• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás privítal na rokovaní 15. schôdze Národnej rady.

  Otváram piaty rokovací deň 15. schôdze Národnej rady.

  Chcem informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali pani poslankyňa Brestenská, páni poslanci Brhel, Danko, Džupa, Ďaďo, Elsner, Murgaš a Soboňa.

  Chcem vás ďalej informovať, že štvrtok je dňom s pravidelným bodom programu hodina otázok a odpovedí. Kancelária Národnej rady ma informovala, že včera do stanovenej lehoty nikto z poslancov nepoložil ani členom vlády, ani generálnemu prokurátorovi, ani predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu otázku, preto hodina otázok dnes sa neuskutoční.

  Budeme pokračovať v rokovaní bodom programu, tak ako je schválený v 15. schôdzi Národnej rady, a to je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990.

  Prosím teraz o slovo povereného spravodajcu výboru pre obranu a bezpečnosť pána predsedu výboru Kaliňáka. Prosím o slovo pána poslanca Kaliňáka. Pán poslanec Kaliňák nie je prítomný v rokovacej sále.

  Odporúčam, panie poslankyne, páni poslanci, aby sme pokračovali iným bodom programu, ktorým je

  vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu,

  ktorý prerokúvame v druhom čítaní.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca a predsedu ústavnoprávneho výboru Jána Drgonca, aby informoval Národnú radu o doterajšom priebehu rokovania o návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu a uvádzal jednotlivé hlasovania, keďže sme návrh zákona prerokovali v druhom čítaní a po prerokovaní sme uzatvorili rozpravu pred záverečným hlasovaním o jednotlivých návrhoch k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona. Nech sa páči, pán poslanec Drgonec.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, pripomínam len toľko, že v rozprave sa prerokoval vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu a gestorský výbor navrhol, aby sa o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovalo tak, aby sa hlasovalo spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22 s návrhom schváliť ich, spoločne o bodoch 3, 8, 16 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich a aby sa osobitne hlasovalo o bodoch 10, 17 a 20. Okrem toho zaznel pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Pavla Minárika, podľa ktorého sa po prvé v § 33 ods. 2 navrhuje pripojiť vetu: „Na politické strany alebo koalície, ktoré získali menej než 5 % platných hlasov, a na nimi získané platné hlasy sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov neprihliada.“ A po druhé tento pozmeňujúci návrh navrhuje v § 33 vypustiť odsek 3. To je toľko k výsledkom rozpravy.

  Teraz by som prosil, pán predseda, dajte hlasovať o jednotlivých bodoch.

 • Pán spoločný spravodajca, tak ako ste uviedli, budeme teraz na základe odporúčania gestorského výboru hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22 s odporúčaním gestorského výboru uvedené body zo spoločnej správy schváliť. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spoločný spravodajca s odporúčaním gestorského výboru prijať ich.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 123 za návrh, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte spoločne hlasovať o bodoch 3, 8 a 16 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bodoch 3, 8, 16 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ich neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 7 za, 90 proti, 26 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Teraz budeme hlasovať samostatne o bodoch, pán spoločný spravodajca.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 10.

 • Odporúča ho gestorský výbor neschváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 52 za, 50 proti, 22 sa zdržalo.

  Konštatujem, že bod 10 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Teraz dajte hlasovať o bode 17.

 • Odporúča ho gestorský výbor neschváliť. Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o bode 17 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 54 za, 14 proti, 52 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme bod 17 zo spoločnej správy.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 20.

 • Odporúča ho gestorský výbor neschváliť. Prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 50 za, 20 proti, 53 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Bod 20 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli podané v rozprave.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste ich uvádzali v poradí, ako boli predkladané.

 • Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Minárika.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 105 za návrh, 3 proti, 16 sa zdržalo.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Minárika sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, navrhujem, aby sme prešli do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán spoločný spravodajca, odporúča na základe uznesenia ústavnoprávneho výboru, aby sme pristúpili k prerokúvaniu návrhu zákona v treťom čítaní ihneď. Prosím, prezentujme sa hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 119 za návrh, 1 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k prerokúvaniu vládneho návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • S odporúčaním schváliť ho.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 111 za návrh, 13 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu schválila.

  Ďakujem pánovi poslancovi Drgoncovi.

  Prosím teraz o slovo pána podpredsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Romana Vavríka, ktorého poveril gestorský výbor, aby bol spravodajcom pri prerokúvaní bodu programu, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990.

  Prosím pána poslanca Vavríka, aby ako spoločný spravodajca uviedol návrh uznesenia k prerokúvanému návrhu na jeho schválenie. Nech sa páči, pán poslanec Vavrík.

 • Ďakujem, pán predseda. Ak by niekto niečo namietal, na úvod poviem, že pán predseda nášho výboru Kaliňák má naliehavý problém, preto tu nie je. Ale máme uznesenie nášho výboru, že keď niekto zo spravodajcov tu nie je, tak ho môže zastúpiť predseda alebo podpredseda výboru. Činím to tak teraz a predkladám plénu Národnej rady návrh na uznesenie Národnej rady k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990 (tlač 278).

  Navrhujem, pán predseda, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990.

  Pán predseda, dajte, prosím, o tom hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem upozorniť, že na schválenie uvedeného návrhu je potrebný podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 125 za návrh.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

  Prosím pani poslankyňu Dolník, aby ako poverená spravodajkyňa gestorským výborom uvádzala ďalší postup rokovania o tomto návrhu skupiny poslancov. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rozprave pán poslanec Jarjabek navrhol, aby Národná rada nepokračovala v prerokúvaní predmetného návrhu zákona. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať najprv o tomto návrhu.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Jarjabka nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 32 za, 64 proti, 28 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 87 za návrh, 18 proti, 22 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili do druhého čítania.

 • Ďalej teraz prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá, ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá s tým, že návrh prerokujú určené výbory v lehote do 28. augusta 2003 a gestorský výbor do 5. septembra 2003.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť návrh zákona na rokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 119 za návrh, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pani poslankyni Dolník za predkladanie návrhov.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Prosím, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh zákona, ktorý prerokúvame ako tlač 226, uviedol a odôvodnil pán podpredseda vlády a minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide o veľmi významnú novelizáciu základného procesného kódexu, ktorý upravuje civilné a obchodné konanie. A cieľom tejto novelizácie je, aby civilné konanie bolo efektívne, bolo menej formálne a tým pádom kratšie. Asi jeden z najväčších nešvárov našej justície je dĺžka súdneho konania. Toto je legislatívny predpoklad na to, aby súdne konanie mohlo byť kratšie a mohlo byť efektívnejšie.

