• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, o chvíľočku začneme rokovať. Otváram rokovanie 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal z poverenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Nech sa páči.

 • Prezentácia.

 • Zisťujem, že je prítomných 87 poslancov, to znamená, že Národná rada je schopná sa uznášať.

  Na 19. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú páni poslanci: pán poslanec Tomáš Galbavý a Maroš Kondrót. Náhradníkmi budú pán poslanec Heriban a Jozef Šimko. Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Abelovský, Brhel, Cagala, Danko, Duray, Elsner, Fajnor, Gaľa, Kiňo, Murgaš, Nemcsics, Rusnák, Tóth, Vážny, pani poslankyňa Záborská, Zmajkovičová... Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský a poslanci: Beáta Brestenská, Gábor Gál, Pavol Minárik, Boris Zala a ďalej na zahraničnej služobnej ceste sú ďalší poslanci a poslankyne: Edita Angyalová, Edit Bauer, Anton Blajsko, Peter Bódy, Jozef Burian, Eva Černá, Mária Demeterová, Igor Federič, Jozef Hrdlička, Jozef Mikuš, Ľubica Navrátilová, Branislav Opaterný, Klára Sárközy, Vojtech Tkáč a poslanci Árpád Duka-Zólyomi a Ján Figeľ. Pán poslanec, s radosťou zisťujem, že pán poslanec Opaterný je tu, to znamená, že na tú zahraničnú cestu s ostatnými poslancami ste nešli.

  Ďakujem. Schôdza bola zvolaná s navrhnutým programom, a to

  žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pristúpime teda k schvaľovaniu návrhu programu 19. schôdze Národnej rady. Má niekto z vás návrhy k programu? Konštatujem, že nie je to tak. Takže dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 107 poslancov, za návrh hlasovalo 105, proti 2.

