• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram štvrtý deň rokovania 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: Anna Malíková, Miroslav Suchár, Rudolf Schuster, Vladimír Maňka, Ján Smerek, Peter Zajac. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Kováč, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v mene troch poslaneckých klubov SDK, SOP a SDĽ aj s klubom SMK dávam návrh, aby sme pokračovali ďalej v rokovaní tejto schôdze tak, ako je to navrhnuté v návrhu na zmenu programu, ktorý je rozdaný v laviciach poslancov. Ja ho teda nebudem čítať, preto je rozdaný, lebo je trošku dlhší a nevošiel by som sa do jednej minúty.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  poslanec Kováč v mene troch poslaneckých klubov navrhol zmenu programu pokračujúcej 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako bol uvedený. Návrh na zmenu týkajúci sa doplnenia programu a presunu bodu máte rozdaný v písomnej podobe. Dávam o tomto návrhu na zmenu programu hlasovať.

  Nech sa páči, hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, lebo je nás prítomných len 75.

  Dávam ešte raz hlasovať o návrhu pána poslanca Romana Kováča v mene troch poslaneckých klubov.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Ešte raz sa budeme prezentovať a zároveň hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kováča, ktorý predložil v mene troch poslaneckých klubov.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh pána poslanca Kováča na zmenu programu pokračujúcej 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  V rokovaní pokračujeme prvým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 41.

  Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 25.

  Dávam slovo poslancovi Robertovi Ficovi a prosím ho, aby návrh uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som uviedol návrh novelizácie Trestného zákona, ktorý sa týka trestného činu úplatkárstva. Ale predtým mi dovoľte, aby som sa v krátkosti pokúsil zovšeobecniť situáciu, ktorá nastala v oblasti korupcie na Slovensku.

  V nedeľu 6. decembra tohto roku som sa počas jedného rozhlasového vysielania dozvedel vo všeobecnosti známy fakt, že vodič, ktorý požije alkoholický nápoj, môže "ponúknuť" vo vodičskom preukaze 1 000 Sk alebo 5 000 Sk, a že ho jednoducho príslušný policajt, ktorý ho zastavil pri ceste, pustí, pretože 1 000 alebo 5 000 Sk je dostatočnou motiváciou pre policajta, aby danú osobu primerane nepotrestal.

  Nechcem teraz zovšeobecňovať, pretože v Policajnom zbore Slovenskej republiky je obrovský počet statočných policajtov. Mňa však zarazilo slovo, akým rozhlasové vysielanie označilo túto protispoločenskú činnosť. Hovorilo o nešváre. Vraj je to iba taký "nešvár", že sem-tam niekto vopchá policajtovi do ruky 1 000 Sk alebo 5 000 Sk, že je to niečo, čo by sa nemalo diať a tak ďalej a tak ďalej.

  Vážené dámy a páni, na Slovensku musíme hovoriť o hrubom porušovaní Trestného zákona. Musíme hovoriť o znižovaní dôveryhodnosti štátnych úradníkov, musíme nazývať veci pravými slovami a nerobiť z niečoho, čo je mimoriadne nebezpečné pre tento štát, každodennú obyčajnú záležitosť. Som presvedčený, že sa korupcia hlboko zakorenila v našom živote. Nechcem hovoriť o príčinách tohto stavu, ktoré idú určite ďaleko pred rok 1989. Chcem však zdôrazniť, že korupcia sa stala bežným spôsobom vybavovania našich každodenných záležitostí.

  Smutné je to, že sa v praxi objavujú príklady, keď korupciu za bežný spôsob vybavovania vecí považujú už aj deti. Máme informáciu zo športových klubov, kde rodičia malých detí podplácajú trénerov, aby títo tréneri postavili malé deti na súpisku hokejového alebo futbalového mužstva. Mohol by som pokračovať v ďalších a ďalších príkladoch, ktoré len naznačujú, že hovoríme o týchto veciach, ako keby sa nič nedialo. Ale korupcia je hlboko zakorenená a obávam sa, že keď s ňou nepohneme, bude spôsobovať tomuto štátu obrovské problémy.

  Priaznivé korupčné prostredie nahráva predovšetkým organizovanému zločinu. O prepojenosti organizovaného zločinu a korupcie nikto nepochybuje a boj proti korupcii sa vo všeobecnosti považuje za jeden z účinných prostriedkov boja proti organizovanému zločinu. Svedčia o tom viaceré medzinárodné dokumenty a štúdie. A ja teraz nepovažujem za dôležité ich citovať. Možno stačí, ak spomeniem posledné deklarácie prijaté na stretnutí ministrov spravodlivosti krajín Rady Európy v roku 1997, kde sa jasne hovorilo, že korupcia a organizovaný zločin sú dva fenomény, ktoré sú bezprostredne spojené. Verím, že v duchu boja proti organizovanému zločinu predchádzajúca vláda v roku 1995 predložila verejnosti antikorupčný program Čisté ruky, ktorý medzi expertmi získal neslávnu prezývku "Ruka ruku myje". Niet priestoru na hodnotenie tohto programu ani na hodnotenie plnenia tohto programu, nakoniec v dostatočnej miere, či už počas predvolebnej kampane, alebo počas predchádzajúceho volebného obdobia, sme tento program rozoberali a poukazovali sme na to, že sa v praxi plnil asi tak na 3 %.

  Rád by som sa však zastavil pri jednej z úloh tohto programu Čisté ruky, ktorej atypické opačné plnenie vyvolalo dôvod na podanie návrhu novelizácie Trestného zákona, o ktorom dnes v prvom čítaní rokujeme. Ak by sme si zobrali program Čisté ruky, nájdeme v ňom úlohu, ktorá spočíva v posilnení ustanovení § 161, 162 a 163 Trestného zákona o úplatkárstve. Právna úprava, ktorá platila do roku 1995 v našom Trestnom zákone, bola naozaj štandardná, pretože sme stíhali nielen tých, ktorí brali úplatky, ale stíhali sme aj tých, ktorí dávali úplatky. Okrem toho sme poznali ustanovenia o nepriamom úplatkárstve, ako aj ustanovenia o účinnej ľútosti, ak niekto po tom, čo dá alebo prijme úplatok, oznámi tento skutok orgánu činnému v trestnom konaní a vzniká z toho beztrestnosť.

  Napriek tomu, že vláda si v roku 1995 stanovila cieľ - posilniť existujúce ustanovenia v § 161 až § 163 o úplatkárstve, prišla veľmi čudná novelizácia Trestného zákona uverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 102/1995. V tejto novelizácii bolo vypustené ustanovenie o trestnom čine podplácania v nepriamom úplatkárstve a účinnej ľútosti spojenej s podplácaním a nepriamym úplatkárstvom. Čiže vláda predložila a Národná rada Slovenskej republiky v roku 1995 len niekoľko týždňov po tom, čo bol oznámený program Čisté ruky, prijala novelizáciu Trestného zákona, ktorá vytvorila takú právnu úpravu, ktorá v podstate nemá v Európe a vo svete obdobu. My sme pravdepodobne jediná krajina na svete, ktorá nestíha trestný čin podplácania, teda nie je trestaný ten, kto dáva úplatok, trestaný je len ten, kto úplatok berie.

  Čo malo byť cieľom tejto novelizácie, ktorá bola prijatá v roku 1995 a proti ktorej sme vzniesli obrovské množstvo námietok, ktoré, žiaľ, vtedy neboli rešpektované? Cieľom tejto novelizácie malo vraj byť zvýšenie počtu odhalených trestných činov prijímania úplatkov. Teda tí, čo dávajú úplatky, lebo vraj musia dávať, nebudú trestaní, ale súčasne prídu na políciu, na prokuratúru, na súdy a budú oznamovať: Dal som úplatok, ja nie som trestný, ale chcem to oznámiť, lebo táto osoba odo mňa tento úplatok pýtala, žiadala, aby som ja mohol niečo vo svojom súkromnom alebo verejnom živote vybaviť.

  Cieľ nebol splnený, ja to preukážem a experti z oblasti trestného práva sa zhodujú v názore, že vypustením trestného činu podplácania sme stratili jeden z významných nástrojov boja proti korupcii a že je potrebné sa k tomuto trestnému činu okamžite vrátiť a vytvoriť pôvodnú štandardnú právnu úpravu, aká tu bola do roku 1995.

  Zoberme si štatistické údaje, aby sme jednoznačne ukázali, že táto novelizácia z roku 1995 ani zďaleka nesplnila svoj účel. V roku 1994, to je rok, keď ešte platila pôvodná štandardná úprava, teda keď sme stíhali aj tých, ktorí berú úplatky, aj tých, ktorí dávajú úplatky, sme odsúdili právoplatne za trestný čin úplatkárstva 30 osôb. To je rok 1994. V roku 1995 nadobudol účinnosť zákon, o ktorom som hovoril, teda konfliktná novelizácia, ktorá vypustila trestné stíhanie alebo možnosť trestného postihu dávania úplatkov, to už bolo iba 21 právoplatne odsúdených osôb. V roku 1996 iba 13, v roku 1997 iba 11. A pozeral som do štatistík z roku 1998, nebude to ani 8 prípadov odsúdenia osôb za úplatkárstvo. Všetci sa zhodneme v tom, že ide o jav, ktorý je celospoločenský. Samozrejme, máme aj ďalšie informácie, ktoré potvrdzujú, že cieľ novelizácie z roku 1995 sa nenaplnil.

  Ak sa predpokladalo, že ľudia budú oznamovať trestné činy brania úplatkov, predpokladali sme, že v sťažnostiach a podaniach, ktoré sa podávajú na štátne orgány, sa objavia takéto informácie. Úmyselne som si vybral podania a sťažnosti za rok 1996.

  Vážené dámy a páni, bolo podaných 7 500 podaní a sťažností v roku 1996 občanmi Slovenskej republiky a len v štyroch prípadoch išlo o oznámenie o úplatkárstve, a ani jeden prípad z úplatkárstva sa nepotvrdil. Takže ani v tomto smere v žiadnom prípade neboli naplnené ciele novelizácie Trestného zákona 102/1995.

  K návratu nás núti, samozrejme, aj medzinárodná situácia, pretože opäť veľmi paradoxne Národná rada a vláda vypustila trestný čin podplácania, ale v roku 1997 podpisujeme Medzinárodný dohovor OECD o boji proti úplatkárstvu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. A ak si zoberieme tento medzinárodný dohovor o trestnom postihu úplatkárstva, tak Slovenská republika sa zaviazala, že uskutoční opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby každý, kto úmyselne ponúkne, sľúbi alebo dá úplatok, bude trestne stíhaný. Ale my sme predtým dva roky trestný čin podplácania vypustili z Trestného zákona. Ak by sme boli bývali ponechali pôvodnú právnu úpravu, ani by nebolo treba reagovať na túto medzinárodnú dohodu, tento dohovor a stačilo sa obracať na pôvodné ustanovenia § 161 až 163. Preto je návrat k pôvodnej právnej úprave, aby sme stíhali aj trestný čin podplácania dôležitý nielen preto, že nesplnila táto právna norma svoj cieľ, ale aj preto, že nás k tomu nútia určité medzinárodné požiadavky.

  Ešte pri prerokúvaní návrhu novelizácie v roku 1995, teda keď sme schválili konfliktnú novelizáciu, som sa pokúšal presvedčiť predkladateľku tohto návrhu terajšiu pani poslankyňu Tóthovú citáciami z viacerých trestných zákonov. Opäť som siahol aj pre oživenie mysle približne do desiatich trestných zákonov, ktoré mám vo svojej knižnici z celej Európy, a stačí, ak poviem Nemecko, Fínsko, Francúzsko, kanadský Trestný zákon, federálny Trestný zákon Spojených štátov amerických, vo všetkých trestných zákonoch sa stíha trestný čin podplácania. Teda neexistuje právna úprava, ktorá by neumožňovala, aby sme nestíhali toho, kto úplatok poskytne.

  Zaujímavé sú aj sadzby. Takmer jednotná maximálna sadzba za trestný čin podplácania je 15 rokov, teda do 15 rokov, aby sme sa rozumeli, až do výšky 15 rokov môžu ísť súdy pri ukladaní trestov za trestný čin podplácania.

  Napriek tomu, že opakovane ešte v predchádzajúcom volebnom období sme sa pokúšali tento lapsus, túto chybu napraviť, nebola vôľa v parlamente sa vrátiť k pôvodnej právnej úprave. Preto vás prosím, vážené dámy a vážení páni, nejde o žiadnu účelovú novelizáciu Trestného zákona. Myslím si, že nie je potrebné prijímať žiadne ďalšie novelizácie Trestného zákona. Je potrebné v plnej miere sa sústrediť na rekodifikáciu Trestného zákona a Trestného poriadku. Chápem, že rekodifikáciu nie je možné urobiť v priebehu troch alebo štyroch mesiacov, že na to potrebujeme minimálne dva alebo tri roky. Ale s existujúcou právnou úpravou, ktorá dnes platí, si plne vystačíme v postihu všetkých druhov trestnej činnosti. Ale lapsus, ktorý tu je, to znamená vypustenie trestného činu podplácania, musíme napraviť veľmi rýchlo, pretože sme aj v rozpore s medzinárodnými dohodami, ktoré Slovenská republika dobrovoľne, bona fide na seba prevzala.

  Prosím vás preto, aby sme v prvom čítaní odporučili alebo schválili návrh novelizácie Trestného zákona a aby sme vytvorili priestor, aby v druhom a treťom čítaní bola prijatá novelizácia Trestného zákona, ktorá urýchlene vráti do Trestného zákona to, čo tam patrí. Prax, teória, medzinárodné záväzky nás plne presvedčili o tom, že tento trestný čin musí byť súčasťou Trestného zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ficovi za uvedenie návrhu zákona. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky poslancovi Ivanovi Šimkovi.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady v prvom čítaní o návrhu poslanca Národnej rady Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon (tlač číslo 41).

  Vystupujem ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného je predložený návrh zákona aktuálny a potrebný.

  Tak ako povedal pán predkladateľ, úplatkárstvo je hydra, ktorá podväzuje vôbec možnosti života štátu, a ak trestnoprávne možnosti zápasu s týmto úplatkárstvom nebudú aspoň do zásadnej miery zodpovedať i istému mravnému základu, ktoré by vždycky trestné právo malo mať, tak tento boj nemôže byť úspešný. Je jasné, že ten, kto úplatok ponúka, je rovnako mravne, a mal by byť aj trestnoprávne zodpovedný ako ten, kto úplatok berie.

  Preto odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky návrh prideliť v druhom čítaní na prerokovanie popri Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s návrhom predsedu Národnej rady Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Odporúčam, aby výbory, ktorým bude návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 15. januára 1999 a gestorský výbor v lehote do 22. januára 1999.

  Pán predseda, ďakujem. Skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Krajči. Nikto iný. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Krajči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  novela Trestného zákona v § 163 - podplácanie, v § 163 o prejavení ľútosti pri tomto druhu trestnej činnosti bola niekoľkokrát diskutovaná v tejto Národnej rade Slovenskej republiky a treba povedať, že naozaj, bola to novela, ktorá bola vtedy uskutočnená na to, aby sa preverilo, či ten, kto úplatok dáva, keď nebude trestne stíhaný, bude lepšie spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, a teda nebude mať zábrany v tom, aby takéto informácie podával. Podľa tej štatistiky, ktorú tu prečítal pán poslanec Fico, je zrejmé, že tento právny stav, ktorý takto bol prijatý, nepriniesol požadované výsledky. Za to však netreba viniť predchádzajúcu vládu ani žiadne iné orgány, pretože bola tu dobrá snaha umožniť, aby občania mali možnosť bez akýchkoľvek obáv tieto trestné činy nahlasovať.

  Po druhé chcem povedať, že keď sa tu hovorilo o programe Čisté ruky, treba povedať, že to bol naozaj program, ktorý bol zameraný na boj proti korupcii, a jednoznačne každá vláda vo svojom programovom vyhlásení rieši tieto otázky.

  Proti korupcii sa dá bojovať niekoľkými spôsobmi. Myslím si, že tie účinky sú zhruba rovnaké, či už ide o vládny program, alebo ide o novelu Trestného zákona, alebo ide o nový zákon, ktorý rieši otázku korupcie tak, ako to predkladáte vy vo vašom vládnom programe. Výsledok sa dostaví až po určitom období. Potrebné je, aby tieto zákony boli dôsledne dodržiavané a takisto aj vládny program je forma, ktorá v prípade dostatočnej kontroly je dobrá na to, aby sa znížil počet trestných činov, respektíve aby sa znížila korupcia.

  Chcem povedať, že táto novela, ktorá je v súčasnosti predkladaná v parlamente, je v súlade s medzinárodnými normami tak, ako sa uplatňuje v iných krajinách Európskej únie. A treba počkať, či prinesie tie požadované výsledky, o ktorých sa tu hovorilo, či azda nám ešte neklesne počet nahlásení týchto trestných činov, pretože aj ten, ktorý dáva, bude mať dnes obavu, že bude trestne stíhaný.

  Chcel by som len na záver povedať, že v rámci boja proti korupcii a po dohode s medzinárodnými organizáciami, či už to bolo v Rade Európy, alebo v iných organizáciách, na Prezídiu Policajného zboru sa začal budovať, predpokladám, že v súčasnosti sa v ňom pokračuje, odbor, ktorý bol zameraný na boj proti korupcii, ktorý mal vyčlenené tabuľkové miesta a špecialistov na tento druh trestnej činnosti.

  Nedávam žiadny pozmeňujúci návrh. Myslím si, že počkáme, aké výsledky prinesie táto novela.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Prihlásil sa o slovo pán minister Čarnogurský.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  začnem svoj príspevok malou reminiscenciou, a to sa bude týkať tých, ktorí tu boli aj v minulom volebnom období. Ak si pamätáte, niekedy v júni alebo v máji na poslednom alebo predposlednom zasadnutí Národnej rady predchádzajúceho funkčného obdobia sme mali na programe aj návrh - nový Trestný zákon. A, samozrejme, tento nový Trestný zákon bol vo výboroch v prvom čítaní, takže vlastne to už malo byť druhé a tretie čítanie nového Trestného zákona. Potom už najmä z časových dôvodov, aj keď zohľadňujem tie pomery, myslím väčšinové, ktoré boli v predchádzajúcom funkčnom období v tejto snemovni, z časových dôvodov tento Trestný zákon nebol zaradený do programu s tým, že - no poviem - vtedajšia opozícia navrhovala, aby nebol zaradený do programu na prerokovanie, pretože sme mali pripomienky ku kvalite spracovania tohto nového Trestného zákona.

  V tomto novom Trestnom zákone, v návrhu, ktorý sa dostal, hovorím, do prvého čítania, do výborov a potom už takmer aj do druhého a tretieho čítania, bol zapracovaný paragraf o podplácaní, čiže skutková podstata podplácania sa mala vrátiť naspäť do Trestného zákona. Z týchto dôvodov celý Trestný zákon nebol prerokovaný a z toho dôvodu nebol, alebo sa nevrátil do Trestného zákona k dnešnému dňu ani paragraf o podplácaní.

  Návrh pána poslanca Fica je vecne správny. Je potrebné, aby sa trestný čin podplácania objavil v Trestnom zákone, pretože naozaj jeho vylúčenie z Trestného zákona sa prejavilo ako spoločensky škodlivé a vlastne podporilo korupciu a páchanie trestného činu podplácania tomu nebránilo.

  V tomto smere by som azda zareagoval na pána poslanca Krajčiho iba v tom zmysle, že keď sa vypúšťal trestný čin podplácania z Trestného zákona, celá vtedajšia opozícia silne argumentovala proti vypusteniu špeciálne trestného činu podplácania z Trestného zákona, pretože už vtedy sme uvádzali argumenty, že to nepovedie k utlmeniu korupcie, ale, naopak, k nárastu korupcie. Myslím si, že to boli argumenty, ktoré boli jednoducho vecné. A pán poslanec Krajči teraz pred chvíľou ich vlastne ex post, tieto argumenty, potvrdil. Čiže z tohto hľadiska opakujem, vecne je naozaj potrebné, aby sa paragraf o podplácaní dostal naspäť do Trestného zákona.

  V čom je problém? Nie vecný, ale iný problém. V stanovisku vlády k tomuto návrhu sa uvádza, že vláda podporuje, schvaľuje a súhlasí s týmto návrhom, ale navrhuje jeho prerokovanie až v januári, keď bude pripravená do parlamentu väčšia novela Trestného zákona. Totiž, o čo ide. Keď som hovoril, že celý nový návrh Trestného zákona bol stiahnutý z parlamentu a predbežne ho zatiaľ ani nedávame ako vláda naspäť do parlamentu na prerokovanie, urobili sme tak preto, že podľa jednohlasného názoru odborných právnických organizácií, právnických fakúlt a podobne návrh nového Trestného zákona zatiaľ nebol spracovaný v takej podobe, aby zodpovedal všetkým požiadavkám na kvalitu Trestného zákona. To znamená, v prípade, že by ho parlament schválil, opäť by sme sa nevyhli situácii, že by neustále a relatívne často dochádzalo k zisťovaniu, že Trestný zákon obsahuje také alebo onaké medzery, nedostatky a že je potrebné ho dopĺňať ďalšími novelami. A nevyhli by sme sa situácii, keď by sme Trestný zákon znovu obnovovali novými a novými novelami. No a to je ten problém.

