• Zaznievanie gongu.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa bodov tak, ako sme si ich schválili. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o účasť na rokovaní Národnej rady.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále.

  Otváram šiesty rokovací deň 18. schôdze Národnej rady.

  Budeme pokračovať v rokovaní podľa schváleného programu tým, že prvým bodom programu je návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte predtým, ako pristúpime k prerokúvaniu jednotlivých bodov, vás chcem informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni (ruch v sále) – prosím o pokoj, páni poslanci, v rokovacej sále, páni poslanci – písomne požiadali podpredseda Národnej rady pán Veteška a poslanci Eva Antošová, Jozef Brhel, Robert Fico, Ján Jasovský, Renáta Zmajkovičová. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslankyňa Irena Belohorská.

  Budeme pokračovať najskôr, tak ako som uviedol, prvým bodom šiesteho dňa rokovania 18. schôdze – návrhom na voľbu podpredsedu Národnej rady a potom prerokúvaním troch vrátených zákonov pánom prezidentom Slovenskej republiky.

  Pristúpime teraz k prvému bodu, ktorým je

  návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 406.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa doterajších zvyklostí pri voľbe funkcionárov Národnej rady sme vždy postupovali tak, že na základe politických dohôd boli stanovené jednotlivé funkcie pre jednotlivé politické strany. Tak to bolo aj na začiatku tohto volebného obdobia, kde jedno miesto podpredsedu Národnej rady podľa dohody bolo pridelené strane ANO.

  Keďže doterajší podpredseda pán Rusko sa ujal inej ústavnej funkcie a mandát poslanca Národnej rady mu spočíva, táto politická strana na post podpredsedu Národnej rady navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby bol zvolený pán poslanec Ľubomír Lintner.

  Tak ako som uviedol, návrh ste dostali pod tlačou 406. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa voľba podpredsedu Národnej rady vykoná tajným hlasovaním.

  Poprosím teraz overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa ujali svojej funkcie, a chcem poslancov informovať, že pre platnú voľbu je dôležité aj to, aby bol správne upravený hlasovací lístok tak, že každý poslanec musí upraviť hlasovací lístok tak, že svoju vôľu prejaví vyznačením na hlasovacom lístku.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu. Prosím, aby ako prví hlasovali najskôr overovatelia a potom postupne páni poslanci.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať, či všetci, ktorí chceli využiť svoje hlasovacie právo, tak aj urobili. Dávam poslednú možnosť pred vyhlásením hlasovania za skončené, aby sa poslanci hlasovania zúčastnili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem hlasovanie o tajnej voľbe podpredsedu Národnej rady za skončené a poprosím skrutátorov a overovateľov, aby zrátali počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, ako aj počet hlasujúcich „za“, „zdržali sa“ a „proti“.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Pätnásťminútová prestávka.

 • Vážené panie poslankyne, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

  Poprosím teraz povereného overovateľa, aby oznámil výsledky tajnej voľby na funkciu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Navrátilová.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, dovoľte, aby som vás oboznámila so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Lintnera za podpredsedu Národnej rady, ktoré sa uskutočnilo dnes 29. októbra 2003.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Lintnera za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 79 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 79 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu poslanca Ľubomíra Lintnera za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 79 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 77 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 60 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.

  Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol Ľubomír Lintner zvolený za podpredsedu Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste výsledok tajnej voľby.

  Prerušujem teraz rokovanie na desať minút a prosím predsedov koaličných poslaneckých klubov, aby sa dostavili na krátku poradu do rokovacej miestnosti.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem prestávku v rokovaní 18. schôdze Národnej rady do 10.30 hodiny. O 10.30 hodine budeme pokračovať podľa ďalšieho harmonogramu schôdze.

 • Prerušenie rokovania o 9.53 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 10.41 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla po výsledku tajnej voľby, chcem požiadať členov poslaneckého grémia, aby sa zúčastnili rokovania poslaneckého grémia, kde dohodneme ďalší postup rokovania 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poprosil by som, keby ste ešte zotrvali krátko v rokovacej sále počas rokovania grémia, bude záležať na dohode, akú dokážeme prijať, resp. neprijať, o tom, aký bude ďalší postup rokovania 18. schôdze Národnej rady.

  Žiadam členov poslaneckého grémia o účasť na rokovaní.

 • Prerušenie rokovania o 10.43 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 11.15 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku rokovania poslaneckého grémia. Poslanecké grémium odporúča, aby sme teraz prerušili rokovanie 18. schôdze Národnej rady z toho dôvodu, že sú rôzne postoje k aplikácii a výkladu § 14 zákona o rokovacom poriadku ohľadne vykonania opakovanej alebo novej voľby podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť požiadam a v tejto chvíli prosím predsedu ústavnoprávneho výboru, aby zvolal rokovanie výboru a zaoberal sa § 14 rokovacieho poriadku a pokúsil sa o jeho perfektnejší výklad tak, aby Národnej rade Slovenskej republiky pán predseda o 14.00 hodine, keď budeme pokračovať v rokovaní, podal informáciu ústavnoprávneho výboru o aplikácii tohto paragrafu rokovacieho poriadku. O 14.00 hodine podľa toho, aký bude názor ústavnoprávneho výboru, buď pristúpime k opakovanej voľbe podpredsedu, alebo pristúpime k rokovaniu o bodoch programu, ktoré sú uvedené ako správy a informácie. Neviem teraz presne, pod ktorými bodmi programu Národnej rady, ale vrátane tzv. zelených správ, vrátane informácií ministra životného prostredia, ďalej guvernéra Národnej banky, pána podpredsedu vlády Csákyho, v poradí podľa bodov programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie do 14.00 hodiny a prosím predsedu ústavnoprávneho výboru, aby zvolal okamžite jeho rokovanie.

 • Prerušenie rokovania o 11.18 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.30 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku rokovania poslaneckého grémia a o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru, ktorý som požiadal o výklad § 14 zákona o rokovacom poriadku.

