• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci Anton Danko, Vladimír Mečiar, Vojtech Tkáč a Renáta Zmajkovičová. Na zahraničnej pracovnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Budeme pokračovať v prerušenej všeobecnej rozprave o

  vládnom návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 478).

  Prosím aj pána ministra vnútra, aj pána spravodajcu poslanca Gála, aby zaujali miesto určené pre spravodajcov. Do rozpravy je ústne ešte prihlásený pán poslanec Ivan Šimko, ktorému odovzdávam slovo.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni. Volebné pravidlá sú kľúčovo dôležité na fungovanie zastupiteľskej demokracie a náš ústavný systém, ktorý je parlamentnou demokraciou, je založený na zvrchovanosti práve parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Z toho dôvodu pravidlá pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, do nášho parlamentu sú na fungovanie nášho ústavného systému ako demokratického štátu so zastupiteľskou formou demokracie mimoriadne dôležité.

  Vieme, že niekedy aj technické veci v týchto volebných pravidlách sú mimoriadne významné a môžu zásadným spôsobom ovplyvňovať samotný priebeh rozhodovania a slobody rozhodovania občanov. Ak si spomenieme napríklad na takú drobnú vec, ako boli pravidlá ešte za komunistického obdobia, keď nebola povinnosť chodiť do priestoru, kde človek upravoval volebné lístky, tak vlastne takým spôsobom sa vytvoril akýsi psychický tlak na ľudí, že nechodili upravovať svoje volebné lístky a volili pripravenú kandidátku Národného frontu. Je to technický detail, ktorý bol mimoriadne významný a ktorý pôsobil na psychiku ľudí pri slobode ich rozhodovania, a bolo veľmi dôležité, že v roku 1990 sa tento technický detail vypustil.

  V roku 1990 sme sa vrátili prakticky k pravidlám, ktoré vznikli ešte za prvej Československej republiky. Treba povedať, že tie pravidlá boli demokratické a sú dodnes demokratické, ale mali aj svoje chyby. Mali svoje chyby predovšetkým v tom, že vytvorili medzi štátom a občanom akýsi medzistupeň politické strany, ktoré dosť zásadným spôsobom ovplyvňovali a ovplyvňujú komunikáciu medzi občanom a jeho štátnou reprezentáciou. Samozrejme, do istej miery to v zastupiteľskej demokracii bez toho možné ani nie je, ale tá miera, ktorá sa ustanovila za prvej Československej republiky, bola naozaj dosť vysoká.

  Malo to svoje logické pravidlá, pretože v roku 1918 neboli voľby, ale strany vtedy do parlamentu nominovali svojich zástupcov a volebné pravidlá sa vytvorili až v roku 1920, a je celkom logické a prirodzené, že tie strany si vytvorili také pravidlá, ktoré boli pre ich fungovanie mimoriadne výhodné. Mimochodom, aj celý priebeh toho uchopenia moci potom jednou politickou stranou v roku 1948 využil túto slabinu, ak chcete, našich volebných predpisov.

  Ako som povedal, po roku 1989, teda v roku 1990 sme v zásade ten volebný mechanizmus prebrali, aj keď s drobnými, ale nie nevýznamnými zmenami. Napríklad jedna zo zásadných zmien je, že ústava po roku 1990, ale aj po roku 1992, Ústava Slovenskej republiky, veľmi jasne hovorí o slobodnom mandáte, teda držiteľ takéhoto slobodného mandátu nie je oprávnený prijímať príkazy od kohokoľvek, čo napríklad za prvej Československej republiky také jasné nebolo a hlavne judikatúrou volebného súdu sa vytvorila prax, že mandát sa stal vlastne vlastníctvom politickej strany.

  Okrem toho sa zaviedol systém preferenčných hlasov, ktorý umožňuje do istej miery zasahovať do rozhodovania politických strán, pokiaľ ide o zvoliteľné miesta na kandidačných listinách. Problém nastal podľa môjho názoru práve pri uplatňovaní tohto systému preferenčných hlasov tým, že sa z pôvodného väčšieho počtu volebných krajov stal jeden volebný obvod. Predtým sa to nazývalo volebné kraje, teda preto používam tento termín, a my sme to ešte ako opozícia kritizovali ešte pred voľbami v roku 1998 a sľubovali sme, že zvýšime počet volebných krajov alebo už obvodov, ako to nazveme, ale v období v rokov 1998 - 2002 sme to neurobili. A do volieb v roku 2002 sme išli zase s tým, že priblížime volebnú reprezentáciu občanovi, a robili sme tak rozličnými spôsobmi. Konkrétne ja som išiel na kandidátke politickej strany, ktorá sľubovala zmenu volebného systému tak, že bude priama voľba poslanca, t. j., že budú občania priamo v jednomandátových volebných obvodoch voliť svojich zástupcov, čo by bola, samozrejme, zásadná zmena a do značnej miery by to zmenilo politickú mapu Slovenska ani nie tak, pokiaľ ide o tom, žeby sa iné politické strany dostali do parlamentu. Nemyslím si, že by to malo ten dôsledok, ale bol by iný vzťah medzi poslancom a politickou stranou, pretože každý poslanec, ktorý by bol v tomto parlamente, by musel niekde vyhrať. A podľa toho by sa musela k nemu správať aj politická strana.

  Ja osobne som priateľom takejto zmeny a veľmi by sa mi pozdávala, ale beriem do úvahy aj reality, aké bývajú, a keď sa zostavovala pred jeden a pol rokom súčasná vláda a pripravoval sa vládny program, tak sa dosiahol kompromis medzi stranami vládnej koalície, ktorý je uvedený aj priamo v programe vlády, zacitujem. Je to hneď na prvej strane v kapitole Demokratický štát a uvádza sa tu, že „vláda navrhne zmenu volebných zákonov so zámerom zvýšiť počet volebných obvodov“, a potom sú tam niektoré ďalšie zámery, ktoré sú premietnuté do predloženého návrhu zákona, ale tento prvý zámer, ktorý považujem politicky alebo spoločensky za mimoriadne významný, bohužiaľ, do tohto návrhu zapracovaný nie je. Aj keď viem, že pôvodne ministerstvo vnútra takýto návrh pripravilo, ale napokon dohoda koalície viedla k tomu, že sa vlastne tento pôvodný zámer vypustil a takýmto spôsobom predložený návrh zákona vo významnej veci nenapĺňa programové vyhlásenie vlády.

  Z toho dôvodu mi dovoľte, vážené panie poslankyne a páni poslanci, navrhnúť, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie s jednoduchým odporúčaním, aby vláda predložila taký návrh, ktorý bude napĺňať program vlády.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Šimko bol posledný, ktorý sa ústne prihlásil do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave a zaujať stanovisko? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vyjadriť sa najprv k diskusnému príspevku pána poslanca Šimka. Len veľmi krátko chcem poznamenať, že rozumiem argumentom, ktoré predkladá, aj keď sa nestotožňujem s jeho návrhom na vrátenie zákona na prepracovanie.

  Podotýkam, že pôvodný návrh, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra a predložilo do vlády, rátal s tým, čo požaduje aj pán poslanec Šimko, t. j. so zavedením viacerých, konkrétne štyroch volebných obvodov spolu s ďalšími zmenami presne tak, ako to bolo zakotvené v programovom vyhlásení vlády. Pripomínam len, že tento zákon teraz obhajujem trošku v inej forme s jedným volebným obvodom z jediného dôvodu. Je tu potreba pri predkladaní zákonov, aby bol konsenzus, aby bola dohoda vo vládnej koalícii. Nič viac, nič menej.

  Včera vo svojom diskusnom príspevku predniesol zaujímavý návrh pán poslanec Heriban. Sme síce v prvom čítaní, to znamená, o nejakých pozmeňujúcich návrhoch sa môžeme baviť o niekoľko týždňov v druhom čítaní, ale predsa len by som si dovolil to trošku skomentovať. Pán poslanec Heriban navrhol zavedenie kvóty pre pohlavia, čo sa týka umiestnenia na kandidačných listinách kandidujúcich strán.

  Zavádzanie kvót, či už rasových, alebo týkajúcich sa pohlavia, alebo iných kvót, je súčasťou istých módnych a moderných trendov, ktoré sa tu objavujú. Keď hovorím moderných, tak z mojej strany to nie je, prosím pekne, pochvala a nie som si istý, či tie trendy sú najvhodnejšie. Hovorím to ako predstaviteľ strany, ktorá má v poslaneckom klube, teraz som si to prepočítal, 27 percent žien a už iba jedna žena nám chýba do splnenia kvóty, ktorú navrhuje pán poslanec Heriban, a toto percentuálne zastúpenie je najvyššie zo všetkých poslaneckých klubov. Proste my kádeháci sme priatelia žien.

  Pán poslanec Heriban argumentoval štatistikou. Čo sa štatistiky týka, tak štatistika je nebezpečná vec, lebo vždy hrozí isté nebezpečenstvo, že tú štatistiku nebudeme vedieť správne prečítať, nebudeme vedieť presne povedať, čo ona hovorí. Pán poslanec uvádza, že štatistiky hovoria, že ženy zarábajú aj na rovnako významných miestach menej ako muži, no ale obávam sa, že z tohto nemožno vyčítať, že na Slovensku alebo aj inde na svete muži sa snažia potláčať ženy. Ja si myslím, že všade na svete aj na Slovensku muži majú ženy radi a pomáhajú im, trpia kvôli nim, aj sa s nimi radujú a tak ďalej.

  Jednoducho treba to čítať tak, že ženy majú aj niektoré iné poslania, ktoré plnia úplne dobrovoľne, úplne dobrovoľne, nikto ich k tomu nenúti, napríklad materstvo, ktoré spôsobuje to, že vychovávajú doma deti, robia to rady, obetavo a dobrovoľne, a tým pádom nastupujú potom do inej kariéry, ktorá je tiež významná a tiež ju potrebujú a tiež im to musíme dopriať, ale s istým niekoľkoročným oneskorením, ktoré spočíva v tom, že povedzme istú funkciu alebo isté platové ohodnotenie dosiahnu o niečo neskôr. Ale to je jednoducho prirodzená vec a vyplýva to aj z ich dobrovoľného výberu a dobrovoľnej voľby. Čiže takto treba čítať tú štatistiku.

  Čiže zo štatistiky, ktorú uvádzal pán poslanec Heriban, nevyplýva, že tu je nejaký útlak žien, rovnako ako zo štatistiky, že 99 celé niečo percent ľudí zomiera v posteli, nevyplýva, že posteľ je nejaké nebezpečné miesto, ktorému sa treba teda vyhýbať.

 • Ruch v sále.

 • A ja si myslím, že ľudia sú zrodení k slobode a zákony by mali chrániť ľudí, ale iba jedných ľudí pred inými, ktorí sa snažia ich slobodu obmedziť. Ale zákony by asi nemali chrániť ľudí pred nimi samými, pred ich nesprávnymi rozhodnutiami.

  Chcete, pán poslanec, zabrániť zákonom vašej vlastnej strany, aby sa nesprávne rozhodovala, ako sa doteraz podľa vášho názoru zrejme nesprávne rozhodla, keď sa zostavovala kandidátka v minulých voľbách. Ja si myslím, že také niečo nie je potrebné. Toľko v tejto chvíli. Odpustite, ale mal som potrebu toto vyjadriť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, nechcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 496 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 510.

  Prosím teraz pána ministra vnútra Vladimíra Palka, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Cieľom vládneho návrhu zákona je v súlade s doterajšími skúsenosťami aplikácie zákona upraviť niektoré jeho ustanovenia a súčasne pritom zohľadniť aj zmeny, ktoré nastali v právnom poriadku od jeho ostatnej novelizácie.

  Návrh zákona predlžuje maximálnu hranicu skúšobnej doby policajta z doterajších 12 na 18 mesiacov, pričom jej minimálna doba sa ustanovuje na tri mesiace. V nadväznosti na zákon o ochrane osobných údajov sa ustanovuje rozsah osobných údajov, ktoré je služobný úrad oprávnený spracúvať.

