe toho, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ, poslanec Kresťanskodemokratického hnutia, sa 29. apríla 2004 vzdal svojho mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, berie na vedomie:

  1. že podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa nastupuje 29. apríla 2004 podľa určenia Kresťanskodemokratického hnutia poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mária Sabolová, ktorá od 5. novembra 2002 vykonávala mandát poslanca ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát Vladimíra Palka;

  2. že v súvislosti s nastúpením poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Sabolovej na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka nastupuje 29. apríla 2004 podľa určenia Kresťanskodemokratického hnutia ako náhradník Stanislav Kahanec;

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.“

  Pán predseda, skončil som správu mandátového a imunitného výboru.

 • Ďakujem, pán predseda, prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nik z prítomných, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia tak, ako ho prijal a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky výbor mandátový a imunitný a ako ho predniesol pán predseda výboru. Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • 117 prítomných, 106 za návrh, 2 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení pani poslankyne Márie Sabolovej na zaniknutý mandát poslanca Jána Figeľa a o nastúpení náhradníka Stanislava Kahanca na neuplatňovaný mandát poslanca Vladimíra Palka.

  Poprosím teraz pána Stanislava Kahanca, aby sa dostavil do rokovacej sály. Ďakujem pánovi predsedovi mandátového a imunitného výboru.

  A poprosím teraz pána podpredsedu Národnej rady Viliama Vetešku, aby prečítal ústavou predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem pripomenúť, že poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní sľubu priloží pravú ruku na ústavu, povie slovo „sľubujem“ a podaním ruky a svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu. Poprosím pánov poslancov, aby počas čítania sľubu stáli.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

 • Teraz poprosím o 5-minútovú technickú prestávku, aby operátori mohli pripraviť novú hlasovaciu kartu pre pána poslanca Kahanca.

 • Technická prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.

  Návrh ste dostali ako tlač 634.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodnil pán minister spravodlivosti a podpredseda vlády Daniel Lipšic. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky v októbri schválila zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.

  Cieľom tohto zákona je vytvoriť podmienky na účinné potláčanie korupcie a organizovaného zločinu vytvorením špecializovaných orgánov na ich vyšetrovanie a trestné stíhanie, a to Úradu špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu. Dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov nadobudla účinnosť časť jeho ustanovení, ktorá súvisí s personálnym obsadením Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Zostávajúce ustanovenia by mali nadobudnúť účinnosť v plnom rozsahu 1. mája. Avšak májový termín pre vznik orgánov nie je možné splniť tak, aby tieto orgány boli konštituované v plnom rozsahu.

  Základným problémom je jedna z podmienok, ktorú musia kandidáti na funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry a na Špeciálnom súde splniť, a to je bezpečnostná previerka na stupeň prísne tajné. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Národný bezpečnostný úrad nestihol v zákonnej lehote 60 dní ukončiť všetky bezpečnostné previerky kandidátov na funkcie sudcov. Z toho dôvodu nie je možné realizovať pre krátkosť času výberové konanie na sudcov a následné preloženie sudcov Súdnou radou. V tomto okamihu však naozaj si myslím, že nemá zmysel kritizovať NBÚ. NBÚ urobil maximum pre to, aby lehotu stihol, žiaľ, v dvoch prípadoch sa mu to nepodarilo. Rovnako v prípade špeciálneho prokurátora by sa jeho voľba musela uskutočniť do konca apríla, pritom táto voľba by musela byť úspešná, keďže od ustanovenia špeciálneho prokurátora je závislé aj vymenovanie ostatných prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry.

  Na základe uvedeného v snahe pripraviť personálne podmienky na činnosť obidvoch inštitúcií navrhujeme posunúť účinnosť ustanovení predmetného zákona na neskorší termín, ktorým je 1. júl tohto roku. Keďže je potrebné schváliť tento návrh novely pred 1. májom, vláda ho predkladá v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda odôvodňuje skrátené legislatívne konanie § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, a to konkrétne možnosťou ohrozenia základných ľudských práv a slobôd, najmä práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  Nie som prívržencom skrátených konaní a vláda v tomto období sa k nim uchyľuje veľmi sporadicky, ale v tomto prípade sú splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie.

  Chcel by som na záver oceniť aj prístup poslancov opozície v ústavnoprávnom výbore, kde takmer konsenzom prišlo k schváleniu návrhu, a verím, že tak to bude aj na pléne.

  Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Poprosím teraz pána poslanca Miššíka, člena ústavnoprávneho výboru, aby Národnú radu informoval o stanovisku gestorského ústavnoprávneho výboru k návrhu na skrátené legislatívne konanie.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 22. apríla 2004 pod číslom 666 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, máte to v tlači pod číslom 634, s termínom ihneď.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh na svojej 60. schôdzi 29. apríla 2004, t. j. dnes. Uznesením č. 473 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.

  Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k návrhu. Pán poslanec Cabaj. Končím možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte veľmi krátko vystúpiť v rozprave pri tomto návrhu na skrátené konanie, pretože asi by som tu nemohol sedieť v parlamente, keby som nepripomenul niektoré veci, ktoré práve s týmto prerokúvaným skráteným konaním súvisia.

  Jedným z tých základných by malo byť, čo by si pán minister mal uvedomiť, že „práca chvatná, málo platná“. Už vo výbore, dokonca v ústavnoprávnom výbore boli predložené návrhy od poslancov, aby účinnosť tohto zákona bola posunutá na neskorší termín. Vtedy ste to odmietali, dokonca nepodporili ste to ani tu v parlamente, asi ste to mali zle prepočítané, pretože čas ukázal, že pravdu mali tí poslanci, ktorí navrhovali, aby účinnosť tohto zákona bola na neskorší termín. Keďže sme teraz len pri skrátenom konaní, nemá význam hovoriť o tom ďalšom, čo bude prebiehať v rámci druhého čítania, kde už je možné potom predložiť pozmeňujúce návrhy.

  Tak iba toľko vám chcem pripomenúť, pán minister, že pouvažujte aj nad tým, či ten termín, ktorý momentálne vláda predložila, je vôbec reálny, aby sme znova „nešaškovali“ v tomto parlamente. Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie. Pán poslanec Miššík? Nie. Pristúpime k hlasovaniu. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 • Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Ešte pred hlasovaním vás chcem poprosiť, vzhľadom na to, že bola vyhotovená nová hlasovacia karta, aby sa dostala do systému hlasovania, vytiahnime všetci hlasovacie karty z hlasovacích zariadení, vsuňme ich naspäť a hlasujme. Prosím, prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 102 prítomných, 82 za, 10 proti, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili. Národná rada Slovenskej republiky súhlasí, aby sme návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 458/2003 prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 635),

  ktorý budeme prerokúvať v prvom čítaní.

