• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vám na úvod oznámiť, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadal pán poslanec Alojz Rakús.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania 50. schôdze Národnej rady, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákon ste dostali ako tlač 959, ktorej súčasťou je aj spoločná správa, ktorú máte ako tlač 959a.

  Prosím teraz pána ministra vnútra, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh zákona uviedol.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dámy a páni,

  návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvára podmienky na konštituovanie orgánov druhého stupňa samosprávy, zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeho predsedu. Predložený návrh zakotvuje väčšinový volebný systém. Pre voľby poslancov zastupiteľstva sa navrhuje utvoriť jedno- a viacmandátové volebné obvody. Pre prvé voľby sú volebné obvody a počet poslancov, ktorý sa má v nich voliť, určené v prílohe zákona a pre ďalšie volebné obdobie sa ich určenie zveruje do kompetencie zastupiteľstiev. Ďalej sa ustanovujú podmienky aktívneho a pasívneho volebného práva. V súlade s novelou Ústavy Slovenskej republiky sa aktívne a pasívne volebné právo priznáva aj cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

  Predložený návrh zákona ustanovuje subjekty oprávnené kandidovať vrátane nezávislých kandidátov, kreáciu volebných orgánov a inštitút nových volieb pre prípad uprázdnenia mandátu v zastupiteľstve alebo mandátu predsedu. Výdavky spojené s prípravou a vykonaním volieb sa uvádzajú predpokladanou sumou a budú hradené zo štátneho rozpočtu. Návrh zákona upravuje aj konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín s tým, že preskúmanie rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja sa zveruje do pôsobnosti príslušného okresného súdu.

  V súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky bol návrh zákona prerokovaný v jednotlivých výboroch. Rokovaní v niektorých výborov Národnej rady som sa zúčastnil osobne, v ďalších ma zastupoval mnou poverený štátny tajomník. Rozprava k tomuto návrhu nebola taká živá ako k vládnemu návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov. Aj napriek tomu možno konštatovať, že priniesla viacero pozmeňujúcich návrhov. Po ich zahrnutí do spoločnej správy možno konštatovať, že prevažná väčšina týchto pripomienok vecnú koncepciu, ktorú vláda vložila do svojho návrhu, nemení.

  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vecného charakteru predložil Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý navrhol zvýšiť počet podpisov pod petíciu podporujúcu kandidatúru nezávislého kandidáta na funkciu poslanca z 200 na 400 podpisov a na funkciu predsedu z 500 na 1 000 podpisov, a to s ohľadom na porovnateľnú úpravu zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Súčasne navrhol podrobnejšie upraviť ustanovenia o vedení volebnej kampane. S týmito návrhmi vyslovujem súhlas a môžeme ich akceptovať.

  Na základe uvedeného prosím Národnú radu Slovenskej republiky o podporu vládnemu návrhu vrátane pripomienok, ktoré som naznačil. S odporúčaniami gestorského výboru súhlasím.

  Dámy a páni, ďakujem za pozornosť.

  Pán podpredseda, môžeme pokračovať v legislatívnom konaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz prosím pána poslanca Faiča, ktorého poveril gestorský výbor, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu zákona vo výboroch, ako aj o odporúčaní a stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec Faič, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 1458 z 1. júna 2001 pridelila vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru Národnej rady pre európsku integráciu a osobitných kontrolných výborov na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a činnosti Vojenského spravodajstva.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

  Gestorský výbor dostal do začiatku rokovania dňa 21. júna 2001 podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. iba návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana, ktorý bol doručený v súlade s § 75 ods. 2 a § 79 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ktorý nie je členom gestorského výboru.

  Vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčali Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 634 zo dňa 20. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 675 zo dňa 6. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením číslo 563 zo dňa 12. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesením číslo 311 zo dňa 21. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením číslo 377 zo dňa 7. júna 2001, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 146 zo dňa 20. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport uznesením číslo 279 zo dňa 5. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením číslo 282 zo dňa 19. júna 2001, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody uznesením číslo 201 zo dňa 19. júna 2001 a pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana zo dňa 21. júna 2001.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti neprijali platné uznesenie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie vládny návrh zákona neprerokovali z dôvodu neprítomnosti predkladateľa vo výbore.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte v spoločnej správe pod bodmi 1 až 42. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať: en bloc prijať body 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 39 a 42, ďalej en bloc neprijať body 2, 12, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40 a 41.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.

  Súčasne gestorský výbor ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu 2. júla 2001.

  Môžete otvoriť rozpravu, pán predsedajúci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcu.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode nášho programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili šiesti poslanci.

  Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Eva Rusnáková.

 • Ruch v sále.

 • Priatelia, prosil by som o kľud v rokovacej miestnosti.

  Pani kolegyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som predložila dva pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia s týmto návrhom zákona.

  Prvý má nadväznosť na zákon o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, týka sa paralelného sčitovania hlasov. Navrhujem v § 39 ods. 4 na konci prvej vety namiesto bodky vložiť bodkočiarku a pripojiť slová "kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada".

  Druhý návrh - v § 40 ods. 3 na konci prvej vety namiesto bodky sa vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová "kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada".

  Návrhy zabezpečujú možnosť paralelného sčitovania hlasov, tak ako to je aj vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, a možnosť úradného obdržania kópie zápisnice z výsledkov hlasovania. Návrh zabezpečuje kontinuitu občianskej kontroly v nadväznosti na zákon o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov.

  Môj druhý návrh sa týka témy, ktorou som oslovila všetkých poslancov Národnej rady, všetky poslanecké kluby, všetkých predsedov poslaneckých klubov vrátane politických strán. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka účasti žien v politike.

  Dovoľte mi odvolať sa na dva základné dokumenty, z ktorých som vychádzala pri návrhu. V uznesení vlády číslo 232 z marca 2001, ktoré sa dotýka koncepcie rovnosti príležitostí mužov a žien, sa hovorí o tom, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má pripraviť modifikovanie zákona o voľbách tak, aby sa zabezpečilo zastúpenie žien v politike a v politickom živote tak, aby boli zavedené dočasné opatrenia aj zavedením kvót alebo inými opatreniami, ktoré umožnia rovnosť príležitostí.

  Uznesenie, ktoré sa týka rovnosti príležitostí, v koncepcii uvádza nasledovné: "V parlamente je..."

 • Neustály ruch v sále.

 • Ja viem, že v danej chvíli najviac zaujíma kolegov reforma verejnej správy a že pravdepodobne diskutujú o tom, ako budú hlasovať pri reforme verejnej správy, ale dovoľte mi kolegovia poprosiť vás, aby ste ma pri tejto téme nevyrušovali a počúvali. Ja túto tému považujem za rovnako dôležitú.

 • Áno, ďakujem. Priatelia, skutočne ak kolega rozpráva, majme toľko úcty, vypočujme si jeho názor.

  Nech sa páči, pani kolegyňa, môžete pokračovať.

 • Vo vládnej koncepcii rovnosti príležitostí mužov a žien sa hovorí: "Napriek tomu, že proporcia žien a mužov v našej populácii je takmer vyrovnaná, z celkového počtu obyvateľstva Slovenskej republiky k 30. 12. 1999 tvoria ženy 51,4 %, muži 48,6 %. Počet žien v populácii má miernu prevahu a za posledných 30 rokov sa zvyšoval. Zastúpenie žien vo verejných funkciách Slovenskej republiky je v porovnaní s mužmi neproporčné. V posledných voľbách bolo z celkového počtu kandidátov len 16,9 % žien k 83,1 % mužov. Skutočné zastúpenie žien a ich participácia je nízka tak v zákonodarnej, ako aj výkonnej zložke moci, čo môžeme považovať za prejav marginalizácie žien vo verejnom živote. V parlamente je 150 poslancov, z toho 21 žien," (ten údaj je dnes už trochu iný), "čo je 14 %, pričom priemer za všetky krajiny Európskej únie je 26,8 % poslankýň. Zastúpenie žien vo vláde Slovenskej republiky je rovnako nízke. Vo vláde sú dve ženy," (tam je znovu zmena), "čo je 10 % z celkového počtu členov vlády. V komunálnej politike je pomer veľmi podobný. Zo všetkých primátorov miest bolo zvolených 6 žien, čo je 4,4 %. Zastúpenie žien medzi starostkami je o niečo lepšie."

  "Participácia žien vo vrcholovej politike na Slovensku je nízka aj podľa analýz rôznych nielen občianskych združení, nadácií, ale aj pozorovateľov, ktorí sú zástupcami napríklad aj Európskej komisie, alebo sú predstaviteľmi Európskej únie. Politická angažovanosť žien a ich zastúpenie vo verejných funkciách v krajinách Európskej únie v porovnaní so Slovenskou republikou je nižšie len v štyroch krajinách, pričom najvyššie zastúpenie poslankýň je v parlamente vo Švédsku - 42,7 %. Zastúpenie žien vo vládach Európskej únie je nižšie len vo dvoch krajinách, čo sa týka vlády, a to v Portugalsku a Grécku."

  K tejto téme, ktorou sa zaoberala aj vláda a ku ktorej prijala konkrétne uznesenie, sa vyjadrovali aj zástupcovia Výboru OSN, ktorý prijal odporúčanie pre vládu Slovenskej republiky - prehodnotiť úlohy a pozície pri realizácii prijatých opatrení zameraných na odstránenie diskriminácie žien v spoločnosti. Odporučil vytvorenie časového harmonogramu na dosiahnutie minimálne 30-percentného zastúpenia žien predovšetkým v politike a v účasti v politických stranách.

  Samozrejme, modelov je viacej. Ja som každému poslancovi Národnej rady predložila niekoľko modelov vrátane zahraničných skúseností a dovolila som si predložiť dve alternatívy. Alternatívy boli konzultované a viedla sa o nich diskusia. Pretože som pozorne počúvala názory mužov, tak som ten pôvodný návrh, ktorý vám bol predostretý, zmenila. A zmenila som ho tak, že nehovorím o účasti žien vo viacmandátových volebných obvodoch, ale o "kandidátoch opačného pohlavia, ako sú ostatní kandidáti". Predkladám teda dve nové alternatívy na vyrovnanie alebo rovnakú štartovaciu čiaru žien a mužov. Dikcia hovorí o tom, aby sa nemohlo stať, že vo viacmandátovom volebnom obvode nebude zastúpené jedno z pohlaví.

  Prvá alternatíva teda znie - v § 14 ods. 4 doplniť na konci vetu v tomto znení: "Vo viacmandátovom volebnom obvode politická strana uvedie na kandidátnej listine aspoň jedného kandidáta opačného pohlavia, ako sú ostatní kandidáti." V § 14 ods. 3 písm. b) sa za slovo "vek" vkladá slovo "pohlavie".

