• Po skončení 15. schôdze NR SR sa po prestávke začalo rokovanie 16. schôdze NR SR.

 • Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Panie poslankyne, páni poslanci. Pani poslankyňa Plháková, pán poslanec Galbavý, pán poslanec Minárik.

  Otváram rokovanie 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa. (Reakcia z pléna.) Nemôžem ukončiť to, čo sa ešte nezačalo, pán poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Konštatujem, že Národná rada je schopná uznášať sa.

  Chcem vás informovať, že na 16. schôdzi Národnej rady overovateľmi budú poslanci Jozef Šimko a Jaroslav Jaduš. Náhradníkmi Tomáš Galbavý a Jozef Hrdlička.

  Ďalej vás chcem informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní 16. schôdze požiadali poslanci Brhel, Danko, Džupa, Ďaďo, Elsner, Murgaš a Soboňa.

  Schôdzu som zvolal podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Chcem pripomenúť, že na základe týchto ustanovení nie je možné program schôdze dopĺňať ani meniť.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o programe 16. schôdze Národnej rady, ako ho máte uvedený v pozvánke, ktorú máte rozdanú v laviciach. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov, za 78, proti 2, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Na základe schváleného programu 16. schôdze pristúpime k rokovaniu v druhom a treťom čítaní o

  zákone z 19. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál prerokúvame ako tlač 310.

  Teraz poprosím predsedníčku výboru pre zdravotníctvo pani poslankyňu Annu Záborskú, aby informovala Národnú radu o stanovisku a odporúčaní gestorského výboru k vrátenému zákonu pánom prezidentom.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámila s informáciou o prerokovaní zákona z 19. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 272 o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade zákon z 19. júna na opätovné prerokovanie. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 296 z 10. júla 2003 rozhodol, aby tento vrátený návrh zákona bol prerokovaný v jednotlivých výboroch. Určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokovali vrátený zákon tieto výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo, ktorý je zároveň gestorským výborom.

  V druhej časti informácie máte uvedené návrhy pána prezidenta na zmenu v dvoch alternatívach. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon z 19. júna o ochrane zdravia ľudí, nesúhlasil s pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky a vyjadril súhlas so zákonom z 19. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval zákon č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov na opätovnom rokovaní 10. júla 2003.

  Spravodajkyňa odporučila hlasovať jednotlivo o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky – alternatíva I, alternatíva II. Za pripomienky prezidenta hlasovali 2 poslanci, proti 1 a 4 poslanci sa hlasovania zdržali. Spravodajkyňa ďalej dala návrh na hlasovanie, aby výbor vyjadril súhlas so zákonom z 19. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Za takýto návrh bolo 5 poslancov, 2 boli proti. Počet poslancov výboru je 11, prítomných bolo 7. Predsedníčka výboru konštatovala, že výbor neprijal ani v jednom prípade uznesenie podľa § 52 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 11. schôdzi 10. júla 2003. Výbor neschválil spoločnú správu výborov, lebo za návrh súhlasiť so znením spoločnej správy nevyslovila súhlas požadovaná väčšina členov výboru. Zároveň ma poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní vráteného zákona prezidentom Slovenskej republiky vo výboroch.

  Pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani predsedníčka, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Do rozpravy sa hlási pán poslanec Paška. To sú prihlášky ústne, pretože som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vraví sa, že skúsenosť je základom poznania, zvykne sa aj hovoriť, že opakovanie je matka múdrosti. V prípade zákona č. 272, ku ktorému vystupujem už asi piatykrát, ma to však vôbec neteší, ale dovoľte mi, aby som vzhľadom na to, že pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie túto právnu normu a vrátil ju z dôvodov, o ktorých som hovoril vo svojich vystúpeniach, aby som zaujal v mene poslaneckého klubu Smer postoj k opätovne prerokovanej právnej norme.