  Prosím pána ministra spravodlivosti, aby návrh vlády uviedol a odôvodnil. Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide o avizované posunutie účinnosti zákona z dôvodov, ktoré som uviedol pri odôvodnení skráteného legislatívneho konania.

  Predložený zákon upravuje aj na základe zásadnej pripomienky Najvyššieho súdu povinnosť vykonať bezpečnostnú previerku NBÚ aj na sudcov Najvyššieho súdu, ktorí majú rozhodovať o mimoriadnych opravných prostriedkoch, a zároveň – a to je možno reakcia aj na pána poslanca Cabaja – určenie súdu, ktorý bude rozhodovať v tých prípadoch, keď Špeciálny súd nebude môcť podľa zákona vykonávať z určitého dôvodu svoju právomoc, napr. ak budú sudcovia Špeciálneho súdu vylúčení z rozhodovania v určitej veci. To znamená, už k žiadnej novelizácii z tohto pohľadu prísť nebude musieť, a tým substitučným súdom by mal byť Krajský súd v Banskej Bystrici práve kvôli tomu personálnemu stavu – môžem sa potom k tomu v rámci druhého čítania vyjadriť.

  Ja by som len chcel k tým termínom povedať, v zákone bol 60-dňový termín pre NBÚ. Vtedy diskusia prebehla a ukazoval sa byť ten termín reálny. Ja som bol ubezpečený, že ten termín reálny je a že previerky je možné v tom termíne stihnúť. Ministerstvo spravodlivosti je pripravené aj zo stránky materiálnej, technickej, zabezpečenia bezpečnosti. Obidve inštitúcie by mohli začať fungovať od 1. mája z tohto pohľadu. Tam išlo len o tie bezpečnostné previerky.

  Ale opakujem. Ja by som bol nerád, keby sa teraz sústredila kritika na NBÚ. NBÚ podľa mojej mienky urobil maximum. Žiaľ, zákonnú lehotu sa mu vo všetkých prípadoch nepodarilo dodržať a to asi musíme všetci vziať na vedomie.

  Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Pán poslanec Miššík, poverený gestorským výborom, nech sa páči, informujte Národnú radu o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 21. apríla 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 73 ods. 1 o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Návrh zákona obsahuje z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Dôvodová správa obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh zákona môže mať dosah na štátny rozpočet, nebude mať dosah na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotných ustanovení návrhu zákona. Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a je upravená v práve Európskej únie. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení ani podľa Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy a Screeningu.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 667 z 22. apríla 2004 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ihneď.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Abelovský, pán poslanec Polka. Končím možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Abelovský.

 • Pán predseda, pán minister, rokujeme v prvom čítaní o návrhu zákona. Nadviažem na vystúpenie pána kolegu Cabaja. Myslím si, že ani on nemal na mysli, že tento súčasný stav, keď dnes nevyhnutne musíme prijať v skrátenom legislatívnom konaní zmenu účinnosti zákona, nezavinilo NBÚ. Skôr to zavinila veľmi optimistická nádej predkladateľa, že skutočne Špeciálny súd a Úrad špeciálneho prokurátora bude schválený a bude môcť začať fungovať napriek tomu, že o jeho činnosti budú rozhodovať orgány, ktoré ani Národná rada pri akejkoľvek dobrej vôli nemôže ovplyvniť, pretože tieto ústavné orgány konajú autonómne, majú svoje lehoty a obávam sa, že ani Národná rada im nemôže predpisovať ani dobu, ani spôsob schvaľovania ich činnosti.

  Mám dve výhrady k predloženému návrhu zákona.

  Prvá je účinnosť, ktorá je stanovená na 30. 6. Znova ho považujem za optimistický a myslím si, že ak by sme ho v takejto podobe schválili, znova by sme sa museli stretnúť možno na júlovej schôdzi, kde by sme znova museli posunúť účinnosť na neskorší termín.

  A druhá moja výhrada je k ustanoveniu § 64 navrhovaného zákona, ktorá v podstate rieši substitučné zastúpenie Špeciálneho súdu Krajským súdom v Banskej Bystrici, ktorý má po účinnosti tohto návrhu zákona, pokiaľ by bol schválený, nahradiť činnosť Špeciálneho súdu.

  K tej prvej výhrade. Sudcov Špeciálneho súdu bude voliť Súdna rada. Je to ústavný orgán zriadený na základe ústavy, ktorý sa spravuje osobitným zákonom. Na zvolenie sudcu Špeciálneho súdu je potrebných 10 hlasov za navrhovaného kandidáta. Aj keď je pravda, že prebehlo výberové konanie, ktoré má určité, by som povedal, regule, to neznamená, že navrhnutí kandidáti budú aj napriek uskutočnenému výberovému konaniu schválení. To znamená, ak schválení nebudú, znova budeme pred takým istým problém, pred akým sme dnes.

  Navrhované ustanovenie § 64, teda substitučné zastúpenie Krajského súdu v Banskej Bystrici ako orgánu, ktorý bude nahrádzať Špeciálny súd, je zrejme dočasným ustanovením. Už sám výraz „dočasne“ vzbudzuje u mňa nedôveru a obávam sa, že takto konštituovaný dočasný orgán, akým je podľa rozhodnutia predsedu krajského súdu určitý senát krajského súdu, bude možno dlhší čas potom rozhodovať o veľmi závažných veciach. Chcem pripomenúť, že aj o nás možno ako ústavných činiteľoch, ale najmä o trestných veciach, ktoré, žiaľ, majú či nemajú aj politické pozadie, ale voči ktorým je všeobecne nedôvera u všeobecných súdov tieto veci prejednať vzhľadom na svoju veľmi náročnú skutkovú aj právnu zložitosť.

  Ak sme teda pri schválení zákona o Špeciálnom súde a o Úrade špeciálneho prokurátora uverili predkladateľovi v tom, že tu skutočne musia pracovať takí sudcovia alebo prokurátori, ktorí prešli bezpečnostnou previerkou pre potreby až prísne tajné, tak potom sa mi zdá, že nemôžeme nahradiť takéto rozhodovanie o takýchto závažných otázkach sudcami, ktorí takúto previerku jednoducho nemajú. Potom by sme mohli, samozrejme, prijať aj iné, ľahšie ustanovenie, ktoré by bolo asi také, že aj sudcovia, ktorí prešli výberovým konaním, môžu dočasne zastávať takú funkciu bez tejto previerky. Výsledok by bol ten istý.

  Takže obávam sa, že nebudem môcť zahlasovať za tieto dve ustanovenia, ktoré obsahuje návrh zákona, pokiaľ nebudú vôľou všetkých našich poslancov zmenené alebo vypustené. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi niekoľko poznámok k predloženému návrhu zákona.