  Druhá alternatíva hovorí o inom predostretí tohto problému - v § 14 ods. 4 doplniť na konci vetu v tomto znení: "V dvoj až štvormandátovom volebnom obvode politická strana uvedie na kandidátnej listine aspoň jedného kandidáta opačného pohlavia, ako sú ostatní kandidáti. V päť a viacmandátovom volebnom obvode politická strana uvedie na kandidátnej listine aspoň dvoch kandidátov opačného pohlavia, ako sú ostatní kandidáti." Následne prebieha úprava v § 14 ods. 3 písm. b), kde sa za slovo "vek" vkladá slovo "pohlavie".

  Dovoľte mi prečítať aj zdôvodnenie. Jednou z možností na aplikáciu rovnosti príležitostí žien a mužov je teda taká úprava návrhu zákona o voľbách do vyšších územných celkov, ktorá zabezpečí vyššie zastúpenie žien v politike a vo verejnom živote a umožní zastúpenie obidvoch pohlaví. Zavedenie navrhovaného opatrenia podporí záujem o aktívnu účasť žien v angažovaní sa vo verejnom a v politickom živote. Zastúpenie žien v parlamente od roku 1992 neustále klesá, a preto je potrebné upraviť návrh volebného zákona tak, aby zamedzil rovnaký trend aj v samosprávnych krajoch.

  Prijatie tohto návrhu by bolo prvým konkrétnym koncepčným krokom k naplneniu jednak Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike, ku ktorému sa vyjadrila aj vláda svojím uznesením číslo 232, a naplnením zmeny, ktorá má formu odporúčania v záverečnom komentári Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien k východiskovej správe SR, k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Výbor vyzval Slovenskú republiku použiť osobitné dočasné opatrenia na dosiahnutie minimálne 30-percentného zastúpenia žien v politike.

  Pre mnohých kolegov, ktorí majú k tomuto návrhu od začiatku negatívny postoj, pretože si vôbec nevedia pripustiť myšlienku, že v Slovenskej republike nie je rovnosť príležitostí žien a mužov, hovoriť o probléme istej diskriminácie v tejto oblasti je neprijateľné. Myslia si totiž, že ženy a muži majú rovnakú príležitosť uchádzať sa o možnosť byť na kandidátnej listine. Samozrejme, táto možnosť je. Ja by som len chcela upozorniť na prax z minulých rokov, keď to bolo tak, že kandidátky na kandidátnych listinách politických strán boli, a bola ich dokonca jedna tretina, len problém bol v tom, že takmer všetky sa nachádzali na nevoliteľných miestach.

  Tento návrh hovorí o tom, že v slovenskej politike alebo v rámci politických strán nemajú kandidátky rovnakú šancu. V mnohých krajinách Európskej únie, v mnohých krajinách nielen Európy, ale aj Južnej Ameriky alebo Ázie sa predložili také zmeny volebných zákonov, ktoré hovoria o tom, aby najmenej jedna tretina žien mala šancu byť na kandidátnej listine na voliteľných miestach.

  Dovoľte mi spomenúť minimálne 3 skúsenosti z krajín Európy.

  Vo Francúzsku menili kvôli tomuto problému, pretože ho chápali ako veľmi vážny, Ústavu Francúzskej republiky a následne dopĺňali Volebný kódex. Vo Francúzsku sa hovorí o princípe 50 % : 50 %. Keby to bolo navrhnuté na Slovensku, búrka medzi mužmi by bola ešte väčšia, ako vyvolal môj návrh, ktorý hovorí o naplnení tretinového systému.

  V Belgickom kráľovstve sa napĺňa zmenou volebného zákona tretinový systém, v ktorom sa hovorí o tom, že na zozname počet kandidátov toho istého pohlavia nemôže prevýšiť dve tretiny predložených návrhov v celkovom počte podporovaných miest vo voľbách.

  Boli krajiny, ktoré sa pokúšali zaviesť tretinový alebo polovičný model. V niektorých krajinách sa to stretlo s odmietnutím. Sú krajiny, ktoré tento problém riešia ináč ako úpravou volebného zákona. Riešia ho napríklad úpravou zákona o politických stranách alebo úpravou modelu kandidovania kandidátov vnútri strany. Prvá reakcia bola väčšinou taká: "Nechajme to tak, ak strany budú chcieť, upravia si to." Aj severské krajiny využívajú práve tento model, čiže vnútri strán upravujú kandidátnu listinu a na základe vlastných vnútorných predpisov si povedia, ako má kandidátna listina vyzerať.

  Vo Švédsku sa dohodli na tom, že tento systém bude 50 % : 50 % a na kandidátnej listine sa strieda muž a žena. Treba ale povedať, že ponechanie tohto veľmi prirodzeného spôsobu postupného sebauvedomenia mužov v politických stranách trvalo veľmi dlho. Vo Švédsku v roku 1970 bolo v parlamente asi 13 % žien, tak ako je to dnes v Slovenskej republike.

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi povedať, že kým sa vo Švédsku dopracovali k 46 % žien, trvalo im to rovných 30 rokov. Ja si nemyslím, že zodpovední predstavitelia politických strán chcú nechať slovenské ženy čakať ďalších 30 rokov, kým dospejeme aspoň k tretinovému systému, keď už nehovoríme o 46 %, a budú mať v sebe toľko vôle a vnútornej sily, aby povedali, že v tomto návrhu, ktorý je postavený skutočne v minimalistickej podobe, sú schopní podporiť prvú alebo druhú alternatívu.

  Myslím si, že slovenské ženy majú záujem vo väčšom množstve zúčastňovať sa politiky a majú záujem byť na kandidátnych listinách vo vyšších územných celkoch. Tento návrh hovorí o tom, ako je možné dosiahnuť štvrtinové alebo tretinové zastúpenie žien. Hovorím o tom, že na kandidátnej listine má byť najmenej 1 alebo 2 ženy podľa počtu mandátov v danom volebnom obvode. Otázku som prekonzultovala aj s právnikmi, ktorí sú odborníkmi na ústavné právo.

  Vážení páni, chcem vám oznámiť, pretože očakávam, že zo strany dám nebudú nejaké koncentrované ostré kritiky, že návrh nie je protiústavný, v žiadnom prípade nejde ani proti jednému z predstaviteľov jedného z pohlaví. V žiadnom prípade to nie je spomienka na socializmus, keď sa predpisovalo, koľko má byť v parlamente žien, mužov, predstaviteľov robotníckeho povolania, predstaviteľov vysokých škôl alebo iného stupňa vzdelania. Ak bude niekto argumentovať týmto, tak nie je to moderný pohľad. Opakujem, je množstvo príkladov v krajinách Európy, ale aj celého sveta, kde sa rozhodli, že podporia model, ktorý vyrovná rovnosť príležitostí žien a mužov.

  Na úvod toľko. Po diskusii budem reagovať na pripomienky kolegov, ktoré budú k tomuto návrhu predkladať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  S faktickou poznámkou chce vystúpiť 6 poslancov. Uzatváram možnosť ďalších prihlásení sa do faktických poznámok.

  Prosil by som kolegov, keby mohli zatvoriť dvere do rokovacej miestnosti. Pani kolegyňa, budeš taká dobrá? Áno.

  Ďakujem pekne.

  Ako prvá má slovo pani poslankyňa Tóthová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dovoľte, aby som sa pripojila, čo som už urobila aj podpisom, ale aj verbálne, k návrhu, ktorý sa dotýka percentuálneho zastúpenia žien na kandidátkach. Túto myšlienku som podporovala aj vo výbore pre ľudské práva a národnosti, keď sa prerokúval materiál Rovnosť šancí. Žiaľ, tam som nenašla dostatočnú podporu a odozvu. Preto chcem vyjadriť akúsi nádej, že pri hlasovaní kolegovia pochopia, že ženy nie sú o nič menej kvalitatívne a pracovne zdatné na výkon funkcií, že nie sú menej zdatné na zastupovanie záujmov občanov. Ba chcem ešte podotknúť, že majú aj vlastnosti, ktoré mužom akosi nie sú dané, a to, že nie sú natoľko mocichtivé. Takže viac sa sústredia na vecné riešenie problémov. Preto verím, že pri hlasovaní sa kolegovia zbavia historického syndrómu, ktorý je zakódovaný, akosi že v týchto funkciách majú byť muži, a podporia tento pozmeňujúci návrh. Ja vám všetkým, ktorí budete hlasovať za, vopred ďakujem.

 • Ďakujem.

  Verím, že budeme hlasovať my muži.

  Ďalej má slovo pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne.

  Nebudem vážne diskutovať o tomto probléme, lebo návrh, ktorý povedala kolegyňa, považujem za smiešny a absolútne nerealizovateľný. Už len z niekoľkých praktických dôvodov poviem príklad: 110 volebných komisií v Petržalke znamená, že títo ľudia budú skúmať kandidátky, to znamená aj pohlavie, čo doteraz nebolo. Jednoducho, rád by som bol v tých komisiách. Je to nerealizovateľné v takejto forme použiť. Samozrejme, pre tých, čo trošku rozumejú tomu, je jasné, že jednoducho tento návrh nemôže v takejto forme prejsť.

  Druhá vec je, že tlačíme spôsob väčšinový alebo preferujeme väčšinový a naozaj tomu voličovi je úplne jedno, či kandidát má prechyľovaciu koncovku alebo nemá. A v závere jednoducho ak je dobrý, sa presadí. Čiže keďže podobne ako kolegyňa Tóthová, či je niekto muž alebo žena, nie je pre mňa kvalifikáciou, tak takisto si myslím, že hovoríme o absolútne zástupnom probléme pri takomto vážnom zákone, ako je volebný zákon. Hovorím ešte raz, je to absolútne nerealizovateľné.

 • Ďakujem.

  Slovo má pán poslanec Ošváth.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Ja by som chcel na úvod povedať, že si veľmi vážim prácu žien v parlamente aj v iných sférach politického života, ale na druhej strane si nemyslím, že by bolo vhodné alebo správne určovať exaktným spôsobom, koľko žien má v politike fungovať, koľko žien má byť v parlamente a na volebných kandidátkach. Myslím si, že na to musia byť objektívne kritériá a sami voliči si musia vybrať, kto je najlepší.

