• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Prezentovalo sa 87 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som na našom rokovaní privítal predstaviteľov Európskeho parlamentu, a to pána Jana Marinusa Wiersmu, spravodajcu Zahraničného výboru Európskeho parlamentu o Slovenskej republike (potlesk), a pána Roya Perryho, podpredsedu európskej časti Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky (potlesk).

  Vitajte, priatelia, a zaujmite svoje miesta.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi ma písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Cagala, pán poslanec Topoli, pani poslankyňa Belohorská, pán poslanec Osuský, pán poslanec Palko, pán poslanec Mészáros, pán poslanec Fico a pani poslankyňa Kadlečíková.

  Na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Pavol Kačic a Marián Antecký. Náhradníkmi budú poslanci Ján Cuper a Jaroslav Slaný.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 6. schôdze, ako ho máte uvedený v pozvánke.

  Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 6. schôdze Národnej rady.

  Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Má niekto návrhy na zmenu alebo doplnenie programu?

  Nie je to tak.

  Dávam hlasovať o programe 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 107 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme program 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Pán poslanec Kalman, máte procedurálny návrh? Ste na svetelnej tabuli. Je to omyl? Prosím technikov, aby to stiahli.

  Pristúpime k prerokovaniu

  návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorý ste dostali ako tlač 77.

  Prosím predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Petra Weissa, aby návrh výborov uviedol.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážení členovia vlády,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  ctení hostia,

  som rád, že môžem uviesť návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Návrh tohto vyhlásenia bol po malých úpravách v oboch výboroch prijatý tak hlasmi poslancov vládnucich strán - SDK, SDĽ, SMK a SOP, ako aj opozičného Hnutia za demokratické Slovensko. Všetci členovia spomínaných dvoch výborov a ich prostredníctvom aj poslanecké kluby v tomto parlamente mali možnosť dať k predloženému návrhu vyhlásenia svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy.

  Pri koncipovaní návrhu tohto vyhlásenia sme vychádzali z toho, že sú aj také dlhodobé politické ciele, vyplývajúce zo základných národno-štátnych alebo štátno-politických cieľov Slovenskej republiky, jej základných záujmov, v ktorých je možná zhoda aj napriek všetkým rozdielom medzi koalíciou a opozíciou, aj napriek istej polarizácii názorov na niektoré významné politické otázky. Bolo by prísľubom do budúcnosti, ak by sme si takýto postoj, ktorý sa prejavil na rokovaní zahraničného výboru a výboru pre európsku integráciu, dokázali zachovať, lebo cesta integrácie nie je ani ľahká a nebude ani krátka a treba ju prejsť bez ohľadu na to, aký je a bude pomer síl v tomto parlamente.

  Predložený návrh vyhlásenia máme na stole v symbolickom čase - deň pred prerokovaním správy o Slovensku, ktorú pripravil na balkóne sediaci pán Jan Marinus Wiersma v Európskom parlamente. Spolu s mojím kolegom, predsedom výboru pre európsku integráciu, pánom Šebejom sme mohli byť nedávno v Štrasburgu svedkami hlasovania Zahraničného výboru Európskeho parlamentu o tejto správe, ktorá bola prijatá jednomyseľne. Je teda veľká šanca, že správa pána Wiersmu dostane podporu pozajtra aj v Európskom parlamente.

  Hovorím o tom preto, že práve Jan Marinus Wiersma presadzuje také uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré vyzýva Európsku radu, aby prijala flexibilný, teda pružný prístup k znovuposúdeniu žiadosti Slovenska, a požiadala komisiu, aby znovu posúdila situáciu na Slovensku tak, aby rozhodnutie o začiatku rokovaní bolo prijaté pred koncom predsedníctva Spolkovej republiky Nemecko v Európskej únii. Teda pán Wiersma presadzuje vlastne takmer presne to, čo je obsiahnuté v bode E návrhu na vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý máte, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pred sebou.

  Aj preto si myslím, že sa patrí pánovi Wiersmovi za tento prístup poďakovať.