  Konštatujem, že sme program 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Teda pristúpime k rokovaniu o žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Dostali ste žiadosť Generálnej prokuratúry z 26. novembra 2003, evidovanej pod číslom VII GPt 249/03, ako tlač 482. Správu mandátového a imunitného výboru o výsledku zistení výboru pri prerokúvaní žiadosti máte v tlači 482a. Alebo keď nie, tak za chvíľočku toto budete mať na stole. Teraz dávam slovo predsedovi mandátového a imunitného výboru poslancovi Ľubomírovi Lintnerovi, aby podal správu výboru spolu s návrhom uznesenia. Nech sa páči, pán predseda výboru, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja len chcem ctené kolegyne a kolegov poprosiť o trochu trpezlivosti, správa sa rozmnožuje, bude vám rozdávaná počas môjho čítania. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokúvaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Generálny prokurátor Slovenskej republiky listom číslo VII GPt 249/2003 z 26. novembra 2003 predložil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dr. Gabriela Karlina. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 474 z 26. novembra 2003 pridelil predmetnú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, aby podľa § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na 10. schôdzi výboru dňa 27. novembra 2003. Na tejto schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa so súhlasom výboru podľa § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zúčastnil riaditeľ Úradu špeciálneho prokurátora Dr. Ján Bernát, vyšetrovateľ odboru závažnej trestnej činnosti Banská Bystrica Ing. František Vrubeľ a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Béla Bugár. Riaditeľ Úradu špeciálneho prokurátora Dr. Ján Bernát vo svojom úvodnom vystúpení uviedol, že všetky údaje potrebné pre posúdenie dôvodnosti na trestné stíhanie sú uvedené v žiadosti a preto k predloženej žiadosti nemá viac čo dodať. Potvrdil, že boli použité osobitné prostriedky, ktoré v tomto štádiu vyšetrovania nemôže konkretizovať. Všetky zákonné podmienky na vznesenie obvinenia sú splnené. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov umožnil poslancovi Dr. Gabrielovi Karlinovi účasť na schôdzi výboru a vyjadriť sa k žiadosti. Poslanec Dr. Gabriel Karlin uviedol, že celú kauzu považuje za podvrh namierený voči jeho osobe. Stretnutie v Banskej Bystrici v jeho poslaneckej kancelárii sa uskutočnilo z iniciatívy pána Juraja Hromadu, ktorý naliehal na stretnutie s pánom Milanom Mrázom. Menovaných v kancelárii zoznámil, aby si navzájom prediskutovali svoje problémy. Ako ďalej uviedol pán poslanec Gabriel Karlin, položil svoj kufrík na stôl, odišiel na WC, žiadne peniaze nevidel ani o nich nič nevedel. Keď sa vrátil, pristúpil k nemu jeden zo skupiny policajtov s tým, že v kufríku sú ich veci a že má povolenie na prehliadku. Prítomní členovia policajnej skupiny vykonali prehliadku. Poslanec Gabriel Karlin zdôraznil, že policajti presne vedeli, kde sa nachádzajú peniaze. Ďalej pán poslanec Karlin uviedol, že v živote nezobral žiadny úplatok, nebol na to odkázaný. Súčasne uviedol, že nevie posúdiť, či to bol podraz od pána Hromadu voči jeho osobe. Ďalej uviedol, že peniaze boli v kufríku v zalepenej obálke, peňazí sa nedotkol. Podľa jeho názoru sa stal obeťou v celej kauze len tým, že sa v tej dobe zdržiaval v kancelárii v Banskej Bystrici. Riaditeľ Úradu špeciálneho prokurátora Dr. Ján Bernát a vyšetrovateľ Ing. František Vrubeľ odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy. V tejto súvislosti uviedli, že v ďalšom priebehu vyšetrovania budú zabezpečené ďalšie dôkazy, o ktorých sa v súčasnosti nemôže hovoriť. Sú viazaní mlčanlivosťou aj v prípade použitia technických prostriedkov, ktoré boli využité pri danej akcii. V doterajšom priebehu vyšetrovania zabezpečili všetky dôkazy, na ktoré ich príslušný zákon oprávňoval. Budú zabezpečené aj dôkazy na prospech obvineného alebo potenciálne obvineného. Vyšetrovateľ vylúčil použitie agenta provokatéra, ktoré označil za výmysel médií. Všetky dôkazy budú podrobne popísané po vyhodnotení dokazovania. Budú vypočutí aj ďalší svedkovia, ktorých je asi 40. Vydanie súhlasu na väzbu poslanca Gabriela Karlina je motivované tým, že je predpoklad ovplyvňovania svedkov. Ďalej predstaviteľ prokuratúry a vyšetrovateľ uviedli, že pán Hromada bol vypočutý dozorujúcou prokurátorkou zhodne s oznámením a logickým spôsobom popísal priebeh uvedených skutočností. Pán Hromada uviedol, že poslanec Gabriel Karlin bol prvou kontaktnou osobou a potvrdil priebeh skutočného deja medzi tromi zúčastnenými.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu, ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ďalej na základe vyjadrenia riaditeľa Úradu špeciálneho prokurátora a vyšetrovateľa obzvlášť závažnej trestnej činnosti z Banskej Bystrice a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o časti A návrhu uznesenia výboru, v ktorom výbor zisťuje, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sú dané podmienky v prípade na trestné stíhanie, v prípade žiadosti na splnenie podmienok na jeho vzatie do väzby výbor neprijal platné uznesenie. Ďalej výbor v časti B odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 77 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada vydala súhlas na trestné stíhanie, v prípade vzatia do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dr. Gabriela Karlina výbor neprijal platné uznesenie. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh uznesenia, alebo spomínaný návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedu výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení mandátového a imunitného výboru a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám preto Národnej rade Slovenskej republiky nasledovný návrh uznesenia a odporúčam, aby sa o oboch častiach uznesenia, to je o časti A a o časti B hlasovalo osobitne. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 27. novembra 2003 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03 o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie a na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky - a keďže už, verím, že máte to uznesenie v laviciach, tak nebudem znovu čítať tie čísla -, po oboznámení sa so žiadosťou a v súlade s príslušnými ustanoveniami či ústavy či rokovacieho poriadku a) vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Karlina na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03 b) vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Karlina na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03. Pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda výboru. Prosím vás, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a zároveň vás prosím, aby ste plnili aj funkciu spravodajcu. Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku pánov poslancov. Konštatujem, že traja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Takže v rozprave vystúpi pán poslanec Veteška, pripraví sa pán poslanec Cabaj a potom ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Ďaďo. Pán podpredseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Sú chvíle, keď sa človeku nechce hovoriť, pretože táto snemovňa je na to, aby sme tu prerokúvali to, čo svedčí o pokroku v rozvoji štátu, hlavne v rozvoji jeho ekonomiky, aby sme tu prerokovali skutočnosti, ktoré majú hovoriť o tom, aby ľudia cítili, že snemovňa zastupuje občanov. Máme tu hovoriť o tom, aby sme pomáhali odstraňovať aj nešváry, ale dôležité je, aby sme vždy tu hovorili o tom, aby zákon dostal najvyššiu hodnotu, aby v tejto snemovni zákon dostal aj určitú oslavu.

