• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  mali sme pokračovať o 10.00 hodine rokovaním v prerušenej schôdzi Národnej rady. Keďže gestorský výbor pre rozpočet, financie a menu ešte neskončil rokovanie o dvoch bodoch programu, ktoré majú teraz nasledovať, takže začneme rokovanie o 10.30 hodine.

  Ďakujem pekne za porozumenie.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, veľmi sa ospravedlňujem, ale predpokladané ukončenie rokovania výboru pre financie, rozpočet a menu sa oddialilo, takže prosím ešte o chvíľku trpezlivosti.

  Bol som teraz vo výbore, mám od nich prísľub, že do 11.00 hodiny skončia rokovanie, budú mať prijaté uznesenie o spoločnej správe. Len čo budeme mať v laviciach tieto materiály, budeme pokračovať týmito dvoma bodmi programu.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram ôsmy rokovací deň 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali títo páni poslanci: pán poslanec Hoffmann, pán poslanec Kandráč, pán poslanec Presperín. Na zahraničnej služobnej ceste je pán poslanec Peter Osuský.

  Skôr ako pristúpime k prerokúvaniu bodu programu, s procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Krajči.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  v súvislosti so závažným prípadom, ktorý sa stal v Handlovej a ktorý bol publikovaný včera v médiách, kde došlo k porušeniu ľudských práv a k mučeniu, v mene troch poslaneckých klubov dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala ministra vnútra Slovenskej republiky, aby ústne informoval o priebehu prešetrovania prípadu, ktorý bol zverejnený v prípade poškodeného 28-ročného Š. Žáčika, ktorý bol údajne mučený. Vzhľadom na to, že ide o zníženie dôveryhodnosti Policajného zboru, je potrebné, aby mal právo Policajný zbor ešte dnes zverejniť informácie, ktoré sa dotýkajú tohto prípadu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Krajči, prosil by som, keby ste uviedli konkrétne ustanovenie paragrafu v rokovacom poriadku, o ktoré opierate svoj procedurálny návrh, aby som mohol dať o ňom hlasovať.

 • Hlasy z pléna.

 • On hovoril iné. O ktoré tri poslanecké kluby ide?

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh na zaradenie bodu programu, ktorý žiadajú tri poslanecké kluby, aby pán minister vnútra prišiel ústne informovať o prípade, ktorý sa stal a ktorý vzbudil pozornosť médií v súvislosti so zadržaním podozrivého páchateľa lúpežného prepadnutia a následného zaobchádzania s týmto podozrivým zo strany Policajného zboru.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  V prípade, že tento bod programu zaradíme na rokovanie, odporúčam, aby bol posledným bodom programu dnešnej schôdze.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme zaradili do programu ďalší bod.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 100 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 100a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľudovít Černák.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.

  V prvom čítaní bolo na úvod mojimi kolegami zdôraznené, prečo je potrebná takáto právna úprava. Pán spoločný spravodajca ma informoval, že vo výboroch bola prijatá v takom znení, v akom ho navrhovala vláda. Takže prosím pánov poslancov o podporu aj v druhom, aj v treťom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie predloženého návrhu zákona.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Ferdinandovi Petrákovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Spoločná správa výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 100), v druhom čítaní podľa § 78 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 116 zo 17. decembra 1998 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 100), týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť prijal Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 31 zo dňa 17. decembra 1998,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neschválil predložený návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 10 poslancov, za návrh uznesenia boli 5 poslanci, 4 hlasovali proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 100) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 100), bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 32 z 18. decembra 1998. Výbor určil poslanca Petráka za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril predniesť túto správu na schôdzi Národnej rady v druhom čítaní a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej - § 83 ods. 2 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona číslo 350/1996 Z. z.

 • Ďakujem pánu poslancovi Petrákovi, spoločnému spravodajcovi výborov, a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásil jeden poslanec, pán poslanec Delinga.

  Nech sa páči, pán poslanec Delinga, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  moje vystúpenie nadväzuje na vystúpenie v rámci prvého čítania k tomuto návrhu zákona, keď som sa pýtal pána podpredsedu vlády, aký bude mať dosah zvýšenie sadzobníka alebo cien v sadzobníku, ktorý je uvádzaný v tomto návrhu zákona, na zvýšenie spotrebnej dane nafty, ktorá sa spotrebúva v poľnohospodárstve.

  Zároveň, samozrejme, som sa aj zúčastnil na rokovaní výboru pre financie, rozpočet a menu, kde sa o tejto otázke diskutovalo z toho pohľadu, že vláda v kontexte s tým, že zvyšuje túto sadzbu dane, nepripravila žiadnu kompenzáciu pre poľnohospodárske podniky, najmä pre tie činnosti, ktoré tento zákon uznáva, t. j. činnosti v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v poľnohospodárskych službách, kde poľnohospodárske subjekty, to je jedno či fyzické alebo právnické osoby, majú nárok na vrátenie časti, teda pomernej časti spotrebnej dane z motorovej nafty vo výške 7 500 Sk za tonu. Je to veľmi dôležité, aby sa týmto spôsobom v poľnohospodárstve odľahčilo najmä v tých komoditách, ktoré sú významné pre celú spoločnosť.

  Vychádzam z toho, tak ako je uvedené aj v dôvodovej správe k tomuto zákonu, že dosah zvýšenia cien bude jasný aj pre poľnohospodárstvo, a teda tí, ktorí vyrábajú motorovú naftu, v žiadnom prípade nebudú eliminovať zvýšenie spotrebnej dane nafty v rámci svojich režijných nákladov, ale v plnej miere ho premietnu do výstupu, teda do ceny motorovej nafty od 1. januára budúceho roka. Preto by bolo veľmi zlé - a dá sa povedať neprijateľné -, keby sme už teraz nepamätali na to, že pre poľnohospodárstvo tento dosah by v podstate znamenal zvýšenie nákladov v tejto činnosti, o ktorej som hovoril, cca o 200 mil. Sk.

  V súvislosti s tým, že zatiaľ nič dobré sme v parlamente nepripravili a ani vláda nepripravila pre poľnohospodárov, myslím si, že je nutné, aby sme posúdili túto vec kvalifikovane a zodpovedne preto, aby sme vedeli pomôcť nášmu poľnohospodárstvu najmä v zložitej situácii, do ktorej sa dostalo nie svojou vinou, ale z titulu klimatických podmienok roku 1998. Preto sa obraciam na vás, vážení páni poslanci, so svojím pozmeňujúcim návrhom, ktorý podporilo 15 poslancov a ktorý je formulovaný k tej časti zákona, ktorá musí mať súvzťažnosť s tým, že sa mení sadzobník, a teda musí sa zmeniť aj v príslušnom paragrafe odpočet, ktorý poľnohospodárstvo dostáva.

  Teda môj pozmeňujúci návrh spočíva v tom, že navrhujem, aby sa v § 11 ods. 2, kde je pod písm. a) a b) uvedená číslovka 7 500 Sk za tonu, ktorou sa vlastne vracia pomerná časť spotrebnej dane nafty, zmenila na číslovku 8 500 Sk za tonu.

  Zdôvodnenie: Tým, že sa navrhuje zvýšiť sadzba dane v položke colného sadzobníka pod písm. k) na 10 500 Sk za tonu a doteraz bola sadzba 9 500 Sk za tonu, sa vlastne znižuje odpočet pre poľnohospodárske účely o 1 000 Sk za tonu a poľnohospodárskym podnikom sa zvýšia náklady na spotrebu nafty cca o 200 mil. Sk ročne. Považujem za veľmi vážne a dostačujúce, aby snemovňa podporila tento návrh v súvzťažnosti k tomu paragrafu, ktorý je v mojom pozmeňujúcom návrhu uvedený.

  Žiadam vás, vážené pani poslankyne a páni poslanci, o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Delinga bol jediný prihlásený do rozpravy. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Baco, pán poslanec Klemens. Uzatváram možnosť ústneho prihlásenia ďalších poslancov do rozpravy.

  Pán poslanec Baco, nech sa páči, máte slovo.

 • Hlas z pléna.

