• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram tretí rokovací deň 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo páni poslanci: pán poslanec Ambróš, pani poslankyňa Dubovská, pán poslanec Engliš, pán poslanec Hoffmann, pán poslanec Kalman, pán poslanec Kozlík, pán poslanec Maňka, pán poslanec Presperín, pán poslanec Schuster a pán poslanec Volf.

 • Ruch v rokovacej miestnosti.

 • Prosím o pokoj v rokovacej miestnosti.

  V rokovaní prerušenej 8. schôdze Národnej rady pokračujeme

  informáciou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o možnosti pokračovania vysielaní priamych prenosov Slovenskej televízie zo schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím predsedu Národnej rady pána Jozefa Migaša, aby podal informáciu.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otázkou priamych prenosov som sa vecne zaoberal, tak ako to bolo požadované zo strany vás poslankýň a poslancov, ale aj zo strany verejnosti a médií.

  Porada predsedu Národnej rady v decembri sa touto otázkou zaoberala a prišla k jednoznačnému záveru, že Národná rada Slovenskej republiky nemá námietky voči vysielaniu prenosov z rokovaní Národnej rady. Práve naopak, sme zainteresovaní na týchto priamych prenosoch, ale je v kompetencii Slovenskej televízie rozhodnúť, akým spôsobom vysielanie zabezpečí.

  V decembri sa takisto Rada Slovenskej televízie zaoberala touto otázkou na základe našej požiadavky a prijala k tomu uznesenie číslo 21 zo 14. 12. 1998, kde sa hovorí: "Rada Slovenskej televízie vo väzbe na návrh riešenia predloženého ústredným riaditeľom Slovenskej televízie odporúča zrušiť priame prenosy z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a vysielať ich zo záznamu, bez strihu, len s odstránením prestávok ešte v ten deň na záver vysielania STV 2. V prípade dôležitých vnútropolitických udalostí prioritného významu rada navrhuje zaradiť do vysielania Slovenskej televízie priamy neskrátený prenos zo zasadnutia parlamentu."

  Touto otázkou sa zaoberal aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá 13. januára 1999. Prijal nasledujúce uznesenie:

  a) odporúča Rade Slovenskej televízie a ústrednému riaditeľovi Slovenskej televízie, aby zvážili možnosť pokračovať v priamych prenosoch Slovenskej televízie zo zasadnutí Národnej rady,

  b) aby podložili technicko-ekonomickými požiadavkami a reálnymi nákladmi zabezpečenie vysielania priamych prenosov,

  c) uložil podpredsedovi výboru ma o tejto veci informovať.

  Na základe toho bolo spracované stanovisko vedenia televízie k návrhu na zabezpečenie priamych prenosov zo zasadnutí Národnej rady v roku 1999.

  V tomto uznesení sa hovorí:

  1. Jeden deň vysielania priameho prenosu z Národnej rady Slovenskej republiky predstavuje náklady cca 560 tis. Sk. Pri predpokladanom trvaní jedného zasadnutia 5 dní tvorí sumárny náklad 2 800 tisíc Sk. Pri predpokladaných 12 zasadnutiach Národnej rady Slovenskej republiky tvoria náklady na jeden rok spolu 33 600 tisíc Sk.

  2. Zavedenie vysielania priamych prenosov zo zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky by popri vyčíslených aproximatívnych finančných stratách zároveň znamenalo závažné narušenie vysielacej štruktúry programu STV 2, a tým i zníženie dôveryhodnosti inštitúcie u diváka. Konkrétne by tento krok spôsobil výrazné zredukovanie vysielania rôznych druhov a žánrov programu STV 2, predovšetkým však regionálneho vysielania, vzdelávacích cyklov, večerníčkov pre deti a ďalších dôležitých publicistických relácií, obľúbených denných seriálov a športového vysielania v najsledovanejšom čase.

  V prípade športového vysielania zároveň dôjde k závažnému narušeniu zmluvných vzťahov Slovenskej televízie s partnermi poskytujúcimi práva na vysielanie doma i v zahraničí, k zníženiu kreditu a ďalšiemu poklesu záujmu o Slovenskú televíziu.

  Vyčíslenie strát za dlhodobo zazmluvnené športové prenosy 12 miliónov Sk, poplatky za vysielacie práva - hokej, futbal, 10 800 tisíc Sk strata výnosov zo sponzoringu, čiže spolu 22 800 tisíc Sk. Naplnenie tejto žánrovej palety je jedným z významných atribútov verejnoprávnosti Slovenskej televízie a vytvára nevyhnutný priestor na naplnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Slovenskej televízii.

  3. Na základe denného kontinuálneho výskumu možno konštatovať, že priemerná sledovanosť priamych prenosov zo zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky vykazovala 0,66 %, najnižšia 0,0 %, najvyššia 2,19 %. Vysielanie záznamu zasadnutí nenarušuje ich integritu a nespochybňuje verejnoprávnosť Slovenskej televízie, pretože táto do záznamu nezasahuje, vystriháva iba prestávky v rokovaní.

  4. Slovenská televízia je, prirodzene, pripravená v prípade požiadavky Národnej rady pri prerokúvaní mimoriadne závažných a dôležitých zákonov operatívne zabezpečiť aj vysielanie priamych prenosov.

  Vychádzajúc z podkladov predložených vedením televízie, Radou Slovenskej televízie, Výborom Národnej rady pre kultúru a médiá som dospel k nasledujúcim záverom:

  1. Národná rada Slovenskej republiky má, prirodzene, záujem na vysielaní priamych prenosov zo zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. Neexistuje právna úprava, ktorá by umožnila donútiť Slovenskú televíziu priame prenosy vysielať.

  3. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. d) rokovacieho poriadku môže prerokovať uznesenie číslo 18 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá z 13. 1. 1999.

  4. Na Radu Slovenskej televízie možno vplývať len nepriamo, aby Slovenská televízia zabezpečila povinnosti, ktoré sú jej uložené zákonom číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v § 3 ods. 2 - spravodajské a publicistické programy Slovenskej televízie zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti a § 6 písm. d) - Slovenská televízia uskutočňuje prenosy z verejných štátnopolitických a spoločenských udalostí.

  Preto nebude porušením práva, ak by Národná rada Slovenskej republiky prijala odporúčania pre Radu Slovenskej televízie, aby opätovne prerokovala možnosť vysielania priamych prenosov zo zasadnutí Národnej rady s tým, že bude nevyhnutné zabezpečiť ich finančné krytie cez štátny rozpočet. Na základe toho odporúčam prijať nasledujúce uznesenie k tomuto bodu programu:

  A. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o možnosti pokračovania vysielaní priamych prenosov Slovenskej televízie zo schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky,

  B. odporúča Rade Slovenskej televízie a ústrednému riaditeľovi, aby opätovne zvážili možnosť pokračovať v priamych prenosoch Slovenskej televízie zo schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.

  Toľko moja informácia. Ďakujem.

 • Ďakujem pánu predsedovi Národnej rady Jozefovi Migašovi za informáciu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nik. Preto sa pýtam, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Nie je to tak, uzatváram možnosť podania ďalších prihlášok.

 • Hlasy z pléna.

 • Páni, pýtal som sa, kto sa hlási. Svetelná tabuľa bola prázdna v čase, keď som uzatváral rozpravu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Opätovné hlasy v sále.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, skutočne v čase, keď som sa pýtal a uzatváral som rozpravu, nebol nikto na svetelnej tabuli prihlásený. Nebol.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán predseda Národnej rady predniesol informáciu a zároveň navrhol uznesenie, ktoré odporúča, aby Národná rada prijala k tomuto bodu uznesenie Národnej rady, ktoré odporučil pán predseda prijať, a je nasledujúceho znenia:

  "A. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o možnosti vysielaní priamych prenosov Slovenskej televízie zo schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky,

  B. odporúča Rade Slovenskej televízie a ústrednému riaditeľovi, aby opätovne zvážili možnosť pokračovať v priamych prenosoch Slovenskej televízie zo schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky."

  Počuli ste návrh na uznesenie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada návrh tohto uznesenia schválila.

 • Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 41 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 41a.

  Dávam slovo poslancovi Robertovi Ficovi a prosím ho, aby návrh zákona odôvodnil.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy a páni,

  v druhom čítaní predkladám návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení Trestný zákon. Ide naozaj o jednoduchú novelizáciu Trestného zákona, ktorej cieľom je, aby sme sa vrátili do právneho stavu pred rok 1995, keď sme zákonom číslo 102 vypustili z platného znenia Trestného zákona ustanovenia o trestnom čine podplácania, nepriameho úplatkárstva a o účinnej ľútosti spojenej s podplácaním a nepriamym úplatkárstvom. V roku 1995 sme takto zaviedli veľmi neštandardnú právnu úpravu, pretože sme nestíhali trestné činy podplácania a stíhali sme len trestné činy brania úplatkov.

  Cieľom tejto novelizácie v roku 1995 mala byť akási motivácia tých, ktorí v niektorých situáciách musia úplatky dať, oznamovať orgánom činným v trestnom konaní ľudí, verejných činiteľov a ďalšie osoby, ktoré žiadajú úplatky za vybavenie určitej veci všeobecného záujmu. Žiaľ, prax ukázala, že takáto právna úprava nie je dobrá, je neštandardná. Stačí, ak si otvoríme štatistické údaje z rokov 1995 až 1998 a zistíme, že po prijatí tejto kontroverznej novelizácie nám prudko poklesol počet právoplatne odsúdených osôb za trestný čin úplatkárstva.

  Ak v roku 1994, keď sme ešte mali v Trestnom zákone trestný čin podplácania, bolo právoplatne odsúdených za trestný čin úplatkárstva 30 osôb, v roku 1995, keď nadobudla účinnosť kontroverzná novelizácia, to bolo už iba 21 právoplatne odsúdených osôb, v roku 1996 len 13 osôb, v roku 1997 8 osôb a v roku 1998 to nebude ani 5 právoplatne odsúdených osôb za tento trestný čin.

  Rovnako experti z oblasti trestného práva tvrdia, že vypustením trestného činu podplácania sme stratili jeden z významných represívnych prostriedkov v boji proti korupcii. Preto účelom tohto návrhu zákona, ako som ho predložil, nie je nič iné, iba sa vrátiť do obdobia pred rok 1995 a vrátiť sa k právnej úprave, ktorá tu platí prakticky bez zmien od roku 1961, keď bol prijatý Trestný zákon.

 • Pán poslanec, prepáčte mi, prosím vás. Preruším vás.

  Kto má zapnutý mobilný telefón, prosím vás, vypnite ho, a keď nie, dám ho vyviesť službou z rokovacej miestnosti.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Toto je účel tejto novelizácie, ktorá v žiadnom prípade nie je účelová, nie je politicky motivovaná. Je to len žiadosť praxe, aby sme sa vrátili k tomu, čo bolo naozaj osvedčené.

  Návrh zákona bol prerokovaný v dvoch výboroch, a to v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre obranu a bezpečnosť. Musím povedať, že poslanci Národnej rady, ktorí boli prítomní na rokovaní o tomto návrhu, vyslovili návrhu zákona podporu a predovšetkým vyslovili pochopenie nevyhnutnosti návratu do právnej úpravy pred rok 1995. Rovnako pripomienky, ktoré spracovala legislatíva Národnej rady či legislatíva vlády, majú iba technický alebo legislatívnotechnický charakter, takže nie je problém tieto pripomienky schváliť a upraviť znenie zákona tak, aby bol naozaj dobrý a aby nespôsoboval žiadne ťažkosti.

  Vážené dámy a vážení páni, prosím vás, aby ste naozaj vypočuli hlas praxe, ľudí, ktorí bezprostredne pracujú s týmito trestnými činmi, ktorí vedia, akú úlohu zohráva trestný čin podplácania v boji proti korupcii, a aby sme prijali túto jednoduchú novelizáciu Trestného zákona. Ak ju prijmeme, Slovensko sa zaradí medzi krajiny, ktoré majú štandardnú právnu úpravu, teda krajiny, ktoré nielen stíhajú tých, ktorí berú úplatky, ale aj tých, ktorí úplatky dávajú. Prosím vás o podporu a dúfam, že tento zákon bez nejakých väčších ťažkostí a dlhších diskusií schválime v druhom a potom aj v treťom čítaní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Ivanovi Šimkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  Národná rada Slovenskej republiky prerokovala v prvom čítaní návrh na vydanie zákona 8. decembra 1998 a svojím uznesením číslo 87 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon (tlač číslo 41), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Tieto výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Gestorský výbor nedostal do dňa 13. januára 1999 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámené v súlade s § 75 ods. 2 a § 79 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor uznesením číslo 36 z 12. januára tohto roku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením číslo 12 zo 16. decembra minulého roku.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v spoločnej správe pod bodom III vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú uvedené v spoločnej správe. Myslím si, že ich netreba čítať. Ide o štyri pozmeňujúce návrhy. Ako povedal pán predkladateľ, všetky tieto návrhy majú legislatívnotechnický charakter a všetky štyri návrhy odporúča gestorský výbor schváliť a odporúča, aby sa o nich hlasovalo spoločne.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon (tlač 48), vyjadrených v ich uzneseniach neseniach uvedených v spoločnej správe pod bodom III a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona číslo 350/1996 Zb. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a tých, ktoré budú prednesené a schválené po rozprave, schváliť.

  Ďakujem pekne. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem poslancovi Šimkovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nik sa nechce prihlásiť. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy o tomto bode. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Fico? Nie. Ďakujem.

  Chce sa vyjadriť spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Áno.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom by sme pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, ale neboli žiadne. Čiže, budeme hlasovať len o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli v spoločnej správe.

  Prosím spoločného spravodajcu, aby hlasovanie uvádzal.

 • Pán predseda, tak ako som vo svojom úvodnom slove ako spravodajca uviedol, spoločná správa obsahuje štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré schválili výbory Národnej rady a ku ktorým gestorský výbor Národnej rady má svoje odporúčanie na schválenie. Navrhol som, aby sme o všetkých štyroch návrhoch zo spoločnej správy hlasovali spoločne. Nezaznel žiaden procedurálny návrh na to, aby sa hlasovalo oddelene, takže môžeme začať hlasovať o všetkých štyroch naraz.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov boli prijaté.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie prerokovania zákona v treťom čítaní, či ho podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku gestorský výbor splnomocňuje na podanie návrhu výboru, aby sa ihneď konalo tretie čítanie o tomto zákone.

 • Vážený pán predseda, gestorský výbor takéto odporúčanie schválil, ale vzhľadom na to, že z rozpravy nevzišli žiadne pozmeňujúce návrhy, myslím si, že aj bez uznesenia a bez návrhu môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Ďakujem.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto také návrhy? Nie, nemá. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

 • Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon.

 • Ďakujem všetkým pánom poslancom a paniam poslankyniam za podporu.

 • Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 76. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 55.

  Pretože tu nie je ani jeden z navrhovateľov, t. j. ani pán poslanec Moric, ani pán poslanec Sitek, vyhlasujem 10-minútovú prestávku a prosím predsedu klubu za SNS, aby pána Morica a pána Siteka našli, aby sme mohli rokovať o tomto bode programu, pretože tu nie je ani jeden navrhovateľ.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pretože sa ani po 10-minútovej prestávke nedostavili navrhovatelia, t. j. pán poslanec Moric alebo pán poslanec Sitek, strácajú poradie a budeme pokračovať v ďalšom bode rokovania Národnej rady.

  Ďalším bodom programu je druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k pristúpeniu Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísaného 18. augusta 1948.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 53. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 53a, súčasťou ktorej je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh vlády uvedie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Gabriel Palacka.

  Páni poslanci, pani poslankyne, prosím vás, aby ste sa upokojili, zaujali miesto v rokovacej miestnosti.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v mene vlády Slovenskej republiky predniesol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k pristúpeniu Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísaného 18. augusta 1948.

  Dohovor o režime plavby na Dunaji, nazývaný taktiež Belehradská konvencia, bol podpísaný, ako som uviedol, v roku 1948. Jeho ratifikácia bola ukončená 11. mája 1949, odkedy pracuje aj súčasná Dunajská komisia. Jej pôvodným sídlom bolo Rumunsko, v roku 1954 bolo preložené do Budapešti. Členskými krajinami sa stali Česko-Slovensko, Maďarsko, Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina a Rusko. Pristúpenie Rakúska bolo doriešené v roku 1960. Nemecko sa zúčastňovalo ako pozorovateľ formou účasti zástupcu Ministerstva dopravy Spolkovej republiky.

  Nová medzinárodnopolitická situácia a hospodárska situácia, ktorá vznikla v poslednom desaťročí v krajinách Podunajského regiónu, vyvolala aj potrebu zmeny tohto dohovoru. Bolo to vyvolané okrem iného aj zmenou štátoprávneho usporiadania viacerých účastníckych krajín. O Dodatkovom protokole sa viedol celý rad diplomatických rokovaní, ktorých účastníkom bola aj Slovenská republika.

  Návrhy na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru i k Protokolu spojeného s podpisom Dodatkového protokolu boli dňa 2. decembra 1997 prerokované na zasadnutí vlády. Uznesením číslo 867 z 2. decembra 1997 vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s podpísaním týchto protokolov. Odporučila prezidentovi Slovenskej republiky splnomocniť predstaviteľku Slovenska v Dunajskej komisii vtedajšiu veľvyslankyňu v Maďarsku na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru s výhradou ratifikácie a na podpis Protokolu spojeného s podpisom Dodatkového protokolu.

  Vláda poverila predsedu vlády predložiť Dodatkový protokol k Dohovoru o režime plavby na Dunaji po jeho podpísaní predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady. Mňa vláda poverila odôvodniť tento návrh na rokovaní Národnej rady.

  Dodatkový protokol k Dohovoru i Protokol spojený s podpisom Dodatkového protokolu boli podpísané 26. marca minulého roku v Budapešti splnomocnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. Po ukončení procesu ratifikácie vo všetkých zmluvných krajinách a predložení najmenej 8 ratifikačných listín krajine - depozitárovi nadobudne upravený Dohovor o režime plavby na Dunaji platnosť.

  V nadväznosti na uvedené skutočnosti prosím, vážené pani poslankyne, páni poslanci, o odsúhlasenie tohto návrhu vlády a vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím určeného spoločného spravodajcu výborov poslanca Lászlóa Hóku, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády a najmä o tom, či gestorský výbor svojím uznesením odporúča, alebo neodporúča Národnej rade vysloviť súhlas k pristúpeniu Slovenskej republiky k uvedenému Dodatkovému protokolu.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážená Národná rada,

  na základe § 80 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky som bol poverený predniesť vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k pristúpeniu Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísaného 18. augusta 1948, v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k pristúpeniu Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísaného 18. augusta 1948, v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh na vyslovenie súhlasu rozhodnutím číslo 54 z 27. novembra 1998 na prerokovanie do 8. januára 1999 Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s lehotou do 8. januára 1999 na prerokovanie a schválenie spoločnej správy výborov.

  Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač a gestorský výbor prerokoval a schválil v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov uznesením číslo 28 z 12. januára 1999.

  Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v časti I, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh 12. januára 1999 a uznesením číslo 10 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť s návrhom súhlas. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 12. januára 1999 a uznesením číslo 26 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s medzinárodnou dohodou súhlas.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 88 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s medzinárodnou zmluvou a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru. Súčasne výbor poveril uznesením číslo 26 z 12. januára 1999 spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a poveril ho oprávneniami podľa § 88 ods. 4.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa vyjadriť pán minister? Nie.

  Pán spravodajca? Nie.

  Podľa § 84 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu vlády.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) vyslovuje súhlas k pristúpeniu Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 67 poslancov. Je nás málo.

  Prosil by som pani poslankyne, pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti. Budeme hlasovať o Dodatkovom protokole k Dohovoru o režime plavby na Dunaji. Prosím vás, páni poslanci, pani poslankyne, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosím pani poslankyne a pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, aby sme mohli odhlasovať uznesenie Národnej rady.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Pán poslanec Harach - procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Kolegyne, kolegovia,

  v mene štyroch poslaneckých klubov - Slovenskej demokratickej koalície, Strany demokratickej ľavice, Strany občianskeho porozumenia a Strany maďarskej koalície - dávam návrh na zaradenie do programu materiálu, ktorý sme dostali ako tlač 122. Je to návrh na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže. Tento bod navrhujem zaradiť ako bod 8, to znamená za bod návrh na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže. Ide o dva materiály, ktoré obsahovo vecne spolu súvisia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Harach v mene štyroch poslaneckých klubov navrhol doplnenie programu pokračujúcej 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže, ktorý máte ako tlač 122. O tomto návrhu na zmenu programu dám hlasovať bez rozpravy.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili zmenu programu pokračujúcej 8. schôdze Národnej rady.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Návrh na vymenovanie generálneho prokurátora predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podala skupina poslancov Národnej rady v súlade s § 123 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady návrh pridelil ústavnoprávnemu výboru na zaujatie stanoviska. Návrh poslancov so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady ste dostali ako tlač 116.

