• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vás informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali pán podpredseda Národnej rady Veteška a páni poslanci Blajsko, Danko, Soboňa, panie poslankyne Bollová a Brestenská. Na zahraničnej pracovnej ceste je pani poslankyňa Belohorská.

  Včera sme prerokovali v druhom čítaní viacej návrhov, skončila rozprava, teraz odporúčam, aby sme v prvej časti štvrtého rokovacieho dňa 15. schôdze Národnej rady najskôr odhlasovali prerokované návrhy z tretieho dňa rokovania 15. schôdze Národnej rady, po ich odhlasovaní aby sme pokračovali v programe tak, ako je uvedený v ďalšej časti schváleného rokovania 15. schôdze Národnej rady.

  Ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, pán poslanec Hort sa hlási.

 • Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som uviedol procedurálny návrh. V mene troch poslaneckých klubov navrhujem do programu 15. schôdze Národnej rady zaradiť bod, ktorým je návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc. Tento návrh sme dostali do lavíc ako tlač 300. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na zaradenie bodu programu, ktorým je návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

 • Hlasovanie.

 • 69 prítomných poslancov.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Prerušujem rokovanie na 15 minút a zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku rokovania poslaneckého grémia. Dohodli sme sa, že budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch. Budúci týždeň vzhľadom na to, že Národná rada prerokovala väčšiu časť programu 15. schôdze Národnej rady, sa poslanecké grémium dohodlo na tom, že pokračovať v rokovaní 15. schôdze Národnej rady budeme vo štvrtok ráno o 9.00 hodine. Teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch a dnes budeme rokovať do 14.00 hodiny.

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Prosím pána poslanca Ladányiho, aby ako spoločný spravodajca uvádzal hlasovanie k prerokovanému návrhu zákona. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch.

  Prosím pána poslanca Ladányiho, aby uvádzal hlasovanie. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, budeme hlasovať o návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, o pokoj.

 • Najprv budeme hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu. Týka sa lehoty účinnosti navrhovaného zákona. Každý to dostal, bolo to prečítané.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Ladányi, týkajúcom sa lehoty účinnosti navrhovaného zákona. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 97 za návrh, 1 proti, 28 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch skupiny poslancov, Malchárka, Madeja, Drgonca, Bašku a Kaliňáka.

 • Pýtam sa navrhovateľov: Môžeme hlasovať o všetkých návrhoch, ktoré boli podané, spoločne alebo si navrhovatelia želajú hlasovať osobitne?

  Pán poslanec Vážny.

 • Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sme o bode 4 hlasovali samostatne.

 • Rešpektujem tento návrh. Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa. Môžeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3 a 5 spoločne, pán spravodajca?

 • Pán predseda, ja opätovne tak ako minulý týždeň vás upozorňujem, o spôsobe hlasovania treba informovať plénum Národnej rady v rozprave, o spôsobe hlasovania nie je možné rozhodovať počas hlasovania.

 • Ktoré ustanovenie rokovacieho poriadku o tom hovorí?

  Pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja v mene predkladateľov súhlasím s tým, aby sa hlasovalo tak, ako to povedal pán kolega Vážny, čiže o bode 4 samostatne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne pod bodmi 1, 2, 3 a 5.

  Osobitne budeme hlasovať potom o bode 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 118 za návrh, 11 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme teraz hlasovať o bode 4 z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorý sa týka používania zimných pneumatík. Prosím, prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 83 za návrh, 14 proti, 32 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, máme ďalšie návrhy, pán poslanec?

 • Nie sú ďalšie návrhy a, pán predseda, prosím, aby ste nechali hlasovať o tom, že Národná rada postúpi uvedený návrh skupiny poslancov do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme za návrh prerokovať návrh v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 96 za návrh, 13 proti, 16 sa zdržalo, 7 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže nemám písomné prihlášky Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Pán spoločný spravodajca.

 • Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona v treťom čítaní ako o celku.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 85 za návrh, 8 proti, 38 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Ladányimu.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Prosím pána poslanca Horvátha, ktorý je poverený gestorským výborom, aby predniesol návrhy na hlasovanie.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku predložený vládny návrh zákona schváliť do druhého čítania.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní výboru prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 121 za návrh, 5 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh zákona sme do druhého čítania schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu a výboru pre pôdohospodárstvo, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo s tým, že vládny návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 28. augusta 2003 a gestorský výbor do 4. septembra 2003.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom, určenie gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 127 za návrh, 3 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Vážneho, ktorý je poverený gestorským výborom, aby informoval Národnú radu o stanovisku a predložil návrhy k predloženému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán poslanec Vážny.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, včera z rozpravy som ako spoločný spravodajca predkladaného návrhu zákona navrhol, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku na tom, aby sa tento návrh zákona z uvedených dôvodov, ktoré som včera v rozprave uviedol, vrátil navrhovateľovi na dopracovanie.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 53 za návrh, 65 proti, 15 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej z rozpravy vyplynul návrh pána poslanca Gála, aby sme v Národnej rade v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku sa uzniesli, že tento návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. Pán predseda, dajte o tom hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 76 za, 36 proti, 20 sa zdržalo.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 278 zo 16. júna 2003 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 28. augusta a gestorský výbor do 4. septembra 2003. Pán predseda, prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu pána poslanca prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 103 za návrh, 6 proti, 25 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz prosím pána poslanca Vavríka, aby ako spoločný spravodajca k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.,

  uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

  Pán poslanec Vavrík.

 • Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať zo spoločnej správy o bodoch 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13 a 14. Opätovne upozorňujem, ako včera, že bod 8 som navrhol vyňať z tejto skupiny a tieto body, ktoré som prečítal, gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh spoločného spravodajcu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy s tým, že bod 8 sme vyňali z uvedenej skupiny na základe odporúčania pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 94 za návrh, 6 proti, 31 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o druhej skupine návrhov, ktoré sú uvedené pod bodmi 2, 4, 7, 8 a 12. Informujem, že ide o sídlo Vyššej vojenskej správy. Toto sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, kde sa hlasovaním za návrh hlasuje za presun tohto sídla z Banskej Bystrice do Košíc. Keďže tá osmička súvisela s tým, preto to bolo preradené do tejto skupiny.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci...

 • Gestorský výbor neprijal odporúčanie...

 • Pán poslanec Vavrík.

  Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 54 za návrh, 50 proti, 26 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Nikto nereklamuje, že by mu bolo zlyhalo hlasovacie zariadenie, takže návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán poslanec Vavrík, ešte.

 • Pán predseda, napokon budeme hlasovať o bode 9. Ja vás prosím teraz o trochu pozornosti.

 • Bod 9 úzko súvisí so sídlom v Banskej Bystrici. Gestorský výbor ho odporúčal neschváliť.