  K zmene doterajšej filozofie dochádza pri vymenovaní a povyšovaní do hodností, a to tak, že sa prioritným stáva kvalifikačný predpoklad vzdelania určený pre funkciu, do ktorej sa policajt pri prijatí ustanovuje alebo vymenúva. Dochádza tiež k úprave základného času služby v týždni, čím sa umožňuje nadriadeným lepšie organizovať výkon služby podriadených policajtov.

  Návrh zákona dopĺňa ustanovenia o dočasnom pozbavení policajta výkonu štátnej služby, predovšetkým určuje postavenie policajta a jeho povinnosti počas trvania dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby a tiež počas ďalších dôb, keď policajt štátnu službu nevykonáva, ale je zaradený do neplatenej zálohy. Dochádza k vypusteniu podporného použitia ustanovení správneho poriadku na konanie podľa tohto zákona a v tejto súvislosti k úprave súvisiacich ustanovení.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona, na jeho postúpenie do ďalšieho čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Ladislavovi Polkovi.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 184 zo 14. 1. 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe a tak ďalej, parlamentná tlač 496.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 citovaného zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 31. decembra 2003 č. 510 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby tento návrh prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku. Konštatujem, že nie je to tak, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 497, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 511.

  Prosím znovu pána ministra vnútra Slovenskej republiky Vladimíra Palka, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Novelu zákona o súkromných bezpečnostných službách, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila 2. júla 2003, vrátil prezident Slovenskej republiky parlamentu na opätovné prerokovanie. Dôvodom bola skutočnosť, že osoby trestne stíhané za vymedzené trestné činy by boli zo zákona nespoľahlivé na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby, čo by malo za následok odňatie licencie.

  Pripomienky prezidenta však nezohľadňovali plynutie lehôt v prechodných ustanoveniach počas vrátenia zákona a tieto by sa po opätovnom schválení zákona stali nevykonateľnými. Predseda Národnej rady preto požiadal predsedu vlády o opätovné predloženie návrhu zákona s tým, že sa upravia lehoty v prechodných ustanoveniach.

  Predložený návrh zákona zohľadňuje túto požiadavku predsedu Národnej rady, ako aj zásadnú pripomienku prezidenta Slovenskej republiky, a to tak, že nespoľahlivosť z dôvodu trestného stíhania bude dôvodom na pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby, nie dôvodom na odňatie licencie ako v ostatných prípadoch nespoľahlivosti prevádzkovateľa.

  V ostatnom je vecný obsah návrhu zhodný s už schválenou novelou zákona o súkromných bezpečnostných službách, ktorej hlavným cieľom bolo sprísnenie podmienok na prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb ustanovením nových dôvodov, ktoré sú prekážkou ich prevádzkovania z hľadiska inštitútu spoľahlivosti.

  Predložený návrh zákona takisto ako spomínaná novela ustanovuje povinnosť osobám, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb, predkladať raz za dva roky odpis registra trestov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie tohto návrhu a jeho postúpenie do ďalšieho legislatívneho procesu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Ivanovi Šimkovi, ktorý práve teraz vypochodoval z rokovacej sály, ale musíme počkať, asi si musel niekde odskočiť.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Šimko, ste spravodajca, čakáme na vás. Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 185 zo 14. januára tohto roku ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Zb. o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa vyplývajú z tohto istého zákona, navrhujem, aby sa po rozprave Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady z 31. decembra minulého roku a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby tento návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do všeobecnej rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Budeme pokračovať prvým čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 498, návrh na pridelenie máme pod č. 512.

  Prosím pána ministra vnútra, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Cieľom prekladanej novely zákona je ďalšia transpozícia acquis communautaire v oblasti azylu. Konkrétne potreba harmonizovať našu právnu úpravu so smernicou rady o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov.

  Novela zákona tiež vytvára predpoklady na priamu aplikáciu nariadenia Rady Európskej únie, ktoré ustanovuje kritériá a mechanizmy na určení členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov.

  V súlade s uvedeným cieľom návrh zákona ustanovuje minimálny fyzický vek žiadateľa o udelenie azylu, ktorému je policajný útvar oprávnený odňať daktyloskopické odtlačky, rozširuje okruh osôb, ktorým sa udeľuje azyl na účel zlúčenia rodiny, určuje sa povinnosť ministerstva vnútra informovať žiadateľa o skutočnosti, že sa na základe dublinského nariadenia posudzuje, ktorý štát je príslušný na preskúmanie jeho žiadosti o udelenie azylu.

  Návrh zákona tiež umožňuje zlučovanie rodiny aj v prípade osôb, ktorým sa na území Slovenskej republiky poskytlo dočasné útočisko.

  Okrem novely zákona o azyle predložený návrh obsahuje aj krátku novelu školského zákona, ktorou sa zabezpečí jeho harmonizácia s citovanou smernicou, a to tým, že za deti cudzincov sa budú považovať aj deti osôb bez štátnej príslušnosti. Prijatie novely zákona o azyle s účinnosťou od 1. mája 2004 je posledným krokom v rámci implementácie acquis communautaire v oblasti azylu do nášho právneho poriadku ku dňu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si požiadať vás o prerokovanie tohto zákona a postúpenie do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Jozefovi Bučekovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 186 zo 14. januára 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 31. decembra 2003 článok 512 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, zahraničný výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport, mládeže, kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, lebo som nedostal žiadnu písomnú prihlášku poslancov. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 507, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 535.

  Pán minister vnútra, nech sa páči, môžete návrh zákona uviesť.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru, sa predkladá na základe uznesenia vlády č. 444 z roku 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004. V súlade s uvedeným uznesením vlády sa navrhuje presun pôsobnosti na úsekoch občianskych preukazov, cestovných dokladov a vodičských preukazov až na 1. júl 2006, a to najmä z finančných dôvodov a vzhľadom na zásadné zmeny v organizácii miestnej štátnej správy, ktoré nastali od nového roku v súvislosti so zrušením okresných úradov. Posun účinnosti doposiaľ len platného zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov na 1. október 2004 je odôvodnený zmenou v technologickom riešení registra obyvateľov a tiež pripravovanými vecnými úpravami spomenutého zákona.

  Predložený vládny návrh zákona okrem uvedených organizačných zmien obsahuje aj niektoré riešenia, ktoré je žiaduce prijať najneskôr vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Konkrétne ide o vydávanie občianskych preukazov občanom, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ďalej o povinnosť osoby podrobiť sa snímaniu svojej podoby pri vyhotovovaní vodičského preukazu a napokon sa má umožniť občanom vycestovať do členských štátov Európskej únie i na občiansky preukaz.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam rozhodnúť o prerokovaní navrhovanej zákonnej úpravy v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu, poslancovi Karolovi Mitríkovi. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Predseda výboru pre verejnú správu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru, tlač 507.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti v zmysle rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy i všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje potrebné informácie. Návrh zákona tiež obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a tiež návrh zákona sa nedotýka prioritných oblastí určených v článku 70 Európskej dohody o pridružení.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mi vyplývajú z oprávnenia ako spravodajcu v zmysle rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 535 v zmysle rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre verejnú správu, výbor pre obranu a bezpečnosť a na požiadanie predsedu výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien navrhujem tiež, aby aj tento výbor prerokoval tento zákon. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre verejnú správu.

  Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní v Národnej rady.

  Môžete otvoriť rozpravu, pán predsedajúci.

 • Áno, ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že žiadnu písomnú prihlášku som nedostal do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto ústne do rozpravy? Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem aj pánovi ministrovi, aj pánovi spravodajcovi.

  Teraz nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 481).

  Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte pod č. 493. Prosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Simona Zsolta, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Vládny návrh zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstvo na základe programového vyhlásenia vlády a plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2003.

  Predložený návrh zákona sa realizuje Programovým vyhlásení vyhlásením vlády Slovenskej republiky v časti využívanie a vlastníctvo pôdy, v ktorej sa vláda zaväzuje zrušiť odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy z Poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

  Predloženým návrhom zákona sa vykonávajú podmienky na trvalo udržateľné obhospodarovanie a ochranu poľnohospodárskej pôdy najmä pred vplyvom nekoordinovaného umiestňovania výrob, stavieb a ťažobných činností na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde.

  Prioritou zákona je ochrana vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy, ako aj ochrana významného pôdneho zdroja a stabilizácie výmery a objemu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd Slovenska.

  Výkon ochrany poľnohospodárskej pôdy budú zabezpečovať obvodné pozemkové úrady, krajské pozemkové úrady a ministerstvo v rámci špecializovanej štátnej správy rezortu ministerstva pôdohospodárstva zriadené osobitným zákonom.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Vzhľadom na to, že ide o návrh zákona, ktorý Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo na základe programového vyhlásenia a podľa ktorého sa vytvárajú podmienky na obhospodarovanie a ochranu poľnohospodárskej pôdy, dovolím si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona a vyjadrenie súhlasu s ním.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, poslancovi Richárdovi Hamerlikovi.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Milé kolegyne, vážení kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením č. 144 z 13. januára 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet, ako aj o finančnom dosahu na rozpočet obcí.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Znenie návrhu zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Problematika návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravená.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 15. decembra 2003 č. 493 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, ďalej výbor pre verejnú správu, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výbor pre životné prostredie a ochranu prírody, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom bude prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 492).

  Rozhodnutie máte pod číslom 518. Prosím znovu pána ministra pôdohospodárstva, aby návrh zákona uviedol.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Vládny návrh zákona vypracoval Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a predkladá sa podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003 z dôvodu harmonizácie zákona s legislatívou Európskej únie.

  Cieľom navrhovanej novely zákona je legislatívne upraviť ochranu osobných údajov v katastri nehnuteľností, ako aj v štátnom informačnom systéme v nadväznosti na právne normy Európskej únie a tiež ju zosúladiť s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  V obsahu navrhovanej novely je spresnenie právnej úpravy katastra nehnuteľností v nadväznosti na súvisiace právne predpisy najmä v oblasti zriadenia vyšších územných celkov v oblasti evidovania bytov a nebytových priestorov, zisťovania vlastníckych práv pozemkov, ako aj presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. Zákonom sa ustanovia aj ďalšie zmeny, ktoré vyplývajú z potrieb aplikačnej praxe.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila dňa 10. decembra 2003.

  Dovolím si vás požiadať o jeho prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s ním. Ďakujem. Skončil som.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz prosím pána spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, pána poslanca Andreja Hajduka, aby uviedol svoje návrhy ohľadne prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením z 13. januára 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 492.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informácie o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet, o finančnom dosahu na rozpočet obcí.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Znenie návrhu zákona svojou problematikou patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a patrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Problematika návrhu zákona je v práve Európskych spoločenstiev upravená.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je to, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto vládnom návrhu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako 493, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod číslom 519.

  Pán minister pôdohospodárstva, nech sa páči, máte slovo.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci. Vládny návrh zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003.

  Predloženým návrhom zákona sa upravuje problematika reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho zdrojov, získavania, skúšania, uvádzania do obehu a evidencie a ustanovuje sa orgán štátnej odbornej kontroly komplexne pre problematiku reprodukčného materiálu lesných drevín.

  Týmto návrhom zákona sa zabezpečí, že problematika reprodukčného materiálu lesných drevín v Slovenskej republike bude kompatibilná s legislatívou Európskeho spoločenstva.

  Predloženým návrhom zákona sa realizuje programové vyhlásenie vlády v oblasti lesníctva ako dôležitej súčasti národnej ekonomiky štátu.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona a vyjadrenie súhlasu s ním.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi, predsedovi navrhnutého gestorského výboru pre pôdohospodárstvo, poslancovi Miroslavovi Maxonovi.

  Pán predseda, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením č. 146 z 13. januára 2004 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet, o finančnom dosahu na rozpočet obcí.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Znenie návrhu zákona svojou problematikou patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Problematika návrhu právneho predpisu je v práve Európskych spoločenstiev upravená.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 31. decembra 2003 č. 519 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre verejnú správu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán predseda. Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy? Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto vládnom návrhu.

  Ďakujem, pán spravodajca, a budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 505. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod číslom 515.

  Prosím teraz ministra pôdohospodárstva Simona Zsolta, aby návrh zákona uviedol.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Návrh zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o životnom prostredí bol vypracovaný na základe uznesenia vlády č. 637/2003 a v súlade s plánom legislatívnych úloh vládny na rok 2003.

