• Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále.

  Chcem vás informovať, že včera dohoda na poslaneckom grémiu bola taká, že dnes budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním o včera prerokovaných vládnych návrhoch zákonov týkajúcich sa reformy verejnej správy. Keďže ale máme rozrokovaný návrh zákona o reforme školstva, by som odporúčal, keby sme teraz pokračovali v rokovaní rozpravou o tomto návrhu zákona a hlasovali o 11.00 hodine o prerokovaných návrhoch zákonov, pokiaľ bude všeobecný súhlas s takýmto postupom. Páni poslanci, včera sme skončili rozpravu o návrhu školského zákona, teraz by sme prerokovali ešte návrh zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ďalšie a o 11.00 hodine by sme hlasovali. Je s takýmto návrhom súhlas, páni poslanci? Áno. Ďakujem pekne.

  Prosím teraz pána ministra životného prostredia, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol a odôvodnil

  vládny návrh zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 316.

  Nech sa páči, pán minister.

  Ešte vás chcem informovať, páni poslanci, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali poslankyne Antošová, Zmajkovičová a poslanci Brhel a Žiak.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona o štátnej správe životného prostredia je relatívne jednoduchý. Ide o vrátenie sa približne ku stave, ktorý bol pred poslednou reformou štátnej správy, to znamená, že už úrady životného prostredia fungovali do roku 1996, takže máme v tomto určité skúsenosti. Štátna správa sa trošku rozšírila podľa kompetencií, ktoré pribudli životnému prostrediu v prístupovom procese k Európskej únii, ale v zásade všetky tieto činnosti aj v tomto momente vykonávajú odbory životného prostredia krajských a okresných úradov. Návrh ministerstva životného prostredia je 8 krajských úradov a 46 obvodných úradov životného prostredia. Myslím, pán predsedajúci, že toľkoto na úvod by postačovalo z mojej strany. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre životné prostredie a ochranu prírody poslancovi Petrovi Muránskemu a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som vás na základe poverenia výboru pre životné prostredie a ochranu prírody ako gestorského výboru pri prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informoval o výsledku rokovania výborov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 450 zo 17. septembra 2003 pridelila vládny návrh zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre verejnú správu, výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Vládny návrh zákon a o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory: výbor pre pôdohospodárstvo a výbor pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu neprijali uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené pod bodmi 1 až 13 v časti IV spoločnej správy. O odporúčaní a o hlasovaní budem potom informovať po rozprave.

  Nech sa páči, môžete otvoriť rozpravu, pán predsedajúci.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku pánov poslancov. Traja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Köteles, nech sa páči, pripraví sa pán poslanec Baška.

 • Vážená Národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby v mene skupiny poslancov som predložil doplňujúce návrhy k predloženému návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozmeňujúce návrhy boli prerokované s predkladateľom návrhu zákona, ktorý sa s nimi stotožňuje. Mnou predkladané pozmeňujúce návrhy jednoznačne určujú kritériá pre výber pracovníkov inšpekcie, krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov životného prostredia a obcí. Garantujú, aby aj vyhlášky krajských úradov životného prostredia boli pre verejnosť sprístupnené v tomto prípade na internete. Z legislatívnotechnického hľadiska upresňujú formulácie zákona a činnosť štátnej správy životného prostredia, zároveň vychádzajú z logiky novoprijatých zákonov a uznesení vlády Slovenskej republiky.

  Návrhy:

  Navrhujeme, že § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Zamestnanci inšpekcie, krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov životného prostredia a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou.“

  Druhý návrh: V § 12 sa vypúšťajú slová „na výkon niektorých činností v krajskom úrade životného prostredia, obvodnom úrade životného prostredia a inšpekcii“.

  Tretí návrh: Doterajší text čl. XIII sa označí ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie: „V § 11 ods. 11 sa vypúšťa slovo „svojom“.“

  Odôvodnenie: Program na zlepšenie kvality ovzdušia vydá krajský úrad životného prostredia vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a nie vo svojom vestníku. Tým umožníme pre verejnosť sprístupnenie k týmto materiálom.

  Štvrtý návrh: V celom texte prílohy č. 2 sa slová „odbor stavebnej inšpekcie“ nahrádzajú slovami „odbor krajinného plánovania“.

  Zákonom č. 417/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), sa zriaďuje Slovenská stavebná inšpekcia, ktorá je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vykonáva hlavný štátny stavebný dozor. V súvislosti s prechodom kompetencie stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú od 1. novembra 2003 práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia na Slovenskú stavebnú inšpekciu. Týmto bodom by sme vyriešili túto problematiku.

  Ďakujem, dámy a páni.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Baška, pripraví sa pán poslanec Číž.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 316). Pôvodné znenie v prílohe č. 1 zákona Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, ich sídla a územné obvody sa hovorí, že obvodný úrad životného prostredia bude mať sídlo v Považskej Bystrici pre okresy v jeho územnom obvode Považská Bystrica, Púchov. Navrhujem, aby táto príloha bola zmenená tak, že namiesto Považskej Bystrice bude obvodný úrad životného prostredia mať sídlo v Púchove pre okresy v jeho územnom obvode Púchov, Považská Bystrica.

  Zdôvodnenie: Popri všeobecne dokumentovaných prednostiach o potrebe umiestnenia sídla obvodnej štátnej správy v meste Púchov pre oblasť životného prostredia sú najdôležitejšími podpornými dôvodmi tieto: Je tu sústredený priemysel s výrazne negatívnym vplyvom na životné prostredie, ťažká chémia, veľkovýrobné poľnohospodárske a potravinárske podniky, čo si vyžaduje mimoriadnu súčinnosť a operatívnosť štátnej správy na miestnej úrovni. Oblasť Púchova je vybranou lokalitou pre zriadenie priemyselného parku a s tým súvisiacou potrebou riešenia infraštruktúrnych a environmentálnych súvislostí v širokom rozsahu. So zreteľom na všetky uvedené kritériá a geografickú polohu mesta Púchov by bolo najvýhodnejšie pre občanov, aby sídlo úradu životného prostredia s pôsobnosťou pre okresy Púchov, Považská Bystrica bolo v Púchove. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

 • Ďakujem.

  Páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby ste poslali predsedov poslaneckých klubov, aj pána poslanca Pašku, aby predsedovia poslaneckých klubov, aj pán poslanec Paška, išli teraz za rokovacou sálou do tej malej miestnosti, pán predseda chce s vami niečo prerokovať. Ja tiež neviem, čo to je.

  Ďalej budeme pokračovať v rozprave. Pán poslanec Číž, nech sa páči, ako posledný vystúpi v rozprave k tomuto bodu.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi vo svojom ako vždy krátkom vystúpení, aby som podal iba jeden pozmeňujúci návrh. V rámci tohto dovoľte mi, aby som ten pozmeňujúci návrh uviedol. V prílohe č. 1 predloženého návrhu zákona v bode I. Bratislava sa pod položkou obvodný úrad životného prostredia – sídlo vypúšťa slovo „Senica“ a k nemu prislúchajúce okresy „Senica, Skalica“ a zaraďujú sa do bodu II. Trnava.

  Veľmi krátke odôvodnenie: Pričlenením Senice v položke obvodný úrad životného prostredia – sídlo pod územný obvod Bratislava v položke krajský úrad životného prostredia – sídlo sa nerešpektuje územnosprávne členenie Slovenskej republiky, ktoré bolo prezentované ako jedno zo základných východísk pre územné a správne členenie štátu, a nerešpektovaním tohto územnosprávneho členenia sa narušia prirodzené hranice kraja. Vzhľadom na to, že návrh podporili v podstate členovia jednotlivých klubov politických strán v parlamente, pevne verím, že pochopíte, že ide o vecný návrh a že dovolím si vás požiadať o podporu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujeme.

  Pán poslanec bol posledný, kto sa prihlásil ústne do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predovšetkým ďakujem za návrhy a za priaznivé posúdenie nášho návrhu zákona.

  Tie návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Köteles, tie majú vylepšujúci a upresňujúci charakter, takže plne ich rešpektujeme.

  To, čo navrhol pán poslanec Baška a pán poslanec Číž, to sú zmeny určité v územnom členení Slovenska, tak k tomu by som chcel povedať len pár slov.

  Predovšetkým tá väčšia zmena sa týka tej Senice a Skalice. K tomu by som len chcel povedať pre plénum to, že my sme druhostupňové úrady štátnej správy v životnom prostredí prispôsobovali predovšetkým povodiam, prirodzeným povodiam, pretože druhostupňová štátna správa v životnom prostredí bude mať gro svojej činnosti práve v otázkach vody a rámcová smernica o vodách hovorí, že sa majú vytvoriť orgány štátnej správy pre prirodzené povodia. To bol náš návrh, a preto pokiaľ ide o Skalicu a Senicu, keďže patrí do povodia Moravy a Dunaja a sídlo povodia je v Bratislave, sme to takto riešili. Na druhej strane musím povedať, že dá sa to prežiť aj inými návrhmi, nechám to na vás, páni poslanci, tak, ako ste sa dohodli vo svojich kluboch.

  Čo sa týka toho Púchova, toho, čo povedal pán poslanec Baška, tú podstatu je možné chápať aj tak, ako on to predniesol, ale znovu je moje stanovisko to isté, tak ako ste sa dohodli v kluboch, tak my s tým budeme môcť žiť podľa vašich rozhodnutí.

  Ja by som vás prosil, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste podporili návrh zákona o štátnej správe v životnom prostredí. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 336, spoločnú správu máte v tlači 336a.

  Prosím teraz pána ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, po prerokovaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré boli určené v prvom čítaní, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky v druhom čítaní vládny návrh zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Účelom predkladaného návrhu zákona je vytvoriť právny rámec špecializovanej štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v priamom riadení ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, po zrušení štátnej správy na úsekoch dopravy a cestného hospodárstva na krajských úradoch a okresných úradoch. Navrhuje sa model trojstupňového riadenia tak, že orgánmi špecializovanej štátnej správy sú ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ako ústredný orgán štátnej správy a dva stupne miestnych orgánov štátnej správy, a to 8 krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a 46 obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajú aj obce a samosprávne kraje v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

  Návrh zákona prerokovala vláda na svojom zasadaní dňa 21. augusta 2003 a schválila svojím uznesením č. 787.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, napriek tomu, že dva výbory Národnej rady doporučili nepokračovať v rokovaní o tomto bode programu, o tomto návrhu zákona, ostatné výbory ho podporili, a teda aj ja si dovolím vás požiadať a poprosiť o podporu tohto návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre verejnú správu poslancovi Pavlovi Abrhanovi a žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokoval 16. októbra 2003 spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona a spoločnú správu neschválil a na zasadnutí výboru 16. októbra 2003 prijal uznesenie č. 116 zo 16. októbra 2003, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a uložil spoločnému spravodajcovi výborov predložiť tento návrh ako návrh procedurálny na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z uvedeného dôvodu predkladám plénu Národnej rady Slovenskej republiky ako spravodajca výborov určený gestorským výborom podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto informáciu.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 449 zo 17. septembra 2003 pridelila vládny návrh zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru do začatia jeho rokovania žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií prerokovali z výborov Národnej rady, ktorým bol pridelený, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu s odporúčaním schváliť ho s pripomienkami, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s odporúčaním schváliť ho s pripomienkami.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný vládny návrh zákona 3. októbra 2003 a neprijal uznesenie k zákonu ako celku a uznesením č. 265 z 3. októbra 2003 uložil predsedovi tohto výboru, aby informoval predsedu gestorského výboru, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli vo výbore schválené a sú uvedené v prílohe tohto uznesenia. S ohľadom na uvedené boli pozmeňujúce návrhy schválené Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky uvedené v samostatnej časti spoločnej správy iba ako informácia pre poslancov bez ďalšieho odporúčania gestorského výboru.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu predmetný vládny návrh zákona prerokoval 8. októbra 2003 a neprijal uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.

  Spoločný spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh prerokovali, predložil na rokovanie gestorskému výboru 16. októbra 2003 návrh spoločnej správy výborov obsahujúci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy schválené tými dvomi výbormi Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v IV. časti tejto informácie. Navrhol gestorskému výboru schváliť spoločnú správu výborov, ktorá obsahovala odporúčanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní nebola schválená, pretože návrh uznesenia spoločného spravodajcu nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.

  Na zasadnutí gestorského výboru 16. októbra 2003 bolo prijaté uznesenie č. 116, v ktorom tento výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona a uložil spoločnému spravodajcovi výborov tento návrh ako návrh procesný predložiť na schôdzi Národnej rady.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Pán spravodajca. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že niektoré pozmeňujúce návrhy boli uvedené v návrhu spoločnej správy, ale spoločná správa nebola schválená, chcem predniesť tieto pozmeňujúce návrhy s podpisom 18 poslancov. Uvádzam jednotlivé pozmeňujúce návrhy.

  Prvý návrh je k čl. II, k 2. bodu § 3. V § 3 ods. 4 písm. b) na konci prvej vety sa slovo „okresu“ nahrádza slovami „obvodného úradu dopravy“.

  Ide o určenie pôsobnosti obvodných úradov.

  Druhý návrh je k čl. II, k 2. bodu § 3. V § 3 ods. 5 písm. b) sa slovo „okresu“ nahrádza slovami „obvodného úradu dopravy“.

  Ide o vymedzenie pôsobnosti obvodných úradov.

  Ďalší návrh, tretí, je k čl. III, k 3. bodu § 52. V § 52 písm. b) sa za slovami „§ 30 ods. 1 písm. a) a b)“ vypúšťa čiarka a slová „priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49“.

  Navrhuje sa, aby priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48 a priestupky podľa občianskeho spolunažívania podľa § 49 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch prejednávali ako vecne príslušné obvodné úrady, ktoré podľa vládneho návrhu zákona o krajských úradoch a obvodných úradoch sú miestnymi orgánmi štátnej správy aj na úseku všeobecnej štátnej správy. Okresné úrady tieto priestupky prejednávajú aj v súčasnosti a Železničná polícia ich prejednáva len v blokovom konaní. Železničná polícia nemá potrebné kapacity na vybavovanie priestupkov v navrhnutom rozsahu, pretože jej miestna príslušnosť je viazaná len na obvod železničných dráh a nemá vytvorené útvary, správne orgány podľa územnosprávneho členenia štátu.

  Štvrtý návrh je k čl. IV, k 7. bodu, ktorý znie: „7. Ak sa v právnych predpisoch vydaných na vykonanie tohto zákona a v súvisiacich právnych predpisoch používa pojem „krajský úrad“, rozumie sa tým „krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“.“

  Ide o legislatívnotechnické upresnenie.

  Piaty návrh je k čl. V, k 2. bodu, ktorý znie: „2. V § 92, § 99 ods. 1 a 5, § 100 ods. 5 a 6, § 103 ods. 2 a 3, § 104 ods. 2, 9 a 10, § 106 ods. 2 až 6, § 107 ods. 3, 4, 5 a 9, § 108 ods. 2 písm. b) sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy“ v príslušnom tvare.“

  Ide o legislatívnotechnické upresnenie v súlade so zámerom predkladateľa návrhu zákona uvedeným v dôvodovej správe.

  Šiesty návrh je k čl. V, 9. a 10. bodu, kde v 9. bode sa v § 113 ods. 1 vypúšťajú písm. e) až n) a v 10. bode sa za § 113 vkladá § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 113a Obvodný úrad dopravy a) povoľuje jednotlivú výrobu (stavbu) a prestavbu vozidla s výnimkou nemotorového vozidla, električky a trolejbusu, schvaľuje technickú spôsobilosť jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy s výnimkou nemotorového vozidla, električky a trolejbusu a vedie evidenciu schválených vozidiel, b) rozhoduje o vyradení vozidla z cestnej premávky, c) eviduje výcvikové zariadenia, v ktorých sa vykonáva výcvik vodičov, doškoľovacie kurzy vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, doškoľovacie kurzy inštruktorov, a vydáva doklad o ich evidencii, d) zabezpečuje v súčinnosti so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti fyzickými osobami poverenými podľa § 110 písm. e), vydáva inštruktorské preukazy a vedie ich evidenciu, e) rozhoduje o vydávaní, odobratí a obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia, f) udeľuje podľa siete určenej ministerstvom dopravy (§ 110 písm. j)) fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo právnickým osobám oprávnenie na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy a vedie ich evidenciu...

 • Pán poslanec, netelefonujte v rokovacej sále.

 • ... g) udeľuje fyzickým osobám osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly technického stavu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy...

 • Pán poslanec, ešte raz vás upozorňujem, aby ste netelefonovali v rokovacej sále. Ďakujem.

 • ... a vedie ich evidenciu, h) zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel a sleduje, či ich držitelia podrobujú v ustanovených lehotách pravidelným kontrolám technického stavu, i) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk, ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou, j) vykonáva štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti, k) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu37b), ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu dopravy.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie: „37b) § 21 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“

  V bodoch 9 a 10 čl. V ide o upresnenie z dôvodu, že ustanovenia § 113 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 sú síce platné, avšak budú účinné až od 1. júla 2004 podľa zákona č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady. Navrhuje sa doplnenie nového § 113a, v ktorom sú upravené kompetencie obvodného úradu dopravy tak, že sa z § 113 ods. 1 preberajú pôsobnosti uvedené v písm. e) až n), ktoré v súčasnosti vykonávajú orgány štátnej správy v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. V § 113a písm. i) sa pre obvodný úrad dopravy dopĺňa pôsobnosť určovať použitie dopravných značiek a zariadení a povoľovať zriadenie vyhradených parkovísk okrem ciest III. triedy aj na cestách II. triedy z dôvodu, že obvodný úrad dopravy vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy. Súčasne sa dopĺňa nová kompetencia prejednávať priestupky uvedené v § 113a písm. k).

  Siedmy, posledný pozmeňujúci návrh je k 11. bodu, kde v § 117 a § 118 sa slová „krajské úrady a okresné úrady“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy“ v príslušnom tvare.

  Ide o legislatívnotechnické upresnenie v súlade so zámerom predkladateľa.

  Toľko pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložil.

  Ďalej chcem ako spravodajca splniť uznesenie gestorského výboru č. 116 zo 16. októbra, ktorý mi uložil predniesť procesný alebo procedurálny návrh Národnej rade, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto tento procedurálny návrh predkladám. Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Pán spravodajca, predpokladám, že sa nechcete vyjadriť k rozprave.

 • Hlasy z pléna.

 • Nie. Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 355, spoločnú správu výborov máte v tlači 355a.

  Prosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný vládny návrh zákona vychádza z Koncepcie o usporiadaní miestnej štátnej správy schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 371 zo dňa 14. mája 2003, a to tým, že zo súčasných krajských úradov a okresných úradov vyčleňuje úseky štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva a zriaďuje špecializované orgány štátnej správy, a to obvodné lesné úrady v počte 39 a krajské lesné úrady v počte 8. Tieto úrady budú vykonávať aj štátnu správu lesov ustanovenú osobitnými predpismi, konkrétne na úseku rastlinnolekárskej starostlivosti a na úseku odrôd a osív. Pri ich zriaďovaní je dodržaný princíp transparentnosti, aby občan bol trvale informovaný, ktorý orgán štátnej správy mu môže poskytnúť požadovanú službu, ďalej princíp dvojstupňovitosti, subsidiarity, dostupnosti pre občana a efektívnosti ich práce. Vládny návrh zákona okrem prechodu pôsobnosti rieši i prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov k majetku a rozpočtu k 1. januáru 2004 z krajských úradov a okresných úradov na krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že predmetný návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, žiadam vás o jeho schválenie. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo poslancovi Miroslavovi Maxonovi, aby informoval Národnú radu o výsledkoch prerokovania tohto vládneho návrhu zákona v jednotlivých výboroch. Nech sa páči, pán predseda.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vám predložil spoločnú správu pod tlačou 355a.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 448 zo 17. septembra 2003 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 355), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, tak ako hovorí § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona 2. októbra a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebu nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov. Svojím uznesením č. 250 uložil predsedovi výboru informovať predsedu gestorského výboru o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli vo výbore schválené. Tieto pozmeňujúce návrhy máte uvedené v spoločnej správe v časti III, je to teda uznesenie ústavnoprávneho výboru, o ktorom som bol informovaný. A túto informáciu som zobral na vedomie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo uznesením č. 99 z 8. októbra 2003 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu prerokoval vládny návrh zákona 8. októbra 2003 a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce návrhy, tieto pozmeňujúce návrhy sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi č. 1 a č. 2. Gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo odporúča uvedené pozmeňujúce návrhy schváliť. A navrhujem, aby sme o oboch bodoch spoločnej správy, teda bodoch č. 1 a č. 2 hlasovali spoločne a, ešte raz opakujem, s návrhom gestorského výboru tieto návrhy schváliť.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady, skončil som, môžete otvoriť k tomuto bodu rokovania rozpravu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Dostal som písomnú prihlášku dvoch pánov poslancov, od pána poslanca Maxona a pána poslanca Ondriaša.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči, môžete vystúpiť v rozprave, pripraví sa pán poslanec Ondriaš.

 • Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som sa na vás obrátiť s pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1997 Z. z. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

  Môj pozmeňujúci návrh znie k prílohe zákona Sídla a územná pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov v stĺpci obvodného lesného úradu tak, že sa slová „Stará Ľubovňa“ nahrádzajú slovom „Kežmarok“.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, s týmto návrhom sa na vás obraciam v súvislosti s prerokovaním tohto zákona o hospodárení v lesoch a v štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

  Obraciam sa o vašu podporu v súvislosti s týmto zákonom aj preto, že pokiaľ by tento môj návrh bol schválený, resp. teda náš návrh bol schválený, tak dochádza k umiestneniu oboch úradov, ktoré v procese usporiadania pozemkového vlastníctva musia veľmi intenzívne spolupracovať, to znamená lesného úradu a pozemkového úradu.

  Ja som si dovolil aj v krátkej dôvodovej správe uviesť, že z celkovej výmery približne 84 000-hektárovej rozlohy okresu Kežmarok je až 43 000 hektárov alebo 44 000 hektárov lesného pôdneho fondu, čo predstavuje až 53 % výmery okresu. Len na porovnanie by som chcel uviesť, že okres Stará Ľubovňa má výmeru lesného pôdneho fondu len 25 854 hektárov.

  Súčasne by som vás chcel, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, upozorniť, že napriek tomu, že teda je podanie na ústavný súd v súvislosti s novelou zákona 229, tak musíme rešpektovať právny stav, ktorý v tomto období je. Ide o ten zákon, ktorý sme schválili približne pred pol rokom. A tento zákon by mal riešiť usporiadanie pozemkového vlastníctva vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina. Vojenský výcvikový priestor Javorina bezprostredne súvisí s Kežmarkom. Aj keď agenda usporiadania pozemkového vlastníctva je predmetom kompetencie pozemkového úradu, celú tú problematiku bude potrebné riešiť v úzkej spolupráci s lesným úradom. Z toho vyplýva, samozrejme, logika veci, že by bolo optimálne, keby aj lesný úrad, aj pozemkový úrad mali jedno sídlo.

  K tomuto môjmu pozmeňujúcemu návrhu by som ešte chcel uviesť, že je aj historicky overené a odskúšané, že aj vo väzbe teda na tú výmeru lesného fondu Kežmarok bol sídlom týchto inštitúcií. Aj z hľadiska dopravných vzdialeností, aj z hľadiska centra vybavovania rozhodujúceho počtu predpokladaných žiadostí na usporiadanie pozemkového vlastníctva, ktoré sa týkajú aj lesného fondu, navrhujem teda tento pozmeňujúci návrh.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ak sa diskutovalo o usporiadaní pozemkového vlastníctva, ak sa diskutovalo o zriaďovaní špecializovanej štátnej správy, tak vždy sa používali rôzne argumenty. Pokiaľ sa ale týka pozemkových úradov a lesných úradov, vždy sa používal objektívny ukazovateľ a to je výmera poľnohospodárskej pôdy, počet alebo rozsah neusporiadaných vlastníckych vzťahov a výmera lesnej pôdy. Tento môj návrh v každom prípade rešpektuje túto skutočnosť. A ak tento princíp a ak tento parameter, ktorý bol vydávaný za všeobecne objektívny, chceme dodržať, tak opäť zdôrazňujem, že logika veci hovorí, aby toto sídlo bolo v Kežmarku.

  Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, aby ste tento návrh nebrali ako návrh opozičného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som dokonca prístupný aj prípadnému kompromisu, pretože na našich stoloch sme našli pozmeňujúci návrh podobného znenia, ktorý bude predkladať pravdepodobne po ústnom sa prihlásení do rozpravy koaličný poslanec.

  Vážené dámy a páni, ak by malo byť problémom len to, že tento návrh predložil opozičný poslanec, tak ja rešpektujem to právo koaličného poslanca a to jeho právo uchádzať sa o podporu koaličnej väčšiny. Mne naozaj v tomto prípade nejde o nejaké preteky získavania priazne alebo nepriazne Kežmarčanov alebo Ľubovňanov. V každom prípade ide mi o riešenie vecného problému tohto zákona.

  Takže, vážené dámy a páni, pozmeňujúci návrh som vám predniesol. Veľmi pekne vás prosím o jeho podporu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ondriaš.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, mám len pár poznámok k vládnemu návrhu zákona o hospodárení v lesoch a v štátnej správe lesného hospodárstva (tlač 355) a k doplneniu zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

  Ak sa nemýlim, ide už v poradí o piatu zmenu tohto zákona. Napriek tomu však uvedený zákon v celom rade ustanovení už plne nezodpovedá podmienkam doby ani úrovni potrieb v chápaní ekologických hodnôt v širšom kontexte integrovaných funkcií lesov. Toto konštatovanie vzťahujem súčasne aj na zákon č. 61/1977 Zb., pretože oba zákony tak ako po rade zmien nadobudli súčasné podoby už v celom rade požiadaviek modernej doby. V úrovni vedy a poznania prírodných javov, ako i spoločenských zákonitostí nespĺňajú svoje poslanie, tak ako by to bolo potrebné.

  Je mi známe, že po roku 1998 bolo úsilie o vytvorenie nového jednotného zákona o lesoch, čo sa ale nepodarilo. Dve alebo tri verzie tvoreného zákona boli prerokované aj v Pôdohospodárskej komisii Národnej rady, ale vzhľadom na to, že tieto z rôznych hľadísk nevystihovali zmenené podmienky doby, napr. z hľadiska vlastníckych vzťahov, resp. z hľadiska ekologických a prírodu chrániacich opatrení a celého radu iných právnych dopadov, sa ani jedna zo spomínaných verzií nedostala na prerokovanie, resp. na schválenie v Národnej rade.

  Teraz máme pred sebou vlastne len doplnky k ešte starej, doteraz platnej doplnenej verzii zákona, ktorými Národná rada má legalizovať zmeny riadiacich orgánov štátu v spravovaní lesného hospodárstva a ich pôsobnosť v dôsledku reorganizácie štátnej správy ako celku. Vonkoncom nechcem tvrdiť, že tieto zmeny v záujme fungovania a spravovania lesného hospodárstva nie sú potrebné. Mám však pripomienku z iného hľadiska. Ide o to, že zmenu ideme schvaľovať do starého zákona, resp. zákonov, ktoré v celom rade pohľadov nespĺňajú požiadavky doby a podmienky náročných pohľadov na využívanie a najmä na udržanie všetkých integrovaných funkcií lesov. Uvedomujem si aj nedostatok času, keď od budúceho roku nový systém správy má už fungovať. Toto by však nemalo zmariť snahu vytvoriť nový lesný zákon, nielen komplexný, ale najmä zákon zodpovedajúci dobe a úrovni požiadaviek nových pohľadov na lesný ekosystém ako prostredie všetkého živého.

  Lesníctvo a životné prostredie sú spojené nádoby toho istého celku. Preto začlenenie všetkých lesov v Slovenskej republike do ministerstva pôdohospodárstva považujem za nesprávne. Lesy spolu s vodným hospodárstvom by mali patriť pod spravovanie ministerstva životného prostredia alebo pod nový rezort prírodných zdrojov. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec bol posledný, kto sa prihlásil písomne do rozpravy. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Konštatujem, že dvaja, nie traja poslanci. Ešte počkáme 5 minút, lebo niektorí stále sa nenaučili, ako treba narábať s novým zariadením. Konštatujem, že sa prihlásili štyria poslanci do rozpravy ústne. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec Šimko, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil 2 pozmeňujúce návrhy.

  Prvým pozmeňujúcim návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1997 Z. z. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, navrhujem zmenu v prílohe k zákonu (tlači 355) tak, že za sídlo obvodného lesného úradu namiesto Starej Ľubovne navrhujem Kežmarok.

  Odôvodnenie. Jedným z hlavných dôvodov je fakt, že v zmysle novely reštitučného zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov bude vykonaná úprava vlastníckych vzťahov k pôde a lesom, ktorá sa týka existujúceho Vojenského výcvikového priestoru Javorina v okrese Kežmarok. Súhlasím s tým, čo už tu bolo povedané, že absolútna väčšinu výmery tohto vojenského priestoru tvoria lesné porady. Ide cirka o 32 000 ha. Ďalším dôvodom je aj, že okres Kežmarok má pri svojej rozlohe až 44 816 ha lesného pôdneho fondu, to je 53 % výmery okresu. Zaregistroval som, že takýto návrh podal aj pán poslanec Maxon. V prípade, že jeho návrh bude úspešný, potom svoj návrh stiahnem.

  Druhým pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu (tlač 355) navrhujem zmeniť text v prílohe zákona Sídla a územná pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov tak, že kde je obvodným lesným úradom sídlo Svidník s pôsobnosťou pre okres Svidník a Stropkov, navrhujem za sídlo obvodného lesného úradu Stropkov s pôsobnosťou pre okres Stropkov a Svidník.

  V odôvodnení mi dovoľte povedať niekoľko faktov. Chcem pripomenúť, že bývalý Lesný závod Stropkov pred jeho zrušením patril medzi najväčšie závody v organizačnej štruktúre Východoslovenských lesov. To potvrdzuje aj skutočnosť, že 150 THP pracovníkov a viac ako 1 000 pracovníkov kategórie robotník hospodárilo na 41 000 ha lesnej pôdy. V Stropkovskom okrese je väčšia rozdrobenosť subjektov obhospodarujúcich lesné pozemky. Lesný pôdny fond je tvorený 20 000 ha lesa, na ktorých hospodária 2 lesné správy obhospodarujúce štátne lesy a 80 neštátnych subjektov, na ktorých hospodária súkromní vlastníci urbárskej spoločnosti, obecné a cirkevné subjekty. Decenálny predpis ťažby je 550 000 metrov kubických drevnej hmoty, ročne sa ťaží okolo 50 000 metrov kubických dreva a následne sa zalesňuje okolo 200 ha lesa. Lesný úrad bude vykonávať dozor vo výkone týchto činností. Ročne sa preberá okolo 180 ha výsledkov prác pestovnej činnosti, dvojročné zalesňovanie a sedemročné mladé lesné porasty. Centrálne umiestnenie sídla obvodného lesného úradu do Stropkova bude mať vplyv na menšie finančné náklady, časovú náročnosť, a tým aj na kvalitnejší výkon štátnej správy. Umiestnením sídla lesného úradu do Stropkova sa v neposlednej miere viac priblíži výkon štátnej správy k vlastníkom a užívateľom lesov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe týchto predložených argumentov by som vás chcel poprosiť o podporu týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Béreš, pripraví sa pani poslankyňa Laššáková.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi predniesť niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Vzhľadom na to, že pán Šimko mi už vybral z úst 1 pozmeňujúci návrh týkajúci sa sídla obvodného lesného úradu, jeho presídlenia zo Svidníka do Stropkova, budem pokračovať iba nasledujúcimi dvoma návrhmi.

  Prvý pozmeňujúci návrh sa týka v prílohe v stĺpci obvodný lesný úrad slov „Žiar nad Hronom“, ktoré nahrádzame slovom „Žarnovica“.

  Zdôvodnenie. Predkladaný návrh smeruje k tomu, aby sa obvodný lesný úrad vytvoril v Žarnovici. Dôvodom na zmenu je lepšie geografické umiestnenie Žarnovice ako sídla uvedeného úradu a zároveň aj jej lepšia dostupnosť pre obyvateľstvo.

  Druhý pozmeňujúci návrh sa týka spôsobu vymenovania vedúceho budúceho obvodného úradu na úseku vlastne lesov.

  Týka sa to čl. I, 1. bodu § 25 ods. 6, ktorý znie: „Krajský lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky, ďalej len vláda, na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“

  Ďalej čl. I, 1. bod § 25 ods. 8 znie: „Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“

  Odôvodnenie je nasledovné. Navrhuje sa, aby prednostov krajských lesných úradov a vedúcich obvodných lesných úradov menovala a odvolávala vláda Slovenskej republiky ako vrcholný orgán výkonnej moci na návrh ministra pôdohospodárstva. Návrh vychádza z požiadavky zjednotenia režimu menovania a odvolávania vedúcich predstaviteľov, to znamená prednostov a vedúcich orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy. V následnosti alebo v určitej korelácii aj s pánom Šimkom, ktorú sme konzultovali, by som vás chcel taktiež požiadať o podporu prezentovaných pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Laššáková, pripraví sa pani poslankyňa Mušková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, ktorý máme ako tlač 355.

  Pán poslanec Béreš predniesol pozmeňujúci návrh, kde sa Žiar nad Hronom ako obvodný lesný úrad nahrádza Žarnovicou. Preto mi dovoľte, aby som v mene poslancov, ktorí môj pozmeňujúci návrh podpísali, nepredniesla tento návrh, pretože v laviciach máte rozdaný môj pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje vlastne 2 návrhy. Takže neprednášam návrh, kde sa Žiar nad Hronom ako obvodný lesný úradu nahrádza Žarnovicou, ale dovoľte mi, aby som predniesla nasledovný pozmeňujúci návrh.

  V prílohe k vládnemu návrhu zákona (tlač 355), ktorá určuje sídla a územnú pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov, navrhujem, aby sa obvodným lesným úradom stal Poltár namiesto Lučenca.

  Odôvodnenie. V regióne terajšieho okresu Poltár hospodári v lesoch 137 neštátnych užívateľov lesa na výmere cirka 13 000 ha, čo je najviac zo všetkých okresov Banskobystrického kraja. V regióne okresu je 50 000 ha poľovných pozemkov a cirka 520 aktívnych poľovníkov združených v 18 združeniach. V okrese Poltár je vyššia lesnatosť ako v okrese Lučenec. V meste Poltár sú vytvorené všetky predpoklady na zabezpečenie riadneho výkonu špecializovanej štátnej správy na úseku lesného hospodárstva.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosíme vás o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Mušková, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovoľujem si predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu, ktorý teraz preberáme, a navrhujem v prílohe k zákonu Sídla a pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov uskutočniť nasledovnú zmenu, v kraji Žilina preložiť z kolónky Čadca Kysucké Nové Mesto a vložiť ho do kolónky Žilina pod Bytču s odôvodnením, že vláda sa rozhodla všetky sídla všetkých rezortov, či sa to už týka obvodného úradu, či sa to týka sídla životného prostredia, sídla zamestnanosti a sociálnych vecí, dávať do Žiliny. Akurát ministerstvo pôdohospodárstva dáva, asi nejako sa to stalo nedopatrením, toto sídlo inde. A preto navrhujem preložiť toto sídlo do jedného centra, aby ľudia nemuseli mať zmätok v sídlach štátnej správy. Ale aj čo sa týka dochádzky do Čadce, je dvojnásobne vzdialená. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu.

 • Pani poslankyňa bola posledná, ktorá sa prihlásila do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem.

  Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 354, spoločnú správu máte v tlači 354a.

  Prosím teraz ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný vládny návrh zákona vychádza z Koncepcie o usporiadaní miestnej štátnej správy schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 371 zo dňa 14. mája 2003, a to tým, že zo súčasných krajských úradov a okresných úradov vyčleňuje úsek štátnej správy na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy a zriaďuje špecializované orgány štátnej správy, a to obvodné pozemkové úrady v počte 44 a krajské pozemkové úrady v počte 8. Tieto úrady budú vykonávať aj štátnu správu lesov ustanovenú osobitnými predpismi na úseku rastlinnolekárskej starostlivosti a na úseku poľnohospodárskej pôdy. Pri ich zriaďovaní je dodržaný princíp transparentnosti, aby občan bol trvalo informovaný, ktorý orgán štátnej správy mu môže poskytnúť požadovanú službu, ďalej, princíp dvojstupňovitosti, subsidiarity, dostupnosti pre občana a efektívnosti ich práce. Taktiež predložený vládny návrh nadväzuje na Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2010 a Akčný plán rozvoja bývania do roku 2005, ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 736 z roku 2002 a vytvárajú podmienky pre budovanie nájomných bytov, ktorými sa má vyriešiť stagnácia výstavby bytov pre obyvateľov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby si výstavbu vlastných bytov a domov zabezpečili sami.