  Ústavnoprávny výbor svojím uznesením prijal stanovisko, že v prípade voľby podpredsedu Národnej rady, ktorú sme uskutočnili počas dopoludňajšieho rokovania, v prípade novej alebo opakovanej voľby v tomto konkrétnom prípade zaujal stanovisko, že nie je možné uskutočniť opakovanú voľbu, ale novú voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe stanoviska ústavnoprávneho výboru som navrhol, aby nová voľba podpredsedu Národnej rady bola uskutočnená zajtra ráno o 9.00 hodine ako prvý bod rokovania 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe rokovania poslaneckého grémia, ktoré práve pred chvíľou skončilo, vzišla dohoda, že 18. schôdza Národnej rady bude pokračovať rokovaním o jednotlivých bodoch programu, tak ako boli schválené na začiatku schôdze, resp. tak ako boli schválené zmeny poradia rokovania o jednotlivých bodoch programu. To znamená, že teraz pristúpime k rokovaniu o prezidentom vrátených návrhoch zákonov, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti. Na základe návrhu, ktorý včera podal pán predseda výboru pre pôdohospodárstvo, pán poslanec Maxon, by sme potom prerokovali dva vládne návrhy zákonov, ktoré sa týkajú reorganizácie reformy verejnej správy v oblasti pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorých predkladateľom je pán minister Simon. A viaceré poslanecké kluby požiadali, aby sme po prerokovaní týchto zákonov prerušili rokovanie schôdze na poradu poslaneckých klubov až do hlasovania o týchto návrhoch zákonov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, toto je dohoda, ktorú prijalo rokovanie poslaneckého grémia na rokovaní, ktoré sa práve skončilo a o výsledku ktorého som vás chcel informovať. Súhlas s takýmto postupom vyslovil aj pán predseda výboru pre sociálne veci a bývanie, pán predseda Tkáč, ktorý je gestorom, teda jeho výbor je gestorom prezidentom vrátených návrhov zákonov, preto som rešpektoval toto odporúčanie ako jedinú možnú dohodu poslaneckého grémia a z dôvodu racionálneho využitia času na rokovanie 18. schôdze Národnej rady som toto odporúčanie rešpektoval.

  Z pléna Národnej rady nie sú žiadne námietky, respektíve iné návrhy. Považujem to za rešpektovanie návrhu, ktorý odporúča poslanecké grémium.

  Na základe týchto skutočností pristúpime teraz k prerokúvaniu prezidentom vráteného zákona, k druhému a tretiemu čítaniu o

  zákone z 24. septembra 2003 o sociálnom poistení, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 445).

  Poprosím teraz pani poslankyňu Edit Bauer, ktorú poveril výbor pre sociálne veci a bývanie, aby ako spoločná spravodajkyňa zaujala miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Pán prezident ma informoval, že nechce ako poverený ústavný činiteľ vystúpiť pred plénom Národnej rady a informovať o dôvodoch, ktoré ho viedli k vráteniu tohto návrhu zákona na opätovné prerokovanie, preto požiadam pani spoločnú spravodajkyňu, aby najskôr zaujala miesto pre spravodajcov, aby som mohol otvoriť rozpravu a položiť otázku prítomným pánom poslancom, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som k vrátenému návrhu zákona nedostal žiadne písomné prihlášky. Pán poslanec Tkáč.

  Ešte predtým poprosím pani poslankyňu Edit Bauer, aby informovala Národnú radu o stanovisku výboru k vrátenému zákonu pánom prezidentom Slovenskej republiky o sociálnom poistení.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 24. septembra o sociálnom poistení, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (ďalej len „vrátený zákon“), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu...

 • Ruch v sále.

 • ... schválenú uznesením č. 157 výboru.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 22. októbra č. 435 pridelil zákon z 24. septembra o sociálnom poistení, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a bývanie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Vrátený zákon odporúča schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 20. októbra č. 154, nesúhlasí s návrhom prezidenta Slovenskej republiky, uvedeným v tretej časti jeho rozhodnutia, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený návrh zákona dňa 28. októbra, ale neschválil uznesenie navrhnuté spravodajcom, lebo za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Po štvrté, návrh prezidenta Slovenskej republiky, uvedený v tretej časti jeho rozhodnutia v nadväznosti na dôvody uvedené v časti II rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, navrhuje prezident Slovenskej republiky, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokúvaní vrátený zákon neprijala ako celok.

  Gestorský výbor na základe svojho stanoviska k zákonu z 24. septembra o sociálnom poistení, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, vyjadreného v uznesení uvedenom v časti III spoločnej správy, a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vrátenému zákonu v súlade s § 79 ods. 4 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku vrátený zákon po opätovnom prerokovaní v pôvodnom znení ako celok schváliť.

  To je všetko. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni Edit Bauer za informáciu a stanovisko gestorského výboru.

  Teraz dávam slovo pánovi predsedovi výboru pre sociálne veci a bývanie, pánovi poslancovi Tkáčovi, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Tkáč.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené dámy, vážení páni, slovenský právny poriadok nemá veľa kódexov a nemá veľa ani zákonov tzv. kódexového typu. Tento zákon, ktorý pán prezident vrátil, je kódexovým typom zákona, to znamená, upravuje obrovský komplex spoločenských vzťahov, financie, ktoré sa majú redistribuovať prostredníctvom tohto zákona, dosahujú stámiliardové hodnoty, a dotýka sa to v podstate skoro každého občana Slovenskej republiky. Je mi preto skutočne veľmi ľúto, a to hovorím naozaj bez akéhokoľvek politického akcentu, že opäť ďalší kódexový typ zákona prerokúvame v atmosfére, ktorá dnes v súčasnosti panuje. Už sa nám to „podarilo“ pri Zákonníku práce, keď si spomínate tí, ktorí ste tu boli v minulom parlamente, že sme pri súbojoch o župy, o územné členenie vlastne schválili Zákonník práce, ktorý sa potom musel neskôr aj z takýchto subjektívnych príčin meniť. Chcel by som veľmi stručne, naozaj nechcem naťahovať čas, povedať niekoľko poznámok k tomu, prečo pán prezident vrátil zákon o sociálnom poistení.

  Bizarnosť tohto stavu je aj v tom, že prakticky na ten istý okruh spoločenských vzťahov, aj individuálnych, súkromných vzťahov, platí a pôsobí v podstate tretí zákon na tú istú množinu týchto vzťahov. Platí zákon z 80. rokov, platí zákon č. 413 o sociálnom poistení, ktorý platí, ale nie je účinný, a dnes je aj na svete zákon, ktorý je síce len schválený, ťažko ešte diskutovať, to je aj skôr teoretický pojem, či už je platný, ak nie je podpísaný a, samozrejme, nie je účinný. Teda na to isté tri zákony.

