• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram štvrtý rokovací deň 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Andrassy, pani poslankyňa Dubovská, pán poslanec Engliš, pán poslanec Kalman, pán poslanec Kozlík, pán poslanec Maňka, pán poslanec Presperín a pán poslanec Volf. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  posledným bodom programu 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 76. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 55.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec Víťazoslav Moric.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady vám predkladám poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

  V prvej časti návrh zákona upravuje doterajší zákon tak, aby Armáda Slovenskej republiky bola rozpočtovou organizáciou. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že doteraz neexistuje právna subjektivita Armády Slovenskej republiky a táto skutočnosť robí v praxi veľké problémy nielen z hľadiska financovania a rozpočtovania armády, t. j. z hľadiska sprehľadnenia finančných tokov a čerpania výdavkov zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky v prospech armády, problémy vznikajú aj z hľadiska uzatvárania zmluvných vzťahov s vonkajšími subjektmi, to znamená s právnickými a fyzickými osobami.

  Dôležitým doplnením návrhu zákona je ustanovenie o vymenovaní a odvolaní náčelníka Generálneho štábu, ktoré bolo nedopatrením pri poslednom prerokovaní novely tohto zákona vypustené. Navrhované znenie vytvára súlad s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 4/1997. Táto novela bola predložená už v minulom funkčnom období parlamentu, bohužiaľ, bola stiahnutá pre údajnú krátkosť času. Keby bola platila, nebolo by došlo k takým rozporom pri vymenúvaní náčelníka Generálneho štábu.

  Navrhované zmeny a doplnky v druhej časti sa týkajú novelizácie zákona o vojenskej službe a majú spresniť pojem nadriadeného vojaka tak, aby z hľadiska potrieb Armády Slovenskej republiky mal na určených miestach postavenie nadriadeného aj občan, ktorý nie je vojakom. Ďalšie navrhované ustanovenia majú normatívne doriešiť napríklad výkon činnosti vojenských duchovných, ktorí podľa platného znenia zákona nemôžu vykonávať náboženské obrady v čase zamestnania. Tak to je doteraz, bohužiaľ, na toto sa nemyslelo a táto novela, ak bude prijatá, to vyrieši. Rieši tiež trvanie zaradenia profesionálneho vojaka do personálnej zálohy v čase prepustenia zo služobného pomeru a plnenie jeho povinností v tomto čase, vymedzenie subjektívnej a objektívnej lehoty rozhodujúcej pri prepúšťaní profesionálneho vojaka zo služobného pomeru. Spresňujú sa tu tiež podmienky nástupu na výkon profesionálnej služby, zotrvania v nej a výšky náhrady nákladov na zvýšenie kvalifikácie za čas výkonu profesionálnej služby.

  Pre vznik nároku na dovolenku sa navrhuje považovať aj čas hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov, to znamená podľa zákona číslo 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona číslo 47/1991 Zb. a zákona číslo 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. Do inštitútu služobnej cesty sa navrhuje zaradenie preventívnej rehabilitácie. Zvyšovanie kvalifikácie by nemalo byť obmedzené ustanovením o dvojročnom trvaní služobného pomeru.

  V doterajšom znení absentuje právna úprava o poskytovaní študijného voľna. Z tohto dôvodu je potrebné splnomocňovať ustanovenie pre ministerstvo o zvyšovaní kvalifikácie a rozšíriť o podrobnosti o poskytovaní študijného voľna. Poskytovanie preventívnej rehabilitácie sa navrhuje podmieniť žiadosťou profesionálneho vojaka.

  Ďalšie úpravy sú len legislatívnotechnického charakteru a ich zmenou sa dosiahne skĺbenie, resp. vzájomné prepojenie medzi jednotlivými ustanoveniami zákona o vojenskej službe. V súvislosti s návrhom novely zákona o peňažných náležitostiach vojakov sa navrhuje zosúladenie so zákonmi o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže úpravou započítania období zamestnania a praxe do času služby na účely poskytovania prídavku za výsluhu rokov. Táto úprava umožňuje rehabilitovaným a následne reaktivovaným vojakom započítať do času služby aj obdobie, počas ktorého v dôsledku diskriminačných právnych úkonov museli vykonávať činnosť mimo služobného pomeru.