  Okrem prechodu pôsobností sa v predloženom vládnom návrhu rieši i prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a zo štátnozamestnaneckých vzťahov k majetku a rozpočtu k 1. januáru 2004 z krajských úradov a okresných úradov na krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že predmetný návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, žiadam vás o jeho schválenie. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo poslancovi Richárdovi Hamerlikovi, ktorého vyzývam, aby sa vrátil veľmi rýchlo do rokovacej sály, aby informoval Národnú radu o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona v jednotlivých výboroch. Pán poslanec Hamerlik, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Milé dámy, vážení páni, Národná rada Slovenskej republiky pridelila tento vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona 2. októbra 2003 a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo uznesením č. 98 z 8. októbra tohto roku s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu prerokoval vládny návrh zákona dňa 8. októbra tohto roku a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Pán predsedajúci, skončil som, prosím otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa hlásia ďalší traja páni poslanci a ešte jedna pani poslankyňa. Takže končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne. Nech sa páči, vystúpi ako prvý pán spravodajca a potom pán poslanec Hamarčák, pán poslanec Miklušičák, pán poslanec Baška a pani poslankyňa Mušková.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže predkladám pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona.

  Po prvé, v čl. I, 1. bode v § 5 ods. 3 písm. b) sa za slovo „stále“ dopĺňajú slová „alebo dočasné“.

  Po druhé, v čl. I, 1. bode v § 5 ods. 5 sa dopĺňa ďalšie písmeno s) v znení: „vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav“.

  Ďalej, po tretie, v čl. I, 3. bode v § 34 ods. 11 sa slovo „nájom“ nahrádza slovami „zmluvu o výpožičke“.

  A po štvrté, v čl. I, 3. bode v § 34 odsek 12 znie: „Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožičke osobám podľa odseku 11 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku alebo v zmluve o výpožičke pozemkov sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ a vypožičiavateľ je povinný od dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.“

  Pán predsedajúci, toľko. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Hamarčák, pripraví sa pán poslanec Miklušičák.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, na úvod by som vám chcel povedať, že tú knihu, ktorú ste ráno našli vo svojich laviciach, som si dovolil vám darovať ako primátor mesta Stropkov. Neberte to ako úplatok, určite nie, berte to ako možnosť informovať sa o našom meste. Ja si myslím, že mnohí z vás neboli v tomto kúte Slovenska, takže budete mať možnosť aspoň takto sa zoznámiť s možnosťami aj rekreácie, ale aj života v našom meste a jeho okolí.

  Chcel by som vystúpiť k tomuto návrhu vládneho zákona. Myslím si, že reforma verejnej správy je jedným z hlavných bodov programového vyhlásenia vlády. Jej súčasťou je teda aj tento zákon, ktorým sa upravuje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a usporiadania pozemkového vlastníctva.

  Všetky navrhované zmeny v zákone by však mali zohľadňovať vecné argumenty súvisiace s konkrétnym regiónom. Poznajúc a porovnávajúc podmienky, rozsah a intenzitu poľnohospodárskej výroby v okresoch Stropkov a Svidník chcem poznamenať, že táto výroba a obhospodarovanie pozemkov je v prevažnej miere sústredené v dolnej časti povodia Ondavy, a teda v okrese Stropkov. V porovnaní výsledkov poľnohospodárskej produkcie sú podstatné rozdiely intenzity a celkového objemu, ale aj efektívnosti v prospech okresu Stropkov, o čom svedčia niektoré ukazovatele, ktoré si dovolím aspoň čiastočne avizovať. Napr. aktíva v poľnohospodárskej výrobe sú v Stropkove okolo 613 mil., vo Svidníku 196 mil. Hmotný investičný majetok je v Stropkove 466 mil., vo Svidníku 114 mil. Prevádzkové výnosy sú v Stropkove 352 mil., vo Svidníku 149 mil. Výroba poľnohospodárska je v Stropkove 238 mil., Svidníku 89 mil. Produktivita z výnosov je napr. v Stropkove 891 000 na pracovníka, vo Svidníku 526 000. A napr. hospodársky výsledok po zdanení je v Stropkove 19 316 na pracovníka, vo Svidníku 8 579. To sú, si myslím, dosť jasné ukazovatele, ktoré hovoria o intenzite výroby, a teda aj o spôsobe hospodárenia a obhospodarovania pozemkového fondu.

  Nemenej dôležitým ukazovateľom je aj obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy. Silnejšie poľnohospodárske subjekty hospodáriace v okrese Stropkov si dokonca prenajímajú celé katastre v okrese Svidníckom, a to z dôvodu, že tam nie sú subjekty, ktoré sú schopné hospodáriť na týchto pozemkoch. A tak napr. takéto katastre, ako sú Mestisko, Hrabovčík, Vyšný Mirošov, Fijaš, Kurimka, Kapišová, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Dobroslava, ale aj viaceré obce pod Duklou dneska teda po bývalom štátnom majetku obhospodarujú subjekty zo Stropkovského okresu.

  Tieto argumenty, ktoré som tu spomenul, ma oprávňujú na podanie pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa zmení text v prílohe predmetného zákona. Takže pôvodný text v prílohe, kde obvodný pozemkový úrad je „Svidník“ s pôsobnosťou pre okresy „Svidník a Stropkov“, sa nahradí textom „Stropkov“ ako obvodný pozemkový úrad s pôsobnosťou pre okresy „Stropkov a Svidník“.

  Navrhovaná zmena nespôsobí nárast počtu pozemkových úradov ani nákladov na ich zriadenie, resp. prevádzku. Mesto Stropkov disponuje dostatočnými priestormi na to, aby tam tento úrad bol umiestnený, pretože aj v súčasnom období je odbor pozemkový a pozemkový a lesného hospodárstva umiestnený.

  Zároveň tiež predkladám návrh v čl. I, v 1. bode v § 5 ods. 10, kde sa navrhuje nové znenie tohto odseku, a to: „Krajský pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta krajského pozemkového úradu, ktorého vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky, ďalej len vláda, na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“

  A v čl. I, v bode 1 v § 5 ods. 12 sa navrhuje toto znenie: „Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“

  Navrhuje sa teda, aby prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov menovala vláda a takisto aj odvolávala vláda Slovenskej republiky, ale ako vrcholný orgán výkonnej moci na návrh ministra pôdohospodárstva. Návrh vychádza z požiadavky zjednotenia režimu menovania a odvolávania vedúcich predstaviteľov, teda prednostov a riaditeľov orgánov špecializovanej štátnej správy.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem vás požiadať o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov. Zároveň vám ďakujem za pozornosť. A chcel by som požiadať pána spravodajcu, aby o týchto mojich dvoch návrhoch dal hlasovať en bloc. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Miklušičák, pripraví sa pán poslanec Baška.

 • Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

  V prílohe k zákonu „Sídla a pôsobnosť krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov“ sa v stĺpci obvodný pozemkový úrad slová „Dolný Kubín“ nahrádzajú slovom „Námestovo“.

  Riešenie sídla obvodného úradu v rámci Oravy spôsobom, ako to navrhuje vláda vo svojom návrhu, znamená výrazné sťaženie prístupu k úradu štátnej správy pre drvivú väčšinu občanov a právnické osoby Oravy. Navrhované riešenie odstráni tento nedostatok. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Baška, pripraví sa pani poslankyňa Mušková.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (parlamentná tlač 354).

  Pôvodné znenie v prílohe zákona „Sídla a pôsobnosť krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov“ hovorí, že obvodný pozemkový úrad bude v Považskej Bystrici s pôsobnosťou v okresoch Púchov a Považská Bystrica. Navrhujem, aby v tejto prílohe bola zmena, aby obvodný pozemkový úrad nebol v Považskej Bystrici, ale v Púchove s pôsobnosťou v okresoch Púchov, Považská Bystrica.

  Mesto Púchov ako sídlo odboru pozemkového a pozemkového a lesného hospodárstva vyhovuje nielen občanom z Púchova, ale aj občanom okolitých dedín a katastrálnych území, má výhodné vlakové a autobusové spojenia v porovnaní s Považskou Bystricou, ktoré ležia na okraji okresov. Z podrobnejšieho pohľadu ekonomických ukazovateľov za poľnohospodárske subjekty regiónu bývalého Považskobystrického okresu a na základe podkladov z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, regionálneho odboru Považská Bystrica, vyplývajú pre okres Púchov podľa tabuľky ekonomických ukazovateľov výrazné rozdiely v objeme výnosov aj v počte zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve. Uvádzam tabuľku. V Považskej Bystrici objem výnosov v tisícoch Sk je 205 628, počet zamestnancov je 225, kým v Púchove je objem výnosov v tisícoch korún 1 140 615 s počtom zamestnancov 788. So zreteľom na tieto uvedené kritériá a geografickú polohu mesta Púchov by bolo najvýhodnejšie pre občanov, aby sídlo obvodného pozemkového úradu s pôsobnosťou pre okresy Púchov a Považská Bystrica bolo v Púchove. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

 • Ako posledná v rozprave vystúpi pani poslankyňa Mušková. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada, vážení páni ministri, dovoľte uviesť môj pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predložiť, týka sa takisto preloženia obvodného pozemkového úradu z tabuľky „Sídla a pôsobnosť krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov“ v prílohe k zákonu, a uskutočniť túto zmenu nasledovne, v kraji Žilina preložiť „Kysucké Nové Mesto“ z kolónky „Čadca, Kysucké Nové Mesto“ a vložiť ho do kolónky „Žilina, Bytča“ pod Bytču ako teda tretie v poradí.

  Zdôvodňujem to podobne, ako som to hovorila pri predchádzajúcom svojom pozmeňujúcom návrhu. Všetky sídla prechádzajú do okresu Žilina, akurát sídlo pôdohospodárstva a lesného hospodárstva by malo prejsť do iného okresu.

  V záujme prehľadnosti štátnej správy pre občanov, ale aj v záujme bližšieho dochádzania do Žiliny navrhujem túto zmenu. Dúfam, že ju podporíte. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nie.

  Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem aj pánovi ministrovi, aj spravodajcovi.

  Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 322, spoločnú správu výborov máte v tlači 322a.

  Prosím teraz pána ministra vnútra Slovenskej republiky Vladimíra Palka, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a páni poslanci, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) prijatý pred už 36 rokmi bol zatiaľ novelizovaný iba raz, v minulom roku v súvislosti so zavedením elektronického podpisu, ktorý bol zapracovaný aj do ďalších procesno-právnych kódexov. Takéto dlhé obdobie účinnosti je, samozrejme, dôkazom kvality, ale medzi tým sa aj ukázala potreba úprav niektorých jeho inštitútov, a to z dôvodu jednoznačnosti ich výkladu, doplnenia, príp. vypustenia zastaraného textu. Už dávnejšie nastal čas reagovať aj v správnom poriadku na zmeny v organizácii verejnej správy, ako sú zánik národných výborov, vytvorenie sústavy územnej samosprávy a vznik novej organizácie miestnej štátnej správy.

  Tiež je potrebné zosúladiť aj terminológiu správneho poriadku s inými odvetviami práva a doplniť ho v súlade s medzinárodnými záväzkami.

  Najmä v súvislosti s Aarhuským dohovorom z roku 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia sa zákon dopĺňa o nový inštitút zúčastnenej osoby v správnom konaní, kde všeobecná úprava správneho konania priznáva právo byť upovedomená o začatí konania a iných podaniach účastníkov konania, právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia, pričom osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe viac práv. Inštitút zúčastnenej osoby je významný pre tie správne konania, v ktorých môžu byť dotknuté aj verejné alebo skupinové záujmy, ako sú výstavba veľkých priemyselných podnikov či verejnoprospešných stavieb.

  V medzirezortnom pripomienkovom konaní boli nad rámec uvedeného účelu novely navrhnuté aj niektoré ďalšie úpravy súvisiace napr. s posilnením právnej istoty účastníkov konania a prijímanými antikorupčnými opatreniami vlády, ktoré boli do návrhu novely zapracované. Výrazne takýto charakter má najmä doplnenie § 68 ods. 2 zákona, ktoré znamená, že po začatí preskúmavania rozhodnutia mimo odvolacieho konania, t. j. z dôvodu jeho nezákonnosti, správny orgán vždy bude musieť rozhodnúť a nebude môcť zastaviť konanie z dôvodu uplynutia lehoty 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, ako sa to stáva dnes. A navodzuje to otázky o dôvode, prečo nechal správny orgán lehotu 3 rokov márne uplynúť.

  V návrhu novely sú zohľadnené aj pripomienky a návrhy viacerých občianskych združení, ktorých zástupcovia boli prizývaní spolupracovať na konečnom texte návrhu. Návrh zákona tak v rámci svojho účelu je konsenzuálnym vyjadrením potrieb nových zmien tak z hľadiska právnej teórie, ako aj z hľadiska potrieb orgánov aplikujúcich zákon v praxi.

  V § 63 ods. 5 zákona sa ustanovuje možnosť podať odvolanie a rozklad proti rozhodnutiu o obnove konania. Ide o prvostupňové rozhodnutie. Aj po vypustení odseku 5 z § 63 by účastníkovi konania zostala možnosť odvolať sa, a to na základe § 53 zákona, z ktorého vyplýva, že odvolanie je zásadne prípustné proti každému prvostupňovému rozhodnutiu, ak nie je výslovne vylúčené v tomto alebo v inom zákone.

  Ďalšia pripomienka, s ktorou nesúhlasím, je návrh na vypustenie § 65 ods. 2 zákona, § 65 zakotvuje aj ako ďalší mimoriadny opravný prostriedok tzv. preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a v ods. 2 sa ustanovujú formy, ktorými správny orgán postupuje, keď dôjde k názoru, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom alebo iným právnym predpisom, a to zrušenie rozhodnutia alebo zmena rozhodnutia. Vypustením odseku 2 by sa tu celý oddiel zákona stal nezrozumiteľným a v praxi neaplikovateľným, keďže nemožno ustanoviť konanie a súčasne neurčiť ako sa má skončiť.

  Žiadam preto o vyslovenie vášho nesúhlasu s vypustením § 63 ods. 5 a § 65 ods. 2 zákona, ak by takéto pripomienky boli uplatnené v druhom čítaní návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre verejnú správu poslancovi Miroslavovi Čížovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol informáciu spoločného spravodajcu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. (tlač 322), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2003 a chcem vás informovať, že spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona gestorský výbor neschválil. Z toho dôvodu teda predkladám plénu Národnej rady Slovenskej republiky ako spravodajca výborov určený gestorským výborom v zmysle príslušného paragrafu zákona o rokovacom poriadku túto informáciu.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 435 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre verejnú správu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá a výboru pre životné prostredie a ochranu prírody a zároveň výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Chcem vás informovať, že všetky výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, prerokovali návrh zákona v lehote určenej v uznesení Národnej rady.

  Ďalej vás chcem informovať, že poslanci, ktorí nie sú členmi výborov opäť v zmysle príslušných paragrafov zákona o rokovacom poriadku, neposkytli žiadne stanovisko gestorskému výboru k tomuto návrhu zákona.

  Dovoľte, aby som vás informoval o tom, akým spôsobom naložili výbory s predloženým návrhom zákona.

  Takže výbory, ktoré odporúčali návrh schváliť, ho odporúčali schváliť takto: ústavnoprávny výbor s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo s pripomienkami, výbor pre sociálne veci a bývanie bez pripomienok, výbor pre zdravotníctvo s pripomienkami, výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá s pripomienkami, výbor pre životné prostredie a ochranu prírody s pripomienkami a Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s pripomienkami.

  Výbor gestorský, teda výbor pre verejnú správu vládny návrh zákona prerokoval 8. októbra a neprijal uznesenie k návrhu zákona, pretože návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 o rokovacom poriadku. Teda bolo prítomných z celkového počtu 14 členov 13, za návrh uznesenia hlasovalo 6, proti návrhu hlasovalo 6 členov a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

  Výbory, ktoré schválili predložený návrh zákona, prijali pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy, máte ju pred sebou, takže o tom vás informovať nebudem.

  Chcem teda na záver povedať, že spoločná správa o prerokovaní vládneho návrhu zákona nebola schválená, pretože tento návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku s tým, že teda, čo sa týka gestorského výboru, z celkového počtu 14 členov výboru bolo prítomných 11 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti návrhu hlasovalo 6 poslancov a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

  Z tohto dôvodu vyplýva, pán predsedajúci, že bude potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre prípad, že gestorský výbor predložený návrh zákona neschváli. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku pánov poslancov. Konštatujem, že dvaja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Abrhan, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že nebola schválená spoločná správa, uplatňujem a predkladám pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplývajú z tejto pozmeňujúcej správy doloženej podpismi 18 poslancov.

  Prvý pozmeňujúci návrh. V čl. I, v 1. bode v § 1 ods. 2 sa slová „ktorým zákon zveril rozhodovať“ nahrádzajú slovami „ktorej zákon zveril rozhodovanie“.

  Ide o legislatívnotechnickú a gramatickú úpravu.

  Druhý. V čl. I, v 13. bode v § 6 ods. 2 sa pred slovo „orgánu“ vkladá slovo „správneho“.

  Keďže zákon upravuje konanie, v ktorom rozhodujú správne orgány, je potrebné uvedené ustanovenie doplniť o túto skutočnosť.

  Ďalší. V čl. I, v 20. bode sa za slová „§ 14 ods. 2“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3“.

  Uvedený bod je potrebné doplniť aj o ustanovenie § 18 ods. 3, ktoré upravuje prípady, kedy správny orgán upovedomuje účastníkov konania o začatí konania verejnou vyhláškou. Vzhľadom na to, že so začatím konania sa spájajú viaceré právne účinky, je nevyhnutné, aby prípady, kedy správny orgán upovedomuje účastníkov o začatí konania formou verejnej vyhlášky, boli upravené v zákone, a nie v právnom predpise nižšej právnej sily.

  Štvrtý. V čl. I, 28. bode v § 23 ods. 1 sa za slovo „zástupcovia“ dopĺňajú slová „a zúčastnené osoby“.

  Návrh zabezpečuje práva uvedené v § 23 ods. 1 aj zúčastneným osobám, bez ktorých tieto osoby nemôžu reálne využívať svoje ďalšie oprávnenia priznané im podľa navrhovaného § 15a ods. 2.

  Piaty pozmeňujúci návrh. V čl. I, 30. bode v § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová „poštové tajomstvo“.

  Formulácia „poštové tajomstvo“ vytvára právny stav, ktorý je v rozpore s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. ústavným právom vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom.

  Šiesty. V čl. I, 38. bode v § 30 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zomrel“ vkladá čiarka a slová „bol vyhlásený za mŕtveho“.

  Keďže rovnaký právny účinok má aj vyhlásenie za mŕtveho navrhuje sa doplnenie uvedeného ustanovenia.

