• Ďakujem za privítanie potleskom v rokovacej sále.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali podpredseda Národnej rady pán Veteška a páni poslanci Anton Danko a Eduard Kolesár.

  Budeme pokračovať v rokovaní o včera prerokovaných bodoch programu, ktorými boli vládne návrhy zákonov, ktoré prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, o ktorých sme včera prerušili rokovanie pred záverečným hlasovaním v druhom čítaní.

  Ako o prvom prerokovanom vládnom návrhu zákona budeme hlasovať o zákone č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktorého predkladateľom za vládu bol podpredseda vlády a minister financií pán Ivan Mikloš, ktorého prosím, aby zaujal miesto pre navrhovateľov, a povereným spravodajcom výboru pre financie, rozpočet a menu bol pán poslanec Liška. Poprosím aj jeho, aby zaujal miesto pre spravodajcov a požiadam o krátku technickú prestávku na vyhotovenie náhradných hlasovacích kariet pre poslancov, ktorí si hlasovacie karty zabudli, stratili alebo inak o ne prišli.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Pýtam sa pánov poslancov, či všetci majú k dispozícii hlasovacie karty? Ak áno, pristúpime k hlasovaniu.

  Poprosím teraz pána poslanca Lišku, aby uvádzal jednotlivé návrhy. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výboru, ktorú máte ako tlač 267a.

  Nech sa páči, pán poslanec Liška.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Poprosím o pokoj v rokovacej sále, pán poslanec Galbavý, venujte sa svojmu poslaneckému povolaniu.

 • Pán predsedajúci (ruch v sále), dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom...

 • Pani poslankyňa Majdová, prosím, aby ste netelefonovali v rokovacej sále.

 • ... pozmeňujúcom návrhu, tak ako je uvedený v tlači 267a.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu zo spoločnej správy, ktorý v bode 4 odporúča zmeniť lehotu účinnosti na 1. augusta 2003.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa hlasujme.

 • Gestorský výbor ho odporúča schváliť, tam je iba lehota účinnosti od 1. augusta 2003.

 • Hlasujeme o návrhu...

  Pán poslanec Galbavý, hlasujeme.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 133 poslancov, za 111, proti 15, zdržali sa 3, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré boli podané v rozprave. Ako jediný vystúpil s pozmeňujúcim návrhom pán poslanec Bohumil Hanzel, ktorého pozmeňujúci návrh máte písomne rozdaný do lavíc.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme hlasovať o...

 • Dajte, prosím, hlasovať, pán predsedajúci, ale pán Hanzel požiadal, aby sa o každom bode hlasovalo zvlášť, čiže dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hanzela uvedeného pod bodom 1, že finančné prostriedky vo výške 15 percent z výnosu dane sa použijú na rozvojové programy.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa, budeme hlasovať o prvom z troch podaných pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Hanzela.

  Pán poslanec Galbavý, do rokovacej sály je zakázané nosiť kávu a iné nápoje.

 • Smiech a reakcie z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 134 poslancov, za 60, proti 31, zdržalo sa 37, nehlasovalo 6.

  Prvý z troch pozmeňujúcich návrhov, prosím, zatvorte dvere na rokovacej sále. Prvý z troch pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Hanzela sme neschválili.

  Pán poslanec Liška.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hanzela uvedeného pod bodom 2.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o druhom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hanzela.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 63, proti 28, zdržalo sa 45, nehlasovali 3.

  Neschválili sme druhý návrh pána poslanca Hanzela.

  Ďalší návrh.

 • Tým je zbytočné, aby sme hlasovali o bode č. 3, lebo ten hovoril iba o tom, že pokiaľ bude prijatý bod 1 a 2.

  Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom...

 • Pán poslanec Hanzel, súhlasíte s takýmto vysvetlením. Áno.

  Nech sa páči, pán poslanec Liška.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, aby zákon prešiel do tretieho čítania.

 • Môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu aj bez hlasovania, keďže návrhy zákonov, konkrétne aj tento, prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, kde lehoty na druhé a tretie čítanie nie sú viazané zákonom o rokovacom poriadku, preto pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/1993. Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru so schválenými a pozmeňujúcimi návrhmi, pán spoločný spravodajca, prijať, neprijať stanovisko gestorského výboru?

 • Pán predsedajúci, prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 142 poslancov, za 76, proti 63, zdržal sa 1, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Teraz poprosím pána poslanca Hurbana, aby ako určený spravodajca gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu uvádzal hlasovania k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Poprosím pána poslanca, aby najskôr uviedol hlasovanie o bodoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodom 4, kde je celkom uvedených šesť pozmeňujúcich návrhov. Prosím pána poslanca, aby informoval Národnú radu o odporúčaní gestorského výboru, ako hlasovať o jednotlivých návrhoch zo spoločnej správy.

  Nech sa páči, pán poslanec Hurban.

 • Ďakujem, pán predseda. Budeme najprv hlasovať o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktoré sú uvedené v tlači 269a s tým, že prvé hlasovanie bude o bodoch 1, 4, 5 a 6 spoločne s tým, že gestorský výbor ich odporúča schváliť.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1, 4, 5 a 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 142 poslancov, za 117, proti 9, zdržalo sa 9, nehlasovalo 7.

  Body 1, 4, 5 a 6 zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 2 a 3 zo spoločnej správy s tým, že gestorský výbor ich odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch 2 a 3 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ich neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 22, proti 88, zdržalo sa 29, nehlasovali 4.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, ďalej boli v rozprave prednesené dva pozmeňujúce návrhy. Ako prvý bol prednesený pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Hanzel, aj keď v tlači je to uvedené ako pozmeňujúci návrh Edity Angyalovej. Keďže je krátky, tak ho prečítam. Navrhujem, aby sa výnos z tohto zvýšenia dane účelovo viazal na úpravu platových tabuliek učiteľov s účinnosťou od účinnosti zákona.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Angyalovej. Prosím, negestikulovať, neukazovať, pán spoločný spravodajca. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za 67, proti 32, zdržalo sa 34, nehlasovalo 11.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, potom bol ešte prednesený jeden pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Kovarčík, ale keďže sme tento text schválili už v spoločnej správe, tento návrh je bezpredmetný.

  Pán predseda, môžeme prejsť do tretieho čítania.

 • Pán poslanec Kovarčík, pán poslanec Maxon.

 • Pán predseda, ja nemôžem súhlasiť s názorom pána spravodajcu, pretože návrh je iný, čo sa týka sadzby, a je iný aj v tom, že zavádza dvojitý systém zdanenia, takže trvám na tom, aby sa o tomto návrhu hlasovalo.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, námietka predkladateľov pozmeňujúceho návrhu bola uplatnená, Národná rada sa musí vyrovnať hlasovaním, buď odmietne, alebo prijme podaný pozmeňujúci návrh.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Nie o námietke, hlasujeme o vecnom návrhu, ktorý bol podaný.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 141 poslancov, za 66, proti 43, zdržalo sa 19, nehlasovalo 13.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, ďalší návrh.

 • Žiadne iné návrhy neboli, pán predseda, môžeme prejsť do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o prerokúvanom návrhu zákona o spotrebnej dani z piva.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca, vládny návrh zákona schváliť.

  Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci, o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov ako o celku. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 142 poslancov, za 75, proti 64, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánovi poslancovi Hurbanovi a poprosím teraz pána poslanca Mikuša, aby ako poverený spravodajca gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu uvádzal hlasovanie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 265.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie najskôr o bodoch zo spoločnej správy, ktorú máte ako tlač 265a v poradí, tak ako sú uvedené pod bodom 4 spoločnej správy.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o piatich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vzišli jednak z gestorského výboru, a jednak z rozpravy. Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú súčasťou spoločnej správy a ktoré vyšli z gestorského výboru s odporúčaním schváliť ich.

 • Teda budeme hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené pod bodom 4 spoločnej správy gestorského výboru.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 a 2, ktoré sú uvedené pod bodom 4 spoločnej správy gestorského výboru s odporúčaním schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 141 poslancov, za 120, proti 6, zdržalo sa 13, nehlasovali 2.

  Body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Ako o ďalšom budeme hlasovať o poslaneckom návrhu pána Maxona.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať.

 • Prosím, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Maxona. Pán poslanec Maxon ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 66, proti 39, zdržalo sa 34, nehlasovali 4.

  Pozmeňujúci návrh pána poslanca Maxona sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Karlina.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Karlina.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 140 poslancov, za 65, proti 43, zdržalo sa 24, nehlasovalo 8.

  Pozmeňujúci návrh pána poslanca Karlina sme neschválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Ako o poslednom budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Hanzela. Vzhľadom na to, že ste pravdepodobne nedostali do lavíc jeho znenie, tak si ho dovolím ešte raz prečítať. Navrhujem, aby sa výnos tohto zvýšenia spotrebnej dane v plnej výške použil na výstavbu rýchlostných komunikácií alebo na úpravu prejazdnosti ciest. Môžeme hlasovať.

 • Prosím, páni poslanci, hlasujeme, pán poslanec Hanzel. Ruším toto hlasovanie, pán poslanec Hanzel chce k svojmu pozmeňujúcemu návrhu... Vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné.

 • Chcem len povedať, že to nebolo na opravu prejazdnosti, ale na zvýšenie prejazdnosti ciest.

 • Smiech a reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Hanzel, prosím, aby ste zopakovali svoj pozmeňujúci návrh, aby nebolo nedorozumenie, o čom hlasujeme.

  Nech sa páči.

 • Myšlienka bola na zvýšenie prejazdnosti ciest.

 • Pán poslanec Mikuš, prosím, aby ste prečítali písomne vyhotovený pozmeňujúci návrh, ktorý podal pán poslanec Hanzel.

  Nech sa páči.

 • Ešte raz ho prečítam, ja ho mám písomne. Navrhujem, aby sa výnos tohto zvýšenia spotrebnej dane v plnej výške použil na výstavbu rýchlostných komunikácií alebo na úpravu prejazdnosti ciest. Takto je podpísaný 15 poslancami.