  Kvalifikáciou na výkon poslaneckého mandátu by mala byť kvalita, a nie príslušnosť k pohlaviu, a preto ja nemôžem podporiť takýto návrh, pretože ako hovorí pani poslankyňa Rusnáková, vlastne ona tvrdí, že ženy sú diskriminované, ja si to nemyslím v politike. Ale vlastne podľa nej diskrimináciu jednu chce nahradiť diskrimináciou druhou, pretože keby napríklad boli na kandidátke povinne stavané kvóra pre ženy, dajme tomu tých 30 %, o ktorých tu hovorila, tak opačne vzaté by to znamenalo, že na kandidátke by bol limitovaný počet mužov len do výšky 70 %, zatiaľ čo ženy by mohli mať účasť až hypoteticky 100-percentnú. Tak v tomto konkrétne už by dochádzalo k diskriminácii mužov. A toto mi naozaj, aj keď ste sa to snažili vyvrátiť, pani poslankyňa Rusnáková, pripomína časy socialistické, keď sa na základe článku 4 v ústave taxatívne stanovovalo, koľko a akých kategórií, vrstiev občanov má byť zastúpených na kandidátke v rámci národného frontu socialistickej republiky. A práve preto nemôžem takýto pozmeňujúci návrh podporiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Slovo má pán poslanec Baco.

  Nech sa páči.

 • Ja by som chcel mojej kolegyni pani poslankyni Rusnákovej povedať, že nerozumiem jednej jedinej veci, keď je žien 51,4 % z celkovej populácie, prečo sa presadzuje, aby mali model 30 %. A hovorí sa, že sa chce vyrovnávať rovnosť príležitostí. Ja myslím, že to samo je úplne pochybené. Keby pani poslankyňa presadzovala, aby bolo 51,4 % žien, ja určite budem hlasovať za, lebo to by bolo vyrovnanie príležitostí žien, teda spravodlivé prerozdelenie podľa pohlaví, pokiaľ chceme prerozdeľovať teda nejaké príležitosti podľa pohlaví. Ja ešte raz prehlasujem, že za 51,4-percentný podiel žien zahlasujem. To je vyrovnanie príležitostí. Ale ja vôbec nerozumiem tomu, prečo 30 %, prečo nie 31 %, prečo nie 27 %. O čom to je? Veď to fakticky fixujeme, priznávame sa k tomu, že ženám stanovujeme nerovnosť. Keď ich je 51,4 %, tak jedine rovnosť by bola vtedy, keby sme fixovali 51,4 %.

  Zákon má riešiť problém, ktorý existuje. Ja si však myslím, že ten problém tu neexistuje. A ak existuje, tak si presne povedzme, v čom existuje. A keď to chceme riešiť zákonom, tak len 51,4 % podľa mňa je rozumné odôvodnené aj spravodlivé riešenie. Všetko ostatné je len nejaká hra. Ja neviem, či o osobný záujem alebo o čo vlastne potom tu ide, lebo fixujeme opak toho, čo navrhujete, pani poslankyňa.

 • Ďakujem.

  Slovo má pani poslankyňa Keltošová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pani poslankyňa Rusnáková, aspoň vidíš, aké je to zložité aj v klube HZDS, kde je nás najviac žien. Počula si názory mojich kolegov.

  Ak dovolíte, kolegovia a kolegyne, niekoľko údajov. V posledných voľbách v roku 1998 kandidovalo do Národnej rady 1618 kandidátov a z toho bolo 273 žien, čo je necelých 16,9 %. Najhoršie umiestnenie žien na kandidátke, pani poslankyňa, pre tvoju informáciu, získali ženy na kandidátke SDK, kde v prvej štvrtine kandidátky mali ženy len 5,3 % a prvá žena kandidátka za SDK sa objavila až na 32. mieste. Myslím si, že toto je veľavravné aj pre túto diskusiu.

  O týchto číslach teraz nechcem veľa hovoriť, chcem sa prihlásiť potom do rozpravy na podporu vystúpenia pani poslankyne, a uvediem konkrétne prípady z krajín Európskej únie aj s legislatívou z tej Európskej únie, do ktorej všetci chceme ísť a kde chceme mať všetci rovnaké šance. Takže zatiaľ len toľko aj na margo vystúpení mojich kolegov, aj na margo vystúpení iných kolegov, najmä z klubu SDK. Skutočne, páni, u vás prvá žena bola 32. v poradí.

  Ďakujem.

 • Slovo má pán poslanec Kresák.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Tiež by som rád troška reagovať na to, čo odznelo z úst pani kolegyne Rusnákovej. V prvom rade chcem povedať, že ja pomerne pozorne sledujem vývoj tejto problematiky nielen, samozrejme, v názoroch svojich kolegov a kolegýň tuná v parlamente, ale predovšetkým na vývoji úpravy zastúpenia žien celkovo v jednotlivých ústavných systémoch. Chcem povedať, že ma neprekvapuje, že odzneli také názory, aké už teraz odzneli v rámci reakcií, a že celý rad názorov je pomerne negatívny.

  Na druhej strane ale chcem povedať, že ja som sa bavil s predkladateľkou o pôvodne navrhovanom texte, kde zvažovala použiť slovo "ženy" a kde vyslovene hovorila o ženách. Tam som sám mal vážny problém s ústavnosťou takéhoto riešenia.

  Chcem ale všetkých kolegov upozorniť v reakcii na to, čo odznelo, že predložený návrh ide inou cestou. A podľa mňa ide cestou správnou. Spomína totižto pojem pohlavie. Ak si všimnete, ja dávam do pozornosti článok 12 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý práve zabezpečuje rovnosť na základe pohlavia. A pohlavie je z tohto pohľadu neutrálne kritérium.

  Chcem teda povedať, že aj tie reakcie, ktoré tu odzneli a ktoré hovorili iba o ženách v tejto súvislosti, sa trošička mýlia, pretože tie ustanovenia, tak ako sú formulované, hovoria aj o mužoch a a môžu znamenať presný opak, môžu znamenať, ak by sme čítali ten § 14 aj opačne, či vo viacmandátovom volebnom obvode politická strana uvedie na kandidátnej listine aspoň jedného muža. O tom to môže byť. Takže, prosím, nemajme takýto pohľad na vec, že to vyslovene snaží sa dať niečo ženám. Nie, je to o rovnosti. Aj keď, samozrejme, môžeme mať rôzne názory na toto ustanovenie, myslím si, že táto cesta, ktorá sa navrhuje, je priechodná a nemá problém s ústavou a s ústavnosťou.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Na svojich predrečníkov chce reagovať pani poslankyňa Rusnáková.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi reagovať na kolegov. Ak pán Bajan hovorí o tom, že tento návrh je smiešny, tak potom ja musím konštatovať, že muži v tejto spoločnosti nie sú pripravení na vecnú diskusiu o návrhu. Nie je smiešny, pretože konštatuje, že rovnosť príležitostí žien v politike, čo sa týka kandidátok politických strán do volieb, nie je rovnaká, pán Bajan. A to konštatuje nielen vláda, to konštatuje nielen uznesenie vlády, ale to konštatujú aj organizácie, ktoré sa tým politologicky zaoberajú.

  To, čo ste tvrdili, že volebné komisie budú mať problémy, vôbec nie je pravda. Prosila by som vás, aby ste nezavádzali, pretože nikto z členov volebnej komisie nebude skúmať pohlavie. Neviem, ako ste to mysleli, ale existujú predsa občianske preukazy a rodné listy. Čiže keď kandidát uvedie svoje pohlavie, tak na to je predsa nejaký úradný dokument a ten platí. Neviem, čo by ste tam ešte viacej ako člen volebnej komisie chceli skúmať.

  Ak hovoríme o vymedzení, že hovoríme o pohlaviach, tak, prosím, uvedomte si, pán poslanec, že obdobne hovoríme aj o iných vymedzeniach vo volebnom zákone, o vekovom vymedzení alebo o vymedzení o trvalom bydlisku. Bude tu nové vymedzenie, ktoré hovorí o pohlaviach. Zabraňuje tomu, aby sa jedno pohlavie vôbec nemohlo dostať na kandidátnu listinu.

  Dokazovať, kto je lepší, pán Ošváth, to sa dá, len musíte dať rovnakú šancu a tá vždy nie je naplnená. Mne to socializmus nepripomína. Na kandidátnej listine môže byť aj viac žien, ako to navrhujem ja teraz.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Slafkovský, pripraví sa pani poslankyňa Čižmáriková.

 • Ruch v sále.

 • Priatelia, upozorňujem vás opäť, prosím o pokoj v rokovacej miestnosti. Ak sa chcete rozprávať, prosím, opustite rokovaciu miestnosť, ale nechajte svojho kolegu, nech si povie svoj názor.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  ja by som chcel predložiť pozmeňujúci návrh v mene 17 poslancov, ktorí sa pod neho podpísali. A je to vlastne doplnok k tomu, čo máme už v spoločnej správe výborov, kde v bode 12 k § 12 navrhoval ústavnoprávny výbor ustanovenie, v ktorom dáva šancu nezávislým kandidátom, aby mali v obvodnej a okrskovej volebnej komisii jedného zástupcu. Ale v návrhu ústavnoprávneho výboru nebolo stanovené, ako sa tento zástupca vyberá, resp. to bolo ponechané len na starostovi, aby to vybral starosta. My sme to z toho dôvodu vtedy neprijali a dohodli sme sa, že predložíme pozmeňujúci návrh, v ktorom sa toto upraví. A v pozmeňujúcom návrhu, ktorý prikladám, tam je ustanovené toľko, že tohto zástupcu nezávislých kandidátov do obvodnej a okrskovej komisie vyberie žrebovaním komisia zložená zo starostu, kontrolóra a zapisovateľa obvodnej alebo okrskovej volebnej komisie.

  Prosím vás o podporu tohto návrhu, ktorý výrazne zlepšuje demokratický charakter volebného zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  S faktickou poznámkou chce reagovať pani poslankyňa Tóthová. Uzatváram možnosť ďalších prihlásení sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani kolegyňa, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  pán poslanec Slafkovský mal zložitú úlohu a hovoril k problematike, ale v sále je taký ruch, dokonca predseda vlády tuto lobuje medzi poslancami, nemá to fazónu, aby som to zdvorilo uviedla, tak, pán predsedajúci, buďte tak dobrý, vyzvite členov vlády vrátane predsedu, aby nerušili rokovanie parlamentu, aby nerobili pred hlasovaním nátlak na jednotlivých poslancov, pretože poslanci v zmysle ústavy, majú hlasovať podľa svojho svedomia.

 • Ďakujem, pani kolegyňa.