  Pozmeňujúci návrh 8. V čl. I, 38. bode v § 30 ods. 1 písm. d) sa slová „zastaviť konanie“ nahrádzajú slovami „zastavenia konania“.

  Ide o legislatívnotechnickú a gramatickú úpravu.

  Deviaty. V čl. I za novelizačný 38. bod sa vkladajú nové body, 39. bod a 40. bod. Pritom 39. bod znie: „V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Trovy, ktoré v konaní vznikli zúčastnenej osobe, znáša zúčastnená osoba.“.“ Následne 40. bod znie: „V § 31 ods. 2 v časti vety pred bodkočiarkou sa za slovo „konania“ vkladajú slová „zúčastneným osobám“.“ Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  V predloženom návrhu sa v čl. I, 21. bode v § 15a dopĺňa správny poriadok o nové ustanovenie, ktoré v odseku 1 upravuje existenciu a účasť tzv. zúčastnených osôb v konaní a v odseku 2 upravuje ich procesné práva. Uvedený inštitút bolo vhodné premietnuť aj do iných ustanovení navrhovaného zákona.

  Desiaty pozmeňujúci návrh. V čl. I za novelizačný 39. bod sa vkladajú nové body, 40. bod a 41. bod. Pritom 40. bod znie: „V § 33 ods. 1 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „a zúčastnená osoba“.“ Následne 41. bod znie: „V § 33 ods. 2 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „a zúčastneným osobám“.“ Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  V predloženom návrhu sa v čl. I, 21. bode v § 15a dopĺňa správny poriadok o nové ustanovenie, ktoré v odseku 1 upravuje existenciu a účasť tzv. zúčastnených osôb v konaní a v odseku 2 upravuje ich procesné práva. Uvedený inštitút bolo vhodné premietnuť aj do iných ustanovení navrhovaného zákona.

  Pozmeňujúci návrh 11. V čl. I 44. bod znie: „V § 40 ods. 2 sa slová „previnenie alebo priestupok, alebo o osobnom stave občana, ak patrí o ňom“ nahrádzajú slovami „priestupok alebo iný správny delikt, alebo o osobnom stave fyzickej osoby alebo o existencii právnickej osoby, ak patrí o tom“.“

  Ide o legislatívnotechnickú a gramatickú úpravu.

  Posledný, 12. pozmeňujúci návrh. V zákone je potrebné ešte urobiť ďalšie legislatívnotechnické úpravy, doplniť chýbajúce čiarky, napr. pokiaľ ide o 4., 47. bod, 52., 55., 63., 68. a 78. bod, resp. vypustiť nadbytočné čiarky a bodky, a to v 46., 68. a 79. bode, a upraviť legislatívnotechnicky znenie úvodných viet, napr. slová „vypúšťa sa text za bodkočiarkou“ nahradiť slovami „vypúšťa sa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou“. Ide tu o 27., 46., 58. a 70. bod.

  Toľko pozmeňujúce návrhy.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že aj tento zákon, ktorý prerokovávame v druhom čítaní, je v nadväznosti na reformu verejnej správy a je potrebné zosúladiť aj časové prijímanie týchto zákonov, predkladám procedurálny návrh, aby po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch sme pristúpili k prerokovaniu tohto návrhu zákona v treťom čítaní ihneď. Prosím, aby sa o mojom pozmeňujúcom návrhu dalo hlasovať po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch v rámci druhého čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  V rozprave vystúpi pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. (tlač 322).

  Môj pozmeňujúci návrh sa dotýka čl. I, 33. a 34. bodu.

  V čl. I, 33. bode v § 24 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „V poslednej vete sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.“

  V čl. I, 34. bode v § 25 ods. 4 sa slová „do troch dní“ nahrádzajú slovami „do piatich dní“.

  Dovoľte mi, aby som svoj pozmeňujúci návrh odôvodnila. Lehota 3 dni na prevzatie zásielky do vlastných rúk je nedostatočná.

  Chcela by som citovať doterajšie ustanovenie § 24 správneho poriadku ods. 2, podľa ktorého ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znova doručiť v určený deň a hodinu, ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte alebo na miestnom národnom výbore a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí, ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

  Táto trojdňová lehota v čase prijímania zákona č. 71/1967 Zb. bola reálna, no dnes sa javí ako nedostatočná z dôvodu, že sa zmenili sociálno-ekonomické pomery a fyzické osoby dnes cestujú za prácou a pracovnými povinnosťami viac ako v minulom období. Preto je nutné z pohľadu rešpektovania práv účastníkov správneho konania chrániť týchto účastníkov a dať im reálny časový priestor na riadne prevzatie rozhodnutí správnych orgánov. Túto zmenu navrhujeme aj napriek tomu, že má byť snaha urýchlenia správneho konania, avšak táto snaha by nemala byť na úkor práv účastníkov konania.

  Za účelom zjednotenia týchto lehôt pre právnické osoby a fyzické osoby preto tu navrhujem v § 25 ods. 4 tiež, aby sa lehota 3 dní nahrádzala lehotou 5 dní.

  Prosím vás pekne o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu. Skutočne myslím si, že pre ochranu účastníkov konania predĺženie tejto lehoty na 5 dní bude prínosom. Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Áno, nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, samozrejme, podporujem pozmeňujúci návrh, resp. doplňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Abrhan.

  Čo sa týka návrhu pani poslankyne Laššákovej, teda ide iba o tú zmenu z troch dní na päť dní, tento návrh sa mi zdá byť na prvé počutie prijateľný. Ďakujem.

 • Ďakujeme, pán minister.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pýtam sa vás, či máme pristúpiť ešte k ďalšiemu bodu programu, ktorý predkladá pán minister vnútra, pred hlasovaním. Áno, ďakujem pekne.

  Takže budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 308, spoločnú správu máte v tlači 308a.

  Prosím teraz pána ministra vnútra Vladimíra Palka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, nosnou časťou návrhu zákona sú ustanovenia o voľnom pohybe občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov s účinnosťou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Okrem občanov Európskej únie sa zabezpečí voľný pohyb aj osobám zvýhodnených štátov na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V právnej úprave cudzineckého práva tým dôjde k zásadným zmenám v tom, že rozdelí cudzincov do dvoch zásadných kategórií, a to na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a na ostatných cudzincov. Cudzinci, ktorí sú príslušníkmi členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, budú mať právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podobne ako štátni občania Slovenskej republiky na základe ohlásenia, ostatní cudzinci budú naďalej potrebovať na pobyt povolenie.

  Do zákona o pobyte cudzincov sa navrhuje zakotviť aj nový druh prechodného pobytu z dôvodu plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl. Reaguje sa tým na Zmluvu medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcu sa na štatút ozbrojených síl.

  Návrh zákona obsahuje aj zmeny, ktoré precizujú platnú právnu úpravu pobytu cudzincov v súlade s požiadavkami praxe.

  Návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch a o pripomienkach, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, odporúčam hlasovať tak, ako to navrhuje gestorský výbor.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na uvedené si dovoľujem vás požiadať, aby ste vládny návrh zákona postúpili do tretieho čítania a v ňom ho schválili. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Jozefovi Šimkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán podpredseda, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s rokovacím poriadkom spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 433 z 10. septembra 2003 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu neprijal uznesenie k tomuto vládnemu návrhu zákona, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 72 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za návrh hlasovalo 6 poslancov, 6 poslancov hlasovalo proti návrhu, 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Z celkového počtu 14 poslancov bolo prítomných 13 členov.

  Ostatné výbory vo svojich uzneseniach súhlasili s návrhom a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami, tieto pripomienky máte uvedené v spoločnej správe, celkove ich je 11. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a tieto schváliť, ďalej, schválením predchádzajúcich bodov hlasovanie o bode 2 stratí zmysel.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s rokovacím poriadkom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prednesených v rozprave.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 139 na jeho 23. schôdzi.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku. Konštatujem, že nie je to tak.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podľa našej dohody o 11.00 hodine pristúpime k hlasovaniam o tých návrhoch zákonov, ktoré sme prerokovali.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných návrhoch zákonov, ktoré súvisia s novou organizáciou miestnej štátnej správy, v poradí tak, ako sme ich prerokovali.

  Prosím teraz pána poslanca Abrhana, ktorého poveril výbor pre verejnú správu, aby z poverenia výboru ako spoločný spravodajca informoval Národnú radu o odporúčaní gestorského výboru k jednotlivým predloženým návrhom k prerokúvanému

  vládnemu návrhu zákona o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  tak ako sú uvedené v spoločnej informácii 341a.

  Pána ministra prosím, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave celkovo vystúpilo 11 poslancov, ôsmi predniesli pozmeňujúce návrhy.

  Vzhľadom na to, že nebola schválená spoločná správa, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Najprv musíme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Cabaj, ktorý vyplýva z uznesenia výboru, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o tomto návrhu zákona. Pán predseda, prosím, dajte o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý podal pán poslanec Cabaj, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 60 za návrh, 73 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím teraz o pozmeňujúce návrhy.

 • Ďakujem, pán predseda. Teraz pristúpime k schvaľovaniu pozmeňujúcich návrhov tak, ako boli podané.

  Prvý pozmeňujúci návrh som predniesol ja. Prosím, aby sme o tomto mojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý obsahuje celkove 4 pozmeňujúce návrhy, hlasovali en bloc. Prosím, dajte o ňom hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 96 za návrh, 33 proti, 7 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalšie pozmeňujúce návrhy predniesol pán poslanec Cabaj. Je ich celkovo 38.

  Vo svojom vystúpení pán poslanec Cabaj žiadal, aby sa o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo jednotlivo.

  Čiže, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o 1. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Všetky pozmeňujúce návrhy pána poslanca Cabaja sa týkajú zmeny sídiel obvodných úradov.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 58 za, 20 proti, 54 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme 1. návrh.

 • Dajte hlasovať o 2. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 58 za, 17 proti, 52 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Druhý návrh sme neschválili.

 • Dajte hlasovať o 3. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 60 za, 15 proti, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme 3. návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o 4. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 60 za, 15 proti, 55 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o 5. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 61 za, 12 proti, 56 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o 6. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 56 za, 13 proti, 59 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o 7. návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 55 za, 11 proti, 56 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o 8. návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 62 za, 13 proti, 57 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Budeme hlasovať o návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 55 za, 13 proti, 59 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Budeme teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 63 za, 12 proti, 58 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 60 za, 11 proti, 58 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 64 za, 12 proti, 59 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Budeme hlasovať o návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 61 za, 11 proti, 58 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 65 za, 9 proti, 59 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 63 za, 10 proti, 59 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 58 za, 8 proti, 59 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 63 za, 8 proti, 62 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 62 za návrh, 8 proti, 60 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 63 za, 7 proti, 61 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 61 za, 5 proti, 63 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 60 za, 5 proti, 61 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 59 za, 7 proti, 63 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o v poradí 23. pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 62 za, 2 proti, 64 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 60 za, 6 proti, 63 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o v poradí 25. pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 56 za, 6 proti, 64 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme v poradí o podanom 26. návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 64 za, 6 proti, 64 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 62 za, 5 proti, 66 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasujeme, páni poslanci, o podanom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 62 za, 5 proti, 66 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasujeme v poradí o 29. návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 61 za, 5 proti, 66 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 63 za, 4 proti, 64 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 61 za, 4 proti, 65 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 64 za, 4 proti, 64 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 61 za, 4 proti, 65 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 61 za, 4 proti, 63 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 63 za, 4 proti, 63 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme v poradí o 36. podanom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 58 za, 5 proti, 62 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o podanom pozmeňujúcom návrhu pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 60 za, 5 proti, 66 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o poslednom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja pod poradovým číslom...

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 64 za, 5 proti, 62 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Tým sme odhlasovali všetky podané návrhy pána poslanca Cabaja.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu v poradí o ďalších pozmeňujúcich návrhoch, ktoré podali páni poslanci v rozprave. Prosím, aby ste ich uvádzali v poradí, tak ako vystúpili.

  Pán poslanec Abrhan, nech sa páči.

 • Ďakujem. Ďalším poslancom, ktorý vystúpil s pozmeňujúcimi návrhmi, bol pán poslanec Šulaj, o ktorých sme už hlasovali ako o 22. a 23. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja. Takže by bolo nadbytočné, aby sme o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovali.

  Ďalej vystúpil pán poslanec Buček, ktorý predložil dva pozmeňujúce návrhy, o ktorých sme hlasovali ako o 37. a 38. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja, takže by bolo nadbytočné, aby sme o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovali opäť.

  Ďalej predložil pozmeňujúci návrh pán poslanec Baška. Pán predseda, prosím, aby ste dali o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

 • Pán poslanec Baška podal dva pozmeňujúce návrhy.

 • Jeden, ale pod dvomi bodmi. Budeme hlasovať spoločne o obidvoch naraz pán, poslanec?

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bašku.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 13 za, 4 proti, 115 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalšie návrhy predniesol pán poslanec Malchárek, ktorý žiadal, aby sme o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovali en bloc. Pán predseda, dajte o nich hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa, hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka.

 • Reakcia z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Páni poslanci, toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné.

  Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka en bloc.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 74 za, 3 proti, 55 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Pozmeňujúce návrhy pána poslanca Malchárka sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalej bol podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Urbániho, o ktorom sme hlasovali medzi pozmeňujúcimi návrhmi pána poslanca Cabaja, čiže preto nedávam o ňom hlasovať.

  Ako posledný pozmeňujúci návrh predniesol pán poslanec Mitrík. Prosím, pán predseda, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Mitríka.

  Pán spoločný spravodajca o takomto návrhu sme už raz hlasovali.

 • O návrhu pána poslanca Mitríka sme nehlasovali.

 • Návrh pána poslanca Mitríka, o ktorom sme hlasovali, v § 3 ods. 3 znie: „Krajský úrad môže na výkon niektorých činností štátnej správy so súhlasom ministerstva zriadiť pracovisko obvodného úradu v obciach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, a určiť jeho územný obvod.“ Podľa môjho vedomia sme hlasovali o takomto...

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 78 za návrh, 16 proti, 44 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem, pán predseda. Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy. Nemám odporúčanie gestorského výboru v zmysle § 80 ods. 2, ako spoločný spravodajca predkladám návrh, aby sme predmetný návrh zákona postúpili do tretieho čítania.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 81 prítomných, 75 za, 6 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k prerokúvaniu návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec Cabaj. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem upozorniť v treťom čítaní na skutočnosť, že pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch v druhom čítaní sa o niektorých návrhoch hlasovalo dvakrát. Nech je to pre zápis.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec, máte nárok na svoj výklad, či sme hlasovali alebo nehlasovali o niečom dvakrát. Ja som toho názoru, že sme hlasovali v súlade s rokovacím poriadkom.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, tak ako boli schválené v druhom čítaní. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 76 prítomných, 76 za návrh.

  Návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Abrhanovi aj pánovi ministrovi vnútra.

  Pristúpime k hlasovaniu o ďalšom prerokovanom návrhu zákona, ktorým je

  vládny návrh zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím teraz pani poslankyňu Dolník, aby z poverenia gestorského výboru uvádzala návrhy na hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona. Pani spoločná spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú jednak obsiahnuté v spoločnej správe, a o návrhoch poslancov, ktorí vystúpili v rozprave. V rozprave vystúpilo 7 poslancov, ktorí pozmeňujúce návrhy podali, máte ich tiež pred sebou.

  Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, kde o všetkých návrhoch gestorský výbor navrhol síce hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich, ale z rozpravy vyplynulo niekoľko návrhov na osobitné hlasovanie.

  Navrhujem najprv hlasovať zo spoločnej správy o bodoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť nasledovne spoločne body 1, 2, 3, 4, 5, 6, teda 1 až 6,10 až 14, 17 až 21, 23 až 31, 33 až 39 a tiež 41 ako posledný bod.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhoch zo spoločnej správy 1 až 6, 10 až 14, 17 až 21, 23 až 31, 33 až 39 a 41.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 124 za návrh, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalšie body zo spoločnej správy sú vyňaté na osobitné hlasovanie. Budem pri každom uvádzať, kto ich navrhol vyňať na osobitné hlasovanie. Tieto body pôvodne boli v spoločnej správe s návrhom schváliť ich, ale poslanci, ktorí ich navrhovali na osobitné hlasovanie, podávali lepšie návrhy.

  Najprv ide o body 7 a 8. O týchto môžeme hlasovať spoločne. Navrhla som ich ja vyňať na osobitné hlasovanie.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch 7, 8 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 32 za, 53 proti, 50 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalší návrh sa týka bodu 9, ktorý navrhla pani Mušková vyňať na osobitné hlasovanie.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 9 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 31 za, 76 proti, 25 sa zdržalo.

  Bod 9 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Ďalší bod navrhla pani Rusnáková vyňať na osobitné hlasovanie. Ide o bod 15.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 15 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 102 proti, 29 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalší návrh sa týka bodu 16, ktorý dala vyňať na osobitné hlasovanie pani Rusnáková aj s pánom Čaplovičom.

 • Hlasujeme o bode 16 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 5 za návrh, 104 proti, 23 sa zdržalo.

  Bod 16 sme neschválili.

 • Ďalší bod navrhla vyňať na osobitné hlasovanie pani Mušková. Ide o bod 22.

 • Páni poslanci, hlasujeme o bode 22 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 10 za, 99 proti, 23 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod 22 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Ďalší bod, bod 32 navrhol vyňať na osobitné hlasovanie pán poslanec Zubo.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 32 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 84 za návrh, 23 proti, 22 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Bod 32 sme schválili.

 • Posledný bod na osobitné hlasovanie navrhla vyňať pani Brestenská. Ide o bod 40.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 21 za, 74 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod 40 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Týmto sme vyčerpali všetky body zo spoločnej správy, teda môžeme pristúpiť k pozmeňujúcim návrhom, ktoré navrhli poslanci v rozprave.

  Ako prvá som vystúpila ja, dala som 2 pozmeňujúce návrhy, ale týchto je nutné hlasovať spoločne.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch, ktoré podala pani poslankyňa Dolník.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 120 za návrh, 2 proti, 10 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Ako ďalší vystúpil pán poslanec Čaplovič, ktorý podal 3 pozmeňujúce návrhy, o ktorých žiada hlasovať osobitne.

  Teda hlasujeme o 1. jeho návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 54 za, 57 proti, 22 sa zdržalo.

  Neschválili sme 1. návrh pána poslanca Čaploviča.

 • Budeme hlasovať o 2. návrhu pána poslanca Čaploviča.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 118 za návrh, 5 proti, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Budeme hlasovať o 3. pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Čaploviča.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 40 za, 45 proti, 46 sa zdržalo.

  Neschválili sme 3. návrh pána poslanca Čaploviča.

 • Nasledujú pozmeňujúce návrhy pána poslanca Zuba, ktorý žiada hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne, teda en bloc a zvlášť o 13. pozmeňujúcom návrhu.