  Pokiaľ ide o zásadné pripomienky, ktoré v tomto smere sú, povedal by som, že tie zásadné pripomienky sú v tom, že ekonomicko-finančné parametre tohto zákona nesplnili očakávanie reformy sociálneho systému, a to v tom, že tento zákon je ďalej drahý pre štát. Nie je z hľadiska tvorby zdrojov vyladený správne aj v súlade s multiplikačnými efektmi v oblasti celkového zaťaženia. Viete dobre, že aj v odborných kruhoch bez politiky sú súboje, ideové názory o tom, či sa toto zaťaženie zvyšuje alebo znižuje, a nie sú, samozrejme, jasné ani finančno-ekonomické dosahy. Sú tu dokonca aj predpoklady, že nový právny režim bude drahší a zaťaží aj z hľadiska zadlženosti Sociálnu poisťovňu viac, ako je platný stav.

  Druhá systémová zásadná vec je – a o tom sme tu už diskutovali pri schvaľovaní zákona o sociálnom poistení...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj, aby sme mohli rešpektovať...

 • ... že ten prvý pilier má byť na stole spolu s pilierom druhým. A stala sa tá pochybná vec, ktorá sa dá ťažko odôvodniť, že kým 24. septembra sme my schválili tento zákon, ktorý pán prezident vrátil, a 9. októbra tento zákon odišiel po legislatívnych úpravách do kancelárie pána prezidenta, už 3. októbra sme mali na stole zákon o dôchodkovom sporení, ktorý obsahuje 64 zásahov do zákona, ktorý až o 6 dní nato odišiel pánovi prezidentovi na podpis. To skutočne pri tej tripartite sociálnych, legislatívnych zásahov, že platia tri zákony na to isté, vlastne je ďalším jedným z argumentov, ktorý hovorí o tom, že sme mohli v novembri mať tieto zákony na stole naraz. Mohli sa vyladiť systémové väzby medzi týmito zákonmi a mohli sa určiť aj ekonomicko-finančno-sociálne parametre vymeriavacích základov aj vo väzbe na celkové zaťaženie odvodov daní v súvislosti s daňovou reformou. Nič by sa nebolo stalo.

  Tretia zásadná oblasť – a to pán prezident tam uvádza – je otázka týkajúca sa implementácie zákona. Šesťdesiat dní na uvedenie tohto zákona pri miliónoch rozhodnutí, ktoré treba prešetriť, ktoré treba nastaviť cez softvérové vybavenie, cez výkon Sociálnej poisťovne, je príliš málo. Zároveň sa do Sociálnej poisťovne vnáša sedem nových fondov. Bude treba zabezpečiť...

 • Ruch v sále.

 • Pán predseda, poprosím vás o...

 • Páni poslanci, rešpektujme sa navzájom.

 • V tejto súvislosti je otázka výkonu – a to aj vo výbore pre sociálne veci a bývanie odznelo – podstatná. V tejto oblasti sme vo výbore prijali včera uznesenie, že výbor uskutoční vo veľmi krátkom čase poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni, aby sme sa naozaj presvedčili o spôsobilosti Sociálnej poisťovne prevziať otázky tvorby nových siedmich fondov. Zabezpečiť aj informácie pre Národnú radu, ktorá riadi Sociálnu poisťovňu, a v akom zmysle slova je postavený informačný systém Sociálnej poisťovne. Chcem uviesť, že v prechodných ustanoveniach, tuším v § 284, je uvedená otázka, že na budúci rok 2004 sa schvaľuje 3,5-percentný rozpočet správneho fondu z poistného. Ale na roky 2005 a ďalšie, kde budú dochádzať – nie príliš spisovne to poviem – zmluvné vzťahy v súvislosti aj s informačným systémom, už sa má pracovať s 3-percentným správnym fondom.

  Na záver mi dovoľte povedať jedno, že nie je nič odbornejšie, ako to povedať, že pripomienky pána prezidenta majú svoje ratio. Problém tej atmosféry, ktorý dnes v súvislosti s týmto zákonom je, je zložitý. Vzniká tu však závažné možné riziko pri implementácii tohto zákona a toto sú zásadné pripomienky, pre ktoré treba podporiť stanovisko pána prezidenta a treba si uvedomiť aj to, že prípadné odsúvanie takýchto reformných krokov bude mať dosah na druhý kapitalizačný pilier, a preto je mi to pri tomto kódexovom zákone maximálne ľúto.

  Treba podporiť pripomienky pána prezidenta, pretože majú odborný základ, a nie je chyba prezidenta či jeho kancelárie, že sme povinní na to aj teraz v diskusii upozorniť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Tkáčovi. Pani poslankyňa Navrátilová a Brocka s faktickými poznámkami.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte neskôr, pán poslanec Brocka, najskôr faktické poznámky.

  Pani poslankyňa Navrátilová, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Dve poznámky k tomu, čo povedal pán predseda Tkáč.

  Prvá poznámka k tomu, že zákon, ktorý bol vrátený pánom prezidentom, bol vrátený z dôvodu, že pán prezident nesúhlasí s celou konštrukciou zákona. V tomto okamihu treba jasne povedať, že pán prezident nedal ani jeden námet na zmenenie ktoréhokoľvek paragrafu. Pán prezident dokonca, alebo prezidentská kancelária urobila zlé výpočty a uviedla podľa môjho názoru pána prezidenta do omylu.