  Napriek tomu, že som tento úvod si nemohol odpustiť, chcem vám hneď na začiatok za klub poslancov Ľudovej strany za Hnutie za demokratické Slovensko povedať, že hoc ide opäť o poslanca Hnutia za demokratické Slovensko, nebudeme vyvíjať žiadne diskusie na tému politika, politikárčenie, nebudeme vyvíjať žiadne diskusie na tému útok proti našej Ľudovej strane. To nech si ľudia zhodnocujú z hľadiska posledného vývoja alebo nadchádzajúceho vývoja, každý podľa svojej úvahy. Včera, keď sme sa dozvedeli, že deje sa stav, ktorý nezodpovedá nášmu želaniu, keď sme sa dozvedeli prakticky ešte predvčerom večer o tom, že jeden z našich poslancov je v situácii, keď, ťažko ju popísať, keď práve vtedy sa vyskytovali skutočnosti o možnosti začatia trestného stíhania, sme jasne „deklarovali“ stanovisko, že ak zákon ukáže, že náš pán poslanec urobil alebo podieľal sa na páchaní trestného činu, nebude Hnutie za demokratické Slovensko využívať ani právne kľučky, ani politickú diskusiu a nebude zneužívať ani tento parlament.

  Keď už Hnutie za demokratické Slovensko má tu „česť a povinnosť“ preglgnúť prvý raz v histórii tohto parlamentu, že poslanec našej Ľudovej strany spadol do siete, ktorá sa tu dlhodobo a neúspešne naťahuje, a patrila by, aby tá sieť padla aj na iných a na mnohých, na ďaleko väčšie, „ľudovo povedané“, ryby, tak túto robotu si odnesieme na svojich pleciach, vrátane zodpovednosti spokojným pohľadom každému z vás do očí a aj našim spoluobčanom.

  Včera a predvčerom večer sme počas celého dňa vydávali správy, ktoré boli reakciou na médiá. Čo urobíte s týmto poslancom, čo urobia preferencie s vašou stranou, či nestratí pozíciu parlament vďaka poslancovi za HZDS? Chcem vám povedať, že nie. Nestratia sa preferencie ani Ľudovej strany HZDS, nestratia sa preferencie ani parlamentu, našej snemovne, ak budeme dodržiavať zákon a budeme veci riešiť tak, ako väčšina občanov očakáva, tak ako - a za to ďakujem -, médiá včera priniesli ako informáciu číslo jeden našej spoločnosti. Keď hovorím o informácii číslo jeden o našej spoločnosti, je mi ľúto, že takýto prípad sa stal informáciou číslo jeden, pretože informáciou číslo jeden v našej spoločnosti je stav našej spoločnosti a ten nie je dobrý. Nie je však toto miesto, aby som túto tému ďalej rozvíjal.

  Zaujali sme stanovisko, ak pán poslanec Karlin sa zúčastnil páchania trestného činu takým spôsobom, že v mandátovom a imunitnom výbore sme všetci zástupcovia a celý mandátový a imunitný výbor odsúhlasili jeho predbežné zadržanie, pričom sme povedali, ak sa objavia nové skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť stav a povahu veci v prospech obvineného, čo je v súlade so zákonom, a mojou povinnosťou je ako predsedu poslaneckého klubu vždy vystúpiť, aby som k situácii zaujal stanovisko, a preto aj tak činím teraz. Ako keby sme predvídali, naozaj do večera vyskytli sa niektoré nové skutočnosti, alebo do rána, a do včerajšieho večera pokračovalo to. Jednoducho, tie úkony vyšetrovateľov neboli ešte spresnené a nám je dnes jasné, že minimálne vystúpenie agenta, nehovoríme agenta provokatéra, aby sme sa presne vyjadrovali, minimálne vystúpenie agenta v televízii a dnes zverejnené aj v tlači v priamej reči spochybňuje stanoviská, ktoré nám dali vyšetrovatelia, a spochybňuje aj mieru zavinenia nášho kolegu poslanca.