  Návrh novelizácie posilňuje prvky kontradiktórnosti v civilnom konaní, posilňuje princíp neúplnej apelácie v konaní odvolacom a zároveň rieši problémy, ktoré sa vyskytli v rámci súdno-aplikačnej praxe. Predložený návrh zákona predovšetkým nanovo upravuje postup pri uplatňovaní námietok zaujatosti v rámci občianskeho súdneho konania. A obmedzuje konanie tých účastníkov konania, ktorí zneužívajú tento inštitút ako obštrukčný nástroj na zdržiavanie konanie. Návrh novely takisto odlišuje podania, ktoré by mohli byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, a ostatné podania. A upravuje postup súdu pri rokovaní o takýchto návrhoch. Návrh novelizácie zároveň rieši situáciu a postup súdu, keď sa dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život alebo priaznivý vývoj ohrozený alebo vážne narušený, pretože v dôsledku vypustenia § 46 zákona o rodine sa okresným úradom odobralo oprávnenie rozhodovať predbežným opatrením v prípadoch, o ktorých mohol rozhodovať výlučne súd.

  Dovoľte mi ešte sa stručne vyjadriť k spoločnej správe, z ktorej väčšinu pozmeňujúcich návrhov podporujem. Chcem sa však zastaviť pri niektorých z nich.

  Nesúhlasím s bodom 4 spoločnej správy, pretože pozmeňujúci návrh tu uvedený nekorešponduje so znením § 36 ods. 1, pretože v rámci § 36 ods. 1 sa zaviedol pojem „poverený zamestnanec súdu“, ktorý korešponduje aj s ústavným vymedzením, čiže nielen „vyšší súdny úradník“. Preto si myslím, že slová „vyšší súdny úradník“ je potrebné nahradiť slovami „poverený zamestnanec súdu“.

  Pri bode 10 by som rád podotkol, že slovné spojenie „osvedčenie nároku“ je zaužívané aj v rámci judikatúry Najvyššieho súdu a nie je dôvod ho meniť.

  Ale asi najdôležitejší je bod 18, kde navrhujeme, aby v prípadoch tzv. bagateľných deliktov, to znamená v civilnom konaní, v občianskoprávnych veciach, pokiaľ istina nepresahuje hodnotu polovice minimálnej mzdy a pri obchodno-právnych sporoch hodnotu minimálnej mzdy, bolo jednoinštančné konanie. Musím povedať, že cieľom tohto návrhu je spriechodniť justíciu. Je to návrh, ktorý je obvyklý aj v iných krajinách, kde sa pri tzv. bagateľných deliktoch upúšťa od opravných prostriedkov.

  Ja viem, že ústavnoprávny výbor zaujal iný názor. A tento názor rešpektujem. Samozrejme, systém opravných prostriedkov aj zužuje možnosť pre svojvôľu. Ale myslím si, že ide väčšinou o nie tak závažné kauzy, kde záujem na rýchlosti konania prevyšuje záujem na tom, aby bol prípad niekoľkokrát posudzovaný.

  Myslím, že možno v prvom kroku by bolo vhodné riešenie, keby sa v týchto prípadoch vylúčilo dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, pretože naozaj ide o spory, ktoré niekedy príliš zbytočne zaťažujú celý súdny systém.

  Ja by som v tejto súvislosti rád uviedol odporúčanie Výboru ministrov členským štátom o princípoch civilného konania určených na zlepšenie fungovania justície, kde v zásade č. 7 sa konštatuje, že aj keď je opravný prostriedok na vyššiu inštanciu základným právom, nemalo by sa brániť určitým obmedzeniam a určitým výnimkám, napr. práve v prípade, ak ide o spory nízkej hodnoty. Mnohé štáty Európy majú už stanovené limity, hodnoty predmetu konania, ktoré zabraňujú podaniu odvolania vo veciach nízkej hodnoty. A v súvislosti s tým preto my navrhujeme určenie objektívneho a ekonomického indexu, ktorým nespochybniteľne v našom prípade je minimálna mzda. Bol by som rád, keby sme mohli v diskusii sa tomu venovať. A ja osobne by som v tom minimálnejšom variante podporil ten krok, aby v týchto prípadoch aspoň bolo vylúčené podávanie mimoriadnych opravných prostriedkov, to znamená v civilnom konaní dovolania. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Miššíkovi, ktorého poveril gestorský výbor, aby informoval...

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Miššík, je nejaký problém? (Hlas z pléna.) Mám uznesenie výboru. Prvý je pán poslanec Miššík, druhý je pán poslanec Gál.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale záleží na tom, ako sa vy dvaja dohodnete, splnomocnenie je rovnakej sily.

  Nech sa páči, pán poslanec Gál, prosím, informujte Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu vo výboroch, ktorým bol návrh pridelený, ale aj o stanovisku a odporúčaní gestorského výboru. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážení kolegovia, prečítam vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 282 z 20. mája 2003 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 164 zo dňa 16. júna 2003 prerušil rokovanie. Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky odložiť rokovanie o predmetnom vládnom návrhu zákona z dôvodu, že k nemu nebolo priložené stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň odporučil požiadať vládu o jeho predloženie. 2. júla 2003 Súdna rada predložila svoje stanovisko, v ktorom neuplatnila proti navrhovanému zákonu žiadne výhrady ani pripomienky. Konštatovala, že predložený návrh je v súlade s rekodifikačnými zámermi modernizácie občianskeho súdneho procesu. Návrhom novely sa Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zaoberal následne 4. júla 2003.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 164a zo 4. júla 2003, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 122 z 11. júna 2003, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 94 z 12. júna 2003.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva dohromady 29 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Máte spoločnú správu, podľa mňa každý to má, tak nebudem ich čítať. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúča gestorský výbor hlasovať takto: spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29 s návrhom gestorského výboru schváliť ich, osobitne o bode 18 s návrhom gestorského výboru schváliť ho, osobitne o bode 15 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 188 zo 4. júla 2003.

  Skončil som, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa hlásia páni poslanci Ondriaš, Drgonec, Abelovský. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy, písomné prihlášky neboli.

  Nech sa páči, pán poslanec Ondriaš.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dámy a páni, predkladám pozmeňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh, ktorého zámerom je zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania. Predložený návrh zákona síce čiastočne napĺňa zámer predkladateľa a zohľadňuje praktické pripomienky zo strany sudcov, predkladateľa, zároveň ale zvyšuje možnosť korupcie zo strany sudcu, pretože mu umožňuje neobmedzene a nekontrolovateľne postupovať v súdnom konaní, aj keď sleduje len svoje osobné ciele. Okrem toho znevýhodňuje účastníkov konania z nižších sociálnych vrstiev. Preto predkladám nasledujúce pozmeňujúce návrhy a žiadam o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch samostatne hlasovať.

