• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli začať rokovanie 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím pánov poslancov a poslankyne a členov poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko, aby skončili rokovanie svojho poslaneckého klubu, aby sme mohli pristúpiť k schvaľovaniu programu schôdze Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím prítomných pánov poslancov, aby sa prezentovali stlačením tlačidla na hlasovacom zariadení.

 • Prezentácia.

 • 81 prítomných.

  Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Chcem informovať, že overovateľmi na 18. schôdzi Národnej rady budú páni poslanci Jozef Šimko a Milan Urbáni, ich náhradníkmi poslanec Gál a Federič.

  Ďalej chcem informovať Národnú radu, že o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali dvaja páni poslanci - pán poslanec Brhel a pán poslanec Drgonec. Ďalej vás chcem informovať, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 24. septembra odvolala dňom 30. septembra 2003 Branislava Opaterného z funkcie štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách do Národnej rady zanikol mandát poslankyne Jandzíkovej, ktorá nastúpila ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát pána poslanca Opaterného. Prosím, aby Národná rada túto skutočnosť vzala na vedomie.

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 18. schôdze Národnej rady. Ešte predtým, ako udelím slovo jednotlivým poslancom, dovoľte, aby som prvýkrát v Národnej rade vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu privítal pána Karabína a zablahoželal mu...

 • ...k zvoleniu do funkcie ako aj k zodpovednému plneniu jeho náročných úloh. Nech sa páči, pán poslanec Bódy ako prvý navrhuje zmenu rokovania 18. schôdze. Nech sa páči, pán poslanec Bódy.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v týždenníku Plus 7 dní vyšiel článok o poslaneckej snemovni, kde som sa dosť nemiestne vyjadril na otázku pani redaktorky, čo hovorím na modré pondelky. Odpovedal som jej dosť žartom a poprosil som ju, aby ten žart nezverejňovala, a poprosil som ju o ďalší rozhovor, kde uvádzam presne, čo sú pondelky pre poslancov. Chcem sa ospravedlniť všetkým, ktorých sa to dotklo, pretože som skutočne nemyslel, že mojej prosbe nevyhovie. Jednoducho som povedal niečo, čo sa nepatrí a považujem prácu...

 • Zapnite ešte pána poslanca, aby mohol dohovoriť. Nech sa páči, pán poslanec.

 • ...prácu každého poslanca považujem za veľmi korektnú a zodpovednú a celý článok považujem za dosť nemiestny. Ďakujem vám, že ste ma pochopili.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bol zaradený osobitný bod a to návrh uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby Národnej rade predložilo do piatich dní od prijatia uznesenia písomne všetky informácie súvisiace s akciovou spoločnosťou Veriteľ a projektom oddlženia zdravotníctva. Rovnako navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky týmto návrhom uznesenia zaoberala zajtra, t. j. v stredu, ako prvým bodom rokovania. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ročne sa v Slovenskej republike prefinancujú na takzvané rómske projekty milióny korún. Domnievam sa, že tieto zdroje nie sú využívané efektívne pre spomínanú skupinu obyvateľstva, lebo stav a životné podmienky v 620 osadách sú neustále horšie. Žiadam, aby bol rozšírený tento program o bod informácia o stave a efektívnosti vynaložených finančných zdrojov na projekty riešenia problematiky Rómov za obdobie rokov 1999 až 2003. Žiadam, aby bol tento bod prerokovaný ako posledný počas tohto rokovania, za zodpovedného vypracovať uvedenú informáciu považujem pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Prosila by som o zaradenie bodu informácia ministra vnútra o situácii, ktorá vznikla vytvorením múru na našej západnej hranici s Českou republikou. Myslím si, že je to určite európsky unikát, ak nie svetový unikát. Špeciálne dnes, keď obidve naše krajiny majú vstúpiť do Európskej únie. Okrem toho by som chcela požiadať aj o zaradenie ďalšieho bodu, a to informácia od ministra zahraničných vecí, aby nás informoval o hre, ktorá sa toho času spustila v Českej republike, o údajnom exoduse 100 000 Rómov zo Slovenska.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda parlamentu. Chcel by som poprosiť o podporu v dvoch bodoch, ktoré chcem predniesť. Prvý bod je informácia predsedu vlády o stave rozostavanosti a perspektívach novostavby budovy Slovenského národného divadla, vieme, o čo ide.

 • Všetci vieme, o čo ide, nebudem to rozširovať. Ako ďalší bod programu by som poprosil, aby sa vedenie tohto parlamentu vážne zaoberalo článkom v Plus 7 dní, o ktorom hovoril pán poslanec Bódy, a o svojom stanovisku ešte na tejto schôdzi informoval poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím si, že ide o hrubé zavádzanie, ide o znehodnotenie práce poslanca a informácie, ktoré odzneli v tomto článku, sú hrubo nepravdivé. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme...

 • Ďakujem, pán predseda. Chcela by som navrhnúť na rokovanie 18. schôdze bod programu informáciu o pamiatkovej zadlženosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá dosahuje údajne výšku jedného rozpočtu. K tejto informácii bol zaviazaný uznesením už predošlý parlament, aby bola podaná táto informácia. Mal by ju predniesť minister kultúry Slovenskej republiky pán Chmel.

 • Ja by som chcel plne podporiť stanovisko pána poslanca Jarjabka, čo sa týka správy podpredsedu vlády k odovzdanosti Slovenského národného divadla. Náš klub je takisto presvedčený, že taká významná inštitúcia ako Slovenské národné divadlo by mala byť dokončená a mali by sa nájsť finančné prostriedky na jej dokončenie, preto plne podporujem toto stanovisko. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, dovoľte, aby som navrhol zmenu v programe, ktorý sme dostali domov poštou, a to konkrétne navrhujem, aby bod 96, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 3171992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, uverejnený pod tlačou 347 v druhom čítaní, sme prerokovali za bodom 48. Čiže navrhujem presun, bod 96 prerokovať ako 49. bod, odôvodňujem to teda najmä tým, že tento zákon vykonávajú v praxi samosprávy, mestá a obce vyberajú daň z nehnuteľnosti. Na to, aby ich mohli vybrať, musia vydať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré pred vydaním musia byť 30 dní vopred zverejnené, preto navrhujem, aby sme to prerokovali skôr, aby mestá a obce stihli tieto „vezedenká“ v lehote predložiť.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil žiadosť na zaradenie do programu Národnej rady bod, správu predsedu vlády Slovenskej republiky o stave šetrení finančných prostriedkov v súvislosti s transformáciou štátnej správy a s tým, aby sme mali výsledky predložené o tom, koľko prostriedkov danou reformou štátnej správy štát získa.

 • Chcem len láskavo upozorniť, že problematikou národného divadla sme sa zaoberali na výbore pre kultúru a bolo všeobecnou dohodou, že najprv vypočujeme, a s tým si aj ty, pán kolega, súhlasil, najprv vypočujeme ministra financií, čo sa malo udiať zajtra. Potom to pôjde prípadne na plénum. V tomto zmysle, teda ja sa držím toho, na čom sme sa dohodli na výbore Národnej rady, a dúfam, že aj náš klub a ostatné poslanecké kluby koalície.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, viac návrhov na zmenu alebo doplnenie programu nie je. Preto pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch. Prvý podal pán poslanec Paška, ktorý navrhuje zaradiť do programu 18. schôdze návrh uznesenia Národnej rady, ktorým Národná rada žiada ministra zdravotníctva, aby Národnej rade predložil všetky písomné informácie súvisiace so spoločnosťou Veriteľ a aby sme zajtra o návrhu uznesenia rokovali ako o prvom bode a informáciu by mal pán minister predložiť v lehote 5 dní. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 138 poslancov, za hlasovalo 74, proti boli 3, zdržalo sa 59, nehlasovali 2.

  Návrh sme neschválili.

 • Hlasy z pléna.

 • Schválili. Pardon, prepáčte, schválili.

  Pán poslanec Blajsko navrhuje, aby bol do programu 18. schôdze zaradený bod informácia o stave a efektívnosti využívania finančných prostriedkov vynaložených na riešenie rómskej problematiky v rokoch 2000 - 2003, ktorú by mal predložiť Národnej rade pán podpredseda vlády Csáky. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je poslancov 144, za hlasovalo 80, 1 proti, 60 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh podala pani poslankyňa Belohorská, ktorá žiada, aby bol zaradený bod programu informácia ministra vnútra o situácii, ktorá vznikla vybudovaním múru na západnej hranici s Českou republikou. Prosím, páni... Závor. Na západnej hranici s Českou republikou. Podala ešte druhý návrh, o ktorom budeme hlasovať osobitne. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 69 za, 4 proti, 69 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalej pani poslankyňa žiada ministra zahraničných vecí, aby podal informáciu o hre, ktorá sa spustila v súvislosti s údajným exodom Rómov zo Slovenska, v počte 100 000. Prosím, prezentujme sa a hlasujem.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 69 za návrh, 71 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Jarjabek žiada, aby predseda vlády na rokovaní tejto schôdze podal informáciu o stave rozostavanosti a o perspektívach budovy a využívania stavby Národného divadla. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 71 za návrh, 1 proti, 69 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať ešte predtým, ako by som dal hlasovať o návrhu pána poslanca Jarjabka, ktorý vzniesol vážne výhrady voči článku, ktorý bol uverejnený v Plus 7 dní, týkajúceho sa práce poslancov, ale aj Národnej rady ako najvyššieho ústavodarného a zákonodarného orgánu. Chcem informovať, že na poslaneckom grémiu sme prijali riešenie k tomuto problému, poverili sme pani podpredsedníčku Martinákovú, aby spolu s ostatnými pripravila návrh listu, ktorým zaujmeme stanovisko k tejto situácii, ktorá po uverejnení článku v Plus 7 dní vznikla. Budeme informovať plénum Národnej rady o obsahu po dohode v poslaneckom grémiu. Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za informáciu, pán predseda. Beriem to ako prvý krok k možnému - poslednému kroku -, ktorým je žaloba Národnej rady. Ďakujem za pozornosť.

 • Budeme informovať Národnú radu. Pani poslankyňa Podhradská navrhuje, aby do programu schôdze bola zaradená informácia ministra kultúry o pamiatkovej zadlženosti, ktorú by mal pán minister predložiť. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 70 za návrh, 1 proti, 69 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hopta len podporil návrh pána poslanca Jarjabka, o tom hlasovať nebudeme, pán poslanec Vavrík žiada, aby sme bod 96 prerokovali ako bod 49. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 120 za návrh, 6 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Posledný návrh podal pán poslanec Zubo, ktorý žiada, aby predseda vlády Slovenskej republiky predložil správu o stave v šetrení finančných prostriedkov v súvislosti s transformáciou štátnej správy a koľko miliónov korún štátny rozpočet ušetrí v súvislosti s touto zmenou. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 65 za návrh,. 36 proti, 39 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 18. schôdze, chcem uviesť, že správu o menovom vývoji predloží v Národnej rade pán guvernér Národnej banky, preto odporúčam, aby sme v súvislosti so schvaľovaním programu vyslovili aj súhlas s vystúpením pána guvernéra. Ďalej chcem poprosiť, aby sme odsúhlasili, keďže ma pán predseda Najvyššieho súdu informoval, že chce vystúpiť k prerokúvaným návrhom zákonov, ktoré predkladá pán minister financií, respektíve pán minister spravodlivosti, aby sme aj tento súhlas vyslovili hlasovaním o programe ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 107 za návrh, 9 proti, 12 sa zdržalo, 14 nehlasovalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás upozorniť, že počas prestávky medzi rokovaniami Národnej rady bol nainštalovaný do programu hlasovacieho zariadenia program, ktorý vám umožní, aby ste bezprostredne po hlasovaní mohli skontrolovať, či a ako ste hlasovali, pretože na displeji sa vám ukáže výsledok vášho hlasovania, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia, ako ktorý poslanec hlasoval, aby mohol okamžite prípadne reklamovať hlasovanie, tak displej vám ukáže spôsob vášho hlasovania.

  Pristúpime teraz k správe mandátového a imunitného výboru o neuplatňovaní mandátu poslanca Národnej rady a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady. Prosím teraz predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Lintnera, aby podal správu mandátového a imunitného výboru. Pán poslanec Zubo, prepáčte, pán poslanec Lintner. Nech sa páči, pán poslanec Zubo.

 • Ja som tam dával návrh na zaradenie do programu rokovania a nedali ste o ňom hlasovať.

 • Ale áno! Nebol schválený. Hlasovalo sa.

 • Aby bola prerokovaná správa o tom, koľko finančných prostriedkov sa ušetrí reorganizáciou štátnej správy.

 • Pán poslanec, o vašom návrhu, ktorý ste podali, sme hlasovali, Národná rada rozhodla, že nebude o ňom rokovať. Nech sa páči, pán poslanec Lintner.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia. Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade túto správu. Prezident Slovenskej republiky vymenoval dňa 10. októbra 2003 podľa článku 102 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky za člena vlády Slovenskej republiky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána inžiniera Juraja Lišku. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa neuplatňuje. Podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nastupuje náhradník. Podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov náhradníka určí tá istá politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidátskej listine. Slovenská demokratická a kresťanská únia listom svojho predsedu zo 14. októbra 2003 oznámila, že na neuplatňovaný mandát poslanca Juraja Lišku určila náhradníčku pani magistru. Petru Masácovú. Magistra Petra Masácová bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky od 15. októbra 2002 do 24. septembra 2003, kedy jej zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vykonávala ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Šimka. Vzhľadom na to, že výkon mandátu poslankyne bol prerušený, je potrebné, aby pani magistra Petra Masácová podľa článku 75 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky znovu zložila sľub poslanca. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 8. schôdzi 21. októbra 2003 preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníka a poveril predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby na schôdzi, ktorá sa koná, podal správu mandátového a imunitného výboru o neuplatňovaní mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníčky na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky po rozprave schválila uznesenie v tomto znení: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 21. októbra k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníčky na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov berie na vedomie, po prvé, že podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa dňom 10. októbra 2003 neuplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Lišku, ktorý bol uvedeným dňom vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky. Berie na vedomie, po druhé, že podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Lišku nastupuje dňom 21. októbra 2003 podľa určenia Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie ako náhradníčka Petra Masácová. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, po tretie, správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníčky na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Toľko správa, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto vyjadriť k návrhu, ktorý predložil pán predseda mandátového a imunitného výboru. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia tak, ako ho uviedol pán poslanec a predseda výboru Lintner. Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia. Hlasujeme o návrhu uznesenia o neuplatňovaní mandátu poslanca Národnej rady a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Lišku.

 • Hlasovanie.

 • 120 prítomných, 107 za návrh, 2 proti, 5 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Teraz prosím pani Petru Masácovú, aby sa dostavila do rokovacej sály a zložila ústavou predpísaný sľub. Chcem pripomenúť, že podľa odseku 4 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo Sľubujem! a podaním ruky a svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu. Prosím pani Petru Masácovú, aby predstúpila pred rečnícke miesto a zložila ústavou predpísaný sľub a poslancov Národnej rady, aby počas skladania sľubu stáli.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

 • Ticho v sále.

 • Teraz vyhlasujem krátku, päťminútovú technickú prestávku, aby mohli vyhotoviť náhradnú, respektíve hlasovaciu kartu pre pani poslankyňu Masácovú a zároveň prosím všetkých pánov poslancov, aby z hlasovacieho zariadenia vybrali svoje hlasovacie karty a opäť vložili pred hlasovaním.

 • Prestávka 5 minút.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesto v rokovacej sále. Páni poslanci, páni ministri, pristúpime k rokovaniu o prvom bode programu, respektíve už o treťom, alebo prvom zákone, ktorý z poverenia vlády Slovenskej republiky predloží a uvedie v Národnej rade pán podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony.

  Prosím teraz pána ministra financií, aby predmetný návrh zákona uviedol a odôvodnil.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Jedným z hlavných dôvodov na vypracovanie predloženej novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách je legislatívne zabezpečenie použitia európskeho systému účtov v sektore verejnej správy ESA95. Použitie tejto metodiky je nevyhnutné pre hodnotenie krajiny z hľadiska podielu súhrnného schodku verejného rozpočtu na hrubom domácom produkte a s cieľom postupného dosiahnutia jeho referenčnej hodnoty platnej pre Európske spoločenstvá. Bilancovanie príjmov a výdavkov verejného rozpočtu bežného roka podľa tejto metodiky vylučuje oproti doteraz používanej metodike akékoľvek finančné transakcie z bilancie príjmov a výdavkov. Ďalšou dôležitou zmenou je zavedenie tvrdého rozpočtového obmedzenia v hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorým sa sprísňuje doterajšie ustanovenie o hospodárení vo vzťahu k vytváraniu záväzkov v bežnom roku. V súlade s vládou schváleným projektom decentralizácie verejnej správy sú v návrhu premietnuté aj úpravy vzťahujúce sa na zmenu financovania územnej samosprávy v rámci prvej etapy pre rok 2004, rušia sa rozpočtové kapitoly krajských úradov, vytvára sa možnosť v rámci dotácie pre samosprávu poskytnúť globálnu neúčelovú dotáciu v záujme zvýšenia autonómnosti rozhodovania územnej samosprávy. Predložený návrh reaguje na zmenu pravidiel poskytovania dotácií vyplývajúcich z opatrení zameraných na boj proti korupcii. Každý rezort, ktorý dotácie poskytuje, ich bude poskytovať na základe právneho predpisu. Predmetom novely je aj v záujme zjednodušenia, sprehľadnenia rozpočtových vzťahov návrh na zrušenie ďalších rozpočtových kapitol.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu tohto zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu. Prosím teraz pána poslanca Hurbana, ktorého poveril gestorský výbor, aby Národnú radu informoval o výsledku prerokúvania návrhu ako aj o stanovisku a odporúčaní gestorského výboru. Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady pre verejnú správu, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Túto spoločnú správu dostali poslanci ako tlač 256a.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu. Národná rada pridelila tento návrh zákona menovaným výborom, ktoré návrh zákona prerokovali s týmito odporúčaniami: návrh zákona schváliť výbor pre sociálne veci a bývanie, návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výbor pre pôdohospodárstvo, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, pretože za návrh uznesenia nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Z uznesení jednotlivých výborov vyplynulo celkom 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú...

 • Páni poslanci! Pán spoločný spravodajca, prosím, prerušte na chvíľočku. Prosím o pokoj v rokovacej sále. Páni poslanci, pán poslanec Cagala, zaujmite svoje miesto pre predsedu výboru. Aj pán poslanec Soboňa. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Týchto 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je uvedených v spoločnej správe pod bodmi 1 až 19. Gestorský výbor teda Národnej rade odporúča vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, tak ako sú uvedené v spoločnej správe.

  Gestorský výbor určil poslanca Juraja Lišku za spoločného spravodajcu. Keďže sa stal ministrom obrany, nahradil som ho ja, teda poveril ma, aby som predniesol túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy. Pán predseda, skončil som. Poprosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že do rozpravy sa písomne prihlásili dvaja páni poslanci, pán poslanec Ondriaš a pán poslanec Maxon. Nech sa páči, pán poslanec Ondriaš.

 • Vážený predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dámy a páni, podávam pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

  Pozmeňujúci návrh, bod 2 čl. 1, vypustiť. Odôvodnenie: navrhovaná zmena v predkladanom zákone začleňuje rozpočet prokuratúry do rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti, tým popiera samostatnosť prokuratúry, jej funkčnú autonómiu a ústavné postavenie. Generálna prokuratúru ani ostatné prokuratúry nie sú rozpočtovými organizáciami ministerstva spravodlivosti. Prokuratúra je podľa čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky spolu zaradená ako autonómny ústavný orgán a generálny prokurátor je ústavným činiteľom zodpovedným Národnej rade Slovenskej republiky a spolu s verejným ochrancom práv plní i funkciu kontrolného systému. Okrem toho činnosť ministerstva spravodlivosti v oblasti verejnej správy nepodlieha dozoru prokuratúry. Začlenenie rozpočtu generálnej prokuratúry do rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti znamená nielen fyzické podriadenie prokuratúry a jej rozpočtového hospodárenia ministerstvu spravodlivosti, ale môže vyvolávať i ústavný kompetenčný konflikt a znemožňuje generálnej prokuratúre a prokuratúram plánovať a realizovať samostatnú personálnu a investičnú politiku a určovať činnosť prokuratúry podľa momentálnych potrieb, ktoré ovplyvňujú i plnenie úloh prokuratúry. Vzhľadom na zachovanie doterajšieho postavenia prokuratúry žiadam samostatne hlasovať o tomto mojom pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Maxon.