 • Prepáčte mi, pán poslanec Baco má faktickú pripomienku.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  veľmi by som vás chcel poprosiť, aby ste podporili pozmeňujúci návrh pána poslanca Delingu, ktorý sa týka vyrovnania škody, ktorú spôsobí toto opatrenie v návrhu vlády poľnohospodárom oproti súčasnému stavu. Prídu približne o 200 mil. Sk. A chcem upozorniť váženú snemovňu, že v tomto parlamente sa kontinuálne schvaľujú kroky, ktoré uberajú peniaze poľnohospodárom oproti doterajšiemu stavu. Stalo sa tak naposledy pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, kde nedostal podporu môj pozmeňujúci návrh na úpravu rozpočtu pre kapitolu pôdohospodárstva, tak ako to sľuboval predtým pán minister a ako to sľubovali iní politici pred voľbami. Čiže dávam hlavne do pozornosti poľnohospodárskemu výboru, kde sa nedostal tento návrh zákona na prerokovanie a mal sa dostať, pretože sa dotýka rezortu pôdohospodárstva, čiže dávam najmä poslancom z pôdohospodárskeho výboru do pozornosti návrh pána poslanca Delingu, pretože, ešte raz opakujem, doterajší prístup je taký, že je to šnúra krokov, kde sa berú peniaze poľnohospodárom. Hneváte sa na to, keď vás upozorňujem, že pochovávate poľnohospodárstvo, toto je ďalší významný klinec, ak nebudete akceptovať návrh pána poslanca Delingu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Klemens, hlásite sa s faktickou poznámkou alebo do rozpravy? S faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne.

  V záujme poľnohospodárov sa aj ja prikláňam k podpore pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Delingu, aby v § 11 ods. 2 písm. a) a b) číslovka "7 500 Sk" bola zmenená na "8 500 Sk". S jeho zdôvodnením plne súhlasím.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Tiež by som rada prispela možno informáciami zo zahraničnopolitickej oblasti k tejto problematike. Pred dvoma dňami bol schvaľovaný rozpočet Európskej únie. Chcem upozorniť, že najväčšia časť tohto rozpočtu ide práve na podporu poľnohospodárstva. Ak, vážení páni poslanci, vyhlasujeme, že sa chceme priblížiť krajinám Európskej únie, tak si treba vážiť a ceniť to, čo tu hovoril aj bývalý pán minister poľnohospodárstva pán Baco, aby sme podporili našich poľnohospodárov.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Kadlečíková - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Tiež by som chcela tento návrh podporiť, a to vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa poľnohospodári nachádzajú. Síce neviem, či nejde o to, že sa ide nad rámec predloženej novely. Pokiaľ by to tak bolo, potom sa zrejme k tomuto budeme musieť vrátiť a v plnom rozsahu tento problém riešiť k spokojnosti poľnohospodárov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Kadlečíková bola posledná s faktickou poznámkou. Do rozpravy sa ústne neprihlásil nikto. Končím rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister.

  Áno. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne.

  Dovoľte mi, prosím, aby som sa vyjadril trošku všeobecne k pripomienke, ktorá bola povedaná, a následne potom predovšetkým vecne z legislatívneho hľadiska. Je všeobecne známe, že ceny ropy sú na historickom minime, nie na historickom, ale na dvanásťročnom minime. Diskutovali ste o tom vo výboroch, takže táto právna norma je namieste a je otázkou výrobcu, ktorý podľa nášho názoru mal by veľkú časť zvýšených nákladov, ktoré vzniknú, utlmiť zvýšenou spotrebnou daňou a nemali by sa v trhovom a konkurenčnom prostredí dotknúť, až v plnej miere v konečnej cene. Ale je to otázka už ministerstva financií, ktoré výrobcu požiadalo o rozklad.

  Z pohľadu poľnohospodárstva nebudem veľmi komentovať to, v akom stave sú poľnohospodárske subjekty, skôr budem hovoriť o tom, že chceme podporovať poľnohospodárov, ale jednoznačne priamymi priehľadnými a jasnými dotáciami. Osobne považujem aj takzvanú zelenú naftu za formu dotácie, ktorá nie je priehľadná. Z hľadiska kompatibility s Európskou úniou je dosť ťažko obhájiteľná. Nech poľnohospodári dostanú. Európska únia dokonca ešte vyššie dotuje poľnohospodárov, ale priamo, a nie formou zelenej nafty, kde je dosť ťažká kontrola, či tá časť dotácie, ktorá touto formou ide zo štátu, skončí tam, kde je mierená, či skončí presne tam.

  Dámy a páni, podľa môjho názoru ide legislatívny návrh nad rámec predloženej novely, pretože sa dotýka § 11 ods. 2. V texte, ktorý bol predložený vládou Slovenskej republiky, je návrh na doplnenie § 11 ods. 5. Takže podľa môjho úprimného presvedčenia pokiaľ poslanci majú záujem takouto formou riešiť otázku zelenej nafty, budú musieť predložiť vlastnú novelu, a to čo najskôr. Som presvedčený o tom, že o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Delingu sa dnes v druhom čítaní nemôže hlasovať. Zároveň vás žiadam o to, aby ste podporili vládnu predlohu v takej podobe, v akej bola predložená.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán poslanec Petrák.

  Áno, nech sa páči, pán poslanec.

 • Dostal som jeden pozmeňujúci návrh 15 poslancov, ktorý navrhuje v § 11 ods. 2 písm. a) číslovku "7 500 Sk za tonu" zmeniť na "8 500 Sk za tonu" s ohľadom na diskusiu, ktorá tu bola vedená. Vo vzťahu k predkladanej novele (tlač 100) je to diskutabilné v tom zmysle, že je riešený odsek 5 a oni navrhujú meniť odsek 2, a teda bola tu diskusia, či je to alebo nie nad rámec novely. Vzhľadom na to som sa poradil aj s legislatívnym odborom a tento odporúča o tom hlasovať - a teda aj ja to tak odporúčam -, pretože prevláda názor, že to nie je nad rámec novely.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste stanovisko a vyjadrenie spoločného spravodajcu k rozprave o tomto bode programu, ako aj stanovisko k pozmeňujúcemu návrhu skupiny poslancov, ktorý predložil pán poslanec Delinga. Preto sa vás pýtam, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Budeme hlasovať podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku najskôr o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Keďže zo spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, prosím, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu, ktorý podal pán poslanec Delinga.

 • Zopakujem. Pán poslanec Delinga a ďalších 17 poslancov navrhli zameniť v § 11 ods. 2 písm. a) číslovku "7 500 Sk za tonu" na číslovku alebo sumu "8 500 Sk za tonu".

 • Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste znenie pozmeňujúceho návrhu.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 54 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh pána poslanca Delingu sme schválili.

 • Tým sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli podané v rozprave o tomto bode programu.

  Keďže tento vládny návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, nepoužijú sa obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Preto, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Upozorňujem všetky pani poslankyne, pánov poslancov, že v rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Preto sa pýtam, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či chce 30 poslancov podať pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie do druhého čítania. Nie je to tak.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby hlasovanie uviedol.

 • Vzhľadom na to, že neboli doručené žiadne návrhy na gramatické a iné legislatívne zmeny, dávam hlasovať o zákone ako o celku s tým, že navrhujem doplniť pozmeňujúci návrh, tak ako bol pred chvíľou schválený.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento vládny návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem, pán minister, aj vám, pán spoločný spravodajca, za spoluprácu pri prerokúvaní tohto bodu programu.

  Pán minister Černák ma požiadal o slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Hlásil som sa ešte pred hlasovaním, ale procedurálne som sa dostal k slovu len vtedy, keď sa vám môžem poďakovať za to, že prešiel tento návrh zákona. Mnoho sa o tom diskutovalo, či má byť zvýšenie o korunu od 1. 1. alebo až od 1. 7., takže z hľadiska štátneho rozpočtu ste vlastne tento problém vyriešili pozmeňujúcim návrhom, ktorý ste prijali. To znamená, že štátny rozpočet dostane presne to isté, čo by bol dostal, keby bolo bývalo zvýšenie o 50 halierov až od 1. 7. Ergo, preložené do normálnej reči, rozhodli ste o tom, že všetci občania Slovenskej republiky prispejú na dotáciu do poľnohospodárstva. Rešpektujem návrh zákona, tak ako prešiel.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • Hlasy z pléna.

 • Pokoj, pán poslanec Cuper.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 103 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 103a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ľudovít Černák.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne a páni poslanci,

  vo výboroch ste prediskutovali vládnu predlohu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Prosím, nie je tajomstvom, že práve ja som vo vláde rozprúdil veľkú diskusiu o tom, aký je duch tejto právnej normy, ako je prijímaná. Problémy, ktoré sa javili z pohľadu podnikateľov, podnikateľskej sféry, boli v priebehu dňa odstránené. A ako je predložený, ako vám bol návrh novely predložený, je to novela spravodlivá, ktorá odstraňuje niektoré deformácie, ktoré boli urobené v minulom volebnom období. Predovšetkým si myslím, že časť, ktorá vlastne zabráni veľkoprivatizérom zahŕňať do nákladov investície, ktoré vyplývali z ich zmlúv s Fondom národného majetku, je prepotrebná, a preto vás žiadam, aby ste podporili návrh novely, tak ako bol predložený.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za odôvodnenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Petrovi Tatárovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi predložiť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní podľa § 78 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 120 zo 17. decembra 1998 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď.

  2. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  3. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  a) odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 29 zo 17. decembra 1998 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 34 z 18. decembra 1998,

  b) odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 29. zo 17. decembra 1998.