 • Smiech v sále.

 • Vylepšuje to bystrické sídlo, vylepšuje to technicky návrh zákona. Nemôžem vám povedať, aby ste hlasovali za návrh, lebo výbor odporúčal návrh neschváliť. Ja by som tu hlasoval za návrh.

 • Smiech a potlesk.

 • Pán poslanec Vavrík, prosím, aby ste nekomentovali jednotlivé body zo spoločnej správy...

 • Ja sa ospravedlňujem, pán predseda, to sa mi stalo nedopatrením.

 • ... ani ich obsah.

  Pán poslanec Muránsky, prosím, negestikulujte.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 104 za návrh, 11 proti, 10 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Bod 9 zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán predseda, ja by som teraz odporučil, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada súhlasí s presunom návrhu do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 114 za návrh, 11 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o prerokúvanom vládnom návrhu zákona.

  Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto v treťom čítaní prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby navrhol uznesenie na hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla na znení tohto návrhu zákona v znení schválených pripomienok.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 97 za návrh, 25 proti, 12 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o ďalšom bode programu.

  Prosím pána poslanca Banáša, aby ako poverený spravodajca uviedol

  návrh na predĺženie pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Trvalá sloboda v Afganistane.

  Pán poslanec Banáš, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, keďže z rozpravy nevyplynul žiadny návrh, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady, s obsahom ktorého vás oboznámim.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. júla 2003 k návrhu na predĺženie pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Trvalá sloboda v Afganistane znie:

  „Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s predĺžením pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Trvalá sloboda v Afganistane.“

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán poslanec Banáš v súvislosti s predĺžením pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Trvalá sloboda v Afganistane. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 103 za návrh, 11 proti, 9 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Konštatujem, že návrh uznesenia Národná rada prijala.

  Ďakujem pánovi poslancovi Banášovi.

  Prosím o slovo pána poslanca Hurbana, ktorého poveril gestorský výbor, aby bol spravodajcom pri prerokúvaní

  vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán poslanec Hurban.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, z rozpravy nevyplynuli žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce, ani procedurálne návrhy, budeme teda hlasovať iba o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli zo spoločnej správy.

  Ako prvé hlasovanie bude o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy uvedených pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 a 14. O týchto návrhoch budeme hlasovať spoločne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o nich s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spoločný spravodajca, s odporúčaním gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 95 za návrh, 6 proti, 30 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktoré sú uvedené pod bodmi 8 a 11, s tým, že gestorský výbor ich odporúča neschváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 5 za návrh, 72 proti, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme tento návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • To je všetko, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o odporúčaní prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasy v sále.

 • Áno, má, je tu v návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 96 za návrh, 7 proti, 33 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 99 za návrh, 3 proti, 33 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Hurbanovi.

  Prosím pána poslanca Fajnora, aby ako poverený spravodajca uvádzal návrhy na hlasovanie k prerokúvanému bodu programu, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  Nech sa páči, pán poslanec Fajnor.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že postupujeme návrh do tretieho čítania.

 • Pán spoločný spravodajca, keďže neboli žiadne návrhy v druhom čítaní z rozpravy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu v treťom čítaní o návrhu...

 • ... na vyslovenie súhlasu.

  Prosím o stanovisko a odporúčanie gestorského výboru.

 • Ďakujem. Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  „Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku vyslovuje súhlas s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.“

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán poslanec Fajnor s tým, že podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov vzhľadom na to, že uvedená zmluva bude mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 125 za návrh, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia.

  Teraz prosím, aby pán poslanec Fajnor ako spoločný spravodajca uviedol

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Opäť z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto predkladám návrh uznesenia.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  Predkladám návrh uznesenia Národnej rady k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

  „Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi...

 • ... Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.“

  Pán predseda, prosím, aby ste dali o návrhu uznesenia hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca, s tým, že aj na vyslovenie súhlasu s návrhom tejto zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 133 za návrh, 2 nehlasovali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Fajnorovi.

  Teraz prosím pána poslanca Kondróta, ktorého poveril gestorský výbor, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby ako spoločný spravodajca uvádzal návrhy na hlasovanie k prerokúvanému

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obchodných reťazcoch.

  Pán poslanec Kondrót, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda v rozprave vystúpili 3 poslanci, ktorí podali 1 procedurálny a 1 pozmeňujúci návrh.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Rusnáka nepokračovať v prerokúvaní tohto návrhu zákona.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

  Pán poslanec Muránsky.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 61 za návrh, 69 proti, 5 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh, pán poslanec.

 • Pán predseda, budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy, ktorá bola rozdaná.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 14 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 99 za návrh, 36 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrhy sme schválili zo spoločnej správy uvedené pod bodmi 1 až 14.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 15 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bode 15 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 1 za, 99 proti, 36 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 15 zo spoločnej správy.

 • Pán predseda, tým sme odhlasovali všetky body spoločnej správy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy. Boli podané poslancom Malchárkom a bolo navrhnuté, aby sme hlasovali en bloc. Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslanca Malchárka pod bodmi 1 až 7.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 84 za návrh, 1 proti, 48 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána poslanca Malchárka sme schválili.

 • Vážený pán predseda, keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam dať hlasovať o tom, že prerokúvaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o odporúčaní prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 73 za návrh, 45 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby navrhol uznesenie k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Nech sa páči, pán poslanec Kondrót.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh schvaľuje.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec, ja neviem, o čom hovoríte teraz.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 74 prítomných.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať o 10 minút. Prosil by som predsedov koaličných poslaneckých klubov, aby sa zišli na krátke stretnutie. O 10 minút budeme pokračovať.

  Ak nebude Národná rada uznášaniaschopná, preruším rokovanie až do budúceho týždňa.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o zaujatie miest v rokovacej sále, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o obchodných reťazcoch.

  Prosím pána poslanca Kondróta.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 66 za návrh, 47 proti, 11 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

 • Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Pristúpime k hlasovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Európskym dohovorom o výmene reagencií na určovanie krvných skupín, protokolom a dodatkovým protokolom k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín,

  ktorý prerokúvame ako tlač 24.

  Prosím pána poslanca Gaľu, aby ako poverený spravodajca výboru pre zdravotníctvo Národnú radu informoval o návrhu uznesenia k uvedenému návrhu. Nech sa páči, pán poslanec Gaľa.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ešte raz si dovolím prečítať návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 3. júna 2003 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Európskym dohovorom o výmene reagencií na určovanie krvných skupín, protokolom a dodatkovým protokolom k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín (tlač 24).

  „Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Európskym dohovorom o výmene reagencií na určovanie krvných skupín, protokolom a dodatkovým protokolom k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín.“

  To je všetko, pán predseda, prosím vás, aby ste dali o veci hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán poslanec Gaľa, s odporúčaním schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 115 prítomných, 114 za návrh, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Gaľovi.

