• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie svoje neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: podpredseda Národnej rady Pavol Rusko, poslanci Edita Angyalová, Eva Antošová, Árpád Duka-Zólyomi, Gustáv Krajči i Jirko Malchárek. Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský a poslanci Irena Belohorská a Ján Figeľ.

  V rokovaní budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2002.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa trošku utíšili, o pár decibelov menej by prospelo rokovaniu. Prosím teraz Národnú radu, aby sa sústredila, budeme prerokúvať správu Národnej banky Slovenska, ktorú ste dostali ako tlač 179, spoločnú správu máte v tlači 179a. Prosím guvernéra Národnej banky Slovenska pána Mariána Juska, aby správu uviedol.

  Pán guvernér, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni. V súlade so zákonom o Národnej banke Slovenska vám predkladám správu o výsledku hospodárenia za rok 2002. Popri údajoch o účtovnej uzávierke Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej overení sa v tejto správe osobitne uvádzajú údaje o nákladoch na činnosť Národnej banky Slovenska. Predkladaný materiál je pomerne rozsiahly a podrobný. Domnievam sa, že dáva dostatok informácií o činnostiach banky v minulom roku, preto mi dovoľte, aby som výsledky hospodárenia banky uviedol len niekoľkými základnými údajmi.

  Hospodárenie NBS je ovplyvňované predovšetkým realizáciou menovej politiky. Menová politika nie je zameraná na tvorbu zisku, ale na udržanie cenovej stability. Rok 2002 charakterizuje z pohľadu menovej politiky okrem dosiahnutia priaznivej miery inflácie a významného rastu hrubého domáceho produktu predovšetkým nárast devízových rezerv najmä z titulu privatizácie a s tým súvisiaci nárast objemu sterilizácie, to znamená zdrojov bánk a štátu alokovaných v Národnej banke Slovenska. Rozdiel v úročení devízových aktív Slovenskej republiky na medzinárodných finančných trhoch a v úročení zdrojov uložených v Národnej banke za domáce úrokové sadzby nevyhnutne pôsobil na zhoršovanie hospodárenia centrálnej banky. Výška sterilizácie v NBS súvisela predovšetkým s privatizačnými aktivitami a s prívalom investícií. Podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky časť prostriedkov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu bola vyčlenená na dôchodkovú reformu. Tento depozit bol úročený aktuálnou sadzbou v dobe vzniku vkladu vo výške 8,15 percenta. Oproti tomu získala Národná banka Slovenska devízové prostriedky, ktoré umiestnila v zahraničí za sadzby platné na medzinárodných finančných trhoch, ktoré sú nižšie. Výška domácich úrokových sadzieb je determinovaná realizáciou menovej politiky NBS v zmysle jej zákonných cieľov. Dodatočný nárast sterilizácie súvisel čiastočne so znížením povinných minimálnych rezerv k 1. 1. 2002, ale najmä s intervenciami Národnej banky Slovenska na devízovom trhu s cieľom zabrániť neprimeranému zhodnocovaniu slovenskej koruny nepodloženým primeraným vývojom makroekonomických fundamentov. Strata z držby devízových rezerv súvisela aj s výrazným znehodnotením amerického dolára voči eur, respektíve voči slovenskej korune. Referenčnou menou na výkon menovej politiky je s ohľadom na naše integračné ambície vstupu do Európskej únie, neskôr Európskej menovej únie európska mena eur.

  V rámci stratégie investičnej politiky NBS však Centrálna banka disponuje aj s istým objemom amerických dolárov. Zhodnotením slovenskej koruny voči americkému doláru pri udržiavaní relatívne stabilného kurzu voči eur tak vznikla kurzová strata. Uvedené skutočnosti sa premietli v hospodárskom výsledku NBS. Za rok 2002 dosiahla banka výnosy vo výške 45,1 miliardy Sk korún a náklady v objeme 69,9 miliardy Sk a vykázala stratu vo výške 24,8 miliardy Sk. Výšku celkovej straty zásadne ovplyvnila strata z finančných činností banky objemom 23 miliárd korún, z toho strata z devízových operácií, ktorá bola tvorená najmä kurzovými rozdielmi, predstavovala sumu 23,5 miliardy korún. Kurzové rozdiely sú priamo závislé od vývoja kurzu slovenskej koruny k eur a slovenskej koruny k americkému doláru, ako aj od veľkosti otvorenej devízovej pozície. Pri otvorenej devízovej pozícii 332,4 miliardy korún zmena kurzu o 1 percento má za následok kurzové rozdiely vo výške 3,3 miliardy korún. Strata z obchodov s bankami vo výške 4,5 miliardy korún súvisela predovšetkým so sterilizáciou nadmernej likvidity bankového sektora. Strata z obchodov so Slovenskou republikou v objeme 4,2 miliardy Sk predstavovala úroky platené z deponovaných vkladov štátnych inštitúcií v NBS. Najväčší podiel tvorili najmä úroky platené Ministerstvom financií Slovenskej republiky z termínovaného vkladu z privatizácie SPP vo výške 2,3 miliardy korún. Priaznivý vplyv na hospodársky výsledok banky za rok 2002 mal zisk z cenných papierov v portfóliu NBS dosiahnutý vo výške 9,8 miliardy korún. Výnosnosť USD investičného portfólia a euroinvestičného portfólia v roku 2002 bola vyššia, ako bolo predpokladané a ako boli priemerne dosahované výnosy na medzinárodných trhoch. Náklady na prevádzkové činnosti NBS v roku 2002 sa čerpali vo výške 2 miliardy korún a tvorili iba 2,9 percenta z celkových nákladov banky, z toho náklady na zamestnancov boli čerpané vo výške 0,6 miliardy korún v súlade so zámermi banky v mzdovej oblasti na rok 2002. Nakupované výkony, to znamená dodávky služieb, prác energie, materiálu a tak ďalej sa v roku 2002 čerpali v sume 500 miliónov korún.

  Ako som už uviedol, strata Národnej banky Slovenska za rok 2002 predstavovala objem 24,8 miliardy korún. V súlade s § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska banková rada na svojom druhom rokovaní dňa 24. januára tohto roku schválila, že vykázaná strata ostane neuhradená, prevedie sa do nasledujúceho účtovného obdobia a uhradí sa zo ziskov budúcich účtovných období a ostatných zdrojov NBS.

  V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky o NBS účtovnú uzávierku Národnej banky Slovenska overuje audítor. Audítora určuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, audítorom účtovnej uzávierky NBS za rok 2002 bola firma Deloitte and Touche, spoločnosť s ručením obmedzeným. Audítor vydal v účtovnej uzávierke NBS za rok 2002 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predložený materiál bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, kde neboli k nemu vznesené pripomienky a bol odsúhlasený bez výhrad. Na základe môjho stručného hodnotenia výsledkov NBS za rok 2002, ako aj doloženého auditu firmy Deloitte and Touche, spoločnosť s ručením obmedzeným, si vám dovoľujem navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie výsledky hospodárenia NBS za rok 2002 tak, ako sú obsiahnuté v predloženom materiáli.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem guvernérovi Národnej banky Slovenska. Prosím teraz predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Pála Farkasa, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tejto správy vo výbore.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán guvernér Národnej banky Slovenska. Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2002 rozhodnutím č. 179 z 27. marca 2003 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo v termíne do 17. apríla 2003.

  Správa bola predložená na základe § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ktorý pripraví spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Priebeh rokovania výborov: Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bola správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2002 pridelená, ju prerokovali v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Schválená bez pripomienok - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 69 z 8. apríla 2003, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením č. 84 z 8. apríla 2003 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo uznesením č. 32 z 8. apríla 2003.

  Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás ešte informovať o tom, že súčasťou tejto spoločnej správy je aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky a o tomto uznesení budeme hlasovať po ukončení rozpravy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem predsedovi výboru. Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Vážená Národná rada, teraz pristúpime k hlasovaniu. Pán predseda, chvíľku ešte počkáme, kým páni poslanci zaujmú svoje miesta a pripravia sa na hlasovanie.

  Pán predseda, nech sa páči, môžete uviesť hlasovanie.

 • Áno, ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov berie na vedomie správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2002, ktorá vykazuje výnosy 45 104 466 000 Sk a náklady 69 940 485 000 Sk.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 115 poslancov, za návrh 99, proti 6, zdržalo sa 10.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2002.

  Ďakujem aj pánovi guvernérovi, aj pánovi predsedovi výboru.

  Teraz nasleduje bod Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na zmeny v zložení členov niektorých stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodných parlamentných organizáciách.

  Návrh uznesenia, ktorý vypracoval a predložil zahraničný výbor, ste dostali ako tlač 212. Teraz dávam slovo poverenému členovi tohto výboru poslancovi Pavlovi Kubovičovi, aby návrh uviedol.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia. V súvislosti s prístupovým procesom Slovenskej republiky a ďalších kandidátskych krajín do Európskej únie a NATO dochádza k prehodnocovaniu zloženia a štatútu parlamentných delegácií kandidátskych krajín v Európskom parlamente, Parlamentnom zhromaždení NATO a v Zhromaždení Západoeurópskej únie. Po podpise prístupovej zmluvy s Európskou úniou dňa 16. 4. 2003 v Aténach predseda Európskeho parlamentu Pat Cox vyzval listom predsedov parlamentov kandidátskych krajín, aby nominovali delegácie pozorovateľov do Európskeho parlamentu. Keďže pre Slovenskú republiku bol stanovený počet pozorovateľov na 14, je potrebné doplniť delegáciu Národnej rady Slovenskej republiky o 1 pozorovateľa. Vzhľadom na zmenu štatútu pozorovateľov sa zároveň navrhuje schválenie vedúceho delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente.

  Pozorovatelia budú následne prizvaní k začatiu činnosti v Európskom parlamente od mája 2003. Stály výbor Parlamentného zhromaždenia NATO na svojom zasadnutí dňa 5. apríla 2003 v Paríži sa okrem iného zaoberal aj počtom členov delegácií pristupujúcich krajín, pričom pre Slovenskú republiku bol vzhľadom na počet obyvateľstva schválený počet 5. Vyplýva z toho potreba doplniť delegáciu Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení NATO tiež o 1 člena. Prezident Zhromaždenia Západoeurópskej únie Jandirk Blaauw vo svojom liste predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky z 18. februára 2003 informoval o rozhodnutí Prezidentského výboru Západoeurópskej únie o poskytnutí možnosti vymenovať kompletnú delegáciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čo znamená, aby bolo vymenovaných 5 členov a 5 náhradníkov, ktorí budú pôsobiť v rámci Západoeurópskej únie. Na základe tejto ponuky sa predkladá návrh na doplnenie delegácie Národnej rady v Parlamentnom zhromaždení Západoeurópskej únie o ďalšieho 1 riadneho člena a o 5 náhradníkov.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 24. apríla sa zaoberal týmito skutočnosťami a musím konštatovať, že neprijal žiadne právoplatné uznesenie, pretože pri predloženom návrhu, ktorý máte uvedený v tlači 212, došlo pri rokovaní vo výbore k problému ohľadom obsadenia miesta pozorovateľa, kde na základe predložených návrhov jednotlivých politických klubov boli navrhnutí 3 kandidáti. V ostatných miestach, ktoré sa týkajú vymenovania jednotlivých zástupcov a doplnenia delegácií, teda delegácie, ktorá bude doplnená ohľadom Parlamentného zhromaždenia NATO a takisto aj čo sa týka Zhromaždenia Západoeurópskej únie, nebolo v rámci diskusie žiadnych pripomienok.

  Tak ako máte uvedené v tlači 212 pod bodom 1 bod C za pozorovateľov poslanecké kluby navrhli nasledovných poslancov: poslanecký klub KDH Annu Záborskú, poslanecký klub Smer Borisa Zalu a poslanecký klub HZDS Milana Urbániho.

  Pán predseda, poprosím, otvorte diskusiu k tomuto bodu.

 • Ďakujem. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy ústne. Pán poslanec Číž, pán poslanec Fico a pán poslanec Hopta. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Číž, nech sa páči, máte slovo.

  Pripraví sa pán poslanec Fico.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Moje vystúpenie bude mať charakter procedurálneho návrhu. Využívam tento spôsob len na to, aby som mal trošku väčší priestor na vysvetlenie toho, čo vám chcem navrhnúť. My mechanizmus doplnenia členov do stálych delegácií robíme vlastne formou zmeny uznesenia, ktoré sme prijali ešte v októbri, takže v zmysle § 39 ods. 8 nepotrebujeme voliť členov delegácií, pretože schvaľujeme zmenu uznesenia. Nie je problém s týmto postupom súhlasiť a aj postup verejného hlasovania, kde, pokiaľ viem, bola dosiahnutá politická zhoda v prostredí politického grémia, takže dá sa pravdepodobne hlasovať en bloc o všetkých. Jediným problémom, kde k zhode nedošlo, to je práve určenie štrnásteho pozorovateľa za poslanecké kluby, kde navrhujú tri politické strany, teda troch kandidátov jednak preto, že by bolo pravdepodobne politicky korektné, keďže vytvárame reprezentáciu Slovenskej republiky vo vážnej inštitúcii, akým je Európsky parlament a chceme demonštrovať politickú kultúru a možno aj trošku zmysel pre demokraciu. Dovolil by som si vám navrhnúť, aby sme hlasovali o tomto bode tajne s tým, že voľba by sa uskutočnila spolu s voľbami do správnej rady a iných orgánov Ústavu pamäti národa s tým, že by bolo možné za takých okolností potom aj zjednodušiť celú procedúru hlasovania, pretože mechanizmus, keďže meníme uznesenie a v rámci toho teraz schvaľovať jednotlivé tri návrhy, môže spôsobovať problém. Pevne verím, že tento návrh získa širšiu podporu a porozumenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Fico, nech sa páči, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Hopta. Pán poslanec navrhol o všetkých hlasovať verejne a o bode prvom, bode C hlasovať tajne. O tom, samozrejme, sa Národná rada musí rozhodnúť normálne hlasovaním.

  Nech sa páči, pán poslanec Fico.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni. Je škoda, že nedošlo k dohode, pokiaľ ide o obsadenie štrnásteho miesta alebo štrnásteho pozorovateľa v delegácii do Európskeho parlamentu, pretože pri vytváraní medzinárodných delegácií na začiatku tohto volebného obdobia takáto dohoda nastala.

  Chcem vás požiadať, pretože politická strana Smer disponuje v parlamente 25 poslancami a keď vznikala táto delegácia v roku 2002, prijímali sme určité kritériá na výpočet konkrétnych poslancov za konkrétne poslanecké kluby. Prijali sme mechanizmus presne taký istý, ako sme mali napríklad v súvislosti s kontrolnými výbormi na kontrolu SIS alebo Vojenského obranného spravodajstva a bol by som veľmi rád, keby toto kritérium bolo dodržané, aj pokiaľ ide o pozorovateľov do Európskeho parlamentu. Z tohto pohľadu pripadá štrnáste miesto buď Hnutiu za demokratické Slovensko, alebo politickej strane Smer aj preto, lebo nedošlo k dohode, politická strana Smer, ako som si všimol, aj politická strana Hnutie za demokratické Slovensko predložili návrhy vlastných kandidátov. Preto oficiálne ešte raz predkladám kandidatúru za poslanecký klub strany Smer na pána poslanca Borisa Zalu a chcem vás požiadať o rešpektovanie tých kritérií, ktoré sme zaviedli už v roku 2002 pri tvorbe týchto delegácií.

  Veľmi pekne vám ďakujem.

 • V rozprave ako posledný vystúpi pán poslanec Hopta.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni. Na začiatku tohto volebného obdobia sme povedali, že sa budeme snažiť dodržiavať určitú politickú kultúru, respektíve aj na základe tohto nášho snaženia mali byť rozdelení členovia delegácií podľa určitých dohôd. Ja chcem povedať, že pomerný princíp, ktorý mal platiť, respektíve o ktorom sme hovorili, tu neplatí. Chcem poukázať, že ak prejdú tieto návrhy, tak ako sú predložené, tak Komunistická strana Slovenska podobne ako Klub nezávislých poslancov by mali 1 člena v zahraničnej delegácii, čiže na 11 poslancov jeden. Smer by mal 6, to znamená, že mi vychádza, ako keby mal 66 poslancov v tomto parlamente. SDKÚ 8, čiže zhruba 88, HZDS 6, SMK 6, KDH 4 a ANO 4. Čiže ak by sme zobrali princíp, že nám pripadlo pomerné číslo jedného na 11, tak táto snemovňa by musela mať 396 členov, čiže 396 poslancov. Chcem teda spochybniť, že je tu založený akýsi pomerný princíp a pri určitých rokovaniach aj v zahraničnom výbore bolo povedané, že v ZÚ bude mať druhého člena Komunistická strana Slovenska. Žiaľ, neprešlo to a ocitol sa náš kandidát Karol Ondriaš iba v role náhradníka. Ja by som vás chcel preto poprosiť, ak hovoríme o pomernom princípe, respektíve ak hovoríme o tom, že sme za zachovanie určitých demokratických pravidiel, aby ste návrh rešpektovali, ktorý bol daný Komunistickou stranou Slovenska v rámci rokovania zahraničného výboru, a aby pán Ondriaš bol riadnym členom ZÚ.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán poslanec bol posledný, ktorý vystúpil v rozprave. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán navrhovateľ, bol podaný jeden procedurálny návrh, aby sme v prvom bode, kde volíme pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente, aby sme uskutočnili tajné voľby. To znamená, o tom bude Národná rada musieť hlasovať. Návrh pána poslanca Číža je, aby Národná rada v tomto bode hlasovala tajne. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Hlasujeme o návrhu pána poslanca, aby o tomto bode boli tajné voľby, aby sa pozorovateľ do Stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente volil tajným spôsobom.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 119 poslancov, za návrh 60, proti 36, zdržalo sa 20, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený.

 • Takže vás chcem upozorniť, aký bude postup alebo poprípade, pán navrhovateľ, nech sa páči. Môžeme uskutočniť voľby, kde Národná rada jedným hlasovaním...

 • Ešte je potrebné vzhľadom na to, čo bolo predložené v diskusii, pán poslanec Hopta predložil ešte ďalší návrh, aby riadnym členom v Zhromaždení Západoeurópskej únie bol nie pán poslanec Mikuš, ale pán poslanec Ondriaš z komunistickej strany, čiže nie tak, ako je to v predloženom návrhu. Tu sme neodhlasovali tajné hlasovanie, podľa rokovacieho poriadku je hlasovanie verejné. Čiže potrebujeme ešte aj tento bod vyriešiť hlasovaním. Takže pán Hopta dal návrh, aby namiesto pána poslanca figuroval ako riadny člen v Zhromaždení Západoeurópskej únie pán Ondriaš. Takže poprosím, aby sme najprv hlasovali o tomto návrhu, ktorý predložil pán poslanec Hopta.

 • Pán poslanec alebo pán podpredseda výboru, mohli by sme pokračovať tak, že najprv prerokujeme prvý bod. Tajné hlasovanie necháme, samozrejme, na neskôr. Ale najprv prvý bod A a B, potom by sme sa mohli v druhom bode rozhodnúť, či pán poslanec Mikuš, alebo Ondriaš a potom tretí bod. To znamená, po bodoch by sme mohli hlasovať.

 • Predpokladám, že ak rozhodneme o tomto bode, môžeme okrem bodu C o všetkých hlasovať jedným hlasovaním.

 • Dobre, v poriadku. Takže budeme hlasovať najprv...

 • Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Hoptu, ktorý navrhol zameniť pána poslanca Mikuša z riadneho člena za pána poslanca Ondriaša.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto bode.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 120 poslancov, za návrh 29, proti 52, zdržalo sa 34, nehlasovali 5.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený Národnou radou.

  Takže, pán podpredseda.

 • Teraz by sme mohli hlasovať o návrhu uznesenia v zmysle bodu 1a, 1b bod 2 a bod 3.

 • V poriadku. Ďakujem. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 124 poslancov, za návrh 114, proti 10.

  Konštatujem, že sme schválili okrem bodu 1c návrh uznesenia Národnej rady k zmenám v zložení členov niektorých stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodných parlamentných organizáciách.

  Teraz navrhujem, aby sme prerušili rokovanie.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu, kde tiež budeme rozhodovať v tajných voľbách a tieto dve tajné voľby potom uskutočníme naraz.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a teraz pristúpime k návrhu na voľbu predsedu a členov Správy rady Ústavu pamäti národa a na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa.

  Návrh, ktorý pripravil výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ste dostali ako tlač 213.

  Dávam teraz slovo predsedovi výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien poslancovi Lászlóovi Nagyovi a prosím ho, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi oboznámiť vás s návrhom výboru Národnej rady Slovenskej republiky na voľbu predsedu a členov Správnej rady a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa. Kompetencia výboru predkladať návrh na voľbu časti členov orgánov Ústavu pamäti národa vyplýva zo zákona č. 553 o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu z rokov 1939 až 1989 a o založení Ústavu pamäti národa v znení neskorších predpisov, ako aj z uznesenia Národnej rady č. 205 z 28. februára 2003 o určení výboru, ktorý plní úlohy vyplývajúce z predmetného zákona. Podľa § 12 a podľa § 14 príslušného zákona Národná rada volí predsedu správnej rady ústavu a ďalších štyroch členov správnej rady, ďalej dvoch členov dozornej rady ústavu. Zákon súčasne v § 11...