  V pôvodnom návrhu v bode 10 sa § 9 dopĺňa odsekom 3, v ktorom sa píše: „Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci.“ Dávam pozmeňujúci návrh 1: „Ustanovenie z predkladaného návrhu zákona navrhujem vypustiť.“

  Odôvodnenie. So znením uvedeným v návrhu vládneho návrhu zákona nesúhlasím. Navrhovaná právna úprava síce prispeje k urýchleniu súdneho konania, keď by mohlo dôjsť k neopodstatneným pochybnostiam o nezaujatosti sudcu, ale odoberie spornej strane právo domáhať sa nestranného súdneho konania. Súdno-aplikačná prax ukazuje, že námietky účastníkov v súdnom konaní, ktoré vyjadrujú nespokojnosť s procesnými postupmi sudcov, sú väčšinou opodstatnené, sudcovia v konaní často postupujú predpojato, arogantne a agresívne, neodôvodnene odoberajú slovo jednej zo sporných strán, odmietajú predkladané dôkazy, neobjektívne protokolujú výpovede sporných strán. Navrhované ustanovenie len zvýši už aj tak vysokú korupciu v súdnictve, o ktorej je presvedčená široká občianska verejnosť.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 12 § 15a ods. 2 znie: „Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti podľa odseku 1 najneskôr na prvom pojednávaní, ktorého sa zúčastnil sudca, o vylúčenie ktorého ide, alebo do 15 dní, od kedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Najneskôr môže účastník námietku podať len vtedy, ak ho súd nepoučí podľa odseku 1.“ Dávam pozmeňujúci návrh 2, v ktorom § 15a ods. 2 znie: „Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti podľa odseku 1, na pojednávaní ktorého sa zúčastnil sudca, o vylúčenie ktorého ide, alebo písomne do 15 dní, od kedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Dôvodom vylúčenia sudcu sú aj neodôvodnené prieťahy v konaní.“ Ostatné odseky sa prečíslujú.

  Odôvodnenie. Zaujatosť sudcu treba charakterizovať ako stav, keď je sudca osobne zainteresovaný na výsledku konania. Tým môžu byť aj neodôvodnené prieťahy v konaní. Sudca by mal byť vylúčený vždy, ak má na výsledku konania osobný záujem alebo má vopred také poznatky o veci, ktoré môžu ovplyvniť jeho nestrannosť v rozhodovaní. Preto je potrebné zachovať možnosť účastníkovi súdneho konania kedykoľvek, keď vznikne uňho pochybnosť o nezaujatosti a nestrannosti sudcu. Zneužívanie zo strany účastníka tu je znemožnené navrhovaným odsekom 4, podľa ktorého na opakované námietky podané z toho istého dôvodu súd neprihliadne, ak už o nich rozhodol.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 18 § 30 znie: „Účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.“ Dávam pozmeňujúci návrh 3, v ktorom § 30 znie: „Účastníkovi, ktorý bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov a od advokátskych trov, ustanoví sudca na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. V tejto možnosti súd účastníka poučí.“

  Odôvodnenie. Súčasné sociálno-ekonomické rozdiely v spoločnosti občanov žijúcich na hranici alebo pod hranicou chudoby neumožňujú domáhať sa svojich práv súdnou cestou, pretože nemajú finančné prostriedky nielen na súdne poplatky, ale ani na advokátske trovy. To zakladá nerovnosť občanov pred zákonom. Preto je potrebné, aby tieto náklady znášal štát.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 22 § 43 ods. 1 znie: „Sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo upravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať.“ Podávam pozmeňujúci návrh 4, v ktorom § 43 ods. 1 znie: „Sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podania doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní, a musí prihliadať na rozsah a zložitosť opravy a doplnenia podania. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať.“

  Odôvodnenie: Výzva daná súdom účastníkovi na opravu a doplnenie podania musí byť reálna nielen časovo, ale i vecne a rozsahom.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 28 § 53 ods. 1 znie: „Tomu, kto hrubo sťažuje postup konania najmä tým, že sa neustanoví na súd alebo neuposlúchne príkazy súdu, alebo kto poruší poriadok alebo kto urobí hrubo urážlivé podania, môže súd uložiť uznesením poriadkovú pokutu do výšky 25 000 korún.“ Podávam pozmeňujúci návrh 5, v ktorom § 53 ods. 1 znie: „Tomu, kto hrubo sťažuje postup konania najmä tým, že sa neustanoví na súd alebo neuposlúchne príkazy súdu alebo kto ruší poriadok alebo kto urobí hrubo urážlivé slová, môže súd uložiť uznesením poriadkovú pokutu do výšky 15 000 korún. Takéto konanie účastníka musí byť dokumentované jeho hlasom alebo písmom.“

  Odôvodnenie. Uvedené ustanovenie musí mať nielen sankčný, ale aj výchovný charakter. Jednoznačne musí byť preukázané takéto konanie účastníka a musí rešpektovať i súčasnú sociálnu nerovnosť občanov. Je dôvodná obava, že niektorí sudcovia budú toto uznesenie zneužívať v záujme dosiahnutia osobného cieľa súdneho konania.

  Prejdem k ďalšiemu návrhu. V pôvodnom návrhu v bode 29 sa v § 53 za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „Odsek 2: Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 môže súd uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 50 000 korún.“ Podávam pozmeňujúci návrh 6, v ktorom § 53 ods. 2 znie: „Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 môže súd uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 20 000 korún.“

  Odôvodnenie. Uvedené ustanovenie musí mať nielen sankčný, ale aj výchovný charakter, jednoznačne musí byť preukázané takéto konanie účastníka a musí rešpektovať i súčasnú sociálnu nerovnosť občanov. Je dôvodná obava, že niektorí sudcovia budú toto ustanovenie zneužívať v záujme dosiahnutia osobného cieľa súdneho konania.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 35 § 79 ods. 4 znie: „Návrh na začatie konania doručí súd ostatným účastníkom do vlastných rúk.“ Podávam pozmeňujúci návrh 7, v ktorom § 79 ods. 4 znie: „Návrh na začatie konania doručí súd ostatným účastníkom do vlastných rúk najneskôr do 30 dní od jeho doručenia súdu.“

  Odôvodnenie. Zo súdno-aplikačnej praxe vieme, že súdy často doručujú návrhy na začatie konania až po niekoľkých týždňoch i mesiacoch a stáva sa i to, že súd doručí účastníkovi predvolanie na pojednávanie bez doručenia návrhu na začatie konania.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 42 § 114 ods. 2 posledná veta znie: „Na konanie vyjadrenia určí predseda senátu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia uznesenia.“ Podávam pozmeňujúci návrh 8, v ktorom § 114 ods. 2 znie: „Na podanie vyjadrenia určí predseda senátu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia uznesenia a musí prihliadať na rozsah a zložitosť uloženej povinnosti.“

  Odôvodnenie. Výzva daná súdom účastníkovi na opravu a doplnenie vyjadrenia musí byť musí byť reálna nielen časovo, ale i vecne a rozsahom.