  Teraz prosím pani poslankyňu Edit Bauer, aby ako poverená spravodajkyňa výboru pre sociálne veci a bývanie uvádzala návrhy na hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 220 v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Bauer.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, gestorský výbor odporúčal hlasovať o bodoch 1 až 3 uvedených v časti IV spoločnej správy spoločne s návrhom schváliť ich.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 105 za návrh, 18 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne. Gestorský výbor odporúča o bode 4 uvedenom v časti IV spoločnej správy hlasovať s návrhom neschváliť ho. Tento návrh sa týka lehoty účinnosti.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode 4 zo spoločnej správy. V rozprave bol podaný iný návrh na lehotu účinnosti.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 120 proti, 8 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Ďakujem pekne. To boli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, aby sme prešli do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 108 za, 17 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby predniesla návrh uznesenia k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne. Gestorský výbor odporúča plénu Národnej rady schváliť predložený návrh zákona.

 • Pán poslanec Mikloško, hlasujeme. Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Pán poslanec Hopta, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 124 za návrh, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Ďakujem pani poslankyni Edit Bauer.

  Prosím pani poslankyňu Edit Bauer, aby zostala ako spravodajkyňa pri ďalšom bode programu, ktorým je

  vládny návrh zákona o sociálnom poistení,

  ktorý prerokúvame v prvom čítaní.

  Prosím pani poslankyňu, aby uvádzala návrhy na hlasovanie o tomto vládnom návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu prerokovať vládny návrh zákona o sociálnom poistení v druhom čítaní. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 81 za návrh, 36 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona sme schválili do druhého čítania.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Ďakujem pekne. Posledným návrhom v tejto súvislosti je hlasovanie o určení výborov a o lehotách na prerokovanie uvedeného návrhu zákona, čo je obsiahnuté v rozhodnutí predsedu Národnej rady č. 274. Pán predseda, prosím, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 99 za návrh, 6 proti, 17 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem, pani poslankyňa, už teraz definitívne.

  Prosím pani poslankyňu Navrátilovú, aby ako poverená spravodajkyňa k

  vládnemu návrhu zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  uvádzala návrhy na hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Pán predseda, prosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 72 za návrh, 50 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh zákona do druhého čítania.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať, prosím, o pridelení návrhu zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený na prerokovanie, v lehote do 28. augusta 2003 a gestorský výbor do 4. septembra 2003.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 89 za návrh, 7 proti, 23 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Schválili sme návrh.

  Ďakujem pani poslankyni Navrátilovej.

  Prosím teraz pani poslankyňu Kláru Sárközy, aby ako poverená spravodajkyňa výboru pre sociálne veci a bývanie uviedla návrhy na hlasovanie k

  vládnemu návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 285.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, že predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 73 za návrh, 43 proti, 6 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili do druhého čítania.

  Ďalší návrh.

 • Dajte hlasovať o tom, že návrh zákona bude pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený na prerokovanie, v lehote do 28. augusta 2003 a gestorský výbor do 4. septembra 2003.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch, určenie gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 90 za návrh, 10 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, mali by sme teraz hlasovať o bode 32, ktorým je vládny návrh zákona o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Len chcem povedať, že po dohode v ústavnoprávnom výbore a v poslaneckom grémiu odporúčam alebo bola prijatá dohoda, že o tomto vládnom návrhu zákona budeme pokračovať v rokovaní na septembrovej schôdzi Národnej rady. Pýtam sa prítomných poslancov, či je súhlas s takýmto postupom. Ďakujem pekne.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím pána poslanca Gála, aby ako poverený spravodajca predložil Národnej rade návrhy na hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Nakoľko z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce, doplňujúce ani procedurálne návrhy, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o návrhu gestorského výboru prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 71 za návrh, 45 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 88 za návrh, 12 proti, 26 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi.

  Nech sa páči, uveďte ešte návrh na určenie gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Ďalej navrhujem, aby ste dali hlasovať o tom, že za gestorský výbor Národná rada určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vládny návrh zákona prerokujú určené výbory v lehote do 28. augusta 2003 a gestorský výbor do 4. septembra 2003.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, keď bude spoločným spravodajcom, aby v jednom hlasovaní uviedol vždy aj návrhy na gestorský výbor, aj návrhy na lehoty na prerokovanie. Pána poslanca Bárdosa prosím, aby poučil svojich poslancov poslaneckého klubu.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 84 za návrh, 11 proti, 30 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Miššíka, aby ako poverený spravodajca gestorského výboru uvádzal hlasovanie k

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pán poslanec Miššík, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, v rozprave neodzneli žiadne procedurálne návrhy.

  Za skupinu 17 poslancov vystúpil pán poslanec Abelovský s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, spoločne o bodoch 1, 4, 5, 9, 10, 11 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy 1, 4, 5, 9, 10, 11 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 121 za návrh, 1 sa zdržal.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch 2, 3, 6, 7 a 8 zo spoločnej správy osobitne.

  To znamená, budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bode 2 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste neuvádzali Národnú radu do rozpakov a nechali poslancom slobodnú voľbu hlasovať.

  Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o bode 2 zo spoločnej správy. Gestorský výbor, pán poslanec...

 • Gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 27 za návrh, 87 proti, 6 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán minister, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

 • Prosím vás, pán predseda, aby ste dali hlasovať o bode 3 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bode 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 26 za návrh, 97 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Budeme hlasovať o bode 6 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bode 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neprijať tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 32 za návrh, 95 proti, 2 sa zdržali.

  Neschválili sme tento návrh.

 • Budeme hlasovať o bode 7 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasujeme.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste rešpektovali odporúčanie gestorského výboru a nediskutovali pri hlasovaní o prerokúvaných návrhoch a hlasovaniach zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 24 za návrh, 95 proti, 6 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Neschválili sme bod 7 zo spoločnej správy.

 • Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch skupiny poslancov prednesených pánom poslancom Abelovským pod bodmi 1 až 16 spoločne.

 • Pán poslanec, nehlasovali sme o bode 8 zo spoločnej správy.

 • Pardon. Pán predseda, dajte hlasovať o bode 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode 8. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím sústreďte sa na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 123 za návrh, 6 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada bod 8 zo spoločnej správy schválila.

  Tým sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré podal pán poslanec Abelovský ako jediný, ktorý vystúpil v rozprave, a ktoré máte všetci písomne rozdané do lavíc.

  Prosím, aby ste, pán spoločný spravodajca, resp. pán navrhovateľ týchto návrhov informovali o spôsobe hlasovania o podaných 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, či si želáte hlasovať o nich spoločne alebo jednotlivo. Pán poslanec Abelovský? Spoločne o všetkých 16 návrhoch si želáte hlasovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 127 za návrh, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny poslancov, ktoré predložil pán poslanec Abelovský, Národná rada schválila.