  Hlasujeme o tomto návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako ho predniesol písomne a ústne informoval pán spoločný spravodajca Mikuš.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 145 poslancov, za 68, proti 38, zdržalo sa 26, nehlasovalo 13.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalšie návrhy, pán poslanec.

 • To je všetko, pán predseda.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy v treťom čítaní. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 145 poslancov, za 77, proti 67, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada uvedený návrh zákona schválila.

  Ďakujem pánovi poslancovi Mikušovi a poprosím ho, aby pokračoval ďalej, pretože gestorský výbor ho poveril, aby bol spravodajcom aj pri poslednom z prerokúvaných vládnych návrhov daňových zákonov, ktorým je zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Poprosím teraz pána poslanca Mikuša, aby uvádzal návrhy na hlasovanie. Najskôr návrhy uvedené v spoločnej správe výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Návrhy gestorského výboru máme v spoločnej správe pod bodom 4. Po prvé, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú pod bodmi 1, 2, 4, 5 a 7 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

  Bod 8 vynímam z tohto hlasovania z dôvodu, že sú ďalšie pozmeňujúce návrhy, a ak by prešli, tak účinnosť by bola iná. A budeme o účinnosti hlasovať až na záver. Ešte raz opakujem.

 • Pán poslanec, musíme hlasovať podľa rokovacieho poriadku najskôr o pozmeňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe. Ak prijmeme návrh zo spoločnej správy, o ďalších ostatných hlasovať, samozrejme, nebudeme.

 • Takže teraz hlasujeme o bodoch 1, 2, 4, 5 a 7 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Páni poslanci, hlasujeme, tak ako navrhol pán spoločný spravodajca o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 4 5 a 7 s odporúčaním gestorského výboru uvedené body zo spoločnej správy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 142 poslancov, za 101, proti 16, zdržalo sa 23, nehlasovali 2.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy 3 a 6 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch 3 a 6 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ich neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 19, proti 87, zdržalo sa 36, nehlasoval 1.

  Body 2 a 3 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Budeme hlasovať o bode č. 8 spoločnej správy - pozmeňujúci návrh bod 8 v bode 4, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 8 zo spoločnej správy. Pozmeňujúci návrh je zmena lehoty účinnosti návrhu zákona.

 • V pozmeňujúcom návrhu je lepší návrh, prosím. Chcem len upozorniť, že to potom rieši ďalší poslanecký návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 137 prítomných, za 50, proti 42, zdržalo sa 40, nehlasovalo 5.

  Návrh pod bodom 8 sme neschválili.

  Prosím teraz návrhy, ktoré boli prednesené v rozprave.

 • Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Maxona.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 50, proti 47, zdržalo sa 43, nehlasovali 3.

  Návrh pána poslanca Maxona sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Podrackej.

 • Páni poslanci, prezentujme sa, hlasujme o návrhu z rozpravy, ktorý podala pani poslankyňa Podracká.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za 69, proti 28, zdržalo sa 44, nehlasovali 3.

  Návrh pani poslankyne Podrackej sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Ako o ďalšom budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Šulaja.

 • Prosím, prezentujme sa, páni poslanci, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šulaja.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 144 poslancov, za 67, proti 33, zdržalo sa 41, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kiňa.

 • Prezentujme sa, páni poslanci, hlasujeme o návrhu pána poslanca Kiňa.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 63, proti 38, zdržalo sa 38, nehlasovali 4.

  Pozmeňujúci návrh pána poslanca Kiňa sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o mojich troch pozmeňujúcich návrhoch. Vzhľadom na to, že boli rôzne názory, tak vyhovujem a budeme hlasovať o každom zvlášť. Ako o prvom budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka cestovných kancelárií k bodu 32 k § 46 odseky 1, 2 a 9.

 • Páni poslanci, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mikuša. Pán poslanec Mikuš navrhol pozmeňujúci návrh.

  Pán poslanec Jozef Mikuš.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 118, proti 10, zdržalo sa 12, nehlasovali 3.

  Schválili sme pozmeňujúci návrh pána poslanca Mikuša.

 • Teraz budeme hlasovať o mojom druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka dodávateľov energií alebo médií § 15 odsekov 7 a 8.

 • Páni poslanci, hlasujeme o druhom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Jozefa Mikuša.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 145 poslancov, za 124, proti 2, zdržalo sa 18, nehlasoval 1.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Mikuš.

 • Teraz budeme hlasovať o mojom treťom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka účinnosti tohto zákona.

  P. Hrušovský, predseda NR SR:

  Páni poslanci, hlasujeme o termíne lehoty účinnosti.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 142 poslancov, za 103, proti 15, zdržalo sa 24.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Ako o poslednom pozmeňujúcom návrhu budeme hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Jarjabek.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 143 poslancov, za 67, proti 35, zdržalo sa 36, nehlasovalo 5.

  Návrh pána poslanca Jarjabka sme neschválili.

 • To je všetko, pán predseda, môžeme prejsť do tretieho čítania.

 • Páni poslanci, pristúpime

  k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal písomné prihlášky.

  Pani poslankyňa Antošová, pani poslankyňa Antošová, prosím, keby ste netelefonovali v rokovacej sále.

  Do rozpravy sa ústne nehlási nikto z prítomných pánov poslancov. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 145 poslancov, za 76, proti 67, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme odhlasovali všetky prerokované vládne návrhy zákonov.

  Teraz budeme pokračovať v rokovaní ďalším bodom programu, ktorým je návrh na odvolanie a voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc pána PhDr. Miroslava Hladíka.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Teraz požiadam pána poslanca Mikuša, ktorého poveril gestorský výbor, aby ako spoločný spravodajca zaujal miesto pre spravodajcov a poprosím ho, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh na personálnu zmenu na funkciu predsedu Úradu pre štátnu pomoc uviedol a odôvodnil podpredseda vlády a minister financií pán Ivan Mikloš.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predkladám návrh na odvolanie pána Miroslava Hladíka z funkcie predsedu Úradu pre štátnu pomoc. Tento návrh podávam za porušenie zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci, ktoré zistil Úrad vlády v roku 2001 v rámci výkonu kontroly na Úrade pre štátnu pomoc. Za činnosť Úradu pre štátnu pomoc je zodpovedný jeho predseda. Na základe kontrolných zistení Úradu vlády, ako aj na základe nehospodárneho a neefektívneho využívania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 4,2 milióna korún, ktoré zistilo ministerstvo financií, vláda ešte v roku 2001 navrhla Národnej rade Slovenskej republiky predsedu Úradu pre štátnu pomoc odvolať. Pretože o predloženom návrhu vlády z roku 2001 na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc Národná rada nerokovala, predkladám opätovne návrh na jeho odvolanie. Predsedu Úradu pre štátnu pomoc v prípade, ak porušil zákon, môže podľa § 21 zákona o štátnej pomoci odvolať Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády.

  Teraz poprosím pána poslanca Mikuša, ktorého poveril gestorský výbor, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu vlády na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc a o stanovisku gestorského výboru k návrhu uznesenia.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády. Vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrh na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka, tlač 277. Na základe tohto predloženého materiálu predseda Národnej rady pridelil svojím rozhodnutím č. 260 zo 6. júna 2003 prerokovať v našom výbore uvedený návrh. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu sa touto problematikou zaoberal 16. júna 2003 za účasti predsedu Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka. Vzhľadom na zložitú problematiku a množstvo predložených informácií predseda výboru prerušil rokovanie o tomto bode. Poslanci výboru týmto dostali väčší priestor na konečné rozhodovanie sa.

  Výbor sa s touto problematikou zaoberal aj 19. júna 2002 a prijal k nej uznesenie č. 144, kde súhlasil s vládnym návrhom na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka. Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky uskutočniť odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc verejným hlasovaním a zároveň ma určil za spravodajcu výboru s tým, že podám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o prerokovaní danej problematiky.

  Vážený pán predseda, otvorte k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Mikušovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pán poslanec Blajsko sa hlási do rozpravy ústne. Žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy nevidím. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Blajsko.

 • Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, vážený pán podpredseda vlády. Zamestnanci sekcie kontroly Úradu vlády vykonali na základe poverenia na kontrolu zo dňa 17. mája 2001 v úrade v čase od 18. mája 2001 do 15. júna 2001 prvú kontrolu, ktorá bola zameraná na výkon štátnej správy so zreteľom na dodržiavanie zákona Národnej rady č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci za obdobie 1. januára 2000 až 30. apríla 2001. Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie o opakovanom porušovaní zákona o štátnej pomoci nie je pravdivé. Rozhodol som sa vystúpiť viac-menej preto, že do lavíc sme dostali rôzne údaje a zdá sa mi, že sú navzájom konfrontačné. Ďalej v návrhu na odvolanie predsedu úradu je uvedené, že § 28 ods. 1 úrad nevedie povinnú evidenciu v štruktúre danej zákonom o štátnej pomoci. Kontrolou vykonanou na základe poverenia na kontrolu zo dňa 13. februára 2002 zamestnancami sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky bolo zistené, že úrad vedie evidenciu v podacích denníkoch aj v elektronickej forme. Boli zistené nedostatky vecného charakteru, napríklad v elektronickej evidencii je súčasne použitý raz slovenský jazyk, raz anglický jazyk a gramaticky nesprávne označenie názvov miest a podobne. V čase vykonávania kontroly bol v úrade zavedený systém evidencie v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona Národnej rady č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov v elektronickej forme.

  Úrad každoročne predkladá rovnakú evidenciu Európskej komisii formou inventára štátnej pomoci. V súčasnosti sa v úrade ukončuje nové programové vybavenie pre elektronickú evidenciu s firmou Compac, s. r. o, ktoré zabezpečí priame prepojenie úradu s poskytovateľom štátnej pomoci a s Európskou komisiou.