  Vzhľadom na to, že celkové práce na Trestnom zákone sa predĺžili, odhadujem ich asi na tri roky, prinajmenšom orientačne takúto lehotu som dal príslušným pracovníkom legislatívnych útvarov, možno že sa to skráti, možno nie. Uvidíme. Ale, samozrejme, nemôžeme tak dlho čakať, napríklad s návratom trestného činu podplácania do Trestného zákona. A to je jediné, v čom nesúhlasím s prejavom pána poslanca Fica pred chvíľou, že Trestný zákon potrebuje ešte aj iné doplnenie, nie iba trestný čin podplácania. Potrebuje napríklad doplnenie, sprísnenie stíhania detskej pornografie.

  Pamätáme si všetci pred rokom alebo dvoma boli tie veľké aféry v Belgicku, ale aj u nás na Slovensku v spojitosti s Rakúskom, keď došlo k prípadom rozširovania detskej pornografie a nemali sme v Trestnom zákone a nemáme dodnes dostatočné nástroje na jej stíhanie v takom rozsahu, ako to spoločenský záujem vyžaduje.

  Taktiež je potrebné doplniť Trestný zákon o niektoré ustanovenia hospodárskych trestných činov. Napríklad ako ilustráciu vám poviem, že v rakúskom trestnom zákone je paragraf a skutková podstata tzv. privedenia podniku do úpadku z nedbanlivosti. Práve sme neustále u nás svedkami, ako krachujú podniky, a pravdepodobne nie iba z nedbanlivosti, ale doslova z úmyslu, ale úmysel je vždy ťažšie dokázať a štát nemá dostatočné možnosti proti tomuto pôsobiť alebo jednoducho viesť k zodpovednosti aj k trestnej zodpovednosti podnikateľov, ktorí tunelujú podniky.

  Týchto problémov v Trestnom zákone je viac. Ako som povedal, celkový Trestný zákon má byť spracovaný až neskôr. My sa chceme vyhnúť situácii, že každé tri-štyri mesiace sa objaví novela nejakého zákona. Preto vláda navrhuje, aby táto novela, alebo tento návrh poslanca Fica bol schválený v prvom čítaní s tým, že pôjde do druhého čítania. Tam chceme, aby sa to zjednotilo s návrhom novely Trestného zákona, ktorý predloží vláda a predloží ho, tento návrh, začiatkom budúceho roka, aby sme sa vyhli tomu, že v Zbierke zákonov vyjde zákon, ktorým sa novelizuje Trestný zákon. Bude to zákon, ktorý bude obsahovať tento paragraf o podplácaní, a o dva, tri, štyri mesiace vyjde ďalší zákon a znovu to bude novela Trestného zákona, ktorá bude obsahovať nejaké ďalšie dva, tri, štyri, päť ďalších paragrafov.

  Skutočne neslúži práve k stabilite právneho poriadku ako celku, keď sa zákony často menia, pretože potom ľudia strácajú prehľad o tom, čo v zákone je a čo v zákone nie je. Stráca sa aj autorita, oslabuje sa autorita zákona. A preto by bolo ideálne a optimálne, keby sa zákony novelizovali čo najmenej. Ale to je možné dosiahnuť iba v takom prípade, keď zákony budú v prvom rade kvalitné a keď aj nevyhnutné novely budú dostatočne kvalitné, dostatočne obsiahle v tom smere, že budú riešiť všetky nahromadené spoločenské problémy.

  A preto môj návrh alebo moje stanovisko v tomto prípade je také, navrhujem schváliť tento návrh zákona s tým, že v priebehu druhého čítania, resp. v priebehu už prerokúvania tohto návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky budeme navrhovať a budeme sa usilovať o spojenie tohto návrhu s návrhom novely, takej trošku širšej novely Trestného zákona, spojenie týchto noviel a ich spoločné prerokúvanie v treťom čítaní.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pánu ministrovi spravodlivosti.

  S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Ivanko.

 • Nemám faktickú poznámku. Chcem vystúpiť v rozprave.

 • Pán poslanec, možnosť prihlásiť sa do rozpravy už bola uzavretá, keď ste sa prihlásili. Teraz môžete maximálne reagovať faktickou poznámkou na predrečníkov. Pán minister neotvoril rozpravu, lebo rozprava ešte uzavretá nebola. Bola uzavretá možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy.

  Prosím každého poslanca aj každú poslankyňu, v budúcnosti, keď sa predsedajúci opýta, aby ste sa hlásili predtým, než uzatvára predsedajúci možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Výnimky neplatia.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána poslanca Fica, či sa chce v rozprave vyjadriť, zaujať stanovisko.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené dámy a páni,

  ak dovolíte krátku reakciu na postoj pána ministra spravodlivosti. Som rád, že akceptuje tento návrh v prvom čítaní. Potom môžeme hľadať nejaké riešenie, pokiaľ ide o druhú novelizáciu. Chcel by som pripomenúť, vážený pán minister, že Trestný zákon bol od roku 1990 14-krát novelizovaný, 14-krát, to v podstate máme dve novelizácie na jeden rok. Takto často, pravdepodobne s výnimkou zákona o veľkej privatizácii z roku 1991, nebol novelizovaných žiaden iný zákon.

  Súhlasím s vami v tom, že v takej citlivej oblasti, ako je trestné právo, ktoré sa najčastejšie dotýka ľudských práv a slobôd, je nedobré, ak neustále otvárame Trestný zákon, hľadáme nejaké nové a nové skutkové podstaty, ktorými by sme chceli reagovať na spoločenskú potrebu. V prípade tejto novelizácie nejde o účelovú novelizáciu. Opakujem: Naprávame iba lapsus, ktorý sme urobili v roku 1995. A som rád, že aj bývalý minister vnútra potvrdil, že prax nepreukázala opodstatnenosť takejto novelizácie.

  Trošku ma zarazilo to, čo povedal pán minister ohľadne tej ďalšej novelizácie Trestného zákona. Chcem pripomenúť, pán minister, že trestné právo je ultima ratio prostriedok. Môžeme ho použiť až vtedy, ak jednoducho zlyhajú všetky ostatné prostriedky. Ďalej chcem povedať, že trestné právo nemôže nahrádzať iné možnosti nápravy problému, ktoré vzniknú v spoločnosti. Pýtam sa vás, pán minister, je problémom, keď niekto privedie podnik k bankrotu, trestné právo? To vôbec nie je problém trestnoprávny, to je problém ekonomický, obchodnoprávny. Jednoducho tam treba hľadať cesty a riešenia, ako zabrániť takýmto bankrotom. Súhlasím, ak zlyhajú tieto prostriedky, môžeme sa o tom rozprávať. Len vám pripomeniem, pán minister, že podobne pristupoval k problematike novelizácie Trestného zákona bývalý minister spravodlivosti pán Liščák, ktorý povedal: "Treba novelizovať Trestný zákon a treba nájsť ustanovenia, ktoré by sa týkali hospodárskej kriminality a podobne." Ale to takto jednoducho nejde. My si teraz nemôžeme začať vymýšľať nejaké spoločenské situácie, ktoré treba pokryť Trestným zákonom.

  V roku 1997, na začiatku roku 1997, určite je to v análoch ministerstva spravodlivosti, alebo na konci roku 1996 vznikla takáto komisia na prípravu novelizácie Trestného zákona, presne na tieto prípady, o ktorých ste hovorili. Komisia bola zostavená z viacerých expertov z oblasti hospodárskej kriminality, teoretikov, praktikov. A komisia došla k jednoznačnému záveru: Netreba novelizovať Trestný zákon. Existujúca právna úprava je dostatočná a postihuje všetky prípady. Sústreďme sa na rekodifikáciu. Minister Liščák zrušil komisiu, pretože nebol spokojný so závermi tejto komisie, a bola vytvorená ďalšia komisia, ktorá poslušne čosi vyfabrikovala. Je to nešťastie, že takto umelo zasahujeme do Trestného zákona.

  Veľké nešťastie je, ak by sme začali preberať Trestný zákon z iných krajín - z rakúskeho, amerického, z kanadského - nejaké ustanovenia, ktoré sú jednoznačne šité na mieru daného režimu. A napokon, povedzme si, ak zabránime alebo potrestáme trestným právom niekoho, kto privedie firmu k bankrotu, pýtam sa: Zabráni to iným, aby tak pokračovali? V roku 1987, keď sme išli okolo Národnej banky, tak tam stálo 30 vekslákov a vekslovalo s valutami. Všetkých sme pozatvárali. O tri dni tam bolo 30 nových, lebo to bolo také lukratívne, že jednoducho bol o to obrovský záujem. Ale trestné právo to nevyrieši. Otázka bankrotov podnikov nie je otázka trestnoprávna. Prosím, ak sa preukáže, že nie sme schopní tieto veci riešiť tými právnymi odvetviami, ktoré sú nevyhnutné, tak sa sústreďme na trestné právo. Preto prosím, prosím, takto to hovorím, o určitú mieru opatrnosti pri ďalšej príprave novelizácie Trestného zákona.

  Inak ďakujem za podporu aj zo strany vlády aj za veľmi vecné stanovisko, kde sú konkrétne pripomienky, ktoré budú, samozrejme, zapracované v druhom a treťom čítaní do textu tejto novelizácie. Ale dúfam, že nájdeme spoločnú vôľu a lapsus z roku 1995, ktorý sa ukázal ako neopodstatnený, napravíme a dáme tak zadosť aj praxi, aj medzinárodným záväzkom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Žiada si v rozprave zaujať stanovisko pán spravodajca?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Pokiaľ ide o rozpravu, chcem iba poďakovať za zodpovedné vystúpenie a za podporu návrhu. Ale chcel by som zmeniť svoj procedurálny návrh, pokiaľ ide o prerokovanie zákona vo výboroch, vzhľadom na harmonogram prác Národnej rady a na to, že sme tieto lehoty menili už pri ústavnom zákone, ktorý bol v prvom čítaní schválený. Odporúčam, aby sme to zladili s týmito lehotami. To znamená, že ten návrh modifikujem tak, že odporúčam, aby výbory prerokovali návrh do 12. januára 1999, teda nie do 15., ale do 12. januára 1999 a gestorský do 13. januára 1999.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka? Pán poslanec, k čomu? Procedurálna?

  Nech sa páči, zapnite pána poslanca.

 • Pán predsedajúci, chcem upozorniť na to, že pán Šimko dal tento návrh až po skončení rozpravy, takže o ňom nemôžeme dať hlasovať, lebo mal odznieť v rozprave, a nie v hodnotení rozpravy.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, pán spravodajca to zdôvodnil. Ak by aj nedal tento návrh, tak predseda výboru sa môže rozhodnúť. To znamená, že dáme termín do 15. januára, predseda výboru sa rozhodne, že to bude 12. januára. V tom žiadny problém nie je.

  Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán kolega Cuper,

  ten prvý návrh som dal ešte pred rozpravou a bol to procedurálny návrh, pretože svojou povahou je to procedurálny návrh. Rovnako by som ho mohol dať aj po prvom hlasovaní. To znamená po hlasovaní o tom, či návrh zákona pôjde, alebo nepôjde do druhého čítania. Veľmi často sa to tu tak robí. Ale už dopredu som avizoval, že takýto návrh dám a že je to procedurálny návrh. Samozrejme, že ho môžem meniť, kým sa o ňom nebude hlasovať.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajcu, aby návrh uviedol.

 • Navrhujem, vážená Národná rada, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c), že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že tento návrh poslanca Národnej rady prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajcu, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Návrh podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku znie, že Národná rada Slovenskej republiky prideľuje v druhom čítaní návrh zákona na prerokovanie do Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor sa navrhuje ústavnoprávny výbor. A pokiaľ ide o lehoty - ako som pred chvíľkou opravil -, výbory prerokujú návrh do 12. januára budúceho roka a gestorský výbor do 13. januára 1999.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Kvôli zápisu znovu zdôrazňujem, že tá oprava času na prerokovanie, ktorú navrhol pán poslanec Šimko, bola obsahovým návrhom, nie procedurálnym, a preto ste o nej nemali dať hlasovať. V danom prípade nám naozaj ide o to, a to je jedno, či ste porušili zákon, alebo nie, ale ide o to, že ste porušili rokovací poriadok, pretože toto bola obsahová pripomienka, nie vecná. Ak by ste tak často vy, predsedajúci, neporušovali rokovací poriadok, nemuseli by sme mať toľko faktických pripomienok.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, upozorňujem vás, že napríklad v dnešnej Slovenskej Republike hovoríte o porušení rokovacieho poriadku pánom predsedom Národnej rady, a pritom nemáte pravdu. Zavádzate verejnosť.

  Ďalším bodom programu je

  návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 75.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky pán Tibor Šagát.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády uviedol návrh vlády Slovenskej republiky v Národnej rade, aby som v súlade s § 42 ods. 3 a 4 zákona číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia a zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne v znení neskorších predpisov predložil návrh na zmenu zástupcov štátu v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  V súčasnom funkčnom období navrhujeme odvolať týchto členov: MUDr. Džupu, MUDr. Gajdoša, Pharm.Dr. Mäsiara, Ing. Oravca, MUDr. Šimkovičovú a MUDr. Zelníka.

  Navrhujeme zvoliť týchto členov: Ing. Baránika, MUDr. Bielika, MUDr. Demeša, Ing. Husárovú, MUDr. Pásztora a Ing. Puhu.

  Táto voľba je dôležitá preto, aby sme dokázali uplatňovať štátnu zdravotnú politiku v orgánoch správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Ak by boli otázky, mohol by som ďalšie dôvody rozviesť, ak by ste si priali, ale myslím si, že v tejto forme by to mohlo stačiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz prosím pána poslanca Alojza Rakúsa, aby podal informáciu o prerokovaní návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážení členovia Národnej rady,

  dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 283/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v § 42 ustanovuje, že správna rada je najvyšším samosprávnym orgánom poisťovne.

  Správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa skladá zo siedmich zástupcov poistencov navrhnutých príslušnými reprezentatívnymi orgánmi zamestnancov a ďalších záujmových skupín a združení občanov, zo siedmich zástupcov zamestnávateľov navrhnutých príslušnými reprezentatívnymi orgánmi a zo siedmich zástupcov štátu navrhnutých vládou Slovenskej republiky. Členov správnej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky predložila návrh na zmenu zástupcov štátu v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne v súčasnom funkčnom období.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu vlády Slovenskej republiky dňa 3. decembra 1998. Výbor konštatoval, že návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne bol predložený v súlade s § 42 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predložené návrhy na odvolanie zástupcov štátu, súhlasil s návrhmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať Dr. Karola Džupu, Dr. Jána Gajdoša, Dr. Dušana Mäsiara, Ing. Martina Oravca, Dr. Danicu Šimkovičovú a Dr. Štefana Zelníka zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predložené návrhy na voľbu zástupcov štátu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, súhlasil s návrhmi a odporúčal Národnej rade zvoliť Ing. Juraja Baránika, Dr. Jána Bielika, Dr. Martina Demeša, Ing. Máriu Husárovú, Dr. Ladislava Pásztora a Ing. Vojtecha Puhu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Stručné charakteristiky jednotlivých kandidátov sú u vás, máte ich uvedené v tlači 75.

  Výbor ďalej odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

  1. hlasovať o odvolaní členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne verejne a o všetkých súčasne,

  2. hlasovať o voľbe členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne tiež verejne, a ak nebudú námietky, tak tiež o všetkých spolu naraz.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Píšem si, pán poslanec Cuper, pán poslanec Zelník, pán poslanec Mesiarik. Hlási sa ešte niekto ústne do rozpravy? Nie? Ďakujem pekne. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu.

  Pán poslanec Cuper, máte slovo.

  Pán poslanec tu nie je. Stráca poradie.

  Pán poslanec Zelník, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  ako tu už bolo povedané, Všeobecná zdravotná poisťovňa, jej najvyšším orgánom je správna rada, ktorá sa skladá z 21 členov. Sedem členov navrhuje a odvoláva vláda, teda na návrh vlády sú volení Národnou radou siedmi zástupcovia za stranu štátu.

  Keďže som ešte stále člen správnej rady a som aj predsedom správnej rady do dnešného dňa, prichodí mi istá povinnosť pred vami, ale aj pred občanom, dať akýsi účet alebo akúsi výpoveď o tom, ako fungovala správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Chcem povedať, že skutočne správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne vždy pristupovala k riešeniu otázok z toho pragmatického hľadiska a nikdy správna rada nerozhodovala na báze nejakých politických tlakov alebo nejakého "politikárčenia". Vždy každé uznesenie členov správnej rady bolo vedené skutočne len na základe odbornosti, na základe poznania, na základe toho, aby si všeobecná zdravotná plnila a splnila si tú funkciu, ktorá jej zo zákona vyplýva, a to platba a financovanie alebo preplácanie zdravotných výkonov za svojich poistencov.

  Nechcem dlho o tom hovoriť. Chcem len povedať, aby si každý urobil obraz. Ak dnes poisťovne dohromady nemajú uhradené voči poskytovateľom okolo 8 až 9 miliárd korún, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ak má okolo 52 % poistencov, jej dlh voči poskytovateľom do dnešného dňa je okolo 2,4 miliardy, teda z toho deficitu, ktorý majú všetky poisťovne dohromady, má Všeobecná zdravotná poisťovňa len dlh - nevyplatené 2,4 miliardy. Myslím si, že v tom prostredí, v akom sme pracovali, Všeobecná zdravotná poisťovňa sa stala tou vlajkovou loďou medzi zdravotnými poisťovňami. A treba povedať, že nebyť Všeobecnej zdravotnej poisťovne, možno dnes by už zdravotníctvo u nás nefungovalo. Preto, alebo teda ja si osobne myslím, že správna rada v tomto smere svoje poslanie a úlohu splnila a naďalej ju bude plniť.

  Okrem toho, samozrejme, Všeobecná zdravotná poisťovňa z peňazí správneho fondu získavala a získava istý majetok - čo sa nedá povedať o množstve iných poisťovní -, pretože Všeobecná zdravotná poisťovňa do dnešného dňa obhospodaruje majetok v hodnote asi okolo 450 až 500 miliónov korún. Nehovorím, samozrejme, o trhových cenách. Čiže aj s týmto majetkom Všeobecná zdravotná poisťovňa narábala tak, aby kedykoľvek, aby proste po nej zostal majetok a ten bol ďalej zveľaďovaný a používaný najmä v prospech toho občana.

  To, že sú odvolávaní členovia správnej rady, považujem za normálny jav. Je to vec, je to zo zákona, je to možné, je to návrh za vládu, čiže v tomto smere nevidím... Nám končí volebné obdobie 25. januára, ale prosím, je takéto želanie, treba sa mu podriadiť, myslím si, že je to v súlade so zákonom.

  Chcem využiť túto chvíľu a dať procedurálny návrh, a to na odvolanie ďalšieho člena správnej rady v súlade so zákonom 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne atď. Podľa § 42 ods. 4 v prípade vzniku nezlučiteľnosti vykonávania funkcie alebo činnosti s funkciou člena správnej rady možno člena správnej rady odvolať aj bez návrhu orgánov uvedených v predchádzajúcej vete.

  Iste si dobre pamätáte na tú aféru ešte z apríla tohto roku, keď prebehla voľba riaditeľa, ktorým sa stal Dr. Majstrík, ako člen správnej rady bol zvolený. On sa hneď vtedy v apríli vzdal členstva v správnej rade. Podľa Charty ľudských práv nie je možné nikoho nútiť, aby vykonával nejakú činnosť. Od apríla, od 30. 4., keď doručil do Národnej rady svoju žiadosť, ale bola taká hektická doba, Národná rada neprerokovala túto jeho žiadosť alebo jeho vzdanie sa. On túto funkciu nevykonáva. Ide viac-menej len o formálnu stránku, aby buď Národná rada zobrala na vedomie jeho vzdanie sa členstva, pretože nevykonáva funkciu člena správnej rady, alebo aby ho odvolala. Národnej rade toto zo zákona prináleží. A je tu teda takýto návrh možné kedykoľvek podať. Škoda, že už nebol podaný v máji. Ale hovorím, zrejme to bolo vďaka tej hektickej dobe, ktorá bola pred voľbami.