 • Páni poslanci, trošku vás prosím, aby ste tie decibely znížili, lebo takto sa nedá rokovať.

 • Zákon súčasne v § 11 definuje bezúhonnosť na účely tohto zákona. Za bezúhonného, a teda spôsobilého zastávať funkciu člena správnej rady alebo dozornej rady sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a zároveň nebol členom Komunistickej strany Československa, Komunistickej strany Slovenska, politických strán združených v Národnom fronte alebo funkcionárom organizácií združených v Národnom fronte, kto nebol príslušníkom ani zamestnancom bezpečnostných orgánov štátu, príslušníkom Ľudových milícií ani osobou evidovanou ako spolupracovník bezpečnostnej zložky. Ako predseda určeného výboru som sa listom obrátil na všetky poslanecké kluby Národnej rady so žiadosťou, aby do 15. apríla predložili návrhy na kandidátov na predsedu správnej rady a členov správnej rady a dozornej rady. Na základe rozhodnutia výboru boli jednotlivé poslanecké kluby informované aj o návrhoch, ktoré podali mimovládne organizácie, respektíve jednotlivci. Pre nedostatok času poslaneckým klubom nebol doručený návrh mimovládnej organizácie Konfederácie evidovaných politických odporcov komunistického normalizačného režimu v Česko-Slovensku, ktorej kandidát na člena správnej rady, ako to konštatoval náš výbor, nespĺňal podmienku bezúhonnosti. Do určenej lehoty všetky poslanecké kluby predložili svoje návrhy výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Výbor o nich rokoval na svojej 10. schôdzi 22. apríla 2003. Návrh klubu poslancov za Komunistickú stranu Slovenska výbor kvalifikoval ako neúplný, nakoľko k nemu nebol priložený jeden z vyžadovaných dokladov, výpis z registra trestov. Výbor vo svojom uznesení č. 56 odporúčal, aby Národná rada zvolila za predsedu správnej rady Jána Langoša ako jediného kandidáta na túto funkciu. Ďalej odporúčal Národnej rade zvoliť ďalších 4 členov správnej rady a 2 členov dozornej rady z kandidátov, ktorí sú uvedení v tlači 213 v tajnej voľbe. V prípade, že nebude zvolený plný počet členov správnej rady a dozornej rady, výbor odporúča uskutočniť opakovanú voľbu s tým, že do opakovanej voľby postúpia všetci kandidáti, ktorí nezískali potrebný počet hlasov v prvom kole volieb. Opakovanú voľbu navrhujeme uskutočniť hneď po prvom kole.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu k návrhu výboru a po skončení rozpravy začali tajnú voľbu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku.

  Pán poslanec Hopta. Vypnite mobilný telefón! Podľa rokovacieho poriadku je zakázané nosiť mobilné telefóny do rokovacieho priestoru. Ako jediný sa prihlásil pán poslanec Hopta. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni. My sme už pri schvaľovaní tohto zákona niekoľkokrát poukazovali na skutočnosť, že je to zákon, ktorý má pripraviť určité teplé miesta pre určitých skrachovaných politikov. Prosím, väčšinou tejto snemovne ste vytvorili a dávate finančné prostriedky, aj keď podľa nášho názoru finančné prostriedky by mohli byť pre občanov Slovenskej republiky využité účelnejšie. Ale beriem na vedomie skutočnosť, že tento parlament má takúto politickú vôľu. Čo ma však mrzí, že tento zákon, a dodržujeme to teraz pri schvaľovaní týchto kandidátov, chcem opätovne zdôrazniť, podľa nášho názoru je protiústavný. Pretože rovnosť pred ústavou prestáva platiť, ak jeden občan môže niekde kandidovať a druhý nemôže kandidovať, lebo bol v nejakej politickej strane, lebo bol v nejakej spoločenskej organizácii Národného frontu. Neviem, ako by sa vám páčilo, ak by za desať rokov v parlamente sedela väčšina poslancov za Komunistickú stranu Slovenska a prijali by nejaký zákon, ktorý by hovoril, že tí, ktorí boli v KDH, SDKÚ, nemôžu kandidovať, lebo boli v týchto stranách, ktoré sa podieľali na rozbíjaní ekonomiky Slovenskej republiky. Čiže chcem poprosiť, aby sme v budúcnosti prijímali zákony, ktoré nebudú porušovať základné ľudské práva občanov Slovenskej republiky a nebudú v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Dokonca si myslím, že aj kandidátka, ktorú sme dali, mohol byť výbor natoľko ústretový a mohol doložiť osvedčenie, respektíve výpis z registra trestov neskôr.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spravodajca, chcete k tomu zaujať stanovisko? Nie.

  Takže pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu predsedu a 4 členov Správnej rady Ústavu pamäti národa a 2 členov jeho dozornej rady. Hlasovanie vykonáme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete - za, proti alebo zdržiavam sa. Upozorňujem, že pri voľbe členov správnej rady je platný ten lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u 4 kandidátov, čo je uvedené aj na hlasovacom lístku. Pri voľbe členov dozornej rady ústavu sa volia 2 členovia. Zároveň vás chcem upozorniť aj na to, že uskutočníme tajnú voľbu aj na pozorovateľa do Stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente, kde sú navrhnutí 3 kandidáti a volí sa jeden z pozorovateľov do Stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente.

  Takže pristúpime k tajnému hlasovaniu. Prosím najprv overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pokračovanie rokovania o 10.01 hodine.

 • Vážená Národná rada, chcem sa opýtať poslancov, či sa už všetci zúčastnili na tajných voľbách. Ak áno, vyhlasujem tajné voľby za skončené. Zároveň vyhlasujem prestávku do pol jedenástej. Minimálne 25 minút budú potrebovať overovatelia a naša skupina, aby spočítala všetky hlasy. Takže predpoklad je, že o 10.30 hodine budeme pokračovať v rokovaní, do toho času je prestávka.

 • Prerušenie rokovania o 10.05 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 10.45 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Preto prosím poverených overovateľov, aby oznámili výsledky volieb.

  Pani overovateľka, nech sa páči, len na vás čakáme.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledkoch tajného hlasovania voľby členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a osobne prevzatých 133 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných. Zo 127 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že: pri hlasovaní o voľbe Ireny Dudášovej hlasovalo za 16 poslancov, proti 76 poslancov a zdržalo sa 35 poslancov; pri hlasovaní o voľbe Ivety Hurnej za 79 poslancov, proti 28 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov; pri voľbe Karola Juríka hlasovalo za 29 poslancov, proti 71 poslancov, zdržalo sa 27 poslancov; pri voľbe Lászlóa Kovácsa hlasovalo za 87 poslancov, proti 27 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.

  Na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa zvolení: Iveta Hurná a László Kovács.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Navrátilovej a konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila Ivetu Hurnú a Lászlóa Kovácsa za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa.

  Ak overovatelia majú hotovú ďalšiu zápisnicu, bol by som rád, keby oznámili Národnej rade výsledky ďalších volieb.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som vám prečítal výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných. Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe za predsedu správnej rady Jána Langoša hlasovalo za 68 poslancov, proti bolo 45 poslancov a zdržalo sa 9 poslancov.

  Za člena správnej rady Ľubomíra Hallona hlasovalo za 95 poslancov, proti bolo 20 poslancov a zdržalo 7 poslancov.

  U Mauríciusa Korčoka hlasovalo za 32 poslancov, proti bolo 66 poslancov a zdržalo sa 24 poslancov.

  U Lenky Lubušké hlasovalo za 75 poslancov, proti bolo 35 poslancov a zdržalo sa 12 poslancov.

  U Slavomíra Michálka hlasovalo za 55 poslancov, proti bolo 55 poslancov a zdržalo sa 12 poslancov.

  U Lászlóa Öllösa hlasovalo za 93 poslancov, proti bolo 23 poslancov a zdržalo sa 6 poslancov.

  U Jána Volného hlasovalo za 34 poslancov, proti bolo 63 poslancov a zdržalo sa 25 poslancov.

  Na voľbu predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolení: za predsedu Ján Langoš, za členov Ľubomír Hallon, Lenka Lubušká a László Öllös.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Ivánovi Farkasovi.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Jána Langoša za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Ďalej konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní pána Ľubomíra Hallona, pani Lenku Lubuškú a pána Lászlóa Öllösa za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Ďakujem pekne.

  A ešte by sme mali mať jednu zápisnicu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci. Z poverenia overovateľov dovoľte mi, aby som vás informoval o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu voľby pozorovateľa do Stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných. Zo 126 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Anny Záborskej hlasovalo za 58 poslancov, proti 54 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov. Za Borisa Zalu hlasovalo za 44 poslancov, proti 65 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov. Za Milana Urbániho hlasovalo za 22 poslancov, proti 76 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov.

  Na voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente nebol zvolený zástupca.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Takže vážená Národná rada, ako ste počuli, v dvoch prípadoch budeme musieť ešte zopakovať tajné voľby. Takže pokiaľ sa pripravia hlasovacie lístky, ja navrhujem, aby sme ďalej rokovali. To znamená, aby smel začali rokovať o ďalšom bode, a to je správa mandátového a imunitného výboru, a keď budú pripravené všetky hlasovacie lístky, to znamená na voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente a na dovolenie 1 člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Ak tieto lístky budú pripravené, tak po prerokovaní tohto bodu o správe mandátového a imunitného výboru by sme pristúpili znovu k tajnému hlasovaniu. K opakovej voľbe.

  Je s tým všeobecný súhlas? Áno. Ďakujem pekne.

  Takže budeme pokračovať rokovaním o správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti okresnej prokurátorky Okresnej prokuratúry vo Zvolene z 24. februára 2003 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 191.

  Správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru a jeho zisteniach spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky uvedie predseda výboru Ľubomír Lintner.

  Pán predseda, nech sa páči. Môžete sa ujať slova.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia. Keďže uvedenú správu máte všetci v laviciach, tak sa vás pýtam, pán predsedajúci, prosím vás pekne, zistite skutočnosť v pléne Národnej rady, či poslanci vyžadujú, aby som správu čítal. Ak by bol súhlas s nečítaním, potom by som prečítal uznesenie.

 • Pán predseda, pokiaľ ma pamäť neklame, poslanci majú správu. Ak majú správu, tak celú správu nemusíte prečítať.

  Nech sa páči, len závery.

  Ďakujem pekne za upozornenie.

 • Áno. Kolegyne, kolegovia, takže na základe predloženého materiálu pri správe je predložená aj žiadosť o udelenie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Viliama Soboňu. Na základe týchto materiálov predkladám na schválenie uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti okresnej prokurátorky Okresnej prokuratúry vo Zvolene z 24. februára 2003 evidovanej pod číslom 1Pv1655/00-232 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doktora Viliama Soboňu na základe žiadosti okresnej prokurátorky Okresnej prokuratúry vo Zvolene z 24. februára 2003 evidovanej pod číslom 1Pv1655/00-232. To je, kolegyne, kolegovia, navrhované uznesenie.

  Pani podpredsedníčka, poprosím vás, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda výboru. Zaujmite, prosím, miesto pre navrhovateľov a súčasne vás poprosím, aby ste plnili aj funkciu spravodajcu k tomuto bodu. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Za poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Cabaj. Písomne sa ďalej prihlásili páni poslanci Jasovský a Džupa.

  Pán poslanec Cabaj, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Pred sebou máme tlač 191 - správa mandátového a imunitného výboru. Dovoľte mi, aby som niekoľkými poznámkami zareagoval na predložený materiál, a to aj z toho dôvodu, že môžem trochu porovnávať prácu mandátového a imunitného výboru v minulom funkčnom období a v tomto období, pretože treba úplne otvorene povedať, po prvých sedeniach mandátového a imunitného výboru síce máme iného predsedu, ale výbor funguje tak isto, ako fungoval starý mandátový a imunitný výbor, a tí, ktorí sú tu, starší poslanci, vedia, že takéto isté správy sme mávali aj v minulom funkčnom období a nič nové sa neobjavilo, aj keď sa tu hovorí o novej politickej kultúre. Hovorím to z jednoduchého dôvodu, pretože hneď pri prvom vyjadrení v mandátovom a imunitnom výbore sa rozhodovalo politicky, a to bol predložený návrh, aby na zasadnutí mandátového a imunitného výboru mohol byť prítomný riaditeľ sekcie z Generálnej prokuratúry pán Segeš a pán Soboňa navrhol, aby tam bol docent trestného práva pán Čečot. Vedeli sme tento návrh podporiť v domnienke, že sa členovia mandátového a imunitného výboru niečo dozvedia, možno aj poučia, pretože to bolo prvé takéto stretnutie a prvé takéto riešenie a politikum bolo v tom, že kým koaličná väčšina odhlasovala, že pán Segeš môže byť prítomný, ale na druhej strane toto umožnené nebolo, to znamená, že pán Čečot nemohol byť prítomný na zasadnutí mandátového a imunitného výboru, preto si vás potom dovolím oboznámiť s niektorými vecami, ktoré súvisia s týmto prerokúvaným materiálom, pretože je potrebné, aby sme sa aj touto otázkou zaoberali.

  Samozrejme pripomínam tým, ktorí si nepozreli, že podľa písm. d) § 57 mandátový a imunitný výbor posudzuje, či sú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie do väzby. Prečítajte si celú správu, zistíte, čo všetko je v tejto správe navrhnuté, a teda uložené, akým spôsobom sa v tejto veci pokračovalo.

  Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že ak posudzujeme, či sú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas o imunite, o ktorej sa tak veľmi veľa hovorilo a veľmi veľa hovorí, ako sa bude postupovať a ako sa nebude postupovať v súvislosti so zbavovaním jednotlivých členov tohto parlamentu imunity, posudzovalo sa o tom, či sú politické vplyvy na riešenie celej tejto problematiky. Nikto nehovorí o tom, či už mandátový a imunitný výbor, alebo Národná rada ide riešiť vinu a nevinu, to patrí úplne iným orgánom, ale rieši otázku, aké dopady alebo aké vplyvy sa tu objavovali. Ak hovorím o politických dopadoch, úplne s určitosťou to môžem povedať, a to z jednoduchého dôvodu. Ak 28 mesiacov táto kauza bola na svete, 28 mesiacov sa vyšetrovatelia s týmto zapodievali alebo, aby som lepšie povedal, nezapodievali, pretože takmer nič sa v tejto veci neurobilo, len čo pán Soboňa prišiel do parlamentu, bola to zaujímavá politická kauza, pretože sa začalo hovoriť o poslancovi a znova, aby sa to vedelo takýmto spôsobom využiť, začalo sa akože na tomto pracovať. Hovorím úmyselne akože, pretože sa začalo pracovať najmä cez médiá. Bola zaujímavá situácia sledovať aj pani prokurátorku, ktorá prišla na zasadnutie mandátového a imunitného výboru. Musím povedať, že na rozdiel od vyšetrovateliek, ktoré sme zažili v minulosti, ktoré neprišli pripravené, táto mala scenár veľmi dobre naštudovaný a odrecitovala všetko tak, ako mala básničku pripravenú, a potom sme až pochopili, prečo bol vlastne prítomný pán Segeš. On bol tým poradcom a tým podsúvateľom jednotlivých materiálov, ktoré mala žiadateľka vysvetliť mandátovému a imunitnému výboru a takýmto spôsobom jej aj všetky tieto materiály dával. Kým v minulosti toto bežne robieval pri vyšetrovateľkách generál Ivor, teraz sa to posunulo trochu do inej roviny. Preto si aj dovolím jednoznačne tvrdiť, že ide o politickú záležitosť, pretože ak mali orgány činné v trestnom konaní, a mali záujem niečo riešiť, za 28 mesiacov dosť času, aby niečo urobili, ak teda boli presvedčení o tom, že je čo riešiť.

  Ale ak je teraz otázka postavená tak, že je to politický predstaviteľ a veľmi vhodné použiť, pretože je to predstaviteľ opozície, aby sa takýmto spôsobom pokračovalo. Tým, že ste si prečítali záznam, ste prišli aj k jednému záveru. Veľmi som bol prekvapený, keď som hovoril, že zmena je iba v tom, že sa vymenil predseda mandátového a imunitného výboru a že sa pokračuje v tých istých praktikách, pretože keď odišla žiadateľka aj so zástupcom Generálnej prokuratúry, zasadnutie výboru bolo prerušené s tým, že sa budeme ďalej touto otázkou zaoberať a vždy bola bežná prax taká, že sa najskôr hlasovaním rozhodlo, či je prijaté uznesenie a posunutie materiálu do parlamentu, a potom bolo uložené predsedovi pripraviť správu, ktorou sa bude ďalej výbor zaoberať. Bol som veľmi prekvapený, keď som videl predbežný plán na predchádzajúcu schôdzu, ktorá sa konala, a na nej bol zaradený aj bod Správa mandátového a imunitného výboru. Už vtedy som upozorňoval na grémiu, že sa to jednoducho nedá zaradiť do schôdze, nakoniec sa aj stalo, že na minulej schôdzi to nebolo, pretože keď dokončí prácu mandátový a imunitný výbor, materiály odovzdá predsedovi Národnej rady a ten potom do najbližšej schôdze Národnej rady zaradí túto správu.

  Celá pointa bola v tom, že keď sme prišli po prerušení schôdze do mandátového a imunitného výboru, tam už sme objavili zápisnicu, ktorá bola vypracovaná a v podstate sa čakalo len na to, aby prebehlo rokovanie mandátového a imunitného výboru a takýmto spôsobom, aby to bolo veľmi rýchlo skončené a posunuté do pléna Národnej rady. Veľmi ma prekvapila iniciatíva a snaha predsedu mandátového a imunitného výboru, prečo sa odrazu takýmto spôsobom ponáhľal, ale zrejme asi na to si budeme musieť zvyknúť, že keď sa ujal tejto funkcie, že takýmto spôsobom bude vyvíjať iniciatívu, najmä pokiaľ sa bude týkať poslancov opozície, pretože tak už to bolo zvykom, a tak ako sa to v tej relácii hovorilo, že na Slovensku je to tak.

  Chcem vás vážené kolegyne, kolegovia poprosiť, po prvýkrát tento nový parlament, ktorý hovorí stále o novej kultúre, o všetkých trendoch, ako budeme pokračovať, ako to bude fungovať ďalej, chcem vás poprosiť a dávam, pani predsedajúca, aj procedurálny návrh, aby sme pri záverečnom hlasovaní o uznesení podporili návrh na tajné hlasovanie, aby sme vylúčili akékoľvek vplyvy, aby každý poslanec išiel voľne za plentu, tam sa rozhodol a podľa svojho vedomia a najlepšieho svedomia takýmto spôsobom rozhodol pri prvej otázke, ktorú riešime. Hovorím to pri prvej z toho dôvodu, že v minulom funkčnom období po prvýkrát 7. februára 1999 parlament s veľkou slávou koaličnej väčšiny odhlasoval zbavenie imunity Ivana Lexu. Následne 7. a 14. apríla ďalšieho roku odhlasoval zbavenie imunity Gustáva Krajčiho. Ak si zoberiete od roku 1999, dnes je rok 2003, vyrátajte si, aký je to čas. Ani jedna kauza napriek tomu, že vtedy vládna väčšina vehementne hlasovala za zbavenie imunity, ani jedna z týchto káuz nebola uzatvorená. Takým istým spôsobom tu boli ďalšie predložené, a preto vás chcem aj poprosiť, aby ste takýmto spôsobom pri hlasovaní o zbavení nášho kolegu Viliama Soboňu pokračovali, aby ste podľa najlepšieho vedomia a svedomia hlasovali jednak aj za tajné hlasovanie a potom pri záverečnom uznesení. Chcem vás poprosiť, aby sme k tomuto pristúpili s plnou zodpovednosťou. Je na nás, aký kurz tento parlament nasadí, akým spôsobom budeme ďalej pokračovať, pretože sa dá predpokladať, že s jedlom rastie chuť a niekoľko takých vyšetrovateľov máme, ktorí čakajú len na to, ako budú v parlamente pokračovať, ako budú do parlamentu predkladať ďalšie návrhy.

  Ďakujem pekne.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Jasovský, po ňom pán poslanec Džupa.

 • Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni. Po prvýkrát vystupujem v tomto parlamente za obdobie piatich rokov, ako som tu, k otázkam, ktoré nesúvisia s rezortom dopravy, pôšt a telekomunikácií. Možno to súvisí aj s tým, že nie som dnes už len členom hospodárskeho výboru, ale som členom aj mandátového a imunitného výboru a mám skúsenosti z dvoch rokovaní tohto výboru.

