• Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ešte predtým, ako otvorím šiesty rokovací deň 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, chcem požiadať členov poslaneckého grémia, ktoré zároveň zvolávam, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti poslaneckého grémia. V rokovaní prerušenej 17. schôdze budeme pokračovať o 9.30 hodine. Potrebujeme skoordinovať so všetkými poslaneckými klubmi ďalší priebeh rokovania dnešného dňa rokovania, ako aj pokračovanie v rokovaní 17. schôdze Národnej rady na budúci týždeň, pretože sme sa dohodli, že rokovanie 17. schôdze skončíme v stredu o 19.00 hodine. Zvolávam poslanecké grémium. Začiatok rokovania schôdze bude o 9.30 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 9.09 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 9.50 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Rokovanie poslaneckého grémia sa skončilo. Chcem vás informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia tak, ako sme sa dohodli. Teraz budeme pokračovať hlasovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch programu, ktoré sme prerokovali včera. Po odhlasovaní prerokovaných bodov programu bude nasledovať tajná voľba člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá bola včera neúspešná. Potom po oznámení výsledkov tajnej voľby budeme pokračovať v rokovaní 17. schôdze jednotlivými bodmi programu, tak ako sú uvedené v poradí jednotlivých bodov s tým, že ďalšie hlasovanie bude o 12.00 hodine, po ktorom bude vyhlásená obedňajšia prestávka.

  Budúci týždeň v pondelok budeme pokračovať v rokovaní o 13.00 hodine s tým, že 17. schôdza Národnej rady sa skončí v stredu. Zatiaľ sme sa nedohodli na presnom termíne kedy, ale je všeobecný záujem všetkých parlamentných poslaneckých klubov, aby sme prerokovali všetky body programu 17. schôdze, tak ako sú navrhnuté v programe.

  Ja by som teraz odporučil ešte pred hlasovaním, pretože včera pán minister Kaník uviedol návrh zákona o štátnej pokladnici, panie poslankyne, páni poslanci, aby teraz mohol vystúpiť poverený spravodajca výborom pre financie, rozpočet a menu pán poslanec Hurban, ktorý by nás informoval o stanovisku výboru k prerokúvanému návrhu zákona, kde nepredpokladám, že bude, ak vôbec bude nejaká rozprava, a potom by sme pristúpili k hlasovaniu o šiestich prerokovaných návrhoch zákonov a pokračovali ďalej v rokovaní, tak ako som uviedol. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom, páni poslanci?

  Nech sa páči, pán poslanec Hurban, pán minister Kaník. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Pán poslanec Hurban, informujte Národnú radu o stanovisku gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia. Dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávneho výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre verejnú správu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov. Túto tlač všetci poslanci dostali pod č. 258a.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov. Návrh zákona bol pridelený týmto výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre verejnú správu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali s tým, že výbor pre sociálne veci a bývanie odporúča návrh schváliť a ostatné výbory odporúčajú návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené pod bodmi č. 1 až 15 tejto spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor ma zároveň určil ako spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Pán poslanec Šulaj sa hlási do rozpravy ústne. Neevidujem ďalšie žiadne prihlášky do rozpravy, preto vyhlasujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy ďalším poslancom.

  Nech sa páči, pán poslanec Šulaj.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Včera bol trošku taký náročnejší deň, a preto si dovolím predložiť ešte raz doplňujúci a pozmeňujúci návrh týkajúci sa zákona o štátnej pokladnici.

  Ide v podstate o nasledovnú skutočnosť. Doplniť zákon o štátnej pokladnici v § 12 ods. 1 písm. c) nasledovným textom: „Dodržiavať limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa ods. 2. Povinnosť dodržiavať limit zostatku peňažných prostriedkov a účel použitia peňažných prostriedkov neplatí pre klienta Slovenská informačná služba a povinnosť dodržiavať účel použitia peňažných prostriedkov v hotovosti neplatí pre klienta Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže a klienta Železničná polícia.“ Dopĺňa sa tam v podstate Železničná polícia, ktorá podľa môjho názoru má také isté alebo obdobné postavenie ako ostatné orgány, ktoré som menoval.

  Prosím vás, posúďte to, možno že aj z hľadiska logiky. V rámci rýchlosti času sú tam podpísaní len poslanci Smeru, ale predpokladám, že niekedy logické názory by mohli zvíťaziť aj nad jednoduchosťou, ku ktorej sa niekedy prikláňame. Ospravedlňujem sa za tú poslednú vetu, ale dovolil som si ju poznamenať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu. Využijem teraz prítomnosť pána navrhovateľa, pána spoločného spravodajcu a odhlasujeme najskôr tento prerokovaný bod programu.

  Chcete sa, pán minister, vyjadriť k tomu, čo odznelo v rozprave? Nie? Pán spoločný spravodajca? Nie.

  Páni poslanci, prosím o zaujatie miesta v rokovacej sále, budeme teraz hlasovať, tak ako som uviedol o jednotlivých bodoch programu.

  Pán poslanec Hurban, prosím, uvádzajte hlasovania.

 • Ďakujem, pán predseda. Najprv budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Najprv budeme hlasovať spoločne o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 s tým, že gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spoločný spravodajca s odporúčaním gestorského výboru uvedené body prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 123, proti 10, zdržali sa 3.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 2 zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 3, proti 93, zdržalo sa 43.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať, pán predseda, o doplňujúcom a pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Šulaj.

 • Prosím, prezentujme sa hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šulaja.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 64, proti 6, zdržalo sa 69.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím, máte poverenie výboru pokračovať v rokovaní ihneď v treťom čítaní, pán spoločný spravodajca?

 • Áno, pán predseda, mám. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 140 poslancov, za 101, proti 6, zdržalo sa 33.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnej pokladnici.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť s návrhom na zmenu jazykových alebo legislatívnotechnických chýb, ktoré by bolo treba odstrániť v rámci tretieho čítania. Konštatujem, že nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 140 poslancov, za 101, proti 10, zdržalo sa 29.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Hurbanovi.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Sárközy, aby z poverenia výboru predložila návrh na uznesenie k prerokúvanému zákonu poslanca Madeja o náhradnom výživnom.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

  Prosím, o pokoj, páni poslanci.