  V tejto súvislosti treba mať na zreteli, že v súčasnosti je v Armáde Slovenskej republiky niekoľko desiatok profesionálnych vojakov, ktorí boli rehabilitovaní podľa zákonov o súdnej alebo mimosúdnej rehabilitácii. Týmto sa podľa § 76 zákona číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov sa im poskytuje doplatok k služobnému príjmu vo výške rozdielu medzi súčtom tarifného platu a jeho zvýšenia o 25 % podľa doterajších predpisov a súčtom funkčného platu a prídavku za výsluhu rokov podľa citovaného zákona.

  Rozšírením období, ktoré sa započítajú do času služby na účely poskytovania prídavku za výsluhu rokov, nedôjde k uplatňovaniu ďalších požiadaviek na štátny rozpočet, pretože porovnateľná výška prostriedkov, ktoré sa tohto času poskytujú vo forme doplnku, bude použitá vo forme prídavku za výsluhu rokov.

  Čo sa týka prijatia alebo neprijatia tejto novely zákona, tak hovoril som s pracovníkmi ministerstva obrany aj s pánom ministrom, ktorí mi oznámili, že sa pripravuje rozsiahla novelizácia týchto zákonov. Apelujem na vaše svedomie, že takáto novelizácia alebo takéto rozsiahle úpravy trvajú vždy dosť dlho a zákony sa majú robiť pre ľudí. Úpravami, ktoré predkladáme, sa vo veľmi krátkom čase dosiahne to, čo požadujú naši vojaci.

  Ešte by som vás chcel upozorniť, pán predseda Národnej rady, aby ste požiadali predsedu vlády, aby v listoch, ktoré vám píše a dáva na vedomie, neskomoľoval mená poslancov. Lebo je možné skomoliť každé meno, aj meno pána predsedu vlády, ktorý je pod tým podpísaný. Každý si ctí svoje meno, a preto to treba dodržiavať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie návrhu zákona. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo predsedovi navrhnutého gestorského výboru pre obranu a bezpečnosť Vladimírovi Palkovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil pri prvom čítaní k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky, zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Na úvod vás chcem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. novembra 1998, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočnilo prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Domnievam sa však, že predložený návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona nie je podávaný tým najvhodnejším spôsobom, i keď obsahuje veci, s ktorými osobne súhlasím. Domnievam sa, že tieto zmeny by mali byť vykonávané z tých ministerstiev, ktoré nesú zodpovednosť za stav v danom rezorte. Ako vo svojom stanovisku uvádza vláda Slovenskej republiky, skutočne sú pripravované rozsiahle novelizácie aj týchto zákonov a v nich budú zahrnuté aj niektoré návrhy z predmetného poslaneckého návrhu. Preto vláda s návrhom skupiny poslancov nesúhlasí.

  Na základe tohto stanoviska vlády aj ja, pán predseda, v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) odporúčam Národnej rade prijať uznesenie, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu výborov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Tuchyňa, ďalej pán poslanec Sitek. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a otváram rozpravu k tomuto bodu.

  Pán poslanec Tuchyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predložený návrh skupiny poslancov rieši niektoré súčasné nedostatky platných zákonov. Treba oceniť úsilie poslancov o spracovanie návrhu novely a riešenia aktuálnych problémov, a nie tak, ako sme častokrát svedkami, z podnetu, alebo tak, že sa návrhy spracujú na ministerstvách a potom ich poslanci predkladajú. Tento prípad nie je taký. Poznám však zámery ministerstva obrany v oblasti legislatívy. Vo štvrtok minulý týždeň boli v kolégiu ministra prerokované novely zákonov číslo 370, 380 i 114, teda budú tieto návrhy v krátkom čase postúpené do Národnej rady.