  Dávam slovo predsedovi ústavnoprávneho výboru poslancovi Ladislavovi Oroszovi a prosím ho, aby podal Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vás z poverenia ústavnoprávneho výboru informoval o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a zároveň, aby som plnil funkciu spoločného spravodajcu výboru k tomuto bodu programu.

  Súčasný generálny prokurátor pán JUDr. Michal Vaľo, CSc., listom z 18. 12. 1998 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že sa vzdáva funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Tento list bol doručený predsedovi Národnej rady 18. decembra 1998.

  Na základe tohto listu podľa § 18 ods. 3 zákona o prokuratúre končí vykonávanie funkcie generálneho prokurátora pánu Michalovi Vaľovi 31. januára 1999. V súlade s § 123 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s článkom 2 ods. 1 volebného poriadku vydal predseda Národnej rady rozhodnutie číslo 96, v ktorom určil termín na podanie návrhov na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky do 8. 1. 1999 do 14.00 hodiny.

  V súlade s týmto rozhodnutím skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislav Orosz, Peter Weiss a Ľubomír Andrassy predložili návrh na vymenovanie pána Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Tento návrh bol podaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku, ako aj volebného poriadku o voľbe a odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Tento návrh prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 13. 1. 1999 a prijal k tomuto návrhu stanovisko. V stanovisku sa konštatuje, že návrh na vymenovanie Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky spĺňa všetky predpoklady uvedené v § 17 ods. 3 zákona číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a je podaný takisto v súlade s článkom 2 volebného poriadku na podávanie návrhov na vymenovanie a odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v bode B svojho stanoviska odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vymenovanie Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky schváliť.

  Vážený pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa nikto neprihlásil do rozpravy. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Pripomínam poslancom, že kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky Národná rada. Podľa § 123 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku navrhnutý je kandidát, ktorý získa vo voľbách v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

  Ďalej chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete alternatívu, za ktorú hlasujete, to znamená "za", "proti", "zdržiavam sa". Hlasovací lístok sa neopravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný, alebo ak pri mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či má ešte niekto z vás vykonať akt tajného hlasovania. Ak ste tak neurobili, nech sa páči.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, pán poslanec Antecký.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  na tajné hlasovanie o návrhu na vymenovanie Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 85 hlasovacích lístkov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky hlasovalo 84 poslancov, z ktorých 84 odovzdali hlasovacie lístky, teda nebol žiadny neplatný hlasovací lístok.

  Z 84 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri návrhu na vymenovanie Milana Hanzela hlasovalo za návrh 78 poslancov, proti návrhu hlasovali 3 poslanci, hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Podľa § 123 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vymenovanie generálneho prokurátora je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že návrh na vymenovanie Milana Hanzela za generálneho prokurátora Slovenskej republiky bol schválený.

 • Ďakujem poslancovi Anteckému za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Nech sa páči, pán poslanec Orosz.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi vysloviť v mene navrhovateľov poďakovanie za podporu návrhu pána Milana Hanzela.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pokračujeme ďalším bodom, ktorým je

  návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 108. Ďalej vám bol odovzdaný návrh na personálnu zmenu zástupcu zamestnancov v Predstavenstve Národného úradu práce ako tlač 108b.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister školstva Slovenskej republiky Milan Ftáčnik.

  Pán minister, prosím, aby ste uviedli návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  ospravedlňujem sa za neskorý príchod a budem sa snažiť napriek tomu dobre zastúpiť pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je služobne vzdialený mimo Bratislavy.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 23. decembra 1998 prerokovala a uznesením číslo 927 poverila ministra práce, sociálnych vecí a rodiny odôvodniť návrh vlády na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky citovaný návrh v zmysle § 8 ods. 1 a 2 zákona číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podľa § 8 ods. 1 tohto zákona je predstavenstvo najvyšším samosprávnym orgánom Národného úradu práce. Má 15 členov, z toho 5 zástupcov zamestnancov, 5 zástupcov zamestnávateľov a 5 zástupcov štátu. Predsedom predstavenstva a zároveň aj členom predstavenstva je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Podľa § 8 ods. 2 tohto zákona členov predstavenstva s výnimkou predsedu predstavenstva volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy predkladá reprezentatívna organizácia zamestnancov, reprezentatívna organizácia zamestnávateľov a vláda Slovenskej republiky. Vláda teda využila toto zákonné splnomocnenie a vzhľadom na zmeny zaradenia funkcionárov, ktorí zastupovali štát v Predstavenstve Národného úradu práce, nám navrhuje tých, ktorí sú uvedení v príslušnej tlači, odvolať a nahradiť ich návrhmi, na ktorých sa vláda jednomyseľne zhodla.

  Prosím vás, vážené pani poslankyne a páni poslanci, o podporu predloženého návrhu, ktorý bude znamenať účinnejšie fungovanie Predstavenstva Národného úradu práce.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz prosím poslanca Jozefa Krumpolca, aby podal informáciu o prerokovaní návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce (tlač 108).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 105 z 11. januára 1999 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na prerokovanie návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce (tlač 108). Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. - zákon o zamestnanosti v znení neskorších predpisov v § 8 stanovuje, že predstavenstvo je najvyšším samosprávnym orgánom Národného úradu práce. Má 15 členov, z toho 5 zástupcov zamestnancov, 5 členov zástupcov zamestnávateľov a 5 členov zástupcov štátu. Členov predstavenstva s výnimkou predsedu predstavenstva volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy predkladá reprezentatívna organizácia zamestnancov, reprezentatívna organizácia zamestnávateľov a vláda Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky predložila návrh na zmenu zástupcov štátu v Predstavenstve Národného úradu práce. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh vlády Slovenskej republiky dňa 14. januára 1999. Výbor konštatoval, že návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce bol predložený v súlade s § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložené návrhy na odvolanie zástupcov štátu, súhlasil s návrhmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať Mgr. Petra Bacigála, Ing. Petra Hrneka, CSc., Ing. Jaroslava Rolka a Ing. Michala Šperňáka z Predstavenstva Národného úradu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložené návrhy na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce, súhlasil s návrhmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť Ing. Štefana Lednára, Ing. Vojtecha Mozgaya, Ing. Miloša Nosála, CSc. a Ing. Jána Varjúa za členov Predstavenstva Národného úradu práce. Stručné charakteristiky jednotlivých kandidátov sú uvedené v tlači 108.

  Výbor ďalej odporúča Národnej rade:

  1. hlasovať o odvolaní členov v Predstavenstve Národného úradu práce verejne,

  2. hlasovať o voľbe členov Predstavenstva Národného úradu práce verejne.

  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie bol dňa 15. januára 1999 doručený list predsedu Konfederácie odborových zväzov Ivana Saktora o návrhu na personálnu zmenu zástupcov zamestnancov v Predstavenstve Národného úradu práce. Marián Mesiarik ako zástupca zamestnancov v Predstavenstve Národného úradu práce sa vzdal funkcie člena v súvislosti so zvolením za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky navrhuje do Predstavenstva Národného úradu práce zvoliť Juraja Blaháka za zástupcu zamestnancov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky dňa 18. januára 1999. Výbor konštatoval, že návrh bol predložený v súlade s § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh na odvolanie zástupcov zamestnancov, súhlasil s návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať Mariána Mesiarika z Predstavenstva Národného úradu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh na voľbu zástupcu zamestnancov, súhlasil s návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť Juraja Blaháka za člena Predstavenstva Národného úradu práce.

  Výbor ďalej odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:

  1. hlasovať o odvolaní člena z Predstavenstva Národného úradu práce verejne,

  2. hlasovať o voľbe člena Predstavenstva Národného úradu práce verejne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy o tomto bode programu. Zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister? Nie.

  Pán spravodajca? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu. Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

  V súlade s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie preto podávam návrh, aby sme o odvolaní a o voľbe členov Predstavenstva Národného úradu práce hlasovali verejne.

  Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Prosil by som pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti. Budeme ešte raz hlasovať. Prosil by som predsedov poslaneckých klubov, aby pri hlasovaní zabezpečili účasť poslankýň a poslancov.

  Zopakujeme si hlasovanie. Prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Tak do tretice všetko dobré. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Prestávka bude do 15.30 hodiny, pretože je potrebné spracovať návrh HZDS na doplnenie členov do Fondu detí a mládeže. Treba, aby to výbor pre školstvo spracoval, čiže potrebuje určitý čas. Zároveň by som prosil, aby sa zišli na mimoriadnom zasadnutí členovia výboru pre školstvo. Budeme pokračovať v rokovaní o 15.30 hodine.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, poslanci, prosil by som, aby ste zaujali svoje miesta, budeme hlasovať.

  Budeme hlasovať o tom, či o personálnych zmenách v Predstavenstve Národného úradu práce budeme hlasovať verejne.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu výboru pre sociálne veci, ako ho uviedol pán Krumpolec.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že o týchto návrhoch budeme hlasovať verejne.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady, ako ho máte v tlači 108b. Najskôr budeme hlasovať o návrhu na odvolanie členov Predstavenstva Národného úradu práce, ako sú uvedení v časti A návrhu uznesenia Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu uznesenia v časti A. To znamená o návrhu vlády Slovenskej republiky na členov Predstavenstva Národného úradu práce, aby boli odvolaní pán Bacigál, pán Hrnek, pán Rolka a pán Šperňák. Zároveň budeme hlasovať aj o návrhu, aby z Predstavenstva Národného úradu práce bol uvoľnený zástupca zamestnancov pán Marián Mesiarik. Hlasujeme o návrhu A v bode 1 a v bode 2.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky uvoľnila z Predstavenstva Národného úradu práce zástupcov štátu Petra Bacigála, Petra Hrneka, Jaroslava Rolka, Michala Šperňáka a zástupcu Mariána Mesiarika.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Predstavenstva Národného úradu práce, ako sú uvedení v časti B návrhu uznesenia Národnej rady. Tlač máte pred sebou. Budeme hlasovať o návrhu B - bod 1, bod 2.

  Nech sa páči, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila zástupcov štátu Štefana Lednára, Vojtecha Mozgaya, Miloša Nosála, Jána Varjúa a zástupcu zamestnancov Juraja Blaháka za členov Predstavenstva Národného úradu práce.

  Podľa programu nasledujúcim bodom je

  návrh na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže, tlač číslo 111.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom programu je

  návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže, tlač číslo 122,

  podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu s tým, že aj hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami. O tomto návrhu hlasujeme bez rozpravy.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh na zlúčenie rozpravy o uvedených bodoch programu.

  Návrh na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže ste dostali ako tlač 111 a návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže ste dostali ako tlač 122.

  Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport poveril poslanca Tomáša Galbavého, aby návrh na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže (tlač 111) uviedol.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport k návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže. Podľa § 8 ods. 1 zákona číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona číslo 378/1998 Z. z. sa 18. januára 1998 skončilo funkčné obdobie členov Rady Fondu detí a mládeže.

  Vláda Slovenskej republiky v apríli 1998 predložila Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie návrh na členov Rady Fondu detí a mládeže a na členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže (tlač 993). Uvedený návrh bol v určenom gestorskom výbore prerokovaný a v prijatom uznesení číslo 559 z 19. mája 1998 výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť členov Rady Fondu detí a mládeže a členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže z navrhovaných kandidátov.

  Následne Národná rada Slovenskej republiky na návrh troch poslaneckých klubov podľa § 24 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prijala uznesenie číslo 1130 z 21. mája 1998, ktorým vypustila z programu 47. schôdze predmetný návrh vlády (tlač 993). K ďalšiemu rokovaniu o návrhu na voľbu členov Rady a Dozornej rady Fondu detí a mládeže z dôvodu skončenia I. volebného obdobia už nedošlo.

  V tomto II. volebnom období bol v skrátenom legislatívnom konaní prijatý zákon číslo 378/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, čiže 15. decembra 1998. Podľa § 8 ods. 1 uvedeného zákona Rada Fondu detí a mládeže má mať 9 členov, ktorých na návrh vlády, výborov Národnej rady a poslancov volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie štyroch rokov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 18. decembra 1998 číslo 1218/1998 obrátil na predsedu vlády, kluby poslancov a výbory Národnej rady, aby v termíne do 7. januára 1999 navrhli kandidátov na voľbu členov rady. Skupina poslancov Milan Ištván, Gyula Bárdos, Peter Muránsky, Peter Osuský, Jaroslav Volf a Štefan Šlachta (ďalej len "skupina poslancov"), klub poslancov za Slovenskú národnú stranu, klub poslancov Strany maďarskej koalície, poslankyňa Mária Kadlečíková v určenom termíne navrhli týchto kandidátov na voľbu členov rady: Mgr. Rastislava Dikanta navrhuje skupina poslancov, Michala Dunaja navrhuje skupina poslancov, Ing. Andreu Kovačíkovú skupina poslancov, Mgr. Martina Kuglu skupina poslancov, Ing. Rastislava Kupku skupina poslancov, Ing. Ota Makýša skupina poslancov, Dr. Jozefa Mikloška skupina poslancov, Mgr. Branislava Ondruša skupina poslancov, Petra Öryho skupina poslancov a klub poslancov SMK, Ing. Jozefa Čapkoviča klub poslancov za SNS, Mgr. Richarda Hulína klub poslancov za SNS, Mgr. Jozefa Horáka poslankyňa Mária Kadlečíková. Osobné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v prílohe.

  Navrhovaní kandidáti súhlasia s kandidatúrou za člena rady a doložili príslušné vyhlásenia podľa vzoru, ktoré si môžete taktiež pozrieť v prílohe číslo 1. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport za prítomnosti kandidátov posúdil návrhy z hľadiska splnenia kritérií, a to podľa § 8 ods. 4 a podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona číslo 378/1998 Z. z. a v prijatom uznesení odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  v bode 1 konštatovala, že podľa § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskoršej zmeny sa 18. januára 1998 skončilo štvorročné funkčné obdobie členom Rady Fondu detí a mládeže Miroslavovi Gabrišovi, Vladimírovi Vykoukovi, Igorovi Hurčíkovi, Milanovi Petríkovi, Jánovi Lazarovi, Štefanovi Tóthovi a Adriane Laciakovej;

  v bode 2 zvolila podľa § 8 ods. 1 zákona číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona číslo 378/1998 Z. z. 9 členov Rady Fondu detí a mládeže z navrhovaných kandidátov na funkčné obdobie štyroch rokov;

  v bode 3 určila podľa § 9 ods. 5 zákona odmeny členom Rady Fondu detí a mládeže za výkon funkcie takto: predsedovi rady v sume 13 tisíc Sk mesačne. Ak vykonáva podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, odmena sa poskytuje v sume 7 tisíc korún mesačne. Členom rady fondu v sume 10 tisíc Sk mesačne. Ak vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, odmena sa poskytne vo výške 5 tisíc Sk mesačne. Dovoľte mi, aby som vás upozornil, že zároveň každý z vás dostal doplňujúci návrh výboru, ktorý uznesením číslo 25 odporúča akceptovať tento doplnok;

  v bode 4 voľbu členov rady uskutočnila tajným hlasovaním v prípade potreby v dvoch kolách.

  Dovoľte mi, aby som niečo poznamenal k odmenám. Odmeny Rady Fondu detí a mládeže sú rovnaké, ako boli v minulom volebnom období, ale myslím si, že po dohode v parlamentnom výbore nič nebráni tomu, aby výška týchto odmien išla smerom nahor v prípade kvalitnej práce členov Fondu detí a mládeže.

  Dovolím si informovať vzhľadom na to, že pán predseda spojil rozpravu o obidvoch bodoch dnešného programu a podať vám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport k návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže (tlač 122).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 109 z 13. januára 1999 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport s tým, že výbor prerokuje uvedený návrh do 18. januára 1999 a o výsledku podá Národnej rade Slovenskej republiky správu.

  Gestorský výbor prerokoval uvedený návrh vlády na 7. schôdzi dňa 14. januára 1999 a konštatoval, že podľa § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. v znení zákona číslo 378/1998 Z. z. Dozorná rada Fondu detí a mládeže sa skladá z troch členov volených na návrh vlády Národnou radou na funkčné obdobie štyroch rokov.

  Ďalej posúdil jednotlivé návrhy kandidátov najmä z hľadiska splnenia kritérií podľa § 12 ods. 1 a 2 citovaného zákona a v prijatom uznesení číslo 21 zo 14. januára 1999 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  - v bode 1 konštatovala, že podľa § 11 ods. 2 zákona Národnej rady číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona číslo 378/1998 Z. z. sa 18. januára 1998 skončilo štvorročné funkčné obdobie členom Dozornej rady Fondu detí a mládeže Jánovi Černickému, Františkovi Kaveckému a Petrovi Krivdovi;

  - v bode 2 zvolila podľa § 11 ods. 2 zákona troch navrhovaných kandidátov Radoslava Ihnáta, Ing. Ivana Stankovského, CSc., RNDr. Jána Šípoša, CSc. za členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže na funkčné obdobie štyroch rokov;

  - v bode 3 určila podľa § 9 ods. 5 v spojení s § 11 ods. 3 zákona odmeny členom dozornej rady fondu v sume 3 tisíc Sk mesačne;

  - v bode 4 voľbu členov dozornej rady uskutočnila tajným hlasovaním.

  Ako prílohu máte návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky na poslednej strane tlače 122.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prosím vás, pani poslankyňa Kadlečíková má návrh.

 • Vážený pán predseda, chcem informovať Národnú radu, že svoj návrh na voľbu pána Mgr. Jozefa Horáka do Rady Fondu detí a mládeže sťahujem vzhľadom na skutočnosť, že pán riaditeľ SOU potravinárskeho v Bratislave bude poverený inou funkciou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Teraz by som prosil ministra školstva pána Milana Ftáčnika, aby odôvodnil návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže (tlač 122).

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne a páni poslanci,

  pán spravodajca ma tak trochu predbehol, pretože už podal správu výboru o prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže, o to jednoduchšia bude moja úloha, aby som odôvodnil návrh vlády Slovenskej republiky.

  V zmysle novely, ktorú ste schválili v tomto volebnom období, právo podávať návrhy do Rady Fondu detí a mládeže sa rozšírilo. Okrem vlády má túto možnosť aj výbor Národnej rady, resp. výbory Národnej rady, aj jednotliví poslanci, ale aj mládežnícke organizácie, ale návrhy do Dozornej rady Fondu detí a mládeže môže podávať len vláda. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla, že nepodá žiadny návrh do rady fondu jednoducho preto, aby ostatné subjekty využili toto právo a aby rada fondu mala zloženie predovšetkým z tých navrhovaných, ktorí pracujú v oblasti mládežníckych organizácií, aktívne sa venujú práci s mládežou.

  Na druhej strane, keďže navrhovať členov do dozornej rady má právo len vláda, z našej strany sme vychádzali z toho, aby návrhy predstavovali najmä skúsenejších navrhovaných, teda takých, ktorí poznajú prácu Fondu detí a mládeže, budú môcť splniť úlohu istej kontroly, teda to, čo dozorná rada má plniť podľa zákona, a zhostiť sa úlohy naplniť oprávnenia Dozornej rady Fondu detí a mládeže. Takto sme pristupovali ku konštrukcii návrhu, ktorý už menovite prečítal pán spravodajca a ktorý obsahuje troch navrhovaných, z ktorých každý má skúsenosti z tejto práce v inej oblasti, a budú môcť byť platnými členmi Dozornej rady Fondu detí a mládeže na najbližšie štyri roky.

  Problémy, prečo vláda nekonala v minulom období a prečo od januára nemáme zvolenú ani radu fondu, ani dozornú radu, zrejme už nemá zmysel opakovať. Podstatné je, aby parlament teraz ustanovil orgány Fondu detí a mládeže, aby mohli začať plniť úlohy, ktoré im dáva zákon číslo 189/1993 Z. z.

  Za podporu predložených návrhov vlády Slovenskej republiky vám vopred ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Nie. Uzatváram možnosť podávania ústnych prihlášok k tomuto bodu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, pán minister, či sa chcete vyjadriť. Nie.

  Pán spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu podľa § 8 ods. 2 a § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov. Voľba členov rady fondu a členov dozornej rady fondu sa vykonáva tajným hlasovaním. Hlasovanie vykonáme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete, teda "za", "proti", "zdržiavam sa". Upozorňujem, že pri voľbe členov rady fondu je platný ten hlasovaní lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac pri 9 kandidátoch, čo je uvedené aj na hlasovacom lístku.

  Pri voľbe členov dozornej rady fondu sa volia 3 členovia. Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný, alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Ešte raz zopakujem. Na hlasovacom lístku nebude uvedený pán Jozef Horák, tak ako uviedla pani poslankyňa Kadlečíková, ktorá stiahla tento návrh, a budú doplnení dvaja poslanci za klub poslancov Národnej rady za HZDS pán Miroslav Gabriš a pán Patrik Luther. Tak budú upravené hlasovacie lístky.

  Prosím, pristúpime k hlasovaniu. Ako prví budú hlasovať overovatelia.

  Pán poslanec Weiss, nech sa páči.