 • Vážený pán predseda, v rozprave odznel jeden procedurálny návrh, ktorý som predložila ja. Podľa § 73 ods. 3 písm. b) žiadam Národnú radu, aby rozhodla o tom, že nebude pokračovať v prerokúvaní tohto zákona.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Sárközy, ktorá podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku navrhla uznesenie nepokračovať v predloženom návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za 62, proti 61, zdržalo sa 10, nehlasoval 1.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 138 poslancov, za 67, proti 26, zdržalo sa 44, nehlasoval 1.

  Návrh sme neschválili.

  To znamená, že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Teraz poprosím pána poslanca Duraya, aby Národnú radu informoval o odporúčaní výboru, ktorému bol pridelený zákon o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov.

  Nech sa páči, pán poslanec Duray.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Včera sme skončili všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu, ktorý figuruje pod č. 303. Vystúpili štyria poslanci v rozprave, ale neodzneli žiadne návrhy. Z toho dôvodu vás žiadam, pán predsedajúci, aby sme hlasovali o tom v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o odporúčaní výboru prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov, za 53, proti 3, zdržalo sa 77, nehlasovali 2.

  Návrh sme neschválili.

  Ďakujem, pán poslanec, za predloženie návrhu, tým sa vaša úloha výborom povereného poslanca skončila.

  Poprosím pána poslanca Husára, ktoré poveril ústavnoprávny výbor, aby predložil návrh uznesení k prerokúvanému návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.

  Pán poslanec Husár.

 • Vážený pán predseda, v rozprave neodznel žiaden procedurálny návrh, preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 131, proti 1, zdržali sa 4.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh, pán poslanec.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Husár, ktorý odporúča prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 134, zdržali sa 2.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím povereného spravodajcu ústavnoprávneho výboru pána poslanca Ondrejku, aby uvádzal hlasovania k zákonu z 10. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky, tak ako sú uvedené v spoločnej správe.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Budeme hlasovať o každej pripomienke pána prezidenta zvlášť. Pripomínam pred hlasovaním, že body 6 a 8 vzájomne súvisia.

 • Áno, páni poslanci, budeme hlasovať, nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Prvá pripomienka. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Páni poslanci, chcem upozorniť, že na schválenie pripomienky pána prezidenta je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 58, proti 45, zdržalo sa 32, nehlasoval 1.

  Prvú pripomienku pána prezidenta sme neschválili.

 • Druhá pripomienka. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za 126, proti 11.

  Schválili sme pripomienku pána prezidenta pod bodom 2.

 • Tretia pripomienka. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme o tretej pripomienke pána prezidenta. Gestorský výbor ju neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 62, proti 23, zdržalo sa 54.

  Neschválili sme.

 • Štvrtú pripomienku gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 136, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Schválili sme pripomienku pod bodom 4.

 • Piata pripomienka. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasujeme o piatej pripomienke pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 138, proti 1.

  Schválili sme návrh.

 • Šiesta pripomienka. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 62, proti 24, zdržalo sa 53.

  Neschválili sme túto pripomienku.

 • Siedma pripomienka. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o siedmej pripomienke pána prezidenta s odporúčaním gestorského výboru schváliť ju.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 133, proti 1, nehlasovali 2.

  Schválili sme siedmu pripomienku pána prezidenta.

  Nech sa páči.

 • Ôsma pripomienka, ktorá súvisí s pripomienkou č. 6. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Pán poslanec, ale o tej by sme už podľa môjho názoru nemali hlasovať, keďže sme nesúhlasili s pripomienkou pod bodom 6, ktorá je obsahovo a vecne tou istou pripomienkou, ktorá je pod bodom 6, ale preto, aby sme sa vyrovnali so všetkými pripomienkami, odporúčam hlasovať aj o tejto.

 • Čiže odporúčanie výboru je neschváliť ju.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov, za 42, proti 33, zdržalo sa 60.

  Neschválili sme ju.

 • Pripomienka č. 9. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 59, proti 15, zdržalo sa 62.

  Neschválili sme uvedenú pripomienku.

 • Pripomienka č. 10. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci o pripomienke č. 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ju.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 137, proti 1, zdržal sa 1.

  Schválili sme pripomienku pod bodom 10.

 • Pripomienka č. 11. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 poslancov, za 135, proti 1, nehlasoval 1.

  Schválili sme pripomienku pod bodom 11.

 • Pripomienka č. 12. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pripomienke pod bodom 12. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 138, proti 1.

  Návrh sme schválili.

 • Pripomienka č. 13. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pripomienke č. 13.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 59, proti 10, zdržalo sa 66, nehlasoval 1.

  Neschválili sme pripomienku.

 • Pripomienka č. 14. Gestorský výbor ju odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 60, proti 14, zdržalo sa 65.

  Pripomienku pod bodom 14 sme neschválili.

 • Pripomienka č. 15. Gestorský výbor ju odporúča schváliť.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o pripomienke č. 14, ktorá sa týka lehoty účinnosti zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 135 poslancov, za 132, proti 3.

  Návrh sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste sa vrátili.

 • Ruch v sále.

 • Teraz musíme ešte pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie ako o celku so schválenými pripomienkami, o ktorých sme hlasovali. Prosím, prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 prítomných, za 76, proti 31, zdržalo sa 29.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila návrh, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky, zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Páni poslanci, teraz budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o zmluvnom poistení a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.

  Poprosím pána poslanca Hurbana, aby ako poverený spravodajca gestorského výboru uvádzal návrhy na hlasovanie, tak ako sú uvedené v spoločnej správe gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Pán poslanec Hurban.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Budeme mať celkom štyri hlasovania v tomto druhom čítaní. Prvé hlasovanie bude o bode č. 1 zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu uvedenom v spoločnej správe pod bodom 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 130 poslancov, za 10, proti 64, zdržalo sa 54, nehlasovali 2.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, v druhom hlasovaní budeme hlasovať spoločne o bodoch 2 až 9 zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy pod poradovým č. 2 až 9. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 105, proti 2, zdržalo sa 29.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, tretie hlasovanie bude o pozmeňujúcom návrhu, ktorý som v mene skupiny poslancov Národnej rady Romana Vavríka, Jirka Malchárka...

 • Nemusíte čítať mená poslancov. Skupiny pätnástich poslancov, predpokladám, pán poslanec. Prosím, nech sa páči.

 • Môžeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za 109, zdržalo sa 25.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec, sú ešte ďalšie návrhy z rozpravy?

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v treťom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 136 poslancov, za 90, proti 1, zdržalo sa 44, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu. Otváram rozpravu, pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako o celku s odporúčaním gestorského výboru...