 • Pri tomto bode programu sú prítomní, aspoň symbolicky, dvaja poslanci Európskeho parlamentu, ktorých už privítal pán predseda Národnej rady. Sú to ľudia, ktorí majú úprimný záujem, aby sa aj so Slovenskou republikou čo najskôr začali priame rozhovory o vstupe do Európskej únie. Som presvedčený, že Slovenská republika svojím hospodárskym potenciálom, kultúrnou a civilizačnou úrovňou má všetky predpoklady zvládnuť nároky integrácie aspoň tak úspešne a aj v rovnakom historickom čase ako naši susedia - Česká republika, Maďarská republika a Poľská republika -, s ktorými tvoríme prirodzené geopolitické, hospodárske aj kultúrno-civilizačné prostredie. Verím, že ako potvrdenie našej politickej vôle vyrovnať sa s výzvami integrácie a potvrdiť kvality a sebadôveru ani nie šesť rokov samostatnej Slovenskej republiky schválime predložený návrh vyhlásenia. Očakáva to od nás veľká väčšina občanov Slovenskej republiky, najmä mladí ľudia, ktorí potrebujú jasnú perspektívu do nadchádzajúceho tretieho tisícročia.

  Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že podporíte návrh vyhlásenia.

 • Ďakujem pánu poslancovi Weissovi a prosím ho, aby zaujal určené miesto a aby si zaznamenával prípadné návrhy do vyhlásenia.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa prihlásil jediný poslanec, pán poslanec Kalman.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán predseda vlády,

  vážení členovia vlády,

  milí hostia,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vyjadril úprimnú radosť z toho, že tento parlament už po niekoľkýkrát, ak preberáme alebo vychádzame z toho, že je tu zachovaná určitá kontinuita, sa prihlásil k európskej integrácii, prihlásil sa k tomu, aby Slovenská republika bola súčasťou Európskej únie.

  Vyhlásenie Národnej rady, ktoré dnes máme predložené a ktoré verím, že všetci podporíme, a tým preukážeme aj Európskemu parlamentu aj ďalším štruktúram v rámci Európskej únie náš ďalší krok a z tohto pohľadu bude podporený, verím, chápeme ako pokračovanie doterajšej politiky vlád Slovenskej republiky v integračnom procese. Chápeme ho aj z tohto pohľadu, že dáva ďalší námet na zjednotenie všetkých politických síl a všetkých subjektov, aby sme kritériá, ktoré prijala predchádzajúca vláda v národnom programe a ktoré platia, ktoré vychádzajú z Partnerstva pre vstup, aby tak, ako boli schválené, aj boli plnené.

  Dovoľte mi však, aby som sa predsa len vyjadril k niektorým zneniam, alebo k zneniu navrhovaného vyhlásenia. Možnože teraz budú kolegovia oponovať, že to prešlo jednotlivými výbormi, ja som sa na rokovaní vo výbore nezúčastnil, napriek tomu si dovolím spraviť dve poznámky.

  Treba sa skutočne zamyslieť, či členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je životným záujmom, tak ako je tam napísané. Ja si myslím, že životným záujmom všetkých našich občanov je predovšetkým dôstojný život, šťastný život, pokojný, zdravý a že smerovanie, resp. Európska únia by mala byť nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. Ale môžeme sa o tomto sporiť, môže to byť otázka slovíčok. Netvrdím alebo nepožadujem jednoznačne túto otázku zmeniť alebo toto slovo zmeniť. Skôr ma zaráža, a to by azda bolo treba vysvetliť, aby aj história, ale aj my všetci, čo tu sedíme, aj naši občania, jasne vedeli, čo sa myslí predovšetkým pod pojmom "súčasné smerovanie politického vývoja Slovenskej republiky vytvára predpoklady na jej zaradenie do prvej skupiny uchádzačov o členstvo v Európskej únii a začatie rozhovorov o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 1999".

  Chápeme to ako súčasné vedenie alebo súčasnú vládu po parlamentných voľbách? V takomto prípade si potom asi odporuje odsek b) v článku 3, pretože v článku 3 sa jednoznačne prihlasujeme k doteraz dobre vykonanej práci, k splneniu úloh. Som rád, že to tam je, pretože aj dnes v parlamente zaznelo z úst niektorých poslancov, že sme v oblasti európskej integrácie v predchádzajúcom období nič neurobili. Čo teda skutočne nie je pravda.