  Ďakujem pekne všetkým. Ďakujem touto cestou všetkým členom správnej rady, samozrejme, aj všetkým zamestnancom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Myslím si, že odovzdávame Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v takom stave, v akom je. Za tých legislatívnych a ekonomických podmienok, v ktorých Všeobecná zdravotná poisťovňa pracovala, myslím si, že výsledok jej hospodárenia, nebyť množstva zmien v priebehu už schváleného rozpočtu, bol veľmi dobrý a že skutočne všetkým patrí vďaka.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  Ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Mesiarik.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne, poslanci,

  moje vystúpenie bude krátke. Okrem toho, že podporujem návrh, ktorý je predložený na rokovanie parlamentu, na zmeny v tejto verejnoprávnej inštitúcii, chcel by som požiadať vládu a zároveň upozorniť parlament, že okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne máme ešte dve verejnoprávne inštitúcie podobného charakteru, čo do legislatívy, a to je Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa. Aj tam už dávnejšie avizovali sociálni partneri, ktorí predkladajú návrhy na zloženie týchto orgánov a zástupcov, zmeny.

  Preto by som odporučil vláde, ktorá predkladá tieto návrhy aj v ďalších prípadoch, aby vždy, keď dochádza k takýmto zmenám, vyzvala sociálnych partnerov, aby sa zmeny v týchto orgánov robili v parlamente naraz, aby sme sa 4 mesiace nezaoberali len týmito problémami, ktoré sú síce normálneho charakteru, vyplývajú zo zákona, ktorý je tu platný, ale vytvoril by sa tak čas na nové orgány. Osobitne, pokiaľ ide o zástupcov zamestnancov, už 5 mesiacov sú zmeny avizované, ale neboli predložené do parlamentu. Takže bolo by to potrebné riešiť naraz.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi Mesiarikovi.

  Ďalší do rozpravy bol prihlásený pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, nehlásil som sa do rozpravy. Chcel som mať faktickú pripomienku a vy ste mi zobrali slovo. Znovu opakujem, tak ako to tu povedal pán Moric, vyprosím si, aby ste brali poslancovi tejto snemovne slovo.

 • Pán poslanec, podľa rokovacieho poriadku predsedajúci má dokonca povinnosť, ak poslanec nehovorí k veci.

 • Pán predsedajúci, ja som hovoril k veci a teraz tiež hovorím k veci. Čo sa týka...

 • Pán poslanec, vystupujete k tomuto bodu programu?

 • Áno, k tomuto bodu programu.

 • Najprv som povedal, že budem mať niekoľko poznámok. Ja som jasne chcel mať faktickú pripomienku k vášmu vedeniu schôdze, pán predsedajúci.

 • Reakcia z pléna.

 • K veci hovorím.

  V § 23 rokovacieho poriadku je jasne povedané, že pred zisťovaním schôdze sa musí zistiť prezencia, či je snemovňa uznášaniaschopná, alebo nie je. Nie je to pravda, že by to tam napísané nebolo. Preštudujte si celý § 23 rokovacieho poriadku a v kontexte s ním aj ostatné paragrafy. Je to váš problém...

 • Pán poslanec, nevystupujete k tomuto bodu programu. Ja vás upozorňujem...

 • Pán predsedajúci, až budete vystupovať v budapeštianskom parlamente, potom budete týmto spôsobom riadiť schôdzu. Zatiaľ vediete schôdzu slovenského snemu. Tak sa správajte slušne k poslancom.

 • Pán poslanec, beriem vám slovo.

  Prosím, vypnite pána poslanca.

  Pán poslanec, ja vás upozorňujem, že nehovoríte k veci. Mojou povinnosťou je vás upozorniť a druhýkrát po upozornení vám zobrať slovo.

 • Pán predsedajúci, vy ste mi to slovo zobrali predtým a potom ste povedali, že som sa prihlásil do rozpravy. Ja som sa do rozpravy k tomuto bodu programu jednoducho nehlásil, takže ani nechcem hovoriť k tomuto bodu programu. Chcel som povedať to, k čomu smerovala moja faktická poznámka.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec, ešte raz vás upozorňujem, prečítajte si § 23 ods. 6, ktorý hovorí, ak sa počas schôdze Národnej rady pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním, to znamená, že z toho nevyplýva povinnosť zisťovať pred začatím rokovacieho dňa počet prítomných poslancov. Vy sa odvolávate na starý rokovací poriadok. Preto vám hovorím, že si preštudujte rokovací poriadok.

  Týmto uzatváram a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k tomuto bodu.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi vyjadriť sa k vystúpeniu poslanca Zelníka aj pána poslanca Mesiarika.

  Začnem tým ľahším. Samozrejme, pán poslanec Mesiarik, že prevolenie všetkých členov správnej rady pôjde podľa zákona po skončení funkčného obdobia v januári 1999 a budú splnené všetky náležitosti, ktoré s tým súvisia. Je však iná situácia. Dovoľte mi, aby som ju krátko vysvetlil.

  Otázka návrhu pána poslanca Zelníka, aby Národná rada odvolala súčasne aj pána Ing. Majstríka, člena správnej rady, a súčasne aj generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Nebudem teraz hovoriť o tom a hodnotiť fungovanie správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože tento bod s tým nesúvisí, ale dúfam, ctená snemovňa, že sa dostaneme raz k tomu bodu, že budeme hodnotiť fungovanie zdravotných poisťovní. Myslím si, že keď vám dáme niektoré argumenty, že budete rovnako ako ja nie úplne spokojní s fungovaním zdravotných poisťovní ako celku, nevynímajúc Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Ale to je problém, ktorý by som teraz nechcel rozoberať, pretože nie je bodom programu.

  Takže ak ste spokojný, pán poslanec Zelník, s fungovaním správnej rady i so svojím fungovaním ako predsedu správnej rady, dnes nenamietam, ale vrátime sa k tomu a budeme - minimálne pri príležitosti schvaľovania rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1999 - o týchto veciach hovoriť. Dnes máme k dispozícii kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a Štátneho dozoru.

  Pokiaľ však ide o to, aby ste akceptovali návrh pána poslanca Zelníka, aby bol súčasne odvolaný pán inžinier Majstrík, člen správnej rady, chcem zaujať toto stanovisko.

  Zásadne neodporúčam, aby ste tento návrh prijali, z týchto dôvodov:

  V apríli 1998 správna rada zvolila v rozpore so zákonom pána Majstríka za generálneho riaditeľa. V čase voľby bol pán Majstrík členom správnej rady. Proti tomuto úkonu protestovalo ministerstvo zdravotníctva vrátane pána ministra zdravotníctva. Tento protest vyústil v podaní trestného oznámenia voči tomuto aktu. Tieto veci sú k dispozícii na ministerstve zdravotníctva. Myslím si, že je potrebné, aby sme, ctená snemovňa, uviedli tieto funkcie do súladu so zákonom, a preto nech pán inžinier Majstrík zostane členom správnej rady. Jeho funkčné obdobie skončí v januári. Keby ste akceptovali jeho odvolanie, stal by sa generálnym riaditeľom tejto verejnoprávnej inštitúcie na ďalšie štyri roky. A ja mám skutočne úplne iné predstavy, ako má fungovať Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá dnes predstavuje strategicko-taktický nástroj presadzovania štátnej zdravotnej politiky v oblasti zdravotného poistenia, ktoré má takú "pošramotenú" povesť, že občan má dnes strach zo zdravotného poistenia.

  Táto inštitúcia musí byť kreatívna, musí byť nástrojom na rozvíjanie poisťovacieho systému, aby sa tak vyladil postupne v priebehu rokov, aby fungoval ako v iných vyspelých krajinách. Nie je možné štátnu zdravotnú politiku robiť s generálnym riaditeľom, ktorého zvolila v nesúlade so zákonom správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Nechcem tu vyťahovať, pán poslanec Zelník, niektoré nepríjemné vecí, ktoré neprislúchajú členom správnej rady z morálneho hľadiska, aby ste si prideľovali také odmeny, aké ste mali. Naposledy v októbri tohto roku, vtedy, keď vyhlasujeme, že zdravotníctvo je v krízovom stave, si správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne schválila odmeny po 120 000 korún. Dozorným orgánom tiež v sume spolu 2,6 milióna korún. Napriek tomu, že konanie nie je v rozpore so zákonom, pretože zákon hovorí, že v správnom fonde sa môžu použiť prostriedky do 4 %, dobre počujete do 4 %, ale morálni členovia správnej rady by povedali nie, v tomto ťažkom stave nechceme odmenu, dajme to na niečo iné v zdravotníctve.

  Takže, prosím vás pekne, zásadne odmietam a zásadne som proti, a prosím vás, aby ste neakceptovali návrh pána poslanca Zelníka.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi Šagátovi.

  Žiada si k rozprave zaujať stanovisko pán spravodajca?

  Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

  V súlade s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo preto bol návrh, aby sme o odvolaní zástupcov štátu zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o voľbe zástupcov štátu za členov do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne hlasovali verejne. Preto dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Konštatujem, že o týchto návrhoch budeme hlasovať verejne.

  Najprv budeme hlasovať o návrhu vlády Slovenskej republiky na odvolanie zástupcov štátu zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Prosím pána spravodajcu, aby hlasovanie uviedol.

 • Na základe povedaného odporúčame Národnej rade Slovenskej republiky, teda výbor pre zdravotníctvo, odvolať menovaných: Dr. Karola Džupu, Dr. Jána Gajdoša, Dr. Dušana Mäsiara, Ing. Martina Oravca, Dr. Danicu Šimkovičovú, Dr. Štefana Zelníka zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky odvolala zástupcov štátu zo správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Pán spravodajca, bol podaný ešte aj ďalší návrh. Nech sa páči, vyjadrite sa.

 • Bol podaný návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky zvolila Ing. Juraja Baránika, MUDr. Jána Bielika, MUDr. Martina Demeša, Ing. Máriu Husárovú, MUDr. Ladislava Pásztora a Ing. Vojtecha Puhu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila zástupcov štátu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Pán spravodajca, bol podaný ešte ďalší návrh.

 • Napokon bol podaný návrh poslancom Zelníkom, aby Národná rada Slovenskej republiky odvolala Dr. Alojza Majstríka z funkcie člena správnej rady.

  Ako sme si vypočuli, predkladateľ neodporúča akceptovať tento návrh. V istom zmysle dokonca celý zmysel tohto hlasovania a návrh vlády bol kvôli tomu, aby sa problém, ktorý by mohol vzniknúť aj z toho, že by bol odvolaný zo správnej rady Dr. Majstrík, by sa tým strácal. A navyše treba brať do úvahy aj to, že vlastne funkčné obdobie správnej rady je otázkou asi 10 dní, alebo veľmi krátkeho času, takže aj z tohto dôvodu sa mi zdá ten návrh nie veľmi opodstatnený, a preto zo svojej pozície ho neodporúčam schváliť.

 • Pán poslanec Zelník, žiadate o tomto vašom návrhu hlasovať? Áno.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 7 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Zelníka nebol prijatý.

  Zároveň konštatujem, že Národná rada na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila zástupcov štátu za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Ďakujem vám, pán minister a pán spravodajca.

  Teraz nasleduje druhé a tretie čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže.

  V určenom termíne výbory prerokovali uvedený návrh skupiny poslancov a spoločná správa vám bola dnes rozdaná ako tlač 64a.

  Podľa § 25 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so skrátením určenej 24-hodinovej lehoty na rozdanie uvedenej spoločnej správy. O tomto návrhu dávam hlasovať bez rozpravy.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zasa je nás málo v rokovacej sieni. Žiadam vás, aby ste sa vrátili na svoje miesta.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s týmto návrhom súhlas.

  Preto pristúpime k druhému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 64.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Milan Ištván.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vám za skupinu poslancov predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže, do druhého čítania.

  Ak dovolíte, budem stručný. Nami navrhované zmeny sú:

  1. Návrhy na členov rady a dozornej rady fondu môžu podať aj poslanci a výbory Národnej rady Slovenskej republiky. Skupina navrhovateľov tým sleduje jeden cieľ, a to zlepšiť komunikáciu Národnej rady Slovenskej republiky s fondom, keďže do kompetencie Národnej rady Slovenskej republiky patrí kontrola tohto fondu.

  2. Členmi rady a dozornej rady podľa našej novely môžu byť aj funkcionári mládežníckych a detských organizácií a funkcionári politických strán a politických hnutí. Myslíme si, že je úplne prirodzené, že aj predstavitelia detských a mládežníckych organizácií by mali byť členmi orgánov tohto fondu, ktorý je určený práve na činnosť a podporu detských a mládežníckych organizácií, okrem iného. Zdá sa nám súčasne vhodné, aby aj odborníci z politickej sféry mohli byť členmi týchto orgánov. Súčasne navrhujeme, aby členom dozornej rady naďalej mohol byť poslanec Národnej rady, čím sa môže zlepšiť komunikácia s orgánmi fondu a jeho kontrola.

  Budem rád, ak našu novelizáciu zákona číslo 189/1993 Z. z. podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi poslancovi Petrovi Osuskému a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  dovolím si predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže (tlač 64), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 85 zo 4. decembra 1988 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Tie návrhy máte v tretej časti pod bodmi 1 až 6. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 a schváliť ich.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona o Fonde detí a mládeže vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe, prípadne prednesených v rozprave schváliť.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pánu spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa niekto hlási ústne do rozpravy. Pani poslankyňa Slavkovská. Hlási sa ešte niekto ústne do rozpravy? Pani poslankyňa Mušková. Ešte niekto? Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Dávam slovo pani poslankyni Slavkovskej.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené plénum Národnej rady,

  chcela by som prečítať iba jeden pozmeňujúci návrh, ktorý odovzdám aj písomne s príslušnými podpismi, o ktorom som tu už hovorila aj pri prvom čítaní. Ide o zmenu v § 12 ods. 2, kde podľa pôvodného zákona vypadlo, že členom rady fondu nemôže byť osoba, ktorá vykonáva funkciu v politických stranách a politických hnutiach. Môj návrh je, aby tam tie politické strany a politické hnutia zostali z jednoduchého dôvodu, aby nedošlo k spolitizovaniu Fondu detí a mládeže. Pretože ak je explicitne uvedené, že to môže byť aj funkcionár politických strán a politických hnutí, tak teoreticky by sa členom rady fondu mohol stať trebárs predseda alebo podpredseda politickej strany. A nemyslím si, že práve toto je ten najvhodnejší spôsob, ako by sme mali zabezpečovať radu fondu.

  Čiže môj návrh znie, aby sa do § 12 ods. 2 za slová "člen vlády" dala čiarka a pokračovalo ďalej "osoba, ktorá vykonáva funkciu v politických stranách a politických hnutiach". A to isté sa potom týka aj členov dozornej rady, čiže ani v dozornej rade by nemal byť funkcionár, alebo nemôže byť funkcionár politických strán a politických hnutí.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa Slavkovská. Zároveň vás žiadam, aby ste písomne odovzdali tento pozmeňujúci návrh.

  Dávam slovo pani poslankyni Muškovej.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  vážení hostia,

  predložená novela zákona o Fonde detí a mládeže je veľmi krátka. Týka sa iba dvoch paragrafov. Bola však taká súrna, že potrebovala skrátené legislatívne konanie. V prvom paragrafe sa novela oproti predchádzajúcemu zneniu mení v tom, že teraz môžu kandidátov na členov fondu, okrem vlády, ako to bolo doteraz, navrhovať aj členovia parlamentu, teda poslanci, a schvaľuje to ako predtým Národná rada. Pre toto rozšírenie o ďalší subjekt, ktorý môže navrhovať členov rady, iste skrátené legislatívne konanie nebolo nutné.

  Druhý paragraf hovorí o tom, kto môže byť členom rady Fondu detí a mládeže a kto členom dozornej rady. V tom druhom, doteraz platnom paragrafe sa taxatívne vymenúva, že členom fondu nemôžu byť funkcionári politických strán a politických hnutí. Práve toto znenie sa touto novelou ruší. A ak sa takto sformulovaná zmena schváli, umožní sa hoci i predsedom politických strán a politických hnutí, aby sa stali členmi rady Fondu detí a mládeže. Zrejme táto zmena tak urýchlila prijímanie tejto novely. Prečo, o tom sa môžeme iba domýšľať, veď Fond detí a mládeže hospodári s veľkým majetkom bývalého SZM.

  Teda z mojej strany len toľko.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú, keďže sa sa nikto neprihlásil.

  Pýtam sa, či chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Ištván.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  budem stručný. Chcel by som oceniť vecnú diskusiu, ktorá bola tak vo výboroch Národnej rady, ako pri prvom, tak aj pri druhom čítaní. Chcel by som však upozorniť a vlastne požiadať toto plénum ešte raz o podporu tejto novely.

  Chcel by som vysvetliť, aby sme sa nebáli toho, že tam sú menovaní ako možní kandidáti aj funkcionári politických strán a politických hnutí, pretože to je len nejaké jasnejšie stanovenie pravidiel, ktoré svojím spôsobom bolo diskutabilné už v predchádzajúcich rokoch. Som presvedčený o tom, že ak politické strany a hnutia navrhnú niekoho do orgánov fondu, tak to v prvom rade budú odborníci, ktorí možno majú nejakú funkciu v tejto strane, ale zvyčajne je to funkcia čisto odborná v nejakých odborných alebo profesijných grémiách.

  Takže ešte raz vám ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Ištvánovi.

  Pýtam sa, či si žiada záverečné slovo spoločný spravodajca výborov.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  návrh, ktorý predkladá a teraz preň zbiera podpisy pani poslankyňa Slavkovská, bol prednesený i v gestorskom výbore, ktorého sa materiál dotýka. Diskutovali sme tam o ňom, zvážili sme pre i proti a výraznou väčšinou sme sa rozhodli pre predloženie tejto verzie, ktorú máte pred sebou. Myslím si, že niet veľmi, čo by sme k tomu mohli iné dodať.

  Chcem len povedať toľko, že to tzv. zabránenie spolitizovania akejkoľvek štruktúry tým, že formálne zabránim účasť funkcionárov, nie je nijakým zvláštnym riešením, pretože nie je nič jednoduchšie, ako sa formálne vzdať funkcie a naďalej reprezentovať akúkoľvek politickú stranu či myšlienku. Myslím si, že je čestné a otvorené, ak i prípadný zástupca politickej strany či hnutia sedí v takejto štruktúre a pre ňu pred verejnosťou zodpovedá i váhou svojej osoby i váhou strany či hnutia, ktorú reprezentuje.

  Preto sa i gestorský výbor rozhodol neosvojiť si tento návrh, ktorý pani poslankyňa predložila.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Áno.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

 • Vážená Národná rada, v predloženej tlači v ods. 3 sú body 1 až 6, o ktorých odporúčam hlasovať vcelku spoločne, a tieto body schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, uvádzajte ďalšie hlasovanie.

 • Z rozpravy vyplynul jediný návrh na úpravu, a to v odseku III.5 článok I. Pani poslankyňa Slavkovská navrhla prvú vetu "Členom rady fondu nemôže byť poslanec Národnej rady a člen vlády" doplniť o slová "a osoba, ktorá je členom politickej strany alebo politického hnutia". Rovnako navrhuje doplniť i ďalšiu vetu: "Členom dozornej rady nemôže byť člen vlády a tiež nie člen politickej strany alebo politického hnutia." To je jej návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 26 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh pani poslankyne Slavkovskej nebol schválený.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či ešte sú ďalšie pozmeňujúce návrhy.

  Ak nie, pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Zároveň konštatujem, že v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, preto máme možnosť hneď pristúpiť k

  tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcel by som srdečne privítať a pozdraviť na balkóne členov Zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Vítam vás, páni poslanci.

 • Budeme pokračovať v rokovaní.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže.

  Ďakujem pánu poslancovi a pánu spravodajcovi za uvádzanie zákona.

  Pristúpime k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 80. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pán Peter Magvaši.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predložil na skrátené legislatívne konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Tento návrh schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 842 2. decembra 1998.

  Účelom tohto vládneho návrhu zákona je najmä upravenie účinnosti vybraných ustanovení zákona o sociálnej pomoci. Z dôvodu, aby nedošlo k ohrozeniu základných práv zdravotne postihnutých občanov, čo je definované v Ústave Slovenskej republiky v článku 38 ods. 2, v článku 39 ods. 2, vláda navrhuje, aby podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350 o rokovacom poriadku sa Národná rada uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195 o sociálnej pomoci.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň prosím poverenú poslankyňu Annu Záborskú z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, aby informovala o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážená snemovňa,

  dovoľte mi predniesť informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci (tlač číslo 80).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 69 z 3. decembra 1998 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh vlády na svojej 4. schôdzi výboru dňa 8. decembra 1998. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci (tlač číslo 81), Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi, aby som vám prečítala návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky."

