• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som otvoril deviaty rokovací deň 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vás na úvod informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali poslanci Jozef Brhel, Anton Danko, Rudolf Žiak, Renáta Zmajkovičová a Eduard Kolesár, na zahraničnej pracovnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer a Robert Kaliňák.

  Ďalej vás chcem vás informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia, ktoré práve skončilo, o ďalšom priebehu a postupe rokovania 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Teraz by sme pokračovali rokovaním o ďalších návrhoch, ktoré boli zaradené na program 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako máte program rozdaný do lavíc, s tým, že o jednotlivých prerokovaných bodoch programu by sme hlasovali o 11.00 hodine. O 11.00 hodine po odhlasovaní prerokovaných bodov programu by sme pristúpili k opakovanej tajnej voľbe kandidátov Národnej rady na voľbu za sudcov kárneho senátu, ako aj kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Počas obedňajšej prestávky by overovatelia zrátali hlasy. O 14.00 hodine by sme pokračovali rokovaním na uzavretom zasadnutí Národnej rady bodom programu Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2004 až 2009. Po prerokovaní tohto bodu programu a jeho odhlasovaní by sme pristúpili k hlasovaniu o druhom pilieri dôchodkovej reformy, nazvem to tak zjednodušene, a o vládnom návrhu zákona o psychotropných látkach a prípravkoch a omamných látkach.

  Ďalej vás chcem informovať, že výsledkom rokovania poslaneckého grémia bol aj súhlas všetkých parlamentných politických strán, aby sme body programu 43 a 73 pôvodne pod týmto číslom zaradené na program 20. schôdze Národnej rady vzhľadom na nejednotnosť ešte stanovísk jednotlivých poslaneckých klubov a samotných poslancov odložili na januárovú schôdzu v roku 2004.

  Panie poslankyne, páni poslanci, toľko k návrhu pokračovania rokovania 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalej vás chcem informovať a zároveň aj požiadať, že dnes o 12.00 hodine bude vo vestibule Národnej rady Slovenskej republiky prezentácia knihy Slavomíra Micháleka a Natálie Krajčovičovej a autorského kolektívu pod názvom, pod titulom: Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia. Prosil by som všetkých prítomných poslancov, aby sa, ak majú záujem, prezentácie tejto knihy dnes o 12.00 hodine zúčastnili.

  Páni poslanci, toľko k programu rokovania 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatočným Protokolom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991 a výkladom k tejto Dohode,

  ktorý prerokúvame ako tlač 450.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh uviedol a odôvodnil pán minister financií Ivan Mikloš. Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatočným Protokolom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

  Jednou z priorít prístupového procese Slovenskej republiky do Európskej únie je splnenie záväzku týkajúceho sa zosúladenia medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy Slovenskej republiky, dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií, ktorých gestorom je ministerstvo financií, s právom Európskej únie.

  Táto zmluva bola identifikovaná Európskou komisiou ako najproblematickejšia dohoda. V nadväznosti na uvedené sa v priebehu roka 2002 – 2003 uskutočnili viaceré konzultácie medzi Európskou komisiou, Spojenými štátmi a kandidátskymi krajinami za prítomnosti členských krajín Európskej únie na vyjasnenie problémov týkajúcich sa nezlučiteľnosti bilaterálnych investičných dohôd s acquis communautaire.

  Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií bola podpísaná 22. októbra 1991 vo Washingtone a nadobudla platnosť 19. decembra 1992. Európska komisia na svojom zasadnutí dňa 2. septembra 2003 schválila Memorandum o porozumení týkajúce sa bilaterálnej dohody s USA a protokoly s výkladom k bilaterálnym investičným dohodám s USA.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. septembra 2003 uznesením č. 883 vyslovila súhlas s Memorandom o porozumení.

  Vzhľadom na to, že Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií je medzinárodná prezidentská zmluva všeobecnej hospodárskej povahy v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Dodatočný Protokol medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi o vzájomnej podpore a ochrane investícií modifikuje predmetnú dohodu, je potrebné v súlade so Zásadami vlády Slovenskej republiky pre oblasť medzinárodných zmlúv po podpise požiadať o vyslovenie súhlasu Národnú radu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Jozefa Hurbana, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a zahraničného výboru o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatočným Protokolom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991 a výkladom k tejto Dohode (tlač 450).

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatočným Protokolom a výkladom výboru pre financie, rozpočet a menu a zahraničnému výboru, ktoré predmetný návrh prerokovali.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky s návrhom vysloviť súhlas prijali výbor pre financie, rozpočet a menu a zahraničný výbor. Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu teda odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s Dodatočným Protokolom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991 a výkladom k tejto Dohode vysloviť súhlas.

  Táto správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 255 z 28. novembra 2003.

  Výbor určil poslanca Jozefa Hurbana za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden poslanec. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Pokračujeme prerokúvaním

  správy o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2003.

  Správu vlády ste dostali ako tlač 469 a výsledky jej prerokovania vo výboroch máte ako tlač 469a.

  Správu uvedie pán podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. Prosím, pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prerokovaním tejto správy sa napĺňa ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého vláda zodpovedá Národnej rade za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a štvrťročne jej predkladá správu o plnení štátneho rozpočtu.

  K 30. septembru rozpočtové príjmy dosiahli 163,4 mld. korún, čo predstavuje 69,4 % ročného rozpočtu. Aj keď v III. štvrťroku došlo k zrýchleniu tendencie v plnení príjmov, ich inkaso tak absolútne, ako aj relatívne zaostávalo za rozpočtovanými zámermi. Naďalej pretrvával podproporcionálny vývoj plnenia daňových príjmov, keď za 3 štvrťroky sa vyinkasovali necelé 2 tretiny rozpočtovanej sumy. Časový výpadok dane z pridanej hodnoty predstavoval asi 17,7 mld. korún a v porovnaní so stavom ku koncu polroka sa ďalej prehĺbil o asi 4 percentuálne body. Reálne možno predpokladať, že ku koncu roka sa jej rozpočtovaný výnos nenaplní. Výpadok dane z pridanej hodnoty a niektorých ďalších objemovo menej významných rozpočtových príjmov nevykompenzuje ani predpokladané prekročenie nedaňových rozpočtových príjmov, ktoré kvantifikujeme na úrovni asi 9,1 mld. korún. Riziko nenaplnenia ročného rozpočtu celkových príjmov teda predstavuje zhruba 8,2 mld. korún, čo je v porovnaní so značne pesimistickým odhadom na základe polročných údajov o plnení rozpočtu o 4 mld. korún menej.

  Výdavky štátneho rozpočtu dosiahli k 30. septembru 201,1 mld. korún, čo predstavuje 69 % ročného rozpočtu. Aj čerpanie výdavkov bolo z časového hľadiska podproporcionálne, čo spôsobuje najmä nízke čerpanie prostriedkov vyčlenených na financovanie kapitálových potrieb len na 49,8 % ročného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov, ktoré tvoria takmer 87 % celkových rozpočtovaných prostriedkov, sa do 30. septembra vyčerpalo 72 %.

  Z plnenia príjmov a čerpania výdavkov vyplynul schodok rozpočtového hospodárenia k 30. septembru v sume 37,7 mld. korún, čo je 67,2 % jeho celoročne rozpočtovanej výšky. V záujme dodržania zákonom určeného schodku 56 mld. korún vláda na návrh ministerstva financií uznesením č. 1051 z 13. novembra schválila možnosť čiastočného zapojenia prostriedkov štátnych finančných aktív do príjmov rozpočtu v nadväznosti na skutočný vývoj rozpočtového hospodárenia v závere roka. Tým by sa čiastočne eliminoval výpadok príjmov, sme však pripravení reagovať aj vo výdavkovej časti rozpočtu, najmä pri čerpaní vyčlenených rezerv, resp. pri posudzovaní žiadostí o výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov a prevádzaní nevyčerpaných prostriedkov na rozpočtové programy.

  Podľa najaktuálnejších údajov o plnení rozpočtu, ktoré máme k dispozícii z operatívnych informácií poskytovaných Národnou bankou, k 15. decembru dosiahli rozpočtové príjmy 217,9 mld. korún, výdavky 267,4 mld. korún a schodok sa zvýšil na 49,5 mld. korún. V relatívnom vyjadrení z ročného rozpočtu to pri príjmoch predstavuje 92,6 %, pri výdavkoch 91,7 % a pri schodku 88,3 %.

  Vzhľadom na to, že do konca roka ostáva už iba 9 pracovných dní, môžeme s väčšou presnosťou kvantifikovať očakávané výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia. Na základe údajov, ktoré som uviedol, o plnení príjmov a výdavkov k včerajšiemu dňu, očakávame, že celkové príjmy štátneho rozpočtu by mali dosiahnuť asi 227,2 mld. korún a oproti celoročnému rozpočtu sa nesplnia o 8,2 mld. korún. Tento výpadok spôsobí predpokladané nenaplnenie daňových príjmov o asi 17,3 mld. korún, kým, naopak, nedaňové príjmy sa prekročia o 9,1 mld. korún. V oblasti výdavkov kvantifikujeme úsporu oproti rozpočtu o 7 mld. až 8 mld. korún, a to predovšetkým úsporou výdavkov v kapitolách Štátny dlh a Všeobecná pokladničná správa. Aj keď záver roka je z hľadiska plnenia príjmov, ale najmä realizácie výdavkov značne nadpriemerný, doterajšie výsledky rozpočtového hospodárenia nás oprávňujú na reálne hodnotenie v tom, že rozpočtový schodok 56 mld. korún sa dodrží.

  Zároveň si dovolím odporúčať, aby Národná rada zobrala predloženú správu na vedomie a prijala uznesenie tak, ako je navrhnuté v správe. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím predsedu Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Pála Farkasa, aby podal správu o výsledku prerokovania tohto materiálu vo výboroch Národnej rady.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 464 z 18. novembra 2003 pridelil správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2003 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo s termínom do 28. novembra 2003. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor, ktorý pripraví spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedenej správy vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Závery rokovaní výborov. Správu prerokovali v určenom termíne všetky výbory, ktorým bola pridelená: výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 253 zo dňa 28. novembra, výbor pre pôdohospodárstvo uznesením č. 134 zo dňa 2. decembra 2003 a napokon výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením č. 247 zo dňa 21. novembra 2003.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu vzal správu na vedomie, ktorá vykazuje príjmy, výdavky a schodok štátneho rozpočtu k danému dátumu tak v relatívnych, ako aj v absolútnych číslach.

  Zároveň gestorský výbor schválil uznesením č. 264 z 2. decembra 2003 spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Tento návrh uznesenia je súčasťou spoločnej správy, máte ho k dispozícii.

  Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, skončil som, nech sa páči, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne nemám žiadnu prihlášku. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy k tomuto bodu programu. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom je prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 448, návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí pod č. 440.

  Pán poslanec Opaterný, mám uvedeného ako predkladateľa pána poslanca Minárika a vás ako spravodajcu, čiže najskôr má slovo pán poslanec Minárik. Prosím ho, aby návrh zákona v parlamente uviedol.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, pani poslankyne, v súlade so zákonom č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku skupina poslancov predložila tento návrh, ktorý máte pred sebou ako tlač 448.

  Hlavným cieľom navrhovaného zákona je, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov legislatívne upraviť zákon Národnej rady č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov tak, aby prevádzkovatelia mohli spracúvať osobné údaje bez preukázateľného súhlasu dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie uvedeného účelu, ak sa cestujúci nepreukáže pri kontrole platným cestovným lístkom a úhradu odmietne na mieste zaplatiť. Okrem toho návrh zákona upravuje výšku úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom v mestskej a autobusovej doprave, na električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach s taxatívne určeného 100-násobku tak, že dopravcovi dáva možnosť v jeho prepravnom poriadku a tarife určiť úhradu nižšiu, najviac do 100 násobku základného cestovného bez príplatkov a zliav.

  Vážení páni kolegovia, kolegyne, chcem upozorniť, že o fúz sa mi nepodarilo tento návrh doručiť Národnej rade v stanovenom termíne, a preto ho prerokúvame v prvom čítaní až na decembrovej schôdzi, takže navrhovaná účinnosť k 1. 1. 2004 nebude môcť byť dodržaná a ja, samozrejme, v druhom čítaní tento nedostatok opravím.

  Chcem ešte povedať, že minulý týždeň sa k tomuto návrhu vyjadrila vláda, ktorá dala súhlas, rovnako, ako máte priložené kladné stanovisko Železníc Slovenskej republiky a rozhodujúcich dopravcov, ktorí prepravujú vo verejnom záujme, združených v ich združení. Ďakujem pekne.

 • Prosím pána spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pána poslanca Opaterného, aby informoval o výsledku rokovania o tomto návrhu vo výbore.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie svojím uznesením č. 230 z 21. novembra 2003 ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje hlavný dôvod predloženia návrhu novely zákona, dopad navrhovaných zmien na štátny rozpočet a zamestnanosť.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje aj doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená. Návrh zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva obsiahnuté v čl. 70 Európskej dohody o pridružení, nepatrí medzi priority odporúčané Bielou knihou Komisie Európskych spoločenstiev.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č. 440 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Zároveň odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa nikto neprihlásil. Otváram možnosť hlásiť sa do všeobecnej rozpravy ústne. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Vlastimila Ondrejku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona máte ako tlač 462, návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí pod číslom 461.

  Nech sa páči, pán poslanec Jirko Malchárek, prosím, aby ste uviedli návrh zákona v snemovni.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť pár slov k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Predložením novely Obchodného zákonníka nás s kolegom pánom poslancom Vlastimilom Ondrejkom viedlo schválenie návrhu zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorý bol schválený na poslednej októbrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S účinnosťou od 1. januára 2004, keď nadobúda účinnosť zákona o obchodnom registri, sa významným spôsobom mení koncepcia obchodného registra. Zmena spočíva predovšetkým v zavedení nového postupu pri zapisovaní údajov, zmene údajov a výmaze zapísaných údajov z obchodného registra, tzv. registrácie. Podľa novej právnej úpravy registráciu údajov budú vykonávať vyšší súdni úradníci, pričom návrhy na zápis, zmenu alebo výmaz údajov z registra sa preskúmajú zásadne iba z formálneho hľadiska, teda predmetom preskúmania budú napr. úplnosť návrhu na zápis, resp. výmaz údajov z registra, súlad údajov uvedených návrhom s údajmi vyplývajúcimi z príloh a podobne. Preventívna materiálna kontrola zapísaných skutočností, t. j. kontrola súladu návrhu na zápis, resp. zmenu údajov so skutočným stavom, bude obmedzená na zápisy osobitného právneho významu, a to najmä na prvozápisy a zápisy z plynutia, zlúčenia, alebo rozdelenia obchodných spoločností. Registrácia by tak mala prispieť k zjednodušeniu a tiež k zrýchleniu zapisovania, resp. výmazu údajov z obchodného registra. Na druhej strane však v dôsledku zúženia preventívnej materiálnej kontroly zapisovaných údajov môže dôjsť k zapísaniu nepravdivých údajov, príp. údajov, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, čo môže mať za následok zníženie dôvery v pravdivosť údajov zapísaných v obchodnom registri a s tým spojené zníženie právnej istoty.

  Cieľom navrhovanej právnej úpravy Obchodného zákonníka je práve zachovanie dôvery v pravdivosť zápisov v obchodnom registri a zachovanie právnej istoty. Za týmto účelom sa zakotvuje povinnosť vyhotoviť notársku zápisnicu, po prvé, o rozhodnutiach valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i), ide o rozhodnutia, na ktoré je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov, rozhodne, a schválenie konaní urobených zakladateľmi spoločnosti pred vznikom, schválenie stanov a ich zmena, rozhodnutie o zmene spoločnosti a spoločenskej zmluvy, rozhodnutie o zvýšení, resp. znížení základného imania a rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ako aj rozhodnutia o vymenovaní a odvolaní konateľov a členov dozornej rady podľa § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka, po druhé, o rozhodnutiach valného zhromaždenia akciovej spoločnosti o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a členov dozornej rady, ide o rozhodnutia valných zhromaždení spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností o skutočnostiach, ktoré majú dosah a podstatný význam aj pre iné osoby, napr. pre potenciálnych účastníkov právnych vzťahov s týmito obchodnými spoločnosťami.

  Notárske zápisnice o právnych úkonoch ako verejné listiny, ktoré osvedčujú dodržanie podmienok ustanovených právnym predpisom, predstavujú určitú garanciu pravdivosti spísaných skutočností, ako aj záruku súladu týchto skutočností s platnými právnymi predpismi. V tejto súvislosti spomeniem dôvodovú správu k návrhu zákona o obchodnom registri, v ktorej sa uvádza, že presná špecifikácia formy príloh, listín prikladaných k návrhu na zápis zostáva v prevažnej miere ponechaná na právnu úpravu Obchodného zákonníka a iných dotknutých právnych predpisov. Naviac, výhoda notárskych zápisníc spočíva aj v možnosti každého jednotlivca overiť si pravdivosť uvedených údajov v systéme on-line v Notárskom centrálnom registri listín, v ktorom sú povinne obsiahnuté notárske zápisnice spísané notárom.

  Navrhovaná právna úprava by mala významným spôsobom prispieť k väčšej právnej istote v obchodnoprávnych vzťahoch.

  Na margo prípadných námietok o zvýšení finančného zaťaženia podnikateľov v súvislosti s prijatím navrhovanej právnej úpravy by som chcel zdôrazniť, že návrh zákona bol v rámci prípravnej fázy prerokovaný so zástupcami Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zástupcovia ministerstva tento návrh podporili a zároveň sme od nich dostali prísľub, že dôjde k zmene vo vyhláške ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej by mala byť znížená sadzba notárskych poplatkov za spísanie notárskych zápisníc o relevantných právnych úkonoch. Podnikateľom by tak v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou nemali vzniknúť neúmerné alebo vôbec zvýšené finančné náklady.

  Na záver. Predtým, než vás požiadam o podporu do druhého čítania, spomeniem, že už je existujúce aj známe súhlasné stanovisko vlády Slovenskej republiky aj súhlasné stanovisko podnikateľských zväzov, ktoré sú súčasťou podnikateľskej komisie pri Výbore Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Jane Laššákovej.

 • Vážená pani podpredsedníčka, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spravodajkyňa vystúpila v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Vlastimila Ondrejku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 462).