  Alebo akým spôsobom máme chápať to súčasné? Platí to len pre súčasnú koalíciu, a nie pre súčasnú opozíciu alebo opačne? Alebo ako? Z tohto pohľadu skutočne nie je jasná táto otázka a myslím si, že by to malo byť preformulované. Navrhujem, aby slovo "súčasné" bolo vynechané a odsek 2 znel tak bez neho.

  Podobne mám pripomienku, vážené dámy, vážení páni, opäť k časti "Národná rada vyhlasuje," pod číslom 3, "si je vedomá, že na dosiahnutie členstva v Európskej únii je okrem splnenia doteraz Slovenskou republikou prijatých záväzkov ešte potrebné vynaložiť značné úsilie a vykonať množstvo namáhavej práce v oblasti aproximácie práce a transformácie hospodárstva v súlade s prioritami obsiahnutými v Partnerstve pre vstup". Myslím si, že ten odsek nevyjadruje všetko to, čo nás čaká, vrátane ostatných asociovaných krajín, a preto si myslím, že oveľa lepšia by bola formulácia - "si je vedomá, že na dosiahnutie členstva v Európskej únii je okrem splnenia doteraz Slovenskou republikou prijatých záväzkov", aj táto formulácia mi troška nereže, "ešte potrebné vynaložiť značné úsilie vo všetkých oblastiach integračného procesu a účinnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, vrátane jej jednotlivých členských štátov".

  Myslím si, že toto podstatnejšie a presnejšie spĺňa to, čo nás čaká a čo chceme. Z tohto pohľadu navrhujem tieto zmeny. Osobne budem, pochopiteľne, za toto vyhlásenie hlasovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Písomne sa do rozpravy nikto viac neprihlásil. Pýtam sa, kto sa hlási ústne. Pani poslankyňa Aibeková, pán poslanec Cuper. Uzatváram možnosť prihlásenia sa do diskusie ústne.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Aibeková, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán premiér,

  vážení členovia vlády,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi predniesť iba krátke pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu. Samozrejme, že predložené vyhlásenie podporujem, budem zaň hlasovať, ale keďže nie som členka ani zahraničného výboru, ani výboru pre integráciu, dovolím si dať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré uplatnil iba vo verbálnej podobe môj predrečník pán poslanec Kalman v písomnej podobe.

  Aj mne sa formulácia bodu B odseku 1 zdá taká trošku nadsadená v termíne "životným záujmom" a chýba mi tam práve vyjadrenie väčšiny občanov. Preto môj pozmeňujúci návrh je, aby bolo vypustené slovo "životným" a za slovo "záujmom" vložené "väčšiny občanov Slovenskej republiky", pretože o tomto naozaj hovoria prieskumy. Aj dnešné noviny, keď si prečítate, tak aj tam je toto smerovanie väčšiny obyvateľov uvedené. Takže potom by text odseku 1 znel - "Európskej únie záujmom väčšiny občanov Slovenskej republiky".

  V odseku 2 navrhujem vypustiť slovo "súčasné", pretože ak bude len text "smerovanie politického vývoja", je to záruka aj do budúcnosti, pretože súčasné znamená iba teraz, a my predsa na niečo dobré nadväzujeme z minulosti, niečo robíme v súčasnosti a niečo chceme do budúcnosti. Myslím si, že ak by sme toto "súčasné" vypustili a zostal celý zostávajúci text, že by to bol istý záväzok aj do budúcnosti.

  Navrhujem vypustiť aj časť C, pretože táto sa mi zdá tým názvom "oceňuje" nevhodná, ale nechám to na vaše zváženie.

  Navrhujem, aby sme o každom bode týchto pozmeňujúcich návrhov hlasovali zvlášť. Ak nepodporíte ten tretí, tak dúfam, že podporíte aspoň prvé dva a že takto spoločne upravíme to vyhlásenie.