  Prosím ďalší návrh.

 • To boli všetky návrhy. Pán predseda, som výborom splnomocnený požiadať vás, aby ste dali hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 130 za návrh, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.

  Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť ústne do rozpravy, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru, pán poslanec Miššík...

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 129 za návrh, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz by sme mali hlasovať o bodoch programu uvedených pod č. 34 a č. 35. Vzhľadom na to, že gestorský výbor, ústavnoprávny výbor, ešte nevyhotovil spoločnú správu k týmto bodom programu, odporúčam, aby sme o nich rokovali a hlasovali na rokovaní vo štvrtok budúceho týždňa.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 228 v druhom čítaní.

  Prosím teraz o slovo pána poslanca Ivanka, ktorého poveril gestorský výbor, aby jednotlivé návrhy na hlasovanie uvádzal. Nech sa páči, pán poslanec Ivanko.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých bodoch zo spoločnej správy. Z rozpravy nevyplynul pozmeňujúci ani doplňujúci návrh. O jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúčam hlasovať nasledovne, spoločne k bodom 1, 2, 4 s návrhom gestorského výboru schváliť ich. Čo sa týka bodu 3, pán poslanec Abelovský navrhol, aby sme o ňom hlasovali samostatne.

  Takže budeme hlasovať teraz o bodoch 1, 2 a 4 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 4 s odporúčaním gestorského výboru uvedené body zo spoločnej správy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 119 za návrh, 5 nehlasovalo.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 3. Gestorský výbor navrhuje tento bod schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 89 za návrh, 38 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy, pán poslanec.

 • Pán predseda, keďže sme schválili bod 4 odporúčam, aby sme nehlasovali o bode 5, keďže tieto 2 body navzájom kolidujú. Ide o účinnosť, takže nebudeme hlasovať.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru posunúť vládny návrh zákona do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 116 za návrh, 8 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto z prítomných poslancov do rozpravy prihlásiť ústne, keďže som nedostal písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona...

 • Prezentujme sa, panie poslankyne, páni poslanci. Hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 110 za návrh, 5 proti, 14 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Teraz prosím pani poslankyňu Laššákovú, ktorú poveril gestorský výbor, ústavnoprávny výbor, aby ako spoločná spravodajkyňa informovala Národnú radu o výsledkoch prerokúvania

  vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

  o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a o odporúčaní gestorského výboru, o hlasovaní o nich. Nech sa páči, pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, ktorí podali 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Najskôr budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a to spoločne o bodoch 1, 2, 3, 5 a 6 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o bodoch 1, 2, 3, 5, a 6. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 131 za návrh, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, pani poslankyňa, keby ste nevyrušovali pána poslanca Kaliňáka.

 • Smiech v sále.

 • Pani poslankyňa, prosím o ďalší návrh.

 • O bode 4 nehlasujeme, pretože sme schválili bod 6, ktorý vylučuje bod 3.

  V rámci rozpravy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána poslanca Polku.

  Ja chcem dodať, že vzhľadom na to, že sme schválili účinnosť zákona od 1. septembra, navrhujem, aby sme tu v bode 2 zmenili 1. júl 2003 na: ku dňu účinnosti.

 • Pani poslankyňa, môžeme hlasovať len o znení podaného pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu, ktorý v tejto chvíli už nie je možné dopĺňať ani meniť.

  Pán poslanec Polka.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som vyjadril pri podávaní poslaneckého návrhu, že je to síce písomne napísané k 1. júlu, ale vzhľadom na dátum prerokovania včera a dnes by bola vhodnejšia formulácia: ku dňu účinnosti tohto zákona.

 • Je tam v písomnom vyhotovení takýto návrh? Áno. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Ivanko.

  Nemôžeme hlasovať o tomto podanom návrhu.

  Prosím, pani poslankyňa, ďalší návrh.

 • Prosím, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré podal pán poslanec Polka pod bodmi 1, 2, 3, spoločne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o 5-minútovú technickú prestávku.

  Prosím pána navrhovateľa, keby prišiel na krátko tu k pani spoločnej spravodajkyni.

 • Technická prestávka.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v rokovaní hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré predložil so skupinou ďalších poslancov pán poslanec Polka.

  Pani spoločná spravodajkyňa, ale aj pán navrhovateľ odporúčajú hlasovať o bodoch 1, 2, 3 spoločne. Prosím, prezentujme sa, panie poslankyne, páni poslanci, a hlasujme o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Polku.

 • Hlasovanie.

 • 118 prítomných, 8 za návrh, 57 proti, 52 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh, pani poslankyňa.

 • Ďalšie návrhy predložené neboli a keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy aj o návrhu z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam dať hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 124 prítomných, 103 za návrh, 1 proti, 20 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa poslancov, či sa hlási niekto do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru...

 • Prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 97 za návrh, 4 proti, 22 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem pani poslankyni Laššákovej.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto hlasovaním sme odhlasovali všetky prerokované body programu 15. schôdze. Odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní prerokúvaním ďalších troch návrhov, ktoré sú uvedené pod bodmi 38, 39 a 40, s odporúčaním, aby sme o týchto bodoch dnes nehlasovali, ale aby sme, tak ako pri zostávajúcich dvoch bodoch, kde ústavnoprávny výbor nemá vyhotovenú spoločnú správu, hlasovali o nich ako o prvých bodoch na budúci týždeň, keď bude pokračovať 15. schôdza Národnej rady vo štvrtok ráno o 9.00 hodine. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom? Ďakujem.

  Prosím teraz pána podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti, aby ako poverený člen vlády odôvodnil

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990.

  Pán podpredseda vlády a pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, milé pani poslankyne, vážení páni poslanci, dňa 8. septembra 1999 podpísala Slovenská republika Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti. Po podpise dohovoru Národná rada vyslovila súhlas s jeho ratifikáciou 27. februára 2001 a súčasne rozhodla o uplatnení výhrad Slovenskej republiky k niektorým článkom dohovoru. Výhrady k uvedeným ustanoveniam Slovenská republika uplatnila pri uložení ratifikačnej listiny dňa 7. mája 2001. Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. septembra 2001 a bol uverejnený v Zbierke zákonov oznámením č. 109/2002 Z. z.