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2003 ma určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Vlastimila Ondrejku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 462).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Návrh zákona obsahuje z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ani z rozpočtov obcí.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a s právom Európskych spoločenstiev. Z doložky vyplýva, že problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení, krátkodobé priority Národného programu na prijatie acquis communautaire a medzinárodné priority odporúčané v príprave asociovaných krajín.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 461 zo 14. novembra 2003 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní výbory do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu k predloženému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Nemám žiadnu písomnú prihlášku. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Hlásia sa pán poslanec Ivanko, pani poslankyňa Laššáková. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec Ivanko, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, cieľom poslaneckého návrhu zákona je reagovať na novú právnu úpravu obchodného registra a procesu registrácie údajov zakotvením povinnosti vyhotoviť notársku zápisnicu o určitých rozhodnutiach obchodných spoločností. Právo Európskych spoločenstiev a Európskej únie v Prvej obchodnej smernici 68/151/EHS v znení smernice 2003/58/ES neustanovuje, či je potrebné o úkonoch podľa § 127, resp. § 187 Obchodného zákonníka vyhotoviť notársku zápisnicu. V čl. 2 smernice je ustanovená iba povinnosť zverejňovať tieto údaje, pričom forma, v akej sú tieto dokumenty predložené, vnútroštátnemu registru nie je predpísaná. Je preto otázne, či predložený návrh prispeje k dosiahnutiu predkladateľmi v dôvodovej správe deklarovanej väčšej právnej istoty v obchodnoprávnych vzťahoch.

  Nesúhlasím s tým, že vyhotovenie uvedených rozhodnutí obchodných spoločností vo forme notárskej zápisnice predstavuje záruku súladu týchto rozhodnutí s ustanoveniami Obchodného zákonníka pretože notár nemá povinnosť skúmať súlad a obsah týchto rozhodnutí so zákonom.

  Predkladatelia taktiež poukazujú na výhodu, ktorá spočíva v možnosti overiť aj pravdivosť údajov v Notárskom centrálnom registri listín. V zmysle § 73k ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (skrátene Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov sú však zápisnice spísané notárom uložené do registra listín iba na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby. Naviac, § 73k nadobudne účinnosť až 1. januára 2005. Účinnosť predloženého návrhu sa navrhuje už 15. dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov. V prípade, že by nedošlo k novelizácii vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov, znamenalo by prijatie zákona i nadmerné finančné náklady pre podnikateľov v súvislosti s potrebou vyhotovovať notárske zápisnice.

  Z uvedených dôvodov sa domnievam, že predložený návrh zákona nemôže dosiahnuť cieľ, na ktorý je zameraný. Za tým účelom by bolo potrebné okrem vyhlášky o odmenách a náhradách notárov novelizovať i Notársky poriadok.

  Z dôvodov, ktoré som uviedol vo svojom vystúpení, navrhujem, v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku nepokračovať v rokovaní o predmetnom poslaneckom návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Abelovský, hlásite sa s faktickou poznámkou alebo procedurálnym návrhom? Pán poslanec, prosím, aby ste si zapli faktické poznámky. Ešte niekto má záujem prihlásiť sa s faktickou poznámkou? Nie. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Abelovský, nech sa páči.

 • Myslím, že v podstate predkladatelia vychádzajú z nešpecifikovanej obavy niektorých podnikateľov, ktorí majú obavu z toho, že ak by obligatórne nebola zavedená povinnosť predkladať takéto skutočnosti formou notárskej zápisnice, že sú ohrozené ich zámery, príp. nejaké obštrukcie proti ich teda prijatým rozhodnutiam na valných zhromaždeniach a podobne. Ja si myslím, že netreba takúto povinnosť obligatórne zavádzať u všetkých podnikateľov, pretože tým, ktorí také obavy majú, nič nebráni, aby si fakultatívne dali takéto rozhodujúce právne skutočnosti nejakým spôsobom opísať alebo spísať formou notárskej zápisnice. Takže...

 • Prosím ešte, ešte minútu pán poslanec Abelovský má, ale treba sa hlásiť do faktických poznámok.

 • Ja myslím si, že netreba trestať všetkých účastníkov tým, že obligatórne zavedieme takúto povinnosť pre všetkých, naviac, tým, že sme prakticky pred dvomi týždňami novelizovali významným spôsobom zákon o obchodnom registri. Ďakujem.

 • V rozprave ďalej vystúpi pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja skutočne nadviažem na svojich kolegov, ktorí tu uviedli skutočnosti a závažné skutočnosti na to, aby sme ďalej nepokračovali v rokovaní, avšak chcem mať k predloženej poslaneckej novele ešte niekoľko poznámok.

  Predložený poslanecký návrh považujem za nesystémový, ktorý nemôže v praxi splniť očakávania predkladateľov, a to dosiahnutie väčšej právnej istoty a dôvery v pravdivosť a aktuálnosť zápisov v obchodnom registri.

  Chcem poukázať tiež na to, že sme len pred mesiacom schválili zákon o obchodnom registri a novelu Obchodného zákonníka, v ktorom hlavným dôvodom tejto novely bolo, aby sa skutočne zrýchlilo konanie súvisiace s obchodným registrom a určitým spôsobom sa sformalizoval. Pokiaľ by sme uvedenú právnu normu prijali, tak po nadobudnutí účinnosti by spoločnosti s ručením obmedzeným museli byť v prípadoch, keď valné zhromaždenie rozhoduje podľa § 121 ods. 1 písm. a), dovolím si citovať, pretože sú to skoro všetky skutočnosti, ktoré by museli byť spísané formou notárskej zápisnice, teda uznesenia, o schválení konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti, o schvaľovaní stanov a ich zmien, o rozhodovaní o zmene spoločenskej zmluvy, o rozhodovaní o zvýšení a znížení základného imania a o nepeňažnom vklade, o vymenovaní a odvolaní konateľov, o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady, o rozhodovaní o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti, ak to spoločenská zmluva nepripúšťa. To znamená, že ide skoro o všetky prípady, ktoré sa bežne v malých spoločnostiach, ale aj vo veľkých spoločnostiach vyskytujú. A tu chcem poukázať na to, že predkladatelia podľa svojho návrhu hovoria len o tom, že takéto uznesenie valného zhromaždenia by malo byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice, a nie vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Sú to dve veci. Vieme, čo je notárska zápisnica obyčajná, kde sa len v notárskej zápisnici osvedčí to, čo vlastne na tom valnom zhromaždení bolo, a notárska zápisnica o právnom úkone, to je notárska zápisnica, v ktorej ten notár vlastne garantuje a je vlastne zodpovedný, že ten úkon je v súlade so zákonom.

  Ja skutočne nevidím vôbec dôvod na prijatie takejto právnej úpravy. A chcela by som povedať, že Obchodný zákonník je príliš vážny obchodný kódex na to, aby sa len tak nesystémovo a čiastkovo novelizoval zvlášť, keď mám informáciu o tom, že sa pripravuje novela Obchodného zákonníka v priebehu budúceho roku.

  Ako to už bolo povedané, takéto sprísnenie požiadaviek vôbec nevyžaduje ani Európska únia.

  Nič nebráni tomu, pokiaľ si spoločníci v spoločnostiach navzájom nedôverujú, pretože toto celé, táto úprava smeruje k tomu, aby v rámci zmluvnej voľnosti si v spoločenských zmluvách upravili, že v týchto prípadoch, o ktorých sme hovorili a ktoré sú tu, bude sa vyžadovať forma notárskej zápisnice. Ale skutočne zo zákona nenúťme všetkých podnikateľov, aby museli stáť u notárov, aby museli spisovať notárske zápisnice a platiť viac nákladov. Keď si porovnáme, že je v súčasnosti asi 250 notárov a niekoľko desaťtisíc podnikateľských subjektov, tak nie je možné pri tých zmenách, ktoré v spoločnosti prirodzene sa robia a prirodzene existujú, aby sa mohli včas a rýchlo dostať k tomu, aby mohli tie zmeny navzájom uskutočňovať. Skutočne to vidím, pokiaľ by sme túto novelu prijali, ako brzdu a vidím to ako zbytočné ukladanie viac povinností, ktoré nevyžaduje od nás ani Európska únia a ktoré si môžu podnikatelia vo svojich spoločenských zmluvách upraviť.

  Preto sa pripájam k návrhu poslanca Ivanka a budem hlasovať za to, aby sme v prerokovaní tejto novely nepokračovali.

  Ešte na margo vyjadrenia vlády, ktoré sme obdržali do poslaneckých lavíc. Som veľmi prekvapená takýmto stanoviskom vlády, pretože takýto návrh bol predložený poslancami už v rámci prerokovania zákona o obchodnom registri a vtedy tento návrh podporený nebol. Neviem, čo viedlo vládu k tomu, aby takýto súhlas dala, ale predpokladám, že si zrejme asi nedomyslela všetky dôsledky, ktoré z toho vyplynú. A ja osobne toto považujem za brzdu vôbec ďalšieho podnikania a, ako som už spomenula, preto návrh nepodporím. Ďakujem pekne.

 • Do faktických poznámok sa hlási pán poslanec Ondrejka. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Chcel by som sa vyjadriť ako jeden z predkladateľov k tejto situácii. Každý z poslancov má nárok na svoj názor, ale keď si spomínam 5 týždňov dozadu, tak tu odzneli celkom iné názory, keď sa predkladal návrh vládny. Hovorilo sa o strachu, že keď bude to formálne konanie pri zápisoch do obchodného registra také, ako je teraz uzákonené, aké to bude zlé pre podnikateľov. My sme na to reagovali aj v súlade s tým na pripomienky od podnikateľskej spoločnosti a teraz sú tie názory celkom iné, že ten vládny návrh, ktorý teraz bude platiť, je celkom v poriadku.

  Máme rokovanie s ministerstvom spravodlivosti, ktoré nám prisľúbilo vstúpiť do vyhlášky o úkonoch u notárov s tým, že by k predraženiu za tieto úkony nedošlo. Ďakujem.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán predkladateľ, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Len pár nesúvislých poznámok. Očakával som reakcie tie, ktoré odzneli, nakoľko v podstate vyplývajú len zo záujmov advokátov a advokátskej loby v tomto parlamente, ktorá je pomerne silná.

  K tomu, že pani poslankyňa Laššáková je prekvapená súhlasným stanoviskom vlády. No ja nie som prekvapený tým, že ona je prekvapená, pretože je opozičnou poslankyňou a vždy každý súhlas vlády s niečím, s čím ona môže mať a opozičný poslanec môže mať problém, ju môže udivovať.

  Ale čo sa týka tých vecných pripomienok, tak vôbec nejde o to, či dvaja spoločníci alebo traja spoločníci majú k sebe dôveru, ale neviem, prečo nútite podnikateľov, aby túto dôveru ako tretie subjekty v rámci obchodných konaní a kontaktov ju mali skúmať. A nie je nič ľahšie preskúmateľné, ako si pozrieť na internete, kde sú zo zákona povinne obsiahnuté notárske zápisnice v zmysle § 73 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti.

  Čo sa týka smerníc EÚ, ja si myslím, že tu neschvaľujeme zákony iba tie, ktoré nám Európska únia predpisuje. Nie je to v rozpore so žiadnou smernicou EÚ. A robíme to práve v prospech iných podnikateľov ako podnikateľov advokátov, upozorňujem, pretože tieto názory tu odzneli len na ochranu advokátov a ich podnikateľských aktivít, ich vlastných podnikateľských aktivít.

  A ja len zdôrazním, a zrejme to uniklo ctenej pozornosti práve týchto advokátov, ktorí sa tu, by som povedal, oháňajú slovami podnikateľov, že komisia podnikateľská pri výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ktorej predsedám, v ktorej sú zastúpené všetky reprezentatívne podnikateľské zväzy, sa zásadne vyjadrila v prospech prijatia tejto spresňujúcej novely práve kvôli tomu, že jednoducho po absolútnej formalizácii, ktorá bola zavedená pri tých právnych úkonoch, ktoré budú v rámci registra, dochádza k veľkej právnej neistote medzi podnikateľmi. A týmto ju chceme do určitej miery eliminovať.

  Nemáme vôbec nič proti tomu s pánom kolegom predkladateľom Ondrejkom, aby sa tam zapracovali ustanovenia, ktoré vzišli z Legislatívnej rady vlády, ktoré si vláda osvojila, a bol by som veľmi rád, keby sme mohli aspoň o tom rozsahu, povedzme, tej novely hovoriť v rámci druhého čítania, v rámci výborov, v rámci pléna.

  A preto vás prosím, aby sme tento zákon spoločne podporili do druhého čítania. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pani spravodajkyňa, chcete sa k rozprave vyjadriť? Nech sa páči.

 • Áno, chcem sa k rozprave vyjadriť. Myslím, že pána predkladateľa, ako uviedol a obvinil tu advokátsku loby, ja sa môžem opýtať, či on neobhajuje tú inú loby, ktorá by mala z tohto celého profit. Vôbec nešlo v tomto prípade tým, čo sme tu vystúpili, o to, kto z toho aký profit bude mať, ale ide nám naozaj a skutočne o to, že Obchodný zákonník je príliš vážny kódex a všetky zmeny, ktoré sa robia, mali by mať určitý zmysel. Toto považujeme za vytrhnuté z kontextu. A aj cez to všetko, že je prísľub vstúpiť do Notárskeho poriadku a tak ďalej, čo je tu povedané, my schvaľujeme zákon teraz a v tomto čase a zatiaľ je situácia taká, aká je. A skutočne nevidíme dôvod nato, aby sa na takéto zmeny v Obchodnom zákonníku reagovalo.

  Pánu poslancovi Ondrejkovi by som len chcela povedať to, že áno, mali sme výhrady k zákonu o obchodnom registri k ako takému, pretože sme navrhovali, aby sa riešilo nesporové konanie ako celok v celom zákone, ale brali sme do úvahy to, že na podnikateľskom úseku treba niečo robiť. A keď nikto nič nerobí, tak nevie, aký to môže mať dôsledok.

  Takže myslím si, že uvidíme, zákon o obchodnom registri, ktorý bol prijatý, ako bude zavedený v praxi, či splní očakávania alebo nesplní očakávania. Ale ja pevne verím, že aj tento zákon sa dobre ujme. A z toho dôvodu, znovu len opakujem, nevidím dôvod na to, aby sme pokračovali ďalej v rokovaní o predloženom návrhu zákona. To je všetko. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje

  návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2004.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 441 a správu výboru pre financie, rozpočet a menu máte ako tlač 441a.

  Prosím pána guvernéra Exportno-importnej banky pána Ladislava Vaškoviča, aby návrh rozpočtu v snemovni uviedol. Nech sa páči, pán guvernér.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás stručne oboznámil s návrhom rozpočtu Eximbanky na rok 2004.

  Hlavným cieľom činnosti Eximbanky v budúcom roku je podpora zahraničnoobchodných aktivít. A syntetickým ukazovateľom, ktorý vyjadruje tento fakt, je objem podporeného zahraničného obchodu, resp. exportu v roku 2004. Tento objem dosiahne 60,5 mld. korún, v porovnaní s predpokladom na rok 2003, tohto roku by sme mali dosiahnuť číslo 51 mld., čiže ide o vzrast o 9,5 mld. Sk.

  Podpora exportu sa bude realizovať predovšetkým v dvoch oblastiach, v oblasti bankových činností a v oblasti poisťovacích činností. Podporíme export v oblasti bankových činností v objeme 43 mld. korún, v oblasti poisťovacích činností v objeme 17,5 mld. korún. Hlavným produktom, ktorý budeme používať pri podpore zahraničného obchodu v oblasti bankových činností, budú refinančné úvery, ktoré poskytneme v objeme 5 mld. korún, čo je v porovnaní s rokom 2003 nárast rádovo o 0,5 mld. korún. Bude takto podporený cez refinančné úvery objem exportu niečo cez 38 mld. korún. V oblasti eskontných úverov podporíme export v objeme 2 mld., pričom poskytneme eskontné úvery v objeme 0,9 mld. korún, záruky podporíme v oblasti 3,1 mld. korún. V oblasti poisťovacích činností budeme podporovať export v dvoch oblastiach, v poistení obchodovateľných rizík a v poistení tzv. neobchodovateľných rizík. V poistení neobchodovateľných rizík predpokladáme podporu obchodu v objeme 6 mld. korún, v oblasti krátkodobých obchodovateľných rizík predpokladáme podporu v objeme 1,5 mld. korún. Prevádzkové náklady Eximbanky v roku 2004 poklesnú oproti roku 2003 o 7,3 % a dosiahnu číslo 137 mil. korún. Hospodársky výsledok, ktorý navrhujeme, bude budúci rok 38,3 mil. korún. Pokles hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2003 je v dôsledku toho, že chceme ísť do rizikovejších obchodov a chceme ešte viac podporiť export ako v tomto roku. V roku 2004 nepredpokladajú sa žiadne prídely zo štátneho rozpočtu do Eximbanky takisto ako v tomto roku 2003. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán guvernér. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Jozefa Hurbana, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2004. Tento materiál majú všetci poslanci k dispozícii ako tlač 441a.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky túto správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu rozpočtu.

  Predseda Národnej rady určil Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor.

  Výbor pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením č. 262 z 2. decembra 2003 súhlasil s uvedeným návrhom rozpočtu, ktorý vykazuje náklady vo výške 687,675 mil. Sk a výnosy vo výške 726,025 mil. Sk. Zároveň výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh rozpočtu schváliť.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením č. 263 z 2. decembra 2003 správu výboru schválil a zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Exportno-importnej banky mohol uviesť návrh rozpočtu na schôdzi Národnej rady.

  Zároveň výbor pre financie, rozpočet a menu určil poslanca Jozefa Hurbana za spravodajcu výboru a poveril ho predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy. Návrh na uznesenie Národnej rady k tomuto materiálu je prílohou správy 441a.

  Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Písomne nemám žiadnu prihlášku. Prosím, ak má niekto záujem, môže sa prihlásiť ústne. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k nasledujúcemu bodu, ktorým je

  návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004.

  Návrh ste dostali ako tlač 429 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 429a.

  Prosím prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Jozefa Kojdu, aby návrh v snemovni uviedol. Nech sa páči, pán prezident.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. predkladám návrh rozpočtu nákladov Fondu národného majetku na rok 2004.