  V návrhu na odvolanie predsedu úradu je uvedené, že úrad súhlasí podľa § 23 zákona o štátnej pomoci, môže úrad schváliť alebo neschváliť so štátnou zárukou za poskytnutý úver na reštrukturalizáciu Slovenských elektrární, a. s., v uvedenom prípade ide len o terminologickú odchýlku, nakoľko slová súhlasil a schválil sú obsahovo ekvivalentné a navzájom si neprotirečia. Úrad skúmal poskytovanie štátnej pomoci pre Slovenské elektrárne, a. s., na účel reštrukturalizácie úverového portfólia. Z uvedeného vyplýva, že zmyslom štátnej pomoci nebolo financovanie uskutočnenia fyzickej, teda reštrukturalizácie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., z hľadiska vplyvu na jej výrobnú kapacitu. Poskytovateľ štátnej pomoci, t. j. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojej žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci predložil podklady potrebné na posúdenie súladu navrhovanej pomoci s pravidlami štátnej pomoci okrem iného aj prehľad úverov so štátnou zárukou poskytnutých spoločností v predchádzajúcich obdobiach za účelom realizácie investičných projektov v záujme Slovenskej republiky, napríklad výstavba Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ako aj zdôvodnenie potreby reštrukturalizácie úverového portfólia, nakoľko dlhodobé investičné akcie boli financované krátkodobými úvermi. Vzhľadom na to, že účelom štátnej pomoci mala byť reštrukturalizácia úverového portfólia, úrad považoval predložené podklady za ekvivalent plánu reštrukturalizácie. Vzhľadom na to, že v zmysle § 12 ods. 7 zákona o štátnej pomoci udržanie výroby spoločnosti bolo v celospoločenskom záujme, výška pomoci bola obmedzená na nevyhnutné minimum a zodpovedala výške...

 • Pán poslanec Galbavý! Pán poslanec Galbavý, prosím, aby ste nevyrušovali, keď už nie ste na svojom mieste, ale na inom, ale správajte sa dôstojne v rokovacej sále.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • ... a zodpovedala výške finančných prostriedkov na uskutočnenie reštrukturalizácie úverového portfólia, úrad navrhovanú štátnu pomoc schválil. Všetky prípady štátnej pomoci pre Slovenské elektrárne, a. s., boli v rámci inventára štátnej pomoci oznámené Európskej komisii, ktorá voči nim nevzniesla žiadne námietky.

  Vrátim sa ešte k štátnej pomoci pre Slovenské elektrárne. Na rokovaní 25. 11. 2002 u štátneho tajomníka ministerstva financií pána Podstránskeho predložil vtedajší generálny riaditeľ Slovenských elektrární pán Pilár takzvaný konfirmačný list, ktorým pán Blaško, vtedajší zamestnanec ešte, Slovenským elektrárňam oznamuje, že splnil všetky podmienky na súhlas úradu stanovené úradom. Ukázalo sa, že pán Blaško zneužil svoju funkciu, pretože tento list bol falošný, v úrade nie je zaregistrovaný, neobsahuje základné znaky úradného listu, a pán Blaško uviedol Slovenské elektrárne do omylu. Ja som kópie týchto listín dostal a myslím si, že ste ich do lavíc dostali aj vy ďalší poslanci. Hovorím to len preto, že je navrhovaný na post terajšieho predsedu.

  Zákon o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov v § 21 ods. 2 hovorí: „Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov.“ Kto bude na čele úradu v prípade, že doterajší predseda bude odvolaný nie z dôvodov uvedených v zákone o štátnej pomoci? Mám na mysli § 21 ods. 3 písm. a) až d), ale napríklad z politických či iných utajených, nám neznámych dôvodov.

  Ďalšia vec, ktorú som si pri tomto probléme všimol, je tá, že Európska komisia sa v súčasnosti zaoberá už rok jedným vážnym problémom, a to je to, ako chce vláda riešiť štátnu pomoc, ktorá bola poskytnutá bankám - Všeobecnej úverovej banke a Slovenskej sporiteľni. Vláda Slovenskej republiky totižto v roku 1998 schválila program ozdravenia bankového sektora formou reštrukturalizácie a následnej privatizácie. Vybrané pohľadávky bánk boli presunuté do Slovenskej konsolidačnej a Konsolidačnej banky asi v hodnote 100 miliárd Sk. Hovorím, ide o Slovenskú sporiteľňu, ide o Všeobecnú úverovú banku a o Investičnú a rozvojovú banku. V druhej etape reštrukturalizácie boli presunuté ďalšie pohľadávky bánk, ale tiež už neboli kryté štátnymi dlhopismi, ale úvermi od postupujúcich bánk Slovenskej sporiteľne, VÚB a IRB. Na tieto úvery boli dané štátne záruky v roku 1999 a v roku 2000. V júli 2002 bol v Európskej komisii v Bruseli opätovne otvorený problém reštrukturalizácie bánk. Z rokovania vyplynul záver, že Úrad pre štátu pomoc by mal následne začať s posudzovaním otázky štátnej pomoci pri preberaní garancií štátom za presunuté zlé úvery od bánk, pretože riešenie týchto otázok sa predlžuje až za obdobie po našom vstupe do Európskej únie. Súčasne má Úrad pre štátnu pomoc posudzovať štátnu pomoc pri reštrukturalizácii bánk a vykonané vyhodnotenie zahrnúť do zoznamu existujúcich opatrení štátnej pomoci pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ. Úrad pre štátnu pomoc začal, pokiaľ mám informácie, v období minulého roku následne konať, avšak vraj ministerstvo financií celý proces brzdí. Neposkytuje úradu požadované dokumenty. V tomto prípade si myslím, že hrozí riziko, že po našom vstupe do Európskej únie, teda po 1. máji 2004, môže niektorá tretia strana požiadať Európsku komisiu o prešetrenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci v tomto prípade.

  Na základe práve týchto rôznych pochybností, ktoré som si preveril, na základe vyjadrených stanovísk som presvedčený, že dôvody, podľa môjho názoru, na odvolanie pána Hladíka z funkcie predsedu úradu podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, tak ako sú prezentované v návrhu na odvolanie predsedu úradu, sú, podľa môjho názoru, neopodstatnené. Z toho dôvodu predmetné ustanovenie, myslím si, že nemôže byť ani aplikované.

  Úrad pod vedením práve pána predsedu významným spôsobom, myslím si, prispel k uzatvoreniu negociačnej kapitoly 6 - Politika hospodárskej súťaže a za jeho takisto osobný prínos dostal aj ocenenie od ministra zahraničných vecí. Činnosť úradu bola pozitívne hodnotená zástupcami Európskej komisie, najmä počas ich návštevy v úrade v máji 2002, ako aj v pravidelnej správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii. To bolo, myslím si, že z 9. októbra 2002. Práve na základe týchto argumentov, ktoré som si pozrel, mám dojem, že skôr ide o politický dôvod ako o vecný dôvod a ja nemôžem kladne hlasovať za tento návrh.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca pani poslankyňa Bollová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolím si faktickú poznámku k vystúpeniu pána poslanca Blajska, že okrem politického dôvodu, teda podozrenia z politického dôvodu, myslím si, že by sme nemali podporovať návrhy na princípe nerovného posudzovania konania občanov Slovenskej republiky. Ak sa vytýka pánu predsedovi, ktorého ideme odvolávať, nie celkom jasne a argumentačne nejaký nedostatok v použití 4 miliónov, chcela by som upozorniť, že sme neodvolali pána podpredsedu vlády Mikloša za dieru v rozpočte, ktorá predstavovala 7 miliárd. Takže aby boli akosi rovnomerne posudzované rôzne previnenia ľudí.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby informoval o ďalšom postupe prerokúvania návrhu vlády.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, keďže výbor Národnej rady odporučil Národnej rade Slovenskej republiky uskutočniť odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Hladíka verejným hlasovaním, dávam návrh, aby sme o tomto návrhu gestorského výboru hlasovali.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, je návrh, aby sme o návrhu na odvolanie pána predsedu Úradu pre štátnu pomoc hlasovali verejne. Prosím pánov poslancov, aby...

 • Hlasy a ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme. Návrh, ktorý predniesol pán poslanec, je na verejné hlasovanie. Ak neodporučíme verejné hlasovanie, podľa doterajších...

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 108 poslancov, za 55, proti 33, zdržalo sa 17, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu budeme o odvolaní predsedu Úradu pre štátnu pomoc pána PhDr. Hladíka hlasovať verejne.

  Prosím teraz pána poslanca Mikuša, aby uviedol návrh uznesenia k prerokúvanému bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Budeme hlasovať o súhlase s vládnym návrhom na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o päťminútovú prestávku pred záverečným hlasovaním.

 • Hlasy a ruch v sále.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Bola vznesená námietka o tom, že zákon o štátnej pomoci ustanovuje obligatórnu voľbu a odvolanie predsedu úradu. Zákon nehovorí, že treba voliť tajne a odvolávať tajne tohto šéfa úradu. To znamená, postupovali sme, ak sme procedurálnym návrhom rozhodli o verejnom hlasovaní o odvolaní predsedu Úradu pre štátnu pomoc v súlade so zákonom o štátnej pomoci, ale aj v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím ešte, pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa nemôžem celkom stotožniť s vaším výkladom a žiadam, aby k tomuto bodu podal výklad ústavnoprávny výbor.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, v tejto chvíli cítim dosť vlastnej kompetencie na to, aby som nemal pochybnosti, že nepostupujem v súlade s rokovacím poriadkom. Naozaj som si preštudoval zákon, je tu, rokovací poriadok nám umožňuje zvoliť formu hlasovania. Národná rada rozhodla hlasovaním o tom, že o tomto návrhu bude hlasovať verejne. Preto nepovažujem za potrebné, aby som požiadal ústavnoprávny výbor o zaujatie stanoviska k tomuto konkrétnemu návrhu.

  Pán poslanec Mikuš, nech sa páči, uveďte návrh uznesenia a pristúpime k hlasovaniu.