  Ďakujem vám pekne. Odovzdám tento návrh v písomnej podobe aj s 15 podpismi.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalší sa do diskusie prihlásil pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda parlamentu,

  vážení členovia vlády,

  milé dámy,

  vážení páni,

  pán predsedajúci, upozornite týchto, aby nevyrušovali pri vystúpeniach, najmä pána poslanca Kováča a pána poslanca Langoša, nech sa dovzdelajú z mravov. Ja počkám, nech sa smejú, ja to vydržím.

 • Pán poslanec Cuper, máte slovo, nech sa páči, pokračujte.

 • Chcem povedať, že program vstupu do Európskej únie a NATO bol a je aj v programových cieľoch Hnutia za demokratické Slovensko. To pre pani poslankyňu Dianu Dubovskú, ktorá chápe vstup do Európskej únie a NATO ako nejaký samoúčelný cieľ. Nie, chápeme vstup do Európskej únie a NATO ako prostriedok zabezpečenia životných a existenčných potrieb slovenského národa. Nevidíme v tom ani nejakú takú svetlú budúcnosť, ako tu spomínal pán predseda zahraničného výboru, lebo on je na to zvyknutý - sľubovať svetlú budúcnosť. Predtým ako člen ÚV KSS zrejme tiež sľuboval svetlú budúcnosť ešte pred rokom 1989, ale život ukáže, aká je realita krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie a majú svoje problémy.

  Je paradoxné, že práve tí, ktorí celé štyri roky predchádzajúcej vlády robili všetko možné, aby sme sa do Európskej únie nedostali, dnes robia všetko, aby sme sa tam čím skôr dostali, alebo pozývajú návštevy, aby sa dokázalo, že naozaj je ich veľkou a nehynúcou zásluhou, že za tejto vlády, ktorá zrejme asi nebude dlho pôsobiť, sme sa do Európskej únie dostali alebo že sme sa tam aspoň priblížili.

  Ale musím povedať, že aj naším cieľom je vstup do Európskej únie, a preto podporíme toto uznesenie, samozrejme, s tými výhradami, ktoré sme tu vzniesli. Nie je nám ľahostajné, ak sa každý deň rozširujú zoznamy tých, ktorí boli len pre politické presvedčenie vylúčení z verejného a štátneho života, a tie zoznamy sú každý deň dlhšie a dlhšie. Nie je nám ľahostajné, ak členovia opozície, a to najsilnejšej opozičnej strany, ktorá vyhrala voľby, nie sú zastúpení alebo nemajú podiel na parlamentných funkciách, nie je im umožňované zúčastňovať sa práce v parlamentných výboroch plnohodnotne a v iných štátnych orgánoch.

  Takže navrhujem v písmene D ods. 1 doplniť za slovami "garantujúcich demokraciu" túto vetu "vrátane práva opozície na primerané zastúpenie vo všetkých inštitúciách štátu a verejného života" a pokračovať ďalej "právny štát, ľudské práva a ochranu menšín". Myslím si, že ak má byť správa objektívna a majú si urobiť o nás, o našej krajine, o našom parlamente predstavu aj poslanci Európskeho parlamentu, je veľmi dôležité, aby vedeli aj o týchto problémoch, ktoré sú tu a ktoré sa neriešia, aby sme nevydávali zdanie demokracie za demokraciu, aby sme sa netvárili, že na Slovensku je všetko v poriadku.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Ešte faktická poznámka - pán poslanec Kresák.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  chcem iba upozorniť na skutočnosť, že obsah návrhu, ktorý tu predniesol kolega Cuper, je právnym nezmyslom. Definícia "zabezpečiť práva opozície na primerané zastúpenie vo všetkých inštitúciách štátu a verejného života" znamená to, čo je navrhnuté.