  Prejdem k ďalšiemu bodu. V pôvodnom návrhu v bode 44 § 115a znie: „Na pojednávanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak je možné vo veci rozhodnúť len na základe účastníkmi predložených listinných dôkazov a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné pojednávanie veci vzdali. To neplatí vo veciach uvedených v § 120 ods. 2.“ Dávam pozmeňujúci návrh 9: „Ustanovenia z predkladaného návrhu navrhujem vypustiť.“

  Odôvodnenie. S týmto znením uvedeným vo vládnom návrhu zákona nesúhlasím, pretože sa dá ľahko zneužiť.

  To je všetko, ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďalší ústne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Drgonec. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Dámy a páni, prichádzam s dvomi procesnými návrhmi, ktoré sa týkajú organizácie hlasovania. Po prvé, navrhujem, aby sa...

 • Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste teraz...

 • Navrhujem, aby sa samostatne hlasovalo o bode 4 z dôvodov terminologických, pretože pojem „vyšší súdny úradník“ nie je zhodný s inou úpravou návrhu a v záujme dosiahnutia zhodného právneho účinku je potrebné, aby sa používalo to isté označenie.

 • Pán poslanec, prepáčte, len preto, aby nedošlo k omylu, hovoríte o bode 4 zo spoločnej správy?

 • Áno.

  Teda druhý návrh sa týka opäť spoločnej správy, bodu 18. Tam je riešená otázka bagateľných sporov, o ktorých sa tu zmieňoval pán minister, a opravných prostriedkov. Podľa návrhu, tak ako je predložený, by sa mali vypustiť riadne aj mimoriadne opravné prostriedky, teda odvolanie aj dovolanie. Osobne som presvedčený, že právo na odvolanie je prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou spravodlivého procesu. Sú štáty, kde v sporoch zanedbateľnej hodnoty takýto postup nie je. Ale pripomínam, že každý štát nakladá s vlastným právnym poriadkom podľa reálneho stavu v tom-ktorom štáte.

  My vieme, že sú problémy s uplatňovaním súdnej moci alebo teda s rozhodovaním na strane niektorých sudcov. A preto si myslím, že zrušenie možnosti preskúmať prvostupňové rozhodnutie odvolaním môže viesť k zvýšeniu svojvoľnosti v činnosti sudcov a, povedzme si to na rovinu, k zvýšeniu korupcie, pretože nakoniec aj bagateľné spory môžu byť spory sériové, kde ja neviem niekto bude žalovať trebárs každého z 10 000 účastníkov pre 100 korún. Čiže tá bagateľnosť môže byť relatívna.

  A okrem toho sa nazdávam, že zrušením riadneho opravného prostriedku by sa Slovenská republika dostala k hrozbe nárastu ďalších konaní proti Slovenskej republike pred Európskym súdom pre ľudské práva z dôvodu porušovania čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

  A z oboch týchto dôvodov sa nazdávam, že odvolanie by malo byť zachované. Ale aby sme mohli rozhodnúť o tom, či rušíme len odvolanie alebo aj odvolanie a dovolanie alebo nerušíme nič, na to je potrebné, aby sa hlasovalo pri bode 18 spoločnej správy oddelene, v samostatnom hlasovaní zvlášť o tom, či sa vypúšťa bod 79 vládneho návrhu, a zvlášť o tom, či sa vypúšťa bod 98 vládneho návrhu. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Abelovský je posledný prihlásený ústne do rozpravy. Nech sa páči.

 • Pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, o časti, o ktorej som chcel hovoriť, hovoril pred chvíľkou JUDr. Drgonec. Ja len potvrdzujem tú skutočnosť, že ústavnoprávny výbor sa veľmi vážne zaoberal touto navrhovanou zmenou: vypustiť opravné prostriedky pri bagateľných sporoch. Som toho názoru, že návrh vlády v tomto smere nie je správny. V prvom rade bagateľný spor, aj keď je to uvedené v úvodzovkách, je možno bagateľný pre nás, ale určite nemusí byť bagateľný pre účastníkov konania. Dovolať sa pravdy na súde, či už ide o 100 korún alebo 1 000 korún, niekedy je pre človeka otázka zásadná. Je nesporné, že Slovenská republika má problémy pred Európskym súdom pre ľudské práva. A vypustenie tejto časti by v podstate znamenalo len potenciálne zvýšenie pravdepodobnosti, že znovu nebudeme úspešní v týchto sporoch. Ja len chcem poukázať na známy prípad, kde sa náš občan obrátil vo veci preskúmania nezákonnosti konania tunajších orgánov v súvislosti s tzv. blokovou pokutou 200 korún, ktorú podľa nášho právneho poriadku nie je možné preskúmať v opravnom prostriedku. A tomuto občanovi dal uvedený súd za pravdu. Takže ja myslím, že rozhodnutie ústavnoprávneho výboru v tejto časti je správne. A tiež budem hlasovať za to.

  Pokiaľ sa týka toho odvolania, dovolania, myslím, že je možné súhlasiť s tým, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok by sa v tejto časti ako možnosť mohlo vypustiť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Abelovský bol posledný prihlásený do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja sa najskôr vyjadrím k návrhom, ktoré podporujem, k tomu, čo navrhol pán poslanec Drgonec, aby sa hlasovalo samostatne o bode 4, pretože tam by inak vznikla, ak by bol schválený, disproporcia medzi § 36 ods. 1 a § 36 ods. 3. A potom je otvorená tá téma bagateľných sporov. A argumenty sú dobré, samozrejme, na obidvoch stranách, pretože vždy civilné konanie musí dosiahnuť nejaký balans, balans medzi tým, aby na jednej strane rozhodnutie bolo kvalitné a na druhej strane aby prišlo v adekvátnom čase. A ten balans nám sa zdal pri tzv. bagateľných sporoch, kde je spor nízkej hodnoty, byť taký, že tam postačuje jednoinštančné konanie. Ale v zásade, ak bude súhlas, konsenzus, že v prvom kroku to obmedzíme len na dovolacie konanie, že nebude prípustné dovolacie konanie, ja si myslím, že je to prvý krok správnym smerom.

  K pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Ondriaša musím povedať, že pri mnohých z nich mi nie je zrejmý ich účel. Nesúhlasím s nimi a vyjadrím sa k niektorým z nich.

  Napr. pri § 15a pán poslanec navrhuje, aby dôvodom vylúčenia sudcu boli aj neodôvodnené prieťahy v konaní. Vieme, že v justícii, je, žiaľ, aj mnoho prieťahov v konaní spôsobených objektívnymi skutočnosťami. Keď má sudca v oddelení 800 – 900 vecí a keby len táto skutočnosť mala byť dôvodom na podanie námietky zaujatosti, tak by sme nie skrátili súdne konanie, ale práve, naopak, výrazne ho predĺžili.