  Netajím sa, samozrejme, svojím odporom získaným dôsledným štúdiom dejín štátu a práva takých či oných spoločensko-ekonomických formácií k rozličným osobitným inštitúciám typu štátnych súdov, ľudových tribunálov alebo iných špeciálnych súdov, ktoré v podmienkach normálnej parlamentnej demokracie podľa mňa nemajú miesto. Ak sme právnym štátom, nerozumiem, prečo potrebujeme iks špeciálnych sudcov a prečo dehonestujeme prácu ostatných sudcov, ktorí musia vykonávať pravidelnú sudcovskú činnosť, rozhodovať o vine a nevine ľudí, s ktorými sa potom stretávajú, s ich bratmi alebo manželkami chodia nakupovať alebo ich deti chodia do školy. Týchto sudcov nechávame vôli Božej, tých ostatných budeme chovať v špeciálnych bytoch, so špeciálnou osobitnou ochranou a so špeciálnym režim a špeciálnym platom. Prevažná väčšina všetkých možných osobitných tribunálov skončila na smetisku dejín a s opovrhnutím normálnych demokratických režimov, ktoré sa touto situáciou zaoberali. Ale keď už bola taká vôľa tohto parlamentu, nech funguje.

  21. októbra, myslím, sme schválili zákon o Špeciálnom súde. V dôvodovej správe a pán minister opakovane zdôrazňuje, že NBÚ v lehote 60 dní nestačilo vykonať tieto previerky. S matematikou som mal od strednej školy, alebo na strednej škole dosť vážne problémy, najmä ma nebavila, ale myslím si, že od 21. októbra alebo odo dňa účinnosti zákona do 1. mája je viac než 60 dní. A napriek situácii, ktorá bola na NBÚ, kde sa vybíjali politické sily rozličných skupiniek, tento úrad normálne pracoval. Normálne. Ak je normálny spôsob práce, že sa vás príde opýtať niekto na suseda, či sused pije, má frajerku alebo či nepácha nejakú trestnú činnosť vo vedľajšom byte, ako sa mne osobne stalo, že sa ma boli pýtať na nejakého človeka, ktorého som v živote v paneláku nevidel, alebo o ňom neviem, tak je to zvláštny spôsob, ale je to spôsob, ktorý je v súlade s ešte platným zákonom.

  Čiže keby bolo ministerstvo jasne, zrozumiteľne stanovilo podmienky výberového konania v normálnom časovom predstihu, nenašiel som v dôvodovej správe, kedy boli tieto podmienky zadané, boli by mohli byť uchádzači preverení NBÚ v primeraných lehotách. A kto nebol preverený, tak je to vec, by som povedal, ďalšieho postupu, buď nech sa domáha svojím úsilím, alebo nech sa proste rozhodne o nich bez nich – ak je Špeciálny súd taký potrebný v tejto Slovenskej republike.

  Je pre mňa ešte diskutabilné, ak sa teraz ponáhľame na termín, a plne súhlasím s návrhom, myslím, poslanca Cabaja, poslanca Abelovského, že termín k 1. júlu 2004 je nereálny, ak už teda má ten súd fungovať. Pretože nesledujem dennodenne Zbierku zákonov, ale ešte donedávna, pred niekoľkými dňa zákon o utajovaných skutočnostiach nebol publikovaný v Zbierke zákon a má byť účinnosť 1. 5. a má sa postupovať podľa tohto nového zákona. Ak vzniknú nejaké problémy u uchádzačov, ktorí ešte nemajú napr. previerku NBÚ, bude nutné postupovať podľa zákona platného od 1. 5. s tým, že v prípade nevyhovenia uchádzačovi Národným bezpečnostným úradom bude sa musieť ustanoviť komisia Národnej rady, ktorá vykoná odvolacie konanie, prípadne sa tento uchádzač môže ešte obrátiť na príslušný súd. Čiže to konanie sa môže opäť skomplikovať, a preto skutočne plne podporujem návrhy na oddialenie – na kedy to dali, na 1. september? – tohto termínu.

  Ďalej mi ostáva záhadou, aký bude režim sudcov na tzv. záložnou pracovisku na senáte v Banskej Bystrici. Ak teda dôjde k tomu, že budú musieť konať vo veci, budú konať bez previerky NBÚ, alebo prejdú nejakou previerkou? Títo sudcovia budú mať takisto osobitnú ochranu, budú bývať v osobitne chránených bytoch, alebo akým spôsobom vlastne budú odmeňovaní?

  Nezodpovedanou otázkou ostáva otázka servisu, to znamená aparátu, ktorý pracuje pri týchto súdoch. Chcel by som sa opýtať pána ministra, či už títo ľudia prešli previerkami NBÚ, či už tam bolo nejaké výberové konanie, alebo aký je stav?

  Pred niekoľkými týždňami sme tu diskutovali o nejakých veciach, pýtal som sa na sídlo tohto Špeciálneho súdu. Pán minister, šepli ste mi Pezinok, Jilemnického, čo je budova Okresného súdu v Pezinku. Potom prebehla médiami správa, že sa rekonštruujú kasárne bývalého vojenského útvaru v Pezinku. Teraz prechádza nejaká nová šepkanda, že to bude niekde inde. Pán minister, chcel by som jasnú, zrozumiteľnú odpoveď, aká je stavebná úroveň prípravy budúceho súdu, alebo kde teda tento Špeciálny súd bude sedieť? Sídlo súdu sa určuje zákonom, to znamená, že dnes musíme jasne, zrozumiteľne buď potvrdiť pôvodnú verziu o sídle súdu v Bratislave, alebo ideme na nejakú inú verziu. Bolo by smiešne, keby sme v septembri robili ďalšiu novelu alebo nejakým spôsobom by sme novelizovali tento zákon.

  Pre mňa je skutočne dôkazom, že ministerstvo spravodlivosti prípravu činnosti tohto súdu nezvládlo a svedčí to o zlej koordinácii práce na ministerstve i posledné príklady dokazujú zlú súčinnosť s Najvyšším súdom. O tom budem hovoriť pri zákone o sídlach a súdoch, aká je koordinácia práce, pretože z dvoch sekcií ministerstva spravodlivosti prídu listy, kde sú diametrálne odlišné stanoviská, aj dvaja sekční, alebo jedna sekčná riaditeľka dokonca namieta ústavnosť aktov ministerstva spravodlivosti, čiže vlastných aktov.