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za 84, proti 3, zdržalo sa 47.

  Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Hurbanovi.

  Páni poslanci, tým sme odhlasovali všetky doteraz prerokované vládne a poslanecké návrhy zákonov.

  Teraz pristúpime k opakovanej voľbe kandidátov na vymenovanie za člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím teraz uvedených overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie pánov poslancov, aby sa zúčastnili na tajnej voľbe kandidátov na členov Regulačnej rady úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Vyhlasujem začiatok tajného hlasovania.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pokračovanie rokovania o 10.45 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa spýtať, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. A keďže, ako som sa dopočula, hlasy sú už spočítané, tak o päť minút...

 • Hlasy zo sály.

 • Prosím povereného overovateľa, aby oznámil snemovni výsledok tajnej voľby.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení páni kolegovia, pani kolegyne. Dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledku tajného hlasovania na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 109 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 109 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 109 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 102 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Karola Dvoráka hlasovalo za 71 poslancov, proti bolo 20 poslancov a zdržalo sa 11 poslancov.

  Za kandidáta Miroslava Kučeru hlasovalo za 22 poslancov, proti bolo 42 poslancov a zdržalo sa 38 poslancov.

  Za kandidáta Jána Micháleka hlasovalo za 5 poslancov, proti bolo 50 a zdržalo sa 47 poslancov.

  Na opakovanú voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní na vymenovanie za člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol schválený Karol Dvorák.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v opakovanom tajnom hlasovaní schválila Karola Dvoráka na vymenovanie prezidentom Slovenskej republiky za člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v rokovaní budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. 5. 1980. Návrh vlády ste dostali ako tlač 295, spoločnú správu výborov máte ako tlač 295a.

  Návrh odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič.

  Prosím, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády uviedol v druhom čítaní návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. 5. 1980. Protokol 1999 podpísala Slovenská republika dňa 3. 6. 1999 vo Vilniuse spolu s ďalšími 21 členskými štátmi na základe uznesenia vlády č. 403/1999.

  Protokol 1999 rozširuje súčasne platný okruh pôsobnosti Dohovoru COTIF v oblasti medzinárodného prepravného práva aj o oblasti využívania železničnej infraštruktúry, používania železničných vozidiel, vyhlasovania záväzných technických noriem a predpisov a schvaľovania železničných vozidiel a ostatného železničného materiálu pre medzinárodnú železničnú dopravu, pričom zohľadňuje v plnom rozsahu platné smernice Európskej únie.

  Na základe zmien a doplnení legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 schválila vláda na svojom zasadnutí dňa 5. júna 2003 svojím uznesením č. 875 doložku prednosti Protokolu 1999 pred zákonmi Slovenskej republiky. Táto doložka tvorí súčasť materiálu.

  Zároveň mi dovoľte doplniť predkladaciu správu k materiálu aktuálnou informáciou, že k novému Dohovoru COTIF na základe jeho článku 38 chce pristúpiť Európska únia, čo je však možné až po vstupe Protokolu 1999 do platnosti. Preto Európska únia vyzvala svoje členské štáty o urýchlenie ratifikačného procesu. To platí aj pre Slovenskú republiku ako kandidátsky štát. Protokol 1999 nadobudne platnosť, ak ho ratifikujú dve tretiny členských štátov, t. j. 27 štátov. Doteraz ho ratifikovalo 12 členských štátov COTIF. Je reálny predpoklad, že urýchlením ratifikačného procesu vstúpi do platnosti ešte v roku 2004.

  Zároveň vás, vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím o vyslovenie súhlasu s Protokolom 1999.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím určeného spoločného spravodajcu pána Vladimíra Ďaďa, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predsedom Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 293 z 8. júla 2003 bol pridelený návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s tým, že na rokovaní Národnej rady podá správu o výsledku rokovania.

  Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač a zaujali k nej nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh 3. septembra a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Podobne postupoval hospodársky výbor, ktorý prerokoval tento návrh 26. augusta a prijal obdobné uznesenie. Gestorský výbor prerokoval a schválil spoločnú správu výborov 5. septembra 2003 a uznesením poveril spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov, v ktorej odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave, tlač 295.

  Prosím vás pani podpredsedníčka, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden poslanec. Pán Maxon, hlásite sa ústne do rozpravy? Faktickú? Máte tam P.

  Prosím, zapnite mikrofón pánovi poslancovi Maxonovi.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, týka sa tento protokol aj Stropkova?

 • Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Hlasovať budeme o 12.00 hodine, tak ako sme sa pôvodne dohodli.

  Pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona máte ako tlač 243, spoločnú správu výborov ako tlač 243a.

  Prosím ministra zdravotníctva pána Rudolfa Zajaca, aby vládny návrh zákon odôvodnil.

 • Vážená pani podpredsedníčka, pani poslankyne, páni poslanci. Predkladáme vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti s tým, že návrh zákona je vypracovaný v súlade s uznesením vlády č. 1286 z 28. novembra 2002 o správe o stave prístupových rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou. Účelom predloženého návrhu zákona je dokončenie procesu aproximácie práva Európskej únie v oblasti uznávania odborných kvalifikácií. Zmeny premietnuté do vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v regulovaných zdravotníckych povolaniach zo záväzkov obsiahnutých v hodnotiacej správe poradného orgánu Európskej komisie TAIEX a jeho misie v Slovenskej republike, kde sa hodnotil stav aproximácie práva Európskej únie v kapitole 2 Slobodný pohyb osôb a so záväzkom, že na základe rokovania zástupcov ministerstiev školstva a zdravotníctva zo dňa 6. septembra 2002 v Bruseli príde k týmto technickým adaptáciám.

  Účelom navrhovaných zmien je čo najviac uľahčiť prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky občanom, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v štátoch európskeho hospodárskeho priestoru tak, aby získaná odborná spôsobilosť bola rovnocenná odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania získavanej na území Slovenskej republiky.

  Návrh zákona bol dňa 28. februára 2003 prerokovaný a schválený bez pripomienok Radou hospodárskeho a sociálnej dohody Slovenskej republiky.

  Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala a schválila s pripomienkami 22. apríla a vláda Slovenskej republiky schválila tento zákon na svojom rokovaní 14. mája.