  Takže budeme hlasovať najprv o bodoch 1 až 12 pána poslanca Zuba.

 • Páni poslanci, hlasujeme o bodoch 1 až 12, predložených pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Zuba 1 až 12.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 58 za, 58 proti, 16 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, ten bod 13. sa týka vlastne tej situácie, že by sme boli schválili tieto prvé body, to znamená, pán poslanec, tak sme sa dohodli, vtedy nebude žiadať o ňom hlasovať.

 • Je bezpredmetné hlasovať o bode 13.

 • Je to bezpredmetné, nebudeme o tom hlasovať.

  Nasleduje pozmeňujúci návrh pani poslankyne Brestenskej.

 • Pani poslankyňa Brestenská podala pozmeňujúci návrh.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 111 za návrh, 3 proti, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh pani poslankyne Brestenskej sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalšie návrhy podala pani poslankyňa Mušková, sú 2 tieto návrhy. Budeme o nich hlasovať osobitne.

  Teda hlasujeme najprv o 1. jej pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci o 1. pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Muškovej.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 134 za, 1 proti.

  Návrh sme schválili.

 • Nasleduje 2. pozmeňujúci návrh pani poslankyne Muškovej.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o 2. návrhu pani poslankyne Muškovej.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 132 za návrh, 1 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

 • Nasleduje pozmeňujúci návrh, ktorý podala pani poslankyňa Rusnáková. Je tam síce viac bodov, ale hlasujeme ako o jednom návrhu.

 • Teda spoločne o všetkých podaných návrhoch?

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Rusnákovej.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 123 za návrh, 1 proti, 12 sa zdržalo.

  Návrhy pani poslankyne Rusnákovej sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Ako posledný vystúpil pán poslanec Malchárek, podal 1 pozmeňujúci návrh.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 76 za návrh, 4 proti, 54 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pani poslankyňa.

 • Pán predseda, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Mám splnomocnenie od gestorského výboru, aby som navrhla, aby sme postúpili návrh zákona ihneď do tretieho čítania.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o odporúčaní gestorského výboru prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 76 za návrh, 26 proti, 33 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chcú prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pani spoločná spravodajkyňa...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 77 za, 42 proti, 17 sa zdržalo.

  Návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pani poslankyni.

  Pán poslanec Fico, nech sa páči.

 • Pán predseda, ako predseda poslaneckého klubu strany Smer nemôžem akceptovať vaše vysvetlenie, ktoré ste dali pánovi poslancovi Cabajovi v súvislosti s hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa zákona o krajských úradoch a obvodných úradoch. Došlo k hrubému porušeniu rokovacieho poriadku, pretože ak napr. podal pozmeňujúci návrh pán poslanec Buček a o tomto návrhu sa nehlasovalo, lebo podobný návrh dal pán poslanec Cabaj a bol zamietnutý, tá istá situácia vznikla pri pánovi poslancovi Malchárkovi. Pán poslanec Malchárek navrhol doplniť Bánovce nad Bebravou, ale my sme Bánovce nad Bebravou odmietli v hlasovaní pri návrhu pána poslanca Cabaja. Došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, lebo sme hlasovali druhýkrát o návrhu, ktorý už bol predtým odmietnutý. Žiadam preto v mene troch poslaneckých klubov o zvolanie poslaneckého grémia. Samozrejme, bude to dôvod na vrátenie zákona naspäť do parlamentu prezidentom Slovenskej republiky.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie a zvolávam poslanecké grémium.

  Zároveň vyhlasujem prestávku na obed.

  Budeme pokračovať, páni poslanci, hlasovaním o 14.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 11.56 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.13 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o ďalších návrhoch zákonov súvisiacich s reformou verejnej správy.

  Prosím pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  vládneho návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím pána poslanca Muránskeho, aby ako poverený spravodajca gestorského výboru uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

  Ešte predtým chcem upozorniť, ako pán spoločný spravodajca vystúpi, že ma požiadal pán minister vnútra Vladimír Palko o vystúpenie.

  Chcem pánov poslancov informovať, že vystúpením pána ministra otvárame rozpravu o tomto bode programu. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, než budete hlasovať, nadišiel vhodný moment, aby som upozornil na niektoré dobré vlastnosti rokovacieho poriadku. Po prvé, ak člen vlády požiada o slovo, tak ho dostane, a po druhé v takom prípade rozprava je opäť otvorená. Toto keď spojíme, tak zistíme, že práve teraz bola rozprava otvorená, čo bolo aj zmyslom môjho vystúpenia, na konci ktorého vám ďakujem za pozornosť.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vystúpením pána ministra sme sa dostali do znovu otvorenia rozpravy podľa zákona o rokovacom poriadku. Pýtam sa pánov poslancov, kto sa chce prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému zákonu. Pán poslanec Malchárek a pán poslanec Cabaj. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Malchárek, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Zvlášť ďakujem ministrovi vnútra. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, ja len prosím o chvíľu pozornosti k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý v čl. I, § 6 ods. 1 znie: „Krajský úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra životného prostredia.“

  Po druhé. Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 6.

  Doterajšie odkazy 7 až 14 sa označujú ako odkazy 6 až 13.

  Po štvrté, v čl. I, § 6 odsek 2 znie: „Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra životného prostredia.“

  Ide o zosúladenie spôsobu voľby jednotlivých prednostov okresných a krajských špecializovaných štátnych správ s ostatnými zákonmi, ktoré tiež súvisia s reformou. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda, páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil v rozprave k tejto zvláštnej situácii, v ktorej sa tento parlament momentálne nachádza, pretože okrem toho, že po zádrhoch, ktoré tu nastali pri rokovaní v dopoludňajších hodinách, mal zasadnúť aj ústavnoprávny výbor a mal sa zaoberať tou otázkou, ktorú sme rozporovali. Žiadna informácia nebola daná. Dozvedeli sme sa dokonca aj teraz, že namiesto schváleného hlasovania o návrhu zákona bola otvorená rozprava, pretože treba doupravovať asi posledné návrhy, ktoré sú tu. Preto dávam aj procedurálny návrh, aby sme o tomto návrhu zákona, ku ktorému bola otvorená rozprava, dnes nehlasovali a nechali hlasovanie až po porade poslaneckých klubov. Zároveň pred hlasovaním chcem požiadať o polhodinovú prestávku na poradu klubov.

 • Pán poslanec, pred hlasovaním o procedurálnom návrhu?

 • Hlasy z pléna.

 • Lebo som nerozumel tomu, či pred hlasovaním o návrhu zákona to chcete.

 • Hlasy z pléna.

 • . To znamená teraz.

  Pán poslanec Fico.

 • Ja sa chcem pripojiť k návrhu pána poslanca Cabaja, je to v mene opozičných poslaneckých klubov. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem prestávku na rokovanie poslaneckých klubov.

  Zároveň zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

  Prerušujem rokovanie do 15.00 hodiny.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Ja by som sa chcel len spýtať, či pán poslanec Cabaj má splnomocnenie klubu, lebo on nie je predseda poslaneckého klubu.

 • Hlasy z pléna.

 • Smiech v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie do 15.00 hodiny.

  Zvolávam poslanecké grémium.

 • Prerušenie rokovania o 14.23 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 15.05 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále.

  Predsedovia poslaneckých klubov sa dohodli, že budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním o prerokovaných vládnych návrhoch zákonov, po odhlasovaní prerokovaných návrhov zákonov bude zaradený bod programu, zjednoduším to, Veriteľ, na základe návrhu pána poslanca Pašku, ktorý žiadal doplniť tento bod programu, Veriteľ, že bude po odhlasovaní návrhov zákonov.

  Prosím teraz pána poslanca Muránskeho, aby ako poverený spravodajca výboru pre životné prostredie uvádzal hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím, aby ste sa, pán poslanec, sústredili, páni poslanci, aby ste sa sústredili na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, tých, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, ako aj tých, ktoré páni poslanci podali v rozprave, aby nedošlo k pochybnostiam.

 • Hlasy z pléna.

 • Áno, páni poslanci, najskôr o návrhu pána poslanca Cabaja budeme hlasovať, takže nechávam to na vašu profesionálnu...

 • Áno, pán predseda, pokým budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy, musíme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, aby sme v prerokúvaní daného návrhu zákona nepokračovali.

 • Páni poslanci, hlasujeme. Prosím, aby ste negestikulovali, pán poslanec Muránsky.

 • Hlasovanie.

 • 114 prítomných, 36 za návrh, 69 proti, 6 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy, ktorú máte ako tlač 316a, a to nasledovne.

  O bodoch 1 až 10 navrhujem hlasovať en bloc s odporúčaním teda výboru schváliť ich.

 • En bloc alebo spoločne, pán poslanec?

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 10 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich. Pán poslanec Galbavý, venujte sa hlasovaniu teraz.

 • Hlasovanie.

 • 121 prítomných, 91 za, 3 proti, 26 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body 1 až 10 zo spoločnej správy sme schválili.

  Pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať samostatne o bodoch 11, 12, 13 zo spoločnej správy.

  Najprv budeme hlasovať o bode 11.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Muránsky, dáme vám stoličku za to vaše miesto.

 • Hlasovanie.

 • 121 prítomných, 17 za, 29 proti, 74 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme bod 11.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 12.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 80 za návrh, 4 proti, 38 sa zdržalo.

  Bod 12 sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 13.

 • Hlasovanie.

 • 121 prítomných, 13 za, 18 proti, 87 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Bod 13 sme neschválili.

  Pán poslanec Muránsky, nech sa páči.

 • V rozprave vystúpil ako prvý pán poslanec Köteles a navrhol 4 pozmeňujúce návrhy, o ktorých žiada hlasovať spoločne. Prosím, dajte hlasovať o týchto návrhoch.

 • Páni poslanci, hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Kötelesa.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 94 za návrh, 1 proti, 27 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej vystúpil v rozprave pán poslanec Baška. Predložil 1 pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, môžeme dať o ňom hlasovať.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 31 za návrh, 15 proti, 76 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh pána poslanca Bašku sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Číža.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 54 za, 25 proti, 45 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Pozmeňujúci návrh pána poslanca Číža sme neschválili.

 • Ako posledný vystúpil v rozprave pán poslanec Malchárek. Môžeme hlasovať o jeho pozmeňujúcom návrhu.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu pána poslanca Malchárka.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 76 za, 14 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Tým sme, pán predseda, vyčerpali všetky body aj zo spoločnej správy, aj z návrhov poslancov. Môžete dať hlasovať o postúpení daného návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 74 za, 32 proti, 22 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona. Konštatujem, že nie je to tak.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 74 za návrh, 22 proti, 28 sa zdržalo.

  Návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Muránskemu.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o ďalšom prerokovanom bode programu,

  vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím teraz pána poslanca Abrhana, ktorého poveril gestorský výbor.

  Ešte predtým vás chcem informovať, že o vystúpenie pred hlasovaním požiadal člen vlády, pán minister vnútra Palko.

  Znovu chcem upozorniť, že vystúpením pána ministra otvárame rozpravu o vládnom návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem uistiť tento parlament, že vždy keď sa ocitne v úzkych a bude, povedzme, potrebovať znovu otvoriť rozpravu, tak vláda podá pomocnú ruku, minister sa prihlási o slovo, a tým tú rozpravu otvorí, čo sa v tomto okamihu stalo, pretože minister je služobník, a to najmä služobník parlamentu.

 • Páni poslanci, otváram rozpravu o vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do rozpravy sa hlásia pán poslanec Malchárek a pán poslanec Cabaj. Ďalšie prihlášky do rozpravy nie sú, preto vyhlasujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy za skončenú.

  Udeľujem slovo ako prvému prihlásenému pánovi poslancovi Jirkovi Malchárkovi. Nech sa páči, pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi ministrovi vnútra. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, prednesiem vám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predmetnému zákonu, a to k čl. I.

  Po prvé, v čl. I, § 4 odsek 3 znie: „Krajský úrad dopravy riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta krajského úradu dopravy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Prednosta krajského úradu dopravy je vedúci služobného úradu.“

  Po druhé, v čl. I, § 4 odsek 6 znie: „Obvodný úrad dopravy riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného úradu dopravy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.“

  Odôvodnenie je identické ako pri minulom bode, pri minulom pozmeňujúcom návrhu, je to o zladení formy a spôsobu menovania jednotlivých prednostov špecializovanej štátnej správy na úrovni kraja a na úrovni obvodu. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Cabaj, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ak pán minister preberá na seba úlohu otvárača rozpravy, ja si musím zobrať tú druhú úlohu a v mene klubov opozície musím požiadať o poradu klubov, pretože znova musíme rozmýšľať nad tým, ak sme tesne pred hlasovaním a minister otvára rozpravu, minimálne si tento návrh treba naštudovať. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Pokiaľ bude prestávka na prerokovanie toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý teraz v snemovni odznel, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste jedného zo služobníkov parlamentu, ktorý má sedieť na stoličke predkladateľa, zabezpečili. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 5-minútovú prestávku na rokovanie poslaneckých klubov.

  Prosím pána predkladateľa pozmeňujúceho návrhu, pána spravodajcu, ako aj člena vlády zodpovedného za návrh, ktorý prerokúvame, aby skoordinovali svoj ďalší postup pri hlasovaní o návrhu zákona.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v prerokúvaní vládneho návrhu zákona o reforme verejnej správy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále.

  Zároveň sa chcem ospravedlniť, že sme nepokračovali v rokovaní v čase, ktorý sme si určili na rokovanie poslaneckých klubov, vážnosť zákona, ktorý prerokúvame, si vyžiadala dlhšie rokovanie poslaneckých klubov.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Abrhana, aby z poverenia gestorského výboru uvádzal návrhy hlasovania k vládnemu návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pán poslanec Abrhan, máte slovo.

  Pán minister, zaujmite miesto určené pre členov vlády, prosím, aby ste nevyrušovali pána podpredsedu Národnej rady Bugára.

  Pán poslanec Abrhan, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci. Boli predložené 2 pozmeňujúce návrhy a 1 procedurálny návrh, ktorým sa navrhovalo na základe uznesenia gestorského výboru č. 116 nepokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pán predseda, prosím, dajte o tomto procedurálnom návrhu zákona hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Abrhan.

 • Hlasovanie.

 • 116 prítomných, 44 za návrh, 66 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím, pokračujme v hlasovaní o ďalších návrhoch.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rámci rozpravy boli predložené 2 pozmeňujúce návrhy. Prvý som predniesol ja, ktorý pozostával zo 7 pozmeňujúcich návrhov.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o tomto mojom návrhu, spoločne, en bloc o všetkých 7 pozmeňujúcich návrhoch.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Abrhana.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 97 za návrh, 1 proti, 24 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, o návrhu pána poslanca Malchárka.

 • Páni poslanci, hlasujeme, pán poslanec Duray, hlasujeme o návrhu pána poslanca Malchárka. Prosím pánov poslancov, aby neovplyvňovali slobodný mandát svojich kolegov.

 • B. Bugár, podpredseda NR SR: „Len slobodných kolegov ovplyvňujú, nie mandát.“

 • Hlasovanie.

 • 73 prítomných.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa, zistím počet prítomných poslancov v rokovacej sále, prezentujeme sa a nehlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 96 prítomných.

  Národná rada je uznášaniaschopná.

  Pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu zákona.

  V prípade, že sa ukáže, že nebude Národná rada uznášaniaschopná, poprosím skrutátorov, aby zistili počet prítomných poslancov v rokovacej sále, pretože je samozrejmé, že je tu počet prítomných poslancov, ktorý je potrebný, aby bola uznášaniaschopná Národná rada.

  Páni poslanci, hlasujeme o návrhu pána poslanca Malchárka.

 • Hlasovanie.

 • 73 prítomných.

  Páni poslanci, neodchádzajte, zostaňte prítomní v rokovacej sále aspoň tí, ktorí cítite povinnosť uplatňovať svoju ústavnú zodpovednosť. Komunistická strana Slovenska odchádza? Pán minister Zajac vám odkazuje, aby ste sa už nevracali.

 • Smiech v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, s plnou vážnosťou prosím teraz skrutátorov, aby zistili počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  V prípade, že Národná rada nebude uznášaniaschopná, budeme pokračovať, áno, podľa zákona o rokovacom poriadku. Pán poslanec Urbáni, prosím, aby ste si sadli.

  Prosím skrutátorov, aby nahlásili počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Pán JUDr. Knapp, prosím, aby ste si sadli na miesto určené pre vás. Prosím pani poslankyňu Navrátilovú, Galbavého a Gála, aby pánovi podpredsedovi Bugárovi oznámili počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Pán poslanec Galbavý. Pán poslanec Abrhan, buďte pokojný.

 • Hlasovanie.

 • Páni poslanci, skrutátori nahlásili počet prítomných poslancov v rokovacej sále 76.

  Sme uznášaniaschopní.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, dajte návrh na hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Malchárka.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Malchárka.

 • Páni poslanci, kto je za návrh pána poslanca Malchárka, nech zdvihne ruku.

  Prosím skrutátorov, aby oznámili počet prítomných poslancov hlasujúcich za návrh.

 • Hlasovanie.

 • Páni poslanci, 72 zo 76 poslancov hlasovalo za návrh. Kto sa zdržal hlasovania? Jeden. Kto je proti? Nikto. Traja nehlasovali.

  Páni poslanci, návrh sme schválili.

 • Prosím pána spoločného spravodajcu o ďalší návrh.

 • Pán predseda, keďže nebola schválená spoločná správa a nezazneli iné návrhy v rozprave, tým sme hlasovali o všetkých predložených pozmeňujúcich návrhoch. Pán predseda, nemám odporúčanie gestorského výboru, ale ako spravodajca na základe § 80 ods. 2 predkladám návrh, aby sme prikročili k prerokovaniu tohto návrhu zákona v treťom čítaní.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec Mikloško, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 73 prítomných.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie na 10 minút.

  Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby sa dostavili na rokovanie.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej sály, budeme pokračovať hlasovaním o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča, aby sme vládny návrh zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovali v treťom čítaní ihneď.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili na hlasovanie, prosím, ctenú opozíciu, aby zaujala miesta, ktoré sú im vyhradené v rokovacej sále.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa, nebudeme hlasovať, iba sa prezentujeme, zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

 • Hlasovanie.

 • 71 prítomných.

  Páni poslanci, znovu hlasujeme, ešte raz sa prezentujeme, nehlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 88 poslancov prítomných.

  Budeme hlasovať teraz o návrhu pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 72 prítomných.

  Prosím skrutátorov Národnej rady, aby znovu zistili počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 76 poslancov v rokovacej sále.