 • Vážení kolegovia a kolegyne zo zahraničného výboru, prosím, hneď ako odhlasujete, dostavte sa do miestnosti zahraničného výboru, pretože sa nám nepodarilo zísť k návrhu, ktorý viedol k zvolaniu mimoriadnej schôdze. Prosím, hneď po hlasovaní príďte do zahraničného výboru.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Chcem sa opýtať, či ešte niekto nevykonal volebný akt. Pokiaľ nie, nech tak urobí.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Ešte sa volí? Pardon, prepáčte.

  Keďže sme uskutočnili dve voľby a sčítavanie hlasov je obťažnejšie, preto aj dĺžka prestávky na sčítavanie hlasov musí byť dlhšia. Vyhlasujem hodinovú prestávku. Budeme pokračovať o 17.30 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy poslankyne, páni poslanci,

  oboznámim vás so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže, ktoré sa konalo 18. januára 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže boli dva hlasovacie lístky neplatné a platných bolo 111.

  Overovatelia pri voľbe zistili, že:

  - za kandidáta Radoslava Ihnáta hlasovalo za 74 poslancov, proti 27 poslancov a zdržalo sa 10 poslancov,

  - za kandidáta Ivana Stankovského hlasovalo za 75 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov,

  - za kandidáta Jána Šípoša hlasovalo za 75 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.

  Na voľbu členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže zvolení páni Radoslav Ihnát, Ivan Stankovský a Ján Šípoš.

  Ďalej vás oboznámim so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže, ktoré sa konalo 18. januára 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Zo 113 hlasovacích lístkov bolo 17 hlasov neplatných.

  Overovatelia zistili, že z 96 platných hlasovacích lístkov

  - za kandidáta Rastislava Dikanta hlasovalo za 66 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov,

  - za kandidáta Michala Dunaja hlasovalo za 65 poslancov, proti 22 poslancov a zdržalo sa 9 poslancov,

  - za kandidátku Andreu Kováčikovú hlasovalo za 65 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov,

  - za kandidáta Martina Kuglu hlasovalo za 66 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  - za kandidáta Rastislava Kupku hlasovalo za 65 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov,

  - za kandidáta Ota Makýša hlasovalo za 66 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov,

  - za kandidáta Jozefa Mikloška hlasovalo za 65 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov,

  - za kandidáta Branislava Ondruša hlasovalo za 67 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  - za kandidáta Petra Öryho hlasovalo za 63 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  - za kandidáta Jozefa Čapkoviča hlasovalo za 16 poslancov, proti 61 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov,

  - za kandidáta Richarda Hulína hlasovalo za 10 poslancov, proti 68 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov,

  - za kandidáta Miroslava Gábriša hlasovalo za 21 poslancov, proti 61 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov,

  - za Patrika Luthera hlasovalo za 21 poslancov, proti 63 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.

  Na voľbu členov Rady Fondu detí a mládeže je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Fondu detí a mládeže zvolení: pán Rastislav Dikant, pán Michal Dunaj, pani Andrea Kováčiková, pán Martin Kugla, pán Rastislav Kupka, pán Oto Makýš, pán Jozef Mikloško, pán Branislav Ondruš a pán Peter Öry.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem poslancovi Ošváthovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Rastislava Dikanta, Michala Dunaja, Andreu Kováčikovú, Martina Kuglu, Rastislava Kupku, Ota Makýša, Jozefa Mikloška, Branislava Ondruša, Petra Öryho za členov Rady Fondu detí a mládeže.

  Ďalej zvolila za členov Dozornej rady Fondu detí a mládeže Radoslava Ihnáta, Ivana Stankovského a Jána Šípoša.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  ďalším bodom programu je

  návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 120.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Nie. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo o odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Preto podávam návrh, aby sme o odvolaní a voľbe, ako je uvedená v tlači 120, hlasovali verejne.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o mojom návrhu, aby sme hlasovali verejne o tlači 120.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Je málo prítomných poslancov.

  Prosil by som pani poslankyne a pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, aby sme mohli hlasovať. Zopakujeme hlasovanie.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu na verejné hlasovanie o zmene v zložení členov výborov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že o týchto návrhoch budeme hlasovať verejne.

  Chcem pripomenúť poslancom, že na voľbu a odvolanie členov výborov Národnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu na odvolanie poslancov, členov výborov, tak ako sú uvedení v tlači 120.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keďže nie sú námietky, budeme o celom návrhu hlasovať en bloc.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada odvolala z členov výborov týchto poslancov: Vieru Ruskovú zo Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Dianu Dubovskú z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti, Rudolfa Schustera z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Jirka Malchárka z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Zároveň Národná rada zvolila za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky týchto poslancov: Dianu Dubovskú do Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Rudolfa Schustera do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti, Jirka Malchárka do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Vieru Ruskovú do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pri hlasovaní o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, kde sme volili členov Rady Fondu detí a mládeže, sme zabudli hlasovať o bode C. V uznesení sa hovorí, že Národná rada určuje podľa § 9 ods. 5 v spojení s § 11 ods. 3 zákona odmeny členom Dozornej rady Fondu detí a mládeže za výkon funkcie v sume 3 tisíc Sk mesačne.

  Prosil by som, aby sme o tomto návrhu hlasovali. Prezentujme sa, budeme hlasovať o prednesenom návrhu, tak ako je uvedený v uznesení v tlači 122.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia bol schválený.

  Zároveň by som vás prosil, keby sme ešte hlasovali o návrhu, ktorý sa týka členov Rady Fondu detí a mládeže, pokiaľ ide o určenie výšky odmien pre členov rady.

  Návrh uznesenia znie:

  "Národná rada určuje podľa § 9 ods. 5 zákona odmeny členom Rady Fondu detí a mládeže za výkon funkcie takto:

  - predsedovi rady v sume 13 tisíc Sk mesačne, ak vykonáva podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, odmena sa poskytuje v sume 7 tisíc Sk mesačne,

  - členom rady fondu v sume 10 tisíc Sk mesačne, ak vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, odmena sa poskytne v sume 5 tisíc Sk mesačne."

  Prosím vás, aby sme o tomto uznesení hlasovali.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že aj toto uznesenie sme prijali.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 109 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 109a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Roman Kováč.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám predložil žiadosť o schválenie novely, ktorú predkladáme s pánom poslancom Rakúsom na rokovanie tohto pléna v druhom čítaní, ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Účelom tejto novely a vlastne jediný cieľ, ktorý si táto novela kladie, je zabezpečiť funkčnosť orgánov, samosprávnych orgánov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. K tejto snahe nás vedú doterajšie skúsenosti, kde práve pre nedokonalosť zákona, ktorý sme mali k dispozícii, v niektorých situáciách nebola správna rada funkčná. Dovoľte mi, aby som sa dotkol tých zásadných okruhov problémov, ktoré navrhujeme riešiť a ktoré by mali práve spôsobiť sfunkčnenie.

  Doteraz robí problémy určiť, ako dlho trvá funkčné obdobie správnej rady, kedy sa začne a kedy sa skončí. V názoroch sa rozchádzajú dokonca aj jednotliví tripartitní partneri, kde niektorí tvrdia, že začiatok je vtedy, keď sú zvolení, iní tvrdia, že začiatok je vtedy, keď dostanú menovacie dekréty a v nerovnakých intervaloch boli zvolení zástupcovia štátu, zástupcovia poistencov.

  Teda táto novela definuje štvorročné obdobie, definuje presne jeho začiatok a navrhuje, aký postup zvoliť, aby nemohlo dôjsť k situácii, že správna rada nebude zvolená. Ak by však aj vznikla situácia, že by správna rada napriek všetkým ustanoveniam zákona, ktoré zabezpečuje jej zvolenie, nebola zvolená, v tomto prípade zákon pamätá aj na takúto situáciu.

  Druhým okruhom problémov, ktorý upravuje táto novela, je snaha o sfunkčnenie správnej rady úpravou počtu členov správnej a dozornej rady. Predovšetkým ide o jeho zníženie a pokus hľadať riešenie situácie v tom, že ak nie je zvolený predseda, volila by ho Národná rada.

  Ďalší okruh problémov je v tom, ako zabezpečiť existenciu takéhoto riadiaceho orgánu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ak nie je správna rada vôbec zvolená alebo ak táto správna rada nie je funkčná.

  A konečne vzhľadom na doterajšie skúsenosti súčasťou tohto návrhu je aj redukcia výšky odmien.

  Treba povedať, že po rokovaní v prvom čítaní bolo predložených viacero vecných námietok predovšetkým od pani poslankyne Aibekovej a pani poslankyne Keltošovej. Súčasne sme dostali vecné pripomienky k návrhu tejto novely od vlády Slovenskej republiky a dostali sme aj stanovisko zamestnávateľských zväzov a Konfederácie odborových zväzov. Tieto stanoviská k pôvodnej novele boli zamietavé. Preto sme v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva ako predkladatelia spoločne s ostatnými poslancami výboru, teda niektorými poslancami výboru, vypracovali riešenia jednotlivých bodov, ktoré boli pripomienkované a ktoré, myslím si, v tejto chvíli, ako sú navrhnuté v spoločnej správe, tak ako si ich osvojil výbor pre zdravotníctvo aj vo funkcii gestorského výboru, do značnej miery vylepšujú pôvodný text zákona a robia ho v tejto chvíli priechodný.

  Ktoré boli najdôležitejšie námietky, čo som si zaznamenal, a ktoré sú riešené?

  Nízky počet členov správnej rady, ktorý bol hodnotený tak, že ide o pokus o ovládnutie štátu, skrátka ovládnutie správnej rady štátom. Pôvodný počet - za každú časť tripartity bolo 7 členov správnej rady - my sme navrhovali po 3 členoch správnej rady. Z diskusie, ktorá prebehla, vyplynulo, že napríklad pani poslankyňa Aibeková hľadala stred a rovnako sa vyjadrila pani poslankyňa Keltošová, že ten stred 5 členov by bol akceptovateľný. Skutočne, keď si pozriete návrh spoločnej správy, objavuje sa tu návrh, aby počet členov správnej rady bol 5.

  Ďalej voľba predsedov správnej a dozornej rady Národnou radou Slovenskej republiky. Tento paragraf alebo táto snaha bola vedená predovšetkým tým, aby sme zabezpečili možnosť zvolávať schôdzu aj vtedy, keď predseda nie je zvolený. To znamená, ak si správna rada nezvolí svojho predsedu, vzniká situácia, že podľa zákona by sa nemohla zvolať, lebo schôdzu zvoláva predseda alebo podpredseda. Riešenie navrhla vláda Slovenskej republiky v tom zmysle, že je možné vrátiť voľbu predsedu a podpredsedu do rúk správnej rady s tým, že v situáciách, keď nie je zvolený predseda alebo podpredseda, potom túto schôdzu má právo zvolať orgán štátneho dozoru.

  Vyskytli sa aj názory, že by ju mal právo zvolávať niekto z Národnej rady, ale v zákone sme nenašli žiadnu veľkú väzbu medzi Národnou radou a správnou radou, ale je tam mnoho väzieb medzi štátnym dozorom a medzi samotnou poisťovňou, a preto si myslíme, že riešenie, ktoré navrhla vláda vo svojom stanovisku, je riešením, ktoré je rozumné.

  Ďalší námet, ktorý tam bol, je nepresné vymedzenie možnosti odvolania správnej rady a dokonca, že by správna rada mohla byť potrestaná za to, že nemá dobrého predsedu, ktorý ju nezvolá. Aj táto situácia vyplynula z riešenia, ktoré navrhla vláda, ktoré sme čiastočne modifikovali, a je to vyriešené tak, že pokiaľ predseda nie je ochotný zvolať správnu radu, má právo o to požiadať orgán štátneho dozoru. Ak sa správna rada nezíde ani na výzvu predsedu, ani na výzvu štátneho dozoru, tak v tom prípade je to správna rada, ktorá jasne dáva najavo, že sa nechce podieľať na činnosti poisťovne a vtedy vzniká nárok, aby bola odvolaná. Aj ten nárok je upravený trochu ináč. Dnes je to tak, že tento nárok musí uplatniť vláda Slovenskej republiky v Národnej rade, teda nie ministerstvo, orgán štátneho dozoru, ale vláda Slovenskej republiky na úrovni Národnej rady.

  Ďalšia námietka bola, že nie sú presne definované podmienky odvolania riaditeľa. Myslím si, že aj tu došlo k istej náprave, pretože sme sa opreli o znenie § 67. Je to paragraf o štátnom dozore, kde sú presne vytaxované podmienky, čo môže štátny dozor nariadiť a v prípade jeho nesplnenia, v prípade zistenia závažných chýb a nesplnenia opatrení, ktoré štátny dozor navrhne, až vtedy nastupuje možnosť odvolať riaditeľa poisťovne.

  Ďalej bolo namietané, že ide o zásah do tripartizmu. Chcem povedať, že podľa môjho hlbokého presvedčenia tu nemôže ísť o zásah do tripartizmu, pretože správna rada je vždy postavená na báze tripartity, teda na báze zástupcov troch zložiek. Dokonca v tomto zákone je ustanovenie, že nemôže byť považovaná za zvolenú, pokiaľ nie je zvolená určitá časť, v danom prípade je to nadpolovičná väčšina za všetky tri zložky. Považujeme to za lepší prístup k tripartite. Navyše navrhujeme, aby každá časť mohla požiadať o zvolanie celej správnej rady. To znamená, každá zložka tripartity môže požiadať o zvolanie správnej rady.

  Ďalej sa hovorí o negatívnom zásahu do verejnoprávnosti inštitúcií. Chcem povedať, že ten, kto si pozorne prečíta zákon, zistí, že pokiaľ fungujú orgány, samosprávne orgány verejnoprávnej inštitúcie, nikto nezasahuje do ich kompetencií a nikto nemá zo zákona právo ich ovplyvňovať. Ale v prípade, že dôjde k závažnému narušeniu fungovania týchto samosprávnych orgánov, ide o význačné verejné zdroje a musí tu byť určená organizácia, ktorá bude mať na prechodný čas vplyv na tieto verejné zdroje formou náhradného riešenia správnej rady. Preto si myslím, že aj obava z negatívneho zásahu do verejnoprávnosti inštitúcie nie je oprávnená.

  V spoločnej správe ste, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dostali pripomienky, ktoré boli spracované na základe, opakujem, na základe toho, čo tu odznelo, ale aj na základe ďalších pripomienok. Chcem vás poprosiť, aby ste zákon alebo novelu zákona v znení pripomienok, ktoré, podotýkam, do značnej miery vylepšujú náš pôvodný zámer, odsúhlasili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov Milanovi Gaľovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  kolegyne a kolegovia,

  ctení hostia,

  dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 131 z 13. januára 1999 po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (tlač 109), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Gestorský výbor dostal do 18. januára 1999 stanovisko poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika, ktorý nie je členom výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený - § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, body 21 a 22 spoločnej správy.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie predmetného zákona odporúčali schváliť tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 43 zo 14. januára 1999 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením číslo 13 z 18. januára 1999.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy a z podaných pripomienok pod bodom II uvedenej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Máte to všetci na stoloch v spoločnej správe v tlači 109a.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie predmetného zákona v znení neskorších predpisov, v znení doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe, schváliť.

  Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať takto: en bloc schváliť body 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 23. En bloc gestorský výbor odporúča neschváliť body 1, 5, 8, 10, 13, 21 a 22.

  Výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Žiada Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 3 v spojení s § 83 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov, ako aj o rozdaných návrhoch podaných na schôdzi Národnej rady hlasovalo v druhom čítaní bez dodržania 24-hodinovej lehoty na ich rozdanie.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokúvaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, gestorského výboru číslo 16 z 18. januára 1999.

  Pán predseda, to je všetko. Skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, kto sa hlási ústne. Pani poslankyňa Aibeková, pán poslanec Zelník. Hlási sa ešte niekto ústne? Nie. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, prvá vystúpi pani poslankyňa Aibeková. Potom pán poslanec Zelník.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som veľmi stručne vystúpila k prerokúvanému bodu, keďže som využila svoje právo ako poslankyňa a vystúpila som pri prerokúvaní tohto bodu programu pri prvom čítaní. To, že sa oplatilo vystúpiť, aj keď niekedy pri prvom čítaní váhame, či máme vystúpiť s konkrétnymi návrhmi, vidíme v tom, ako je prepracovaný tento návrh. Preto musím korektne povedať, že kolegovia poslanci, ktorí predkladali tento návrh, aj keď sú pre mňa z opozičného tábora, teda sú to vládni koaliční poslanci, pripomienky, ktoré sme vznášali spolu s ďalšími poslancami, ktorí sa venujú tejto problematike, či už je to pán poslanec Tkáč alebo pani poslankyňa Keltošová, alebo aj ja, tieto pripomienky akceptovali a musím povedať za svoju osobu, že som bola dnes na rokovaní výboru príjemne prekvapená, keď skutočne takmer všetky pripomienky boli schválené. Dokonca aj môj pozmeňujúci návrh, ktorý som dnes predložila na rokovaní výboru, bol schválený. Myslím si, že takto sa nám spoločnými silami a spoločným úsilím podarilo odstrániť nedostatky, ktoré poslanecký návrh mal vo svojej pôvodnej podobe.

  Napriek tomu mi ešte dovoľte predniesť jeden veľmi krátky pozmeňujúci návrh a bude sa týkať práve toľko diskutovaného § 46a, ktorý hovorí o dočasnej správe alebo podľa nového návrhu, ktorý sme akceptovali a ktorý odporúčala vláda Slovenskej republiky vo svojom stanovisku, a to je k náhradnému výkonu oprávnení správnej rady. K tomuto bodu vystúpil aj zástupca Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa ako zástupca zamestnancov zúčastnil na dnešnom rokovaní. Aj oni vyjadrili obavu práve z tohto bodu, kde sa hovorí o prevzatí náhradného výkonu oprávnení správnej rady ministerstvom zdravotníctva.

  Tento návrh bol síce prepracovaný do novej podoby, tak ako je už obsiahnutý v spoločnej správe, napriek tomu, keďže sme dostali vo výbore informáciu od pána ministra zdravotníctva, že sa pripravuje rozsiahlejšia novela zákona číslo 273/1994 Z. z. a tento § 46a reaguje nielen na dnešnú vzniknutú situáciu, keď je správna rada nefunkčná, de facto neexistuje, ale tento paragraf sa pozerá už aj trošku do budúcna, a to v odseku 1 písm. b), kde sa hovorí o prevzatí tohto náhradného výkonu vtedy, ak správna rada nerokovala na žiadosť orgánu štátneho dozoru podľa § 42 ods. 10, dovolím si vám predložiť v písomnej podobe návrh aj s podpismi 15 poslancov, ktorý by ešte zjednodušil tento predložený návrh v § 46a a reagoval by skutočne iba na súčasnú situáciu.

  Napokon, trošičku bol znepokojený týmto znením aj pán poslanec Mesiarik, ktorý dal trošku odlišný návrh, ktorý náš gestorský výbor neodporúčal prijať, a hovorím, bol to jediný bod po vypracovaní nového znenia tohto návrhu, ktorý pripomienkoval aj zástupca zamestnancov. Preto si myslím, že na dnešnú súčasnú situáciu by bolo vhodné alebo by stačilo, keby sme reagovali iba na súčasne vzniknutý stav, a preto by som potom požiadala aj spoločného spravodajcu, aby bod 20 spoločnej správy vyňal na samostatné hlasovanie.

  Čiže bod 20 by znel:

  Bod 14, to je pôvodný bod 14 návrhu, ako bol predložený, § 46a s nadpisom Náhradný výkon oprávnení správnej rady by mal iba jednu vetu, a tá by znela: "Ministerstvo zdravotníctva vykonáva náhradný výkon oprávnení Správnej rady Všeobecnej poisťovne, ak správna rada nie je zvolená, a to v rozsahu podľa § 42 ods. 5b a ods. 6; vykonáva ho až do zvolenia správnej rady."

  Tým by nebolo potrebné riešiť odseky 3 a 4, čiže to pôvodné 1b, ak správna rada nerokuje na žiadosť orgánu štátneho dozoru. Myslím si, že tieto ďalšie riešenia by už mohli byť v rozsiahlejšej novele.

  Návrh sa v písomnej podobe práve teraz rozmnožuje pre všetkých poslancov, odznel ústne, tak vás prosím, zvážte znenie § 46. Budem rada, ak ho podporíte. A naozaj ešte raz sa chcem poďakovať za korektné rokovanie v našom výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci, kde sme všetci pristupovali k tomuto návrhu vecne a všetci sme mali snahu tento návrh zákona podľa pripomienok, ktoré odzneli v prvom čítaní, vylepšiť.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Pán poslanec Zelník.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  chcem podporiť to, čo hovorila pani poslankyňa Aibeková a chcem ešte ďalej zdôvodniť, prečo jej návrh je logický a prečo je dobrý.

