• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby ste sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

 • Hlasovanie.

 • Zisťujem, že je v rokovacej sále prítomných 121 poslancov.

  Národná rada je schopná uznášať sa.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky 16. októbra 2002 vymenoval vládu Slovenskej republiky a jej predsedu Mikuláša Dzurindu. Dovoľte, aby som predsedu vlády a ostatných členov vlády srdečne na rokovaní 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky privítal.

 • Zároveň by som prosil, keďže vláda Slovenskej republiky sa zúčastňuje prvýkrát na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, aby predseda vlády predstavil jednotlivých členov vlády. Nech sa páči, pán premiér.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky, ktorú pán prezident prednedávnom vymenoval, má 16 členov, z toho 4 podpredsedov vlády. Dovoľte, aby som ich a potom aj pánov ministrov vám predstavil v abecednom poradí. Sú to pán Pál Csáky, podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, pán Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti, pán Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií, pán Robert Nemcsics, podpredseda vlády, minister hospodárstva a minister pre správu a privatizáciu národného majetku, pán Martin Fronc, minister školstva, pán László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja, pán Rudolf Chmel, minister kultúry, pán Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Eduard Kukan, minister zahraničných vecí, pán László Miklós, minister životného prostredia, pán Vladimír Palko, minister vnútra, pán Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý má zahraničné prijatie a príde o niekoľko minút, pán Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva, pán Ivan Šimko, minister obrany, ktorý má rovnako ešte prijatie zahraničné a príde o niekoľko minút, a napokon pán Rudolf Zajac, minister zdravotníctva. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi predsedovi vlády za predstavenie členov vlády. Želám jemu, ale aj vláde Slovenskej republiky veľa úspechov pri prijímaní dobrých rozhodnutí pre občanov Slovenskej republiky. Ďalej si želám dobrú a korektnú spoluprácu s Národnou radou Slovenskej republiky v nadchádzajúcom, III. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali páni poslanci: Dušan Čaplovič, ktorý požiadal o ospravedlnenie iba na úvod 2. schôdze Národnej rady z rodinných dôvodov, a pán poslanec Fajnor, ktorý je na súkromnej zahraničnej služobnej ceste.

 • Hlasy v sále.

 • Páni poslanci, uvedomujem si to, ale som sa nepomýlil, pretože on je zároveň ešte v inom obdobnom, neviem či pracovnom alebo v služobnom pomere, ale vo vzťahu k tejto organizácii je na služobnej zahraničnej ceste.

  Na 2. schôdzi Národnej rady overovateľmi budú poslanci Zoltán Horváth a Maroš Kondrót, náhradníkmi poslanci Jozef Heriban a Jozef Hrdlička.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem program 2. schôdze tak, ako ste ho dostali v pozvánke a máte ho rozdaný v laviciach.

  Pristúpime k schvaľovaniu programu schôdze Národnej rady Slo-venskej republiky.

  Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Pýtam sa, či chce niekto z prítomných pánov poslancov navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu 2. schôdze Národnej rady. Konšta-tujem, že nie je to tak.

  Dávam hlasovať o programe schôdze ako celku, tak ako ste ho dostali v návrhu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 129, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme program 2. schôdze Národnej rady Slo-venskej republiky schválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, za členov vlády a štátnych tajomníkov ministerstiev boli vymenovaní aj niektorí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 4 ústavného zákona č. 119/1995 Z. z. ich mandát poslanca počas výkonu funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Preto som podľa zákona o voľbách vyzval predsedov príslušných politických strán, aby mi oznámili mená náhradníkov na neuplatňované mandáty, ktoré som postúpil mandátovému a imunitnému výboru na prerokovanie. Mandátový a imunitný výbor prerokoval nastúpenie náhradníkov na neuplatňované mandáty a zaujal k návrhom príslušné stanovisko.

  Prosím teraz predsedu mandátového a imunitného výboru pána Ľubomíra Lintnera, aby podal

  správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pán poslanec, pán predseda výboru, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán premiér, vážení členovia vlády, Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma poveril, aby som Národnej rade podal nasledovnú správu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prezident Slovenskej republiky vymenoval 16. októbra 2002 podľa čl. 102 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky za predsedu a členov vlády poslancov: Mikuláša Dzurindu, Pála Csákyho, Ivana Mikloša, Roberta Nemcsicsa, Daniela Lipšica, Vladimíra Palka, Ivana Šimka, Eduarda Kukana, Pavla Prokopoviča, Rudolfa Zajaca, Lászlóa Miklósa, Lászlóa Gyurovszkého, Martina Fronca a Rudolfa Chmela. Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje.

  Vláda Slovenskej republiky vymenovala 23. októbra 2002 poslancov Józsefa Berényiho, Branislava Opaterného, Františka Tótha a Lászlóa Szigetiho za štátnych tajomníkov. Podľa čl. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov ak bol za štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Podľa § 48 ods. 1 a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhrad-níka určí politická strana.