  Národná rada je uznášaniaschopná.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste navrhli návrh na hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o mojom návrhu na základe § 80 ods. 2, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď.

 • Prosím skrutátorov, aby nahlásili počet poslancov, ktorí hlasujú za návrh.

 • Hlasovanie.

 • Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Kto sa zdržal hlasovania? Nikto. Kto je proti návrhu? Nikto. Traja nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému návrhu zákona. Konštatujem, že nie.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • Nie je odporúčanie gestorského výboru, lebo spoločná správa nebola schválená.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, zistíme pred hlasovaním počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prosím skrutátorov, aby nahlásili počet prítomných poslancov pred záverečným hlasovaním.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 77 poslancov v rokovacej sále.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Kto je za návrh, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca, nech zdvihne ruku. Pán poslanec Gál, prosím, aký je počet? 26. Pani poslankyňa? 33. Pán poslanec? 12. Za návrh je 71 poslancov. Pýtam sa, kto sa zdržal hlasovania. Nikto. Kto je proti? Nikto. Šiesti nehlasovali.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie schôdze do 17.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 16.10 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.09 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní prerušenej 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Páni poslanci, odporúčam, aby sme teraz nepokračovali v hlasovaní, ale aby sme prerokovali bod programu, ktorým je

  správa ministra zdravotníctva o Projekte na oddlženie zdravotníctva a akciovej spoločnosti Veriteľ.

  Odporúčam, aby sme teraz pokračovali v rokovaní o tomto bode programu.

  Pán poslanec Číž.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu strany Smer dal procedurálny návrh, a to návrh na uznesenie, v ktorom Národná rada vysloví neplatnosť hlasovania o predchádzajúcom bode programu, pretože počas hlasovania neboli prítomní skrutátori z opozície a nie je možné overiť počet hlasov v sále a my neuznávame legitimitu takéhoto hlasovania a chceme vysloviť ľútosť, že tak závažný názor sa prejavuje napriek tomu, že evidentne bola prejavená politická vôľa návrh zákona neschváliť a nebol dôvod na hlasovanie formou skrutátorov, pretože nebolo pokazené elektronické hlasovanie a vôľa poslancov bola jednoznačne prejavená.

  V druhej časti, pán predseda, nesúhlasíme s tým, aby sme teraz rokovali o uvedenej správe ministra zdravotníctva z toho dôvodu, že bola jasná politiká dohoda, že o tomto bode programu budeme rokovať...

 • Páni poslanci, keďže návrh pána poslanca Číža nemá oporu v rokovacom poriadku, nedám hlasovať o jeho návrhu.

  Naozaj odporúčam z hľadiska využitia racionálneho času na rokovanie schôdze Národnej rady, aby sme o bode programu, ktorý žiadal doň zaradiť váš pán poslanec z vášho poslaneckého klubu, teraz rokovali.

  Pán poslanec Číž, nech sa páči.

 • Pán predseda, čo sa týka tohto bodu programu, chcem vás požiadať, aby ste zaradili tento bod programu na zajtra na 9.00 hodinu a pokračovali nejakým iným bodom programu vzhľadom na to, že teraz tá atmosféra jednoducho nie je na prerokovanie tohto návrhu zákona, ale hlavne politická dohoda znela, že to bude o 14.00 hodine. Keďže sa nepodarilo dodržať túto dohodu, tak potom skúsme hľadať formou poslaneckého grémia, pričom nedávam zatiaľ návrh na jeho zvolanie, nový termín na to. Ideálne pre nás v tomto smere je ráno o 9.00 hodine. Keby sa rokovalo o tom teraz, považujeme to za porušenie dohôd z poslaneckého grémia.

 • Páni poslanci, ja to nepovažujem na rozdiel od pána poslanca Číža za porušenie dohody, naozaj tá dohoda bola taká, že budeme dnes rokovať o tomto bode programu. Aj samotný pán predkladateľ súhlasil s takýmto postupom. Ja nevidím dôvod, aby sme odložili rokovanie o tomto návrhu.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Vážený pán predseda, áno, ja som súhlasil s prerokovaním tohto bodu programu, ale za predpokladu, že budeme o ňom rokovať naozaj v čase, ktorý bude primeraný aj téme a obsahu, ktorý táto správa má. My sme rešpektovali túto politickú dohodu jedine z dôvodu, že pán minister zajtra nemôže sa zúčastniť v Národnej rade rokovania, ale zároveň boli sme ústretový len kvôli tomu, že bude tento bod zaradený v normálnom čase. Ďakujem.

 • Nie, páni poslanci, ja som rozumel tej politickej dohode tak, že prerokujeme návrhy zákonov súvisiace s reformou verejnej správy, tie sme prerokovali, neodhlasovali, a že po prerokovaní týchto návrhov budeme rokovať o vašom návrhu, pán poslanec Paška. Takže nesnažme sa jeden druhého dobehnúť. Preto odporúčam, aby ste ako navrhovateľ tohto bodu programu teraz vystúpili s tým, čo ste navrhli pri schvaľovaní návrhu programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Potom by som poprosil pani poslankyňu Záborskú, predsedníčku výboru pre zdravotníctvo, a pána ministra, aby vystúpili k prerokúvanému bodu programu.

  Chcel by som poprosiť pánov poslancov, aby sme sa pokúsili dohodnúť, o tých návrhoch zákonov, ktoré sme dnes prerokovali, ale o ktorých sme nehlasovali, aby sme hlasovali zajtra ráno o 9.00 hodine. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom, páni poslanci?

 • Hlasy z pléna.

 • Aj o tomto návrhu uznesenia. Predpokladám, že prerokúvanie tohto bodu bude trvať dlhšie. Takže ak by sme skončili pred 19.00 hodinou prerokúvanie tohto bodu programu, tak by sme pokračovali v rokovaní o ďalších bodoch a hlasovali o nich zajtra ráno o 9.00 hodine. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom, páni poslanci?

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som uviedol tento bod rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý bol zaradený do programu na základe schváleného uznesenia č. 533 z 22. októbra 2003 a ktorého kópia je súčasťou správy, ktorú ste dostali v podobe parlamentnej tlače 453.

  Veľmi stručne. Chcem vás všetkých požiadať o pozornosť, pretože daná problematika rezonuje vo verejnosti. A predpokladám, že využijeme tento časový priestor, aj keď znovu si myslím, že by táto téma vyžadovala primeranejší časový priestor na to, aby sme sa zaoberali problémami, ktoré trápia slovenské zdravotníctvo a ktoré trápia našich občanov. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  Nech sa páči, teraz prosím pani poslankyňu a predsedníčku výboru pre zdravotníctvo pani poslankyňu Záborskú, aby informovala Národnú radu o výsledku, spôsobe a technike prerokúvania tohto návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Paška. Pani poslankyňa Záborská, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som predniesla informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o prerokovaní správy ministra zdravotníctva o Projekte na oddlženie zdravotníctva a akciovej spoločnosti Veriteľ.

  Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 443 z 30. októbra pridelil správu ministra zdravotníctva o Projekte na oddlženie zdravotníctva a akciovej spoločnosti Veriteľ na prerokovanie Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo s termínom do 4. novembra 2003 s tým, že výbor Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval správu 4. novembra 2003. Predloženú správu ministra zdravotníctva o Projekte na oddlženie zdravotníctva a akciovej spoločnosti Veriteľ odôvodnil minister zdravotníctva Slovenskej republiky Rudolf Zajac. Rokovania výboru sa zúčastnili aj poverení zástupcovia rezortu ministerstva financií a poverení zástupcovia akciovej spoločnosti Veriteľ. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo po ukončení rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia, v ktorom spravodajkyňa navrhla, aby výbor vzal správu na vedomie a odporučil Národnej rade správu ministra zdravotníctva o Projekte na oddlženie zdravotníctva a akciovej spoločnosti Veriteľ vziať na vedomie. Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 10 poslancov, 5 poslancov hlasovalo za návrh, nikto nebol proti a 5 poslancov sa hlasovania zdržalo. Vzhľadom na uvedené, výbor neprijal uznesenie podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  Výbor Národnej rady ma poveril predniesť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore na pléne Národnej rady.

  Pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pán minister zdravotníctva ma požiadal, aby mohol vystúpiť v rámci rozpravy. Teda udeľujem v zmysle rokovacieho poriadku teraz slovo pánovi ministrovi zdravotníctva.

  Pán minister, prepáčte, ešte sa chcem opýtať poslancov, kto sa chce prihlásiť do rozpravy, pretože vy ste predložili Národnej rade správu, ku ktorej treba v zmysle rokovacieho poriadku otvoriť rozpravu. Poslanci Paška, Záborská, Džupa, Chovanec. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán minister, potom budú v poradí, tak ako sú prihlásení, vystupovať páni poslanci.

  Pán minister Zajac, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, nebudem nijako vážne vystupovať v rozprave, pretože som, tak ako som bol požiadaný, predložil písomný materiál.

  Chcem poukázať iba na jeden moment. Uznesenie bolo formulované tak, že som mal predložiť písomnú informáciu. Ja osobne som považoval za korektné, aby som predložil správu, o ktorej parlament aj plénum musí rokovať, pretože si myslím, že tak ako sme transparentne nastavili systém oddlžovania, tak chcem, aby každý mal právo sa vyjadriť k tomu. Správa pozostáva z dvoch častí. Zo samotnej správy, ktorú dávam ako minister zdravotníctva a jeden z dvoch akcionárov ústredných štátnych orgánov, a z časti, ktorú mne predložila akciová spoločnosť Veriteľ.

  Chcem poukázať iba na dva momenty, pre ktoré táto spoločnosť bola zriadená.

  Prvý dôvod je, aby sa peniaze, ktoré sú určené na oddlženie, dosali tomu, kto je naozaj nositeľom dlhu, aby sa s týmito peniazmi nerobili obchody, aby sa nestrácali, aby sme šetrili štátne zdroje. Prvé výsledky fungovania akciovej spoločnosti Veriteľ nás o tom ubezpečujú.

  Druhý dôvod je veľmi podobný tomu prvému. Tak ako je zdravotníctvo zadlžené, akým spôsobom je to v tejto chvíli, v akej situácii finančnej sa nachádza, považujeme za nemravné a nemorálne, ak niekto si robí obchod zo samotných dlhov, ak predmetom obchodovania nie je predaj tovaru a služieb, ale predaj príslušenstva, korupcia riaditeľov, korupcia na širokej báze uplácania tých, ktorí sú v systéme zapojení. Myslíme si, že rozhodujúcu časť kriku, ktorý vznikol okolo Veriteľa, je krik tých, ktorí zistili, že definitívne skončila možnosť obchodovať, kšeftovať a nabaľovať sa na verejných prostriedkoch. Preto si myslím, že je dobré, keď o tom budeme hovoriť, preto aj diskusia na včerajšom výbore bola veľmi plodná.

  Mrzí ma len jedna vec. Návrh uznesenia, ktorý bol formulovaný, bol formulovaný tak, aby súčasne zdravotnícky výbor ako gestorský výbor celého zdravotníctva žiadal vládu o zamyslenie sa a úvahu nad oddlžovaním napriek tomu, že takéto uznesenie zdravotnícky výbor nebol schopný prijať. Včera večer Koaličná rada rozhodla, že aj touto otázkou sa bude intenzívne a rýchlo, ale znova racionálne zaoberať.

  Posledná veta môjho prvého vystúpenia. Jednoznačne a, tak ako aj médiá povedali, podčiarknuto koalícia rozhodla, že celé oddlžovanie pôjde výhradne cestou akciovej spoločnosti Veriteľ. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána ministra sa hlásia pán poslanec Fico, pani poslankyňa Sabolová. Končím možnosť ďalších prihlášok do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán predseda, v mene štyroch poslaneckých klubov žiadam polhodinovú prestávku.

 • Vyhlasujem 10-minútovú prestávku, páni poslanci, na rokovanie poslaneckých klubov.

  Pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela veľmi krátko zareagovať na vystúpenie pána ministra, lebo hovoril o tom, že veľmi rýchlo a krikom zareagovali tí, čo chcú obchodovať a kšeftovať. Myslím si, že mnohých z nás poslancov a mnohých aj zdravotníckych pracovníkov alebo majiteľov zdravotníckych zariadení či lekární či ktoríkoľvek iní viac vyrušilo nie to, že by chceli obchodovať, kšeftovať, ale neverejné uznesenie vlády o verejných financiách, o našich zdrojoch, s ktorými hospodária poisťovne, ktoré by mali platiť poskytovateľom. Čiže nie celkom toto úvodné slovo, pán minister, ma presvedčilo o tom, že zámer, na základe ktorého vznikala táto spoločnosť, mal byť takto utajený, ako bol vlastne doposiaľ, pokiaľ sa nedostal na pôdu Národnej rady.

 • Páni poslanci, vyhlasujem prestávku na rokovanie poslaneckých klubov do 17.40 hodiny.

  Budeme pokračovať o 17.40 hodine.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nech sa páči, budeme pokračovať v rozprave.

  Procedurálny návrh má pán poslanec Fico.

 • Pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov žiadam zvolanie poslaneckého grémia.

 • Pán poslanec, je to dobrá taktika, ale dobre, na 10 minút bude zvolané poslanecké grémium, potom ešte ďalších desaťkrát sa môžete snažiť o niečo podobné. Už ste mali aj prestávku na rokovanie klubov, už budete mať aj grémium.

  Budeme pokračovať o 10 minút, to znamená, o 17.55 hodine začneme rokovať.

  Nech sa páči, pán predseda zvoláva poslanecké grémium na 10 minút.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Pani poslankyňa Záborská, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Pani poslankyňa Záborská, naposledy vás vyzývam, aby ste sa zúčastnili rokovania.

  Nech sa páči, budeme pokračovať v rokovaní.

  V rozprave vystúpi pán poslanec Paška, máte slovo, pripraví sa pani poslankyňa Záborská.

  Pán poslanec, pýtam sa vás, či máte záujem vystúpiť, lebo inak stratíte poradie. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, dámy a páni, ďakujem pekne za slovo. K uvedenej tematike som už vystupoval viackrát. Nakoniec sa zdá, ako keby mi bolo kritizované autorstvo celého tohto problému, aspoň tak mi to raz jedna novinárka povedala. Chcem vás ubezpečiť, že to autorstvo je u pracovníkov v zdravotníctve a pracovníkov a občanov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Problematika Veriteľa je skutočne veľmi zaujímavá téma. A myslím si, že jedným z vážnych alebo závažných problémov a pochybení je celá konštrukcia projektu. A som presvedčený, že pre lepšie pochopenie bude, ak sa naozaj podrobne oboznámime so všetkými dokumentmi, ktoré súvisia.

  Spoločnosť Veriteľ bola založená Prezídiom Fondu národného majetku Slovenskej republiky po prerokovaní predloženého materiálu, ktorým bol návrh na založenie akciovej spoločnosti Veriteľ schválením zakladateľskej listiny, stanov a osôb delegovaných do Dozornej rady a Predstavenstva akciovej spoločnosti Veriteľ, a. s. Toto uznesenie schválilo založenie akciovej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom na Limbovej č. 2, kde je poštové smerové č. 831 01 v Bratislave.

  Tento návrh obsahoval niekoľko dôležitých bodov.

  Tým prvým bodom bol návrh zakladateľskej listiny, s touto vás oboznámim hneď, ako prejdem kompletné stanovy a znenie stanov, návrh stanov spoločnosti, tie si dovolím vám podrobne predstaviť. A, samozrejme, pokúsim sa reagovať v tých momentoch, ktoré považujem za minimálne problematické a ktoré viedli k vzniku nedôvery nielen u občana, ako som hovoril, ale aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  Ďalej, toto uznesenie schválilo hodnotu peňažného vkladu do základného imania a rezervného fondu spoločnosti vo výške 1,1 mil. korún, z toho základné imanie je 1 mil. Sk a rezervný fond je 100 000 korún.

  Veľmi dôležitý bol návrh orgánov spoločnosti. Orgány spoločnosti boli navrhnuté daným spôsobom. Mala to byť 6-členná dozorná rada, do ktorej boli navrhnutí títo páni a dámy: Ing. Daniel Végh, bytom alebo trvalým bydliskom Nová Ves 30, Dunajská Streda, za, predpokladám, Fond národného majetku, druhý, JUDr. Ernest Valko, trvale bytom Gaštanová 15, Limbach, Ing. Vladimil Podstránsky, Somotor 469, Somotor, Ing. Jana Červenáková, trvalým pobytom Zochova 16, Bratislava, Ing. Ján Králik, trvalým pobytom Súmračná 2, Bratislava, Ing. Peter Pažitný, trvalým pobytom na Nobelovej 24 v Bratislave. Zároveň tento návrh uznesenia prijal rozhodnutie o trojčlennom predstavenstve. A chcem podotknúť, že, samozrejme, v týchto personálnych aktoch mohlo dôjsť od momentu návrhu až po moment registrácie k zmenám. Takže berte tieto informácie naozaj s rezervou, hovorím len z návrhu uznesenia. Čiže to trojčlenné predstavenstvo bolo navrhované v zložení: Ing. Juraj Melicher, Krížna 26, Bratislava, je tu meno, ktoré zrejme potom už naozaj bolo zmenené, Emília Kovačíková, Topoľčianska 22, Bratislava, a Ing. Sylvia Bocková, Kulačská 9, Dunajská Streda, myslím, že toto meno je asi v poslednej dobe najznámejšie, pretože uvedená pani je, myslím, šéfkou predstavenstva a koná a vystupuje vo všetkých aktoch, ktoré táto spoločnosť vykonáva.

 • Hlasy z pléna.

 • Neviem, hovorím informácie, ktoré mám...

 • Pán poslanec, nediskutujte s poslancami.

 • ... od pracovníkov v zdravotníctve, pretože táto dáma vedie po telefóne komunikáciu a dialóg s jednotlivými firmami a zdravotníckymi zariadeniami a snaží sa realizovať výhodný obchod v predstavách tvorcov tohto geniálneho projektu na oddlženie slovenského zdravotníctva, ktorý má tzv. odstaviť všetkých tých nenažratých a tých hnusných, ktorí celé tie roky systém ochudobňovali, alebo tých, ktorí peniaze šírošíro šustrovali.

  Zároveň ešte ten návrh uznesenia poveruje výkonný výbor na vykonanie všetkých právnych úkonov v príslušnej zákonom stanovenej forme potrebných na založenie a vznik spoločnosti Veriteľ, akciová spoločnosť.