  Ja som niekoľkokrát upozorňoval plénum, aby zachovalo kľud v rokovacej miestnosti. Bohužiaľ, ide to aj z radov vašich kolegov. A tak ako ja nemôžem zabrániť v pohybe kolegov poslancov po rokovacej miestnosti, nehnevajte sa na mňa, pani kolegyňa, ja nemôžem zabrániť ani premiérovi, že bude chodiť po parlamente a s niekým rozprávať.

 • Hlasy z pléna.

 • Iste, môžem prerušiť schôdzu, ale kvôli vám by som mal prerušiť schôdzu o 9.10 hodine, keď som ju začal.

  Priatelia, kľud, budeme pokračovať. Skutočne, rozprávajme o tom, čo patrí do parlamentu. Riešime veľmi zložité a veľmi-veľmi náročné veci, ktoré budú mať dopad na Slovensko. Prosím vás pekne, zamerajme sa na ne a nehľadajme tuná nejaké veci, ktoré vôbec nepatria do rokovacej miestnosti, a také názory, ktoré do rokovacej miestnosti nepatria. Ja vám ďakujem, priatelia, za pochopenie. A skutočne, žiadam o kľud v rokovacej miestnosti, priatelia. Vyzývam vás už asi piatykrát. Skutočne je to horšie ako v materskej škôlke.

 • Hlasy z pléna.

 • Ale týka sa to všetkých.

  Ako ďalšia vystúpi v rozprave pani poslankyňa Čižmáriková, pripraví sa pán poslanec Oberhauser.

  Aha, pán kolega Slafkovský, nech sa páči, chcete ešte reagovať na pani poslankyňu Tóthovú?

 • Ďakujem podpredsedovi za to, že požiadal o kľud v sále, pretože si myslím, že pozmeňujúci návrh, ktorý som predkladal v mene 17 poslancov, je skutočne závažným dokumentom a výrazne posilňuje demokratickosť spôsobu vyberania zástupcov občanov do regionálnych samosprávnych orgánov cestou kontroly v obvodných a okrskových volebných komisiách.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Čižmáriková, nech sa páči, máte slovo.

  Ako som povedal, pripraví sa pán poslanec Oberhauser.

 • Ďakujem za slovo a dúfam, že mám výraznejší hlas ako pani poslankyňa Rusnáková aj rozhodne temperamentnejší prejav, takže ma tu budú v tejto sále počúvať viacerí moji kolegovia poslanci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážení členovia vlády,

  kolegovia, kolegyne poslankyne, poslanci,

  priznám sa, že som bola veľmi zvedavá na reakcie na vystúpenie pani poslankyne Rusnákovej a na jej pozmeňujúci návrh o zastúpení oboch pohlaví na kandidátkach politických strán pri voľbách do vyšších samosprávnych územných celkov. Spolupracovali sme pri jeho príprave, i keď bol prezentovaný ako návrh SDKÚ. Aj to je konkrétny dôkaz, že ženy vedia spolu robiť bez ohľadu na rôznu politickú príslušnosť, keď ide o dobrú vec.

  Spomínam si na reči, ktoré kolovali v parlamentných kuloároch pred rokom, keď pani predsedníčka parlamentnej komisie žien, dnes vicepremiérka pani Kadlečíková zverejnila predstavu o rovnakom zastúpení žien a mužov na kandidátkach podľa francúzskeho vzoru, teda pol na pol. Aj ty si polovičná? Pýtali sa ma niektorí kolegovia poslanci akože s humorným podtónom. Iní jedným dychom dodali, že je to u nás protiústavné, máme predsa rovnosť.

  Tak si teda dokážme na niektorých číslach, ako tá rovnosť vyzerá v slovenských pomeroch. Pri posledných voľbách v roku 1998 bolo na kandidátkach iba 16,9 % žien. V súčasnosti sedí v parlamentných laviciach 19 poslankýň, čo je úbohých 12,6 %, pričom európsky priemer je 26,8 %. Ale zostaňme doma. Zbytočne by sme hľadali ženu medzi ôsmimi prednostami krajských úradov. A zo 79 prednostov okresných úradov nosí sukňu iba 11. Nemusíme odísť ani z tejto rokovacej sály a vidíme, že ženu nenájdeme ani vo vedení Národnej rady a medzi predsedami výborov máme iba jednu ženu, aj to pani poslankyňu Rusnákovú. Z pätnástich ministerských postov len jeden obsadzuje ministerka a to je ministerstvo financií. Ako vidno, platí tu nepriama úmera - čím vyššia pozícia, tým nižší podiel žien.

  Spomínam si na rozhovor nového ministra vnútra Ivana Šimka v prílohe Hospodárskych novín Parlament, kde okrem iného povedal: "V práve všeobecne platí, ak nejaké spoločenské vzťahy nefungujú bezporuchovo, musia sa regulovať a prichádza aj istá forma donútenia." Táto jeho myšlienka sa síce vtedy netýkala zastúpenia žien, ale možno ju aplikovať aj na problém, o ktorom diskutujeme.

  Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien odporučil Slovensku prijať dočasné opatrenia na dosiahnutie minimálne tretinového zastúpenia žien v politike. To si osvojila aj SOP-ka a jej fórum žien. Podobný postup zvolilo Švédsko, kde sa im v priebehu 30 rokov podarilo zvýšiť podiel žien v politike na 43 %. Dnes tam už nijaké kvóty nepotrebujú. My máme šancu nasledovať švédsku cestu práve teraz zákonom o voľbách do samosprávnych krajov. Som rada, že sa podarilo nájsť model, ktorý by naši odborníci na ústavné právo nemohli ihneď zahrať do autu ako protiústavný. Pomohol belgický vzor.

  Demokracia vyžaduje zastúpenie rôznych skupín obyvateľstva v rozhodovacom procese. Tak ako sa považuje za nevyhnutné zastúpenie národnostných a etnických menšín v zákonodarstve a verejných funkciách, je potrebné zabezpečiť aj podiel žien v živote spoločnosti. V tejto súvislosti všetky poslanecké kluby oslovila iniciatíva Fórum žien 2000, ktorá vznikla na základe jednotného názoru 33 ženských mimovládnych organizácií, o potrebe vyššieho zastúpenia žien v politike. Popri 30 % žien na kandidátkach žiadajú aj systém poradia - každá tretia. Nuž to im teraz sľúbiť nemôžem, pretože na hlasovacích lístkoch pri VÚC-kach bude abecedné poradie, ale rozhodne na to nezabudnem na septembrovej schôdzi pri prerokúvaní novely zákona o voľbách do Národnej rady. Uvedomujem si povahu našincov, ktorí na čokoľvek prikázané reagujú slovami "a just nie". Preto vám, vážení voliči, sľubujeme, že popri starostlivosti o veci verejné stihneme vyprať ponožky, povysávať byt, vyplieť záhradu, navariť večeru a budeme aj prítulné.

  Pozmeňujúci návrh o zastúpení oboch pohlaví na kandidátnych listinách pri voľbách do samosprávnych krajov podporím. Na to sme dve pohlavia, aby nám bolo spolu dobre, aj v záujme Slovenska.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Čižmárikovej sa hlási 6 pánov poslancov, posledná pani poslankyňa Malíková.

  Nech sa páči, pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ja by som pani kolegyni len rád povedal niekoľko poznámok k jej návrhu. Ja by som bol veľmi rád a privítal by som, keby bolo vyššie zastúpenie žien aj v politike. Len je otázka, či dobrovoľnosť práce v politike je možné nahradiť príkazom alebo na druhej strane zákazom. Ináč povedané, numerus clausus sme už mali pri rôznych príležitostiach. A ja sa veľmi obávam, že to nezvýši úroveň politikov a ľudí pracujúcich v politike, pretože jednoducho sa stane povinnosťou, aby nejako boli kandidátky doplnené. A na druhej strane sa pýtam: A čo keď napriek tomu občania pri voľbách zakrúžkovaním urobia inú selekciu, čo potom? Bude porušený zákon? Čo spravíme? Ja by som naozaj bol omnoho radšej, keby sme hľadali cestu iniciatívy, teda podporiť ženy v dobrovoľnej účasti pri politickej práci, a nie ukladať im to zákonom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Osobne som presvedčený, že ženy v Slovenskej republike majú už veľmi dávno vytvorené veľmi optimálne podmienky rovnosti, že na Slovensku neexistuje v tomto smere nijaká diskriminácia. Som presvedčený o tom, že ženy si toto svoje postavenie vydobyli svojou prácou, svojimi zásluhami, svojou iniciatívou, svojím prístupom či k výchove k rodine, či k práci, či k riešeniu celospoločenských procesov. V tomto smere nechápem celkom to, čo povedala pani kolegyňa v súvislosti s odvolávaním sa na ústavu v súvislosti s otázkou rovnosti. Chápem túto rovnosť v zmysle ústavy - rovnosť príležitostí, rovnosť možností, rovnosť záujmov, rovnosť realizovania sa. Ale toto všetko nechápem v súvislosti s tým, že by to malo byť usmerňované nejakou právnou normou.

  Myslím si, že nie je vhodné v súčasnom období sa odvolávať na niektoré krajiny, napríklad typu Škandinávie, prípadne Francúzska, sú tam iné ekonomické, sociálne možnosti. Myslím si, že Slovenská republika v tomto smere tak ďaleko ešte nedozrela, aj keď si asi myslíte, že si možno určitým spôsobom protirečím.

  Z tohto pohľadu si myslím, že nie je momentálne aktuálne, aby sme tieto otázky riešili formou zákona, pretože som znova presvedčený, že máme dostatok vhodných, schopných žien, ktoré sa dokážu predovšetkým svojou prácou a svojou dôverou presadiť. Ak by sme vychádzali aj vo vzťahu k voľbám, predovšetkým je to otázka dôvery, otázka podpory a v tomto smere nikto nebráni ženám angažovať sa, nikto ženy nenúti, aby boli niekde v ústraní, resp. aby sa jednoznačne uprednostňovali muži. Je to veľmi diskutabilná otázka, ale v súčasnom období si myslím, že nie je vhodné tento moment korigovať alebo realizovať prostredníctvom zákona.

  Ďakujem.