  V týchto súvislostiach Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej schôdzi 5. novembra 2002 konštatoval, že na neuplatňované mandáty poslancov Mikuláša Dzurindu, Eduarda Kukana, Ivana Mikloša, Ivana Šimka, Pála Csákyho, Lászlóa Miklósa nastúpili náhradníci podľa určenia príslušných politických strán 15. októbra 2002 a zložili sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Príslušné politické subjekty určili náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov takto: Slovenská demokratická a kresťanská únia oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Pavla Pro-kopoviča náhradníka Vladimíra Horáka, Strana maďarskej koalície-MKP oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Lászlóa Gyurovszkého náhradníka Lajosa Ladányiho, namiesto neuplatňovaného mandátu poslanca Lajosa Szigetiho náhradníka Istvána Pásztora, namiesto neuplatňovaného mandátu poslanca Józsefa Berényiho náhradníka Jánosa Szigetiho, Kresťanskodemokratické hnutie oznámilo, že určilo na neuplatňovaný mandát poslanca Daniela Lipšica náhradníka Jozefa Miklušičáka, na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Fronca náhradníčku Máriu Majdovú, na neuplatňovaný mandát poslanca Vladimíra Palka náhradníčku Máriu Sabolovú, Aliancia nového občana oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Rudolfa Chmela náhradníka Vlastimila Ondrejku, na neuplatňovaný mandát poslanca Roberta Nemcsicsa náhradníka Imricha Hamarčáka, na neuplatňovaný mandát poslanca Rudolfa Zajaca náhradníka Petra Biroša, na neuplat-ňovaný mandát poslanca Branislava Opaterného náhradníčku Kamilu Jandzíkovú, na neuplatňovaný mandát poslanca Františka Tótha náhrad-níčku Ivetu Henzélyovú.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej schôdzi zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie a jej súčastí, že všetci určení náhradníci na neuplatňované mandáty sú uvedení v prehľadoch kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušných politických subjektov. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníkov, platnosť ich nastúpenia a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa čl. 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca a na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení.

  Pán predseda, teraz vás chcem poprosiť, páni poslanci majú uznesenie v laviciach, čítal by som v podstate to isté, čo obsahovala správa, či je nutné čítať návrh uznesenia.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či pán predseda mandátového a imunitného výboru má predniesť ústne návrh uznesenia, ktorý ste dostali písomne do lavíc. Nie.

  Ďakujem, pán predseda. Prosím, zaujmite miesto určené pre navr-hovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa hlási niekto do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak, preto vyhlasujem roz-pravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pánovi predsedovi mandátového a imunitného výboru.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorý máte rozdaný v laviciach. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predložil mandátový a imunitný výbor k nastúpeniu náhradníkov na neuplatňované mandáty. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 131 za návrh, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh uznesenia Národná rada schválila, v súlade s odporúčaním mandátového a imunitného výboru podľa § 48 ods. 6 zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov som vyhlásil na neuplatňované mandáty poslancov nastúpenie náhradníkov, ktorými sú Vladimír Horák, Lajos Ladányi, Jozef Miklušičák, Mária Majdová, Mária Sabolová, Vlastimil Ondrejka, Imrich Hamarčák, Peter Biroš, István Pásztor, János Szigeti, Kamila Jandzíková, Iveta Henzélyová.

  Osvedčenia o tom, že ste sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 5. novembra 2002, vám budú odovzdané po zložení sľubu.

  Prosím teraz náhradníkov, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Pristúpime k

  skladaniu sľubu náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo „sľubujem“ a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím teraz náhradníkov, ktorých som menoval, aby pristúpili pred rečnícke miesto a do mojich rúk zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Prosím prítomných pánov poslancov, aby počas slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli.

  Prosím pána podpredsedu Národnej rady pána poslanca Vetešku, aby prečítal ústavou predpísaný sľub.

 • „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

  (Akt skladania sľubu poslancov.)

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že náhradníci na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

  Dovoľte, aby som zaželal novým poslancom veľa úspechov v práci v Národnej rade Slovenskej republiky v nadchádzajúcom volebnom období.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem krátku 5-minútovú technickú prestávku pre technikov, aby mohli zapracovať mená nových poslancov do hlasovacieho systému.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, technici mi oznámili, že skončili s evidenciou novonastúpených pánov poslancov, ktorí od tejto chvíle majú k dispozícii svoje hlasovacie karty, preto môžeme pokračovať v rokovaní 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ďalším bodom programu, ktorým je návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, páni poslanci, páni ministri, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále.

  Páni poslanci, skôr ako pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, chcem vás upozorniť, že podľa § 32 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku do rokovacej sály je zakázané nosiť a používať mobilné telefóny. Týka sa to, samozrejme, aj členov vlády. V prípade nerešpektovania tohto ustanovenia je v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku možno poslanca, ktorý porušuje § 32 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, vykázať z rokovacej miestnosti. Prosím, aby ste dôsledne toto ustanovenie rokovacieho poriadku dodržiavali počas rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pristúpime k bodu programu, ktorým je

  návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 25, bol vypracovaný na základe návrhov príslušných poslaneckých klubov, za ktoré jednotliví páni poslanci dnes začali uplatňovať svoj mandát.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa ústne nehlási z prítomných pánov poslancov nik, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia, ktorý ste dostali a máte rozdaný v lavici ako tlač 25. Dávam hlasovať, páni poslanci, o návrhu na voľbu poslancov Národnej rady za členov výborov, tak ako je návrh uvedený v tlači 25.