  4. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva tento pozmeňujúci návrh k článku I:

  a) v bode 5 ods. 1 sumu "300 000 Sk" zmeniť na sumu "600 000 Sk",

  b) v bode 6 ods. 1 sumu "400 000 Sk" zmeniť na sumu "800 000 Sk"

  s odôvodnením, že sa vychádzalo zo súčasného štandardu osobných automobilov a bezpečnosti ich prevádzky. Cieľom je odstrániť príslušnú tvrdosť úpravy zákona. Zároveň ide o ústretovosť voči živnostníkom, malým a stredným podnikateľom v súvislosti so zabezpečením ich podnikateľských aktivít.

  5. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave o tomto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 30 z 18. decembra 1998.

  Výbor určil poslanca Petra Tatára za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej podľa § 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu o uvedenom návrhu zákona.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som písomne nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy ústne. Pán poslanec Bajan, pán poslanec Ján Šimko, pán poslanec Maxon. To je všetko. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Bajan vystúpi ako prvý v rozprave.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  v lavici máte pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ale skôr ako sa k nemu dostanem, dovoľujem si povedať dve poznámky.

  Ide o novelu, ktorá bola veľmi diskutovaná a mám pocit, že každý z nás očakáva aj systémovejšie riešenie a predpokladám, že sa k nemu vrátime v priebehu prvých mesiacov budúceho roka. Prečo o tom hovorím? Je veľmi málo času na to, aby sme si to dostatočne prešli predovšetkým v porovnaní s ostatnými zákonmi. Chcem povedať, že body, o ktorých sa navyše diskutovalo, teda body 5 a 6, v našom výbore aj 8 a 9, si zaslúžia trošku pozornosti, a preto si vás dovolím poprosiť o trošku strpenia.

  V gestorskom výbore sa schválil návrh, ktorý máte v spoločnej správe. Ide o návrh, ktorý jednoducho predkladateľ nemôže akceptovať. Ide o to, že si treba uvedomiť, že body 5, 6 nehovoria o cene vozidla, hovoria o odpočítateľnej položke. Nikto nebráni podnikateľovi, drobnému živnostníkovi - ak ho môžeme takto nazvať, ale nie je presné - kúpiť si aj vozidlo drahšie, ale jednoducho štát nemá na to, a priznal to dosť otvorene, aby to jednoducho odpočítal, ako navrhol v návrhu vládneho zákona.

  Po tvrdej diskusii aj s predkladateľom som si dovolil pred vás predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol byť tým najvyšším možným kompromisom, a to je zvýšenie pôvodných súm o 50 %. Je to zvýšenie, ktoré je dosť dramatické, ale napriek tomu ho predkladateľ akceptoval. Preto vás prosím, aby ste pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil v tomto čítaní, podporili.

  Čo sa týka jednotlivých bodov, som presvedčený, že tak ako bod 2 aj ďalšie prejdú bez výrazných pozmeňujúcich návrhov, takže budem rád, ak môžeme aj drobným podnikateľom povedať, že majú možnosti si odpísať sumu, ktorá je pri vozidlách v konečnej cene v širokom sortimente. Vozidlo do 1 400 kubíkov je možné už do tejto sumy dostať takmer pri všetkých typoch, a dokonca si trúfam povedať pri väčšine aj do 1 600.

  Myslím si, že ak sme chceli pomôcť a nájsť určitý kompromis, predpokladám, že môj návrh by mohol byť takým kompromisom.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Bajanovi.

  Nech sa páči, ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Ján Šimko.

  Prepáčte, s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Maňka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcel by som mať poznámku k bodu 5. Myslím si jedno. Tento celkový návrh podporím, možno aj zvážim ten kompromis, ale chcel by som požiadať predkladateľa, aby zvážil ako v budúcnosti získavať finančné prostriedky a ako znížiť import aj iným spôsobom, pretože napríklad daň z príjmu sa nám prejaví až 31. marca 2000 kvôli tomu, že odpisy sa budú prejavovať až v tomto zdaňovacom období, čiže finančný efekt tejto stránky nebude teraz, ale neskôr. Najväčší efekt vidím, samozrejme, v tom, že sa zníži import. A zrejme sa to aj očakáva. Ale myslím si, že treba hľadať také cesty, aby sme zdanili aj tých milionárov, ktorí si kúpia auto bez toho, aby podnikali, možno dvojmiliónové, ale ich to nepostihuje.

  Na druhej strane ten, pre ktorého je auto výrobným prostriedkom, to znamená, používa ho, poviem to vulgárne, ako niekto sústruh, tak vlastne bude to robiť preňho problémy. Vo výbore pre financie sme mali aj jednu právničku a mali sme tam diskusiu. Jedna veta v tom paragrafe sa mi nezdá, prečítam ju: "využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb". Myslím si, že ak sa nedá nejaký doplňujúci predpis, tak každý, kto podniká, si auto zahrnie v plnej výške do odpisov. Treba sa na tú vetu pozrieť. Ak chceme, že to nebudú iba taxikári, tak musíme túto formuláciu zmeniť iným predpisom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcel by som vystúpiť ku kolegovi predrečníkovi, že nemôžem súhlasiť s týmto názorom, že odpis pomôže rozpočtu. Nie je to systémové opatrenie. Máme šetriť prostriedky vo výdavkoch štátnej správy, a nie brať podnikateľom prostriedky, ktoré majú. Automobily sú často výrobný prostriedok a znížením odpisovej sadzby dôjde k problému v lízingových spoločnostiach pri spätnom nákupe automobilov a ohrozí sa bezpečnosť jazdy. Máloktorý podnikateľ dokáže vytvárať taký zisk, aby mohol odpísať zo zisku drahšie auto, a potom ho financovať.

  Chcem povedať, že siahame do odpisovej kategórie, v ktorej sa predáva až 70 % vozidiel. Totiž vozidiel od 300 do 700 tis. sa ročne predáva okolo 43 tis. kusov, vozidiel do 300 tis. ceny len 9 tis. kusov. Štát pri zmene odpočítateľnej položky príde o priame náklady z dovoznej prirážky a cla, ktoré sú pri nižších autách menšie, a nemyslím si, že to pomôže rozpočtu v roku 1999. Preto sa prikláňam k návrhu, ktorý bol predložený pánom spoločným spravodajcom.

  Ďakujem.

 • Ďalší do rozpravy sa hlásil pán poslanec Šimko.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave o prerokúvanom bode v odôvodnení návrhu 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý iniciovala práve Strana občianskeho porozumenia a ktorý ste, dámy a páni poslanci, dostali na stôl v priebehu dnešného rokovania. Samozrejme, že diskutujem práve o problematike, ku ktorej vyslovil svoj názor aj pán poslanec Bajan, a pokúsim sa niektorými ekonomickými rozborovými ukazovateľmi alebo úvahami podporiť či motivovať vás k tomu, aby ste podporili náš návrh, prípadne, aby sme podporili návrh, ktorý sme dostali od gestorského výboru, ktorý kvantifikoval takisto tieto dve hodnoty na 600 tis. korún a 800 tis. korún a o ktorom som nevedel, že bude predložený pred momentom, keď predložili 15 poslanci ich pozmeňujúci návrh.

  Samozrejme, hovoríme o podnikateľoch, ktorých je na Slovensku najviac a ktorí používajú osobný automobil - trošku to preženiem - ako výrobný prostriedok, ale keď by sme trošku zauvažovali nad tým pojmom, asi ide o výrobný prostriedok. Sú to podnikatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov v počte od 10 po 140 ľudí, a sú to podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú osobný automobil približne v obstarávacej cene medzi 500 až 800 tis. korún. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo vám teraz vlastne poviem. Títo podnikatelia počas svojej podnikateľskej aktivity počas mesiaca dokážu na týchto automobiloch vykonať kilometrový výkon v objeme 3 tis. až 5 tis. km za mesiac. Je to obvyklý stav. Vy, ktorí máte kontakt s týmito podnikateľmi, resp. ktorí ste v predchádzajúcom období aj vykonávali túto ľudskú činnosť, tak viete mi potvrdiť, že je to skutočne tak a teraz som zvolil, že priemerný mesačný kilometrový výkon je 4 tis. km, čo tvorí objem 48 tis. km za rok.

  Ako všetci viete, pretože vlastníte osobný automobil, obvyklé záručné podmienky pri kúpe osobného automobilu sú zväčša zaradené do časového kritéria, t. j. od 1 do 3 rokov, ale vždy sú limitované istým objemom kilometrov, ktorý osobný automobil má najazdiť, aby mohli byť ešte prípadné chyby akceptovateľné, teda opačne, akceptované predajcom na to, aby bol povinný z vlastných prostriedkov uhradiť prípadnú opravu. Ide o objem 100 tis. km. Tí z vás, ktorí majú technické vzdelanie, prípadne sa vo svojej predchádzajúcej praxi dostali do kontaktu v rámci autoopravárenstva, vedia, že tieto autoopravárenské opravy sú kategorizované aj do jednej kategórie, ktorá sa volá stredná oprava automobilu, ktorá vám možno nehovorí nič, ale v ďalšom vám o tom poviem niekoľko informácií.