  V prístupovom procese do Európskej únie bola Slovenská republika vyzvaná orgánmi Európskej únie na odvolanie výhrady voči použitiu čl. 6 ods. 1 citovaného dohovoru iba na predikatívne trestné činy. Požiadavka na odvolanie tejto výhrady pre Slovenskú republiku, ale aj ďalšie pristupujúce a tiež členské štáty Európskej únie vyplynula z právnych dokumentov Európskej únie prijatých v oblasti boja proti finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí. V zmysle medzinárodnej zmluvnej praxe, ako aj zásad vlády pre oblasť medzinárodných zmlúv návrhy na odvolanie výhrad a vyhlásení prerokúvajú a schvaľujú orgány, ktoré dali súhlas s uzavretím samotnej medzinárodnej zmluvy. Z tohto dôvodu je potrebné podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky predložiť návrh na vyslovenie súhlasu s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k čl. 6 ods. 1 citovaného dohovoru aj Národnej rade. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Teraz prosím pána predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Roberta Kaliňáka, aby ako poverený spravodajca informoval Národnú radu o výsledku a odporúčaní gestorského výboru k prerokúvanému návrhu vlády. Pán poslanec Kaliňák.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990 podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu výborov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 266 z 11. júna 2003 pridelil uvedený návrh na prerokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol zároveň gestorský, a ústavnoprávnemu výboru.

  Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky súhlasili s uvedeným návrhom a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť teda schválil návrh na uznesenie Národnej rady, ktorý máte teraz vo svojich laviciach.

  Prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Otváram možnosť hlásiť sa do rozpravy o tomto bode programu ústne. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem aj pánovi ministrovi, aj pánovi poslancovi Kaliňákovi.

  Nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu.

  Vládny návrh zákona ste, dámy a páni poslanci, dostali pred prvým čítaním ako tlač 145, spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 145a.

  Prosím pána ministra vnútra Vladimíra Palka, aby vládny návrh zákona v snemovni odôvodnil.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prijatie navrhovaného zákona vyplýva zo stupňa príprav Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie a záväzku Slovenskej republiky plniť podmienky integrácie vyjadreného v Európskej dohode o pridružení.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Návrh zákona ustanovuje pre voľby poslancov Európskeho parlamentu systém pomerného zastúpenia s tým, že Slovenská republika tvorí pre voľby poslancov Európskeho parlamentu jeden volebný obvod. Pre Slovenskú republiku bol určený počet 14 poslancov podľa podielu počtu obyvateľov. Predložený návrh upravuje základné princípy volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky, podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb. Kandidačné listiny budú predkladať politické strany, hnutia a ich koalície. Zoznam oprávnených voličov sa bude vytvárať zo stáleho zoznamu voličov, ktorý vedú obce. Zoznam bude rozšírený o občanov členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako im to zaručujú predpisy Európskej únie. Návrh zákona zakotvuje možnosť vysielať politickú reklamu aj v rozhlase a televízii, ktoré sú prevádzkované držiteľmi licencií. Organizačné zabezpečenie volieb prislúcha ministerstvu vnútra a zisťovanie výsledkov volieb bude zabezpečovať Štatistický úrad Slovenskej republiky.

  Vo výboroch, ktoré mali vládny návrh pridelený na prerokovanie, sa rozprava viedla najmä v súvislosti s aktívnym a pasívnym volebným právom, nezlučiteľnosťou funkcie poslanca Európskeho parlamentu s funkciou poslanca Národnej rady, ako aj s potrebou rozšírenia pôsobnosti Ústavného súdu aj na kontrolu zákonnosti týchto volieb. Keďže došlo k všeobecnému konsenzu riešenia tejto problematiky, možno vládny návrh schváliť.

  Spoločná správa výborov obsahuje vecné i technické pripomienky. S prevažnou väčšinou z nich možno súhlasiť, ide o pripomienky uvedené v bodoch 1, 2, 4 až 6, 9 až 15, 17, 19, 20, 21, 22. Body 3 a 16 odporúčam tak ako gestorský výbor neschváliť. Na rozdiel od gestorského výboru neodporúčam schváliť bod 7, pretože § 8 by ostal ako jediný bez nadpisu, ale podporujem prijatie bodu 8. Tiež súhlasím s bodom 18 spoločnej správy s tým, že ešte ale bolo by dobré schváliť poslanecký návrh, ktorý pravdepodobne o chvíľku v rozprave zaznie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podľa návrhu gestorského výboru odporúčam schváliť. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo predsedovi ústavnoprávneho výboru poslancovi Jánovi Drgoncovi. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil stanovisko a návrh gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som začal tým, že zneužijem pridelené slovo. Prosím vás po skončení rokovania tohto bodu programu sa uskutoční rokovanie ústavnoprávneho výboru ako gestorského výboru k tým dvom návrhom zákonov, o ktorých sa tu hovorilo, ako presúvaným na nasledujúcu schôdzu.

  A teraz skutočne k prerokúvanému bodu.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 215 zo 6. marca 2003 pridelila vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu (tlač 145) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a napokon Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v určenej lehote.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Výbor Národnej rady pre verejnú správu uznesením č. 23 z 2. apríla 2003 odporúčal vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu (tlač 145) Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

  Výbory pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením č. 44 z 25. marca 2003 odporúčal vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu (tlač 145) Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

  Výbor Národnej rady pre európsku integráciu uznesením č. 18 z 27. marca 2003 odporúčal vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu (tlač 145) Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o predmetnom vládnom návrhu dvakrát, 14. apríla odporučil zosúladiť vládny návrh zákona s Ústavou Slovenskej republiky tak, aby sa uskutočnila novelizácia ústavy vo vzťahu k voľbám do Európskeho parlamentu a 1. júla 2003 uznesením č. 96a odporučil návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uverejnené na stranách 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 správy gestorského výboru, s tým, že gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22 s návrhom schváliť ich, spoločne o bodoch 3, 8, 16 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich a osobitne o bodoch 10, 17 a 20 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 rokovacieho poriadku teda odporúča vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 187 z 2. júla 2003.

  Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto návrhu zákona. Písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden poslanec, otváram možnosť hlásiť sa ústne. Hlásia sa pán poslanec Heriban, pán poslanec Minárik. Končím možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Heriban, máte slovo, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rád by som v rozprave vystúpil v súvislosti s bodom 17 a bodom 20 spoločnej správy. Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien navrhoval zmeniť systém, ktorý je navrhnutý v zákone. A navrhovali sme, aby voliči mohli krúžkovať dvoch kandidátov z ponúknutých kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu. A navrhovali sme, aby kvórum rozhodovalo o tom , že u tých, ktorí sa dokážu svojou aktivitou a prácou prekrúžkovať na vyššie pozície, aby tento posun mohol byť uskutočnený už pri 5 %, pretože zákon navrhuje 10 %. Vo výbore tieto dva návrhy prešli jasnou väčšinou, pretože poslanci súhlasia s tým, aby každý z nás aj v budúcich voľbách do parlamentu mohol svojou aktivitou, svojím aktívnym prístupom ovplyvňovať voličov. Gestorský výbor však v obidvoch prípadoch navrhuje našu zmenu neschváliť. To znamená, gestorský výbor navrhuje, aby sa krúžkoval len 1 kandidát zo 14 kandidátov a aby zostala 10-percentná hranica.