  Ak hovoríme o verejnoprávnej inštitúcii a o zachovaní tripartizmu, myslím si, že ministerstvo jednoducho nemôže prebrať plnú kompetenciu správnej rady. Ale, samozrejme, aby nedošlo k istým škodám alebo preto, aby nebola znefunkčnená Všeobecná zdravotná poisťovňa - pretože Národná rada bude musieť prerokovať a schváliť rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ten musí niekto pripraviť alebo ho musí niekto prerokovať -, preto v tomto rozsahu, v rozsahu kompetencií, ako navrhla pani poslankyňa Aibeková, sa mi to zdá byť alebo podľa mňa je to dobré v tom, že nebude ohrozená funkčnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zároveň bude zachovaná verejnoprávnosť tejto inštitúcie, lebo nebude možné robiť nejaké zásahy bez ostatných sociálnych partnerov.

  Chcem sa ešte spýtať predkladateľov, pretože vo štvrtok zaznela aj požiadavka, aby predsa len strana zamestnávateľov a strana odborárov, ktorí sa zúčastňujú prakticky na výkone alebo navrhujú svojich zástupcov do správnej rady, či bolo s nimi hovorené, či sa vyjadrovali k tomuto zákonu. Lebo si myslím, že by bolo korektné, aby aj oni tento návrh novely zákona boli videli a aby mali možnosť sa k tomuto zákonu vyjadriť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Kováč?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem sa poďakovať za absolútne vecný tón oboch týchto vystúpení, z ktorých je zrejmé vidieť, že v tom druhom čítaní sa skutočne venujeme viac odbornej problematike a ideologické rozpory necháme bokom. A rád by som zaujal stanovisko, resp. dal odpoveď na stanovisko odborárov, a teda zamestnancov a zamestnávateľov.

  Pozvali sme po prerokovaní tohto návrhu vo výbore na rokovanie predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov a pozvali sme rovnako predstaviteľov zamestnávateľských organizácií. Okrem toho sme sa snažili o osobný kontakt, ktorý sa nám podaril s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov, žiaľ, s predstaviteľmi zamestnávateľov sme neboli schopní zabezpečiť kontakt a očakávali sme, že prídu na prerokovanie zákona do výboru Národnej rady. Dnes ráno sme mali rokovanie s prezidentom Konfederácie odborových zväzov pánom Saktorom, s ktorým sme prešli všetky pripomienky, ktoré boli spracované, a nemal žiadne zásadné výhrady k zneniu zákona v tom zmysle, ako vyzerá po zapracovaných pripomienkach. Doslova nám povedal, že odbory chápu urgentnosť situácie na riešenie, urgentnosť riešenia situácie, že dnes vlastne nie je správna rada, a obavy z narúšania tripartizmu, obavy z nejakej straty verejnoprávnosti po zapracovaní týchto pripomienok nemá. Je pozoruhodné, že jeho myšlienkový pochod sa odohráva veľmi podobne alebo rovnako ako u pani poslankyne Keltošovej a pani poslankyne Aibekovej, aj on predpokladal počet zástupcov 5 za každú stranu, takže tam ste sa zhodli.

  Predstavitelia zamestnávateľov, žiaľ, neprišli, ani osobné stretnutie sa nám nepodarilo zorganizovať, a neprišiel nikto z nich ani na rokovanie výboru pre zdravotníctvo. K dispozícii je ich stanovisko, ktoré je naďalej zamietavé s niekoľkými bodmi, z ktorých najdôležitejšie je strata verejnoprávnosti, ťažký zásah do mechanizmu tripartity v tomto zákone. Myslím si, že to stanovisko vyplýva jednoznačne z toho, že nepoznajú práve tie pripomienky, ktoré podľa môjho názoru vylepšujú znenie zákona, tie pripomienky, ktoré predložili v prvom čítaní, ktoré boli predložené a schválené na rokovaní výboru pre zdravotníctvo.

  Toľko k otázkam, ktoré mi boli adresované.

  Ďakujem pekne.

 • Hlasy z pléna.

 • Bol predložený pozmeňujúci návrh pani poslankyne Aibekovej, ktorá žiada, aby písmeno b) bolo vypustené z bodu 14, teda z ods. 1 § 46a. Chcel som povedať toľko, že my sme sa snažili ochrániť správnu radu tak, aby nemusela byť rozpustená. Ale nemôžeme vylúčiť, že všetci ľudia sú dobrí, a preto si myslím, že takéto ustanovenie, som hlboko presvedčený, nikdy nebude použité, lebo správnej rade stačí, aby bola zvolaná, aby začala rokovanie, ukončila rokovanie a už je chránená týmto zákonom a nikto nemôže zasahovať do jej postupu. Preto si myslím, že bod b) je tam skôr takým varovným mementom - buďte takí láskaví a rokujte, keď vás o to požiada štátny dozor. Prihováral by som sa za to, aby bod b) tam ostal, a teda, aby váš návrh, pani poslankyňa, nebol akceptovaný. Vysvetľoval som to už aj vo výbore a som presvedčený, že k zneužitiu jednoducho nemôže dôjsť. Správna rada má toľko obranných mechanizmov proti tomu, aby štát mohol akýmkoľvek spôsobom zneužiť svoje postavenie, že keď bude riadne fungovať, tak sa jej nič také nemôže stať. Keď bude fungovať zle, potom je aj v záujme všetkých, aby takáto správna rada bola odvolaná.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Chce zaujať stanovisko, pán spoločný spravodajca? Nie, ďakujem.

  Pán minister, rozprava sa už skončila. Ak by ste vystúpili, musel by som znova otvoriť rozpravu a ja to neodporúčam.

  Čiže, pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov. Potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo.

  Opakovane odporúčam en bloc schváliť zo spoločnej správy body 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 23 s tým, že pôvodne navrhovaný bod 20 dáme na samostatné hlasovanie. Pán predseda, dajte hlasovať o tomto mojom návrhu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Budeme hlasovať o prvom návrhu, aby sme en bloc schválili body 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 23. Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Gestorský výbor odporúča v zmysle svojho uznesenia schváliť tieto body.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pokračujte ďalej.

 • Gestorský výbor odporúča neschváliť body 1, 5, 8, 10, 13, 21 a 22.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovali 2 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 96 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uvádzajte ďalej.

 • Pán predseda, z rozpravy v druhom čítaní vzišiel jeden pozmeňujúci návrh pani poslankyne Aibekovej, ktorý navrhovateľ odporúča neschváliť.

 • Z rozpravy vzišiel návrh, ktorý hovorí o tom, že bod 20 pôjde na samostatné hlasovanie a navrhovateľ ho odporúča neschváliť. Môžete dať hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 20 osobitne, o návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Aibeková.

  Prezentujme sa a hlasujeme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predseda, gestorský výbor žiada Národnú radu Slovenskej republiky podľa paragrafu...

 • Hlasy z pléna.

 • Správne. Ospravedlňujem sa. Budeme hlasovať ešte o pôvodnom bode 20, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať o pôvodnom návrhu gestorského výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Pán spravodajca, nech sa páči, ešte treba hlasovať o 24-hodinovej lehote.

 • Gestorský výbor súčasne žiada Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 3 v spojení s § 83 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov, ako aj o rozdaných návrhoch podaných na schôdzi Národnej rady hlasovalo v druhom čítaní bez dodržania 24-hodinovej lehoty na ich rozdanie.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený.

  Nakoľko v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy? Nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

 • Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1990 Zb. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 110 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 110a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Roman Kováč.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  nebudem opakovať slová, ktoré som hovoril o tejto novele Liečebného poriadku pri predchádzajúcom, to znamená prvom čítaní. Chcem len trochu osvetliť situáciu, ktorá sa medzičasom vyvinula.

  Ako viete, táto novela má jedno mimoriadne krátke ustanovenie, a to novelu § 3 alebo navrhované znenie § 3, a potom veľmi rozsiahlu prílohu, ktorá vlastne dopĺňa a mení zoznam liečiv spolu aj so stanovením výšky úhrady, stanovením dennej dávky a ďalších odborných častí, ktoré treba na to, aby bolo liečivo popísané.

  Chcem povedať, bol som si vedomý toho, že napriek tomu, keď množstvo odborných pracovníkov spracúvalo podklady pre takýto zoznam, mohlo dôjsť aj k technickým chybám. Ukázalo sa, že k technickým chybám skutočne došlo. Pokúsil by som sa ich zhrnúť do istých oblastí, pretože tieto technické chyby sa potom preniesli do návrhu zákona a objavia sa v pozmeňujúcich návrhoch, či už v tých, ktoré sú predmetom spoločnej správy, alebo v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú predložené ako poslanecké návrhy vrátane jeho doplnku. Dokonca aj pri prepise sa nám stala technická chyba.

  Prvá oblasť je taká, že denná dávka liečiva je určená Svetovou zdravotníckou organizáciou a táto denná dávka sa novelizuje, prakticky každý rok ju Svetová zdravotnícka organizácia upravuje. Tak sa stalo, že ak odborní pracovníci ministerstva zdravotníctva nedostali včas práve nové znenie niektorých ustanovení, ktorým Svetová zdravotnícka organizácia stanovuje dennú dávku, objavili sa tam údaje z roku 1996, resp. 1997. Náprava týchto skutočností je práve predmetom pozmeňujúcich návrhov a sú to skutočnosti, ktoré objavíte v pozmeňujúcich návrhoch, kde sa navrhuje zmeniť denná dávka. V jednom prípade sa nám stalo, že pri prepise namiesto jednotky 1 miligram sa objavilo 1 gram, tak to je skutočne preklep, ktorý sme zachytili a opravili. Samozrejme, mohli sme ponechať aj to staré znenie, ale boli by sme neradi, aby zákon, ktorý teraz novelizujeme, nebol v súlade s hodnotami, ktoré udáva Svetová zdravotnícka organizácia ako posledné údaje, to znamená z minulého roku. To je prvá skupina.

  Druhá skupina. Nájdete pomerne veľa takých návrhov, kde sa objavuje doplniť v indikačnom obmedzení písmeno A. Rád by som vám vysvetlil, čo to písmeno A znamená. Je množstvo liekov, ktoré sú pomerne veľmi drahé, pacienti ich potrebujú - ako príklad poviem napríklad chemoterapia onkologických pacientov, to znamená liečenie nádorových ochorení, ktoré pacient môže dostávať ambulantne a nemusí kvôli tomu ísť do nemocnice -, ale sú natoľko drahé, že pacient na ne nemôže prispievať a sú v plnom rozsahu hradené. Práve tieto lieky sú označované písmenom A, ktoré umožňuje, že v ambulancii lekár môže prostredníctvom žiadanky získať aj tieto lieky, ktoré sú nákladnejšie, keď ich pacient na liečenie svojho zdravotného stavu potrebuje. Značná časť je v oblasti onkologických ochorení. To je, prosím, druhá skupina tam, kde nájdete napísané nahradiť písmeno N alebo prázdnu rubriku nahradiť písmenom A.

  Tretia skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa objavili, je skupina, v ktorej sa odstraňujú niektoré nadbytočné požiadavky na rozhodnutie revízneho lekára. Možno ste počuli alebo zachytili kritiku zdravotných poisťovní, že stanovisko revízneho lekára si vyžaduje veľmi veľa položiek a v poisťovniach je málo revíznych lekárov, ktorí nebudú stačiť takúto úlohu zvládnuť, preto sme pri mnohých liekových skupinách to obmedzenie revíznym lekárom navrhli vyčiarknuť.

  Ďalšia je skupina skutočne technických chýb, ktoré vznikli pri spracovaní. Chcem podotknúť, že sa spracúvalo vyše 4 000 preparátov a pri takomto množstve je skutočne možná technická chyba, sú preklepy, to znamená, omyl, zlé písmenko v názve, aby sme takéto písmenko upravili.

  A konečne poslednou skupinou opráv, ktoré sú navrhnuté, je skupina, ktorá sa snaží dostať približne rovnocenné lieky do rovnovážneho postavenia najmä preto, aby sme zvýšili konkurenčný tlak na firmy, ktoré takéto lieky vyrábajú, aby sme sa týmto konkurenčným tlakom snažili znížiť cenu liečiv. Chcem povedať, že tento variant kategorizácie liekov alebo zoznamu liečiv aj s ich zaradením je pripravený ako krízový variant. Mnohokrát sa tam objavujú lieky k nespokojnosti s distributérmi, povedzme, s menšou úhradou alebo niektoré lieky bez úhrady. Ide o to, aby sme dali, pokiaľ možno, všetky lieky, ktoré pacienti potrebujú, tak, aby bola čo možno najmenšia spoluúhrada pacienta. Osobitný dôraz sme kládli na to, aby pacienti vo vyššom veku, predovšetkým dôchodcovia, ktorí sú nastavovaní na istý typ liečby, nemuseli priplácať k týmto liekom nejaké vyššie sumy. Dokonca niekde sme sa snažili to skresať o viac ako 60 či 70 % pôvodného návrhu.

  Ďalej chcem na informáciu vás všetkých povedať, že sa už v tejto chvíli pracuje na novej kategorizácii, na novom znení tejto otázky a toto nové označenie by malo uzrieť svetlo v tomto roku. Ale toto už by nezohľadňovalo krízovú situáciu, lebo predpokladáme, že hlboká kríza, ktorá je, v istý deň D sa skončí a budeme sa môcť vrátiť k normálnemu režimu. Na toto upozorňujem preto, aby ste sa pozerali na súčasne predkladaný návrh s tým vedomím, že to je návrh, ktorý predkladáme v stave hlbokého nedostatku finančných zdrojov v zdravotníctve.

  Zostáva pred nami nevyriešená úloha, vážené kolegyne, kolegovia. Ak chceme pacientom pomôcť a zaviesť akúkoľvek novú molekulu do liekov, do liečenia pacienta s tým, aby bol liečený najmodernejšou liečbou a za primeranú úhradu zdravotnou poisťovňou, musíme vždy takýmto prácnym spôsobom meniť zákon. Ustanovenie, ktoré máme v ústave, nás nepúšťa. Musíme to urobiť týmto spôsobom a je skutočne len na uvážení odborníkov, právnikov, ústavných právnikov, ako situáciu napraviť tak, aby to mohla síce prijímať Národná rada alebo prípadne, aby v tom bolo zainteresované ministerstvo zdravotníctva alebo poisťovne, ale aby sme tento pomerne ťažkopádny mechanizmus nemuseli opakovať, ak chceme pacientom adekvátnym spôsobom pomôcť.

  Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás požiadať a poprosiť o podporné stanovisko k tomuto zákonu, k tejto novele, a chcem vás požiadať, aby ste hlasovali za túto novelu v znení pripomienok, ktoré boli predložené a ktoré zrejme ešte z rozpravy vyplynú.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Milanovi Gaľovi. Prosím, aby predniesol návrh za gestorský výbor.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  milí hostia,

  dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokúvania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 134 z 13. 1. 1999 po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov (tlač 110), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Gestorský výbor nedostal do 18. januára 1999 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov (tlač 110), odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 44 zo 14. januára 1999 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením číslo 14 z 18. januára 1999.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých text máte rozdaný v laviciach v tlači číslo 110a.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v znení doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe schváliť.

  Súčasne gestorský výbor odporúča hlasovať takto: en bloc gestorský výbor odporúča schváliť body 2, 4, 5, 6 písm. a) až r), en bloc odporúča neschváliť body 1 a bod 3.

  Výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a gestorský výbor zároveň žiada Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 3 v spojení s § 83 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, aby sa o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov, ako aj o rozdaných návrhoch podaných na schôdzi Národnej rady hlasovalo v druhom čítaní bez dodržania 24-hodinovej lehoty na ich rozdanie.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) číslo 15 z 18. januára 1999.

  Bratislava 18. januára 1999.

  Podpísaný Roman Kováč, vlastnou rukou, podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Pán predseda, skončil som. Prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spoločných spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  je predpoklad, že tesne po 19.00 hodine by sme mohli skončiť 8. schôdzu Národnej rady. To znamená, prerokovali by sme tento návrh zákona a ešte ten, ktorý sme odsunuli, pretože tu nebol prítomný pán poslanec Moric a pán poslanec Sitek. Myslím si, že to môžeme krátko po 19.00 hodine skončiť. Tým by sme 8. schôdzu skončili a zajtra by sa o 9.00 hodine zišla mimoriadna schôdza na návrh poslancov klubu Hnutia za demokratické Slovensko.

  Prosím vás, hlasujme o mojom procedurálnom návrhu. To znamená, aby sme ešte rokovali tesne po 19.00 hodine a aby sme 8. schôdzu dnes skončili.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať o mojom procedurálnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý a budeme rokovať aj po 19.00 hodine.

  Otváram rozpravu o bode programu, ktorý sme uviedli pred chvíľou. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Pán Mikolášik a pán Zelník. Pán Tatár sa hlási? Pán Tatár. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a otváram rozpravu k tomuto bodu.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Mikolášik.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážení predkladatelia,

  kolegyne a kolegovia,

  chcem vystúpiť len krátko na vysvetlenie k doplnku, ktorý sme predložili ako skupina poslancov k tlači číslo 110. Je to doplnok, ktorý máte v laviciach a ktorý je opatrený ešte jedným dodatkom. To je na vysvetlenie, že pri prepisovaní toho množstva preparátov, ktoré tu kolega Roman Kováč už predostrel alebo avizoval, došlo pri prepisovaní jednoducho k výpadku v počítači, keď to robila pani sekretárka. A k tomuto zoznamu, k tomuto doplnku, ktorý sme ako skupina poslancov predložili, patrí ešte ten dodatok, čiže ten náš materiál sa nekončí číslom 32 alebo preparátom číslo 32, ale je k tomu ešte vlastne preparát, ktorý je pod bodmi 33 a 34 toho zmieneného dodatku. Takže vás pekne prosím, aby ste len toto zobrali láskavo na vedomie a hlasovali o týchto dvoch dodatkoch vlastne ako o jednom návrhu. Stala sa skutočne len technická chybička.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Zelník, potom pán poslanec Tatár.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážení predkladatelia,

  kolegyne, kolegovia,

  mnohí si iste pamätáte na situáciu v roku 1995, keď vyšiel v Zbierke zákonov nález Ústavného súdu, kde Ústavný súd vyjadril, že nie je súlad s ústavou a so zákonom, pretože neexistoval zákon o Liečebnom poriadku a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti bol vlastne iba nariadením vlády. Teda chýbal zákon o Liečebnom poriadku. Bol to vtedy niekoľkomesačný alebo niekoľkotýždňový - myslím si, že niekoľkomesačný - masmediálny krik o tom, akí sme neústavní, nedemokratickí a všetko, čo z toho proste vyplývalo, dokonca sa oslovovali poisťovne, aby neplatili za výkony zdravotného poistenia, pretože neexistuje zákon. Hovorím to preto, lebo sa budem potom na záver na tento úvod odvolávať.

  Nakoniec zákon o Liečebnom poriadku bol schválený. Treba povedať, že vtedajšia opozícia mala svoj podiel na rozsahu zákona o Liečebnom poriadku, lebo zaznievali hlasy, že treba proste dopriať poistencom a občanom viac výkonov, nech to zaplatia zdravotné poisťovne. Vtedy som opakovane upozorňoval, že zdravotné poisťovne nefinancuje americký kongres, ale sú to len peniaze, ktoré sa od občana vyzbierajú, a teda zákon o Liečebnom poriadku treba postaviť v rámci a v rozsahu týchto finančných zdrojov. Nestalo sa tak a zákon o Liečebnom poriadku bol postavený na podstatne väčšie finančné zdroje.

  Opakovane signalizovaná zlá situácia v zdravotníctve zaznievala najmä pred voľbami. Bohužiaľ, vtedajší minister zdravotníctva nechcel pripustiť to, čo je v zdravotníctve nedofinancované a že rozpočet pre zdravotníctvo bol zle odhadnutý. Vláda o stave rezortu nebola pravdivo informovaná. Zavádzal vládu, parlament, no občana, najmä chorého občana, ktorý zažíval každodennú trpkú skúsenosť v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach, tvrdenia vtedajšieho ministra ešte viac ľudí poburovali.

  Vtedajší poslanec pán Tibor Šagát chodil medzi zdravotníckych pracovníkov a tvrdil, ako sú nedocenení, ako má občan nárok na zdravotnú starostlivosť, ako je potrebné okamžite zdravotníctvo dofinancovať, padala kritika na štát, ako je možné, že si neplní svoju odvodovú povinnosť. Úprimne poviem, dobre sa to počúvalo. Bol som trpezlivý a povedal som si, že nebudem vystupovať. No čoraz viac som znepokojený nad činnosťou, nad nesystémovými krokmi, ktoré prehlbujú a zhoršujú situáciu v zdravotníctve.

  Ale poďme sa venovať argumentom. V rámci krízového stavu majú zdravotnícke zariadenia prijímať a ošetrovať len akútnych pacientov. Krízový stav bol vyhlásený na mesiac december a stále trvá. Možno viete, možno nie, že mesiac december je mesiacom, keď v nemocniciach každý rok prirodzene klesajú počty pacientov, pretože občania, hoci sú aj chorí, ale keď im to zdravotný stav čo len trochu dovolí, chcú stráviť vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. Pán minister však musel situáciu zdramatizovať a vytĺkať politický kapitál hoci aj na chorom občanovi. I keď, ako som už povedal, mesiac december je pre zdravotnícke zariadenia prirodzene útlmový, pán minister sa neštítil ísť tak ďaleko - neviem presne, ako to pomenovať, či príkazy, odporučenia alebo nariadenia -, že jednoducho navádzal svojich podriadených, vlastne celý rezort, aby neplnili a bojkotovali zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.