 • Hlas v rokovacej sále.

 • Prepáčte, pán poslanec. Pán poslanec, ešte sa ani nemôžete, pretože som nevyhlásil takúto možnosť.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister financií, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Celkom na úvod mi dovoľte ešte veľmi krátku úvahu k tomu, čo nás na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky všetko čaká. Neviem, či si spoločne uvedomujeme, že v parlamentných laviciach máme 95 vládnych návrhov zákonov. Opakujem, slovom: 95 návrhov vládnych zákonov. Z toho 6 zákonov tvorí kostru novej organizácie miestnej štátnej správy. Bezprostredne na týchto 6 ťažiskových reformných zákonov v oblasti reformy a novej organizácie miestnej štátnej správy nadväzuje 13 zákonov, ako som už povedal, ktoré obsahovo nadväzujú na tých 6 ťažiskových. Vážené dámy a páni, bez ohľadu na to, či tieto zákony sú v prvom alebo v druhom čítaní, keby v tejto snemovni sedelo 150 géniov, tak nie je reálna šanca, aby tieto zákony odišli z Národnej rady Slovenskej republiky v takom stave, ako ich občania Slovenskej republiky očakávajú. Ak si uvedomíte, že akákoľvek zmena v tých 6 sa bezprostredne bude týkať tých ďalších 13 nadväzujúcich, tak ja naozaj nechcem podceňovať našu osobnú a už vôbec nie vašu osobnú kapacitu, ale takéto riešenie podľa môjho názoru bude produkovať len legislatívne nepodarky. A ak teda tvrdím, že 95 vládnych návrhov zákonov, 6 zákonov týkajúcich sa novej organizácie miestnej štátnej správy, 13 zákonov, ktoré na to nadväzujú, tak nás čaká ešte ďalších 18 zákonov, ktoré významnou, alebo menej významnou mierou, alebo čiastočne súvisia s návrhom zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky. Aj v tejto oblasti vzniká absolútny paradox. Dámy a páni, kto tu má bianko šek, aby ten vládny návrh zákona mohol predložiť? Kto má tú istotu, že tie zákony, ktoré sú vo vládnom návrhu zákona zakomponované, v takom znení prejdú? Ja neviem, či si naozaj dostatočne uvedomujeme, čo nás na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky čaká, ale ak hovorím, že 18, ktoré bezprostredne súvisia s návrhom zákona o štátnom rozpočte, tak potom ten kľúčový máme zatiaľ len v diskusii, a to je otázka zákona o dani z príjmu. Ja som nečítal ten hanlivý článok o práci a činnosti Národnej rady, ale ak sa takéto veci vyskytujú, tak, vážené dámy a páni, v žiadnom prípade sa tomu nemôžeme čudovať. Som tretie volebné obdobie v Národnej rade Slovenskej republiky, ale takýto legislatívny chaos som ešte v slovenskom parlamente nezažil.

  No dovoľte mi povedať niekoľko slov, čo sa týka vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ja si netrúfam povedať, koľkokrát už bol tento zákon novelizovaný, v zásade však treba skonštatovať, že vždy bol novelizovaný vtedy, keď si to objektívne podmienky vyžadovali, a ak chcem byť objektívny, tak musím konštatovať, že aj v tomto prípade si to naše podmienky budúcej integrácie Slovenskej republiky vynútili.

  Ak to, pán minister financií, vám neprekážalo, že v tejto rokovacej sále bol hluk a nikto vás nepočúval, tak mňa to pravidelne, dámy a páni, vyrušuje. Pán minister hospodárstva, neviem, či ste prišli robiť politiku, ale buďte taký láskavý a nevyrušujte ma. Máte na to koaličnú radu, máte dostatok príležitostí na to, aby ste riešili problémy, naozaj to nepovažujem za dobré a opäť teda argumentujem, ak niekto kritizuje atmosféru v Národnej rade Slovenskej republiky, tak na osemdesiat percent s ním súhlasím.

 • Prepáčte, pán poslanec, ale keď už upozorňujete vy, aj ja by som si dovolil upozorniť, aby ste hovorili k veci. Nie k programu 18. schôdze, ale k prerokúvanému bodu programu.

 • Áno, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, keby ste ma boli počúvali, tak by ste zistili, že asi minútu a pol už hovorím k návrhu novely zákona č. 303 o rozpočtových pravidlách. Chcem teda jednoducho povedať, že táto novela metodicky zjednocuje spôsob takzvaného európskeho systému účtov v sektore verejnej správy, teda ESA 95. Myslím si, že niet dôvodu, aby sme diskutovali o tom, či z toho vecného hľadiska je potrebné alebo nepotrebné túto novelu podporiť. Myslím si však, že pokiaľ som hovoril, že táto novela zjednocuje spôsob takzvaného európskeho systému účtov v sektore verejnej správy, tak celkom neharmonicky do tejto novely potom zapadá ambícia vlády Slovenskej republiky zrušiť rozpočtovú kapitolu Najvyššieho súdu a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, v tejto chvíli podľa toho, ako sme postupne pred rokovaním Národnej rady dostávali jednotlivé pozmeňujúce návrhy, tak možno vznikne v pléne politická súťaž o tom, čí pozmeňujúci návrh prejde. Ja by som vás všetkých, ak ten môj úvod mal možno aj politický podtón, tak teraz by som vás všetkých a nás všetkých chcel poprosiť, jednoducho nepristúpme k takémuto kroku. Tie argumenty, ktoré uvádza ministerstvo financií z hľadiska znižovania počtu rozpočtových kapitol, môžu byť síce namieste, že musíme hľadať také rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky, ktoré bude mať čo najmenej samostatných rozpočtových kapitol, ale, vážené dámy a páni, nedotýkajme sa tých inštitúcií, ktoré sú bezprostredne zriadené podľa Ústavy Slovenskej republiky! Nielenže to bude organizačne komplikované, ale bude to naozaj vyvolávať aj vážne pochybnosti o tom, aký úmysel má ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s týmto návrhom.

  Pri tomto návrhu je ešte čudná jedna vec, že tento návrh bol dodatočne uplatnený ministrom spravodlivosti na rokovaní vlády, to znamená, že ani Najvyšší súd, predovšetkým teda Najvyšší súd, lebo generálny prokurátor sedí na rokovaní vlády, ale predseda Najvyššieho súdu sa k tomuto návrhu vyjadriť nemohol. Ak teda hovorím, že sa to nepriaznivo dotkne Generálnej prokuratúry, tak úplne explicitne je v ústave uvedené, čo sa týka súdov Slovenskej republiky, v čl. 141, dámy a páni, je uvedené: „V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy.“ Bod 2: „Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.“ Už jasnejšie vyjadrenie nezávislosti Najvyššieho súdu i prostredníctvom samostatnej rozpočtovej kapitoly naozaj nie je možné, ani by sa nedalo explicitnejšie v ústave naformulovať. Vzhľadom na to, vážené dámy a páni, že disponujeme tlačou 256a, tak by som vás chcel poprosiť - a je to súčasne môj procedurálny návrh k hlasovaniu -, žiadam teda, aby v tlači 256a v časti 4 bod 1, aby bol tento bod vyňatý na osobitné hlasovanie. Samozrejme, dámy a páni, chcem vás požiadať o podporu toho, aby Generálna prokuratúra a Najvyšší súd zostali samostatnou rozpočtovou kapitolou. Dámy a páni, nehľadajme polovičné riešenie tak, ako sa objavuje, že dobre, v poriadku, bude Generálna prokuratúra aj Najvyšší súd samostatnou rozpočtovou kapitolou, ale ich rozpočty na rokovanie vlády bude predkladať minister spravodlivosti. Nie je to dobré riešenie, nie je to čisté riešenie.

  A, dámy a páni, ak som na úvod hovoril, že v parlamentných laviciach máme 95 vládnych návrhov zákonov, dovoľte mi ešte povedať jednu pre mňa veľmi dôležitú vec a v tomto prípade pozitívnu skúsenosť. Dámy a páni, neviem síce, ako sa to darí a ako sa to podarilo zvládnuť, ale podľa mojej praxe aj pri rokovaniach výborov Národnej rady Slovenskej republiky som zistil, že stanoviská odboru legislatívy a aproximácie práva Slovenskej republiky k tým návrhom zákonov boli mimoriadne kompetentné, mimoriadne zodpovedné, mimoriadne precízne aj z hľadiska legislatívnotechnických pripomienok. Z toho dôvodu mi dovoľte, aby som týmto ľuďom za tú prácu, ktorú robia, poďakoval, lebo naozaj neviem nájsť odpoveď na tú otázku, ako to pri organizácii práce v Národnej rade Slovenskej republiky takýmto spôsobom môžu vôbec stihnúť. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Maxon bol posledný prihlásený písomne do rozpravy k tomuto bodu programu. Skôr ako vyzvem poslancov, aby sa mohli prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu programu ústne, chcem informovať, že ešte predtým požiadal o možnosť vystúpiť pán predseda Najvyššieho súdu. Teraz sa chcem opýtať, či mená poslancov na svetelnej tabuli sú poslanci, ktorí chcú vystúpiť v rozprave ústne. Pán poslanec Hurban, Banáš, Malchárek, Abelovský, Husár, pán poslanec Čaplovič. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy. Nech sa páči, pán predseda Najvyššieho súdu.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená Národná rada. Iste pre vás nebudem hovoriť nič nové, ak poviem, že ak chceme mať fungujúci právny štát, tak nepochybne musíme mať aj nezávislé, nestranné, dobre fungujúce súdnictvo. Také súdnictvo, na ktoré sa občan i každý právny subjekt s dôverou bude môcť obrátiť, že včas bude jeho spor, jeho prípad vyriešený. Teda aby to bolo aj súdnictvo efektívne, účinné a rýchle rozhodujúce. Na to, aby bolo nezávislé, skutočne, tak treba nielen slovne to proklamovať, ale treba vytvoriť aj inštitucionálne a právne záruky tejto nezávislosti. Medzi ne patrí rad vecí, vy dobre o nich viete, či už je to menovanie sudcu bez časového obmedzenia, nemožnosť preloženia sudcu bez jeho súhlasu na iný súd, alebo len s rozhodnutím disciplinárneho súdu pre porušenie disciplíny sudcu a ďalšie a ďalšie záruky, ktoré majú zabezpečovať, aby súdy mohli vždy rozhodnúť tak, ako sa od nich žiada, ako sa vyzýva, aby boli sudcovia statoční, odvážni, aby vedeli čeliť aj tlakom, rôznym tlakom, ktoré na nich môžu byť vyvíjané. A v tomto ponímaní považujem za jednu zo záruk nezávislosti súdnictva a v systéme postavenia a trojdelenia moci aj to, aby súdnictvo bolo aj finančne nezávislé. Ja tento stav, ktorý je teraz, nepovažujem za ideálny. Ideálny stav je taký, ku ktorému, podľa môjho názoru, budeme ešte len smerovať, a to je taký stav, ktorý bude znamenať, že aj po tejto stránke financovania súdov, a to od okresných cez krajské a Najvyšší súd, o týchto otázkach bude rozhodovať nezávislý, nestranný orgán na vláde, nestranný orgán v parlamente, teda osobitný orgán. Takýto stav zatiaľ nemáme, zatiaľ máme stav, že aspoň vo svojej vrcholnej podobe, na svojom vrchole všeobecného súdnictva, na Najvyššom súde, prijali ste zákon o samostatnej rozpočtovej kapitole Najvyššieho súdu. To považujem za určitý kompromis a za lepší stav, za pomerne dobrý stav, ktorý má znamenať krok k tomu, čo som naznačil, kam chceme pri vstupe do Európy smerovať. No a ja v tejto súvislosti som pociťoval ako návrat späť, keď som si prečítal tento vládny návrh zákona, tlač č. 256, teda zákona, ktorým sa majú meniť rozpočtové pravidlá, zákon č. 303/1995 Z. z. Ja by som sa preto prihováral za to, lebo bol tu predložený návrh poslancov na zmenu tohto vládneho návrhu. Prihováral by som sa za to, aby ste prijali tento pozmeňujúci návrh, teda v tom zmysle, aby bol vypustený článok 1, bod 2 predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 303/1995 Z. z., teda tlač 256. Zároveň v nadväznosti, pokiaľ by ste rozhodli takto, že sa tento článok v bode 2 vypúšťa, teda že ostáva zachovaný ten stav, ktorý je teraz, by bolo potrebné urobiť aj niektoré ďalšie legislatívnotechnické zmeny, ktoré už obsahuje predložený písomný návrh skupiny poslancov. Teda by bolo treba v článku 11 v prvom riadku číslicu 2 vypustiť, aby tam potom nefiguroval Najvyšší súd a zároveň, vzhľadom na to, že ste medzičasom prijali zákon č. 267/2003 Z. z., ktorým sa celkom zmenil § 9 zákona č. 185/2002 Z. z., je potrebné zmeniť aj v tomto predloženom vládnom návrhu zákona, v tlači č. 256, bod 4, respektíve vypustiť aj článok 4 a nadväzne na to v druhom riadku vypustiť rímsku číslicu IV a slovo „až“, to by bolo z legislatívnotechnického hľadiska nadväzujúce na to, pokiaľ by ste prijali pozmeňujúci návrh, za ktorý sa prihováram, aby ste ho prijali, ja vás chcem uistiť, že z pozície predsedu Najvyššieho súdu a zároveň aj predsedu rady, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá predstavuje najvyšší ústavný orgán súdnictva v Slovenskej republike má nepochybne značné kompetencie, chcem urobiť všetko pre to, aby súdnictvo sme dostali na takú úroveň, akú si občania našej republiky zaslúžia. Preto by som bol rád, keby ste môjmu návrhu a tejto mojej požiadavke vyhoveli. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi predsedovi Najvyššieho súdu za zaujatie stanoviska. Teraz požiadal o vystúpenie pán spoločný spravodajca, pán poslanec Hurban. Potom udelím slovo pánovi poslancovi Banášovi.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel v mene skupiny 15 poslancov predniesť pozmeňujúci návrh v tlači 256 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákona. K článku 9, v článku 9 slová “1. septembra“ nahradiť slovami „15. novembra“. Ide vlastne o zreálnenie termínu účinnosti zákona. Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca, nech sa páči, pán poslanec Banáš.

 • Hlas v rokovacej sále.

 • Prosím? Musíte ho dať od rečníckeho pultu.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel v mene skupiny poslancov stiahnuť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o rozpočtových pravidlách vzhľadom na to, že bude predložený iný pozmeňujúci návrh. Ďakujem.

 • Pán poslanec, poprosil by som, keby ste pánom poslancom s 15 podpismi... Už je rozdaný? Dobre, ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážený pán podpredseda vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci. Dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je predovšetkým zachovanie platného právneho stavu, na základe ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky majú samostatné rozpočtové kapitoly a ich rozpočty nie sú súčasťou rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti. V tejto súvislosti navrhujeme vypustenie bodu 2 vládnej novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorým sa predmetné samostatné rozpočtové kapitoly rušia. Zachovanie samostatných rozpočtových kapitol považujeme za kľúčové s ohľadom na postavenie, ktoré predmetné inštitúcie zastávajú v právnom systéme Slovenskej republiky a s ohľadom na nevyhnutnosť zachovania ich závislosti od výkonnej moci a to vrátane nezávislosti finančnej. Nakoľko ministerstvo spravodlivosti ako ústredný orgán štátnej správy pre súdy spravuje rozpočet všeobecného súdnictva, pričom Najvyšší súd patrí do sústavy všeobecného súdnictva a činnosť Generálnej prokuratúry je taktiež úzko prepojená s činnosťou všeobecných súdov, považujeme za odôvodnené, aby sa ministerstvo spravodlivosti mohlo vyjadrovať k návrhom rozpočtov týchto inštitúcii ako aj k návrhom ich záverečných účtov. V zmysle navrhovanej právnej úpravy by tak Najvyšší súd a Generálna prokuratúra mali povinnosť v stanovenej lehote predložiť návrh rozpočtu ako aj návrh záverečného účtu nielen ministerstvu financií ale aj ministerstvu spravodlivosti. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že ministerstvo spravodlivosti by nijakým spôsobom nemohlo priamo ani nepriamo zasiahnuť do návrhov. Malo by len možnosť oboznámiť sa s návrhmi a vyjadriť sa k nim pred predložením návrhu štátneho rozpočtu do vlády a do Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhované riešenie preto považujeme za optimálne a akceptovateľné pre všetky zainteresované inštitúcie.

  Aby som dodržal literu zákona, musím ten pozmeňujúci návrh, ako je, celý prečítať, je rozdaný, máte ho všetci v laviciach, napriek tomu ho musím prečítať. Bod 1 v čl. 1, bod 2 sa vypúšťa, bod 2 v článku 1 sa za bod 29 vkladá bod 30, bod 30 sa do § 16 dopĺňa ods. 5, ktorý znie: „Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly a návrh záverečného účtu predkladá Najvyšší súd Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v termínoch určených ministerstvom, alebo zákonom, aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa vyjadruje k návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly a k návrhu záverečného účtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti sa k nim vyjadrí vždy pred predložením návrhu štátneho rozpočtu do vlády a do Národnej rady.“ Tu v tomto odstavci je urobená jedna technická zmena, že vypadávajú slová „v rozsahu a“. Bod 3, doterajšie body 30 až 51 sa označujú ako body 31 až 52. Bod 4, článok 4 sa vypúšťa, doterajšie články 5 až 9 sa označujú ako články 4 až 10. Bod 5 v článku 10, doterajší článok 11, sa vypúšťa číslica 2 a slová v článku 4 až 8 sa nahrádzajú slovami článku 4 až 7. Dôvody som už povedal.

  Z mojej strany všetko, už len vás poprosím, aby ste vyjadrili podporu týmto pozmeňujúcim návrhom, a súčasne len chcem pripomenúť pánovi spravodajcovi, aby v tejto súvislosti zo spoločnej správy vyňal na samostatné hlasovanie bod číslo 1, môže byť v balíku s tými bodmi ďalšími, s odporúčaním neschváliť. Nakoľko sa týka tej istej veci a táto je tu riešená po dohode a koncepčnejšie. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca chce s faktickou poznámkou reagovať pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel zdôrazniť, že pán poslanec Banáš nemusel sťahovať žiaden pozmeňujúci návrh, lebo žiaden neuplatnil, to, že sme ho mali v parlamentných laviciach písomne, to ešte neznamená, že by sa o ňom hlasovalo, ja to hovorím len pre poriadok, aby sme si nekomplikovali život, a napriek tomu by som vás chcel ešte raz poprosiť aj vo väzbe na ten pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Malchárek, aby bod 2 v tlači 256a sme vyňali na osobitne hlasovanie.

 • Pán spoločný spravodajca, pán poslanec Malchárek, poprosím vás, pretože pán poslanec Maxon navrhol spôsob hlasovania... Má to? Aby sme registrovali všetky návrhy, ktoré odzneli v rozprave, nielen vecné, ale aj procedurálne.

 • Hlas v rokovacej sále.