  Predmetom právnej úpravy tohto návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2003/4/ES, a tým aj príslušných princípov a záväzkov vyplývajúcich z prvého piliera dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia do právneho poriadku Slovenskej republiky. Slovensko v právnom poriadku upravuje problematiku prístupu verejnosti k akýmkoľvek informáciám, zákon č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento zákon v značnej miere vychádza tiež z princípov Árajského dohovoru, ale s ohľadom na rozsah predmetu právnej úpravy nenapĺňa, ani nemôže dôsledne napĺňať jeho princípy, najmä pokiaľ ide o niektoré špecifiká týkajúce sa informácie v životnom prostredí. Preto ministerstvo životného prostredia vypracovalo návrh zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o životnom prostredí.

  V zmysle záverov medzirezortného pripomienkového konania bola z tohto dôvodu návrhu zákona vypustená oblasť sprístupňovanie informácií o životnom prostredí, nakoľko túto problematiku upravuje všeobecný zákon o slobode informácií, aj keď s odchýlkami v porovnaní s Árajským dohovorom o európskej legislatíve.

  Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený už prepracovaný a značne skrátený návrh zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí postúpite do druhého čítania.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre životné prostredie a ochranu prírody, poslancovi Jaroslavovi Jadušovi. Pán poslanec Jaduš? Ak je súhlas, tak, samozrejme, by sme teraz prerušili rokovanie o tomto bode programu a pán minister počká, kým pán poslanec teda príde. Je súhlas s takýmto postupom, že budeme pokračovať? Už je tu?

 • Hlasy v sále.

 • Minúta. Dobre. Tak tú minútu radšej počkáme.

  Pán poslanec, čakáme na vás ako ženích na ženícha pomaličky. Nech sa páči, životné prostredie, to je v poriadku.

 • Hlas zo sály.

 • Ste spoločným spravodajcom, nech sa páči.

 • Dobre, pardon. Ospravedlňujem sa. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa zákona § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, tlač č. 505, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh zákona spĺňa z formálnej a právnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona NR SR o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 515 z 31. decembra 2003 prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor v lehote do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som a odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, že ste to zvládli aj takto. Takže otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne? Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem, pán spravodajca, aj pánovi ministrovi, a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz by mala nasledovať správa vlády Slovenskej republiky o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov. Ja, keď dovolíte, pani poslankyňa, by som prečítal list pána premiéra.

  „Vážený pán predseda, v nadväznosti na schválený program 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a v súvislosti s vaším listom z 20. 1. si vás dovoľujem informovať, že vláda Slovenskej republiky uložila na svojom zasadnutí dňa 21. januára podpredsedovi vlády a ministrovi financií Ivanovi Miklošovi, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovítovi Kaníkovi a predsedovi Štatistického úradu pánovi Machovi vypracovať a predložiť správu vlády Slovenskej republiky o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov na najbližšie rokovanie vlády Slovenskej republiky, t. j. 28. 1. 2004. Po schválení vládou bude správa následne predložená na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.“

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som navrhla v zmysle tohto listu predsedu vlády tento bod zaradiť na koniec tejto schôdze parlamentu. To je všetko.

 • Ďakujem pekne. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s týmto názorom a návrhom? Je. Ďakujem.

  Pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady. Znenie listu, ktorý nám poslal predseda vlády, alebo zo znenia listu, ktorý nám poslal predseda vlády Slovenskej republiky je úplne zrejmé a jasné, že vláda pri schvaľovaní reformných krokov problematiku sociálno-ekonomických dopadov nemala spracovanú. A v tejto chvíli ja to uvádzam len ako fakt. Ak vláda pri schvaľovaní všetkých reformných krokov nemala spracované sociálno-ekonomické dopady, tak tá požiadavka pani poslankyne Tóthovej je úplne opodstatnená a oprávnená. Ja len s poľutovaním musím konštatovať, že ten list, ktorý nám predseda vlády poslal, to v plnom rozsahu potvrdzuje.

  Ďakujem pekne.

 • Budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 514, návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí pod číslom 499.

  Teraz dávam slovo poslancovi Jurajovi Blanárovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme z dôvodu prijatej ostatnej novely predmetného zákona v znení zákona č. 430/2003 Z. z.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, v predkladanom poslaneckom návrhu v § 28 sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý zavádza na roky 2005 až 2006 reguláciu stanovenia výšky poistného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Navrhujeme stanoviť výšku minimálneho poistného z predchádzajúceho roka zvýšenú o priemernú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien, čiže o mieru inflácie.

  V prípade, ak však v predchádzajúcom kalendárnom roku v určitej skupine motorových vozidiel nárast percenta škodovosti prevýši mieru inflácie, v nasledujúcom roku sa minimálne poistné tejto skupiny vozidiel zvyšuje o nárast percenta škodovosti schválený príslušným úradom, čiže Úradom pre finančný trh na návrh Slovenskej kancelárie poisťovateľov, čo je v zmysle zákona.

  Pritom maximálne poistné nesmie byť však vyššie ako minimálne poistné navýšené o 10 percent. Neopodstatnené liberalizovanie stanovenia výšky poistného viedlo k neúnosnému zvýšeniu cien poistného pre rok 2004.

  Uvediem príklad. Motorové vozidlo s objemom do 1 300 cm3 bolo spoplatnené poistným za rok 2002 vo výške 2 296 Sk. V najväčšej poisťovni Allianz, Slovenská poisťovňa to bolo za rok 2003 už 3 456 Sk, čo je o 50,5 percenta nárast. Viac za rok 2004 už zaplatili 4 668 Sk, čo je v porovnaní s rokom 2002 nárast už o 103 percent. Dobre počujete 103 percent, ak zoberieme do úvahy infláciu, tak neviem, aká inflácia mohla byť, aby zapríčinila takýto vysoký nárast poistného.

  Tento neúmerný nárast výšky poistného absolútne neberie do úvahy rast reálnych príjmov obyvateľov v Slovenskej republike. Dôsledkom je hromadné odhlasovanie motorových vozidiel z cestnej premávky podľa zákona č. 99/2003 Z. z., ktorý som predkladal do tejto snemovne pred rokom v tomto čase. Svedčia o tom oficiálne štatistické údaje Prezídia Policajného zboru o dočasné odhlásenie vozidiel.

  Uvediem zopár údajov, aby ste videli, čo sa v skutočnosti deje ako odozva, reakcia na zvyšovanie poistného. V roku 2002 bolo celkovo v Slovenskej republike odhlásených z cestnej premávky, a to bolo využívané len preto, aby vozidlá nemuseli platiť cestnú daň, lebo to nebolo použiteľné nato, aby nemuseli platiť poistné počas odhlásenia, dočasného odhlásenia vozidiel z cestnej premávky, bolo odhlásených na celom Slovensku 354 osobných vozidiel.

  Už do polroka roku 2003 zákon, o ktorom som hovoril, č. 99, začal platiť 21. marca, bol nárast na 14 591 vozidiel. K 31. 12. sa číslo zastavilo na hodnote 36 758 vozidiel. Z 354, prosím pekne, za rok na 36 758 vozidiel, čo je 104-násobok nárastu. A môžem pokračovať ďalej. Motocykle 168-násobný nárast - z 9 na 1 512. Nákladné vozidlá, o špeciálnych vozidlách, o ktorých som hovoril, ale mohol by som ďalej hovoriť o týchto údajoch. Predovšetkým som sa chcel zamerať na tie osobné vozidlá, ktoré sa týkajú predovšetkým fyzických osôb, mladých rodín, dôchodcov, lebo prevažne títo odhlasovali vozidlá z cestnej premávky, aby nemuseli platiť vysoké poistné, pretože jednoducho to už ani nemôžu utiahnuť.

  Celkovo porovnám ešte posledné dve čísla, v roku 2002 bolo odhlásených 798 vozidiel, v roku 2003 to už bolo 46 766 vozidiel. Keď zoberieme do úvahy, že som počítal pri zákone, ktorý som predkladal, že od 1. 7. zákonom č. 441/2001 Z. z. prejde evidencia vozidiel z dopravných inšpektorátov na okresné úrady, kde by celý ten proces bol jednoduchší, tak toto číslo ma šokovalo, pretože som predpokladal, že to bude iba možno polovička 20 000 vozidiel. Napriek tomu, že ľudia museli chodiť ešte na dopravný inšpektorát odovzdávať evidenčné čísla, využili to a odhlásili svoje vozidlá.

  Tu sme im to určite neuľahčili, pretože zákon, ktorý mal prejsť, evidencia vozidiel z dopravných inšpektorátov na okresné úrady, jednoducho bol odsunutý na tento rok, neviem z akých dôvodov, mohlo sa to pokojne urobiť a uľahčiť tak občanom vybavovanie tejto agendy.

  Čiže znova sa vrátim k tomu - neúmerný nárast poistného predovšetkým zasiahol sociálne slabšie skupiny obyvateľov, aby nemuseli platiť vysoké poistné za obdobie odhlásenia. Toto však nie je systémové riešenie pre tých, ktorí vlastnia motorové vozidlo a neumožní im to počas obdobia využívať svoje vozidlo v prípade choroby i v iných núdzových životných situáciách.

  Ak zoberieme do úvahy, že situácia v zdravotníctve nevytvára uspokojivý servis dopravných služieb, za ktoré, mimochodom, musia tak či tak pacienti platiť, znova to dopadá na tie najslabšie skupiny, ktoré sú odkázané na platenie služieb. A nehovoriac o tom, že nárast cien v doprave, zníženie frekvencií spojov takisto neprispieva týmto ľuďom, ktorí by aj mohli využívať svoje motorové vozidlo, ale nemôžu, lebo na to nemajú.

  Neúmerný nárast poistného je spôsobený i neriešením dlhu Slovenskej poisťovne, vtedajšieho štátneho podniku, z obdobia pred 1. januárom 2002 za bolestné a sťažené spoločenské uplatnenie, ktorý z pôvodných asi 2 miliárd sa dnes odhaduje asi na 10 miliárd Sk. Desať miliárd Sk, ktoré si nárokujú tí, ktorí boli účastníci dopravnej nehody pred 1. 1. 2002 a dodnes sa tento dlh, samozrejme, premieta do výšky stanoveného poistného. Marža, samozrejme, plus splácanie tohto dlhu, ktorý nekontrolovateľne narastá, a ja sa pýtam, čo sa urobilo proti tomuto nárastu?

  Vláda absolútne nezasiahla, nehovoriac o tom, že samotný zákon č. 381/2001 Z. z. neriešil tento problém od začiatku. A mohol to riešiť, pretože mnohí odborníci na to poukazovali, napríklad tak ako v Maďarsku, kde celkový dlh na seba prevzal štát. A určite, keby štát prebral tieto 2 miliardy na seba, by viacej dbal nato, aby zabránil nekontrolovateľnému nárastu vyplácaného bolestného a sťažených spoločenských uplatnení, ktoré, bohužiaľ, je u nás bezbrehé.

  Len na ilustráciu uvediem, že posledný prípad, ktorý sa stal v Košiciach, viedol k tomu, že 30 miliónov bolo vyplatených manželke, ktorá žalovala svojho manžela za sťažené spoločenské uplatnenie po dopravnej nehode. 30 miliónov Sk!

  Ak zoberieme do úvahy, že najväčší poisťovací trh, to je Nemecko v Európe, zatiaľ zaznamenal prípad s najvyšším vyplateným bolestným v prepočte na Sk 15 miliónov Sk, to neznesie žiaden iný komentár.

  Potom si kladiem otázku, o akej liberalizácii sa v takýchto podmienkach dá hovoriť? To, čo v súčasnosti platí, to, čo bolo schválené v poslednom zákone č. 430 o povinnom zmluvnom poistení, o žiadnej. Pokiaľ nebude riešený dlh, pokiaľ nebudú riešené ďalšie sprievodné negatívne javy, tak nemôžeme hovoriť o žiadnej liberalizácii v tejto oblasti, a preto sme sa rozhodli pozastaviť to na dva roky, aby mala vláda čas riešiť tento problém.