  Ďalší bod, napr. § 30 používa nesprávnu terminológiu. Občiansky súdny poriadok nepozná termín „advokátske trovy“, ale len „trovy právneho zastúpenia“.

  Pri poriadkovej pokute v navrhovanom § 53 ods. 2 navrhuje pán poslanec znížiť pokuty, čo sa mi zdá neadekvátne. Súd musí mať efektívnu možnosť, aby udržal na pojednávaní disciplínu. Ja som o tom presvedčený. V tomto nám aj mnohé inštitúcie vyčítajú, že súd takú efektívnu možnosť v súčasnosti nemá. Takisto sa tu navrhuje, že konanie účastníka, ktoré je dôvodom na uloženie poriadkovej pokuty, musí byť dokumentované jeho hlasom alebo písmom. U nás zatiaľ, žiaľ, sa nenahrávajú pojednávania. Takže si myslím, že to by bolo nemožné, proste to by bolo v takom prípade mŕtve ustanovenie, nebolo by vôbec možné uložiť poriadkovú pokutu.

  Na záver je pozmeňujúci návrh 9, kde sa navrhuje vypustiť ustanovenie, ktoré umožňuje rozhodnúť bez pojednávania vo veci samej, samozrejme, v prípade, ak účastníci konania súhlasia. Ja si myslím, že je to dôležité a správne ustanovenie, ktoré umožní zrýchliť konanie. Ideme vnucovať procesným stranám formu, v akej má súd rozhodovať? Veď to nemá zmysel, to nemá absolútny zmysel.

  Z týchto dôvodov s návrhmi, ktoré predložil pán poslanec Ondriaš, si dovoľujem vysloviť nesúhlas.

  Dovoľte mi na záver, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vás požiadať o podporu tohto návrhu novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorá môže byť tým prvým krokom v oblasti legislatívy, ktorý umožní rýchlejšie a efektívnejšie súdne konanie a to, aby spravodlivosť na Slovensku bola dosiahnuteľná skôr, ako je to v súčasnosti. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Chce sa k rozprave vyjadriť spravodajca? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže máme prerokovať ešte jeden bod programu, ktorého predkladateľom za vládu je takisto z poverenia vlády pán podpredseda vlády a minister spravodlivosti, odporúčam, aby sme prerokovali aj tento bod, tým, že pán minister ho uvedie, vystúpi spravodajca, bude rozprava a po prerokovaní tohto návrhu by sme hlasovali o obidvoch predkladaných vládnych návrhoch. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom. Ďakujem pekne.

  Prosím pána ministra, aby z poverenia vlády uviedol a odôvodnil

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokúvame v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, už pri prvom čítaní prebehla diskusia o navrhovaných novelách sudcovských zákonov, takže nebudem ju opakovať, prebehla veľmi kvalitná diskusia na pôde ústavnoprávneho výboru, ja by som sa skôr možno vyjadril veľmi stručne k bodom zo spoločnej správy, s ktorými súhlasím, to znamená s tými, ktoré odporúča ústavnoprávny výbor schváliť, okrem bodu 20, ktorý v našom návrhu dopĺňa § 116 ods. 2 písm. f). A dopĺňa ho o prípady, keď ide o exces pri rozhodovaní. To znamená, formuluje novú skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia v prípade, ak ide o svojvoľné rozhodnutie, ktoré je zjavne excesom v platnom práve. Samozrejme, je to možné formulovať presnejšie, tak aby tam bol aj určitý kvalifikovaný následok.

  Minulý parlament novelizáciou ústavy, prijatím sudcovského kódexu výrazným spôsobom zabezpečil po stránke inštitucionálnej nezávislosť súdnej moci. A to je strašne dôležité, aby nikto nemal možnosť vstupovať do rozhodovania súdu v merite veci. Ale nezávislosť nie je samoúčelná ani nie je privilégiom sudcov, nezávislosť je prostriedkom ochrany účastníkov konania a musí byť vždy do určitej miery vyvážená zodpovednosťou. A ja si myslím, že mechanizmus zodpovednosti musíme vedieť nájsť tak, aby bol kvalitný, aby bol vyvážený a aby smeroval k tomu, aby v perspektíve niekoľkých rokov naša justícia bola dôveryhodnou inštitúciou, dôveryhodným pilierom štátnej moci, pretože v opačnom prípade budú mať naši občania ambíciu, tendenciu riešiť svoje spory inou ako súdnou cestou. A som presvedčený, že to je v každom právnom štáte obrovská hrozba. Ďakujem, veľmi pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz prosím o slovo pána poslanca Ondrejku, ktorého poveril gestorský výbor, ústavnoprávny výbor, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku a odporúčaní ústavnoprávneho výboru. Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, panie poslankyne, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 284 z 20. mája 2003 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 165 zo 16. júna 2003 prerušil rokovanie o návrhu, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky odložiť rokovanie o predmetnom vládnom návrhu zákona z dôvodu, že k nemu nebolo priložené stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky. Zároveň odporučil požiadať vládu o jeho predloženie. 27. júna 2003 Súdna rada predložila svoje stanovisko, v ktorom vyjadrila nesúhlas s čl. II vládneho návrhu a navrhla určité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhom novely sa Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zaoberal následne 1. júla 2003 a 4. júla 2003.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 165a zo 4. júla 2003.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením č. 85 z 10. júna 2003.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť. Nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré ste dostali v spoločnej správe v poradí od 1 do 25. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúča gestorský výbor hlasovať takto: spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 s návrhom gestorského výboru schváliť ich, osobitne o bode 10 s návrhom gestorského výboru schváliť ho a osobitne o bode 25 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 189 zo 4. júla 2003.

  Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Pán poslanec Drgonec a pán poslanec Abelovský sa hlásia do rozpravy ústne. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Drgonec.

 • Dámy a páni, privádza ma sem pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, k tlači 227. Navrhujem, aby v čl. I. v bode 20 vládneho návrhu, v § 116 ods. 2 písm. f) znenie bolo nasledovne formulované: „svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadku, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok“.

  Dovoľte mi, aby som niekoľkými slovami vysvetlil podstatu tejto úpravy.

  Všeobecne známou skutočnosťou je, že nie vždy sudcovia rozhodujú v súlade s právnym poriadkom. Okrem toho priestoru, kde sudca v medziach zákona alebo v medziach právneho poriadku uplatňuje svoju úvahu, čo je absolútne legitímne, existujú aj také postupy a takí sudcovia, ktorí konajú absolútne svojvoľne, nezávisle od zákona tak, že zákon v skutočnosti popierajú. S prihliadnutím na túto okolnosť je nevyhnutné vytvárať určitý priestor na zodpovednosť sudcu a možnosť vstupu do jeho rozhodovacej činnosti. To je jedna stránka veci, ktorá je formulovaná slovami „svojvoľné rozhodnutie sudcu“, ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadku.