  Jediným pocitom uspokojenia, ktorý ma naplnil pri tomto zákone, je stanovisko v dôvodovej správe, že tento zákon nebude mať vplyv na životné prostredie. Pán minister, v mene poľovníckeho združenia Podhorák vám úprimne za to ďakujem. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán minister sa chce vyjadriť, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Budem stručný, ja som v úvode vyjadril poďakovanie aj poslancom opozície na ústavnoprávnom výbore. Pán poslanec Polka išiel trochu iným smerom, ale dobre, ja mu veľmi rád odpoviem, aj keď ma mrzí, že sa snaží nájsť nejaké argumenty proti ministerstvu, ale jeho právo, samozrejme, mu neberiem, len je trochu v tomto prípade na vedľajšej koľaji.

  Chcem povedať k otázke účinnosti. Vidím tam určitý problém, pretože podľa zákona o Špeciálnom súde, pokiaľ je podaná obžaloba, v súčasnosti v týchto závažných kauzách, ako je organizovaný zločin, ako je korupcia, na všeobecný súd a pokiaľ súd nenariadi hlavné pojednávanie do dňa účinnosti vzniku Špeciálneho súdu, tak sa príslušným stáva Špeciálny súd. Už dnes mnohé tieto kauzy akoby čakali, kým prídu na Špeciálny súd. Ak by sme posúvali účinnosť ešte ďalej, tak by to znamenalo, že by sme spôsobovali prieťahy v konaní, v súdnom konaní v týchto veľmi závažných kauzách, kde je potrebné, aby súd rozhodol o vine alebo nevine a v prípade viny potom aj o treste.

  Musím povedať, že výberová komisia bola schválená Súdnou radou, to znamená, odborné podmienky bude schvaľovať výberová komisia schválená Súdnou radou, morálne podmienky posúdi bezpečnostná previerka. Ale, samozrejme, je dôležité a tu by som chcel povedať, že je potrebné, aby zákon mal substitučný súd nielen dočasne, to reagujem na pána poslanca Abelovského, ale aj trvalo. Pretože sa môže stať, že sudcovia Špeciálneho súdu budú vylúčení a potom musí nejaký súd konať a v tejto veci rozhodovať. A musím povedať, že to je obdobná situácia ako na Najvyššom súdu, kde v prípade, ak je vylúčený odvolací senát, rozhoduje o riadnom opravnom prostriedku ktorýkoľvek senát Najvyššieho súdu, teda trestného kolégia. Ja si myslím, že je to aj správne a takýmto spôsobom to riešenie musí byť zabezpečené.

  Čo sa týka sídla, sídlo je Bratislava, Špeciálny súd bude sídliť na Mlynských Nivách, špeciálne prokurátora do konca roka na Okresnej prokuratúre Bratislava V. Od 1. januára, pán poslanec Polka, by tým sídlom mali byť bývalé kasárne útvaru v Pezinku. Tam už ministerstvo obrany previedlo nehnuteľností pod správu ministerstva spravodlivosti a zrejme viete, dnes ústavnoprávny výbor schválil návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov, kde sa od 1. januára mení aj sídlo Špeciálneho súdu. Takže tam problém tiež nevidím a myslím, že to je celkom rozumne zosúladené.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť?

 • Nie. Pristúpime k hlasovaniu. Páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, pán poslanec Galbavý.

  Prosím pána poslanca Miššíka, aby uviedol návrh uznesenia k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, žiaden z nich nepodal procedurálny návrh, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 119 prítomných, 80 za návrh, 12 proti, 24 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Nech sa páči druhý návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to ihneď.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona ihneď najskôr vo výbore gestorskom a potom v pléne Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 118 prítomných, 99 za návrh, 3 proti, 16 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi. Nech sa páči.

 • Pán predseda, prosím, aby ste prerušili rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, aby okamžite mohol zasadnúť ústavnoprávny výbor.

 • Páni poslanci, odporúčam, aby sme vytvorili časový priestor na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore. Chcem pána poslanca a pána predsedu výboru Drgonca požiadať, aby zvolal výbor a určil výboru čas potrebný na prerokovanie.

  Ešte predtým – pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, dnes sa nám nedarí príliš efektívne rokovať. Navrhujem, aby sme teraz pristúpili k tajnej voľbe. Nič nám nebráni, aby bol podaný návrh, aby sme pristúpili k tajnej voľbe. Popritom môže rokovať ústavnoprávny výbor. Pretože máme príliš málo bodov na to, aby sme tak dlho rokovali. Prosím o zváženie tohto návrhu. Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, tento návrh akceptujem ako racionálny na využitie času na rokovanie.

  Pristúpime k prerokúvaniu bodu programu voľby predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o pokoj.

  Potom by sme, páni poslanci, prerokovali ďalší bod programu, návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady, jedným hlasovaním, ale teda osobitnými hlasovacími lístkami by sme uskutočnili tajnú voľbu. Počas tajnej voľby by zasadol ústavnoprávny výbor a po sčítaní hlasov a po výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru by sme pokračovali v rokovaní. Je všeobecný súhlas s návrhom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Poprosím potom skrutátorov, aby umožnili členom aj ostatným kolegom poslancom, členom ústavnoprávneho výboru hlasovať ako prvým v tajnej voľbe, aby sa mohli zúčastniť rokovania výboru.

  Poprosím pána podpredsedu vlády Csákyho, aby uviedol bod

  návrh na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 609. Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené poslankyne, vážení poslanci, dňom 10. februára 2004 sa skončilo funkčné obdobie predsedu Úradu na ochranu osobných údajov pána Ing. Pavla Husára. Po jeho odchode z úradu dňa 28. februára tohto roku riadenie úradu prevzal zo zákona jeho zástupca podpredseda Mgr. Gyula Veszelei, ktorý sa dostal do funkcie podpredsedu úradu po úspešnom výberovom konaní...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím, pán podpredseda vlády, prerušte svoje vystúpenie. Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov predsedu Úradu na ochranu osobných údajov na návrh vlády Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2004 uznesením č. 207 schválila návrh na voľbu pána Mgr. Gyulu Veszeleiho do funkcie predsedu Úradu na ochranu osobných údajov a predkladá tento návrh na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Menovaný spĺňa kvalifikačné požiadavky a má predpoklady vykonávať funkciu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov. V prílohe predkladám jeho osobný životopis, súhlas kandidáta a návrh uznesenia Národnej rady.

  Vážený pán predseda, na základe uvedeného žiadam Národnú radu Slovenskej republiky o schválenie predneseného návrhu vlády Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády za návrh na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.

  Poprosím pána predsedu výboru pre ľudské práva, národnosti, menšiny, aby informoval Národnú radu o stanovisku gestorského výboru k prerokúvanému návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.

  Pán predseda Nagy, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien podávam správu o prerokovaní návrhu vlády na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov (tlač 609).