  Automobily sa predávajú v týchto členeniach. Sú to automobily kategórie malý automobil, stredný automobil a automobil vyššej triedy. Tieto členenia, samozrejme, vychádzajú z technickej úrovne toho automobilu, a teda je to aj premietnuté do ekonomickej hodnoty, ktorou je vlastne cena. Návrh, ktorý sme dostali od predkladateľa, to znamená od vlády Slovenskej republiky, hovorí o kategórii práve malých automobilov. Pre tých, ktorí nie sú v týchto veciach trošku zbehlí, pripomeniem, že sú automobily, ako je Škoda Felícia, Fiat Punto, Opel Corsa, Daewoo Tico a tieto malé automobily. Do strednej kategórie automobilov patrí napríklad Peugeot 405, Renault Megan. Do kategórie vyšších automobilov vyššej triedy patria, samozrejme, tie vyššie značky. To znamená, že automobily, ktoré majú vyššiu technickú, ekonomickú a inú hodnotu a o týchto, samozrejme, nebudem hovoriť v mojom príspevku.

  Hovorím o tom preto, lebo táto kategorizácia nie je náhodná a vždy vychádza z toho, ako sa vlastne ľudský um dokázal premietnuť do techniky, teda výrobca a následne predajca vie, čo predáva a pri kategórii malého automobilu - to je vlastne to, o čom hovoríme vo vládnom návrhu - sa dostávame do pozície, že takýto automobil dokáže bez nejakých podstatných zásahov a opráv najazdiť okolo 100 tis. km. Keď si zoberieme kilometrový výkon, ktorý som pred chvíľou povedal, čo podnikatelia dokážu alebo sú nútení vlastne prejazdiť na to, aby sa mohli postarať o seba, a tým aj zamestnávať - a tam je ten sociálny aspekt -, tak nám vychádza, že na takomto automobile v priebehu bežného odpisového obdobia, ktorý je približne štyri roky, musia dvakrát vykonať strednú opravu, to znamená, po každých 100 tisíc kilometrov musia urobiť túto strednú opravu a z kategorizácie strednej opravy to znamená toľko, že z pohľadu úprav na agregáte, na motore musia sa napríklad postarať o ventilový rozvod, ďalej sa musia postarať o úpravy na prednej náprave - výmenu čapov, výmenu tlmičov, musia sa postarať o brzdové systémy.

  Rozprávam o tom trošku zoširoka, ale chcem, aby sme vlastne pochopili, čo chceme schvaľovať a čo chceme robiť. Nepredstavujte si, že ide o výmenu nejakého brzdového obloženia a brzdových doštičiek, ale ide napríklad aj o výmenu brzdových kotúčov, prípadne osústruženie bubnov alebo o ich následnú výmenu. Pri tejto strednej oprave nedochádza k žiadnemu zásahu na podstatnej časti automobilu, ktorým je karoséria, ktorá má svoju dynamickú a statickú hodnotu, ktorou je nejaká samonosnosť, a teda nedôjde k tomu, aby sa majiteľ a prevádzkovateľ tohto motorového vozidla postaral o vlastnú bezpečnosť a následne nepriamo aj o bezpečnosť svojich alebo o existenčné podmienky svojich zamestnancov, ktorých zamestnal.

  Povedal som, že za súčasné odpisové obdobie automobilu štyroch rokov musí podnikateľ urobiť dvakrát túto strednú opravu. Ako podnikateľ, ak by sme schválili predkladaný návrh, má možnosť uvažovať a následne urobiť aj hospodársky krok, ako sa vyrovná s takouto právnou normou? Využije napríklad v súčasnosti platný právny predpis, ktorý mu dáva možnosť, že automobil si nezaradí do majetku, ale bude ho používať v osobnom vlastníctve a bude si uplatňovať náhrady vo výške príslušnej právnej normy, ktorá hovorí o cestovných náhradách. Tá mu dáva možnosť, aby použil za každý kilometer, ktorý najazdí na tomto motorovom vozidle, sadzbu 3,95 Sk za kilometer. Keď si to prepočítame na 4 500 km do mesiaca, keď to vynásobíme 12 mesiacmi, keď to vynásobíme štyrmi rokmi, s ktorými musí ako podnikateľ, a tým aj ekonóm uvažovať, ako sa bude starať o svoju základnú reprodukciu svojho majetku, dostaneme sa k číslu 853 200 korún.

  Veľmi sa mi páčilo, že práve gestorský výbor sa dostal k podobnému číslu, pretože navrhoval a navrhuje, aby sme sa zaoberali výškou 600 tis. korún pri priamom obstaraní automobilu a výškou 800 tis. korún pri lízingovom obstaraní automobilu. Teda hodnota 300 tis. korún, ktorú si môže uplatniť podľa vládneho návrhu podnikateľ do výdavkov, sa javí nízka, a keď si to prepočítame a prikalkulujeme to, čo som povedal ohľadne opráv motorového vozidla, znova sa dostaneme na tú istú hladinu, a teda štát v konečnom dôsledku, ak si predstavoval touto právnou úpravou, že získa isté zvýšenie dane z príjmu, ktorú podnikateľ bude musieť v konečnom dôsledku odviesť do štátneho rozpočtu, tak si myslím, že štát v tejto oblasti skutočne nezíska.

  Ďalšiu ekonomickú úvahu som urobil asi takto. Čo teda získa štát? Myslím tým z pohľadu dane z príjmov, lebo hovoríme o dani z príjmov. Cena podľa návrhu zákona je 300 tis. korún, teda obvyklá cena za obstaranie automobilu najviac nakupovaného podnikateľmi je 600 tis. korún. Moje tvrdenie o tomto stave je ekonomický model, ktorý bol vypracovaný odborníkmi a ktorý použil vlastne predkladateľ, to znamená vláda Slovenskej republiky, kde sa dostala k istým štatistickým údajom. Uvediem, že za rok 1998 v kategórii do hodnoty 300 tis. Sk za automobil bolo nakúpených 9 tis. automobilov, v hodnote 300 - 700 tis. Sk bolo nakúpených 43 tis. kusov a v hodnote 700 - 1 400 tis. Sk bolo nakúpených 14 tis. kusov a vo vyššej hodnote 3 300 kusov.

  Vlastne vidíme, že najväčšou, majoritnou kategóriou je práve automobil v hodnote 300 - 700 tis. Sk. A teda vybral som to číslo, ktoré je asi bežné, určite je to nejaká Škoda Oktávia, trošku s nejakou technickou vybavenosťou, ktorú v tomto čase vieme kúpiť v hodnote okolo 600 tis. Sk. Keď si odpočítame tieto dve čísla 600 tis. a 300 tis. korún a vydelíme si to príslušnými časovými úsekmi, dostaneme, že ročne sa pokúšame predkladaným návrhom obmedziť osobné požitky podnikateľa vo výške 75 tis. Sk. Keď si to vydelíme 12 mesiacmi, dostaneme sa k číslu 6 250 Sk za mesiac. Teda otázka znie: Človeku, ktorý zamestnáva od 10 do 140 zamestnancov, vlastne v osobných požitkoch nechceme priznať touto novelou alebo týmto doplnkom 6 250 Sk mesačne. Pýtam sa: Je to hodnota, o ktorú treba bojovať v tomto čase? Uvedomujem si skutočnosť, že situácia v štátnom rozpočte na úseku príjmov je zlá. A teda v celom rozsahu podporujeme v tejto chvíli opatrenia, ktoré nám predkladá vláda. Ale niekedy menej znamená viac. Neurobme takúto malú politickú chybu, v ktorej by sme vlastne - trošku to preženiem - hodili cez palubu malých a stredných podnikateľov.

  A teda na záver predkladám návrh, ktorým sa obraciam na vás páni poslanci, aby prerokovaný zákon o dani z príjmu bol pozmenený tak, aby hodnota za obstaranie automobilu, ktorú si bude možné uplatniť pri odpisovaní automobilu, bola zvýšená na objem 600 tis. Sk, čiže v zmysle dikcie návrhu gestorského výboru a pri lízingovom obstaraní osobného automobilu bola zvýšená v našom poslaneckom návrhu na 700 tis. Sk, ale uvediem, že budem hlasovať za návrh, ktorý bol daný zo strany gestorského výboru, to znamená vo výške 800 tis. Sk. Tento môj návrh považujem z pohľadu volebného programu Strany občianskeho porozumenia aj tak za kompromisný prístup vzhľadom na súčasné negatíva v oblasti príjmov štátneho rozpočtu a verím, že v pripravovanej novele zákona o dani z príjmu v zmysle schváleného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky tento limit už nebude.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne.