  Na druhej strane aj hodnotenie toho, čo je svojvoľné rozhodnutie, môže byť svojvoľné. V záujme vytvorenia istej právnej istoty sudcu sú tam potom podmienky, že ide len o také svojvoľné rozhodnutie, ktoré spôsobí značnú škodu alebo ktoré spôsobí iný obzvlášť závažný následok.

  Tieto dve podmienky sa vám môžu zdať všeobecné, tak by som na záver pripomenul jednu skutočnosť, že slová, s ktorými pracuje právo, sa vždy upresňujú cez prax, ktorá právnu úpravu aplikuje. A v právnom štáte sa tak deje cez kritériá, na základe ktorých sa hodnotí právna norma. V tomto prípade teda nevyhnutne v budúcnosti až dôjde k uplatneniu tejto úpravy, bude potrebné spomenúť nejaké kritériá, na základe ktorých sa hovorí alebo určí, ktoré správanie je svojvoľné, tak ako sa určí, čo znamená značná škoda alebo čo znamená obzvlášť závažný následok. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Abelovský.

 • Pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, myslím si, že pri prerokovaní tohto návrhu zákona sa podarilo veľmi dobrým spôsobom ho upraviť tak, aby bol skutočne priechodný v parlamente a aby na jednej strane aj odrážal názory a požiadavky stavovských organizácií sudcov, ktorí sa tiež spolupodieľali pri tvorbe tohto návrhu zákona. Preto aj návrh ústavnoprávneho výboru obsiahnutý v spoločnej správe, myslím si, obsahuje tie zmeny, ktoré je potrebné, aby vládny návrh zákona doznal, aby mohol byť v takejto podobe schválený.

  Troška ma prekvapil návrh skupiny poslancov z koalície, ktorí modifikujú znenie § 116 ods. 2 písm. f), kde kompromisne žiadajú určiť zodpovednosť sudcu za tzv. svojvoľné rozhodnutie. Základnou otázkou podľa mňa je otázka, že čo je svojvoľné rozhodnutie. Svojvoľné rozhodnutie prakticky sudca uplatňuje vždy, je viazaný, samozrejme, len ústavou a zákonmi. Aj formulácia, ktorá je tu zjavne v rozpore s právnym poriadkom, je podľa mňa vágna a môže znamenať pri interpretácii rôzne problémy a môže viesť k šikanovaniu sudcov, ktorí vyslovia právny názor, ktorý nebude konformný celkom s predstavami napr. ministerstva alebo orgánov, ktoré vykonávajú nad súdmi dozor. Je to podľa mňa už sama osebe veľmi nebezpečná formulácia. Pre nápravu chybných súdnych rozhodnutí vždy musia platiť výlučne procesné prostriedky, to znamená opravné prostriedky, ktoré umožňujú napraviť zlé rozhodnutie dobrým súdnym rozhodnutím vyššieho súdu. Nemôže takáto náprava spočívať v tom, že za nesprávny názor sudcu bude môcť byť a bude teda reálna možnosť disciplinárneho potrestania.

  Navrhovaný pozmeňujúci návrh zo strany poslancov vládnej koalície hovorí, to je prakticky tá nová vec v celom, „ak týmto rozhodnutím sudca spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok“. No podľa Občianskeho zákonníka je škoda to, čo sa dá vyčísliť v peniazoch. Chybné rozhodnutie alebo teda svojvoľné rozhodnutie vždy však spôsobí keď už nič iné, tak morálnu ujmu. Je otázne, či táto sa dá vyčísliť v peniazoch alebo nedá sa vyčísliť v peniazoch, a teda aj polemika o tom, či potom pri naplnení tejto jednej časti, ak bude prijatá táto zmena v sudcovskom zákone stavovskom, bude znamenať potom tiež aj zodpovednosť sudcu za takéto disciplinárne previnenie.

  Ja si myslím, že to pôvodné rozhodnutie, aby sa vypustila celá táto stať, bolo lepšie. A budem za to hlasovať. Ani tento pozmeňujúci návrh, ktorý pripravila skupina poslancov, hoci je kompromisný s pôvodným vládnym návrhom, ma nepresvedčil o tom, že jeho zaradenie do tohto návrhu zákona bude prínosom pre zvýšenie disciplíny sudcov. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister sa chce vyjadriť.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, milé pani poslankyne, páni poslanci, veľmi stručne. Myslím, že návrh, ktorý predložil pán poslanec Drgonec, je dobrý. Spresňuje vládny návrh a ja osobne ho podporujem.

  Musím povedať, že všetky rozhodnutia súdu podľa mojej mienky nie je možné podradiť pod termín „právny názor“. Ak sudca rozhodne napr. podľa neexistujúceho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ktoré zrušil už pred niekoľkými rokmi Ústavný súd, to nie je právny názor, lebo to ustanovenie v Občianskom súdnom poriadku jednoducho nie je. To je exces. A súhlasím s tým, že niekedy bude veľmi ťažké hľadať tú tenkú deliacu čiaru medzi právnym názorom na strane jednej a excesom na strane druhej. A tú tenkú čiaru budú hľadať vo svojej činnosti disciplinárne senáty, to je, myslím, dôležité povedať, ktoré bude menovať Súdna rada. To znamená, tá garancia voči zneužitiu tam celkom adekvátne je. Ale povedať, že to je len tenká čiara, a preto ju vôbec nehľadajme a zahrňme všetko pod právny názor, to, si myslím, by mohlo mať za následok postupné ďalšie znižovanie dôveryhodnosti našej justície.

  A myslím, že návrh, ktorý predniesol pán predseda ústavnoprávneho výboru, je v tomto smere správny, spresňujúci. A môj osobný názor je, že je hodný podpory. Ďakujem.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predsedovia poslaneckých klubov strán vládnej koalície požiadali o 15-minútovú prestávku pred záverečným hlasovaním.

  Prosil by som pánov predsedov, pána navrhovateľa, oboch pánov spravodajcov, ale aj pána poslanca Drgonca, predsedu ústavnoprávneho výboru, aby sa dostavili na krátku poradu pred záverečným hlasovaním k prerokúvaným návrhom zákonov.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím neprítomných poslancov v rokovacej sále z poslaneckého klubu ANO, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa bez toho, že by sme hlasovali o konkrétnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 104 prítomných.