 • Pán poslanec Maxon vám to vysvetlí osobne. Pán poslanec Abelovský, nech sa páči.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, nastala kuriózna situácia, pretože ja som chcel práve predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý pán poslanec Banáš zobral späť, a teda prisvedčujem tomu, čo povedal pán poslanec Maxon, že nemohol zobrať späť, čo nepredniesol, takže ja neviem, bude to teraz zaujímavá situácia, čo sa s tým stane, teda napriek tomu, pretože ja som tiež podpísaný na tomto návrhu a myslím, že tento návrh konkuruje prednesenému návrhu pána Malchárka, a z hľadiska, by som povedal, aj určitej histórie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu plynie, že tento bol podaný najskôr, aj keď zrejme rozhodujúce je poradie, v akom sa uplatnil v rozprave, pretože nesporne tento návrh bol spísaný ešte na minulej schôdzi, pretože je podpísaný na druhom mieste aj Pavlom Ruskom, ktorý bol vtedy poslanec a teraz je podpredseda vlády a minister.

  Takže ja prednášam ten návrh, že v článku 1 sa vypúšťa bod 2 a odôvodňujem to, zníženie počtu rozpočtových kapitol podľa pôvodného návrhu zákona sa týka iba Najvyššieho súdu a Generálnej prokuratúry. Pre také zníženie počtu rozpočtových kapitol navrhovateľ neuviedol žiadny relevantný dôvod. Začlenením rozpočtu Najvyššieho súdu a Generálnej prokuratúry do rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti by generálna prokuratúra nemohla ovplyvniť svoj rozpočet a rozpočtové hospodárenie. Začlenenie rozpočtu prokuratúry rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti znamená faktické podriadenie prokuratúre, jej rozpočtového hospodárenia ministerstvu spravodlivosti. Zhodne platí aj pre postoj Najvyššieho súdu, ktorý dosiahol samostatnú rozpočtovú kapitolu len pred krátkym časom a to zákonom 348 z roku 1999 Z. z. Mám tiež procedurálny návrh, aby zo spoločnej správy bod 1 bol vyňatý na samostatné hlasovanie, s návrhom schváliť, na rozdiel od môjho predrečníka, ďakujem.

 • Pán poslanec Husár, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte, aby som úvodom zdôraznil jedno zo základných práv, pretože na principiálnej otázke sme sa, myslím, všetci zhodli, že tak súdnictvo ako prokuratúra sú nezávislé, absolútne nezávislé ústavné orgány a tou pravdou je, že finančná nezávislosť sa považuje za základný prejav nezávislosti. Ak nebudeme teda rešpektovať finančnú nezávislosť týchto inštitúcii, nerešpektujeme nezávislosť týchto orgánov v samotnej podstate. Dovoľte, aby som povedal v tejto sále druhú pravdu, ktorá sa doposiaľ nepovedala, a to, že európsky trend v tomto smere smeruje k osamostatňovaniu rozpočtov justičných orgánov, ktoré boli doposiaľ súčasťou rozpočtov ministerstiev spravodlivosti. Ak Slovensko v mnohých oblastiach chce nasledovať civilizovanú Európu, je preň i tento fakt veľmi významný a domnievam sa, že sme ho povinní i rešpektovať.

  Mňa však v súvislosti s predloženým návrhom na zrušenie samostatných kapitol prokuratúry a Najvyššieho súdu upútala iná skutočnosť. Vážené kolegyne a kolegovia, na pôde ústavnoprávneho výboru a myslím, že aj mimo neho všetci tí, ktorí študujete podrobnejšie predkladané návrhy zákonov ministra spravodlivosti, je evidentná snaha okliešťovať právomoci Najvyššieho súdu a prokuratúry v prospech ministerstva spravodlivosti. Táto snaha je taká očividná, že je nepopierateľná. Stala sa vážnym varovaním a myslím, že aj dôvodom znepokojenia sudcovského stavu i prokuratúry a niet čo zakrývať, verejne sa o tomto probléme už diskutuje všade, okrem pôdy parlamentu. Pritom paradoxy, ktoré pri správe slovenského súdnictva a čiastočne i pri výkone činnosti prokuratúry na Slovensku existujú, majú už teraz protiústavný charakter.

  Dovoľte, aby som uviedol aspoň niektoré. Podľa § 20 až 30 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre je prokuratúra oprávnená vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonom a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, orgánmi verejnej správy, teda aj Ministerstvom spravodlivosti. Subjekt, ktorý je objektom dozoru, nemôže zasahovať do činnosti orgánu, ktorý dozor vykonáva. Tobôž nie v tej časti, ktorá sa týka jeho finančnej nezávislosti.

  Ministerstvo spravodlivosti je orgán, ktorý vykonáva štátnu správu. Štátna správa je jednou z foriem činnosti štátu, ktorej poslaním je realizácia výkonnej moci. Preto sa v tejto súvislosti treba vážne zamyslieť aj nad ústavnosťou doterajšieho oprávnenia ministerstva spravodlivosti vykonávať správu súdov ako sústavy nezávislých štátnych orgánov. Predpokladám, že tento prežitok z Česko-slovenskej republiky nemá oporu v Ústave Slovenskej republiky a v blízkej budúcnosti ho bude treba upraviť.

  Treba si tiež uvedomiť, že Ministerstvo spravodlivosti je ústredným orgánom štátnej správy zaradené medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy iba osobitným zákonom a zákon môže kedykoľvek bez predchádzajúcej zmeny ústavy zrušiť ministerstvo spravodlivosti už tým, že ho nezaradí medzi ústredné orgány štátnej správy, kým prokuratúra i súdy majú svoje postavenie a pôsobnosť vymedzenú priamo v ústave. Ako za týchto okolností, vážené kolegyne a kolegovia, chceme odnímať prokuratúre a Najvyššiemu súdu svoje samostatné rozpočtové kapitoly? Rovnako, bez zmeny ústavy, je možné zmeniť doterajšiu pôsobnosť ministerstva spravodlivosti, a domnievam sa, a dúfam, že v blízkej budúcnosti sa prehodnotí jeho pôsobnosť a kompetencie ministerstva spravodlivosti sa upravia v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Pokiaľ nie, bude nutná zmena Ústavy Slovenskej republiky.

  Vážené kolegyne, kolegovia, skutočnosti, ktoré som uviedol, a ďalšie fakty, ktorých ste svedkami v tejto snemovni skoro na každom zasadnutí, varujú, varujú, že Slovensko môže stratiť v blízkej budúcnosti charakter demokratického štátu. A preto naliehavo apelujem, pretože predbiehať sa v podávaní pozmeňujúcich návrhov už naozaj nemá zmysel, naliehavo apelujem, aby sme niečo podobného v tejto snemovni hlasovaním nedopustili. Ďakujem.

 • Ďalší do rozpravy pán poslanec Čaplovič.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, vážení pán minister spravodlivosti, ktorý sa nachádza v budove Národnej rady, ctené kolegyne a kolegovia, vážená Národná rada. Nemienil som vystupovať k predkladanému návrhu zákona, ale jeho prerokúvanie aj na pôde Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá ma k tomu nepriamo zaväzuje. Preštudované návrhy novely tohto zákona a vyjadrenia pána štátneho tajomníka Tvarožka z ministerstva financií aj vo vzťahu k rozpočtovým kapitolám Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu a TASR, ktoré majú prejsť pod rozpočtovú kapitolu ministerstva kultúry, ako aj absolútne nedofinancovanie týchto informačných, vzdelávacích a kultúrnych verejnoprávnych inštitúcií v rozpočte na rok 2004 svedčí o tom, že vláda takýmto spôsobom bude môcť oveľa netransparentnejšie ich ovládať. Zrušenie rozpočtových kapitol je najlepším spôsobom cez ekonomické páky ovládať nielen tieto médiá, ale aj prerokúvanú Generálnu prokuratúru a Najvyšší súd prostredníctvom, respektíve cez ministerstvo spravodlivosti. Z histórie dobre vieme, že takýto spôsob doslovného asimilovania rozpočtov je veľmi efektívny a vyhovujúci autoritárskym režimom, vyhovuje autoritatívnym ministrom a autoritatívnej vláde. Nemôžu ma presvedčiť zlatoúste záruky pána ministra spravodlivosti, že to tak nebude. Napokon, jeho niektoré doterajšie kroky svedčia o tom, že sa postupne snaží akumulovať nežiadúcu moc, rozhodovacie právomoci v rozpore s demokratickými tradíciami prokuratúry a súdnictva. Tento zámer potvrdzuje aj odôvodnenie druhého bodu čl. 1 navrhovanej právnej úpravy v osobitnej časti dôvodovej správy, v ktorej je jasne uvedené, že rozpočet Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa stanú súčasťou rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Jediný dôvod pre takýto krok je vraj zníženie rozpočtových kapitol a požiadavka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorého cieľ pod vedením terajšieho pána ministra je jasný - mať nielen pocit moci, ale aj moc a všetky právomoci. A o to horšie pre pána ministra, že takýto návrh nenavrhlo v medzirezortnom konaní Ministerstvo financií, ale ho uplatňoval či požadoval pán minister spravodlivosti. V pôvodnom návrhu takýto návrh nebol. A čo je pre demokraciu neprípustné, bez vedomia Generálnej prokuratúry. Na nekvalifikovanosť tohto návrhu a jeho nedomyslenosť aj v praktickej rovine fundamentálne poukázali už moji kvalifikovaní predrečníci, lebo ja nie som právnik, ja sa na to pozerám skutočne z historického hľadiska. Opätovne však chcem upozorniť, že nielen v zmysle stanoviska Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ona nie je rozpočtovou organizáciou ministerstva spravodlivosti, ani právnickou osobou, ktorej financovanie je vo vecnej pôsobnosti tohto ministerstva. Opačný právny rozbor odporuje ústavnému postaveniu prokuratúry a nemá absolútne žiadnu oporu v legislatíve Slovenskej republiky. Opakujem to, čo tu už bolo povedané, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, a, samozrejme, aj postavenie Najvyššieho súdu, Generálna prokuratúra je samostatným štátnym orgánom, najvyšším orgánom v rámci štruktúry štátnych orgánov, ktoré tvoria sústavu prokuratúry Slovenskej republiky. Problémy vyplývajúce z takto zacieleného, doslovne mocenského rozhodnutia spomenuli tu prítomní už pán Husár, pán Abelovský a ďalší, ale boli explicitne prezentované aj odborníkmi v našich médiách a písomných stanoviskách. Musím už teraz odmietnuť pripravované eklektické a často neprofesionálne cvičenie, ktoré sa iste zopakuje od pána ministra spravodlivosti tak, ako to býva často pri predkladaných novelách zákonov či nových zákonov z dielne tohto ministerstva. Nemôžem sa podpísať do histórie, konkrétne pod možnosť zásahov do chodu prokuratúry orgánmi výkonnej moci aj preto, ale nielen preto, že sú v rozpore s platnými ústavnými zásadami deľby moci a kompetencií v stabilných demokraciách. Škoda, že tu nie je pán minister spravodlivosti, ale obraciam sa aj naňho, iste to môže počuť v kuloároch našej Národnej rady. Pán minister spravodlivosti, viete asi dobre, že so vztýčeným prstom sa žije ľahšie ako so vztýčenou hlavou. Napokon o tom svedčia mnohé vaše doterajšie kroky. Konfucius, ktorého ste si mýlili s červeným Maom, pred dva a pol tisícročím pripomínal, že vladár má mať päť krásnych vlastností. Je dobročinný bez rozhadzovania, vie priviesť ľudí k práci bez toho, aby vzbudil ich nenávisť, má túžby, ale nikdy nie je chamtivý, je hrdý, ale nikdy nie je domýšľavý, budí úctu, ale nikdy nie je násilný. Nielen v tomto prípade, to platí aj pre rezort, ktorý, pán minister spravodlivosti, riadite a za ktorý zodpovedáte a ktorým chcete získať takúto prílišnú moc aj v oblasti rozpočtovania týchto dvoch významných inštitúcií a ustanovizní. Skúste sa nad obsahom tohto nadčasového posolstva, vážený pán minister, nielen zamyslieť, ale aj takto v živote konať. A prvý krok by ste urobili, ak by ste odporučili stiahnuť neústavné, nedemokratické podriadenie navrhovaním zrušenia rozpočtových kapitol Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, týchto v demokracii od exekutívy nezávislých a vážených ustanovizní. A na to, pán minister spravodlivosti, máte ešte v rámci rozpravy, čo aj iste teraz nevyužijete, po dohode s predkladateľom ministrom financií legálnu možnosť i právo. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána ministra financií, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Áno. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Nechcem rozoberať, či znižovanie rozpočtových kapitol je ohrozením nezávislosti Najvyššieho súdu a Generálnej prokuratúry, ale celkom určite nemôžem súhlasiť s tou priamou úmerou, ako ju teraz načrtol pán poslanec Čaplovič, že čím menej kapitol, tým autoritatívnejšia vláda. Ak by to tak bolo, tak by som vám mohol vymenovať vyspelé demokratické krajiny s dlhou históriou, ktoré sú nespochybniteľne demokratické a napriek tomu, že majú málo rozpočtových kapitol. Chcem však povedať, že rešpektujem politickú dohodu, ku ktorej došlo, a myslím si, že v rámci toho, keďže tu bolo predložených viacero pozmeňujúcich návrhov, tak ako predkladateľ chcem podporiť poslanecký návrh, ktorý predniesol pán poslanec Malchárek, pretože on teda rieši ten problém ponechania kapitol Najvyššieho súdu a Generálnej prokuratúry a zároveň vymedzuje istú ingerenciu aj ministerstva spravodlivosti i z tej nepriamej kontroly, pretože tá súvislosť tam evidentne je. Inak by som chcel podporiť stanovisko gestorského výboru k ostatným pozmeňujúcim návrhom a zároveň aj podporiť pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Hurban, spravodajca, ohľadne toho termínu účinnosti. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi. Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len takú veľmi kratučkú rekapituláciu. Vystúpilo sedem poslancov, boli prednesené na procedurálne návrhy vyňať bod 1 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, s tým nebude problém a potom sú tam ďalšie, 1, 2, 3, 4 pozmeňujúce návrhy. To je všetko.

 • Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam teraz prerušiť rokovanie o tomto bode programu a pokračovať v prerokúvaní ďalších vládnych návrhov zákonov. Poprosil by som počas prerušenia rokovania o tomto bode, aby pán navrhovateľ spolu so spoločným spravodajcom prípadne, ak bude treba, posúdili jednotlivé predložené pozmeňujúce návrhy, aby sme mohli hlasovať, tak aby nedošlo k nedorozumeniu pri schvaľovaní návrhu zákona ako celku.

  Teraz poprosím, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky zaujal miesto pre navrhovateľov minister spravodlivosti a podpredseda vlády, ďalej pána poslanca Gála, aby zaujal miesto pre spravodajcov. Budeme pokračovať v rokovaní o vládnych návrhoch zákonov, o ktorých sme prerušili rokovanie na predchádzajúcej schôdzi Národnej rady. Uznesením Národnej rady bolo odložené hlasovanie o predložených návrhoch na túto schôdzu. Pán minister spravodlivosti ako predkladateľ za vládu Slovenskej republiky sa prihlásil s možnosťou vystúpiť. Chcem upozorniť, že vystúpením pána ministra sa otvára rozprava o tomto bode programu. Pán minister, teraz prerokúvame vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 141/1961 o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov, takže k tomuto návrhu otvárate rozpravu svojím vystúpením. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, čas, ktorý sa vytvoril od septembrovej schôdze, sme využili na diskusiu o novele Trestného poriadku, ktorej základným cieľom je zavedenie inštitútu korunného svedka do nášho právneho poriadku, inštitútu, ktorý je kľúčový pre boj proti mafii a proti organizovanému zločinu. Som rád, že sa nám podarilo nájsť určitú dohodu a týmto otvorením rozpravy by som chcel dať priestor na jej naplnenie. Ďakujem, pán predseda.

 • Na základe vystúpenia pána ministra otváram rozpravu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chcú prihlásiť do rozpravy. Potom, pán poslanec. Áno, pán poslanec Maxon nie, Miklušičák, Malchárek, Abelovský, pán poslanec Gál. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Miklušičák, procedurálny návrh.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán minister, v zmysle § 29 zákona o rokovacom poriadku ods. 3 sťahujem svoj pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu zákona. Ďakujem.

 • Prosím pána spoločného spravodajcu, aby rešpektoval návrh pána poslanca Miklušičáka, ktorý bol predkladateľom jedného z pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené... Jeden. Prosím, aby ste upresnili spoločnému spravodajcovi a pánovi poslancovi Mlachárkovi udeľujem slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, chcel by som vás touto formou požiadať o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/61 o trestnom konaní súdnom, takzvaný Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa v rámci článku 2 vládnej novely dopĺňa do trestného zákona nová skutková podstata trestného činu. V zmysle navrhovanej skutkovej podstaty sa trestného činu dopustí ten, kto v rozpore so zákonom vyrobí zariadenie spôsobilé na odpočúvanie verejnej telekomunikačnej služby, zadováži ho sebe alebo inému, alebo ho prechováva. Páchateľovi tohto trestného činu je podľa návrhu možné uložiť trest odňatia slobody až na tri roky, alebo peňažný trest, prípadne trest prepadnutia veci. Trest odňatia slobody s vyššou trestnou sadzbou by hrozil páchateľovi, ktorý by spáchal tento trestný čin ako člen organizovanej skupiny, alebo by týmto činom získal pre seba alebo pre iného nie malý prospech, takzvaná kvalifikovaná skutková podstata. Základný pojmom, znakom navrhovanej skutkovej podstaty trestného činu je nelegálna výroba, zadováženie či prechovávanie zariadenia spôsobilého na odpočúvanie verejnej telekomunikačnej služby, z čoho je zrejmé, že tohto trestného činu sa nemôžu dopustiť orgány činné v trestnom konaní a prípadné iné subjekty, ktoré predmetné zariadenia majú k dispozícii a používajú ich v súlade so zákonom. Hlavným zámerom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečenie kvalitnejšej ochrany jedného zo základných ľudských práv, a to práva na súkromie pred neoprávnenými zásahmi vo forme nelegálneho odpočúvania. Skutočnosť, že samotná výroba a zadováženie sebe alebo inému, či prechovávanie zariadenia spôsobilého na odpočúvanie verejnej telekomunikačnej služby je v rozpore so zákonom, sú trestné, by mala pôsobiť preventívne a mala by prispieť k zníženiu výskytu nelegálnych odpočúvaní.

  V tejto súvislosti chcem poukázať na podobnú právnu úpravu pri hospodárskych trestných činoch, keď trestným činom je nielen falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov a aj ich uvádzanie do obehu, ale aj výroba a držba falšovateľského náčinia. Na základe uvedených skutočností by som vás chcel požiadať o podporu a zase v súlade s literou zákona prečítam tie konkrétne zmeny. V čl. 2 sa bod 7 dopĺňa nový bod 8, ktorý znie: „Za § 240 sa vkladá § 240a, ktorý znie: § 240a:

  1. Kto v rozpore so zákonom vyrobí sebe alebo inému zadováži alebo prechováva zariadenie spôsobilé na odpočúvanie verejnej telekomunikačnej služby, potresce sa odňatím slobody až na 3 roky, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

  2. Odňatím slobody na 1 až 5 rokov sa páchateľ potresce, a) ak spácha čin uvedený v ods. 1 ako člen organizovanej skupiny alebo, b) ak získa takým činom pre seba alebo iného nie malý prospech. Ďakujem za podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.

 • Ešte sme sa nerozhodli, pán poslanec. Pán poslanec Gábor Gál, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, predkladám celkovo dva pozmeňujúce návrhy. Jeden sa týka trestného rozkazu, druhý sa týka účinnosti legislatívnotechnického charakteru. Dovoľte, aby som vám prečítal ten prvý pozmeňujúci návrh. V § 314 e) ods. 2 písm. a) sa slová „do jedného roka“ nahrádzajú slovami „do dvoch rokov“. V tom istom § ods. 3 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“. Navrhovaná úprava rozširuje možnosť ukladať trestným rozkazom trest odňatia slobody namiesto jedného roka až do dvoch rokov. Je to tak z toho dôvodu, že poslednou novelou Trestného zákona došlo k sprísneniu trestných sadzieb u viacerých skutkových podstát trestných činov a má umožniť širšiu možnosť rozhodovať do trestných vecí formou trestného rozkazu, čo je trend, ktorým smeruje k vybavovaniu čo najväčšieho počtu trestných vecí mimo hlavného pojednávania. Úprava tiež vychádza z požiadaviek z praxe okresných súdov.