  Návrh pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sú to klasické prevádzkové náklady, ktoré predpokladáme vo výške 141,162 mil., a náklady na dlhodobý majetok vo výške 9,1 mil. Druhú časť tvoria kapitálové výdavky fondu, ktoré sa viažu na prebiehajúce súdne spory o späťnadobudnutie bytov, ktoré Fond národného majetku predal v minulom období a kde Fond národného majetku je zatiaľ v absolútnej väčšine prípadov úspešný a musí vrátiť späť pôvodnú kúpnu cenu. To je aj v uznesení uvedených 18 mil. Sk. Je to dlhotrvajúci súdny spor, dlhotrvajúci proces a radi by sme ho v budúcom roku ukončili.

  Návrh rozpočtu nákladov bol pripravovaný v úzkej spolupráci s ministerstvom financií tak, aby všetky čísla, všetky nárasty alebo poklesy zodpovedali predpokladanému vývoju okruhu verejných financií.

  Materiál obsahuje podrobný rozpis jednotlivých nákladov, podrobný rozpis jednotlivých položiek už v členení, ktoré od nás vyžaduje systém štátnej pokladnice, ktorej sa Fond národného majetku stane súčasťou.

  Ak dovolíte, pani predsedajúca, na úvod by to bolo všetko.

 • Ďakujem, pán prezident.

  Dávam slovo členovi výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi. Prosím, pán poslanec, aby ste podali správu o výsledku rokovania o návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán prezident, milé kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004 (tlač 429).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a § 88 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku pre rok 2004.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 427 zo 16. októbra 2003 pridelil návrh na prerokovanie s termínom do 21. novembra 2003 výborom: Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na vypracovanie spoločnej správy o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch a predloženie návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v lehote do 26. novembra 2003. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 12. novembra 2003 a uznesením č. 236 vyjadril súhlas s návrhom rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004, ktorý predstavuje náklady celkom 150,262 mil. Sk, z toho prevádzkové náklady 141,162 mil. Sk, náklady na dlhodobý majetok 9,1 mil. Sk a kapitálové výdavky 18 mil. Sk, a súčasne odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 20. novembra 2003 a uznesením č. 217 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2004 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004 bola schválená uznesením č. 234 z 2. decembra 2003.

  Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Pani predsedajúca, to je z mojej strany všetko, môžete otvoriť rozpravu k predmetnému materiálu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne nemám žiadnu prihlášku. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  návrhom na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Návrh ste dostali ako tlač 430 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 430a.

  Prosím, pán prezident Prezídia Fondu národného majetku Jozef Kojda, aby ste návrh v snemovni odôvodnili. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Obdobne ako predchádzajúci materiál je tento návrh tzv. veľkého rozpočtu predložený na základe platného zákona č. 92/1991 Zb.

  Predkladáme návrh vo výške 16,183 mld. korún. Materiál obsahuje opäť 2 časti. Prvá časť hodnotí predpokladané hospodárenie v roku 2003, pričom hospodárenie fondu by malo skončiť prebytkom viac ako 1 mld. korún. Druhá časť hodnotí ako príjmy, tak výdavky Fondu národného majetku v roku 2004, pričom hospodárenie opäť predpokladáme s prebytkom viac ako 1 mld. korún. Čo sa týka príjmov, samozrejme, väčšina z nich bude z dopredaja strategických podnikov, nepočítame s príjmami z predaja Slovenských elektrární ani s príjmami z predaja SPP či Transpetrolu. Výdavky sú smerované na 90 % pre ministerstvo financií, a to ako samotné príjmy z predaja majetku, tak dividendy, ktoré sú plánované vo výške viac ako 8 mld. Sk. Tieto zdroje majú byť použité na platenie štátneho dlhu a na platenie úverov so štátnymi zárukami.

  Fond národného majetku predpokladá v prípade, že by sa podarilo sprivatizovať Slovenské elektrárne, že v septembri predloží návrh na zmenu tohto rozpočtu, kde by Národná rada po predchádzajúcom prerokovaní v parlamente rozhodla o rozdelení príjmu z predaja Slovenských elektrární. Bol by to taký istý postup, aký sme mali v prípade SPP alebo Slovenských telekomunikácií.

  Ak dovolíte, pani predsedajúca, bolo by to na úvod všetko.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo členovi gestorského výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem. Pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán prezident, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 430).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 427 zo 16. novembra 2003 pridelil návrh na prerokovanie s termínom do 21. novembra 2003 výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na vypracovanie spoločnej správy o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch a predloženie návrhu uznesenia Národnej rady v lehote do 26. novembra 2003. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali nasledujúce stanoviská.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 12. novembra 2003 a uznesením č. 237 odporučil Národnej rade Slovenskej návrh vo výške 16,183 mil. Sk schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 20. novembra 2003 a uznesením č. 218 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov bola schválená uznesením č. 235 z 2. decembra 2003.

  Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  To je z mojej strany všetko, pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu k predmetnému materiálu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Murgaš. Po jeho vystúpení otvorím možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec Murgaš nie je prítomný. Stráca poradie.

  Otváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Hlásia sa pán poslanec Baška, pán poslanec Hanzel. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Baška, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť doplňujúci návrh k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 430). Najskôr prečítam znenie. V návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. sa dopĺňa nový bod, ktorý znie: „402 931 589 korún na finančné kompenzácie nákladov obcí, na vybudované elektroenergetické zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu“.

  Zdôvodnenie. Mestá a obce financovali z vlastných rozpočtov rozvoj energetických sietí v ich regionálnej pôsobnosti formou bezodplatných majetkových vkladov do správy rozvodných závodov v období od 1. mája 1991 do 31. decembra 2000. Takto nadobudnutý majetok rozvodných závodov bol spolu s nimi sprivatizovaný v roku 2002. Tento pozmeňujúci návrh sleduje podobne ako pri privatizácii SPP finančné vyrovnanie podlžnosti všetkých troch energetických rozvodných závodov voči mestám a obciam. Vyplatenie finančných prostriedkov takýmto spôsobom prisľúbila aj vláda pri privatizácii rozvodných závodov. Časť príjmov z privatizácie bude takýmto spôsobom vrátená mestám a obciam. Ide o čiastku 403 mil. korún, kde nie je zahrnutá časová hodnota peňazí, z toho ZSE 184 mil., SSE 104 mil., VSE 114 mil. korún, ktoré dlhuje štát, Fond národného majetku mestám a obciam Slovenska. Starostovia sa neustále kontaktujú s vedením jednotlivých rozvodných závodov a spytujú sa, kedy im budú vložené finančné prostriedky vyplatené späť. Problematika sa začala riešiť už v roku 1997, dokonca vo februári 2001 sa uskutočnilo spoločné stretnutie na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Odvtedy sa nič neudialo, aj keď všetky relevantné podklady sú už dávnejšie k dispozícii.

  Preto predkladám tento pozmeňujúci návrh a žiadam vás o jeho podporu, aby sa týmto spôsobom doplnili príjmové časti rozpočtov miest a obcí. Ďakujem, skončil som, pani predsedajúca.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Hanzel.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani kolegyne, páni kolegovia, chcem hovoriť k dvom veciam, po prvé, k tomu, čo hovoril pán prezident Fondu národného majetku k dividendám, ktoré sú predpokladané zo strany strategických podnikov vo výške cirka 8 mld. korún. Ja už som sa na túto tému pýtal aj pána ministra Mikloša niekoľkokrát, aby povedal, v akej výške sú predpokladané dividendy jednak z plynární a z ostatných strategických podnikov. Mne osobne sa totiž zdá táto cifra, o ktorej som sa viac-menej teda dozvedel, lebo v rozpočte bola tiež len tak kumulovane uvedená, pomerne nízka. Predtým boli predsa povinné odvody, či už plynární, zo Slovenského plynárenského priemyslu a z iných podnikov, z telekomunikácií a podobne. A okrem toho ešte bola aj odvádzaná daň zo zisku. A dnes sa mi zdá napriek tomu, že účasť štátu klesla, táto cifra trošku nízka. Tak by som poprosil pána prezidenta, či by nám to potom nevysvetlil a príp. nešpecifikoval, koľko je odkiaľ, akým podielom je rozdelených tých 8 mld. korún. To je prvá otázka.

  Po druhé, k poslaneckému pozmeňujúcemu návrhu pána Bašku by som chcel povedať, tiež som už na túto tému trošku vystupoval predtým, keď sme vracali, myslím si, nejaké lesy, myslím, pri Lubine sme ich vracali vlastníkom, ktorí preukázateľne dostali kompenzácie za pôdu predtým zaplatenú, ale tvrdili, že to nebolo dostatočné a neboli tam nejaké priehľadné veci. Už vtedy som sa odvolával na to, že podobných prípadov je oveľa viac aj z modernejšej doby, už z tej postrevolučnej, keby som si to dovolil tak nazvať, po roku 1989. A jeden z tých prípadov je presne to, čo opísal pán poslanec Baška, že obce, ktoré za vlastné peniaze vybudovali či už elektrorozvodné siete alebo iné siete, museli tieto vlastne zadarmo alebo za korunu odovzdať štátu. Paradoxom je len to, že ten štát toto predal. Keby to nepredal, tak, samozrejme, o tom vôbec nehovorím, však to je úplne normálne a nemáme dôvod sa k tomu vracať. Ale pokiaľ sa vraciame až do roku 1950, tak je samozrejmé, že by sme sa mali vrátiť aj do roku 1997 alebo do rokov okolo 1990 až 2000, keď bolo podobných skrivodlivostí napáchaných viac a nielen teda na obciach. Ja už som upozorňoval na to, že tu sú aj podnikateľské subjekty, ktoré podobným spôsobom robili, že vybudovali rozvodné siete. Napr. ja konkrétne mám osobnú skúsenosť s týmto, že sme vybudovali na jednom sídlisku, kúpili sme transformátor, rozvody sa urobili zhruba 4 mil. korún sme dali do rozvodov sietí, ktoré sme za korunu odovzdali priamo rozvodným závodom, a potom niekto tieto rozvodné závody predal. Tak si myslím, že minimálne morálna povinnosť je, keď niekto predá cudzí majetok, aby vrátil tú časť, ktorá mu nepatrila a ktorú si predtým zo zákona vynútil za 1 korunu. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Murgaš nie je prítomný ani v tejto chvíli, stráca možnosť vystúpiť v rozprave.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán prezident, chcete sa vyjadriť k tomu, čo odznelo v rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný. Na poslednú otázku, čo sa týka dividend, odpoviem, predpokladáme 8,3 mld. a viac ako 90 % bude zo samotného SPP, ale podotýkam, že toto je len 51-percentný podiel na dividendách, ktoré bude SPP odvádzať. Mimo toho ešte SPP musí z celého zisku odviesť 15-percentnú daň z dividend, ktorá ale nie je uvedená v tomto rozpočte, ale je súčasťou daňových príjmov štátneho rozpočtu, o ktorom ste rokovali minulý týždeň. Zostávajúcich asi 10 %, to sú predovšetkým rozvodné podniky energetické a niektoré ďalšie firmy, telekomunikácie a ďalšie firmy predovšetkým „toho strategického významu“, kde fond ešte má vždycky tých 49 %.

  Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý tu bol predložený, možno škoda, že sme ho nedostali skôr, že som ho dostal až teraz. Tá procedúra je vždy taká, že takéto nároky sa verifikujú jednak na ministerstve hospodárstva, potom sa ešte musí takáto položka prerokovať vždycky s ministerstvom financií, nakoľko vchádza do schodku verejných financií a je určité, že takéto navýšenie by zvýšilo schodok okruhu verejných financií. Takže ja nemôžem dať nejaké odporúčanie na prijatie tohto doplňujúceho návrhu, a to aj napriek tomu, že predpokladáme prebytkový rozpočet. Myslím si, že by bolo jednoduchšie počkať na doplnok rozpočtu, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou niekedy v polovici roka predložíme do parlamentu, kde sa budú deliť príjmy z predaja ďalších strategických podnikov. A tam je možné napr. aj pri predaji Slovenských elektrární, že táto položka by bola ešte výrazne navýšená, nakoľko aj Slovenské elektrárne určite preberali takéto investície v tom čase za korunu. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán spravodajca, chcete sa k rozprave vyjadriť? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem, pán prezident aj pán spravodajca.

  V rokovaní pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 440 a dodatok k nej, spoločnú správu ste dostali ako tlač 440a spolu s návrhom uznesenia.

  Návrh uvedie predseda Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pán Svätopluk Hlavačka. Prosím, pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v súlade s § 42 ods. 7 zákona Národnej rady č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov vám predložil na schválenie rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004.

  Základnou podmienkou pre zostavenie poistného rozpočtu bolo dodržať ustanovenie § 49 ods. 2 zákona, aby výdavky neprevýšili príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pri tvorbe fondov v zmysle zákona je v návrhu poistného rozpočtu VšZP na rok 2004 rozpočtovaná celková tvorba fondov a ich použitie vo výške 44 mld. Sk, čo je zhruba o 1,7 mld. viac, ako predstavuje poistný rozpočet na rok 2003. Návrh poistného rozpočtu na rok 2004 neuvažuje v príjmovej časti so žiadnymi cudzími zdrojmi ani s nenávratnými finančnými výpomocami, ani s mimorozpočtovými zdrojmi, resp. ani so žiadnymi úverovými zdrojmi. Návrh poistného rozpočtu na rok 2004 vychádza z priemerného počtu 3,5 mil. poistencov, z toho tvoria 39,5 % ekonomicky aktívni poistenci a asi 60 % poistenci štátu. VšZP v budúcom roku očakáva nárast počtu ekonomicky aktívnych poistencov v porovnaní s tohoročným rozpočtom zhruba o 3,2 %, čo je v súlade s predpokladaným vývojom v rámci celej Slovenskej republiky. Výber poistného za ekonomicky aktívnych poistencov ráta s nárastom asi o 7,5 % v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2003 a s nárastom o 12,7 % v porovnaní s rozpočtom na tento rok. Celková úspešnosť výberu poistného je rozpočtovaná na úrovni 98 %, čo je o 2 % viac ako v tohoročnom rozpočte. Základný fond bude slúžiť najmä na financovanie zdravotnej starostlivosti v bežnom roku a bude v celkovej výške asi 39,4 mld. Sk, z toho by malo ísť na výkony 58 % a na náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky asi 41 % prostriedkov.

  Rozpočtované náklady na výkony zdravotníckych zariadení sú v rozsahu asi 23,7 mld. Sk a rátajú v porovnaní s rozpočtom tohto roka s nárastom o 7,35 %. Prejaví sa to najmä v lôžkovej zdravotnej starostlivosti, kde nárast bude asi o 8 %, a v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, kde sa ráta asi s nárastom o 13,6 %. Náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky sú v návrhu poistného rozpočtu na budúci rok rozpočtované na úrovni 16 mld. korún, čo je zhruba nárast o 6,5 %.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Všeobecná zdravotná poisťovňa si je vedomá, že zostavením vyrovnaného poistného rozpočtu na rok 2004 je nútená prijať množstvo nepopulárnych racionalizačných opatrení najmä voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti výkonov. Racionalizácia siete a podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nedostatočné zmluvné objemy najmä na elektívne výkony nebudú mať však priamy dopad na poskytovanie neodkladnej starostlivosti, budú ale nutne viesť k vytváraniu tzv. čakacích listín na tieto výkony. Je preto nevyhnutné, aby pre rok 2004 boli prijaté také legislatívne zmeny, ktoré dokážu zosúladiť zdroje zdravotného poistenia a ich použitie. V súčasnosti je v legislatívnom procese po medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh zákona o zdravotných poisťovniach, o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, čím sa zásadným spôsobom mení štatút zdravotných poisťovní ako verejnoprávnych inštitúcií a uvažuje sa o nich ako o akciových spoločnostiach, ako aj návrh zákona o zdravotnom poistení, ako aj nový Liečebný poriadok. Všetky tieto uvedené legislatívne zmeny môžu rozhodujúcou mierou ovplyvniť rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdrojov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj jej celkové hospodárenie. Nakoľko tieto návrhy sú pred rokovaním vo vláde a v parlamente, nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu zapracovať ich konečné znenie.

  Správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne prerokovala návrh tohto poistného rozpočtu na rok 2004 na svojom zasadnutí 15. 10. 2003 a odporučila predložiť tento návrh rozpočtu v zmysle platnej legislatívy Národnej rade Slovenskej republiky. Súčasťou tohto návrhu sú aj stanoviská ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo členovi výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Petrovi Birošovi. Prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 427 zo 16. októbra 2003 pridelil návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 21. novembra 2003.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh poistného rozpočtu bol predložený podľa § 49 ods. 3 zákona Národnej rady č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh dňa 12. novembra 2003. Výbor svojím uznesením č. 238 vyjadril súhlas s návrhom poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 po zohľadnení tejto pripomienky: v položke Osobné náklady zmeniť číslo 712,178 mil. Sk na číslo 685,314 mil. Sk, t. j. znížiť ho o 26,864 mil. Sk, následné zmeny premietnuť v základnom a v správnom fonde. Ide o zníženie a zreálnenie nárastu mzdových prostriedkov z 8 % na 4 %, teda z pohľadu výšky doterajších priemerných miezd, ktoré sú na ústredí Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na základe uvedeného odporučil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 schváliť s tým, že sa rozpočtujú príjmy vo výške 44,003 133 mld. Sk, výdavky vo výške 44,003 133 mld. Sk, v tom predpokladá výdavky základný fond zdravotného poistenia vo výške 41,245 700 mld. Sk, t. j. zvýšenie o 26,864 mil. Sk, rezervný fond vo výške 207,839 mil. Sk, účelový fond vo výške 765,730 mil. Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 1,783 874 mld. Sk, to znamená zníženie o 26,864 mil. Sk.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 18. novembra 2003. Svojím uznesením č. 89 súhlasil s návrhom poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 s tým, že sa rozpočtujú príjmy vo výške 44,003 133 mld. Sk, výdavky vo výške 44,003 133 mld. Sk. V tom predpokladá výdavky základný fond zdravotného poistenia vo výške 41,218 836 mld. Sk, rezervný fond vo výške 207,839 mil. Sk, účelový fond vo výške 765,730 mil. Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 1,810 728 mld. Sk.