  Druhá poznámka, a tú si naozaj neodpustím, pretože odznelo to už aj vo výbore, z tých 64 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú zákona o sociálnom poistení, je drvivá väčšina tých, ktorá súvisí so zavedením druhého piliera a musela by sa urobiť, či by to bolo v septembri, v októbri, v decembri, proste v nejakom poradí sa tie zákony museli prijať. A keby sa bola vytvorila akákoľvek časová rezerva, iný postup, ako bol v tomto období, by nebol možný a nebol aplikovateľný ani pred povedzme pol rokom. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Tkáč bol jediný prihlásený písomne do rozpravy. Pán poslanec Brocka, hlásite sa do rozpravy ústne? Nech sa páči. Ďalší páni poslanci? Nie sú prihlásení do rozpravy ústne. Vyhlasujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy za skončenú.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení kolegovia, ja chcem voľne pokračovať v tom, čo už začala pani poslankyňa Navrátilová. Ja som tiež prekvapený postojom pána prezidenta, že na jednej strane vstupuje do vecnej diskusie o dôchodkovej reforme, ale záverom nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, ale navrhuje zákon neschváliť ako celok. A tu sa mi zdá, že je pán prezident na veľmi tenkom ľade, lebo pán prezident spochybňuje programové vyhlásenie vlády, a mám pocit, že to nie je úplne namieste. Totiž vládna koalícia na dôchodkovú reformu získala mandát od voličov a skôr si myslím, že toto rozhodnutie pána prezidenta takýmto spôsobom sa vyjadriť k dôchodkovej reforme skôr je akoby pokus rovnako osloviť voličov, ale voličov v prezidentskej kampani. A preto toto jeho rozhodnutie skôr chápem ako politické rozhodnutie a nie ako rozhodnutie vecné.

  Ja dokonca nechcem polemizovať s pánom prezidentom aj o tých vecných pripomienkach, ktoré on pri tom vrátení zákona spomína, pretože to nie sú pripomienky pána prezidenta, to sú pripomienky ľudí, s ktorými sme my už vlastne polemizovali aj v predchádzajúcich rokoch. To sú pripomienky...

 • Reakcia z pléna a smiech rečníka.

 • Našepkáva mi tu kolega, že sú to pripomienky kandidáta na prezidenta v budúcom volebnom období. Ja si myslím, že sú to aj pripomienky bývalého ministra sociálnych vecí a mnohé z nich sme si tu už, by som povedal, vydiskutovali, preto ja nemám v tejto chvíli záujem diskutovať o pripomienkach bývalých poradcov.

  Ale predsa len jednu poznámku si neodpustím k vecnej pripomienke, ktorá sa v tom stanovisku pána prezidenta vyskytla, pretože poukazuje na istú rozpoltenosť pána prezidenta pri vecnom hodnotení tohto návrhu zákona. Na jednej strane pán prezident vyčíta, že návrh zákona zvyšuje odvodové zaťaženie zamestnancov, a o odsek nižšie vyčíta návrhu, že znižuje odvodové zaťaženie zamestnaných rodičov na nezaopatrené deti. Takže čo vlastne pánu prezidentovi prekáža – že sa znižujú odvody alebo že sa zvyšujú odvody?

  Výhrada k tomu, že budeme rokovať o druhom kapitalizačnom pilieri a že už sú tam nejaké pozmeňujúce návrhy k zákonu o sociálnom poistení, ja by som to tiež nedramatizoval, pretože druhý pilier súvisí aj so zákonom o štátnom rozpočte, súvisí s plnením istých kritérií, špeciálne maastrichtských kritérií, ktoré je v našom záujme splniť na konci funkčného obdobia, tak ako si to vláda predsavzala. Preto je úplne prirodzené, že budeme aj v budúcom roku, je to bežná prax, meniť aj prvý pilier, keď schválime druhý, určite budeme, jednoducho keď život ukáže a bude potrebné meniť niektoré ustanovenia, že budeme ich aj v budúcnosti meniť.

  Dámy a páni, dôchodková reforma už 10 rokov mešká, a preto každý deň, každý mesiac je na škodu všetkých – na škodu mladej generácie, na škodu strednej generácie, ale dokonca aj na škodu generácie pána prezidenta. Pán prezident jediný je výnimkou, lebo on má osobitný dôchodok, čiže v podstate jeho sa to osobne nedotkne, ak by sme náhodou dôchodkovú reformu zastavili. Ale ja si myslím, že v záujme všetkých ostatných je, aby sme ju schválili.

  A za klub Kresťanskodemokratického hnutia chcem povedať, že my nesúhlasíme s návrhom pána prezidenta a budeme hlasovať tak ako pred mesiacom, budeme hlasovať za návrh zákona o sociálnom poistení.

 • Pán poslanec Brocka bol posledný prihlásený do rozpravy k prerokúvanému pánom prezidentom vrátenému návrhu zákona. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pani spoločná spravodajkyňa sa chce vyjadriť ešte pred hlasovaním o návrhu zákona. Nech sa páči, pani kolegyňa.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj. Potom, pani poslankyňa Demeterová. Prepáčte.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Bauer.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem upresniť situáciu, v akej budeme rozhodovať a budete hlasovať o tomto zákone.

  Chcem upozorniť na to, že podľa § 96 ods. 3, ak by sme neschválili opätovne tento zákon, vzhľadom na to, že tento odsek 3 hovorí, že najskôr o 6 mesiacov je možné podať podobný návrh zákona, nastala by situácia, že do účinnosti by vstúpila právna úprava pod číslom 413 z minulého roku, to znamená zákon o sociálnom poistení, ktorý má odloženú účinnosť. Chcela by som upozorniť na to, že tento zákon nie je kompatibilný s navrhovanou úpravou v druhom pilieri a vznikla by situácia, ktorú si myslím, že nikto ani nepredpokladá, ani si neželá, pretože tým by sa odsunula reforma dôchodkového poistenia prinajmenšom o pol roka, ale možno aj o dlhší čas. Takže ešte raz chcem zdôrazniť, v prípade, že by sa tento zákon neschválil, nastala by situácia, že vstúpil by od 1. januára do účinnosti bývalý zákon 413.

  Rada by som tiež uviedla, že rozumiem niektorým výhradám pána prezidenta, rozumiem tomu, že je pomerne vysoký dátum a pán prezident právom má určité obavy o možnosť vykonávania, možnosť realizácie tohto zákona od 1. januára. Ale tiež by som chcela upozorniť na to, že ak by sme tento zákon neschválili, v zásade predlžujeme pocit a neistú situáciu, pretože jednoducho Sociálna poisťovňa nemá právny základ, na základe čoho by mohla konať. Nemôže jednoducho preberať kompetencie, nemôže rokovať o preberaní týchto kompetencií bez zákonnej úpravy. To znamená, aby sme možnosť vykonávania alebo istotu vykonávania zákona, čo určite nebude jednoduché, zreálnili, naozaj je potrebné prijať zákonnú úpravu. Myslím si, že tomu môžeme pomôcť určitým spôsobom aj poslaneckým prieskumom, čo si myslím, že naozaj bude potrebné vykonať, aby sme upozornili, aby sme aj náš pohľad zreálnili na tieto záležitosti.