  Druhý pozmeňujúci návrh sa týka účinnosti. Navrhujem v čl. 5 aby sa slová „1. november 2003“ nahradili slovami „1. december 2003“. Vzhľadom na ďalší postup prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prípade jeho schválenia, aj vzhľadom na lehotu pre prezidenta je potrebné posunúť aspoň o jeden mesiac účinnosť zákona. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Husár. Nie? Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána ministra spravodlivosti, či sa chce vyjadriť k rozprave? Áno? Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem. Ja by som rád podporil tieto pozmeňujúce návrhy a aj ten, ktorý predložil pán poslanec Malchárek. Keď vznikli kauzy s odposluchmi, tak sme išli cestou, že sme sprísňovali podmienky pre legálny odposluch. Neviem, či to bola správna cesta, pretože problémom sú nelegálne odposluchy, tie treba sankcionovať. Tou cestou ide aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Malchárka, zakotvujúci novú skutkovú podstatu držby zariadenia na odposluch. Takisto aj návrh pána poslanca Gála by som rád podporil, pokiaľ je možné viac trestných vecí riešiť takzvanými odklonmi, čo je rýchlejšia forma pri zachovaní všetkých ústavných práv, tak je to z hľadiska efektivity trestného konania dobré riešenie. Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu, pristúpime k prerokúvaniu

  vládneho návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pán minister spravodlivosti sa znovu hlási s možnosťou vystúpiť. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Panie poslankyne, páni poslanci, ako pri predchádzajúcom návrhu novelizácie Trestného poriadku by som chcel vytvoriť priestor na predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli medzičasom dohodnuté a ktoré, myslím si, majú ambíciu získať väčšinovú podporu v tejto snemovni. Ďakujem.

 • Otváram rozpravu, panie poslankyne, páni poslanci, k vládnemu návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do rozpravy sa hlásia dvaja páni poslanci, Malchárek, pán poslanec Husár. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi pár slovami uviesť pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám k vládnemu návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je spresniť právomoc Špeciálneho súdu. S ohľadom na charakter a osobitné postavenie Špeciálneho súdu sa navrhuje, aby právomoci Špeciálneho súdu podliehali aj ústavní činitelia, ich taxatívny výpočet bude uvedený v konkrétnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý prečítam na záver, pokiaľ sú podozriví zo spáchania trestného činu v súvislosti s ich právomocou a zodpovednosťou, to by som chcel zdôrazniť. Trestným činom spáchaným v súvislosti s právomocou a zodpovednosťou ústavných činiteľov je napríklad trestný čin korupcie, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Pokiaľ by sa však ústavný činiteľ dopustil trestného činu mimo svojej právomoci a zodpovednosti, právomoc Špeciálneho súdu by nebola daná a súdne konanie by uskutočnil príslušný okresný, prípadne krajský súd. Pozmeňujúcim návrhom sa zároveň v § 15a ods. 3 spresňuje, že právomoc Špeciálneho súdu je daná pre všetky trestné činy, ktorých sa ústavní činitelia dopustia v súvislosti s právomocou a zodpovednosťou vrátane tých trestných činov, ktoré vyjdú najavo až po skončení ich funkcie. Cieľom navrhovaného upresnenia je predísť situácii, keď by sa ústavní činitelia, ktorí sa dopustia takéhoto trestného činu, snažili vyhnúť konaniu pred Špeciálnym súdom, napríklad odstúpením z funkcie a podobne. Hlavným zámerom pozmeňujúceho návrhu je tak sprísnenie a skvalitnenie súdneho konania vo veci trestných činov spáchaných ústavnými činiteľmi v súvislosti s ich právomocou a zodpovednosťou. Na základe vyššie uvedeného si dovolím prečítať pozmeňujúci návrh.

  V čl. 7 bod 9 v § 15a ods. 1 znie: 1. Právomoci Špeciálneho súdu podliehajú a) poslanci Národnej rady, b) členovia vlády Slovenskej republiky, c) štátni tajomníci, d) predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, e) predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu, f) sudcovia ústavného súdu, g) sudcovia, h) prokurátori, i) verejný ochranca práv, j) vedúci úradu vlády Slovenskej republiky, k) riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, l) riaditeľ Slovenskej informačnej služby, m) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ak sú podozriví zo spáchania trestného činu v súvislosti s ich právomocou a zodpovednosťou.

  2. V čl. 7 bod 9 v novo označenom § 15a ods. 2 uvádzajúca veta znie: „Právomoci Špeciálneho súdu podliehajú aj iné osoby, pre...“ a tak ďalej.

  3. V čl. 7 bod 9 sa § 15a dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 3. „Právomoc Špeciálneho súdu podľa odseku 1 sa vzťahuje na trestné činy spáchané za trvanie funkcie, ktorá túto právomoc zakladá, aj keď trestný čin osoby uvedenej v odseku 1 vyšiel najavo až po skončení funkcie, ktorá zakladá právomoc Špeciálneho súdu.“

  Ďakujem pekne za pozornosť a predpokladám, že aj za podporu tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem.

 • Pán poslanec Husár, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia. Nepodávam konkrétny pozmeňujúci návrh, využívam však to, že pán minister nanovo otvoril rozpravu, aby som sa po zoznámení so skutočnosťami, že zákon o rozpočtových pravidlách a prípadné neodsúhlasenie zrušenia samostatných kapitol, bol „vyčenčovaný“ za pozmeňujúce návrhy k zákonu o Špeciálnom súde, ešte raz k predmetnému návrhu vyjadril. Prosím preto o vašu zhovievavosť a porozumenie.

  Aristoteles v etike sformuloval okrem iného aj túto slávnu vetu: „Preto nenecháme vládnuť človeka, ale zákon, lebo človek to robí vo svoj prospech a stáva s a tyranom.“ Aby sa nenaplnili hrozby, ktoré tento výrok obsahuje, Aristoteles musel mať a s určitosťou mal na mysli iba dobrý zákon, zákon zabraňujúci človeku, aby ho zneužíval a stal sa tyranom. Toto elementárne a najpotrebnejšie kritérium pri posudzovaní prijímaných zákonov, aj keď prvýkrát odznelo zhruba tristo rokov pred naším letopočtom, má a bude mať vo vzťahu k prijímaným zákonom platnosť, pokiaľ bude existovať organizovaná spoločnosť, a teda aj právo. Dovolávať sa uplatňovania tohto kritéria so všetkou dôraznosťou je potrebné o to viac, že ľudstvo má opakované hrozné historické skúsenosti s právom a zákonmi v úvodzovkách, dokonca z nie celkom vzdialenej histórie. Popisovať obdobie inkvizície, obdobie fašizmu či komunizmu so všetkými šialenými reformáciami práva je, myslím, zbytočné. Odmietam preto vopred v súvislosti s prerokovaným návrhom zákona akékoľvek nové hľadanie triedneho nepriateľa. Odmietam veľmi dôrazne otázky typu: Pozrime sa dôsledne, kto vlastne je proti boju s korupciou a organizovaným zločinom, i návody, pozrime sa bližšie, čie záujmy pani poslankyňa či pán poslanec v parlamente vlastne obhajuje. Pozrime sa, kto sa bojí našich prísnych, ale spravodlivých zákonov.

  Odmietame posúvané závery a robím to preto, že takéto praktiky sa pri prijímaní problémových vládnych návrhov zákonov stali zo strany vlády bežnou pracovnou metódou. Odmietam to všetko predovšetkým preto, že mi ústava umožňuje, ale zároveň i prikazuje vykonávať mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia, a že ma v texte poslaneckého sľubu zaväzuje dodržiavať ústavu a ostatné zákony.

  Pre túto chvíľu i pre budúcnosť upozorňujem pána ministra i ostatné kolegyne a kolegov, že vedomé presadzovanie protiústavných zákonov, vyvíjanie politického tlaku na poslancov za ich prijatie je hrubým porušením sľubu poslanca či člena vlády, hrubým porušením našich spoločných povinností vo vzťahu k článku 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  Pevne verím, že Slovensko je napriek problémom, ktoré ho sprevádzajú, právnym štátom. Pevne verím, že túto pozíciu Slovenska dokážu demokratické sily prejavujúce sa v čoraz širšom fronte obhájiť, a som zároveň presvedčený, že mladá generácia v tomto parlamente a i v celej našej spoločnosti sa jedného dňa zvysoka vykašle na takzvané existenčné problémy vládnej koalície či problémy opozície a bude pre seba a pre budúcnosť Slovenska prijímať iba aristotelovské zákony. Ak sa to stane, bude to jednoznačný dôkaz, že na Slovensku demokracia zapustila korene pevne, natrvalo, že zdravý rozum, charakter a etika zvíťazili nad fanatizmom, politickou zaslepenosťou a nenávisťou. A dovoľte ešte jednu poznámku. Na prahu tretieho tisícročia je téza, že účel posväcuje prostriedky, absolútne pre nás neprijateľná. Ak je cieľ šľachetný, musia byť šľachetné i prostriedky na jeho dosiahnutie. Ak je cieľ veľký a vznešený, musia byť primerane k tomu použité i dôstojné prostriedky a nástroje na jeho dosiahnutie. Odmietame takéto zdôvodňovanie protiústavnosti či nezákonnosti, nech sa už formuluje akokoľvek a tvrdíme, že ak by účel mal posväcovať prostriedky, potom tento účel s určitosťou nie je svätý.

  Napriek uvedeným slovám, ba práve v úzkej nadväznosti na ne mi dovoľte, vážené kolegyne a kolegovia, aby som vás v mene poslaneckého klubu Ľudovej strany HZDS ubezpečil, že všetci pociťujeme naliehavú potrebu dôraznejšie a efektívnejšieho boja s korupciou a organizovaným zločinom. Všetci túto otázku považujeme za potrebnú postaviť ako významnú spoločenskú prioritu vládnej zákonodarnej a súdnej moci. Teda niet medzi nami a vládou rozpor v tom, či a aký problém je akútny. Určite sa však v prípade navrhovaného zákona nezhodneme na výbere nástrojov a prostriedkov na dosiahnutie proklamovaného cieľa.

  Dovoľte, aby som položil dve základné otázky a zároveň sa ne pokúsil odpovedať. Otázka prvá: Je potrebné zriadiť špeciálne orgány na odhaľovanie vyšetrovania, trestné stíhanie korupcie a organizovaného zločinu? A druhá, je navrhovaná právna úprava systémová, komplexná a súladná s právnym poriadkom Slovenskej republiky?

  K prvej otázke. Zriadenie Špeciálneho súdu je otázkou nadnárodného významu. Takýmto rozhodnutím signalizujeme medzinárodnému spoločenstvu nielen naše odhodlanie pustiť sa nekompromisne do boja s korupciou a organizovaným zločinom, ale súčasne je vážnou informáciou o stave korupcie a organizovaného zločinu a povedzme zrozumiteľne, o alarmujúcom stave v konkrétnom štáte i o neschopnosti kompetentných orgánov zvládnuť boj s organizovaným zločinom a korupciou štandardnými prostriedkami.

  Aký je vlastne pohľad medzinárodného spoločenstva na Špeciálne súdy? Špeciálne súdy sú z pohľadu časti medzinárodného spoločenstva považované za právnu muchotrávku zelenú, ktorú si často hubári zákonodarcovia pletú s jedlými hubami, a práve preto v explicitných ústavných úpravách pätnástich európskych štátov existuje absolútny zákaz zriadenia Špeciálneho súdu. Z nich 6 patrí k členským krajinám Európskej únie. Ústavné zákazy zriadenia Špeciálnych súdov nie sú prejavom upírizmu, ani nesprávneho chápania problematiky boja s organizovanou trestnou činnosťou. Špeciálny súd predstavuje riešenie, ktoré je problematické z hľadiska demokratickej formy vlády. Špeciálny súd sa môže postupne a pomerne ľahko premeniť na prostriedok narušenia deľby moci a jej koncentráciu v jednom štátnom orgáne. Jeho následné zneužitie na presadzovanie politických záujmov a likvidáciu politických protivníkov nie je vylúčené, preto toľká opatrnosť, až dokonca ústavný zákaz. Ak si dôsledne a opakovane prečítate dôvodovú správu, nepochybne zistíte, že špeciálne orgány na boj proti korupcii a organizovanému zločinu sú zriaďované v ostatných európskych krajinách výlučne na prokuratúrach, v štátnom zastupiteľstve a na úrovni ostatných orgánov činných v trestnom konaní.

  Navrhovateľ v dôvodovej správe neuvádza ani jeden štát, v ktorom by bol Špeciálny súd ústavou zriadený. Napriek tomu ústavy Moldavskej republiky a Maďarskej republiky z roku 1949 takýto inštitút zriaďujú. Prevládajúci právny stav odráža jednoznačne filozofiu tvorcov týchto právnych úprav, ktorá jednoznačne preferuje aktivity a koordináciu pri odhaľovaní korupcie a organizovaného zločinu a v otázke rozhodovania o vine a treste je ponechaná plná dôvera odbornosti a nezávislosti sudcom všeobecných súdov. Ústavné právo na zákonného sudcu je zachované v plnej miere a špeciálnym zákonom nie je ani v jednom prípade zriaďovaný špeciálny zákonný sudca.

  Stav obdobný ako v okolitých európskych krajinách, ba ešte prepracovanejší v oblasti boja s korupciou a organizovaným zločinom v Slovenskej republike existuje. Už v roku 1996 zriadil generálny prokurátor Slovenskej republiky oddelenie boja s organizovaným zločinom. O jeho pôsobnosti ste sa mohli dočítať v dôvodovej správe. Na každej krajskej prokuratúre pôsobí jeden prokurátor špecializujúci sa na koordináciu boja s korupciou. Bola zriadená funkcia agenta provokatéra. Na Generálnej prokuratúre pôsobí už úplne profesijne osobitný útvar Úrad špeciálneho prokurátora na trestné stíhanie korupcie a organizovaného zločinu. Vo vzťahu ku Generálnej prokuratúre sa javí teda navrhovaná úprava nadbytočná. Vo vzťahu k zriadeniu Špeciálneho súdu je možné konštatovať, že Slovensko sa má stať európskym výkričníkom, že vybiehame prudko a neprimerane z radu a že prostriedky a formy, ktoré sme na to použili, ešte umocňujú pocit, že navrhovaná právna úprava je v rade ustanovení nesystémová a nesúladná s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  Ale to sú už odpovede na druhú otázku. Teda konkrétne, princíp personálnej jurisdikcie je zakotvený v čl. 7 § 15a je nemiestnym návratom organizácie súdnictva do stredoveku. Je bezprostrednou dehonestáciou postavenia ústavných činiteľov a ďalších predstaviteľov verejnej moci a súdnej moci na Slovensku. Priamo podsúva občanovi záver, že na Slovensku nie je možné ústavného činiteľa spravodlivo volať k trestnej zodpovednosti inak ako špeciálnymi prostriedkami, čo je stav na úrovni tých, ktorí majú zákony tvoriť a kontrolovať ich dodržiavanie, v praxi je katastrofálny, alarmujúci, vyžadujúci si mimoriadne prostriedky. Zároveň vyjadruje tento návrh i veľmi výrazný stupeň nedôvery v odbornosť a statočnosť sudcov všeobecných súdov na Slovensku. Je zároveň i dehonestáciou samotného názvu a obsahu pojmu špeciálny súd. Špeciálny súd vďaka pôsobnosti rozhodovať o každej, teda ak je vôbec vhodné tento termín použiť v banálnej trestnej činnosti, stráca punc svojej špeciálnosti vo vzťahu k meritu veci, druhu trestnej činnosti, ale je postavený na výnimočnosti výnimočného, teda ústavného činiteľa.

  Nemožno súhlasiť s radou navrhovaných ustanovení zákona, tak ako boli doposiaľ predložené. Nemožno predovšetkým súhlasiť s navrhovaným oprávnením ministerstva spravodlivosti viesť centrálny register na účely trestného konania, ktorý by mal obsahovať osobné údaje týkajúce sa všetkých trestne stíhaných osôb a poškodených vrátane osobitných kategórii tých údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod poškodeného, jeho politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor a členstvo v politických stranách alebo hnutiach. Ministerstvo spravodlivosti totiž nie je orgán činný v trestnom konaní a ani Policajný zbor, ani prokuratúra nesmie tieto údaje poskytovať. Takýto je súčasný stav podľa právneho poriadku v Slovenskej republike.

  Ako obmedzenie postavenia generálneho prokurátora ustanoveného v článku 150 Ústavy Slovenskej republiky možno označiť i návrh, aby generálny prokurátor nemohol dávať takzvané negatívne pokyny špeciálnemu prokurátorovi. Takúto právnu úpravu možno chápať ako vyjadrenie nedôvery generálnemu prokurátorovi a táto právna úprava obmedzuje riadiacu činnosť generálneho prokurátora, ktorý je v konečnom dôsledku v plnom rozsahu zodpovedný ako ústavný činiteľ za činnosť prokuratúry Slovenskej republiky. Nemožno súhlasiť ani s právnou úpravou, ktorá umožňuje, aby sudca Špeciálneho súdu, ktorý prestane spĺňať podmienky oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, kde tieto dôvody pre narušenie podmienky oprávnenia môžu spočívať nielen v osobe sudcu, ale aj v osobe blízkej, alebo rodinných príslušníkov, bol prerušený výkon funkcie sudcu, ak nedá súhlas na svoje preloženie na súd určenou súdnou radou. Ide o faktické pozbavenie výkonu funkcie sudcu, pretože počas prerušenia výkonu funkcie sudca nemá práva a povinnosti sudcu a nesmie poberať plat sudcu. Takéto dôvody na stratu mandátu článok 147 Ústavy Slovenskej republiky nepozná a podľa článku 148 ústavy možno sudcu preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ďalších a podstatných výhrad k návrhu zákona by sa dalo uviesť ešte niekoľko. Chcem však predovšetkým zdôrazniť, že aj tieto najzávažnejšie rozpory s Ústavou Slovenskej republiky, konkrétne mám na mysli preloženie sudcu, neboli na ústavnoprávnom výbore doriešené. Nedokážem ich ani ja „poriešiť“ pozmeňujúcim návrhom, pretože riešenie nepoznám. Za tohto stavu so všetkou vážnosťou, bez snahy zmariť účel predkladateľa, predkladám snemovni procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený navrhovateľovi na dopracovanie. Ďakujem za vašu pozornosť a trpezlivosť.

 • Pán poslanec bol posledný prihlásený do rozpravy. S faktickou poznámkou pán poslanec Polka na vystúpenie pána poslanca. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som vyjadril plnú podporu stanovisku prednesenom pánom poslancom Husárom. Ja som niekoľkokrát sa pýtal kompetentných predkladajúcich osôb, kedy bolo na Slovensku vyhlásené stanné právo, kedy bol na Slovensku vyhlásený výnimočný stav. Chvalabohu, len z dejín štátu a práva poznám situácie, keď boli zriaďované rozličné „čerezvyčajné“ komisie pre boj s kontrarevolúciou a sabotážami, kedy boli zriaďované ľudové tribunály, ktoré sa dopúšťali najhrubších porušovaní zákonnosti, najhorších činov proti ľudskosti.

  Dovoľte mi aj poznámku v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom predrečníka pána poslanca Husára, pretože som v tej rýchlosti sa nestihol prihlásiť. My zavádzame a pokúšame sa zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie zodpovednosti. Dámy a páni, normotvorba sa musí vyznačovať presnou terminologickou čistotou - za ktorú zodpovednosť budeme stíhať ústavného činiteľa? Za porušenie zodpovednosti pri riadení motorového vozidla? Alebo za zodpovednosť za výchovu maloletých detí? Či za zodpovednosť pri výkone jeho funkcie?