  Pokúsim sa držať vecnosti. Problém je v tom, že tento návrh novely nič nehovorí o cene vozidla. Jednoducho treba jasne vidieť, že tento návrh nekategorizuje vozidlá do strednej, malej a vyššej triedy. To sú všetko materiály, ktoré prídu od dílerov. To si viem predstaviť a držím im palce. Problém je inde. Problém je ten, jednoducho sme presvedčení, že do 450, respektíve 550 tis. Sk sa dá kúpiť bezpečné vozidlo, nebudem hovoriť značku, lebo to nám nepatrí, ktoré jednoducho splní všetky funkcie, ktoré malý a stredný podnikateľ potrebuje.

  Problém je ešte ďalší. Je tu silná ambícia robiť niečo s bilanciou. Problém je totiž oveľa hrozivejší, ako si v tejto chvíli vieme predstaviť. Preto keď som hovoril o nesystémovom kroku, nesystémový krok je preto, aspoň ja považujem tento návrh za nesystémový, lebo nie je predkladaný súčasne s balíkom opatrení, kde by sme videli, prečo k tomuto prichádzame. Nie sme proti podnikateľom, len štát ďalej nemôže niesť ťarchu celých odpisov. To je všetko.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  na jednej strane treba kvitovať snahu vlády o určité naplnenie štátnej pokladnice, ako aj pokus o zníženie obchodného deficitu. Avšak nemôžem súhlasiť ani ja osobne s tým, že je to na úkor tých, ktorí boli prakticky roky dozadu doslova utláčaní, ešte aj dnes mnohí z nich sú pred kolapsom, teda na úkor malých a stredných podnikateľov. Myslím si, že je každému jasné, že pivopodnikateľov, naftopodnikateľov či iných veľkopodnikateľov sa to prakticky nedotkne.

  Chcel by som upozorniť, že táto predmetná časť novely bude opäť nútiť živnostníkov a podnikateľov hľadať spôsoby a možnosti, ako toto ustanovenie obísť. Včera to pán kolega Malchárek naznačil a ja osobne ako daňový poradca viem bez veľkého uvažovania hneď niekoľko spôsobov, ako to obísť. Ak je snahou predkladateľa tejto novely v predmetnej časti, o ktorej hovorím, teda zdanenie osobnej spotreby v súvislosti s používaním osobných automobilov, existujú iné spôsoby, štandardnejšie, oveľa serióznejšie a účinnejšie, ktoré fungujú v mnohých iných vyspelých krajinách. Myslím si, že tento návrh treba brať iba ako nejaké prechodné opatrenie, tak ako aj pán minister Černák povedal, že v budúcnosti bude riešené systémovým kompletným riešením a osobne v prípade, že budú prijaté pozmeňujúce návrhy - viaceré tu boli -, budem za celý návrh ako za celok hlasovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  musím povedať, že som potešený z reakcie, ktorú vyvolalo moje vystúpenie a vystúpenie pána poslanca Maxona vo včerajšej rozprave na túto tému. Strana občianskeho porozumenia je presvedčená o tom, že príjmovú stránku rozpočtu treba riešiť opatreniami, ktoré vytvárajú širší a kvalitnejší priestor na rozvoj malého a stredného podnikania.

  Súčasný návrh gestorského výboru rozširuje pôvodnú dohodu vyjadrenú v návrhu poslancov o kompromise vo veci skvalitnenia textu zákona predkladaného vládou Slovenskej republiky. Rozšírenie je v pozitívnom smere, a preto s ním súhlasím. Súhlasím tiež s tým, že vláda by sa mala zaoberať komplexnejším dopracovaním tohto zákona v priebehu svojho volebného obdobia a neskôr vypustiť limity, ktoré hovoria o odpisoch motorových vozidiel. Ale dnes treba dať vláde určitý legislatívny priestor na riešenie neutešenej situácie štátnej pokladnice.

  Len pripomeniem a doplním môjho predrečníka. Nie ekonomický rozmer pôvodného návrhu, ale je to reálny tlak na nákup vozidiel v nižších cenách na úrovni malých a vozidiel strednej nižšej triedy, čím by vážne utrpela výbava vozidiel v oblasti pasívnej bezpečnosti. A musím povedať, že dramaticky nesúhlasím, že v tých cenových kategóriách, ktoré boli navrhnuté alebo sú navrhnuté inými poslancami, sú vozidlá, ktoré by skutočne spĺňali európske štandardy v oblasti zabezpečovania pasívnej bezpečnosti. Myslím si, že by nám malo všetkým záležať na zdraví a ochrane životov občanov Slovenskej republiky.

  Žiadam a prosím schváliť návrh gestorského výboru a neskôr zákon ako celok. Pripájam sa aj k názoru pána poslanca Šimka a sťahujem náš pozmeňujúci návrh.

 • Ako posledný je do rozpravy prihlásený pán poslanec Maxon.

  Pán poslanec sa hlási s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vzdávam sa svojho diskusného príspevku.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister Černák.

  Áno. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  veľmi sa usilujem o to, aby práve ministerstvo hospodárstva malo vo svojom referáte malých a stredných podnikateľov. Skutočne si myslím, že je potrebné robiť voči malým a stredným podnikateľom ústretovú politiku. Je potrebné podporiť ich rozvoj. Ale dovoľte mi povedať, že z hľadiska diskusie, ktorá tu odznela, mám pocit, ako keby išlo trošku o nedorozumenie alebo nepochopenie vládnej novely.

  Po prvé - vo vete, vetičke, o ktorej hovoril pán poslanec Maňka, práve v tej vetičke je začarované a zakúzlené to, že táto novela sa absolútne nedotkne malých a stredných podnikateľov, ktorí auto využívajú ako svoju živnosť alebo výrobný prostriedok. Dotkne sa to len tých, ktorí auto pravidelne používajú aj na iné účely ako na priame zabezpečenie príjmov formou poskytovania služieb. Takže tí, ktorí poskytujú služby - taxikári, zásobovači, dopravcovia -, tí si spokojne odpíšu celé auto, tak ako ho kúpia, odpíšu ho absolútne celé do poslednej koruny. Ak na to majú, tak zrýchleným odpisom, ak na to nemajú, tak normálnym odpisom.

  S veľkým záujmom som si vypočul technické prednášky, štatistiku koľko, akých áut sa nakupuje. Pán poslanec Šimko, to, čo ste hovorili, či už náklady na opravu, na benzín, na doplnky, na vybavenie auta, všetko ide z nákladov, podnikateľ si legálne všetko zahrnie do nákladov. Žiadny problém, žiadna kolízia.

  A dovoľte mi teraz, keď ste už hovorili o štatistike, ktoré autá a v akej triede sa predávajú, pozrieť sa na štatistiku trošku z iného uhla. So záujmom som sa dočítal o tom, že každý tretí obyvateľ Slovenska má auto. Chodíte po obciach, po vidieku. Má každý tretí auto? No zďaleka nemá. To znamená, že niektorí majú po dve, tri, štyri autá. A ešte mi dovoľte povedať, že v Bratislave je vydaných na taxikárov asi 1 600 licencií, v Košiciach - pán Schuster by to vedel presne - možno 2 tisíc. Nech je dokopy 10 tisíc taxikárov na Slovensku, nech je desaťnásobne vyšší počet zásobovačov a tých, ktorí auto potrebujú - inštalatéri, opravári - to znamená, hovoríme približne o 10 % áut, ktoré existujú a ktorých sa táto novela nedotýka. Ale snaha vlády usmerniť vašu pozornosť je práve na tých zvyšných 900 tisíc. Nikto im nebráni, nech si kúpia auto, aké chcú, aj za 5 miliónov. Ale tu rozhodujete o tom, ako sa na jeho luxuse bude podieľať štát, či mu to umožní odpísať celé alebo mu umožní odpísať tretinu, dve tretiny, polovičku.

  Takže nemajte obavy, žeby sa na základe prijatia tejto novely zhoršili životné podmienky malých a stredných podnikateľov, a už vonkoncom nie podmienky na podnikanie.

  Prosím vás, aby ste zvážili, že v čase, keď má naša spoločnosť iné úlohy, keď má úlohy radikálne šetriť v oblasti štátnej sféry, verejných výdavkov, či by sa nemali podieľať na týchto úsporách aj tí, ktorí na to majú, a či by teda časť svojej osobnej spotreby nefinancovali z vlastných prostriedkov, to znamená z vlastného zisku. Alebo im to všetko musí spolufinancovať štát tým, že im to umožní celé kompletne odpísať?