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 649 z 2. apríla 2004 výbor prerokoval návrh vlády v určenej lehote a prijal k nemu súhlasné uznesenie č. 187. Chcem podčiarknuť, že toto uznesenie bolo schválené jednomyseľne, čiže nikto z členov výboru nemal žiadne námietky voči kandidátovi vlády. Tento všeobecný súhlas so zvolením Gyulu Veszeleiho bol zrejme výsledkom faktu, že pán magister sa minulý rok stal podpredsedom úradu na základe výberového konania, v ktorom uspel ako najlepší spomedzi deviatich uchádzačov. Počas svojej práce vo funkcii podpredsedu a po vypršaní mandátu jeho predchodcu aj vo funkcii povereného predsedu získal dostatočné skúsenosti, ktoré dávajú záruku toho, že úrad bude naďalej kvalitne vedený. Stanovisko členov výboru ovplyvnilo aj odporúčanie bývalého predsedu úradu pána Pavla Husára, s ktorým výbor mal vynikajúce pracovné vzťahy.

  Chcem využiť, vážené poslankyne, vážení poslanci, túto príležitosť a poďakovať sa mu za prácu, ktorú vykonal pri vybudovaní úradu aj pri príprave zákona o ochrane osobných údajov a ktorú vysoko oceňovala aj Európska komisia.

  Vážený pán predseda, Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien teda odporúča Národnej rade zvoliť pána Mgr. Gyulu Veszeleiho na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov v tajnej voľbe v súlade s § 39 ods. 8 rokovacieho poriadku.

  Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda výboru.

  Páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási z prítomných pánov poslancov nikto, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Prerušujem rokovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.

  A poprosím pána poslanca Mikloška, ktorého poveril výbor pre školstvo, vedu, mládež, vzdelanie a šport, aby predložil

  návrh na voľbu dvoch členov Rozhlasovej rady,

  ktorý prerokúvame ako tlač 612. Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky na svojej 22. schôdzi dňa 4. marca 2004 prerokovala návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady. V tajnom hlasovaní bolo potrebné zvoliť štyroch členov Rozhlasovej rady. Keďže z navrhovaných kandidátov boli zvolení len dvaja kandidáti, je potrebné vykonať novú voľbu, t. j. zvoliť dvoch členov Rozhlasovej rady, aby Rozhlasová rada mala 15 členov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.

  Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a právnické osoby pôsobiace v rozhlasovej tvorbe, hromadných informačných prostriedkoch, kultúry, vedy, vzdelávania predložili Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Do stanoveného termínu výbor dostal návrhy kandidátov, ktoré máte všetci v laviciach.

  Gestorský výbor prerokoval predložený návrh kandidátov na voľbu členov Rozhlasovej rady a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 10 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, okrem jedného kandidáta uvedeného pod poradovým č. 4, u ktorého výbor zistil možnú kolíziu s § 10 ods. 5 v Obchodnom registri predmet podnikania v oblasti reklamy.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 213 z 20. apríla 2004 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  a) zvolila podľa § 9 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase dvoch členov Rozhlasovej rady z kandidátov navrhovaných v prílohe správy na funkčné obdobie, ktoré sa určí na prvom zasadnutí rady podľa § 11 ods. 3;

  b) uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov rady 2 z navrhovaných kandidátov, ktorí v prvom kole nezískali potrebný počet hlasov;

  c) uskutočnila ďalšie, tretie kolo voľby v prípade, že ani v druhom kole nebude zvolený potrebný počet členov Rozhlasovej rady, do ktorého postupujú tí kandidáti, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov tretieho kola je dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa z prítomných pánov poslancov neprihlásil nik, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ešte predtým, ako pristúpime k tajnej voľbe, o slovo požiadal pán predseda ústavnoprávneho výboru. Poprosím technikov, aby zapli mikrofón pánovi predsedovi výboru.

 • Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby o 15.10 hod. prišli do priestoru ústavnoprávneho výboru, urobíme výbor k návrhu zákona na zmenu zákona o Špeciálnom súde a špeciálnej prokuratúre. A zároveň by som poprosil v mene členov ústavnoprávneho výboru, aby sme mali možnosť voliť prednostne, aby sme s čo najmenším prestojom vybavili veci, aby plénum mohlo pokračovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, predpokladám, že zratávanie hlasov, ale aj rokovanie ústavnoprávneho výboru si vyžiada minimálne 45 minút, preto odporúčam, aby sme v rokovaní schôdze pokračovali o 15.45 hodine. Poprosím teraz, aby ste rešpektovali požiadavku pána predsedu výboru a umožnili prednostne hlasovať členom ústavnoprávneho výboru.

  Zároveň týmto vyhlasujem tajnú voľbu. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríme tak, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíme tú alternatívu, za ktorú hlasujeme. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená.

  Pri voľbe členov Rozhlasovej rady je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva „za“ najviac u dvoch kandidátov. Pri voľbe predsedu Úradu na ochranu osobných údajov je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je označená len jedna z alternatív.

  Prosím overovateľov, aby zaujali svoje miesto, ujali sa funkcie. Súčasne ich prosím, aby začali tajnú voľbu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa vás, či ste využili možnosť hlasovať a voliť. Vidím, že áno.

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a zároveň do tej prestávky 15.45 hod. prosím overovateľov, aby spočítali hlasy, vyhotovili zápisnicu a potom informovali o výsledkoch tajného hlasovania. Takže prestávka do 15.45 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 15.10 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 15.51 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prítomní aj neprítomní v rokovacej sále, chcem teraz poprosiť poverenú overovateľku pani poslankyňu Brestenskú, aby z poverenia overovateľov informovala Národnú radu o výsledku tajnej voľby predsedu Úradu na ochranu osobných údajov a výsledku tajnej voľby dvoch členov Rozhlasovej rady.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Brestenská.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja mám výsledky ohľadne Rozhlasovej rady, ohľadne druhého hlasovania má, myslím, niekto bol poverený druhý, to musíme zistiť. Takže...

 • Ja poverujem vás, keby ste boli taká dobrá.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkami tajnej voľby o návrhu na členov Rozhlasovej rady, ktorá sa konala 29. apríla 2004.

  Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu členov Rozhlasovej rady bolo vydaných a poslancami osobne bolo prevzatých 125 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 125 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady, že nula poslancov neodovzdalo hlasovací lístok. Zo 125 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 18 neplatných a 107 platných.

  Tu si dovolím poznamenať, veľmi chcem poprosiť kolegov, niektorí použili vlastné modré perá, tam bolo dosť neplatných hlasov práve, a použili krížik, taký veľký krížik namiesto toho, že tam mali dať tú machuľku alebo obdĺžniček, takže to bolo, žiaľ, tých 18 neplatných hlasov, niektorí vynechali jedno meno. Čiže toto nie je chyba mašinky, ale chyba toho, že nie dôsledne robíme tieto výsledky.