  Chcem upozorniť toto ctené auditórium, že všetky inštitúcie štátu a verejného života sú aj Slovenská filharmónia, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria a podobne. Azda uznáte, že toto nie je možné prijať takýmto spôsobom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Weiss?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  nebudem komentovať invektívy, ktoré tu odzneli, myslím si, že nepatria na prerokúvanie takéhoto závažného bodu programu. Budem celkom vecný, navrhujem, pretože pani poslankyňa Aibeková dala požiadavku hlasovať o všetkých bodoch, ktoré predložila ako pozmeňujúce návrhy, osobitne, aby sme akceptovali jej argumentáciu, teda v bode B odsek 1 vypustiť slovo "životným", dať "záujmom väčšiny občanov". Navrhujem, aby sme potom akceptovali aj to, čo povedala pani poslankyňa Aibeková a zároveň pán poslanec Kalman, vypustíme slovíčko "súčasné" z nášho návrhu "smerovania".

  To znamená, o týchto návrhoch by sme mohli dať hlasovať spolu. K tým ďalším návrhom sa potom vyjadrím.

 • Ďakujem, pán poslanec Weiss.

  Mali ste záverečné slovo a teraz pristúpime k hlasovaniu.

 • Pardon, budem uvádzať hlasovanie, len ešte poviem svoje stanovisko, aby sme potom mohli už len hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch.

 • Pán poslanec Weiss, prosil by som vás, pristúpime k hlasovaniu, budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch a potom budeme hlasovať o vyhlásení ako o celku. Preto odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu, aby ste uviedli jednotlivé pozmeňujúce návrhy, či ich schválime, alebo neschválime, a potom budeme hlasovať o celku.

  Takže, pán poslanec Weiss, prosím vás, aby ste uvádzali hlasovanie.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Aibekovej k bodu B odsek 1 a o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Aibekovej a pána poslanca Kalmana k bodu B odsek 2. Odporúčam ich návrhy prijať.

 • Hlasy z pléna.

 • Áno, hlasujeme samostatne.

 • Páni poslanci, upokojte sa.

  Budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch zvlášť.

  Čiže najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka bodu B odsek 1, to znamená - "členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je záujmom väčšiny občanov Slovenskej republiky". To je návrh, pán poslanec Weiss ho odporúča prijať.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu B.1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol prijatý.

  Pán poslanec Weiss, uveďte druhý pozmeňujúci návrh.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Odporúčam, aby sme prijali pozmeňujúci návrh pani Aibekovej a pána Kalmana k bodu 2, teda vypustili slovíčko "súčasné".

 • Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka bodu B odsek 2, kde navrhovateľ odporúča vypustiť slovo "súčasné" a nechať len "smerovanie".

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 61 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

 • Hlasy z pléna.

 • Pardon, ospravedlňujem sa. Bol prijatý.

  Pán poslanec, uveďte ďalší pozmeňujúci návrh.

 • Kolegyne a kolegovia, k bodu B odsek 3 dal pozmeňujúci návrh pán poslanec Kalman. Po konzultácii s ním navrhujem, aby sme ponechali text tak, ako je, pretože vychádzame z platného dokumentu vo vyhlásení, ktorý sa volá Partnerstvo pre vstup, a chceme plniť podmienky, ktoré sú zatiaľ v ňom stanovené. Ale pán poslanec Kalman má pravdu v tom, že integrácia, jej úspech je podmienená spoluprácou s Európskou úniou a s členskými štátmi Európskej únie.

  Preto navrhujem po dohode s pánom poslancom pozmeniť ten jeho pozmeňujúci návrh tak, že k textu, tak ako je, pripojíme formuláciu "a účinne spolupracovať s Európskou úniou a jej členskými štátmi", pričom predtým urobíme jednu gramatickú úpravu, a to v texte "vynaložiť značné úsilie" dáme čiarku a odstránime "a".

  To je technická úprava, plus táto požiadavka o spolupráci. Myslím si, že to nepokazí logiku toho textu. Takže text bude znieť...

 • Hlasy v sále.

 • Ešte raz, prosím, upokojme sa.

 • "Národná rada vyhlasuje, že si je vedomá, že na dosiahnutie členstva v Európskej únii je okrem splnenia doteraz Slovenskou republikou prijatých záväzkov ešte potrebné vynaložiť značné úsilie, vykonať množstvo namáhavej práce v oblasti aproximácie práva a transformácie hospodárstva v súlade s prioritami obsiahnutými v Partnerstve pre vstup a účinne spolupracovať s Európskou úniou a jej členskými štátmi."