  Pri predložení tohto zákona, možno sa niektorí pamätáte, ja som hovorila a bola som o tom presvedčená, že tento zákon ako celok vo všetkých ustanoveniach nebude mať dlhý život, ale to sme všetci vedeli, že príde návrh zákona o druhom pilieri, ktorý zákonite musí väzby upraviť na prvý pilier, a preto nie je možné vytknúť zákonu, že je okamžite novelizovaný. Čo však je povážlivé a čo by sa nemalo stať pravidlom, to je to, že novelizujeme zákony, ktoré ešte nie sú platné a nie sú účinné, ako aj v tomto prípade, a máme predložené viaceré takéto zákony. A ja naozaj aj z tohto miesta chcem požiadať aj ministerstvo práce a sociálnych vecí a ďalšie ministerstvá, ktoré takto predkladajú zákony, že zneisťuje, znejasňuje právny poriadok, ak robíme takéto kroky, že už novelizujeme zákony, ktoré nie sú účinné. V týchto záležitostiach si myslím, že treba dať prezidentovi za pravdu a v týchto záležitostiach naozaj si myslím, že tie naše kroky nie vždy sú v súlade s tými pravidlami, podľa ktorých by sme mali pracovať.

  Popri tom všetkom chcem ešte raz zdôrazniť, že tento zákon je absolútne jednoznačne potrebné prijať, pretože by vznikol právny stav, ktorý si z nás nikto neželá. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni. Pani poslankyňa Demeterová, ospravedlňujem sa vám, ale teraz môžete reagovať ešte faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Brocku.

 • Pán predseda, ja som sa len chcela pridať a podporiť stanovisko pána poslanca Brocku a uviesť ešte jednu takú závažnú vec, že ak by pán prezident bol v konkrétnych niektorých návrhoch ten zákon otvoril, ešte by sa dalo niečo urobiť, ale v takomto prípade sa už nedá urobiť vlastne nič, buď odmietnuť zákon ako celok, alebo ho prijať. A to je trošku také čiernobiele videnie.

  A druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, že pán prezident v tom stanovisku, ktoré dal, to už mohol mať pripravené dávno, pretože na tom zákone sa vlastne nič nemenilo, a dodržal presne 15. deň. Tak ak na jednej strane namieta, že je veľmi krátky čas na to, aby sa zákon uviedol do života, ja mu teda nechcem skutočne brať, že má na to nárok, ale mohol byť ústretový a tiež teda tú 15-dňovú lehotu skrátiť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o návrhu zákona, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie.

  Teraz budeme pokračovať rokovaním o druhom a treťom čítaní o

  zákone z 24. septembra 2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 446).

  Poprosím pani poslankyňu Navrátilovú, ktorú poveril gestorský výbor, aby bola spoločnou spravodajkyňou pri prerokúvaní tohto vráteného pánom prezidentom návrhu zákona, aby Národnú radu informovala o výsledku rokovania gestorského výboru. Potom otvorím rozpravu o tomto bode programu.

  Pani poslankyňa Navrátilová, máte slovo.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 24. septembra 2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý máte v tlači 446.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 24. septembra 2004 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  1. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 22. októbra 2003 č. 436 pridelil zákon z 24. septembra 2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  2. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.

  3. Vrátený zákon odporúča schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 28. októbra 2003 č. 155, nesúhlasí s návrhom prezidenta Slovenskej republiky v uvedenom v tretej časti jeho rozhodnutia, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní vrátený zákon neprijala ako celok, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 28. októbra 2003 pod číslom 294 súhlasil s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky uvedenou v časti III jeho rozhodnutia, ale neschválil uznesenie k vrátenému zákonu ako celku.

  4. Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v tretej časti rozhodnutia prezidenta republiky v čl. I § 9 ods. 4 znie: „Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či dočasne práceneschopný zamestnanec dodržiaval liečebný režim. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.“ Gestorský výbor túto pripomienku odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe svojho stanoviska k zákonu z 24. septembra 2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, vyjadreného v uznesení uvedenom v tretej časti spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu v súlade s § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku vrátený zákon po opätovnom prerokovaní v znení pozmeňujúceho návrhu ako celok schváliť.

  Ďakujem. Skončila som.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu. Chcem informovať, že pán poslanec Tkáč sa prihlásil ako jediný do rozpravy písomne.

  Nech sa páči, pán poslanec Tkáč.

 • Vážený pán predseda, vážená pani spravodajkyňa, dámy a páni, chcel by som naozaj veľmi stručne povedať aj po rokovaní vo výbore pre sociálne veci a bývanie, že odporúčame schváliť pripomienku, ktorú pán prezident uviedol, a to je otázka ústavnosti pôsobenia zamestnávateľa ako kontrolného či dozorného orgánu nad dodržiavaním liečebného režimu zo strany občana. Treba túto pripomienku jednoducho podporiť, pretože by sme ohrozili budúcnosť tohto zákona z hľadiska ústavnosti.

  Chcel by som len dve systémové poznámky uviesť v tejto súvislosti, a to je tá, že v podstate je to zásah do nemocenského poistenia. Ale aby som zmiernil to slovo zásah, treba povedať, že je to v súlade s medzinárodnými dohovormi o nemocenskom poistení, najmä v súvislosti s minimálnymi normami sociálneho zabezpečenia Medzinárodnej organizácie práce i s Európskou sociálnou chartou. Problém, ktorý v tomto smere je, je vôbec osud nemocenského poistenia za posledné roky, pretože všetci veľmi dobre vieme, že to bola v podstate Záručná banka, teda Fond nemocenského poistenia, Záručná banka pre dôchodkový systém. Takmer 12 mld. korún prešlo voľným pohybom zdrojov z nemocenského poistenia do dôchodkového zabezpečenia bez toho, aby sa prípadne valorizovali dávky nemocenského poistenia, to treba tiež povedať, v minulých rokoch.