  Veľmi dôležité údaje pre pochopenie celého kontextu projektu sa nachádzajú v dôvodovej správe, ktorá hovorí, že uznesením vlády Slovenskej republiky č. 262 z 2. 4. 2003, ktoré sa týka „Projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1. fáza“, sa v písm. C.I odporúča prezidentovi Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky založiť a následne zaregistrovať akciovú spoločnosť do 30 dní od schválenia projektu oddlženia vládou, uznesením výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky s č. 22/22/03 zo dňa 23. 4. 2003 bolo uložené riaditeľovi Sekcie právnej kontroly a sťažností zabezpečiť založenie a registráciu akciovej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka v súlade s písm. C.I uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 262 z 2. apríla 2003, vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 2. apríla 2003 prijala uznesenie č. 262/2003 k „Projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní“, týmto uznesením súhlasila s projektom tak, že za účelom oddlženia zdravotníckych zariadení Fond národného majetku Slovenskej republiky založí a zaregistruje akciovú spoločnosť.

  Tu chcem upriamiť vašu pozornosť na veľmi dôležitý moment, ku ktorému sa dostanem až na konci, a to na to, akým spôsobom kto vykonával registráciu tejto spoločnosti, pretože nerozumiem, prečo vykonáva založenie súkromná spoločnosť. A čo je veľmi dôležité, je to, že nikde v materiáloch, napriek tomu, že aj návrh zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice by mal obsahovať všetky náklady súvisiace s registráciou právnickej osoby, v danom prípade Veriteľa, a. s., takéto údaje vôbec nie sú.

  Týmto uznesením vláda súhlasila s projektom oddlženia tak, že za účelom oddlženia zdravotníckych zariadení zaregistruje akciovú spoločnosť. Je to uvedené ako názov. To znamená, zrejme ešte v tých prvých uzneseniach napriek tomu, že ďalej vznikne ten názov Veriteľ, asi možno sa o tom ani nevedelo. A myslím, že pán minister vo výbore povedal, že tiež nie je veľmi spokojný s názvom Veriteľ, akciová spoločnosť, pretože dochádza k zámene často pojmov, keď sa vysvetľuje aj odbornej verejnosti Veriteľ ako ten, kto má určitý záväzok, a Veriteľ s veľkým V, akciová spoločnosť, ako právnická osoba založená Fondom národného majetku.

  Z citovaného uznesenia vlády Slovenskej republiky teda vyplýva nasledovný postup: Po prvé, Fond národného majetku Slovenskej republiky do 30 dní od schválenia projektu oddlženia založí a podá návrh na registráciu akciovej spoločnosti v Obchodnom registri, stále sa „používa“ v tejto dôvodovej správe len akciová spoločnosť s veľkým A, na založenie akciovej spoločnosti bude nutné ďalej vypracovať stanovy akciovej spoločnosti a súčasne musí Fond národného majetku vyčleniť zo svojho majetku základné imanie akciovej spoločnosti najmenej vo výške 1 mil. korún. Chcem podotknúť, že dôjdeme časom k momentu, ktorý bude vyplývať zo stanov a ktorý je diskutabilný, o navyšovaní a znižovaní základného imania spoločnosti, pretože sa dozvieme, že spoločnosť má údajne k dnešnému dňu po prevedení 3,45 mld. Sk na účte navýšené základné imanie. Ja osobne som zatiaľ nezískal relevantný doklad o tom, že by akciová spoločnosť mala takúto výšku základného imania. Samozrejme, tie súvislosti, ktoré vyplývajú z otázky napr. financovania chodu tejto spoločnosti, boli vysvetlené pánom ministrom včera vo výbore, že paradoxne týchto 3,45 mld. korún leží kdesi v banke na dobrej úložke a tá úložka je tak výhodná, že všetky výnosy plynúce z tejto bankovej úložky postačujú na vykrývanie administratívnych a iných nákladov chodu tejto spoločnosti.

  Kým budem pokračovať v čítaní dôvodovej správy, samozrejme, možno by bolo dobré spýtať sa už teraz, aké prostriedky teda Veriteľ dáva vlastne do toho systému, keď vieme, že jednu časť, a hovoríme o miliardách korún, stiahol zo zdravotných poisťovní z návratnej finančnej výpomoci a na druhej strane peniaze, ktoré údajne boli vložené ako navýšenie základného imania vo výške 3,45 mld. korún, ležia niekde na bankových účtoch tak, aby vyrábali dostatok zdrojov pre financovanie aparátu, tuším je to dvanásť ľudí, plus trojčlenné predstavenstvo, tak ako to vyplýva z dôvodovej správy. Tak z čoho bude oddlžovať potom ten Veriteľ? Bude poskytovať úroky z úložky? Ale myslím, že sa dostaneme po oboznámení sa so základnými dokumentmi spoločnosti aj k týmto otázkam.

  Druhým bodom tejto dôvodovej správy je, že v procese založenia akciovej spoločnosti dôjde aj ku kreovaniu orgánov akciovej spoločnosti tak, že bude mať predstavenstvo troch členov, po jednom zástupcovi ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a Fond národného majetku, a dozorná rada šiestich členov, po dvoch zástupcoch opäť ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a Fond národného majetku. Po zaregistrovaní akciovej spoločnosti v Obchodnom registri príslušnom podľa sídla do 30 dní Fond národného majetku Slovenskej republiky odpredá 50 % akcií akciovej spoločnosti ministerstvu zdravotníctva a 50 % akcií akciovej spoločnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Kúpna cena bude predstavovať nominálnu hodnotu akcií, teda pri základnom imaní 1 mil. Sk bude kúpna cena predstavovať 500 000 korún pri každej zmluve. Zmluvu máme k dispozícii, oboznámim vás s jej znením. Sekcia právna, kontroly a sťažností v spolupráci s advokátskou kanceláriou vypracovali návrh zakladateľskej listiny, návrh stanov a návrh uznesenia o založení akciovej spoločnosti Veriteľ, tu sa prvýkrát objavuje to pomenovanie, akciová spoločnosť, ktoré sú uvedené v prílohe. Dokumenty uvedené v prílohe obsahujú aj pripomienky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj menný zoznam osôb delegovaných do orgánov akciovej spoločnosti Veriteľ.

  Je zaujímavé, že dôvodová správa napriek tomu, že počítala s prevodom akcií z pôvodného akcionára na dvoch akcionárov, už neupravuje následné personálne akty v predstavenstve akciovej spoločnosti ani v dozornej rade. Domnievam sa vzhľadom na to, že niektoré širšie súvislosti ukazujú, že aj v týchto vzťahoch môže byť kľúč k striktnému odmietaniu takéhoto spôsobu, že sú tieto skutočnosti naozaj veľmi zaujímavé.

  Ja si dovolím vás oboznámiť teraz s návrhom zakladateľskej listiny, ktorá vznikla formou notárskej zápisnice. Je to obvyklý akt. Treba povedať, že je to najrýchlejší spôsob registrácie právnickej osoby a Obchodný zákonník umožňuje v aktoch s jediným zakladateľom konať a registrovať právnickú osobu notárskou zápisnicou. Takže je to opis, samozrejme, originál nemám k dispozícii, ale je to notársky opis, odpis, prvá strana, notárska zápisnica, kde je napísané dňa, slovom, údaje nie sú uvedené: „Predo mňa notárku predstúpil účastník právneho úkonu,“ nie je uvedené, kto konal, „ktorý vyhlásil, že je štatutárnym orgánom Fondu národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová 27, Bratislava 821 01, identifikačné číslo organizácie je 17 333 768, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po...“

 • Pán poslanec, ešte raz to číslo prečítajte, lebo poslancom sa to páči.

 • Pán predsedajúci, ale to nie sú čísla do maďarského lota, to je registrácia spoločnosti.

 • Viete, čísla či sú maďarské alebo slovenské, na tom nezáleží, ale sú to čísla.

 • Tak dovoľte, aby som pokračoval, kolegovia sú dosť gramotní, oni si to zapamätali.

  „Účastník právneho úkonu predložil originál uznesenia Výkonného výboru Fondu národného majetku, číslo nie je uvedené, zo dňa nie je uvedené, obsahujúceho rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, so 100-percentným, slovom, jednostopercentnou majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava 821 01, identifikačné číslo organizácie“ pre vašu pozornosť „je 17 333 768, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Po, vložka č. 30/B –, o vyčlenení peňažných,“ zrejme je tu preklep, „prostriedkov potrebných na peňažný vklad základného imania a na zariadenie rezervného,“ myslím, že tu malo byť uvedené zriadenie, „fondu spoločnosti a poverenie na výkon všetkých úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti a následne na výkon všetkých práv a povinností zakladateľa a akcionára novozaloženej spoločnosti.“ Tu pre tých, ktorí nevedia, ako sa tvoria a čo sú rezervné fondy, veľmi krátko poviem, že zákonná povinnosť tvoriť, tá povinnosť vyplýva zo zákona vo výške 10 %. „Účastník právneho úkonu po vyhlásení, že je spôsobilý na právne úkony, ma požiadal o spísanie tejto notárskej zápisnice.

  Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti Veriteľ, a. s., bez výzvy na upísanie akcií.“

  Ešte raz., nie sú to čísla, poviem, že je to zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti Veriteľ, a. s., zakladateľ Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava 821 01, identifikačné číslo organizácie 17 333 768, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 30/B, ako nasleduje druhá strana, právnická osoba v zmysle zákona, nie je to tu uvedené, ale predpokladám, že tam bude Obchodný zákonník, nie je tu uvedené zastúpenie, rodné číslo, trvalé bydlisko, rozhodnutie o založení akciovej spoločnosti Veriteľ, a. s., bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle § 172 Obchodného zákonníka a údaje – za týmto účelom spisuje túto zakladateľskú listinu.

  Čl. 1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti je Veriteľ, a. s., sídlo spoločnosti je Limbová 2, 831 01 Bratislava.

  Čl. 2 Predmet činnosti. Opäť dávam do pozornosti, že práve predmet činnosti a jeho rozsah tejto štátnej alebo súkromnej akciovej spoločnosti vzbudil a naďalej vzbudzuje takisto nedôveru u subjektov, ktorých sa to týka. Tu chcem oceniť, že pán minister včera na zasadnutí výboru rešpektoval návrh pani predsedníčky výboru aj nás poslancov. A myslím, že sa dohodol s predstaviteľom z fondu, neviem, kto bol ten pán, že bude predmet činnosti tejto akciovej spoločnosti zúžený. Prečo? Myslím, že, dovolím si to odôvodniť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 303/1995 Z. z. V zmysle neho vlastne vláda svojím uznesením prijala možnosť založenia právnickej osoby tohto typu. Pritom tento akt bol naozaj legitímny až do momentu, kde naozaj predmet činnosti takejto právnickej osoby, ktorá je v zmysle tohto zákona č. 303/1995 Z. z. oprávnená vykonávať vysporiadanie finančných záväzkov štátu, ktoré ostali na ťarchu štátu pri prevode majetku štátu na iné osoby, v danom prípade to bol projekt realizovaný v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prevode na VÚC a mestá a obce, nemôže podľa nás mať takýto rozsah predmetu činnosti. Ten predmet činnosti naozaj mal byť účelovo viazaný na úkony súvisiace s vysporiadaním záväzkov, tak ako to hovorí zákon č. 303/1995 Z. z. A jednoznačne som presvedčený, že doba fungovania od zaregistrovania takejto spoločnosti musí byť ohraničená v predmete činnosti výlučne do ukončenia všetkých operácií súvisiacich s vysporiadaním finančných záväzkov štátu voči uvedeným aktom, ktoré súviseli s prevodom majetku.

  Čo má ale zaregistrovaná táto spoločnosť? Predmet činnosti spoločnosti je a) faktoring a forfaiting, realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, b) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, neviem, čo komu chce Veriteľ sprostredkovávať, c) poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu, činnosť ekonomických poradcov d) a e) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Ešte tomu rozumiem pri c) a d), pretože ostatné osobné náklady sú ten najlegitímnejší spôsob, ako dostať prebytok výnosov z účtov tam, kde ich treba. Ale prečo má uvedená akciová spoločnosť zaregistrované sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, tomu už naozaj nerozumiem, obzvlášť ak pri obavách, ktoré boli interpretované v rámci celého projektu a ktoré išli do odôvodnení, že má verejnosť právo sa domnievať, že môže byť zneužitý objem finančných pohľadávok kumulovaných na súvahových účtoch tejto právnickej osoby aj na kapitalizáciu v zdravotníckych zariadeniach alebo v zdravotných poisťovniach alebo dokonca za uplatnenie na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, domnievam sa, že naozaj je nevyhnutné, aby sa predmet činnosti spoločnosti upravil výlučne pre potreby projektu a výlučne pre vysporiadanie finančných záväzkov, ktoré zostali ako ťarcha štátu po prevode majetku na vyššie územné celky a na mestá a obce.

  So spomenutým súvisí čl. 3. Je to doba trvania spoločnosti. A tu je napísané, že spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú ako súkromná akciová spoločnosť a vzniká dňom zápisu do Obchodného registra, spoločnosť sa zakladá bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s ustanoveniami § 172 a následne Obchodného zákonníka, pretože zakladateľ sa rozhodol, že splatí celé základné imanie spoločnosti. Opäť, ako som už uviedol, myslím, že to ohraničenie existencie tejto právnickej osoby by malo byť v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. A ja, samozrejme, chápem, že je to nevyhnutné z pohľadu navrhovateľa alebo tvorcu celého projektu oddlženia, ktorý okrem toho, že, samozrejme, nemá žiadne peniaze, má ešte aj ďalší háčik, že nevieme, akými mechanizmami sa niektoré operácie uskutočnia, ale hlavne nie je ani tvorcovi projektu známe, či sa mu a kedy sa mu vôbec podarí oddlžiť. Až na základe iniciatívy z profesionálneho terénu alebo aj nás poslancov sme sa postupne dozvedali určité parciálne informácie, ktoré prichádzali dnes. A opravte ma tí, ktorí máte iné informácie. Pán minister hovorí o celkovom oddlžení v horizonte roku 2005 alebo 2006, pričom naozaj neodpovedá na otázku, aké zdroje a odkiaľ zdroje budú. Vieme, odkiaľ budú. Jediná relevantná interpretácia zdroja finančných prostriedkov je boj s tými nenažrancami, ktorí tie peniaze za roky prešustrovali.

  Čl. 4, ktorý obsahuje táto zakladateľská listina, má základné imanie spoločnosti a vklad zakladateľa. Základné imanie spoločnosti je 1 mil. Sk a bude tvorené výlučne peňažným vkladom zakladateľa. Základné imanie bude splatené tak, že pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra splatí zakladateľ 100 % základného imania, t. j. 1 mil. Sk.

  Čl. 5 Počet akcií, ich menovitá hodnota a emisný kurz. Opäť pre tých , ktorí náhodou počúvate, je to veľmi zaujímavá interpretácia a veľmi háklivé miesto uvedenej právnickej osoby z pohľadu obáv všetkých poskytovateľov. Ale chcem povedať, že upozorňujem na to preto, že tá súvislosť sa vyjaví v plnej nahote, až keď budem ctené kolégium oboznamovať s presným znením stanov. Ja to hovorím len preto, aby ste dali tieto veci do súvislosti. Počet, menovitá hodnota, forma a podoba, druh akcií je 10 kusov kmeňových akcií na meno, číselné označenie akcií je 01 až 10, menovitá hodnota je jednej akcie 100 000 Sk. Akcie budú vydané v listinnej podobe a nebudú verejne obchodovateľné. Opäť dovolím avizovať to, čo príde v znení stanov, kde sa dostaneme aj do veľmi zaujímavých interpretácií, ktoré umožňujú predstavenstvu prijímať rozhodnutie o znižovaní hodnoty nominálu akcie, zvyšovaní hodnoty akcie, umožňujú predstavenstvu prijímať rozhodnutie o prevode akcie na meno, o zmene charakteru a tak ďalej a tak ďalej. Ale budeme čítať presne stanovy, aby všetky tieto súvislosti boli jasné.

  Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. Opäť je to snáď sen tej obavy poskytovateľov, ktorí nič nechcú, len primeranú mieru garancie, že ak pôjdu do tohto projektu, ktorému nikto od začiatku s výnimkou možno jeho tvorcov a niekoľkých ľudí nedôveruje, aby dostali garancie, aby minimálne veci, ktoré vyplývajú z logiky konštrukcie projektu a súvisiacich dokumentov, boli garantované, že tak to nebude.

  Emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva, 1 akcie spoločnosti je 110 000 Sk. Rozdiel medzi emisným kurzom a menovitou hodnotou kmeňových akcií spoločností je 100 000 Sk a predstavuje emisné ážio určené na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti pri vzniku spoločnosti vo výške 10 % základného imania. To je ten odkaz na Obchodný zákonník.

  Vklad zakladateľa je peňažný vklad vo výške 1 mil. Sk, čo predstavuje upísanie 10 akcií spoločnosti. Príplatok nad hodnotu peňažného vkladu zakladateľa, t. j. emisné ážio vo výške 100 000 korún slúži na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti pri vzniku spoločnosti. Peňažný vklad jediného zakladateľa a príplatok nad hodnotu jeho peňažného vkladu budú splatené pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra v plnom rozsahu, t. j. vo výške 1,1 mil. Sk. Zakladateľ upisuje 10 kusov kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 100 000 Sk zaplatením emisného kurzu 110 000 Sk za 1 kus upísanej akcie spoločnosti.

  Čl. 6 Správca vkladu. Ku dňu zápisu akciovej spoločnosti do Obchodného registra je správcom vkladu menovaný Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava 821 01, identifikačné číslo organizácie je 17 333 768, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Po, vložka č. 30/B, zastúpená... Opäť údaje nie sú uvedené.

  Čl. 7 Stanovy akciovej spoločnosti. Avizujem, že, samozrejme, notárska zápisnica obsahuje len základné články stanov, takže ich prebehneme veľmi rýchlo, ale budete mať možnosť sa oboznámiť so znením celých stanov, tak ako ich budem čítať. Takže čl. 7 Stanovy akciovej spoločnosti. Zakladateľ schválil stanovy akciovej spoločnosti Veriteľ, akciová spoločnosť, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice.

  Čl. 8 Orgány akciovej spoločnosti, valné zhromaždenie, 4. strana, predstavenstvo, dozorná rada, sú to opisy, tak to len preto spomínam, aby ste rozumeli, prečo to tam je. Zakladateľ v zmysle stanov rozhodol o vymenovaní týchto členov dozornej rady spoločnosti. Členmi dozornej rady sú Ing. Daniel Végh, trvale bytom, myslím, že už tieto údaje som použil, tak nebudem vás tým zaťažovať. Tie mená, myslím, až na, a to sa musím pozrieť, pána Králika sú totožné z návrhu uznesenia, nie, aj pán Králik, aj pán Pažitný bol...

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, čiže tie mená som vám už spomínal, keď som citoval z návrhu uznesenia Prezídia Fondu národného majetku, ide o tie isté osoby. Členov predstavenstva zvolí dozorná rada spoločnosti na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa uskutoční bez zbytočného odkladu po založení spoločnosti.