  V roku 1995, ako som už spomínal, keď sme tento zákon nemali, bol tu obrovský krik, že nekonáme podľa zákona. Dnes, keď zákon existuje a vymedzuje, na čo má občan - pacient právo a jasne hovorí o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, minister zdravotníctva žiada, aby sa neplnil. Zákon totiž nepozná ani nehovorí o akútnej zdravotnej starostlivosti. Ústredné orgány nielenže zákon majú dodržiavať, ale dbať o to, aby nebol porušovaný. Je preto zarážajúce, a pán minister je asi prvým ministrom, ktorý odmietol rešpektovať zákon a navyše trval a trvá na tom, aby ho nerešpektoval aj jemu zverený rezort, a to v takej závažnej oblasti, ako je zdravie občana. Jeho nariadenia prinášajú poškodzovanie zdravia občana.

  Čo je to akútny stav? Zrozumiteľne povedané, je to náhle zhoršenie zdravotného stavu buď z plného zdravia, alebo chronickej choroby. Je možné viniť lekára, ak pacient s chronickým ochorením na základe príkazu či odporučenia pána ministra neprijme alebo neošetrí pacienta, a potom dôjde k jeho náhlemu zhoršeniu? To by musel byť každý lekár Sibyla, aby dokázal povedať, či sa pacientovi jeho zdravotný stav v ďalšom priebehu nezhorší. Čo sa vlastne sledovalo tým, že pacientom na príkaz či odporučenie pána ministra nesmela byť poskytnutá zdravotná starostlivosť v rozsahu platného zákona? Chceme týmto spôsobom preklenúť problémy vo financovaní zdravotníctva? Je to naozaj tak?

  Článok v Pravde, ktorý bol uverejnený zo stretnutia riaditeľov nemocníc v Banskobystrickom kraji, hovoril o tom, že ak znížia výkony v nemocniciach o 50 %, ušetria okolo 6 - 8 % výdavkov. Myslím si, že v tom istom denníku Pravda - ak to nie je pravda, opravte ma - pán minister kritizoval nejakého kolegu, že si dovolil prijať pacienta na operáciu varixov - kŕčových žíl. Pán minister už asi zabudol, že aj neobsadené lôžko v nemocnici stojí peniaze. Myslím si, že to bolo v tom istom denníku.

  Viete si predstaviť, že už napriek zaplatenej réžii - energia, voda, platy - podľa ministra tohto pacienta nemali prijať. Nesmeli a nesmú sa prijímať na operácie hernie, po slovensky pruh, z ktorých väčšina prichádza do ambulancií nie ako akútne stavy, a teda by nemali byť prijaté. Pritom ako akútny stav sa môžu vyvinúť kedykoľvek, veď pacient môže zdvihnúť ťažšie bremeno, kýchnuť a podobne. Rovnako sa môže objaviť črevo, ktoré nemusí byť kompletne zaškrtené, čo sa nemusí zo začiatku prejavovať nejako dramaticky. Pacient sám, keďže počúva odporučenia a katastrofické scenáre, možno ani do nemocnice nepôjde alebo nepôjde k lekárovi. Pôjde až vtedy, keď sú tu už komplikácie z nepriechodnosti čreva. A ak by bol pacient operovaný plánovane ako pruh, je to pomerne jednoduchá operácia. Ak sa to skomplikuje nepriechodnosťou alebo odumretím steny čreva, je to náročná operácia a pacient je mnohokrát ohrozený. Alebo napríklad si zoberme žlčníkové kamene. Koľko pacientov chodí 5, 10, možno 20 rokov, vie o nich a nejde na operáciu, odkladá ju a príde deň, keď dôjde k akútnemu zápalu žlčníka. Koľko takých pacientov bolo odložených, neoperovaných a koľko takých pacientov sa vrátilo už s ťažkými zápalmi žlčníka? Viete, koľko pacientov mohlo takýmto spôsobom dostať zápal podžalúdkovej žľazy? Zápal podžalúdkovej žľazy je ochorenie, pri ktorom končia pacienti úmrtím až v 80 %.

  Pýtam sa: Nenesú časť viny aj na smrti šéfredaktora denníka SME odporučenia či nariadenia pána ministra? Možno, ak by takéto výzvy k lekárom neboli, bol by pacient prijatý a bol by žil. Rozprával som sa s pacientkou, ktorá už niekoľko mesiacov trpela kvôli bolestiam v krížoch, zle sa jej chodilo, ale vyšetrenie CT nemohli urobiť. Tie sú totiž rezervované pre akútnych pacientov. Akútny stav z klinického vyšetrenia by znamenal, keby už pacientka začala mať poruchy močenia alebo by začala mať necitlivú končatinu. Ale v tomto štádiu by sa už nemuseli nervové vlákna zregenerovať a pacientka by skončila s trvalými následkami. Nakoniec si pacientka vybavila CT vyšetrenie, na ktorom sa dokázala roztrhnutá platnička, ale úlomky, ktoré tlačili na nervové korene, našli pod operačným mikroskopom. Pacientka bola okamžite bez ťažkostí. Možno by bola ešte vydržala, ale na liekoch, injekciách a práceneschopnosti. Možno by bola skončila s trvalými následkami. Pýtam sa, čo by sme boli ušetrili, keby sme túto operáciu boli odložili na február alebo marec.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nechcem uvádzať ďalšie príklady z medicíny, napríklad pri nádorových ochoreniach súbory malých príznakov, keď sú neurčité príznaky, ktoré nemôžeme vyhlásiť za akútny stav - rakovina žalúdka: občasná ťažoba, nechutenstvo, pocit nafukovania - pacient nie je akútny, vráti sa o niekoľko mesiacov, keď bude prelezený rakovinou. Kto za to bude vinný? Koľkí prídu teda už v stave, keď nebude možné urobiť radikálnu operáciu? Kto je za to zodpovedný? Teraz pri takmer plne zaplatenej réžii v lôžkových zariadeniach - mzdy, voda, teplo, údržba a tak ďalej - odkladáme či preobjednávame pacientov na jarné mesiace, aby sa potom opäť hromadili, pretože prídu aj s tými, čo buď náhle ochoreli, alebo už dávno boli plánovaní na neskoršie mesiace z predošlých mesiacov.

  Pán minister, ste azda prvým ministrom, ktorý nielenže verejne a okázalo nedodržuje zákon, ale navyše núti aj celý svoj rezort, aby ho porušoval, a čo je najstrašnejšie, aby ho porušoval vo vzťahu k chorému občanovi. Chcem upozorniť občanov, ktorí boli odmietnutí, pretože neboli akútnym stavom a neskôr mali komplikácie, že za to by mal niesť zodpovednosť niekto na ministerstve. Pán minister, ak sa hovorilo o negatívnych javoch v zdravotníctve, tak za vášho pôsobenia zásluhou vašich vyhlásení ste spôsobili úplnú expanziu v čiernej ekonomike v zdravotníctve. Veď kto je akútnejší od akútneho? Nehovoriac o tom, že väčšina pacientov bude aj tak hospitalizovaná, teda v budúcnosti budú dlhšie čakacie lehoty a pri zvýšenom obrate pacientov si to bude vyžadovať viac peňazí aj vzhľadom na množstvo zbytočne vzniknutých komplikácií.

  Opakovane rezonovali v masmédiách výčitky o zmluvách, ktoré boli uzatvárané nevýhodne pre štát. Iste si pamätáte aj to obdobie, keď Všeobecná zdravotná poisťovňa začala lekárov limitovať. Aj vtedy to bolo obrovské pobúrenie. Dnes pán minister - mám ten prípis hore, nezobral som si ho so sebou - prikazuje zdravotníckym zariadeniam, že majú účtovať alebo fakturovať zdravotným poisťovniam len ním určenú sumu. Porušuje sa Obchodný zákonník. Veď sú tu dva samostatné právne subjekty, veď je tu zdravotnícke zariadenie, je tu poisťovňa, kde majú dohodnutú zmluvu. Zdravotnícke zariadenie, hoci je štátne zdravotnícke zariadenie, nesmie vyfakturovať poisťovni viac, ak je určené z ministerstva zdravotníctva. Nuž, kto za koho hrá?

  Pán minister, za také krátke obdobie svojej funkcie ste týmito nesystémovými krokmi predbehli už aj vášho predchodcu Javorského, a to už je čo povedať.

  Pán minister, podľa môjho názoru je tu podozrenie, že ste zneužili postavenie verejného činiteľa, keď ste odporúčali či navádzali pracovníkov vo svojom rezorte, aby neplnili zákon číslo 98 o Liečebnom poriadku, že ste dali pokyn v rozpore s Obchodným zákonníkom, aby riaditelia zdravotníckych, pritom štátnych zariadení, fakturovali pre nich zjavne nevýhodné sumy. Preto poslanecký klub Slovenskej národnej strany dá toto na podnet orgánom činným v trestnom konaní, aby v tejto veci konal.

  Zároveň vyzývam všetky zdravotnícke zariadenia i poisťovne, aby dodržiavali zákon a Liečebný poriadok i Obchodný zákonník. Vyhlásenie krízového stavu a následné opatrenia urobili viac škody ako osohu. Zvyšujú sa počty pacientov, ktorí prichádzajú s akútnymi príhodami len vďaka tomu, že nemohli byť ošetrení ako plánované výkony, čím sa predražuje celá prevádzka. Chcem upozorniť na opakované porušovanie rokovacieho poriadku, kde sa jasne hovorí o tom, kedy môže byť skrátené legislatívne konanie. Pod rúškom zlej situácie v zdravotníctve za kalkulovania, že takýmto zákonom poslanci aj tak nebudú rozumieť, sa nám predkladá zákon, ktorý, ak schválite, spôsobí ešte väčšie škody ako doterajší ambulantný liekový formulár.

  V minulosti sa urobili chyby pri zatrieďovaní liekov. Myslel som si, že prvým krokom, ktorý budeme schvaľovať v Národnej rade, bude nová kategorizácia liekov, ak máme zastaviť narastajúci deficit v zdravotníctve. Som prekvapený, že je na programe až teraz v januári, no najviac ma prekvapila kvalita materiálu napriek dlhému času, ktorý nový minister mal na jeho prípravu.

  Ale prosím, poďme ku konkrétnostiam. Vypracovaný materiál je definovaný ako kategorizácia v krízovej situácii a ako taký by mal byť podložený finančnou analýzou o jeho možných dosahoch či už na finančné rozpočty zdravotných poisťovní, resp. na druhej strane na pacienta vzhľadom na mieru sociálnej únosnosti o finančnej spoluúčasti.

  Nevyváženosť reštrikčných opatrení sa podľa vypracovaného materiálu vo zvýšenej miere dotkne pacientov s chronickými ochoreniami a po jeho prijatí môže byť práve táto skupina predovšetkým sociálne slabších, starších občanov zaťažená v neprimeranej miere. Hoci pán minister neustále zdôrazňuje krízový režim, schválením tohto zákona sa presunie predpisovanie liekov na výrazne drahšie lieky napríklad zo skupín antireumatík, antihypotenzív a hypolipidemík. Ak doteraz asi pätnásť liekov podliehalo schváleniu ešte revíznych lekárov, teraz sa tento okruh rozširuje asi na osemsto, aj keď predkladateľ hovorí, že tento počet sa podstatne zmenší. Viete si predstaviť, čo sa stane? Pacient bude cestovať možno aj štyridsať kilometrov za revíznym lekárom a nehovoriac o tom, že vo väčšine prípadov nie sú vypracované akékoľvek odborné kritériá, na základe ktorých by revízny lekár mohol a mal udeliť výnimku. Ale aby to nebolo také nezáživné, ak máte záujem, prejdite si tento zoznam aspoň náhodne a urobte si o tom vlastný názor.

  V nadväznosti na to, čo som povedal pred chvíľou, na strane 33 riadok 14 odspodu je Metotrexát ako základné liečivo pre chorých s nádorovým ochorením, ktoré môže napísať hocikto, ale musí ho schváliť revízny lekár. Podľa mňa by bolo logické, keby tam bolo preskripčné obmedzenie lekár - onkológ a nemusel by pacient pri takomto ochorení ešte ísť za revíznym lekárom.

  Na strane 8 napriek tomu, že ide o krízový režim, koagulačné faktory sú nehradené. Viete, čo to znamená? Ľudia hendikepovaní zlou zrážanlivosťou krvi, pre ktorých sú vitálne dôležité koagulačné faktory, jednoducho si ich budú musieť asi zaplatiť. V ambulancii? Táto skupina ľudí je vzhľadom na svoj zdravotný stav skôr zo skupiny sociálne odkázaných alebo sociálne slabých. Pritom liek na akné na strane 25 celkom hore pod skupinou Cyproterón je na vysokú úhradu asi preto, že Cyproterón má sekundárne účinky ako antikonceptívum, liek proti počatiu. Zrejme akné a liek proti počatiu asi idú k sebe.

  Aký má zmysel táto tzv. krízová kategorizácia? Na strane 24 pod skupinou Tybolón, ktorý sa používa u žien ako hormonálna substitučná liečba, kde mesačná úhrada bude stáť asi 1 000 Sk a je päťkrát drahší ako najlacnejšia verzia, doteraz nikdy nebol hradený. Takúto liečbu by pritom mohlo dostať asi 150 až 200 tisíc žien. Keby sa takáto liečba uskutočňovala, vážené kolegyne a kolegovia, ročne by stála asi 2 miliardy Sk. Hovoril som už o tom, že v tejto, zdôrazňujem, pomenovanej krízovej situácii, ktorej cieľom je ušetriť peniaze, sa navrhuje hradenie drahých liekov a oproti tomu lacnejšie na liečbu toho istého ochorenia sú s veľkým doplatkom, resp. nehradené.

  Strana 9 - Hypolipemikum, liek na zníženie obsahu tuku v krvi. Zo skupiny fibrátov, štvrtý riadok zdola, kde by mohol byť liek Lipantil, ktorý vyrábajú Česi, a stojí asi 300 korún, je nehradený, pričom Lovastatín v riadku 10, 11 odspodu, ktorého výrobcom sú Spojené štáty americké, liek Nevakor sa pohybuje v cene od 1 200 do 1 700 korún, je hradený.

  Napriek tomu, že tento materiál sa prijíma, ako som už povedal, za účelom záchrany zdravotníctva ako tzv. krízová kategorizácia, dávam vám do pozornosti skupinu antireumatík. Poslaneckým návrhom bolo odporučené, aby Ibuprofen, ktorý stojí 34 korún, nebol hradený, zatiaľ čo ostatné lieky v skupine Diklofenak na strane 36, kde sa pohybuje cena liečby počas 10 dní od 70 do 140 korún, sú plne hradené. Myslíte si, že si bude pacient kupovať Brufen, keď si ho môže dať predpísať lekárovi z tejto skupiny antireumatík? Nehovoriac o tom, že je na preskripčné obmedzenie aj liek, ktorý stojí 600 korún - Relifex zo skupiny Nabumeton na strane 37.

  Na strane 22 už je doplnené, že aj drahší Erytromycín podľa poslaneckého návrhu má preskripčné obmedzenie. Na strane 52 Gentamycín tretí riadok zhora, ktorý je hradený jeden mililiter za 3,50 s preskripčným obmedzením, teda môže ho napísať iba oftalmológ alebo krčiar, zatiaľ čo kombinácia antibiotík s Dexametazónom, prípravok Maxitrol v cene 36 Sk za mililiter - fľaštička má 5 mililitrov, čo je 180 Sk - je bez preskripčného obmedzenia, teda ho môže napísať ktokoľvek. Nehovoriac o antibiotikách, ktoré sa používajú ako masti v očnom lekárstve. Denná definovaná dávka sa počíta na 1 gram, pričom spotreba je podstatne menšia alebo pacientovi bude potrebné napísať bez akýchkoľvek problémov s poisťovňou dve balenia, lebo jedna tuba, konkrétne u Maxitrolu - šiesty a siedmy riadok zdola - má tri a pol gramu, čo je teda liečba podľa dennej definovanej dávky na tri dni a pacient potrebuje dávku na 6 dní, čiže sa napíšu dve balenia v sume 260 Sk.

  Na strane 53 v liečbe glaukómu je možné použiť viaceré prípravky, pritom v rovnakom postavení je lacný Pilokarpín, štvrtý riadok zhora, kde jeden mililiter, prosím, stojí 5 Sk, ako Latanoprost, asi v strede tabuľky, kde desatina mililitra stojí 46 Sk, čo znamená za jeden mililiter 460 Sk. Teda v porovnaní 1 mililiter za 5 Sk a 1 mililiter za 460 Sk. Pričom Latanoprost by sa mal použiť až vtedy, keď nezaberajú základné lieky proti glaukómu, pričom tieto lieky berie po indikovaní pacient po celý život. Kde tu teda vidíte snahu po krízovom riešení kategorizácie? Na tej istej strane štvrtý riadok odspodu pritom lokálne anestetiká nie sú hradené. Sú to lieky na miestne znecitlivenie potrebné práve v akútnej medicíne. Vážené kolegyne a kolegovia, neprajem vám, aby vám alebo vašim príbuzným na očnom oddelení vyberal niekto cudzie teleso bez umŕtvenia.

  Niektoré lieky sú dokonca balené pre viacerých pacientov ako napríklad Tuberkulín. Ako sa môže napísať na recept dávka pre 10 pacientov, keď toto balenie stojí 1 100 Sk?

  Materiál okrem závažných nedostatkov odborného charakteru obsahuje aj množstvo iných nedostatkov technicko-informatívneho charakteru. Výpočet, ktorý som predniesol, je len náhodným zisťovaním. Ďalší zoznam máte ako poslanecký návrh, zmenu poslaneckého návrhu. Možno budete namietať, ale len v dôvodovej správe sa hovorí, že je odporúčaný klinickými odborníkmi. Nuž, každý oslovený si pozrel svoju skupinu liekov a, samozrejme, keď si tam našiel svoje preparáty, bol spokojný. Ale materiál nebol pripravovaný ako materiál, ktorý má odrážať zlý stav financovania zdravotníctva. Materiál bol spracovaný tendenčne, technicky a odborne na nedostatočnej úrovni a nebude prínosom, a to ani odborným, ani ekonomickým. Ak sa má pristúpiť ku kategorizácii, tak zásadne z pohľadu definovania diagnóz a takých vitálnych indikácií, že budú liečivá na plnú úhradu zdravotných poisťovní, na čiastočnú úhradu a na plnú úhradu občana.

  Upozorňujem, že to, čo som povedal, sme zistili len náhodnou kontrolou. Dôsledným prezretím by pripomienky boli asi v rozsahu predkladaného materiálu. Vzhľadom na to dávam pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov v zmysle § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku, aby sa v prerokúvaní návrhu novely zákona nepokračovalo, aby bol vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Keltošová.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Dovoľte mi len veľmi stručnú faktickú poznámku na vystúpenie predrečníka. Pán poslanec Zelník, nie som lekárka, so záujmom som si vypočula vaše odborné úvahy. Ale úvodnú časť ste si mohli odpustiť, pretože som bola štyri roky členkou vlády a sedela som vedľa vášho bývalého nadriadeného pána ministra Javorského a ostro protestujem proti tomu, že pán minister podvádzal alebo zavádzal vládu a dezinformoval parlament. Pokiaľ ste boli vo vláde, tiež ste sedeli vedľa mňa a nevšimla som si, že by ste mali iné názory, ako mal váš minister. Takže úvod ste si pokojne mohli odpustiť. Inak v tej druhej časti budem podporovať váš návrh. Myslím si, že ste vystúpili veľmi nekorektne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Galbavý.

 • Ďakujem vám za slovo.

  Chcem povedať niečo podobné, ako povedala už moja predrečníčka pani poslankyňa Keltošová, ale aj napriek tomu zareagujem na pána poslanca Zelníka. Pán poslanec Zelník, som prekvapený, že sa vo vás zobrala odvaha pustiť sprchu kritiky na súčasného ministra zdravotníctva a obviňovať ho, že porušuje zákon a núti porušovať zákon aj ostatných v tomto rezorte. Len na objasnenie - ako tu už bolo povedané - občanom, hoci toto vysielanie bude zo záznamu, aby vedeli, že vy ste boli práve štátnym tajomníkom v čase, keď bol ministrom pán Javorský a servilne ste prikyvovali devastácii zdravotníctva v tomto období. Vďaka vám sa nachádzame tam, kde je súčasný stav zdravotníctva, na pokraji priepasti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Taktiež by som mala pripomienky k prvej časti vystúpenia pána poslanca Zelníka, čo sa týka ministra Javorského. Stotožňujem sa s tým, čo povedala pani poslankyňa Keltošová. Ale s vecnými argumentmi, s ktorými vystúpil pán poslanec Zelník, plne súhlasím. Krízový stav tak celoplošne urobený, ako to urobil pán minister zdravotníctva, bol mnohými lekármi charakterizovaný ako nezmyselný a azda aj podfarbený politickým motívom.