  Ja by som chcel v mene svojom aj v mene výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien vás na tieto dva body upozorniť. Myslím si, že skutočne aj v budúcnosti by sme sa mali snažiť o to, aby aktivita poslancov, členov strán, ktorí sú aktívni a ktorí dokážu priamo osloviť voličov, bola zmysluplná, aby oni sami mohli aktívne ovplyvňovať postavenie na kandidátkach. Chcel by som len pripomenúť, že veľmi dobre vieme, že v posledných voľbách do parlamentu sa to v podstate podarilo len jednému poslancovi z nás všetkých 150. Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Pán poslanec Hopta sa hlási s faktickou poznámkou. Uzatváram možnosť hlásiť sa faktickými poznámkami. Pán poslanec Hopta.

 • Ja by som chcel naozaj veľmi vrelo podporiť návrh svojho predrečníka, pretože naozaj si myslím, že bolo by veľmi demokratické, ak by občania mali možnosť krúžkovať viacej kandidátov, a bolo by naozaj demokratické, ak by percentuálna hranica bola znížená možno až na 3 %, pretože vieme vopred, že mnohí kandidáti nemajú reálnu šancu, aby získali 10 % všetkých hlasov, ktoré získa politický subjekt. Čiže pokladám to len za nejaké formálne právo, ktoré v skutočnosti v praxi sa nerealizuje. Mali by sme si v tejto oblasti zobrať možno viac príkladov zo všeobecných volieb do orgánov krajskej samosprávy, resp. miestnej samosprávy, kde o poradí jednoznačne rozhodujú preferenčné hlasy, kto a koľko získa. Čiže tento návrh ak bude predložený, tak ja osobne ho podporím. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec, kým vám dám slovo, prosím, aby ste trošku boli trpezlivý, chcem jeden oznam vyhlásiť, pretože čím ďalej, tým menej poslancov tu bude. Stretnutie výboru pre sociálne veci a bývanie s Alianciou pre asistovanú reprodukciu sa prekladá z utorka o 13.00 hodine, pôvodne malo byť to stretnutie v utorok o 13.00 hodine, a bude vo štvrtok o 13.00 hodine. Prosím členov výboru pre sociálne veci a bývanie, aby si túto zmenu zaznamenali. Ďakujem veľmi pekne.

  Pán poslanec Minárik, nech sa páči, máte slovo v rozprave o vládnom návrhu zákona o voľbách do Európskeho parlamentu.

 • Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Nebudem veľmi zdôvodňovať návrh, ide skôr o technický návrh a nebudem zdržiavať tých, ktorí vydržali až doteraz. A nebudem kritizovať ústavnoprávny výbor, hovorím, mali trošku ťažšiu ruku, ktorá im viedla pero, keď škrtali jedno ustanovenie preto, aby predloženú právnu normu dostali do súladu s požiadavkami Európskej únie, kde nemôže byť rôzne kvórum na postúpenie medzi koalíciami a stranami. Pri tomto sa im podarilo z návrhu vylúčiť aj ustanovenie, ktoré hovorí, ako naložiť s hlasmi strán, ktoré toto kvórum nedosiahnu.

  Preto predkladám tento pozmeňujúci návrh: „V § 33 ods. 2, ktorý navrhuje schváliť gestorský výbor, navrhujem na konci pripojiť túto vetu: „Na politické strany alebo koalície, ktoré získali menej než 5 % platných hlasov a na nimi získané platné hlasy sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov neprihliada.“.“

  Druhý pozmeňujúci návrh tiež v súvislosti s touto úpravou je v § 33. Navrhujem tu vypustiť odsek 3.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Minárik bol posledným prihláseným do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Súhlasím s tým , čo povedal pán poslanec Heriban. Myslím si, že tie pozmeňujúce návrhy, ktorých sa zastával, sú prínosom a dávajú viacej možností voličom, ako zasiahnuť do toho, ktorý kandidát by mal byť zvolený za poslanca a ktorý nie.

  A čo sa týka pána poslanca Minárika, tak, ako som už povedal, som za to, aby bol prijatý bod 18 v spoločnej správe, ale pre to je potrebné, aby bol prijatý aj návrh pána poslanca Minárika, lebo to ladí spolu. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Ďakujem pánovi ministrovi aj pánovi poslancovi.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 287, návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí pod č. 269.

  Prosím pána poslanca Tomáša Galbavého, aby za skupinu poslancov návrh zákona v snemovni odôvodnil.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážení prítomní, dovoľte, aby som za skupinu poslancov uviedol návrh na malú novelu zákona o Slovenskej televízii.

  Hlavným účelom návrhu novely zákona č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov je umožniť Slovenskej televízii, aby mohla samostatne podnikať, a to najmä prostredníctvom obchodných spoločností, v ktorých bude mať majetkovú účasť.

  Predkladaný návrh novely je ďalším krokom k stabilizácii a postupnému rozvoju verejnoprávnej televízie tak, aby si našla pevné a úspešné miesto na mediálnom trhu, aby bola konkurencieschopná voči ostatným subjektom pôsobiacim na ňom, avšak so zachovaním účelu, na ktorý bola zriadená, teda verejnoprávneho charakteru.

  Aj keď vysoká sledovanosť je v prípade verejnoprávnej televízie skôr podmienkou, nie konečným cieľom, ani jej osobitné postavenie ju nezbavuje povinnosti získať a udržať si diváka. Ako svojho času spomenula riaditeľka televíznej divízie britskej verejnoprávnej BBC Jana Bennettová, v každom okamihu treba síce mať na pamäti zmysel svojej existencie, svoju spoločnú úlohu, avšak tá sa nedá plniť, ak diváci stratia o program verejnej služby záujem. Pritom slúžiť početnému publiku znamená slúžiť verejnosti dobre. V snahe Slovenskej televízie získať si diváka má pomôcť aj predkladaný návrh novely, a to tým, že jej umožní stabilizovať finančnú situáciu, od ktorej sa všetko odvíja.

  Vzhľadom na verejnoprávny charakter Slovenskej televízie a z toho vyplývajúcu osobitnú programovú štruktúru na jej chod prispieva občan prostredníctvom alebo formou koncesionárskych poplatkov a zároveň i čiastočným napojením televízie na štátny rozpočet. Prax z minulých rokov však ukázala, že tieto finančné zdroje, hoci zdanlivo vysoké, sú nedostatočné. Značná časť programovej štruktúry bola, je a pravdepodobne i bude vyrábaná a dodávaná externými subjektmi, ktoré nie sú prepojené s STV. A táto ich od nich nakupuje za komerčné ceny. Pritom práve nákup programov od súkromných produkčných alebo distribučných spoločností bol v mnohých prípadoch predmetom rôznych špekulácií a netransparentných nákupov, prostredníctvom ktorých dochádzalo k značnému odlivu finančných prostriedkov, čo ju vážne ekonomicky poškodzovalo a prispelo k celkovo nepriaznivému stavu, v akom sa momentálne nachádza.