  V druhom bode navrhujeme zvýšiť o 8 percent z vybraného poistného za predchádzajúci rok na 20 percent na účely nákupu novej techniky pre hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc.

  Je potrebné, aby väčší podiel zo zisku z povinného poistenia ako doteraz bol využitý na dofinancovanie zložiek, ktoré zachraňujú životy poistencov na cestách. Sú nedostatočne vybavené výkonnou a vhodnou záchranárskou technikou. Vláda dodnes nenašla reálny spôsob financovania morálne a technicky zastaranej techniky záchranných zložiek, o čom svedčí i schválený štátny rozpočet pre rok 2004.

  Navyše, pozrime sa bližšie na tieto čísla za rok 2002. Výber poistného zodpovednosti bol v celkovom objeme 5,7 miliardy Sk. Z toho 8 percent predstavovalo 456 miliónov pre hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc. Mimochodom, tieto financie neboli odvodené na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zákonnom termíne do konca februára 2003, ako mali, ale až v auguste. A zato, že Úrad pre finančný trh nekonal včas v záujme štátu, tak ako mu to ukladá zákon, neboli vyvodené žiadne personálne konzekvencie zo strany vlády voči úradu. Kladiem si otázku prečo?

  Ďalšia otázka v súvislosti s neúmerným nárastom povinného zmluvného poistenia. Na Slovensku je, bohužiaľ, situácia takáto, musím konštatovať, tak ako to svojho času konštatoval jeden z našich kolegov. Úsudok si musíte urobiť sami.

  Budem pokračovať ešte v uvádzaní čísiel. Výber poistného zodpovednosti za škody za rok 2003 sa odhaduje niečo nad 9 miliárd Sk. Ak zoberieme do úvahy, že poisťovne udelili pre takmer 90 percent majiteľom vozidiel bonus napriek zvýšeniu ceny poistenia, potom je tam dostatočný priestor na to, aby vyššia suma z tohto poistného smerovala tam, kde ju vodiči najviac potrebujú, teda na záchranu na cestách, a to potiaľ, pokým vláda nenájde iný spôsob, ako riešiť alarmujúcu situáciu v hasičskom záchrannom zbore a rýchlej zdravotnej pomoci.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, uviedol som niekoľko a myslím si, že závažných dôvodov, prečo predkladáme tento zákon, novelu tohto zákona. Zvážte, prosím vás, popritom, ako dnes dopadajú reformné opatrenia na občanov v každej oblasti, veľmi silno, či ešte budeme ľudí zaťažovať týmto spôsobom, keď hovoríme o mobilite pracovnej sily, keď hovoríme o mnohých veciach, ako znižovať nezamestnanosť, či skutočne nezastaviť ešte reguláciou ceny, nevysporiadať sa s mnohými sprievodnými negatívnymi javmi a potom môžeme skutočne prejsť na liberalizáciu.

  Prosím vás, zoberte tieto argumenty do úvahy a premýšľajte o tom, keď budete stláčať tlačidlo pri hlasovaní.

  Vážené dámy a páni, ešte chcem na záver povedať obligatórne, že predkladaný návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet ani na rozpočty vyšších územných celkov či miest a obcí.

  Na záver by som vás, milé poslankyne, vážení poslanci, chcel požiadať o podporu predloženej novely zákona, aby ste zvážili všetky uvedené argumenty a hlasovaním ju posunuli do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Milanovi Murgašovi.

  Pán poslanec, prosím, aby ste zaujali miesto.

 • Dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 514, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené príslušným § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 21., teda dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnej a právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 68 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh rieši naozaj závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom takým, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Prosím vás, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k predmetnému návrhu zákona.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné prihlášky som nedostal žiadne. Ústne sa kto hlási, prosím? Nikto. Končím možnosť. Uzatváram rozpravu, ktorá v podstate nebola, nechcete, vzdávate sa slova, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 516. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 501. Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Pavol Hrušovský.

  Pán predseda, prosím vás, aby ste sa ujali slova.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia skupiny navrhovateľov uviedol a odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom poriadku.

  Diskusia o nevyhnutnej zmene rokovacieho poriadku prebiehala už niekoľko rokov, aj v minulom volebnom období bezprostredne po tom, ako sme prijali veľkú zmenu Ústavy Slovenskej republiky a mnohé ustanovenia v rokovacom poriadku vzhľadom na túto zmenu ústavy sa stali obsolétnymi a bolo treba premietnuť tieto zmeny do nášho rokovacieho poriadku.

  Druhý dôvod, ktorý viedol navrhovateľov, bol ten, že počas aplikácie rokovacieho poriadku sa ukázali mnohé jeho ustanovenia ako zlé, často sme na schôdzi Národnej rady nevedeli prekonať isté procedurálne problémy, ktoré rokovací poriadok neriešil tak pregnantne, žeby neboli minimálne vyvolávali isté polemiky, či sa rokovací poriadok nedá vyložiť aj tak, aj tak, a po tretie, a to by som považoval za najdôležitejšie, je záujem, aby sme po našom plnoprávnom členstve do Európskej únie vytvorili na úrovni parlamentu jeden odborný profesionálny orgán, ktorý by bol akýmsi partnerom vlády pri prerokúvaní otázok európskej politiky.

  To sú hlavné dôvody, ktoré navrhovateľov viedli pri predložení novely rokovacieho poriadku. Počas prípravy som vytvoril široký priestor na odbornú, ale aj politickú diskusiu, bola vytvorená pracovná komisia, ktorú viedol pán poslanec Ivanko, v ktorej boli zástupcovia všetkých parlamentných poslaneckých klubov, ktorá sa schádzala nepravidelne, ale vždy tak, že tie rokovania boli vecné, a vyvrcholením práce tejto komisie je predložený návrh novely rokovacieho poriadku, ktorý, aj keď sa zdá byť obsahom príliš veľký, tak vecne reaguje na mnohé zmeny, ktoré som už povedal, ktoré vyplývajú z poslednej novely ústavy.

  Ide navrhovateľom v prvom rade o to, aby sme sa pokúsili skvalitniť rokovanie Národnej rady a mnohé ustanovenia, ktoré boli, ako som spomenul, pomerne široko možné vyložiť, sme formulovali precíznejšie, aby nevyvolávali množstvo sporov v Národnej rade.

  Navrhujeme pevne stanoviť termíny hlasovaní v Národnej rade, tak ako sme ich začali aplikovať už za posledné mesiace alebo na posledných schôdzach rokovania Národnej rady, takisto chceme zjednodušiť aj prezentáciu poslancov nie spôsobom takým ako doteraz, ale využitím hlasovacej techniky.

  Nanovo navrhovatelia ponúkajú upraviť problematiku hodiny otázok, aby sa stala trošku atraktívnejšou, aby povedzme členovia vlády nezneužívali túto hodinu otázok nato, že pomerne dlho, niekedy až zbytočne odpovedajú na položené otázky poslancov, preto sme stanovili časový limit na odpoveď jednotlivých členov vlády na tri minúty, a ďalej umožňujeme poslancom, aby po odpovedi ešte mohli poslanci položiť ministrovi ďalšiu otázku, ak nebudú s odpoveďou spokojní.

  Ďalej chcem, aby sa v Národnej rade obmedzil počet hlasovaní, ktoré aj pri prerokúvaní zákonov v prvom čítaní treba urobiť, napríklad pri prideľovaní jednotlivých zákonov na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu. Túto kompetenciu navrhovatelia dávajú do právomoci predsedu Národnej rady s tým, že ak sa niektorý poslanec nestotožní s jeho rozhodnutím a bude žiadať prerokovať okrem toho vo výbore, ktorému je pridelený, aj vo svojom, tak sa bude táto požiadavka akceptovať ako samozrejmá a bude ju predseda Národnej rady musieť automaticky rešpektovať.

  Toľko k tým zmenám, ktoré sú najpodstatnejšie v tej časti normatívnej a tú, o ktorej zrejme budeme viesť najväčšiu diskusiu, je zriadenie výboru pre európske záležitosti. Priznám sa, že aj počas prípravy novely rokovacieho poriadku v odbornej komisii boli najväčšie diskusie práve o tomto návrhu.

  Predpokladám, že využijeme čas medzi prvým a druhým čítaním na to, aby sme ešte sa pokúsili niektoré nezodpovedané otázky na tento návrh si vysvetliť v odbornej diskusii, nie politickej.

  Som presvedčený, že tento návrh, ktorý máte predložený, je dobrý, pomôže skvalitniť prácu Národnej rady, ale aj uľahčiť prácu vám pri prerokúvaní návrhov, ako aj pri príprave na rokovanie či už vo výboroch, alebo v pléne. Preto sa uchádzame o vašu podporu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda, dávam slovo spravodajcovi, ktoré určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Petrovi Miššíkovi.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia. Ústavnoprávny výbor ma uznesením z 13. januára určil za spravodajcu návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Máme to v tlači č. 516.

  Podľa zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona obsahuje z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.

  Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ani rozpočtov obcí.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Z doložky vyplýva, že problematika návrhu ústavného zákona nie je upravená v práve Európskej únie, nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že podľa rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 501 z 22. decembra 2003 podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali všetky výbory. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu rokovania.

 • Ďakujem, otváram rozpravu. Písomne som dostal prihlášku od jedného poslanca - pán Ondriaš. Končím možnosť písomných prihlášok.

  Pán Ondriaš, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Mám poznámku k novele zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 516. Novela reaguje na zmeny Ústavy Slovenskej republiky.

  V súvislosti so vstupom do Európskej únie sa navrhuje zriadenie výboru pre európske záležitosti, ktorý bude kľúčovým výborom na kontrolu členov vlády Slovenskej republiky pri ich rokovaní a hlasovaní v orgánoch Európskych spoločenstiev.

  Pretože Slovensko vstúpi v máji 2004 aj do NATO, považujem za prirodzené, že analogicky v súvislosti s naším vstupom do NATO je potrebné navrhnúť zriadenie výboru pre záležitosti NATO, ktorý bude kľúčovým výborom na kontrolu našich zástupcov pri ich rokovaní a hlasovaní v orgánoch NATO.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Otváram možnosť ústnych prihlášok do rozpravy. Končím zároveň. Do rozpravy sa prihlásili páni Banáš, Ivanko a pán poslanec Číž. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Začne pán poslanec Banáš, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, pán predsedajúci, ja mám jeden technický návrh, ale myslím si, že by sme ho mohli realizovať. Sme svedkami toho, že máme v parlamente skutočne viacero veľmi dobrých rečníkov, ktorí však niekedy troška svoj prejav predĺžia, a navyše sme si odhlasovali, že od marca budeme v televízii, kde sa dá očakávať, že budú ešte dlhšie prejavy, ja navrhujem podobne, ako to je v Rade Európy, viem, že nemôžeme obmedziť dĺžku prejavov, ale navrhujem, aby ten poslanec, lebo zas treba fakt povedať, že niekedy, keď začnete hovoriť, tak sa prestanete kontrolovať, aby sme tu nainštalovali časomieru, tam hore jednu, možno na boky, aby bola aspoň nejaká optická sebakontrola.

  To je taký môj technický návrh. Ďakujem.

 • Pokračovať v rozprave bude pán poslanec Ivanko.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci. Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. novembra 2002 bola zriadená komisia na prípravu novely zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov zložená zo všetkých parlamentných klubov.

  Túto komisiu, ako už spomínal vo svojom úvodnom slove pán predseda, som viedol ja a ďalší kolegovia zo všetkých poslaneckých klubov. Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo 14. januára 2003 a skončili sme naše rokovanie 9. júla 2003 za účasti zástupcov politických strán a politických hnutí, ako aj politických klubov. Predložený poslanecký návrh je výsledkom kompromisu všetkých zúčastnených strán.

  Dôvodom na vypracovanie predkladanej novely zákona o rokovacom poriadku boli tri rozhodujúce skutočnosti, ktoré si vyžadujú zmenu v pravidlách rokovania Národnej rady. Ja sa ich pokúsim pomenovať.

  Po prvé. Slovenská republiky uzatvorila zmluvu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, na základe ktorej sa má 1. mája 2004 stať jej riadnym členom.