  Mám viacero známych v zdravotníctve a diskutovala som aj s niektorými chirurgmi z oddelení, ktorí skutočne takto vyhlásený krízový stav považovali za absolútne neúčelný. Prosím vás pekne, všetci lekári nastúpení, všetky sestričky nastúpené, postele pripravené, prevádzka, všetko financované a oni nemohli operovať. Veď tí pacienti z toho nevyzdraveli. Tí sa ale nazlostili a tých bude treba operovať, avšak financie unikli práve v tom období, keď títo lekári nemohli vykonávať zdravotnícke úkony, nemohli operovať a už nevravím o tom, že mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia. Tak na čo bol takýto nezmyselný príkaz? Myslím si len preto, aby niektorí ľudia boli nahnevaní, ako to zle viedla Mečiarova vláda. Ale Mečiarova vláda to až tak zle, pán minister, neviedla. A som zvedavá, či dáte zvýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo v rozpočte, pretože Mečiarova vláda každý rok, nie síce o veľa, ale zvyšovala.

 • Ďakujem.

  V rozprave vystúpi pán poslanec Tatár.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  chcem podporiť tento návrh zákona a nebudem mať žiaden pozmeňujúci návrh. Tiež sa nezúčastním nejako zvlášť na konzíliu o tom, v akom stave je zdravotníctvo, lebo to by sme museli zájsť naozaj do obdobia Mečiarových vlád a kritizovať od bývalých ministrov - od Soboňu až po Javorského -, ktorí to naozaj robili zle a dôsledok je naozaj katastrofálny. Urobíme s tým niečo a myslím si, že to nebude ľahké, ale nakoniec sa to podarí.

  Ale vrátim sa skôr k meritu veci veľmi stručne. Chcel by som len trošku rozvinúť myšlienky, ktoré predložil navrhovateľ, a to v dvoch rovinách. Jedna je, že naozaj nie je najlepšie, ak sa takýto problém rieši na úrovni zákona a bude podľa mňa veľmi potrebné nájsť spôsob, ako to vrátiť zo zákona do kruhov, ktoré sú pružnejšie, ktoré sú odborné, aby sme nemuseli raz do roka podstúpiť túto procedúru.

  Druhá rovina je samotná príprava a samotná lieková politika. Tam tiež nepôjdem do veľkých detailov. Chcem veľmi stručne povedať, že spôsob, najmä jeho izolovanosť, jednoducho, že každý z tých normálnych účastníkov sa vždy dostáva v tomto procese k tvorbe takéhoto predpisu (a znovu vravím, že by bolo dobré, aby to nebol zákon, ale nejaká iná norma k tvorbe takéhoto predpisu) izolovane. Z tohto hľadiska môžeme povedať, že najdôležitejší účastník a relatívne pasívny účastník je pacient alebo skupina pacientov, ale k nim najbližšie stoja všetci zdravotníci.

  Druhá skupina je financovanie celého tohto procesu, kde sú ako zdravotné poisťovne, tak aj účasť štátneho rozpočtu, a teda účasť ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva.

  Tretia časť tohto procesu je výroba z väčšej časti, ale aj distribúcia liečiv, a jednoducho navrhujem do budúcnosti, keď sa bude meniť - a verím, že sa táto procedúra bude meniť - akúsi liekovú tripartitu. Jednoducho, aby sa tieto tri skupiny ľudí alebo tri skupiny inštitúcií, ktoré v procese figurujú, kontinuálne spoločne zaoberali prípravou takejto normy. Čiže tí, ktorí sú akoby užívatelia, čiže pacienti a zdravotníci, tí, ktorí sú akoby financovatelia, poisťovne a štátny rozpočet, a tí, ktorí lieky vyrábajú, distribuujú, čiže výroba a distribúcia, a aby jednoducho v takomto kontinuálnom procese liekovej tripartity pracovali kontinuálne s otvorenými kartami, aby nedochádzalo k jednotlivým nešvárom, o ktorých by sme mohli naozaj riadok po riadku, celé hodiny a úplne zbytočne rozprávať. Zlá procedúra, teda izolovanosť a nekoncepčnosť potom napríklad spôsobuje to, že cena mnohých liekov je na Slovensku vyššia, ako je napríklad v Poľsku, Česku a Maďarsku. Čiže sme taká vyšehradská anomália. Keby to bol otvorený, normálny zdravotnícko-ekonomický proces, tak sa to jednoducho nemôže stať.

  Na záver po týchto odporúčaniach do budúcnosti sa vrátim k tomu hlavnému, čo je naozaj potrebné dnes urobiť, je jednoducho treba prijať tento zákon, treba ho podporiť, aby sme čím skôr mohli pristúpiť aj k vylepšeniam, o ktorých som hovoril.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Pán predseda, chcem doplniť pána poslanca Tatára. Naozaj ma zaujal originálny spôsob uchopenia moci pánom ministrom Šagátom v oblasti zdravotníctva, pretože mal som dojem, že celá vláda chce vyhlásiť výnimočný stav na Slovensku, ale zatiaľ si to skúša iba v oblasti zdravotníctva. Dúfam, pán Tatár, že to nebudete radiť pánu Šagátovi celé štyri roky, lebo zrejme s ospravedlnením, že za krízový stav v zdravotníctve môže pán Mečiar, pacienti asi ťažko pochopia to, že nebudú operovaní, najmä pri diagnózach, ktoré spomínal aj pán Zelník. Pán Šagát by sa mal konečne spamätať ako lekár a začať normálne riadiť ministerstvo a odvolať krízový stav v oblasti zdravotníctva, pretože v strednej Európe vyhlasovať výnimočný stav v nejakom rezorte je jednoducho smiešne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani Belohorská.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Myslela by som si, že odporučenie, ktoré dal pán poslanec Tatár, asi nemyslel vážne, pretože zapojiť pacienta do liekovej politiky je síce veľmi zaujímavé, ale myslím si, že len do tej miery, do ktorej sa môže on opierať o maximálnu dôveru v lekára, prípadne vo farmaceuta. Tieto zložky jednak na ministerstve zdravotníctva, jednak v odborných lekárskych spoločnostiach pracovali vždy na sto percent a na podporu svojho ministra.

  Pozastaviť sa skôr treba nad iným, či spôsob zásahu do zdravotníctva práve na tomto miestne bol v danej chvíli najaktuálnejší. Totiž aj tak všetci vieme, že práve obdobie Vianoc je obdobím zníženého počtu operácií, čiže možno to zdravotníctvo šetrilo aj týmto svojím bežným spôsobom. Zakázať alebo obmedziť operácie a deliť ich na akútne a menej akútne, skutočne závisí od odborných lekárskych kruhov, aby na základe tohto nariadenia posúdili kvalitu svojho ministra.

  Možno za pacientov chcem povedať inú vec. Pacienti sú normálni občania ako my. Je to skutočne už potom diagnóza istej zvrhlosti, ak by sa pacient chcel dať operovať len preto, že sa chce dať operovať. Skôr naopak, ako lekárka som sa vždy stretala s tým, že pacienta bolo treba povzbudiť, a nie ho od operácie odrádzať. Škody, ktoré by sa narobili týmto systémom na zdravotnom stave obyvateľstva, sú tie, ktoré sa budú naprávať potom nešťastím, a tam sa dotknem práve onkologických diagnóz. Človek nikdy nevie - a lekár to určite nevie posúdiť - kedy dôjde k tomu, že stav prerastie v metastatický proces.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Je mi veľmi ľúto, že pán poslanec Tatár si vo svojom jednom z prvých, alebo ak nie v prvom vystúpení neodpustil hneď kritiku stavu zdravotníctva za Mečiarovej vlády. Chcem pánu poslancovi pripomenúť, že keď bol vrcholovým predstaviteľom VPN, tak neustále hovoril o 40-ročnej devastácii zdravotníctva pod vedením komunistov. Zabudol na to, čo hovoril v roku 1989 a v roku 1990 a teraz to dáva len na jednu politickú parketu. Povedzme si úprimne, že len od roku 1989 je už siedmy minister na čele rezortu. Každý priniesol svoju predstavu, každý urobil dobré kroky, urobil aj chyby. Nakoniec, práve minister zdravotníctva je vždy pod obrovským tlakom svojich kolegov.

  Vieme, že všetky zdravotnícke zákony, ktoré sme prerokúvali v parlamente od roku 1992, mali, hádam, najviac pripomienok. Je to aj teraz. Keby som bola škodoradostná, tak by som hovorila: "Vidíte, páni kolegovia, aj vy ste sa dočkali, že je tu toľko pripomienok." Ale beriem tieto pripomienky vecne, lebo naozaj tá paleta odborníkov, ktorá pôsobí v zdravotníctve, je veľmi široká. V zdravotníctve pôsobí veľmi veľa profesijných organizácií, každá má svoju predstavu či už o odbornej zložke zákonov alebo aj o politicko-filozofickej rovine zákonov. Preto viem, že to tak bolo pred pár rokmi a bude to aj v budúcnosti, že týchto pripomienok bude veľa, a je nešťastím, že naozaj Liečebný poriadok musí mať prílohy, ktoré sa takisto musia novelizovať nešťastným spôsobom. Ale to nie je chyba predchodcov, je to chyba, ako je konštituovaná ústava a jednoducho zatiaľ...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Faktická poznámka - pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcem povedať niekoľko slov k vystúpeniu pána poslanca Tatára. Predovšetkým Mečiarova vláda zvýšila rozpočtovú kapitolu v zdravotníctve zo 17 mld. v roku 1994 na 42,5 mld. v roku 1998. To znamená, medziročne s veľmi výrazným nadproporčným spôsobom sa vkladali prostriedky do zdravotníctva a napriek tomu stále nestačili. Zároveň chcem povedať, že na takzvanom kraji financovateľnosti a vo veľmi vážnej situácii sa nachádzajú zdravotníctva vo všetkých európskych krajinách, dokonca nielen v krajinách, ktoré boli predtým v komunistickom bloku. A teda buď je pravda, že Mečiarova vláda dokázala diverzne nivočiť všetky zdravotníctva v Európe, a dokonca aj za Atlatikom, alebo je pravdou, že trvale prebieha atak medzinárodných skupín farmaceutických firiem a výrobcov techník na rýchle odpumpovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v tejto oblasti.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Chcela by som vyjadriť nesúhlas s vystúpením pána poslanca Tatára v tom zmysle, že podporil zavedenie krízového stavu. Podľa môjho názoru krízový stav v zdravotníctve bol riešením, ktoré poškodilo nielen pacientov, čo je evidentné, ale aj samotné zdravotníctvo. Vrátim sa k príkladu, ktorý som uvádzala. Chirurgické oddelenia, kde nastúpili lekári, zdravotníci, prevádzka sa platila - vieme, že platy predstavujú dosť veľkú položku - a neoperovalo sa, nepracovalo sa tak, ako by sa mohlo naplno pracovať. Pán minister, veď predsa keď neboli úkony, neboli ani platby zo zdravotného poistenia. Teda vy ste poškodili aj samotné zdravotníctvo a pomohli ste len poisťovniam, ktoré nemuseli vyplácať financie za úkony. Aký to malo zmysel? Ako ste si predstavovali, že týmto zlepšíte zdravotníctvo?

  Nie som odborníčka v tejto oblasti. Viem, že to nie je jednoduché, ale bolo potrebné robiť nejaké systémové opatrenia alebo niektoré racionalizačné čiastkové kroky, ale nie celoplošne vyhlásiť krízový stav. Veď, opakujem, vylepšili ste situáciu poisťovniam, ktoré nemuseli platiť za úkony a všetky úkony sa budú musieť zvládnuť v najbližšom čase. Pretože ľudia, ktorí potrebujú operáciu, ju budú potrebovať a operácie bude potrebné vykonať v najbližších mesiacoch. A možno odloženie operácie zhoršilo ich zdravotný stav.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Zajac.

 • Zdá sa mi, že pani poslankyne a páni poslanci za HZDS celkom nepochopili, o čo vlastne išlo pánu doktorovi Tatárovi. Skúsil by som to iba zopakovať. Išlo mu vlastne o zlepšenie podmienok pre pacientov a o úsporu finančných zdrojov. Pán doktor Tatár hovoril o tom, že riešenie, ktoré sa dnes prijíma, je potrebné a nevyhnutné a v budúcnosti bude potrebné riešiť túto situáciu systémovo. A systémovo znamená dať dohromady vlastne zdravotníkov, ktorí chránia pacienta, teda zdravotníkov, ktorí chránia pacienta, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a poisťovne, ktoré robia štátnu politiku a financujú tieto veci a samotných výrobcov. O nič inšie nešlo, o žiadnu ideológiu ani o žiadne napádanie, ale proste o vecné systémové opatrenie v budúcnosti, ktoré má svoju logiku.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vo svojom prvom vystúpení som nestačila ešte dopovedať niektoré veci, ktoré sa týkali skutočne pacientov ako poistencov. Pacientovi - poistencovi odviedli z výplaty daň, teda časť poistenia, čiže on si zaplatil operáciu, on si zaplatil právo ísť do nemocnice vtedy, keď to potrebuje. Úroveň vedy 20. storočia a medicíny - a my lekári sme zaviazaní liečiť pacienta na primeranej vedeckej úrovni 20. storočia a daných vedeckých poznatkov - je, že ak pacient má istú diagnózu a nemá byť od lekára odohnaný. To by mi dávalo možno aj paralelu s tým koncesionárskym poplatkom za televíziu, ako terajšia pani ministerka navádzala koncesionárov, aby neplatili poplatky. Teraz by sa mi žiadalo podobné prirovnanie, teda vyzvať poistencov, aby si neplatili poistné, ak minister, ktorý tieto peniaze vlastne spravuje alebo lepšie povedané, má sa starať o ich zdravotný stav, zakazuje, aby pacienti boli operovaní.

  Ak majú lekári v nočnej službe napríklad v rámci krízových opatrení znižovať alebo obmedzovať röntgeny, CT vyšetrenia a podobné laboratórne vyšetrenia, čím sa môžu dopátrať k danej diagnóze, môže to viesť k nenapraviteľným následkom na zdraví tohto národa, a potom je už skutočne celkom zanedbateľný aj rozklad celého liekopisu, ktorý bol daný. Myslím si, že úprava tentoraz bola nešťastím a mala začať skôr z inej strany. Možno aj oslovením opozičných politikov, možno práve tých lekárskych spoločností, ktoré by vám určite, pán minister, pomohli.

 • Ďakujem.

  Faktická pripomienka - pán poslanec Hofbauer.

 • Vyšehradskou anomáliou je nesporne systém krokov súčasnej vlády a súčasného ministra zdravotníctva v oblasti lekární a v oblasti nemocníc. Veď je absurdné, ak v týchto dvoch sférach bezodkladne po nástupe ministra Šagáta bol zavedený nejaký krízový stav, veď je to úplný nezmysel. Sledovalo to výlučne dva kroky. Prvý - diktát výrobcov a distributérov liekov a ich zabezpečenie. A druhý - podriadenie sa Všeobecnej zdravotnej poisťovne pod ministerstvo zdravotníctva.

  Tu sa, dámy a páni, nehrá o nič iné len o tieto dva kroky. A keď sa zrealizujú tieto dva kroky, tak pri extrapolácii doterajšieho vývoja zdravotníctva o štyri roky zdravotníctvo zhltne 50 % nášho štátneho rozpočtu a pri ďalšom extrapolovaní o 12 rokov zdravotníctvo pri tomto nesystémovom a bezkoncepčnom vývoji "zožerie" kompletne celý štátny rozpočet. Ak je toto cesta nastúpená súčasnou vládou, tak je to cesta do pekla a mimo rámca zdravého rozumu.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Vážil by som si, pán poslanec Tatár, pána ministra zdravotníctva, keby s prvým opatrením, to znamená zavedením krízového stavu, bol zároveň predložil aj nejakú perspektívu, ako nemôže žiadať od pani podpredsedníčky vlády alebo ministerky financií pani Schmögnerovej viac peňazí do zdravotníctva. Alebo predloží parlamentu nejaké návrhy, ktorými by obmedzil výrobcov liekov, pardon, dovozcov liekov, aby toľko nezdierali zdravotné poisťovne, alebo nejaké ďalšie systémové opatrenia, ktorými by prebudoval slovenské zdravotníctvo, alebo, najmä čo sa týka zariadení, ktoré sú predimenzované, aby pripravil nejaký program, ktorým by riešil prezamestnanosť v slovenskom zdravotníctve.

  Ale pán minister, ktorý sa tu často tváril sociálne, jednoducho všetku ťarchu, ktorá by na ňom ako na ministrovi mala spočívať, preniesol na bedrá pacientov, teda občanov. Pán minister, to je hlboko protiľudové opatrenie alebo opatrenie, ktoré je absolútne pravicové a neprijateľné. Presviedčate nás tu ešte o tom, že máme toto opatrenie, ktoré má prispieť k vášmu zotrvaniu na ministerstve, podporiť. Myslím si, že tak ako tu budeme zajtra rozoberať problém ministra vnútra, bolo by potrebné zaoberať sa aj vaším zotrvaním na ministerstve zdravotníctva, pretože jednoducho sa mi nezdá, aby jeden minister nastúpil s tým, že vyhlási výnimočný stav v civilizovanej...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Ošváth - faktická poznámka.

 • Vážené dámy a páni,

  k vystúpeniu pána poslanca Tatára by som rád uviedol asi toľko, že si ho ako lekára nesmierne vážim, lebo vie veľmi kvalitne stanovovať diagnózy. Už pred niekoľkými rokmi vôbec ako prvý lekár stanovil úplne presne diagnózu zo stránky psychickej istého politika, a to svedčí o tom, že je naozaj dobrý diagnostik.

  Ale chcem hovoriť konkrétnejšie o veciach, ktoré boli spomenuté. Vy, páni a dámy poslankyne z opozície, obviňujete pána ministra Šagáta, že zaviedol krízový režim. Môžem vám uviesť príklad z jednej okresnej nemocnice, ktorej činnosť zo strany lekára, jeho riaditeľa za vlády pána Mečiara sa nedá nazvať inak ako tunelovaním. Pretože keď prevzal funkciu riaditeľa v roku 1995 po kvalifikovanom riaditeľovi, začal uzatvárať také nevýhodné zmluvy, ktoré sa skutočne nedajú nazvať inak ako tunelovaním zdravotníctva. Preto sa dnes nemôžeme čudovať tomu, že zdravotníctvo nemá peniaze na liečenie a musí zavádzať krízový režim. Čiže pozrime sa na prvotné príčiny opatrení, ktoré podniká pán minister Šagát a nekritizujme ho za to, ale konkrétne poukazujme na príčiny týchto opatrení.

  Ďakujem pekne.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, ospravedlňujem sa, ale naozaj som už nechcel v nijakom prípade vystupovať, ale chcem ešte odporučiť pánu diagnostikovi Tatárovi, aby odporučil pánu predrečníkovi - ale nemyslím na toho, ktorý rečnil posledne, teda toho, ktorý rečnil, ale toho, ktorý hovoril posledný, aby mu predpísal istú diagnózu, že parlament nie je vojenský priestor ani kasárne, a nech si nás nemýli s nejakou jednotkou, ktorej robí politickoorganizačné školenie.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Zelník.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  ako keby niekto nechcel počuť, že aj novela zákona, ktorou sa mení kategorizácia liekov, nie je urobená v súlade s tým, že zdravotníctvo je nedofinancované. Uvádzal som konkrétne príklady, kde sa budú preplácať podstatne drahšie lieky a lacné sú preskripčne obmedzené. To znamená, že sa hradia drahšie a lacnejšie sa neuhrádzajú alebo majú nejaké obmedzenia, čiže bude znemožňované ich predpisovanie.

  Takisto krízový režim, o ktorom sa tak veľmi diskutuje, že nepriniesol žiaden finančný efekt. To, čo už tu bolo opakovane povedané, pacient nepríde do nemocnice, ale čaká doma na liekoch, je na práceneschopnosti, čiže liečba, naopak, sa predražuje. Pritom v nemocniciach sú zamestnanci, ktorí sú zaplatení a nemôžu pacienta vyšetriť. Množí sa počet pacientov, ktorí prichádzajú v akútnom zhoršenom stave, kde sú komplikácie a liečba sa predražuje. Žiadam, aby sa skutočne tento krízový stav v zdravotníctve čo najskôr zrušil.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcel by som povedať, že treba jednoducho v tomto parlamente raz a navždy povedať, že akékoľvek zdravotníctvo nemôže byť ničím iným ako obrazom fungovania ekonomiky štátu, inými slovami, že nič nie je lepším prímerom a paralelou stavu zdravotníctva ako hrubý národný produkt. Treba povedať, že krajina, ktorá bola spravovaná ostatné roky otcami vlasti, otcom vlasti a jeho družinou, bola ekonomicky dovedená do stavu, že tisíce robotníkov vo fabrikách nemali odvádzané zo svojej mzdy odvody do poisťovní, že sa tu roky za tisíce ľudí neplatilo, že moc, ktorá tu doteraz bola, si ani jeden deň existencie Slovenskej republiky neplnila odvody, ktorými bola povinná voči nezamestnaným, deťom a dôchodcom, tak ako to obsahoval zákon o poistení predložený v roku 1992. Za tie roky sa nahromadili miliardové dlhy a tieto miliardové dlhy teraz na nás tlačia, tak ako tlačia.