 • Ďakujem, pán predseda. Budeme hlasovať o uznesení. Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s vládnym návrhom na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na odvolanie predsedu Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka.

  Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 120 poslancov, za 92, proti 17, zdržalo sa 9, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada odvolala z funkcie predsedu Úradu pre štátnu pomoc pána Miroslava Hladíka.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Prosím teraz podpredsedu vlády pána Ivana Mikloša, aby z poverenia vlády návrh uviedol a odôvodnil.

  Pán podpredseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Vládny návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc predkladám v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a z dôvodu odvolania PhDr. Miroslava Hladíka z tejto funkcie. Na funkciu predsedu Úradu pre štátnu pomoc navrhujem zvoliť Ing. Mariána Blaška, CSc. Odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu.

  Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Mikušovi. Prosím ho, aby Národnú radu oboznámil so stanoviskom gestorského výboru návrhu na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc, ktorý uviedol podpredseda vlády pán Mikloš.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády. Vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrh na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc Ing. Mariána Blaška, tlač 279. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 260 zo 6. júna 2003 pridelil nášmu výboru prerokovať uvedený návrh. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu sa s touto problematikou zaoberal 16. júna 2003 za účasti navrhovaného kandidáta.

  Vzhľadom na množstvo získaných informácií predseda výboru prerušil rokovanie o tomto bode. Výbor sa touto problematikou opätovne zaoberal 19. júna 2003 a v konečnom dôsledku neprijal platné uznesenie, nakoľko z celkového počtu 13 poslancov výboru bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovalo 0 poslancov, proti 2, zdržali sa 7.

  Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne prihlášky, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Poprosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh voľby.

  Hlasovací lístok, panie poslankyne, páni poslanci, dostanete pri prezentácii pred tajnou voľbou. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku a pri mene kandidáta zakrúžkujete alternatívu, za ktorú hlasujete, za, proti alebo zdržiavam sa. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný, alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

  Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o tajnej voľbe predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pokračovanie rokovania o 11.00 hodine.

 • Budeme pokračovať, vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledok voľby.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia. Z poverenia overovateľov vám predkladám zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu Mariána Blaška za predsedu Úradu pre štátnu pomoc, ktoré sa konalo dňa 27. 6. 2003. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu Mariána Blaška za predsedu Úradu pre štátnu pomoc bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 129 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu Mariána Blaška za predsedu Úradu pre štátnu pomoc jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných. Zo 123 platných hlasovacích lístkov hlasovalo za 42 poslancov, proti 48 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov. Na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že Marián Blaško nebol zvolený za predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Pán predsedajúci, skončila som, ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky nezvolila v tajnom hlasovaní Mariána Blaška za predsedu Úradu pre štátnu pomoc.

  Teraz nasleduje prvé čítanie o vládnom návrhu zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 244. Návrh na jeho pridelenie a prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 240.

  Prosím ministra kultúry Slovenskej republiky pána Rudolfa Chmela, aby návrh zákona uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci. Návrh zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže predkladá vláda Slovenskej republiky v súlade s § 16 zákona č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže. „O skončení činnosti fondu a spôsobe jeho zániku a vyrovnaní majetku rozhodne Národná rada zákonom na návrh vlády.“ Počas celej existencie Fondu detí a mládeže nebolo možné dosiahnuť potrebnú efektivitu správy majetku a zabezpečiť aspoň minimálne zdroje na podporu práce s deťmi a mládežou. Majetok štátu v správe Fondu detí a mládeže bol v predchádzajúcich rokoch prenajatý podnikateľským subjektom. Príjmy fondu z týchto prenájmov boli minimálne a aj tie boli každoročne použité v prevažnej časti na zabezpečenie jeho prevádzky. Na podporu činnosti v prospech detí a mládeže nezostávali zdroje a navyše rekreačné zariadenia a hotely v správe fondu boli z roka na rok stále v horšom technickom stave. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 872 z 25. októbra 2000 schválila koncepciu ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže. Základným cieľom koncepcie bolo maximálne zefektívniť využiteľnosť majetku bývalého Socialistického zväzu mládeže v prospech detí a mládeže. Jedným zo spôsobom realizácie úloh koncepcie bola aj možnosť postupnej kapitalizácie majetku, respektíve jeho prevedenie z fondu do iného účinnejšieho systému jeho využívania.

  Po uskutočnení týchto krokov sa predpokladal postupný útlm činnosti fondu a jeho likvidácia. V roku 2001 fond začal uvedenú koncepciu realizovať s plánovaným ukončením celého procesu v roku 2003. V júli 2001 bola založená Nadácia mládeže Slovenska, ktorú založilo ministerstvo školstva, Rada mládeže Slovenska a Študentská rada vysokých škôl. Táto nadácia vzhľadom na to, že nie je zaťažená záväzkami a nevyrovnanými záležitosťami z minulosti, bude efektívnejšie a transparentnejšie realizovať podporu činnosti v prospech detí a mládeže. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 714/2001 z 18. júla 2001 schválila bezodplatný prevod majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže na Nadáciu mládeže Slovenska v účtovnej hodnote 197 559 603 tisíc. Uznesením č. 927/2002 z 21. augusta 2002 rozhodla o bezodplatnom prevode cenných papierov akcií emitenta Hotely mládeže Slovakia, a. s., dcérskej spoločnosti fondu v hnuteľnej hodnote spolu 500 miliónov Sk na Nadáciu mládeže Slovenska. Majetok, ktorý po bezodplatnom prevode na Nadáciu mládeže Slovenska zostal vo Fonde detí a mládeže je určený na ďalší odpredaj za účelom vytvorenia zdrojov na vyrovnanie záväzkov a vyplatenie opodstatnených požiadaviek bývalých nájomcov viažuce sa na zákon č. 220/2000 Z. z. vyplatenie investícií na technické zhodnotenie budov. Z rozsahu odpredajov, ktoré Fond detí a mládeže v súčasnosti realizuje, je zrejmé, že v jeho správe je už len minimálny objem majetku štátu. Po odpredaji majetku sa stráca opodstatnenosť ďalšej existencie Fondu detí a mládeže.

  Predmetný návrh zákona je, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Nech sa páči, zaujmite miesto pre navrhovateľa.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, pani poslankyni Rusnákovej.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi predniesť spravodajskú správu k tlači 244. Vládny návrh zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže predseda Národnej rady navrhol prerokovať Národnej rade rozhodnutím č. 240 z 26. mája 2003, a to na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru NR SR a Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu a Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Za gestorský výbor určil predseda Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá. Vystúpiť na dnešnej schôdzi k uvedenému vládnemu návrhu ma určil výbor svojím uznesením z 11. januára 2003 č. 93 a v súlade so zákonom o rokovacom poriadku podávam nasledovné stanovisko.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti, ktoré sú uvedené v legislatívnych pravidlách. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku prideliť vládny návrh zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže, tlač 244, v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie vedu, šport, mládež, kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu výbor pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá a aby gestorský výbor predmetný návrh zákona prerokoval do 5. septembra 2003.

  Pán predsedajúci, skončila som.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Hrdlička. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mušková, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážený pán minister, páni ministri. Vládny návrh zákona o zrušení Fondu detí a mládeže bol pripravený skoro v takejto istej podobe už v minulom volebnom období. Viackrát bol stiahnutý z rokovania vlády a až po dlhom váhaní bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky tesne pred koncom volebného obdobia. Parlament sa však odmietol zaoberať touto právnou normou. Dôvody, prečo tak urobil, sú viaceré. Jednak je to otázka založenia Nadácie mládeže Slovenska, ktorá vznikla za dosť čudných okolností, keď vláda 18. júla 2001 bezodplatným prevodom darovala majetok fondu, to je majetok štátu v hodnote viac, ako už bolo povedané, 197,5 milióna korún neznámej, ba v ten istý deň vzniknutej nadácii. Neskôr to bolo 500 miliónov, čo hovoril pán minister. Toto schválenie vládou bolo, dá sa povedať, protiprávne, pretože nebola vopred informovaná Národná rada, tak ako káže zákon. Nakoniec skoro polovicu zástupcov rezortov vo vláde pri schvaľovaní prevodu tvorili štátni tajomníci, lebo polovica ministrov bola na dovolenke alebo boli mimo z dôvodu povodní. Nezanedbateľným je tiež fakt, že ak by sme schválili tento návrh zákona, dostaneme sa do kolízie s nálezom Ústavného súdu. Ten totiž po prijatí novely zákona o Fonde detí a mládeže z roku 2000 konštatoval jej protiústavnosť a uznal nároky na pohľadávky voči fondu ako právoplatné. Aj keď nález Ústavného súdu nebol doteraz akceptovaný, tento bude musieť byť podľa práva realizovaný a prijatím predloženého návrhu by sme jeho realizácii zabránili. Z tohto dôvodu, ale sú tu ešte aj ďalšie nevyjasnené veci, o ktorých sa teraz nechcem rozširovať, nie je náležité zaoberať sa týmto návrhom zákona.

  Odporúčam cteným pánom kolegom a kolegyniam, aby sme apelovali, aby ministerstvo školstva vypracovalo právnu analýzu možných postupov pri komplexnom riešení otázok súvisiacich so súčasným stavom Fondu detí a mládeže a až po jej predložení do Národnej rady sa môže pripraviť kvalifikovaný návrh zákonnej úpravy, a preto navrhujem, aby sme sa otázkami existencie či neexistencie fondu teraz vôbec nezaoberali a aby sme tento návrh zákona neposunuli do druhého čítania.

  Ďakujem vám za porozumenie.

 • Ďakujem vám pekne pani poslankyňa.

  Nech sa páči, pán poslanec Hrdlička.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister. Dovoľte mi, aby som vyjadril pochybnosť o opodstatnenosti prerokúvania tohto návrhu zákona. Dôvodom nie je snaha o zachovanie existencie uvedeného fondu, ale snaha o prehodnotenie naloženia s majetkom po bývalom Socialistickom zväze mládeže a snaha nájsť inú formu, ako ho v prospech mládeže Slovenska využiť. Sú tu mnohé mládežnícke a detské organizácie, ktoré sú riadne zaregistrované a ktorým by niektoré zariadenia pomohli k ich činnosti a získavaniu zdrojov na svoje fungovanie.