  Gestorský výbor sa oboznámil so stanoviskami Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na svojom rokovaní 1. decembra 2003. Zaoberal sa pozmeňujúcim návrhom uvedeného výboru a neodporúča pripomienku výboru pre financie, rozpočet a menu schváliť, v položke Osobné náklady zmeniť číslo 712,178 mil. Sk na číslo 685,314 mil. Sk, t. j. znížiť ho o 26,864 mil. Sk, následne zmeny premietnuť v základnom a v správnom fonde. Ide o zníženie a zreálnenie nárastu mzdových prostriedkov z 8 % na 4 %, teda z pohľadu výšky doterajších priemerných miezd, ktoré sú na ústredí Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Gestorský výbor odporúča neschváliť tento pozmeňujúci návrh.

  Na základe uvedeného gestorský výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu schváliť s tým, že návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 odôvodní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne Svätopluk Hlavačka.

  Ďakujem pekne, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne sa nikto neprihlásil do rozpravy. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Uzatváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom je

  návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 424 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 424a.

  Návrh rozpočtu uvedie predseda Správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne pán Rudolf Martančík. Prosím, pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Spoločná zdravotná poisťovňa predkladá podľa § 22 zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni návrh poistného rozpočtu na rok 2004 (tlač 424).

  Rozpočet poisťovne bol konštruovaný ako bilančne vyrovnaný. Pri jeho tvorbe bol dôraz položený na reálnosť príjmovej stránky rozpočtu so zohľadnením podrobnej kvantifikácie nákladov na jednotlivé druhy poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti vnímame predložený poistný rozpočet do určitej miery ako nereálny, a to v tom zmysle, že nie je v ňom možné vyjadriť skutočný zámer hospodárenia s verejnými zdrojmi zdravotnej poisťovne a vyjadrenia jej zdravotno-politickej orientácie. Nanajvýš je možné jeho prostredníctvom len hľadať metódy účelného a efektívneho rozdelenia dosiahnutých zdrojov, samozrejme, pri uvedomovaní si nedostatočnosti.

  Východiskom zostavenia bilančne vyrovnaného poistného rozpočtu bola platná legislatíva, predovšetkým zákon o zdravotnom poistení, zákon o Spoločnej zdravotnej poisťovni, zákon o Liečebnom poriadku a návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2004.

  V príjmovej stránke poistného rozpočtu poisťovňa kalkuluje s úspešnosťou výberu poistného na úrovni 98,6 %, čo v korunovom vyjadrení predstavuje takmer 9,5 mld. Sk. Na druhej strane však v rámci solidarity poisťovňa prispeje do zdrojov ostatných zdravotných poisťovní sumou 2,1 mld. Sk, čo je takmer 22,6 % jej príjmov.

  Výdavková stránka poistného rozpočtu je konštruovaná okrem uvedeného odvodu na osobitný účet prerozdelenia poistného na cieľovú sumu 7,4 mld. korún, z toho na základnú zdravotnú starostlivosť 6,9 mld. korún. Výdavky poisťovne sú orientované do rozhodujúcich prvkov systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorými bez sporu sú ústavná zdravotná starostlivosť, primárna a špecializovaná ambulantná starostlivosť, výdavky na liečivá a zdravotnícke pomôcky, kúpeľná a špecifická zdravotná starostlivosť. Ako už bolo uvedené, tieto výdavky v žiadnom prípade nepokryjú reálne výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím aj v roku 2004 bude dochádzať k nárastu prepadu potrieb oproti reálnym zdrojom ich financovania.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Správna rada Spoločnej zdravotnej poisťovne prerokovala tento návrh a prijala uznesenie, v ktorom žiada Národnú radu Slovenskej republiky schváliť poistný rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 v celkovej výške tvorby a použitia fondov 9,367 423 mld. Sk. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dávam slovo členovi výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Viliamovi Novotnému. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 (tlač 424a).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 427 zo 16. októbra 2003 pridelil návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 21. novembra 2003.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výboru predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh poistného rozpočtu bol predložený v súlade s § 22 ods. 3 zákona Národnej rady č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.

  Priebeh a výsledky prerokovania.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh dňa 12. novembra 2003. Výbor svojím uznesením č. 238 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 schváliť s tým, že sa rozpočtujú príjmy vo výške 9,497 158 mld. korún, výdavky vo výške 9,497 158 mld. Sk. V tom predpokladá výdavky základný fond zdravotného poistenia vo výške 8,734 397 mld. korún, rezervný fond vo výške 56,133 mil. Sk, účelový fond vo výške 232,523 mil. Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 474,105 mil. Sk.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 dňa 18. novembra 2003. Výbor svojím uznesením č. 90 súhlasil s návrhom poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 s tým, že sa rozpočtujú príjmy vo výške 9,497 158 mld. korún, výdavky vo výške 9,497 158 mld. Sk. V tom predpokladá výdavky základný fond zdravotného poistenia vo výške 8,734 397 mld. korún, rezervný fond vo výške 56,153 mil. Sk, účelový fond vo výške 232,532 mil. Sk a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 474,105 mil. Sk.

  Gestorský výbor po zohľadnení stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu schváliť s tým, že návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 odôvodní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda Správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne pán Rudolf Martančík.

  Súčasťou spoločnej správy (tlač 424a), ktorú máte v laviciach, je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu. Písomne nemám žiadnu prihlášku. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Uzatváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa dohody o 11.00 hodine pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby zabezpečili účasť poslancov na hlasovaní.

  Ešte predtým by sme prerokovali posledný z návrhov rozpočtov verejnoprávnych inštitúcií,

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004,

  ktorý vám bol rozdaný ako tlač 428, spoločnú správu výborov máte ako tlač 428a.

  Návrh rozpočtu uvedie predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 predkladám Národnej rade z poverenia Správnej rady tejto verejnoprávnej inštitúcie.

  Hneď v úvode potrebujem za dôležité zdôrazniť, že citovaný zákon prinesie s účinnosťou od 1. 1. nové náročné úlohy do pôsobnosti Sociálnej poisťovne, čo sa prejavilo aj v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne. Premietajú sa v ňom finančné dopady všetkých poslaneckých návrhov, ktoré boli vznesené v rámci schvaľovacieho konania tohto zákona. Na hospodárenie Sociálnej poisťovne má najzávažnejší vplyv prevzatie výkonu agendy poistenia nezamestnanosti a garančného poistenia z Národného úradu práce. Je to vplyv pozitívny, ktorý sa rozhodujúcou mierou bude podieľať na prebytkovom výsledku hospodárenia tejto inštitúcie. Medzi ďalšie skutočnosti, ktorých dôsledky sa premietajú v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne, patrí rozdelenie dôchodkového poistenia na starobné a invalidné poistenie, platené je poistné povinnými osobami priamo do rezervného fondu, nový spôsob výpočtu dôchodkových a nemocenských dávok a komplexný výkon agendy úrazového poistenia.

  Predkladaný návrh vychádza z makroekonomických ukazovateľov, s ktorými uvažuje návrh zákona o štátnom rozpočte. Podrobnejšie sú uvedené v predkladacej správe. Nadväzne na predpokladaný rast priemernej mzdy a rast spotrebiteľských cien je v ňom zapracované zvýšenie dôchodkov o 8 % s účinnosťou od 1. 7.

  V návrhu rozpočtu na rok 2004 sa predpokladá celková tvorba fondov vo výške 130,400 674 mld. korún. Na tomto 16,651 152 mld. sa podieľa presun zostatkov z Národného úradu práce. Deficit základného fondu starobného poistenia bude vykrytý z vnútorných zdrojov Sociálnej poisťovne, a to poskytnutím výpomoci zo základného fondu, ktorý vykazuje prebytok, do základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov. Ani zmena ustanovení v tvorbe správneho fondu, ktorá ponecháva v tomto fonde všetky príjmy plynúce z vlastného majetku do Sociálnej poisťovne, nemá veľký finančný vplyv, aby znamenala v tomto smere významné posilnenie zdrojov. V roku 2004 sa tieto príjmy predpokladajú v sume 15,2 mil. korún. V správnom fonde budú prostriedky vo výške 3 % z určenej základne, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 2,993 452 mld. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím členku výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyňu Ľubicu Navrátilovú, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vás informovala o obsahu spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 18. októbra 2003 č. 427 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 na prerokovanie do 21. novembra týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 235 z 12. novembra 2003 s tým, že zdroje predstavujú celkom 130,400 674 mld. korún a výdavky sú vo výške 110,344 181 mld. korún, spoločná správa obsahuje aj údaje o členení základných fondov Sociálnej poisťovne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 173 z 20. novembra s tým, že po prvé konštatoval, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady č. 274/1994 Z. z. a s § 122 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 24. 9. 2003 v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu, po druhé, predpokladá k 31. decembru 2004 zostatky v sumách, tak ako ich máte uvedené v spoločnej správe. Výbor vzal na vedomie, že a) deficit v základnom fonde starobného poistenia a v základnom fonde invalidného poistenia bude vykrytý v súlade s ustanovením § 292 ods. 2 zákona o sociálnom poistení a b) zvýšenie dôchodkov v roku 2003 o 8 % predstavuje sumu cirka 3,549 mld. korún, po druhé, súhlasil s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované pri predpokladanom počte 5 399 zamestnancov Sociálnej poisťovne, pri predpokladanom počte 2,078 600 mil. poistencov nemocenského poistenia a 2,505 854 mil. poistencov starobného poistenia a 2,320 808 mil. poistencov invalidného poistenia tak, že sú zdroje celkom 130,400 674 mld., výdavky 110,344 181 mld., a to vo fondovom členení tak, ako to uvádza spoločná správa, po tretie, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 schváliť, po štvrté, požiadal predsedu Správnej rady Sociálnej poisťovne predložiť výboru písomnú informáciu o špecifikácii nákupu softvéru a výpočtovej techniky v hodnote 520,744 mil. korún v uvedenom návrhu rozpočtu na rok 2004.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 prerokovali, nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne návrhy.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor na základe uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 uvedených v II. časti tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 180 z 28. novembra 2003. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004, tak ako to máte predložené v spoločnej správe.

  Pani predsedajúca, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu. Písomne nemám žiadnu prihlášku.

 • Ja sa súčasne hlásim do rozpravy.

 • Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Pýtala som sa, či ten bod programu preberieme rýchlo, no. Nech sa páči, pani spravodajkyňa sa prihlásila do rozpravy. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy.

 • Navrhujem a uchádzam sa o vašu podporu, aby sa doplnilo uznesenie Národnej rady o bod E, ktorý by znel: „Žiada predsedu Správnej rady Sociálnej poisťovne predložiť priebežnú správu o činnosti a hospodárení Sociálnej poisťovne Národnej rade k 30. 6. 2004.“ Ďakujem.

 • Hlas poslankyne Ľ. Navrátilovej z pléna: „Áno.“

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných návrhoch.

  Prosím pána poslanca Jozefa Hurbana, aby uvádzal hlasovanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatočným Protokolom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991 a výkladom k tejto Dohode. (tlač 450).

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Budeme hlasovať o tom, že Národná rada vyslovuje súhlas s Dodatočným Protokolom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991 a výkladom k tejto Dohode. Pani predsedajúca, dajte, prosím, hlasovať.

 • Pripomínam, dámy a páni, že na schválenie tohto návrhu je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých poslancov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 125 poslancov, za návrh hlasovalo 124, nehlasoval 1 poslanec.

  Schválili sme návrh uznesenia.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Prosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Pála Farkasa, aby uvádzal hlasovanie k

  správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2003 (tlač 469).

 • Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok 2003, v ktorom A. Národná rada Slovenskej republiky konštatuje príjmy štátneho rozpočtu v čiastke, teda v absolútnych, ako aj relatívnych číslach, výdavky a schodok štátneho rozpočtu k danému dátumu a B. berieme na vedomie správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok roku 2003. Tento návrh uznesenia je súčasťou spoločnej správy, parlamentnej tlače 469a. Nech sa páči, dajte o tom hlasovať, pani predsedajúca.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 129 poslancov, za návrh hlasovalo 75, proti 3 poslanci, zdržalo sa 51.

  Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia Národnej rady k správe o plnení štátneho rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2003.

  Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 448).

  Prosím, pán spravodajca pán poslanec Branislav Opaterný, aby ste uvádzali hlasovanie o tomto návrhu skupiny poslancov.

 • Vážená pani predsedajúca, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, nikto, takže, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh hlasovalo 89, zdržalo sa 41.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pán poslanec, prosím, aby ste uvádzali ďalšie hlasovanie.

 • Ďalej, pani predsedajúca, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a zároveň za gestorský výbor aby určila Národná rada hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a že návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 128 poslancov, za návrh 98, proti 1, zdržalo sa 29.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Prosím pani poslankyňu Janu Laššákovú, aby uvádzala hlasovanie v prvom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Vlastimila Ondrejku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 462).

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážená pani predsedajúca, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pričom pán poslanec Ivanko, predložil jeden procedurálny návrh podľa § 73 ods. 3 písm. b), aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu zákona. Prosím, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu.

 • Prosím, hlasujeme o návrhu, aby Národná rada nepokračovala v prerokúvaní tohto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127 poslancov, za návrh hlasovalo 77, proti 19, zdržalo sa 30, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili návrh nepokračovať v prerokúvaní návrhu zákona.

 • Keďže sme schválili tento procedurálny návrh, ukončujeme hlasovanie.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Znamená to, že nebudeme pokračovať v prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Prosím pána poslanca Jozefa Hurbana, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2004 (tlač 441).

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, v rozprave nevystúpil nikto, takže nemohli ani odznieť pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Dajte teda, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2004, ktorý rozpočtuje náklady vo výške 687,675 mil. korún a výnosy vo výške 726,025 mil. korún. Pani predsedajúca, dajte, prosím, hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o navrhnutom uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 129 poslancov, za návrh 81, proti 8, zdržalo sa 40.

  Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Národnej rady, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2004.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Prosím pána poslanca Milana Reháka, aby uvádzal hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004 (tlač 429).

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, čiže neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Predložím vám uznesenie k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2004 vo výške 150,262 mil. Sk, v tom prevádzkové náklady 141,162 mil. Sk, náklady na dlhodobý majetok 9,1 mil. korún a kapitálové výdavky Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa zákona č. 291/2002 Zb. o štátnej pokladnici na rok 2004 vo výške 18 mil. korún. Pani predsedajúca, prosím, dajte hlasovať o predloženom uznesení.

 • Prosím, hlasujeme o uznesení, ako ho predniesol pán poslanec.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 128 poslancov, za návrh 71, proti 36, zdržalo sa 19, nehlasovali 2.

  Národná rada prijala návrh uznesenia, ktorým sme schválili návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2004.

  Prosím, pán poslanec, aby ste uvádzali aj ďalšie hlasovanie, o návrhu uznesenia k

  návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 430).

 • Ďakujem, pani predsedajúca. V rozprave vystúpili dvaja poslanci, z nich jeden, pán poslanec Baška, podal pozmeňujúci návrh. Ja by som vás prosil, že by ste dali o ňom hlasovať.

 • Prosím, hlasujeme najskôr o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Baška.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 128 poslancov, za návrh hlasovalo 76, proti 24, zdržalo sa 24 poslancov, nehlasovali 4.

  Tento návrh sme schválili.

  Prosím, pokračujte, pán poslanec.

 • Pani predsedajúca, predložím návrh uznesenia k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby schvaľuje použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške, a teraz by som to uviedol, o plus 42,931 589 mil. Sk, čiže to záverečné číslo znie 16,585 931 589 mld. Sk. Pani predsedajúca, dajte hlasovať o takto predloženom návrhu uznesenia.

 • Prosím, dámy a páni, hlasujeme o návrhu uznesenia aj s prijatou zmenou.

 • Hlasy z pléna.

 • Ja som rozbehla hlasovanie, nemôžem zastaviť hlasovanie, je mi to ľúto.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 123 poslancov, za návrh 46, proti 8, zdržalo sa 62 poslancov, nehlasovalo 7.

  Konštatujem, že sme neschválili návrh uznesenia Národnej rady k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Prosím pána poslanca Biroša, aby uviedol ďalšie hlasovanie, o návrhu uznesenia k

  návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004,

  ktorý máte ako tlač 440.

 • Ruch v sále.

 • Zároveň by som vás chcela, dámy a páni, poprosiť o väčší pokoj v rokovacej sále, ukazuje sa, že môžu vzniknúť problémy pri hlasovaní, ktoré naozaj môžu vyplývať aj z toho, že je tu príliš veľký hluk.

  Nech sa páči, pán poslanec Biroš.

 • Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada A. konštatuje, že návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 bol predložený v súlade s § 49 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, B. schvaľuje poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 s tým, že predpokladaná tvorba fondov celkom a použitie fondov sú rozpočtované takto: tvorba fondov celkom 44,003 133 mld., použitie prostriedkov fondov vo výške, teda výdavky 44,003 133 mld., v tom a) základný fond 41,218 836 mld., rezervný fond 207,839 mil. účelový fond 765,73 mil. Sk a správny fond 1,810 728 mld. korún. Prosím, pani predsedajúca, dajte hlasovať.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujeme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh hlasovalo 76, proti 30, zdržalo sa 27.

  Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Národnej rady, ktorým sme schválili návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2004.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Viliama Novotného, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 (tlač 424).

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 (tlač 424a), v ktorom Národná rada Slovenskej republiky A. konštatuje, že návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 bol predložený v súlade s § 22 ods. 3 zákona Národnej rady č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni, B. schvaľuje poistný rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004 s tým, že predpokladaná tvorba fondov celkom a použitie fondov sú rozpočtované nasledovne: tvorba fondov celkom, príjmy vo výške 9,497 158 mld. Sk, použitie prostriedkov fondov, výdavky vo výške 9,497 158 mld. Sk, v tom po a) základný fond 8,734 397 mld. Sk, rezervný fond 56,133 mil. Sk, účelový fond 232,523 mil. Sk, správny fond 474,105 mil. Sk. Vážená pani podpredsedníčka, prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za návrh 96, proti 23, zdržalo sa 13.

  Prijali sme návrh uznesenia Národnej rady, ktorým sme schválili návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2004.

  Posledným prerokovaným bodom je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 (tlač 428).

  Prosím spoločnú spravodajkyňu pani poslankyňu Ľubicu Navrátilovú, aby uviedla návrh uznesenia.