  Predpokladám, že asi o vine veľa rečí nebude, predpokladám, že orgány činné v trestnom konaní hlavne v tých prípravných fázach majú zdokumentovaný stav, o ktorom asi nebude veľa diskusie, ale stav je taký, keď priamy aktér a priamy štartér tohto podujatia niečo povedal 6. augusta a niečo povedal včera večer v televízii. Čo to je za človeka, je vydierateľný, vydiera ho niekto, je sám napojený na činnosť, ktorej sa musí podriadiť? Nevolám po žiadnom zľahčovaní situácie, iba hovorím, že ak chceme riešiť situáciu, vieme riešiť korupciu v štáte a v krajine, tak ju musíme riešiť dôsledne a nezľahčovať si situáciu zapájaním možno aj nedôveryhodných osôb a osobností, pretože je to nedôstojné.

  Ďalej chcem povedať, že máme pochybnosti o tom aj v tej súvislosti, že sme vypočuli nášho pána poslanca Karlina, tak ako to bolo v správe mandátového a imunitného výboru a nemohol nám vyšetrovateľ z objektívnych dôvodov ďalej dokumentovať tú trestnú činnosť v takom rozsahu, aby sme nadobudli presvedčenie, on však preto nemohol urobiť, aby mohli svoje procesné úkony dotiahnuť do konca.

  Chcem vám ešte raz povedať, proces sa začal, ten proces bude v spoločnosti pokračovať a bodaj by sme všetci našli dosť sily a odvahy, aby aj toto pomohlo zlepšovaniu stavu našej spoločnosti. Obraz je však taký, že kriminalita sa pácha tam, kde je nízka ekonomika. A možnože aj tým smerom by mali politické a parlamentné strany nachádzať cestu k vzájomnému porozumeniu a hľadať cesty a východiská k reálnemu životu, aby sa náhodou neskĺzla atmosféra spoločnosti, že keď tečie krv, poďme tam všetci. Niekde som na chodbe započul, že ak náhodou bude sa prerokúvať v budúcnosti iný prípad a bude mať inú hodnotu, inú cenu, inú sumu, možno, že budeme musieť pristaviť ešte aj balkón, aby sa všetci novinári, ktorí sa práve teraz zbehli, ktorí sa možno k vážnym ekonomickým otázkam nezbehnú.

  Chcem vám povedať, HZDS berie toto jarmo na seba, je to jeden z nás poslancov, ale budeme dbať o to, aby sa jeho ľudské práva zachovávali, aby sa mal možnosť pán poslanec „vyviňovať“ v súlade so zákonom a zákonnosť aby sa dodržiavala. Nedávame ruky preč od poslanca, ale dávame priestor pre právo, a tak sa aj vyjadríme pri hlasovaní. Budeme určite hlasovať, rozhodujúca väčšina aj našich poslancov je za to, aby pán poslanec Karlin bol zbavený imunity a aby mohol sa „vyviniť“ v procesnom konaní. Vyslovujem to s dôverou, že takto budú konať aj orgány činné v trestnom konaní. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi podľa dohody pán poslanec Ďaďo, ako posledný pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážená početná novinárska verejnosť, v mene poslaneckého klubu Komunistickej strany Slovenska som povinný dnes zaujať i v mene svojom stanovisko k danému prípadu. Zatknutie nášho kolegu a vážne podozrenie zo spáchania trestného činu načas odvrátilo pozornosť verejnosti od takých dôležitých vecí, ako je zákon zákonov, to je štátny rozpočet. A celá spoločnosť sa začala zaoberať prípadom Karlin. Komunistická strany Slovenska jasne konštatuje, že úplatkárstvo, korupciu a klamstvo vždy odsudzuje a žiadam voči týmto javom jasný a tvrdý postup orgánov činných v trestnom konaní bez ohľadu na to, či ide o komunistu, člena inej politickej strany alebo radového občana Slovenskej republiky.