  Myslím si, že je drzosťou, že s majetkom, ktorý získali či vytvorili naši predchodcovia i mnohí z vás, vážené pani poslankyne a páni poslanci, často svojou vlastnou brigádnickou prácou a dnes niekto neefektívne či protizákonne s týmto majetkom nakladá. Som presvedčený o tom, že je potrebné nájsť iné zdroje na pokrytie záväzkov fondu, ako je odpredaj samotného majetku, napríklad vzatie na zodpovednosť tých osôb, ktorý ho tak neefektívne spravovali. Ak si pozorne prečítame dôvodovú správu predkladaného materiálu, núka sa nám niekoľko priamočiarych a logických otázok. Dôvodová správa hovorí, že počas existencie fondu nebolo možné dosiahnuť potrebnú efektivitu správy majetku a zabezpečiť aspoň minimálne zdroje na podporu práce s deťmi a mládežou. Ja sa pýtam ako to, že sa na to neprišlo skôr, ale až teraz po takom dlhom čase. Kto mal tento fond dozorovať alebo kontrolovať a zastaviť uvedený nepriaznivý vývoj. Správa taktiež konštatuje, že majetok a správa fondu bol v predchádzajúcich rokoch prenajatý za nevýhodných podmienok vo viacerých prípadoch na 20 až 30 rokov. Ja sa opäť pýtam, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, kto tento majetok prenajal za nevýhodných podmienok. Kto na to mal prísť už pri uzatváraní prenájmov alebo krátko potom. Kto by mal niesť vinu aj finančné následky. V správe sa uvádza, že nezostali zdroje na podporu detí a mládeže a rekreačné zariadenia a hotely v správe fondu boli z roka na rok v horšom technickom stave. Kto sa o ne mal starať. Prečo sa podmienky na údržbu technického stavu týchto zariadení nezapracovali do zmluvy s nájomcami. Správa ďalej uvádza, že ani prijatie zákona č. 220/2000 Z. z. o Fonde detí a mládeže neprispelo k riešeniu situácie, pretože pri vypovedaní nevýhodných zmlúv sa prejavili mimoriadne vysoké finančné nároky bývalých nájomníkov za technické zhodnotenie prenajatých objektov, pričom ich výška nie je úmerná súčasnému stavu objektov.

  Pýtam sa, kto priznal tieto mimoriadne vysoké finančné nároky a kto nechal odborne posúdiť ich oprávnenosť. Kto povolil také technické zhodnotenie v uvedených nákladoch. § 15a ods. 3 uvedeného zákona hovorí, že fond mal s vynaložením nákladov na technické úpravy súhlasy. § 39 uvedeného zákona tiež uvádza, že fond môže majetok fondu prenechať do nájmu alebo výpožičky. Na platnosť nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ak so zmluvou prenecháva fondu na čas dlhší ako päť rokov. Orgány fondu, ktoré toto dopustili, a zamestnanci fondu, ktorí urobili nevýhodné zmluvy, by mali byť vzatí na zodpovednosť.

  Ak niekto podpísal nevýhodné zmluvy, a ak ich niekto schválil, nech ten zaplatí pohľadávky, a nie Fond detí a mládeže. Možno niektorí ľudia získali uvedenými krokmi výhody pre seba, s majetkom zvereným im podľa zákona nakladali nezákonne, tak by sme mali niesť následky. Prípad by bolo potrebné dôkladne vyšetriť, nájsť konkrétnych vinníkov a donútiť ich niesť finančné dopady situácie, ktorú spôsobili. Prečo by sa teda mal exitujúci majetok predať, keď časť zariadení bývalého Socialistického zväzu mládeže získal vlastnou prácou našich predkov a vlastnými zarobenými peniazmi. Predsa nielen dnes skauti prinášajú úžitok a vyvíjajú prospešnú činnosť s mládežou, ale aj predtým sa mladí ľudia podieľali na budovaní tohto štátu. Okrem toho predaj majetku, podľa môjho názoru, sa tiež uskutočnil nevýhodne. Predkladaná výročná správa a ročná účtovná uzávierka Fondu detí a mládeže, materiál č. 257, vedie k pochybnostiam o výhodnosti a transparentnosti predaja. Všimnite si, že napríklad chata v Tatranskej Lomnici sa predala za 1 milión Sk, zrubová chata za 20 tisíc Sk, garáže v Dunajskej Strede za 35 tisíc Sk, rodinný dom vo Vrbovciach za 111 tisíc Sk. Skúste legálne podľa ponuky kúpiť takéto zariadenia za uvedené ceny.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, navrhujem urobiť ponuku pre mládežnícke a detské organizácie, ktoré by mali záujem o prevedenie im vybraných zariadení za podmienok predloženia konkrétnych reálnych a zmysluplných projektov na ich využívanie a hospodárenie s nimi. Objektívnou odbornou komisiou tieto projekty posúdiť a prideliť objekty bezplatne organizáciám, ktoré ich predložili a dávajú záruku najlepšieho hospodárenia a využitia na určené účely.

  Vážené panie poslankyne, keď sa chceme usilovať zrušiť činnosť istej inštitúcie, myslím si, že by bolo minimálne korektné, aby bolo uzavreté aj jej hospodárenie s majetkom za obdobie, v ktorom pôsobila, a preto už dopredu avizujem, že v druhom čítaní tohto zákona budem predkladať návrh na uznesenie o tom, aby sa takto udialo, aby naozaj bola podaná Národnej rade správa o hospodárení s majetkom i finančnými prostriedkami bývalého Socialistického zväzu mládeže teraz vo Fonde detí a mládeže.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mušková, faktická poznámka.

 • Pán poslanec tu vzniesol otázky, na ktoré dôvodová správa nedáva odpovede, a aj tie, čo sú v nej, sú rozporuplné a zavádzajúce. Vlastne z jeho vystúpenia vyplýva presne to, o čo som žiadala. Treba doplniť informácie jednak o tom, ako sa hospodárilo, a jednak o tom, ako sa dnes hospodári v nadácii a až potom by sa mal predložiť legislatívny návrh, čo ďalej s fondom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Hrdlička, faktická poznámka.

  Dajte správny čas pánovi poslancovi.

 • Veľmi pekne ďakujem pani kolegyni Muškovej za podporu, ktorú mi svojím vystúpením vyjadrila.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne aj ja. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za ukončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister? Nechce. Žiada si k rozprave zaujať stanovisko spravodajkyňa?

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne. K vystupujúcim poslancom by som chcela mať len tri stručné poznámky. Ak sa pán poslanec pýtal, kto je zodpovedný za to, že majetok v správe Fondu detí a mládeže bol v predchádzajúcich rokoch prenajatý za nevýhodných podmienok, vo viacerých prípadoch až na 20 až 30 rokov, tak to sa bude musieť pýtať predstaviteľov bývalej vládnej koalície za HZDS, SNS a ZRS. Práve v predchádzajúcom volebnom období bola snaha napraviť tento stav, a preto aj mnohé zmluvy, ktoré boli nevýhodné, boli predmetom veľmi dlhého a vážneho rokovania Národnej rady.

  Nadácia mládeže Slovenska, to je druhá poznámka, ktorá bola založená, bude fungovať tak, že vlastne vo všetkých jej troch zložkách budú rovnocenní partneri, ktorí môžu vetovať návrh, ktorý bude predložený. To znamená, keď jeden bude mať pocit, že návrh na nájom alebo prípadný odpredaj nebude vyhovujúci, nebude predstavovať takýto zdroj finančných prostriedkov, z ktorých by sa dala podporovať činnosť detí a mládeže, tak veto môže v tej chvíli prežiť. A to rovnocenné postavenie majú, prosím, ministerstvo školstva, Rada mládeže Slovenska a Študentská rada vysokých škôl. Čiže dve tretiny zastupujú tí, ktorí zastupujú záujmy detí a mládeže.

  Tretia poznámka - veľmi stručná. Majetok, ktorý po bezodplatnom prevode na Nadáciu mládeže Slovenska zostal vo Fonde detí a mládeže, je určený práve na to, aby došlo k vyrovnaniu záväzkov a k vyplateniu investícií tých technických zhodnotení budov bývalých nájomníkov, ktoré sú opodstatnené. Takže tieto finančné zdroje, pani poslankyňa, sú ešte stále vo Fonde detí a mládeže a nikto nemá záujem na tom, aby došlo k ich anulovaniu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím pani spravodajkyňu, aby návrh uviedla.

 • Prosím, aby sme hlasovali o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre vzdelanie, vedu, mládež, šport, kultúru a médiá.

  Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať.

 • Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, pardon, pani poslankyňa Mušková.

 • Pán predsedajúci, najskôr som dala ja návrh nepokračovať. Po druhé, musí sa rokovať o tom, či ide návrh zákona do druhého čítania a až potom môže ísť do výborov.

 • Ruch v sále.

 • Dobre, dávam hlasovať najprv o návrhu, ktorý sa týka nepokračovania v rokovaní a vrátenia návrhu zákona predkladateľovi.

  Dávam hlasovať, nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 119 poslancov, za 51, proti 63, zdržali sa 4, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrh o vrátení zákona sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci, dávam návrh hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, páni poslanci, hlasujeme o tom, že Národná rada prerokuje zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 69 poslancov.

  Zopakujeme si hlasovanie.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, ešte raz dajte hlasovať.

 • Hlasujeme o tom, že Národná rada bude rokovať o návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, ešte raz hlasujeme o tom, že Národná rada bude hlasovať o návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Konštatujem, že ani tentoraz sa neprezentoval dostatočný počet poslancov, to znamená, že by sme mali pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Ale keďže v politickom grémiu bolo dohodnuté, že sa všetky klubu zhodnú na nejakej alternatíve a zatiaľ sme nedostali jednotné stanovisko od všetkých klubov, pýtam sa, či je všeobecný súhlas, aby sme návrh tohto zákona preskočili a počkali na dohodu po poslaneckom grémiu.