  Chcem teda povedať niektoré svoje skúsenosti a tie skutočnosti, ktoré som si prečítal z materiálov a podeliť sa s týmito názormi s vami. Za obdobie posledných štyroch rokov, a je to zvlášť vypuklé v prvom roku vládnutia tohto parlamentu alebo účinkovania tohto parlamentu, sa slovo poslanec stalo čímsi, čo by sa dalo nahradiť aj mnohými inými výrazmi, ktoré určite lichotivé nie sú. Mnoho médií prináša články o tom, akí sú poslanci nepracovití, akí sú neschopní, aké majú poslanci výhody, aké je lacné pol deci v parlamentnom bufete, hoci ja som nikdy neobjavil tento sortiment v parlamentnom bufete, ani si nemyslím ako občan, aj keď poslanec tohto štátu, že zapekaný karfiol v našej jedálni za 106 korún je práve ľudová cena, ak o otázkach lístkov, stravných lístkov sme tu hovorili v časoch, keď tu pôsobil pán poslanec Maňka.

  Takže si nemyslím, že je celkom správne, že sami seba dehonestujeme na nižšiu úroveň, než naozaj patrí a mala by patriť zákonodarnému orgánu v tomto štáte a ja si dokonca pamätám časy, keď som síce nebol poslancom, bol som vo vláde, pamätám si časy, keď tento parlament mal zbavovať imunity práve opozičných poslancov v tom čase, dnes sú tí poslanci niekde inde, sú v koalícii, ja si pamätám, že nikdy parlament nevydával súhlas, pretože aj otázka určitej kolegiality mala svoj význam a mala svoju hodnotu, dnes, bohužiaľ, je to všetko ináč. Ale som osobne presvedčený, že otázku trestného stíhania poslanca pána doktora Soboňu je potrebné spájať s civilnou kauzou Kúpeľov Sliač a Kováčová a treba to spájať v súvislosti s nezákonným odstúpením od zmluvy zo strany Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Spájať jednoducho preto, že trestné stíhanie voči pánu poslancovi má slúžiť ako prostriedok na jeho zastrašenie, ktorého cieľom je vziať naspäť návrh na vyhlásenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy Fondu národného majetku. Medzi týmto cieľom a prostriedkami sa však porušil správny pomer a ja si pamätám, že francúzsky generál, štátnik a prezident v rokoch 1959 až 1969 Charles de Gaulle okrem iného povedal, že ak sa poruší správny pomer medzi cieľom a prostriedkami, daromné sú plány génia. Ak sa naplnia jeho slová skutkami a dostanú reálnu podobu, iste nebude ľahké nájsť génia, ktorý sa bude chcieť k tomu plánu prihlásiť. Trestné stíhanie voči pánu poslancovi doktorovi Soboňovi je realizované Úradom vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti. A ja mám teda otázku, vážené dámy poslankyne a páni poslanci, prečo práve týmto špeciálnym Úradom vyšetrovania, keď z trestnoprávneho hľadiska nie je doktor Soboňa obzvlášť závažným recidivistom. Ja nemám tento pocit ani nepoznám, že by sa v jeho spisoch objavovalo niečo, čo by bolo možné spájať s porušením práva. Myslím si, že pán poslanec Soboňa naozaj nepatrí do kategórie obzvlášť závažných. Kto teda dal príkaz, aby vyšetrovanie vykonával špeciálny útvar, o ktorom je verejným tajomstvom práve to, že je viac-menej zameraný na prípady označované ako tiežprípady s politickým pozadím. Zaujímavé a nezodpovedané zostáva, prečo potom prípad dozoruje okresná prokurátorka, a nie krajský prokurátor ako prokurátor vecne príslušný.

  Iste, dobre sa baví v tejto poslaneckej snemovni, ja nikom nič neprajem, ale je možné, že sa raz karta obráti a budeme prerokúvať aj problém koaličného poslanca a ja vám sľubujem, že potom tiež budem stáť v týchto poslaneckých laviciach a budem sa baviť a prípadne si skúsim aj zaspievať.

  Dámy a páni, aj to je, prosím, poslanecká morálka, a potom sa nečudujte, že noviny o poslancovi píšu ako o niekom, kto v tejto spoločnosti zastáva veľmi podradné miesto. Myslím si, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky by mal pri žiadosti o zbavení imunity poslanca Národnej rady skúmať, či neexistujú prekážky na zbavenie imunity, inak povedané, výbor by mal v ideálnej rovine mať k dispozícii počas rokovania o zbavení imunity, mal by mať dostatok informácií a najmä záujem na tom, aby mal čo najviac týchto informácií, ktoré smerujú k zisťovaniu existencie uvedených podmienok. To, čo sa stalo pri prerokovaní žiadosti prokurátorky o zbavení imunity pána poslanca doktora Soboňu, myslím si, že svedčí o vedomom podcenení cieľov a možnostiach tohto imunitného výboru. Okrem iného bolo pošliapané aj po základoch morálky a etiky, keď na zasadnutie výboru bolo povolené, tak ako hovoril o tom pán poslanec Cabaj, bolo povolené byť prítomným dvom prokurátorom, ale nebolo umožnené byť prítomným advokátovi pána poslanca. Ale jedno zo základných pravidiel demokracie, ktoré poznali a uznávali už Rimania, je audeatures altera pars, to znamená, treba vypočuť aj druhú stranu. Imunitný výbor túto zásadu absolútne ignoroval, a tak sa vedome zbavil možnosti získať informácie, ktoré by boli možno mohli naplniť existenciu alebo neexistenciu prekážok na zbavenie imunity. Je tu teda otázka. Splnil naozaj imunitný výbor svoje poslanie, ktoré mal splniť a mal predložiť názor, odborný názor z hľadiska poslaneckej snemovne pre toto rokovanie. Obávam sa, že toto trestné stíhanie je politickou kauzou, a teda aké sú potom záruky, že v prípade zbavenia imunity pána poslanca doktora Soboňu, a nejde, prosím, len o túto imunitu, pretože záver dnešného rokovania možno bude iný, než si v túto chvíľu myslíte, že táto kauza nebude ďalej politicky zneužívaná, že pán doktor Soboňa nebude v určitom horizonte zneisťovania vo veci vynesenia rozsudku. Ja si myslím, že od 5. decembra 2000 je dnes 30 mesiacov, kedy táto kauza nebola posunutá dopredu a ani špeciálna vyšetrovateľka nevedela pripraviť závery, ktoré by jednoznačne hovorili pri našom prerokúvaní, v akom štádiu vlastne toto vyšetrovanie je, a teda sa pýtam, aký čas bude potrebný na ďalšie vyšetrovanie. Bude to otázka kolúznej väzby, alebo aká to bude otázka do ďalšej budúcnosti. Obávam sa, že sú tu prepojené niektoré kauzy a že to súvisí nielen s odborným vyšetrovaním. Dalo by sa hovoriť na túto tému dlho. Otázkou je, že veľmi slabo sú v tomto parlamente zastúpené vystúpenia poslancov vládnej koalície možno preto, že dopredu dostávajú noty, niečo ako noty na bubon, ako kedy majú zahlasovať áno, kedy proti a otázky vystúpenia pre nich nemajú význam, ale všetko je v živote možné a raz sa karta môže obrátiť. Sú závažné skutočnosti, o ktorých by sa dalo hovoriť, že veci, ktoré dnes prerokúvame, ušli pozornosti až dvom prokurátorom, dalo by sa teda hovoriť aj o tom, že aj imunitný výbor bol oklamaný, ale dnes je príliš veľa otázok, na ktoré sa ťažko hľadá odpoveď a ja sa len potom bojím, ako sa rozhodne tento parlament, ak nemá dostatok zdrojov a možností na to, aby rozhodoval spravodlivo.

  Ďakujem pekne.

 • Do rozpravy faktická poznámka pani Sabolová. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som v mandátovom výbore už druhé volebné obdobie a nemyslím si, že by mandátový výbor aj v minulom, aj v tomto období nebol seriózne pristupoval k prehodnocovaniu alebo postúpeniu informácií pre poslancov na to, aby sa mohli rozhodovať správne.

  Páni poslanci, a teda budem reagovať na posledného pána poslanca, lebo ich vystúpenia boli zhodné. Pani prokurátorka, ktorá bola vo výbore a ktorej bolo umožnené, aby nám dopovedala na otázky, ktoré zaujímali poslancov, bola fundovaná, vykonala všetky možné šetrenia, ktoré sú v spise, ak si poslanci prečítali spis, myslím si, že sú to veľmi jednoznačné stanoviská. Mali sme možnosť dovysvetliť z jej osobných vyjadrení ešte otázky, ktoré tam boli. O účasti advokáta, ktorý zastupuje ktoréhokoľvek nielen poslanca, ale aj človeka pri vyšetrovaní, to nie je vec, aby mandátový výbor slúžil ako vyšetrovací orgán, ale aby sa oboznámil so skutočnosťami tej inštitúcie, ktorej musí dôverovať, pretože zastupuje štátnu inštitúciu a štátny orgán. A neviem, čo ste hovorili, pán poslanec, na záver o nejakej väzbe a kolúznej väzbe, veď na to, aby bolo umožnené konať v trestnom konaní, sa ešte nehovorí o tom, že niekto má byť daný do väzby, ale ja si myslím, že ak sa niekto, ktorýkoľvek z poslancov bez ohľadu na to, či je z opozície, či je z koalície, dopustí konania, ktoré sa skončí až tak, že sa začne trestné stíhanie, myslím si, že malo by byť došetrené a mal by byť daný priestor na to, aby tí, ktorí sú zodpovední za šetrenie, mohli vec dotiahnuť do konca. V tom máte možno pravdu, že málokedy, a v tomto parlamente asi som možno jednou z mála poslankýň, ktoré sa aj ozvú a neboja sa možno prihlásiť k nejakým svojim vlastným názorom.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Džupa.

 • Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni. Na úvod chcem povedať to, že, samozrejme, vonkoncom nepochybujem o tom, že v prípade všetkých súvislostí, ktoré sa dostali na program rokovania mandátového a imunitného výboru i dnešného rokovania parlamentu a súvisia s Kúpeľmi Sliač a Kováčová, v prípade osoby a osobnosti doktora Viliama Soboňu, poslanca Národnej rady, pri ich riešení sa postupovalo v zmysle zákonných noriem. Toto moje presvedčenie sa opiera o osobnú skúsenosť a o dlhé roky, počas ktorých doktora Soboňu poznám, a táto osobná skúsenosť sa začala profesionálnym kontaktom na odbornej báze v rámci rezortu zdravotníctva. Už vtedy som mal možnosť poznať, a bolo to v čase prípravy na parlamentné voľby a v čase po nich, keď pán doktor Soboňa sa stal ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky, a bolo to obdobie priam lákavé na to, aby niekto chcel použiť alebo zneužiť vládnu moc na to, aby uplatnil svoje osobné ambície, možno niekedy aj nie celkom transparentným a dobrým spôsobom, že takéto tendencie, ako minister zdravotníctva jednoznačne popieral a keby sa o nich bol dozvedel, určite by konal veľmi razantne a rázne. Profesionálny kontakt s doktorom Viliamom Soboňom neskôr prerástol do veľmi priateľského vzťahu a trúfam si povedať, že sme pokročili do vzťahu naozaj priateľského. O to viac som mal možnosť byť s ním v kontakte, poznať jeho názory, jeho filozofiu, jeho priority a zásady. A preto vylučujem, aby v prípade mediálne takej atraktívnej témy, akou je privatizácia Kúpeľov Sliač a Kováčová, postupoval mimo zákonných noriem tohto štátu. Preto od samého začiatku, keď sa začala medializovať kauza alebo sa vyrobila kauza, som vedel a som o tom presvedčený do týchto dní, že je to kauza politická. Nepochybujem tiež o tom, že právoplatnosť svojich postupov, konaní v celej záležitosti dokáže pán doktor Soboňa obhájiť, a verím, že mu bude na to daný priestor, a verím, že vystúpi aj pred touto snemovňou, aby kolegov a kolegyne oboznámil s niektorými skutočnosťami, faktmi, skúsenosťami, o ktorých možno tušíte, ale o mnohých určite neviete.

  V tejto chvíli rovnako mandátový a imunitný výbor, rovnako aj snemovňa by si mala dať odpoveď na otázku, nie či má riešiť a vyriešiť tento problém, pretože, samozrejme, je v kompetencii orgánov na to príslušných. Ale mal si zodpovedať na otázku, či požiadavka zbavenia imunity poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je politicky motivovaná alebo nie. Už všetci prechádzajúci, ktorí vystúpili na túto tému, naznačili, že táto kauza je politicky motivovaná.

  Druhá otázka, na ktorú si musí zodpovedať snemovňa, je, či čas 28 alebo 30 mesiacov, odkedy špeciálne určený vyšetrovateľ, špeciálne vybraná prokurátorka ako jediným prípadom sa touto záležitosťou zaoberá, bol dostatočný na to, aby prijal a dal dohromady závery, ktoré by umožnili ďalšie správne a právne konanie. Som toho názoru a presvedčenia, že v prípade, ak by sa pán doktor Viliam Soboňa, poslanec Národnej rady v čase, keď nebol poslancom Národnej rady bol čohokoľvek protiprávneho dopustil, táto záležitosť by bola postúpená orgánom činným v trestnom konaní v ďalších pokračovaniach. Preto aj na túto otázku si trúfam odpovedať, že čas 28 až 30 mesiacov bol dostatočný na to, aby táto záležitosť bola adekvátne vyšetrená, doriešená a ukončená.

  Na rozhodovanie a hlasovanie o tom, či zbavíme poslanca Národnej rady imunity budú vplývať rôzne faktory politické, mediálna atraktívnosť celej záležitosti, fakt, že ide o politika, poslanca Národnej rady, opozičného politika, ale v konečnom dôsledku, tak ako sa život ani na sekundu nezastaví, tak ani tok udalostí a faktov, ktoré súvisia s politickým i občianskym životom, sa zastaviť nedá. A som toho názoru, že jedného dňa môžu vyjsť na povrch aj mnohé ďalšie skutočnosti. Preto si veľmi starostlivo uchovám výsledok hlasovania, pokiaľ bude verejný, a chcem vás zároveň ubezpečiť, tak ako poznám doktora Viliama Soboňu, on to v živote neurobí, pretože ja som mal možnosť ho poznať ako výraznú osobnosť, človeka vysokých morálnych, ľudských, osobných kvalít, a nech sa snemovňa rozhodne akokoľvek, on vždy ostane tým, čím je a nikdy neuplatní to staré známe ľudové, aké požičaj, také vráť, a v tom zmysle si myslím, že možno očakávať aj jeho vystúpenie.

  Preto na záver, vážené dámy a páni, som toho názoru, že za žiadnych okolností nemožno dať súhlas na to, aby doktor Viliam Soboňa, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bol zbavený imunity.

  Ďakujem za váš čas, aj keď som hádam nemohol všetkým poďakovať za vašu pozornosť.

 • Pán poslanec Jaduš, faktická poznámka. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Jaduš, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Včerajším schválením zákona o nasadení informačno-technických prostriedkov sme de facto všetci vyjadrili nedôveru istej časti reprezentantov štátnej moci a vyjadrili sme tým silnú pochybnosť o korektnom správaní sa štátu voči občanovi. Prečo máme práve v tomto prípade veriť, že k zneužívaniu moci nedochádza práve v kauze Viliama Soboňu. Som jedným z tých, ktorí tvoria dve tretiny nových tvárí, nových poslancov v tomto parlamente, a som skutočne jedným z tých, ktorí na začiatku pred tým, ako som si tu sadol, uverili tézam o novej politickej kultúre tohto nového parlamentu. Bohužiaľ, od prvopočiatkov si všímam, že zostáva len pri frázach. Všímam si to, že také slová, ako kolegialita, politická a stavovská česť by mali patriť k tejto novej politickej kultúre. Ale my sami systematicky znehodnocujeme postavenie a status poslanca. Sami prispievame k tomu, že hodnotenie snemovne občanmi je veľmi nízke, že je tu nedôvera voči poslancovi ako takému. Ja vás veľmi pekne prosím, aby ste zvážili svoje vyjadrenie v hlasovaní o Viliamovi Soboňovi, pretože tu nejde len o neho. Útokmi na Soboňu, na jeho poslanecký mandát neznehodnocujete alebo sa nesnažíte bojovať len proti HZDS, ale konečný výsledok bude taký, že opäť budete presviedčať občanov o tom, že v poslaneckých laviciach sedia samí zlodeji, ľudia, ktorí prekračujú zákon. A bolo by mi veľmi ľúto, ak sa to už aj nedeje, že u niektorých občanov slovo poslanec sa rovná takmer nadávke.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Otváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy k tomuto bodu programu. Pán poslanec Ďaďo, Jarjabek, Hanzel, Cabaj a na záver pán poslanec Soboňa. Uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Ako prvý vystúpi pán poslanec Ďaďo.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne a kolegovia. Ako člen mandátového a imunitného výboru mám svoju osobnú povinnosť vystúpiť pred vami kolegami so svojím stanoviskom k predloženému návrhu. Po prvýkrát v živote som sa zúčastnil na rokovaní, na ktorom sme mali v našom výbore rozhodovať o súhlase vydať alebo nevydať na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ubezpečujem vás, že k predloženým materiálom, ktoré boli na toto rokovanie poskytnuté, som pristupoval s maximálnou zodpovednosťou, aby som zaujal objektívne stanovisko tak voči nášmu kolegovi, ako aj zákonu a verejnosti. Nie je pre nás ani pre mňa nebolo žiadnym tajomstvom, že prípad Kúpele Sliač bol už dlho medializovaný a bolo v ňom toľko takzvaných objektívnych stanovísk, že temer so 100-percentnou nutnosťou alebo istotou médií bolo jasné, kto je vinník. Ja osobne som sa s kolegom Soboňom stretol po prvýkrát tu v budove Národnej rady Slovenskej republiky a bol som nesmierne zvedavý na jeho argumenty k celej záležitosti Kúpeľov Sliač. Musím konštatovať, že vystúpenie nášho kolegu bolo argumentačné. Bolo z neho cítiť úprimnosť, pričom opak, vystúpenie prokurátorky bolo nepresvedčivé, skôr hľadajúce podporu u riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry, ktorému na rozdiel, ako tu už bolo spomínané od advokáta pána Soboňu, bola umožnená možnosť zúčastniť sa na rokovaní nášho výboru a advokátovi nie.

  Po preštudovaní si týchto materiálov nejdem dlho naťahovať a zdržiavať túto snemovňu, ale chcem skonštatovať jednu jasnú a zásadnú vec. Áno, je skutočnosťou, že vyšetrovanie trvalo 28 mesiacov a bolo dosť času, opakujem, dosť času na to, aby bola celá záležitosť uzatvorená, pričom bolo jasne skonštatované aj z úst prokurátorky, že pán doktor Viliam Soboňa, poslanec Národnej rady nekládol žiadne prekážky vyšetrovateľom pri všetkých procesoch, ktoré boli u neho požadované. Ďalej je pre mňa podstatné, že všetky nájomné zmluvy, ktoré boli uvedené v materiáli, sú jasne uzatvorené na základe platného práva, teda obchodnoprávna zodpovednosť je tu jasná, ale nie trestná. Záložná zmluva na majetok bola schválená dozornou radou a valným zhromaždením. To je ďalší argument, ktorý ma výrazne ovplyvnil pri mojom rozhodovaní. Celá táto záležitosť mi však pripomína, nehnevajte sa na mňa, kolegyne a kolegovia, jednu skutočnosť predchádzajúceho parlamentu, keď tu medzi vami sedela jedna z politických strán, ktorá tvrdošijne súhlasila na jednej strane s privatizáciou a na strane druhej mala tvrdé výhrady voči tomu, kto privatizoval. To bol kedysi prípad VSŽ, a to je i teraz podľa mňa prípad Viliam Soboňa. Kto sprivatizoval v prospech niekoho je dobre, ale ak to nebol niekto z toho, kto je náš, tak to je zle. Tak boli sme za privatizáciu alebo sme neboli za privatizáciu? To je jedna skutočnosť, ktorá je tu podstatná a tu vidím práve politický podtext. Nie je dokončené občianskoprávne konanie a kto vlastne je majiteľom Kúpeľov Sliač a či Fond národného majetku postupoval, či nepostupoval správne. Čiže chcem povedať jednu vec, a tú mi nepoprie z vás kolegov, ktorí ste v koalícii, nikto. V tejto snemovni bol daný návrh na to, aby táto vláda podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za škodu 7,7 miliardy korún. Odopreli sme to. Odopreli sme to a dnes ideme doktora Soboňu súdiť a vydať ako nášho kolegu za niečo, čo nie je vôbec jasné. Kde je naša spravodlivosť, kde je náš objektívny postoj?

 • Z tohto dôvodu konštatujem jasný záver. Majme svoje svedomie. Je to náš kolega a správajme sa voči nemu tak, ako sa voči poslancovi a kolegovi patrí. A ja vyhlasujem, že ja osobne, aj keď bude tajné hlasovanie, aj celý poslanecký klub KSS bude hlasovať proti zbaveniu imunity poslanca Viliama Soboňu.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky. Pani poslankyňa Demeterová, pán poslanec Polka, pán poslanec Juščík. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Demeterová.