  Vážený pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste otvorili rozpravu k predloženému návrhu uznesenia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Nedostal som písomne žiadnu prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nikto. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Zároveň, keďže sa nikto nehlásil do rozpravy, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či chce zaujať nejaké stanovisko k neprebiehajúcej rozprave pán minister a pani spravodajkyňa. Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 81. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 70.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Peter Magvaši.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 841 z 2. decembra 1998 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Týmto návrhom zákona sa navrhuje upraviť účinnosť od 1. januára 1999 na 1. júla 1999 v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia vrátane vydávania posudkov o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona o sociálnej pomoci. Je to predovšetkým vzhľadom na nereálnosť nevyhnutného zvýšenia počtu zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, predovšetkým v súvislosti s rozpočtovým provizóriom na 1. štvrťrok 1999.

  Dôvodom tohto návrhu je zabezpečiť, aby prechod od právnej úpravy sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov na sociálnu pomoc bol plynulý, s minimálnym dosahom na výkon štátnej správy a aby zároveň boli garantované práva občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň sa týmto návrhom v nadväznosti na novoupravenú účinnosť upravujú aj niektoré ďalšie prechodné ustanovenia zákona číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a žiadam ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci (tlač číslo 80), ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Úvodom si dovoľujem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh zákona bol zaradený do programu tejto schôdze na prvé čítanie na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ktoré sme schválili.

  Ako spravodajkyňa k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Skončila som, pán predsedajúci, a žiadam vás, aby ste otvorili rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Keďže som nedostal žiadnu písomnú prihlášku poslancov do rozpravy, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Kováč. Ešte niekto? Ďakujem, nikto ďalší, preto uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k článku I navrhovaného zákona, a to najmä z toho dôvodu, že mnoho občanov žijúcich v domovoch dôchodcov - penziónoch sa obracia na nás poslancov s tým, že prijatie zákona o sociálnej pomoci im výrazne sťažilo ich sociálnu situáciu.

  Z tohto miesta by som rád poďakoval ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za veľmi promptné riešenie tejto situácie a chcem veriť, tak ako je navrhnuté, že spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady v domove dôchodcov - penziónoch upraví vyhláška, že táto vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude vyhláška, ktorá bude rešpektovať sociálny status týchto občanov.

  Chcem upozorniť, že zákon, ktorý bol prijatý, teda zákon o sociálnej pomoci, spôsobil, že napríklad v Domove dôchodcov - penzióne tu v Bratislave na Ulici Pri kríži - ale mohli by sme vlastne citovať všetky rovnaké - sa jednorazovo zvýšili poplatky v priebehu jedného mesiaca z 900 Sk na 1 970 Sk. Ak si predstavíme priemernú výšku dôchodku, že sa pohybuje v tejto chvíli okolo 3 900 - 4 000 Sk, prakticky 2 000 Sk sa platí za nájomné, pričom tí ľudia nedostávajú opatrovateľskú službu v rozsahu domova dôchodcov, v tom ešte nie je zarátaná strava. Je to teda jasné, že ľudia, ktorí sú aktívni, chcú sa sami o seba starať, chcú sa sami postarať aj o stravu, aj o vyčistenie príslušnej bielizne atď., že títo ľudia sa vlastne dostali do veľmi nezávideniahodnej situácie.

  Hovorili sme už pred voľbami, že táto časť zákona o sociálnej pomoci je zlá, že sa na aktívnych ľudí - seniorov pri príprave zákona o sociálnej pomoci nemyslelo. Myslím si, že práve dnešný krok výrazne pomáha práve týmto občanom v domovoch - penziónoch. Znamená, že tam, kde v týchto domovoch žije dostatok občanov, ktorí sú schopní aktívne sa o seba postarať, domov bude mať charakter penziónu naďalej. A verím pevne, že aj tie úpravy budú tomu zodpovedať.

  Teda ešte raz mi dovoľte, aby som aj z tohto dôvodu, už nebudem hovoriť o problematike zdravotne postihnutých občanov, pretože to je osobitná kapitola, ale opäť treba len privítať veľmi rýchlu reakciu ministerstva na stav, ktorý vznikol prijatím zákona v takej forme, ako bol prijatý.

  Chcem teda podporiť to, aby sme zákon posunuli do druhého čítania v tej forme, ako bol navrhnutý.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Keďže do rozpravy nie je prihlásený už nikto z poslancov, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za uzavretú, za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister Magvaši?

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Chcel by som zareagovať na vystúpenie pána poslanca Kováča, pretože vo svojom úvodnom slove som nezdôraznil túto časť. Ďakujem mu, že upozornil na to, že v článku I ide aj o novelu § 43 ods. 9, kde skutočne sme promptne reagovali na tie sťažnosti, ktoré sú v penziónoch - domovoch dôchodcov. Myslím si, že je tam však aj rad niektorých ďalších vecí, ktoré v súčasnosti spolu s krajskými úradmi a okresnými úradmi a so samotnými ústavmi sociálnej starostlivosti dávame dohromady tak, aby sme pripravili kvalifikovanú novelu tohto zákona, aby sa tam všetky tie problémy, ktoré ukázal reálny život, lebo to ukáže vždy reálny život, aby sme ich upravili tak, aby to bolo v prospech občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Pýtam sa, pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím pani spravodajkyňu, aby návrh uviedla.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby Národná rada hlasovala v zmysle § 73 ods. 3 písm. c), aby predkladaná novela postúpila do druhého čítania.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie. Vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní prosím pani spravodajkyňu, aby navrhla lehotu pre druhé čítanie.

 • Pán predsedajúci, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 70 z 3. decembra 1998 prideliť návrh v druhom čítaní na prerokovanie okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 16. decembra 1998 vrátane gestorského výboru.

  Prosím vás, aby ste dali o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán minister a pani spravodajkyňa.

  Ďalším bodom programu je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 89. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky László Miklós.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  potreba novely zákona o ovzduší a zákona o štátnej správe ochrany ovzdušia je vyvolaná skutočnosťou, že podľa platného právneho stavu sa mali všetky staré veľké a stredné zdroje znečistenia zosúladiť s požiadavkami na nové emisné limity, a to do 31. 12. 1998. Približne 30 % zdrojov znečistenia túto lehotu nestihlo splniť a asi ani nestihne. V takýchto prípadoch je v § 12 ods. 12 písm. b) zákona o ovzduší ustanovená povinnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia zdroje zastaviť alebo obmedziť ich prevádzku.

  Keďže viaceré takéto zdroje z objektívnych dôvodov nemôžu byť odstavené z prevádzky, bolo potrebné pristúpiť k úprave dotknutých právnych predpisov, účelom ktorých je spolu s návrhom nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia riešiť prevádzku tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých sa do 31. 12. 1998 nevykonajú opatrenia na dosiahnutie zákonom ustanovených emisných limitov, aby umožnením posunu termínu na zosúladenie sa s emisnými limitmi nedošlo k faktickému udeľovaniu výnimiek niektorým zdrojom znečisťovania. Predkladá sa súčasne aj nový zákon, ktorý súvisí s týmto, ktorý teraz uvádzam, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Preto je nevyhnutné, aby boli oba zákony prijaté súčasne, a to do konca tohto roku.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z uvedených dôvodov prosím o súhlas so skráteným legislatívnym konaním.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň prosím povereného poslanca z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody pána Petra Muránskeho, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody zo dňa 8. decembra 1998 vystúpil pri rokovaní o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov (tlač 89).

  Úvodom uvádzam, že predmetný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie bol pridelený na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 76 zo dňa 3. decembra 1998. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody posúdil tento návrh na svojej 4. schôdzi a prijal uznesenie, s ktorým vás ako spoločný spravodajca oboznámim.

  Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody z 8. decembra 1998:

  Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

  A. Súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov (tlač 89).

  B. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Vážené dámy a páni, odôvodnenie zákona uvediem potom v prvom čítaní.

  Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle uznesenia ako spravodajca odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave o tomto návrhu súhlasila v zhode s § 89 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku so skráteným legislatívnym konaním o uvedenom návrhu zákona.

 • Ďakujem pánovi poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto z poslancov, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Píšem si pána poslanca Zlochu. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nie. Preto uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Zlocha, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán predseda,

  pán minister,

  vážená Národná rada,

  obdobie po roku 1990 je možné charakterizovať ako obdobie, keď sa mimoriadne intenzívne pracovalo v oblasti legislatívy pre životné prostredie. V tomto období vznikli prakticky všetky nové zákony, ktoré zabezpečujú ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. To je možné povedať aj o zákone o ochrane ovzdušia, ktorý vznikol v roku 1991. Treba povedať, že tieto zákony splnili svoj účel. Pri ich tvorbe sa vychádzalo z poznatkov a zásad v oblasti legislatívy Európskej únie, teda snažiť sa maximálne zavádzať moderné technológie a znižovať produkciu škodlivín, ktoré sa vďaka priemyselnej a ľudskej činnosti výrazne podieľajú na zhoršovaní životného prostredia, čo v konečnom dôsledku speje ku globálnym klimatickým zmenám.

  Dá sa povedať, že aj tento zákon počas toho sedemročného pôsobenia priniesol veľmi dobré výsledky. Treba povedať, že v pomere k roku 1989 sa u nás aj vďaka tomuto zákonu znížili emisie oxidov síry o 65 %, emisie prachu o 81 %, emisie oxidov dusíka o 45 % a emisie oxidu uhoľnatého skoro o 30 %.

  Samozrejme, že sa to v konečnom dôsledku prejavuje aj na zlepšovaní stavu životného prostredia.

  Hovoril som o tom, že sme vychádzali zo zásad Európskej únie. Jedna z tých zásad je, že zdroje treba odstraňovať alebo znečisťovanie treba odstraňovať pri zdroji a znečisťovateľ platí. Vďaka tomu, že sú stanovené poplatky - a tento druhý zákon budeme zrejme prerokúvať o chvíľu -, znečisťovatelia boli priam nútení, aby modernizovali výrobu a hlavne aby modernizovali alebo používali palivá, používaním ktorých sa neprodukovalo toľko škodlivín. Môžem povedať, že to v každom prípade prinieslo dobré výsledky.

  Je samozrejmé, že najväčšími zdrojmi znečistenia sú energetické závody, teda tepelné elektrárne, teplárne. To sú tzv. stredné a veľké zdroje znečisťovania. Môžem povedať, že za toto obdobie investovali obrovské finančné prostriedky do modernizácie technológií, napríklad len Slovenské elektrárne viac ako 8 miliárd korún. V súčasnosti prebieha, v podstate bolo ukončené odsírenie jedného bloku v Tepelnej elektrárni v Zemianskych Kostoľanoch a bola zmenená technológia v dvoch blokoch na fluidné spaľovanie, čo vlastne zabezpečí výrazne nižšiu produkciu škodlivín. V súčasnosti prebieha modernizácia Tepelnej elektrárne vo Vojanoch. Celkové náklady sa odhadujú na viac ako 6 miliárd korún.

  Napriek tomu, že sa skutočne veľa urobilo, a ako som dokumentoval na číslach, že sa produkuje výrazne menej škodlivín, je asi 30 % zdrojov, ktorým sa v termíne určenom v tomto pôvodnom zákone, teda vyrovnať sa s emisnými limitmi u starých zdrojov do konca roku 1998, túto úlohu nepodarí splniť. Podľa zákona by potom boli možné dve riešenia. Jedna - obmedzovať výrobu, druhá - zastaviť výrobu. Tu sme boli skutočne pred veľmi dôležitým rozhodnutím a o chvíľu pred tým rozhodnutím budete aj vy, alebo budeme aj my, poslanci Národnej rady, pretože bude potrebné posunúť tento termín, dokedy sa mali producenti znečisťovania vyrovnať s novými emisnými limitmi.

  Riešenie je v podstate možné, alebo sú v podstate možné dve riešenia. Jedno, že by sa k nám dovážali kvalitnejšie palivá, teda kvalitnejšie uhlie, alebo že by sa naše elektrárne prevádzkovali na zemný plyn alebo iné ušľachtilejšie palivá, alebo že by sme dovážali kvalitnejšie uhlie. Druhá možnosť - odstavenie tejto prevádzky - prakticky neprichádza do úvahy. Vieme o tom, že tepelné elektrárne u nás produkujú alebo vyrábajú pre slovenskú ekonomiku asi 37 % elektrickej energie, a vieme si predstaviť, čo by to znamenalo pre náš priemysel. Takže neostáva nám iná možnosť, len pripraviť novelu zákona, ktorou sa termín vyrovnania sa s emisnými limitmi pre nové zdroje predĺži do konca roku 2008.

  Hovorilo sa aj vo výbore o tom, že je to ústupok od zásad. Nie je to celkom pravda! Je možné povedať a je to aj v tomto návrhu zákona konštatované, že zákon je kompatibilný s legislatívou Európskej únie a v podstate spĺňa predpisy a požiadavky, ktoré sú platné v Európskej únii. Dôležité je to, že ak by sme chceli pristúpiť k využívaniu ušľachtilejších palív, tak by sme potom museli obmedziť, prípadne až zastaviť ťažbu hnedého uhlia a lignitu na Slovensku. A zrejme to je ten rozhodujúci dôvod, pre ktorý sa táto novela zákona vypracovala. Máme ložiská uhlia, kde je kvalita suroviny vcelku dobrá, to je Handlová a Cígeľ. Ale na druhej strane máme ložiská uhlia v Modrom Kameni a Novákoch, používaním ktorých sa emisné limity nedosiahnu. Z toho dôvodu je táto novela zákona.

  Skutočne si neviem predstaviť, čo by sa stalo, ak by nebolo možné používať uhlie z Novák a z Modro-kamenskej uhoľnej panvy. Ono by to bolo pomerne jednoduché. V okrese Veľký Krtíš by v uhoľnej bani prišlo o prácu okolo 1 400 pracovníkov a pri súčasnej nezamestnanosti, ktorá je tam okolo 25 %, možno aj dačo viac, by bola situácia priam katastrofálna. A nakoniec by to určite neprispelo k riešeniu zamestnanosti a k spokojnosti obyvateľov na Hornej Nitre, pretože aj tam je v baníctve zamestnaných okolo 8 až 9 tisíc ľudí.

  Chcel by som zdôrazniť, že toto rozhodnutie a tento návrh, ktorý sa pripravoval ešte počas môjho pôsobenia na ministerstve životného prostredia, vychádzal aj zo surovinovej politiky Slovenskej republiky, ktorá bola schválená v roku 1993, kde sme sa zaviazali, že bude zabezpečovaná ťažba domácich zdrojov v množstve skoro 4 milióny ton.

  Chcel by som vás, vážené pani poslankyne, páni poslanci, požiadať, aby ste podporili túto novelu zákona, pretože nám pomôže riešiť viacero problémov. Na jednej strane budeme trošku mäkší pre znečisťovateľov, ale na druhej strane treba povedať, že po roku 2002 sa výrazne zvýšia poplatky pre jednotlivé znečisťujúce zložky, kde sa nepodarí splniť emisné limity a budú zaradené do skupiny B, a na druhej strane prispejú tak motivačne k tomu, aby jednotliví producenti zdrojov znečistenia sa viac venovali modernizácii technológií a využívaniu ušľachtilejších palív.

  Samozrejme, že otázka využívania domácich palív sa v podstate vyrieši automaticky, pretože ak si dobre pamätám, zásoby v Modro-kamenskej uhoľnej panve budú vyčerpané niekedy v rokoch 2003 - 2004 a zásoby uhlia na Hornej Nitre tiež nie sú nevyčerpateľné. Niekedy medzi rokmi 2005 - 2010 táto ťažba takisto bude pomaly ukončená. Ale bude to zase záväzok pre domácich dovozcov a používateľov, aby nedovážali nekvalitné uhlie, ale aby dovážali kvalitnú surovinu, prípadne aby sa viac pozornosti venovalo otázke plynofikácie.

  Takže ešte raz na záver chcel by som vás požiadať, aby ste skrátené legislatívne konanie a koniec koncov aj schválenie tejto novely zákona podporili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Mesiarik.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené poslankyne, poslanci,

  chcel by som len doplniť vystúpenie pána poslanca Zlochu a zdôrazniť hlavne ten sociálny aspekt, pretože skutočne, keď sme celý rok 1988 pracovali na tejto zmene, na tomto zákone a dôsledne sme prepočítali jeho dosahy na sociálny aspekt, znamenalo by to zhruba na Hornej Nitre, už teraz pomerne krízovom regióne, prepustiť ďalších 2 000 zamestnancov. To je jedna poznámka.

  Druhá poznámka. Ubezpečujem vás, že po konzultácii aj s novým pánom ministrom životného prostredia týmto spôsobom nejdeme porušovať európske normy alebo prekračovať európske normy, pretože u nás, na Slovensku, v tejto oblasti normy sú skutočne na dobrej úrovni a nejdeme pod európsky štandard.

  Okrem toho by som chcel azda ešte doplniť vystúpenie pána poslanca Zlochu, že dáva sa nám tu aj možnosť, ak budeme v druhom čítaní hovoriť o obsahovej stránke, aby sme konečne vyriešili aj problém dovozu primárnych energetických zdrojov, kde, žiaľbohu, z hľadiska obchodných záujmov sa stále ešte k nám dovážajú aj primárne energetické zdroje, ktoré sú, by som povedal, nad normu znečisťovania. A tu sa nám dáva možnosť, aby sme spoločne v druhom čítaní doplnili tento návrh aj v takom zmysle, aby na dovoz sa nevzťahovali nejaké výnimky, aby sme si chránili svoje ovzdušie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister? Nie. Pán spravodajca? Nie. Ďakujem pekne.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 68 poslancov.

  To znamená, že je nás málo. Preto vyzývam pani poslankyne a pánov poslancov, aby sa vrátili do rokovacej sály.

  Žiadam ešte raz vážených pánov poslancov aj panie poslankyne, aby sa vrátili, lebo budem nútený na základe rokovacieho poriadku vyhlásiť 15-minútovú prestávku.

  Žiadam vás, aby sme sa znovu prezentovali a zároveň aj hlasovali.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, bohužiaľ, s ľútosťou musím konštatovať, že ešte zasadá zahraničný výbor, ale napriek tomu skúsme sa prezentovať a zároveň hlasovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Skúsme to ešte raz, vidím, že pribehli ďalší poslanci.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  No, na štvrtýkrát, vážení páni poslanci, je prítomných v sále 76 poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 90. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 76.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky pán László Miklós.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni poslanci,

  všetko podstatné vlastne bolo povedané už v tom prvom vstupe pri rozhodovaní, respektíve pri uvádzaní skráteného konania. Doplnil by som len niektoré faktické veci ohľadom vlastného zákona.

  V súvislosti s naplnením požiadaviek zákona číslo 309/1991 Zb. je navrhnutá komplexná, navzájom neoddeliteľná úprava právnych predpisov, ktorá pozostáva jednak z novelizácie vlastného zákona, ako aj z návrhu nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

  Navrhované úpravy právnych predpisov jednoznačne rozlišujú a znevýhodňujú prevádzkovateľov tých zdrojov, ktoré emisné limity do 31. 12. tohto roku nedosiahnu, oproti tým prevádzkovateľom, ktorí ich v stanovenom termíne dosiahnu.

  Toto je realizované členením vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania na dve kvalitatívne triedy, a to na triedu A, ktoré spĺňajú emisné limity, a triedu B, ktoré nespĺňajú emisné limity. Na prevádzkovateľov tých zdrojov, ktoré nespĺňajú emisné limity, sa navrhuje uplatňovať ekonomický nástroj prejavujúci sa v náraste výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktorý jednak znevýhodňuje tých prevádzkovateľov zdroja, ktorí emisné limity nedosiahli, a jednak každoročným zvyšovaním poplatku stimuluje prevádzkovateľov k skoršej realizácii požadovaných opatrení na dosiahnutie emisných limitov. Toto je vlastne podstata tej novelizácie.

  Pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia sa neustanovujú žiadne výnimky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov (tlač 90), ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Úvodom vás budem informovať, že predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov, prerokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. O tom, že predmetný návrh prerokujeme v rámci tejto schôdze, sme rozhodli v predchádzajúcom bode.

  Čo sa týka môjho stanoviska k tomuto návrhu zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona je vzhľadom na dôvody, pre ktoré sa predkladá, aktuálny a potrebný.

  Krátko sa vyjadrím, že podľa platnej právnej úpravy ochrany ovzdušia, teda zákona číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší, sú prevádzkovatelia jestvujúcich veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia povinní v termínoch podľa rozhodnutí bývalých úradov životného prostredia najneskôr do 31. 12. 1998 dosiahnuť na týchto zdrojoch prísnejšie emisné limity. Tieto predpisy súčasne ustanovujú povinnosť orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia zdroje zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdrojov, ktoré nespĺňajú emisné limity. Takýchto zdrojov je asi 30 % veľkých a stredných, teda zdrojov znečisťovania. Tieto by do 31. 12. 1998 tieto ustanovenia nesplnili.

  Keďže ide o mnohé zdroje, ktoré zabezpečujú vykurovanie škôl, nemocníc alebo bytov, navrhujem s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 75 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že po rozprave odporučí tento návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 76 prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 15. decembra a gestorský výbor v lehote do 16. decembra 1998.

  Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Odporúčam otvoriť rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem pánovi poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ďakujem. Nikto. Preto uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu a zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Predpokladám, pán minister, že sa nechcete vyjadriť, ani pán spravodajca.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajcu, aby návrh uviedol.

 • Ďakujem.

  V súlade s vystúpeniami v rozprave a s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že prerokuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, v druhom čítaní.

 • Ďakujem.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní prosím spravodajcu, aby navrhol aj lehotu pre druhé čítanie.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Keďže sme v hlasovaní rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 76 z 3. decembra 1998 návrh zákona prideliť v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 15. decembra 1998 a gestorský výbor do 16. decembra 1998.

  Odporúčam, aby ste dali hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v 7. schôdzi Národnej rady.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 91. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky László Miklós.

  Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  znovu musím opakovať, že aj to, čo budeme teraz predkladať, veľmi úzko súvisí s tým, čo ste práve odhlasovali, teda aby umožnením posunu termínu na zosúladenie sa s emisnými limitmi nedošlo k faktickému udeľovaniu výnimiek niektorých zdrojov znečisťovania. Predkladá sa súčasne s tým, čo ste teraz odhlasovali, aj nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý postihuje tieto zdroje progresívne narastajúcimi poplatkami.

  Pri príprave novej právnej úpravy poplatkov sa ukázalo, že rozsah legislatívnych zmien je taký, že je nevyhnutné predložiť nový text zákona a nie novelu. Preto je nevyhnutné, aby boli oba zákony prijaté súčasne, a to do konca tohto roku.

  Z uvedených dôvodov prosím o súhlas so skráteným legislatívnym konaním.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím povereného poslanca z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  pán predseda,

  páni ministri,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody zo dňa 8. decembra 1998 vystúpil pri rokovaní o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

  Úvodom uvádzam, že predmetný návrh zákona vlády na skrátené legislatívne konanie bol pridelený na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 77 zo dňa 3. decembra 1998. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody prerokoval tento návrh na svojej 4. schôdzi a prijal uznesenie, s ktorým vás oboznámim.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a:

  A. Súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

  B. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schváliť.

  Vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som v zmysle uznesenia ako spravodajca odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave o tomto návrhu súhlasila v súlade s § 89 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku so skráteným legislatívnym konaním o uvedenom návrhu zákona.

  Prosím, pán predseda.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím vás, zaujmite miesto pre spravodajcu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa chce niekto ústne prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem súčasne rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko pán minister Miklós? Nie. Ďakujem.

  Žiada si k rozprave zaujať stanovisko spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 92. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 78.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky László Miklós.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  budem veľmi stručný, pretože znovu tvrdím, že sme podstatu aj tohto zákona už prebrali pri prvom hlasovaní.

  Návrh zákona vychádza z doteraz platného zákona Slovenskej národnej rady číslo 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prevažne zachováva jeho konštrukciu. Diferencie sú však v platení poplatkov za znečisťujúce látky emitované zo zdrojov zaradených do triedy A, ktoré spĺňajú emisné limity, a do triedy B, ktoré nespĺňajú.

  Návrh zákona zároveň vo výške poplatkov zohľadňuje reálnu infláciu, ktorá už nastala od prijatia zákona číslo 311/1992 Zb. doteraz. Podobný prístup k plateniu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a ich sústreďovanie do účelových fondov sa uplatňuje aj v niektorých členských štátoch Európskej únie.

  Súčasťou zákona sú, samozrejme, vzorce na výpočet poplatkov, ako aj tabuľky, ktoré zohľadňujú progresívne narastanie poplatkov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona a prosím, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Nech sa páči, pán poslanec Köteles.

 • Ďakujem.

  Vážená Národná rada,

  pán predseda,

  páni ministri,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Úvodom vás chcem informovať, že predmetný vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prerokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. O tom, že predmetný návrh prerokujeme v rámci tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, sme rozhodli v predchádzajúcom bode.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu tohto zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a ako je náležite určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona je vzhľadom na dôvody, pre ktoré sa predkladá, aktuálne potrebný. Osobne ho považujem za východisko z núdze.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 75 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 78 prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, pritom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 15. decembra 1998 a gestorský výbor v lehote do 16. decembra 1998.

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcu.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa do rozpravy niekto hlási ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce zaujať k rozprave stanovisko pán minister Miklós?

  Ďakujem. Nie.

  Chce zaujať k rozprave stanovisko pán spravodajca? Ďakujem. Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prosím spravodajcu, aby návrh uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená Národná rada, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že prerokuje návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady o pridelení tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní prosím spravodajcu, aby navrhol lehotu pre druhé čítanie.

 • Vážené poslankyne, poslanci,

  keďže sme hlasovaním rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 78 z 3. decembra 1998 návrh zákona prideliť v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 15. decembra 1998, gestorský výbor do 16. decembra 1998.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 93. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Gabriel Palacka.

  Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážené dámy a páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám predniesol návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vláda môže požiadať o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní pri takom návrhu zákona, ktorého prijatím sa zabráni vzniku škôd. V tomto prípade ide o zabránenie vzniku škôd, ktoré by vznikli na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá tým, že by sme v roku 1999 nemohli v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov vykonať potrebnú údržbu na vozovkách a tým by sa premávkou ešte viac znehodnotili. Na správu a údržbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá musíme získať potrebné finančné prostriedky, čo navrhujeme riešiť zvýšením cien nálepiek o 100 %.

  Z tohto dôvodu vláda Slovenskej republiky navrhuje schváliť novelu cestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Zvýšením cien nálepiek sa ročne získa asi 280 mil. korún, čo čiastočne vykryje správu a údržbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Keďže tieto nálepky sú platné na celý kalendárny rok, je žiaduce, aby táto novela nadobudla účinnosť už od 1. januára 1999.

  Tento návrh na skrátené legislatívne konanie bol prerokovaný vo vláde 2. decembra tohto roku a uznesením vlády číslo 832 bolo odporúčané jeho predloženie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vážené dámy a páni poslanci, prosím o jeho schválenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím povereného poslanca z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec Jasovský.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  páni ministri,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (tzv. cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na skrátené legislatívne konanie (tlač 93) predložila vláda Slovenskej republiky a bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. decembra 1998 na skrátené legislatívne konanie, v ktorom sa obmedzenia podľa § 72, 74, 81, 83, 84 a 86 nepoužijú.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám stanovisko gestorského výboru, a to, že návrh vlády na skrátené legislatívne konanie spĺňa všetky náležitosti a z vecného hľadiska predložený návrh zákona (tlač 94) je potrebné zaradiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor prerokoval návrh na skrátené legislatívne konanie a predložené stanovisko prijal uznesením číslo 16 zo 7. decembra 1998. V súlade s § 89 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky zaradila návrh na rokovanie 7. schôdze a uvedený návrh prerokovala v prvom čítaní.

  Prosím, vážený pán predseda, aby ste otvorili rozpravu o predloženom návrhu na skrátené legislatívne konanie.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa do rozpravy prihlásil niekto ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister Palacka? Nie. Ďakujem.

  Pán spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 94. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 81.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pán Gabriel Palacka.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi odôvodniť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  Hlavným zámerom predkladanej novely cestného zákona je získanie finančných prostriedkov potrebných na správu a údržbu ciest a diaľnic. Uvedený zámer sa má dosiahnuť zvýšením cien nálepiek o 100 %. V zmysle cestného zákona sa nálepkou preukazuje úhrada za užívanie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, teda za užívanie rýchlostných komunikácií. Týmto opatrením by sa získalo do Štátneho fondu cestného hospodárstva ročne naviac asi 280 mil. Sk, čo by postačovalo na údržbu a obnovu povrchov vozoviek rýchlostných komunikácií.

  Problémom je zavedenie zvýšenia cien nálepiek do praxe, pretože už v decembri sa musia nálepky distribuovať do predaja a sú v tomto čase vytlačené v starých cenových reláciách. Z dôvodu, že boli už vynaložené finančné prostriedky na výrobu a distribúciu nálepiek, navrhuje sa, aby od 1. 1. 1999, po schválení tejto predloženej novely, sa mohli používať tieto vytlačené nálepky. To znamená, že vodiči si budú musieť zakúpiť dva kusy nálepiek. Tento stav je na prechodné obdobie - na 1. štvrťrok, dokedy bude zadaná a realizovaná výroba nálepiek so zvýšenou cenou. Zvýšenie cien nálepiek o 100 % považujeme s ohľadom na súčasné ceny nálepiek susedných štátov za primerané. A ďalším dôvodom je tiež skutočnosť, že od uvedenia diaľničných nálepiek do praxe sa na Slovensku zvýšila dĺžka diaľnic a rýchlostných komunikácií z pôvodných 214,7 km na 288,3 km.

  Ďalším zámerom predkladanej novely cestného zákona je zvýšiť ochranu vozoviek a mostov pozemných komunikácií pred ich poškodzovaním preťaženými vozidlami. Toto sa má dosiahnuť vážením vozidiel na celom území Slovenskej republiky priamo na cestách. Za preťažené vozidlá sa budú vyberať správne poplatky. Uvedené kontroly vozidiel vážením ich hmotnosti významne prispejú nielen k ochrane komunikácií, ale tiež k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

  Na dopravne významných cestných ťahoch je zo strany podnikateľov záujem sústreďovať reklamné, informačné a propagačné tabule, ktoré zviditeľňujú ich činnosť. Viaceré záväzné predpisy však zakazujú v blízkosti ciest umiestňovať veci, ktoré by odpútavali pozornosť vodiča. S odvolaním sa na tieto záväzné právne predpisy je v návrhu novely cestného zákona zapracovaný zákaz umiestňovania tabúľ nielen pri diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá, ale i pri medzinárodných cestných ťahoch. Toto ustanovenie je tiež v súlade s odporúčaniami smerníc Európskej komisie pre dopravu na diaľniciach a cestách pre rýchlostnú komunikáciu.

  Návrh novely cestného zákona bol prerokovaný vládou Slovenskej republiky a schválený uznesením číslo 833 z tohto roku.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím o podporu tohto vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu a prosím, aby ste zaujali miesto navrhovateľa.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený návrh (tlač 94) bol doručený poslancom Národnej rady na skrátené legislatívne konanie, v ktorom sa obmedzenia podľa paragrafov, ktoré som v úvode spomínal, nepoužijú. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, že predložený návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 rokovacieho poriadku, a preto ho zaradil na dnešné rokovanie na prvé čítanie.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní predkladám stanovisko gestorského výboru, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku Národnej rady, a náležitosti určené sú v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska predložený návrh zákona rieši zvýšenie úhrad za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a rozšírenie a zintenzívnenie kontrol prípustných hmotností a rozmerov vozidiel aj mimo hraničných priechodov do vnútra územia Slovenskej republiky.

  V súlade s § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady odporúčam prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave prerokovala návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím preto, vážený pán predseda, aby ste otvorili rozpravu o návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Baco.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  v programovom vyhlásení, ale aj po programovom vyhlásení vláda často zdôrazňovala, že opatrenia, ktoré ide robiť, nutné ekonomické opatrenia, bude robiť so sociálnym aspektom, že bude prihliadať na to, aby nižšie skupiny obyvateľstva, príjmovo nižšie skupiny obyvateľstva neboli dotknuté týmito opatrenia alebo boli len minimálne dotknuté, aby hlavnú ťarchu týchto opatrení znášali sociálne silné skupiny obyvateľstva.

  Myslím si, že táto myšlienka je veľmi správna. Ja ju podporujem, vyznávam takúto ideu a som prekvapený, že hneď pri prvom kroku, ktorý tu máme, táto idea je preč, stáva sa prázdnym volebným sľubom a povolebným sľubom a programovým sľubom.

  Preto predkladám pozmeňujúci návrh, aby sa upravili sadzby za známky motorových vozidiel podľa výkonu motorového vozidla.

 • Pán poslanec, to je prvé čítanie.

 • Dávam pozmeňujúci návrh. Vyslovujem námet, ktorý v druhom čítaní naformulujem do pozmeňujúceho návrhu.

 • Tá myšlienka spočíva v tom, že známky za používanie diaľnic pre motorové vozidlá budú diferencované podľa výkonu motora. V prvom rade teda ide o to, aby vozidlá s výkonom motora do 40 kW, čo je väčšina vozidiel, pôvodných škodoviek, ktoré si ľudia kúpili za svoju celoživotnú lopotu, nemali upravenú platbu za známku a aby progresívne vzrástla cena známky za motorové vozidlá tak, že od 100 kW hore bude stáť táto známka 5 000 korún, teda do 40 kW pôvodná známka a medzi tým rozložiť podľa toho, ako odborne sa táto vec posúdi, či na tri, alebo päť pásiem tak, aby vozidlá nad 100 kW výkonu platili 5 000-korunovú známku. Myslím si, že je to zrozumiteľné, pretože ten, čo chodí na tej 37 kW "škodovečke", tej diaľnici neublíži, ani ju veľmi nevyužije. Ale ten, kto má vozidlo nad 100 kW, tak to vozidlo využíva v rozsahu 50 000 km a viac ročne. Myslím si, že je to priama úmera, vlastne neplatí nič viac len priamoúmerný podiel na využívaní tejto diaľnice.

  Veľmi by som bol rád, keby sa touto myšlienkou navrhovateľ zaoberal, a v druhom čítaní podložím túto myšlienku v konkrétnom pozmeňujúcom návrhu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Do rozpravy sa ústne prihlásili ďalej pán poslanec Hofbauer a pán poslanec Moric. Pýtam sa, či sa ešte niekto chce ústne prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážení páni ministri,

  dámy a páni,

  oboma rukami by som hlasoval za zvýšenie cestných poplatkov, predovšetkým za používanie diaľnic, ak by bola istota, alebo čo len hypotéza a predpoklad, že tieto finančné prostriedky skončia práve tam, kde to uvádza vládny návrh zákona. Sú však dôvodné predpoklady, že tieto finančné prostriedky sú potrebné úplne na niečo iné a skončia aj úplne inde. Motoristi z toho neuvidia ani korunu a diaľnice Slovenskej republiky na svoju údržbu takisto nie.

  Programové vyhlásenie vlády ešte nebolo ani predložené, vonkoncom nie schválené, ale už zo strany vymenovanej vlády odzneli ubezpečenia o výstavbe investície na účet Štátneho fondu cestného hospodárstva, a to na výstavbu mosta cez Dunaj, ktorý Slovenská republika nepotrebuje. Nepotrebuje ho z jednoduchého dôvodu, že nenachádza sa na žiadnej trase transeurópskej magistrály a nenachádza sa ani na žiadnej trase medzištátnej magistrály. Kto tomu neverí, nech sa neuškŕňa a nech sa pozrie na cestnú mapu Európy a zistí, že táto komunikačná trasa mala svoje odôvodnenie, keď Budapešť bola hlavné mesto Uhorska, ale nie v čase, keď Slovenská republika je samostatným štátom. Tento most jednoducho svoju funkciu splnil a dožil zánikom rakúsko-uhorského mocnárstva. Aké-také využitie jeho funkcie bolo v období horthyovskej okupácie južného Slovenska, keď južné Slovensko opäť bolo pod správou Maďarska, a vtedy slúžil tým pôvodným účelom, keď bol v roku 1890 pôvodne vybudovaný. Bol vybudovaný v parametroch roku 1890, to znamená, spĺňal plavebné potreby vodnej cesty Dunaja a spĺňal cestné potreby a cestné parametre pozemných komunikácií tej doby, to znamená konské povozy, animálny poťah a primeranú záťaž vozidlami.

  Spravidla sa uvádza, že tento most zničili ustupujúce nacistické jednotky. Nacistické jednotky sa tohto mosta ani nedotkli, pretože tam jednoducho neboli. Tento most vyhodili do vzduchu maďarskí ženisti preto, aby chránili Budapešť pred tlakom Červenej armády a rumunských jednotiek z územia Slovenskej republiky. No a tento most sa teraz ide obnovovať.

  Uvediem finančné prostriedky tak, ako boli uvedené aj predstaviteľmi vlády, a zdôvodním, ako to súvisí s týmito finančnými prostriedkami, ktoré sú uvádzané ako údajné zlepšenie financovania diaľnic.

  Uvádza sa, že Európska únia prispeje na rekonštrukciu mosta v Štúrove 5 miliónmi ECU, čo je 40 % investičných nákladov. Skúsme rátať, 5 miliónov ECU, to je približne 180 miliónov korún. Dámy a páni, za tieto finančné prostriedky sa urobí maximálne projekt, prieskum, možno geologický prieskum a prípadne statický prieskum. Nič viac. Za to sa nevyrobí ani jediná skrutka oceľovej konštrukcie. Investičný náklad tohto mosta následne údajne vychádza na 440 miliónov. Keď si prerátame jeho dĺžku a šírku, tak vychádza na meter štvorcový mostnej konštrukcie približne 70 tisíc korún investičných nákladov.

  Dámy a páni, jeden meter štvorcový bytu v Bratislave stojí 30 tisíc korún. Ak niekto chce nahovoriť, že meter štvorcový dunajského mosta vychádza investične 70 tisíc, tak buď nevie, o čom hovorí, alebo si robí z obyvateľov tohto štátu bláznov, a to tým skôr, že v značnom rozsahu ide o rekonštrukciu starobylej časti pôvodnej stavby z roku 1890, čo je náročnejšie než nová konštrukcia.

  Minimálny náklad rekonštrukcie tohto mosta pomenovaného pôvodne podľa Márie-Valérie, príslušníčky habsburskej dynastie, je - dolná hranica investičných nákladov - 2 miliardy. Dobre si zapamätajme, 2 miliardy. Za menej sa to jednoducho rekonštruovať nedá. Za túto finančnú sumu sa zrekonštruuje buď na náhradách chýbajúcich troch mostných polí zničených maďarskými ženistami, a to v parametroch toho, čo bolo vybudované a je zachované z roku 1890. To znamená: šesťmetrová vozovka, jeden až trojmetrové chodníky, nosnosť jedného mostného poľa 15 ton. To znamená, že most by nevyhovoval ani autobusom a žiadnym kamiónom, pretože pri 6 metroch šírky a dĺžky mosta pol kilometra je to obťažné, ba skôr nemožné.

  Tento most ústi do intenzívnej zástavby centra Štúrova aj centra Ostrihomu. To znamená, že tam nie je možné pustiť kamiónovú dopravu. Ak by ju bolo možné pustiť, treba tento most zdvihnúť tak, aby boli možné nájazdy. Ďalej pôvodná mostná konštrukcia zodpovedá plavebným potrebám a podmienkam plavebnej dráhy parníkov z minulého storočia. Ale dnes je iný čas. Dnes platia plavebné kritériá súčasných požiadaviek podľa Dunajskej komisie a, čo je podstatné, plavebné požiadavky podľa Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, kde je vzhľadom na hladinu vzdutia potrebný súčasný plavebný gabarit.

 • Hlasy z pléna.

 • Hovorím k veci a nerušte ma vykrikovaním, pán poslanec. Hovorím k investičným nákladom v nadväznosti na navrhovaný zákon o zvýšení cestných poplatkov na diaľničnú premávku.

  Ak by sa most mal prispôsobiť týmto plavebným pomerom vzdutého Dunaja a plavebným pomerom na Dunaji, bolo by potrebné zvýšiť dolnú hranu mostnej konštrukcie minimálne o štyri metre. To sa nedá, stačí sa pozrieť na zástavbu Ostrihomu a zástavbu Štúrova, ktoré by bolo treba zbúrať. Ďalej v lodeniciach Komárna sa v súčasnosti stavajú riečno-morské a námorné lode s nosnosťou 3 tisíc až 3,5 tisíc ton a ich hĺbka ponoru a výška palubných nadstavieb vylučujú vybudovanie takéhoto mosta. Ak by bola vysoká hladina vody v Dunaji, a teda loď by mohla vplávať s ohľadom na ponor, v tom prípade nadstavbami zasahuje do akejkoľvek aj zvýšenej konštrukcie mosta. Ak by bola nízka hladina vody, a teda plavebné nadstavby môžu podplávať, je to vylúčené s ohľadom na ponor lodí.

  Takže, dámy a páni, keď sa tu schváli zvýšenie poplatkov na diaľnice, na cestnú premávku, formou nálepiek, za čo osobne som a osobne som za to, aby sa zvýšil prísun financií na účely cestnej dopravy a finančných prostriedkov pre údržbu diaľnic, tak som presvedčený, že ani koruna sa na diaľnice nedostane a všetko sa preleje do roku 2002, keď je termín dokončenia tohto mosta, ktorý Slovensko nepotrebuje, stanovený už predbežnými dohovormi predstaviteľmi vlády.