 • Pani predsedajúca, v rozprave odznel návrh na doplnenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 o bod E, ktorým Národná rada žiada predsedu Správnej rady Sociálnej poisťovne o predloženie priebežnej správy o činnosti a hospodárení Sociálnej poisťovne k 30. 6. Prosím, dajte hlasovať o tomto doplňujúcom návrhu.

 • Prosím, dámy a páni, hlasujeme najskôr o doplňujúcom návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Navrátilová k uzneseniu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh hlasovalo 89, proti 3, zdržalo sa 37, nehlasoval 1.

  Tento návrh sme schválili.

  Prosím, pani poslankyňa, pokračujte.

 • Takže predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 (tlači 428), v ktorom Národná rada Slovenskej republiky A. konštatuje, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. a § 122 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení schváleného Národnou radou Slovenskej republiky 24. 9. 2003 v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu, B. berie na vedomie, že a) deficit v základnom fonde starobného poistenia a v základnom fonde invalidného poistenia bude vykrytý v súlade s ustanoveniami § 292 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, a b) zvýšenie dôchodkov roku 2004 o 8 % predstavuje sumu cirka 3,549 mld. korún, C. schvaľuje rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2004 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované pri predpokladanom počte 5 399 zamestnancov Sociálnej poisťovne, pri predpokladanom počte 2,078 600 mil. poistencov nemocenského poistenia, 2,505 854 mil. poistencov starobného poistenia a 2,320 808 mil. poistencov invalidného poistenia, takto: zdroje 130,400 674 mld. korún, výdavky 110,344 181 mld. korún, v tom základný fond nemocenského poistenia 5,579 835 mld. Sk, základný fond starobného poistenia 78,636 042 mld., základný fond invalidného poistenia 18,947 052 mld., základný fond úrazového poistenia 700 mil., základný fond garančného poistenia 300 mil., základný fond poistenia v nezamestnanosti 2,856 mld. a správny fond 2,993 452 mld. korún, D. predpokladá, že k 31. decembru 2004 bude zostatok vo fondoch v nasledujúcich sumách: v základnom fonde nemocenského poistenia 4,995 370 mld. korún, v základnom fonde starobného poistenia 560 mil. korún, v základnom fonde invalidného poistenia 140 mil. korún, v základnom fonde úrazového poistenia 2,786 887 mld. Sk, v základnom fonde garančného poistenia 2,736 429 mld. korún a v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti 8,837 807 mld. korún, E. žiada predsedu Správnej rady Sociálnej poisťovne predložiť Národnej rade k 30. 6. 2004 priebežnú správu o činnosti a hospodárení Sociálnej poisťovne. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Prosím, dámy a páni, hlasujeme o navrhnutom uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za návrh 72, proti 15, zdržalo sa 44.

  Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2004.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s dohodou poslaneckého grémia pristúpime teraz k bodom programu, ktorými sú

  návrhy na voľbu druhého kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky

  a

  návrhy na voľbu 24 kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie za sudcov disciplinárneho súdu,

  tajnému hlasovaniu, k opakovanej voľbe kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a opakovanej voľbe kandidátov Národnej rady na zvolenie za sudcov disciplinárneho súdu.

  V obidvoch voľbách do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti z prvého kola volieb, ktorí neboli zvolení.

  Chcem pripomenúť, že spôsob hlasovania sa nemení a pri každom mene treba zakrúžkovať voľbu pri jednotlivom kandidátovi. Pri voľbe kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu je ten hlasovací lístok platný, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva „za“ najviac u jedného kandidáta.

  Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, dohliadali na priebeh volieb, a súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime teda, dámy a páni, k tajnému hlasovaniu.

  Pán poslanec Nagy s procedurálnym návrhom.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Upozorňujem členov výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, že zasadnutie výboru bude o 12.00 hodine nie v miestnosti 33, ale v miestnosti 32. Ďakujem.

 • Ja by som tiež chcel len pripomenúť, že zahraničný výbor bude mať rokovanie o 12.30 hodine vo svojej miestnosti. Ďakujem pekne.

 • Zvolávam zasadnutie výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá na 12.30 hodinu do zasadacej miestnosti nášho výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pozývam členov výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na rokovanie výboru o 12.15 hodine do svojich priestorov. Ďakujem pekne.

 • Takisto zvolávam na rokovanie členov výboru pre verejnú správu na 12.15 hodinu do zasadačky výboru.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ešte vás chcem upozorniť, že predseda Národnej rady pán Pavol Hrušovský si vás dovoľuje pozvať na prezentáciu knihy autorov Slavomíra Micháleka a Natálie Krajčovičovej a kolektívu „Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia“ na 12.00 hodinu do vstupnej haly Národnej rady dnes, čo je o 15 minút. Pán predseda vás srdečne pozýva na prezentáciu tejto knihy.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Chcem sa spýtať, vážené poslankyne, vážení poslanci, či všetci využili svoje právo hlasovať.

 • Hlasy z pléna.

 • Ešte nie.

  Nech sa páči, prosím, aby ste využili svoje právo hlasovať.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Hort, prosím, aby ste v čo najkratšom čase využili svoje právo.

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Výsledky tajného hlasovania budú prezentované po obedňajšej prestávke.

  O 14.00 hodine budeme pokračovať bodom Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2004 až 2009 – Dôverné. Potom budeme hlasovať o dvoch zákonoch, k dôchodkovej reforme a o psychotropných látkach a prípravkoch a omamných látkach.

  Ďakujem za pozornosť, stretneme sa o 14.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 11.54 hodine.

 • Po obedňajšej prestávke pokračovala 20. schôdza NR SR neverejným rokovaním o Programovom pláne rezortu ministerstva obrany na roky 2004 až 2009, tlač 386.

 • Pokračovanie verejného rokovania 20. schôdze NR SR o 14.35 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím teraz overovateľov, najskôr pána poslanca Galbavého, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o... Pán poslanec Galbavý do rokovacej miestnosti je zakázané nosiť nápoje a ohrozovať iných poslancov akýmikoľvek inými predmetmi, ktoré do rokovacej sály nepatria. Takže by som vás prosil, aby ste, ak máte výsledky opakovanej tajnej voľby kandidátov Národnej rady na voľbu za sudcov kárneho senátu, ako aj kandidátov na sudcu Ústavného súdu, Národnú radu informovali o výsledku tajného hlasovania.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem sa vám ospravedlniť, že som doniesol do sály, do snemovne kávu a minerálku. Bolo to prvýkrát, ale aj naposledy.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec, prosím o výsledky hlasovania, ja som sa vás nepýtal na kávu.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem pekne. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhoch na opakovanú voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 16. decembra 2003.

  Na tajné hlasovanie o návrhoch na opakovanú voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhoch na opakovanú voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky si prevzali hlasovacie lístky všetci poslanci. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 16 neplatných a 116 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Štefana Beneča hlasovalo za 48 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa hlasovania 30 poslancov, za Jozefa Kravca hlasovalo za 41 poslancov, proti 41 poslancov, zdržalo sa hlasovania 34 poslancov, za Ladislava Orosza hlasovalo za 21 poslancov, proti 53 poslancov, zdržalo sa hlasovania 42 poslancov.

  Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní o návrhoch na opakovanú voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nebol nikto zvolený.

  Ak nebol ani v opakovanej voľbe zvolený kandidát na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa volebného poriadku sa vykonajú nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, z mojej strany je to všetko.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada v opakovanej tajnej voľbe druhého kandidáta na sudcu Ústavného súdu nezvolila.

  Ďakujem, pán poslanec Galbavý, za oznámenie výsledkov opakovanej tajnej voľby kandidátov na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu.

  Teraz prosím pána poslanca Jozefa Šimka, aby informoval Národnú radu o výsledku opakovanej tajnej voľby kandidátov Národnej rady na voľbu za sudcov kárneho senátu. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, na tajné hlasovanie o návrhoch na opakovanú voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie za sudcov disciplinárneho súdu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhoch na opakovanú voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie za sudcov disciplinárneho súdu 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 19 neplatných a 113 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Juraja Ďurajdu hlasovalo za 63 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa hlasovania 28 poslancov, Alexandra Fuchsa hlasovalo za 41 poslancov, proti 33 poslancov, zdržalo sa hlasovania 39 poslancov, Dušana Jurkoviča hlasovalo za 56 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa hlasovania 36 poslancov, Jána Karapa hlasovalo za 45 poslancov, proti 34 poslancov, zdržalo sa hlasovania 34 poslancov.

  Na schválenie návrhu na voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie za sudcov disciplinárneho súdu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Pán poslanec Galbavý, prosím, aby ste netelefonovali

 • Overovatelia konštatujú, že v opakovanom tajnom hlasovaní nebol nikto zvolený ako kandidát Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie za sudcov disciplinárneho súdu Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada v opakovanej tajnej voľbe nezvolila žiadneho kandidáta Národnej rady na vymenovanie za sudcov disciplinárneho súdu.

  Ďakujem pánovi poslancovi Šimkovi za oznámenie výsledkov tajnej voľby.

  Chcem informovať Národnú radu Slovenskej republiky, že na základe výsledkov tajného hlasovania vyhlásim nové voľby na januárovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a vyzvem všetky zainteresované inštitúcie, ako aj poslanecké kluby na nové návrhy.

  vládnom návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím pána ministra Kaníka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, pani poslankyňu Navrátilovú, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov.

  Zároveň prosím pani poslankyňu Navrátilovú o informáciu pri postupe hlasovania o prerokúvanom vládnom návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj o návrhoch na uznesenie, ktoré poslanci navrhli počas rozpravy k návrhu zákona. Nech sa páči, páni poslankyňa Navrátilová.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, navrhujem nasledovný postup pri hlasovaní o zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Spoločná správa obsahovala 114 bodov, pričom navrhujem, aby sme najskôr hlasovali o všetkých týchto bodoch s výnimkou tých, ktoré boli vyňaté na osobitné hlasovanie. Na osobitné hlasovanie boli vyňaté body 12, 27, 74, 100. Po tomto hlasovaní navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predniesli poslanci v rozprave.

  Takže dávam návrh, aby sme zo spoločnej správy hlasovali spoločne o bodoch 1 až 11, 13 až 26, 28 až 73, 75 až 99, 101 až 111, 113 a 114 s odporučením gestorského výboru hlasovať za.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedla pani spoločná spravodajkyňa.

 • Hlasovanie.

 • 73 prítomných.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie na 15 minút a zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, chcem vás poprosiť, členovia poslaneckého grémia požiadali ešte o rokovanie minimálne do 15.15 hodiny, o chvíľku strpenia.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, po prerušenom rokovaní 20. schôdze Národnej rady budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, páni poslanci.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Galbavý.

  Ešte pred hlasovaním prosím, aby sme sa prezentovali a zistili počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Páni poslanci, prezentujeme sa.

 • Hlasovanie.

 • 83 prítomných v rokovacej sále.

  Národná rada je schopná uznášať sa.

  Pani poslankyňa spravodajkyňa výboru pre sociálne veci a bývanie uviedla postup hlasovania najskôr o bodoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, a to tak, že budeme spoločne hlasovať o bodoch 1 až 11, 13 až 26, 28 až 73, 75 až 99, 101 až 111, 113 a 114 spoločne s odporúčaním gestorského výboru uvedené body zo spoločnej správy schváliť.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich navrhla na hlasovanie pani spoločná spravodajkyňa z poverenia gestorského výboru.

 • Hlasovanie.

 • 76 prítomných, 76 za návrh.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Pani poslankyňa Navrátilová, prosím, teraz uvádzajte návrhy na ďalšie hlasovania.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 112 s odporučením gestorského výboru neschváliť ho.

 • Páni poslanci, hlasujeme. Hlasujeme o bode 112 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 118 prítomných, 4 za návrh, 104 proti, 10 sa zdržalo.

  Bod 112 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Teraz budeme hlasovať jednotlivo o bodoch 12, 27, 74 a 100, ktoré poslanci navrhli na samostatné hlasovanie.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o bode 12 zo spoločnej správy. Páni poslanci, hlasujeme o bode 12.

 • Hlasovanie.

 • 119 prítomných, 85 proti, 34 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 12 zo spoločnej správy.

  Budeme hlasovať o bode 27 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 43 za návrh, 52 proti, 26 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod 27 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Budeme hlasovať o bode 74 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 46 za návrh, 46 proti, 31 sa zdržalo.

  Bod 74 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Budeme hlasovať o bode 100 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 102 za návrh, 1 proti, 24 sa zdržalo.

  Bod 100 zo spoločnej správy sme schválili.

  Týmto sme odhlasovali všetky návrhy, ktoré boli v spoločnej správe.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré poslanci podali v rozprave. Prosím, aby ste ich uvádzali v poradí, ako boli prednesené, pani poslankyňa.

 • Ako o prvom budeme hlasovať o 1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Bauerovej. Týka sa zvyšovania dôchodkov v roku 2004.

 • Páni poslanci, hlasujeme o 1. pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Edit Bauer.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 125 za návrh, 1 proti.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pani Bauerovej sa týka predĺženia doby na prechod z jednej poisťovne do druhej poisťovne na dobu 12 mesiacov.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 124 za návrh, 1 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh pani poslankyne Edit Bauer sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán poslanec Heriban podal návrh na úpravu výberu ratingových spoločností.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Heribana.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 123 za návrh, 2 sa zdržali.

  Návrh pána poslanca Heribana sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Nasleduje návrh pána poslanca Lintnera. Týka sa prenesenia zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze na Sociálnu poisťovňu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Lintnera.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 62 za návrh, 26 proti, 36 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh pána poslanca Lintnera sme o 1 hlas neschválili.

 • Nasleduje návrh pani poslankyne Demeterovej. Týka sa zodpovednosti za škodu spôsobenú dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pani poslankyne Černej.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 74 za návrh, 3 proti, 49 sa zdržalo.

  Návrh pani poslankyne Demeterovej sme schválili.

 • O pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mikuša nemôžeme hlasovať, lebo sme schválili bod 100 zo spoločnej správy. Ďalej...

 • ... vystúpila pani poslankyňa Majdová a predložila návrh na zvyšovanie dôchodku policajtov, presnejšie, na úpravu dôchodkov, valorizáciu dôchodkov policajtov v budúcom roku.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 60 za návrh, 6 proti, 57 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh pani poslankyne Majdovej sme neschválili.

 • Pán poslanec Farkas predložil návrh na zvýšenie základného imania dôchodkových správcovských spoločností z 300 mil. na 500 mil.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Ruším toto hlasovanie.

  Pán poslanec Farkas sa hlási pred hlasovaním o jeho návrhu.

 • Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že sa nám nepodarilo dospieť ku kompromisu v tejto otázke, sťahujem svoj návrh.

 • Prosím, teraz pristúpime k hlasovaniu o posledných podaných návrhoch, vašich, pani poslankyňa.

 • Áno, môj 1. návrh sa týkal legislatívnotechnických úprav a úpravy predčasného starobného dôchodku.

 • Hlasy z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • ... kde je úprava predčasného starobného dôchodku.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 80 za návrh, 1 proti, 44 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej som predložila návrh, ktorý sa týka právnej úpravy dedenia.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 125 za návrh, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Tretí pozmeňujúci návrh sa týkal úpravy dôchodkov prokurátorov a sudcov. Ja sťahujem svoj podpis z tohto návrhu.

 • Pani poslankyňa stiahla svoj 3. v poradí podaný pozmeňujúci návrh.

  Pani poslankyňa, prosím o ďalší návrh.

 • Hlasy z pléna.

 • Pätnásť.

  Posledný môj návrh...

 • V poriadku. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Reakcia z pléna.

 • Je ich tam podpísaných 15, pani poslankyňa Tóthová. Takže stiahnutím svojho podpisu padá celý návrh.

  Nech sa páči, uveďte ďalší návrh.

 • Keďže neprešiel bod 74, môžeme hlasovať o mojom poslednom pozmeňujúcom návrhu, že nebudú žiadne obmedzenia na umiestnenie cenných papierov.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 37 za, 45 proti, 45 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, to boli všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z diskusie. Mám poverenie výboru odporučiť predložený návrh zákona v treťom čítaní.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať...

 • ... návrh zákona v treťom čítaní. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 84 prítomných, 76 za návrh, 5 proti, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Otváram rozpravu, páni poslanci. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie.

  Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ako o celku s odporúčaním gestorského výboru...

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 94 prítomných, 76 za návrh, 16 proti, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že vládny návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme schválili.

  Nech sa páči, ešte návrhy na prijatie uznesení k prerokovanému vládnemu návrhu zákona, pani poslankyňa.

 • Poslanci majú návrh uznesenia v spoločnej správe a obsahom návrhu uznesenia je:

  „Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní vládneho návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila návrh ústavného zákona, ktorým upraví výhradné používanie finančných prostriedkov vyčlenených vládou Slovenskej republiky z privatizácie na financovanie dôchodkovej reformy.“

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 103 prítomných, 79 za návrh, 20 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pani poslankyňa, tým sme odhlasovali všetky návrhy.

  Pani poslankyňa, chcel by som sa vám poďakovať za prácu, ktorú ste pri prerokúvaní tohto vážneho a dôležitého zákona urobili.

  Pán minister, aj vám sa chcem poďakovať.

  Pán minister, vy sa zrejme chcete poďakovať poslancom. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, myslím, že týmto rozhodnutím vstúpilo Slovensko do novej etapy svojich dôchodkových dejín, dejín svojho dôchodkového systému. Ja by som sa vám chcel veľmi poďakovať za podporu, za hlasy, ktoré ste odovzdali tomuto zákonu. Chcel by som sa tiež poďakovať všetkým poslancom, ktorí pracovali na príprave tohto zákona, pretože tento zákon sa pripravoval naozaj vo veľmi tesnej previazanosti s poslancami predovšetkým výboru pre sociálne veci, rodinu a bývanie, ale aj s ďalšími poslancami z iných výborov, veľa času nad tým strávili, veľa tomu pomohli. Ja by som chcel oceniť aj poslancov z opozície z týchto výborov, ktorí konštruktívne sa zapájali pri tvorbe tohto zákona, aj keď dnes ich hlasy sme nezískali, verím, že to nie je prejav odporu k podstate tohto zákona. Takže čaká nás ešte veľa práce pri implementácii tohto zákona. Verím, že aj naďalej budeme spolu úzko spolupracovať a budem sa môcť opierať o vašu podporu. Ďakujem vám ešte raz za všetkých obyvateľov Slovenska.