  A čo je druhá poznámka, je istá nevyváženosť, ktorú zrejme bude treba pri skúmaní účinnosti tohto zákona dotiahnuť do konca, a to je to, že náklady, ktoré zamestnávatelia v súvislosti s výplatou týchto dávok za prvé dni pracovnej neschopnosti budú mať, sa mali v podstate vyvážiť znížením poistného do sociálneho poistenia. V tejto situácii by to bolo korektné, otázka ekvivalencie rovnováhy medzi zdrojmi, teda toho, čo zamestnanec dostane v nepriamej platbe od zamestnávateľa, a zdrojmi do sociálneho poistenia bude treba zhodnotiť.

  Teda podporujem stanovisko pána prezidenta, je fakt, že sa to viaže na schválenie základného zákona o sociálnom poistení, v prípade neschválenia jedného zákona je to vážny dosah na tento druhý zákon.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Tkáč bol písomne prihlásený do rozpravy. Otváram možnosť ústne sa hlásiť k tomuto bodu programu. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k tomu, čo odznelo? Nech sa páči.

 • Rada by som zdôraznila, aká je väzba medzi týmto zákonom a zákonom o sociálnom poistení. Pokiaľ nebude schválený zákon o sociálnom poistení, musíme aj tento zákon zamietnuť. V prípade, že by sme schválili zákon o sociálnom poistení a neschválili tento zákon, dostaneme sa do vážnej legislatívnej krízy. Toto pripomínam všetkým poslancom, aby si to uvedomili pri hlasovaní. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje druhé a tretie čítanie o

  zákone z 24. septembra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 447.

  Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z gestorského výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyni Kláre Sárközy.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 24. septembra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 447), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 24. septembra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 22. októbra 2003 č. 437 pridelil zákon z 24. septembra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Vrátený zákon odporučili schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 28. októbra 2003 č. 156 nesúhlasí s návrhom prezidenta Slovenskej republiky uvedeným v tretej časti rozhodnutia a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 28. októbra 2003 č. 295 nesúhlasí s návrhom prezidenta Slovenskej republiky uvedeným v tretej časti jeho rozhodnutia a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.

  Návrh prezidenta Slovenskej republiky uvedený v druhej časti jeho rozhodnutia: Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní vráteného zákona neschváli zákon z 24. septembra 2003 o sociálnom poistení, navrhuje, aby z dôvodu ich úzkej prepojenosti neschválila ani tento zákon.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 24. septembra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, vyjadrených v uzneseniach uvedených v tretej časti spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k vrátenému zákonu v súlade s § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. vrátený zákon po opätovnom prerokovaní v pôvodnom znení ako celok schváliť.

  Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Kláru Sárközy na prerokovanie vráteného zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a o informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 159 z 28. októbra 2003.

  Pani predsedajúca, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu. Písomne za klub nezávislých poslancov sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Vojtech Tkáč.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani spravodajkyňa, dámy a páni, budem opäť veľmi stručný.

  Domnievam sa, že dôvody, ktoré uviedol pán prezident, sú na odbornej výške, že je možné sa, samozrejme, s týmito dôvodmi stotožniť. Podstata celého tohto procesu je v tom, že verejnoprávny systém, ktorý sa v sociálnej sfére začal rozvíjať začiatkom 90. rokov, sa takýmto spôsobom v podstate znovu poštátňuje a znárodňuje. Myslím si, že toto sú zásadné otázky týkajúce sa organizácie aj správy v sociálnych veciach aj z hľadiska inštitucionálneho výkonu. Ak si spomínam, pri implementácii zákona o sociálnej pomoci ako sa dbalo o to, aby jednotlivé dávky mali riadny administratívny či kontrolný priebeh, to isté platí aj v systéme, ktorý sa týmto zákonom, ktorý pán prezident vrátil, realizuje.

  Myslím si, že nie je podstatou sociálnej demokracie, teraz rozumej s malým „s“, na Slovensku, aby sa takýmto spôsobom pristupovalo k vytváraniu etatistických či centralistickobyrokratických spôsobov riadenia. Verím, že prax „ocení“ tento stav, že efektívnosť takýchto prístupov, ktoré sú vyslovene okopírované zvonku, táto efektívnosť presvedčí aj tých, ktorí dnes budú za tento zákon hlasovať či hlasovali. Nerobíte dobre, verím, že život to raz dokáže.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Tkáč sa do rozpravy prihlásil písomne. Otváram v tejto chvíli možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Uzatváram možnosť, v tejto chvíli uzatváram možnosť.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Navrátilová.

 • Ďakujem za slovo. Rada by som sa pristavila pri niektorých konštatovaniach, ktoré vychádzajú z takejto úvahy, že fungovanie inštitúcií, akou je Dôchodková poisťovňa alebo Sociálna poisťovňa, alebo Národný úrad práce, je možné len vtedy, ak kontrolné mechanizmy vytvárajú tie orgány alebo ľudia v týchto orgánoch, ktorí nemajú priamu väzbu na zriaďovateľa. Nuž keby to tak bolo, musela by Sociálna poisťovňa dnes byť vo veľmi dobrom stave a musela by mať napr. aj vynikajúce programové vybavenie, museli by tam fungovať také kontrolné mechanizmy, ktoré by zabránili, aby sa peniaze nevyužívali efektívne.

  Ja nezastávam tento názor a som hlboko presvedčená, že tak jeden model, ako aj druhý model môže fungovať. Môže fungovať za správneho výberu ľudí. Ale v tomto musím podporiť tento návrh, pretože správny výber ľudí si musí urobiť ten, kto je za fungovanie Sociálnej poisťovne zodpovedný. A v tomto prípade si myslím, že je to minister. Ak tam niečo nebude fungovať, môžeme s ministrom niečo urobiť, ale čo urobíme s odborármi alebo s inými zložkami, ktoré sa podieľajú na riadení Sociálnej poisťovne?

  Takže žiadne poštátňovanie, žiadna centralizácia. Podľa mňa normálny systém hierarchického fungovania riadiacich štruktúr, kde zodpovednosť nesie najvyšší a ostatní v tej miere, v akej sú zaradení pracovne. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k tomu, čo odznelo v rozprave?