  Menovaní získali tieto hlasy:

  - Ján Dianiška: 1 za, 50 proti, 55 sa zdržalo,

  - Jozef Gazdag: 51 za, 31 proti, 25 sa zdržalo,

  - Peter Himič: 51 za, 24 proti, 32 sa zdržalo,

  - Miloš Jurkovič: 0 za, 51 proti, 56 sa zdržalo,

  - Peter Juščák: 51 za, 29 proti, 27 sa zdržalo,

  - Ondrej Prostredník: 49 za, 25 proti, 33 sa zdržalo,

  - Ján Sand: 0 za, 51 proti, 56 sa zdržalo,

  - Július Šípoš: 1 za, 50 proti, 55 sa zdržalo,

  - Patrik Španko: 9 za, 46 proti, 52 sa zdržalo.

  Na voľbu Rozhlasovej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za členov Rozhlasovej rady nikto nebol zvolený.

  Overovatelia poverili svojho člena Brestenskú, aby predniesla výsledky hlasovania.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pani predsedníčka skupiny overovateľov.

  Čo chceš, Tomáš? Nech sa páči, pán poslanec Galbavý. Ako poverený overovateľ na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sa konalo dnes 29. apríla 2004.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 124 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 124 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 124 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 120 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Gyulu Veszeleiho hlasovalo za 83 poslancov, proti 29 poslancov, zdržalo sa hlasovania 8 poslancov.

  Na schválenie návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov bol zvolený Gyula Veszelei.

  A mňa poverili, aby som vám tento výsledok oznámil. Z mojej strany je to, pán predseda, všetko.

  Ďakujem, vážené kolegyne, kolegovia.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Galbavému za oznámenie výsledkov volieb.

  Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Pán predseda, ja namietam, bohužiaľ, voľbu v tom zmysle, že tá voľba je neplatná z hľadiska technického zariadenia, ale teda nech sa páči, spočítajte to ručne a tá voľba je platná, čiže to technické zariadenie nie je meradlom platnosti voľby. To znamená, že to treba ručne preveriť a budú úplne iné čísla, akurát, že technické zariadenie to neberie.

 • Poprosím o vysvetlenie pani poslankyňu Brestenskú.

 • Prijímam túto pripomienočku, ale technické zariadenie je v poriadku. My sme potom prepočítali všetky hlasy, lebo nám to technické zariadenie ukáže, ktoré sú neplatné jednoznačne a ktoré sú ako keby, my musíme uznať, či sú platné, či neplatné. My sme každý jeden prešli a uznali sme, čo boli aj perom napísané, že sú platné.

 • Reakcia z pléna.

 • Aj krížikom, že sú platné. Len celkový počet hlasov bol tak, že 51 zo 125, čo nestačí na zvolenie. Technické zariadenie sme preverili, tam vypíše nám všetky. Takže to je v poriadku aj s technickým, aj ručne preverené.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, žiaľ, výsledok tajnej voľby nebol úspešný a nezvolili sme potrebný počet členov Rozhlasovej rady na to, aby ona začala byť funkčným orgánom spôsobilým konať. Preto navrhujem, aby sa teraz zišli predsedovia poslaneckých klubov, kde odporučím, aby sme zopakovali voľbu z tých kandidátov, ktorí získali v prvom kole tajnej voľby najvyšší počet hlasov, ale z raz takého počtu kandidátov, teda zo 4 kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Na to je však potrebná dohoda.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, podľa mojej mienky tu nie je politická vôľa, podľa ústavy každý poslanec môže, samozrejme, hlasovať podľa svojho svedomia, ale bez akéhosi politického rokovania ani druhé, ani tretie kolo, som presvedčený, neprinesie výsledok. Pokiaľ by sa pridali ku mne nejaké kluby, ja navrhujem, aby sme to odložili na májovú schôdzu. Proste v tejto chvíli nevidím zmysel ďalej hlasovať. To je, povedzme si otvorene, zaseknuté, je to tajná voľba a každý poslanec má právo hlasovať, ako chce.

 • Ja som nemyslel teraz na hlasovanie, ja som myslel na to, že či nezúžime počet kandidátov z prvého kola iba na počet kandidátov, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov. Tak ako sme to urobili pri voľbe členov Televíznej rady, kde sme v tom záverečnom hlasovaní dokonca išli až tak ďaleko, že sme umožnili tretie kolo hlasovania z tých kandidátov, ktorí neboli zvolení ani v prvom, ani v druhom kole, ale sme zúžili ten výber iba z tých a z takého počtu, ktorí získali v druhom kole najvyšší počet hlasov.

  Ja kvôli tomu zvolám rokovanie predsedov poslaneckých klubov. Poprosím, aby sme sa zišli ihneď teraz, ale aby sme počas rokovania mohli prerokovať návrh zákona, ktorého predkladateľom je pán podpredseda vlády, v druhom čítaní a počas prerokúvania zákona v druhom čítaní sme dospeli alebo nedospeli k nejakej dohode.

  Poprosím teraz predsedov poslaneckých klubov, poprosím, páni poslanci, predsedov poslaneckých klubov, aby sme sa zišli na krátke stretnutie do miestnosti rokovania poslaneckého grémia.

  A poprosím pána podpredsedu Bugára, aby viedol teraz ďalšie rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 635. Správu o jeho prerokovaní v ústavnoprávnom výbore máte v tlači 635a.

  Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Daniela Lipšica, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nebudem opakovať, čo som hovoril pred prvým čítaním, ani dôvody predloženia zákona. Ja som rád, že sa znovu na ústavnoprávnom výbore dosiahol konsenzus, a to v tom, že by sa posunula účinnosť zákona nie na 1. júl, ale 1. september. Ale zároveň došlo k dohode, že musí existovať substitučný súd aj pre budúcnosť tak, ako je to pri Najvyššom súde, aby tieto závažné kauzy, ak by napríklad boli vylúčení sudcovia špeciálneho súdu, aby bol súd, ktorý bude mať právomoc v týchto kauzách rozhodovať. Je to veľmi dôležité.