  Následne po ďalšej kontrole prístupových rokovaní Európskej únie sme v spolupráci s poslancami zdravotníckeho výboru boli nútení z rozhodnutia Európskej únie požiadať parlament o umožnenie takýchto istých výhod aj pre ďalších deväť pristupujúcich krajín Európskej únie. Preto sa vám dostane na stôl v rámci druhého čítania rozsiahla správa gestorského výboru s 81 pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré rešpektujú práva deviatich ďalších krajín, ktoré s nami budú vstupovať do Európskej únie, také isté práva na slobodný pohyb a uznávanie vzdelávania, aké majú dnešné krajiny.

  Ďakujem za pozornosť. Prosím o vašu podporu.

 • Ďakujem, pán minister. Slovo má spoločný spravodajca z výboru pre zdravotníctvo pán poslanec Viliam Novotný. Prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 330 z 19. júna 2003 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 243, v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 citovaného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, uznesenie č. 198 z 2. septembra 2003, Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá uznesenie č. 101 z 5. septembra a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesenie č. 58 z 2. septembra. Všetky uvedené výbory súhlasili s predloženým návrhom zákona s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi pripomienkami. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplýva 67 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré máte uvedené v časti 4 spoločnej správy, preto ich nebudem čítať.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať en bloc o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch uvedených pod č. 1 až 67 s odporúčaním schváliť ich. Gestorský výbor ďalej poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, teda gestorským výborom č. 63 z 10. septembra 2003.

  Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil žiaden z poslancov. Prosím, ak máte záujem, prihláste sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto návrhu.

  Nasleduje druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže. Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 244, informáciu o prerokovaní návrhu vo výboroch ako tlač 244a.

  Prosím ministra školstva pána Martina Fronca, aby návrh zákona odôvodnil.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci. Návrh zákona predkladá vláda Slovenskej republiky v súlade s § 16 zákona č. 189 o Fonde detí a mládeže. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 872 z 25. októbra 2000 schválila koncepciu nového spôsobu spravovania majetku bývalého Socialistického zväzu mládeže. Základným cieľom koncepcie bolo vytvoriť podmienky na maximálne zefektívnenie využívania tohto majetku v prospech detí a mládeže. V rokoch 2001 až 2003 Fond detí a mládeže túto koncepciu realizoval a o stave jej napĺňania pravidelne predkladal správy na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vo forme plánu práce a návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok a následne aj záverečnej správy o stave hospodárenia.

  Jedným zo spôsobov realizácie úloh koncepcie bola aj možnosť postupnej kapitalizácie majetku, respektíve jeho prevedenia z fondu do iného účinnejšieho systému jeho využívania. Po uskutočnení týchto krokov sa predpokladá postupný útlm v činnosti fondu a v roku 2001 Fond detí a mládeže začal uvedenú koncepciu realizovať s plánovaným ukončením celého procesu v roku 2003. V júli 2001 bola založená Nadácia mládeže Slovenska, ktorú založilo ministerstvo školstva, Rada mládeže Slovenska a Študentská rada vysokých škôl. Spôsob správy majetku bývalého SZM prostredníctvom nadácie je pre verejnosť jednoduchší a transparentnejší ako prostredníctvom fondu, ktorého aktivity boli a sú obmedzované tým, že je podnikateľských subjektom a platia naň všetky daňové povinnosti.

  Ak chcel fond vyhlásiť grantové konanie, mohol použiť len prostriedky, ktoré mu zostali po zdanení. Z poskytnutej podpory musel tiež odviesť daň z darovania. Tieto komplikácie spôsobili, že fond za svojej desaťročnej existencie nenapĺňa svoje základné poslanie - podporu práce s deťmi a mládežou a okrem zliav na prenájom priestorov niektorým neziskovým organizáciám v budove na Pražskej ulici v Bratislave neposkytol prakticky podporu.

  V súčasnom období je väčšia časť majetku fondu majetkom Nadácie mládeže Slovenska a nová forma spravovania prináša prvé výsledky. V tomto období je vyhlásené historicky prvé grantové konanie z prostriedkov, ktoré sa tvoria z majetku bývalého Socialistického zväzu mládeže. Majetok, ktorý po bezodplatnom prevode na Nadáciu mládeže Slovenska zostal vo Fonde detí a mládeže, je určený na ďalší odpredaj za účelom vytvorenia zdrojov na vyrovnanie záväzkov a vyplatenie opodstatnených požiadaviek bývalých nájomcov viažuce sa na zákon č. 220/2000 Z. z. vyplatených investícií na technické zhodnotenie budov. Z rozsahu odpredajov, ktoré Fond detí a mládeže v súčasnosti realizuje, je zrejmé, že v jeho správe je už len minimálny objem majetku štátu. Po odpredaji majetku sa stráca opodstatnenosť ďalšej existencie Fondu detí a mládeže.

  V máji 2003 Národná rada Slovenskej republiky schválila správu o hospodárení Fondu detí a mládeže za rok 2002. Súčasťou tejto správy bol aj výrok audítora, v ktorom sa konštatuje, že stav pohľadávok fondu je vyšší ako stav záväzkov. Situácia z pohľadu dneška je taká, že Fond detí a mládeže postupne vyrovnáva svoje záväzky, a je predpoklad, že do termínu jeho likvidácie bude proces ukončený a všetci veritelia budú vo svojich nárokoch uspokojení.

  Stav aktív a pasív, pre vašu informáciu, páni poslanci, fondu k 31. 7. 2003 je nasledovný: Aktíva 59 miliónov, z toho účet 021 budovy a stavby činia 34 miliónov. Pasíva 39 miliónov, z toho vyrovnanie technických zhodnotení budov predstavuje 29 miliónov. Predpokladáme, že po likvidácii Fondu detí a mládeže zostane likvidačný zostatok, ktorý by v zmysle predpokladu návrhu zákona bol príjmom štátneho rozpočtu a použil sa v prospech mládeže. Dovoľte mi, aby som ešte odcitoval záver vyjadrenia advokátskej kancelárie, kde som nechal urobiť analýzu vo vzťahu k pohľadávkam oprávneným, pretože často zaznievali pochybnosti o tom, ako sa potom vyrovná s pohľadávkami a či pohľadávky budú realizované.

  V závere tejto analýzy advokátskej poradne sa hovorí: „Zrušenie fondu sa vzhľadom na prechod práv a povinností nedotkne právnych vzťahov založených nájomnými zmluvami uzavretými medzi fondom a tretími osobami. Preto ich oprávnené záujmy nemôžu byť dotknuté.“ Zjednodušene povedané, s prevodom majetku na nadáciu prešli aj príslušné záväzky.