 • Moja faktická poznámka sa týka pána kolegu iba v tej veci, že ak niekto chce podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nepotrebuje na to požehnanie tejto snemovne. Čiže to je falošný argument. Ja sa momentálne nevyjadrujem k danému prípadu.

 • Pán poslanec Polka.

  Prosím, zapnite pána poslanca Polku.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni. Chcel by som stručne vyjadriť svoj názor k záležitosti, ktorá sa týka nášho kolegu pána Soboňu. Keď sa tu prerokovala Ústava Slovenskej republiky, tak som s údivom konštatoval a zistil, že amnestia pre poslancov ostala. Je to skutočne podľa môjho názoru feudálny prežitok, ale opakujem a zdôrazňujem, napodiv, amnestia tu ostala. Narábajme, prosím, s ústavnoprávnymi inštitútmi skutočne opatrne. Patrím tiež k tým, ktorí horlia za nový Trestný zákon, za nový Trestný poriadok. Predovšetkým v Trestnom zákone, ale aj v Trestnom poriadku by sa mala objaviť možnosť súkromnej žaloby, ktorá by legitimovala aktívne postavenie účastníkov trestného konania, ktorí by uplatňovali i mimo občianskeho procesu, občianskeho súdneho konania svoje právne nároky. Chcem zdôrazniť, že skutok, ktorý sa údajne stal v roku 1997 a trestné stíhanie sa začalo v decembri 2000, vyše dvoch rokov, myslím si, že kolega Cabaj hovoril 28 mesiacov, vajatali orgány činné v trestnom konaní nad touto kauzou. Bol vytvorený, prapodivným spôsobom vytvorený a nenormálnymi kompetenciami vybavený útvar na stíhanie predovšetkým ľudí z opozície. Tento útvar za 28 mesiacov nedokázal predložiť relevantné dôkazy, aby mohol prokurátor podať obžalobu. O čom teda diskutujeme? Koho chceme teda viniť? Domnievam sa, že policajné orgány sa za posledných päť rokov stali palicou v rukách niektorých subjektov koalície a, žiaľ, zákonodarný zbor je zavlečený do tohto nehorázneho spôsobu vybavovania si účtov s politikmi z opozície.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Juščík, faktická poznámka.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Chcem podporiť vystúpenie kolegu Ďaďa, tak ako to povedal. Možno u niekoho to vyvolalo, že horlivo. Ale ja by som k tomu chcel povedať len toľko. Už tu bolo v tomto parlamente povedané a viem, raz to vyslovil pán poslanec Lintner, kto chce psa biť, palicu si nájde. Áno, kto chce pána poslanca Soboňu tentoraz stíhať, nájde si spôsob. Ale ja by som použil tak trochu aj kresťanské. Vo Svätom Písme sa píše: Nesúďte, lebo budete súdení. A pripomínam ešte. Kto čím bojuje, tým aj zahynie.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, uvážme, či dnes nepripravujete to, čo zajtra sami sebe. Ďakujem.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Jarjabek.

 • Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Dovoľte aj mne niekoľko možno nesúvislých viet. Pôvodne som vôbec nechcel rozprávať, ale priznám sa, vyprovokoval ma včerajší deň v súvislosti s dnešným odvolávaním pána poslanca Soboňu a vyprovokovala ma tá atmosféra, ktorá tu vládne okolo takého dôležitého bodu, ako je zbavovanie imunity poslanca. Príznačné bolo, keď sa prihlásili do diskusie ďalší diskutujúci nie písomne, ale ústne. Ktosi z poslaneckých lavíc povedal, ježišmária, o čom. No o živote, o poslancoch a o živote nás všetkých, ako to vlastne pôjde ďalej preto, lebo moja otázka je pre vás všetkých. Dokedy bude trvať tento politický sadizmus? Lebo toto je naozaj politický, účelový, celospoločenský sadizmus, ktorý s Kúpeľmi Sliač nemá vôbec nič spoločné. Ak má s niečím tento sadizmus niečo spoločné, tak je to len o opozícii a o koalícii, je to len o istej celospoločenskej atmosfére, ktorá je podporovaná médiami, je to len o istom finále, ktoré tak ako v minulom období má vyvrcholiť aj pred ďalšími voľbami, je to ochrana tých, ktorí vládnu, pred tými, ktorí by chceli vládnuť. O tom to celé je. Ja by som sa vrátil ku včerajšiemu dňu, keď sme prerokúvali návrh zákona v prvom čítaní o prerušení tehotenstva, kde bolo nesmierne veľa emotívnych vystúpení o počatom a síce nenarodenom živote, kde množstvo poslancov, množstvo kolegov veľmi úprimne zo svojich vlastných skúseností hovorili o tom, aká je ich predstava v tejto veľmi citlivej záležitosti. Dokonca tu vznikali nesmierne ťažké situácie, keď istý poslanec div nie že nenazval vrahom iného poslanca, ktorý len z hľadiska svojej odbornej, profesionálnej, pragmatickej práce zdôvodňoval svoje postoje. Takáto atmosféra tu bola včera, keď sme prerokúvali zákon, ktorý rieši počatý a ešte nenarodený život. Dnes sa však bavíme o živote poslanca a bavíme sa o ňom úplne z iného pohľadu. Ja sa pýtam, v čom je rozdiel? V čom je rozdiel, že dnes tak ľahkomyseľne pristupujeme k tomu, akým spôsobom ďalší náš občan prežije život, prečo tento občan, hoci vyše roka mohol byť odsúdený, bol vlastne perzekvovaný až vtedy, keď sa stal poslancom. Ja som presne takú istú debatu zažil v minulom volebnom období, presne tie isté argumenty pani poslankyne Sabolovej, keď sa hovorilo napríklad o Ivanovi Lexovi. Preto hovorím o tejto kauze, lebo to je kauza do dnešného dňa nevyriešená. Ivan Lexa, hoci sedí vo väzení, do dnešného dňa mu nebolo nič dokázané a nie je právoplatne odsúdený. Ale páni poslanci tu, vo vtedajšom prvom rade, niektorí sú tu stále, presne tak isto argumentovali pred tromi rokmi. Nie je to trošku aj z ich strany, alebo nemal by to byť trošku aj z ich strany vstup do ich vlastného svedomia, kde všetko to, o čom vtedy hovorili, sa do dnešného dňa nenaplnilo? Veď pre boha živého, keď chcete, súďte alebo prepustite, ale nemučte.

  Nechcem viacej o týchto veciach hovoriť, lebo by som skutočne mohol hovoriť donekonečna a zdôvodňovať. Na záver mi dovoľte len jednu jedinú vetu, aby som vás zbytočne nezdržoval. Prajem vám čisté svedomie aj po tomto hlasovaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Jaduš, faktická poznámka. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Jaduš.

 • Vážení kolegovia, ja mám silný pocit, že ktosi nám do rúk vkladá falošné karty. Ktosi túto kauzu pred dva a pol rokom spustil, ktosi ju zbabral, nevedel ju dotiahnuť do konca, ktosi nedotiahol túto kauzu k súdu, ku kompetentným orgánom a teraz ten ktosi chce od nás, aby sme my boli sudcami.

  Vážení kolegovia, ak máte pocit, že potrebujeme Soboňu odsúdiť, mohli sme to urobiť už pred tým, ako získal mandát poslanca, a môže sa to pokojne stať aj po tom, keď mandát poslanca stratí po skončení funkčného obdobia. Prečo by sme mali byť my tí, ktorí majú v tomto spore rozhodnúť. Nech to robia tí, ktorým to prináleží.

  Ďakujem.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Hanzel.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Pani Sabolová povedala, že ak sa ktorýkoľvek z poslancov dopustil veci, ktorá je vhodná na trestné konanie, malo by byť umožnené, aby sa veci dotiahli do konca. To teraz citujem. Ja by som chcel povedať, že v tomto prípade by sme mali zaujať úplne opačný postoj. Mali by sme zaujať principiálny postoj a rozhodnúť sa o tom, že by sme mali pripraviť nový zákon, ktorý by siahol na trestnoprávnu imunitu všetkých poslancov, aby sme sa mohli zbaviť takýchto vecí, že do budúcnosti budeme rozhodovať o niektorom poslancovi, či to už je z opozície, alebo z koalície. Preto by som navrhol aj dnes procedurálny návrh v zmysle § 83 ods. 1 nepokračovať v tomto konaní a pripraviť nový návrh zákona v tom zmysle, ako ho začal pripravovať pán Galbavý. Ďalej chcem povedať, že mi nerobí žiadny problém súhlasiť s tým, aby bol niekto z nás zbavený imunity vo veci trestného stíhania. A ja to veľmi rád urobím, keď napríklad pán Muránsky vzhľadom na včerajšiu aktivitu, ktorá tu bola, povie, že sa vzdá verejne imunity v prípade, že sa preukáže, že tá vec, ktorá bola včera prerokúvaná, zákon 229 tlač 160, bola čistým lobizmom a že argumenty, ktoré boli predložené, to znamená petícia 550 občanov, ktorí nám tu zdokumentovali, že veci boli zaplatené, správne prerokované a tak ďalej, že toto je klamstvo, keď sa pán Muránsky vzdá dopredu imunity v tejto kauze, tak ja som ochotný kedykoľvek hlasovať za to, aby sme zbavili ktoréhokoľvek poslanca ešte dnes imunity.

 • V opačnom prípade nevidím na to žiadny dôvod.

  Ďakujem.

 • Ďalej sa do rozpravy prihlásil... faktické poznámky. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Polka, faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Po prvé, ja by som sa chcel ospravedlniť, v návale citov som hovoril o amnestii, samozrejme, mal som na mysli imunitu a zdôrazňujem, aj pokiaľ ide o vystúpenie môjho predchodcu, hovorme my členovia zákonodarného zboru o existujúcom právnom stave a uvažujme o zmene tohto právneho stavu. Ak urobíme preteky vo vzdávaní sa imunity, tak neurobíme tejto spoločnosti dobre. Pripravme skutočne spoločne, podčiarkujem spoločne, pretože treba súhlas minimálne 90 poslancov, nový návrh ústavného zákona, ktorým sa zbavíme tejto ťarchy minulosti, ktorá leží na poslaneckých bedrách, ale nerobme preteky o tom, kto prvý z poslancov sa vzdá imunity. Robme a žime tak, aby sme nemuseli imunitu využívať, a robme a žime tak, aby si nás občania vážili.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Kovarčík, faktická poznámka.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Ja považujem túto diskusiu za veľmi nevyváženú. Je mi ľúto, ale musím konštatovať, že vystupujú a reagujú len opoziční poslanci. Ja sa pýtam, kde je koalícia, kde sú koaliční poslanci, prečo nevystúpia a nepresvedčia Národnú radu, ako majú hlasovať. Ja ešte raz vyzývam koaličných poslancov, aby reagovali na toto moje vystúpenie a aby nás presvedčili svojimi argumentmi, prečo budú hlasovať za odobratie imunity. A na záver sa pýtam, vie niekto z koaličných poslancov dnes povedať a otvorene povedať, kto mal po roku 1998 privatizovať Kúpele Sliač a Kováčovú?

  Ďakujem pekne.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Cabaj. Zároveň, páni a dámy poslankyne, ale predovšetkým páni, chcela by som poprosiť o trošku väčší pokoj v rokovacej sále. Pán podpredseda Bugár nie je rád, keď ho niekto ruší, keď vedie schôdzu, tak ho musím poprosiť aj ja o väčšiu toleranciu.

 • Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Vzhľadom na to, že chcem predložiť jeden procedurálny návrh, a to sa nedá urobiť z miesta, preto som sa opätovne prihlásil do rozpravy. Vážené kolegyne, kolegovia, ak si zoberiete tlač, o ktorej momentálne rokujeme, na tretej strane „o možnosť byť prítomný na schôdzi výboru požiadal listom, ktorý bol doručený predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 24. februára 2003 advokát docent JUDr. Vladimír Čečot, CSc., ktorý v predmetnej trestnej veci vystupuje ako zvolený obhajca od začiatku roka 2000. Ako dôvod uviedol poskytnutie právnej pomoci poslancovi MUDr. Viliamovi Soboňovi pri rokovaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o žiadosti na vydanie súhlasu na jeho trestné stíhanie s odvolaním sa na článok 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky“. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o tejto žiadosti hlasoval a nesúhlasil s účasťou právneho zástupcu MUDr. Viliama Soboňu na schôdzi výboru.

  Vážené kolegyne, kolegovia, zoberte si, prosím pekne, ústavu. Článok 47 ods. 2 ústavy hovorí: Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na tento článok a ďalší článok 50 Ústavy SR predkladám procedurálny návrh prerušiť rokovanie o tomto bode, vrátiť materiál naspäť mandátovému a imunitnému výboru, aby mandátový a imunitný výbor zosúladil svoje konanie s ústavou a potom sa môže Národná rada touto otázkou zaoberať. V opačnom prípade, ak nebude takto postupované v zmysle ústavy, zakladá to prvý predpoklad na to, aby bola podaná ústavná sťažnosť na porušenie ústavných práv.

  Ďakujem pekne.

 • Faktická poznámka, pán poslanec Husár. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Husár, máte slovo.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, pokiaľ by niekto argumentoval tým, že nejde o konanie pred súdom, kde je obhajoba najobvyklejšia, zdôrazňujem, že to, čo citoval kolega Cabaj, patrí pod siedmy oddiel ústavy, ktorý hovorí o práve na súdnu a inú právnu ochranu. A zdôrazňujem to, čo aj on zdôraznil, že aj na konanie pred inými štátnymi orgánmi, a to za podmienok ustanovených zákonom. I keď zákon, rokovací poriadok hovorí o práve rozhodnúť vo výbore, kto bude na konanie výboru pripustený alebo nie, nemyslí sa tým táto podmienka, pretože ústavné právo na obhajobu je výsostné a nemôže ho obmedzovať ani rokovací poriadok Národnej rady, ani iný predpis nižšej právnej sily. Ja nechcem vyčítať kolegom z mandátového a imunitného výboru neodbornosť, pretože v súvislosti s výkonom tejto funkcie nemusia ovládať všetky články Ústavy Slovenskej republiky, ale považujem z ich strany za férové, keby uznali, že na tieto ustanovenia ústavy neprihliadali a myslím si, že by bolo vrcholne seriózne práve od členov ústavnoprávneho výboru, keby s návrhom kolegu Cabaja aj pri hlasovaní nesprávnosť svojho postupu uznali.

  Ďakujem.

 • Na záver rozpravy vystúpi pán poslanec Soboňa.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni. Úvod môjho vystúpenia pred vami som si predstavoval inak, mal som pripravený videozáznam zo života kúpeľov, zhodou okolností ktorý sa odohrával o 0.30 hodine 14. 7. 2000, kedy kúpele obsadila bezpečnostná služba Jáger. Toto obsadenie bolo pozoruhodné niekoľkými vecami. Jedna základná pozoruhodnosť spočíva v tom, že štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu bol pán generál Rázga tejto bezpečnostnej služby, ktorý bol predtým majiteľom tejto bezpečnostnej služby, kým sa nestal riaditeľom inšpekcie Policajného zboru. Ďalšia pozoruhodnosť je v tom, že sám generál Rázga vyšetroval porušenie zákonov vo veci práve toho Policajného zboru a tou inšpekciou, ktorej bol sám riaditeľom. Scenár tejto akcie bol perfektne pripravený, pretože o pol štvrtej sa odohral zásah a o siedmej už boli okná, ktoré boli predtým porozbíjané, zasklené, poupratované, takže prvé vystúpenia právnych zástupcov Fondu národného majetku a ľudí zainteresovaných hovorili, že žiadne násilie sa na Sliači nekonalo. Opak bol pravdou. A som veľmi hrdý, že akciou, ktorú riadili minimálne dvaja generáli, sa im nepodarilo napriek tomu zabezpečiť inkriminovaná pásku, ktorá hovorí o tom, že bez násilia to vôbec nešlo. Ak ste niekedy sledovali zásah gestapa, zásah ŠtB a KGB, využívali práve hodinu medzi treťou a štvrtou, využívali psov – nemeckých vlčiakov, využívali nástroje ako požiarnické sekery pri rozbíjaní prekážok a práve toto je nahrané na páske. Bolo mi vysvetlené, pán predseda Národnej rady mi odpoveď na moju žiadosť nedal, ale bolo mi vysvetlené, že takéto právo, aby sa videozáznam premietal, poslanec nemá. Pevne verím, že v Štrasburgu na Medzinárodnom súde budú mať na to iný názor a radi si pozrú tento záznam. Ďalej je pozoruhodná táto udalosť tým, že pred násilným obsadením kúpeľov bolo treba odstrániť v kúpeľoch pôsobiacu bezpečnostnú službu. Túto úlohu úspešne zabezpečil vtedajší prezident Policajného zboru Slovenskej republiky JUDr. Ján Pipta, ktorý podľa vyšetrovacieho spisu zneužil právomoci verejného činiteľa a vyvinul na podriadených nátlak, aby SBS pôsobiacu v kúpeľoch okamžite protizákonným spôsobom odstránili. Deň pred zásahom SBS Jáger kúpele opúšťa aj polícia, ktorá tam dovtedy nepretržite hliadkovala.

  Ďalšia mimoriadne zaujímavá pozoruhodnosť je v tom, že posledná operatívna porada zainteresovaných pred zásahom v kúpeľoch sa konala na Úrade vlády Slovenskej republiky v pracovni predsedu vlády. Táto skutočnosť je tiež súčasťou vyšetrovacieho spisu, to nie sú moje výmysly. Na porade sa zúčastnili predseda vlády pán Dzurinda, podpredseda vlády pán Mikloš, minister vnútra Ladislav Pittner, prezident Policajného zboru Ján Pipta, viceprezident Policajného zboru pán Petráš, prezident Fondu národného majetku Slovenskej republiky a právny zástupca Fondu národného majetku pán JUDr. Jurovatý.

  Upozorňujem, že v tom čase neexistovalo žiadne rozhodnutie súdu o zmene vlastníckych práv v Kúpeľoch Sliač a Kováčová, ale existovala podaná žaloba zo strany Corvasu a mojej osoby, kde sme napadli právoplatnosť odstúpenia od zmluvy, a existovalo predbežné opatrenie vydané Krajským súdom v Bratislave, ako aj rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré toto predbežné opatrenie potvrdzovalo. Bude o ňom ešte reč.

  Násilnému aktu obsadenia kúpeľov na spôsob gestapa predchádzali ďalšie závažné vstupy predstaviteľov výkonnej moci, prokuratúry, fondu a jeho právnych zástupcov do obchodnoprávneho sporu, ktoré pokračujú vlastne až do dnešného dňa.

  Dovoľte mi preto, aby som predniesol niekoľko písomne zdokumentovaných skutočností. Znovu opakujem, všetko, čo poviem, je dokumentačne podložené. Celý spis kauzy Kúpeľov Sliač a Kováčová je totiž taký rozsiahly, že ho nie je možné ani heslovito spracovať do jedného vystúpenia. Budem sa zaoberať len otázkou, či je možné túto kauzu považovať za kauzu s politickým pozadím alebo nie. Okrem toho vás musím upozorniť, nie je možné oddeliť súčasné trestné stíhanie, ktoré prebieha od 5. decembra 2000, od veci samej, to znamená od obchodnoprávneho sporu o právoplatnosti alebo neprávoplatnosti odstúpenia od zmluvy. Toto úzke prepojenie vysvetlím na záver. Je takisto podložené dokumentačne. Jedno jediné, čo nemám zatiaľ podložené dôkazmi, je motív takého konania, ale dôkazy sa zbierajú, a pokiaľ ich budem mať skompletizované, určite pred verejnosťou s nimi predstúpim.

  Dňa 22. 5. 1996 sa podpísala zmluva o odplatnom prevode akcií kúpou medzi Fondom národného majetku a spoločnosťou Corvas, ktorá sa stáva nadobúdateľom 127 137 kusov - 51 percent akcií Kúpeľov Sliač, ktorých kúpna cena predstavovala sumu 151 618 000 korún.

  Dňa 2. 7. 1999 Fond národného majetku formou notárskej zápisnice odstúpil od zmluvy so spoločnosťou Corvas a zároveň udelil príkaz Stredisku cenných papierov na registráciu prechodu cenných papierov z účtu Corvas na účet fondu. V tomto momente sa spúšťa celý rad nezákonných krokov zo strany Fondu národného majetku a nastáva úporný boj o právo zo strany spoločnosti Corvas, boj o právo. Jediná šanca tejto spoločnosti je dôvera v nezávislosť súdnej moci a súdne rozhodnutie o právoplatnosti alebo neplatnosti jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany Fondu národného majetku.