 • Vážení kolegovia,

  dovoľte mi povedať ešte jednu vec. Vy ste ten návrh pravdepodobne skutočne nečítali. Návrh, ktorý som predložila, hovorí o účasti pohlaví, o zastúpení pohlaví, a nie o účasti žien. Ak pani poslankyňa hovorila o tom, že muži rozhodnú o tom, že žien kandidátok tam bude menej, tak má pravdu. Volič má voľnú ruku, zakrúžkuje, koho chce. Ak nezakrúžkuje kandidátku, volebný zákon nebude porušený, pretože tam je dobrovoľnosť toho výberu a táto dobrovoľnosť je zachovaná. Ak si myslíte, že ak je na kandidátnej listine pomer 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 2 : 3, 2 : 4 a 2 : 5, je to porušenie práv toho druhého pohlavia, tak sa hlboko mýlite. Tento návrh hovorí o tom, že tam má byť aspoň jeden kandidát opačného pohlavia, ako sú ostatní kandidáti. Čiže, vážení páni, ak tam bude 1 žena a 7 mužov, pre vás je to diskriminačné, pretože tam nebudete všetci muži, a preto budete proti tomuto hlasovať. Ak tam bude jedna žena a traja muži, to je pre vás napodiv diskriminačné.

  Táto úprava chráni aj mužov. To znamená, že v 8-mandátovom volebnom obvode ak bude 7 žien, tak je potrebné mať záruku, že tam bude aspoň 1 muž. Čo je na tomto diskriminačné? Slovenská republika nedozrela? No asi nedozreli muži, nehovorte to na celú Slovenskú republiku. Ak dokázali v tejto veci dozrieť také štáty, ako je Belgicko, Argentína, Brazília, Severná Kórea, Nepál, Filipíny, vážení páni, bolo by na čase, aby ste v tejto otázke dozreli aj vy.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcela by som povedať, pani poslankyni, že mi jej vystúpenie nezapadá do kontextu vládnej koalície, pretože si myslím, že kritizuje aj svoju vlastnú prácu. Asi zabudla, že SOP je dnes jednou z vládnych strán a mala možnosť ovplyvniť aj napríklad naše vedenie a voľbu predsedov výborov, aj napríklad zastúpenie vo vláde. A myslím si, že aj tu prítomná pani ministerka Machová sa za svoju prácu nemusí hanbiť. Dokazuje svojou prácou, že ženy si zastanú svoje miesto veľakrát aj lepšie a kľudnejšie ako muž.

  Ale musím sa pozastaviť tiež nad iným faktom a skritizovať pani poslankyňu. Spomínala aktivity pani vicepremiérky Kadlečíkovej. Žiaľ, tu s ňou nemôžem súhlasiť, pretože je to nakoniec v materiáloch Národnej rady a ktokoľvek si to môže vytiahnuť a vidieť, že pani poslankyňa Kadlečíková hlasovala proti návrhu, ktorý bol daný, aby bolo zmenené zastúpenie žien v Správnej rade Sociálnej poisťovne. V tomto návrhu som vás, vážení, všetci tu prítomní, všetkých upozornila, že z 21 kandidátov do tejto Správnej rady je 20 mužov a len jedna jediná žena.

  Dovolím si upozorniť na druhú vec. V našom parlamente pracovala komisia pre ženy v predchádzajúcom období. A práve na základe tohto hlasovania, ktoré bolo jednoznačne proti zastúpeniu žien v politike, poslankyne za HZDS z tejto komisie odišli, pretože ak sa nevieme dohodnúť na základnej veci, a to je vyššie zastúpenie...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Ja by som chcel reagovať na pani poslankyňu Čižmárikovú len veľmi stručne. Pani poslankyňa, myslím si, že si len vlastne trošku temperamentnejším spôsobom povedala to isté, čo povedala aj pani Rusnáková. Preto aj tá moja odpoveď musí byť, samozrejme, veľmi podobná. Ja veľmi podporujem vyššie zastúpenie žien v politike, ale som presvedčený o tom, že takéto opatrenia, ktoré by zákonom stanovovali akékoľvek taxy alebo kvóty, koľko žien má byť na kandidátke, nie sú správne. Ja si dokonca myslím, že by boli protiústavné. Treba využiť iné možnosti a opatrenia v rámci politických strán, aby ženy mali možnosť väčšmi sa uplatniť na činnosti politických strán a orgánov, ktoré riadia spoločnosť. Myslím si, že im toto postavenie oprávnene patrí, ale nesúhlasím s tým, aby sa na to používali nejaké zákonné opatrenia. Práve ak teda hovoríme o rovnosti príležitostí mužov a žien, tak akékoľvek stanovovanie percent alebo iných kvót na kandidátkach by bolo priamo v rozpore s rovnosťou príležitostí žien, pretože som presvedčený o tom, že kvalifikáciou môže byť len kvalita, a nie príslušnosť k pohlaviu alebo k vierovyznaniu, k rase a tak ďalej.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  chcela by som vás poprosiť, aby ste zjednali pokoj v sále, to je po prvé, pretože naozaj je nedôstojné vystupovať vôbec v takomto hluku. To platí aj pre poslancov HZDS. Poprosím vás, kolegovia, pán Jasovský, pán Benčat, pán Topoli.

 • Pán Andrassy, kde máte svoje miesto? Tak nech sa páči.

 • Smiech v sále.

 • Prosím vás, zapnite ešte raz pani poslankyňu Keltošovú a prosím, aby sa snemovňa upokojila.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem vám.

  Takže k téme. Chcem doplniť pani poslankyňu Čižmárikovú, keď hovorila o švédskom modeli alebo belgickom modeli. Keďže pracujem v Rade Európy, vo Výbore pre rovnosť šancí, máme dostatok informácií a štatistík ako dlho tento proces trval, kým sa dosiahlo paritné zastúpenie žien či už v parlamente alebo vo vláde. Bolo to viac ako 30 rokov. A chcem len povedať, že tento pohyb musí nastať najprv vnútri jednotlivých politických strán. Pokiaľ jednotlivé politické subjekty, a dokazuje to aj švédsky príklad, si nedajú vo svojich stanovách čiže vnútrostraníckych dokumentoch dobrovoľný záväzok, aké minimálne percento žien bude v ich straníckych štruktúrach, straníckych orgánoch, predpokladám, že veľmi ťažko sa presadí, hoci je to dobrý návrh, formou zákona.

  Chcem uviesť na našom príklade, HZDS má teraz vo svojich stanovách rok minimálne kvórum 30 % pre ženy vo všetkých funkciách v okresných predstavenstvách, v krajských aj v republikových. A to trvalo u nás 10 rokov a boli veľké protesty proti tomu. Dokonca došlo k pikantným situáciám, keď niektoré okresné snemy nesplnili túto požiadavku a museli sa opakovať, pretože boli neplatné.

  Pokiaľ tento samopohyb vnútri strán nenastane, tak v tom prípade ťažko budeme tuná, a je to veľmi zaujímavá téma, veľmi vážna téma, presadzovať niečo formou zákona. Napriek tomu držím palce tomuto pozmeňujúcemu návrhu, aj keď predpokladám, že v tejto snemovni ešte nedozrel čas na jeho schválenie.

  Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, sadnite si na svoje miesta, pán poslanec Kačic.

  Pani poslankyňa Malíková.

 • Ďakujem za slovo.

  Myslím si, že aj keď návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Rusnáková, vystupovala k nemu pani kolegyňa Čižmáriková, je dobre myslený, v skutočnosti nebude riešiť postavenie žien ani v spoločnosti, ani v politike, pretože je trošku problematické ísť na riešenie problému zhora, zabezpečiť nejakú vyváženosť žien v politike, aj keď sa to prakticky zmenou zákona nedá.

  Skôr si myslím, že by sa bolo treba úprimne zamyslieť nad postavením žien v slovenskej spoločnosti vôbec a zlepšiť ich postavenie, lebo skutočné zlepšenie postavenia a zastúpenie žien v politike bude vtedy, keď, myslím si, a bolo by to úprimné, by s podobnými návrhmi prišli muži, ktorí to teraz zhadzujú tým, že je tu ruch v sále, a možno tomu chcú dať takú úroveň nejakej vojny v parlamente medzi mužmi a ženami.

  Ja chcem na vlastnom príklade dokumentovať, že Slovenská národná strana chápe rovnoprávne postavenie žien v politike ako celkom prirodzené, pretože v našej strane, v Slovenskej národnej strane, sme mali tú odvahu, a je to jediná strana, že máme na svojom čele ženu. Čiže odporučila by som aj ostatným politikom a politickým stranám nehovoriť, lebo to je pokrytecké, ale tú šancu reálne ženám dať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ja sa chcem vyjadriť k určitým názorom svojich kolegov poslancov. V prvom rade už ten ruch v rokovacej sále svedčí o tom, že, vážení páni, väčšinou túto tému máte na háku a že jednoducho ste rozhodnutí hlasovať, ako chcete. Budem reagovať.

  Pán poslanec Kalman, ja sa pýtam, prečo to nie je aktuálna téma na Slovensku teraz. Kedy to bude aktuálna téma? Keď sa vám to konečne začne páčiť, že aj ženy by mohli byť vo väčšej miere v politike?

  Pani Belohorská, je mi ľúto, že útočím do ženských radov, ale chcem vám pripomenúť, keď vy ste kritizovali prácu SOP-ky a vôbec aj nás, že sme mohli dostať do výborov iné ženy, nebola som ešte tu, takže som sa za to veľmi nemohla angažovať. Ale chcem vám pripomenúť, vy ste predsedníčka Únie žien Slovenska, ak si to dobre pamätám, a keď ste chceli navrhnúť ženy do správnej rady Sociálnej poisťovne, prečo ste to urobili pomaly minútu pred hlasovaním, a nie 3 mesiace predtým, keď nám ten návrh ležal už, od neviem kedy, na stole. Takže pozrite sa aj na seba.

  Pán Ošváth. Tak ako si hovoril, Peter, že ja som nepovedala nič nové oproti pani Rusnákovej, tak ja ti chcem povedať, že ty si nepovedal takisto nič nové. A veľmi ma mrzí, že rozprávaš o tom, aké je to boľševické a, ja neviem, čo. Tak v mojich očiach je to jednoducho smiešne, ak pri takejto téme spomínaš predchádzajúci režim. A že to nie je protiústavné, to ti potvrdil vo faktickej poznámke na vystúpenie Evky Rusnákovej aj Peter Kresák. A prepáč, že ho považujem za väčšieho odborníka na ústavné právo ako si ty. A navyše, ver mi, že tento návrh sme konzultovali s viacerými ústavnými právnikmi, súčasnými aj bývalými.

  Ďakujem pani Keltošovej, ďakujem ostatným dámam, ktoré ma podporili, a poprosím kolegov novinárov, pretože sa k novinárom stále hlásim, aby ste láskavo zverejnili výsledky hlasovania pri tomto pozmeňujúcom návrhu, aby ženy zo Slovenska videli, akých tu máme pánov.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu na základe dohody, ktorú sme urobili v pondelok so všetkými predsedami poslaneckých klubov.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o samosprávnych krajoch).