  Zákony, ktoré sú predložené ako návrhy noviel, však potrebujú skutočne širšiu novelu. Zákon číslo 3 nielen to, čo je navrhnuté, ale aj to, aby Generálny štáb sa stal súčasťou ministerstva obrany, aby mohol vykonávať niektoré úlohy špecializovanej štátnej správy, čo bude mať za následok efektívnejšie fungovanie orgánov štátnej správy v tejto v oblasti a vôbec zefektívnenie súčasných štruktúr ministerstva obrany a Generálneho štábu.

  Schválili sme programové vyhlásenie vlády. Aby mohlo byť naplnené, treba do zákona zakotviť, že Armáda Slovenskej republiky sa skladá z pozemných síl, vzdušných síl, teritoriálnych síl, nie tak, ako je doteraz, z pozemného vojska a letectva. Zákon číslo 380 potrebuje skutočne novelizovať ďalšie oblasti predovšetkým vzhľadom na nastupujúcu profesionalizáciu, pretože potom v takom znení, ako je teraz alebo i v predkladanej novele, sa jednoducho s profesionálizáciou nepohneme. Potrebuje riešiť vrcholový manažment brigád, pretože podľa súčasne platného zákona velitelia brigád sú zaradení v nižších platových triedach, ako sú ich podriadení.

  Dokonca sa stáva, že zákon číslo 370, musím to povedať verejne, je vedome porušovaný, pretože podľa § 15 sú dôstojníci po skončení vojenských škôl zaraďovaní do funkcií, kde sú plánované podstatne a podstatne vyššie hodnosti. Uvediem to na príklade ekonomickej služby, kde najnižšou hodnosťou je major zdravotníckej služby, kde v brigádach sú podplukovníci, ale dôstojníci po skončení škôl skončia ako poručíci, a podľa zákona jednoducho by mali byť prepustení, lebo niet pre nich miesta.

  Nieže by som bol proti poslaneckému návrhu, ale domnievam sa, že by sa parlament nemal v krátkom čase zaoberať jednými a tými istými novelami zákonov.

  Odporúčam spojiť prerokúvanie týchto noviel, a preto, pán predseda, dávam procedurálny návrh podľa § 83 rokovacieho poriadku ods. 1 odložiť a rokovať o tejto novele zákona naraz po predložení vládnych návrhov zákonov. Závisí od nás, aby sme novelizovali zákony tak, aby čo najviac vyhovovali tým, ktorí sa nimi musia riadiť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Sitek, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pán poslanec Moric, ktorý je spolupredkladateľom tohto zákona, vlastne podrobne zdôvodnil všetko, čo novely týchto zákonov obsahujú.

  Chcel by som len zvýrazniť to, že vlastne zákon číslo 3/1993 Z. z. o armáde potvrdzuje nález Ústavného súdu. Dobre viete, aké problémy vznikli pri vymenúvaní nového náčelníka Generálneho štábu, v čom sa vlastne dodnes všetci experti právne rozchádzajú. Aj na ministerstve obrany majú na to v podstate rôzne názory. Jedni hovoria, že je to v súlade so zákonom, druhí hovoria, že to nie je v súlade so zákonom. Čiže vlastne táto novela presne definuje, kto má vymenúvať náčelníka Generálneho štábu, to znamená, náčelníka Generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.

  Takisto v zákone číslo 3 o armáde je posilnenie Armády Slovenskej republiky, kde aj keď je od 1. 1. 1997 samostatná rozpočtová organizácia v rámci ministerstva obrany, ale je to posilnenie armády, aby to bolo definované zákonom, kde štatutárom je náčelník Generálneho štábu so sídlom v Trenčíne.

  Čo sa týka ďalších dvoch noviel, to znamená zákona číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákona číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, treba si uvedomiť, že vlastne tieto zákony, ktoré dlhodobo tvorila skupina odborníkov na ministerstve obrany, vlastne nahradzovali zákony, teda zákon o služobných pomeroch vojakov, ktorý bol vlastne 50 rokov starý.