  Ďakujem, pani predsedajúca.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím spoločnú spravodajkyňu z výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá poslankyňu pani Evu Rusnákovú, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Predkladám informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže, tlač 244. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. júla 2003 č. 367 pridelila vládny návrh zákona, tlač 244, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol návrh zákona pridelený podľa § 75 ods. 2.

  Určené výbory k predmetnému návrhu zákona zaujali nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor NR SR odporúča Národnej rade vrátiť predmetný návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie. Výbor pre financie, rozpočet a menu a výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá uznesenia neschválili, nakoľko ich návrhy nezískali podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov výboru potrebnú podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov, a preto uznesením č. 110 poveril mňa ako členku výboru, aby som predložila túto informáciu a informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledkoch rokovania výborov, ktorým bol zákon pridelený. Súčasne ma poveril podľa § 80 ods. 2, aby som s predložením informácie navrhla ďalší postup.

  Pani predsedajúca, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Nech sa páči, kto má záujem, prihláste sa ústne do rozpravy. Pani poslankyňa Mušková.

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa Rusnáková, prihlásili ste sa aj do rozpravy? Áno, nech sa páči, a po nej pani poslankyňa Mušková. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy.

  Pani poslankyňa Rusnáková.

 • Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže. Tieto návrhy boli prerokúvané na zasadnutí výboru a napriek tomu, že výbor neprijal spoločnú správu, v ktorej by mohli byť prezentované, bol potrebný na ich predloženie spoločný podpis 15 poslancov, ktorý je prílohou týchto návrhov.

  V § 1 ods. 2 navrhujem doterajší ods. 3 označiť ako ods. 2 a doterajší ods. 2 označiť ako ods. 3. Zdôvodnenie: Ak sa v ods. 1 ustanovuje, že sa fond zrušuje, následne je potrebné ustanoviť, akým spôsobom sa zrušuje. Teda likvidáciou bez právneho nástupníctva, ako o tom hovorí ods. 2. Až následne je potrebné upraviť spôsob likvidácie.

  Druhý návrh. V § 1 k novo označenému ods. 3. Odsek 3 znie: „Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (odkaz na č. 1); ustanovenia § 71 ods. 1 prvá až siedma veta a § 71 ods. 5 osobitného predpisu (odkaz na č. 1) sa nepoužijú.“ Ide o preformuláciu ustanovenia. Na likvidáciu fondu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. Zákon totiž neupravuje osobitne spôsob výkonu likvidácie s výnimkami ustanovenými v zákone. Ďalej sa pozitívne vymedzuje, ktoré ustanovenia sa nepoužijú bez toho, aby sa v texte zákona preberal názov iného zákona.

  Tretí návrh. V § 1 ods. 4. V odseku 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu vstupu do likvidácie“. Návrh zákona neobsahuje určenie, kedy má minister vymenovať likvidátora. Preto sa navrhuje spresnenie, a to dňom vstupu do likvidácie.

  Štvrtý návrh. V § 2 ods. 1. V odseku 1 sa slová „Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo)“ nahrádzajú slovami „ministrovi“. Likvidátor má plniť povinnosti ustanovené v Obchodnom zákonníku voči ministerstvu, ale za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi. Podľa názoru skupiny poslancov, keďže nejde o prípad štátneho fondu a fond nie je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, funkcia spoločníka pri likvidácii fondu podľa Obchodného zákonníka má patriť ministrovi, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie. Okrem toho poukazujeme, že použitý odkaz v poznámke pod čiarou je nesprávny, lebo neobsahuje povinnosti spoločníka.

  Piaty návrh. V § 2 ods. 3. V odseku 3 sa slová „predloží ministerstvu“ nahrádzajú slovami „predloží ministrovi“. Ide o úpravu, ktorá je v nadväznosti na štvrtý návrh, ktorý som predkladala pred chvíľkou.

  Šiesty návrh. V § 2 ods. 3. V odseku 3 sa slová „plán likvidácie“ nahrádzajú slovami „časový plán likvidácie“ a vypúšťajú sa slová „plán speňažovania majetku“. Zdôvodnenie: Vloženým slovom „časový“ sa bližšie špecifikuje plán likvidácie. Slová „plán speňažovania majetku“ sú v tomto texte neprimerané, lebo sa vzťahujú na konkurzné právo, a nie na likvidáciu.

  Siedmy návrh. V § 2 navrhujem doplniť nové odseky 4 a 5, ktoré znejú: Štvrtý odsek. „Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú uzávierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie fondu a predloží ju ministrovi na schválenie. Majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie, sa stáva príjmom štátneho rozpočtu.“ Zdôvodnenie: Z dôvodu, že Obchodný zákonník v § 75 ods. 1 podmieňuje ukončenie procesu likvidácie predložením účtovnej uzávierky a konečnej správy o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku spoločníkom alebo príslušnému orgánu spoločnosti na odsúhlasenie, navrhujem, aby v zmysle § 2 ods. 1 navrhovaného zákona týmto subjektom bol minister. Vzhľadom na skutočnosť, že fond nie je typická obchodná spoločnosť so spoločníkmi, navrhujem, aby majetkový zostatok po vyplatení všetkých záväzkov, ktorý vyplynul z likvidácie, bol príjmom štátneho rozpočtu.

  Piaty odsek. „Likvidátor do 90 dní od schválenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie podá registrovanému súdu návrh na výmaz fondu z Obchodného registra.“ Zdôvodnenie: Ide o konečný krok v likvidácii, a to je podanie žiadosti o výmaz z obchodného registra a uloženie účtovnej uzávierky a konečnej správy o priebehu likvidácie do zbierky listín.

  Posledný ôsmy návrh. V § 1 ods. 1 a v § 4 slová „1. septembra 2003“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra 2003“. Je potrebné účinnosť zákona upraviť vzhľadom na časové súvislosti jeho prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vážená snemovňa, týmito pozmeňujúcimi návrhmi skupina poslancov upravuje tie potreby, ktoré vyplynuli aj z návrhov legislatívneho odboru Národnej rady a z tých námietok, ktoré vzišli z rozpravy ohľadom doplnenia návrhu zákona takými legislatívnymi opatreniami, aby bola likvidácia presne určená a presne vymedzená v tých oblastiach, ktoré neboli dostatočne spracované.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Mušková.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená Národná rada, vážený pán minister. Pri prvom čítaní o predloženom návrhu zákona som vystúpila s vážnymi pripomienkami týkajúcimi sa nielen doterajšieho hospodárenia priamo vo fonde, ale aj nezákonného vzniku nadácie, ktorá prevzala majetok detí a mládeže v hodnote blízko miliardy za jednu Sk.