  Po druhé. V právnom poriadku Slovenskej republiky boli vykonané niektoré zmeny, ktoré si vyžadujú aj zmenu zákona o rokovacom poriadku.

  A po tretie. V rámci rokovania Národnej rady podľa doteraz platného zákona o rokovacom poriadku sa vyskytli niektoré problémové situácie, z ktorých vyplynuli požiadavky na upresnenie alebo na zmenu niektorých ustanovení.

  K niektorým zmenám sa vyjadrím podrobnejšie. Zmeny, ktoré sú navrhnuté v novele zákone o rokovacom poriadku, vyplývajú z ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorými sa doplnila sústava orgánov na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb a verejného ochrancu práv. Rozšírila sa právomoc Národnej rady voliť troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, rozšírila sa územná samospráva aj na vyššie územné celky, ktorými sú samosprávne kraje.

  Vymenovanie a odvolanie sudcov všeobecných súdov zverilo sa do právomoci prezidenta Slovenskej republiky. Rozšíril sa počet sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa zaviedlo vysokoškolské vzdelanie troch stupňov. Z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny i vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorým sa rozšírila právomoc Národnej rady o schvaľovanie rozvojových programov a plánov v oblasti bezpečnosti štátu vrátane ich finančnej náročnosti. Zriaďuje sa parlamentná rada Slovenskej republiky. Zo zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačnotechnických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním, ktorým sa do pôsobnosti Národnej rady zverilo prerokovanie správ výboru povereného kontrolovaním použitia informačnotechnických prostriedkov a o stave ich použitia. Zo zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, ktorými sa rozšírila právomoc predsedu Národnej rady o vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu.

  Zásadné zmeny, ktoré vyplynuli z poznatkov Národnej rady pri aplikácii zákona o rokovacom poriadku a navrhuje sa ich zmena z dôvodu ich jednoznačnej aplikácie zlepšenia a zefektívnenia časti činnosti Národnej rady, sa dotýkajú týchto vecí. Nastupovanie náhradníkov, ďalej je to zavedenie nového spôsobu prezentácie pred hlasovaním, predkladanie všetkých materiálov v elektronickej forme a určenia limitov na hodinu otázok, tak ako už o tom hovoril aj pán predseda. Súčasne sa navrhuje upraviť niektoré ďalšie ustanovenie zákona o rokovacom poriadku tak, aby pri ich aplikácii nevznikali pochybnosti.

  Predložený návrh novely o rokovacom poriadku je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

  Na záver chcem upozorniť, že zmeny, ktoré čakajú Slovenskú republiku po vstupe do Európskej únie, budú mať vplyv aj na priebeh legislatívneho procesu pri prijímaní národnej legislatívy, preto je možné očakávať aj ďalšie zmeny v rokovacom poriadku. Nevyhnutné však bude upraviť aj legislatívne pravidlá. Toľko k predloženej novele rokovacieho poriadku.

  Ďakujem pekne a poprosím o podporu tohto poslaneckého návrhu zákona.

 • Pokračovať v rozprave bude pán poslanec Číž.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Len skutočne niekoľko slov. Chcem sa prihlásiť k slovám, ktoré predniesol tak navrhovateľ, predseda parlamentu, tak predseda komisie pán kolega Ivanko.

  Predložený návrh, teda súbor návrhov, ktorými sa má novelizovať zákon o rokovacom poriadku, je nevyhnutný. Viaceré ustanovenia, ktoré tam sú, majú v podstate obligatórny charakter. Je nevyhnutné ich upraviť a prispôsobiť novým podmienkam, ktoré Slovenskej republike vzniknú po 1. máji 2004.

  Chcem ale zároveň povedať, že predsa len takáto komisia mala svojím spôsobom limitovaný mandát v tom zmysle, že aj keď ako členovia komisie akceptujeme ten predložený návrh, ktorý tam je, myslím si, že je nevyhnutné, aby sme ho chápali ako otvorený dokument, s ktorým je možné pracovať, samozrejme, tak vo výboroch, ako aj potom v pléne Národnej rady, a som presvedčený, že je možné ešte upraviť aj niektoré ďalšie procesné ustanovenia, ku ktorým, samozrejme, bude potrebné naďalej rokovať a pokúsiť sa o konsenzuálne riešenie istých ustanovení. Ale som presvedčený, že prijatím tejto novely tohto rokovacieho poriadku skvalitníme parlamentné prostredie Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Číž bol posledný z ústne prihlásených do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán predseda Národnej rady, chcete sa vyjadriť na záver rozpravy?

 • Veľmi stručne. Všetky návrhy, respektíve vo svojich vystúpeniach poslanci uviedli svoje pohľady nato, že treba v súvislosti s inými veľkými rozhodnutiami vstúpiť do rokovacieho poriadku oveľa širšie. Ja sa nebránim akémukoľvek dobrému návrhu, len by som trošku polemizoval s pánom poslancom Ondriašom. Je iné členstvo v Severoatlantickej aliancii a je iné členstvo v Európskej únii. Aj rozhodovací proces v týchto dvoch nadnárodných zoskupeniach vlastne sa uskutočňuje diametrálne rozdielnym spôsobom, kde na jednej strane cez ministrov vlády Slovenskej republiky môžeme ovplyvňovať legislatívny proces, ale na druhej strane rozhodnutia v Severoatlantickej aliancii sa prijímajú úplne iným spôsobom bez toho, žeby často naši ministri mali akékoľvek právo ovplyvniť toto rozhodnutie. Väčšina rozhodnutí na úrovni Severoatlantickej aliancie musí byť ešte schválená v národných parlamentoch. Takže preto sme nenavrhovali zriadiť výbor osobitne pre členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii. Som presvedčený, že si vystačíme kompetenčne, ale aj odborne s výborom pre obranom a bezpečnosť.

  Všetky tie ďalšie návrhy na akúsi svetelnú tabuľu, ktorá by merala čas poslancom pri vystúpení, to je otázka naozaj, ako si to vieme zariadiť. Ja považujem teraz svetelné tabule za dosť nato, aby si každý mohol všimnúť, kedy začal a koľko reční, ďalšie ostatné nepovažujem za vhodné alebo potrebné.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán spoločný spravodajca? Nie? Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady.

  návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Černej a Edit Bauer na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 521. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 529.

  Dávam slovo poslankyni Edit Bauer, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. 12. schválila novelu zákona č. 195 o sociálnej pomoci, ktorou podstatným spôsobom zmenila aj § 86 zákona, ktorý upravuje výšku finančného príspevku z verejných zdrojov na úhradu nákladov za poskytované služby takzvaným neštátnym poskytovateľom sociálnej pomoci.

  Upravené znenie § 86 zachováva platný princíp, podľa ktorého príspevok neštátnemu subjektu poskytuje príslušný vyšší územný celok. Aby uloženie tejto povinnosti samospráve nebolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, novela zákona zrušila vyhlášku č. 578/2001 o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovaní jednotlivých druhov sociálnych služieb a minimálne sumy príspevkov na jednotlivé služby určila v prílohe č. 14 zákona.

  Pri schvaľovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2004 Národná rada schválila poslanecký návrh a zvýšila decentralizačnú dotáciu pre samosprávne kraje o 350 miliónov. Tým sa vytvorili finančné predpoklady aj na dodržanie princípu rovnosti prístupu k verejným zdrojom v oblasti sociálnych služieb.

  Predkladaný návrh v nadväznosti na túto novú sociálnu situáciu obsahuje nové sumy príspevkov pre jednotlivé služby, ktoré sa rovnajú priemerným nákladom verejných poskytovateľov sociálnej pomoci, respektíve vychádzajú zo skutočných priemerných nákladov poskytovateľov tých sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, prevencie a sociálnoprávnej ochrany, ktoré verejní poskytovatelia neposkytujú.

  Predkladaným návrhom sa súčasne naprávajú nedostatky schválenej novely, ktoré spôsobila technická chyba pri prepise návrhu schvaľovaného 5. decembra 2003.

  Ďakujem pekne. To je všetko na úvod.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci a bývanie, pani poslankyni Kláre Sárközy. Prosím vás o slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesla spoločnú správu Národnej rady Slovenskej republiky. Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 28. schôdzi.

  V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona č. 350/1996 Z. z., ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafované znenie a dôvodovú správu.

  Podľa platného § 86 zákona č. 195/1998 Z. z. sa neštátnemu subjektu poskytuje príspevok najmenej vo výške priemerných nákladov, ktorý majú porovnateľný verejní poskytovatelia sociálnej pomoci. Tento princíp zákona nebol v novele schválenej 5. decembra 2003 dodržaný.

  Pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 2004 došlo k zvýšeniu decentralizačnej dotácie pre samosprávne kraje o 350 miliónov korún, čím sa vytvorili finančné predpoklady aj na dodržanie princípu rovnosti prístupu k verejným zdrojom v oblasti sociálnych služieb.

  Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, otváram všeobecnú rozpravu. K tomuto návrhu zákona som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa vás, poslankyne, páni poslanci, máme požiadavky na účasť v ústnej rozprave? Nie. Tým pádom prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ešte stihneme, predpokladám, jeden návrh. Dovoľte mi, aby som pokračoval podľa vlastného uváženia, pani kolegyňa Belohorská.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač č. 522. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 530.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Novotnému, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády, dámy a páni. Dovoľte mi predložiť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného, Karola Mitríka, Jarmily Tkáčovej a Jána Rusnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.

  Súčasná právna úprava inšpekcie práce je vykonaná zákonom č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z. Zákon ustanovuje systém orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ďalej Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce. Zákon takisto vymedzuje ich úlohy a kompetencie.

  V spojitosti s celkovou racionalizáciou štátnej správy sa návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, sleduje zefektívnenie činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce racionálnejším prerozdelením úloh medzi ministerstvom a Národným inšpektorátom práce.

  V rámci uvedeného zámeru sa návrhom zákona navrhuje presun kompetencie v oblasti vydávania oprávnení podnikateľom na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Národný inšpektorát práce vzhľadom na kompetencie, ktoré patria ministerstvu podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a doterajšiu činnosť, ktorú v tejto oblasti vykonáva Národný inšpektorát práce.

  Táto zmena dáva záruky na skvalitnenie a urýchlenie vydávania oprávnení podnikateľom. V spojitosti s celkovou racionalizáciou štátnej správy sa návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, navrhuje aj zmena sídla Národného inšpektorátu práce z Bratislavy do Košíc. Takmer polovica evidovaných nezamestnaných 45 percent z celkového počtu v rámci Slovenskej republiky je vo Východoslovenskom regióne. Mnohí z radov nezamestnaných a poberateľov podpory v nezamestnanosti sa často zámerne alebo zo zúfalstva stávajú vykonávateľmi takzvanej čiernej práce v súkromných firmách. Potieranie čiernej práce patrí medzi veľké výzvy, ktoré rieši vláda Slovenskej republiky, ako aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Som o tom presvedčený, že problémy sa majú riešiť tam, kde sú a nie opačne.

  Sídlo Národného inšpektorátu práce v Košiciach môže výrazne prispieť k diferenciácii regionálnych daností problematiky. Ak sa vyrieši iba sčasti problematika takzvanej čiernej práce vo Východoslovenskom regióne, tak miera čiernej práce môže poklesnúť v rámci Slovenskej republiky vo výraznejšej miere, čo by sa dalo považovať z celospoločenského pohľadu za vynikajúci výsledok. V meste sa nachádzajú vhodné a pripravené budovy na zriadenie sídla Národného inšpektorátu práce.

  Návrh zákona má jednorazový dopad na štátny rozpočet z dôvodu finančného pokrytia nákladov na presun sídla Národného inšpektorátu práce, najmä na zabezpečenie nových priestorov a technické a materiálne vybavenie na presťahovanie, odstupné a výberové konanie. Finančné náklady s tým spojené budú vykryté z kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Presun sídla Národného inšpektorátu práce môže mať nepriaznivý dopad na zamestnanosť v regióne hlavného mesta Bratislava, čo je však vyvážené zlepšením zamestnanosti v mieste nového pôsobenia Národného inšpektorátu práce.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s inými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenskej republika viazaná vrátane práva Európskej únie.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás o podporu tohto poslaneckého návrhu zákona a jeho posunutie hlasovaním do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci a bývanie, pani poslankyni Ľubici Navrátilovej. Prosím, keby ste podali spravodajskú správu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 28. schôdzi.