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu pána poslanca Horta, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov, aby informoval Národnú radu o odporúčaní gestorského výboru, ako hlasovať o jednotlivých bodoch uvedených v spoločnej správe, a aby potom jednotlivo uvádzal všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré odzneli v rámci rozpravy k prerokúvanému bodu programu.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Pán poslanec Hort.

 • Neustály ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážený pán predseda parlamentu,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  vážení páni ministri a pani ministerka,

  dovoľte aby som vás potom, čo bola ukončená rozprava v druhom čítaní, oboznámil s nasledujúcimi skutočnosťami.

  V rozprave vystúpilo celkom 7 poslancov s pozmeňujúcimi návrhmi, 1 poslanec, to znamená pán poslanec Oberhauser, dal zásadný procedurálny návrh a 4 poslanci dali návrhy na rozdiel od toho, čo bolo pôvodne mnou navrhované z gestorského výboru na rozšírenie tých bodov, o ktorých budeme hlasovať osobitne.

  Ako prvý bod, o ktorom by sme mali hlasovať, je návrh poslanca Oberhausera, aby v zmysle § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky bol návrh zákona vrátený na dopracovanie navrhovateľovi čiže vláde Slovenskej republiky. O tomto návrhu musíme hlasovať ako o prvom.

 • Prezentujme sa, páni poslanci. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Oberhausera vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 14 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Tak ako som v úvode odporúčal, aby sme en bloc hlasovali o bodoch, neskoršie ich prečítam, k týmto bodom z rozpravy nezaznel žiaden iný návrh, to znamená na vyňatie na osobitné hlasovanie. Čiže odporúčam, aby sme spoločne hlasovali s odporúčaním gestorského výboru prijať body 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65 a 72. Odporúčam o týchto bodoch hlasovať spoločne. Odporúčanie gestorského výboru je prijať ich.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu. Hlasujeme, tak ako uviedol, o jednotlivých bodoch zo spoločnej správy. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 141 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bloku, ktorý som odporúčal neprijať.

  Chcem ale upozorniť na skutočnosti, ktoré vyplynuli z rozpravy, oproti pôvodným bodom, o ktorých sa malo v tomto bloku spoločne hlasovať. Pán poslanec Šimko upozornil a požiadal, aby sa vyňal z tohto bloku na samostatné hlasovanie bod 28 zo spoločnej správy, ďalej pán poslanec Maňka požiadal, aby sa vyňali na samostatné hlasovanie body 2, 6, 3, 4, 68 a 69, ďalej pán poslanec Orosz navrhol vyňať na samostatné hlasovanie bod 66 a pani poslankyňa Halušková body 3 a 68, ale to je duplicita s návrhom pána poslanca Maňku.

 • Čiže zopakujem ešte raz.

 • Prečítam tie body, o ktorých budeme hlasovať spoločne s odporúčaním neprijať ich. To znamená body 8, 12, 15, 17, 33, 34, 38, 42, 51, 59, 61, 73 a 74 s odporúčaním neprijať ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 5 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 133 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Ďalej budeme postupne hlasovať o bodoch, ktoré boli vyňaté na samostatné hlasovanie. Je to bod číslo 1. Ďalej to bude bod...

 • Ak dovolíte, na úvod uvediem body, o ktorých budeme hlasovať osobitne, pre kontrolu. Sú to body číslo 1, 2, 3, 4, 6. Ďalej sú to body 13, 20, 28, 32, 44, 48, 56, 66, 67, 68, 69, 70 a 71.

  Pán poslanec Maňka žiadal, aby sme o bodoch 2 a 6, ktoré sa dostali do tejto skupiny, pri vyňatí hlasovali spoločne. A o ostatných budeme hlasovať samostatne.

  Čiže, pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať o bode 1 zo spoločnej správy, ktorý predniesol pán poslanec Danko vo výbore pre verejnú správu, poslanec HZDS.

  Nech sa páči.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode 1 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že bod 1 zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ruch v sále.

 • Ďalej prosím, aby sme hlasovali o bodoch 2 a 6 spoločne, tak ako ich navrhol pán poslanec Maňka - vyňať na samostatné hlasovanie.

 • Pán spoločný spravodajca, keďže sme schválili bod 1 zo spoločnej správy...

 • Sú to body 2 a 6. Áno, treba o nich hlasovať a odporúčanie gestorského výboru je neprijať ich.

 • Prezentujme sa hlasujme o bodoch 2 a 6 zo spoločnej správy.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 8 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 92 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Návrh sme neprijali.

 • Vzhľadom na skutočnosť, že sme odsúhlasili pozmeňujúci návrh pána poslanca Danka, ktorý odznel ako bod 1 zo spoločnej správy, tak o bodoch 3 a 4...

 • Neustály ruch v sále.

 • ... nemusíme hlasovať, pretože sa týkajú úpravy vládneho návrhu v prípade, že by bolo 12 územných celkov. Čiže o bodoch 3 a 4 nebudeme hlasovať.

 • Ďalej odporúčam hlasovať o bode číslo 13 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča prijať.

 • Hlasujeme o bode 13 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 136 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že bod 13 zo spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalej dajte, prosím, hlasovať o bode číslo 20 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 117 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 28 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neprijať ho. Upozorňujem, že je v kolízii so zákonom o rozpočtových pravidlách.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 28.

 • Upozorňujem, že je v kolízii so zákonom o rozpočtových pravidlách.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, páni poslanci, o pokoj v rokovacej sále.

  Pán poslanec Mikloško, neprovokujte poslancov, prosím vás.

 • Smiech v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 32 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru prijať ho.

 • Hlasujeme o bode 32 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 127 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 44 zo spoločnej správy. Odporúčanie gestorského výboru je prijať ho.

 • Hlasujeme o bode 44 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 132 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme prijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 48 zo spoločnej správy, kde je odporúčanie gestorského výboru prijať ho.

 • Hlasujeme o bode 48 zo spoločnej správy s odporúčaním prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 117 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Bod 48 sme schválili.

 • Ďalším bodom je bod 56 zo spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúča prijať.

 • Hlasujeme o bode 56 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 125 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať na základe žiadosti pána poslanca Orosza o bode 66 samostatne, kde je odporúčanie gestorského výboru neprijať ho.

 • Hlasujeme o bode 66 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 76 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme neprijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 67 zo spoločnej správy, kde je odporúčanie gestorského výboru prijať ho.

 • Hlasujeme o bode 67 zo spoločnej správy s odporúčaním prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 131 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej by sme mali hlasovať o bodoch 68, 69, ale pretože prešiel bod 1, nie je možné o týchto bodoch hlasovať, takisto sa to týka aj bodov 70 a 71 zo spoločnej správy.

  Ďalej odporúčam hlasovať ešte o bode 49, ktorý je v spoločnej správe pod písmenom d), kde gestorský výbor neprijal odporúčanie.

 • Prezentujme sa, páni poslanci, hlasujeme o bode 49.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 59 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Bod 49 sme neprijali.

 • Ďalej by sme mali hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy.

  Prvý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Kvarda. Vzhľadom na skutočnosť, že prešiel bod 1 zo spoločnej správy, je tento návrh irelevantný. Dobre hovorím, pán kolega?

 • Áno, dobre hovoríte, je irelevantný, nie je potrebné o ňom hlasovať.

 • Ďalej, ďalší pozmeňujúci návrh z rozpravy podal pán poslanec Maňka. Je to návrh, ktorý je v alternatíve. Vzhľadom na skutočnosť, že prešiel bod 1 zo spoločnej správy, dávam návrh, aby sme hlasovali o alternatíve A z pozmeňujúceho návrhu.

  Dajte hlasovať, pán predsedajúci.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 67 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Ako tretí podal pozmeňujúci návrh pán poslanec Kujan. Pretože aj tento pozmeňujúci návrh súvisí s hlasovaním o bode 1 spoločnej správy, je tento pozmeňujúci návrh bezpredmetný. Dobre hovorím, pán kolega?

  Ďalej v rozprave s pozmeňujúcim návrhom vystúpil pán poslanec Gajdoš. Tiež netreba o tomto poslaneckom návrhu hlasovať, pretože prešiel bod 1 zo spoločnej správy.

  Ďalej podal v rozprave dva pozmeňujúce návrhy pán poslanec Orosz.

  Žiadam, aby ste dali hlasovať najskôr o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka bodu 32 spoločnej správy.

 • Páni poslanci, hlasujeme o prvom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Orosza.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme schválili.ň

 • Ďalej prosím hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu. Pardon, vzhľadom na skutočnosť, že zo spoločnej správy neprešiel bod 66, tak je tento návrh bezpredmetný.

  Ďalej vystúpil v rozprave pán poslanec Cuper, ktorý dal celkom sedem pozmeňujúcich návrhov.

  Pán kolega, vy ste v rozprave alebo potom, ako sme sa spolu dohadovali, navrhovali, aby sa hlasovalo o bodoch 2, 3 a 5 spoločne a o bodoch 1, 4, 6, 7 osobitne. Navrhujem, aby sme hlasovali o všetkých bodoch osobitne, po konzultácii s legislatívnym odborom aj s ministerstvom vnútra. To je môj návrh, je to čitateľnejšie, lebo body 2, 3 a 5 nesúvisia.

 • Pán navrhovateľ pán poslanec Cuper.

 • Samozrejme, ide o to, že niektoré tie termíny sa viažu, ak prejde ten prvý návrh, tak na ten prvý návrh. A ja si myslím, že ony sú obidva prijateľné, takže ak chcete, tak môžete dať hlasovať o každom osobitne.

 • Nech sa páči, uvádzajte hlasovanie.

 • Máte pred sebou pozmeňujúce návrhy pána poslanca Cupera, žiadam, aby sme dali hlasovať o prvom, ktorý sa týka § 5.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o prvom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cupera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme prijali.

 • Ďalej žiadam, aby sme hlasovali o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka § 9.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej prosím hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka § 9 ods. 3, úpravy lehôt.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej prosím hlasovať o štvrtom pozmeňujúcom návrhu. Tu upozorňujem ale, pán kolega Cuper, že nie je zreteľne dopracovaný ten mechanizmus vo vzťahu k legislatívnym predpisom.

 • Hlasujeme o bode, o štvrtom v poradí podanom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasy z pléna.

 • Na to som spravodajca, aby som povedal legislatívne chyby.

 • Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste len uvádzali hlasovanie a nekomentovali jednotlivé návrhy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Návrh sme prijali.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode 5 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Cupera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Dajte, prosím, ďalej hlasovať o bode 6. Tu musím upozorniť, že tento návrh je v rozpore so zákonom o voľbách.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme neprijali.