  A chcem sa znovu poďakovať členom ústavnoprávneho výboru za cenné pripomienky a za pochopenie, ktoré vyústilo do predloženia tohto návrhu zákona.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi z ústavnoprávneho výboru poslancovi Petrovi Miššíkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o prerokovaní predmetného návrhu zákona o stanovisku a návrhu gestorského výboru. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. apríla 2004 č. 889 súhlasila s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Máte to v tlači 634.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z dnešného dňa, t. j. 29. apríla 2004, pod č. 890 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 635), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s termínom ihneď. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh predmetného zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesením č. 484 odporučil návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu, ktorý v článku 1, článku 2 a článku 5 slová „1. júla 2004“ nahrádza slovami „1. septembra 2004“ v príslušnom gramatickom tvare. Odôvodnenie: Je to v záujme zabezpečenia vykonateľnosti a posúva sa vlastne účinnosť návrhu zákona k 1. septembru tohto roku.

  Na základe stanovísk poslancov, členov výboru, vyjadrených v rozprave k návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe. Správa bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod č. 485 z dnešného dňa.

  Prosím, pán podpredseda, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, keďže som nedostal žiadnu písomnú prihlášku poslancov. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a zároveň navrhujem, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode programu s tým, že potom by sme prerokovali ešte ďalšie dva body dnešnej schôdze, a to návrh na zrušenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu a posledný bod návrh na zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

  Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s týmto návrhom.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o

  návrhu na zrušenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu.

  Problém je v tom, že by som potreboval pani predsedníčku výboru, pani poslankyňu Beňovú.

 • Šum v sále.

 • Prosím chvíľku strpenia a prosím zároveň kolegov z toho istého klubu, aby skúsili nájsť pani poslankyňu. Áno, o chvíľočku príde, takže ešte chvíľku strpenia.

 • Krátka pauza pre neprítomnosť poslankyne M. Beňovej.

 • Takže teraz dávam slovo predsedníčke výboru pre európsku integráciu poslankyni Monike Beňovej. Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Prepáčte, kolegyne, kolegovia, veľmi sa vám ospravedlňujem. Dovoľte mi, aby som vám v tejto chvíli predniesla správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu o prerokovaní návrhu na zrušenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu.

  Správa o návrhu na zrušenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu bola prerokovaná na 24. schôdzi výboru... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

 • ... dňa 29. apríla 2004, teda dnes. Ostatné výbory Národnej rady Slovenskej republiky o danom návrhu nerokovali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu na svojej schôdzi prijal uznesenie č. 53, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zrušiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu, zriadený na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2002.

  Pán podpredseda, rada by som ešte v tejto chvíli prečítala návrh uznesenia.

 • Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2004 o zrušení Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu: „Národná rada Slovenskej republiky zrušuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu zriadený na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2002.“

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pani predsedníčka.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Pani predsedníčka ako jediná. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pani predsedníčka, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, aby som sa touto cestou oficiálne poďakovala všetkým kolegyniam a kolegom, o chvíľu už bývalým členkám a členom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu.

  Pani poslankyne a páni poslanci, ďakujem vám za to, že sa nám spoločne podarilo naplniť v tomto volebnom období cieľ, ktorým bola integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie. Vašou prácou, postojmi a angažovanosťou ste prispeli k naplneniu tohto cieľa. Verím, že naša vzájomná spolupráca vo výbore pre európsku integráciu bola aj z vašej strany hodnotená ako korektná, slušná, vecná a vzájomne rešpektovateľná. Dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že výbor pre európsku integráciu v rámci svojich možností a kompetencií naplnil svoje poslanie a že sa za výsledkami našej spoločnej práce budeme môcť kedykoľvek v budúcnosti s primeranou hrdosťou obrátiť a prezentovať sa nimi.

  Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, vážení kolegovia, z formálneho hľadiska dnes uzatvoríme jednu kapitolu. Čaká nás však nie oddych, ale ďalšia práca. Želám všetkým vám, ale aj občanom Slovenskej republiky aj do budúcnosti správne a zodpovedné rozhodnutia.

  Ešte raz ďakujem za spoluprácu.

 • Ďakujem, pani predsedníčka.

  Aj ja by som sa chcel v mene vedenia poďakovať všetkým poslancom tohto výboru. Ja si myslím, že tak, ako ste to povedali, pani predsedníčka, ten výbor splnil účel a fakticky pomohol integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pani predsedníčka, chcete sa vyjadriť k rozprave? Asi nie. Ďakujem pekne.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a v rokovaní budeme pokračovať

  návrhom na zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

  Návrh uznesenia na zriadenie výboru ste dostali ako tlač 669.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Ako jediná pani predsedníčka.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci...

 • Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ja teda chápem, že toto sú už posledné body rokovania dnešného zasadnutia Národnej rady, napriek tomu pár poznámok k zriadeniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

  Chcem vysloviť presvedčenie, že práca tohto výboru bude skutočne prospešná pre občanov Slovenskej republiky. Verím, že sa aj vedeniu Národnej rady podarí v čo najkratšom možnom čase nájsť spoločnú dohodu medzi jednotlivými poslaneckými klubmi Národnej rady Slovenskej republiky, aby to, že dnes tento výbor formálne schválime a že prijmeme uznesenie o vzniku tohto výboru, nebolo na dlhé obdobie posledným krokom, ale aby sa skutočne začínalo napĺňať aj poslanie tohto výboru, to znamená, aby konkrétne poslankyne a poslanci na základe dohôd, ktoré musia byť urobené v tomto parlamente medzi všetkými stranami, ktoré v tomto parlamente sedia, boli do tohto výboru začlenení, aby čo najskôr bolo zvolené aj vedenie výboru pre európske záležitosti, pretože hneď od 1. mája nás čaká veľmi ťažká agenda, ktorá bude aj našou vnútornou agendou.

  Tento výbor má v budúcnosti rozhodovať o závažných uzneseniach, ktorým sa bude členom vlády odporúčať, alebo členovia vlády sa budú zaväzovať podľa toho, ako to bude v konečnom dôsledku schválené, hlasovať za postoje za Slovenskú republiku. Smernice a nariadenia, o ktorých budú hlasovať naši ministri v jednotlivých sektorálnych radách, budú záväzné pre občanov Slovenskej republiky. Práve preto chcem požiadať vedenie Národnej rady, aby skutočne v čo najkratšom možnom čase našlo spoločnú zhodu a aby sa tento výbor stal nielen formálne existujúcim, ale aby tento výbor začal aj konkrétne pracovať.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Zároveň vás chcem informovať o tom, že teraz by sme mali pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam. Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyzývam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, pristúpime k hlasovaniam o prerokovaných bodoch programu tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Krátka pauza pre nedostatok poslancov v rokovacej sále.

 • Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Najprv by sme mali hlasovať, keď ideme teda zozadu, najprv o

  návrhu na zrušenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu.

  Pani predsedníčka, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia z 29. apríla 2004 o zrušení Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu: „Národná rada Slovenskej republiky ruší Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu zriadený na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2002.“

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 110 poslancov, za návrh 107, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že toto uznesenie sme schválili, teda sme zrušili výbor pre európsku integráciu.