  Po prvýkrát v druhom čítaní som vystúpil a namietal som spôsob podľa nás neprípustného rozšírenia právnej normy o čl. 2 a 3, v ktorej rozšírili zákon o zákon č. 92 a o nepriamu novelu zákona č. 98 a zákona č. 140 o lieku. Po opätovnom vrátení som namietal možný výklad retroaktivity a podával som aj pozmeňujúci návrh, ktorý ste, ctené kolegyne a kolegovia, neprijali. Dnes máme pred sebou tlač vráteného zákona z legislatívy a od pána prezidenta, ktorá zohľadňuje obidva tieto dôvody.

  Dovoľte mi, aby som za poslanecký klub Smeru povedal, že budeme hlasovať za pripomienky pána prezidenta v plnom rozsahu. Navrhujem, aby sme prijali pripomienku pána prezidenta a vypustili úplne článok 3, ktorý nepriamo rozširuje zákon č. 140 o lieku. Ak tento návrh neprejde, budeme za poslanecký klub Smer podporovať druhý návrh pána prezidenta, a to aby sa paragrafové znenie zákona č. 140 rozšírilo o znenie, ktorým by sa zabránilo možnému výkladu retroaktivity.

  A na záver, keďže vo výbore prebehla pomerne emotívna diskusia alebo výmena názorov medzi mnou a pánom ministrom, a keďže aj na minulom prerokúvaní zákona som sa dostal do polohy lobistu, ale zdá sa, že je to metóda, ktorú pán minister s obľubou používa voči všetkým svojim oponentom v rámci akéhokoľvek legislatívneho konania, chcem len dať ctenej snemovni do pozornosti, že ak naozaj rovnakými argumentmi argumentujú poslanci, ak argumentujú legislatívci a ak rovnaké argumenty prídu aj od pána prezidenta, tak naozaj sme všetci lobisti?

  Ďakujem vám pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, aby ste teraz uvádzali jednotlivé návrhy v poradí tak, ako pán prezident vo svojich námietkach, ktoré uviedol vo svojom rozhodnutí v dvoch alternatívach, ste navrhli hlasovať v poradí tak, ako boli uvedené v rozhodnutí pána prezidenta.

  Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, chcem informovať, že na prijatie zákona, ako aj námietok, ktoré pán prezident vo svojom rozhodnutí uviedol, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Galbavý, prosím, aby ste... Páni poslanci, poslankyne, prosím o pozornosť, budeme hlasovať o návrhoch tak, ako ich bude uvádzať pani spoločná spravodajkyňa... Pán poslanec Galbavý! Tak, ako ich pán prezident uviedol vo svojom stanovisku a gestorský výbor vo svojej informácii pod číslom 310a.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o prvej alternatíve pána prezidenta: čl. 3 sa vypúšťa a doterajší čl. 4 sa označuje ako čl. 3.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov, za 36, proti 30...

  Pán podpredseda, prosím vás, nevidím na svetelnú tabuľu.

  ... zdržalo sa 47, tam nedovidím.

 • Smiech v sále.

 • Prvú námietku pána prezidenta sme neschválili. Pani poslankyňa, prosím druhú námietku.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o druhej alternatíve. Doterajší text čl. 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa za bod 2, ktorý znie: „za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:“ – máme v informácii.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o druhej námietke pána prezidenta.

 • Smiech v sále.

 • Páni poslanci, prosím trošku vážnosti.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov, za 38, proti 9, zdržalo sa 67, nehlasoval 1.

  Pripomienku pod bodom 2 pána prezidenta sme neschválili.

 • Pán predseda, to boli všetky pripomienky. Keďže výbor neprijal platné uznesenie, dávam návrh, aby sme prerokovali tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď. Dajte o tom hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne a predsedníčky výboru prerokovať zákon v treťom čítaní ihneď. Predsedníčka žiadala o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov, za 81, proti 18, zdržali sa 4, nehlasovalo 6.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či niekto z poslancov chce podať podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku pozmeňujúci návrh. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Páni poslanci, budeme hlasovať teraz o vrátenom zákone ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Chcem opäť pripomenúť, že na schválenie zákona, ktorý je vrátený na opätovné prerokovanie, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 76. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov, za 77, proti 35, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní návrh zákona o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov schválila.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  zákon z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné...