  Dnešná mimoriadna schôdza je o to ťažšia, že na nej rokujeme o jednom z nás, o jednom z nás, ústavných činiteľov. Postup mandátového a imunitného výboru ako celku preukázal jednoliatosť a zásadovosť pri vyjadrení súhlasu na zadržanie nášho kolegu. Zároveň dal verejnosti najavo, že špekulácie o rôznej falošnej kolegialite medzi poslancami pri porušovaní zákonov a stále tlaky na imunitu poslancov sú prinajmenšom diskutabilné, lebo poslanci nemajú záujem na tom, aby v podstatných a opodstatnených prípadoch bránili zatknutiu či trestnému stíhaniu ktoréhokoľvek z našich kolegov. Dôkazom tejto situácie je i skutočnosť, že doposiaľ za posledné dve volebné obdobia sa nestalo, aby táto Národná rada nedala súhlas na trestné stíhanie, pokiaľ bol predložený takýto návrh Národnej rade. Verím, že i dnes sa tak stane a za poslanecký klub Komunistickej strany Slovenska prehlasujem, že budeme hlasovať za pozbavenie imunity nášho kolegu, ktorý svojím činom vrhol tieň tak na svoju osobu, možno i na politickú stranu, ale rozhodne na rodnú stranu a na nás poslancov ako na celok. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou ako jediný pán poslanec Mečiar. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, podľa článku 78 odsek 5 ústavy, ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. Pán poslanec, ktorý nie je prítomný a o ktorom rokujeme, nie je vo väzbe. Prečo nie je na rokovaní Národnej rady?

 • Pán predseda, včera ste to mohli zistiť, ale, samozrejme, predseda mandátového a imunitného výboru vám môže povedať, alebo vaši poslanci, ktorí sú v tom výbore, že výbor dal súhlas. To znamená, že 48 hodín je vo vyšetrovačke. Nech sa páči, pán poslanec Cabaj, máte slovo. A tá lehota uplynie o 14.50. Pán poslanec Cabaj, môžete vystúpiť.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil v rozprave pri prerokúvaní tejto správy. Len pre poriadok, pán predsedajúci, treba povedať, že je v cele predbežného zadržania.

 • Áno, ospravedlňujem sa, už som zistil aj ja medzitým.

 • Dovoľte, aby som v zmysle rokovacieho poriadku v rozprave predložil procedurálny návrh, a myslím, že v tomto budeme „zhodní“ s pánom predsedom mandátového a imunitného výboru, pretože on už vo svojom vystúpení niečo podobné predložil, ale vzhľadom na to, že všetky tieto návrhy musia odznieť v rozprave, tak preto predkladám procedurálny návrh, aby sme pri hlasovaní hlasovali osobitne o bode A, osobitne o bode B. To len pre poriadok, aby sme si ctili rokovací poriadok.

  Dovoľte však, aby som reagoval na dve veci. Keď si pozriete materiál, tlač 482, žiadosť, myslím, že je to druhá strana, tretí odsek: „V tejto trestnej veci boli použité aj ďalšie osobitné prostriedky dokazovania, spôsobilé preukázať priebeh skutku, z ktorého spáchania je inžinier Milan Mráz obvinený a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doktor Gabriel Karlin podozrivý“.

  Chcem upozorniť na túto skutočnosť. Keď sme sa pýtali vyšetrovateľa, aké ďalšie veci sú, tak pán vyšetrovateľ vyjadril svoj názor, že jeho osobné presvedčenie je v tom, že vedia zdokumentovať všetky následné náležitosti, ale vzhľadom na to, že majú procesné problémy, nemôže zatiaľ ani mandátový a imunitný výbor informovať, „...pretože je to uvalené štátnym tajomstvom“. Doslovne tak, ako to bolo povedané. Takže len pre poriadok k tejto záležitosti.