 • Reakcie z pléna.

 • Áno alebo nie. Áno, považujem to za áno a budeme ďalej pokračovať prvým čítaní o vládnom návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 263. Návrh na jeho pridelenie a prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 244.

  Prosím podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti pána Daniela Lipšica, aby uviedol vládny návrh zákona.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2003. Návrh zákona je takisto súčasťou prioritných úloh vlády vyplývajúcich z pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 9. októbra minulého roka. Návrh zákona je aj jednou z legislatívnych úloh, ktorých potreba prijatia vyplýva z vládou schválených konkrétnych opatrení pri plnení programového vyhlásenia vlády v oblasti boja proti korupcii.

  Návrhom zákona sa vytvárajú špecializované orgány na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupčných trestných činov, trestných činov spáchaných organizovaným zločinom a trestných činov spáchaných ústavnými činiteľmi, a to Úrad špeciálnej prokuratúry ako súčasť Generálnej prokuratúry, aj keď osobitná súčasť, osobitné orgány Policajného zboru na odhaľovanie a vyšetrovanie týchto trestných činov a Špeciálny súd, ktorý bude v týchto prípadoch vykonávať súdne trestné konanie na 1. stupni, pričom jeho vecná príslušnosť bude na úrovni krajského súdu. Z toho vyplýva, že o odvolaniach voči rozhodnutiam Špeciálneho súdu bude rozhodovať osobitný senát Najvyššieho súdu. Tieto orgány budú mať miestnu pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky. Cieľom je ich lepšia špecializácia a zároveň ochrana a v prípade korupčných trestných činov prelomenie niektorých miestnych väzieb, ktoré môžu ovplyvniť odhaľovanie, vyšetrovanie a prípadne aj samotné súdne konanie. Sudcovia a prokurátori, ktorí budú pridelení prostredníctvom výberového konania na Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry, budú pritom platovo lepšie ohodnotení, čo vyplýva z vyššieho stupňa rizika, ktorému budú pri výkone funkcie vystavení.

  Zároveň je však upravená aj povinnosť týchto osôb ešte pred vymenovaním do funkcie podrobiť sa bezpečnostnej previerke na stupeň utajenia prísne tajné, ktorú vykonáva Národný bezpečnostný úrad.

  Ak chceme, aby v týchto závažných kauzách rozhodovali naši prokurátori a sudcovia slobodne, štát im musí vedieť garantovať dlhodobú bezpečnosť. Dnes máme desiatky prokurátorov a sudcov, ktorí raz za svoju profesijnú kariéru rozhodujú kauzu spojenú s organizovaným zločinom. Štát nevie dlhodobo garantovať ich bezpečnosť, pretože ide o desiatky a desiatky prípadov. Tým, že budeme môcť koncentrovať tieto prípady na Úrade špeciálnej prokuratúry a na Špeciálnom súde, nám to umožní dlhodobo chrániť prokurátorov a sudcov, ktorí v týchto kauzách budú konať a následne rozhodovať.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu vládneho návrhu zákona, keďže obsahuje legislatívne opatrenia za účelom lepšieho odhaľovania a postihu korupcie a organizovaného zločinu, pričom vytvorenie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry je obsiahnuté medzi základnými opatreniami v programovom vyhlásení vlády v časti spravodlivosť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánovi ministrovi.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslancovi Miššíkovi.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní. Ústavnoprávny výbor uznesením z 10. júna ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona je predložený do legislatívneho procesu na základe plánu legislatívnych úloh vlády, pričom ide o prioritnú úlohu. Obsahuje z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v zákone o rokovacom poriadku. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky potrebné informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Vládny návrh zákona obsahuje aj doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a s právom Európskych spoločenstiev. Z doložky vyplýva, že problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie. Nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 28. augusta 2003 a gestorský výbor do 4. septembra 2003.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Otváram možnosť prihlásiť sa ústne. Ďakujem pekne. Konštatujem, že sa ústne prihlásili piati poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon. Pán poslanec Maxon má procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady. Podľa mojich informácií pôvodná politická dohoda v poslaneckom grémiu bola, že tento zákon nebude prerokovaný na tomto pléne Národnej rady, ale bez ohľadu na to, aká bola politická dohoda a predovšetkým vo väzbe na dôvodovú správu a predovšetkým na to, čo sme počuli v úvodnom vystúpení ministra, predkladám procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní tohto vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán bývalý minister.

  Pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Laššáková.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády a pán minister spravodlivosti, panie poslankyne, páni poslanci. V prvom čítaní rokujeme o vládnom návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa dôvodovej správy účelom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť špecializované orgány na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie a organizovaného zločinu. Týmito orgánmi má byť Úrad špeciálnej prokuratúry ako súčasť Generálnej prokuratúry, špecializované útvary Policajného zboru a Špeciálny súd. Vytvorenie týchto nových špeciálnych a špecializovaných orgánov bezpochyby zasahuje a mení doterajšiu organizáciu súdnictva a konanie pred súdmi. Podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona o Súdnej rade do jej ďalšej pôsobnosti patrí. Citujem: „Zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov.“ V dôvodovej správe k predloženému návrhu zákona takéto stanovisko nie je, respektíve nie je zdôvodnené či, kedy a s akým výsledkom bola Súdna rada požiadaná o stanovisko. Uvedený nedostatok považujem za závažné porušenie zákona, ktorý bráni pokračovať v prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona. Preto dávam podľa § 73 ods. 1 písm. f) rokovacieho poriadku procedurálny návrh a navrhujem vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Nech sa páči, pán poslanec Abelovský.

 • Pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, pán minister. Ja som prezentoval svoje výhrady aj v médiách k navrhovanému prakticky balíku zákonov, pretože nejde len o Špeciálny súd, ale ide prakticky v tejto novele aj o zriadenie, teda technológia ustanovenia do funkcií špeciálneho prokurátora Úradu špeciálneho prokurátora. Ja si myslím, že v stručnosti môžem povedať, že ja vnímam prijatie tohto zákona v prvom rade ako nedôveru voči nášmu sudcovskému zboru prejednávať, by som povedal, aj háklivé a nepríjemné veci, ktoré vyplývajú najmä z transformácie našej spoločnosti, a tým aj, samozrejme, konflikty, ktoré tu vznikajú, a aj také protispoločenské javy, ako je vznik podsvetia, a z toho vyplývajúcich konfliktov. Nakoniec doterajšia prax, ktorej sme boli svedkami za posledných, ja neviem, desať rokov, podľa môjho názoru neoprávňujú prijatie takéhoto zákona, pretože aj všeobecné súdy prejednali, a povedal by som, s celkovou vážnosťou závažné prípady, ktoré médiá aj spoločenská mienka označila za mafiu, prípadne za podsvetie a ja som to vnímal tak, že aj opatrenia, ktoré boli pri prerokúvaní týchto vecí pred všeobecnými súdmi prijaté zo strany štátu, boli preexponované. Zo strany sudcov a prokurátorov požiadavky na nejakú špeciálnu úpravu, na ich špeciálnu ochranu, na nejaký špeciálny režim nebol, skôr sa mi zdalo, že v tomto smere ministerstvo iniciovalo neprimerané opatrenia, ktorých odraz teraz vidím v tom, že je tu prijatý akýsi zvláštny zákon. Po druhé, nespokojnosť nie je len s prijatým návrhom zákona medzi sudcami a prokurátormi, ale nakoniec aj svoju nespokojnosť vyjadril aj predvstupový poradca na boj proti korupcii Slovenskej republiky pán Jorge Espina, ktorý v stanovisku, ktoré nám bolo doručené, vážnym spôsobom spochybňuje dôvodnosť zákona a aj inštitúty, ktoré sú v ňom zakotvené. Jedným z nich je napríklad široká právomoc budúceho Špeciálneho súdu, ktorá je zachytená v zákone voči ústavným činiteľom, ale napríklad aj otázku dĺžky funkčného obdobia špeciálneho prokurátora a podobne. Ja sám mám pochybnosti vôbec, či prijatie napríklad novely zákona o prokuratúre a vytvorenie špeciálneho prokurátora, Úradu špeciálneho prokurátora minimálne nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a so statusom generálneho prokurátora. Ak generálny prokurátor Slovenskej republiky je volený Národnou radou a vymenuje ho prezident, tak statusové postavenie špeciálneho prokurátora je prakticky temer už na jeho úrovni. Samozrejme, je to nedostatok pozitívnej právnej úpravy ústavy smerom k pozícii generálneho prokurátora. Nakoniec tým sa zaoberal aj náš ústavnoprávny výbor, ktorý prijal aj platné uznesenie v tomto smere a odporučil, že je nevyhnutné ústavne upraviť postavenie generálneho prokurátora, aby tu nevznikali nejaké problémy s tým, akým spôsobom tu nastane, a ak bude tento zákon prijatý, určite nastane konkurencia právomocí špeciálneho prokurátora smerom ku generálnemu prokurátorovi. Samozrejme, ak z vôle vládnej koalície tento zákon prejde do druhého čítania, máme pripravené konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktoré už takto navrhovaný zákon minimálnym spôsobom dostanú do polohy, že sa stane prijateľným. V každom prípade musím konštatovať, že náš poslanecký klub bude hlasovať proti tomu, aby tento zákon bol postúpený do druhého čítania z dôvodov, ktoré som uviedol.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Nech sa páči, v rozprave vystúpi pán poslanec Kaliňák.