 • Ruch v sále.

 • Ešte som zabudol jednu takú drobnosť, že pozývam všetkých na čašu šampanského tu dozadu.

 • Pán minister, ďakujeme za pozvanie, ale Národná rada bude pokračovať v rokovaní. A po skončení rokovania Národnej rady radi prijmeme vaše pozvanie.

  Páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.

  Prosím pána poslanca Biroša, aby ako poverený spravodajca výboru pre zdravotníctvo uviedol návrhy hlasovania k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcel by som vás všetkých požiadať, aby sme vydržali až do skončenia rokovania schôdze v dôstojnej atmosfére prerokúvania ďalších návrhov, ktoré sú súčasťou 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998. Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch súčasne 1 až 19 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne, o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich, o bode 11 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča, aby sme o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 hlasovali spoločne s odporúčaním gestorského výboru uvedené body zo spoločnej správy schváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 121 prítomných, 118 za návrh, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán predseda, dajte teraz hlasovať o bode 11 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Páni poslanci, hlasujeme o bode 11.

 • Hlasovanie.

 • 119 prítomných, 1 poslanec za návrh, 86 proti, 31 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh pod bodom 11 zo spoločnej správy.

  Ďalší návrh, pán poslanec.

 • V diskusii s jedným pozmeňujúcim návrhom vystúpila pani poslankyňa Henzélyová, ale keďže bol stiahnutý jeden z podpisov pod 15 podpismi, tak vlastne to stratilo účinnosť, a žiaden iný pozmeňujúci návrh nebol podaný. Takže môžeme posunúť návrh zákona do ďalšieho hlasovania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 116 prítomných, 108 za návrh, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

  Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona. Konštatujem, že nie.

  Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby vyjadril stanovisko gestorského výboru k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 • Pán predseda, gestorský výbor odporúča schváliť návrh zákona ako celok.

 • Hlasovanie.

 • 118 prítomných, 117 za návrh, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že vládny návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Birošovi.

  A teraz prosím...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán predsedajúci, jediná otázka. Tento zákon bol sprevádzaný komplikovaným podaním pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme obdržali v tlači, a pán spravodajca nedal o ňom hlasovať. Ja sa ospravedlňujem, že som to zistil až neskôr, ale chcel by som vedieť dôvod.

 • Pán poslanec, pani poslankyni Henzélyovej pri podanom pozmeňujúcom návrhu bol stiahnutý 1 podpis. Potom bol rozdaný do lavíc pozmeňujúci návrh, ktorý mal byť podaný, avšak podaný nebol, pretože nikto neotvoril rozpravu v druhom čítaní. Takže stratil tento návrh na aktuálnosti. Bol to zrejme len pokus o podanie pozmeňujúceho návrhu, preto nemohlo byť hlasovanie o tomto návrhu, ktorý síce bol rozdaný do lavíc, ale ktorý nebol podaný. Takže to je toľko na vysvetlenie.

  Páni poslanci, teraz pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  návrh na voľbu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, a) návrh na voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, b) návrh na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov a navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne,

  ktorý prerokúvame ako bod 70.

  Prosím pána ministra Kaníka, aby za vládu Slovenskej republiky odôvodnil návrhy na voľbu zástupcov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Prosím pánov poslancov, aby ešte neopúšťali rokovaciu sálu, čaká vás príjemné prekvapenie na záver schôdze.

  Nech sa páči, pán minister Kaník.

 • Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, orgánmi Sociálnej poisťovne podľa § 121 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je Rada riaditeľov Sociálnej poisťovne, Dozorná rada a riaditeľ pobočky. Podľa citovaného zákona Dozorná rada je dozorný orgán a kontrolný orgán, ktorý má 15 členov. Predsedom Dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ďalej sa Dozorná rada tvorí z 5 zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, z 5 zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zo 4 zástupcov navrhnutých vládou. Podľa § 123 zákona o sociálnom poistení členov Dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada. Podľa § 123 za člena Dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.

  Materiál obsahuje návrh na voľbu 4 zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Všetci 4 zástupcovia preukázali bezúhonnosť predložením výpisu registra. Ďakujem za pozornosť, to je všetko.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Teraz prosím pani poslankyňu Sárközy, ktorú poveril gestorský výbor, aby navrhla a odôvodnila jednotlivé návrhy na voľbu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Nech sa páči, pani poslankyňa. A zároveň vás prosím, aby ste navrhli aj spôsob hlasovania o jednotlivých personálnych návrhoch. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som vám predniesla spoločnú správu, a zároveň vám poviem aj spôsob hlasovania.

  Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie k návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov a navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal listom zo dňa 6. novembra 2003 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení v súlade s § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení o predloženie návrhu na voľbu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne z dôvodu ich vymenovania za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa § 286 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení v termíne do 31. decembra 2003.

  Návrh na voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predložila Národnej rade Slovenskej republiky vláda. Návrh na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predložili Konfederácia odborových zväzov a Asociácia organizácie zdravotne postihnutých občanov. A návrh na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predložila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v súlade s § 123 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 488 z 5. decembra 2003 pridelil návrh na voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Návrh na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov a navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, do pôsobnosti ktorého Sociálna poisťovňa patrí.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložené návrhy na voľbu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne spoločne a konštatoval, že všetky spĺňajú podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Konštatoval, že bezúhonnosť navrhnutých zástupcov je preukázaná výpisom z registra trestov.

  Uznesením č. 181 z 9. decembra 2003 výbor súhlasil s predloženým návrhom na voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrhom na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov a navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Výbor uvedeným uznesením odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zvoliť do Dozornej rady Sociálnej poisťovne A. zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, ako pred chvíľou povedal pán minister, Vladimíra Tvarošku, Michala Ondrejčáka, Annu Joštiakovú a Mareka Lendackého, 5. členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zo zákona Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý je zo zákona jej predsedom, B. zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, a to Tomáša Malatinského, Antona Bubena, Ľudovíta Pausa, Václava Fabriciho a Rudolfa Janáča, C. 5 zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov zo 6 predložených návrhov, ktorými sú Kamil Vajnorský, Monika Vrábľová, Dušan Barčík, Peter Gajdoš, Pavol Adámek a Anton Szalay.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa konala verejným hlasovaním, a to spoločne o zástupcoch navrhnutých vládou Slovenskej republiky, osobitne o každom zástupcovi navrhnutom reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a, po tretie, osobitne o každom zástupcovi navrhnutom reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov s tým, že za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne budú zvolení tí piati navrhnutí zástupcovia, ktorí získajú najvyšší počet potrebných hlasov, v prípade rovnakého počtu získaných hlasov voľba sa opakuje.

  Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zohľadniť pri voľbe členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne rovnomerné zastúpenie združení odborových zväzov a záujmových združení občanov.

  Vážený pán predseda, najprv dajte hlasovať o tom, že výbor pre sociálne veci a bývanie odporúča verejné hlasovanie.

 • Pani poslankyňa, prosím, aby ste zaujali miesto najskôr pre spravodajcov.

  Otvorím rozpravu k prerokúvanému bodu programu. Do rozpravy som nedostal písomné prihlášky. Chcem sa opýtať pánov poslancov, či sa chcú prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie.

  Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  A teraz, pani spoločná spravodajkyňa, dám hlasovať o návrhu gestorského výboru, aby sme o návrhoch na voľbu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne hlasovali verejne. Páni poslanci, poslankyne, prezentujme sa a hlasujme o návrhu hlasovať verejne.

 • Hlasovanie.

 • 101 prítomných, 90 za návrh, 3 proti, 6 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pani spoločná spravodajkyňa, na základe schváleného návrhu pristúpime teraz k hlasovaniu. Prosím, aby ste uvádzali návrhy v poradí, ako boli podané, najskôr návrh na voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

 • Vážený pán predseda, budeme hlasovať spoločne o zástupcoch navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, a to za Vladimíra Tvarošku, Michala Ondrejčáka, Annu Joštiakovú a Mareka Lendackého. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť ich.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Hlasujeme spoločne o Tvaroškovi, Ondrejčákovi, Joštiakovej a Lendackom spoločne, sú to zástupcovia navrhnutí vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

 • Hlasovanie.

 • 105 prítomných, 66 za návrh, 2 proti, 36 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili, do Dozornej rady Sociálnej poisťovne sme zvolili ako zástupcov navrhnutých vládou Vladimíra Tvarošku, Michala Ondrejčáka, Annu Joštiakovú a Mareka Lendackého.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Teraz budeme hlasovať o zástupcoch navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, osobitne o každom.

  Najprv budeme hlasovať o Tomášovi Malatinskom.

 • Páni poslanci, hlasujeme. Tomáš Malatinský je navrhnutý reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

 • Hlasovanie.

 • 111 prítomných, 102 za návrh, 1 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Pána Malatinského sme zvolili.

  Ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o Antonovi Bubenovi, ktorý je prezident Slovenského živnostenského zväzu.

 • Hlasovanie.

 • 110 prítomných, 84 za, 10 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme pána Bubena.

  Nech sa páči, ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o pánovi Ľudovítovi Pausovi, generálnom sekretárovi Združenia podnikateľov Slovenska.

 • Hlasovanie.

 • 112 prítomných, 98 za , 11 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Schválili sme pána Pausa.

 • Teraz budeme hlasovať o Ing. Václavovi Fabricim, je predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností.

 • Hlasovanie.

 • 111 prítomných, 65 za, 43 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Posledným zástupcom je Ing. Rudolf Janáč, navrhol ho Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • 107 prítomných, 34 za návrh, 8 proti, 62 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada pána Janáča nezvolila.

  Do Dozornej rady Sociálnej poisťovne sme zvolili ako zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov Tomáša Malatinského, Antona Bubena, Ľudovíta Pausa a Václava Fabriciho.

  Teraz pristúpime k voľbe zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Pani spoločná spravodajkyňa.

 • Teraz budeme hlasovať osobitne o každom zástupcovi. Sú navrhnutí šiesti zástupcovia a budú zvolení tí piati, ktorí dostanú najvyšší počet potrebných hlasov.

  Najprv budeme hlasovať o Kamilovi Vajnorskom.

 • Páni poslanci, hlasujeme o pánovi Vajnorskom.

 • Hlasovanie.

 • 111 prítomných, 50 za návrh, 10 proti, 41 sa zdržalo, 10 nehlasovalo.

  Pána Vajnorského Národná rada nezvolila.

 • Teraz budeme hlasovať o pani Ing. Monike Vrábľovej.

 • Hlasovanie.

 • 110 prítomných, 89 za návrh, 1 proti, 19 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o Dušanovi Barčíkovi, ktorý je predseda Odborového zväzu Stavba.

 • Hlasovanie.

 • 111 prítomných, 41 za návrh, 15 proti, 51 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Pána Barčíka Národná rada nezvolila.

  Teraz budeme hlasovať o pánovi Petrovi Gajdošovi.

 • Hlasovanie.

 • 110 prítomných, 37 za návrh, 38 proti, 32 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Pána Gajdoša Národná rada nezvolila.

  Teraz budeme hlasovať o Pavlovi Adámkovi.

 • Je zamestnanec Odborového zväzu Kovo.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste sa zdržali trošku svojich emócií vyjadrených čudnými zvukmi mimo rokovacej sály, pán poslanec.

 • Hlasovanie.

 • 110 prítomných, 52 za návrh, 15 proti, 43 sa zdržalo.

  Pána Adámka Národná rada nezvolila.

  Pani poslankyňa, ďalší návrh.

 • Posledným navrhnutým je pán Mgr. Anton Szalay, podpredseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.

 • Hlasujeme, páni poslanci, za pána Antona Szalaya.

 • Hlasovanie.

 • 109 prítomných, 60 za návrh, 5 proti, 43 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Pána Antona Szalaya Národná rada zvolila do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Do Dozornej rady Sociálnej poisťovne sme zvolili ako zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými združeniami občanov Moniku Vrábľovú a Antona Szalaya.

  Pani spoločná spravodajkyňa, tým sme odhlasovali všetky návrhy za vládu, za združenia.

  Ďakujem pánovi ministrovi, pani poslankyne Kláre Sárközy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zostávajú nám ešte dva body.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosil by som naozaj, keby sme dôstojným spôsobom, už sa opakujem, ukončili 20. schôdzu Národnej rady, poslednú schôdzu v tomto roku.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec, nebojte sa, nezabudol som.

  Budeme rokovať o

  informácii o stave a efektívnosti vynaložených finančných zdrojov na projekty riešenia problematiky Rómov za obdobie rokov 1999 až 2003.

  Prosím, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky informáciu podal pán podpredseda vlády Pál Csáky. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctení páni, vážené dámy, predkladám informáciu o stave a efektívnosti vynaložených finančných zdrojov na projekty riešenia problematiky Rómov za obdobie rokov 1999 až 2003.

  Chcem vám podotknúť, že informáciu ste dostali v písomnej forme, ja prečítam len stručný úvod k tomuto materiálu. Finančné zdroje čerpané zo štátneho rozpočtu použité na integráciu rómskej menšiny v období rokov 1999 až 2003 boli použité v nasledujúcich oblastiach, na kultúrne aktivity, na vzdelávanie, na podporu infraštruktúry, na bytovú výstavbu, na zamestnanie, na zdravie a na projekty PHARE. Všetky aktivity boli financované z prostriedkov viacerých ústredných orgánov štátnej správy, prioritne prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a cez Všeobecnú pokladničnú správu. O jednotlivých projektoch rozhodovali členovia medzirezortných komisií, v ktorých pracovali aj zástupcovia rómskej komunity na Slovensku. O rozdelení zdrojov na projekty riešenia problémov rómskej komunity rozhodla vláda Slovenskej republiky na základe vopred stanovených kritérií. Pevný odpočet v ročnom a účelovom členení nájdete v písomnej správe, ktorú som vám predkladal. Použitie týchto finančných prostriedkov bolo kontrolované Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ako aj v niektorých prípadoch Najvyšším kontrolným úradom. Pri žiadnej kontrole ale nebolo zistené neúčelné použitie finančných prostriedkov.

  Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada Slovenskej republiky, podrobný rozpis použitia týchto finančných prostriedkov nájdete v písomnej správe. Ďakujem pekne za vašu pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k informácii, ktorú predložil pán podpredseda vlády. Do rozpravy sa nehlási nikto z prítomných pánov poslancov.

  Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Končím rokovanie o informácii o stave a efektívnosti vynaložených finančných zdrojov na projekty riešenia problematiky Rómov za obdobie rokov 1999 až 2003.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o

  informácii ministra školstva Slovenskej republiky o riešení stavu porušovania zákona a Ústavy Slovenskej republiky o spoplatnení externého vysokoškolského štúdia a prijatých opatreniach Ministerstva školstva Slovenskej republiky voči fakultám, ktoré zákon obchádzajú prostredníctvom rôznych agentúr, resp. nadácií.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, pán predseda Národnej rady sa na mňa obrátil listom zo dňa 24. októbra a informoval, aby som informoval o tom, čo zaznelo v názve, nebudem ho opakovať, a aby som túto správu vám podal. Požadovaná informácia, ktorú prednesiem, je súčasne v materiáli, ktorý som pripravil písomne, a páni poslanci, nech sa páči potom, môžete si ju zobrať.

  V úvode mojej informácie chcem zdôrazniť, že som jednoznačne presvedčený, že študenti vysokých škôl, a to tak v dennom, ako aj v externom štúdiu, sa majú podieľať na nákladoch spojených s ich štúdiom. Musí sa to však diať zákonom stanoveným spôsobom, ktorého súčasťou je aj garancia systému sociálnej podpory pre tých, pre ktorých by finančné pomery ich rodiny zabraňovali prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu. Preto pokladám za povinnosť zasiahnuť proti súčasnej praxi neregulovaného platenia za externé štúdium.

  Problém vyberania poplatkov za externé štúdium je v súčasnosti jedným z najvážnejších problémov slovenského vysokého školstva. Tento problém nevznikol zo dňa na deň, vyvíjal sa niekoľko rokov a, žiaľ, moji predchodcovia ho nechceli riešiť. Dnes ohrozuje jeden zo základov slovenského vysokého školstva, ktorým je hodnota diplomu zo slovenskej vysokej školy. Pretrvávanie tohto stavu môže podľa môjho názoru spochybniť jeho dôveryhodnosť.

  Keď podávam správu o vyberaniach poplatkov, vyvoláva to vo mne smútok i zahanbenie, smútok, lebo na vysokých školách pôsobí vzdelanostná elita národa a mala by byť podľa mňa i mravnou elitou, a zahanbenie človeka, ktorý celý život strávil v akademickej komunite ako jeden z jej členov. A ani v tejto situácii sa z nej nechcem vydeľovať. Domnievam sa, že akademická obec sa nelíši od celej spoločnosti a jej stav je v zhode so stavom spoločnosti.

  Nezákonné vyberanie poplatkov má dve roviny, právnu a morálnu. Bolo by zlé zúžiť tento problém na právnu rovinu. Podľa mňa oveľa vážnejšie je vyberanie poplatkov v rovine morálnej. Mnohé kauzy, ktoré sa udiali v minulosti od roku 1989 na Slovensku, ako tunelovanie, korupcia, svedčia o tom, že Slovensko sužuje oveľa viac nedodržiavanie základných etických hodnôt, ich relativizácia, otupenosť voči prehreškom a ich plazivá akceptácia ako ekonomický stav spoločnosti.

  Keď som sa obrátil na rektorov, aby na základe vašej žiadosti som zmapoval stav a rozsah tohto javu, súčasťou niektorých z nich boli aj odpovede, dlhé listy, v ktorých som čítal ospravedlňovanie tohto počínania vysokých škôl a minimálne nepriame potvrdenie jeho oprávnenosti.

  Dovoľte mi aj osobnú poznámku. Hovorí sa vo verejnosti často, že politici sú tí, ktorí sa prehrešujú voči základným etickým pravidlám. Nuž chcem tuná vyzdvihnúť a oceniť váš postoj a mimoriadne aj postoj pána poslanca Čaploviča, ktorý sa vo vysielaní TA3 postavil priamo k problému bez uhýbania a kľučiek, i keď táto kauza sa dotýka priamo i jeho kolegu.