  Čl. 9 Konanie za spoločnosť. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. Podotýkam, že ide o štandardnú a obvyklú formu vedenia a konania v akciových spoločnostiach.

  Čl. 10 Rezervný fond. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej uzávierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania. Tu naozaj chcem vidieť, ak naozaj bolo navýšenie imania na 3,45 mld. korún, ako je uvedené, ako chce zakladateľ splniť tvorbu fondu v zmysle ustanovení, ku ktorým sa zaviazal pri registrácii spoločnosti. To je zo zákona, tí, ktorí tomu rozumejú, vedia, o čom hovorím.

  Čl. 11 Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom. Je to veľmi zaujímavá informácia. Škoda, že nie je k dispozícii. Veľmi rád by som ju, a nielen ja, ale možno aj moje ctené kolegyne a kolegovia, dostal. Takže pri predpokladaných nákladoch spoločnosti súvisiacich s jej založením a vznikom náklady spoločnosti súvisiace s jej založením predstavujú predovšetkým odmena advokáta a jeho hotové výdavky určené podľa vyhlášky č. 163/2002 Z. z., potom odmena notára za spísanie notárskej zápisnice osvedčujúcej zakladateľskú listinu spoločnosti, určená podľa osobitného predpisu, a rozhodnutie jediného zakladateľa a výdavky spojené s vydaním živnostenských opatrení na predmet podnikania spoločnosti spolu cirka... Bohužiaľ, v opise notárskej zápisnice, ktorú mám k dispozícii, nie sú údaje uvedené, preto využívam po prvýkrát možnosť a prítomnosť pána ministra, či by sme mohli dostať informáciu, koľko stálo založenie tejto spoločnosti Fond národného majetku. Pýtam sa vedomý si toho, že dostanem číslo, ktoré zodpovedá plus-mínus štandardu, pretože naozaj výška takýchto nákladov súvisí s osobitným predpisom. Pýtam sa ale preto, že celý čas je odmietaný štandardný spôsob oddlžovania používaním administratívy a inštitútov, ktoré v Slovenskej republike existujú, aj s príslušným personálnym zázemím s tým, že tento spôsob je lacnejší. Minimálne už náklady spojené s registráciou spoločnosti sú náklady nad rámec, ktoré, aj keď možno v marginálnej výške, niekoľko stotisíc korún, a rád tento údaj dostanem, mohli pomôcť niektorej malej lekárni v Trebišove alebo niektorému menšiemu zdravotníckemu zariadeniu na Slovensku.

 • Piata strana, čl. 12 Voľba práva. Vzťahy medzi zakladateľom spoločnosti a spoločnosťou sa riadia slovenským právom. Vzhľadom na jednorazové založenie akciovej spoločnosti zakladateľ, nie je uvedený, ale je ním fond, rozhodol o založení spoločnosti. Schválil stanovy spoločnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice, a rozhodol o menovaní členov dozornej rady uvedených v čl. 8 tejto notárskej zápisnice. O tom notárka túto notársku zápisnicu napísala, účastníka oboznámila s jej obsahom a tento ju na znak súhlasu pred ňou vlastnoručne podpísal ako JUDr. ten a ten, nie je to tu uvedené, to nie je podstatné, osvedčila, že tento odpis doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice uloženým v zbierke listín notárskeho úradu, čo nie je uvedené.

  Takže ešte raz, prosím vás, otázka z tohto prvého dokumentu je, koľko boli náklady na vznik spoločnosti.

  Ďalším veľmi dôležitým dokumentom je stanovisko právneho odboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Právny odbor Fondu národného majetku Slovenskej republiky nemá pripomienky k predloženému návrhu na založenie akciovej spoločnosti Veriteľ, a. s., k zakladateľskej listine a k stanovám akciovej spoločnosti Veriteľ, akciová spoločnosť. Je tu podpísaný pán riaditeľ právneho odboru.

  Dovoľte, aby som prešiel teraz a oboznámil vás so stanovami akciovej spoločnosti Veriteľ, tak ako boli zaregistrované s príslušnou notárskou zápisnicou, ako akt nevyhnutný na registráciu tejto akciovej spoločnosti.

  V I. časti Základné ustanovenia, čl. I Obchodné meno a sídlo spoločnosti, obchodné meno spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) je veriteľ. Sídlo spoločnosti je Limbová 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

  Čl. II Predmet podnikania. Predmet podnikania spoločnosti je faktoring a forfaiting, realizácia finančných operácií v oblasti obchodu, služieb v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu, činnosť ekonomických poradcov a sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Znovu len pripomeniem, že toto je jeden z najproblematickejších bodov stanov tejto spoločnosti. Ja pevne verím, že tak ako pán minister sľúbil vo výbore pre zdravotníctvo, kde sa včera prerokovala správa, ktorú poskytol tejto Národnej rade, že úkony súvisiace so zúžením, lebo myslím, že tak sme to pomenovali, predmetu činnosti uvedenej akciovej spoločnosti budú vykonané čo najrýchlejšie tak, aby bola odstránená jedna pripomienka z veľkého množstva pripomienok aj odbornej verejnosti.

  Čl. III Doba trvania spoločnosti. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú. Už som hovoril, že sa domnievame, že takisto spoločnosť by mala práve v súvislosti s projektom, ktorý by mal mať veľmi jasne vymedzené postupnosti, ale aj horizonty, časové lehoty, dôjsť postupne k zmene stanov tak, aby činnosť tejto spoločnosti naozaj bola ohraničená dobou realizácie náplne, na ktorej zrejme sa dohodne alebo ktorú podporujú len autori a ktorú striktne odmieta nielen politická opozícia, ale aj odborná a verejná opozícia.

  Čl. IV Základné imanie spoločnosti. Výška základného imania spoločnosti je 1 mil. Sk, základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku je tvorené výlučne peňažným vkladom zakladateľa. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami. Tu by som sa opäť vrátil k tej sume 3,45 mld. korún, ktorá je uvádzaná ako objem finančných prostriedkov vložený na navýšenie základného imania.

  Vzhľadom na to, že nie je pre mňa dostupná zápisnica z predstavenstva spoločnosti, teda z valného zhromaždenia spoločnosti, tak ako je to uvedené v stanovách, chcel by som požiadať, či by mohla byť poskytnutá, aby sme zistili dve veci, jednak či naozaj valné zhromaždenie rozhodlo o navýšení základného imania spoločnosti a jednak či splatilo v zmysle stanov takto navýšené základné imanie. Čiže druhá požiadavka ide týmto smerom, to znamená, či vieme dostať kópiu uznesenia z valnej hromady akciovej spoločnosti Veriteľ o tom, že bolo základné imanie navýšené do výšky 3,45 mld. a kedy bolo ono splatené.

  Čl. V Spôsob splácania akcií, dočasné listy.

  Akcionár je povinný, pokiaľ ide o peňažné vklady, splatiť pri upísaní akcií aspoň 30 % emisného kurzu ním upísaných akcií spoločnosti (ďalej len „akcie“). Zvyšnú časť emisného kurzu upísaných akcií je povinný splatiť najneskôr do jedného roka od upísania akcií, je to obvyklý spôsob, súvisí to aj s tým, čo som hovoril pred chvíľkou, a znovu zdôrazňujem, rád by som videl uznesenie valnej hromady o navýšení a o reálnom plnení, či je naozaj v skutočnej výške alebo je vo výške 30 %, ako umožňujú stanovy.

  Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo len časť v lehote určenej stanovami je upisovateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 %. Ajhľa, nielen poskytovatelia, ktorí roky financujú dlhy a štandardným, oprávneným spôsobom v zmysle platných zákonných noriem, si uplatňujú tzv. príslušenstvá, ale dokonca aj niektoré firmy 20 %...

 • Hlasy z pléna.

 • A podotýkam, že hovorím, aby sme sa rozumeli, aj toto je úplne legitímne a v zmysle zákona. Ja len chcem upriamiť vašu pozornosť, pretože jeden z neuralgických bodov celého projektu je odmietanie legitímnych nárokov poskytovateľom, legitímnych nárokov, hovorím nielen o istine, ale hovorím aj o príslušenstve. Ak hovoríme o parite, ak hovoríme o právnych istotách, jednoducho sa pýtam, prečo inštitút niekde platí a niekde neplatí?

 • Aj stanovy tejto spoločnosti sú toho jasným dôkazom. V ďalšom sa postupuje podľa ustanovení § 177 Obchodného zákonníka.

  Bod 3. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike a týmito stanovami. A teraz pri zvyšovaní základného imania nepeňažným vkladom, pri tých nehnuteľnostiach, to hovorím len pre toho, ak to niekto počúval, čo som hovoril o tom predmete činnosti, je akcionár povinný splatiť svoj nepeňažný vklad do 15 dní odo dňa upísania akcií zodpovedajúcich tomuto nepeňažnému vkladu. Táto povinnosť je splnená odovzdaním nepeňažného vkladu spoločnosti, pokiaľ právny predpis alebo stanovy neupravujú inak. Ak je predmetom nepeňažného vkladu nehnuteľnosť, spoločnosť sa stáva vlastníkom až vkladom do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu. Projekt oddlženia predpokladá, že budú poskytovatelia oddlžovaní nehnuteľnosťami alebo že táto spoločnosť bude vykonávať realitnú činnosť a z jej výnosov bude dofinancúvať rastúci dlh? Pýtam sa, prečo je takáto forma plnenia základného imania vôbec umožnená, ak zakladateľom bol fond s peňažným plnením vo výške takým a takým, veď keď všetky nepeňažné vklady musia byť splatené pred zápisom základného imania do Obchodného registra. Ak upisovateľ nesplatí pred zápisom do Obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá spoločnosť bezodkladne po zápise spoločnosti do Obchodného registra dočasný list s náležitosťami uvedenými v § 176 Obchodného zákonníka. Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií bráni výkonu hlasovacieho práva akcionára. Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcie môže byť vymenený za akcie spoločnosti.

  Tu by možno stálo za úvahu sa spýtať, keďže nie je mi dostupný ďalší akt a keďže som videl ale zmluvy, a dostaneme s k nim, pretože by som vás rád s nimi oboznámil, po prevode obchodných podielov, ktoré vyplývali zo zakladateľskej listiny a uznesenia Výkonného výboru Fondu národného majetku, či teda boli splnené tieto náležitosti a či naozaj je dnes akcionárom Veriteľa, akciovej spoločnosti, tak ako je uvádzané, 50 % na 50 %, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií a či dnes disponujú alebo či dnes vôbec disponujú hlasovacími právami a výkonom v štatutárnych aktoch tejto spoločnosti prostredníctvom svojich zástupcov po splnení všetkých náležitosti, ktoré súvisia s uvedeným, to znamená nadobudnutie práva akcionárov. Znovu zdôrazňujem, zakladateľom bol fond, uvádza sa, že je 50 % na 50 %, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií. Podmienka nadobudnutia výkonu práv akcionára je v stanovách veľmi jasne popísaná. Bohužiaľ, nemal som možnosť dostať sa dostupne k dokumentom, či bola splnená. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zostatok upísaného majetku ako ručiteľ.

  Článok VI Akcie spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10 kusov akcií znejúcich na meno. Menovitá hodnota 1 akcie spoločnosti je 100 000 Sk. Akcie spoločnosti budú vydané ako listinné cenné papiere a nebudú verejne obchodovateľné. Je to veľmi dôležité. A opäť tomu, koho to trošku zaujíma, dávam toto znenie do pozornosti, pretože sa dostaneme v neskoršom znení stanov minimálne do situácie, keď sa budeme pýtať, prečo je v jednom bode uvedené tak a keď sa hovorí o spôsobe nakladania s akciami, sa hovorí o inom spôsobe. Akcie spoločnosti budú vydané ako listinné cenné papiere a nebudú verejne obchodovateľné. Znovu už pri notárskej zápisnici, ktorá obsahovala základné náležitosti, bolo jasné, že výkonný orgán spoločnosti tu môže meniť, môže narábať. A dostaneme sa, vážení, v znení stanov k zneniu, ktoré hovorí o možnosti fyzickej osoby byť akcionárom tejto akciovej spoločnosti. Znovu opakujem, akcie spoločnosti budú vydané ako listinné cenné papiere a nebudú verejne obchodovateľné.

  Spoločnosť zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov Strediskom cenných papierov Slovenskej republiky. S akciou spoločnosti je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike (ďalej len „právny predpis“) a týchto stanov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a likvidačnom zostatku. Prevod akcií sa uskutočňuje rubopisom. A odovzdaním akcie v rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie. Ako ju nadobudne, keď akcie spoločnosti sú vydané ako cenné papiere a nebudú verejne obchodovateľné?

 • Ja sa pýtam, možno je to preklep. Ak nadobúda akciu spoločnosť zahraničná, právnická osoba, identifikačné číslo sa nemusí dať. Tak bude sa obchodovať s akciami alebo sa nebude obchodovať s akciami? Dokonca možnože to bude riešenie, pretože pán minister dosť cestuje po zahraničí, možno hľadá zdroje aj tým spôsobom, že budeme môcť predať bonitnú akciovú spoločnosť niekde a získať zdroje pre slovenské zdravotníctvo. Na účinnosť prevodu listinnej akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. S každou akciou spoločnosti je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu, s kmeňovými akciami spoločnosti nie sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy.

  Čl. VII Druhy akcií. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených. Podotýkam, že akciová spoločnosť bola založená kmeňovo s 10 akciami po 100 000 korún Fondom národného majetku, ktorý previedol v kľúči schválenom uznesením fondu 50 % na 50 %, to znamená 5 kusov akcií v nomináli po 100 000 korún plus 10 % zákonného rezervného fondu na ministerstvo financií a 50 % a 5 akcií na ministerstvo zdravotníctva. O žiadnych iných akciách nikde v žiadnom uznesení ani vlády, ani Fondu národného majetku ako jediného oprávneného konať vo veciach majetku štátu zmienka nie je. Pýtam sa, prečo je v čl. VII v hlave „Druhy akcií“ uvádzaný zrazu takto široký rozsah typu akcií a možných zmien.

  Akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti. To je logické. Znovu opakujem, akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú nominálnu hodnotu. Prečo? S nimi nikto nejde obchodovať, lebo je napísané: „Akcie spoločnosti budú vydané ako cenné papiere a nebudú verejne obchodovateľné.“

  Bod 2. Spoločnosť môže na požiadanie akcionárov vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Pri vydaní hromadnej akcie môže požiadať majiteľ o vydanie minimálne 10 akcií spoločnosti.

  V tomto prípade mu spoločnosť vydá v lehote 60 dní hromadnú akciu v listinnej podobe, pričom stiahne z obehu a znehodnotí jednotlivé akcie, ktoré predmetná hromadná akcia nahradzuje. A opäť je tu tá istá otázka: Načo potrebuje mať akciová spoločnosť tak veľmi jasne definovaným predmetom činnosti a imaním možnosť vôbec manipulovať s akciami takýmto spôsobom.

  Bod 4. Spoločnosť je povinná držiteľovi hromadnej akcie na jeho písomné požiadanie v lehote 60 dní vydať jednotlivé akcie alebo viaceré hromadné akcie v listinnej podobe, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, pričom okamihom ich vydania znehodnotí hromadnú akciu, o čom vyhotoví protokol. Protokoly o znehodnotení akcií, resp. hromadné akcie sú evidované po dobu trvania spoločnosti.

  Článok VIII Práva a povinnosti akcionárov. To sú veľmi zaujímavé body.

  Po prvé, práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy spoločnosti.

  Bod 2. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Nie je to tak, aspoň nemám informácie o tom, že by sme reformovaním inštitúcií tohto štátu zašli až tak ďaleko, že by sme niektorý charakter týchto inštitúcií menili na fyzické osoby, aby sa mohli stať akcionármi v uvedenej akciovej spoločnosti.

  Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionári uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.

  Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať návrhy.

  Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 100 000 korún pripadá akcionárovi jeden hlas.

  Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený akcionárom písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

  Sedem. Akcionár má právo na podiel na zisku. Akcionárom môže byť fyzická osoba a akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

  Mám takýto návrh. Možno by to odstránilo obavy zdravotníckej verejnosti. Keďže to stanovy umožňujú, dajme akcie tejto akciovej spoločnosti, ktoré budú mať hodnotu, garantované v objeme vlastného imania tých neviem 26,8 mld., a nech sa podieľajú na tom zisku. Kto sa bude podieľať na zisku? Ako bude použitý tento zisk? Načo vôbec táto spoločnosť uvažuje o prerozdeľovaní dividend a zisku? Pre koho a z čoho to robí, prosím vás?

 • Bod 8. Na výplatu dividend nemožno použiť základné imanie spoločnosti, rezervný fond ani prostriedky určené na doplnenie rezervného fondu.

  Bod 9. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.

  Bod 10. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

  Jedenásť. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Ináč toto je veľmi zaujímavé znenie, vážení. Ak skutočne ideme hovoriť o používaní základného imania, znovu sa pýtam, a verím, že dostanem zápisnicu z valného zhromaždenia, ktoré potvrdí, či vôbec peniaze efektívne prišli, či sú peniaze na úložke alebo ako sa s nimi bude nakladať. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

  Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

  Trinásť. Práva a povinnosti akcionárov, ktorí nie sú vyslovene uvedené v tomto článku, sa spravujú ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  Ďalej, v III. časti Orgány spoločnosti, čl. IX Orgány spoločnosti 1. orgánmi spoločnosti sú a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) dozorná rada.

  Teraz podrobnejšie.

  Čl. X Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovať o a) zmene stanov, b) zvýšení alebo znížení základného imania poverením predstavenstva zvýšiť základné imanie, c) vydaní dlhopisov, d) zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti, opäť je tu už naznačená problematická časť, s akou zmenou charakteru spoločnosti počíta projekt spoločnosti a načo má on byť, prečo má mať v stanovách vôbec štatutár, ktorým je v danom prípade valné zhromaždenie, možnosť takýmto spôsobom meniť fungovanie a charakter spoločnosti, zdá sa, že

 • to nie je celkom jasné, e) o voľbe a odvolaní členov dozornej rady spoločnosti, f) (to je veľmi zaujímavá vec) premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, opäť, načo je to, g) schválení riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej uzávierky spoločnosti, h) predchádzajúcom schválení nadobudnutia vlastných akcií, predchádzajúce schválenie valným zhromaždením nie je potrebné, ak nadobudnutie vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti...

 • Prerušenie rečníka predsedajúcim.

 • Pán poslanec, predpokladám, že v piatok ráno chcete pokračovať ďalej.

  Prerušujem rokovanie.

  Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 19.03 hodine.