  Kým v minulosti, a to som vám minule sľúbila, že vám to poviem, Fond detí a mládeže poskytoval pre deti a mládež približne 10 miliónov Sk ročne, a to priamo formou peňažných darov a refinancovania, čo bolo tiež asi 1 milión korún ročne, ale i nepriamo vydávaním a dotovaním mládežníckych časopisov. Podporovali sa kultúrne aktivity rómskej mládeže, Divadlo Romatan, spolupracovalo s protidrogovým Fondom detí a mládeže, mladé rodiny mali zľavy pri ubytovaní v zariadeniach, ktoré spravoval Fond detí a mládeže.

  V minulom volebnom období však fond už neposkytoval tieto dotácie mládežníckym organizáciám a neposkytoval ani žiadne iné financie. Nadácia dnes predáva majetok vraj posúdený súdnym znalcom bez kontroly verejnosti, bez možnosti kontroly Národnou radou, ktorá kedysi takouto možnosťou disponovala.

  Predložený návrh zákona má vážne legislatívne nedostatky, pre ktoré nebol odporúčaný ani jedným z troch výborov, ktoré tento návrh zákona prerokúvali. Gestorský výbor si dokonca osvojil uznesenie ústavnoprávneho výboru, aby bol tento návrh zákona vrátený na dopracovanie navrhovateľovi. Rozhodol tak napriek tomu, že dnes predložené, tak ako pani poslankyňa povedala, pozmeňujúce návrhy odborom legislatívy Národnej rady čiastočne zlepšujúce návrh zákona, ale nie dostatočne tak, aby tieto tri výbory súhlasili. Opakujem, ani jeden z troch výborov neodporučil, aby tento návrh zákona bol schválený, pretože je v rozpore s nálezom Ústavného súdu.

  Pán minister síce povedal, že je predpoklad, že aktíva a pasíva fondu budú vyrovnané, ale predpoklad nie je istota. A preto vás prosím, aby ste tento návrh zákona neschválili.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa k rozprave vyjadriť. Nech sa páči.

 • Veľmi krátko k pripomienkam, ktoré predniesla skupina poslancov a ktoré tlmočila pani poslankyňa Rusnáková, akceptujem.

  Čo sa týka pripomienky pani poslankyne Muškovej. Vláda v auguste roku 2002 urobila tento prevod a podľa môjho presvedčenia ho urobila v súlade s oprávnením, ktoré mala, a teda v súlade so zákonom.

  Ďakujem.

 • Pani spravodajkyňa, chcete sa ešte k rozprave vyjadriť. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Len jedna poznámka k informácii pani poslankyne Muškovej. Nie je pravda, že tri výbory odporučili vrátiť návrh zákona na dopracovanie, pani poslankyňa. Len jeden výbor odporučil vrátiť na dopracovanie, dva výbory uznesenie neschválili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračovať budeme druhým a tretím čítaním o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci. Návrh vlády máte, panie poslankyne a páni poslanci, ako tlač 307. Spoločnú správu výborov ako tlač 307a. Návrh vlády odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Palko.

  Prosím pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Úloha uzavrieť Zmluvu o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Europolom bola ministrovi vnútra uložená ako súčasť opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti terorizmu Európskej únie, Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 a ďalších relevantných dokumentov.

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci bola podpísaná za slovenskú stranu ministrom vnútra a za Europol jeho riaditeľom Jurgenom Storbeckom 13. júna 2003 v Bratislave. Zmluva upravuje spoluprácu vo vymedzených oblastiach boja proti trestnej činnosti, spôsob určenia kontaktného miesta a príslušných orgánov, vzájomné poskytovanie informácií, ustanovuje úlohy, práva a povinnosti styčných dôstojníkov Slovenskej republiky a styčných dôstojníkov Europolu, zodpovednosť, urovnávanie sporov a právny režim zmluvy.

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci bola prerokovaná ústavnoprávnym výborom, výborom pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a výborom pre obranu a bezpečnosť, ktoré sa zhodli, že zmluva vyžaduje pred ratifikáciou vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a ide o zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Po zohľadnení významu uvedeného opatrenia v oblasti prevencie a boja s trestnou činnosťou s konštatovaním, že predložený text zmluvy je v súlade so zahraničnou politickou orientáciou Slovenskej republiky, jej právnym poriadkom, so všeobecnými normami a zásadami medzinárodného práva, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov, odporúčam vysloviť súhlas so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Jána Patakyho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona.

 • Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Správa Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci. Dostali ste to pod tlačou č. 307.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 318 z 5. augusta 2003 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.

  Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetnú zmluvu prerokovali, odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, po prvé, vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci, po druhé, rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky schválil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré bude prílohou tejto správy.

  Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto do rozpravy. Nech sa páči, hláste sa ústne do rozpravy. Pán spravodajca, chcete v rozprave vystúpiť? Nie. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona máte ako tlač 281, spoločnú správu ako tlač 281a.

  Prosím ministra pôdohospodárstva pána Zsolta Simona, aby vládny návrh zákona uviedol.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 428 si vám dovoľujem predložiť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní, takzvaný živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov.

  Cieľom vládneho návrhu zákona je spresnenie úpravy geodetických a kartografických činností a harmonizácia zákona so smernicami Rady Európskej únie. Ďalším cieľom návrhu je snaha zabezpečiť priestor na fungovanie významného geografického informačného systému garantujúceho potreby spoločnosti vyvarovať sa nehospodárnej duplicite, podporiť efektívne spracovanie informačnej infraštruktúry.

  Vzhľadom na tom, že súčasné trendy vedeckého a technického pokroku ovplyvňujú predmetnú oblasť činnosti, bolo potrebné zapracovať do návrhu nové možnosti informačných technológií. Spresnenie niektorých podmienok a povinností vykonávania geodetických a kartografických činností si vyžadovala doterajšia aplikačná prax. Návrh zákona rozdeľuje činnosti geodézie a kartografie podľa charakteru a významu prác pre štátnu správu a pre komerčnú sféru.

  Do skupiny činností vykonaných pre potreby štátnej správy patria najmä činnosti pre štátne geodetické katastrálne a kartografické dielo, budovanie, modernizácia a obnova geodetických základov, zakladanie a spracovanie katastra nehnuteľností, mapovanie na obdobie meračského operátu katastra nehnuteľností, tvorbu a aktualizáciu základných štátnych mapových diel, dokumentáciu výsledkov prác vykonaných v štátnom záujme a poskytovanie údajov z tejto dokumentácie.