  Pri hľadaní riešenia tohto problému je potrebné vziať do úvahy všetky skutočnosti, ktoré stáli pri jeho vzniku. Medzi nimi treba na prvom mieste uviesť problémy pri financovaní vysokého školstva. Vývoj počtu študentov vysokých škôl a osobitne počtu študentov denného a externého štúdia od roku 1990 je uvedený v priloženej tabuľke. Svedčí však aj o tom, že sprísnenie podmienok pre uskutočňovanie externého štúdia, a to bolo dané prijatím zákona vysokoškolského č. 131/2002 Z. z., znamenalo pokles novoprijatých externých študentov. A súčasne však vzrástol počet denných študentov. Tabuľka však ukazuje i to, že tento rok sme zaznamenali najväčší nárast novoprijatých externých študentov.

  Počas diskusií o návrhu zákona o vysokých školách v roku 2000 až 2001 sa vytvorili podľa postoja k plateniu za štúdium 2 skupiny, zástancovia platenia a oponenti. Ministerstvo školstva pripravilo na podnet vlády k otázke platenia 3 varianty, platenie za denné aj za externé štúdium, bezplatné denné a externé štúdium a bezplatné denné a platené externé štúdium. Treba však zdôrazniť, že pri všetkých troch variantoch sa predpokladalo, že tak študenti denného, ako aj externého štúdia budú platiť pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia. V diskusiách okolo platenia sa táto skutočnosť prehliada, hoci podľa mňa je veľmi dôležitá. Z predložených variantov vláda na jeseň v roku 2001 vybrala do návrhu pre Národnú radu variant s bezplatným denným a plateným externým štúdiom, pričom sa výška školného mala stanoviť nariadením vlády. Národná rada pri schvaľovaní nového zákona o vysokých školách návrh vlády zmenila a schválila bezplatný variant pre denné a externé štúdium.

  Ministerstvo školstva ako tvorca zákona nepokladá spoplatnenie len externého štúdia za vhodnú alternatívu. V prípade uzákonenia platenia za externé štúdium by bolo treba zaviesť regulačné mechanizmy proti tendencii vysokých škôl, rozširovať externé štúdium na úkor denného, ktoré sa v uplynulých rokoch v niektorých prípadoch rozvinuli do nežiaducich rozmerov. Uvediem, že v akademickom roku 2001/2002 mali dve univerzity už viac externých študentov ako denných. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici študovalo 8 872 externých študentov oproti 5 951 denným. A na Trnavskej univerzite bol počet externých študentov 2 658 a denných 2 172. Aj keď v akademickom roku 2002/2003 rozdiely sa zmenšili v prospech denných študentov, prevaha externých študentov na týchto dvoch univerzitách zostala. Podľa údajov poskytnutých na vyžiadanie ministerstva vysokými školami zatiaľ v tom roku 2002 zaplatili študenti externého štúdia v akademickom roku 2001/2002 formou školného, darov alebo pod iným označením za štúdium celkove okolo 400 mil. až 500 mil. korún, pričom iba malá časť týchto finančných prostriedkov sa dostala na vysoké školy, zvyšok išiel v prospech firiem, nadácií alebo združení za „zabezpečovanie a organizovanie vysokoškolského vzdelávania“.

  Chcem povedať, že ministerstvo školstva jednoznačne podporuje existenciu externého štúdia ako nástroja na získanie vysokoškolského vzdelania pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať denné štúdium, je však proti potláčaniu a obmedzovaniu rozvoja denného štúdia kvôli externému štúdiu. Z uvedeného dôvodu ministerstvo školstva v nadväznosti na nový vysokoškolský zákon schválený Národnou radou na jar v roku 2002, v ktorom sa explicitne formulovala bezplatnosť oboch foriem vysokoškolského štúdia, prijalo už pre akademický rok 2002/2003 ekonomické opatrenia pre kompenzáciu straty v súvislosti s výpadkom príjmu od nových študentov externého štúdia. Na tento účel boli využité účelové prostriedky v sume 50 mil. korún, vyčlenené na externé štúdium parlamentom pri schvaľovaní rozpočtu roku 2002. Zároveň ministerstvo upravilo metodiku rozpisu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu verejným vysokým školám tak, že vysoké školy dostávajú na každého študenta externého štúdia 30 % normatív na denného študenta zodpovedajúceho v študijnom odbore.

  V tejto súvislosti chcem poukázať ešte na jednu skutočnosť. Priemerné ročné náklady na jedného študenta právnickej fakulty sú okolo 24 000 korún. Náklady na externého študenta sú podstatne nižšie, podľa našich odhadov je to približne okolo tej jednej tretiny z nákladov študenta v dennej forme. Vyberané poplatky na externého študenta právnickej fakulty sú však až 40 000 korún. Som presvedčený, že v tomto prípade ide aj o porušenie iného zákona a ide vlastne o neprimeraný zisk.

  V priebehu akademického roka 2002/2003 ministerstvo dostalo dva konkrétne a podpísané podnety poukazujúce na porušovanie zákona v oblasti platenia za vysokoškolské štúdium. Podnety sa týkali Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, na ktorej časť externých študentov, ktorá neuhradila poplatok 40 000 korún za akademický rok na účet nadácie, mohla síce študovať, ale za v podstate iných podmienok ako tí študenti, ktorí poplatok uhradili. Druhý podnet sa dotýkal Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študentke odmietli zapísať absolvovaný predmet, pokiaľ nezaplatí 12 000 korún. Na základe týchto podnetov ministerstvo začalo na oboch školách kontrolu, ktorá v súčasnosti prebieha. A predpokladám, že bude v krátkosti ukončená.

  Pre začiatkom akademického roka 2003/2004 prišiel na adresu moju podpísaný podnet, v ktorom je, že uchádzačka prijatá na bakalárske štúdium na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dostala list od Akadémie vzdelávania Bratislava, v ktorom jej táto inštitúcia oznamuje, že zápis do 1. ročníka bakalárskeho externého štúdia na Právnickej fakulte UMB sa bude konať dňa 2. 10. 2003. V liste sa uvádzalo, že na zápis si má o. i. priniesť doklad o zaplatení 33 000 korún a ňou podpísanú zmluvu o technickom zabezpečení štúdia, ktorá bola s podpisom ústredného riaditeľa Akadémie vzdelávania pripojená k listu. Pisateľka v liste vyslovila presvedčenie, že postup, ktorý sa od nej vyžaduje, je hrubým porušením zákona a žiada ministra o prešetrenie celej záležitosti.

  Ako minister školstva som na základe uvedeného podnetu sa obrátil na dekana Právnickej fakulty UMB listom, v ktorom som mu oznámil obdržanie podnetu a upozornil ho, že ak sa uvedený podnet zakladá na pravde, ide o konanie, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách. V liste som ho vyzval, aby zabezpečil nápravu, a to tým spôsobom, že prijatých uchádzačov fakulta zapíše na štúdium bez podmieňovania tohto aktu a následného vysokoškolského vzdelávania akýmkoľvek finančným plnením okrem prípadov ustanovených zákonom. Upozornil som ho, že v prípade, ak neprijme požadované opatrenia, budem v ďalšom ako prvý krok v súlade s § 104 ods. 2 zákona iniciovať odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy fakulty. V súlade so zákonom som mu zároveň určil termín 7. októbra 2003, do ktorého má ma informovať o prijatých opatreniach, a tiež som uviedol, že vzhľadom na avizovaný termín zápisu prijatie prvých opatrení a informáciu od nich čakám do 1. októbra 2003 do 16.00 hodiny. Vzhľadom na to, že podľa zákona koná v otázkach prijímania študentov v mene vysokej školy dekan, bol list adresovaný dekanovi a daný na vedomie rektorovi Univerzity Mateja Bela.

  So vzniknutou situáciou som oboznámil i verejnosť na tlačovej konferencii 1. 10. 2003. Oznámil som na nej, že prijatí uchádzači majú v zmysle zákona právo na to, aby im vysoká škola poskytovala vysokoškolské vzdelanie bez jeho podmieňovania platením.

  V ten istý deň som informoval o situácii aj Slovenskú rektorskú konferenciu na jej zasadnutí v Bratislave. V reakcii na môj list Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela zrušila avizovaný termín zápisu 2. 10. 2003 a túto skutočnosť oznámila ministerstvu. O ďalších opatreniach dotýkajúcich sa zápisu prijatých študentov a odstránenia porušovania zákona, o ktorých podľa rozhodnutia ministra mala informovať do 7. 10. 2003, neinformovala. Naopak, chcem povedať, že, ako je všeobecne známe, pán rektor ma obvinil z nezákonného postupu a prostredníctvom médií oznámil svoj úmysel podať na mňa žalobu pre poškodzovanie dobrého mena univerzity.

  Vzhľadom na skutočnosť, že Právnická fakulta UMB nesplnila túto požiadavku vznesenú na základe § 104 ods. 1, požiadal som následne v súlade s § 104 ods. 2 zákona Slovenskú rektorskú konferenciu, Radu vysokých škôl a Študentskú radu vysokých škôl o súhlas s obmedzením pôsobnosti orgánov akademickej správy Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s tým, že po získaní súhlasu hodlám odňať fakulte právo rozhodovať v prijímacom konaní na študijné programy uskutočňované na fakulte, ustanovené v § 23 ods. 1 písm. a). Toto právo následne v súlade s uvedeným paragrafom zákona prejde na zodpovedajúce orgány Univerzity Mateja Bela, teda nie ministrovi školstva, zákon to ani neumožňuje.

  Zároveň som inicioval kontrolu ministerstva školstva na Univerzite Mateja Bela dotýkajúcu sa oblasti externého štúdia. Kontrola prebieha. Ako je nakoniec známe z médií, zatiaľ som získal vyjadrenie Rady vysokých škôl, ktorá nedala súhlas, Študentskej rady vysokých škôl, ktorá dala súhlas, a dnes ráno som ešte vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie nemal. Ako reakcia aj na moje vystúpenie začali na ministerstvo prichádzať podnety od študentov externého štúdia, v ktorých ma informujú o tom, že aj ďalšie vysoké školy a fakulty buď priamo porušujú zákon alebo sa ho snažia obísť vyžadovaním poplatkov za štúdium. Z týchto podaní, ktorých ku dňu vypracovania správy prišlo viac ako 60, vyplýva, že problém platenia za externé štúdium sa dotýka najmenej 13 vysokých škôl a 34 fakúlt. Dnes, keďže tú správu som pripravoval a bola pripravovaná na minulé plenárne zasadanie Národnej rady, tie čísla sú už vyššie.

  Vážení páni poslanci a panie poslankyne, aby ste si mohli urobiť aspoň malý obraz o tom, čo sa deje na vysokých školách, dovoľujem si vám uviesť aspoň pár citácií z listov študentov, ktoré som ako minister školstva v tejto veci dostal: „Ako študenti externého štúdia sme boli pri zápise oboznámení s tým, že musíme uhradiť náklady škole spojené s naším štúdiom. Keď sme reagovali na výzvu ministra, dohodli sme sa, že poplatky platiť nebudeme a darovacie zmluvy sme vrátili. Okamžite nám však bolo oznámené, že pri nezaplatení nám zredukujú prednášky a konzultácie na 1-krát za semester, čo nezodpovedá študijnému programu. Keďže nám to pripadá ako obyčajné vydieranie a máme strach, že štúdium bude nekvalitné, žiadame vás o pomoc pri riešení tohto problému.“ Ďalší citát znie: „Priamo v zmluve nie sú zakotvené podmienky, resp. nie je tam uvedené, že je to vlastne školné. Avšak boli sme diskrétne upozornení, že na konzultácie budeme vpustení jedine s dokladmi o zaplatení. Ak nezaplatíme, máme síce nárok absolvovať skúšky, no v tom prípade sa na ne musíme pripraviť sami.“ Ďalší citát znie: „Zasielam vám faktúru, ktorú som ako rodič študenta musela zaplatiť. Prosím vás, aby ste nezverejnili na škole túto faktúru, pretože sa môže stať, že kompetentní ľahko zistia, o koho ide. Dieťa mi hovorilo, že ako prvé, keď príde do školy, musí predložiť faktúru o zaplatení, inak ho vylúčia zo štúdia alebo mu nedajú urobiť skúšky.“ A mám tu viac citácií, ale ešte aspoň jeden citát uvediem: „Na zápise som odmietol podpísať zmluvu o platení z dôvodov, že vysokoškolské externé bakalárske štúdium je bezplatné. Hneď na zápise mi bol zobratý index, až kým nepodpíšem zmluvu. Bez neho nemôžem využívať ani knižnicu. Polovica prednášok už prešla a bez mojej účasti. Žiadnu knihu na učenie nemám k dispozícii, lebo už nie sú. A neviem, čo mám robiť.“ Mohol by som ďalej citovať, sú tam viaceré ešte uvedené citáty, môžete si ich, páni poslanci a panie poslankyne, prečítať.

  V rámci prípravy tejto informácie pre Národnú radu Slovenskej republiky som sa obrátil dňa 26. 9. listom na všetky verejné vysoké školy s výzvou o poskytnutie najaktuálnejších údajov o externom štúdiu v akademickom roku 2003/2004 a o poplatkoch s týmto štúdiom spojených. Z údajov, ktoré vysoké školy poskytli, vyplývajú nasledujúce skutočnosti. V akademickom roku 2003/2004 prišlo po prechodnom znížení počtu novoprijatých externých študentov v akademickom roku 2002/2003 na hodnotu 8 057 opäť k podstatnému zvýšeniu počtu novoprijatých externých študentov, a to na hodnotu 14 872. Študenti externého štúdia zaplatia v akademickom roku 2003/2004 formou školného, darov alebo pod iným označením za štúdium celkove okolo 400 mil. až 500 mil. pričom len asi 50 mil. z týchto finančných prostriedkov zaplatia priamo fakultám. Zvyšok podobne ako v predchádzajúcich rokoch zaplatia v prospech firiem, nadácií, združení na zabezpečenie a organizovanie vysokoškolského vzdelávania.

  Ďalší postup ministerstva. Pretože základom vzniku problému nezákonného vyžadovania poplatkov za externé štúdium je dlhodobo neriešené nedostatočné financovanie vysokého školstva, je z hľadiska ministerstva jediným systémovým a prakticky uskutočniteľným riešením dôsledné naplnenie programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa v časti venovanej vysokým školám uvádza, že v rámci transformačného procesu sa vláda sústredí na účinné riešenie problému dlhodobo nedostatočného financovania vysokého školstva, čo znamená, že je potrebné uskutočniť nasledujúce kroky, pokračovať vo zvyšovaní dotácií do vysokého školstva zo štátneho rozpočtu, ktoré začalo v roku 2001, s cieľom dosiahnuť postupne úroveň zodpovedajúcu krajinám OECD, po druhé, zaviesť zákonom príspevok študentom dennej aj externej formy štúdia na náklady s ním spojené a vytvárať aj ďalšie podmienky pre rozvoj viaczdrojového financovania vysokého školstva. Pri zavedení príspevkov študentov dennej aj externej formy štúdia na náklady s ním spojené, teda školného ministerstvo pokladá za kľúčové dodržanie dvoch podmienok, posilnenia systému sociálnej podpory študentov, aby zavedenie školného neznemožnilo nikomu z finančných dôvodov prístup na vysokú školu, a, po druhé, zavedenia školného pre obe formy, teda pre dennú aj externú formu. Ministerstvo školstva v krátkom čase predloží novelu zákona o vysokých školách spĺňajúcu uvedené podmienky. Chcem vás informovať, že v súčasnosti je návrh takejto novely v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa v týchto dňoch končí.

  Opatrenia, ktoré aj boli už vykonané. Chcem povedať, jedno z nich je novela vysokoškolského zákona, ktorá bola nedávno prijatá tuná v Národnej rade, ktorá sprísňuje, samozrejme, podmienky pre toho, kto organizuje, vykonáva a robí externé formy štúdia. Chcem ďalej povedať, že zabezpečil som v týchto dňoch, aby som mohol poskytovať vzhľadom na to, že každý ten prípad viac-menej je osobitný svojím spôsobom, sú rôzne formy, rôzne zmluvy, právnu pomoc študentom, ktorí sa ocitnú v takej situácii.

  A na záver sa chcem vyjadriť ešte k dvom skutočnostiam. Chcem celkom otvorene povedať, že návrh na spoplatnenie len externej formy štúdia za súčasného stavu vecí pokladám za nesystémový a aj taký, ktorý v tichosti by len legalizoval podstatu súčasného stavu. A tento postup ja osobne nepokladám za správny. A chcem aj povedať, že, ako mi je známe, páni poslanci, dostali ste list podpísaný skupinou rektorov, ktorí takýto postup navrhovali. Chcem povedať, že je prekvapujúce, že tento návrh nebol so mnou konzultovaný a ani mi nebol daný na vedomie, čo ma prekvapuje. A pokiaľ mám informácie, nie všetci uvedení rektori v skutočnosti sa podeň podpísali.

  Páni poslanci a panie poslankyne, nie je to tak dávno, čo som dostal otázku, či chcem ako minister zápasiť s rektormi. Nuž chcem povedať, že nechcem a nemienim zápasiť s akademickou obcou a s jej predstaviteľmi, ale budem zápasiť s tým, čo je podľa môjho presvedčenia zlé a nemorálne. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa vás, či chce niekto položiť otázku pánovi ministrovi. Dvaja. Končím možnosť teda položiť otázku pánovi ministrovi.

  Pán poslanec Ďaďo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán minister, isteže vaša práca na základe môjho podnetu v Národnej rade, ktorú ste vykonali, si zaslúži to, aby som vám dnes povedal pred všetkými ďakujem. Ďakujem preto, že ste sa postavili zásadovo a jasne ste ako minister školstva konštatovali, že dochádza k nezákonnému poberaniu poplatkov na vysokých školách. Čo ma ale mrzí, je to, že napriek vašej snahe riešiť tento problém vláda ako celok ostala nečinná, pretože aj z vašej správy, z jej vyjadrení, vyplýva, došlo jasne k porušeniu zákona Slovenskej republiky o nezákonnom spoplatnení externého štúdia. Ak budeme takto ďalej postupovať, tak mi, žiaľ, vážená vláda, nie vy, pán minister, je ľúto toho, že tento spôsob budeme riešiť a Národná rada nemôže týmto spôsobom nič iné, len zobrať na vedomie vašu správu. Vám ako osobe ešte raz ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Mušková, nech sa páči.