  To znamená, že je zbytočné hovoriť o tom, že minister vyhlasuje krízový stav. Tu nikto osem rokov nenabral odvahu - alebo šesť rokov - povedať, ako to v skutočnosti je, že pri tomto spľundrovanom zdravotníctve a spľundrovanej ekonomike štát proste nemá na také zdravotníctvo, na aké sa zaviazal Liečebným poriadkom. Čiže Liečebný poriadok bola Potemkinova dedina, za ktorou nestál ekonomický a finančný tok, za ktorou nestálo plnenie záväzkov voči poisťovniam, za ktorou nestálo to, čo za zdravotníctvom stáť musí, teda fungujúca ekonomika a fungujúci dobrý národný produkt. To treba povedať jasne, pretože sú tam korene všetkých stavov, ktoré dnes žneme.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme reagovali na ostatného rečníka, ktorým bol pán poslanec Tatár.

  Nech sa páči, pán poslanec Hudec.

 • Veľmi starostlivo som si vypočul reakcie mnohých kolegov v tejto rokovacej miestnosti a nemôžem si pomôcť, ale musím povedať aspoň dve poznámky.

  Prvá poznámka sa týka toho, že zdravie je skutočne taká kategória, ktorú každý občan zrejme preferuje pred všetkými ostatnými hodnotami, a preto nie je veľmi dôstojné, keď sa práve diskutujúc o tomto naozaj veľmi vážnom probléme politikárči a priživuje sa na tom politika.

  Druhá poznámka - nezávidím ani tomuto, ani predošlému, ani predchádzajúcemu, ba ani po tomto ministrovi prichádzajúcemu ministrovi, ba ani potom ďalšiemu, pretože problém zdravotníctva sa zrejme nedá vyriešiť jednoduchými politickými alebo aj politicko-hospodárskymi aktmi. Vieme dobre, aká je naša skúsenosť. Ani vyše dvojnásobné zvýšenie finančných prostriedkov do zdravotníctva nemusí priniesť taký efekt, ktorý by uspokojil všetkých, čo sa zúčastňujú na tomto procese. Uvedomme si, že ponuka či už zdravotníckej techniky, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, alebo ponuka nových medicínskych názorov, ktoré iste zvyšujú náklady na zdravotníctvo, vždy vysoko predstihuje možnosti aj veľmi vyspelých ekonomík. Tak nežartujme a nehovorme o tom, či niekto niekde "vyrobil" základný nedostatok, keďže veľmi dobre vieme, že problémy v zdravotníctve majú korene veľmi hlboké a zapustili sa dávno. A dokonca nezabudnime hovoriť pritom aj o tom, ako sa to dá vôbec riešiť a aký je obraz zdravotníctva inde. Skutočne, závisí iba od vôle tejto vlády, či sa rozhodla predložiť dáky návrh parlamentu a každý politický subjekt môže podporiť, alebo odmietnuť takéto riešenie. Prosím, nezneužívajme túto tému.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Zelník - faktická poznámka.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  keď hovoríme o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti a že nebola krytá finančnými prostriedkami, treba si uvedomiť jednu vec. Tieto zákony schvaľujeme a budeme schvaľovať v Národnej rade, preto im treba venovať náležitú pozornosť. To, že rozsah zákona o Liečebnom poriadku bol väčší, ako boli na to finančné zdroje, to bola vec parlamentu, ktorý tento zákon schvaľoval a prijímal. Preto apelujem na to, aby aj táto novela zákona, ktorá je predložená, a nespĺňa a nevystihuje to, že je zlý stav financovania v zdravotníctve, bola radšej prepracovaná, aby sme neschválili niečo, čo je horšie, ako bolo doteraz.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Vidíte, ako sa to zase pekne rozbehlo. Ale nie je tu pán Andrássy, aby si dával čiarky.

  Pán predseda, chcem pripomenúť niektorým poslancom to, na čo pán Tatár zabudol, a chcem ho tým pádom aj doplniť. V zákone, ktorý dostal názov na ochranu republiky, boli dve skutkové podstaty, ktoré upravovali alebo zaviedli do Trestného poriadku dva nové trestné činy, to znamená krátenie odvodov do fondov. My sme za to bojovali, aby boli schválené. A teda nie zásluhou pána Mečiara, ale malého muža z veľkého bicykla, ktorý vtedy bojoval práve proti tomuto zákonu, bojovala proti nemu vtedy celá vtedajšia opozícia, dnes vládna koalícia, aby neboli tieto skutkové podstaty zavedené do trestného práva. Sám by som mohol rozprávať o tom, ako najmä tá podnikateľská časť, ktorá dnes stojí za vami, za vládnou koalíciou, bojovala proti týmto dvom skutkovým podstatám. Takže hovoriť o tom, že sme túto katastrofu spôsobili a nič sme proti nej nerobili, pán Osuský, je jednoducho buď nevedomosť, alebo nezodpovednosť. Snažili sme sa tento problém riešiť. Ale vy ste ho dehonestovali a jednoducho odbojkotovali. Takže neváľajte vinu za tento stav len na nás. Nesiete zaň zodpovednosť aj vy.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Ešte na doplnenie mojich predchádzajúcich dvoch vystúpení. Chcem uistiť nových politických bojovníkov prítomných v parlamente, že doteraz bolo pravidlom hry, že keď sme hovorili o zdravotníctve a o problematike sociálnych vecí, väčšinou naše hlasovania dopadli tak, že zo 100 prítomných 97 alebo 98 hlasovalo v prospech týchto zákonov. Čiže chcem sa poďakovať terajšej koalícii, ktorá si v minulom období v opozícii uvedomovala dôležitosť týchto zákonov pre naše obyvateľstvo. Takže tam skončia, vážení, tieto naťahovačky. Sami zistíte, že vaše argumenty stoja na veľmi, veľmi plytkých nohách, pretože vtedy by ste si museli uvedomiť, že ak sa niekto dopúšťal povedzme rozkrádania - alebo ako to vy nazývate v duchu módneho trendu výrazom tunelovania nemocnice -, nemá si to odniesť teraz pacient.

  Vážení, celkom z iného konca, pacient nemôže za to, či jeho zamestnávateľ za neho odvádzal platby alebo nie. Pacient mal zo svojej mzdy stiahnutú sumu na poistenie. Ak chcete vymáhať poistenie, nech sa páči, robí sa to iným spôsobom. A uisťujem vás aj o tom, že minister Šagát alebo MUDr. Gaľa, alebo MUDr. Kováč, alebo bývalý pán minister Rakús vždy našli v nás lekároch podporu vecí, ktoré potrebovali presadiť.

  Takže, ak sa tu bavíme, tak sa bavíme o liekoch, ktoré patria alebo nepatria do liekopisu, alebo o tom, či prvou podmienkou riešenia stavu v zdravotníctve boli personálne záležitosti, či následnou je liekopis, s ktorým lekári budú mať veľké problémy a či reforma, ktorú pán minister sľubuje, by nemala vlastne tomuto všetkému predchádzať. Ako vidíte, nikto z nás sa ani nepostavil proti...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Chcem nadviazať na vystúpenie pána poslanca Tatára a povedať, že vystúpenia k legislatívnym návrhom, ktoré majú svoj vecný obsah, keď vystúpi poslanec s takým politicky ladeným vystúpením ako pán poslanec Tatár, potom majú jednoznačne za následok aj faktické poznámky, ktoré sú politicky ladené, a dokonca niektorí poslanci sa politicky v tom až vyžívajú.

  Čo je absolútne neprínosné pre legislatívny návrh? Legislatívny návrh skutočne nie je vecne dobrý. Preukázal to pán poslanec Zelník. Navrhované zmeny viac zdražia zdravotníctvo, ako mu prispejú. O tomto nikto nič nehovoril. Prosím vás pekne, myšlienka, že nabudúce liekové veci nebudú riešené zákonom, je ilúziou, pretože Ústavný súd bol ten, kto rozhodol, že z ústavy vyplýva povinnosť tieto veci riešiť zákonmi. Tak nediskutujme o týchto otázkach s vtipom, pretože sú to vážne veci. A keď prijmeme nesprávny krok, opätovne jedine zákonom ho budeme môcť napraviť. Preto by som bola veľmi rada, keď vystúpi pán minister, aby sa vyjadril o tom, či je presvedčený, že navrhované úpravy budú finančným prínosom pre zdravotníctvo. Teda, že zdravotníctvo pri používaní liekov bude finančne menej náročné, pretože poslanec Zelník preukázal...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Hofbauer - faktická poznámka.

 • Myslím si, vážení prítomní, že vystúpenie pána poslanca Tatára jasne dokumentovalo, prečo sa Verejnosť proti násiliu rozpadla a vo voľbách v roku 1992 vlastne zmizla, lebo jeho vystúpenie v parlamente netrvalo viac ako štyri minúty a divoké repliky trvajú už takmer hodinu. Takže nebolo by účelné, keby sme išli touto cestou, lebo to nie je cesta k ničomu rozumnému, ako to bolo aj v roku 1992 s tou VPN.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Kováč? Áno.

  Nech sa páči.

 • Hlasy z pléna.

 • Prepáčte, pán minister.

  Nech sa páči, vystúpite v rámci rozpravy.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som stručne vystúpil. Je 20.00 hodín, veľmi ľutujem, ale na druhej strane ďakujem, že sa opäť venuje taký veľký časový priestor zdravotníctvu. Cením si každý názor, nerobím si nárok na to, aby boli moje názory stopercentne akceptované. Dovoľte mi krátko sa vyjadriť o tom, čo tu odznelo, v určitej nedokonalej forme z mojej strany.

  Pán poslanec Zelník hovoril o dvoch problémoch. Jeden problém je moja právna zodpovednosť pri vyhlasovaní krízového stavu. Uviedol to asi tak, že je to vlastne nabádanie podriadených, aby nenapĺňali literu zákona číslo 98 o Liečebnom poriadku. Ale ja tvrdím inú vec, pán poslanec. Tvrdím, že zákon číslo 98 sa nenapĺňal pre mnohé, hlavne ekonomické problémy niekoľko mesiacov dozadu. Takže, ak by som bol dnes obviňovaný, že som na niečo nabádal, tak zákon číslo 98 vzhľadom na to, čo tu už bolo uvedené, vzhľadom na jeho rozsah výkonov, ktoré by mali byť hradené zo zdravotného poistenia, žiaľbohu, nebolo možné finančne pokryť zdrojmi, tak ako ste uviedli na začiatku aj vy sám. Môžem vás pokojne presne odcitovať, že aj opoziční poslanci - a to je pre mňa skutočne prekvapujúca novinka - sme sa podieľali na zákone číslo 98, na tom rozsahu. Hoci sa pamätám na niečo celkom iné, že práve my sme vystríhali, že nemôžeme urobiť Liečebný poriadok na objem prostriedkov 60 miliárd, ako sme odhadovali, a že sa musí zúžiť. Spomínam si veľmi dobre, ako sme vo výbore hovorili: Prepáčte, nemôžeme si objednať mercedes, pretože naň nemáme peniaze, ale musíme ísť na zdravotnícky automobil nižšej kategórie.

  A ak sa schválil Liečebný poriadok v tejto podobe a vy dnes ľutujete, že napriek vašim upozorňovaniam sa tak stalo s našou pomocou, chcem vám povedať, že ste mali mať politickú odvahu a dávno ste sa mali vzdať funkcie štátneho tajomníka, a nie dnes, povedal by som, neviem či úplne oprávnene ste ma tu napádali, že zavádzam inštitút nedodržiavania zákona. Ten, kto nedodržal zákon, pán poslanec, ste boli predovšetkým vy už tým, že ste ako predseda správnej rady dvakrát porušili zákon tým, že ste nechali napríklad niektorých členov v správnej rade byť členmi správnej rady napriek tomu, že boli súčasne členmi správnych rád iných poisťovní, čo bolo v rozpore so zákonom číslo 273. A napriek tomu, že ste napríklad volili riaditeľa zdravotnej poisťovne, hoci bol vtedy práve členom správnej rady a bolo to nezlučiteľné. Takže, prosím vás pekne, ak hovoríme, kto tu nedodržiava zákon, začnime vždy od seba. Možno potom bude diskusia vyzerať inak.

  V odbornej časti, ktorú ste uviedli, viete, čo všetko tam malo byť zmenené, hoci ste sa do toho pozreli len krátko. Nuž, nechcem diskutovať o detailoch, ale chcel by som zopakovať jednu výzvu, ktorou sme apelovali na všetkých, ktorých sa táto kategorizácia týka. Prosili sme ich, aby každý, kto má pozmeňujúci návrh vzhľadom na rozsah, vzhľadom na dôležitosť, prišiel s ním aj do ostatnej chvíle, že ho jednotlivo prerokujeme, a ak je tam chyba, že sme pripravení ju v poslaneckom návrhu riešiť.

  Dovoľte mi veľmi kriticky sa vysloviť o minulosti, ako bola v skutočnosti tvorená kategorizácia liekov, ako boli robené alfy. Pán poslanec, nech sa páči prísť na ministerstvo zdravotníctva. Žiaľbohu, keď sme chceli dokumenty, vážení páni poslanci, o zaraďovaní jednotlivých liekov v minulosti, žiadnu dokumentáciu sme nenašli. A nevieme prečo, ktorý liek bol v minulosti zaradený. Z nášho pohľadu sme teraz otvorili úplne inú tvorbu kategorizácie. Nielenže sme to dali spripomienkovať, máme záznamy od odborníkov, ktorí odporučili, čo kam zaradiť a budeme to takto protokolárne viesť aj naďalej, pretože o tom musia na ministerstve zostať v archíve dokumenty, teda, ako a kde sa čo založilo, aby sa celý proces stal prehľadným, aby bolo kedykoľvek možné vypátrať, prečo a kde je to zaradené.

  Treba povedať, že na ministerstve zdravotníctva neexistuje zodpovedný pracovník, ktorý by robil archív dokumentov. Až dnes ho prijímame. Chcem vám povedať - no, nech sa páči prísť sa pozrieť, pani poslankyňa Belohorská -, že nemáme doklady ani o takých veľkých projektoch, akým bol nákup techniky cez Interjet a Siemens. A nie je to zaarchivované, hoci by to podľa mňa malo byť, aby tu opäť neboli žiadne podozrenia. Pán poslanec, ak ste mali skutočne dobrú vôľu vystúpiť, nech sa páči, mohlo to tu odznieť a sme pripravení napraviť chyby. Ak ste na jednej strane kritizovali, mohli ste vystúpiť aj konštruktívne.

  Ak niekto chcel vedieť a chcel odo mňa vyhlásenie, či to bude lepšie, ako hovorila pani poslankyňa Belohorská, súhlasím s ňou, že náš občan zo zákona, a máme to v zákone číslo 277 o zdravotnej starostlivosti, má nárok, ktorý je, žiaľbohu, v zákone len želaním, že by mal dostať liečbu na úrovni poznania, teda podľa najnovších poznatkov, to je asi jedno. Žiaľbohu, treba povedať, že ekonomika, tak ako bolo povedané, nám nedovolí - musíme to veľmi otvorene priznať - robiť liečbu na špičke súčasného poznania vedy. Žiaľbohu, táto pasáž je ešte zo zákona číslo 20 z roku 1966. Takže to nemôžeme a súhlasím, samozrejme, že by sme sa mali neustále usilovať o to, aby objem prostriedkov bol taký, aby sme mali čo najviac na modernú liečbu.

  A teda, ak sa niekto pýta, či som presvedčený, či je toto lepšie, musím povedať, že v súčasnej podobe určite. Vynechali sme celý rad liekov, pri ktorých sa ukázalo, že nemajú dokázateľné účinky na to, aby sa niečo v zdravotnom stave zlepšilo. Vylúčili sme lieky, ktoré mali návykový charakter, a tým vieme dnes kvantifikovať, aké množstvo peňazí sme ušetrili, aby sme, naopak, právo občana na liečbu na úrovni poznania mu viac priblížili.

  Aké skutočné dosahy to bude mať? Šetrenie nie je jediným cieľom kategorizácie, ale efektívnejšie používanie prostriedkov na dosiahnutie lepšej liečby. A aké to bude mať skutočné ekonomické následky, to je v rukách aj iných zložiek, ako je kategorizácia, napríklad preskripcie lekárov samotných.

  Ak ste hovorili, pán poslanec, ako je to zle urobené, nuž pripomeňte si, že bola prijatá nejaká národná lieková politika za ministrovania, teda v čase, keď ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve. Nuž a ako to bolo v reáli? V reáli to bolo tak, že cenová politika je dnes vyslovene v réžii ministerstva financií. Ministerstvo zdravotníctva nemá ani personálne podmienky na to, aby vstupovalo do cenovej politiky. Takže v tomto nás skutočne čaká práca. Pokúsime sa veľmi rýchlo zaviesť národnú liekovú politiku napríklad aj tým, že ešte v priebehu januára budú stanovené presné kritériá, ktorý liek a ako bude v kategorizácii zavedený. A je škoda, že ste si to trošku nepozreli a neprišli ste do výboru trošku si o tom podiskutovať, pretože v každej skupine, v tej ATT, v každej farmakologickej skupine bol vybraný liek, ktorý má dobrú účinnosť, malé účinky. To znamená, žiaden občan pri žiadnom ochorení sa nemôže dostať do situácie, že by bol horšie liečený. Práve naopak, lepšie. A ak vám išlo na začiatku vášho vystúpenia o to, ako porušujeme zákon číslo 99, že nedávame občanom liečbu a že ju zhoršujeme, tak zlepšenie, ktoré chceme dosiahnuť v kategorizácii, vám zrazu prekáža. Tak nemyslím si, že je to celkom správne.

  A nakoniec, ak ste vyslovili obavy, že, naopak, zdraží to liečbu, tak veľmi dobre viete, že máme ekonomické analýzy pre niektoré lieky, ktoré, hoci sú drahšie, ale tým, že skracujú čas liečby, tým, že skôr vracajú pacienta do pracovného pomeru, naopak, drahá liečba nimi môže byť niekedy lacnejšia. Tak ako platí, že si nemôžem kupovať lacné veci, keď som chudobný. Škoda, že ste nevyužili priestor na opravy, ktoré boli možné.

  Nuž dalo by sa iste dlho diskutovať, dalo by sa diskutovať aj o tom, či pán Ježík, tak ako ste si dovolili podsunúť v celom vašom vystúpení, nezahynul kvôli tomu, že boli prijaté nejaké opatrenia. Veľmi dobre viete, že bolo len odporučenie ministerstva zdravotníctva - a teda moje, nechcem sa z toho vykrútiť -, ktoré znelo, pán poslanec, vzhľadom na to, že nie sú zdroje, a vzhľadom na to, že nemáme ani infúzne roztoky. To znamená, aj keby nastúpili všetci chirurgovia, ktorí sú tam, boli časy, keď neboli k dispozícii také jednoduché veci, aby sa mohol pacient pripraviť na operáciu parenterálnym príjmom tekutín. Nuž preto sme povedali, prosím vás pekne, obmedzte starostlivosť. Nie preto, aby sme šetrili 6 - 8 %, ale preto, aby sme prostriedky alokovali, nasmerovali len na to, aby sa zabezpečila zdravotná starostlivosť v akútnych situáciách, aby nedošlo skutočne k zbytočnému poškodeniu, k úmrtiu len kvôli tomu, že je nemocnica nepripravená, preto, že nemá zásoby, zrazu nemôže vyriešiť prípad, i keď sú tam zdravotnícki pracovníci. Oni sami sú nešťastní, že nemajú prostriedky.

  Buďme úprimní a radšej veci správne pomenúvajme. Náš poslanecký návrh, ktorý sme podporovali a ktorý sme pomáhali pripraviť, je práve jedným zo systémových krokov. Pretože to tu už bolo deklarované v júni 1997, keď aj vláda pána Mečiara prijala balík opatrení na to, aby sa neprehlbovala kríza a nakoniec v marci 1998 minister predniesol správu o tom, ako priznalo vedenie ministerstva zdravotníctva, že je nepriaznivý ekonomický vývoj. Nuž, či je nepriaznivý až krízový, to je, samozrejme, ťažké definovať, ale keď neštátni lekári nemajú platby za 3 až 6 mesiacov a nemajú z čoho zaplatiť nájomné a urobia výstražné štrajky, tak to nie je krízová situácia? Ako by ste to pomenovali vy, pán poslanec? Rád by som to vedel a nechám si poradiť, pretože v tomto prípade nešlo o terminológiu. Išlo o to, aby sme upozornili, že je tu veľmi zlá situácia. Iste, budeme sa snažiť, aby sme dostali do toho systému prostriedky. Lenže, pán poslanec, viete čo? Viete, aký bol dôvod na to, že sme boli v ekonomickej kríze okrem toho, že bol urobený Liečebný poriadok na taký veľký rozsah? Pretože neustále - dobre ma počujete -, neustále prebiehal a prebieha extenzívny nárast zdravotníckych zariadení a zdravotníckych služieb. Poviem a mám k dispozícii ostatné údaje. Údaje, ktoré sme dostali delimitáciou 37 nemocníc, NsP prvého typu z krajov.