  Prosím poslanecký klub strany ANO, aby prerušil rokovanie svojho poslaneckého klubu a dostavil sa na rokovanie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím teraz pána poslanca Gála, aby uvádzal návrhy na hlasovanie k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán poslanec Gál.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem, aby sme hlasovali o bodoch spoločnej správy, a to spoločne o bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca s odporúčaním schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 115 prítomných, 112 za návrh, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Ideme hlasovať osobitne o bode 4 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o bode 4 zo spoločnej správy, ktorý pán poslanec Drgonec navrhol vyňať na samostatné hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 113 prítomných, 53 za návrh, 59 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že bod 4 sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Osobitne sa ide hlasovať o bode 18 zo spoločnej správy tak, ako v rozprave pán Drgonec navrhoval, aby sa pri bode 18 hlasovalo zvlášť o bode 79 vládneho návrhu, to je § 202 ods. 4, to je odvolanie a či sa tento bod vypúšťa, a zvlášť o bode 98 vládneho návrhu, to je § 238 ods. 5 to je mimoriadny opravný prostriedok a či sa tento bod vypúšťa.

  Čiže najskôr ideme hlasovať o bode 79 vládneho návrhu, to je § 202 ods. 4, či sa tento bod vypúšťa. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujeme sa a hlasujeme o návrhu poslanca Drgonca týkajúcom sa spoločnej správy, tak ako ho uviedol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 117 za, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ideme hlasovať o bode 98 vládneho návrhu, to je § 238 ods. 5, či sa tento bod vypúšťa, s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 44 za návrh, 78 proti, 5 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Nehlasovali sme o bode 15 zo spoločnej správy, ale nakoľko sme schválili bod 14, v ktorom je zabudovaný ten návrh z bodu 15, tak o tom nemusíme dať hlasovať.

 • Z rozpravy vyplývali pozmeňujúce návrhy pána poslanca Ondriaša, ktorý navrhol, aby sme o týchto pozmeňujúcich návrhoch, o každom bode hlasovali samostatne.

  Je tu problém s prvým pozmeňujúcim návrhom, nakoľko je tam určite omylom označený § 9, ktorý by sa mal meniť.

 • Pán poslanec Ondriaš, nemôžem dať hlasovať o tomto návrhu.

  Nech sa páči, vyjadrite sa.

 • Ja beriem tento pozmeňujúci návrh 1 späť.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Budeme teda hlasovať o jeho pozmeňujúcich návrhoch 2 až 9.

  Budeme hlasovať o jeho druhom pozmeňujúcom návrhu.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Ondriaša sa týka § 15.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa, máme všetci v písomnej podobe rozdané pozmeňujúce návrhy pána poslanca Ondriaša. Hlasujeme o jeho druhom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 39 za návrh, 63 proti, 27 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

 • Pozmeňujúci návrh 3 pána poslanca Ondriaša sa týka § 30.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu v poradí treťom, ktorý podal pán poslanec Ondriaš.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 29 za, 58 proti, 38 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

 • Ide o pozmeňujúci návrh 4 pána poslanca Ondriaša týkajúci sa § 43.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o štvrtom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 23 za, 79 proti, 27 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Budeme hlasovať v poradí o piatom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša týkajúcom sa § 53 ods. 1.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 31 za, 63 proti, 30 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme hlasovať o šiestom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša?

 • Áno, ide o pozmeňujúci návrh 6 týkajúci sa § 53 ods. 2.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 52 za, 63 proti, 17 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu v poradí o siedmom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 49 za, 64 proti, 19 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Maxon, prosím, keby ste...

  Nech sa páči, pán poslanec Gál, budeme hlasovať o ôsmom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 11 za, 81 proti, 39 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Budeme hlasovať o poslednom deviatom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 31 za, 68 proti, 30 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe, ako aj pozmeňujúce návrhy, ktoré odzneli v rozprave.

 • Prosím, pán poslanec, ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Najskôr musíme hlasovať, ak máte poverenie gestorského výboru, aby sme návrh zákona prerokovali v treťom čítaní.

 • Áno, mám poverenie gestorského výboru. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prejde od tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 102 za, 8 proti, 21 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 103 za návrh, 17 proti, 13 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím pána poslanca Ondrejku, ktorý je spoločným spravodajcom pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona, aby informoval o spôsobe hlasovania, ako aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Pán poslanec Ondrejka, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, tak ako som navrhol.

  Hlasujeme spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 122 za návrh, 6 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o bode 10 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 57 za návrh, 70 proti, 6 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

 • O bode 25 nebudeme hlasovať, lebo sme návrh odhlasovali v predchádzajúcich bodoch.

  Pozmeňujúci návrh z rozpravy je od pána JUDr. Drgonca a týka sa § 116 ods. 2 písm. f). Dajte o ňom hlasovať.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 91 za, 35 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, vyčerpali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dajte hlasovať o tom, aby sme návrh prerokovali v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 102 za návrh, 10 proti, 22 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných poslancov, či sa hlásia do rozpravy ústne niektorí, keďže som nedostal písomné prihlášky do rozpravy. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru...

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 84 za, 13 proti, 38 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov navrhujem, aby sme hneď teraz začali rokovať. Je to od poslaneckých klubov strany Smer, Komunistickej strany Slovenska a Klubu nezávislých poslancov. Navrhujeme doplnenie bodu programu s tým, že by sa o tomto bode rokovalo hneď teraz. Je to návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým žiadame vládu Slovenskej republiky, aby rokovala so Svätou stolicou o zmene uzavretej Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podľa čl. 25 tejto zmluvy tak, aby všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve podliehali súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy pred ratifikáciou. Ďalej žiadame zrušiť uznesenie k Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a aby vláda informovala Národnú radu o všetkých pripravovaných zmenách v zmluvách uzavretých medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Toto je návrh uznesenia, navrhujeme, aby sme o ňom rokovali hneď teraz, ak tento bod prejde do programu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja by som si touto cestou dovolil len informovať kolegov poslancov a poslankyne, že o 15.00 hodine na pôde výboru pre pôdohospodárstvo v zasadačke č. 30 bude prijatie muža č. 2 Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva Silvu Rodrigueza. Pokiaľ máte záujem tohto stretnutia sa zúčastniť, budete vítaní. Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zvolávam poslanecké grémium.

  Prerušujem rokovanie Národnej rady, budeme pokračovať o 11.45 hodine.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Hlasy z pléna.

 • Ešte tri minúty, pardon.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Fico, návrhu uznesenia, ktorým pán poslanec Fico žiada, aby Slovenská republika vstúpila do obsahu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a aby vláda Slovenskej republiky zrušila svoje uznesenie vo včera schválenej čiastkovej zmluve o výchove a vzdelávaní.

 • Hlasovanie.