 • Pán kolega Cuper, ani jeden z tých návrhov nie je odôvodnený, pre vašu istotu.

  Ďalej dajte, prosím, hlasovať o bode 7 z pozmeňujúceho návrhu.

 • Ruch v sále.

 • Pokoj, páni poslanci.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, nediskutujte s plénom. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré v rozprave predniesol pán poslanec Budaj. Ide celkom o šesť pozmeňujúcich návrhov. Tu musím ako spoločný spravodajca upozorniť, že body 1 až 4 sú v rozpore s článkom 69 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj.

  Pán spoločný spravodajca, toto ste mali uviesť vo svojom záverečnom vystúpení. Tam ste mohli zhodnotiť, či je alebo nie je v súlade s ústavou.

 • Prosím o pokoj, páni poslanci.

  Uvádzajte hlasovanie.

 • Dajte hlasovať o bode 1 návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Prosím, dajte hlasovať o bode 2 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasujeme, páni poslanci a panie poslankyne, o bode 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 17 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme neprijali.

 • Ďalej, prosím, dajte hlasovať o bode 3.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o treťom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 19 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Návrh sme neprijali.

 • Ďalej prosím hlasovať o bode 4 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasujeme, páni poslanci a poslankyne, o bode 4.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme neprijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 5 pozmeňujúceho návrhu pána kolegu Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

 • A ešte musíme hlasovať o bode 6 z pozmeňujúceho návrhu pána kolegu Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 32 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 65 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Vyčerpali sme všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli uplatnené v rozprave.

  Mám návrh predložiť návrh zákona do tretieho čítania, žiadam ale ako spravodajca o prestávku, aby som mohol spracovať všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli schválené v druhom čítaní.

 • Ruch v sále.

 • Pokoj prosím, páni poslanci, panie poslankyne.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Ako člen výboru, ktorý je gestorský za to, čo momentálne predkladáme, neviem, čo tu predvádza náš poverený člen tohto výboru, pretože žiadne také splnomocnenie on nemá. On dostal splnomocnenie predložiť návrh, zaradiť do tretieho čítania. Hlasovanie sa skončilo v druhom čítaní, teraz hlasujeme o tom, či ideme do tretieho čítania, pretože to je odporúčanie gestorského výboru.

 • Pán kolega, presne to som povedal, že mám splnomocnenie hlasovať, aby to prešlo do tretieho čítania, a potom žiadam prestávku.

 • Pán poslanec Mikloško, ešte pred hlasovaním.

 • Pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov pred záverečným hlasovaním žiadam 30-minútovú prestávku.

 • Páni poslanci, teraz budeme hlasovať o odporúčaní gestorského výboru prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 112 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Na základe požiadavky troch poslaneckých klubov vyhlasujem...

 • Hlasy z pléna.

 • Pred hlasovaním odporúčam, aby boli schválené niektoré pozmeňujúce návrhy, aby sme využili túto prestávku, aby legislatívny odbor pozrel všetky schválené pozmeňujúce návrhy, ak by bolo treba v rámci tretieho čítania opraviť nejaké chyby, aby sme si tento priestor ponechali.

  ... polhodinovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať rozpravou v treťom čítaní o návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím pána spoločného spravodajcu a pána navrhovateľa pána ministra vnútra Ivana Šimka a ostatných kolegov a kolegyne poslancov a poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Prosím pána spoločného spravodajcu a pána ministra vnútra Ivana Šimka, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní. Bez ich prítomnosti nemôžem otvoriť rozpravu v rámci tretieho čítania.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa preto pánov poslancov a poslankýň, či sa do rozpravy hlási v rámci tretieho čítania niekto ústne. Pán poslanec Mikloško, Orosz, Bárdos, pán poslanec Tatár. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Mikloško chce vyjadriť stanovisko poslaneckého klubu KDH k návrhu zákona. Ja odporúčam, tí páni poslanci, ktorí chcú takisto urobiť a vyjadriť stanoviská poslaneckých klubov, aby pred hlasovaním a po skončení rozpravy, ak o to požiadajú, mohli takto urobiť. Je súhlas snemovne s takýmto podpisom?

  Nech sa páči, pán poslanec Orosz, bol prihlásený do rozpravy.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda,

  vážený pán premiér,

  vážení členovia vlády,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  vážení hostia,

  chcem predložiť v rámci tretieho čítania jazykové úpravy k § 9 nový odsek 3. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Cuper. V prvej vete je slovo "cestou" v tomto kontexte: "Ak je vláda Slovenskej republiky toho názoru, že nariadenia schválené podľa odsekov 1 a 2 sú v rozpore s národnými záujmami alebo so záujmami iných vyšších územných celkov alebo obcí, vráti ho zastupiteľstvu cestou prednostu." To slovo "cestou" odporúčam nahradiť slovom "prostredníctvom", ktoré sa používa v legislatívnej praxi.

  Ďalej, v druhej vete je slovné spojenie "ak nariadenie zastupiteľstva zastupiteľstvo schváli akceptujúc pripomienky vlády, nadobudne účinnosť" a tak ďalej. Tie slová "ak nariadenie zastupiteľstva zastupiteľstvo schváli akceptujúc pripomienky vlády" odporúčam nahradiť slovami...

 • Prosím, vypnite si mobilné telefóny, páni poslanci.

 • ... "ak zastupiteľstvo nariadenie opätovne schváli v znení pripomienok vlády". Ide o zrozumiteľnejší text a text, ktorý sa uplatňuje v legislatívnom jazyku. To sú podľa môjho názoru jazykové opravy, o ktorých je možné rozhodnúť hlasovaním.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Orosz bol jediný prihlásený do rozpravy v rámci tretieho čítania. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Pán navrhovateľ pán minister? Nie.

  Prosím teda pána spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Orosz.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý v treťom čítaní predložil pán kolega Orosz.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme, ide o legislatívnotechnickú opravu textu, treba o tom hlasovať.

 • Ja som vychádzal z toho, že bol všeobecný súhlas s týmto návrhom, tak môžeme dať hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 123 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Návrh sme schválili.

  Keďže nebolo podaných viac pozmeňujúcich návrhov, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

  Ešte predtým dám možnosť vystúpiť predsedom poslaneckých klubov so stanoviskom poslaneckých klubov k prerokúvanému návrhu zákona.

  Nech sa páči, ako prvý bol pán poslanec Mikloško.

 • Hlasy z pléna.

 • Vážený pán predseda vlády,

  tri roky zasadá vládna komisia pre tvorbu novej architektúry Slovenska. Tá komisia zasadá pod vedením Viktora Nižňanského a pod gesciou podpredsedu vlády Ivana Mikloša. Výsledok je 12 prirodzených regiónov Slovenska, je to výsledok trojročnej práce. V apríli 2001 vláda hlasovaním tento návrh zákona schválila a predložila do parlamentu. Dnes parlament hlasmi, najmä pomocou SDĽ, SOP a opozície, schválil 8 vyšších územných celkov, čiže z večera na ráno zmenil trojročnú prácu, úsilie odborníkov, ktorí pracovali na tomto.

  Vážené dámy a páni, klub KDH preto vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby stiahla tento návrh zákona z rokovania parlamentu. Myslíme si, že niekedy je hrdosť viac ako prípadný politický úspech, to hovorím najmä na stranu túto a túto.

 • Ruch v sále.

 • Aj keď vláda nestiahne návrh zákona z parlamentu, poslanci KDH budú hlasovať proti tomuto návrhu zákona, a to napriek tomu, že tu kolegovia na mňa vykrikujú.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  vážený pán predseda vlády,

  členovia vlády,

  dámy a páni,

  dovoľte, aby som vám tlmočil stanovisko nášho poslaneckého klubu.

  Stanovisko poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície:

  "1. Podstatným spôsobom sa zmenil vládny návrh, preto vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby stiahla svoj návrh z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. Schválením ôsmich vyšších územných celkov došlo, resp. dôjde k vytvoreniu nesúrodých, neprirodzených a násilne zlepených samosprávnych krajov.

  3. Schválením ďalších návrhov sa z návrhu vytratili podstatné prvky samosprávnosti, a preto nie je možné ďalej hovoriť o reforme verejnej správy.

  4. Poslanecký klub Strany maďarskej koalície, ak vláda nestiahne tento návrh, bude hlasovať proti tomuto návrhu."

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán poslanec Tatár, máte procedurálny návrh?

 • V rámci procedurálneho návrhu chcem povedať, že aj ako občianski konzervatívci plne podporujeme výzvu, aby vláda a premiér stiahli vládny návrh zákona, a to nielen aby si zachovali tvár, ale hlavne zachovali pre Slovensko nádej na poctivú reformu.

  Musím konštatovať, že reforma, ktorá mala priniesť samosprávu, a teda osobnú a ekonomickú slobodu občanom, zlyhala kvôli odporu SDĽ, časti SOP, ale aj kvôli neprincipiálnosti SDKÚ a vinou HZDS, SNS a Smeru, ktoré o slobodách občanov nechcú ani počuť.

  Občianski konzervatívci žiadnu falošnú reformu bez obsahu nebudú podporovať a budeme hlasovať proti takémuto návrhu zákona.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec pán spoločný spravodajca...

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Slota, chcete vyjadriť stanovisko za klub?

  Nech sa páči, sem pred rečnícky pult.

 • Vážený pán predseda vlády,

  vážení prítomní,

  ja osobne si myslím, že kto vymyslel 12 vyšších územných celkov, tak to nemal v poriadku v hlave, keď hovoril o prirodzených regiónoch, pretože vieme všetci, že tých prirodzených regiónov je minimálne 25 až 27. Keď niekto tak choro vysvetľuje, že rozvoj týchto regiónov bude umožnený tým, že čím budú menšie regióny, tým sa budú viac rozvíjať, tak potom spravme z Oravy, z Turca, z Liptova, z Kysúc alebo z ďalších menších častí teda územné celky. Ja si myslím, že je to choré, úplne choré na hlavu, keď v Poľsku, ktoré minulý rok zjednocovalo vojvodstvá,...

 • Pán poslanec Slota, toto nie je rozprava.

 • ... - dve minúty mám - vzniklo vojvodstvo Katovice, ktoré má 5,2 milióna obyvateľov. Žilinský kraj podľa tohto návrhu by mal mať niečo cez 300 tisíc obyvateľov. To je skutočne choré na hlavu.