  Prosím, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Ja sa chcem vyjadriť k tomu, čo tu povedal pán poslanec Tkáč, v tom zmysle, že súhlasí so všetkým, čo pán prezident uviedol. No ja budem citovať presne rozhodnutie pána prezidenta: „Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní vráteného zákona neschváli zákon z 24. septembra 2003 o sociálnom poistení, navrhuje, aby z dôvodu ich úzkej prepojenosti neschválila ani tento zákon.“ Bodka, nič viac. Takže mohla by som povedať to isté, čo odznelo pred chvíľou, keď pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Navrátilová namietala, že všetky tri zákony, ktoré vrátil pán prezident a ktoré sa týkajú sociálnej reformy alebo dôchodkovej reformy, treba schváliť, pretože obidva zákony, aj zákon o dočasnej pracovnej neschopnosti, aj zákon, ktorý prerokúvame teraz, súvisia s reformou dôchodkového poistenia a so sociálnym poistením. Takže treba schváliť všetky zákony.

  A keďže gestorský výbor rozhodol hlasovaním demokraticky o tom, že tieto zákony treba schváliť v pôvodnom znení, takže by som vás prosila potom pri hlasovaní pamätať na tento fakt.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme druhým a tretím čítaním o

  zákone z 22. septembra 2003 o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 437.

  Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pani poslankyni Eve Rusnákovej.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k tlači 437. Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 90 ods. 1 a 2 v spojení s § 79 ods. 1 až 4 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu.

  Zákon z 22. septembra 2003 o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 10. októbra 2003 č. 424 na prerokovanie týmto výborom NR SR: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Určené výbory prerokovali zákon vrátený prezidentom v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o zákone nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vrátenom zákone nedostal žiadne stanoviská od poslancov podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, pretože návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov potrebný podľa § 52 ods. 4 zákona NR SR o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá v prijatom uznesení s predloženým návrhom súhlasí, a to teda so zmenami, ktoré navrhol prezident Slovenskej republiky. Uvedené zmeny sú v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor ich odporúča schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch spoločne a schváliť ich.

  Gestorský výbor súčasne odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona NR SR č. 350 o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov predmetný zákon v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe pod bodom IV schváliť. Spoločná správa výborov z 22. septembra 2003 o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie, bola schválená uznesením výboru zo dňa 22. októbra 2003 č. 145.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Písomne nemám žiadnu prihlášku, otváram možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Pani poslankyňa Mušková, nech sa páči, môžete vystúpiť v rozprave. Zároveň uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená Národná rada, dovoľte, aby som predniesla niekoľko poznámok k predloženému zákonu o Fonde detí a mládeže a jeho likvidácii. Vo svojich predchádzajúcich vystúpeniach som upozorňovala ctených kolegov na viaceré nedostatky v predloženom zákone, ale aj o zaujímavostiach, ktoré sa diali okolo Fondu detí a mládeže, a pokúsim sa ich v stručnosti zhrnúť.

  Návrh zákona stanovuje likvidátora, neurčuje však vzhľadom na záväzky a pohľadávky fondu, to sú zmluvy o prenájme, finančné záväzky a pohľadávky vyplývajúce z iných zmluvných vzťahov, právne nástupníctvo aj po zlikvidovaní fondu. Vláda nemôže nariadiť ministrovi, aby vymenoval likvidátora. Fond bol zriadený zákonom Národnej rady a len táto môže po schválení zákona, ktorý by mala predložiť Národná rada, vymenovať likvidátora a určiť – myslím si, až v zákone – aktívne právne nástupníctvo.

  Dôvodová správa je tiež rozporuplná a zavádzajúca. Odporuje zisteniam kontrol a auditov vykonaných za posledné obdobia za neúmerne vysoké ceny. A žiadalo by sa tiež preveriť pomer ich prínosu k cene, ktorá bola vyplatená za ich vykonanie. Chcem upozorniť, že fond nemohol peniaze rozdávať, bol zapísaný v obchodnom registri ako podnikateľský subjekt. Mohol teda iba vytvárať podmienky na činnosť detí a mládeže. To až na posledných päť rokov aj robil. Vydával detské časopisy, ktoré sa predávali za dumpingové ceny, stanovoval symbolické ceny za prenájom priestorov pre detské a mládežnícke organizácie, ako aj pre charitatívne a iné zoskupenia so širokým diapazónom činnosti, vrátane podpory kultúry, umenia, ako napríklad divadlo Romathan. Fráza „dostihnúť potrebnú efektivitu správy majetku“ je tak pre ekonomickú sci-fi literatúru. To, že tridsať- a viacročný majetok ešte funguje a slúži svojmu poslaniu, to je ekonomická efektivita. Iba amatér môže byť klamaný tým, že príjmy fondu boli minimálne.

  Predkladateľ ako keby naschvál zabudol, že prenajímatelia okrem vlastných finančných zdrojov preinvestovali aj odpisy, ktoré boli súčasťou nájmov. Lož je aj, že objekty fondu boli z roka na rok v horšom technickom stave. Bolo by potrebné, aby sa predložili potrebné doklady. Nároky nájomcov pri protiprávnom zrušení nájomných zmlúv na technické zhodnotenia boli reálne. Nároky vychádzali z rozpočtov, ktoré boli schvaľované v rade fondu a predkladané do Národnej rady. Ich realizácia bola kontrolovaná. Založenie Nadácie mládeže Slovenska bola, dá sa povedať, tunelom. Bez kontrolovateľného zaobchádzania s majetkom fondu. Znovu tu absentuje schválenie celého projektu Národnou radou Slovenskej republiky, čo je azda najväčším atakom, ako som už povedala v minulom vystúpení k zákonu o Fonde detí a mládeže. To isté platí aj pre Hotely mládeže Slovenska, ktorých akcie boli na nadáciu prevedené za jednu korunu. Dokonca azda ani za tú nie, ale prečo teda sa nepovie, že zadarmo.

  Tieto skutočnosti dávajú možnosť nakladať s darovaným majetkom bez pôvodných kontrolných mechanizmov, ako to bolo predtým, vláda, Národná rada. Je tiež zarážajúcou skutočnosťou, že nadácia bola založená, ako som už hovorila, v deň rokovania vlády o prevode majetku na ňu a materiály sa členom vlády doniesli kuriérom priamo na rokovací stôl bez obvyklých obligatórnych postupov, napríklad stanoviská rezortov a tak ďalej. Nemožno nespomenúť ani nález Ústavného súdu o retroaktivitách v novele zákona o Fonde detí a mládeže. Tento nález nebol doteraz akceptovaný a bez jeho realizovania nemožno ísť v legislatíve riešiacej otázky existencie fondu ďalej.