  Myslím si, že tým len doplníme znenie tohto odseku a nie je v tom nič kontroverzné. K spolupráci sa vždy môžeme prihlásiť.

  Odporúčam, aby sme v tejto podobe pozmeňujúci návrh prijali.

 • Páni poslanci, ktorí sa hlásite počas hlasovania, nemôžem vám udeliť slovo, je to v súlade s rokovacím poriadkom. Budeme pokračovať v hlasovaní.

  Pán poslanec Moric, v súlade s rokovacím poriadkom vám nemôžem udeliť počas hlasovania slovo, nemôžem prerušiť hlasovanie.

 • Hlas poslanca z pléna.

 • Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Bod B 3. odsek navrhovateľ odporúča zmeniť tak, že v poslednej vete bude doplnené "a účinnú spoluprácu s členskými krajinami Európskej únie".

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasovalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol prijatý.

  Pán poslanec Weiss, uveďte ďalší pozmeňujúci návrh. Prosil by som vás, aby ste veci presne formulovali, nediskutovali so snemovňou a pozmeňujúci návrh presne uviedli, aby nedochádzalo k diskusii.

  Máte slovo.

 • Pozmeňujúci návrh pani poslankyne Aibekovej znie: Vypustiť časť C, zostávajúce časti označiť ako C, D namiesto D a E. Nemôžem s týmto pozmeňujúcim návrhom súhlasiť, pretože ak chceme, aby Európska komisia, Európska únia, jej orgány ocenili naše úsilie, tak musíme oceniť aj ich kus cesty voči Slovenskej republike. Teda neodporúčam prijať tento pozmeňujúci návrh.

 • Ďakujem.

  Čiže navrhovateľ odporúča, aby sme bod C ponechali tak, ako je v tlači 77.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Aibekovej.

 • Čiže pozmeňujúci návrh, ktorý predniesla pani poslankyňa Aibeková, aby sme tento bod vypustili...

 • ... pán navrhovateľ odporúča neprijať.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Weissa.

 • Hlasy v sále.

 • O tom, čo ste povedali, že netreba ho prijať, to, čo povedal navrhovateľ.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

  Pán poslanec, uveďte ďalší pozmeňujúci návrh.

 • Ostáva nám pozmeňujúci návrh pána poslanca Cupera. Argumentácia tu už zaznela od pána poslanca Kresáka. Akceptoval by som, keby sa hovorilo, podobne ako je to v uznesení spoločného parlamentného výboru, aby sa to týkalo parlamentných a kontrolných orgánov. Teda neodporúčam tento návrh prijať.

 • Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, budeme pokračovať v hlasovaní. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cupera, aby nebol prijatý.

 • Ruch v sále.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cupera.

  Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 29 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 75 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

  Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu vyhlásenia ako o celku.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 111 poslancov.

 • Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 5 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady, ktorým sme schválili Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Tým sme program 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali. Vyhlasujem 6. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 6. schôdze NR SR sa skončilo o 17.50 hodine.

 • Po skončení rokovania 6. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 4. schôdze NR SR, v rámci ktorého vystúpil poslanec Maxon s procedurálnym návrhom a naň nadviazali ďalšie vystúpenia, ktoré sa týkali obsahu rokovania 6. schôdze NR SR, preto sú zaradené do tejto správy o 6. schôdzi NR SR.

 • Prepáčte, pán poslanec Maxon má procedurálny návrh.

 • Pán predseda, predovšetkým musím konštatovať, že s mojím procedurálnym návrhom sa hlásim už asi 7 minút. Chcel by som vás upozorniť, že počas hlasovania bol niekoľkokrát porušený rokovací poriadok a pre zápis, prosím, treba uviesť do zápisnice z rokovania Národnej rady, že posledný pozmeňujúci návrh snemovňa Národnej rady Slovenskej republiky schválila, a nie tak, ako ste uviedli vy, že tento návrh schválený nebol. Prosím, zoberte si stenografický záznam, ako bolo uvádzané hlasovanie. Vážené dámy a páni, ak prikladáte tomuto aktu takú dôležitosť - a my takú dôležitosť tomuto aktu prikladáme -, tak, prosím, pri jeho prerokovaní aj takto postupujte.