 • Vážený pán podpredseda, pán minister, kolegyne, kolegovia. Ja budem veľmi stručný a prikloním sa k názoru mojej pani kolegyne pani JUDr. Laššákovej. Návrh, pôvodný návrh a zámer, ktorý ministerstvo predložilo, bol pomerne veľmi sympatický a veľmi dobre spracovaný v tom smere, že je potrebné zriadiť špeciálne inštitúcie na to, aby sme mohli účinne bojovať s korupciou. Základný problém predkladaného návrhu podľa môjho názoru, ale aj podľa názoru niektorých odborníkov je predovšetkým v tom, že tak trochu nám tam začali chýbať spolupracujúce policajné jednotky. Už sme to niekoľkokrát rozkonzultúvali, ale mám taký pocit, že práve tým, keď odsunieme z tohto zákona spoluprácu medzi prokurátormi a zvyškom špecializovaných útvarov polície, ktoré boli v ich priamom podriadení, dostaneme tento zákon do trochu bezzubej formy a v podstate do stavu, ktorý máme aj dnes, iba že ho nemáme takto zákonom inštitucionalizovaný. V zákone je ešte niekoľko viacero vecí, ktoré treba ešte rozobrať v rámci, dajme tomu, možno druhého čítania, keď sa k nemu niekedy dostaneme, v každom prípade možno konštatovať aj na základe záverov Rady Európy, že policajné jednotky predstavujú jeden z najdôležitejších prvkov pre úspech tejto štruktúry. V prípade naozaj, ak tam tieto jednotky mať nebudeme, je teoreticky a prakticky skoro až zbytočné, aby sme sa tomu takýmto spôsobom venovali. Čiže toto je základný nedostatok zákona, ktorý v pôvodnom návrhu, aj tak ako o ňom ešte kedysi rozprával pán minister, tam pôvodne bol. A práve tie zmeny, ktoré nastali počas legislatívneho procesu, považujem za také závažné, že by bolo dobré, aby sme sa k tomuto zákonu ešte v rámci procesu vo vláde vrátili, a preto sa prikláňam k názoru zákon v tejto chvíli ešte neprerokúvať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Poprosím pána poslanca Krajčiho.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Aj keď tento zákon sa preberá v prvom čítaní, ja budem trošku obšírnejší a vrátim sa trošku aj do histórie a poviem, z čoho vyplynulo to, že takýto zákon sa vôbec na svete objavil a čo sleduje. Národná rada Slovenskej republiky sa zaoberá novým vládnym návrhom zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto navrhovaná norma sa týka aj zmien v zákone o prokuratúre. Podľa predlohy sa vytvára takzvaný špeciálny prokurátor. Táto téma už dlhodobejšie rezonuje vo verejnosti, jej hlavným nositeľom je práve mladý minister spravodlivosti pán Lipšic. On, ako aj rodné KDH sa výrazne aktivujú v snahe vo vytvorení takzvaného špeciálneho prokurátora. Je chvályhodné, že koaličná strana si tak k srdcu berie otázky spojené s kriminalitou, organizovaným zločinom a korupciou. Otázka je, či je táto snaha úprimná, či sa za ňou náhodou neskrýva politikum alebo len ľudská pomstychtivosť. Politikum by mohlo tkvieť v tom, že KDH sa nepodarilo obsadiť post generálneho prokurátora a stále na ňom pôsobí nominant SDĽ Milan Hanzel. A pomstychtivosť? Jednoduché. Pomstiť sa svojim politickým súperom, ktorých si na paškál vezme špeciálny prokurátor, samozrejme, dostatočne lojálny KDH, a tak sa KDH zmocní ďalšieho silového rezortu. Zákon síce pôsobí na prvý pohľad progresívne. Špeciálny súd a prokurátor budú operatívnejšie riešiť organizovaný zločin a korupčné škandály. Okrem toho sa takéto úrady vytvorili v demokratickom svete už dávno a ich pôsobnosť sa pozitívne potvrdila. Otázka je, či na Slovensku sú dostatočne odpolitizované orgány činné v trestnom konaní, aby nemohli byť zneužívané na politické ciele. A na túto otázku, bohužiaľ, stále platí negatívna odpoveď. Ešte nie sme na takej demokratickej úrovni, aby štátne orgány nezneužívali vyšetrovacie procesy. Dôkazom toho sú napríklad kauzy spojené s bývalou Slovenskou informačnou službou a jej šéfom Ivanom Lexom. Dosiaľ si odsedel takmer rok vo vyšetrovacej väzbe a súdy jeho spisy vracajú s odôvodnením dôkaznej núdze. Rovnako sa takéto politické prenasledovanie týka aj mojej osoby. Ale ešte markantnejším príkladom, že nezávislé orgány môžu byť zneužívané, je doterajšie pôsobenie prokuratúra Serbina, ktorý si veľmi brúsil zuby práve na funkciu takzvaného špeciálneho prokurátora. Tento prokurátor napriek skutočnosti, že trpí manickou depresiou s narušením objektívneho úsudku riešil všetky veci s politickým pozadím. Tieto príklady nenasvedčujú tomu, že špeciálny prokurátor bude v politických kauzách vystupovať slobodne, demokraticky, nezákonne, spravodlivo. Špeciálny prokurátor bude teda prednostne riešiť takzvané politické kauzy, respektíve kauzy politikov. Je tomu už tak i dnes a politické veci rieši prednostne prokurátor Bernát namiesto už spomínaného chorého pána Serbina.

  Trošku na oživenie pamäti. V apríli roku 2001 bol s podporou poslancov opozície prijatý nový zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorý zavádza určitý stupeň samosprávy a zlepšuje sociálne postavenie prokurátorov. Aj keď niektoré jeho ustanovenia zakotvujúce sociálne výhody prokurátorov, ktoré mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2003, nadobudnú účinnosť možno ešte v neskoršom termíne, tento zákon je významný tým, že zachoval porovnateľnú úroveň spoločenského postavenia prokurátorov a sudcov a je tiež príspevkom k zlepšeniu materiálnych podmienok nezávislosti prokurátorov. Tá je však podmienená aj politickou nezávislosťou generálneho prokurátora. Vráťme sa však ešte viac do minulosti. Vládnuca politická garnitúra neváhala hneď po svojom prvom nástupe k moci v roku 1998 pristúpiť k účelovej zmene zákona o prokuratúre, ktorej jediným cieľom bolo vymeniť generálneho prokurátora a podmaniť si prokuratúru. Ako to v súvislosti s trestným oznámením generála Rašlu, vtedy poslanca, dnes ministra vnútra Vladimíra Palka priznal poslanec KDH František Mikloško, chceli tam mať svojho človeka, ktorý by robil to, čo oni považujú za správne.

  Posty generálneho prokurátora a jeho prvého námestníka sa stali predmetom politickej licitácie. Tí istí politici, ktorí pred voľbami v roku 1998 ostro kritizovali, že generálny prokurátor Vaľo bol priaznivcom HZDS, aj keď nikdy nebol jeho členom, po voľbách verejne vyhlásili, že obsadenie funkcií generálneho prokurátora a jeho prvého námestníka sa stalo súčasťou koaličných dohovorov. Funkcia generálneho prokurátora pripadla SDĽ. Obsadil ju minister tieňovej vlády SDĽ Milan Hanzel, ktorý bol za SDĽ nominovaný aj do Moravčíkovej vlády. Funkciu prvého námestníka generálneho prokurátora obsadil dlhoročný funkcionár KDH Martin Lauko. Na rozdiel od Vaľa, ktorý mal za sebou 25-ročnú prax prokurátora, sa zákonom požadovaná prokurátorská prax oboch menovaných dala počítať skôr na dni. Problém nezávislosti prokuratúry bol tak od nástupu vládnucej garnitúry najväčším problémom riadneho fungovania prokuratúry.

  Prejavilo sa to celým radom účelových trestných stíhaní. Ich obeťou sa stal aj sám bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo, ale hlavne celý rad funkcionárov a priaznivcov politickej opozície, počínajúc predsedom HZDS Mečiarom cez poslanca Rudolfa Žiaka a mňa ako bývalého ministra vnútra, ako aj riaditeľa SIS Ivana Lexu a ďalších, ktorí boli alebo ešte stále sú trestne stíhaní na základe rôznych vykonštruovaných obvinení. Nakoniec sú ich trestné stíhania postupne zastavované, ale z väčšej časti až súdmi, pričom prokuratúra zastúpená vybranými, politicky oddanými jedincami typu pánov Barilu či Serbina podala nedôvodné obžaloby a využila všetky možné opravné prostriedky, aby znepríjemňovala život politikom. Proti niektorým ďalším osobám sú pod dohľadom vybraných prokurátorov takéto na politickú objednávku vykonštruované trestné stíhania vedené dodnes. Generálny prokurátor trpí tento stav a prenecháva voľné pole pôsobnosti svojmu prvému námestníkovi Laukovi a riaditeľovi trestného odboru Segešovi, ktorý v úzkej súčinnosti s funkcionármi ministerstva vnútra pretvorili prokuratúru podľa potrieb KDH. Sústredenie na plnenie politických úloh vedie k partikularizmu, zanedbaniu tvorby koncepčných projektov vzdelávania prokurátorov a projektov zameraných na získanie prostriedkov finančnej pomoci z predvstupových fondov Európskej únie, čo spolu s reštrikčným štátnym rozpočtom má za následok prehlbujúce sa zaostávanie prokuratúry vo vybavenosti modernou počítačovou a kancelárskou technikou, ale aj v jazykovej a odbornej pripravenosti prokurátorov na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Podľa mojich informácií Generálna prokuratúra ako jeden z mála ústredných štátnych orgánov nemá útvar európskej integrácie ani útvar vzdelávania, nemá zavedené systematické jazykové ani odborné vzdelávanie prokurátorov. Namiesto budovania a posilňovania takýchto útvarov, útvaru legislatívy a útvaru zaoberajúceho sa právami detí a rodiny ako nevyhnutných predpokladov na integráciu Slovenska do európskych štruktúr sa neustále rozrastá a posilňuje odbor zaoberajúci sa trestným stíhaním, ktorý supluje činnosť miestnych a vecne príslušných prokuratúr a vykonáva dohľad v politicky zaujímavých prípadoch patriacich do príslušnosti nižších stupňov prokuratúry. Teda zatiaľ čo právna úprava postavenia úloh prokuratúry je na dobrej úrovni, zmeny v praktickej činnosti a budovanie faktickej nezávislosti prokuratúry postupujú opačným smerom. Nedeje sa tak z vôle generálneho prokurátora, ale z vôle vládnucej politickej garnitúry.