  Ako člen vlády som povinný podporovať vládnu novelu a prosím vás, aby ste podporili predložené návrhy, tak ako sú predložené. Ako člen vlády, ktorý predkladal v mene vlády do druhého čítania túto novelu, si viem predstaviť kompromis pri návrhu pána poslanca Bajana. Ten upravil hranicu tak, že, povedzme tí, ktorí zarobia menej a kúpia si jednoduchšie auto, tak nech si ho celé odpíšu. Dobre, v poriadku. Je to kategória menších aut a povedzme zasahuje do dolnej hranice strednej triedy. Ale tí, ktorí majú na drahšie autá, určite nie sú odkázaní na to, aby ho celé museli odpísať. Nech si odpíšu dve tretiny z toho auta, prípadne polovičku, ak si kúpia drahšie. A o tom je táto novela.

  Verte tomu, že by som nepodporil žiadny krok, ktorý by bol namierený proti malým a stredným podnikateľom. Práve naopak, chcem s nimi veľmi dobre spolupracovať, pomôcť im pri tvorbe legislatívneho prostredia, pri finančných podmienkach, pri odľahčení finančného zaťaženia. Ale táto novela, ktorú predložila vláda, nie je namierená proti malým a stredným podnikateľom. Je to v duchu toho, že tí, ktorí majú na to, aby si kúpili viac áut, drahšie auto, prosím, nech si ich kúpia aj desať, ale nech odpíšu len jedno, ale aj to v rozumnej hranici.

  Takže celá novela, ktorá má veľa, veľa podstatných návrhov, sa zúžila na diskusiu okolo áut. Prosím vás, podporte vládny návrh, zamietnite ostatné pozmeňujúce návrhy a potichu hovorím, že ako kompromis si viem predstaviť pozmeňujúci návrh pána poslanca Bajana, ktorý predložil v mene 15 poslancov.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Pán spoločný spravodajca sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  k trom pozmeňujúcim návrhom zo spoločnej správy, ktoré máme predložené v spoločnej správe, a k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Bajana a pozmeňujúcemu návrh pána poslanca Šimka hovorím, že tí z nás, ktorí chcú podporiť zámer vlády riešiť príjmy do štátneho rozpočtu a nepriamym vplyvom na import obmedziť negatívnu obchodnú bilanciu, a zároveň nechcú siahnuť na možnosti, ktoré dnešná úprava zákona pred novelou dáva malým a stredným podnikateľom, tak by si mali vybrať stredný návrh, návrh na polceste, ktorý podal pán poslanec Bajan. To je môj komentár pred hlasovaním.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za vyjadrenie sa v rozprave.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v mene poslaneckého klubu SDK žiadam pred hlasovaním 10-minútovú prestávku.

 • Pán poslanec Bárdos sa pripája.

  Vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím o dochvíľnosť, tak ako sme si povedali, naším želaním, je skončiť rokovanie dnešnej schôdze o 13.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, rokovanie poslaneckých klubov sa skončilo, prosím, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame v druhom čítaní, keď pred záverečným hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ako aj o návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy, sme prerušili rokovanie o tejto schôdzi.

  Pán spoločný spravodajca, prosím vás, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania, tak ako sú uvedené v spoločnej správe, prípadne v pozmeňujúcich návrhoch.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  budem uvádzať hlasovania o predkladanom vládnom návrhu zákona. Najskôr pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul zo spoločnej správy. Je to návrh k článku I, kde v bode 5 ods. 1 suma 300 tis.sa navrhuje zmeniť na 600 tis. a v bode 6 ods. 1 sumu 400 tis. na sumu 800 tis. Sk. Prosím, aby ste dali o tomto návrhu hlasovať.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, to je pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy.

  Prezentujme sa, budeme o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neschválili.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalšie návrhy.

 • Ďalší návrh dal pán poslanec Bajan, ktorý v tej istej veci navrhuje, aby v článku I v bode 5 ods. 1 suma 300 tis. sa zmenila na sumu 450 tis. a v bode 6 ods. 1 suma 400 tis. na 600 tis. Sk.

 • Prosím, počuli ste návrh, budeme o ňom hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasy v sále.

 • Opravujem, v bode 6 nie 600 tis. ale 550 tis. Sk.

 • Pokoj, pani poslankyne, páni poslanci, tak je aj uvedené v písomnom návrhu, pán spoločný spravodajca nič nemení, to len zle prečítal. Pre čistotu procedurálneho priebehu dáme ešte raz hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý vzišiel z rozpravy.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste prečítali predložený návrh.

 • Dovoľte mi sa ospravedlniť za nepresnosť pri prečítaní. Opakujem návrh skupiny poslancov k tlači 103. V článku I v bode 5 k § 24 ods. 2 písm. a) ods. 1 suma 300 tis. sa zmení na 450 tis. a v tom istom článku I bod 6 § 24 ods. 2 písm. a) ods. 1 suma 400 tis. sa mení na 550 tis.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Tento návrh sme schválili.

  Pán poslanec, nech sa páči, uvádzajte ďalšie návrhy.

 • Tretí pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul z rozpravy, bol pozmeňujúci návrh pána poslanca Šimka, ktorý v článku I návrhu § 5 ods...

 • Pán poslanec, keďže sme schválili pozmeňujúci návrh pána poslanca Bajana, ktorý bol k tomu istému problému prerokúvaného návrhu zákona, ktorý podal aj pán poslanec Šimko, o tomto pozmeňujúcom návrhu už nemôžeme hlasovať.

 • To boli všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli zo spoločnej správy a z rozpravy.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže tento návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem však upozorniť pánov poslancov a pani poslankyne, že v rámci tejto rozpravy je možné podávať len návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Preto sa pýtam, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických, alebo jazykových chýb, alebo či má skupina 30 poslancov pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie do tretieho čítania.

  Ak nemá nikto návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o predloženom vládnom návrhu zákona ako o celku vrátane prijatého pozmeňujúceho návrhu.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh spoločného spravodajcu na hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny nvárh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu ministrovi Černákovi za navrhovateľa a pánu spoločnému spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Bola tu vznesená námietka, že som dal hlasovať o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nie v poradí, v akom boli prednesené. Chcem prečítať poradie, ako sa páni poslanci prihlásili do rozpravy o tomto bode programu. Prvý bol prihlásený pán poslanec Bajan, druhý pán poslanec Šimko a tretí pán poslanec Maxon, ktorý stiahol svoje vystúpenie. Preto som dodržal procedúru hlasovania, tak ako mi ukladá rokovací poriadok.

  Panie poslankyne, páni poslanci, nasledujúcim bodom programu mal byť návrh skupiny poslancov na odvolanie JUDr. Michala Vaľa z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Chcem vás informovať o tom, že pán generálny prokurátor Michal Vaľo doručil dnes písomné vzdanie sa funkcie v zmysle príslušných ustanovení zákona o prokuratúre a Ústavy Slovenskej republiky pánu predsedovi Národnej rady, preto o tomto bode programu rokovať nebudeme.

  Ďalším bodom programu v takom poradí, ako sme si schválili, je

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júla 1997.

  Je to tlač číslo 105.

  Prosím teraz pána poslanca Roberta Fica, aby uviedol predmetný návrh na prijatie uznesenia.

  Nech sa páči, pán poslanec Fico.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem vás požiadať, aby ste pracovali s návrhom na prijatie uznesenia, ktorý má podtitul Nové znenie, pretože došlo k výmene pracovného dokumentu, aby sme nepracovali so starým návrhom, ktorý nie je z pohľadu terajšieho rokovania už relevantný.

  Na podanie tohto návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky spisová značka I US 8/97 z 23. júla 1997 ma motivovala požiadavka Európskej komisie pre ľudské práva, ktorá v súčasnosti prerokúva sťažnosť podanú proti Slovenskej republike sťažovateľom pánom Františkom Gauliederom.

  Európska komisia pre ľudské práva vyzvala obidve strany tohto sporu, teda aj Slovenskú republiku, aj pána sťažovateľa, aby v lehote do 18. decembra 1998 predložili, ak majú nejaké návrhy týkajúce sa prípadného vyriešenia tejto záležitosti, na vnútroštátnej úrovni.

  Chcem povedať, že mám osobne veľký záujem na tom, aby sme všetky medzinárodné spory, ktoré vznikajú, riešili doma na úrovni Slovenskej republiky. A toto bol aj dôvod, prečo som pripravil návrh uznesenia, ktorý má reagovať na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júla 1997, ktorý konštatoval, že Národná rada porušila ústavné právo Františka Gauliedera upravené v článku 81. Preto návrh uznesenia má tri časti.

  Predovšetkým Národná rada berie na vedomie predmetný nález Ústavného súdu. S týmto nálezom nemôžeme nič iné urobiť, iba ho vziať na vedomie a zopakovať výrokovú časť, v ktorej sa konštatuje porušenie práv Františka Gauliedera. Súčasne, aby sme vytvorili dobrý základ na uzatvorenie zmieru na vnútroštátnej úrovni, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala opatrenia, pretože v dôvodovej správe k nálezu Ústavného súdu sa konštatovalo, že je to Národná rada, ktorá má prijať konkrétne opatrenia na nápravu alebo realizáciu predmetného nálezu Ústavného súdu.