  Do skupiny činností komerčno-podnikateľského charakteru patria napríklad geodetické činnosti v podrobných bodových poliach, tvorba tematických kartografických diel, odborno-tematické činnosti pre kataster nehnuteľností a genetické činnosti na účely výstavby.

  Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a vážení páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona, nakoľko jeho prijatím sa zabezpečí lepšie fungovanie významného geografického informačného systému, garantujúceho potreby spoločnosti a dôveru zahraničných partnerov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Slovo dávam spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo poslancovi Zoltánovi Horváthovi. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada uznesením č. 380 zo 4. júla 2003 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, tlač 281, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre pôdohospodárstvo a výboru pre verejnú správu. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výbor pre pôdohospodárstvo a výbor pre verejnú správu súhlasili a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ho s pripomienkami.

  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy čítať nebudem, nakoľko sú obsahom spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich a o bodoch spoločnej správy 2, 3 a 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, vás rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto do rozpravy. Otváram možnosť ústne sa prihlásiť. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z. Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 254, spoločnú správu ako tlač 254a.

  Poprosím teraz ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Dovoľujem si vám predložiť v rámci druhého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z, ktorý bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Predložený návrh zákona odstraňuje administratívnu náročnosť pri predkladaní návrhov na vydanie rozhodnutia o transformácii vláde a odstraňuje duplicitu v predkladaní dokumentov tvoriacich povinné náležitosti transformačného projektu a transformačného návrhu.

  Ďalej spresňuje postup oceňovania majetku, ktorý vkladá štát do neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, a určuje, čo je predmetom vkladu záujemcu. Definuje spôsob určenia hodnoty majetku, ktorý vkladá štát do neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Spresňuje poznámku pod čiarou v odkaze 11, nakoľko zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve bol zákonom č. 431/2001 Z. z. zrušený. Odstraňuje rozpor v údajoch, ktoré obsahuje zakladacia listina, ktorá je súčasťou transformačného projektu, a zosúlaďuje sa s § 6 písm. e) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. Určuje, že transformačný návrh, ktorým záujemca vstupuje do transformačného procesu, obsahuje okrem náležitostí uvedených v platnom znení zákona aj súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom, súpis hnuteľného majetku vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom. Pri oceňovaní sa postupuje podľa § 21 ods. 6 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. Ak vkladom záujemcu sú peňažné prostriedky, výšku peňažného vkladu záujemca preukazuje potvrdením banky o výške vkladu na vkladnej knižke alebo na účte.

  Ďalej odstraňuje duplicitné predkladanie náležitostí, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť transformačného projektu a transformačného návrhu podľa § 3 a § 4 platného znenia v etape predkladania návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii vláde zo strany ministerstva, a určuje, ktoré náležitosti má návrh na vydanie rozhodnutia obsahovať. Okrem iného aj určuje, že rozhodnutie o transformácii vláda zverejňuje v Obchodnom vestníku.

  Konštatujem, že predmetný návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, v ústavnoprávnom výbore a v gestorskom výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Všetky uvedené výbory predložený návrh zákona odsúhlasili. Pripomienky odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady k návrhu zákona sme v mene predkladateľa akceptovali.

  Prosím vás o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán minister. Slovo dávam spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánovi poslancovi Stanislavovi Janišovi.

  Prosím, pán poslanec, aby ste informovali Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby ste odôvodnili návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona č. 13/2002 Z. z., tlač 254. Národná rada pridelila predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie aj ako gestorskému. Iné výbory návrh zákona neprerokovali. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov a návrh zákona im bol pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

  Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak ako sú uvedené v časti 4 spoločnej správy, tlač 254a.

  Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie ako gestorský odporúča Národnej rade o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy hlasovať s odporúčaním schváliť ich, ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Súčasne ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a poveril ma právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec. Nech sa páči, môžete sa hlásiť ústne. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu nasledujú tri návrhy medzinárodných zmlúv týkajúcich sa Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode, tlače 304, 305 a 306.

  Navrhujem, aby po uvedení všetkých troch návrhov a vystúpení spoločného spravodajcu bola k uvedeným bodom zlúčená rozprava s tým, že o každom návrhu budeme hlasovať osobitne. Chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Ďakujem pekne.

  Prosím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií pána Pavla Prokopoviča, aby uviedol všetky tri návrhy.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som vám predložil najsamprv návrh na vyslovenie súhlasu s Dohodou doplňujúcou Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode.

  Predkladaný materiál obsahuje návrh zmeny, ktorá sa týka odstúpenia od Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode tých krajín CEFTA, ktoré sa stali členskými krajinami Európskej únie, ako aj návrh na zmenu depozitára, ktorým bude od 1. apríla 2004 vláda Bulharskej republiky. Dokument zahŕňa výsledky multilaterálnych rokovaní medzi zástupcami všetkých zmluvných strán CEFTA a jeho cieľom je vytvorenie právneho rámca, ktorý umožní legálne uskutočnenie obidvoch navrhovaných zmien.

  Slovenská republika oceňuje pozitívny vplyv desaťročného fungovania CEFTA, ktorá determinovala zvýšenie vzájomnej obchodnej výmeny medzi zmluvnými krajinami po rozpade RVHP. Jej pôsobenie politicky, ale predovšetkým hospodársky napomohlo začlenenie zmluvných strán CEFTA do európskych hospodárskych a politických štruktúr. Došlo k praktickému naplneniu tejto myšlienky ďalšieho rozširovania a prehlbovania hospodárskej spolupráce a procesu integrácie v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.

  Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 463/2003 zo dňa 11. júna 2003 súhlasila s uzavretím dohody, dohodu odsúhlasila a slávnostne podpísali poverení zástupcovia všetkých strán CEFTA dňa 4. júla 2003 v Blede v Slovinskej republike počas riadneho zasadnutia spoločného výboru. Uplatňovať sa začne najneskôr od 1. apríla 2004, pričom ukončenie vnútroštátnych legislatívnych postupov nevyhnutných na nadobudnutie jej platnosti si strany vzájomne notifikujú čo najskôr.

  Dohoda bola prerokovaná vo výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, vo výbore pre financie, rozpočet a menu a vo výbore pre pôdohospodárstvo. Všetky uvedené výbory uzatvorenie predmetnej dohody odsúhlasili.