  Teraz budeme hlasovať o

  návrhu na zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, vážení kolegovia, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2004 k návrhu na zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti: „Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. b) Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.“

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 115 poslancov, za návrh 114, proti 1.

  Konštatujem, že Národná rada svojím uznesením zriadila výbor pre európske záležitosti.

  Ďakujem aj pani predsedníčke Monike Beňovej.

  A teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.

  Pán poslanec Miššík, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Keďže v rozprave neodznel žiadny pozmeňujúci návrh, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uvedenom v správe, ktorý posúva účinnosť tohto návrhu zákona na 1. 9. tohto roka. Pán podpredseda, dajte o tomto bode hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 112 poslancov, za 96, proti 5, zdržali sa 11.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Keďže v tomto skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu, pán predsedajúci.

 • Áno, nech sa páči, otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy v rámci tretieho čítania. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, záverečné hlasovanie, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Návrh gestorského výboru je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za návrh 90, proti 10, zdržalo sa 11.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, keďže sme v prvom kole nezvolili žiadneho člena Rozhlasovej rady, po dohode s predsedami poslaneckých klubov odporúčam, aby Národná rada teraz prikročila k

  opakovanej voľbe dvoch členov Rozhlasovej rady

  podľa zásad, ktoré predložil, a ktoré sme schválili, výbor pre školstvo, vedu a vzdelanie a v prípade, že ani v druhom kole, teda v opakovanej voľbe, nebude zvolený nikto z kandidátov, pristúpime k tretiemu kolu voľby, do ktorého však už postupujú iba tí kandidáti, ktorí získali najviac hlasov v opakovanej voľbe, s tým, že do tretieho kola bude navrhnutý vždy raz taký počet kandidátov, ako máme skutočne aj voliť.

  Pán poslanec Hort.

 • Vážený pán predseda, v mene štyroch poslaneckých klubov by som poprosil o 10-minútovú prestávku pred tajným hlasovaním.

 • Aj tak by som bol dal prestávku na vyhotovenie nových hlasovacích lístkov.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o 16.45 hodine. Prosím, aby ste sa nerozchádzali, aby sme udržali Národnú radu uznášaniaschopnú. Poprosím...

 • Reakcia z pléna.

 • Stačí 10 minút, už sú hlasovacie lístky vyhotovené. O 10 minút pristúpime k tajnej voľbe. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa vám ospravedlniť za to, že sme nedodržali čas určený na rokovanie predsedov poslaneckých klubov.

  Hlasovacie lístky na opakovanú voľbu sú pripravené. Poprosím teraz skrutátorov, aby sa ujali svojich funkcií.

  Páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby ste po druhom kole ešte neodchádzali z Národnej rady, pretože ak nebude zvolený v druhom kole žiadny z navrhnutých kandidátov, budeme voľbu opakovať a v treťom kole budeme postupovať tak, že do tretieho kola postúpia tí, ktorí získali najvyšší počet hlasov, raz taký počet kandidátov.

  A chcem vás ešte poprosiť, aby ste venovali náležitú pozornosť úprave hlasovacích lístkov tak, aby naše technické zariadenie na to určené nevykazovalo príliš veľký počet neplatných hlasov.

  Otváram tajnú voľbu. Páni poslanci, v tejto chvíli môžete hlasovať.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Páni poslanci, chcem vás požiadať, ak ste ešte nevyužili právo hlasovať, aby ste tak urobili. Pýtam sa, či všetci páni poslanci prítomní aj neprítomní v rokovacej sále hlasovali. Ak áno, končím možnosť...

 • Reakcie z pléna.

 • Končíme, páni, už sa zatvorili dvere.

 • Reakcia z pléna.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Prosím všetkých poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, aby sa mohli oboznámiť s výsledkami tajnej voľby do Rozhlasovej rady. Počkáme aj na pána predsedu, ktorý ma zatiaľ nepoveril vedením tejto schôdze, ale zvolávam poslancov, aby čas rýchlejšie uplynul.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní vyhlásením výsledkov tajnej voľby na členov Rozhlasovej rady. Poprosím povereného overovateľa pani poslankyňu Beátu Brestenskú, aby Národnú radu informovala o výsledku tajnej voľby na členov Rozhlasovej rady.

  ===

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, ja už len skrátim tie výsledky. V druhom kole prebiehalo hlasovanie podľa prijatých pravidiel rokovacieho poriadku.

  Vydaných bolo 119 hlasovacích lístkov, z toho bolo 8 neplatných a 111 platných.

  Jednotliví kandidáti získali:

  - Ján Dianiška: 0 za, 57proti, 54 sa zdržalo,

  - Ján Gazdag: 65 za, 27 proti, 19 sa zdržalo,

  - Peter Himič: 48 za, 30 proti, 33 sa zdržalo,

  - Miloš Jurkovič: 0 za, 57 proti, 54 sa zdržalo,

  - Peter Juščák: 64 za, 26 proti, 21 sa zdržalo,

  - Ondrej Prostredník: 43 za, 32 proti, 36 sa zdržalo,

  - Ján Sand: 0 za, 57 proti, 54 sa zdržalo,

  - Július Šípoš: 1 za, 56 proti, 54 sa zdržalo,

  - Patrik Španko: 0 za, 57 proti, 54 sa zdržalo.

  Na voľbu členov Rozhlasovej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rozhlasovej rady zvolení pán Jozef Gazdag a Peter Juščák.

 • Ďakujem pani poslankyni Brestenskej za oznámenie výsledku tajnej voľby.

  Konštatujem, že v opakovanom hlasovaní boli za členov Rozhlasovej rady zvolení pán Jozef Gazdag a Peter Juščák.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerokovaním tohto bodu programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme program vyčerpali a prerokovali. Chcem ešte pred ukončením programu schôdze vás požiadať o účasť na zajtrajších podujatiach, ktoré budú mať slávnostný charakter, pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, o účasť na tých akciách, na ktoré ste boli písomne pozvaní.

  Ďakujem za aktívnu spoluprácu. Končím rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú týmto vyhlasujem za skončenú.

  Pán poslanec Federič.

 • Ďakujem. Chcel by som požiadať členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, aby sme sa hneď teraz zišli v miestnosti 147. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Federič zvoláva výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

  Pán poslanec Hort sa ešte hlási, nech sa páči.

 • Prosím predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície a pána predsedu Národnej rady, keby mohli teraz prísť do výboru pre verejnú správu.

 • Ďakujem pekne. Páni poslanci, dovidenia zajtra.

  Končím rokovanie 25. schôdze Národnej rady.

 • Rokovanie 25. schôdze NR SR sa skončilo o 17.36 hodine.