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj, páni poslanci.

  ... prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý máme ako tlač 311.

  Prosím teraz pána poslanca Mikuša, ktorého poveril gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, aby Národnú radu informoval o rokovaní o vrátenom návrhu zákona v gestorskom výbore, ako aj o stanovisku ústavnoprávneho výboru, ktorému bol na prerokovanie pridelený. Pán poslanec Mikuš.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou prerokovania zákona z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 312), v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 298 z 10. júla 2003 pridelil zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  K predmetnému zákonu výbory prijali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu neschválil predložený návrh uznesenia, ktorým sa navrhovalo schváliť zákon v znení zmien predložených prezidentom Slovenskej republiky, keďže nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Gestorský výbor na základe stanovísk k predmetnému návrhu zákona, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení z 27. júna 2003.

  Výbor určil poslanca Jozefa Mikuša za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o zmenách, ktoré vyplynú z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Ďakujem, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Prosím, pán poslanec, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nikto ústne. Keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie o vrátenom zákone pánom prezidentom na opätovné prerokovanie zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste neopúšťali rokovaciu sálu.

  ... v znení neskorších predpisov. A zároveň prosím pána poslanca Mikuša, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie o pripomienkach pána prezidenta, ktoré sú uvedené v rozhodnutí prezidenta z 10. júla o vrátení zákona.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že štyri návrhy pána prezidenta sa týkajú sadzieb dane z pridanej hodnoty, navrhujem, aby sa hlasovalo o všetkých návrhoch naraz, en bloc. Teraz ich prečítam. Prvá, v čl. 1 sa vypúšťajú body 3 až 9, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 26, 34, 36 a 38. Doterajšie body 10, 12, 14, 17 až 20, 23 až 25, 27 až 33, 35 a bod 37 sa označujú ako body 3 až 21.

 • Pán poslanec, budeme musieť hlasovať o každej pripomienky pána prezidenta jednotlivo, nemôžeme hlasovať o všetkých naraz, takže najskôr... Nemusíte čítať, páni poslanci majú rozdané v laviciach pripomienky pána prezidenta.

  Prosím, teraz budeme hlasovať o prvej pripomienke, ktorá je uvedená pod bodom 3 vráteného návrhu pána prezidenta. Prezentujme sa, páni poslanci, a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné.

  Pán spoločný spravodajca, vy ste uviedli iný návrh ako návrh o minerálnych olejoch. Vy predkladáte pozmeňujúci návrh o dani z pridanej hodnoty, takže prosím, aby sme sa sústredili na prerokúvaný návrh.

 • Ruch v sále.

 • Hlasujeme o jedinej pripomienke pána prezidenta.

 • Pod bodom 3 je uvedená iba jedna pripomienka pána prezidenta. Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie). Prezentovalo sa 112 poslancov, za 34, proti 25, zdržalo sa 52, nehlasoval l.

  Neschválili sme pripomienku pána prezidenta k vrátenému zákonu o spotrebnej dani z minerálnych olejov.

  Prosím, pán spravodajca, môžeme pristúpiť...

 • Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu v treťom čítaní.

 • Pristúpime k tretiemu čítaniu o vrátenom zákone pánom prezidentom.

  Pýtam sa, či sa chce niekto z pánov poslancov prihlásiť do rozpravy a podať legislatívnotechnickú, pán poslanec, žiadnu inú. Prosím?

 • Reakcie z pléna.

 • Nie, nie, nie. V treťom čítaní môžeme podávať iba legislatívnotechnické návrhy na zmenu alebo jazykové a gramatické návrhy na zmenu. Prosím, takýto návrh nie je, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona vráteného pánom prezidentom ako o celku. Chcem znovu pripomenúť, že na jeho schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie). Prezentovalo sa 111 poslancov, za 78, proti 33.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila novelu zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní druhým a tretím čítaním o

  zákone z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 312.