  Nemám skutočne výhrady voči obsahu alebo voči terminologickej čistote. Ústavný činiteľ vykonáva isté kompetencie a má isté právomoci, ale zodpovednosť, prosil by som, keby sme si už túto otázku uvedomili a veľmi dôsledne pristupovali k terminologickej čistote predkladaných návrhov. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Nech sa páči.

 • Ďakujem, vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, budem sa snažiť byť stručný. Zareagujem najskôr na pripomienku pána poslanca Polku. To je presný termín, ktorý desiatky rokov obsahuje Trestný zákon v § 89 pri definícii verejných činiteľov. Úplne odpísané odtiaľ. V súdnej praxi, žiaden problém.

  K pánovi poslancovi Husárovi. Mrzí ma, pán poslanec, že niekedy nepoužívate konzistentné argumenty. A poviem na konkrétnom príklade. Spomínali ste, že väčšina krajín Európskej únie nepozná Špeciálne súdy, a mali ste pravdu. Niektoré krajiny poznajú Špeciálne súdy, ktoré mali zvlášť veľké problémy s odhaľovaním a stíhaním korupcie a organizovaného zločinu. Ale vy ste vystúpili pred pol hodinou k rozpočtovým pravidlám a tam ste nespomenuli, že prevažná väčšina krajín Európskej únie, takmer všetky, majú rozpočtové kapitoly prokuratúry a Najvyššieho súdu v rozpočtovej kapitole ministerstva spravodlivosti. Ak neargumentujem ani jednou polohou, ale ak používame argument s komparáciou s Európskou úniou, tak si myslím, že je dôležité požívať ho konzistentne. Nielen v okamihu, keď sa nám hodí, lebo to potom nevyznieva úplne principiálne.

  Spomenuli ste, pán poslanec Husár, aj skutočnosť, že sa mnohé veci urobili. Spomenuli ste, že sa do Trestného poriadku ustanovila možnosť pri odhaľovaní korupcie použiť inštitút agenta provokatéra. Ale bola to práve opozícia pred štyrmi rokmi v tejto snemovni, ktorá bola proti jeho vytvoreniu, práve s poukazom na to, či nebude možné takýto inštitút zneužiť. Aj prax ukázala, že tento inštitút sa ukazuje byť ako vhodný inštitút, vhodný nástroj na odhaľovanie korupcie, pretože odhaľovanie korupcie štandardnými mechanizmami nie je celkom efektívne. Korupcia sa nedeje na verejnom priestranstve, kde sú prítomní ďalší svedkovia.

  Spomenuli ste, že úprava u prokuratúry je nadbytočná, pretože generálny prokurátor zriadil úrad špeciálneho prokurátora, ale začali ste Aristotelom a spomenuli ste jeho citát, že by mali vládnuť zákony, nie ľudia. A to mi nejde dokopy! Nech to radšej povie zákon, ako aby to povedal konkrétny človek. Veď to je v priamom rozpore s týmto Aristotelovým výrokom.

  Na záver musím povedať, že považujem tento zákon za kľúčový v boji proti mafii a proti korupcii. Zdá sa, že stav v týchto ťažkých oblastiach trestného práva nie je dobrý. Potrebujeme zefektívniť boj proti korupcii a proti organizovanému zločinu a potrebujeme aj chrániť prokurátorov a sudcov, ktorí v týchto závažných kauzách pôsobia, a nevieme ich chrániť v situácii, keď tie kauzy sú roztrúsené po celom Slovensku. Preto ich musíme koncentrovať na inštitúcie Špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu, aby boli prokurátori a sudcovia pri svojom konaní slobodní, aby štát ich vedel chrániť. Aj o tomto je návrh zákona. A preto ho považujem za veľmi dôležitý, za veľmi dôležitý, prvý krok k tomu, aby bol boj proti mafii efektívnejší. Ja si nerobím ilúzie, že zákony všetko vyriešia, ale sú niekedy nevyhnutým prvým krokom pre to, aby sme išli ďalej. Áno, súhlasím, dôležitejšia fáza bude ich aplikácia, ale ja verím, že tie zákony sú nastavené tak, aby zabezpečili kvalitný výber ľudí, kvalitný výber prokurátorov aj sudcov, aj dobrú aplikáciu, a preto si vás dovoľujem požiadať o podporu návrhu zákona v druhom a treťom čítaní. Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, v rozprave k tomuto návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vystúpili páni poslanci Číž, Drgonec, Malchárek a Husár, pričom pozmeňujúce návrhy podali len páni poslanci Drgonec a Malchárek. Dovoľte mi vyjadriť sa v krátkosti len k príspevku pána poslanca Husára. Pri prerokúvaní tohto bodu na ústavnoprávnom výbore ste, pán poslanec, povedali, ja to budem parafrázovať. Ak tam necháme § 15 a odsek 1, to je tá personálna jurisdikcia ústavných činiteľov, tak verejnosť povie, že si vytvárame špeciálne súdnictvo, ktoré k nám môže byť zhovievavé. Po druhé ste povedali, že ak tento paragraf vypustíme, tak národ povie, že sa bojíme zodpovednosti. Ja za seba hovorím, že sa zodpovednosti nebojím a tento návrh zákona podporím. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Ďakujem pánovi ministrovi, pánovi spoločnému spravodajcovi a chcem požiadať teraz ministra vlády Slovenskej republiky a podpredsedu vlády Pavla Ruska, aby sa dostavil a z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol a odôvodnil

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 317 v druhom čítaní. Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Dovoľujem si predložiť vám v rámci druhého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ktorý bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Návrh zákona v § 19 upravuje najmä právne postavenie riaditeľa štátneho podniku ako štatutárneho orgánu. V návrhu zákona sa ponecháva ustanovenie, že riaditeľ nie je zamestnancom podniku a vzťah podniku a riaditeľa pri výkone jeho pôsobnosti sa spravuje primerane ustanoveniami mandátnej zmluvy. Bolo však potrebné upraviť postavenie riaditeľa tak, aby sa riešila jeho účasť na zdravotnom a nemocenskom poistení, otázka dôchodkového zabezpečenia, nároku na dovolenku, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a platových pomerov riaditeľov. Z dôvodu predchádzania komplikáciám pri speňažovaní majetku podniku v likvidácii vo verejnej dražbe sa upresňuje, čo nemôže byť predmetom likvidácie. Ide o priľahlé pozemky súvisiace s užívaním stavby, kotolní a výmenníkových staníc.

  Na základe správy o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti boja proti korupcii sme sa v návrhu zákona zamerali aj na úpravu ustanovení, ktorými sa oproti doteraz platnému právnemu stavu zavádza povinnosť riaditeľa štátneho podniku ako aj členov dozornej rady predkladať každý rok majetkové priznania. Určuje sa tiež odmeňovanie riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady tak, aby navrhovaná výška odmeny neobmedzila motiváciu riaditeľa a členov dozornej rady štátneho podniku. Návrh zákona tiež limituje počet členov dozornej rady a legislatívnotechnicky upravuje niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Návrh zákona bol v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 462 zo 17. septembra 2003 prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a v gestorskom výbore, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Pripomienky legislatívnotechnického charakteru uplatnené odborom legislatívy a aproximácie práva kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky ako i ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce poslanecké návrhy a pripomienky k návrhu zákona v mene predkladateľa akceptujeme s výnimkou pozmeňujúceho návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby bol v bode 6 návrhu zákona týkajúceho sa § 19 vypustený odsek 17 z dôvodu, že prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu by bolo potrebné zo zákona č. 111/1990 Zb. vypustiť aj § 21 ods. 1 písm. j). V tejto súvislosti chcem poznamenať, že z doterajšej praxe uplatňovania § 19 ods. 14 zákona č. 111/1990 Zb., ktorý zodpovedá § 19 ods. 17 predloženého vládneho návrhu zákona, nemá spracovateľ poznatky o zneužívaní tohto ustanovenia.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, som toho názoru, že schválením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, sa vytvoria také podmienky, ktoré zabezpečia efektívnejšie riadenie podnikov, ktoré sa spravujú týmto zákonom. Na základe uvedených skutočností si dovoľujem požiadať vás o jeho podporu a schválenie. Ďakujem vám za vašu pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona. Teraz poprosím pána poslanca Malchárka, ktorého poveril výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovávania návrhu vo výboroch ako aj o stanovisku a odporúčaní gestorského výboru. Pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 79 zákona o rokovacom poriadku podávam Národnej rade Slovenskej republiky za gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov v druhom čítaní. Je to tlač 317. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 462 zo 17. septembra 2003 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. A to ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na prerokovanie schválenej spoločnej správy výborov. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona neprerokovali a preto nedali ani v stanovenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu v súlade s § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť výbory, ktorým bol pridelený, nasledovne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona 3. októbra 2003 a uznesením č. 261 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 14. októbra 2003 a uznesením č. 167 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh zákona 8. októbra 2003 a uznesením č. 94 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 rokovacieho poriadku odporúčal takisto Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb., bola schválená uznesením č. 184 zo dňa 14. októbra 2003. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona, poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Pán predseda, prosím, môžete otvoriť rozpravu a ak dovolíte, hlásim sa ako prvý do rozpravy.

 • Otváram rozpravu k prerokúvanému návrhu zákona, okrem pána spoločného spravodajcu nevidím, že by sa niekto z prítomných poslancov prihlásil do rozpravy, preto túto možnosť končím a udeľujem slovo pánovi poslancovi Malchárkovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Predkladám procedurálny návrh na vyňatie bodu č. 7 zo spoločného hlasovania, zo spoločnej správy. Svoj návrh odôvodňujem nasledovne: Vypustenie odstavca 17 v § 19 tak, ako to navrhuje ústavnoprávny výbor, môže bez dodatočnej úpravy, a síce vypustenia § 21 ods. 1 písm. j) zo zákona znamenať vnútorný rozpor v zákone v prípade schválenia jeho novely v zmysle spoločnej správy. V § 21 ods. 1 vecne súvisí s navrhovaným odstavcom 17 v § 19, preto ho nie je možné v zákone ponechať za súčasného vypustenia odstavca 17 v § 19. Argument ústavnoprávneho výboru, ktorým je odôvodnený predmetný pozmeňujúci návrh schváliť, vychádza z nesprávnych predpokladov a ako taký je nesprávny. S ohľadom na uvedené navrhujem preto tento bod vyňať na samostatné hlasovanie a odporúčam ho neschváliť. Ďakujem pekne, skončil som. Pán predseda, budeme hlasovať. Ďakujem.

 • Neodchádzajte ešte, pán poslanec, sadnite si. Panie poslankyne, páni poslanci, nie sú žiadne, ani faktické pripomienky, ani žiadne iné návrhy. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem pánovi ministrovi, pánovi poslancovi Malchárkovi. Chcem odporučiť, panie poslankyne, aby sme pokračovali v rokovaní a prerokovávaní ďalších návrhov tak, ako sú uvedené v schválenom programe schôdze Národnej rady s tým, že aj hlasovali o zmenách v zložení výborov by sme vtedy, keď budeme hlasovať o prerokovaných návrhoch vlády. Je súhlas s takýmto postupom?

  Poprosím teraz pána ministra spravodlivosti, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol a odôvodnil

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 384. Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Pán minister, pardon.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ministerstvo spravodlivosti predkladá na rokovanie Národnej rady v súlade s plánom legislatívnych úloh na tento rok návrh novely zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaný návrh zákona obsahuje zmeny v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a v niektorých ďalších zákonoch, ako je napríklad Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, zákon o súdoch a sudcoch.

  Účelom predkladaného návrhu zákona je nová úprava posudzovania rozhodného práva pri vzniku alebo zániku rodičovských práv a povinností a výkone týchto práv a povinností. Určujú sa nové všeobecné kolízne kritériá obvyklého pobytu pre voľbu rozhodného práva. Navrhovaná úprava vychádza z dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní, výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa. Zároveň návrh obsahuje novú úpravu právomocí slovenských súdov v civilných veciach s medzinárodným prvkom. Takisto sa presúva časť agendy vyššieho overovania listín, takzvanej superlegalizácie, z ministerstva spravodlivosti na krajské súdy. Návrh novely zákona zároveň upravuje postup súdov Slovenskej republiky pri ich súčinnosti so žiadateľmi o vymáhanie výživného v cudzine a v neposlednom rade sa upravujú podmienky uznania cudzích rozhodnutí a konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia. Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu. Teraz dávam slovo poverenému spravodajcovi pánovi poslancovi Miššíkovi, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru informoval Národnú radu o odporúčaní výboru pri ďalšom prerokúvaní predloženého vládneho návrhu zákona. Pán poslanec Miššík.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 8. októbra ma určil za spravodajcu, respektíve zaskakujem za spravodajkyňu pani doktorku Laššákovú k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona sa predkladá v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh zákona je v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ani z rozpočtov obcí, nezakladá nároky na pracovné sily.

  Problematika návrhu zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. V práve Európskej únie nie je upravená.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa pre ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 odsek 3 písmeno c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 331 z 8. septembra 2003 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, zahraničný výbor, výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhuje Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási ústne nikto z prítomných poslancov. Písomné prihlášky som nedostal. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o vládnom návrhu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a poprosím pána ministra, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol a odôvodnil

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide o návrh zákona, ktorý vám predkladám na základe uznesenia vlády z 20. augusta 2003. V zásade ide o identickú právnu úpravu, aká sa navrhuje pri zákone o sudcoch a prísediacich, to znamená posunutie štrnásteho platu u prokurátorov na rok 2005. S neveľkým potešením predkladám tento návrh zákona, ako som to spomenul aj pri návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich. Túto úlohu bolo možné z legislatívnotechnického hľadiska splniť len posunutím účinnosti o jeden rok ustanovenia § 106 zákona č. 154/2001 Zb. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktoré priznáva prokurátorom s účinnosťou od 1. januára 2004 právo na ďalšie dva platy, a to za mesiac máj a za mesiac november s tým, že zákon sa doplní o osobitné prechodné ustanovenie, ktoré vymedzí podmienky vzniku nároku iba na jeden plat, teda trinásty plat, a to za mesiac november. Takéto riešenie je objektívnejšie vzhľadom na skutočnosť, že jednou z podmienok na priznanie ďalšieho platu, ak ide o ročný plat, je výkon funkcie prokurátora v trvaní aspoň 180 služobných dní. Ak by bol priznaný prokurátorom nárok na ďalší plat za mesiac máj, na jeho priznanie by stačilo vykonávať funkciu prokurátora iba 75 služobných dní, čo možno považovať za správne iba vtedy, ak ide o polročný ďalší plat. Ide o identický právny „konštrukt“, aký sa uplatnil pri návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich.

  Musím na záver úvodného slova spomenúť odporúčanie Rady Európy, aj keď tých odporúčaní je, samozrejme, dosť veľa, o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva, prijatého výborom ministrov Rady Európy v roku 2000, z ktorého vyplýva, že zlepšenie podmienok prokurátorov niektorých členských štátov by malo mať takú povahu, ktorou by sa dalo zabrániť odchodu prokurátorov do súkromnej sféry, čo je javom, ktorý sa deje v strednej a východnej Európe. Samozrejme, je potrebné povedať, že naši prokurátori majú rovnaké platové postavenie ako sudcovia a to by malo zostať aj zachované. To znamená, parlament by asi mal spoločne rozhodnúť o týchto novelách zákonov, či posunie u sudcov a prokurátorov účinnosť štrnásteho platu, alebo nie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády, teraz poprosím pána poslanca Abelovského, ktorého poveril gestorský výbor, aby podal informáciu Národnej rade o prerokúvanom vládnom návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Nech sa páči, pán poslanec Abelovský.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 8. októbra 2003 ma určil za spravodajcu k vládnemu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona 669/2002. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 444 z 5. júna 2003. Ním vláda odporučila generálnemu prokurátorovi predložiť v termíne do 30. júna 2003 na rokovaní vlády návrh novely prerokúvaného zákona s cieľom neuplatniť u prokurátorov v roku 2004 ďalší plat za mesiac november, obdobne ako je to súbežne navrhované u sudcov.

  Návrh zákona obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350 o rokovacom poriadku. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Predpokladaný návrh bude predstavovať v roku 2004 úsporu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 28 727 000 Sk. Nezakladá zvýšenie nároku na finančné prostriedky z rozpočtu vyšších územných celkov ani zvýšené nároky na pracovné sily. Nebude mať vplyv ani na životné prostredie.

  Problematika návrhu zákona nie je prioritou aproximácie podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení, ani podľa Národného programu na prijatie acquis communautaire, ani Partnerstva pre vstup. Nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, ani v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla po rozprave, a som odporučil vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Prosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nikto z prítomných pánov poslancov, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o návrhu vlády na zmenu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a požiadam pána ministra, aby z poverenia vlády uviedol a odôvodnil

  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Oblasť známkového práva je v súčasnosti upravená zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. Cieľom platnej zákonnej úpravy bola úplná kompatibilita s právom Európskej únie, predovšetkým so smernicou Rady z 21. decembra 1988 k zblíženiu zákonov členských štátov o ochranných známkach, ktorá obsahuje predovšetkým hmotnoprávne ustavenia. S blížiacim sa vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa zintenzívnil tlak na transpozíciu komunitárneho práva do právneho poriadku Slovenskej republiky a na splnenie podmienok integrácie do vnútorného trhu Európskej únie. Súčasná zákonná úprava známkovej ochrany v Slovenskej republike prakticky napĺňa požiadavku zblíženia nášho právneho poriadku s právom Európskych spoločenstiev. Je však nevyhnutné, aby bol tento zákon plne harmonizovaný s európskym právom, a to predovšetkým v oblasti prepojenia národného a európskeho systému ochranných známok. Predloženým návrhom zákona dochádza k novelizácii súčasného národného známkového práva a pri jeho príprave bolo zohľadnené predovšetkým nariadenia Rady č. 40/1994 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva.

  Na základe uvedeného nariadenia je potrebné pripraviť národné právne prostredie na skutočnosť, že po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie budú na území Slovenskej republiky platiť aj známky Spoločenstva. Z uvedených dôvodov sa pri príprave návrhu zákona prihliadalo na ustanovenia tohto nariadenia, ktorého účinnosť sa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie automaticky rozšíri aj na naše územie. Z hľadiska ďalšieho vývoja v oblasti známkového práva je predovšetkým pre prihlasovateľov a majiteľov ochranných známok žiadúce, aby sa obidva systémy známkovej ochrany - národný a európsky - zblížili natoľko, aby nedochádzalo k bezdôvodným rozdielom v možnosti získať národnú alebo komunitárnu známkovú ochranu. Návrh zákona oproti doterajšiemu právnemu stavu zavádza niektoré zásadné zmeny spočívajúce napríklad v rozšírení okruhu osôb oprávnených na nadobudnutie ochrannej známky, keď jej majiteľom sa môžu stať aj osoby nepodnikateľského charakteru. Zavádza sa pojem ochrannej známky s dobrým menom, upravuje sa možnosť odmietnutia zápisu ochrannej známky, ktorá nebola prihlásená v dobrej viere, ako aj nový inštitút pripomienok, ktoré slúžia ako neformálny podnet na preskúmavanie prihláseného označenia zo strany tretích osôb. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným poriadkom, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva, Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva a Dohovorom o práve ochrannej známky. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu a poprosím pána poslanca Vážneho, ktorého poveril výbor, aby Národnú radu informoval o výsledku prerokúvania návrhu vo výbore, ako aj o stanovisku a odporúčaní výboru k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie svojím uznesením číslo 49 z 9. januára 2003 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., ktorý ste dostali ako tlač 358.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje cieľ predloženého návrhu zákona, zhodnotenie súladu s ústavou, so záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákon nebude mať vplyv na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na zamestnanosť, nevyžiada si nové pracovné miesta v štátnej správe a nebude mať žiadne dôsledky na životné prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev, nie je upravená v práve Európskej únie, je prioritou aproximácie práva podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení vo veci duševné vlastníctvo.