  Dňa 26. 5. 1999 vypracovala advokátska kancelária JUDr. Pavla Hagyariho takzvaný všeobecný scenár s názvom Garancie Fondu národného majetku voči Stredisku cenných papierov v súvislosti s možným vznikom povinnosti nahradiť škodu na základe neplatného odstúpenia od zmluvy o prevode akcií a následnej registrácie prechodu akcií v prospech Fondu národného majetku. Materiál popisuje, ako má fond postupovať vo vypracovaní záruk pre Stredisko cenných papierov. Uvedené svedčí o tom, že boli pochybnosti o zákonnom postupe Fondu národného majetku v prípade odstúpenia od zmluvy. V závere však autor tohto materiálu zdôrazňuje: Existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, že by privatizéri mali šancu na úspech súdnou cestou. Ďalej píše: V prípade prehry súdneho sporu s nadobúdateľom akcií vzniká otázka prípadnej náhrady škody len vo vzťahu k Stredisku cenných papierov, ktoré jediné môže svojím postupom pri registrácii prechodu akcií na Fond národného majetku porušiť zákon. Fondu národného majetku v súvislosti s prípadným neplatným odstúpením od zmluvy priamo hrozba náhrady škody nehrozí, pretože len na základe tohto úkonu nedochádza k prechodu akcií a vyžaduje sa na to práve registrácia Strediska cenných papierov. Z dôvodu záujmu Fondu národného majetku na uskutočnenie navrhovaného postupu a súčasnej potreby Strediska cenných papierov zabezpečiť jeho záujmy, v prípade vzniku povinnosti nahradiť škodu je možné túto situáciu riešiť a uvádzajú sa jednotlivé spôsoby.

  Dňa 30. 6. 1999 zasiela stanovisko štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Ján Mazák pre ministerstvo financií a Stredisko cenných papierov týkajúce sa zákonností prechodu majiteľstva cenných papierov. Ešte raz podčiarkujem, štátny tajomník ministerstva spravodlivosti, ktorý je takto aj uvedený v záhlaví listu. Ku dňu platného a účinného odstúpenia sa Fond národného majetku stáva opäť majiteľom cenných papierov, ktoré previedol na privatizujúci subjekt. Opätovným majiteľom sa stáva v dôsledku prechodu majiteľstva podľa § 7 zákona o cenných papieroch v dôsledku inej právnej skutočnosti, ktorou je jednostranný právny úkon - odstúpenie od zmluvy urobený formou notárskej zápisnice. Podotýkam, že žiadne rozhodnutie o platnosti odstúpenia od zmluvy zo strany súdu neexistovalo a zákon o cenných papieroch takýto spôsob prechodu neumožňuje. Na základe uvedených odporúčaní Fond národného majetku odstupuje od zmluvy a Stredisko cenných papierov prikročilo k protiústavnému a protizákonnému postupu a dňa 13. 7. 1999 so spätnou platnosťou odo dňa 2. 7. 1999 realizuje prechod akcií na účet Fondu národného majetku.

  Pred popísanými krokmi Strediska cenných papierov sa stretávajú ministri zainteresovaných rezortov, a to minister spravodlivosti Ján Čarnogurský, ministerka financií, minister vnútra, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku a prijímajú dohodu, že tento postup je možný. Dohoda bola ústna, nie je písomný záznam. Uvedené stretnutie potvrdzuje i hovorkyňa Fondu národného majetku vo verejnom vystúpení v televíznom prenose. Pre uvedené vydal Okresný úrad justičnej polície na podnet Corvasu a MUDr. Soboňu uznesenie o začatí trestného stíhania za trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 Trestného zákona. Uznesenie je zo dňa 21. 1. 2003 a znie: Podľa § 160 ods. 1 Trestného poriadku začínam trestné stíhanie za trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 Trestného zákona, pretože doposiaľ neznámy páchateľ si prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil, a to tak, že dňa 13. 7. 1999 v Stredisku cenných papierov previedol so spätným dátumom 2. 7. 1997 na účet Fondu národného majetku 127 137 kusov akcií emitenta KSK, čo predstavovalo 51-percentný podiel na základnom imaní emitenta, ktorých vlastníkom bola spoločnosť Corvas so sídlom Sliač Kúpele na Sliači, čím spôsobil majiteľovi spoločnosti Corvas MUDr. Viliamovi Soboňovi, narodenému 24. 10. 1947, bytom Jazdecká, Nové Zámky doposiaľ presne nevyčíslenú škodu.

  Okrem toho bolo podané trestné oznámenie na doc. JUDr. Mazáka pre návod na trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a návod na trestný čin krádeže. Je nepochopiteľné, že tak koná štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Ako sa však ukáže v budúcnosti, ministerstvo spravodlivosti zohráva v kauze kúpeľov kľúčovú úlohu.

  Ďalší písomný materiál, a to interný list Fondu národného majetku, uvádza spresnenie nákladov Fondu národného majetku súvisiacich s odstúpením od kúpnej zmluvy č. 1520/1996, kde účtuje okrem iného 50 000 korún za právnu pomoc, 31 660 korún za notársku zápisnicu, 137 711 korún za prevod akcií a 1 513 000 korún ako odmenu za prechod akcií vyplatenú právnemu zástupcovi. Je jasné, že ide o odmenu zo zdrojov fondu za výkon protiprávneho kroku.

  Dňa 6. 5. 2000 došlo v nočných hodinách k násilnému obsadeniu budovy riaditeľstva kúpeľov Fondom národného majetku najatou bezpečnostnou službou. K uvedenému zákroku navrhol scenár právny zástupca Fondu národného majetku JUDr. Jurovatý, ktorý vo svojom liste adresovanom Fondu národného majetku zo dňa 21. 1. 2000 píše, že síce navrhovaný postup je v rozpore s právnym princípom, ale berie na seba osobnú zodpovednosť. Okrem toho zástupca Fondu národného majetku uvádza, že sa veľmi dobre pozná so sudkyňou Krajského súdu v Bratislave, ktorá je jeho bývalá spolužiačka a navštívi túto sudkyňu ohľadom toho, že celý spis Kúpeľov Sliač a Kováčov bol zmenou v rozvrhu práce presunutý práve k menovanej sudkyni. Takisto je to dokumentačne potvrdené.

  Dňa 1. 6. 2000 bezpečnostná služba prenajatá Fondom národného majetku po oboznámení sa s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý potvrdzuje predbežné opatrenia vydané Krajským súdom Bratislava, dobrovoľne odovzdala kľúče a budovu riaditeľstva legitímnemu predstaviteľovi spoločnosti.

  Dňa 2. 6. 2000 odpovedá listom minister vnútra Slovenskej republiky pán Ladislav Pittner ministrovi spravodlivosti Jánovi Čarnogurskému nasledovným listom. Dovolím si upozorniť pánov poslancov ešte raz, že minister vnútra odpovedá ministrovi spravodlivosti. Vážený pán minister. Dňa 1. júna 2000 mi bol doručený váš list z toho istého dňa bez spisovej značky, v ktorom ma žiadate o zváženie služobného zákroku príslušníkmi Policajného zboru z dôvodu porušovania vlastníckeho práva, cieľom ktorého by malo byť zabránenie páchaniu protiprávnej činnosti v Kúpeľoch Sliač a Kováčová Sliač. V prílohe tohto listu ste mi zároveň zaslali fotokópiu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. marca 2000, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. marca 2000, ako aj výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26. apríla 2000 a výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 1. júna 2000. Vašu požiadavku som dôkladne zvážil a posúdil. Som toho názoru, že vec je oveľa zložitejšia, ako ju vo svojom liste uvádzate. Predovšetkým by som chcel uviesť, že vlastnícke práva ku Kúpeľom Sliač a Kováčová sú vzhľadom na súčasný právny stav sporné. Vychádzam z toho, že po tom, čo Fond národného majetku Slovenskej republiky odstúpil od kúpno-predajnej zmluvy, podal účastník sporu Corvas, s. r. o., žalobu na neplatnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy a zároveň podal návrh o vydanie predbežného opatrenia. Krajský súd v Bratislave uzneseniami z 20. júla 1999, z 8. septembra 1999 vydal predbežné opatrenie, ktorými Fondu národného majetku a súčasnému Predstavenstvu a Dozornej rade Kúpeľov Sliač a Kováčová výrazným spôsobom obmedzil dispozíciu s vlastníckymi právami.

  Taktiež vychádza z právneho názoru Najvyššieho súdu, ktorý vyjadril v odôvodnení uznesenia zo dňa 30. marca 2000. Okrem iného Najvyšší súd Slovenskej republiky v tomto uznesení doslova uvádza: že v právnych vzťahoch súkromnej povahy majú subjekty rovnaké postavenie. Porovnaj čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky § 2 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý spočíva v tom, že jeden z účastníkov právneho vzťahu, a to ani štát, ani štátny orgán alebo iná právnická osoba nemôže druhému nanútiť nijakú povinnosť a že žiaden z účastníkov si nemôže autoritatívne vynútiť plnenie povinnosti na druhom účastníkovi. Porovnaj čl. 2 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, ale sa musí obrátiť na štátny orgán (súd), pred ktorým majú obidvaja účastníci rovnaké postavenie čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky § 18 Občianskoprávneho poriadku.

 • Prepáčte, pán poslanec, poprosím panie poslankyne, páni poslanci, väčší pokoj v rokovacej sále. Myslím si, že by bolo korektné, keby sme si vypočuli argumentáciu pána poslanca Soboňu.

 • Ďalej uvádza minister vnútra. Z uvedeného vyplýva, že vlastnícke práva ku Kúpeľom Sliač a Kováčová sú k dnešnému dňu právne nejasné. Preto si vám vážený pán minister dovoľujem oznámiť, že ja ako minister vnútra nemôžem v súčasnosti na základe doposiaľ dostupných informácií zabezpečiť realizáciu vašej požiadavky. V útvare Policajného zboru môžu vykonať služobný zákrok iba za podmienok uvedených v zákone č. 171 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Zastávam názor, že v súčasnej dobe nie sú splnené zákonné podmienky na to, aby príslušníci Policajného zboru vykonali služobný zákrok z dôvodu porušovania vlastníckych práv. Existujú však iné právne prostriedky v kompetencii súdov, ktorými možno prípadne protiprávny stav riešiť. Ešte raz to prečítam. Existujú však iné právne prostriedky v kompetencii súdov, ktorými možno prípadne protiprávny stav riešiť. Táto veta je z listu ministra vnútra pre ministra spravodlivosti. Ak bude potrebné vykonať opatrenie súvisiace s ochranou osoby poverenej výkonom z rozhodnutia súdu, prijmem potrebné opatrenie, ktoré mi umožňuje použiť platný právny poriadok v Slovenskej republike.

  Je neuveriteľné, že minister spravodlivosti žiada o zákrok v kúpeľoch ministra vnútra, ktorý mu musí vysvetľovať, aký je skutočný právny stav. Tento moment dokresľuje situáciu, ktorú som avizoval, že postavenie ministra spravodlivosti bolo v kauze Kúpeľov Sliač a Kováčová kľúčové. Svedčia o tom i opakované verejné vystúpenia ministra Čarnogurského, na ktorého bolo dňa 1. 2. 2002 podané trestné oznámenie pre trestné činy návodu na trestný čin, zneužitia právomocí verejného činiteľa a verejné schvaľovanie trestného činu. Dňa 14. 7. 2000 dochádza už k spomínanému násilnému obsadeniu kúpeľov a následne na to v súvislosti so zneužitím právomocí verejného činiteľa bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie voči bývalému prezidentovi Policajného zboru generálovi Piptovi. Počas vyšetrovania si Generálna prokuratúra opakovane vyžiadala vyšetrovací spis a po ukončení vyšetrovania a vznesení obvinenia námestník generálneho prokurátora počas neprítomnosti generálneho prokurátora zastavuje uvedené stíhanie. Keďže minimálne dvaja prokurátori Krajskej prokuratúry v Bratislave odmietajú uvedený krok podpísať, spis sa dostáva na prokuratúru do Trnavy, kde námestník krajského prokurátora uvedenú skutočnosť odobruje.

  Na výhrady, ktoré sme v súvislosti s uvedeným postupom zaslali generálnemu prokurátorovi v liste, sme doteraz nedostali odpoveď.

  Ďalej budem citovať z materiálu, ktorý na poradu ekonomických ministrov predkladal Jozef Kojda, prezident Prezídia Fondu národného majetku. V uvedenom materiáli, ktorý má názov Informácia o situácii v spoločnosti KSK, sa okrem iného uvádza: Bod deväť 6. 11. 1999 rokovanie MUDr. Hybský, pán Očenáš s vedúcim úradu ministerstva spravodlivosti JUDr. Lipšicom. MUDr. Hybský a pán Očenáš boli v tom čase členovia nelegitímneho predstavenstva spoločnosti.

  Bod desať 7. 11. 1999. Na základe výsledkov z rokovania dňa 6. 11. 1999 s pánom vedúcim úradu JUDr. Lipšicom boli zaslané písomne doklady na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky týkajúce sa zápisu zmien do Obchodného registra. Podotýkam, že predbežné opatrenie vydané krajským súdom a potvrdené Najvyšším súdom zakazovali akékoľvek zmeny orgánov až do vyriešenia vo veci samej. A túto skutočnosť vtedajší vedúci úradu, terajší minister spravodlivosti absolútne neakceptoval, ale sa priamo zúčastnil na ovplyvňovaní registrového súdu.

  Bod trinásť 12. 11. 1999. Rokovanie na Fonde národného majetku Slovenskej republiky za účasti predsedu predstavenstva riaditeľa akciovej spoločnosti, právneho zástupcu Fondu národného majetku a pracovníka fondu bolo dohodnuté, že predstavenstvo a JUDr. Jurovatý zabezpečia právne kroky na Najvyššom súde Slovenskej republiky proti odvolaniu firmy Corvas v súvislosti so zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia. Predseda predstavenstva pán Očenáš a člen dozornej rady pán Ing. Baňas uskutočnili rokovanie na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom získania informácií možných právnych krokov voči MUDr. Soboňovi a o urýchlenie procesu zápisu do Obchodného registra. Zaujímavé je i záverečné komuniké, kde porada ekonomických ministrov vzala na vedomie informáciu o situácii v kúpeľoch po odstúpení od zmluvy a späť vzatí akcií na účet fondu a súčasne navrhuje ministrovi spravodlivosti zvážiť možnosti zvýšenia pozornosti pri vydávaní predbežných opatrení a pri realizácii zápisov do Obchodného registra. Ministrovi vnútra zvážiť možnosť vypracovania právnej normy na postup Policajného zboru pri ochrane majetku preukázateľne oprávnených osôb a proti užívaniu majetku právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa nemôžu preukázať príslušnými oprávneniami. Znovu sa vraciam k tomu, čo som už povedal, žiadne rozhodnutie súdu o zmene vlastníckych práv na Sliači dodnes neexistuje. Zároveň pri vydávaní legislatívnych úprav zvážiť možnosti ochrany majetku štátu tak, aby v budúcnosti neumožnili súkromným osobám postupovať proti záujmom štátu ako v prípade spoločnosti KSK. V tom čase už Kúpele Sliač a Kováčová boli akciovou spoločnosťou, takže vonkoncom nešlo o majetok štátu. Podľa môjho názoru je nedôstojné, aby takéto komuniké obsahovalo materiál, ktorý prerokúvali ekonomickí ministri vlády a malo byť predložené na rokovanie vlády.

  Pre kompletizáciu politického pozadia celej kauzy pripomínam písomný príkaz generála Ivora, aby sa vyšetrovacie orgány nezaoberali podaniami MUDr. Soboňu, ale aby ich použili na podania druhej strany. Podrobne som parlament informoval pri vystúpení k správe generálneho prokurátora o činnosti Generálnej prokuratúry a vyzval som ho, aby začal trestné stíhanie za zneužitie právomoci verejného činiteľa.

  Dňa 12. 7. 2001 uznesením vyšetrovateľa Okresného súdu vyšetrovania Policajného zboru Zvolen bolo vznesené obvinenie voči dvom pracovníkom SBS Jáger za trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustili pri násilnom obsadení budovy riaditeľa KSK 14. 7. 2000.

  Dňa 10. 4. 2002 uznesením vyšetrovateľa Krajského úradu vyšetrovania Policajného zboru Banská Bystrica bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie za trestný čin úverového podvodu voči nelegitímnym predstaviteľom KSK Sliač Rudolfovi Očenášovi a Ing. Kataríne Macalákovej. Po podaní obžaloby na súd a za neprítomnosti dozorujúceho prokurátora krajský prokurátor uvedenú žalobu sťahuje zo súdu napriek tomu, že s ňou predtým súhlasil. Tento postup však odmieta podpísať ktorýkoľvek z prokurátorov krajskej prokuratúry, až je vecou poverený začínajúci prokurátor, ktorý postupuje v zmysle ďalšieho dovyšetrovania. Všetky tieto kroky sú vykonané po zásahu a intervencii Generálnej prokuratúry. Konzultácie s osobami poznajúcimi problémy v tejto oblasti dokazujú, že je to doteraz nevídaný postup prokurátora, ktorý stiahol obžalobu zo súdu napriek tomu, že predtým s ňou súhlasil a napriek tomu, že dozorujúci prokurátor má diametrálne odlišný názor.

  A teraz mi dovoľte vyjadriť sa k materiálu Informácia k žiadosti okresnej prokurátorky JUDr. Evy Kubančíkovej. Pani poslankyňa Sabolová uviedla, že ju pani prokurátorka presvedčila. Pani prokurátorka do spisu, ktorý bol postúpený mandátovému a imunitnému výboru, uviedla úvodnú správu, ktorá je identická so záverom vyšetrovateľky. Medzitým ubehlo 28 mesiacov dôkazové konanie, kde som sa podrobil všetkým úkonom, ktoré odo mňa žiadali vrátane konfrontácií, a ani jedna zmienka o dôkazovom vyšetrovaní v tejto správe prokurátorky nezaznela. To znamená, po dôkazovom vyšetrovaní trvajúcom 28 mesiacov situácia bola absolútne diametrálne odlišná. Samozrejme, toto však nemohlo vyhovovať ani pani prokurátorke, ani Generálnej prokuratúre.

  Ďalej pripomínam, že som proti účasti JUDr. Evy Kubančíkovej podal námietku pre zaujatosť. Dôvod bol ten, že jej otec, s ktorým žije aj dnes v spoločnej domácnosti, Ing. Oto Kubančík mal uzavretú zmluvu s KSK s kúpeľmi o príprave projektovej dokumentácie, za ktorú kúpele zaplatili okolo 3 milióny korún, pričom žiadny projekt nebol realizovaný. Túto zmluvu pre jasnú nevýhodnosť pre kúpele som zrušil, čo sprevádzala značná nespokojnosť zo strany pána Ing. Kubančíka. Podľa právnikov je to dôvod, aby sa sama prokurátorka vylúčila z veci. Nestalo sa tak a dokonca ani Generálna prokuratúra nenašla dôvod, pre ktorý by mohla byť zaujatá. Takto závažnú vec musím, samozrejme, riešiť ďalšími právnymi možnosťami a postupmi, nehovoriac o tom, že v prípadoch, keď Generálna prokuratúra zasahuje do prebiehajúcich vyšetrovaní v môj neprospech, poveruje dozorovaním pani JUDr. Kubančíkovú aj v ďalších kauzách. Konkrétne mám na mysli spomínaný úverový podvod.

  A teraz mi dovoľte, aby som sa vyjadril k tomu, čo som avizoval na začiatku, aký je súvis medzi odstúpením od zmluvy medzi kauzou Kúpele Sliač a mojím trestným stíhaním. Súvis je absolútne úzky a tieto dve veci sú absolútne prepojené. Ony sú totižto navzájom podmienené. Pán poslanec Jasovský naznačil, opakovane som bol zastrašovaný a vyzývaný, aby som stiahol žalobu a bude sa inak postupovať vo veci trestného stíhania. Samozrejmá vec, že takéto niečo u mňa neprichádza do úvahy. Bolo mi viackrát ponúkané finančné vyrovnanie s Fondom národného majetku. Samozrejme, že ani takýto postup pre mňa nie je prijateľný, pretože pre mňa je prijateľné len riadne súdne doriešenie kauzy, pretože som bol v tejto kauze nesmiernym spôsobom perzekvovaný a moja povesť a povesť mojej rodiny utrpela závažné škody. Nie je možné tieto škody napraviť žiadnou finančnou sumou. A pokiaľ ma upozornili moji priatelia, že sa môže stať v súčasnej situácii na Slovensku, že všetko dopadne inak, ako si myslím, ani vtedy takéto riešenie pre mňa nie je prijateľné a celé dotiahnem, samozrejme, súdnym pokračovaním. Vzhľadom na to, že spôsob odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Fondu národného majetku je protizákonný a náš právny systém taký spôsob nepozná, zainteresovaní hľadali možnosť, ako si zabezpečiť majetok kúpeľov bez pre nich neistého súdneho pojednávania vo veci samej, to znamená o právoplatnosti odstúpenia od zmluvy. Dôkazom, že som protiprávne nakladal s majetkom kúpeľov, by získali možnosť dôvodne odstúpiť od zmluvy. Toto je vlastné jadro tohto diabolského plánu, ktorý mi prezradil policajný dôstojník, ktorý sa zúčastnil na tomto vyšetrovaní. Majú mi dokázať, že som nakladal s majetkom kúpeľov nezákonne, a to bude dôvod, aby bola napadnutá zmluva. Tu je to úžasné prepojenie a znovu sa vraciam k tomu, čo som povedal. Jediné, čo mi chýba, je motív, pretože Kúpele Sliač, to nie je rodinné zlato ani rodinné striebro. To je len jeden podnik, v ktorom treba ťažko pracovať a vložiť doň veľmi veľa prostriedkov, aby niekedy mal to postavenie, ktoré možno v minulosti mal. Predpoklady na to však sú.