 • 57 prítomných poslancov.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, predpokladá sa, že pán prezident niektoré z na predchádzajúcej schôdzi schválených zákonov vráti Národnej rade na opätovné prerokovanie Národnou radou. Po dohode v poslaneckom grémiu sme sa dohodli tak, že by dnes o 14.00 hodine predsedovia ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie, rozpočet a menu zvolali rokovanie týchto výborov, aby, ak do toho termínu budú pánom prezidentom zákony vrátené na opätovné prerokovanie Národnou radou, mohli ich tieto výbory prerokovať, a pokračovali by sme v rokovaní v pléne Národnej rady o 17.00 hodine. V prípade, ak pán prezident nevráti dnes do 17.00 hodiny tieto zákony na opätovné prerokovanie Národnou radou, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky zajtra ráno o 9.00 hodine. Dnes o 17.00 hodine ale sa tu zídeme opäť na pokračovanie rokovania prerušenej schôdze.

  Teraz prerušujem rokovanie schôdze a zídeme sa o 17.00 hodine.

  Hlásia sa ešte pani poslankyňa Bauer, pán poslanec Farkas, pán poslanec Devínsky a pani poslankyňa Záborská.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Bauer.

 • Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť členom výboru pre sociálne veci a bývanie a ďalším pozvaným poslancom stretnutie výboru o 13.00 hodine v miestnosti č. 76.

 • Ďakujem pekne. Tak ako naznačil pán predseda, že bude rokovanie nášho výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, a ústavnoprávneho výboru od 14.00 hodiny, budeme mať toto rokovanie netradične nie v našej rokovacej miestnosti, ale vo vedľajšej rokovacej miestnosti, ktorú má k dispozícii výbor pre životné prostredie a ochranu prírody.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, zvolávam zasadnutie výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá v tradičnej miestnosti na 14.00 hodinu.

 • Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, že zasadnutie výboru je v našej zasadačke o 12.30 hodine. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie do 17.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 11.48 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.14 hodine.

 • Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov žiadam o 10-minútovú prestávku. Ide o kluby SDKÚ, KDH a SMK.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, musím vyhovieť požiadavke troch poslaneckých klubov.

  Prerušujem rokovanie Národnej rady do 17.30 hodiny. Budeme pokračovať o 17.30 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 17.15 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.28 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Vážené panie poslankyne, páni poslanci...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán predseda, predpokladám, že to idete urobiť, ale predsa len chcem pripomenúť, že pri poslednom hlasovaní nebola Národná rada uznášaniaschopná, tým teda, že došlo k obštrukcii zo strany vládnych poslancov. Takže predpokladám, ako to robíte aj v iných prípadoch, pristúpime k opakovanému hlasovaniu o procedurálnom návrhu, ktorý som podal v mene troch klubov. Len to pripomínam. Ďakujem pekne.

 • Presne tak som to chcel urobiť, pán poslanec, prerušil som schôdzu v čase, keď Národná rada nebola uznášaniaschopná, pri hlasovaní o návrhu zaradiť na základe troch poslaneckých klubov nový bod programu, pán poslanec Fico, nový bod programu schôdze Národnej rady. Teda nejde o klasický procedurálny návrh, ide o návrh podľa rokovacieho poriadku týkajúci sa programu schôdze Národnej rady.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Fica na zaradenie nového bodu do programu 15. schôdze Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 92 poslancov prítomných, 55 za návrh, 31 proti, 2 sa zdržali, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ďalšie návrhy na doplnenie programu schôdze Národnej rady nie sú.

  Pán poslanec Hort.

 • Vážený pán predseda, v mene štyroch poslaneckých klubov SDKÚ, KDH, SMK a ANO navrhujem do programu 15. schôdze Národnej rady zaradiť druhé a tretie čítanie o zákonoch vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, ktorými sú: zákon z 19. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 310), zákon z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov (tlač 311), zákon z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 312), s tým, že o týchto bodoch budeme rokovať ihneď. Ďalej v mene štyroch poslaneckých klubov SDKÚ, KDH, SMK a ANO navrhujem do programu 15. schôdze Národnej rady zaradiť bod, ktorým je návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc (tlač 300) s tým, že o tomto bode budeme rokovať ihneď.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 87 za návrh, 29 proti, 6 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som na návrh troch poslaneckých klubov, pán poslanec Bugár, pán poslanec Minárik, SMK, SDKÚ, KDH dal návrh na vyradenie z rokovania programu 15. schôdze Národnej rady schválené doplnenie programu o návrh uznesenia, ktorým Národná rada chce zaujať stanovisko k tomu, čo navrhol pán poslanec Fico.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 72 prítomných

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie schôdze Národnej rady a zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

 • Prerušenie rokovania o 17.36 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.42 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále, chcem informovať, že som oznámil poslaneckému grémiu, ak Národná rada nebude uznášaniaschopná, skončím rokovanie 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Posledným návrhom, ktorý bol podaný v mene troch poslaneckých klubov, bolo vypustenie z rokovania 15. schôdze Národnej rady bodu programu, ktorého zaradenie do programu 15. schôdze Národnej rady bolo schválené na návrh troch poslaneckých klubov, a to strany Smer, KSS a Klubu nezávislých poslancov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 74 prítomných.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rokovanie 15. schôdze Národnej rady za skončené.

  Zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, aby sme nerobili obštrukcie a tajnosti, chcem vás informovať, že som dostal návrh skupiny poslancov na zvolanie schôdze Národnej rady, ktorí navrhujú, aby Národná rada prerokovala pánom prezidentom vrátené zákony, ako aj návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc. To je toľko, čo som chcel informovať prítomných poslancov.

  Teraz zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

  Pán poslanec Tkáč.

 • Pán predseda, žiadam v mene Klubu nezávislých poslancov, aby ste tú žiadosť poslancov nám teraz predložili na rokovanie politického grémia.

 • Rokovanie 15. schôdze NR SR sa skončilo o 17.45 hodine.

 • Po skončení schôdze sa uskutočnilo zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku rokovania poslaneckého grémia. Na základe informácie, ktorú som uviedol, skupina poslancov požiadala o zvolanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Rozhodol som sa zvolať túto schôdzu na 18.15 hodinu. Za krátku chvíľu vám bude písomne doručená do lavíc pozvánka na zvolanie tejto schôdze. Bolo to po dohode všetkých predsedov poslaneckých klubov a členov poslaneckého grémia s tým, že všetci súhlasili, aby sme rokovali, ak to bude potrebné, aj po 19.00 hodine a dnes program 16. schôdze Národnej rady dorokovali v takom rozsahu, v akom je navrhnutý v pozvánke na zvolanie tejto schôdze. Ešte raz opakujem, 16. schôdzu Národnej rady som zvolal na 18.15 hodinu.

 • Po oznámení výsledku rokovania poslaneckého grémia sa o 18.22 hodine začala 16. schôdza NR SR.