  Problematika návrhu zákona patrí medzi opatrenia druhej etapy kapitoly 19, duševné a priemyselné a obchodné vlastníctvo v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu únie. Podľa skríningu je problematika obsiahnutá v kapitole 5, právo obchodných spoločností. Návrh zákona je svojou problematikou zahrnutý do Národného programu pre prijatie aquis communautaire, nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup, je prioritnou úlohou vlády Slovenskej republiky vyplývajúcou z pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. a), b), c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa písm. c) citovaného paragrafu.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. septembra 2003 č. 377 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Teraz sa pýtam prítomných pánov poslancov, či chcú využiť právo vystúpiť v rozprave o prerokovávanom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že nie je to tak. Ďakujem pánovi poslancovi Vážnemu a prosím pána ministra spravodlivosti, aby z poverenia vlády uviedol ďalší

  zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom česko-slovenských zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945,

  ktorý prerokúvame ako tlač 398. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Ide o novelu zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945. Návrh bol vypracovaný na základe bodu B 2 uznesenia vlády z 21. augusta 2003. Predmetným návrhom zákona sa upravuje § 5 ods. 7 zákona tak, aby ministerstvo spravodlivosti bolo povinné vyplatiť jednorazový finančný príspevok obom kategóriám osôb, teda aj priamym účastníkom odboja ako aj vdovám a vdovcom po priamych účastníkoch národného boja za oslobodenie najneskôr do konca roku 2004. Je to spôsobené skutočnosťou, že pôvodne predpokladaný počet žiadateľov sa neúmerne zvýšil. Uvažovalo sa, že to bude možno 10 000 žiadateľov, dnes to je 54 000 žiadateľov. V čase, keď sa rokovalo o návrhu zákona v Národnej rade, pred viac ako rokom, tak sa výrazne poddimenzovali počty žiadateľov o poskytnutie jednorazového finančného príspevku z titulu zapojenia sa do odboja počas druhej svetovej vojny. Ministerstvo robí maximum pre to, aby čím skôr sa tieto osoby odškodnili, pretože ide často o osoby, ktoré sú vo vysokom veku. Aj preto vláda schválila náš návrh, na základe ktorého sme v septembri prijali na de facto brigádnické práce 40 ľudí na odbor rehabilitácií, aby vedeli v reálnom čase vybaviť odškodnenie týchto osôb a tým aspoň sčasti poskytnúť satisfakciu, finančnú satisfakciu osobám, ktoré sa podieľali na oslobodzovacom boji. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Durayovi. Poprosím pána poslanca Duraya alebo niektorého z členov výboru pre ľudské práva národnosti a postavenie žien, aby predniesol stanovisko výboru k predloženému návrhu vlády. Pán poslanec Duray, nech sa páči.

 • Prepáčte, na chodbe som bol, nepočul som vaše slová. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien svojím uznesením č. 130 z 9. októbra tohto roku ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení neskorších predpisov. Máte to v parlamentnej tlači č. 398. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že návrh po formálno-právnej stránke spĺňa všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy a dôvodová správa obsahuje všetky informácie, ktoré vyžaduje rokovací poriadok a legislatívne pravidlá.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave uzniesla v zmysle § 70 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ak Národná rada súhlasí s týmto návrhom a navrhne postúpiť ho do druhého čítania, tak potom uvediem, ktorým výborom by bolo treba prideliť tento návrh zákona. Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Ďakujem, pán poslanec. Máme tu pozorné, mladé panie poslankyne. Ďakujem, že ste sa postarali o zničeného a unaveného pána poslanca. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Preto prerušujem rokovanie. Ďakujem, pán poslanec, za predloženie informácie gestorského výboru a prosím pána ministra, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol posledný v poradí ním predkladaný zákon, ktorým je

  zákon o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 416. Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dôvodom na vypracovanie predloženého návrhu zákona bola potreba zabezpečiť, aby všetok majetok na štátnom území Slovenskej republiky bol nadobúdaný výlučne spôsobmi a postupmi, ktoré sú v súlade s naším právnym poriadkom, a odstrániť existujúce disproporcie medzi legálne nadobudnutým majetkom a skutočným, reálnym stavom majetku niektorých fyzických a právnických osôb.

  Legitímnym cieľom predloženej právnej úpravy je zabezpečenie realizácie verejného záujmu, spočívajúceho v zabránení nadobúdania majetku z nelegálnych príjmov. Tento verejný záujem možno vyjadriť ako snahu štátu zabrániť zneužívaniu ústavného práva subjektov slobodne nadobúdať majetok a nakladať s ním na úkor ostatných subjektov a štátu v rozpore s platnou právnou úpravou.

  Musím na tomto mieste zvýrazniť skutočnosť, že článok 20 ústavy chráni len majetok nadobudnutý z legálnych príjmov. Nechráni nelegálne nadobudnutý majetok. Problematika odnímania majetku nadobudnutého z nelegálnych príjmov nebola doposiaľ v našom právnom poriadku upravená. Svojou podstatou sa inštitútu dočasného odňatia dispozície s majetkom najviac približujú trestnoprávne inštitúty, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, ochranné opatrenie zhabania veci, upravené v Trestnom zákone, avšak v danom prípade ide o tresty, ktoré sa ukladajú ako sankcia za spáchaný trestný čin, respektíve v prípade ochranného opatrenia z dôvodu, že trest nemožno uložiť pre niektorú so zákonom predpokladaných prekážok.

  Rozhodnutie súdu v občianskom súdnom konaní o nadobudnutí majetku z nelegálnych príjmov podľa predloženého návrhu zákona nie je rozhodnutím o vine osoby na spáchaní trestného činu, ani trestom za tento trestný čin. Aj z tohto dôvodu Európsky súd pre ľudské práva, Európska komisia pre ľudské práva považujú civilné právne úpravy o odnímaní majetku nadobudnutého z nelegálnych príjmov za zlučiteľné s požiadavkami Rímskeho dohovoru, pretože ich hodnotia ako dovolenú kontrolu používania majetku v súlade so všeobecným záujmom.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, súhlasím, že v tomto prípade ide o neštandardnú právnu úpravu. Ide o neštandardnú právnu úpravu, ktorá umožňuje v konečnom dôsledku uložiť de facto trestnoprávnu sankciu prepadnutia majetku alebo časti majetku po civilnom konaní. Ale sú tu nastavené také kontrolné mechanizmy - cez finančnú políciu, prokuratúru a následne súd, ktoré zabránia zneužitiu alebo šikanóznemu využívaniu tohto návrhu zákona. V médiách sa veľa popísalo o tom, že sa rozmnožia susedské žaloby, susedské spory. Podľa návrhu zákona anonymné podania nebudú ani preverované a budú existovať dva filtre, ktoré budú predpokladom, aby sa vec dostala na súdne konanie. Prvým filtrom bude finančná polícia, druhým filtrom bude prokuratúra.

  Nie tak dávno bola publikovaná Parížska deklarácia, kde sa veľmi významné osobnosti práva z celej Európy prihlásili k takejto právnej úprave, pretože štandardné mechanizmy trestného či daňového práva, žiaľ, nezabezpečujú adekvátny postih osôb, ktoré nevedia preukázať legálnosť príjmov, z ktorých nadobudli svoje majetky.

  Verím, že v druhom čítaní bude kvalitná rozprava o návrhu zákona, a verím, že bude vylepšený návrh zákona. O tomto návrhu zákona sme rokovali niekoľkokrát s ústavnými právnikmi. Bod po bode, paragraf po paragrafe, a prišli sme k zneniu, ktoré je podľa mňa veľmi kvalitné. Je veľmi kvalitné, ale chcem vytvoriť priestor, aby sme diskutovali o tom na odbornej úrovni tu, v parlamente a vo výboroch, aby sme prijali úpravu, ktorá bude na jednej strane ústavná a na druhej strane bude aj efektívna a bude efektívne postihovať osoby, ktoré nevedia preukázať legálny zdroj svojich príjmov. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán minister, ďakujem vám za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pána poslanca Husára, ktorého poveril ústavnoprávny výbor, aby informoval o výsledku prerokúvania návrhu ako aj o odporúčaní o ďalšom postupe pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené pani poslankyne a poslanci, vážení prítomní, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 8. októbra 2003 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov, tlač 416.

  V súlade s § 73, od. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Obsahuje po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nebude mať dopad na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, môže vyvolať nepriamy dopad na výdavky zo štátneho rozpočtu a môže zakladať nároky na pracovné sily, predovšetkým početné stavy policajtov a prokurátorov. Nemá vplyv na životné prostredie.

  Navrhovaná úprava v jednotlivých ustaveniach je dostatočne zdôvodnená v osobitnej časti dôvodovej správy. Problematika návrhu nie je prioritou aproximácie práva podľa článku 70 Európskej dohody. Nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, je upravená v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73, ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 411 z 3. októbra 2003 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výbor pre verejnú správu, výbor pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto vyjadriť v rozprave. Pán poslanec Gábor Gál, Hanzel, Bohumil. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Gál.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, ja len veľmi krátko. Návrh zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov, má ambíciu zaviesť spravodlivosť do sféry, ktorá už bola na Slovensku veľakrát prediskutovaná, no bez náležitých výsledkov. Nelegálne príjmy, ktorými sa v niektorých prípadoch jednotlivci dokonca aj pýšia, sú oprávnene tŕňom v oku čestných občanov. Preto súhlasíme so zámerom tohto návrhu, aby v tejto oblasti došlo k zákonnej úprave, ale len za predpokladu, že odstránime všetky pochybnosti o tom, či uplatnením tohto zákona v takejto forme nedôjde k porušeniu ústavou garantovaných práv občanov.

  Preto Strana maďarskej koalície v druhom čítaní predloží svoje pripomienky k predmetnému návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Hanzel, nech sa páči, môžete vystúpiť v rozprave.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel za mňa, a myslím si, za celý klub, povedať, že my, samozrejme, budeme podporovať, lebo niet nad to, aby sme mali v štáte poriadok. Samozrejme, myslím si teraz ja osobne, že poriadok v tejto oblasti by sa mal začať tým, že by sme mali začať od majetkových a daňových priznaní.

  Opätovne chcem pripomenúť príklady zo zahraničia, kde takmer neexistujú normálne vyspelé krajiny, ktoré by nekontrolovali majetok občanov rok čo rok. Z tohto sa predsa potom odvíja vývoj majetku u jednotlivcov. Toto je pomerne prísne kontrolované a myslím si, že sú kontrolované aj presuny peňazí, ktoré takisto u nás sa robia rôznym spôsobom do zahraničia a zo zahraničia a dnes vlastne ani nie sú trestné, ako vieme v niektorých prípadoch, o ktorých sa vraví.

  Dnes dokonca nie je ani trestné urobiť si pôžičku od neznámeho veriteľa, ktorého nemusíme dokonca ani uvádzať. Toto všetko treba nejakým spôsobom dať na pravú mieru a hovorím, v prvom rade by som odporúčal aj pánovi ministrovi, aby sme sa pustili do toho, nejakým spôsobom zaviesť jednotné daňové a majetkové priznania, ktoré môžu byť súčasťou daňových priznaní, avšak zjednodušené, to znamená po určitú hranicu to robia úrady, takto je to vonku, to znamená z dostupných informácií z rôznych inštitúcií, ako sú, povedzme, rôzne, teda zamestnávateľ, daňové úrady, nemocenské poisťovne a podobne, sa to stretáva na jednom mieste u daňového úradu, ktorý to vyhodnocuje, ale u tých ľudí, ktorí majú nehnuteľnosti a podobne, tam už sa žiada ďalšie majetkové priznanie, ktoré zas sa odráža od presne stanovených kritérií a toto by som apeloval, aby sa čím skôr začalo.

  Potom ešte by som chcel len upozorniť, alebo pre istotu sa spýtať na vykonávacie predpisy k tomuto, lebo je zas dôležité, akým spôsobom sa bude majetok ohodnocovať. V návrhu zákona sa spomína niečo o obstarávacej cene, ale ako vieme všetci, obstarávacia cena v tom čase by mala zodpovedať príjmu v tých časoch, čiže malo by to byť časovo delené a obstarávacia cena na majetok spred desiatich rokov a ten istý majetok, ktorý je teraz, za desať rokov, je diametrálne odlišná. Tak aby sa to takým spôsobom ošetrilo, aby náhodou nevznikli nejaké „špatné“ výklady a aby ľudia nemuseli mať starosti práve s týmto. Takže ďakujem a ešte raz chcem povedať, že ten návrh zákona podporím.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hanzel bol posledný prihlásený do rozpravy. Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Pán spoločný spravodajca, nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme prvým čítaním

  o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona máte ako tlač 389. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 381. Prosím podpredsedu vlády a ministra financií pána Ivana Mikloša, aby vládny návrh zákona v snemovni odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne, vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Cieľom vládneho návrhu novely Devízového zákona je upraviť pravidlá vykonávania zostávajúcich regulovaných podnikateľských činností a upraviť postavenie podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia na finančnom trhu. V tejto súvislosti sa navrhuje nová definícia obchodov s devízovými hodnotami a nová definícia devízových peňažných služieb ako aj úprava podmienok na udeľovanie devízových licencií Národnou bankou Slovenska na vykonávanie obchodov s cudzou menou a na poskytovanie peňažných služieb.

  Zároveň sa vo vládnom návrhu zákona spresňuje okruh povinných subjektov a predmet ohlasovania v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti na účely zostavenia platobnej bilancie. Pritom sa vypúšťa ohlasovacia povinnosť pri dovoze a vývoze peňažných prostriedkov v hotovosti vzhľadom na začlenenie tejto ohlasovacej povinnosti do colného zákona. V návrhu zákona sa spresňujú a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona, ktoré nemajú charakter obmedzenia pohybu kapitálu, nakoľko liberalizácia pohybu kapitálu bola ukončená novelou devízového zákona z roku 2002.

  Vládnou novelou sa zároveň zabezpečí zosúladenie zákona so zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Súčasťou návrhu novely zákona sú aj niektoré úpravy zákona o Národnej banke Slovenska a Živnostenského zákona, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie výkonu pôsobnosti Národnej banky Slovenska v devízovej oblasti a na realizáciu návrhu tejto novely devízového zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo predsedovi navrhnutého gestorského výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu poslancovi Pálovi Farkasovi.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., takzvaný Devízový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to je doručenie návrhu najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o Rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 18., teda dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca, v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy k tomu bodu programu žiaden poslanec. Otváram možnosť hlásiť sa ústne. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode a budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač č. 412, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 408. Prosím pána podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša, aby uviedol vládny návrh zákona.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona o platobnom styku je predovšetkým zabezpečiť aproximáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2000/46 ES o začatí, vykonávaní a opatrnom dohľade nad podnikaním elektronicko-peňažných inštitúcií a zároveň vykonanie úprav súvisiacich s novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým zákonom o účtovníctve, ako aj vykonanie niektorých čiastkových úprav reagujúcich na doterajšie skúsenosti z uplatňovania zákona o platobnom styku v praxi.

  Konkrétne možno uviesť základné navrhnuté vecné zmeny oproti platnému zákonu. Spresňuje a dopĺňa sa definícia klienta na účely zákona o platobnom styku. Spresňujú sa pravidlá vykonávania opravného zúčtovania predovšetkým z hľadiska možnosti vykonania opravného zúčtovania a z hľadiska postupu a zodpovednosti vykonávacích inštitúcií a sprostredkujúcich inštitúcií pri vykonávaní opravného zúčtovania.

  Medzi možných vydavateľov elektronických platobných prostriedkov sa dopĺňajú inštitúcie elektronických peňazí a zároveň sa zakotvuje definícia inštitúcie elektronických peňazí. Upravujú sa požiadavky a podmienky na povoľovanie, zriaďovanie, organizáciu, riadenie, podnikanie a obchodnú dokumentáciu inštitúcií elektronických peňazí a tiež základné povinnosti inštitúcie elektronických peňazí.

  Táto právna úprava plne rešpektuje smernicu Európskej únie, teda takzvanú európsku smernicu o elektronických peňažných inštitúciách. Upravuje sa celková doba vybavovania reklamácie, ktorá nemôže byť dlhšia ako tridsať kalendárnych dní. Určenie termínu účinnosti predkladaného návrhu novely zákona o bankách sa navrhuje na 1. január 2004 vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Prosím spoločného spravodajcu z výboru, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, pána poslanca Hurbana.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Je aj pán Hurban. Tak teraz sa, prosím, dohodnite. Poverenie výboru má aj pán predseda výboru Pál Farkas, ale spravodajcom je pán Jozef Hurban, ktorému dávam slovo.

 • Ďakujem pekne, vážená pani podpredsedníčka. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady tento návrh posúdil a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Pani predsedajúca, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil žiaden z poslancov. Otváram možnosť hlásiť sa ústne do všeobecnej rozpravy k zákonu o platobnom styku. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona máte ako tlač 413, návrh na jeho pridelenie výborom ako tlač 409.

  Pán podpredseda vlády a minister financií, pán Ivan Mikloš, prosím, aby ste návrh zákona odôvodnili.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh novely zákona reaguje predovšetkým na nové zákony, ktoré boli schválené až po prijatí zákona o bankách, ktorými sa zabezpečila aproximácia práva Slovenskej republiky s právom platným v Európskej únii v niektorých oblastiach finančných služieb, najmä v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva. Zároveň sa navrhuje vykonať viacero čiastkových úprav, ktoré reagujú na doterajšie skúsenosti s uplatňovaním zákona o bankách v rámci bankového dohľadu v praxi a tiež jeho aproximácia s právom Európskej únie.

  Konkrétne možno uviesť nasledovné hlavné vecné zmeny. Navrhuje sa, aby na prerokúvaní a rozhodovaní sporov zo zmluvných vzťahov medzi bankami a pobočkami zahraničných bánk a ich klientmi bol príslušný stály rozhodcovský súd zriadený podľa zákona o platobnom styku. Ďalej sa navrhuje nové znenie § 53 a 54 upravujúcich ustanovenia o nútenej správe tak, aby zavedenie nútenej správy nad bankou nebolo povinné, ale aby bolo možné v prípade, ak banka dosiahne stratu z hospodárenia za bežné účtovné obdobie a predchádzajúce účtovné obdobia prevyšujúcu 30 % z jej základného imania. Tým sa dosiahne plná aproximácia so smernicou Európskych spoločenstiev.

  Ďalej možno upozorniť na hlavné navrhnuté zmeny v oblasti hypotekárneho bankovníctva a to tak, aby hypotekárne úvery boli kryté emisiami hypotekárnych záložných listov so zohľadnením úpravy podľa zákona o dlhopisoch. Podľa novej úpravy § 68 bude potrebné hypotekárne úvery najmenej vo výške 90 % týchto úverov financovať prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. Uvedená zmena vychádza z existujúcich právnych a ekonomických podmienok financovania hypotekárnych úverov. V oblasti hypotekárneho bankovníctva sa ďalej navrhuje upraviť § 74 tak, že sa bude vyžadovať, aby záložné právo slúžiace na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru bolo v zásade vždy na prvom mieste, pričom hypotekárna banka si ani po vzniku záložného práva nebude môcť dohodnúť zmenu poradia tohto záložného práva. Navrhuje sa tiež v záujme jednoznačnosti informovania klientov o podmienkach, za ktorých uzatvárajú obchod, ustanoviť záväzné náležitosti zmluvy o hypotekárnom úvere a zmluvy o komunálnom úvere.