  Poprosím teraz pána poslanca Mikuša, ktorého poveril gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, aby informoval Národnú radu o stavisku gestorského výboru k vrátenému zákonu pánom prezidentom na opätovné prerokovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou o prerokovaní daného zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o zákon č. 289/1995 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie.

  Predseda Národnej rady pridelil zákon dvom výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, ktorých stanoviská sú v spoločnej správe. Ústavnoprávny výbor odporúča pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení z 27. júna. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu neschválil predložený návrh uznesenia, ktorým sa navrhovalo schváliť zákon v znení zmien predložených prezidentom Slovenskej republiky, keďže nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, schváliť v pôvodnom znení z 27. júna.

  Zároveň výbor ma určil ako spoločného spravodajcu a poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o zmenách, ktoré vyplynú z rozpravy o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Ďakujem. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Otváram rozpravu, páni poslanci. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím pána poslanca Mikuša, aby teraz uviedol návrhy na hlasovanie o námietkach pána prezidenta, ktoré sú uvedené celkom v štyroch bodoch. Budeme hlasovať jednotlivo o každej námietke, ktoré sú uvedené v návrhu pána prezidenta pod bodom 3.

  Pán poslanec Mikuš, teraz budeme hlasovať o prvej, kde pán prezident navrhuje vypustiť body tak, ako sú uvedené v písomnom zdôvodnení. Môžeme hlasovať o prvej.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o prvej námietke pána prezidenta.

  (Hlasovanie). Prezentovalo sa 111 poslancov, za 33, proti 23, zdržalo sa 54, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že prvú námietku pána prezidenta sme neschválili.

  Teraz budeme hlasovať o druhej, ktorá je v článku 1 pod bodom 8 v § 20 ods. 7. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o druhej námietke pána prezidenta. Pán poslanec Hort.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov, za 34, proti 22, zdržalo sa 56, nehlasoval 1.

  Neschválili sme námietku pod bodom 2.

  Pristúpime k hlasovaniu o námietke pod bodom 3, ktorá smeruje k čl. I bodu 21 § 55 písm. f), ktorý pán prezident namieta. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov, za 36, proti 18, zdržalo sa 60.

  Návrh sme neschválili.

  Zostáva nám hlasovať o poslednej námietke pána prezidenta uvedenej pod bodom 4 k čl. III, ktorá sa týka lehoty účinnosti zákona bodov 9 až 12 a 21.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov, za 36, proti 20, zdržalo sa 56, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že námietku pod bodom 4 sme neschválili.

  Tým sme odhlasovali všetky námietky pána prezidenta, môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu, pán spoločný spravodajca.

 • Pán predseda, otvorte rozpravu v treťom čítaní.

 • Otváram rozpravu. Nedostal som žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o...

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, bola dohoda, ktorú som ohlásil plénu Národnej rady. Pristúpime k hlasovaniu o vrátenom návrhu zákona ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Na prijatie zákona, ako pri predchádzajúcich hlasovaniach, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov, za 78, proti 38.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila vrátený zákon prezidentom Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k rokovaniu o poslednom bode programu 16. schôdze Národnej rady, ktorým je

  návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Návrh ste dostali ako tlač 300.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, ako skončíme rokovanie o tomto bode programu, keďže sme pred dlhším obdobím, keď Národná rada rokovať nebude, chcel by som vám popriať príjemné prežitie dovolenky, trošku oddychu, načerpania nových síl, ktoré zrejme všetci potrebujeme, veľa zdravia a šťastný návrat na rokovanie Národnej rady, ktorá začne svoje jesenné zasadnutie 9. septembra. Prajem vám všetkým všetko dobré a príjemné prežitie dovoleniek a oddychu.

 • Teraz, páni poslanci, týmto ešte však neskončíme, aby ste sa nerozchádzali, pretože máme pred sebou bod návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc, ktorá sa uskutoční tajným hlasovaním. Preto poprosím pánov poslancov, aby venovali pozornosť tomuto návrhu.