  Takže dávam do pozornosti tento fakt, a to aj v nadväznosti na hlasovanie k prvému čítaniu a druhému čítaniu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Fedoročko - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  K pánu poslancovi, ktorý teraz rozprával. Myslím si, že ak táto vláda chce postaviť most cez hraničnú rieku, urobí prospešný krok na rozvinutie cestovného ruchu a prihraničnej spolupráce medzi dvoma štátmi, ako keby mala tieto peniaze vyhodiť na cestovné náklady modelky Schifferovej či Belmonda juniora a ich pohostenie.

  Ďakujem.

 • Ako ďalší sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Moric.

  Nech sa páči, pán poslanec.

  Pán poslanec Lexa - faktická poznámka na pána poslanca Hofbauera.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predseda,

  vážené dámy a páni,

  chcem doplniť vystúpenie, ktoré mal pán poslanec Hofbauer v rozprave. Chcem konštatovať a nadviazať na tú časť, ktorá hovorí o štúrovskom moste, ktorý spája mestá Štúrovo a Ostrihom. Myslím si, že výstavba, tak ako ju schválila táto vláda, aj sa prezentovala v televízii, je nesmierne škodlivá, politicky škodlivá pre Slovenskú republiku, a to z dôvodu okrem iného takého, že v podstate ospravedlňuje protizákonné vypovedanie zmluvy česko-slovensko-maďarskej z roku 1977 o spoločnom Vodnom diele Gabčíkovo - Nagymaros. Po druhé spochybňuje súdny výrok súdu z Haagu, pretože pokiaľ nie je rozhodnuté o dostavbe či nedostavbe Nagymarosa, v zásade to výrazne spochybňuje pozíciu Slovenskej republiky na ďalšie rokovanie.

  Je zrejmé, že pri fungujúcom diele Gabčíkovo - Nagymaros to nie je možné. A kým sa vystaví most, nie je možné, aby sa zabezpečila funkčnosť a splavnosť Dunaja pre nižšie ponorné lode, ako to tento projekt predpokladá. To znamená, že to odporuje tejto medzinárodnej zmluve.

  Myslím si, že vystúpenie pána poslanca Hofbauera aj v tejto otázke je potrebné dopodrobna rozanalyzovať, pretože tým spôsobom, akým maďarskí zástupcovia alebo, povedal by som, zástupcovia Strany maďarskej koalície v slovenskej vláde presadzujú požiadavky, ktoré priamo útočia na štátne záujmy Slovenskej republiky vrátane medzinárodných súdnych sporov tohto tak citlivého diela.

 • Pán poslanec Moric, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážení páni ministri,

  kolegyne, kolegovia,

  v prvom rade by som chcel povedať, že v každom prípade súhlasím s príspevkom, ktorý tu predniesol môj kolega pán poslanec Baco. Jednoznačne je potrebné si uvedomiť, že poplatky naozaj treba diferencovať podľa toho, kto na to má a kto má na to menej. Toto je potrebné v každom prípade.

  Pokiaľ ide o to, na čo tieto peniaze budú použité, tak si myslím, že slovenská vláda dosť prezentovala to, že vo veľmi zlom stave je u nás školstvo, zdravotníctvo a ďalšie, a poukázala na ďalšie fakty, a preto si myslím, že peniaze z tohto zvýšeného cla, povedal by som, nebudú použité na takú malichernosť, akou je most v Štúrove. Bolo by to nelogické a bolo by to protinárodné, bolo by to proti ľudu tejto krajiny. To sa predsa nesmie stať.

  Zaujal ma v tomto návrhu zákona hlavne bod číslo 11, ktorý hovorí o vážení vozidiel a o zvýšených poplatkoch. Som jednoznačne za to, že sa konečne, pán minister, k tomuto pristúpilo, pretože to, čo sa deje na slovenských cestách s preťaženými vozidlami, je naozaj katastrofa a potom aj tie diaľnice a cesty tak vyzerajú.

  Chcel by som sa vás opýtať, pán minister, či sa vážia vozidlá na všetkých hraničných priechodoch. To po prvé. Ak sa nevážia, tak kde sa nevážia, prečo sa nevážia. Pretože si myslím, že ak by niekto povedal, že sa nevážia, že na to nemáme, tak si myslím, že tie investície sa veľmi rýchlo vrátia. A ďalej by som sa chcel vyjadriť, že sa tu navrhuje, že sa musí vážiť aj vo vnútri, ak je podozrenie vo vnútri, teda na vnútorných cestách, nielen na colniciach. Preto by som sa chcel opýtať, či si myslíte, pán minister, že pokuty budú adekvátne ničeniu vozoviek tým, že tie náklady budú ťažké. Navrhoval by som, ak tomu nebude brániť to, že náklad je nedeliteľný, jednoducho vozidlo odstaviť. Majiteľ tohto vozidla musí dostať jednak tú pokutu, ktorú vy navrhujete, a ešte aj vozidlo musí preložiť. Čiže jednoznačne s takýmto vozidlom nesmie pokračovať ďalej. Takýto návrh potom predložím pri rokovaní výboru.

  Ďakujem, že ste ma vypočuli.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer.

 • Rád by som doplnil pána poslanca Morica tou skutočnosťou, že materiál, tak ako je tu predložený do Národnej rady, uvádza ako hlavný dôvod nedostatok finančných prostriedkov v kapitole Cestné hospodárstvo. Potom nie je zrozumiteľné poslaneckému zboru ani mne osobne, prečo sa vláda zaväzuje v predstihu na vybudovanie mosta, na ktoré peniaze nemá, a na druhej strane argumentuje, že nemá peniaze ani na údržbu diaľnic. Tak nech tento fakt je tu vyjasnený, pretože vyjasnenie je celkom jednoznačné.

  Vláda toto zvýšenie predkladá do parlamentu s cieľom, aby sa získali 4 krát 1 miliarda korún do konca tohto funkčného obdobia na výstavbu mosta, ktorý Slovenská republika nepotrebuje, pretože na zabezpečenie turistického ruchu bohato stačí kompa.

  Vážení kolegovia, v Maďarsku existuje 15 kompových priechodov krížom cez Dunaj a iba tri mostné priechody v celom toku Dunaja na území Maďarska, v budapeštianskom uzle, pri Dunaföldvári a južne pri Pápe. Viac dunajských mostných priechodov Maďarská republika nemá. A teraz si chce svoje rany hojiť na konto rozpočtu Slovenskej republiky a my to tu máme odsúhlasiť zvýšením poplatkov na diaľničné jazdy.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem.

  Chcel by som len upriamiť pozornosť, keďže pán poslanec Moric súhlasil s tým návrhom, ktorý tu predložil náš kolega. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako chceme deliť známky podľa výkonu auta. Totiž výkon auta nie je ani v malom technickom preukaze zaznačený. A podľa toho stupňovať poplatky sa mi zdá strašné, že by sme mali veľký technický preukaz nosiť. A mám dojem, že by sme boli aj svetovou raritou. Čiže diferencovať by bolo treba tak, ako sa diferencujú doteraz, normálne podľa obsahu vozidla. Zväčša je obsah vozidla priamo napísaný na vozidle.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister Palacka?

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi krátko sa vyjadriť k príspevkom, ktoré odzneli v rozprave. Začnem posledným rečníkom, pretože ten sa, myslím, jediný vyjadril naozaj k tomu, čo prerokúvame. To znamená k návrhu vlády na novelu cestného zákona. A chcel by som odpovedať na otázky, či sa dnes na všetkých hraničných priechodoch vážia vozidlá a aké pokuty sa za nadmerné prepravy budú ukladať, resp. aké sankcie.

  Chcem povedať, že toto váženie vozidiel je priamo v kompetencii jednak správcov ciest a jednak dopravnej polície, a v tejto chvíli nie som schopný presne povedať, kde sa vozidlá vážia. Ale, samozrejme, v druhom čítaní sa na to pripravím a budem odpovedať na tú otázku aj v spolupráci s pánom ministrom vnútra, ktorý spoluzodpovedá za túto časť.

  V navrhovanej novele zákona sa predpokladajú dve sankcie, resp. dva stupne sankcií. Jednak je to pokuta za nadmernú prepravu a ďalej je to aj zákaz jazdy. Je tam definované, za akých podmienok sa môže s pokutou v preprave pokračovať a za akých sa nemôže pokračovať. Predpokladám, že v druhom čítaní je možné uplatniť pozmeňujúce návrhy, a predpokladám, že sa k tomu budeme môcť potom vyjadriť. Samozrejme, poslanecký zbor aj predkladateľ.

  Ďalšie vystúpenia v rozprave sa podľa môjho názoru vôbec netýkali prerokovanej problematiky.

  Pokiaľ ide o diferencovanie druhu nálepiek, tie návrhy, samozrejme, môžu odznieť v druhom čítaní. Myslím si však, že by úplne zásadným spôsobom narušili celú koncepciu zákona, a predpokladám, že v takom podaní by boli nerealizovateľné od 1. januára, pretože to vyžaduje isté predpoklady, aj pokiaľ ide o výrobu nálepiek, distribúciu a oboznámenie verejnosti. K tomu sa zrejme Národná rada vráti v druhom čítaní.

  Všetky tie narážky, ktoré sa týkali mosta medzi Štúrovom a Ostrihovom, sa netýkajú tohto zákona a nemajú s týmto predloženým návrhom zákona absolútne nič spoločné. Chcem v prvom rade povedať, že táto vláda svojím programovým vyhlásením a odvolávkou na obnovenie mosta medzi Štúrovom a Ostrihomom plní záväzok Slovenskej republiky, ktorý uzavrela predchádzajúca vláda, konkrétne bývalý pán premiér Mečiar, ktorý uzavrel medzištátnu zmluvu medzi Slovenskom a Maďarskou republikou o dobrom susedstve a vzájomnej spolupráci, kde tento záväzok Slovenská republika má. To po prvé.

  A po druhé. Pokiaľ ide o tie cenové kalkulácie a ďalšie rôzne technické okolnosti výstavby mosta, chcem povedať, že týmto sa zaoberajú odborníci jednak nášho ministerstva, jednak všetkých zainteresovaných orgánov, inštitúcií, podnikov. Samozrejme, že to robili aj doteraz. Tá príprava je v pokročilom štádiu rokovania, na expertnej úrovni bežali už uplynulé tri roky, budú pokračovať. A chcem ubezpečiť ctenú Národnú radu, že táto stavba bude pripravená zodpovedne. Jej finančné, technické a iné podmienky budú pripravené zodpovedne na základe odborných podkladov a určite nie na základe nejakých chimerických výplodov niektorých hyperaktívnych publicistov.

  Vážené dámy a páni, prosím, aby ste tento návrh podporili do druhého čítania.

 • Ďakujem, pán minister.

  Chce zaujať stanovisko pán spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajcu, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predseda, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala k predloženému návrhu zákona toto uznesenie.

  V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady o pridelení tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní prosím spravodajcu, aby navrhol lehotu pre druhé čítanie.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. decembra 1998 o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 163/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 94), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Navrhujem určiť k uvedenému vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do 16. decembra 1998.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehoty výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 86. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky Ján Čarnogurský.

  Pán poslanec Brňák - procedurálny návrh.

 • Ospravedlňujem sa, pán predseda, že takto reagujem, chcel by som vás poprosiť, pretože sme viacerí poslanci boli v kuloároch oslovovaní novinármi v súvislosti údajne s dnešným rozhodnutím zastupujúceho prezidenta vo vzťahu k amnestii, či by nebolo možné, aby ste vy vašou autoritou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky požiadali pána premiéra Dzurindu, alebo proste jeho administratívu, aby vám mohli poslať toto rozhodnutie aj s prípadným zdôvodnením, ak také niečo existuje, aby sme sa mohli ešte dnes prípadne oboznámiť s týmto aktom, pretože ho považujem za veľmi významný z hľadiska aj našej politickej práce.

  Je to teda nie vec na hlasovanie, ale vec taká, či by ste nemohli oficiálne požiadať príslušné miesta z úrovne vlády, aby nám ešte dnes, pokiaľ možno, takýto materiál zaslali.

 • Toto nie je procedurálny návrh, ktorý by sa týkal tejto schôdze. Môžem sa obrátiť na pána predsedu vlády a cez poslanecké kluby, aby takéto stanovisko alebo zdôvodnenie dali.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Prosím, uveďte vládny návrh na skrátené konanie.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  podľa článku 149 Ústavy Slovenskej republiky prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Podľa zákona o prokuratúre 314/1996 Z. z. v aktuálnom znení prokuratúra ako orgán ochrany práva je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vykonať opatrenia na predchádzanie, zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených prác a vyvodenie zodpovednosti. Pri výkone svojej pôsobnosti je povinná používať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

  Činnosť prokuratúry a jej orgánov riadi a kontroluje generálny prokurátor. Aktuálny zákon o prokuratúre neupravuje možnosť odvolania generálneho prokurátora pred uplynutím jeho funkčného obdobia, a to ani vtedy, ak nedôsledne riadi alebo kontroluje činnosť prokuratúry a jej orgánov alebo ak si nedôsledne plní svoje povinnosti ustanovené zákonmi.

  Prokuratúra v uplynulom období si nedôsledne plnila tieto svoje zákonné povinnosti. Návrh na skrátené legislatívne konanie, o tom teraz hovoríme, v podstate príkladmo uvádza niektoré príklady práve takéhoto neplnenia si zákonných povinností zo strany prokuratúry. Ja ich len veľmi rýchlo vypočítam.

  Je to prípad, keď predstavitelia Demokratickej únie boli obvinení z falšovania podpisov na petičných hárkoch a policajné orgány v rozpore s trestným poriadkom preverovali oznámenie u jednotlivých občanov.

  Naproti tomu generálna prokuratúra nezakročila alebo nepreverila oznámenie bývalých členiek a funkcionárok Združenia robotníkov Slovenska pani Karasovej a pani Kyselicovej, že podpisy na petičných hárkoch Združenia robotníckej strany boli falšované.

  Prokuratúra nezasiahla voči policajnej provokácii proti predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Rudolfovi Balážovi, keď mu bola protiprávne vykonaná domová prehliadka a keď bol doslova policajnou konštrukciou obvinený z predaja obrazu, triptychu, do zahraničia.

  Orgány prokuratúry nezasiahli proti prerušeniu vyšetrovania trestného činu zavlečenia do cudziny poškodeného Michala Kováča mladšieho napriek tomu, že generálny prokurátor dostal správu s návrhom alebo s označením dôkazov, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou mohli viesť k odhaleniu páchateľov.

  Orgány prokuratúry nezasiahli proti prerušeniu vyšetrovania usmrtenia poškodeného Róberta Remiáša napriek tomu, že opäť predložené dôkazy jasne svedčili jednak o spojitosti tejto kauzy s kauzou odvlečenia Michala Kováča a poskytovali návrhy dôkazov, ktoré dávali odôvodnený predpoklad, že by mohli byť odhalení páchatelia.

  Orgány prokuratúry nedali podnet k vyšetreniu nahrávky telefonického rozhovoru medzi dnešným poslancom a bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby Ivanom Lexom a bývalým ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom, pričom nahrávka vyvolávala podozrenie, že sa pripravoval trestný čin smerujúci k falšovaniu dôkazov v trestnom konaní.

  Súčasný generálny prokurátor Dr. Michal Vaľo sa zúčastnil 4. októbra 1995 stretnutia s vtedajším vyšetrovateľom prípadu odvlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny Petrom Vačokom. Zhováral sa s ním spôsobom, ktorý objektívne bol spôsobilý ovplyvňovať vyšetrovanie prípadov.

  Prokuratúra sa nezaoberala prípadmi obchádzania zákona napríklad pri privatizácii Nafty Gbely, Bardejovských kúpeľov, piešťanských kúpeľov.

  Prokuratúra sa nezaoberala prípadmi, keď už po náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky o tom, že privatizácia formou priamych predajov tak, ako ich uskutočňoval Fond národného majetku, je protiústavná a napriek tomu aj po tomto rozhodnutí Ústavného súdu Fond národného majetku uskutočňoval také predaje, prokuratúra proti tomu nezasiahla.

  Prokuratúra nereagovala na informáciu - poznamenávam, že novinovú informáciu - bývalého prezidenta Fondu národného majetku Štefana Gavorníka v januári 1997, ktorý uviedol, že má vedomosti o zapojení politických špičiek do procesu privatizácie, čo je v rozpore s ústavným zákonom o zamedzení rozporov záujmov pri výkone funkcie ústavných činiteľov.

  Prokuratúra nereagovala na znižovanie vážnosti prezidenta v denníku Slovenská Republika, ktorý opakovane uverejňoval nepravdivé tvrdenia, že vtedajší prezident republiky Michal Kováč má bankové konto v Rakúsku, a to aj potom, keď vtedajší šéfredaktor Slovenskej Republiky o niečo neskôr doslova oznámil, že to číslo konta bolo nimi pozmenené, že vedeli, že uverejňujú takúto nepravdivú informáciu.

  Vážená Národná rada,

  podľa zákona je prokuratúra organizovaná monokraticky a za všetku jej činnosť alebo nečinnosť zodpovedá generálny prokurátor. Súčasný generálny prokurátor stratil spôsobilosť vykonávať túto funkciu, pretože zodpovedá za všetky uvedené porušenia zákona zo strany prokuratúry. Tieto porušenia zákona mali za následok porušenie ľudských práv a spôsobenie škody veľkého rozsahu. Vo svojom súhrne otriasli základmi právneho štátu, pričom právny štát je najvyššou zárukou dodržiavania ľudských práv a ochrany majetku občanov, organizácie štátu. Pri obnove záruk na dodržiavanie ľudských práv a pri navrátení aspoň časti majetku do vlastníctva štátu pripadá dôležitá úloha opäť prokuratúre. Túto úlohu nemožno úspešne splniť pri súčasnom vedení prokuratúry.

  Nedostatočná ochrana ľudských práv a nedostatočná ochrana majetku je spoluzavinená súčasnou konštrukciou zákona o prokuratúre, ktorý stavia generálneho prokurátora do postavenia, keď ho prakticky nemožno odvolať z funkcie. Takéto postavenie generálneho prokurátora v skutočnosti znefunkčnilo prokuratúru. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť postavenie generálneho prokurátora prijatím zákona. Meniace sa postavenie generálneho prokurátora je potrebné prijať urýchlene, ak sa má obnoviť ochrana ľudských práv a podniknúť účinné kroky na návrat majetku do vlastníctva štátu a jeho zákonných inštitúcií, ktorý bol protiprávne prevedený do súkromných rúk.

  Vážená Národná rada, z týchto dôvodov vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie o tomto zákone a navrhujem, aby ste toto skrátené legislatívne konanie schválili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Mám procedurálny návrh. Ďakujem.

  Pán predsedajúci, znovu ste porušili rokovací poriadok, pretože ste odmietli dať hlasovať o návrhu pána poslanca Brňáka, že sa netýka tejto schôdze. Prečítajte mi ustanovenie, ktoré by hovorilo, že procedurálny návrh sa má týkať konkrétnej schôdze. On sa totižto týkal vás ako predsedu a je vo vašej právomoci si od dnešnej vlády takéto rozhodnutie, ktoré nemá v dejinách ani sveta, ani tejto krajiny obdobu, aby ste ho nechali doručiť poslancom Národnej rady.

  Znovu vás upozorňujem, aby ste neporušovali rokovací poriadok, aby ste dali hlasovať o mojom návrhu už teraz. A žiadam, aby ste dali hlasovať o tom, aby rozhodnutie o udelení amnestie pánom predsedom vlády Dzurindom bolo doručené čo možno najkratšou cestou do parlamentu.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec, dobre viete, že podľa § 34 rokovacieho poriadku poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokovania veci, časového a vecného postupu rokovania Národnej rady s výnimkou hlasovania o veci samej. Tak hovorí rokovací poriadok. Ale aj napriek tomu, aby sme sa zbytočne pol hodiny nehádali, dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.

  Páni poslanci, prosím vás, prezentujme sa. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, aby rozhodnutie predsedu vlády bolo doručené poslancom Národnej rady.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 29 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh neprešiel.

  Prosím povereného poslanca Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec Mészáros.

 • Vážený pán predseda,

  vážení páni ministri,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. decembra 1998 vystúpil pri rokovaní o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

  Úvodom uvádzam, že predmetný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 74 z 3. decembra 1998. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky posúdil tento návrh na svojej desiatej schôdzi a prijal uznesenie číslo 22, s ktorým vás teraz oboznámim.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a

  a) súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;

  b) odporúča návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov schváliť.

  Ešte by som vás oboznámil s písmenom e), kde sa uvádza v zmysle § 52 ods. 5 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na základe požiadania poslancov Petra Brňáka, Ivana Gašparoviča a Jána Cupera ich stanovisko k tomuto uzneseniu, v zmysle ktorého menovaní nevyslovili súhlas s bodom a) a b) tohto uznesenia.

  Vážené dámy a páni, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky - a ako to vyplýva aj z dôvodov predloženého návrhu - zastáva názor, že predmetný návrh spĺňa všetky predpoklady, pretože sú ohrozené ľudské práva.