  Ďalšou významnou zmenou v oblasti identifikácie klienta oproti platnému zákonu o bankách je úprava, ktorá navrhuje, aby zisťovanie totožnosti bankového klienta nebolo povinné pri bankových operáciách, ktoré sa vykonávajú po vzniku bankového obchodu, a to v prípadoch, ak hodnota bankovej operácie nepresahuje 2 500 eúr, t. j., posúva sa hranica z jednej koruny na zhruba 100 000 korún, pri ktorej sa vyžaduje preukazovanie a zisťovanie totožnosti klienta.

  Predložený návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a schválený vládou 30. 9. 2003. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Slovo má predseda gestorského výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu pán poslanec Pál Farkas.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o Rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 413, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, to je doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predmetný návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto do rozpravy. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračovať budeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač č. 414, návrh na pridelenie do výborov pod č. 410. Prosím podpredsedu vlády a ministra financií pána Ivana Mikloša, aby návrh odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona vyplýva z úlohy, ktorá je zaradená medzi prioritné úlohy vyplývajúce z pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii. Zámerom rekodifikácie tohto zákona je predovšetkým plne implementovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskej únie, ktorými sa novelizovala a doplnila smernica EÚ upravujúca kolektívne investovanie. Vzhľadom na rozsah zmien v tejto direktíve, ktoré sa musia premietnuť aj do právneho poriadku Slovenskej republiky, bolo potrebné pristúpiť k vypracovaniu rekodifikovaného znenia zákona o kolektívnom investovaní. Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu, patrí rozšírenie predmetu činnosti správcovskej spoločnosti o niektoré investičné služby, zmeny v pravidlách obmedzenia a rozloženia rizika investovania, zmeny v pravidlách predaja a distribúcie podielových listov, najmä zavedenie zjednodušeného predajného prospektu a rozšírenie platnosti ustanovení o slobodnom poskytovaní služieb v rámci Európskej únie, takzvaný európsky pas, aj na správcovské spoločnosti. Okrem implementácie právnych noriem EÚ tento zákon reaguje aj na poznatky získané pri aplikácii doterajšej právnej úpravy a zohľadňuje dynamický vývoj v oblasti finančných trhov od prijatia doteraz platného zákona. Súčasťou tohto návrhu sú aj novelizácie dotknutých právnych predpisov, zákona o cenných papieroch, zákona o burze cenných papierov, ako aj krátke legislatívnotechnické novely zákonov súvisiacich s riadením štátneho dlhu. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Júliusovi Brockovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol v zmysle zákona o rokovacom poriadku návrh zákona o kolektívnom investovaní ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu. Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady uvedený návrh posúdil podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh po formálno-právnej stránke spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Takisto i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z vecného hľadiska uviedol návrh zákona podrobne pán minister, ja súhlasím s potrebou novelizovania tohto návrhu zákona a stotožňujem sa aj so spôsobom, ako tento vládny návrh zákona rieši uvedenú problematiku. Pani podpredsedníčka, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden z poslancov. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť do všeobecnej rozpravy. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 418. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 413. Pán podpredseda vlády a minister financií, prosím, aby ste tento návrh zákona odôvodnili.

 • Ďakujem pekne. Vážená snemovňa, predložený návrh novely zákona reaguje na zmeny vykonané v jednotlivých hmotnoprávnych daňových zákonoch, predovšetkým na nový zákon o dani z príjmov, novelu zákona o dani z pridanej hodnoty a novelu zákona o dani z nehnuteľností. Zároveň sa navrhuje zmeniť sankčný systém tak, že bude upravený iba v predloženom vládnom návrhu novely zákona a bude rovnaký pre všetky druhy daní. Taktiež sa znižuje rozsah sankcií a navrhuje sa sankčný postih aj voči správcovi dane, a to za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu. Súčasne sa sprísňujú podmienky na povolenie odkladu platenia dane a daňového nedoplatku a povolenie platenia dane a daňového nedoplatku v splátkach. S cieľom riešiť problémy súvisiace s daňovými nedoplatkami sa zavádza možnosť započítavania daňových pohľadávok s pohľadávkami daňového dlžníka, ktoré má voči štátnym rozpočtovým organizáciám. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov sa konkretizuje zoznam osobných údajov, ktorých poskytnutie je správca dane oprávnený vyžadovať na účel ich spracovania. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi z navrhnutého gestorského výboru, z výboru pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Imrichovi Hamarčákovi.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, tlač 418, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 71 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Tento zákon je súčasťou balíka zákonov, ktoré by mali upraviť daňovú reformu. Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden z poslancov. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť. Pán poslanec Maxon chce vystúpiť v rozprave. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy s ďalšími príspevkami. Pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister financií, vážený pán spravodajca. Po prvé musím skonštatovať, že vôbec som nerozumel, keď ste prednášali tú spravodajskú správu, nie z hľadiska obsahu, ale ten zvuk bol taký slabý, že som nepočul, a dôvod, prečo som sa prihlásil do rozpravy, je len praktický. Neviem, či bude tento návrh zákona pridelený aj pôdohospodárskemu výboru a v predchádzajúcom rokovaní som nezaregistroval, že pôdohospodárskemu výboru nebol pridelený návrh zákona o dani z príjmu, čo som nepovažoval za celkom správe. Na druhej strane platí argument, že som mal ten návrh predložiť včas, takže teraz sa včas uchádzam o vašu podporu a prosím, aby tento návrh zákona bol pridelený aj pôdohospodárskemu výboru. K vecnému zameraniu zákona vystúpim v druhom čítaní a myslím si, že s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré tento vládny návrh zákona skvalitnia. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 421, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 416. Prosím, pán podpredseda vlády a minister financií, aby ste vládny návrh zákona odôvodnili.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predkladám návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorého potreba nadväzuje na požiadavku na verné zobrazenie predmetu účtovníctva u platiteľov dane z pridanej hodnoty a možnosť zobraziť predmet účtovníctva v časovej a vecnej súvislosti, čo umožňuje práve vedenie účtovníctva v podvojnej účtovnej sústave. Pre všetkých platiteľov dane z pridanej hodnoty sa zavádza povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva od 1. januára 2005. Fyzické osoby, podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, budú mať naďalej možnosť viesť jednoduché účtovníctvo. Ďalej sa posilňuje výkon kontroly daňovými úradmi v účtovných jednotkách. Navrhuje sa doplniť ustanovenie, podľa ktorého sa oprávňuje daňový úrad vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve v účtovnej jednotke primerane podľa predpisov upravujúcich výkon kontroly v štátnej správe. Navrhované zmeny nebudú mať priamy dopad na štátny rozpočet ani na iné verejné rozpočty a je v súlade s inými zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Slovo má spravodajca, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu pán poslanec Zsolt Komlósy. Nech sa páči, pán poslanec.

  Zs. Komlósy, poslanec: Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Dovoľte mi, vážené kolegyne, kolegovia, aby som uviedol spravodajskú správu v prvom čítaní. V zmysle rokovacieho poriadku by som vystúpil k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý ste dostali ako tlač 421. Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v §§ 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši problematiku tak, ako je to v návrhu uvedené, a preto budem odporúčať, aby sme predmetný návrh postúpili do druhého čítania. Pri hlasovaní uvediem ešte, aby bolo celkom zrejmé, že v druhom čítaní budem odporúčať prideliť na prerokovanie výborom pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ďakujem, zatiaľ toľko. Prosím, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden z poslancov. Otváram možnosť hlásiť sa ústne. Pán poslanec Šulaj sa prihlásil ústne do všeobecnej rozpravy. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Pán poslanec Šulaj, máte slovo, nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Prerokúvame zákon č. 431 o účtovníctve a zároveň prerokúvame daňové zákony. Medzi týmito zákonmi je vzájomná súvislosť, keďže už sám zákon o daniach z príjmov hovorí, že daňovým základom je účtovný hospodársky výsledok, ktorý je upravovaný o pripočítateľné alebo odpočítateľné položky. Teda v podstate sa pri právnických, alebo pri fyzických osobách vychádza z účtovného hospodárskeho výsledku, ktorý je zistený buď v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo v sústave podvojného účtovníctva. Zákon o daniach z príjmov zároveň rieši aj ďalšie dve evidencie, ktoré momentálne nie sú zapracované v zákone o účtovníctve, je to v zmysle § 9, bude to za chvíľu predmetom zdanenia roku 2003 a predpokladám, že budeme mať viacerí problémy, ale však nevadí, je to v § 9 zákona, súčasného zákona o daniach z príjmov, kde tie subjekty, ktoré zdaňujú príjmy podľa prenájmu, vedú samostatnú evidenciu a je to v § 15, kde je paušálna daň, kde sú v podstate registrované tie podnikateľské subjekty, fyzické osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a ktoré teda samostatne by mali viesť evidenciu podľa príjmov a podľa výdavkov. Je to jedna veľmi nebezpečná vec, ktorá sa bude týkať ešte roku 2003 a ktorú by sme zároveň mali doriešiť v daniach a ktorú nerieši podľa môjho názoru zákon o účtovníctve, je to otázka týchto samostatných evidencií. Ak teoreticky zrušíme paušálnu daň, čo už je v navrhovanom zákone o daniach z príjmov, pýtam sa, akým spôsobom sa evidencia presunie do jednoduchého a do podvojného účtovníctva, aký bude veľký vplyv tejto metodickej zmeny na daň z príjmov v roku 2003. Totiž zákon o daniach z príjmu v roku 2003 vo svojich samostatných častiach myslím, že sú to okolo dvadsiatkové paragrafy hovorí, ak zmeníte sústavu podvojného účtovníctva, aj na jednoduché účtovníctvo musíte „dodaniť“ ešte predchádzajúci rok. Rieši aj problematiku prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo, ale daní sa ďalší rok. Ak zrušíme paušálnu daň, pýtam sa, aký rozdiel vznikne pri zdaňovaní takejto paušálnej dane v prechode na jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo. Ďalšia vec, ktorá v podstate bude veľmi komplikovaná, ktorú by sme mali doriešiť, je otázka paušálnej dane z prechodu na podvojné účtovníctvo pri DPH, zatiaľ tie osoby, klienti nemuseli byť registrovaní na DPH, ale v prípade, že tú paušálnu daň v podstate zrušíme, zrušíme tým pádom aj evidenciu podľa paušálnej dane v zmysle zákona o účtovníctve. Tieto fyzické osoby, ak prekročia obrat, ktorý je v súčasnosti za tri mesiace 750 000 korún, budú musieť byť platiteľmi z dane pridanej hodnoty podľa novely zákona o účtovníctve. Ako vieme riešiť tieto dopady, ktoré môže mať evidencia podľa § 9, podľa § 15 súčasne platného zákona o daniach z príjmov v navrhovanom zákone o účtovníctve, to je moja otázka a ja sa budem na toto pýtať a budeme dávať aj pozmeňujúce návrhy pri zákone o daniach z príjmov.

  Ďakujem za pozornosť. Asi veľa z vás neplatí dane, tak to som veľmi rád, že vás to až tak veľmi nezaujalo.

 • Ďakujem, pán poslanec, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú, pán minister, chcete sa vyjadriť k tomu, čo odznelo v rozprave? Pán spravodajca, nech sa páči.

  Zs. Komlósy, poslanec: Ďakujem pekne. Môžeme pristúpiť... Vzhľadom na to, že pán kolega Šulaj síce už naznačil niektoré problémové body v návrhu zákona, v novelizácii zákona aj v súvislosti s inými, napríklad s návrhom zákona o dani z príjmu nenavrhol žiadne uznesenie, iné uznesenie, ako budem ja navrhovať, čiže môžeme pristúpiť k hlasovaniu a to k hlasovaniu o postúpení do druhého čítania, kde odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3, písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán poslanec, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. O 17.00 hodine sme odsúhlasili hlasovanie o bodoch programu, ktoré sa prebrali do tejto chvíle, poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby v priebehu piatich minút zabezpečili účasť poslancov na hlasovaní. O päť minút budeme, dámy a páni, hlasovať o návrhoch zákonov, ktoré sme doteraz prerokovali.

 • Prestávka 5 minút.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím teraz pána ministra spravodlivosti, aby ako navrhovateľ za vládu zaujal miesto pre navrhovateľov, pána poslanca Hurbana. Ospravedlňujem sa, poprosím pána ministra financií, ktorý bol navrhovateľom zákona o rozpočtových pravidlách, aby zaujal miesto pre navrhovateľov, pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie najskôr návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výborov a potom návrhy, ktoré poslanci predložili ako pozmeňujúci v rámci rozpravy, nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pán predseda. Budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Navrhujem, aby sme ako prvé hlasovanie hlasovali spoločne o bodoch 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 a 18 s tým, že gestorský výbor navrhuje schváliť.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o bodoch 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 a 18. Páni poslanci, hlasujeme!

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 88 za návrh, 15 proti, 18 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Kiňo. Zapnite pána poslanca Kiňu.

 • No už som tam, ale pri hlasovaní mi nešla karta, čiže pokiaľ by sa dalo opakovať hlasovanie. Karta mi nefungovala, som hlasoval, a „insert card“ ukazovalo.

 • Páni poslanci, predtým ako sme vyhotovili novú hlasovaciu kartu pre pani poslankyňu Masácovú, som poprosil všetkých pánov poslancov, aby si vybrali svoje hlasovacie karty z hlasovacieho zariadenia a opäť ich zložili do hlasovacieho zariadenia, aby sme sfunkčnili hlasovacie zariadenie, pán poslanec Arvay, nie, pán poslanec Kiňo, trváte na hlasovaní? Áno, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zo spoločnej správy bodov, tak ako som ich uviedol pri prvom hlasovaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 92 za návrh, 34 proti, 15 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalších návrh.

 • Hlas v rokovacej sále.

 • Pán poslanec, funguje vám hlasovacie zariadenie, prosím, pozrite sa na pán poslanca Zubu. Pán poslanec, ja som upozornil, aby ste hlasovacie karty zo svojich...

 • Hlasy v sále.

 • Prosím, môžeme pokračovať v hlasovaní. Pán spoločný spravodajca, nech sa páči.

 • Pán predseda, ďalej budeme hlasovať o bodoch 7, 11 a 13 zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 35 za návrh, 89 proti, 22 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať samostatne o bode 1 spoločnej správy na základe procedurálneho návrhu pána poslanca Maxona a pána poslanca Abelovského.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Pani poslankyňa, prosím, aby ste negestikulovali takým spôsobom, ktorý môžu iní považovať za...

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 65 za návrh, 45 proti, 32 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Bod 1 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať samostatne o bode 19 zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor odporúča... V spoločnej správe je schváliť.

 • Prosím technikov, aby zistili, či pán poslanec Maxon hlasoval. Pán poslanec namieta nefunkčnosť hlasovacieho zariadenia.

 • Hlasy z pléna.

 • Vykázalo vás ako neprítomného, pán poslanec. (Hlasy z pléna.) Pán poslanec, vy ste zrejme hlasovali za, ale ste sa zabudli prezentovať. No jedine tak to mohlo byť spôsobené. (Hlasy z pléna.) Je súhlas s opakovaním hlasovania? Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 61 za, 59 proti, 26 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, budeme ďalej hlasovať o bode 19 zo spoločnej správy. Tam chcem upozorniť, že ide o účinnosť tohto zákona a pozmeňujúcim návrhom, ktorý som predniesol ja v mene skupiny poslancov, je posunutá účinnosť. Čiže v spoločnej správe je odporúčanie gestorského výboru schváliť, ale vzhľadom na to, že je posunutá účinnosť pozmeňujúcim návrhom, bolo by dobré, keby sme to neschválili.

 • Smiech v sále.

 • Páni poslanci, hlasujeme. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby nekomentoval.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 11 za, 92 proti, 41 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Pán predseda, ďalej budeme hlasovať o bode 3 spoločnej správy s tým, že gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 114 za, 26 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Ďalej budeme hlasovať o poslednom bode zo spoločnej správy, o bode 5 s tým, že gestorský výbor odporúča neschváliť. Musím prečítať to, čo je v správe, ale treba to schváliť.

 • Smiech v sále.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 101 za, 37 proti, 8 sa zdržalo.

  Poprosil by som pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal iba také návrhy, aké odporúča gestorský výbor, ktorý ho poveril, aby bol spravodajcom. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Ako o prvom budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 68 za, 65 proti, 13 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predniesol ja v mene skupiny poslancov.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Hurbana. Týka sa lehoty účinnosti.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 135 za návrh, 6 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predniesol pán poslanec Malchárek pod bodmi 1 až 5, spoločne. Súhlasí, pán poslanec.

 • Páni poslanci, hlasujeme. Neskoro, pán poslanec.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 131 za návrh, 2 proti, 11 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • To boli všetky pozmeňujúce doplňujúce návrhy. Pán predseda, dajte hlasovať, prosím, o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Pán poslanec Číž. Nie. Nech sa páči. No ste zapnutý na tabuli. Chcete povedať voľačo? Nie. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní, ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 87 za návrh, 37 proti, 21 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime

  k tretiemu čítaniu o zákone 303/1995.

  Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňovacími návrhmi, s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 77 za návrh, 64 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím teraz pána ministra spravodlivosti, aby zaujal miesto pre navrhovateľov, pána poslanca Gábora, miesto pre spravodajcov a...

 • Hlasy z pléna.

 • Gábor Gál, aby ako spoločný spravodajca ústavnoprávneho výboru uvádzal hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok. Nech sa páči, pán poslanec Gál.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. V rozprave vystúpili traja poslanci, celkovo podali 4 pozmeňujúce návrhy s tým, že pán poslanec Miklušičák jeden svoj pozmeňujúci návrh stiahol. V zmysle rokovacieho poriadku navrhujem, aby sme najprv hlasovali o spoločnej správe, spoločne o všetkých bodoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Páni poslanci, prezentujme sa, hlasujme o bodoch zo spoločnej správy, spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 114 za návrh, 11 proti, 17 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Nech sa páči, ďalšie návrhy.

 • Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Miklušičák.

 • Páni poslanci, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Miklušičáka.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 94 za, 26 proti, 19 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Malchárka...

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu poslanca Malchárka.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 127 za návrh, 2 proti, 14 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o prvom mojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka trestného rozkazu, § 314 písm. e) ods. 2 a 3.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Gála.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 97 za, 48 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o druhom mojom pozmeňujúcom návrhu. Týka sa to účinnosti. Posunie sa účinnosť o mesiac, na 1. december 2003.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 141 za návrh, 3 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Tým sme vyčerpali všetky návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v treťom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 77 za návrh, 29 proti, 40 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok.

  Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy v rámci tretieho čítania? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh hlasovania o zákone ako o celku s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sme schválili v rámci druhého čítania. Gestorský výbor odporúča schváliť. Prosím.

 • Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Prezentujte sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 77 za návrh, 28 proti, 41 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Gálovi a prosím pána poslanca Miššíka, aby ako spoločný spravodajca ústavnoprávneho výboru uvádzal hlasovania k vládnemu návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nech sa páči, pán poslanec Miššík.

 • V rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpili štyria páni poslanci, dvaja z nich podali pozmeňujúce návrhy, pán poslanec Drgonec a Malchárek. Nebol podaný žiadny procedurálny návrh. Nakoľko pán Malchárek podal svoj pozmeňujúci návrh dnes a dnes bol aj rozdaný, žiadam vás, pán predseda, aby ste dali najprv hlasovať o skrátení lehoty v súlade s § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, aby sme mohli o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať ešte dnes.

 • Páni poslanci, je všeobecný súhlas, aby sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu? Nech sa páči, pán poslanec Miššík.

 • Prosím, teraz budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 122 za návrh, 1 proti, 21 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať osobitne o bode 13 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Pán poslanec Miššík, čo vás...?

 • Smiech v sále.

 • Páni poslanci, prosím o chvíľku strpenia, ale je porucha na hlasovacom zariadení. Prosím o päťminútovú prestávku.

 • Prestávka 5 minút.