  V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh nespĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona č. 350, ako i náležitosti v legislatívnych pravidlách. Návrh zákona predpokladá premiestniť sídlo Národného inšpektorátu práce z Bratislavy do Košíc. Návrh zákona má dopad na štátny rozpočet, ktorý navrhovatelia nepredložili. Ministerstvo financií Slovenskej republiky konštatuje, že sa s týmito výdavkami v zákone o štátnom rozpočte na rok 2004 nepočíta.

  Zo zákona č. 303 o rozpočtových pravidlách vyplýva, že v prípade, že ich krytie nie je možné v priebehu rozpočtového roku zabezpečiť, môže takýto návrh zákona nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho rozpočtového roku. Návrh neobsahuje návrh na účinnosť zákona.

  Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku na tom, že sa nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Pán predsedajúci, skončila som, otvorte diskusiu.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomné prihlášky som nedostal žiadne do tejto rozpravy. Ústne, prosím, kto sa hlási? Vy sa ústne hlásite, hej? Takže ústne na hlási pani poslankyňa Navrátilová. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Máte slovo, pani poslankyňa.

  Predkladatelia uvádzajú okrem iného, že tento návrh bude vyžadovať len jednorazové náklady na zriadenie Inšpektorátu práce v Košiciach. Ale ja tu musím poukázať na rad ďalších vecí, ktoré s tým súvisia. Predovšetkým nie je jasné, aké postavenie budú mať súčasní pracovníci Národného inšpektorátu prace.

  Zákon o štátnej službe pozná skončenie štátnozamestnaneckého pomeru služobným úradom len za týchto podmienok: strata štátneho občianstva, strata trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, neschopnosť vykonávať prácu, strata oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo zrušenia štátnozamestnaneckého miesta v systemizácii, čo nie je tento prípad. Aby som nezdržovala túto ctenú snemovňu, chcem povedať, že s pracovníkmi Národného inšpektorátu práce nie je možné podľa zákona o štátnej službe zrušiť štátnozamestnanecký pomer. Ale to je len jedna stránka veci.

  Druhá stránka veci. Pozrime sa, či ich možno preložiť. Štátneho zamestnanca možno dočasne preložiť bez jeho súhlasu v tom istom odbore štátnej služby ak, a teraz sa na to pozrime, sa mu zmení opis štátnozamestnaneckého miesta, čo nie je náš prípad, alebo pravidelné miesto výkonu štátnej služby.

  A tu je ďalší problém. Pravidelné miesto výkonu štátnej služby je obsiahnuté vo vymenovaní do štátnej služby. Vymenovanie do štátnej služby majú títo štátni zamestnanci platné a účinné. V ňom nie je možné robiť opravy.

  Takže, aby som to zhrnula. Keďže títo zamestnanci môžu byť preložení dočasne, trvale nemôžu byť preložení, na dobu najviac šesť mesiacov bez ich súhlasu, potom im patrí náhrada výdavkov súvisiacich s preložením. Citujem: „Štátny zamestnanec má počas dočasného preloženia,“ nebudem to celé čítať, „nárok na náhradu výdavkov ako pri pracovnej ceste.“ Čiže my nevieme, či týchto štátnych bratislavských zamestnancov prepustiť, nevieme ich udržať dlhšie na miestach ako šesť mesiacov, počas šiestich mesiacov treba platiť týmto zamestnancom tak, ako keby boli na služobnej ceste.

  No a na dôvažok musím povedať, že zákon o štátnej službe nepozná takýto status zamestnanca, ktorému sa zmenilo sídlo pracoviska. Čiže ak by boli dostatočne zlomyseľní, po šiestich mesiacoch zostanú doma a pôjde im plat, tak ako keby pracovali.

  Odporúčam predkladateľom, ak naozaj tu je všeobecný záujem presídliť tento úrad do Košíc, aby otvorili zákon o štátnej službe, zaviedli tam nový titul, ktorým by sa dalo zrušiť štátnozamestnanecké miesto z dôvodu presídlenia úradu, vyčíslili ekonomický dopad a takto nám ho predložili do Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú... pardon, ospravedlňujem sa.

  Faktická poznámka, pán poslanec Rusnák.

 • Ja nebudem zneužívať tento priestor na dlhú dišputu odbornú medzi pani poslankyňou a mnou, a ja si myslím opak, jednoducho presúvať úrady budeme naďalej k občanovi, lebo je to normálne prirodzené a nebudeme tu hovoriť o tom, že sa to nedá. Nájdu sa spôsoby, aby sa to jednoducho dalo a pokladám to za absolútne prirodzené.

  Jeden z predkladateľov tohto zákona hovorím, že tieto veci sme konzultovali, je to v súlade so záujmami aj ministerstva, takže nevidím tu žiadny problém a poprosím vás, páni poslanci, aby ste podporili tento návrh zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ešte sa prihlásili s faktickými poznámkami pani Tóthová, predpokladám, že pani poslankyňa Navrátilová chce mať reakciu, takže tú necháme naposledy. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Tóthová. Zapnite mikrofón pani poslankyni Tóthovej.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Navrátilová má plnú pravdu. Je chaos v systémových pôsobeniach zákonov a z toho, čo povedala, vyplývajú závery, ktoré tu predniesla.

  Pán poslanec Rusnák, nehnevajte sa, sme právny štát a existujúce zákony treba rešpektovať.

 • Pán kolega Rusnák, vieš, ja nie som stotožnená s tým, aby sa premiestňovali ústredné orgány štátnej správy z hlavného mesta. Ale opakujem, ak je tu vôľa tejto poslaneckej snemovne, aby sa prekladali ústredné orgány, treba počítať s tým, že tí ľudia, ktorí sú v štátnej správe, sú zamestnancami štátu. Oni nie sú zamestnancami úradu. A preto hovorím, treba otvoriť zákon o štátnej službe a doriešiť tento prípad. Potom to bude korektné, inak tu nastane strašný chaos.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ sa vzdáva slova. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať hlasovaním podľa plánu. Hlasovanie uvedie pán podpredseda Bugár.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, najprv budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prerokovanej správe – k vyhodnoteniu doterajšieho priebehu Medzivládnej konferencie Európskej únie a jej perspektívy (tlač 539).

  Takže budeme hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie vyhodnotenie doterajšieho priebehu Medzivládnej konferencie Európskej únie a jej perspektívy, tlač 539.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 124 poslancov, za návrh 119, zdržali sa 4, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

  Budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 478. Spoločným spravodajcom je pán poslanec Gál.

  Nech sa páči, pán poslanec, môžete uviesť prvé hlasovanie o tom, či Národná rada súhlasí s tým, aby sme daný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní, poprípade, ak boli procedurálne návrhy, tak najprv o tých.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Z rozpravy vyplynul jeden procedurálny návrh pána poslanca Šimka, ktorý v zmysle rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písm. a) navrhol, aby predmetný návrh zákona bol vrátený jeho navrhovateľovi na dopracovanie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Šimka.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 66, proti 53, zdržalo sa 12, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 72, proti 50, zdržalo sa 12 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

  Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 102, proti 1, hlasovania sa zdržali 31.

  Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila.

  Ďakujem.

  Budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (tlač 496).

  Pán poslanec Polka, ste spoločným spravodajcom, bolo by dobré, keby ste uviedli tie hlasovania, s ktorými sa Národná rada rozhodne, čo s týmto vládnym návrhom zákona mieni urobiť.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa, malá strana veľké problémy, to je vážne.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za návrh 129, proti 1, hlasovania sa zdržali 2.

  Národná rada sa rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Ďalej prosím, aby sa za gestorský výbor hlasovaním určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a aby Národná rada rozhodla, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní vo výboroch a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135, za 134, hlasovania sa zdržal 1.

  Konštatujem, že Národná rada určila výbory, gestorský výbor, ako aj lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ešte raz sa ospravedlňujem za nedochvíľnosť.

 • Žiadny problém. Budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Zb. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (tlač 497).

  Prosím pána poslanca Ivana Šimka ako spravodajcu, aby uviedol jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, rozprava k tomuto návrhu zákona vlastne nebola, takže môžeme hlasovať o mojom návrhu, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku o tom, že predložený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Mohla byť, ale nikto sa neprihlásil. Hlasujte, prosím vás, podľa svedomia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 125, proti 2, zdržali sa 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme..., pán poslanec, ešte ideme ďalej. My sme sa rozhodli len o tom, že prerokujeme tento návrh v druhom čítaní.

  Takže o lehotách a o výboroch, nech sa páči.

 • Áno, poprosím vás teraz, pán predsedajúci, keby ste dali hlasovať o mojom druhom návrhu, a to o návrhu, aby predložený návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s tým, že gestorským výborom bude Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, a pokiaľ ide o lehoty, tak obidva výbory by mali tento návrh prerokovať do 30 dní odo dneška a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania v prvom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 129, hlasovania sa zdržali 3, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že navrhnuté uznesenie Národná rada prijala.

  Budeme pokračovať v hlasovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov (tlač 498).

  Pán poslanec Buček, vy ste spravodajca. Nech sa páči, môžeme pristúpiť k hlasovaniam.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keďže rozprava neprebehla, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 130, proti 1, zdržali sa 4.

  Konštatujem, že Národná rada schválila, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a rozhodla, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní vo výboroch a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 129, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada určila výbory, gestorský výbor, ako aj lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne.

  Pokračujeme v hlasovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru (tlač 507).

  Pánom spravodajcom je pán poslanec Mitrík. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, keďže v rozprave nikto nevystúpil, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v zmysle rokovacieho poriadku prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135, za 127, proti 2, zdržalo sa 6 poslancov.

  Konštatujem, že sme odsúhlasili, že daný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, prosím, aby ste ďalej dali hlasovať o tom, že vládny návrh zákona bude pridelený výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien.

  Ďalej, že Národná rada určuje výborom lehotu na prerokovanie 30 dní a gestorskému výboru, ktorým je výbor pre verejnú správu, 31 dní od jeho schválenia.

 • Áno, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 130, hlasovania sa zdržal 1.

  Konštatujem, že sme schválili aj toto uznesenie, preto budeme pokračovať v hlasovaní o vládnom návrhu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 481).

  Pán poslanec Hamerlik ako spravodajca k tomuto bodu, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o tom, keďže v rozprave nevystúpil nikto a nikto nepodal ani procedurálny návrh, takže, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 115, hlasovania sa zdržali 19.

  Konštatujem, že sme schválili, že daný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, ako aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor pre pôdohospodárstvo s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 114, hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila výbory, gestorský výbor, ako aj lehoty výborom na prerokovanie tohto zákona v druhom čítaní.

  Pokračujeme hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (tlač 492).

  Pán poslanec Hajduk, nech sa páči, môžeme pristúpiť k prvému hlasovaniu.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 106, proti 1, hlasovania sa zdržalo 27.

  Tento návrh uznesenia sme schválili, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 114, hlasovania sa zdržali 19.

  Konštatujem, že toto uznesenie sme schválili.

  Pokračujeme hlasovaním o vládnom návrhu zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov (tlač 493).

  Pán poslanec Maxon, predseda výboru, nech sa páči, ste spravodajcom k tomuto bodu.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 129, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predseda Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 130.

  Ďakujeme, pán predseda.

  Schválili sme uznesenie, podľa ktorého Národná rada určila výbory, ako aj gestorský výbor a lehoty výborom na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí (tlač 505).

  Pán spravodajca Jaduš, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje vládny návrh zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v druhom čítaní.

  B. Bugár, podpredseda NR SR:

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 130 poslancov.

  Nech sa páči, môžeme pokračovať, toto uznesenie sme schválili.

 • Ďakujem. Keďže sme hlasovaním rozhodli, že vládny návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku NR SR v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 515 z 31. decembra 2003 návrh zákona prideliť v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a aby výbory, ktorým je vládny návrh zákona pridelený, prerokovali ho najneskôr do 30 dní a gestorský výbor v lehote do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za návrh 130, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že aj tento návrh uznesenia sme schválili.