 • Preto trvá trojročné vyšetrovanie, preto bola vyčlenená jedna vyšetrovateľka na jeden prípad, preto na vyšetrovanie bol nasadený odbor obzvlášť závažnej trestnej činnosti, preto som aj teraz nútený pred týmto parlamentom vystupovať. Na okraj podotýkam, že v novembri 1999 krajský úrad vyšetrovania odmietol začať vyšetrovanie pre absolútny nedostatok dôkazov voči mojej osobe. Od roku 1999 bojujem proti tejto obrovskej presile zo strany štátnych orgánov, preto je viac ako tri roky moja rodina terorizovaná, preto som pravidelne škandalizovaný pomocou prepracovaného mediálneho systému na spôsob spravodajského nátlaku, o čom by pán poslanec Lintner iste vedel veľa hovoriť, a vystavený pokusu o zlomenie mojej duševnej odolnosti. Preto som musel absolvovať zasadanie mandátového a imunitného výboru, ktoré bolo pre mňa ponižujúcim aktom.

  Základná otázka je teda položená. Po toľkých intervenciách v prípade Kúpeľov Sliač a Kováčová zo strany predstaviteľov štátnych orgánov je možné, že kauza nemá politické pozadie? Politicky motivovaný nátlak na poslanca môže byť prekážkou pri zbavovaní imunity? Sú to otázky veľmi vážne pre demokratický a nezávislý parlament v demokratickom a právnom štáte. Môžu to byť však otázky absolútne okrajové, ak o takýto parlament a takýto štát nejde. Pre moju osobu však táto otázka nie je už kľúčová, pretože viac ako štyri roky vediem boj o svoje ústavné a základné ľudské práva bez akejkoľvek imunity, a preto vás žiadam, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste hlasovali za zbavenie mojej osoby poslaneckej imunity. Chcem naďalej tento boj doviesť ako slobodný a nezávislý človek.

  Ešte na záver, na úplný záver (potlesk). Dňa 17. 5. 2001 Medzinárodný súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu prijal sťažnosť spoločnosti Corvas a MUDr. Soboňu pre porušenie jeho základných ľudských práv.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Soboňa bol posledným prihláseným do rozpravy. O slovo ešte požiadal podpredseda parlamentu pán Veteška.

  Máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Ja často nevystupujem v Národnej rade. Zvažujem, aby som nezneužíval výhodu vstúpiť do rokovania tohto parlamentu len vtedy, keď cítim, že sú vyčerpané prostriedky aj mojich kolegov z poslaneckého klubu, a keď cítim, že sa nemusím pretvarovať na funkcionára Národnej rady a chcem to povedať ako človek, ktorý patrí medzi nových poslancov, a takisto ako človek, ktorý sa po prvýkrát zúčastnil na rokovaní mandátového a imunitného výboru.

  Tentoraz oslovím aj kolegu poslanca pána Soboňu, aby si aj on vážil slová, ktoré tu hovorí, pretože mám úctu, pán poslanec, pred tebou za to, že si dobrovoľne požiadal o vzdanie sa svojho práva na obhajobu týmto orgánom. Na druhej strane chcem povedať, my máme povinnosť zvážiť, či niekedy to nie je už únik, pokus o únik z nešťastia, pretože do tohto nešťastia, podľa môjho názoru, sa tento človek nedostal sám. Ja vám chcem povedať, nikdy v živote som nebol na súde, nikdy som nebol na prokuratúre, nikdy som nebol v Kúpeľoch Sliač a Kováčová. S pánom Soboňom sa poznám krátko ako s kolegom poslancom, ale poctivo som sa pripravoval na rokovanie mandátového a imunitného výboru a postrehol som dva momenty, ktoré má presvedčili o tom, že ani dobrá vôľa samého poslanca nám nezakladá ani právo, ani nás neoslobodzuje od zodpovednosti odovzdať tohto človeka do rúk tam, kde nemusí byť právo právom alebo pravda právom a právo pravdou.

  Keď sme v mandátovom a imunitnom výbore hovorili o tom, či má pán poslanec Soboňa právo doviesť si tam svojho obhajcu, dôvodom našej pani kolegyne, ja som to privítal, pani kolegyne Sabolovej bolo, že predsa, keď sa tam zúčastní aj zástupca Generálneho prokuratúry je predpoklad, že zástupca Generálnej prokuratúry v súlade so základným poslaním prokuratúry ako takej dohliada nad správnosťou vykonávania zákonov, môže ešte v priebehu rokovania pred imunitným a mandátovým výborom dôjsť k presvedčeniu, že toto trestné stíhanie, ktoré je vedené proti nášmu kolegovi poslancovi, nemá dostatočný právny základ. Ja som v presvedčení, že takto to bude súhlasil aj s tým, aby bol zástupca Generálnej prokuratúry a že nebude zástupca samotného poslanca obhajca pán docent Čečot.

  Druhý moment, ktorý som postrehol na rokovaní mandátového a imunitného výboru, bol ten, že som vychádzal zo skutočnosti, že nie je našou úlohou vyšetrovať, pretože na to máme orgány činné v trestnom konaní, ale našou úlohou je vypočuť si a vzhliadnuť podmienky, či nie sú prekážky na to, aby pokračovalo trestné stíhanie, ktoré niekto začal voči nášmu kolegovi poslancovi.

  A dovoľte mi, aby som práve v tejto súvislosti povedal dva kľúčové momenty pre mňa ako pre ústavného činiteľa a ako človeka, ktorý tu nedávno spolu s vami kládol ruku na Ústavu Slovenskej republiky, a budem tak konať aj teraz. Ja som položil otázku pani okresnej prokurátorke, na ktorú mi nezodpovedala. Položil som jej otázku, ktorá sa týkala v čase začatia trestného stíhania. Kto bol vlastníkom Kúpeľov Sliač a Kováčová? To je vážny právnický moment na postupovanie v celej tejto takzvanej kauze. Položil som aj druhú otázku. Ani na tú som nedostal odpoveď. Tá žena nebola pripravená. Tá žena čítala len dokumenty, ktoré dala dohromady s nejakým tímom, a mal som predpoklad a mám úctu ku kolegom právnikom, sám mám právnické vzdelanie, hoci som právnu prax v reálnom živote nikdy nevykonával, tá žena prečítala dokumenty, ktoré dala dohromady. Z čoho som sa však zhrozil? Zhrozil som sa z toho, že zástupca Generálnej prokuratúry, ktorého som dovtedy nepoznal, ospravedlňujem sa, myslím si, že to bol dokonca zástupca generálneho prokurátora, ktorého som dovtedy nikdy nevidel, ospravedlňujem sa. Mám úctu ku kolegom právnikom, chodili sme do jednej a tej istej školy, univerzity. Tento muž namiesto toho, aby dohliadal nad správnosťou vykonávania zákonov alebo jedným slovom nad zákonnosťou, tento muž drgal doslova a do písmena, ja si nedovolím znevážiť toto čestné miesto, aby som predvádzal akým spôsobom do prokurátorky, čo ešte má vytiahnuť, čo ešte má upozorniť a tak. Čiže muž, ktorý mal zabezpečovať nezávislosť konania, ten huckal ako keby, ako keby... Viete, čo si myslím.

  Tretiu vec, ktorú chcem povedať. Je dva a pol roka alebo určité obdobie, ktoré tu pán poslanec prezentoval presnejšie, prebiehalo trestné stíhanie voči jeho osobe a zúčastneným osobám v tejto kauze bez poslaneckej imunity. Za dva a pol roka nikto týmto ľuďom, účastníkom v trestnom konaní nekládol prekážky na to, aby nedokázali vinu alebo aby nedostali vec do stavu, ktorá bola schopná na predloženie na vytýčenie súdneho pojednávania. Ja by som preto chcel pripomenúť všetky tie vystúpenia, ktoré tu moji kolegovia poslanci povedali, či už to bol pán Jarjabek, náš pán predseda klubu Cabaj, alebo pán Jasovský, kde zazneli aj návrhy na to, aby sa táto vec vrátila naspäť do mandátového a imunitného výboru, kde zazneli aj návrhy na to, aby sa vyslovene hlasovalo tajne o tejto veci, aby sme dokázali, že sme v tejto veci aj my nepolitickí.

  Chcem však na záver ešte jednu vec povedať. Keďže nemám vzťah k tejto veci a chcem hovoriť skutočne nezávisle, vážim sú túto svoju situáciu, chcem aj to hovoriť, že ak je pán Soboňa trestne stíhateľný, tak tomu neujde, pretože ukončením poslaneckého obdobia nezaniká trestnosť v tejto veci. Je však na nás, že ak orgánom činným v trestnom konaní doposiaľ nebežal čas, tak prečo by sme sa my mali, tak ľudovo povedané, časovo schvátiť a chytro, chytro urobiť niečo. Nech tí ľudia, ktorí zanedbali odpovedať a zabezpečiť správne odpovede na otázky, ktoré som ja položil v mandátovom a imunitnom výbore, nech ešte popracujú na zodpovedaní takých otázok a nech niekedy v budúcnosti požiadajú o zbavenie imunity pána poslanca. Nech dopracujú kvalitnú prácu a nech ju predložia tak, aby sme boli naozaj presvedčení. Ja osobne nie som presvedčený nie preto, že som kolega pána poslanca v klube za HZDS. Ja nie som presvedčený preto, že sa nedodržiava právo. Poďme za právom, panie kolegyne a páni kolegovia!

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktické poznámky. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Sabolová.

 • Pán podpredseda a člen mandátového výboru. Jednu vetu. Možno, že vám nebolo zodpovedané na všetky vaše otázky podľa vašej predstavy, ale na procesné argumenty, prečo sa počas dvoch rokoch nemohlo uzavrieť vyšetrovanie, bolo veľmi jednoznačne povedané a dokumentované, že bolo nutné zbaviť mlčanlivosti notárku, boli nutní svedkovia, bolo veľmi veľa procesných úkonov, ktoré nečítala pani prokurátorka, ale veľmi jasne a adresne odprezentovala. A možno ešte jedna veta. Áno, mne sa tiež nezdal štýl pána prokurátora z Generálnej prokuratúry, nebol zástupcom generálneho prokurátora, ale prokurátorka bola fundovaná a veľmi jednoznačne vám vysvetlila procesné kroky.

 • Pán poslanec Ondriaš, faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo. Ja mám poznámku k hlasovaniu. Koaliční poslanci tu často rozprávali o komunistickej totalite, keď poslanci za socializmu nemohli hlasovať podľa vlastného vedomia a presvedčenia. Ja by som sa ich chcel spýtať, páni koaliční poslanci, myslíte si, že ste v podobnej situácii, ako boli poslanci za takzvanej totality?

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, musím vás upozorniť, že faktická poznámka sa má týkať vystúpenia predrečníka.

  Faktická poznámka, pán poslanec Jarjabek.

 • Aby som nadviazal na slová pána podpredsedu parlamentu Vetešku ohľadom imunitného výboru. Chcel by som poznamenať len toľko, že pani poslankyňa Sabolová vždy chodila presvedčená z tohto výboru a vždy tu dávala za pravdu tým „argumentom“, ktoré sme si tu vypočuli za posledných päť rokov. Je to takýmto spôsobom aj dnes prezentované, pani poslankyňa, a to, o čom ste boli presvedčená za posledných päť rokov, sa do dnešného dňa nenaplnilo preto, lebo žiaden z tých, ktorí boli zbavení imunity v tomto parlamente, do dnešného dňa nebolo potvrdené, nebolo im nič dokázané. Čiže pani poslankyňa, prosím vás pekne, prehodnoťte svoje presvedčenie aj v tomto prípade.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán podpredseda, nechcel som reagovať na podobné vystúpenie pána kolegu Ondriaša z komunistickej strany, ale teraz mi už nedá.

 • Hluk a smiech zo sály.

 • Z komunistickej strany, ja viem.

 • Ja chápem, ale na pána podpredsedu už reagovať musím, pretože zdá sa mi, ako keby som sedel v inom mandátovom výbore. Teraz sa nechcem vyjadrovať k posúdeniu meritu veci, ale k posúdeniu opisu, ako to v mandátovom výbore bolo. Takže asi len toľko. Zdá sa mi, ako keby opis, ktorý veľmi vplýva aj na ostatných kolegov, a nie, že sa mi zdá, som presvedčený, že mandátový výbor nebol taký, ako ste ho opísali.

 • Pán poslanec Přidal, vy ste sa tuším hlásili v riadnom čase. Teraz vám dám slovo a na záver pánovi Veteškovi.

  Pán poslanec Přidal.

 • Vážení páni a dámy, ja som si myslel, že posledné slovo bude mať pán poslanec Soboňa, čo sa mi zdalo aj celkom logické. Preto som aj trošku prekvapený, že ste po ňom, pán podpredseda, vystupovali. Pán poslanec Soboňa nás vyzval, aby sme ho vydali na trestné stíhanie, že je pripravený sa očistiť a ja si myslím, že by sme mu mali vyhovieť.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Vzhľadom na vážnosť pozície podpredsedu Národnej rady sa ja nezapojím do pingpongu s kolegami poslancami. Ja si vás natoľko vážim, že pingpong s vami hrať nebudem. Za svoje slová, ktoré som povedal, si stojím a vážim si vás naďalej, verte mi.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Chcem sa spýtať predsedu výboru pána Lintnera, či sa chce vyjadriť k rozprave. Áno.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa vyjadriť, pretože celú rozpravu začal pán predseda poslaneckého klubu HZDS konštatovaním, že nový predseda, staré spôsoby, takže chcel by som na to, samozrejme, zareagovať z hľadiska toho, čo sa dialo, samozrejme, pri tejto kauze v mandátovom a imunitnom výbore. Dobre viete, pán poslanec Cabaj, že keď sme mali ustanovujúce rokovanie výboru, že som povedal - verím, že tento výbor sa bude zaoberať v tomto volebnom období iba skutočnosťami, ktoré sa udejú na pôde parlamentu a že sa nebude zaoberať skutočnosťami, ktoré vzniknú z požiadaviek iných štátnych orgánov, akým je Generálna prokuratúra. Neboli sme my poslanci ani koalície, ani nikto v opozícii vinní alebo nie sme vinní, alebo sme neiniciovali, že sa kauza jedného z našich kolegov dostala do mandátového a imunitného výboru.

  Ja vás chcem ubezpečiť, pán poslanec, že Lintner sa nemení. A keď mi tlieskate v jednej chvíli, že sa podpisujem pod schôdzu o korupcii a klientelizme v politickom systéme Slovenskej republiky, tak si myslím, že ten Lintner ostal aj pri prerokúvaní tohto bodu v mandátovom a imunitnom výbore. Z pohľadu toho, že rýchle a že výbor, samozrejme, čo najrýchlejšie a politický tlak - no ja som, viete, vychádzal z príslušného ustanovenia rokovacieho poriadku o činnosti mandátového a imunitného výboru, kde sa v § 57 písm. 2 hovorí, že žiadosť urýchlene prerokuje. To znamená, ja som nič neurýchľoval, ale ani nič nebrzdil. Prišla schôdza, prišiel termín, tak som zvolal schôdzu výboru z pohľadu toho, že to bolo zaradené pôvodne do programu. Viete, ja som si každú skutočnosť, a to vám prisahám, pri tejto kauze overoval s právnikmi práve preto, aby táto kauza z tejto pôdy parlamentu odišla skutočne v súlade s každým písmenkom príslušných ustanovení rokovacieho poriadku a ďalších zákonných noriem. Čiže overoval som si aj skutočnosť, či môže byť zaradená vec, ktorá sa prerokovala v mandátovom a imunitnom výbore, na schôdzu Národnej rady, ktorá práve prebieha, a bol tu urobený precedens v minulom volebnom období, keď ústavnoprávny výbor prerokoval takúto záležitosť pod vedením pána poslanca Orosza a vyriekol taký výrok, že aj schôdza, ktorá prebieha a dodrží sa 24-hodinový termín, že sa môže predložiť tento materiál. Ale vidíte dobre. Nešlo to na tú schôdzu. Komunikoval som s predsedom parlamentu a dohodli sme sa, lebo sme nepovažovali skutočne za potrebné nič, nič urýchľovať. Čiže to je z hľadiska toho, ako postupoval v tomto prípade mandátový a imunitný výbor.

  Čo sa týka ostatných diskusných vystúpení, mohol by som, samozrejme, reagovať na jednotlivé vystúpenia, najmä možno pán poslanec Jarjabek povedal, že tu predvádzame politický sadizmus. Viete, pán poslanec, opakujem len to, čo som tu už povedal. Nikto tu neinicioval túto skutočnosť. Neprišla z iniciatívy členov tohto parlamentu sem na túto pôdu. Prišla na základe žiadosti vážnej inštitúcie. Takej istej inštitúcie, ktorá, povedzme, rozhoduje o tom, že kauzy, ja neviem pána poslanca Krajčiho, stále odmieta ako nenáležite vyšetrené. Čiže ak na jednej strane oceňujeme takéto postoje inštitúcie, tak na druhej strane tiež oceňujme. Proste nikto tu nič neinicioval. Mňa mrzí, že sa táto kauza ocitla, ale z hľadiska súčasného právneho stavu ju treba vyriešiť a zaujať postoj. Ja sa prihováram a chcel som na to zareagovať jednoznačne a my sme to presadzovali a verím, že táto snemovňa aj k tomu dospeje, to, čo povedal pán poslanec Hanzel. Zúžme imunitu poslanca práve v trestnoprávnej oblasti, aby sme sa nemuseli zaoberať takýmito kauzami, aby sme sa nemučili. Aby sme nemučili rodiny, deti, sami seba. No je to v tom. Čiže nech sa mandátový a imunitný výbor skutočne zaoberá iba vecami, ktoré vzniknú na pôde tejto snemovne.

  A ešte krátko k pánu poslancovi Soboňovi a možno replika k pánu poslancovi Ďaďovi. Mňa mrzí, pán poslanec Soboňa, že ste sa cítili vo výbore ponižujúco, lebo nedomnievam sa, že priebeh rokovania výboru bol taký, aby ste sa cítili ponižujúco. A ja sa domnievam, že pre členov výboru bolo oveľa cennejšie, že ste v skutočnosti k tejto kauze vypovedali vy ako váš právny zástupca.

  Pán podpredseda Veteška. Neviem, či huckal zástupca Generálnej prokuratúry, lebo ja som sedel z druhej strany a díval som sa okresnej prokurátorke priamo do očí, čiže neviem posúdiť tento aspekt, ale viem posúdiť to, že skutočne bola pripravená veľmi seriózne a nič nečítala. Každú otázku zodpovedala dívajúc sa na toho, kto dal otázku priamo do očí a podľa mňa bola fundovane pripravená.

  Čo sa týka skutočnosti, o ktorej hovoril pán poslanec Soboňa, či sme mali v mandátovom a imunitnom výbore ďalšie materiály. On sám ich dal k dispozícii, čiže doplnili sme žiadosť Generálnej prokuratúry. Lenže viete, celý spis má v súčasnosti 2 600 strán. Tak sa pýtam, pán poslanec Ďaďo, keď ste sa tak vyjadrovali z hľadiska vecnej stránky alebo z hľadiska vecných skutočností, viete vy posúdiť, na koho strane je pravda? Však nehrajme sa my na sudcov, preto som nechcel, ani nikdy som nechcel viesť mandátový a imunitný výbor v takých veciach, aby sme sa hrali na sudcov. Dajme priestor tam, kde sa to dá vyriešiť v zmysle pravdy. Toľko reakcia k rozprave.

  Pani predsedajúca, v rozprave zaznel jeden procedurálny návrh v súvislosti, ktorý predniesol pán poslanec Cabaj a súvisel s prerokúvaním tejto veci v mandátovom a imunitnom výbore, že sme nešli v súlade s príslušnými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, čo sa týka možnej prítomnosti obhajcu pána poslanca Soboňu. Aj túto skutočnosť som si overoval, ako sa diala. Verte mi, že nič som nezanedbal, ale v doterajšej praxi sa jednoducho v predchádzajúcom období tento úzus dodržiaval. My sme aj s poslancami koalície o tom diskutovali, ale my nie sme skutočne ani v mandátovom a imunitnom výbore ľudia, ktorí dokážu posúdiť veci v zmysle tej skutkovej podstaty. A preto sme zahlasovali tak, ako sme zahlasovali. Ale tak, ako som povedal, ja nechcem, aby z pôdy tohto parlamentu odišla najmä táto vec tak, aby sa dalo povedať, že neboli dodržané všetky ustanovenia. Tak ja ako predseda mandátového výboru sa stotožňujem s procedurálnym návrhom pána poslanca Cabaja a navrhujem poslaneckej snemovni napriek tomu, čo povedal pán poslanec Soboňa, a to si cením, že tak vyriekol tú vetu, navrhujem poslaneckej snemovni, aby hlasovala za to, čo navrhol pán poslanec Cabaj, vrátiť vec do mandátového a imunitného výboru, aby sa prerokovala za prítomnosti právnika pána poslanca Soboňu.

 • Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu, pán predseda?

 • Všetci máte slobodnú možnosť rozhodovania. Ja som povedal za seba.

 • Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme hlasovať, dámy a páni poslanci, o všetkých návrhoch, tak ako zazneli v rozprave.

  Pán predseda, prosím, uvádzajte jednotlivé hlasovania.

 • Teraz hlasujeme o návrhu pána poslanca Cabaja, aby sa vec vrátila do mandátového a imunitného výboru v zmysle dodržania príslušných ustanovení.

 • Pán predseda, môžem vás prerušiť? Boli podané tri procedurálne návrhy. Ani jeden z nich nebol stiahnutý. Prvý procedurálny návrh podal pán poslanec Cabaj, aby bolo tajné hlasovanie. Musíme hlasovať v poradí, v ako boli procedurálne návrhy podané.

 • Reakcie z pléna.

 • Čiže budeme postupovať, ja sa vám ospravedlňujem.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec, chcete stiahnuť procedurálny návrh?

 • Ja sa domnievam, že návrh o stiahnutí späť do výboru predbieha v podstate návrh. Takže má logiku v tom, aby sme hlasovali o ňom ako o prvom.

 • Pán poslanec Hanzel, výslovne som sa s ním rozprávala, chce, aby sa hlasovalo aj o jeho procedurálnom návrhu. Podal ho pred tým návrhom, o ktorom ideme hlasovať. Preto si myslím, že by sme poradie mali istým spôsobom dodržať. A pán Cabaj nech stiahne svoj návrh.

  Návrh pána poslanca Hanzela bol v tom zmysle, aby sme nepokračovali v rokovaní tohto bodu a aby sa pripravil nový zákon, v ktorom by sa riešila imunita poslanca.

  Čiže pán Cabaj, o vašom prvom návrhu nehlasujeme.

 • Dobre. Takže hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Hanzela, aby sa neprerokúvalo a pokračovalo sa, až keď sa pripraví komplexný zákon.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 61, proti 61, zdržali sa 7.

  Konštatujem, že sme neprijali tento návrh.

 • Pani podpredsedníčka, prosím, dajte teraz hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Cabaja, s ktorým som sa ako predseda mandátového a imunitného výboru stotožnil, aby sa vec vrátila do mandátového a imunitného výboru.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tom návrhu, aby sa k návrhu opäť vrátil mandátový a imunitný výbor.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 129 poslancov (potlesk), za návrh 86, proti 13, zdržalo sa 28, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme tento návrh prijali.

 • Pani podpredsedníčka, nemá zmysel, samozrejme, hlasovať.

 • Áno. Samozrejme. Čiže uzavreli sme tento bod programu s tým, že návrh opäť posúdi mandátový a imunitný výbor.

  Budeme pokračovať v rokovaní parlamentu, a to opakovanou voľbou člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a opakovanou voľbou pozorovateľa v stálej delegácii v Európskom parlamente.

  Pristúpime k opakovanej voľbe najskôr člena správnej rady, ktorú máte ako tlač č. 213, a pozorovateľa v stálej delegácii v Európskom parlamente, tlač č. 212.

  Hlasovanie, dámy a páni poslanci, vykonáme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré budú farebne odlíšené. Upozorňujem, že budeme voliť z kandidátov jedného člena správnej rady a jedného pozorovateľa v stálej delegácii. Opakujem, že pri každom mene musí byť zakrúžkovaná alternatíva, za ktorú poslanec hlasuje. Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, dohliadali na priebeh volieb, a súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pokračovanie rokovania o 13.20 hodine.

 • Chcem sa spýtať, páni poslanci, či všetci využili svoje právo hlasovať a upozorniť, aby ho využili a vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice o výsledku tajného hlasovania a vyhlasujem prestávku do 13.40 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 13.21 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 13.35 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasy boli sčítané. Budeme pokračovať v rokovaní. Prosím poverených overovateľov, aby oznámili výsledky volieb.

  Pani poslankyňa Navrátilová, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne. Dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných 118 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe člena správnej rady Mauríciusa Korčoka hlasovalo za 16 poslancov, proti bolo 63 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov.

  Pri voľbe Slavomíra Michálka hlasovalo za 50 poslancov, proti bolo 40 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.

  Pri voľbe Jána Volného hlasovalo za 35 poslancov, proti bolo 51 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.

  Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo potrebných 60 hlasov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol nik zvolený za člena správnej rady.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Konštatujem, že v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní nebol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa právoplatne zvolený ani jeden z kandidátov. Táto voľba sa bude opakovať na najbližšej schôdzi parlamentu aj s novým návrhom. Voľbu teda zopakujeme až na nasledujúcej schôdzi parlamentu.

  Prosím ešte overovateľov k voľbe za pozorovateľa v stálej delegácii v Európskom parlamente.

  Pani poslankyňa Brestenská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní. Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente bolo vydaných a poslancami osobne prevzatých 118 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných. Zo 113 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri opakovanej voľbe u Anny Záborskej hlasovalo za 66 poslancov, proti bolo 34 poslancov, 13 poslancov sa zdržalo hlasovania.

  Pre Borisa Zalu za hlasovalo 32 poslancov, proti bolo 54 poslancov a 27 poslancov sa zdržalo hlasovania.

  Na opakovanú voľbu pozorovateľa do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za pozorovateľku do stálej delegácie pozorovateľov v Európskom parlamente zvolená Anna Záborská.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Konštatujem, že za pozorovateľku v Európskom parlamente bola zvolená pani poslankyňa Anna Záborská.

  Pokračujeme v rokovaní parlamentu. Posledným bodom programu je prerokovanie petície poľnohospodárov a potravinárov Slovenska na podporu ich požiadaviek na programové zameranie a vykonávanie štátnej agrárnej politiky.

  Petícia bola adresovaná Národnej rade Slovenskej republiky. Petícia vám bola rozdaná ako tlač 217, informácia výboru pre pôdohospodárstvo k petícii vám bola rozdaná ako tlač 217a.

  Prosím predsedu výboru pre pôdohospodárstvo pána poslanca Miroslava Maxona, aby podal informáciu o prerokovaní a stanovisko výboru.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo vám predkladá túto informáciu o prerokovaní petície poľnohospodárov a potravinárov Slovenska na podporu ich požiadaviek na programové zameranie a vykonávanie štátnej agrárnej politiky.

  Dňa 8. apríla 2003 bola Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky odovzdaná petícia poľnohospodárov a potravinárov adresovaná vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. V súlade s postupom zakotveným v § 133 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ju Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zaevidovala a preverila, či spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve.

  Preverovaním sa zistilo, že petícia spĺňa všetky predpísané náležitosti, a preto ju predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 222 zo 16. apríla tohto roku postúpil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo na prerokovanie a zaujatie stanoviska s tým, že ako gestorský výbor bude Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedenú petíciu na svojej 13. schôdzi 23. apríla. V uznesení číslo 75 skonštatoval, že 101-tisíc obyvateľov Slovenskej republiky žiada naplnenie dohody z decembra 2002 prijatej v Kodani o priamych platbách pre poľnohospodárstvo, reguláciu agropotravinárskeho trhu vrátane podpory odbytových cien, najmä exportu, prijatie strednodobej koncepcie ďalšieho rozvoja agropotravinárskeho komplexu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu požiadal podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky a ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri východiskách štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2004 nájsť možnosti riešenia s tým, aby sa dodržal objem doplatkov priamych platieb poľnohospodárom do výšky 55-percent úrovne súčasných členských krajín Európskej únie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval petíciu poľnohospodárov a potravinárov na svojej 5. schôdzi 8. apríla a vo svojom uznesení číslo 33 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 133 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať petíciu poľnohospodárov a potravinárov vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Po druhé, vláde Slovenskej republiky pri východiskách štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2004 dodržať objem doplatkov priamych platieb poľnohospodárom do výšky 55-percentnej úrovne súčasných členských krajín Európskej únie.

  Po tretie, požiadal ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovať a predložiť na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo komplexnú analýzu výroby, spracovania a odbytu bravčového mäsa, výroby, spracovania a odbytu hydinového mäsa a vajec, výroby a predaja mlieka a trhu s obilninami.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo na základe rokovania určených výborov odporučil na svojej schôdzi 24. apríla prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je prílohou tejto informácie.

  Vážené dámy a páni, to je z mojej strany k informácii o petícii poľnohospodárov z hľadiska procesného postupu a rokovania výborov Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a pôdohospodárstvo všetko.

  Pani podpredsedníčka, prosím, aby ste otvorili k tomuto bodu rokovania rozpravu a hlásim sa do rozpravy ako prvý.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite, prosím, miesto pre navrhovateľov.

  Ako navrhovateľ a zároveň aj spravodajca máte právo vystúpiť v rozprave, kedykoľvek o to požiadate. Teda zároveň vám udeľujem slovo ako prvému vystupujúcemu v rozprave. Otváram tým zároveň rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni. Chcem povedať len niekoľko slov. Predovšetkým celá moja diskusia bude smerovať k tomu, aby Národná rada Slovenskej republiky dospela k spoločnému uzneseniu, ktoré by zásadným spôsobom dokázalo podporiť riešenie súčasných problémov poľnohospodárov.

  Dámy a páni, ešte jednu procesnú vec som mal zdôrazniť, ale myslím si, že to môžem aj teraz, aby sme našli spoločnú dohodu. Ja navrhujem taký postup riešenia, aby sme o všetkých bodoch uvedených v časti B tohto návrhu uznesenia hlasovali osobitne. Potom, samozrejme, o návrhu uznesenia ako o celku.

  Dámy a páni, toto uznesenie sa nerodilo ľahko. Treba však povedať, že potom získalo podporu všetkých poslancov výboru pre pôdohospodárstvo a podpora nebola vyjadrená len hlasovaním, ale bola prezentovaná aj pri spoločnej diskusii k tejto problematike.

  Po diskusii tohto návrhu uznesenia s pánom ministrom pôdohospodárstva, a treba povedať, že aj po istej politickej diskusii jednotlivých poslaneckých klubov Národnej rady, mi dovoľte, aby som k tomuto návrhu na uznesenie predložil pozmeňujúci návrh k petícii poľnohospodárov. V pozmeňujúcom návrhu by potom v časti B bod 2 znel: Zabezpečiť pre potreby intervenčnej poľnohospodárskej agentúry zdroje vo výške 800 miliónov Sk (184 miliónov Sk zrušením viazania rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva a 250 miliónov Sk z rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu).

  Dámy a páni, krátke odôvodnenie tohto bodu. Pokiaľ vláda Slovenskej republiky bude akceptovať túto požiadavku, nebude to mať žiaden negatívny vplyv na prehlbovanie deficitu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Treba však objektívne povedať, že pokiaľ vláda bude súhlasiť a my odporúčame, aby súhlasila so sumou 250 miliónov z rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu, tak to bude mať celkový vplyv na deficit verejných rozpočtov, lebo rozpočet Slovenského pozemkového fondu sa v novej metodike verejných rozpočtov počíta. Ale ešte raz opakujem, nebude to mať žiaden vplyv vo vzťahu k ostatným rozpočtovým kapitolám. Predpokladám, že k tejto oblasti sa vyjadrí aj pán minister pôdohospodárstva.

  Dámy a páni, v časti B v bode 3 navrhujeme, aby sa vypustil koniec vety: osobitne z Čínskej ľudovej republiky. Nakoniec zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva aj my sme usúdili, že je to nadbytočné, lebo ochrana by mala fungovať všeobecne, a nie s osobitným akcentom na Čínsku republiku, aj keď veľmi dobre vieme, že práve tam nastali isté vážne disproporcie, negatívne postihujúce slovenské poľnohospodárstvo.

  V časti B bod 5 by bola preformulovaná táto časť pod bodom 5 prostredníctvom Štátnej veterinárnej správy a ÚKSÚP-u dôsledne aplikovať fytosanitárne a zooveterinárne opatrenia na úrovni štandardu Európskej únie.

  Dámy a páni, krátke odôvodnenie k tejto zmene. Všeobecne je známe, že celý trh s potravinami aj príslušné uznesenia Národnej rady a stanoviská vlády k tejto oblasti sú sledované aj zahraničím, aj prostredníctvom VTO, aj prostredníctvom krajín V4 a pôvodný text, by som povedal, zaváňa istým protekcionizmom na domácom trhu. To, čo je teraz vyjadrené novým znením, tak to podstatu, ktorú sme chceli dosiahnuť, vystihuje, ale nikto nás za toto znenie nemôže kritizovať.

  Dámy a páni, chcem vás naozaj veľmi pekne poprosiť a zdôrazniť. Petícia, na ktorú reaguje toto naše uznesenie, bola podpísaná viac ako 100-tisíc občanmi Slovenskej republiky a rovnako aj tú skutočnosť potvrdí asi pán minister. Dnes viac ako 400 delegátov Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorí rokujú vo Vajnoroch, netrpezlivo očakávajú, ako Národná rada v tejto veci rozhodne. Všetci sa oprávnene nádejajú, že naše rozhodnutie bude v súlade s týmto návrhom a vaše hlasovanie bude pozitívne, za čo vám vopred všetkým úprimne ďakujem.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Do rozpravy sú prihlásení dvaja poslanci písomne. Hlásia sa poslanci aj ústne do rozpravy. Chcem sa preto spýtať, panie poslankyne a páni poslanci, či je všeobecná vôľa, aby sme pokračovali dnes aj po 14.00 hodine a uzavreli tento posledný bod programu schôdze.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem. Budeme pokračovať aj po 14.00 hodine.

  Za poslanecký klub komunistickej strany sa do rozpravy prihlásila pani poslankyňa Bollová.

 • Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som najprv vyslovila svoj dojem. Prerokúvame dôležitú otázku zabezpečenia výživy občanov nášho štátu a zabezpečenie jestvovania našej tradičnej poľnohospodárskej výroby v takom čase, keď už väčšina poslancov odišla alebo aspoň veľká časť poslancov odišla, veľmi ma to mrzí, pretože poľnohospodári, ako povedal pán poslanec Maxon, veľmi čakajú na to, ako sa rozhodneme.

  Petícia, ktorá bola doručená Národnej rade Slovenskej republiky, bola podpísaná pracovníkmi poľnohospodárskych družstiev, agrárnych obchodných spoločností, súkromne hospodáriacimi roľníkmi a potravinármi, ktorí predložili Národnej rade túto petíciu, máte ju pred sebou ako tlač číslo 217, z dôvodov, s ktorými dovoľte mi, aby som vás zoznámila. Čítali ste to? Tieto dôvody?

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Ak ste to všetci čítali, tak si dovolím len vlastnými slovami vás upozorniť na to, že naplánované fondy, dotačné fondy z Európskej únie predpokladajú oveľa nižšie percento oproti ostatným krajín V4, to všetci viete, že z predpokladaných 100-percent je nám sľúbených naveľa, naveľa 55, ale v prvej fáze dostanú poľnohospodári 40, že poľnohospodári nemôžu dôstojne a kvalifikovane vypracúvať svoje projekty, pretože nemajú na ne peniaze, že poľnohospodárska výroba pomaličky, ale iste krachuje, pretože ceny vstupov sa stále zvyšujú, ale ceny poľnohospodárskych výrobkov sú stále nižšie a konkuruje im veľký počet lacných výrobkov - produktov dotovaných zo zahraničia.

  Poľnohospodári uvádzajú, že táto situácia je riziková z nasledovných dôvodov. Stav a vývoj v poľnohospodárskej výrobe a očakávané dopady, škody poľnohospodárskych podnikov spôsobené počasím sú pre podniky neúnosné. I pre súkromne hospodáriacich roľníkov.

  Finančná situácia poľnohospodárskych podnikov a nízka úroveň tvorby vlastných zdrojov ohrozuje aj čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Očakávané dopady daňovej reformy priamo na pokles dopytu po agroproduktoch vplyvom navrhovanej 20-percentnej dane z pridanej hodnoty a zvýšenie nepriamych daní taktiež postihnú poľnohospodárstvo. Východiská rozpočtu na rok 2004, ktoré predpokladajú nižšiu úroveň pre kapitolu ministerstva pôdohospodárstva a nižšiu úroveň priamych platieb, iba 40 percent úrovne Európskej únie, čo nemožno odôvodniť argumentom, že aj pri takejto úrovni sa doterajšia podpora absolútne zvýši.

  Poľnohospodársky sektor u nás je nepripravený na vstup do Európskej únie v oblasti administratívnej agendy spojenej s poskytovaním a kontrolou podpory. Svoje obavy v týchto existenčných otázkach vyjadrili poľnohospodári a potravinári v petícii, ktorú sme dostali. K prioritným a časovo najnaliehavejším požiadavkám patrí naplnenie záverov z Kodanského samitu v otázke priamych platieb na úroveň 55, 60 a 65 percent postupne, tak ako to bude v ostatných krajinách V4 a ako to vo verejnom vystúpení v Kodani prisľúbil aj predseda vlády Slovenskej republiky. Ide taktiež o potrebu zvýšenia podpory exportu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov rovnako aspoň na úroveň tejto podpory v krajinách V4. To sú prosby poľnohospodárov, ktoré aspoň čiastočne zachránia niektoré hospodárstva, poľnohospodárstva na dedinách, zvýšia počet pracovných miest a zvýšia hlavne zabezpečenosť našej krajiny v sebestačnosti v zásobovaní potravinami. Predpokladám, že aspoň tí, ktorí ste tu zotrvali, podporíte požiadavky tejto petície, za čo vám vopred ďakujem a ďakujem vám i za pozornosť.

 • Písomne sa do rozpravy prihlásil ďalej pán poslanec Ondriaš.

 • Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Mám jednu poznámku k petícii poľnohospodárov a potravinárov. Petícia žiada, aby vláda doplnila priame platby poľnohospodárom do výšky 55, 60 a 65 percent dotácií, ktoré sú v Európskej únii. Samozrejme, že petíciu KSS podporuje, ale moja poznámka bude o výške dotácií 55 percent, 60 a 65 percent. Všetci tu hovoríme o ľudských právach, o slobode, o rovnoprávnosti a o demokracii. Európska únia, ktorá dotuje poľnohospodárstvo 100-percentne, nám dá dotácie prvý rok len 25 percent, a nie 100 percent. Neviem, prečo Európska únia, ktorá prijíma do svojho spoločenstva len demokratické krajiny, sa správa diskriminačne voči Slovensku. Zaujímavé je, že súčasným demokratom, ktorí to s hrdosťou o sebe vyhlasujú, to vôbec neprekáža. Dokonca Európska únia bola taká láskavá, že nám povolila prvý rok doplniť dotácie na 55 percent. Nepovolila nám doplniť dotácie na 100 percent. Zrejme sa bála, že by naše poľnohospodárstvo bolo konkurencieschopné v Európskej únii. Poviem určitú paralelu. Čo by sa stalo, keby bývalý Sovietsky zväz pred 15 rokmi povolil dotáciu do slovenského poľnohospodárstva len 55 percent dotácií ostatných krajín RVHP. Viem si predstaviť, koľko hodín vysielania by tejto téme venovala Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Ako by sa vyburcovali naši disidenti, humanisti a demokrati. Obmedzenú dotáciu by podávali právom ako dôkaz totality, rozhodovania zo strany Sovietskeho zväzu. Vrátim sa k Európskej únii. Prečo naši disidenti, humanisti a demokrati nenazvú rozhodnutie Európskej únie o dotáciách do slovenského poľnohospodárstva totalitným. Zrejme preto, lebo pojmy totalita a demokracia sú pojmy veľmi relatívne a dokonca v niektorých prípadoch aj zameniteľné.

  Páni demokrati, zoberte odvahu a povedzte Európskej únii, že v oblasti dotácie do poľnohospodárstva je Európska únia nedemokratická a diskriminačná voči Slovensku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • O vystúpenie v rozprave požiadal minister pôdohospodárstva pán Zsolt Simon.