  Poprosím teraz pána podpredsedu vlády, aby odôvodnil návrh vlády na voľbu na predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj. Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vládny návrh na voľbu doc. Ing. Antona Vavra, CSc., za predsedu Úradu pre štátnu pomoc. Tento návrh predkladám v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a v súvislosti s odvolaním Dr. Miroslava Hladíka z tejto funkcie. Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Teraz poprosím povereného člena výboru pre financie, rozpočet a menu Jozefa Mikuša, aby Národnej rade predložil správu gestorského výboru k návrhu vlády.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu z 3. júla 2003 k vládnemu návrhu na predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc a

  a) konštatuje, že predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 289 z 2. júla 2003 pridelil výboru prerokovať uvedený návrh s termínom ihneď;

  b) súhlasí s vládnym návrhom na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc Slovenskej republiky (tlač 300);

  c) určuje poslanca Jozefa Mikuša za spravodajcu výboru;

  d) poveruje spravodajcu výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky po zvolení predsedu úradu návrh uznesenia k jeho zaradeniu a platovým náležitostiam;

  Preto vás chcem poprosiť, ak by bol zvolený predseda, aby sme ešte zostali a odsúhlasili uznesenie.

  e) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uskutočniť voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc Slovenskej republiky tajným hlasovaním;

  f) ukladá predsedovi výboru informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.

  Pán predseda, môže prebehnúť tajná voľba.

 • Ďakujem, pán poslanec. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím naozaj o strpenie a chvíľku pozornosti.

  Teraz bude nasledovať tajná voľba predsedu Úradu pre štátnu pomoc. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete alternatívu „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa“. Panie poslankyne, páni poslanci, upravovať iným spôsobom hlasovací lístok znamená zneplatniť tento hlasovací lístok, preto venujte pozornosť úprave hlasovacieho lístka. Hlasujeme.

  (Akt tajnej voľby.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, páni poslanci, pýtam sa, či všetci prítomní a tí, ktorí chceli hlasovať, hlasovali? Ak nie, tak poprosím, aby sa zúčastnili hlasovania.

  Zároveň vás chcem požiadať o vaše stanovisko a vyjadrenie súhlasu, ak predseda Úradu pre štátnu pomoc bude zvolený, či Národná rada splnomocní mňa stanovením výšky platu pre predsedu Úradu pre štátnu pomoc, ktorá zo zákona patrí Národnej rade. Je všeobecný súhlas, páni poslanci?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Pokračovanie aktu tajnej voľby.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz porosím povereného overovateľa, aby informoval Národnú radu o výsledku tajnej voľby na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc. Z prostredia overovateľov prišla informácia, že zápisnica je vyhotovená.

 • Reakcia pléna.

 • Prosím?

  Poprosím pani poslankyňu Navrátilovú, aby z poverenia overovateľov informovala Národnú radu o výsledku tajnej voľby predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Navrátilová.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámila so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu Antona Vavra za predsedu Úradu pre štátnu pomoc, ktoré sa konalo dňa 10. 7. 2003.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu Antona Vavru za predsedu Úradu pre štátnu pomoc bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 77 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu Antona Vavra za predsedu Úradu pre štátnu pomoc všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 77 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné. Zo 75 platných hlasovacích lístkov hlasovalo za 70 poslancov, proti 1, zdržali sa 4 poslanci. Na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že Anton Vavro bol zvolený za predsedu Úradu pre štátnu pomoc. Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni za vyhlásenie výsledkov tajného hlasovania.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto bodom programu sme vyčerpali program 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú týmto vyhlasujem za skončenú.

  Ďakujem vám všetkým za účasť a ešte raz prajem príjemné prežitie letných dovoleniek. Dovidenia 9. septembra tohto roku.

 • Rokovanie 16. schôdze NR SR sa skončilo o 19.22 hodine.