  Odporúčam, aby sme pri hlasovaní o zaradení poslancov do výborov hlasovali spoločne o všetkých návrhoch. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 137 za návrh, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila poslan-cov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalším bodom programu 2. schôdze Národnej rady je

  návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej repub-liky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov.

  Návrh, ktorý pripravil zahraničný výbor, ste dostali ako tlač 26. Súčasťou materiálu je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím teraz predsedu zahraničného výboru pána poslanca Figeľa, aby návrh zahraničného výboru uviedol v Národnej rade. Nech sa páči, pán predseda zahraničného výboru.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážená Národná rada a členovia vlády Slovenskej republiky, v súvislosti s ustanovením nového zákonodarného zboru má Slovenská republika povinnosť menovať nové stále delegácie Národnej rady do medzinárodných parlamentných organizácií, v ktorých má buď plné, alebo asociované členstvo.

  Svojím listom som oslovil všetkých predsedov parlamentných poslaneckých klubov Národnej rady s požiadavkou na menovanie ich zástupcov v stálych delegáciách do nasledovných organizácií: do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, Spoločného parlamentného výboru Slovenskej republiky a Európskej únie, do Konventu o budúcnosti Európskej únie, do Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej organizácie, do Parlamentného zhromaždenia Stredoeurópskej iniciatívy, do Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spo-luprácu v Európe, do Parlamentného zhromaždenia Západoeurópskej únie a aj skupiny poslancov so štatútom pozorovateľa v Európskom parlamente.

  Zahraničný výbor sa týmito návrhmi zaoberal na svojej 2. schôdzi 30. októbra a schválil návrh na vymenovanie vedúcich stálych delegácií a členov týchto delegácií vychádzajúc z návrhov klubov. Bolo k tomu prijaté platné uznesenie č. 5. Výnimkou z tohto zoznamu je Medzi-parlamentná únia, kde vymenovanie zástupcov stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky bude v neskoršom období, pretože sa kreuje z tých, ktorí sa do členstva Medziparlamentnej únie prihlásia spomedzi poslancov nášho parlamentu.

  Vážený pán predseda, keďže všetci členovia Národnej rady majú návrhy delegácií v predmetnej tlači 26, považujem to za dostatočnú informáciu na úvod tohto bodu, aby som nemusel čítať všetky pred-ložené mená.

 • Ďakujem, pán predseda. Pro-sím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto z prítomných pánov poslancov prihlásiť do rozpravy ústne, keďže písomne som nedostal žiadne prihlášky. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán predseda zahraničného výboru odporúča, aby hlasovanie o vymenovaní vedúcich a členov stálych delegácií Národnej rady sme vykonali verejne a o všetkých navrhovaných kandidátoch tak, ako sú uvedení v uznesení zahraničného výboru, ktoré máte ako tlač 26, hlasovali naraz. Pýtam sa, páni poslanci, či je s takýmto návrhom súhlas. Áno.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia zahraničného výboru, ktoré máte v tlači 26. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 136 za návrh, 1 proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie k návrhu zahraničného výboru na vymenovanie poslancov za vedúcich stálych delegácií Národnej rady do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov.

  Ďakujem predsedovi zahraničného výboru pánovi poslancovi Fige-ľovi za uvedenie návrhu uznesenia zahraničného výboru.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vám oznámiť, že na základe dohody v poslaneckom grémiu bolo odporučené bod interpelácie zaradiť na 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, a to na termín 14. novembra 2002, t. j. na budúci týždeň vo štvrtok, keď budú môcť poslanci mať možnosť bezprostredne po hodine otázok interpelovať členov vlády Slovenskej republiky.

  Ďalej vás chcem informovať, že na základe dohody poslaneckého grémia budú interpelácie vždy pravidelným bodom programu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, vždy druhý týždeň rokovania schô-dze Národnej rady.

  Chcem upozorniť, že ak poslanci chcú podať interpelácie, odpo-rúčam, aby podľa § 129 zákona o rokovacom poriadku tieto podali písomne, aby mohla začať plynúť 30-dňová zákonná lehota pre členov vlády na podané písomné interpelácie a ich odpovede.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto sme rokovanie 2. schôdze Národnej rady vyčerpali, vyhlasujem 2. schôdzu za skončenú.

  Zároveň vyhlasujem krátku prestávku, aby sa poslanci mohli zapísať do prezenčnej listiny a overiť prítomnosť na rokovaní 3. schôdze Národnej rady. Budeme pokračovať o 14.10 hodine.

 • Rokovanie 2. schôdze NR SR sa skončilo o 13.59 hodine.