  Robili sme v provizóriu a teraz robíme rozpis kapitálových výdavkov, rozpis investícií. A naplnilo sa to, čo sme niekedy hovorili spolu s kolegom Romanom Kováčom, že keď sa robí nové územnosprávne členenie, či nevznikne z 38 okresných nemocníc takmer 80. A môžem vám ukázať, ako ideme pristavovať nemocnicu v Bánovciach, ako ideme pristavovať ďalšie nemocnice, už sú urobené projekty. Niekde sú už urobené časti výstavby. Povedzte mi, kto toto bude financovať? To, čo hovoril napríklad aj pán poslanec Cuper, že musíme riešiť predimenzované zariadenie, prezamestnanosť. Ale veď je tu založený ďalší problém, ako sa vyrovnať s investíciami, s rozšírením siete, s rozšírením služieb, so zväčšením kapacít v tejto situácii.

  Pán poslanec, pravdepodobne ako štátny tajomník ste o týchto veciach mohli vedieť. Myslím si, že každý súdny človek i občan, s ktorým sa stretnem, povie, že problémy v zdravotníctve sú ťažké. Pokiaľ by azda niekto z vás - ako hovorila pani poslankyňa Belohorská -, mal návrh na iné riešenie, nech sa páči, sme pripravení na diskusiu. Ako iste viete, tak napríklad medzi krajskými koordinátormi - pretože na reštrukturalizáciu ideme cestou regiónov, aby sa najskôr v regiónoch porozprávali, ktoré oddelenie eventuálne možno zlúčiť, zúžiť a tak ďalej - sú ľudia aj z HZDS. Nebudem ich mená opakovať, lebo som o tom opakovane hovoril. Pokiaľ chcete, môžem, nerobí mi to problémy. A čo sa týka kontinuity, o ktorej hovorila pani poslankyňa Aibeková, títo ľudia boli v transformačnej rade, keď som bol ministrom v roku 1994. Napríklad pán Sedláček, o ktorom iste nikto nepochybuje, že je členom HZDS. Ale keď je schopný, prečo by aj dnes nemohol mať na starosti ako koordinátor Trenčiansky kraj?

  Takže, pán poslanec, ak máte ideu, nech sa páči, dajte ju na papier, nech sa páči, budeme diskutovať a nakoniec dúfam, že pri rozpracovaní programového vyhlásenia, ktoré budeme predkladať aj do výboru, a nie je problém ho predložiť, ak bude záujem aj do Národnej rady, rozpracujeme naše zámery, ktoré sme uviedli v programovom vyhlásení vlády a ktoré máme v programoch jednotlivých strán tvoriacich koalíciu. Tie programy sú také podobné, že sme nemuseli robiť významné korekcie.

  A preto si myslím, že prvé kroky prišli, lebo sme uzatvorili systém, to, čo sa žiadalo v roku 1997, je zatvorený, no nie úplne, pretože v tom ešte nie je špeciálna ambulantná starostlivosť. Samozrejme to, ako ste hovorili, že nútime zdravotnícke zariadenia v rozpore so zmluvami fakturovať niečo iné, než v skutočnosti urobili, nuž my sme len pomenovali, že na mesiac január napríklad z výberu poistného, pán poslanec, na to, aby bol vyrovnaný rozpočet, aby sa už nerobili dlhy, aby nám dodávatelia skutočne neprestali dodávať, pretože mnohí sú na úrovni bankrotov, máme len 1,449 mld. korún, ani o korunu viac. A pri rozhovore o stavbe rozpočtu sa potom môžeme spoločne dohodnúť alebo navrhnite vy, koľko v rozpočte by pre zdravotníctvo malo byť. Naša ambícia naplniť ciele, o ktorých sme hovorili, zostáva nezmenená.

  Ďakujem za pripomienky, teším sa na diskusiu, nebránim sa kritike, naopak, urobili ste mnohé pozitívne veci. Každá kritika núti človeka zamyslieť sa nad tým, čo robí. Ale som presvedčený, že všetky kroky, ktoré sme urobili, sú opodstatnené.

  A ak by sme aj boli chceli urobiť rozsiahlejšiu zmenu zákona o Liečebnom poriadku, ktorý hovorí, ktoré výkony a ako sa majú platiť, na to sme nemali silu okrem toho, že sme vnikli do kategorizácie, a na to, aby sme zlegalizovali vaše porušovanie zákona, pán poslanec Zelník, keďže niekoľko rokov sa lôžkodeň platil v rozpore so zákonom, pretože nikde nebol uvedený, ako iste viete. To sme tou rýchlou novelou chceli urobiť a, samozrejme, chceme etapovite meniť celý Liečebný poriadok.

  Ďalšou vecou by mali byť stomatologické výkony, stomatoprotetika postupne tak, aby sme ten systém dostali do trošku inej polohy, ako je teraz. Teším sa na spoluprácu, teším sa na kritiku a prosím vás pekne, v tomto našom boji nikdy nezabudnime na občana. Mysleli sme na to, pani doktorka Belohorská, na cytostatiká, ako nás upozornili odborníci.

  Ešte sa vrátim k revíznym lekárom. Vzniklo veľké pobúrenie, že doteraz revízni lekári, citujem len z "tlačovky", nemám to tak, ako to bolo uverejnené: "Kontrolovali len 15 liekov a teraz to bude 800." Ak kontrolovali len preskripciu 15 liekov, teda ak bola viazaná preskripcia len 15 liekov na revízneho lekára, nuž fungoval tu potom revízny systém?

  Samozrejme, že revízny lekár by nemal v niektorých prípadoch byť nástrojom na šikanovanie pacienta. My sme napríklad to podmieňovanie predpisovania niektorých cytostatík urobili len na základe odborníkov z onkológie, ale rešpektovali sme, že dnes to pravdepodobne nie je také vyvážené, aby sme to mohli predsa len uviesť do zákona, do kategorizácie, a tak sme to vypustili. Nevidíme teda problém. Kto chcel, mohol zasiahnuť a pokiaľ neargumentoval inou, než len nejakou neodbornou argumentáciou, všetko bolo akceptované.

  Takže toľko na margo vystúpení. Nechcem sa už vyjadrovať k ostatným, pretože by to bolo dlhé a je už o chvíľu pol deviatej.

  Ďakujem pekne. Znovu opakujem, teším sa na spoluprácu.

 • Ďakujem, pán minister.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne.

  Ale nie je to čas, ktorý by nás mal obmedzovať v tejto diskusii, a v prvom rade nie nás lekárov, ktorí sme boli zvyknutí práve v záujme pacientov aj po nociach trošku prebdieť, podebatovať si a podiskutovať.

  Naštartovali ste ma len na začiatku vašej reči, hoci už potom od polovice bolo vaše vystúpenie skutočne konštruktívne a také, aké by malo byť aj smerom k ostatným, teda nielen k vlastným poslancom. Ale, pán minister, začiatok mi skutočne prekážal, keď bola pripomienka k archivácii, k dokumentácii a k predchádzajúcim liekopisom. Počas krátkeho obdobia, keď som ministrovala, máte archivované všetky veci a všetky náležitosti, ktoré k tomu patria. Zostavila som komisiu, ktorá mala odo mňa len jednu jedinú úlohu, a to je, aby mi mohli dať svoje čestné slovo, a boli to hviezdni a špičkoví odborníci. Máte tam celý zoznam a menoslov. Nejdem ich jednotlivo menovať, aj keby som to dnes vedela. Skúste sa ich optýtať, či jeden jediný liek tam dali na moju žiadosť. O liekoch to bola taká hrubá kniha, že jednoducho tam nebolo čo zápisnične písať a odôvodňovať. Na to mala stačiť ich odborná erudícia.

  A ešte druhá vec. U nás sa lieči na úrovni 20. storočia a ďakujem za to skutočne všetkým lekárom, ktorí sa o to snažia aj v týchto ťažkých ekonomických podmienkach. A poviem vám, že také mená ako prof. Makay, ako prof. Koza a rôzne množstvo iných, ktorí skutočne dennodenne stoja nad lôžkami pacientov, by si nezaslúžili od vás ako od ministra takéto dehonestovanie.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Zelník - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Budem konštruktívny, pán minister. Myslím si, že treba upokojiť atmosféru. Nemôžem súhlasiť s tým, veď už tu opakovane odznelo niekoľko fundovaných právnych stanovísk k voľbe riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Všetci, dokonca aj vtedajší pán minister to dal na súd. Aj odtiaľ prišlo, že to bolo v súlade so zákonom. Tak prosím vás pekne, nedezinformujme verejnosť. Treba sa opýtať právnikov. Tiež nie som právnik, ale jednoducho, už aj v parlamente zazneli skutočne fundované právne stanoviská.

  O tom, čo ste povedali, pán minister, že ste nenašli na ministerstve žiadne podklady, to azda nemyslíte vážne. Veď do dnešného dňa tam funguje riaditeľ, tak ako fungoval za ministra Javorského, riaditeľ sekcie farmácie pán doktor Slaný. A on predsa všetky tieto materiály musí mať. Predsa nemôže povedať, že mu ich azda niekto zobral domov. Veď to pripravoval on. A vy ste ho zrejme tiež ponechali ako odborníka, aby viedol túto odbornú sekciu. Tak azda by sme nemali zavádzať, že zrazu sa na ministerstve nič po nás nenašlo.

  K liekom. Nie je to tak, pán minister, že nechcem, aby občan dostal drahý liek. Som za to. Aj si myslím, že mnoho drahších liekov je podstatne efektívnejších v rámci liečby, ale na konkrétnych príkladoch som uvádzal, že práve tie drahšie lieky, ktoré by mali byť účinnejšie a lepšie, sú napríklad bez preskripčného obmedzenia. Teda ich môže napísať ktokoľvek, ale práve lieky, ktoré sú lacnejšie, a teda s menším účinkom, tam sa už vyžaduje, že ich musí predpisovať len odborník. Toto ma na tom zaráža. To znamená, čo budú robiť lekári? Budú posielať k odborníkovi? Nie, napíšu drahší liek.

  A potom ešte k revíznemu lekárovi. Nieže revízni lekári nekontrolovali, ale tu sa vyžaduje ich súhlas a podpis. Pritom revízny lekár ani nemusí byť odborník v danom odbore, v ktorom je liek predpísaný. To som chcel pripomienkovať, keď som vystúpil.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

 • Sľubujem, že už to bude posledný raz. Ale zostala ešte nezodpovedaná otázka projektu Interjet a nákup prístrojovej techniky. Tento bol garantovaný vládou pána premiéra Mečiara, v ktorej podpredsedom vlády povereným pre otázky zdravotníctva a sociálnych vecí bol pán MUDr. Kováč. Ale nechcem povedať, že azda on je za to zodpovedný. Treba povedať inú vec. Do roku 1989 naše zdravotníctvo trpelo skutočne nedostatkom prístrojovej techniky, a práve túto pomoc cítili všetci lekári ako maximálnu snahu o zdokonalenie diagnostiky a liečby pacientov. Skúste sa pozrieť, pán minister, a tú dokumentáciu tam máte, aké prístroje sa nakupovali. Nakupovali sa prístroje pre onkológiu. Nakupovali sa mamografy. Nakupovali sa röntgenové prístroje. Na onkológii sme mali niektoré prístroje, ktoré si chceli od nás renomované západné firmy kúpiť, ale kúpiť do múzea. Počujete ma dobre. Do múzea. A tie stroje ešte fungovali v liečbe pri ožarovaní pacientov. Mala som len raz alebo dvakrát možnosť zúčastniť sa na porade pri rozdeľovaní prístrojov, kde mi bolo priam až ľúto, ako sa ubiehali riaditelia nemocníc.

  A chcem vám povedať ešte aj iné veci. V niektorých regiónoch, poviem konkrétne napríklad v Prešovskom kraji ženské organizácie robili rôzne zbierky na mamograf, aby na diagnostiku rakoviny prsníka bola aj teraz v súčasnosti väčšia možnosť, ako je. Poviem vám, že je hrozné, ak pacientka s podozrivým nálezom dostane termín na mamografiu o jeden rok. Počujete ma dobre, jeden rok. Takže, toto sú veci, ktoré by sa mali v krízovej situácii riešiť, a nie to, či liek bude zaradený do tej alebo onej kategórie.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Zelník - faktická poznámka.

 • Ešte som sa nestihol vyjadriť k tomu prospektívnemu rozpočtu. Súhlasím s tým, pán minister, že nie je možné rozdeliť viac peňazí, ale len toľko, koľko ich je. Ale na jednej strane ma zaráža, že jednoducho nemocnice dostali tento prospektívny rozpočet, kde vedia, že ich náklady budú podstatne väčšie. A sú to štátne zdravotnícke zariadenia. A dnes už vedia, že dostanú objem napríklad 45 mil. korún a len na mzdy a réžiu vydajú 38 mil. korún a potrebujú ďalších 11 miliónov na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál. Jednoducho, je to taký rozpočet, kde nemocnica nedokáže pokryť ani akútnu zdravotnú starostlivosť. Teda toto som chcel povedať na podporu rezortu ministerstva zdravotníctva. Je to na vašu podporu aj vášho rezortu, že by mali prísť nutne do zdravotníctva peniaze. Teda dofinancovať a preklenúť toto obdobie, kým nebude rozpočet ako taký. Veď o deficite všetci dobre vieme. A jednoducho, s týmto prospektívnym rozpočtom, ktorý je proti nemocniciam, nebudú vedieť vyjsť.

  Síce môžeme potom na konci nejakého obdobia povedať: áno, toľko sme ušetrili, takto sme znížili sumu peňazí alebo deficit, ale v skutočnosti sme urobili väčšiu zadlženosť zdravotníckych zariadení, pretože sa to musí niekde objaviť. Kto nebude mať na zaplatenie výplat, kto nebude mať na zaplatenie liekov, tak prestane platiť buď energiu, alebo odvody do sociálnych fondov. Čiže, keby ekonómovia akokoľvek vyrátali, koľko sa ušetrilo, nie je to pravda. Prehlbuje sa deficit a okrem iného aj vnútorný deficit v samotných zdravotníckych zariadeniach.

  Čakal by som, že do vlády príde materiál, aby sa vláda tým zaoberala, aby do zdravotníctva prišli teraz hotové peniaze, v súčasnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Definitívne vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Kováč, chcete sa vyjadriť?

  Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  sľúbil som dve vety, možno budú tri. Každé efektívne liečenie znamená jedno, dať liek vysoko účinný, lacný. Občas si zdravotníctvo môže dovoliť urobiť úkrok na jednu alebo na druhú stranu, to znamená, dať liek, ktorý je menej účinný, ale je lacný, alebo dať liek, ktorý je síce veľmi účinný, ale je drahý. Absolútne neprípustné je dávať lieky, ktoré sú neúčinné a drahé.

  Krízový variant - to som možno mal povedať na začiatku - krízový variant sa snaží stlačiť tie krídla do optima. To znamená, dať pacientovi vysoko účinný a lacný liek. A obidve okrajové plochy, o ktorých som hovoril, stlačiť na čo najmenej. Samozrejme, v plnom rozsahu sa to nedá. Vždy budeme zápasiť s problémom, aby sme našli najoptimálnejší variant, to znamená, čo najväčšie množstvo lacných, a pritom vysoko účinných liekov. Znovu opakujem, tento boj je nekonečný. Tak ako prichádzajú farmaceutické firmy s novými výrobkami, vždy budeme bojovať práve o tento cieľ.

  Chcem povedať, že v diskusii odznel vlastne len jeden jediný pozmeňujúci návrh. Teda odzneli dva pozmeňujúce návrhy. Ten, ktorý predniesol pán poslanec Mikolášik vlastne spresňuje a rozširuje niektoré návrhy. Predovšetkým odstraňuje technické chyby, ktoré sa vyskytli pri prepise. Za predkladateľov chcem povedať, že tento návrh akceptujeme a budeme radi, keď ho podporíte.

  Druhý pozmeňujúci návrh dal pán poslanec Zelník a navrhuje vrátiť návrh na prepracovanie, nepokračovať v rokovaní.

  Chcem povedať, že návrh, ktorý predložil pán poslanec Zelník, považujem za nedobrý návrh. V súčasnej situácii nerobiť nič je to najhoršie, čo by sme mohli urobiť. Myslím si, že tento pokus alebo snaha nájsť najlepší a najlacnejší spôsob liečby pre pacientov nás vedie k tomu, aby sme to prijali.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Chce sa vyjadriť spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Chcem upozorniť pána spravodajcu, ak v rozprave bol podaný návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie alebo odložiť rokovanie o ňom, alebo nepokračovať v rokovaní o ňom, hlasuje sa najprv o tomto návrhu. Čiže, najprv by sme hlasovali o návrhu pána Zelníka.

  Ste pripravený, pán spravodajca, uvádzať hlasovanie?

  Nech sa páči.

 • Presne, ako hovoríte, pán predseda, § 83 rokovacieho poriadku hovorí, že po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady sa hlasuje o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. A ak bol v rozprave podaný návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie alebo odložiť rokovanie o ňom, alebo nepokračovať v rokovaní o ňom, hlasuje sa najprv o tomto návrhu. Takýto návrh podala skupina poslancov na čele s poslancom Zelníkom, ktorý v zmysle citovaného paragrafu rokovacieho poriadku navrhuje vrátiť návrh zákona predkladateľovi, to znamená, rezortu ministerstva zdravotníctva a rezortnému ministrovi doktorovi Šagátovi na prepracovanie.

  Prosím vás, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu v zmysle § 83 ods. 1.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Zelníka, tak ako uviedol pán spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 24 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať o odporúčaniach gestorského výboru. Tento odporúčal en bloc schváliť body spoločnej správy 2, 4, 5, 6 písmená a) až r).

  Prosím vás, aby ste dali o tomto návrhu gestorského výboru hlasovať.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalej hlasovanie, pán spravodajca.

 • Ďalej je potrebné, pán predseda, dať hlasovať o návrhu gestorského výboru, en bloc neschváliť body spoločnej správy bod 1 a bod 3.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 8 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Pán predseda, v rozprave bol podaný jeden komplexný návrh poslancom kolegom MUDr. Mikolášikom. Sú to síce dva papiere, ale je to vlastne jeden materiál, takže prosím poslancov, aby si to spojili a chápali to ako jeden návrh. Odporúčam dať hlasovať o tomto návrhu. A je na svedomí poslancov, ako sa k tomu postavia.

 • Pani poslankyňa, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Chcem upozorniť, pán predseda, že sa stala chyba pri prednesení tohto návrhu. Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy tu mali odznieť ústne, lebo rokovací poriadok si to žiada tak, že napriek predloženému písomnému návrhu mali odznieť v rozprave. Už teraz nechcem ovplyvňovať hlasovanie. Len upozorňujem do budúcnosti, aby sa iní poslanci nedopustili tejto chyby.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za upozornenie.

  Budeme hlasovať o návrhu, tak ako ho predniesol pán poslanec Gaľa.

  Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Ďalej gestorský výbor žiada Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 3 v spojení s § 83 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov, ako aj o rozdaných návrhoch podaných na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom čítaní bez dodržania 24-hodinovej lehoty na ich rozdanie. Prosím vás, aby ste dali o tomto hlasovať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • V podstate ide o prechod do tretieho čítania.

 • Nakoľko v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie, podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy? Nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 • Pán poslanec Sopko, máte procedurálny návrh?

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem len oznámiť, že zajtra o 12.00 hodine bude zasadať mandátový a imunitný výbor. Prosím členov výboru o účasť a súčasne prosím o účasť pána poslanca Osuského a pani poslankyňu Aibekovú.

  Ďakujem pekne.

 • Máte procedurálny návrh, pán poslanec?

  Nech sa páči, pán poslanec Tuchyňa.

 • Pán predseda, vzhľadom na to, že sa nenaplnila naša dohoda, že skončíne 10 minút pred 19.00 hodinou, mám procedurálny návrh, aby sme pokračovali v rokovaní schôdze zajtra.

 • Pán poslanec, dal som hlasovať. Samozrejme, predpokladal som, že diskusia k bodom, ktoré boli, bude kratšia, diskusiu a rozpravu sme nemohli obmedzovať. Ak dávate pozmeňujúci procedurálny návrh, pokiaľ ide o môj návrh, nech sa páči, budeme o tomto návrhu hlasovať.

  Čiže hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Tuchyňu, aby sme o poslednom bode 8. schôdze rokovali zajtra o 9.00 hodine.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 64 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Tuchyňu bol schválený.

  Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine bodom, ktorý prednesie pán poslanec Moric a pán poslanec Sitek.

  Ďakujem.