  V druhej časti sa vyslovuje poľutovanie alebo Národná rada vyslovuje poľutovanie nad tým, že Národná rada Slovenskej republiky vo svojom prvom volebnom období neprijala opatrenia na realizáciu citovaného nálezu.

  Boli tu pokusy o zrušenie predmetného uznesenia, ktorým Národná rada vzala na vedomie vzdanie sa mandátu pána poslanca Františka Gauliedera, ale tieto pokusy boli neúspešné. Aby sme sa vyhli zbytočným právnym teoretickým diskusiám, nenavrhujem zrušenie konfliktného uznesenia, ktoré bolo prijaté v predchádzajúcom období, iba navrhujem, aby táto Národná rada, ktorá v podstate nemá vo vzťahu k bývalému poslancovi Národnej rady už nič spoločné, vyslovila poľutovanie nad tým, že sa neurobili v prvom volebnom období príslušné opatrenia.

  No a tretia časť tohto uznesenia, tiež dôležitá z pohľadu vybavenia veci na vnútroštátnej úrovni, je konštatovanie, že pán František Gaulieder po tom, čo odišiel z parlamentu, po tom, čo zanikol jeho poslanecký mandát, využil plnenie vyplývajúce z ustanovenia § 2 zákona Národnej rady o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a prijal plat poslanca Národnej rady po obdobie piatich mesiacov.

  Teda návrh uznesenia, ktorý predkladám, opakujem, je motivovaný tým, aby sme vyrovnali záležitosť na vnútroštátnej úrovni. To je moja motivácia.

  Súčasne tento návrh nezakladá žiadne finančné plnenia Národnej rady Slovenskej republiky, ale môže byť dobrým základom na uzatvorenie zmieru na vnútroštátnej úrovni.

  Chcem ešte pripomenúť, že pán František Gaulieder bol informovaný na stretnutí pred dvoma dňami o tom, že Národná rada mieni prijať takéto uznesenie. Nepočul som z jeho úst výhrady alebo nejaké námietky proti takémuto postupu Národnej rady. Ak by takéto výhrady vzniesol pred dvoma dňami, určite by som ich teraz prezentoval na schôdzi Národnej rady.

  Vzhľadom na to, že nevidím konfliktnosť tohto návrhu uznesenia a že je naozaj dôležitý z pohľadu vybavovania citlivej politickej sťažnosti, ktorá je dnes na Európskej komisii pre ľudské práva, chcem vás všetkých požiadať o ústretovosť a podporu tohto návrhu uznesenia.

  Z mojej strany je to všetko, pán predsedajúci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ficovi za navrhovateľov.

  Poprosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Orosza, aby podal informáciu o prerokúvaní tohto návrhu uznesenia v ústavnoprávnom výbore.

  Pán poslanec Fico, prosím vás, aby ste ostali.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi ako spravodajcovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky stručne vystúpiť k návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, spisová značka I US 8/97 z 23. júla 1997.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval tento návrh na svojej 13. schôdzi a po rozprave odporučil v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Zároveň ma poveril funkciou spravodajcu pre tento bod programu.

  Chcem vás informovať, že prijatie tohto uznesenia nemá bezprostredné právne účinky, na druhej strane je legitímnym právom Národnej rady Slovenskej republiky zaujať postoj k uzneseniu číslo 482, ktoré bolo prijaté v minulom volebnom období. Po rozprave odporúčam tento návrh uznesenia schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa niekto z pánov poslancov hlási ústne do rozpravy k tomuto bodu. Pán poslanec Andrassy. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Andrassy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  myslím si, že problém, ktorý vznikol v Slovenskej republike a ktorý sa týka Slovenskej republiky, mal by sa, tak ako povedal pán predkladateľ poslanec Robert Fico, vyriešiť doma a tento spor by mal byť vyriešený v prospech obidvoch zainteresovaných strán a mal by byť vyriešený najmä vzájomným zmierom.

  Preto by som chcel navrhnúť, aby práve tento vzájomný zmier bol prejavený aj v uznesení Národnej rady, ktoré sa predkladá práve na schválenie a toto uznesenie Národnej rady by som chcel doplniť o nasledujúci text.

  Navrhujem, aby sa v uznesení Národnej rady objavilo: "Národná rada Slovenskej republiky majúc na zreteli záujem Slovenskej republiky na ukončení prerokúvania sťažnosti podanej sťažovateľom Františkom Gauliederom proti Slovenskej republike na Európsku komisiu pre ľudské práva zmierom" - a potom pokračujeme po A, B a C.

  A potom ešte navrhujem, keďže tento zmier by sme chceli vyjadriť, aby bol vyjadrený aj v tomto uznesení, aby bolo toto uznesenie ešte doplnené o bod D a bod D by znel: "Národná rada Slovenskej republiky považuje toto uznesenie za predpoklad uzatvorenia zmieru a vyzýva sťažovateľa Františka Gauliedera, aby ďalej nezotrval na svojej sťažnosti podanej proti Slovenskej republike na Európsku komisiu pre ľudské práva."

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Andrassy bol jediný, kto sa prihlásil do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána poslanca Fica, či sa chce ako navrhovateľ vyjadriť. Nie.

  Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Podľa § 36 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy aj tie, ktoré boli podané v rozprave. Budeme o nich hlasovať.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  počas prerokúvania tohto bodu programu bol predložený jeden pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Predniesol ho poslanec Andrassy. Odporúča doplniť text uznesenia o text v bode C - majúc na zreteli záujem Slovenskej republiky na ukončení prerokúvania sťažnosti podanej sťažovateľom Františkom Gauliederom proti Slovenskej republike na Európsku komisiu pre ľudské práva zmierom a navrhuje doplniť uznesenie bodom D. Považuje toto uznesenie za predpoklad uzatvorenia zmieru a vyzýva sťažovateľa Františka Gauliedera, aby ďalej nezotrvával na svojej sťažnosti podanej proti Slovenskej republike na Európsku komisiu pre ľudské práva.

  Pán predsedajúci, dávam návrh, aby sa najprv hlasovalo o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Nech sa páči, vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Andrassy a ktorý teraz ešte predniesol pán spoločný spravodajca.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 23 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neschválili.

  Prosím, pán poslanec, uvádzajte ďalšie hlasovanie.

 • Iný pozmeňujúci návrh nebol predložený. Pán predsedajúci, dávam návrh, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku, tak ako bol predložený poslancom Ficom a uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh, budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Prosím pánov poslancov, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej miestnosti, aby sa dostavili, budeme hlasovať.

  Prosím, vážené pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh Národná rada schválila.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ako posledný bod programu rokovania 7. schôdze Národnej rady, ktorý sme si doplnili do jej programu, je

  informácia ministra vnútra o udalosti, ktorá sa odohrala pri zadržaní podozrivých páchateľov lúpežného prepadnutia.

  Pán minister, nech sa páči, udeľujem vám slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  na základe včerajšieho vysielania v televízii Markíza v súvislosti s udalosťami, ktoré popisoval Štefan Žáčik, policajný prezident sa okamžite spojil s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi a dnes o 7.00 hodine sme dostali služobný záznam, s ktorým vás o chvíľu oboznámim. Takisto dnes ráno bola okamžite vyslaná do tohto útvaru inšpekcia Policajného zboru.

  Pokiaľ ide o služobný záznam, tu sa nám oznamuje - prepáčte mi, že nebudem o všetkých veciach hovoriť podrobne, keďže ešte stále dvaja páchatelia sú na úteku a mohol by som ohroziť výsledok tejto akcie. Som pripravený spolupracovať s Národnou radou v celej záležitosti, prípadne s komisiou Národnej rady. Chcem povedať, že je tu presný popis jednotlivých úkonov i s vymedzením časových termínov a určením osôb, ktoré boli so Štefanom Žáčikom či už na obvodnom oddelení alebo na okresnom riaditeľstve v styku.

  Správu podáva podplukovník JUDr. Jozef Hlinka, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru. V správe sa jednoznačne konštatuje, že ide o vymyslené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, a pán okresný riaditeľ odôvodňuje, prečo je to tak, pričom to, čo je uvedené v odôvodnení za predpokladu, že sa to potvrdí, môže obrátiť celú situáciu naopak.

  Pokiaľ ide o inšpekciu, inšpekcia nám práve v tejto chvíli podala informáciu - vedúci prvého oddelenia inšpekčného odboru Policajného zboru plukovník JUDr. Peter Depko -, kde popisujú svoje úkony, ktoré od rána vykonali. Boli na okresnej prokuratúre, zistili si tam všetky okolnosti, ktoré boli zatiaľ advokátom pána Štefana Žáčika tam podané.