  Dovoľte mi, aby som v zmysle tohto uznesenia ako spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporučil Národnej rade, aby po rozprave o tomto návrhu súhlasila v súlade s § 89 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku so skráteným legislatívnym konaním o uvedenom vládnom návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto spravodajcu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Húska, pán poslanec Brňák, pán poslanec Husár, pán poslanec Hofbauer. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy o tomto bode programu.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Húska.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážení členovia vlády,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  chcel by som dôrazne vystúpiť proti tomu, aby sa využil mechanizmus, ktorý je momentálne k dispozícii v parlamente, na urýchlenie konania. Nie je vôbec dôležité, aby práve prokuratúra ako osobitný systém vo vnútri právneho systému Slovenska mala synchronizované časové úseky vymenovania s ostatnými orgánmi. A to práve preto, aby sa zabezpečil dobrý chod právneho systému. Myslím si, že niet dôvodu, okrem jedného tvrdého účelového dôvodu, proti ktorému keby sme boli my v minulosti použili takýto postup, návrh na zmenu periódy striedania generálneho prokurátora, tak by bol veľký ohlas z vašej strany, vrátane ohlasov smerom na európske inštitúcie. V nich by sa znova ukazovalo, aké "drsné", aké "nedemokratické" spôsoby chce využívať vtedajšia Mečiarova vláda. A teraz, koaličníci, robíte si to, ako chcete, robíte to práve takýmto cynickým spôsobom v návrhu ministra spravodlivosti tejto vlády.

  Je smutné, že vlastne k tomuto dochádza. A chcel by som povedať, že ak máte skutočne zmysel pre určitú rovnováhu, tak by ste nemali toto považovať za žiaden dôvod k urýchleniu rozhodnutia. Prax doterajšieho generálneho prokurátora v prepolitizovanom systéme na Slovensku bola práve taká, že sa snažil v tomto rozbúrenom mori udržovať rozumnú rovnováhu. Ja sám mu vyslovujem svoje uznanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Budaj.

 • Veľmi stručne. Ak by ste, páni, mali čisté ruky, po týchto obvineniach by ste sami mali volať po tom, aby nová vládna koalícia navrhla a parlamentná väčšina vykonala zmeny potrebné na to, aby prišiel nový prokurátor a aby potvrdil, že trestné činy, ktoré sa nevyšetrovali, naozaj sa vyšetrovať nemali. Ak by ste mali čisté ruky, neprotestovali by ste proti týmto krokom.

 • Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Chcel by som odpovedať pánu...

 • Pán poslanec Budaj, prosím vás, vystupuje pán poslanec Roman Kováč s faktickou poznámkou, nediskutujte.

  Pán poslanec Kováč, máte slovo.

 • Chcel by som pánu poslancovi Húskovi povedať, pretože nevidel dôvod, prečo je tu skrátené legislatívne konanie. Nuž, náš rokovací poriadok v § 89 hovorí, že jeden z dôvodov, prečo treba skrátiť takéto konanie, je porušovanie ľudských práv a slobôd. A som presvedčený, že nekonanie generálneho prokurátora, nekonanie prokuratúry v takých vážnych otázkach, ako je usmrtenie alebo vražda človeka, ako je porušovanie osobnej slobody, napríklad pozrime sa na prípad známeho banskobystrického triptychu, ale môžeme ich vymenovať celý rad, ak sa vtedy generálny prokurátor rozhodne, že nebude konať, tak v tom prípade treba povedať, že skutočne dochádza k porušovaniu ľudských práv. A neviem si predstaviť niečo vážnejšie na skrátené legislatívne konanie, ako je porušovanie ľudských práv.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci,

  chcem iba doplniť pána poslanca Húsku, že zabudol povedať, že - a to pán Kováč a potom niektorí iní poslanci menej informovaní o vyšetrovacích postupoch nevedia - pán prokurátor nezačína vyšetrovanie a že za to by azda bolo aj zo strany pána ministra spravodlivosti čestnejšie, ak by bol vymyslel nejaké iné vykonštruované postupy, ako tie, ktoré tu čítal, ktorými chce zakryť svoje praktiky, ktoré uskutočňoval ako opozičný politik s terajším ministrom vnútra. A preto my si nijaké - ani vlastné, ani cudzie - ruky umývať nemusíme. Ak by to tak bolo, tak istý pán, ktorý sa tu ozýva, by si ich musel umyť v kyseline.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Fedoročko.

 • Ďakujem.

  Pán prokurátor určite nezačína vyšetrovanie, ale dovtedy ste hľadali vyšetrovateľov, dokiaľ ste nenašli takých, ktorí dali návrh na to, aby vyšetrovanie bolo zastavené.

  Ďakujem.

 • Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážená Národná rada,

  chcel by som len krátkou replikou zareagovať na vystúpenie pána poslanca Budaja. Myslím si, že nie je potrebné mať iba čisté ruky, to priemerný človek máva minimálne ráno a večer, treba mať aj čistú myseľ a tá vám, pán kolega, skutočne chýba.

 • Pokiaľ ide o predložený návrh na skrátené legislatívne konanie, myslím si, že v tom nie je ani tak podstatná v tej rovine, o ktorej hovoríme teraz, samotná osoba generálneho prokurátora, i keď ona je aj podľa vyjadrenia pána ministra v ústavnoprávnom výbore dominantnou a ona vlastne odobruje aj ďalší postup priebehu rokovania o tomto návrhu zákona.

  Pán poslanec Húska, môj predrečník, reagoval akousi apokalyptickou víziou v súvislosti s rokovaním o tomto návrhu skráteného legislatívneho konania a vôbec o vecnosti tohto návrhu zákona. Myslím si, že táto apokalypsa vo vzťahu k tomuto návrhu nie je opodstatnená, pretože ak je pravdou to, čo som sa snažil, aby nám pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečil nejaké bližšie informácie od vlády Slovenskej republiky v súvislosti s dnes zrušenou amnestiou, tak myslím si, že tento návrh zákona v spojitosti s rozhodnutím zastupujúceho prezidenta pána Dzurindu, ak je teda pravdou, že bola zrušená amnestia ako individuálna milosť patriaca podľa ústavy prezidentovi Slovenskej republiky, je vlastne šuviks, celá táto záležitosť je šuviks proti tejto ďalšej záležitosti.

  Chcem povedať, že poslanci Hnutia za demokratické Slovensko počas rokovania v ústavnoprávnom výbore predniesli celý rad dôvodov, pre ktoré sa domnievame, že v tomto štádiu rokovania nie sú jednoducho splnené dôvody na skrátené legislatívne konanie. Myslíme si, že ani pán minister spravodlivosti a koniec koncov ani žiaden z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevystupuje v úlohe sudcu, nemá na to kompetencie a využíva vo svojej pôsobnosti celý rad takých inštrumentov, ktoré nie sú celkom blízke - jemne povedané - právnej argumentácii, ale viac argumentácii politickej.

  Chcem uviesť - a hovoril som o tom aj na pôde ústavnoprávneho výboru -, že ak by malo byť pravdou to, čo je uvádzané v návrhu ministra spravodlivosti ako dôvod na skrátené legislatívne konanie vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi pánovi Vaľovi, že existuje tu podľa súčasného právneho predpisu možnosť, aby všetky tieto záležitosti boli posúdené, ale nie novinármi, nie politikmi, nie ministrom spravodlivosti, ale orgánmi, ktorým to patrí do pôsobnosti, orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože jedine tie sú kompetentné tieto veci posúdiť.

  Iste neuniklo vašej pozornosti, že nielen prijatie "gumového" pravidla, "gumového" dôvodu na odvolanie generálneho prokurátora v zákone tak, ako sa snažíte a ako to predkladáte v tomto návrhu zákona, ale aj znenie § 47, myslím doterajšieho zákona o prokuratúre, umožňuje v prípadoch, ak generálny prokurátor bol právoplatne odsúdený za úmyselný alebo, podotýkam, aj za nedbanlivostný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho funkcie, je možné ho odvolať normálnou legálnou cestou. Vy negujete tento postup, ktorý zákon v tomto smere predpokladá, a rozhodli ste sa ísť oveľa ľahšou a pohodlnejšou cestou, cestou vystupovania ako sudcov na pôde parlamentu a určenie viny tým, kto nie je na to kompetentný.

  Myslím si, že v tomto smere nevytvárame dobrý precedens do budúcnosti a jednoducho takýto postup nemôžeme akceptovať. Nehovoriac už o tom, že vlastne ten dôvod, ktorý chcete zaviesť do zákona o prokuratúre ako gumový dôvod na politické odvolávanie akéhokoľvek generálneho prokurátora do budúcnosti, je krokom späť a je proti princípom právneho štátu, pretože robí funkciu generálneho prokurátora závislým od politickej moci a od politiky.

  Chcem vám povedať, že ak takto pôjdete a ak tento výpovedný dôvod ako univerzálny dôvod ostane v našom právnom poriadku, že skutočne zrejme sa nebudú rozpakovať ďalší ministri spravodlivosti - už to nemusí byť pán minister Čarnogurský, môže to byť niekto iný, alebo ďalší predseda vlády -, ktorí z tých istých dôvodov len preto, že si myslia, že niečo neurobil dobre, budú odvolávať generálneho prokurátora alebo iných funkcionárov.

  Je veľmi zle počuť z vašich úst, keď ste hovorili o tom, že vaším základným krédom je dodržiavanie princípov právneho štátu, keď by ste sa mali usilovať predovšetkým o to, aby bol či už rezort generálnej prokuratúry, alebo rezort súdnictva nezávislý, bol autonómny od akejkoľvek politickej moci. Ale vy sa snažíte podriadiť aj funkciu generálneho prokurátora práve politickej moci takým postupom, aký navrhujete v rámci tohto návrhu zákona.

  Na záver chcem dodať, že aj v tomto prípade, myslím si, nie sú naplnené dôvody v zmysle § 89 rokovacieho poriadku, kde je taxatívny výpočet dôvodov, pre ktoré je možné viesť skrátené legislatívne konanie. A myslím si, že slúži ku cti pánu ministrovi spravodlivosti Čarnogurskému, keď na pôde ústavnoprávneho výboru vlastne uviedol, že nejde tu o akési hľadanie práva alebo o posudzovanie celej tejto záležitosti v komplexe nejakých zmien v našom právnom poriadku, ale ide tu o konkrétnu a účelovú záležitosť, o osobu generálneho prokurátora Michala Vaľa. Myslím si, že viac k tomu nie je čo dodať.

  A úplne celkom na záver, myslím si, pán minister, že tento krok, ktorý robíte, z hľadiska perspektívy, z hľadiska budúcnosti je krokom späť v oblasti práva, v oblasti zákonodarstva.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Plne sa stotožňujem s názorom pána poslanca Brňáka, že nie sú splnené podmienky § 89 na skrátené legislatívne konanie. Ba čo viac, dochádza tu k absolútne rozporným krokom s právnym štátom. Vážení, prijímať sériu zákonov len preto, aby ste mohli robiť personálne zmeny, to je v právnom štáte popretie aj zásady postavenia generálneho prokurátora, ktorý vlastne tak ako ostatní prokurátori má byť bez politických vplyvov a politických chúťok a jeho odvolanie je dané jedine vtedy, keď spácha trestný čin úmyselný alebo z nedbanlivosti.

  Pán minister, všetko, čo ste uviedli, máte možnosť začať právnou cestou vyvodzovať zodpovednosť a aspoň preukázať, že nedbanlivostný trestný čin bol spáchaný. Navyše, čo tu bolo uvádzané, to uvádzajú len ľudia, ktorí nepoznajú Trestný poriadok. Predsa je jasne stanovené, kto má kompetenciu a kedy začať trestné konanie.

  Ak si niekto myslí, že je to generálny prokurátor, tak sa veľmi mýli, pretože podľa platného práva to tak nie je. A vy to, čo nie je, dávate za dôvod zmeny práva. To je už nie bezprávie, to nie je porušovanie právneho štátu, ale to je už úplne niečo iné a oveľa horšie. Preboha, spamätajte sa! Čo robíte z právneho poriadku Slovenskej republiky? A čo, aké situácie tu navádzate a praktiky? Nemyslite si, že ďalší politický subjekt, ktorý získa moc, potom toto všetko bude uplatňovať tak ako vy?

 • Faktická poznámka - pán poslanec Palko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán poslanec Brňák, súhlasím s vami v tom, že viac ako politici a novinári by sa mali vyšetrovaním trestných činov zaoberať orgány činné v trestnom konaní - prokuratúra a vyšetrovatelia ministerstva vnútra. Pán Brňák, ale toto ste mali verejne povedať pred tromi rokmi po tom, čo predseda HZDS v športovej hale na Pasienkoch na mítingu HZDS oznámil, že vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberali únosom slovenského občana do zahraničia, budú odstránení a budú nahradení chlapcami Stredoslovákmi. Vtedy boli odstránení právoplatní vyšetrovatelia, museli odísť z polície a spolu s nimi ďalší. Odišli skúsení vyšetrovatelia, ako sú Šimunič, Vačok, Šátek, Lamačka, Luzort a ďalší. Vtedy pred 3 rokmi ste však mlčali a mlčal aj generálny prokurátor, a preto nepatrí na svoje miesto.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Budaj.

 • Žiaľ, musím reagovať na urážlivú poznámku pána poslanca Brňáka. Nechávam to na divákov týchto vašich vystúpení, páni z HZDS. Možno každému, kto nesúhlasil s vaším spôsobom užívania moci, by ste chceli uprieť čistú myseľ, ale uisťujem vás, že ľudia majú zdravý rozum. Ten zákon, ktorým ste urobili prokurátora prakticky neodvolateľným, bol absolútne účelový. Aj prokurátor sa zodpovedá, zodpovedá sa princípom právneho štátu, na ktorom stojí naša ústava. O tom je toto rokovanie.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kalman.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

  Vážení kolegovia, kolegyne,

  pred mesiacom prevládala eufória, nádeje, že viedenský samit zoberie Slovenskú republiku do prvej skupiny, aby sa začala bezprostredne pripravovať na vstup do Európskej únie. Po dvoch týždňoch práce aj tohto parlamentu sa začalo hovoriť o tom, že to bude až nemecký samit na konci polovice budúceho roka. Včera ministri zahraničných vecí vyslovili jasnú požiadavku a predkladajú rokovaniu Európskej rady vo Viedni, ktoré bude budúci týždeň, že to bude až na budúci rok, resp. až za rok.

  Položil si niekto otázku, prečo je to tak? Položil si niekto otázku, keď ste nás celý čas podozrievali, že nechceme ísť do Európskej únie a že sa robia kroky, ktoré sú v rozpore s Európskou úniou? Dobre. Nech to tak je. Dávam vám za pravdu. Aj keď si to nemyslím. Nerobíte to isté? Chceme ísť do tej Európskej únie? Robíte všetko pre to, aby sme do tej Európskej únie išli? Myslím si, že tieto kroky, ktoré permanentne prebiehajú každým dňom v tomto parlamente, Slovenskú republiku odďaľujú.

  Opäť sa teda potvrdzujú slová, ktoré ste mali pred voľbami vo vzťahu k vtedajšej koalícii, že to boli slová plané, a opäť sa potvrdzujú slová, že vaše slová s vašimi činmi sú v rozpore. Neviete to robiť.

  Znova zdôrazňujem, nerobme veci, na základe ktorých nás Európska únia posudzuje ako nedemokratický štát, ako štát, nad ktorým sa uvažuje, zvažuje len preto, aký je politický vývoj.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem doplniť pána poslanca Brňáka, že zabudol povedať, že pán Vačok a Šimunič, ale aj pán prokurátor Barila neboli odvolaní preto, že boli priaznivcami Hnutia za demokratické Slovensko alebo že pán generálny prokurátor, nebodaj, zanedbával nejaké veci, boli odvolaní preto, že pán Šimunič aj pán Vačok si mýlili vyšetrovanie s nejakou inou činnosťou. Chodili do divadla, dobre známeho na celom Slovensku a príznačne nazývaného Stoka, svoje vyšetrovacie úkony dopredu avizovať a potom ich ešte aj komentovať. To sa zrejme asi pánovi Čarnogurskému vtedy hodilo, pretože bolo to v scenári. A, samozrejme, ak sa vláda chcela alebo orgány činné v trestnom konaní dopátrať nejakej pravdy, zrejme asi iná cesta nebola.

  Mohol by som rozprávať o ďalších pánoch prokurátoroch, ale nebudem, pretože mám zároveň jeden procedurálny návrh. Pán predsedajúci, keďže dlho som si kládol otázku, kto je, lebo svojho času som tu povedal, že ide o kontrarevolúciu, kto je fušer tejto kontrarevolúcie, dnes ma pán minister spravodlivosti presvedčil, že predsa nie Budaj, ani Palko, ale on je ten fušer slovenskej kontrarevolúcie. Takže dávam návrh, ak už vzniesol nový fušer slovenskej revolúcie také ťažké obvinenia na hlavu pána generálneho prokurátora, sedí tu, bude čestné a spravodlivé a v súlade s princípmi právneho štátu, pán predsedajúci, ak mu dáte právo vystúpiť, aby aj on ľudsky mal právo sa obhájiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Ošváth.

  Ak požiada pán generálny prokurátor o slovo v súlade s § 28 rokovacieho poriadku, dám o tom bez rozpravy hlasovať. Ak snemovňa odhlasuje, pán generálny prokurátor môže vystúpiť v rozprave.

  Takže nech sa páči, pán poslanec Ošváth.

 • Vážený pán predseda,

  vážení páni ministri,

  dámy a páni,

  poslankyne, poslanci,

  rád by som uviedol jednu skutočnosť, ktorá nezodpovedá právnej čistote uplatňovania práva zo strany generálneho prokurátora. Podľa zákona číslo 370/1997, ktorý platí od 1. 1. tohto roku, vo vojenskej činnej službe môžu byť vymenovaní do hodnosti generála len tí občania, ktorí vykonávajú vojenskú činnú službu. Pán generálny prokurátor Vaľo prijal hodnosť generálmajora od premiéra zastupujúceho prezidenta napriek tomu, že túto vojenskú činnú službu nevykonáva. Ak mal usilovať o zachovanie právnej čistoty v tomto smere, mal túto hodnosť generálmajora odmietnuť, pretože mu bola udelená v rozpore so zákonom.

 • Ďakujem.

  Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Husár.

 • Vážený pán predseda,

  vážení páni ministri,

  vážený pán generálny prokurátor,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  priznám sa hneď v úvode, že som trochu rozrušený, pretože, ako hovorí staré príslovie, čoho je veľa, toho je dosť.

  Pán minister vystúpil veľmi vecne. Veľmi vecne, myslím si, že až priveľmi vecne. A nechcem a ani nebudem sa zaoberať touto stránkou jeho vystúpenia, pretože na to je naozaj kompetentný odpovedať jediný človek, ktorý tu sedí, a to je pán generálny prokurátor. Dúfam, že keď sa bude, a ak požiada o slovo, o tomto návrhu hlasovať, preukážeme toľko zmyslu pre fair play a demokraciu, že mu vystúpiť umožníme.

  Chcem sa však, prosím vás pekne, opýtať, pretože z tej či onej strany to tu už zaznelo. Ak sa novému generálnemu prokurátorovi - a hneď sa opravujem, nie jemu, ale všetkým tým, ktorí sú za túto oblasť funkcie štátu zodpovední - nepodarí v blízkej budúcnosti objasniť, nedajboh, výbuch môjho auta, nedajboh, výbuch auta aktívneho kolegu Cupera, ak sa nepodarí objasniť ďalšie prípady závažnej kriminality, ktorá na Slovensku naďalej funguje, pretože kriminálne živly ako keby si ani nevšimli, že už je ministrom pán Pittner, a výbuchy, vraždy pokračujú a pokračujú dennodenne.

  Čo urobíme? Opäť sa tu niekto nájde, kto povie, že generálny prokurátor neplnil a prokuratúra ako celok neplnila svoju funkciu, lebo sa nepodarilo objasniť a nepodarilo sa usvedčiť a potrestať? A prídeme s návrhom na skrátenie funkčného obdobia na tri roky, prípadne na dva?

  Vážení, ale podstata veci spočíva v niečom inom. Rozprávame o tom, či skrátené legislatívne konanie, alebo nie. Opýtam sa inak. Existuje, pán minister, teraz jeden dôkaz, že by generálny prokurátor negoval svojou činnosťou, brzdil a hamoval akékoľvek podnety, ktoré zo všetkých tých dôvodov, ktoré ste uviedli, v súčasnosti boli na prokuratúru podané? Existuje reálna alebo aj politická obava, že by v štruktúre prokuratúry krajské, okresné, či dnes tieto nezávislé prokuratúry si osvojovali protiprávne pokyny pána generálneho prokurátora?