  Navrhujem preto vypracovať právnu analýzu možných postupov pri komplexnom riešení otázok súvisiacich so súčasným stavom Fondu detí a mládeže a po jej predložení do Národnej rady Slovenskej republiky pripraviť na poslaneckej úrovni kvalifikovaný návrh zákonnej úpravy, alebo môže to ísť aj cez vládu.

  Poznámka na koniec. V inzertných časopisoch sa čoraz častejšie objavujú inzeráty s ponukou predaja majetku po bývalom SZM. Inzeruje Fond detí a mládeže, ale aj nadácia, a tá dokonca predáva dar, akým boli prevod Hotely mládeže Slovenska na ňu. Úplne absentuje zákon a zdá sa, že teraz to neprekáža bývalým kritikom práce Fondu detí a mládeže. Zdá sa, že výnosy za predaj majú byť ako také zápchy nekontrolovateľných výdavkov a aspoň minimálna zábezpeka finančného krytia návrhu na doteraz správne neformulovaného zákona o likvidácii Fondu detí a mládeže.

  Ak by som načrela trošku do histórie, Fond detí a mládeže bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 zo dňa 26. 8. a vznikol registráciou v obchodnom registri 1. 4. 1994. V podstate prežíva, dá sa povedať, jubileum. Počas tohto obdobia viedla fond rada fondu ako najvyšší orgán, volená na štyri roky, takže teraz prebieha tretie volebné obdobie rady. A odrazom každého subjektu vykonávajúceho správu majetku je jeho hospodárenie a plnenie úloh. Je ťažko pochopiteľné, keď predstavitelia rady, ktorí stoja v čele fondu druhé volebné obdobie, argumentujú tým, že fond neplní svoje úlohy, ale tie isté osoby stoja v čele Nadácie Slovenska, ktorá prevzala darom majetok fondu v hodnote približne 700 mil. Sk, a tam už budú plniť poslanie. A vlastne nebude ani aké, lebo prechodom majetku sa kontrolný mechanizmus Národnej rady Slovenskej republiky končí.

  Je pozoruhodné, že v počiatočných rokoch vzniku fondu, keď hospodárenie s majetkom je najviac zložité, fond vždy hospodáril s vyrovnaným rozpočtom a na podporné aktivity bolo vyčlenených 7 až 10 mil. Sk. Akoby zázrakom zrazu v roku 2000 fond vykazoval stratu vo výške 70 mil. Sk s tým, že skutočne neplnil žiadnu zo svojich funkcií.

  Keď zvážime, že fond dokázal finančne zabezpečiť, teda predchádzajúci zabezpečil vydávanie detských časopisov, a to veľmi kvalitných, ako sú Včielka, Zornička, Ohník, Domino, Elektrón plus Zenit, a to nie v malom náklade, napríklad Včielka 65-tisíc výtlačkov, Zornička 68-tisíc výtlačkov, ktoré plnili nemalé poslanie pre rozvoj mládeže, hádam ani netreba zdôrazňovať, že po hospodárení súčasného vedenia nezostali financie práve na tieto detské časopisy. To, že fond za posledné roky neplnil svoju úlohu a hospodáril s veľkou stratou, ako hlavný argument na jeho zrušenie je výsledok cieľavedomého stratového hospodárenia a šafárenia s majetkom. A mali sme k tomu vážne výhrady aj na našom gesčnom výbore, dokonca výhrady aj k samotným členom fondu rady.

  Je pravdou, že ťažko mohol fond plniť úlohy vyplývajúce zo zákona, keď vedenie fondu malo jediný záujem, a to previesť majetok do svojej nadácie a argumentovať potrebu zrušenia fondu. Ja sa môžem teda spýtať, prečo sa nepristúpilo k personálnym zmenám vo vedení fondu po katastrofálnych hospodárskych výsledkoch? Ale tí istí ľudia už nie fond, ktorý mohla Národná rada Slovenskej republiky kontrolovať, ale len voľný majetok bez kontrol – a majetok nie malej hodnoty –, s ktorým sa môže už teraz nakladať netransparentne.

  Položme si otázku: Ako je možné logický vysvetliť postup vedenia fondu, ktoré vypísalo výberové konanie na odpredaj majetku, ale i napriek množstvu ponúk zvolilo cestu darovania majetku Nadácii Slovenska, kde akoby náhodou sú tí istí ľudia? Je možné majetok nepredať, ale darovať, a to ešte sám sebe? To predstavuje asi tú najvyššiu formu hospodárenia.

  Na záver môžem zhrnúť. Fond detí a mládeže musí zaniknúť, lebo vedenie si previedlo majetok, ale niekoľko rokov predtým muselo dokázať, že hospodárenie fondu je zlé, že nemôže plniť svoje úlohy, hoci predtým to bolo možné – úlohy plniť a ba dokonca aj dobre hospodáriť. Musí byť teda zrušený preto, že je netransparentné sa zbaviť svojho majetku, zanechať niekoľko desiatok aktívnych súdnych sporov, a teda je potrebné všetko za sebou zamiesť, aby nebolo možné v budúcnosti vyvodiť dôsledky. A čo je zarážajúce, že zrušenie fondu je bez právneho nástupcu, čo zadáva do budúcnosti stav právnej anarchie, ale čo je najdôležitejšie, majetok sa postupne predáva, ale účet sa nebude mať komu predložiť. A zrejme o to šlo.

  Pán prezident Slovenskej republiky dal k zákonu o zrušení Fondu detí a mládeže svoje zásadné pripomienky, ktoré, myslím si, je veľmi potrebné do tohto zákona premietnuť, ale aj napriek tomu si myslím, že Národná rada by nemala tento zákon opätovne schváliť.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k tomu, čo odznelo v rozprave? Nie. Ďakujem.

  Ďakujem, pani spravodajkyňa. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračujeme prvým čítaním...

 • Reakcia z pléna.

 • Procedurálny návrh – pán poslanec Lintner.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. V mene štyroch poslaneckých klubov žiadam o prestávku do 19.00 hodiny.

 • Vyhlasujem prestávku do 19.00 hodiny.

  Zároveň prerušujem v tejto chvíli rokovanie Národnej rady. Zídeme sa zajtra o 9.00 hodine ráno.

  Ďakujem, pani poslankyne, páni poslanci, za spoluprácu.

 • Prerušenie rokovania o 15.35 hodine.