 • Ja sa ospravedlňujem, už sme všetci nervózni a je predvianočný čas, ale napriek tomu položím otázku, pán minister, jednu jedinú. Napriek viacerým podnetom ste, dá sa povedať, atakovali jednu jedinú vysokú školu, a to tú, kde je rektorom poslanec opozície. Keďže ste takto tvrdo nepostupovali proti ostatným vysokým školám, ktoré sa podľa vás rovnako previnili, nezainteresovaný človek musí mať dojem, že celý váš postoj je politický?

 • Ďakujem.

  Pán minister, nech sa páči, môžete odpovedať na tieto dve otázky.

 • Ja myslím, že nebudem komentovať to, čo povedal pán poslanec Ďaďo.

  Pani poslankyňa, myslím, v tej vašej otázke, nie je to postoj politický. Pokiaľ ste počúvali detailne, prebieha vyšetrovanie, kontrola v tejto chvíli na ďalších dvoch vysokých školách a nevyníma v tomto prípade ani najväčšiu vysokú školu, najznámejšiu, Univerzitu Komenského. Len proces kontroly potrebujeme, aby sa uzavrel. A musím povedať, že podľa zákona, keď kontrola sa rozbehne, ten proces je zdĺhavý a komplikovaný, netrvá dni ani týždne, ale trvá mesiace. A ako náhle budem mať znova doklady o tom, o kontrole, budem postupovať rovnako, jednoducho nemienim tuná robiť výnimky. Z druhej strany treba povedať, že kapacity ministerstva školstva, odboru kontroly, sú také, že pokiaľ by som mal prešetriť všetky tie fakulty, na ktorých mám podnet, tak to bude trvať nie mesiace, ale roky. A aj preto som sa obrátil na Slovenskú rektorskú konferenciu, pretože pokladám za dôležité tie veci, ktoré sú už rozbehnuté, dokončiť. Ale pokiaľ Slovenská rektorská konferencia prijme účinné opatrenia, jasné kroky na nápravu veci, tak jednoducho myslím si, že nie je potom dôvod, aby sme ďalej pokračovali. Pokiaľ nebudú prijaté opatrenia, účinné kroky, ktoré ma presvedčia o tom, že je snaha túto vec zmeniť, tak budem ďalej pokračovať. Pokladám to za svoju povinnosť, hoci nie ľahkú, ako som to povedal v úvode, som to pripravený urobiť. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Končím tento bod.

  A ako posledný bod, o ktorom by sme mali rokovať, je

  informácia o priebehu rokovaní Medzivládnej konferencie Európskej únie k návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu.

  Pán predseda zahraničného výboru Figeľ, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. V stručnosti povedané, na summite sa európska dvadsaťpäťka nedohodla. My sme rokovali v zahraničnom výbore dnes s ministerstvom zahraničných vecí, teda reprezentovaným štátnym tajomníkom aj o tejto informácii. Zatiaľ nejestvuje ucelená písomná správa. Neprešla ani vládou ani nie je vypracovaná. Ale som toho názoru, a zdieľa to aj výbor, aby sa k tejto veci parlament vrátil v januári na základe komplexnejšej správy v písomnej forme predloženej vládou Slovenskej republiky a konkrétne obhájenej alebo v diskusii vyjadrenej aj účasťou priemiéra a pána ministra zahraničných vecí. Teda ak je s tým súhlas, mohli by sme o tom rokovať v januári aj s písomným podkladom.

 • Áno, ďakujem pekne, berieme to na vedomie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, týmto sme skončili program tejto schôdze, 20. schôdze.

  Na záver dovoľte, aby som dal slovo pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánovi Hrušovskému. Pán predseda, nech sa páči, mikrofón je váš.

 • Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som sa vám prihovoril pred koncom kalendárneho roka a zhodnotil náš prvý spoločný rok po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na práci parlamentu v roku 2003 by som chcel vyzdvihnúť tri skutočnosti.

  Na prvom mieste by som chcel oceniť, že medzi 153 zákonmi sa nám podarilo položiť základy zásadných reforiem verejnej správy, daňového systému, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a školstva. Na ustanovujúcej schôdzi som si dovolil označiť tento parlament prívlastkom reformný. Všetci sme vedeli, že nás čaká prijímanie závažných rozhodnutí, ktoré sa dotknú všetkých oblastí života našej krajiny.

  Aj keď dnes sa ešte nedá hodnotiť kvalita týchto zákonov, pretože reformy nie sú ešte ukončené, dá sa hodnotiť spôsob a atmosféra, v akej boli zákony prijímané. To je druhá vec, ktorú by som chcel na tomto parlamente vyzdvihnúť. Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady zložilo poslanecký sľub viac ako 100 nových členov parlamentu. Táto skutočnosť vzbudzovala v občanoch aj v samotných politikoch nádej, že vytvoríme iný, zodpovednejší a kultúrnejší parlament. Chcel by som vám všetkým poďakovať za to, že vyvíjate snahu, aby tento parlament takým bol. Všetci cítime, že rokovania parlamentu boli kultúrnejšie, diskusie boli vecné a bez zbytočných invektív a osočovania. Konkrétnym príkladom bola diskusia a hlasovanie o štátnom rozpočte na rok 2004. Novým poslancom by som chcel vyjadriť uznanie, v pomerne krátkom čase si získali všeobecnú autoritu, zastávajú dobre svoje úlohy na rokovaní výborov aj v pléne a ujali sa zodpovedne svojich ústavných úloh.

  Tretia vec, ktorú by som chcel oceniť, je skutočnosť, že zo 153 zákonov prijatých v tomto roku boli v skrátenom legislatívnom konaní prijaté len 3. Upozornenie parlamentu vláde, že osobitný zrýchlený režim prijímania zákonov nebude bez vážnych dôvodov akceptovať, mal vplyv na koncepčnejšie predkladanie návrhov zákonov do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Verím, že túto atmosféru sa nám podarí preniesť aj do roku 2004, v ktorom nás čakajú vážne rozhodnutia, ktoré ovplyvnia charakter našej krajiny na ďalšie roky. Budeme voliť novú hlavu štátu. Po rokoch snaženia sa staneme členmi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie a budeme voliť po prvýkrát aj poslancov do Európskeho parlamentu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s voľbami prezidenta republiky chcem vám dnes oznámiť, že som sa rozhodol vyhlásiť voľby tak, aby do konca januára občania Slovenskej republiky poznali všetkých kandidátov uchádzajúcich sa o zvolenie za prezidenta republiky, čo považujem za korektné nielen voči občanom Slovenskej republiky, ale aj voči všetkým tým, ktorí sa rozhodnú kandidovať na túto najvýznamnejšiu ústavnú funkciu v Slovenskej republike.

  Ako predseda parlamentu som tiež inicioval prípravu novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá súvisí so vstupom do Európskej únie. Chcel by som vás vopred požiadať, aby ste sa pozerali na túto novelu ako nástroj, ktorým si môžeme ako zástupcovia občanov ponechať vplyv na politiku európskych inštitúcií. Zadefinovať v našom právnom poriadku možnosť parlamentu kontrolovať vládu pri rokovaní a schvaľovaní rozhodnutí v európskych orgánoch je jedinou možnosťou, ako môže Národná rada relevantnou mierou vplývať na rozhodnutia prijímané orgánmi Európskej únie. Odmietam v tejto súvislosti argument odporcov navrhovanej kontroly vlády, ktorí namietajú, že Národná rada nebude vedieť prevziať takúto funkciu a ani ju vykonávať efektívne. Efektivita je dôležitá vec, ale nie vždy môže predstavovať najvyššiu prioritu. Rozhodnutia v demokratickom prostredí nemusia byť vždy rýchlo prijaté a uplatnené, avšak vždy, za každých okolností musia byť legitímne. Snaha o efektivitu rozhodovania európskych orgánov nemôže potláčať národnú suverenitu a národné sebavedomie, ktoré predstavuje národný parlament. Únia musí byť priestorom pre maximálne rozvinutú zastupiteľskú demokraciu. Mala by byť v prvom rade priestorom pre občanov, ktorým musíme ponechať reálne právo rozhodovať o svojej budúcnosti.

  Vážené kolegyne, kolegovia poslanci, tento rok sme spolu začínali slávnostnou schôdzou v historickej budove Národnej rady. Dovoľte mi predniesť opäť rovnaké želanie ako 1. januára v roku 2003. Láska, šťastie a zdravie sú základným predpokladom pokoja, ktorý všetci tak veľmi potrebujeme. Rád by som vám všetkým zaželal plnosť všetkých troch, aby bol budúci rok naplnený radosťou a pokojom pre celú našu krajinu a všetkých jej obyvateľov. Prajem vám požehnané Vianoce a šťastlivý nový rok. Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, ďakujeme aj my.

  Ďalej za poslanecké kluby sa hlásia ďalší poslanci.

  Pán podpredseda Národnej rady Veteška, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, poslanci, vážení novinári, i vás chcem osloviť pri tejto chvíli, i spoluobčanov, ktorí pravdepodobne v priamom prenose majú možnosť na nás dnes pozerať v záverečnom dni rokovania, je pre mňa teraz taká vzácna príležitosť, aby som za klub poslancov Ľudovej strany-Hnutia za demokratické Slovensko vyslovil v závere prvého roka niekoľko slov. Určite to budú slová o tom, že chceme sa poďakovať za kooperáciu, spoluprácu, ale máme aj želanie, aby tá kooperácia, spolupráca mala presnejšie a jasnejšie kontúry. My sme sa určite o to snažili takými pragmatickými vystúpeniami k prerokúvaniam zákonov a určite sme sa snažili takisto aj akýmsi priateľským vzťahom dosiahnuť to, aby tie zákony, ktoré snemovňa má prerokovať, boli čo najskôr v praxi. Ak sme niekedy prejavovali slobodnejšie svoj názor, to neznamená, že máme odpor proti vedeniu a práci tejto snemovne, chceli sme však len preukázať to, že mapa Hnutia za demokratické Slovensko je stále jasnejšia a čistejšia a ten pohľad na život aj z nášho pohľadu je zrozumiteľnejší, a preto aj pochopiteľnejší pre nás všetkých.

  Dámy a páni, je to príležitosť, aby som vyslovil vám všetkým okrem poďakovania aj želanie vám a vašim rodinám, radosť, šťastie, lásku a porozumenie, aby všetko to, čo dobré nosíme v srdciach, sa mohlo preniesť aj do života nášho každodenného. Prajem vám krásne, šťastné, veselé sviatky. Prajem vám radosť v novom roku 2004 a vyslovujem aj želanie, aby sme zažili v novom roku len pokoj, mier a porozumenie.

  Trošku naviac, trošku tak recesisticky, chcem povedať, aby sme to zas až tak vážne nebrali, pretože aj keď sú chvíle krásy a radosti, ja som mal tento rok príležitosť s vami osláviť aj 50 rokov, môj kolega podpredseda mi dal do daru Maďarsko-slovenský slovník. Ja som ho nadarmo nezobral a pri tej päťdesiatke som sa z toho slovníka naučil prvé slová: Kellemes ünnepeket.

 • Po maďarsky to znamená šťastné a veselé. Všetko dobré vám prajem. Dovidenia.

 • Ďakujeme.

  Ďalej pán poslanec Minárik, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán minister, zamestnanci Národnej rady, ktorí tu s nami trávite toľko času, hostia, ktorí prichádzajú do Národnej rady, pred 2000 rokmi zaznelo pri príchode Božieho Syna prianie: Pokoj ľuďom dobrej vôle. Netrúfam si viacej priať, preto pokoj vám, vašim blízkym, vašim rodinám, nielen počas sviatkov, ale aj do celého budúceho roku. Pokoj a dobro vám prajem, priatelia.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani podpredsedníčka, podpredsedovia Národnej rady, pán minister, kolegyne a kolegovia, v mene klubu poslancov Komunistickej strany Slovenska, chcem vám poželať príjemné a veselé najkrajšie sviatky roku, aby ste tieto sviatky prežili v kruhu svojich rodín, plní lásky a vzájomného porozumenia. Zároveň by som vám chcel poželať v mene nášho klubu, aby ste na Silvestra aspoň v jeden deň, posledný deň v roku zabudli na politiku a veselo sa bavili a zabavili svoje rodiny, ktorým chýbate po celý rok, tak ako im chýbame my. Teším sa na stretnutie začiatkom roku 2004 v plnom zdraví so všetkými poslancami. A klub KSS si želá len jedno, aby v budúcom roku všetci ste boli zdraví, aby sme boli šťastní, aby Národná rada Slovenskej republiky mala oveľa väčšiu dôveru v občanov, ako ju mala v tomto roku. Ďakujem, príjemné Vianoce.

 • Ďakujeme.

  Pán poslanec Bárdos.

  Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vedenie parlamentu, vážení členovia vlády, panie poslankyne, páni poslanci, zamestnanci Národnej rady, dovoľte mi, aby som v mene poslancov Strany maďarskej koalície-Magyar Koalíció Pártja vám zaželal požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok: Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet

 • Pán poslanec Hort, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, pani podpredsedníčka, milí páni ministri, ctené kolegyne, kolegovia, milí členovia kolegovia z novinárskej obce, milí hostia, rovnako zdravím aj zamestnancov Národnej rady, dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu SDKÚ vám zaželal, nech čaro Vianoc naplní vaše srdce láskou, duše pokojom a myseľ múdrosťou, rovnako tiež oči krásou a telo hojnosťou. Zároveň vám vyprosujeme v mene celého poslaneckého klubu ochrannú božiu ruku nad každým dňom budúceho roku.

 • Ďakujem pekne. Vážené vedenie Národnej rady, vážení hostia, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, v mene Klubu nezávislých poslancov-Ľudovej únie dovolím si takisto vám zaželať láskyplné a požehnané vianočné sviatky, šťastlivý nový rok. Verím, že v tejto sále je 150 ľudí, ktorí sú ochotní v čase, keď nie je hlasovanie, byť ľuďmi. Buďme ľuďmi aj vtedy, keď hlasujeme a budeme hlasovať. Všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a požehnaný rok 2004.

 • Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení novinári, vážení zamestnanci Národnej rady, dovoľte mi, aby som v mene klubu Aliancie nového občana tiež sa pripojil ku všetkým mojim predrečníkom. Ja by som chcel zvlášť zaďakovať pánovi predsedovi Národnej rady Pavlovi Hrušovskému, pani podpredsedníčke Zuzane Martinákovej, pánom podpredsedom Viliamovi Veteškovi, Bélovi Bugárovi za to, že dokážu vytvoriť takú atmosféru v tejto Národnej rade, že nielen my, ale aj tí, ktorí sa zúčastňujú tohto rokovania, cítia, že Národná rada sa posúva smerom, kam asi všetci chceme, aby sa raz dostala. Dovoľte mi, aby som zaďakoval aj všetkým kolegom z koalície a všetkým kolegom z opozície, lebo si myslím, že práve vďaka našim vzťahom a vďaka normálnym rozhovorom a vzťahom, ktoré prebiehajú vo výboroch aj tu v pléne, táto Národná rada má imidž, ktorý sa zlepšuje, aj keď zatiaľ sa neukazuje vo výskumoch, že sa zlepšuje, ja si myslím, že niekde hlboko sa skutočne zlepšuje. Ďakujem všetkým novinárom, ktorí nám pomáhajú. Ďakujem všetkým, ktorí pripravujú materiály pre nás. A chcel by som v týchto časoch pred Vianocami zaželať všetkým veľa lásky, veľa porozumenia, veľa citu. A dúfam, že Vianoce nám všetkým pomôžu, aby budúci rok bol lepší a úspešnejší. Ďakujem.

 • Vážené vedenie parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja v mene poslaneckého klubu Smer zaželal všetkým príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok. Naša strana je nová, je v parlamente prvýkrát. A myslím si, že mi uveríte, keď poviem, že prišli sme sem hlavne preto, aby sme pokúsili sa nájsť pre našich občanov, pre Slovákov, pre maďarskú národnostnú menšinu a pre všetkých občanov akési a pomohli hľadať lepšiu cestu pri neľahkých procesoch transformácie a pri neľahkých procesoch, ktoré okolo nás v okolitých európskych krajinách, teda v prostredí Európy prebiehajú. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí chápali toto naše úsilie, a niekedy vtedy, keď sme možno boli neprimerane kritickí, a vtedy, keď sme sa usilovali, alebo tým, ktorí nám pomáhali pritom, aby sme skutočne rozvíjali politickú kultúru novú, ktorá je skutočným a objektívnym predpokladom toho, aby sa kvalita aj politického života v našej krajine zlepšila. Samozrejme, ďakujem za spoluprácu aj všetkým zamestnancom Kancelárie Národnej rady, novinárom. A nakoniec mi dovoľte zaželať pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v mene vlády ešte nám chce všetko dobré zaželať aj, predpokladám teda, pán minister školstva. Nech sa páči, máte slovo.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, som rád, že hrou osudu sme sa ocitli v tejto vzácnej chvíli medzi vami, a preto dovoľte veľmi krátko, ale úprimne povedať, že chcem vám v mene nielen prítomného podpredsedu vlády, ale aj v mene ostatných svojich kolegov popriať milosti plné, pokojné a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia a šťastia v novom roku. Ďakujem.

 • Ďakujeme pekne.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, končím 20. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ale ešte nekončíme. Chcem vás poinformovať, že hneď teraz vystúpi zbor Boanerges z Gymnázia sv. Uršule Bratislava. Takže, nech sa páči, už vás volám.

  A kým prídu, chcem vás tiež poinformovať, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky aj pán minister Kaník vás potom po vystúpení tohto zboru pozývajú na už teraz dve čaše vína, nielen jednu čašu.

 • A ešte predtým, kým teda nastúpia jednotlivci z tohto zboru, chcem upriamiť vašu pozornosť aj na ten súzvuk týchto jednotlivcov v zbore, skoro ako v Národnej rade. Nech sa páči.

 • Zborový spev piesne „Tichá noc, svätá noc“ v podaní študentov Gymnázia sv. Uršule v Bratislave.

 • Samozrejme, ďakujeme vám za pekný zážitok.

 • Rokovanie 20. schôdze NR SR sa skončilo o 17.20 hodine.