  My hovoríme aj v skrátenom legislatívnom konaní o tom, ako môžu byť do budúcnosti alebo v súčasnosti ohrozené aj práva a slobody občanov a aká následná škoda z určitého konania môže vzniknúť. Čo som dosiaľ počul, to boli len vymenované hriechy, údajné hriechy generálneho prokurátora. Údajné hriechy, za ktoré má byť potrestaný. Ak by boli pravdou, bolo to správne, že boli vymenované, lebo tak sa to má robiť. Aj v škole, aby výchovný efekt bol dosiahnutý, žiak najprv musí vedieť, za čo bol potrestaný.

  Keď však už staviam celú túto kauzu do takejto polohy, potom, vážené kolegyne a kolegovia, dúfam, že tak ako to býva v škole zvykom, na čo som apeloval na samom začiatku, aj tu tomu "žiakovi" bude daná možnosť, aby učiteľovi podal vysvetlenie. Je však veľmi zarážajúce, je veľmi zarážajúce, ak len z tohto dôvodu, z dôvodu represie za údajné hriechy, tak ako tu už bolo uvedené, hriechy nepreukázané. Pretože ja sa pripájam, vážení priatelia, k vašim želaniam, a veľmi úprimne, verte mi to, že aj ja by som veľmi rád vedel, kto zavraždil Remiáša, že aj ja by som veľmi rád vedel, aká nadácia spravodlivých Kováča mladšieho "odšibovala" niekde do Rakúska. A takých, ako som ja, nie je na tejto pravej strane málo, myslím si, že skoro všetci do jedného.

  Ale, prosím pekne, ak budeme postupovať týmto spôsobom, čo ja osobne skutočne by som bol veľmi a veľmi nerád, pretože viem priznať aj vlastné, aj spoločné chyby, potom naozaj nezačnime podlamovať tie zvyšky, alebo základy právneho štátu a základné princípy právneho štátu tým, že sa účelovými novelami dotýkame toho, čo v tomto systéme konečne musíme dostať na určitý piedestál, a to je, dámy a páni, neustále, neustále.

  Trochu škodoradostne sa smejem z odchádzajúcej vlády, pretože ona predchádzajúcej zobrala autá a akési to odstupné, teraz ju to postihlo. Ale nesmejem sa už z mnohých ďalších vecí, ako je neúcta voči všetkým odchádzajúcim a často neúcta veľmi neodôvodnená, pretože týmto negujeme nielen človeka, ale sústavne a opakovane aj funkciu, ktorú tento človek prezentuje.

  Bohužiaľ, v tejto spoločnosti sa týmto spôsobom už úplne stratili kritériá na to, čo to vôbec morálka je, pretože vzájomným úsilím už nemáme v tejto republike jedinú osobnosť, od ktorej by sme mohli odvíjať kritériá pre občanov, pre celú pospolitosť, čo je to morálka, čo je to etika, čo je to čestnosť.

  Vážení, prosím ešte raz zvážte - a keď nie všetko, aspoň tú prosbu, ktorú som adresoval -, až požiada pán generálny prokurátor o slovo, a nie sme dohodnutí, umožnite mu to.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Langoš.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Bývalému pánu štátnemu tajomníkovi na ministerstve privatizácie spomeniem len jeden naliehavý dôvod. Keď sa vláda, Mečiarova vláda rozhodla emitovať dlhopisy, aby umorila dlh spôsobený výstavbou diaľnic, a keď ministerstvo financií poverilo Slovenskú sporiteľňu emitovaním alebo predajom týchto štátnych dlhopisov bez evidovania totožnosti klientov, upozornil som generálneho prokurátora a požiadal som ho, aby upozornil Slovenskú sporiteľňu, že koná protizákonne, že je povinná evidovať identitu klientov, aby polícia mohla prípadne určiť zdroj špinavých peňazí. Pretože toto bol ideálny spôsob, ako preprať špinavé peniaze, peniaze, ktoré drogoví díleri denne vyberajú na uliciach Bratislavy od umierajúcich mladých ľudí. Generálny prokurátor mi na to povedal, že jeho to v podstate nezaujíma.

  Ďalší dôvod je rozkrádanie štátneho majetku, ktorý ste vy nazvali privatizáciou. Dnes, po voľbách, my sme sľubovali občanom a voličom, že urobíme poriadok v tejto privatizácii. Právny spôsob je súdne napadnúť jednotlivé privatizačné rozhodnutia, kde na strane štátu štát zastupuje prokurátor. Generálny prokurátor, ktorý mlčky prizeral štyri roky na toto rozkrádanie štátneho majetku, nemôže zastupovať štát pri týchto súdnych napadnutiach.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kováč.

 • Počas posledných štyroch rokov sme viackrát počuli šokujúcu správu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu pána Balejíka o stave zákonnosti tak, ako ho preveroval Najvyšší kontrolný úrad. Riadne správy, ktoré prednášal každý rok, ale aj správy mimoriadne, napríklad kauza obilie. Nechápem, prečo sme štyrikrát nepočuli rovnako šokujúcu správu od generálneho prokurátora, aby nám oznámil, ako tieto kauzy boli vyšetrené, kto bol potrestaný, aké dôvody boli voči takémuto konaniu vyvodené.

  Myslím si, že ak sa na Slovensku zverejní nález kontrolných orgánov a ten, kto pácha takúto trestnú činnosť, nezistí, že môže dôjsť k potrestaniu, tak to provokuje ďalšie rozširovanie trestnej činnosti. Tak sa na Slovensku usadzoval klientelizmus, tak sa na Slovensku usadzovala korupcia, tak sa usadzovalo porušovanie zákonov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je potrebné, aby Národná rada mala v rukách kontrolný mechanizmus a mala možnosť odvolať človeka z funkcie, ak nekoná v situáciách, keď mu to zákon ukladá.

  Myslím si, že práve predchádzajúci zákon svojou skladbou, keď nedovolil de facto odvolať generálneho prokurátora, urobil chybu. Dnes bude pod kontrolou Národnej rady. Myslím si, že to je dobre, pretože bude pod kontrolou občanov.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Chcela by som doplniť pána poslanca Husára, že nebolo treba hovoriť o dlhopisoch tak, ako sa to tu požadovalo, pretože podľa platného práva, zákona, ktorý upravuje otázky prania špinavých peňazí - inak si dovolím podotknúť, že tento zákon, je to písomne, môžem dokumentovať, bol hodnotený Radou Európy ako jeden veľmi dobrý zákon, progresívny v asociovaných štátoch -, podľa tohto zákona príslušné orgány, ktoré tieto dlhopisy predávali, mali možnosť žiadať preukázanie pôvodu peňazí tam, kde prišli k podozreniu alebo išlo o väčšiu sumu.

  Prosím vás pekne, dať generálnu klauzulu, že každý, kto si aj za 50 tisíc kupoval dlhopis, musí preukázať pôvod peňazí, by bolo absolútne asymetrické. Preto poďme potom na preukazovanie pôvodu peňazí, keď niekto kupuje motorové vozidlo za tristo, päťsto, tisíc a viac. Áno, to sú veci, tam, kde bolo podozrenie, bolo možné žiadať preukázanie pôvodu peňazí v zmysle platného práva aj bez akejkoľvek evidencie klienta. Príslušné orgány mali právny podklad to robiť.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Hudec.

 • Chcem doplniť pána poslanca Husára iba jednou poznámkou. Komu patria dnes politicky, alebo komu budú patriť v budúcnosti, v krátkej budúcnosti a politicky, všetky ústredné orgány štátnej správy, teda nie rezorty, ale ústredné orgány štátnej správy, ktoré riadia orgány činné v trestnom konaní? Nie je to náhodou účelové?

  Keď sa hovorí o volebnom období nejakej funkcie, tak sa vždy hľadá podľa hesla: "Kto chce psa biť, palicu si nájde." Chcem upozorniť nás všetkých, že ide o účelovú vec, účelovú aktivitu, ktorá má zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní nerušene mohli konať tak, aby boli nástrojom politických čistiek s nedozernými následkami pre budúcnosť Slovenska.

 • Pani poslankyňa Tóthová - faktická poznámka.

 • Z nedostatku času si dovolím doplniť moje predchádzajúce vystúpenie a nadviazať na pána poslanca Husára a stotožniť sa s ním, že nie je správne, aby boli také "gumové" dôvody na odvolanie.

  Vážení, takouto úpravou spravíte generálneho prokurátora politicky závislého, ktorého vy môžete s 93-člennou poslaneckou väčšinou vlastne mať v rukách, pretože keď sa vám nebude ľúbiť, že pôjde do vecí, ktoré bude vaša vláda, vami zastávaní funkcionári robiť v rozpore so zákonmi, tak vy ho môžete vlastne držať v politickom prese, a preto zákon, ako aj zákony v iných krajinách špecifikujú prípady odvolania generálneho prokurátora, aby mal istotu, že keď pôjde proti vládnej moci, že tá ho svojou parlamentnou väčšinou hravo nemôže odvolať. Preto si myslím, že prípady trestnej činnosti, ako i porušenia ustanovení trestného práva, čo i z nedbanlivosti, sú náležitou úpravou zodpovednosti generálneho prokurátora.

  A ešte chcem uviesť jedno. V právnom štáte platí princíp prezumpcie neviny. Všetko, čo ste tu hovorili, nič ste generálnemu prokurátorovi dodnes nedokázali. Prosím vás pekne, dokážte aspoň jednu vec a potom aj ja budem hlasovať za jeho odvolanie, poprípade za takú úpravu, aby tento post nevykonával. Ale dokážte a rešpektujte princíp.

 • Ďakujem.

  Do rozpravy sa prihlásil pán minister Černák.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda parlamentu,

  vážený pán minister,

  vážená snemovňa,

  už som raz povedal a znovu opakujem, že keď teraz sedím na tomto mieste a počúvam rozpravu, strašne mi to pripomína rozpravu pred štyrmi rokmi, a nie je problém zobrať si stenografický záznam a prečítať si, čo vtedy hovorila opozícia, ako argumentovala opozícia a aká bola odpoveď vládnej koalície.

  Dovoľte mi pripomenúť, že som pamätníkom, ktorý pamätá diskusiu okolo generálneho prokurátora v roku 1992. Vtedy prišiel náš koaličný partner s návrhom na odvolanie generálneho prokurátora Bacha a už vtedy sa spomínalo meno súčasného generálneho prokurátora pána Vaľa. Vtedy bolo v poslaneckom klube relatívne demokraticky rozhodnuté, že sa vypočuje pán Bacho, ak urobil chyby, ak nebude vedieť zodpovedať, bude poslanecký klub hlasovať za jeho odvolanie v tajnom hlasovaní. V tajnom hlasovaní v roku 1992 klub rozhodol, že nebude odvolávať generálneho prokurátora. Prešiel rok 1993, rok 1994 a znovu pri nástupe vtedajšej vládnej koalície sa otvorila táto diskusia.

  Hovorím to preto, že pri vecných výhradách, ktoré mal pán minister spravodlivosti, chcem podčiarknuť, že nominácia tohto pána generálneho prokurátora bola vyslovene politická. Bola politická. Potom následne bol prijatý zákon, ktorý ho zabetónoval vo funkcii. A ak chcete tie slová, o ktorých spoločne hovoríme, o nepolitickej nominácii, je potrebné hľadať riešenia. Riešením je zákon o štátnej správe.

  Pán poslanec Kalman hovoril o Európskej únii. Rokoval som s Radou ministrov, diskutovali sme o tom, čo od nás Európska únia očakáva. Očakáva rýchle prijatie troch právnych noriem: zákon o regulácii prirodzených monopolov, zákon o štátnej správe a zákon o technickom posudzovaní výrobkov a zodpovednosti výrobcu za škody, ktoré vzniknú uvedením na trh. Takže bude priestor a dajme si spoločný záväzok, opozícia, koalícia, a pri zákone o štátnej definitíve nech sú taxatívne vymenované funkcie, ktoré sú politické, a bez odvolávania, bez nejakých škandálov sa tí, ktorí padajú pod tento okruh funkcií, zmenia, ak sa zmenia voľby, a tí, ktorí sú apolitickí, a generálny prokurátor by mal medzi nich patriť, tak tí ostanú vo svojich funkciách. Ale musí to byť apolitická nominácia.

  Tento súčasný pán generálny prokurátor bol politicky nominovaný. Neosvojujem si právo, nemám dostatok informácií, nie je to moja kompetencia, aby som hodnotil jeho pôsobenie. To urobil pán Čarnogurský. Len ako pamätník som si dovolil vecne pripomenúť časový sled, že súčasný pán generálny prokurátor bol do svojej funkcie politicky delegovaný a politicky nominovaný. Takže ak myslíte vážne, o čom hovoríte, mali by ste vlastne podporiť odblokovanie tejto politickej nominácie.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Mrzí ma, pán predseda, že znovu musím vystupovať, ale ide o obhajobu cti jedného človeka, ktorého si veľmi vážim za jeho odborné schopnosti, a rozhodne nebol politickou nomináciou. Pán Černák, ako kresťan, katolík aspoň v adventný čas by ste nemuseli cigániť, a tým by ste dali zadosť tomu, aby ste nevystupovali v tom lukratívnom čase.

  Ja som bol jedným z kandidátov, bol by som býval politickou nomináciou, lebo som bol členom hnutia od roku 1992 a, samozrejme, aj poslancom za Hnutie za demokratické Slovensko. Pán Vaľo bol, chvalabohu, odborník a aj je odborníkom.

  To, že pán Čarnogurský chce z toho urobiť politickú funkciu a dosadiť tam poslušného človeka pre neho, aby mohol obhájiť niektoré neobhájiteľné kauzy, to je jeho problém.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kačic.

 • Vážený pán predseda,

  mrzí má, že pána generálneho prokurátora obviňujú z toho, že boli odvolaní niektorí vyšetrovatelia určitých káuz, ktoré spomínal pán poslanec Palko. Títo vyšetrovatelia, čo je nezvyklé, v priebehu vyšetrovania svojvoľne usporadúvali tlačovky, kde verejnosť informovali s politickými stanoviskami, ktoré sa veľmi podobali na stanoviská vtedajšieho poslanca pána Pittnera, dnešného ministra vnútra.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kalman.

 • Ďakujem.

  Pán minister Černák,

  kvitujem a oceňujem, že poznáte a ovládate, ktoré právne predpisy je nutné v najbližšom období Slovenskej republiky prijať, aby sme sa približovali v oblasti legislatívy tak, ako sme sa zaviazali na základe Partnerstva pre vstup do nášho národného programu na prijatie acquis communautaire. Ale nemal som na mysli len právne normy. Vôbec som nemal na mysli právne normy, keď som hovoril v mojom prvom vstupe, mal som na mysli politickú klímu a politický vývoj. Toto charakterizuje a signalizuje tieto skutočnosti, teda tú oblasť, ktorá po ekonomických kritériách bola najviac pod drobnohľadom Európskej únie - verím, že našich budúcich partnerov -, na základe ktorých sme sa určitým spôsobom nedostali do tej prvej skupiny.

  Takže ja som nemal na mysli jednotlivé právne normy, jednotlivú legislatívu, plán legislatívy, mal som na mysli vyložene politickú klímu a politické prístupy k riešeniu súčasných politických problémov, k riešeniu súčasných a budúcich, resp. nastávajúcich politických kritérií a politických postupov.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcel by som zareagovať na pána ministra Černáka, ktorý tu povedal jednu vetu, že pán prokurátor Vaľo bol zvolený politicky, to znamená, že bol zvolený politickou väčšinou.

  Mám otázku: Akým spôsobom bude zvolený nový generálny prokurátor?

 • Faktická poznámka - pán poslanec Husár.

 • Domnievam sa, že by sme mali obojstranne akceptovať to, čo povedal pán minister Černák. Povedal zrozumiteľne, že považuje nomináciu na taký post, aký je generálny prokurátor, za politickú záležitosť. Určite sme to ochotní akceptovať, lebo v politike už chvíľku pôsobíme. Ale domnievam sa, že by sme si mohli odpustiť tie "kýble" špiny, ktoré sa kvôli tomuto majú vyliať na hlavu generálneho prokurátora. Tak ako to bolo podané, je to akceptovateľné, lebo je to krutá a tvrdá politika.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Lexa.

 • Pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  to, čo povedal pán minister Černák, je farizejstvo. Veď predsa, pán minister, ty dobre vieš, je už dohodnutý nový generálny prokurátor, je dohodnutý prvý námestník generálneho prokurátora. Nový generálny prokurátor sa volá pán Milan Hanzel, to si tu treba povedať. A prvý námestník generálneho prokurátora je Martin Lauko. Jedného nominuje Strana demokratickej ľavice, bol bývalý minister, bol bývalý kandidát na poslanca, to znamená, politický funkcionár. Čo sa týka prvého námestníka, je rovnako, je to generálny prokurátor bývalej ČSFR, ktorý bol takisto za Kresťanskodemokratické hnutie. To znamená, hovoriť o tom v súvislosti tak, ako si, pán minister Černák, hovoril, že teda ideme a že vaším záujmom je realizovať nepolitickú funkciu generálneho prokurátora, veď už dnes sú dohodnuté osoby. To znamená, jednoducho toto neplatí a je to zavádzanie.

  Celý tento cirkus je realizovaný kvôli jednej veci. Chcete mať generálnu prokuratúru, chcete mať politickú generálnu prokuratúru, chcete realizovať politické kauzy, v poriadku. Chcete kriminalizovať dnešnú opozíciu, tam za privatizáciu, tam za neviem čo, tam za neviem čo, povedzme podľa toho zoznamu, pán minister Čarnogurský povedal, to je celým cieľom. Vnášate kriminalizáciu do politiky, chcete kriminalizovať politických oponentov. V poriadku.

  A teraz si položte otázku, vážení. Čo bude za polroka, čo bude za rok, čo bude pri páde vašej vlády, čo bude po zmene pomerov? Akým spôsobom sa bude vyvíjať demokracia a právny štát v tomto štáte? A tam je tá podstata otázky, ktorá v tomto smere je. Počas éry, ktorá bola, nebola kriminalizácia politických oponentov, ani jedného, žiaden z politikov nebol ani zavretý, ani postihovaný atď., aj keď dôvodov na to, takých, ktoré tu vymenoval pán minister spravodlivosti, bolo neúrekom.

  Položte si otázku, ako skončí táto republika za dva roky, za štyri roky a v ďalšom časovom období. V tom je totiž podstata.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Chcela by som položiť pánovi ministrovi Černákovi otázku, čo myslel pod tým politickým zvolením. Pán generálny prokurátor, tak ako každý generálny prokurátor, bol volený v parlamente a v parlamente hlasuje prevažne väčšina parlamentu. Ak myslel, že vtedajšia vládna koalícia zvolila pána generálneho prokurátora, kladiem mu otázku, kto zvolí nového generálneho prokurátora. No predsa opätovne parlamentná väčšina a predovšetkým ho budú voliť členovia terajšej vládnej koalície. Čiže podľa kritérií pána ministra Černáka sa môžeme tešiť na nového politického generálneho prokurátora, lebo bude tým istým spôsobom volený ako predchádzajúci.

  A navyše, pán minister Černák, po prvé, nejde o zákon o štátnej správe, ale ide o zákon o pracovníkoch štátnej správy, o štátnej službe. Ďalej, žiadne legislatívne podmienky na prijatie tu nie sú prekážkou, pretože viackrát bolo povedané, že naša legislatíva, aproximácia práva spĺňa podmienky na vstup do Európskej únie. Dovolím si citovať posledné vystúpenie predsedu rakúskeho parlamentu pána Fischera a ďalších. A položte si otázku: Prečo neprichádza taká ústretovosť na konštatovanie dosiahnutia demokracie na Slovensku, ako ste očakávali? Prečo asi? Prečo sa opätovne oddeľuje...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Pán poslanec Weiss, nech sa páči.

 • Pán minister Černák zabudol vo svojom príspevku na jednu veľmi dôležitú vec. Všade v Európe sa prísne rozlišuje medzi politickými procesmi a odsúdením politikov za to, že podľahli korupcii alebo že sa podieľali na hospodárskej kriminalite. Myslím si, že aj u nás by sme tieto pojmy politický proces a odsúdenie politika, ktorý zneužil svoju moc na vlastné obohacovanie, mali veľmi dobre rozlišovať.

 • O možnosť vystúpiť v rozprave požiadal pán generálny prokurátor.

  V súlade s § 28 ods. 2 rokovacieho poriadku dávam bez rozpravy hlasovať o možnosti vystúpiť generálnemu prokurátorovi v rozprave.

  Prosím vás, prezentujme sa, budeme hlasovať o tom, či pán generálny prokurátor môže vystúpiť v rozprave.

  Prezentujme sa, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, do rozpravy je prihlásený pán generálny prokurátor a ešte pán poslanec Hofbauer.

  Pretože sú 2 minúty pred 19.00 hodinou, odporúčam, aby sme dnešnú schôdzu prerušili a budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine vystúpením pána generálneho prokurátora ako prvým a potom pánom poslancom Hofbauerom.

  Ďakujem. Pokračujeme zajtra o 9.00 hodine.

  Dovidenia.