  Účelom tohto návrhu novely je umožniť STV, aby sama mohla vstupovať do spoločností, ktoré sa podieľajú na tvorbe jej programovej štruktúry, a to bez súhlasu ministerstva financií.

  Návrh novely prináša i isté obmedzenia v podnikaní, ktorých účelom je jednak ochrana majetku verejnoprávnej STV a zároveň i zachovanie jej verejnoprávneho charakteru a poslania, ktoré jej vyplýva zo samotného zákona. Z tohto dôvodu ani po prijatí návrhu novely nebude môcť STV vstupovať do obchodných spoločností ako spoločník s neobmedzeným ručením, resp. použiť jej zverený majetok štátom na základe osobitného zákona ako vklad do takýchto spoločností.

  Praktickým dopadom tohto návrhu novely by malo byť ešte lepšie, efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami televízie a zároveň i lepší dosah na samotnú tvorbu programov a zabezpečenie iných služieb nevyhnutných na jej fungovanie a v konečnom dôsledku i získanie finančných prostriedkov, ktoré budú môcť byť opätovne investované do rozvoja televízie tak, aby sa stala nezávislou verejnoprávnou inštitúciou, ktorá na svoje fungovanie už nebude musieť čerpať peniaze i zo štátneho rozpočtu.

  Ako uvádza dôvodová správa, v predkladanom návrhu zákona sú oblasti, v ktorých by bolo vhodné a žiaduce, aby ich STV pokryla formou súkromných spoločností s vlastnou majetkovou účasťou. Ide najmä o výber koncesionárskych poplatkov, vytvorenie jednotného systému merania sledovanosti, tzv. peoplemetrov, predaj reklamného času.

  Koncesionárske poplatky sú a budú hlavným zdrojom príjmu verejnoprávnej STV, a preto je nevyhnutné zabezpečiť ich riadny výber. Najúčelnejšie sa javí zabezpečiť ich výber prostredníctvom špecializovanej právnickej osoby. Nakoľko však každoročne ide o rádovo stovky miliónov, zároveň mimoriadne dôležité je zabezpečiť, aby STV mala primeraný dohľad nad fungovaním a činnosťou takéhoto subjektu. Ten možno najlepšie zabezpečiť formou majetkovej účasti a z toho plynúcich práv a povinností spoločníka.

  Systém vytvorenia jednotného merania sledovanosti je jedným objektívnym prostriedkom merania sledovanosti jednotlivých televízií a získavania diváckej spätnej väzby na našom trhu, a preto je v ich záujme majetkovo sa podieľať na jeho zriadení a prevádzkovaní prostredníctvom samostatného subjektu s majetkovou účasťou všetkých televízií pôsobiacich na našom trhu.

  Predaj reklamného času je špeciálnou kategóriou. Z nedávnej minulosti poznáme viaceré príklady, keď bol reklamný čas neefektívny a predávaný hlboko pod trhovú cenu alebo zaň boli vo veľmi nevýhodnom pomere nakupované relácie od externých dodávateľov, ktorí na jeho následnom predaji veľmi slušne zarábali. Predaj reklamného času nie je zanedbateľným zdrojom príjmu, ktorý plynie, resp. by mohol plynúť do rozpočtu televízie, a preto by bolo účelné, aby bol spravovaný a predávaný špecializovanou komerčne sa správajúcou spoločnosťou s majetkovou účasťou STV.

  Ja to naozaj skrátim, len na záver poviem, že to, o čo vás žiadam, je, aby ste podporili návrh malej novely, ktorá sa týka výsostne legitímnej možnosti Slovenskej televízie, aby mohla podnikať a zakladať obchodné spoločnosti. Je to verejnoprávna inštitúcia a rovnaké postavenie má naozaj už aj Slovenský rozhlas. Takže vás prosím, aby ste podporili tento dobrý návrh novely, a vopred vám za túto podporu ďakujem.

  Z mojej strany je to všetko, vážené kolegyne, kolegovia, a dúfam, že sa nikto neprihlási do rozpravy.

 • Pán poslanec Hanzel, môžete vystúpiť, len ak máte procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne. Pani predsedajúca. Ja by som mal procedurálny návrh, aby ste prerušili rokovanie, nakoľko je v sále len 21 ľudí. Ďakujem.

 • Pán poslanec, skončíme tento bod programu, uzavrieme ho tým, že otvorím rozpravu.

  A ešte dám slovo pani spoločnej spravodajkyni z navrhnutého gestorského výboru, výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá pani poslankyni Erzsébet Dolník. Prosím ju, aby uviedla ako spoločná spravodajkyňa tento návrh.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla spravodajskú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov (tlač 287), v prvom čítaní.

  Návrh skupiny poslancov predseda Národnej rady Slovenskej republiky navrhol prideliť svojím rozhodnutím č. 269 z 13. júna 2003 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Za gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky navrhol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá.

  Gestorský výbor ma navrhol vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To znamená, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmé, čo sa ním má dosiahnuť.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie súladu návrhu s ústavou, zhodnotenie súčasného stavu, dôvody potreby novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného dopadu a vplyvu na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá spĺňa predpísané náležitosti.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V závere navrhnem, ktoré výbory by mali návrh prerokovať, gestorský výbor, ako i termíny prerokovania návrhu.

  Vážená pani predsedajúca, ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode. Písomne sa do všeobecnej rozpravy neprihlásil žiaden poslanec. Možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy využil pán poslanec Jarjabek. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Pán poslanec Jarjabek, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Dovoľte, aby som sa tiež vyjadril niekoľkými slovami k tomuto, ako povedal pán predkladateľ, návrhu malej novely zákona o Slovenskej televízii.

  Ten problém je v tom, že s obsahom absolútne súhlasím, ale tá forma, ktorú si predkladatelia zvolili, naráža trošku na problém. Naráža na problém v rámci dvoch takých hlavných myšlienok, ktoré by som tu rád predložil. Prvá je, že presne sa dostane na stôl vtedy, keď sa sem dostane návrh nového zákona o Slovenskej televízii. Pevne verím, že návrh zákona o Slovenskej televízii ministerstvo kultúry predloží, kde bude tento problém riešený aj z hľadiska istých kontrolných činností Rady Slovenskej televízie, ktorá dnes túto kontrolnú činnosť nemá, bude riešený aj z hľadiska filozofie návrhu nového zákona a bude, samozrejme, riešený komplexným spôsobom, návrhom nového zákona o Slovenskej televízii. Tým, že my prijmeme v akejkoľvek forme takýto návrh novely, vlastne odsúvame návrh zákona o Slovenskej televízii stále ďalej a ďalej, lebo vzniká tuná akási filozofia, ako keby tento návrh zákona nebolo potrebné prijať, čo už som počul aj z úst súčasného pána ústredného riaditeľa, ako keby súčasná norma o Slovenskej televízii postačovala. No, dámy a páni, nepostačuje, vieme o tom 5 rokov a takýmto trhacím kalendárom dosahujeme absolútne istý zmätok a v mnohých prípadoch nesúlad. Dovoľte mi, aby som ho v tejto chvíli pomenoval. A to je vec ďaleko dôležitejšia a ďaleko závažnejšia ako to, čo som povedal o návrhu nového zákona o Slovenskej televízii.