  Zákon číslo 370 obsahuje veľa paragrafov z hľadiska priebehu definície vojaka profesionála, kde vlastne definuje priebeh služby tohto vojaka profesionála. A preto, keď sa tento zákon uviedol do života, tak sa vlastne zistilo, že obsahuje niektoré paragrafy, ktoré nevysvetľujú presne túto definíciu zákona, a zabudlo sa na niektorých vojakov, tak ako to už hovoril pán poslanec Moric, aby sa im započítavali odpracované roky do dôchodkového zabezpečenia. Je to veľmi aktuálny prípad vzhľadom na to, že i dnes máme približne vyše stovky vojakov, ktorí majú veľmi pokročilý vek, a nevieme, či budú čakať na novelizáciu zákona, tak ako to povedal pán poslanec Tuchyňa.

  Myslím si, že je veľmi dôležité z hľadiska života vojsk prijať tieto novely. Nie je podstatné, či vláda pripravuje alebo ministerstvo obrany pripravuje novelizáciu zákonov. Však potom môžu vypustiť tieto novely, ktoré sa prijmú a v podstate v priebehu ďalšieho života vojsk možno tieto zákony, ktoré sú prijaté, budú potrebovať ďalšie zmeny.

  Chcel by som vás poprosiť, aby ste tieto zmeny podporili, lebo sú veľmi dôležité a Armáda Slovenskej republiky na ne čaká.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Moric?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážení kolegovia,

  toto nie je zákon o politike. Tu by sa nemala líšiť opozícia, koalícia. To, čo hovoril môj kolega spolupredkladateľ tohto zákona pán poslanec Sitek, chcel by som len zdôrazniť, že napríklad podľa zákona číslo 370 § 6 ods. 6 sa vojaci môžu napríklad zúčastňovať na náboženských obradoch len mimo času zamestnania. Tento zákon, táto novela hovorí, že s výnimkou vojenských duchovných, pretože doteraz ani vojenskí duchovní si nemôžu vlastne vykonávať svoju činnosť. Nehovoriac o odškodnení, o ktorom hovoril pán minister Sitek.

  Chcel by som apelovať na to, čo povedal môj ctený kolega pán poslanec Tuchyňa. Zopakujem to. On hovorí, že parlament by sa nemal zaoberať v krátkom čase tými istými novelami zákonov. Čo je krátky čas? Pre tých, ktorí majú byť odškodnení, je možno krátky čas priveľmi krátky, pretože sú to všetko starí ľudia. Apelujem na vás, že akékoľvek zlepšenie týchto zákonov naozaj vo veľmi krátkom čase prispeje, dá sa povedať, k určitej pohode medzi občanmi tohto štátu - a robíme zákony pre občanov. Takže by som vás chcel požiadať, aby sme si pri tomto vojenskom zákone, pretože Armáda Slovenskej republiky je tu pre nás všetkých, vyzliekli stranícke tričká a aby sme sa správali ako poslanci.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Moricovi.

  Žiada si k rozprave zaujať stanovisko spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajcu, aby návrh uviedol. Prosím, pán spravodajca, uveďte návrh na hlasovanie podľa § 73 ods. 3 zákona.

 • Vážený pán predseda,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) prijať uznesenie, že Národná rada Slovenskej republiky nebude pokračovať v rokovaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky, zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán spravodajca.

 • Šum v sále.

 • Pán poslanec, vy ste dali ten istý návrh, čo pán spravodajca. To znamená nepokračovať v rokovaní, tak nevidím dôvod, aby sme....

 • Hlas z pléna.

 • Ruším hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec Tuchyňa má procedurálny návrh.

 • Predložil som procedurálny návrh, aby sme podľa § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku odložili rokovanie o poslaneckom návrhu a rokovali naraz po predložení vládnych návrhov zákonov.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v úvodnom vystúpení spravodajcu k predmetnému návrhu ako prvý vystúpil pán spravodajca Palko. Navrhol, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. Preto dávame hlasovať o tomto prvom návrhu. Pán poslanec vystúpil až v rozprave ako druhý. Čiže hlasujeme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Palko.

  Prezentujme sa a hlasujeme o návrhu pána poslanca Palka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady.

  Tým sme program 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem za účasť a vyhlasujem 8. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

 • Rokovanie 8. schôdze NR SR sa skončilo o 9.30 hodine.