  Budeme pokračovať v hlasovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 514).

  Pán poslanec Murgaš, nech sa páči, môžete uvádzať jednotlivé hlasovania ako spravodajca.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 68, proti 9, zdržalo sa 51 poslancov, nehlasovali 5.

 • Páni poslanci, jednému nerozumiem, už desať takýchto návrhov sme schválili a tam ste netlieskali. Ale, samozrejme, uznesenie bolo schválené.

  Nech sa páči, môžeme určiť výbory, gestorský výbor, ako aj lehoty.

 • Ďakujem. Keďže sme schválili uznesenie, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 499 z 19. decembra 2003 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127 poslancov, za návrh 124, hlasovania sa zdržali 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada určila výbory, gestorský výbor, ako aj lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať v hlasovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516).

  Pán poslanec Miššík, nech sa páči, máte slovo.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 131, hlasovania sa zdržali 3, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh skupiny poslancov prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie všetkým výborom. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania na dnešnej schôdzi.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 129, hlasovania sa zdržal 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada určila výbory, gestorský výbor, ako aj lehoty na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať v hlasovaní o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Černej a Edit Bauer na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (tlač 521).

  Pani poslankyňa Sárközy, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. sa snemovňa uznesenie na tom, že tento poslanecký návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 129, hlasovania sa zdržal 1, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že sme posunuli tento návrh zákona do druhého čítania.

  Nech sa páči.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku prideliť tento návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený...

 • ... ho prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho pridelenia.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 133, hlasovania sa zdržal 1.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme schválili.

  A ešte posledný bod, o ktorom budeme teraz hlasovať, to je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (tlač 522).

  Pani poslankyňa Navrátilová, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) zákona č. 350/1996 Z. z. nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pani poslankyne Navrátilovej.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134, za návrh 82, proti 16, zdržalo sa 33, nehlasovali 3.

  Tento návrh sme neprijali, pani poslankyňa, ideme ďalej. Musíme postúpiť do druhého čítania.

 • Ruch v sále.

 • Jaj, pardon, mýliť sa je ľudské. V tomto prípade sa ospravedlňujem.

  To znamená, že sme schválili návrh pani poslankyne Navrátilovej nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Budeme pokračovať ale v rokovaní Národnej rady, a to ďalším bodom. Predtým ešte chcem sa opýtať, pán poslanec Paška, procedurálny?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, chcem v mene troch poslaneckých klubov požiadať o doplnenie programu 21. schôdze o bod Koncepcia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Zároveň žiadam, aby tento bod bol zaradený pred bod 71 rokovania 21. schôdze , ktorým je strednodobá koncepcia politiky poľnohospodárstva.

  Odôvodňujem to tým, že vláda v decembri 2003 schválila ministrom zdravotníctva predložený koncept alebo koncepciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Som presvedčený, že vzhľadom na závažnosť zmien v celom systéme je nevyhnutné, aby sa s touto koncepciou oboznámila aj Národná rada Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Pašku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 128 poslancov, za návrh 70, proti 10, zdržalo sa 47, nehlasoval 1.

 • Tento návrh sme prijali.

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 520, návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí pod č. 528.

  Dávam slovo poslancovi Pavlovi Minárikovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov predložil podľa § 67 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 46/1993 Z. z...

 • ... o Slovenskej informačnej službe.

 • Prispôsobte sa, prosím, ďalšiemu rokovaniu. Buďte takí láskaví, pán Minárik predkladá ďalší návrh zákona, aby sme zachovali pokoj v rokovacej sále.

  Ďakujem.

 • Cieľom predkladanej novely zákona je zabrániť možnosti, aby Slovenská informačná služba a Vojenské obranné spravodajstvo mohli ovplyvňovať verejnú mienku prostredníctvom fyzických osôb napojených na ne legálne, legálnym spôsobom. Pritom zachováva táto novela slobodu prejavu zakotvenú v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky.

  Novelou sa neobmedzuje právo príslušníkov spravodajských služieb na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu činnosť v rozsahu ustanovenom inými právnymi predpismi.

  Ďalším cieľom novelizácie je znížiť riziko ohrozenia života a zdravia novinárov vzhľadom nato, že novinári sa nemôžu dostať do podozrenia, že pracujú pre tajné služby, zníži sa ich ohrozenie zo strany organizovaného zločinu a teroristických skupín. Obdobne považujem...

 • Ja vás poprosím, pán poslanec Minárik, prosím vás, prerušte vystúpenie a ja preruším rokovanie na päť minút. Jednoducho rokovanie v tejto sále má mať dôstojný charakter a ja vás prosím, aby ste to, o čo ste sa snažili vždy, zachovali aj v tejto chvíli.

  Na päť minút vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady.

  Pán poslanec Minárik, prosím, aby ste pokračovali.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, budem pokračovať zhruba tam, kde som prestal. V tej prvej časti som odôvodnil, prečo navrhujem inkompatibilitu novinárskej profesie s účasťou v štátnej službe, v spravodajských službách. Rovnako považujem za potrebné zabrániť tomu, aby dochádzalo k zamieňaniu činností tajných služieb s činnosťou iných ozbrojených bezpečnostných zborov.

  V článku 3 predkladaného návrhu sa zabraňuje, aby táto kompatibilita bola s Policajným zborom, Železničnou políciou alebo Zborom väzenskej a justičnej stráže.

  Čo sa týka Armády Slovenskej republiky, toto nie je potrebné, pretože samotný zákon o vojakoch toto vylučuje.

  Vzťahy medzi informačnými službami a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi majú byť v zmysle platných právnych predpisov postavené na princípoch koordinácie a úzkej spolupráce, a nie na prelínaní personálnom.

  Všetko ostatné je, myslím si, podrobne obsiahnuté v dôvodovej správe.

  Považujem za korektné podotknúť, že na tejto schôdzi sa novelizuje zákon novelizovaný aj v článku 3. Rovnako ako pán poslanec Kaliňák predkladá návrh na novelizáciu zákona o SIS. Podľa toho, ako som to ja preštudoval s kolegami, s ktorými predkladám tento návrh, nie sú tieto novely v kolízii.

  Na záver malú poznámku. Ak by som bol mal, ale nemal som, akúkoľvek pochybnosť o korektnosti predkladaného návrhu, tak po vystúpení pána Šimka, nemyslím pána poslanca, ale hovorcu SIS, by som musel takúto pochybnosť stratiť, pretože keď hovorca SIS hovorí, že Slovenská informačná služba potrebuje mať priestor a možnosti ovplyvňovať verejnú mienku prostredníctvom novinárov už len pre také záležitosti, ako sú nebankové subjekty, myslím si, že presne nevie, čo by mala Slovenská informačná služba robiť. A ak to nevie, tak to treba vyjadriť v zákone, a ak to nevedia vyčítať zo zákonov súčasných, tak potom to treba do týchto zákonných noriem napísať explicitne.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vo svojom mene a v mene svojich spolupredkladateľov si dovoľujem uchádzať sa o podporu predkladaných noviel zákonov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nevidím tu v rokovacej sále pána poslanca Kaliňáka, ktorý má plniť funkciu spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť. Prosím, keby ste mohli zabezpečiť pána poslanca Kaliňáka a dovtedy ja musím vyhlásiť prestávku. Bola dohodnutá zmena namiesto pána poslanca Soboňu, že túto funkciu spravodajcu splní pán Kaliňák. Bol tu pred malou chvíľou, musíme počkať na neho. Á, je tu prítomný, takže nebude prestávka, budeme pokračovať.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, v tomto prípade nahradím pána poslanca Soboňu. Takže vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 188 zo 14. januára 2004 ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 46/1993 o Slovenskej informačnej službe.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 5. januára 2004 č. 528 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné prihlášky som nedostal do rozpravy žiadne. Otváram možnosť ústnych prihlášok. Konštatujem, že nikto. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať nasledujúcim bodom programu. Je to prvé čítanie o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Roberta Kaliňáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač č. 523. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 531.

  Pán poslanec, prosím, uveďte zákon.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, keďže rokujeme o tajnej službe, tak ani poslancov nie je vidieť, sú tajne schovaní. V každom prípade cieľom tohto návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, je prehodnotenie úloh Slovenskej informačnej služby za účelom zefektívnenia vynaložených prostriedkov štátneho rozpočtu, vylúčenie suplovania Policajného zboru informačnou službou v oblastiach, kde to nie je potrebné a posilniť systém bŕzd a rovnováh medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v otázke kontroly činnosti Slovenskej informačnej služby, a tým zmenšiť riziko zneužitia informačnej služby.

  Základnou myšlienkou, z ktorej vychádza predkladaný návrh zákona, je, že je nevyhnutné rozlišovať medzi pôsobením Slovenskej informačnej služby, to je získavaním, sústreďovaním a vyhodnocovaním informácií smerom navonok k zahraničiu a smerom dovnútra Slovenskej republiky.

  Činnosť Slovenskej informačnej služby smerom dovnútra Slovenskej republiky by mala byť obmedzená na úzko vymedzené špecifické oblasti, ktorým je ochrana ústavného zriadenia, územnej celistvosti, zvrchovanosti a bezpečnosti Slovenskej republiky a ochrana pred terorizmom. Cielené získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií týkajúcich sa inej protiprávnej činnosti môžu a sú povinné efektívne zabezpečovať zložky Policajného zboru Slovenskej republiky.

  Širší okruh úloh Slovenskej informačnej služby, to znamená získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivitách v zahraničí, ktoré súvisia aj s organizovanou trestnou činnosťou a sú spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárstvo Slovenskej republiky, je odôvodnený len smerom navonok.

  Dovolím si uviesť aj niekoľko prípadov z okolitých štátov, kde informačné služby v žiadnom prípade neslúžia na získavanie informácií ohľadne organizovaného zločinu. To je vyhradené naozaj iba Policajnému zboru.

  Rakúsko. Rakúskou spravodajskou službou je Spolkový úrad pre ochranu ústavy a boj s terorizmom. Organizačne je súčasťou Rakúskeho spolkového ministerstva vnútra a jeho úlohou je potlačenie protištátnej činnosti, ako aj extrémizmus, terorizmus, špionáž a ilegálne obchodovanie so zbraňami. Organizovaný zločin sa v spolkovom úrade nerieši a rovnako tak sa ani nechránia, alebo teda nezaoberá sa ochranou ekonomických záujmov štátu.

  Vo Švajčiarsku je spravodajskými službami poverený Service for Energie and Prevention a aby som to povedal po nemecky Strategischer Nachfristpendienst. Obidve plnia preventívne úlohy národnej bezpečnosti. Organizovaný zločin a ani ochrana ekonomických záujmov štátu nepatria do ich právomoci.

  Čo sa týka napríklad Kanady. V Kanade spravodajská služba má za úlohu získavanie a vyhodnocovanie informácií o skutočnostiach ohrozujúcich bezpečnosť Kanady. Organizovaná kriminalita a ani ochrana ekonomických záujmov štátu nespadajú do jej pôsobnosti. Rovnako taká je táto situácia aj vo Švédsku, kde je tajná služba zodpovedná za ochranu osobitných objektov, protiteroristickú činnosť, špionáž a ochranu ústavy.

  Podobná situácia je aj v Dánsku, vo Veľkej Británii.

  Čo sa týka zmeny voľby riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pochádza tento návrh, navrhovaný model v podstate preberá platný model v Spojených štátoch, kde na jednej strane je CIA ako spravodajská služba zodpovedná prezidentovi v rámci prezidentského systému, na druhej strane však schválenie riaditeľa CIA podlieha senátu. Myslím si, že tento návrh je spracovaný v súlade s pravidlami a funkčnosťou, ktorá funguje vo vyspelých demokraciách, a po kauzách, ktoré boli v Slovenskej republike, je naozaj veľmi nutné, aby sme takéto základné opatrenie pred komplexnou rekonštrukciou Slovenskej informačnej služby prijali. Preto prosím poslancov o jeho podporu.

  Ďakujem, pán predsedajúci. Skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Šimkovi.

  Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 189 zo 14. januára 2004 ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, tlač 523.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 citovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 5. januára tohto roku a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrhy zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem a, pán predsedajúci, je možné otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné požiadavky na vystúpenie v rozprave som nedostal. Ústne je možnosť teraz sa prihlásiť. Nikto. Končím možnosť ďalších prihlášok a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz nasleduje sedem návrhom zákonov, ktorými navrhovateľmi sú poslanci pán Opaterný a pán Šimko. Ide o tlače 524 až 530. Nakoľko všetky návrhy sa týkajú štátnej správy v jednotlivých oblastiach a všetky návrhy uvádza pán poslanec Opaterný, navrhujem, aby po uvedení všetkých návrhov vystúpili určení spravodajcovia a bola k nim spoločná rozprava. Je všeobecný súhlas, prosím? Bude to tak. Ďakujem pekne.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Opaternému a prosím ho, aby uviedol všetky návrhy zákonov, t. j. ešte raz opakujem tlače čísla 524 až 530.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť návrh poslancov mňa a kolegu Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524). Ďalej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 525), vydanie zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 526), vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 527), vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 528) a nakoniec vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 529), pardon, až teraz je posledný, vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 530).

  Na novembrovej schôdzi v roku 2003 Národná rada schválila vládny návrh všetkých týchto zákonov o organizácii štátnej správy, špeciálnej štátnej správy a v pôvodnom vládnom návrhu sa navrhol systém vymenovania vedúcich týchto úradov tak, aby minister vymenoval jednotlivých úradníkov na základe výberového konania.

  Žiaľ, pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Malchárka bol zmenený tento spôsob vymenúvania a odvolávania v tom, že ich vymenúvanie a odvolávanie pripadá vláde na návrh rezortného ministra.

  Podľa nášho návrhu bol ten pozmeňujúci návrh účelový a sledoval výsostne politický cieľ, to znamená politické nominácie. Že tomu tak skutočne bolo, potvrdili aj niektoré udalosti okolo obsadzovania týchto funkcií.

  Myslíme si, že po neblahých skúsenostiach z minulosti, keď fungovali takzvané akčné päťky, by bolo veľmi nešťastné, keby sme zakladali nový zdroj podobných problémov, aby nám tu vyrastali v budúcnosti potenciálne akčné štvorky.

  Ak uvážime, že naším cieľom by mala byť v prvom rade profesionálna štátna správa, nemôžeme pripustiť takýto systém vymenúvania, pretože od takýchto ľudí skutočne nemôžeme očakávať profesionálny prístup k štátnej správe. Nakoniec aj v dnešnej tlači sa objavil prípad, keď príslušný rezortný minister na základe politickej nominácie vymenoval do vedúcej funkcie človeka, ktorý nielenže nemal ani príslušné vzdelanie v danom odbore, ale nemal ani žiadnu prax.

  A to nehovoriac o tom, pretože to priamo nesúvisí s touto novelou, že zákony týkajúce sa špeciálnej štátnej správy boli skutočne prijímané na poslednú chvíľu, vytváranie úradov mnohokrát prebiehalo chaoticky, v časovej tiesni a mnohé z nich, myslím si, že ani doteraz, dodnes nemajú vymenovaných všetkých svojich prednostov.

  Všetko toto, čo som uviedol, platí na všetkých sedem zákonov, o ktorých tu bola reč. Navrhujeme teda vrátiť sa k pôvodnému vládnemu návrhu zákona tak, aby všetci títo vedúci úradníci na úrovni krajských a v rezortoch, kde to platí, aj obvodných úradov boli vymenovaní príslušným ministrom na základe výberového konania.

  Návrh zákona je v súlade aj s ústavou, aj medzinárodnými zmluvami a nemá žiadny dopad na štátny rozpočet.

  Vážení kolegovia, na základe uvedeného prosím všetkých kolegov zo všetkých parlamentných strán, aby zvážili užitočnosť tohto návrhu do budúcnosti pre štátnu správu a podporili ho v pléne.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz budem postupne volať spravodajcov k jednotlivým návrhom zákonov podľa tlačí, ktoré ste dostali.

  K tlači č. 524, týka sa to zákona č. 534/2003 Z. z., vystúpi pán spravodajca poslanec Číž.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene výboru pre verejnú správu na základe poverenia predsedu výboru, teda v zastúpení pani poslankyne Zmajkovičovej predniesol spravodajskú správu v prvom čítaní k návrhu poslancov pána Branislava Opaterného a pána kolegu Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda tlač 524.

  Dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku konštatoval, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ale i náležitosti, ktoré sú určené v legislatívnych pravidlách.

  Chcem zároveň povedať, že návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie s tým, že problematika tohto vládneho návrhu, teda predloženého návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup.

  Dovoľte mi, aby som povedal iba niekoľko slov k predloženému návrhu zákona. Predložený návrh zákona jednoznačne predstavuje isté politickoetické posolstvo, a preto je potrebné, aby sme sa ním zaoberali. Faktom ale je aj to, že napriek tomu, že je známe, že my sme reformu verejnej správy a súbor zákonov, ktorých súčasťou je aj proces personálnej práce a proces vymenovania vedúcich úradov špecializovanej štátnej správy, niekoľkokrát veľmi zásadne a myslím si, že aj ostro kritizovali, napriek tomu je faktom, že procesy prebiehajú a prebehli, a je predpoklad, že do skončenia legislatívneho procesu definitívne prebehnú, takže bude pravdepodobne treba v procese posudzovania predložené v návrhu zákona zvažovať aj niektoré praktické a vecné otázky, predovšetkým teda otázku istej nákladovosti, istej destabilizácie, ktoré by prípadné prijatie zákona iste znamenalo. Samozrejme túto destabilizáciu treba zvažovať vo väzbe na politickoetické posolstvo navrhovateľov a z toho dôvodu sa teda aj ja prikláňam a myslím si, že aj v mene poslaneckého klubu, aby sme predložené návrhy zákona predložili v druhom čítaní a aby sme sa teda s návrhmi veľmi seriózne zaoberali.

  Dovoľte mi zároveň, aby vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, aby som v mene výboru pre verejnú správu odporučil, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Dovoľte mi, aby som v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zároveň navrhol, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre verejnú správu a výbor pre sociálne veci a bývanie.

  Za gestorský výbor v tomto zákone navrhujem výbor pre verejnú správu a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a navrhnutý gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz žiadam pána poslanca Petra Muránskeho, aby ako spravodajca predniesol spravodajskú správu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2003 Z. z., tlač 525.

  Pán Muránsky, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Opaterného a Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68.

  Taktiež po rozprave odporúčam, aby predmetný návrh zákona bol prerokovaný v druhom čítaní, a súčasne odporúčam, aby bol pridelený týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre verejnú správu a výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Ďakujem, môžete otvoriť rozpravu.

 • Áno, rozpravu otvorím potom spoločnú. Budeme pokračovať. Teraz žiadam pána poslanca Horvátha, aby predniesol spravodajskú správu k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 330/1991 Zb., tlač 526. Prosím.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu skupiny poslancov, ako je uvedené v tlači 526.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh skupiny poslancov prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh skupiny poslancov prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a výbor pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh skupiny poslancov prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem. Budeme ďalej pokračovať v súlade s dohodnutým programom. Teraz prosím pani poslankyňu Tkáčovú, ktorá nám prednesie spravodajskú správu k tlači 527.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, ako určená spravodajkyňa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo podávam v súlade s rokovacím poriadkom spravodajskú informáciu k návrhu skupiny poslancov, tak ako ju máte uvedenú v tlači 527.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 rokovacieho poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Znenie návrhu zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. V práve Európskej únie nie je problematika návrhu zákona upravená.

  Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh skupiny poslancov prerokovať v druhom čítaní.

  Ďalej navrhnem, aby návrh skupiny poslancov prerokovali výbory Národnej rady Slovenskej republiky, a to: ústavnoprávny, pre verejnú správu a pre pôdohospodárstvo a zároveň za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Skončila som.

 • Ďakujem pekne. Budeme pokračovať. Spravodajskú správu k tlači 528 prednesie pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Opaterného a Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 528.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet, o finančnom dosahu na rozpočet obcí.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená. Návrh sa nedotýka prioritných oblastí uvedených v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a v čl. 81 upravujúcom oblasť životného prostredia. Problematika vládneho návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. januára 2004 č. 541 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem pekne. Teraz žiadam pani poslankyňu Erzsébet Dolník, aby predniesla spravodajskú správu k tlači 529 v rámci súboru zákonov, ktoré predložil pán poslanec Šimko a pán poslanec Opaterný.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som vystúpila so spravodajskou správou k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava Opatrerného a Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 529, v prvom čítaní.

  Ako spravodajkyňu ma určil gestorský výbor na dnešnú schôdzu svojím uznesením z 13. januára 2004 č. 170. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh zákona obsahuje paragrafované znenie a dôvodovú správu.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmé, čo sa s ním má dosiahnuť.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie v súlade návrhu s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, zhodnotenie súčasného stavu, dôvodov potreby novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného dopadu a vplyvu na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení a návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá spĺňa predpísané náležitosti.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam a budem teda odporúčať po rozprave, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Ďalej budem navrhovať, aby tento návrh zákona bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá.

  Za gestorský výbor navrhujem s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predmetný návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem. Skončila som.

 • Sekundu, prosím. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ako posledný siedmy so spravodajskou správou vystúpi pán poslanec István Harna. Bude to tlač č. 530.

  Prosím, pán poslanec, keby ste predniesli spravodajskú správu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie svojím uznesením č. 265 z 15. januára 2004 ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Opaterného a Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, takzvaný stavebný zákon, v znení neskorších predpisov tlač č. 530.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený predložený návrh zákona je zmätočný, pretože paragrafované znenie zákona hovorí o tom, teda názov zákona, že sa mení a dopĺňa zákon, tak ako som hovoril, č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, takzvaný stavebný zákon, v znení neskorších predpisov a v čl. 1 predloženého návrhu zákona je napísané, že sa mení zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

  Ja som na toto upozornil predkladateľov, aby proste s týmto návrhom zákona sa niečo urobilo, pretože takto, ako je predložený, nemôže byť predmetom rokovania ani výborov Národnej rady, ani teda schôdze Národnej rady, takže ja nemôžem navrhnúť nič iné, než vrátiť tento zákon na prepracovanie predkladateľom.

 • Ďakujem pekne. Návrh na vrátenie zákona bude predmetom hlasovania o tomto zákone. Zároveň ste boli, pán poslanec, tak ako som uviedol, posledný spravodajca k predmetným návrhom zákonov.

  Ja dúfam, že pre zápis rokovania je jasné, ako som to v predchádzajúcom všetko citoval, aby som to neopakoval, tak v súlade s rokovacím poriadkom otváram všeobecnú rozpravu k predloženým návrhom zákonov, ktoré spoločne predniesol pán poslanec Opaterný. Konštatujem, že písomne sa neprihlásil nikto do rozpravy. Ústne sa hlási pán poslanec Opaterný. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ja sa len chcem vyjadriť k názoru, že teda návrh je zmätočný. Áno, my sme si toho vedomí. Žiaľ, došlo k formálnej chybe, ktorú som potom konzultoval s legislatívnym odborom. Dohoda s legislatívnym odborom je taká, že oni dajú pripomienku tak, aby mohla byť v rámci druhého čítania tá úvodná veta upravená. Ide tam v podstate o to, že napriek tomu, že teda zákon a celá novela hovorí o stavebnom zákone a príslušných predpisoch, do úvodnej vety sa dostala zmienka o zákone o školstve. Uvedomujeme si to a hovorím v spolupráci s legislatívnym odborom to chceme odstrániť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, skončila sa aj rozprava. Pýtam sa vás, chcete ešte raz vystúpiť z hľadiska všetkých ostatných zákonov? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Vyhlasujem aj prerušujem teda rokovanie o všetkých týchto bodoch programu.

  Dámy a páni, zároveň prerušujem rokovanie 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Rokovanie bude pokračovať 3. februára o 9.00 hodine ráno.

  Ďakujem vám pekne.

  Prajem vám pekný víkend a do 3. februára dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 12.38 hodine.