  Navrhovatelia zákona si dávajú za cieľ eliminovať účinky § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, na to navrhovatelia úplne zabudli, na postavenie a činnosť Slovenskej televízie, pretože sú toho názoru, že pre Slovenskú televíziu ako verejnoprávnu inštitúciu sú isté obmedzenia, ktoré z tohto zákona pre ňu vyplývajú z § 22 ods. 3 a 4, neopodstatnené. To je aj dôvod podania návrhu zákona.

  Aké sú tieto obmedzenia? Z § 22 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách totiž vyplýva, že príspevková organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť len po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa za podmienok ustanovených týmto zákonom, rozumieme tu zákon o rozpočtových pravidlách, a osobitným predpisom a týmto predpisom by mohol byť teoreticky navrhovaný zákon. Je tu však problém. Navrhovaným zákonom možno síce ustanoviť podmienky, za ktorých môže príspevková organizácia vykonávať podnikateľskú činnosť, ale môžu to byť len ďalšie podmienky. To však neznamená, že iným zákonom, ako je zákon o rozpočtových pravidlách, možno Slovenskú televíziu vyňať z pôsobnosti zákona o rozpočtových pravidlách. Nie je to možné, lebo by sa tým menil jeden zákon iným zákonom, čo je ako nepriama novelizácia neprípustné. Slovenská televízia totižto podľa § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. hospodári ako príspevková organizácia. A keďže ako verejnoprávna inštitúcia bola zriadená zákonom, funkciu zriaďovateľa voči nej podľa § 21 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách plní Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Preto nestačí ustanoviť podmienky výkonu podnikateľskej činnosti Slovenskej televízii len zákonom o Slovenskej televízii, ale musia byť dodržané aj podmienky ustanovené pre príspevkové organizácie zákonom o rozpočtových pravidlách. Len za takých podmienok môže dať Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako zriaďovateľ predchádzajúci súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti v Slovenskej televízii.

  Aj ďalšie obmedzenie vyplývajúce z ustanovenia § 22 ods. 4 prvej vety zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého príspevková organizácia nemôže zakladať alebo zriaďovať inú právnickú osobu, možno prelomiť iným zákonom. Teda ak ide o Slovenskú televíziu, mohol by to byť aj tento navrhovaný zákon. Navrhovaný zákon však nemôže prelomiť obmedzenie vyplývajúce z toho ustanovenia § 22 ods. 4 druhej vety zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého príspevková organizácia nemôže vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku inej právnickej osoby. Aj v tomto prípade by týmto navrhovaným zákonom išlo o neprípustnú novelizáciu zákona o rozpočtových pravidlách zákonom o Slovenskej televízii. Ak by sme teda naozaj chceli Slovenskú televíziu zbaviť týchto obmedzení, muselo by sa to urobiť priamou novelizáciou zákona o rozpočtových pravidlách. Dá sa to. To by ale navrhovatelia museli podať celkom iný návrh zákona, v ktorom to nie je.

  Z uvedených dôvodov podávam návrh podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o predloženom návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Jarjabek bol jediný prihlásený do rozpravy.

  Faktickú poznámku má pán poslanec Devínsky. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Devínsky.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, ja naozaj obdivujem vašu vieru v to, že bude predložený nový návrh zákona o Slovenskej televízii. Ja nepochybujem o tom, že on bude, len nevieme, kedy bude. A takých pokusov tu už niekoľko bolo. A vy viete najlepšie, ako dopadli.

  Ja by som ešte chcel povedať aj to, že, čo sa týka zákona o rozpočtových pravidlách, zákona č. 303/1995 Z. z., ten bude novelizovaný na jeseň v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu, takže to, čo ste povedali, sa bude môcť urobiť a určite sa to aj urobí v rámci návrhu zákona o štátnom rozpočte. Takže všetky tie problémy, o ktorých ste hovorili, budú riešiteľné a budú aj riešené, pokiaľ sa teda tento návrh novely prijme. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Jarjabek sa hlási s reakciou.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Nemôžem súhlasiť, pán poslanec, ani v jednom, ani v druhom prípade z hľadiska toho, o čom ste hovorili.

  Po prvé, návrh zákona o Slovenskej televízii je v jedálnom lístku ministerstva kultúry, neviem to už inak povedať. A ministerstvo kultúry je ho povinné predložiť v septembri. To sme si tuná odsúhlasili a to predsa viete aj vy. To, či viem alebo neviem, či takýto zákon bude, no, nehnevajte sa, toto nemôže byť argument v tejto chvíli. Ministerstvo kultúry má rozpracovaný návrh zákona o Slovenskej televízii, predloží ho, o tom som presvedčený, druhá vec je, či ten návrh zákona v parlamente bude prijatý alebo neprijatý. Ale takto by sme mohli polemizovať o každom zákone. To predsa nemôže byť cesta, ktorou sa vydá tento parlament, my všetci vieme, že treba novelizovať 5 rokov, nie 5 rokov, ďaleko viac zákon o Slovenskej televízii. Čiže hovoriť o tom, že zákon o Slovenskej televízii nebude, no tak proti tomuto skutočne protestujem.

  Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že vy novelizáciou jedného zákona nemôžete novelizovať druhý zákon. O tom som hovoril v tejto chvíli z hľadiska toho druhého zákona, ktorého sa ten navrhovaný zákon priamo dotýka. Jednoducho nastane zmätok, ktorý opäť bude riešiť tento parlament. Čiže bol by som veľmi rád, keby si predkladatelia ešte raz pozreli, čo vlastne predložili a akým spôsobom sa to týka zákona o rozpočtových pravidlách. Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa spýtať, či sa chce k rozprave vyjadriť pán navrhovateľ. Nie.

  Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Hlasovať budeme na budúci týždeň vo štvrtok. Do tohto času, do 9.00 hodiny štvrtka budúceho týždňa prerušujem túto schôdzu Národnej rady.

  Ďakujem vám za pozornosť, dovidenia na budúci týždeň.

 • Prerušenie rokovania o 12.21 hodine.