 • Pán poslanec, len na vysvetlenie. To nie je procedurálny návrh. Citujem § 36 ods. 4: "Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nikomu nemôže udeliť slovo." Tak presne hovorí rokovací poriadok a presne podľa neho som postupoval.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predseda,

  veľmi ma mrzí, že docent práv pán Kresák, právny expert Strany občianskeho porozumenia, nevie rozdiel medzi verejným a štátnym. Slovenská filharmónia je aj verejnou aj štátnou inštitúciou...

 • Pán poslanec Cuper, to nie je procedurálny návrh. Beriem vám slovo.

  Prosím, aby ste vypli pána poslanca Cupera.

 • Hneď bude nasledovať. Ľutujem študentov, veľmi ma trápi, že pán poslanec Kresák ani po niekoľkonásobnom...

 • Prosil by som vás, keby ste vypli mikrofón pána poslanca Cupera, lebo nemá procedurálny návrh.

 • Hluk v sále.

 • Pán poslanec, toto nebol procedurálny návrh, preto som vám odobral slovo. Prosím vás, aby ste zaujali miesto v snemovni.

 • Procedurálny návrh má pán poslanec Kováč.

  Nech sa páči.

 • Mám procedurálny návrh, aby sme v rozprave o vládnom programe pokračovali aj po 19.00 hodine.

 • Je tu procedurálny návrh pána poslanca Kováča, aby sme v rozprave o programovom vyhlásení vlády pokračovali po 19.00 hodine.

  Prosím vás, prezentujme sa, budeme bez rozpravy o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh bol prijatý. Budeme pokračovať v rokovaní aj po 19.00 hodine.

  S procedurálnym návrhom sa ešte hlási pán poslanec Moric.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, rokovací poriadok nemyslí na to, čo chcem teraz povedať. My sme zákonu alebo vyhláseniu o integrácii do Európskej únie naozaj venovali dosť času a považujeme takéto vyhlásenie za veľmi dôležité. Ale, bohužiaľ, vy ste pri ňom porušili rokovací poriadok a porušili ste ho v tom, že keď predseda výboru pán Weiss prednášal pozmeňujúce návrhy, tak pozmeňujúci návrh komentoval a pozmenil ho. Vystúpil som tu bez mikrofónu, nedali ste mi slovo. Situácia sa dala riešiť veľmi jednoducho a v rámci zákona. Bolo treba, aby vystúpil člen vlády, otvoril znovu rozpravu, aby znovu odznel tento pozmeňujúci návrh. Bolo to veľmi jednoduché riešenie, ale vy ste si nedali...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Brňák.

 • Hlas poslanca Morica zo sály.

 • Na procedurálny návrh máte jednu minútu, vy ste ju vyčerpali, preto váš čas uplynul.

  Slovo má pán poslanec Brňák.

  Nech sa páči, pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Keďže je tu búrlivejšia atmosféra, mám procedurálny návrh, aby ste nám prečítali, aké vyhlásenie vlastne tento parlament schválil, pretože tu boli isté problémy týkajúce sa hlasovania o poslednom bode. Čiže aby sa predišlo zbytočným zmätkom, bolo by vhodné a žiaduce, aby ste prečítali konečnú verziu schváleného vyhlásenia tohto parlamentu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Weiss, prosil by som vás, aby ste prečítali vyhlásenie tak, ako bolo prijaté, aby tu neboli žiadne spochybňujúce otázky. Presne tak ako boli schválené jednotlivé pozmeňujúce návrhy.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči, máte procedurálny návrh. Ale skutočne predneste procedurálny návrh, môžete to urobiť aj z miesta.

 • Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne, že ste konečne prestali porušovať rokovací poriadok, lebo naozaj túto schôdzu znova nezvládate. Chcem povedať, že ste v rozpore, v hrubom rozpore s rokovacím poriadkom povedali poslancom alebo navrhli, aby nehlasovali o mojom návrhu. Také právo vám nepatrí. Ak ste o ňom už dali hlasovať, jednoducho sa hlasovalo o vašom návrhu, nie o mojom návrhu, to znamená, že môj návrh bol schválený, a preto má byť zapracovaný do záverečného návrhu, ktorý má predniesť pán Weiss. Na základe toho, že som ho legitímnou cestou podal, mal dať pán predseda o ňom hlasovať. Tým, že ste hlasovali o jeho protinávrhu, schválili ste môj návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Cuper. Dal som hlasovať o vašom procedurálnom návrhu, ktorý nebol schválený.

  Teraz prosím pána poslanca Weissa, aby predniesol presné znenie vyhlásenia, ktoré bolo schválené snemovňou, aby tu neboli žiadne pochybnosti o tom, ako sme to schválili.

  Nech sa páči, pán poslanec Weiss.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  tých pozmeňujúcich návrhov nebolo tak veľa, aby nebolo možné mať v rukách presný záznam tohto vyhlásenia a myslím si, že vyhlásenie bude zaujímať aj občanov Slovenskej republiky, pretože to vyhlásenie sme mali v laviciach, komentovali sme iba niektoré jeho časti.

  Vyhlásenie znie:

  "Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie

  Národná rada Slovenskej republiky ako najvyšší zastupiteľský orgán občanov Slovenskej republiky

  A. prihlasuje sa k hodnotám, ktoré stáli pri zrode myšlienky európskej integrácie a na ktorých je založená Európska únia;

  B. vyhlasuje, že

  1. členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je záujmom väčšiny občanov Slovenskej republiky a významným predpokladom dlhodobej stability v strednej Európe,

  2. smerovanie politického vývoja v Slovenskej republike vytvára predpoklady na jej zaradenie do prvej skupiny uchádzačov o členstvo v Európskej únii a začatie rozhovorov o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 1999,

  3. si je vedomá, že pre dosiahnutie členstva v Európskej únii je, okrem splnenia doteraz Slovenskou republikou prijatých záväzkov, ešte potrebné vynaložiť značné úsilie, vykonať množstvo namáhavej práce v oblasti aproximácie práva a transformácie hospodárstva v súlade s prioritami obsiahnutými v Partnerstve pre vstup a účinne spolupracovať s Európskou úniou a jej členskými štátmi;

  C. oceňuje

  1. úsilie Európskeho parlamentu, ktoré vynakladá pri podpore integračných ambícií Slovenskej republiky,

  2. komplexný prístup Európskej komisie pri vypracovaní Pravidelnej správy Európskej komisie na Slovensko, hodnotiacej pokrok dosiahnutý v integračnom procese do Európskej únie, ktorá však z objektívnych časových dôvodov neobsahuje hodnotenie povolebného vývoja na Slovensku;

  D. vyjadruje odhodlanie

  1. zabezpečiť stabilitu inštitúcií Slovenskej republiky garantujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a ochranu menšín,

  2. celou svojou činnosťou všestranne pomôcť priblížiť proces integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie občanom Slovenska,

  3. zohrať aktívnu úlohu pri prijímaní acquis communautaire ako predpokladu pre plnohodnotné členstvo v Európskej únii;

  E. vyzýva poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských štátov Európskej únie, aby podporili myšlienku flexibility voči Slovenskej republike a odporučili Európskej rade vo Viedni vypracovať dodatok k Správe Európskej komisie hodnotiacej plnenie kritérií v Slovenskej republike s cieľom umožniť prijatie rozhodnutia o začatí rokovaní o vstupe Slovenska do Európskej únie na summite Európskej únie na záver predsedníctva Spolkovej republiky Nemecko."

  To je text, ktorý sme schválili.

  Chcel by som všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali, poďakovať za spoluprácu a chcel by som vyjadriť radosť nad výsledkom, že zo 118 poslancov za toto vyhlásenie hlasovalo 111 prítomných. Bol to prejav zodpovednosti za tento štát, za tento národ.

  Ďakujem vám.

 • Myslím si, že je to jasné a jednoznačné. Nezavádzajme. Zbytočne to nekomplikujme.

  Budeme pokračovať v rokovaní 4. schôdze.