  Cieľom vytvorenia špeciálneho prokurátora na stíhanie ústavných činiteľov a závažnej trestnej činnosti nie je dosiahnutie väčšej nezávislosti špeciálneho prokurátora. Naopak, pán podpredseda KDH a podpredseda vlády pán Lipšic sa netaja predstavou, že tento prokurátor má byť v područí vlády, že má byť ustanovený na jej návrh. Keď sa KDH nepodarilo získať aj posledný tretí post potrebný na plné ovládnutie justície, post generálneho prokurátora, usiluje sa vytvoriť si nový post, ktorý by obsadilo svojím človekom. Nastane bezbrehé sledovanie, odpočúvanie a väznenie politických odporcov špeciálne vybraných príslušníkmi polície, prokurátormi a súdmi.

  Vážené panie poslankyne a páni poslanci, vari azda niekto z vás verí tomu, že prokurátor vybraný vládou bude pri rozhodovaní o stíhaní členov vlády menej závislý ako prokurátor vybraný týmto parlamentom? Alebo verí niekto z vás, že hlavným problémom, ktorý bráni stíhaniu vysokopostavených osôb, je strach prokurátorov a sudcov o svoju bezpečnosť, a že ak im bude pridelená ochranka za niekoľko miliónov, vyrieši sa problém na Slovensku? Keby táto vláda skutočne chcela riešiť problém korupcie, potom by urobila lepšie, ak by sprístupnila a zrýchlila všetky rozhodovacie procesy štátnych orgánov, nevynímajúc súdy, sprehľadnila všetky tendre, fondy predvstupovej pomoci, zaviedla zverejňovanie podmienok a prihlásených návrhov vo všetkých prípadoch verejného obstarávania na internete a prijala ďalšie opatrenia potrebné na predchádzanie korupcií, a nie na jej náhodný výberový postih po tom, čo už k nej došlo. Navrhla by súdom a existujúcej prokuratúre primeraný rozpočet a prestala sa zaoberať prenasledovaním politických protivníkov prostriedkami trestnej represie. To by vláda urobila, keby chcela problém korupcie skutočne riešiť, a nie demonštrovať pred orgánmi Európskej únie, že sa ho riešiť snaží.

  Zriadenie špeciálneho prokurátora na boj proti korupcii považujem za Potemkinovu dedinu, za papierového draka, ktorý neprinesie nič pozitívneho, ale môže priniesť veľa negatívneho. A obávam sa, že autori tohto návrhu sledujú jeho realizáciou niečo iné, ako predstierajú. Nie sme za čiastkové riešenia vážnych problémov, o ktorých sa hovorí, a preto navrhujeme riešiť tento problém komplexne prijatím nového Trestného zákona a nového Trestného poriadku. Vzhľadom na to navrhujem, aby sa v rokovaní o tomto návrhu nepokračovalo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Pristúpime k hlasovaniu. Považujem rozpravu za ukončenú.

  Pýtam sa pána ministra, áno, ešte bude chcieť hovoriť.

  Takže, nech sa páči, môže zaujať stanovisko k rozprave pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda, veľmi stručne. K pani poslankyni Laššákovej musím povedať, že návrh zákona bol poslaný v rámci pripomienkového konania aj Súdnej rade. Súdna rada k nemu nevyjadrila žiadne pripomienky. Vyjadril sa iba Najvyšší súd. Odcitujem podpredsedu Súdnej rady na otázku, z akého dôvodu sa Súdna rada nevyjadrila. Povedal, citujem: „Vzhľadom na nával práce, ktorý sme mali s voľbou kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu, sme sa k tejto problematike nedostali.“ To znamená, ja si myslím, že z hľadiska rezortu spravodlivosti a vlády sme učinili zákonu zadosť a nič nebráni procedurálne, aby návrh zákona bol prerokovaný. Myslím si, že ide o trošku neférovú obštrukciu.

  K pánovi poslancovi Abelovskému. Myslím si, že návrh zákona by mal slúžiť aj tomu, aby štát vedel naozaj garantovať bezpečnosť sudcov a prokurátorov. To nie je akademická otázka. V roku 1997, keď sa rozhodovalo o väzbe vtedy obvineného Černáka, rozhodoval o väzbe Okresný súd Trenčín. O väzbe rozhodoval sudca, ktorému štát zabezpečil ochranu, ale len na týždeň alebo dva, potom na to neboli ďalšie finančné prostriedky a tento sudca z justície odišiel. To znamená, to nie je akademický problém, to je reálny, reálny problém.

  Takisto pán poslanec Abelovský spomenul neprimerané bezpečnostné opatrenia, ktoré sa zorganizovali v závažných kauzách organizovaného zločinu. Zdali sa mu byť prehnané. Ak sa majú bezpečnostné zložky mýliť v prípade rizika, ja som vždy rád, keď sa mýlia na tej strane, že opatrenia preženú. Bolo by chybou a tragédiou, keby sa mýlili opačným smerom. Keby riziká a ohrozenia podcenili. Takisto pán poslanec Abelovský spomínal stanovisko predvstupového poradcu. Ja som mal včera stretnutie so šéfom špeciálnej prokuratúry zo Španielska a čítal som aj stanovisko k návrhu zákona. Je kladné. Má konkrétne pripomienky, mnohé zlepšujúce a veľmi rád o nich budem rokovať a myslím si, že mnohé by mohli byť prijaté, ale zásadný leitmotív stanoviska je, ide o dobrý a potrebný návrh zákona.

  K pánovi poslancovi Kaliňákovi. Spomína spolupracujúce policajné jednotky. Návrh zákona novelizuje zákon o Policajnom zbore a v § 4 ods. 3 dopĺňa zákon o ustanovenie, ktoré stanovuje povinnosť ministrovi vnútra zriaďovať osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré budú v jurisdikcii Špeciálneho súdu. Môžeme diskutovať o rôznych formách, ale potom musíme diskutovať širšie. Nemôže mať ústavné postavenie prokuratúry, ako bolo v Sovietskom zväze, a špeciálnej prokuratúry, ako je v Španielsku. To celkom dobre nejde. To musí byť podľa mňa potom riešené systémovo. Ale ten problém tam je a myslím si, že je potrebné o ňom veľmi vecne a v pokoji diskutovať.

  K pánovi poslancovi Krajčimu. Mrzí ma, ak sa z tohto miesta rozprávajú správy o diagnóze iných osôb. Vy sa sťažujete na nefér postup voči vašej osobe, ale vaše slová sú nefér, ja si myslím, že to nie je proste poctivé rozprávať vaše predstavy o zdravotnom stave prokurátorov. Zdá sa mi to byť neslušné, musím povedať pán poslanec, zdá sa mi to byť neslušné.

  A k otázke vzdelávania prokurátorov. Dnes alebo na budúci týždeň pôjde do pripomienkového konania návrh zákona o Justičnej akadémii, pretože vláda sa zaviazala, že zriadi Justičnú akadémiu, ktorá bude mať v gescii systematické vzdelávanie sudcov, prokurátorov, čakateľov a ďalších zamestnancov justície, a ja verím, že od 1. januára Justičná akadémia Slovenska bude pôsobiť a bude zabezpečovať systematické vzdelávanie sudcov aj prokurátorov. Pán poslanec Krajči zároveň spomenul, že pôjde o prokurátora v područí vlády a že bude na návrh vlády schvaľovaný. Ja neviem, či sme čítali rovnaký návrh zákona, pretože podľa návrhu zákona, ktorý máte predložený, špeciálneho prokurátora bude voliť Národná rada na návrh generálneho prokurátora. Neviem, kde ste vzali, že na návrh vlády. Jednoducho to sa v návrhu zákona nevyskytuje.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, nediskutujte s pánom ministrom.

 • Ja si myslím, že je rozdiel medzi parlamentom a vládou, a myslím si, že systém, ktorý je navrhnutý, je správny, a myslím si, že aj keď nejde o žiadne, ako som spomenul, magické riešenie, tak môže výrazným spôsobom pomôcť. Aj opozičné strany mali vo svojich volebných programoch návrhy na zriadenie takýchto špeciálnych útvarov, preto som trochu sklamaný, že vo veci, ktorá by nás mala spájať, nás to rozdeľuje a sú skôr snahy návrh zákona a priori odmietnuť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Žiada si k rozprave zaujať stanovisko spravodajca? Nehnevajte sa, páni poslanci, ale rozpravu som ukončil. Aj pani poslankyňa Laššáková, aj pán poslanec Abelovský.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca. Hovoríte stanovisko k rozprave?

 • Chcete hlasovať. Dobre, takže pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o procedurálnych návrhoch.

  Nech sa páči.

 • V rozprave boli podané tri procedurálne návrhy, dva z nich sú totožné. Budeme o nich hlasovať v poradí, ako boli predložené.

  Prvý procedurálny návrh predložil pán poslanec Maxon, ktorý navrhol nepokračovať v rokovaní o tomto bode programu.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Nech sa páči, ďakujem pekne. Budeme hlasovať o tom, aby Národná rada vrátila zákon predkladateľovi.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Zopakujeme si ešte raz hlasovanie.

  Pán poslanec, nech sa páči, uveďte ho.

 • Znovu budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Maxona.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.

 • Nech sa páči, hlasujeme o návrhu, aby parlament vrátil zákon predkladateľovi.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem pekne.

  Končím rokovanie 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlasujem 13. schôdzu za skončenú. Podľa dohody všetky body programu, ktoré neboli prerokované na tejto schôdzi, prechádzajú do programu budúcej schôdze, ktorá sa začína v utorok o 13.00 hodine.

  Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 13. schôdze NR SR sa skončilo o 12.20 hodine.