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte však, aby som vás požiadal, alebo tak ľudsky poprosil. Počuli sme už stanovisko nášho poslaneckého klubu, ako sa poslanecký klub postaví k prerokúvaniu danej problematiky. Myslím, že aj včerajší postoj členov nášho poslaneckého klubu, ale aj dnešný jasne dáva odpoveď, že máme záujem, aby sa veci riešili, ale dovoľte povedať názor, že nezastávam osobne názor, že je potrebné, aby náš kolega bol riešený v ďalšom procesnom konaní, tak ako to zabezpečili vyšetrovatelia, aby bol riešený väzobne. Chcem vás skutočne poprosiť, aby sme odopreli tento súhlas na väzobné stíhanie nášho kolegu vzhľadom aj na to, že začína veľmi dôležitá schôdza Národnej rady, na ktorej, myslím, že to uznáte všetci spoločne, bude potrebná účasť každého poslanca, aby si mohol plniť svoje poslanecké povinnosti. Takže budem vám veľmi povďačný, ak môj apel u vás nájde aj odozvu. Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediná pani poslankyňa... Mýliť sa je ľudské, znovu, dvaja poslanci, traja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Ako prvá pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Len jednu veľmi krátku poznámku. Som členka mandátového výboru a špeciálne moja otázka bola na prokurátora, vyšetrovateľa, či sú iné dôkazné dokumenty na to, aby bola potrebná väzba. Bolo teda odpovedané, že sú, sú iné dôkazné materiály, o ktorých však, tak ako už tu zaznelo v rozprave, nie je možné nás verejne informovať. Myslím si, že to treba tiež povedať, že ak sú nejaké dôkazy na to, že by bolo ovplyvňovanie svedkov, myslím si, že aj tak bude musieť veľmi rýchlo sudca rozhodnúť, ako bude ďalej pokračovať. Čiže myslím, že sú dôvody na to, aby sme veľmi pokojne hlasovali za obidve uznesenia kladne.

 • Ďalej s faktickou pán poslanec Polka. ..

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som sa formou faktickej poznámky vyjadriť a skôr opýtať pána predsedu mandátového a imunitného výboru, prípadne iných členov, v súvislosti s vyjadrením vyšetrovateľa, že tie osobitné prostriedky dokazovania boli použité a nemôže o nich hovoriť pre štátne, asi nie štátne, ale služobné tajomstvo, či tam aspoň padla otázka, či tieto osobitné prostriedky boli použité so súhlasom zákonného sudcu. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou ako posledný pán poslanec Krajči, nech sa páči...

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som v súvislosti s prípadom, ktorý prerokúvame, chcel poukázať len na niekoľko skutočností, ktoré sa týkali zbavenia imunity poslanca, predovšetkým v tom, že podľa ústavy má každý právo očistiť svoje meno pred súdom. To, čím sa tu často argumentovalo. Na druhej strane chcem povedať, že ide o isté prieťahy v trestnom konaní vo veci aj, ktorá bola otvorená voči mojej osobe, a napríklad človek nemá právo a možnosť svoje meno potom takýmto spôsobom očistiť. Chcem preto povedať, že pokiaľ vydáme súhlas na zbavenie imunity poslanca Karlina, prajem mu, aby sa domohol tohto svojho práva čím skôr a tak, aby na súde sa mohlo preukázať o jeho vine a nevine, a nie v procese trestného konania. Ďakujem.

 • Pán poslanec Cabaj, nech sa páči, môžete reagovať na faktické poznámky...

 • Ďakujem pekne za slovo. Reakcia bude iba jedna a to v súvislosti s otázkou pána Polku, skutočne sme sa pýtali pána vyšetrovateľa, jeho odpoveď znela, žiadali niektoré špeciálne prostriedky, o ktoré teda žiadali, súhlas, nie na všetky dostali súhlas, na ktoré dostali súhlas, tie budú použité v ďalšom pokračovaní.

 • Pán poslanec Fico, predpokladám, že procedurálny? Takže týmto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán poslanec Fico, nech sa páči, procedurálny. Až potom vám dám slovo...

 • Ďakujem, pán podpredseda. V mene troch poslaneckých klubov žiadam päťminútovú prestávku pred záverečným hlasovaním.

 • Pred hlasovaním. Päť minút stačí.