  Pán Hort, faktická poznámka a uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel ctenú snemovňu upozorniť na jednu vážnu vec. V návrhu uznesenia, ktoré preberáme a prerokúvame, je v bode D žiada vládu Slovenskej republiky bod 1, o ktorom rozprával aj pán kolega predrečník. Osobne si myslím, že táto problematika by mala byť riešená pri tvorbe rozpočtu na rok 2004, potom neskôr na roky 2005 a 2006, lebo ak spustíme lavínu, že si budeme rezortne ošetrovať dopredu a zaväzovať vládu už teraz uzneseniami, ktoré by mali vlastne byť rešpektované pri tvorbe rozpočtu, tak sa dostaneme presne do tej situácie, ako sme v minulosti akceptovali návrhy, ktoré sme potom museli minimálne 22 návrhmi zákonov korigovať, aby mohol byť vôbec zostavený rozpočet na rok 2003. Ja si myslím, že bod č. 1 nepatrí do tohto uznesenia a mal by byť riešený pri tvorbe rozpočtu na rok 2004. Nehovorím, či to tam má byť v budúcnosti, alebo nemá, o tom by mala byť diskusia na základe reálnych možností skladby rozpočtu na rok 2004. Ja vás vážne žiadam, aby sme tento bod nepodporili. Je to predmet rokovania o rozpočte na rok 2004.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

  Zs. Simon, minister pôdohospodárstva SR: Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som predtým, než sa vyjadrím vôbec k tejto petícii, aby som v krátkosti zhrnul, v akom stave som skutočne prebral rezort ministerstva pôdohospodárstva a čo všetko sa spravilo za toto obdobie. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť, že pokiaľ ste v predchádzajúcom období kritizovali ministerstvo pôdohospodárstva za netransparentnosť dotácií, určite, že ste mali pravdu. Určite viem s tým súhlasiť a dúfam, že aj vy so mnou, že poskytovanie dotácie na takzvané biele plochy, ktoré boli zarastené a nevyužívali sa na poľnohospodárske účely, nesvedčilo to o tom, že poľnohospodárstvo a dotácie v poľnohospodárstve sú využívané tak, ako by mali byť. Takisto skutočnosť, že nebolo zverejnené, kto, na aký titul a koľko dotácií dostal na internetovej stránke, tiež neprispieva tomu, aby ste boli presvedčení, že prostriedky daňových poplatníkov sú využívané tak, ako by mali byť. Takisto si myslím, že pokiaľ na ministerstve rozdeľovali komisie dotácie, ktoré boli ustanovené na dlhé obdobia, každý vedel, kto je členom, vytváral priestor na to, aby mohol lobovať za svoje záujmy a dotácie sa nerozdeľovali stále podľa toho, ako by v skutočnosti mali byť. Musím povedať, že od môjho nástupu máme zabezpečené, že biele plochy nie sú dotované, všetky prostriedky, ktoré sa poskytujú, sú na internete zverejnené, stále aktualizované a doplňované. Komisie sú vymenované ad hoc mojím vymenovaním tesne pred zasadnutím komisií, aby nebolo možné ich ovplyvňovať, nikto nevie okrem mňa, kto bude v tej komisii sedieť a ja to zverejním na poslednú chvíľu, aby sa to nedalo ovplyvňovať. Isteže k takejto mienke prispelo aj to, že ministerstvo pôdohospodárstva má pohľadávky v celkovej výške 2,2 miliardy. Tieto pohľadávky vznikli z titulu bývalých štátnych fondov a intervenčnej poľnohospodárskej agentúry, ktorá v období roku 2000, 2001, keď sa dovážalo obilie z titulu enormného sucha, poskytovalo poľnohospodárom dotácie, ale mnohým podnikom poskytli možnosť tieto dotácie do dnešného dňa splácať. Mnohí za toto obdobie už skrachovali, mnoho prostriedkov sa už nedostane naspäť do intervenčnej agentúry, ale zabezpečili sme, že akýkoľvek predaj v súčasnosti z intervenčnej agentúry je možný len na základe vopred uhradenej faktúry. Takisto musím povedať, pokiaľ dnes máme v poľnohospodárstve obrovský problém, objavil sa hlavne vďaka tomu, že v období rokov 1998 až 2001, keď nárasty dovozov sa z roka na rok navyšovali, ministerstvo vôbec nereagovalo, a pokiaľ dnes chceme zaviesť kvótu na akékoľvek výrobky, vychádzame z trojročného predchádzajúceho priemeru, ktorý je taký vysoký, že nám dnes nezabezpečí kvalitnú ochranu. Jediný spôsob, ako účinne vstúpiť na trh, je intervenčná poľnohospodárska agentúra, ktorá môže podporou proexportných aktivít podporiť stabilizáciu a existenciu našich výrobcov. Takisto musím povedať, že keď v roku 2001 stáli na hraniciach kamióny s čínskou hydinou, tak Česká republika neutekala do Čínskej republiky, aby stanovila podmienky dovozu, ale Slovensko to tak urobilo. Práve toto spôsobilo v oblasti chovu hydiny obrovské problémy, obrovské prepady. Musím povedať, že Štátna veterinárna správa po zmene tento rok 10. januára zaviedla dočasné opatrenie na základe rozhodnutia Európskej únie, že sme dočasne pozastavili akýkoľvek dovoz hydinového mäsa z Čínskej republiky. Ale musíme si chrániť našich výrobcov. Chceme ísť do Európskej únie a myslím si, že požiadavka poľnohospodárov, ale to nie sú len poľnohospodári, to je aj vidiek, pretože poľnohospodári a potravinári vytvárajú vidiek Slovenska. Musím povedať, že požiadavky v oblasti zabezpečenia priamych platieb 55, následne 60 a 65 percent na plnú možnosť Európskej únie je na zváženie, pretože včera som bol v Maďarsku, kde som dostal informácie, že maďarská vláda už schválila podporu pre farmárov na úrovni 55 percent. Takto by mali urobiť aj v Poľsku a v Českej republike podľa informácií, ktoré som dostal včera od svojich rezortných kolegov.

  Musím povedať, že požiadavka poľnohospodárov na sumu 800 miliónov korún na intervenčnú agentúru nie je pre mňa nič nové, a musím povedať, že v rámci kapitoly ministerstva pôdohospodárstva už bolo na tieto účely vyčlenených 500 miliónov korún. To znamená, že tieto prostriedky by nemali byť použité len mimo kapitoly. Samozrejme, snaha ministerstva pôdohospodárstva, aby sme presunuli 250 miliónov korún z rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu, vychádzala aj zo skutočnosti, že pokiaľ neboli zrušené štátne fondy, Slovenský pozemkový fond mohol poukázať prostriedky do Štátneho fondu podpory rozvoja v pôdohospodárstve, tak sme vychádzali z toho, že práve táto cesta by bola schodná na to, by sme nemuseli otvárať rozpočet, aby sme navýšili potreby a riešili aktuálne problémy poľnohospodárskej výroby. Toto presunutie koniec koncov schválila Správna rada Slovenského pozemkového fondu a podporil ho svojím hlasovaním aj Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo.

  K ostatným požiadavkám, ktoré sú kladené zo strany petície, si myslím, že práve technické opatrenia by mali smerovať k tomu, aby sa lepšie sprehľadnil celý systém poskytovania licencií a dovozov, aby bolo jasné a zreteľné zadokumentovať a zabrániť, aby na trh Slovenskej republiky nevstupovali z ďalších krajín, aby to bolo priehľadné a jednoznačné pre každého, že chránime našich výrobcov. Myslím si, že tak, ako to poľnohospodári v úvode svojej petície deklarujú, že podporujú vstup do Európskej únie. Táto ich snaha asi vychádza z toho, že chcú mať istotu, že budú môcť obstáť a budú môcť mať rovnaké podmienky v Európskej únii aspoň tak ako okolité krajiny krajín V4, pretože budú pôsobiť na jednotnom trhu v jednotnej Európe.

  Ďakujem.

 • Otváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy. Predpokladám, že páni poslanci Hajduk a Hamerlik sú prihlásení ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Hajduk, máte slovo.

  A ešte uzatváram možnosť hlásiť sa ústne do rozpravy v tejto chvíli.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Aj keď naozaj táto problematika je v závere dnešného rokovania, ale ja ju považujem za vážnu a z toho dôvodu ma to aj motivovalo, aby som vystúpil. Členovia Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo sa intenzívne zaujímajú o rezort pôdohospodárstva a nie je nám ľahostajné, v akej situácii sa dnes nachádza. Zvlášť, keď sme v období pred vstupom do Európskej únie. Treba konštatovať, že nové vedenie ministerstva pôdohospodárstva prevzalo rezort v katastrofálnom stave. Vo všeobecnosti sa úspešne hodnotí naša pozícia vyplývajúca z vynegociovaných kvót pre jednotlivé komodity v závere roku 2002 na samite v Kodani. Jedným z dôležitých krokov je stanoviť výšku priamych platieb, jej dorovnanie z vlastného rozpočtu do výšky 55, 60 až 65 percent úrovne členských krajín Európskej únie. Som presvedčený, že vláda Slovenskej republiky nezostane iba pri východiskovej úrovni, čo deklarovala okolo 40 percent priamych platieb, ale bude akceptovať kompromisné riešenie, a to na úrovni okolitých štátov V4 Poľska, Českej republiky a Maďarska a, napokon, o tejto záležitosti nás aj pán minister predo mnou informoval. Totiž práve tieto krajiny sú našimi najbližšími obchodnými partnermi, ale aj silnými konkurentmi. Áno, aj Česká republika, aj Maďarsko majú podobnú štruktúru veľkovýroby ako Slovenská republiky. Naším úsilím je umiestniť naše produkty nielen v rámci Európskej únie a okolitých štátov, ale aj na trhoch tretích krajín.

  Agrosektor čelí v súčasnosti vážnej odbytovej kríze, ktorá je spôsobená predovšetkým nadprodukciou v Európe. Naše poľnohospodárske družstvá, agrárne obchodné spoločnosti, súkromne hospodáriaci roľníci a potravinári majú nižšiu subvenčnú podporu ako okolité krajiny, čo je prekážkou efektívnej intenzifikácie poľnohospodárstva a posilňovania jej konkurenčnej schopnosti. Treba však pomenovať aj nedostatky dovnútra agrosektora. Totiž nestačí iba zvyšovať dotácie, ale venovať aj náležitú pozornosť ich účelovému využitiu prostredníctvom dôsledného kontrolného systému.

  V programovom vyhlásení vlády sa uvádza: vláda bude podporovať a zvyšovať efektívnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva v súčinnosti s udržaním rozvoja vidieka a rozvojom ľudských aktivít. Tu je namieste, aby Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky urýchlene dobudovalo inštitúcie, ktoré podmieňujú transfer finančných zdrojov z Európskej únie, a to jednotnú platobnú agentúru a kontrolný systém AJAX. Som rád, že nové vedenie ministerstva pôdohospodárstva uplatňuje transparentný prístup pri zverejňovaní pravidiel na poskytovanie dotácií.

  Napokon stretol som sa v regiónoch, že ministerstvo pôdohospodárstva vykonáva vysvetľujúcu kampaň o čerpaní fondov Európskej únie, o ktoré je medzi poľnohospodármi veľký záujem.

  Osobitnú pozornosť si vyžaduje vytvoriť ochranné mechanizmy pred dovozom zo susedných štátov, ale aj z Číny. Ide o komunity za dumpingové ceny. Úplne odstrašujúcim prípadom bol dovoz veľkého množstva ton čínskej hydiny, ktorá bola deklarovaná za cenu 6 Sk za kilogram. To jednoducho kládlo hydinárov na lopatky v priebehu prvých mesiacov tohto roka. Obdobne pri bravčovom mäse z Čiech, ale aj českej múke za 6,80 Kč. V súvislosti s dovozom zahraničného mäsa klesá u nás, pochopiteľne, aj produkcia kŕmnych zmesí a obilnín. Týchto zložitostí, napokon, v agrosektore je podstatne viac, nemôžem však pochopiť skutočnosť, že aj v takomto podkapitalizovanom sektore ministerstva pôdohospodárstva na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky sa z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zablokovalo 184 miliónov pre investičnú akciu trnavskej automobilky.

  Zároveň vás panie poslankyne a páni poslanci prosím o podporu návrhu uznesenia v znení doplnkov a zmien, ktoré odporúčal Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a v tejto súvislosti predkladám aj pozmeňujúci návrh. Je k uzneseniu, máte ho pred sebou na stole, je to v časti B bod 2, ktorý znie: Zabezpečiť pre potreby intervenčnej poľnohospodárskej agentúry zdroje vo výške 800 miliónov Sk, z toho 250 miliónov z mimorozpočtových zdrojov. Krátke zdôvodnenie: Prakticky pán minister hovoril o 500 miliónoch z kapitoly ministerstva pôdohospodárstva a myslím tých 250 miliónov na rezervný fond Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa prakticky zo zákona vyvíja, samozrejme, sú to poplatky, ktoré sa jednoducho majú vrátiť do tohto sektora. Preto poprosím o podporu tohto môjho pozmeňujúceho návrhu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Hamerlik.

 • Ďakujem za slovo. Milé dámy, vážené páni, vidím, že už by každý išiel rád domov, ale pár slov mi ešte dovoľte. Vieme, že súčasnú situáciu v agrárnom rezorte výrazne komplikujú problémy na trhu s agrokomoditami, najmä trh s bravčovým mäsom, hydinou, kravským mliekom a potravinárskym obilím, najmä pšenicou. Jedným z rozhodujúcich faktorov je pritom liberalizácia obchodu v súvislosti s pripravovaným vstupom Slovenska do Európskej únie. Nielen krajiny Európskej únie, ale aj okolité štáty krajín V4 dávajú na poľnohospodárske produkty pomerne vysoké dotácie, čo je jeden z vážnych problémov, ktorý sa u nás dostatočne nerieši. Treba tiež pripomenúť, že roľníci v týchto krajinách dostávajú dokonca oveľa väčšie dotácie na hektár poľnohospodárskej pôdy ako roľníci u nás. Tieto, ale aj mnohé ďalšie problémy majú vážny dopad na ekonomiku v agrárnom sektore. Objavujú sa dokonca obavy o prežitie poľnohospodárstva. Je preto, myslím si, našou povinnosťou tento stav odvrátiť. Posilňujú sa obavy, že dohodnuté kvóty a najmä schválené rámce dotačnej politiky na rokovaniach s Európskou úniou sa nenaplnia. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje v časti B číslo 1 podpora financovania z vlastných zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  Vo východiskách štátneho rozpočtu na rok 2004 sa ráta s doplnením úrovne priamych platieb iba do výšky 40 percent z celkovej možnej úrovne 55 percent. Znamená to nižšiu konkurencieschopnosť nielen na trhu Európskej únie, ale najmä voči krajinám Vyšehradskej štvorky minimálne o 15 percent. V ďalších rokoch vláda predpokladá doplnenie priamych platieb iba na úroveň 45, respektíve 50 percent namiesto dohodnutých 60, respektíve 65 percent. Týmto krokom sa zároveň znemožní v nasledujúcich rokoch navýšenie prostriedkov na úroveň krajín V4, keďže úroveň priamych platieb sa môže medzirezortne zvýšiť iba o 5 percent.

  Rád by som na záver svojho vystúpenia zdôraznil jeden fakt, že ide o ministerstvo pôdohospodárstva, a nie ministerstvo poľnohospodárstva, totižto pôdohospodárstvo zahrňuje v sebe okrem iného aj rozvoj vidieka, kde ide o zveľaďovanie dediny, rozvoj tradičných remesiel, zvyšovanie zamestnanosti na vidieku, krajinotvorba, prehlbovanie kultúry a vzdelanosti národa. Z takéhoto širokého pohľadu je potrebné vnímať zvyšovanie prostriedkov do agrosektora. Ak zohľadníme tieto a ešte mnohé iné argumenty, o ktorých pre krátkosť času nechcem hovoriť, je nepochybné, že predložený návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky s prípadnými pozmeňujúcimi návrhmi je potrebné a žiaduce schváliť.

  Pekne vám ďakujem.

 • Ešte sa prihlásil pôvodne do rozpravy ústne pán Karlin, neviem teraz, či stiahol svoje vystúpenie.

  Pán Karlin, faktická poznámka.

 • Pardon, budem stručný, lebo vidím, že ľudia sa ponáhľajú, ale mám z toho taký dojem, že mi to pripomína Krylovovu bájku Sviňa pod dubom, ktorá žalude len zbierala a potom korene podrývala a nevedela, skadiaľ žalude padajú na zem. Takže bol by som rád, keby sa primeraná pozornosť venovala tejto problematike, lebo keď korene odtrhnete, tak potom chlieb, svoj chlieb nebudete jesť. Takže budeme odkázaní skutočne na dovoz vo všetkom. Takže prosím ctenú snemovňu, aby ste primeraným spôsobom reagovali na takúto vážnu situáciu. Vyše 101-tisíc ľudí sa podpísalo pod petíciu. Ja si myslím, že stav je taký vážny, a ak chcete aj svojho ministra podporiť, ktorý je váš koaličný, a ja mu fandím, tak prosím vás pekne, vytvorte mu priestor na prácu, hej. To nie je systémové riešenie, súhlasím s tým, čo sa teraz prijíma, ale tento stav je zúfalý, takže prosím vás, podporte to tak, ako to poľnohospodársky výbor pripravil.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Chcem sa spýtať, či sa chcete vyjadriť, pán poslanec Maxon, k rozprave?

 • Nie, ďakujem pekne, dúfam, že budem môcť po hlasovaní poďakovať tejto snemovni za poľnohospodárov.

 • Pristúpime teda k hlasovaniu.

  Prosím, pán poslanec, uveďte hlasovanie o návrhu uznesenia.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, budeme hlasovať najskôr o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu na uznesenie v poradí, ako boli predložené. Ako prvý som predložil ja pozmeňujúci návrh, aby v časti B bod 2 znel: Zabezpečiť pre potreby intervenčnej poľnohospodárskej agentúry zdroje vo výške 800 miliónov Sk (184 miliónov Sk zrušením viazania rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a 250 miliónov z rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu).

  Prosím, pani podpredsedníčka, dajte o tomto návrhu hlasovať

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ako bol prednesený.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 106 poslancov (potlesk), za návrh 58, proti 27, zdržalo sa 21.

  Konštatujem, že sme tento návrh prijali.

  Pokračujte, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. V časti B v bode 3a sa vypúšťa koniec vety: Osobitne z Čínskej ľudovej republiky.

  Pani podpredsedníčka, nech sa páči, môžete dať hlasovať. Je to legislatívnotechnické spresnenie, a to osobitne Čínskej ľudovej republiky je tam nadbytočné.

 • Reakcie a smiech z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 104 poslancov, za návrh 101, zdržali sa 3.

  Aj tento návrh sme schválili.

 • Posledný môj pozmeňujúci návrh v časti B bod 5 bude znieť: Prostredníctvom štátnej veterinárnej správy a ÚKSÚP-u a dôsledne aplikovať fytosanitárne a zooveterinárne opatrenia na úrovni štandardu EÚ. Je to omnoho presnejšia formulácia a bezkonfliktná, ako bolo pôvodne navrhnuté, takže odporúčam hlasovať za.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 108 poslancov, za návrh 108 poslancov.

 • Ďakujem pekne. Ďalší pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Hajduk, ale vzhľadom na to, že prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil so skupinou 15 poslancov ja, tak jeho návrh je bezpredmetný.

  Dámy a páni, teraz budeme hlasovať o časti B, tak ako som hovoril, o jednotlivých bodoch časti B osobitne.

  Dajte, prosím, hlasovať, pani podpredsedníčka, o bode č. 1 časti B.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 107 poslancov, za návrh 77, proti 14, zdržalo 15, nehlasoval 1.

  Aj tento návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne. O bodoch 2 a 3a sme už hlasovali prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, budeme teraz hlasovať o bode 3b - preveriť systém automatických licencií na dovoz hydiny a počet dovozných subjektov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 107 poslancov, za návrh 102, proti 3, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • Teraz budeme hlasovať v časti B o bode č. 4.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 107 poslancov. Za návrh hlasovali všetci poslanci.

  Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.

 • O bode 5 sme už hlasovali prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, budeme teda hlasovať o bode č. 6 návrhu na uznesenie.

  Pani podpredsedníčka, dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 106 poslancov, za návrh 79, proti 1, zdržalo 24, nehlasovali 2.

  Schválili sme tento bod.

 • Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o poslednom bode č. 7 návrhu na uznesenie.

  Pani podpredsedníčka, dajte, prosím, o bode 7 hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 108 poslancov, za návrh 42, proti 21, zdržalo sa 43, nehlasovali 2.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. Hlasovali sme osobitne o všetkých bodoch návrhu na uznesenie aj o pozmeňujúcich návrhoch.

  Pani podpredsedníčka, dajte, prosím, teraz hlasovať o návrhu na uznesenie ako o celku.

  Ďakujem pekne.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 107 poslancov, za návrh 83, zdržali sa 20 a nehlasovali 4.

 • Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

 • Dámy a páni, v mene pôdohospodárskeho výboru vám úprimne ďakujem.

 • Skončili sme posledný bod rokovania.

  Končím rokovanie 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlasujem 11. schôdzu za skončenú.

  Ešte oznamy, pán poslanec Banáš.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás z poverenia predsedu Národnej rady pána Hrušovského informoval, že 8. mája v Nových Zámkoch sa v rámci kampane vstupu do Európskej únie koná celodenná akcia, na ktorej odpoludnia o 15.00 hodine bude aj futbalový zápas Politici verzus diplomati. Srdečne vás pozývam.

 • Rokovanie 11. schôdze NR SR sa skončilo o 14.36 hodine.