  Ďalej mi dovoľte, aby som predložil návrh na vyslovenie súhlasu s Doplnkovým protokolom č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode. Predkladaný materiál odstraňuje technickú chybu, ktorá vznikla pri transformácii zmien vyplývajúcich zo zavedenia harmonizovaného systému 2002. V rámci sekcie pre pôvod tovaru Európskej komisie rozšírenej o účastníkov z krajín paneurópskej kumulácie pravidiel pôvodu tovaru všetky strany dospeli ku konsenzu, že uplatňovanie rovnakých pravidiel pôvodu tovaru musí byť jednotné nielen v európskych dohodách, ale aj vo všetkých dohodách o voľnom obchode medzi krajinami strednej a východnej Európy, čo v plnom rozsahu platí aj pre Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode.

  Slovenská republika vychádzajúc z Európskej dohody o pridružení predkladaným materiálom plní svoje eurointegračné povinnosti. Konsolidovaná verzia protokolu 4 Európskej dohody o pridružení, z obsahu ktorej vychádzal aj Doplnkový protokol č. 11 CEFTA, bola odsúhlasená v rámci sekcie pre pôvod tovarov Európskej komisie v druhej polovici roku 2001, platnosť však nadobudla až 1. marca 2002. Na tohtoročnom marcovom stretnutí štátnych tajomníkov v Ľubľane vedúci delegácií odsúhlasili, že technická chyba v položke 4114 bude v rámci CEFTA odstránená, preto stĺpec 3 zahrnuje okrem pôvodných položiek aj komodity 4107, 4112 a 4113 HS 2002.

  Zapracovaním uvedenej zmeny do tohto doplnkového protokolu sa medzi zmluvnými krajinami CEFTA dosiahla úplná harmonizácia podmienok určovania pravidiel pôvodu tovaru, čo je ďalším krokom k ich jednotnému uplatňovaniu v rámci všetkých krajín paneurópskej kumulácie pravidiel pôvodu tovaru.

  Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 464 zo dňa 11. júna 2003 súhlasila s uzatvorením tohto doplnkového protokolu. Protokol odsúhlasili a slávnostne podpísali poverení zástupcovia všetkých zmluvných strán 4. júla 2003 v Blede v Slovinskej republike. Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, vo výbore pre financie, rozpočet a menu a vo výbore pre pôdohospodárstvo. Všetky uvedené výbory uzatvorenie predmetného protokolu odsúhlasili.

  Ďalej mi dovoľte, aby som predložil návrh na vyslovenie súhlasu s Doplnkovým protokolom č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode. Z tohtoročných zasadnutí najvyšších predstaviteľov CEFTA vyplynula úloha týkajúca sa ďalšej liberalizácie agropotravinárskeho obchodu. V tomto duchu postupovali rokovania medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na jednej strane a Maďarskou republikou na strane druhej. Predkladaný materiál zahŕňa výsledky takmer polročných rokovaní expertov ministerstiev poľnohospodárstva a ministerstiev zodpovedných za zahraničný obchod. Jeho obsahom je ďalšia eliminácia colných sadzieb a odstránenie alebo zvýšenie colných kvót v obchode s agropotravinárskymi komoditami medzi týmito krajinami. Strany a dohodli aj na odstránení exportných dotácií na dodávky realizované pri nulovej colnej sadzbe.

  Slovenská republika spolu s Českou republikou a Maďarskou republikou sa v súvislosti s budúcoročným rozšírením Európskej únie snažia vytvoriť ďalšie zvýhodnené podnikateľské prostredie v obchodovaní s agropotravinárskymi komoditami v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode. Počas tohtoročných trilaterálnych rokovaní sme zlepšili podmienky na vývoz mnohých komodít.

  Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 526 zo dňa 25. júna 2003 súhlasila s uzavretím Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode. Protokol odsúhlasili a slávnostne podpísali poverení zástupcovia všetkých strán CEFTA dňa 4. júla na Blede v Slovinskej republike. Predbežne sa vykonáva od 15. júla 2003. Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, vo Výbore Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a vo výbore pre pôdohospodárstvo. Všetky uvedené výbory uzatvorenie predmetného protokolu odsúhlasili. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo požiadal o predloženie analýzy dosahu liberalizácie vyplývajúcej s realizácie Doplnkového protokolu č. 14 CEFTA. Z predmetnej analýzy, ktorá bola v dohodnutom termíne predložená, vyplýva, že uzatvorenie tohto protokolu bude mať pozitívny vplyv na vzájomnú obchodnú výmenu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci dovoľte mi, aby som vás požiadal o vyslovenie súhlasu s predloženými materiálmi.

  Ďakujem pekne.

 • Prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pána poslanca Vladimíra Ďaďa, aby informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o týchto návrhoch vlády.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia. Predkladám vám spoločnú zlúčenú správu výborov Národnej rady o prerokovaní Dohody doplňujúcej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode, tlač 304, Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, tlač 305, a Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, tlač 306.

  Predsedom Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 299 z 18. júla 2003 boli pridelené návrhy na vyslovenie súhlasu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Ako gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Uvedené výbory materiály pod číslami tlačí 304, 305 a 306 prerokovali takto. Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu 27. augusta, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo a privatizáciu takisto 27. augusta a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo 28. augusta. Všetky tieto výbory svojím uznesením odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby vyslovili súhlas s uvedenými materiálmi. Gestorský výbor prerokoval a schválil spoločnú správu výborov v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 5. septembra a uznesením poveril spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú zlúčenú správu výborov a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 88 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s materiálmi pod číslami tlačí 304, 305 a 306.

  Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu k uvedeným návrhom. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dohodli sme sa, že hlasovať o prerokovaných návrhoch zákonov sa bude o 12.00 hodine. Prosím najskôr, aby sme sa prezentovali, či bude dostatočná účasť na hlasovaní. Takže prosím, dámy a páni, aby sme prezentovali. Prítomných je 69 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je uznášaniaschopná. Prerušujem rokovanie Národnej rady do pondelka do 13.00 hodiny.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa Beňová. Prosím, zapnite mikrofón pani poslankyni Beňovej.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne a kolegovia, chcem pozvať členky a členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu na zasadnutie nášho výboru, ktoré sa bude konať v pondelok 22. 9. o 11.00 hodine v miestnosti č. 149a. Bude hneď po zasadnutí zahraničného výboru.

  Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 12.06 hodine.