 • Dobre. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem. Pán navrhovateľ alebo teda predseda výboru, chcete sa vyjadriť v rozprave? Nech sa páči, samozrejme, máte možnosť.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. K niektorým veciam, samozrejme, áno. Všetci si - a vychádza to aj z tých vystúpení, ktoré tu zazneli -, si uvedomujeme, že sa tu stretávame v skutočne vo vážnej záležitosti, ktorá vrhá temné svetlo nielen na samotného pána poslanca Karlina, ale na celý zákonodarný zbor. Ja by som chce pri tejto príležitosti zdôrazniť, že skutočne nie sme tu preto, aby sme rozhodovali o otázkach viny. Sme tu preto, aby sme v takej dôležitej veci dali priestor pre činnosť orgánov, ktoré túto záležitosť vyšetrujú. Chcem ako predseda mandátového výboru skutočne oceniť v tejto záležitosti postoj poslancov Hnutia za demokratické Slovensko, lebo ani pri jednom rokovaní nezaznelo z ich strany žiadne spochybnenie, žiadne postoje, ktoré by súviseli s nejakým náznakom, že ide o politickú účelovosť, skutočne chcem oceniť. Citlivá záležitosť, ktorá zaznela v rozprave, je samozrejme posúdenie žiadosti v otázke umožnenia trestného stíhania a v otázke umožnenia súhlasu s väzbou. Chcem vám ako predseda mandátového výboru povedať - a naznačila to už aj pani poslankyňa Sabolová -, podľa môjho názoru sú jednoznačné dôvody na to, aby sa vyjadril súhlas aj na väzbu. Nebola ešte uskutočnená konfrontácia práve preto, že sa nemohli s pánom poslancom Karlinom, práve preto, že Národná rada nevyjadrila súhlas, tak nemohli byť s ním žiadne kroky vykonané. To znamená, nie je uskutočnená ani konfrontácia s podnikateľom a ja sa domnievam, že práve tá je dôležitá a tam by sa nemal uskutočniť žiadny kontakt.

  To sa týka poznámky pána poslanc Cabaja. A preto ja sa prihováram, aby sa vyjadril kladný súhlas aj za väzbu. Čo sa týka poznámky pána poslanca Mečiara, umožnenie účasti pána poslanca Karlina, my sme počas včerajšieho celého popoludnia - a chcem tu vysoko oceniť činnosť podpredsedu pána Bélu Bugára, robili všetko preto, aby sa učinilo zadosť príslušnému ustanoveniu rokovacieho poriadku a bol pán poslanec Karlin prítomný na rokovaní mandátového a imunitného výboru, pretože, a mám to na A štvorke tu zdokumentované zo strany orgánov činných v trestnom konaní, že ich na pôsobenie so zadržanou osobou usmerňuje len Trestný poriadok a v rámci Trestného poriadku nie je nič, čo by im umožnilo predviesť poslanca, alebo umožniť mu účasť na pléne Národnej rady. Z toho titulu, preto pán poslanec Karlin nemôže byť za danej situácie, keď mandátový a imunitný výbor dal súhlas na zadržanie v rámci 48-hodinovej lehoty, nemôže byť prítomný na tomto pléne.

  Z mojej strany pán podpredseda všetko, môže sa pokračovať, čo sa týka, samozrejme, procedurálneho návrhu, ja som sám vo svojom vystúpení povedal, že navrhujem také hlasovanie, aby sa osobitne hlasovalo o časti A, osobitne o časti B, pretože tak ako som naznačil, práve tá druhá vec je citlivá predovšetkým z ľudského hľadiska, ja to vnímam predovšetkým z toho aspektu a ja budem navrhovať tiež osobitné hlasovania. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe žiadosti troch poslaneckých klubov vyhlasujem päťminútovú prestávku.

 • Prestávka 5 minút.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, budeme naďalej rokovať a, samozrejme, pristúpime k hlasovaniam. Prosím vás, pán predseda mandátového a imunitného výboru, aby ste uvádzali hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky a, samozrejme, v súlade s vaším návrhom a s návrhom pána poslanca Cabaja. Nech sa páči, pán predseda...

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dávam hlasovať aj v súlade s procedurálnym návrhom pána poslanca Cabaja, aj s mojím návrhom, o časti A uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítam ho, ako znie: „Národná rada Slovenskej republiky“, vynechávam všetky tie veci, ktoré sa týkajú žiadosti, „a) vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Karlina na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03.“ Pán podpredseda, dajte hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Hlasujeme o časti A návrhu uznesenia v správe mandátového a imunitného výboru o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Gabriela Karlina.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za návrh hlasovalo 108, 2 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Karlina na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

  Pán predseda, môžeme pristúpiť k ďalšiemu hlasovaniu.

 • Pán podpredseda, dajte hlasovať o časti uznesenia pod písmenom B, ktoré budem citovať: „Národná rada Slovenskej republiky b) vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Karlina na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 evidovanej pod číslom VII GPt 249/03“.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 109 poslancov, za návrh hlasovalo 83, proti 23, zdržali sa 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Karlina na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

  Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, páni poslanci. Tým sme program 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali. Takže 19. schôdzu Národnej rady skončím, považujem za skončenú. Dovidenia budúci týždeň.

 • Rokovanie 19. schôdze NR SR sa skončilo o 12.48 hodine.