  Pokiaľ ide o samotného klienta Štefana Žáčika, bližšie k uvedeným okolnostiam je jeho klient ochotný vypovedať osobne. Rovnako je ochotný doložiť fotodokumentáciu svojich zranení, lekárske potvrdenie o charaktere vzniku a existencie týchto zranení, ako i predbežnom čase trvania. Vzhľadom na závažnosť tvrdení jeho klienta prosí o zváženie ochrany a použitie inštitútu utajenia svedkov, nakoľko jeho klientovi bolo vyhrážané fyzickou likvidáciou.

  Uvedené oznámenie advokáta JUDr. Schmidla prokurátorka Okresnej prokuratúry v Prievidzi dnešného dňa odstúpila na vykonanie preverovania inšpekčným odborom Policajného zboru Banská Bystrica s pokynom požiadať o vysvetlenie Štefana Žáčika, pribrať znalca z odboru zdravotníctva na posúdenie charakteru vzniknutých zranení u poškodeného, mechanizmus vzniku tohto zranenia a požiadať o vysvetlenie osoby prítomné pri výsluchu poškodeného, respektíve poškodením označené osoby, ako i ďalšie úkony potrebné na objasnenie veci.

  S prokurátorkou, ako aj s okresným prokurátorom bolo osobne dohodnuté pravidelné informovanie o stave vecí vzhľadom na správovú povinnosť okresného prokurátora nadriadenej prokuratúre v uvedenej veci. Dnešného dňa, uvádza plukovník Peter Depko, osobne sa stretol s manželkou poškodeného Mgr. Mariannou Žáčikovou na jej pracovisku na Okresnom úrade práce v Prievidzi, ktorú požiadal o dohodnutie termínu podania vysvetlenia jej manželom a ňou. Menovaná uviedla, že manžel bol ukrytý, že s ním sprostredkuje telefonický kontakt a vysvetlenie podajú len za prítomnosti advokáta JUDr. Schmidla. O 12.35 hodine dnešného dňa telefonoval s Mgr. Žáčikovou, ktorá odovzdala mobilný telefón manželovi Štefanovi Žáčikovi, ktorý uviedol, že dnešného dňa v žiadnom prípade nie je ochotný stretnúť sa a podať vysvetlenie. Uviedol, že sa telefonicky spojí s JUDr. Schmidlom a ten telefonicky oznámi v pondelok 21. 12. na inšpekčný odbor Policajného zboru v Banskej Bystrici termín a miesto, kde bude Štefan Žáčik ochotný podať vysvetlenie a odovzdať kópie lekárskych správ.

  V zmysle pokynu bude vo veci pribratý znalec z odboru zdravotníctva. Napríklad skutočnosť, že pán Žáčik pri prepustení z budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru podpísal zápisnicu o podaní vysvetlenia, čo môže vyvrátiť jeho tvrdenie o rozstrihávaní medziprstových šliach na oboch rukách. Policajný orgán dosiaľ nemá k dispozícii lekárske správy, manželka poškodeného uviedla, že nepozná meno lekára, ktorý ho mal ošetriť. Po obstaraní zdravotnej dokumentácie bude možné mechanizmus zranení posúdiť znalcom.

  Vo veci podal vysvetlenie poručík Hrdý z Okresného riaditeľstva Prievidza, ktorý poprel akékoľvek fyzické násilie voči Štefanovi Žáčikovi ním, ako aj príslušníkmi Policajného zboru, ktorí boli s menovaným v kontakte.

  Chcem upozorniť, že ide o pomerne háklivú situáciu vzhľadom na to, že dvaja z páchateľov, ako som uviedol v úvode, sú na úteku. Chcem povedať, že výpoveď Štefana Žáčika viedla práve k odhaleniu celej veci. A viedla k zadržaniu toho, kto je dnes vo väzbe. Ostatné veci som pripravený povedať pred prípadnou komisiou, ak ju Národná rada vytvorí.

  Chcem ale upozorniť, že v každom prípade tejto veci budeme venovať mimoriadnu pozornosť, pretože ide o skutočnosť, ktorá tu doteraz ešte nebola.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pánu ministrovi za podanie informácie.

  Pán poslanec Palko - faktická poznámka?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V súvislosti s vystúpením pána ministra zvolávam po skončení tejto schôdze krátku schôdzu výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Ďakujem.

 • To isté chcem oznámiť. Vážené poslankyne, vážení poslanci, po skončení rokovania schôdze zvolávam zasadnutie výboru pre ľudské práva a národnosti do miestnosti číslo 147.

 • Pán poslanec Juriš.

  Páni poslanci, ale dohodli sme sa, že končíme rokovanie dnešnej schôdze o 13.00 hodine, už aj tak sme predĺžili termín rokovania. Preto by som vás poprosil o zváženie naliehavosti rokovania výborov. O 14.00 hodine sa začínajú komunálne voľby, tak aby sme si nekomplikovali jeden druhému situáciu.

  Pán poslanec Juriš.

 • Takisto by som pozval členov výboru pre pôdohospodárstvo hneď po skončení schôdze do zasadačky výboru.

 • Vážený pán predsedajúci,

  keďže sa končí táto schôdza, dovoľte mi, aby som všetkým našim kolegom v mene poslaneckého klubu SDK zaželal pokojné Vianoce, aby som im zaželal pokojné prežitie týchto sviatkov, aby sme si všetci spoločne mohli zaželať lepší budúci rok, viac spolupráce, viac tolerancie, viac pochopenia.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo.

  V súvislosti s vystúpením pána ministra vnútra chcem povedať, že sú dve možnosti, buď ide o provokáciu, alebo je to skutočne pravda. V obidvoch prípadoch ide o vážny prípad. V každom prípade treba, aby sa polícia očistila, pokiaľ to nie je pravda. Chcem len spomenúť, že obdobný prípad sa stal v Senici. Je šetrený Úradom inšpekčnej služby, ale čo je zarážajúce, riaditeľ okresného riaditeľstva je dnes riaditeľom krajského riaditeľstva. Treba sa na to pozrieť.

 • Ďakujem pekne.

  Mala by som, dá sa povedať, takú otázku na pána ministra, pretože z jeho správy - a chceli sme počuť správu - som sa nič nedozvedela. Aj keď nie som odborníčka na nejaké vyšetrovanie na polícii, v živote som na takom niečom nebola, ale videla som toho dotyčného na televíznej obrazovke. Pán minister povedal, že ide o vymyslené informácie, ale povedal to tak nepresvedčivo, že neviem, či presvedčil sám seba. A chcela by som sa ho opýtať, prečo je ochotný ďalšie veci povedať iba pred nejakou vyšetrovacou komisiou alebo pred nejakou komisiou, ak bude zriadená pri Národnej rade.

  Myslím si, že ide o vážnu záležitosť. Ako povedal pán poslanec Krajči, buď ide o provokáciu, a to je tiež vážna záležitosť, alebo ide o skutočnosť, a to je duplovane vážna záležitosť. Myslím si, keď sme si to tu už raz odsúhlasili, že poslanecká snemovňa by mala vedieť pravdu, ak mám brať do úvahy to, že pán minister ešte zatiaľ nie je informovaný, napriek tomu si myslím, že už do tejto hodiny jeho informácie mali byť podrobnejšie. Ak nie je informovaný, tak si myslím, že to absolútne spochybňuje jeho post ministra.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, chcem sa vám poďakovať, že ste predsa len tento bod zaradili - aj keď bolo povedané, že rokujeme do 13.00 hodiny -, pretože si myslím, že poslanecká snemovňa by sa mala takýmito vecami zaoberať. Samozrejme, nechám to na zváženie výboru, do gescie ktorého by takáto záležitosť mala patriť. Isteže sa to nedá takýmto spôsobom verejne - pokiaľ je prípad vo vyšetrovaní - prerokúvať. Len by som potom prosila, aby boli možno privolaní aj svedkovia z televízie Markíza, ktorá sa vlastne k týmto informáciám dostala, a bolo to zohľadnené.

  Dovoľte mi, aby som ešte na záver aj ja v mene klubu poslancov za HZDS zapriala všetkým šťastlivé, veselé, pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka, aby každý vykročil so želaním, že tu budeme sedieť ako dobrí partneri.

 • Ďakujem pekne za blahoželanie.

  Tiež sa pripájam v mene pána predsedu, ale aj vo svojom mene k blahoželaniam na pokojné, milostiplné prežitie vianočných sviatkov, načerpanie síl do nového roku, veľa zdravia, šťastia a splnenie všetkých prianí, ktoré si budeme jeden druhému želať. Dovidenia v novom roku.

  Končím rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovidenia v novom roku 1999.

 • Rokovanie schôdze sa skončilo o 13.30 hodine.