 • Pán poslanec Gál. Páni poslanci, technika je pripravená, chcem sa opýtať, či ste pripravení aj vy, aby sme mohli pokračovať? Páni poslanci, poprosím vás, aby ste všetci urobili úkon vybratia hlasovacej... Gábor Gál! Venujte sa svojej práci poslanca a neobzerajte sa. Prosím pánov poslancov, aby vybrali zo svojich hlasovacích zariadení hlasovacie karty. Laco Polka, chceš? Páni poslanci, prosím, vložme svoje hlasovacie karty do hlasovacieho zariadenia, vyskúšame predtým ešte, ako pristúpime k hlasovaniu. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme ľubovoľne, kto ako chce, ale jeden z troch, hlasujte. Pán poslanec Kaliňák, hlasujte, prosím vás. Páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním. Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, uvádzajte.

 • Ak dovolíte, pán predseda, chcem povedať, že na podnet pána poslanca Husára, ktorý prišiel povedať, že on v závere svojej reči navrhol vrátiť zákon na dopracovanie navrhovateľovi, ani ja, ani pán predkladateľ sme to nepočuli, ani nikto od nás, ale aby nedošlo k tomu, že následne sa bude tento proces spochybňovať, navrhujem, aby sme o tomto procedurálnom návrhu dali hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 68 za návrh, 68 proti, 9 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Pokračujme v hlasovaní o bodoch zo spoločnej správy. Nech sa páči.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať osobitne o bode 13 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bode 13 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 66 za návrh, 69 proti, 11 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať osobitne o bode 14 s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme o bode 14 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 24 za návrh, 114 proti, 8 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • O bodoch 18 a 27 hlasovať nebudeme, pretože sme schválili bod 26 spoločnej správy, ktorý rieši účinnosť zákona, takže, pán predseda, dajte hlasovať o bode 19 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 19.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 69 za návrh, 69 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Drgonca, osobitne o každom bode. Je to 7 bodov. Pán predseda, dajte hlasovať o bode č. 1 pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o prvom. Pán poslanec Galbavý!

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 146 za návrh, 1 proti.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Miššík.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 2 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasujeme páni poslanci o druhom návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 145 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh.

 • Pán predseda prosím, dajte hlasovať o bode 3 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 67 za, 52 proti, 25 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 4 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 73 za, 39 proti, 34 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 5 návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 69 za, 46 proti, 31 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode č. 6 návrhu pána poslanca Drgonca.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 69 za, 42 proti, 35 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o poslednom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Drgonca pod číslom 7.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 67 za, 37 proti, 41 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1, 2 a 3 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Malchárka spoločne s tým, že sa zároveň vypúšťa aj odsek 4.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Malchárka.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 97 za návrh, 43 proti, 7 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Nech sa páči, ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, keďže sme schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, žiadam vás ako spoločný spravodajca podľa § 84 ods. 2 rokovacieho poriadku, aby ste dali hlasovať o posunutí návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 76 za návrh, 66 proti, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona ústne, keďže som nedostal písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sme schválili v druhom čítaní s odporúčaním, pán spoločný spravodajca?

 • Schváliť. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 77 za návrh, 69 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Malchárka, aby ako spoločný spravodajca výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uvádzal hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom podniku. Pán poslanec Malchárek.

  Nech sa páči, pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, v rozprave som vystúpil iba ja s procedurálnym návrhom na vyňatie bodu 7, takže poprosím, pán predseda, aby sme teraz dali hlasovať o jednotlivých bodoch zo spoločnej správy, a to bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť 10. bod samostatne.

 • Bol vyňatý na samostatné hlasovanie, pán poslanec Malchárek?

 • Tak potom musíme hlasovať aj o bode 10 zo spoločnej správy. Páni poslanci, hlasujeme o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru...

 • Nie. Nie, my máme z gestorského výboru, je odporučenie na hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj, páni poslanci. Páni poslanci, hlasujeme.

 • Dobre, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 hlasovať spoločne s odporúčaním... 9, 10, s odporúčaním schváliť.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz, pán poslanec. Nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10. Hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.

 • O bode 9 hlasovať s odporúčaním neschváliť.

 • Ale sedmičku ste vyňali na samostatné hlasovanie, pán poslanec! Prosím, minútu prestávku.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Pán spoločný spravodajca, prosím, odporúčanie gestorského výboru je hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 s odporúčaním schváliť. Pán poslanec Malchárek vystúpil - sedmičku vyňať na samostatné hlasovanie.

 • Desiatka je neschváliť! Ja neviem potom.

 • Páni poslanci, pán spoločný spravodajca, prerušujem hlasovanie o tomto bode programu. Prosím pána predsedu výboru a vás, spoločného spravodajcu, aby ste porovnali správy výboru, ktoré gestorský výbor prijal k tomuto prerokovávanému návrhu zákona. Ak budú vyjasnené stanoviská, pristúpime k hlasovaniu. Teraz odporúčam, aby sme hlasovali v poradí o ďalšom bode programu, ktorým je

  návrh na voľbu, návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky,

  ktorú máte rozdanú ako tlač 442. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Odporúčam, aby sme hlasovali, ak nebudú iné návrhy, o návrhu uznesenia ako o celku. Je všeobecný súhlas, páni poslanci? Pán poslanec Kiňo. Prosím, zapnite sa, pán poslanec najskôr. Nech sa páči.

 • Ja navrhujem dvojhodinovú prestávku, kým sa dohodnú. Aby sme tu nečakali. Nech sa pripravia.

 • Pán poslanec, my sme prerušili hlasovanie o tom, kde sú nedorozumenia, takže o tom bode programu teraz nebudeme hlasovať. Ideme hlasovať o návrhu na zloženie výborov Národnej rady a ich zmeny, tlač 442. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 85 za návrh, 32 proti, 11 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Ďakujem ctenej opozícii za podporu tohto návrhu. Pristúpime k hlasovaniu o ďalšom návrhu, ktorým je

  návrh uznesenia Národnej rady k žiadosti o predloženie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2004.

  Návrh máte rozdaný ako tlač 438. Prosím predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, aby uviedol hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia. Prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Súčasťou tejto spomínanej tlače 438 je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v zmysle ktorého Národná rada žiada Najvyšší kontrolný úrad vypracovať takéto stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu k termínu 25. november 2003. Dajte o tom hlasovať, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 35 za návrh, 1 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Miššíka, aby predložil návrh uznesení k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Nech sa páči, pán poslanec Miššík.

 • Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Pán poslanec Miššík odporúča prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 99 za návrh, 4 proti, 33 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, zahraničnému výboru, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť zákon výborom, určiť gestorský výbor ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 120 za návrh, 7 proti, 12 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Abelovského. Pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale chcem sa vrátiť k hlasovaniu o tlači 442, je to návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady a stálych delegácií Národnej rady. Pokiaľ mám informáciu, tento materiál nikto nepredložil, jednoducho nechápem, ako Národná rada môže hlasovať o nejakom papieri, ktorý je položený na stole, bez toho, aby niekto tento návrh predložil, odôvodnil a povedal, prečo vlastne k takýmto zmenám dochádza, takže si myslím, že hlasovanie, ktoré sme mali, je neplatné a treba, aby niekto tento návrh predniesol, aby k nemu bola diskusia a potom môžeme o návrhu hlasovať. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vychádzal som zo zvyklosti, ktoré boli v tejto Národnej rade, vždy keď sa robili nejaké zmeny poslancov vo výboroch alebo prichádzali noví poslanci, že vždy predtým sa pokúšali parlamentné strany o dohodu, ktorá keď bola prijatá, tak takýto návrh vzišiel z politických rokovaní poslaneckých klubov, respektíve zástupcov jednotlivých parlamentných politických strán. Považoval som za štandardné takýto postup zvoliť aj v tomto prípade, pýtal som sa predtým ako som dával tento návrh schváliť, či sú iné návrhy ako ten, ktorý je predložený. Keď sme o ňom išli hlasovať, nedostal som z pléna žiadnu inú ako súhlasnú odpoveď. Myslím, že toto je vysvetlenie, ktoré mám ako jediné k tomuto návrhu, ktorý bol predložený ako tlač 442, dal som o ňom hlasovať ako o návrhu, ktorý vzišiel, podotýkam, nie ako „konsenz“ všetkých politických klubov, politických strán zastúpených v parlamente. Pán poslanec Maxon.

 • Pán predseda, my rešpektujeme politické dohody a nakoniec významná časť opozície ten návrh podporila, ale stala sa procedurálna chyba, lebo ten návrh nikto v snemovni nepredniesol a rokovací poriadok jasne hovorí, že návrhy je potrebné predniesť. To takisto sme mohli hlasovať o tom návrhu, ktorý neuplatnil, ale stiahol pán poslanec z poslaneckého klubu ANO, Banáš, takže tu sa stala procedurálna chyba, že nikto ten návrh nepredniesol.

 • Ešte dodám, pán predseda, ako ma informovali členovia zahraničného výboru z môjho poslaneckého klubu, dokonca zahraničný výbor sa ani nezaoberal nomináciou poslankyne Národnej rady, pokiaľ ide o stálu delegáciu pozorovateľov a pokiaľ ide o stálu delegáciu Parlamentného zhromaždenia, takže takisto to považujem za vážne porušenie rokovacieho poriadku Národnej rady.

 • Kolegyne, kolegovia, ja sa nepamätám, že by niekto niekedy túto vec osobitne prednášal, ona išla obyčajne na začiatku, teda volebného obdobia a pokiaľ sa pamätáme, minule z lavice prednášal pán poslanec Hort, kam bude zaradený pán poslanec Šimko. Čiže ja sa nepamätám na nejaké oficiálne uvádzanie, to boli vždy len tlače, o ktorých sa hlasovalo. Nepamätám sa za 15 rokov, že by sa zdôvodňovali výbory.

 • Pán poslanec, pani poslankyňa Belohorská.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, ja vás prosím, aby sme zbytočne nediskutovali o veciach, ktoré sme odhlasovali.

 • Keby ste neboli spali, tak jednoducho ste mali toto uplatniť vtedy, keď navrhoval predseda. Asi ste nepočúvali a potom je horšia vina na vás, že ste stlačili tlačidlá a až potom ste protestovali. Veď to malo predchádzať najprv váš protest a bolo by sa postupovalo iným spôsobom!

 • Vážený pán predseda, veď ja som hrozne rád, že sa tu odvoláva aj pán poslanec Mikloško, aj vy na parlamentné zvyklosti, ale za 15 rokov v tomto parlamente nikoho ani nenapadlo nominovať jedného poslanca do dvoch výborov a vyrábať nové mandáty. My sme čakali úplne samozrejme, že niekto tento návrh prednesie, odôvodní, otvorí sa rozprava, aby sme mohli vystúpiť. To, že dáte hlasovať... Pani kolegyni Belohorskej nerozumiem, to sú zrejme procedúry, ku ktorým sa ona dostala v zahraničí. Ja by som poprosil, keby sme naše vnútorné pomery a zvyklosti dodržiavali a v danom prípade vás poprosím, keby niekto ten predložený návrh ešte raz predložil. Otvorte rozpravu, chceme sa k tomu vyjadriť a následne, samozrejme, môžeme hlasovať. Ďakujem.

 • Ja by som rád upozornil ctenú snemovňu, že ja nemám parlamentné skúsenosti za 12 rokov, ale za 5 rokov a za 5 rokov to, čo sa tu schvaľovalo, bola vždy dohoda z poslaneckého grémia. Mal som tu česť byť na začiatku tohto volebného obdobia, aby som dohodol tie pomery, tie sa tu dohodli a sa tu takýmto istým spôsobom schvaľovali ako teraz. Keď sme dopĺňali konkrétne pána kolegu Šimka, vtedy sme to nemali písomne spracované, a preto som to predniesol z miesta. Chcel by som upozorniť na to, že na poslaneckom grémiu aj dnes bola vyjadrená zo strany Smer, bol vyjadrený protest s tým, že oni nesúhlasia s tým, čo už tu však v podstate fungovalo. Takže nevidím, prečo sa dnes má znova otvárať dvojité členstvo vo výboroch, keď sme to už schválili v predchádzajúcom hlasovaní na začiatku volebného obdobia. My sme akceptovali výhradu zo strany Smer a...

 • Pán poslanec Abelovský, prosím, aby ste uvádzali hlasovanie k ďalšiemu prerokúvanému návrhu zákona, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, vychádzajúcu z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 93 za návrh, 47 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom - ústavnoprávnemu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, po tretie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, po štvrté, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vlády návrh prerokujú v druhom čítaní do 30 dní vo výbore a do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť zákon výborom, určiť gestorský výbor ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 141 poslancov, za hlasovalo 93, proti boli 3, zdržalo sa 45.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Abelovskému.

  Prosím pána poslanca Vážneho, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uviedol návrhy uznesení k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o ochranných známkach. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1999 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 nevystúpil nikto. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písmeno c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 146 poslancov, za hlasovalo 126, proti bol 1, zdržalo sa 17, nehlasovali 2.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a že určené výbory návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 146 poslancov, za hlasovalo 132, proti boli 2, zdržalo sa 11, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Vážnemu, prosím teraz pána poslanca Duraya, aby uvádzal hlasovania k vládnemu návrhu zákona o poskytnutí finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných spojeneckých armád ako aj domáceho odboja v roku 39 až 45. Pán poslanec Duray.

 • Pán predseda, v rozprave neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy, tak preto vás prosím, aby ste v súlade s rokovacím poriadkom § 73 odsek 3 písmena c), dajte hlasovať o tom, že Národná rada tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 145 poslancov, za hlasovalo 134, proti bol 1, zdržalo sa 9, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz, pán predseda, by sme mali zadeliť do jednotlivých výborov tento návrh.

 • A síce do výboru - ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. A dajte potom aj o tom hlasovať, že gestorským výborom bude výbor pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien a že určené výbory návrh zákona prerokujú do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní Národnou radou.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor ako aj lehotu na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za hlasovalo 134, proti bol 2, zdržalo sa 8.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem, pán poslanec. Poprosím pána poslanca Husára, aby uvádzal hlasovanie k zákonu o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov. Pán poslanec Husár.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave neodznel žiaden procedurálny návrh a preto vás prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 odsek 3 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za hlasovalo 122, proti boli 2, zdržalo sa 18, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť zákon výborom, určiť gestorský výbor ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 142 poslancov, za hlasovalo 129, proti boli 2, zdržalo sa 10, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, aby z poverenia výboru predložil návrhy k prerokúvanému devízovému zákonu ako aj k zákonu 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pán poslanec Farkas.

 • Pán predseda, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 odsek 3 písmena c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za hlasovalo 93, proti bolo 25, zdržalo sa 26.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 odsek 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 381 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pre pôdohospodárstvo, pre obranu a bezpečnosť a pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Prosím, dajte o tom hlasovať, pán predseda.

 • Hlasujeme, páni poslanci o návrhu prideliť zákon výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za hlasovalo 111, proti boli 2, zdržalo sa 29, nehlasovali 2.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána poslanca Hurbana, aby z poverenia výboru uviedol návrhy uznesení k vládnemu návrhu zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 odseku 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 141 poslancov, za hlasovalo 122, zdržalo sa 19.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie, rozpočet a menu,aj ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za hlasovalo 129, proti bol 1, zdržalo sa 13, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána poslanca Farkasa, aby uvádzal hlasovania k vládnemu návrhu zákona 483/2001 Z. z. o bankách. Pán poslanec, nech sa páči. A predseda výboru.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) nášho rokovacieho poriadku na tom, že odporučíme tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 146 poslancov, za hlasovalo 119, zdržalo sa 27.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • V zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 3. októbra prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a výboru pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Prosím, dajte o tom hlasovať, pán predseda.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za hlasovalo 125, proti boli 2, zdržalo sa 16, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím pána poslanca Brocku, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predložil návrhy uznesení k vládnemu návrhu zákona o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prerokúvame ako tlač 414. Pán poslanec Brocka.

 • Pán predseda, v rozprave k tomuto návrhu neodzneli žiadne návrhy na hlasovanie. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla prerokovať tento návrh v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 114 prítomných, 107 za návrh, 4 proti, 33 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Odporúčam prideliť v druhom čítaní tento návrh výborom, okrem výboru pre financie, rozpočet a menu ústavnoprávnemu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

 • Prezentujme sa, páni poslanci, hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 121 za, 2 proti, 21 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Brockovi a prosím pána poslanca Hamarčáka, aby z poverenia výboru uvádzal hlasovania k vládnemu návrhu zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Nech sa páči, pán poslanec Hamarčák.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vo všeobecnej rozprave vystúpil pán poslanec Maxon s doplňujúcim návrhom, ktorý prednesiem. Odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa podľa § 71 ods. 3 rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 81 za návrh, 30 proti, 33 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 413 z 3. októbra 2003 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie rozpočet a menu aj výborom ústavnoprávnemu a Výboru Národnej rady pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

 • Páni poslanci, ešte aj pôdohospodársky výbor bol návrh pána predsedu Maxona. Áno, doplníme pôdohospodársky výbor.

 • Takže doplňujúci návrh pána poslanca Maxona bol, aby tento návrh zákona prerokoval aj výbor pre pôdohospodárstvo.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 120 za návrh, 6 proti, 19 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím teraz pána poslanca Komlósyho, aby uviedol hlasovanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Nech sa páči, pán poslanec Komlósy.

  Zs. Komlósy, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 79 za návrh, 42 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

  Zs. Komlósy, poslanec: Súčasne odporúčam, aby v druhom čítaní bol tento návrh pridelený okrem Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu a zároveň aby uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní odo dneška.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 95 za návrh, 8 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Páni poslanci, pán spoločný spravodajca Malchárek ma informoval, že po vyjasnení si stanovísk s pánom predsedom výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie môžeme pristúpiť k hlasovaniu o zákone o štátnom podniku, a to o bodoch zo spoločnej správy.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa za to nedorozumenie. Prosím, aby ste dali hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10, hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Svoj procedurálny návrh som stiahol.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Počuli ste návrh, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 125 za návrh, 2 proti, 16 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, teraz budeme hlasovať o bode 9. Pán spoločný spravodajca...

 • Ďakujem pekne. Bod 9 je s odporúčaním neschváliť. V podstate je bezpredmetný, lebo keď sme schválili bod 10, tak o bode 9 by sme ani hlasovať nemuseli. Ako sa rozhodneme?

 • Rozhodneme sa tak, že budeme hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Odporúčanie je z gestorského výboru neschváliť.

 • Páni poslanci, musíme sa vysporiadať s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú súčasťou spoločnej správy. Apelujem na rozum poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 13 za návrh, 88 proti.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Sme vyčerpali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, z rozpravy žiadne návrhy dané neboli. Mám poverenie gestorského výboru na to, aby sme mohli postúpiť zákon do druhého čítania, preto prosím, pán predseda, aby ste dali o tomto mojom návrhu hlasovať. Do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní, ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 123 za návrh, 17 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o štátnom podniku.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky.

 • Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o zákone...

 • Počkajte, počkajte, pán poslanec ešte. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a teraz vás poprosím, aby ste predniesli návrh uznesenia k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán poslanec Malchárek.

 • Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona ako o celku s tým, že gestorský výbor odporúča navrhovaný zákon schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 123 za návrh, 3 proti, 18 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme prerušili rokovanie 18. schôdze. Ešte predtým pani poslankyňa Záborská. Poprosím pánov poslancov o pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám pripomenula to, čo ste dostali mejlom, že zajtra 22. októbra od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny v rokovacej miestnosti Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo č. 143 spoločnosť Webster v spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi uskutoční meranie hladiny cukru v krvi pri príležitosti začatia svetového dňa cukrovky. Mali sme dobré skúsenosti s meraním vitálnej kapacity, čiže vás pozývam na toto nebolestivé vyšetrenie. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Maxon. Nie. Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 18. schôdze. Budeme pokračovať zajtra ráno o 9.00 hodine doplnením bodov programu 19. schôdze, návrhom uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Paška. Prerušujem rokovanie do 9.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 18.44 hodine.