  A keď si zoberieme, že chceme tak veľmi rýchlo vstúpiť do Európskej únie, keď samotní predstavitelia Európskej únie sa vyjadrujú s počudovaním nad týmto naším jednaním, tak ja teda skutočne nechápem, prečo robíte vy koaličníci, ktorí sa teda najrýchlejšie chcete nahrnúť do tej únie, takéto kontroverzné kroky. To je skutočne veľmi zarážajúce.

  Takže poslanecký klub Slovenskej národnej strany vyjadruje hlboké znechutenie, skutočne znechutenie týmto úbohým politikárčením.

  Ďakujem pekne.

 • Pán spoločný spravodajca Hort, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážený pán premiér,

  vážení členovia vlády,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  Áno, aj ja som bol jeden z tých, ktorí od samého začiatku bojovali za reformu verejnej správy, za takú, aby bola najlepšia, aby bola v prospech občanov, aby bola v prospech prirodzených regiónov Slovenska. Ako dopadlo hlasovanie pri osmičke, všetci vieme. Aj vieme, kto hlasoval proti prirodzeným regiónom Slovenska.

  Za klub SDK chcem ale prehlásiť, že cieľ tejto vlády a cieľ tohto návrhu a hlavný cieľ bol - dať občanom Slovenskej republiky samosprávu do regiónov, priblížiť správu vecí verejných a začať narúšať centralizmus, ktorý tu máme od roku 1989. Na základe tejto skutočnosti za klub SDK chcem prehlásiť, že reformu verejnej správy podporíme v prospech občanov Slovenskej republiky.

 • Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uviedli návrh záverečného hlasovania. Ideme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

 • Pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať o zákone ako celku.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 112 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, vyhlasujem obedňajšiu prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenej rozprave o vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 959).

  V rozprave vystúpi pán poslanec Oberhauser, po ňom pán poslanec Orosz.

  Pán poslanec Oberhauser, máte slovo v rozprave, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  v súvislosti s prijatým zákonom o vytvorení krajských samospráv prerokúvame vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré s tým súvisia.

  Slovenská národná strana, rovnako ako pri vôbec tvorbe krajských samospráv venovala aj tomuto zákonu mimoriadnu pozornosť. Ako som už povedal, pred prvým čítaním aj pred druhým čítaním bolo usporiadané odborné podujatie, na ktorom sa zúčastnili členovia odborného klubu pre verejnú správu, starostovia, primátori a pracovníci štátnej správy, ktorí majú bohaté skúsenosti z fungovania verejnej správy a zamýšľali sa nad všetkými otázkami, ktoré s tým súvisia.

  Budem veľmi stručný, nakoľko je jasné, že spoločná správa, ako aj ďalšie dokumenty nasvedčujú o určitej dohode, a preto sa nebudem venovať nejako širším súvislostiam, ale pôjdem k meritu veci.

  Jednoducho, pri analyzovaní zvažovali naši odborníci, či je tento systém, ktorý je vytvorený v predloženom návrhu zákona, spravodlivý z hľadiska zastúpenia obyvateľstva v krajskej samospráve. A prišli k názoru, že, žiaľ, tak ako je koncipovaný návrh, nie je predpoklad, že bude zabezpečené proporcionálne zastúpenie všetkých občanov a znovu sa vyskytnú nedostatky, ktoré spôsobia, že to zastupiteľstvo nebude reprezentatívne.

  Podporíme jednoznačne dvojkolové voľby predsedu krajskej samosprávy, lebo sa ukazuje, že treba to riešiť takým spôsobom, aby mal za sebou viac ako 50 % voličov, ktorí ho budú podporovať v jeho fungovaní. Krajský predseda, tak ako je dnes postavený, je veľmi silná funkcia s veľmi silnými kompetenciami, a preto by mal mať aj širokú podporu voličov v zázemí, ktoré reprezentuje.

  Ako som už upozornil aj v predošlom vystúpení, tým, že vlastne sa v ústave schválila priama voľba predsedu, že nie je volený poslancami krajskej samosprávy, je jeho pozícia mimoriadne silná, mechanizmus jeho odvolávania, či už ide cez petíciu alebo cez referendum, je veľmi komplikovaná konštrukcia, ktorá nevedie k odvolaniu, nevedie k tomu, aby bol toto naozaj nástroj na vytvorenie nejakého kontrolného a odvolacieho mechanizmu. Na dôvažok postavenie predsedu, keď až pol roka nemusí byť vlastne vo výkone, až vtedy sa má vypísať referendum na jeho odvolanie, no to je naozaj pozícia veľmi komplikovaná a veľmi teda zložitá, a preto tie dvojkolové voľby sú minimum, čo možno požadovať, aby mal mandát, ktorý mu dáva takéto silné postavenie.

  Takisto v prípade poslancov naši experti zvažovali, že predsa by bolo reprezentatívnejšie, keby bol realizovaný pomerný volebný systém pre voľbu poslancov krajských samospráv. Ale vidíme, že pre takéto riešenie dohoda zrejme širšia nebude. Takže vidíme to ako cestu, ktorá nie je celkom schodná. A takisto pri voľbách poslancov pri väčšinovom systéme by sme radšej podporili dvojkolové voľby aj poslancov, nakoľko, keď už raz bude v dvojkolovej voľbe predseda, tak môžu prebehnúť zároveň aj voľby poslancov a nebolo by to ani nákladné, nevyžiadalo by to ani väčšie náklady pri riešení. Čiže aj takýto postoj by bol ako pozitívny. Žiaľ, ani pre takéto riešenie sa ukazuje, že nebude podpora v poslaneckej snemovni, takže nie je to nádejné.

  Chceli by sme pri tejto príležitosti ešte upozorniť na skutočnosť, že nebolo by dobré, keby sa podcenili voľby do krajských zastupiteľských orgánov, nakoľko pôjde o veľmi vážny útvar, a preto občania by mali venovať maximálnu pozornosť budúcim voľbám. Je potrebné, aby sa vytvorili zrejme koalície už pred riešením, pred vlastnými voľbami, a preto aj politické strany sa iste budú na tieto voľby veľmi starostlivo pripravovať. Slovenská národná strana teda bude hľadať aj po prieskume, ako sa uplatnia tieto voľby, ako vôbec tento krajský orgán bude fungovať, bude hľadať cesty na zlepšenie jeho činnosti a bude hľadať také riešenia, ktoré urobia z tohto orgánu naozaj funkčnú zložku riadenia Slovenskej republiky.

  Ja teda iba toľko. A ešte raz by som chcel poprosiť o podporu minimálne tých dvojkolových volieb predsedov krajských zastupiteľstiev.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie v rozprave.

  Nie sú žiadne faktické poznámky.

  Ďalej vystúpi pán poslanec Orosz ako posledný prihlásený do rozpravy písomne.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán minister,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  moje vystúpenie bude pomerne stručné. Chcem sa zaoberať návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe a navrhnúť niektoré návrhy súvisiace so spôsobom hlasovania.

  V spoločnej správe je navrhnutých 41 pozmeňujúcich návrhov. Z toho gestorský výbor odporúča schváliť v spoločnom hlasovaní 28 návrhov a v druhom bloku neschváliť 13 pozmeňujúcich návrhov. Chcem v tejto súvislosti poukázať na niektoré súvislosti medzi jednotlivými pozmeňujúcimi návrhmi a navrhnúť zmenu spôsobu hlasovania.

  Ak si všimneme bod 41 spoločnej správy v nadväznosti na bod 39, tak vidíme, že medzi nimi je väzba. Ak sa podľa bodu 39 vypustí článok III, tak je zrejmé, že musí dôjsť aj k prečíslovaniu článku IV. Ale gestorský výbor bod 39 navrhol prijať a bod 41 odporučil neprijať. Týmto by sa narušila kompatibilita spoločnej správy. Preto odporúčam, aby sa bod 41 vyňal na samostatné hlasovanie. A mám pocit, že je potrebné hlasovať inak, ako navrhol gestorský výbor, to znamená tento návrh schváliť.

  Obdobne v spoločnej správe gestorský výbor nepostihol väzbu medzi bodom 37 spoločnej správy a bodmi 9, 10, 13 a 34. Bod 37 je vlastne prechodným ustanovením nadväzujúcim na body 9, 10, 13 a 34 spoločnej správy pre každé ďalšie ako prvé voľby do zastupiteľstiev. Z tohto hľadiska je nevyhnutné, aby aj bod 37 bol schválený, pretože v opačnom prípade by nastala v zákone diera na uskutočnenie prvých volieb do krajskej samosprávy. Z toho dôvodu takisto bod 37 odporúčam vyňať na samostatné hlasovanie. A opäť apelujem na poslancov, aby v rozpore s návrhom gestorského výboru tento návrh prijali.

  Ďalej by som chcel navrhnúť, aby sa vyňal na samostatné hlasovanie bod 23. V bode 23 v súlade s rozhodnutím ústavnoprávneho výboru navrhujeme nové znenie § 27, ktoré hovorí o volebnej kampani. Ak si porovnáme toto ustanovenie s pôvodným vládnym návrhom, tak je zrejmé, že je ďaleko širšie a postihuje všetky aspekty volebnej kampane pred voľbami do orgánov krajskej samosprávy. A toto navrhované riešenie je kompatibilné aj s úpravou volebnej kampane v iných platných volebných predpisoch, ako sú napríklad voľby prezidenta a takisto voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu odporúčam, aby sa hlasovalo samostatne o bode 23. A opäť by som apeloval na poslancov, aby hlasovali inak, ako odporúča gestorský výbor, to znamená, aby tento návrh prijali. Chcem v tejto súvislosti poznamenať, že na rokovaní ústavnoprávneho výboru zástupca predkladateľa pán minister súhlasil s takouto zmenou § 27, teda s novou úpravou volebnej kampane. Ak som ho dobre počúval, tak aj vo svojom úvodnom slove k tomuto návrhu zákona vyslovil súhlas s riešením, ktoré je obsiahnuté v bode 23.

  Ďalej by som sa chcel zastaviť pri problematike bodov 32 a 33 spoločnej správy. A to je problém stáleho fungovania volebných komisií počas celého volebného obdobia. Gestorský výbor odporúča schváliť riešenie, v zmysle ktorého by všetky volebné komisie boli počas celého volebného obdobia stále, to znamená, nemenili by sa ani pri prípadných nových voľbách. Keď ale vychádzame zo skutočnosti, že pri nových voľbách môžu byť iní kandidáti kandidovaní inými politickými stranami, prípadne koalíciami, tak by v takomto prípade bol vážne narušený princíp rovnosti zastúpenia kandidátov vo volebnej komisii.

  Z uvedeného dôvodu sa mi zdá vhodnejšie podporiť pozmeňujúci návrh, ktorý vznikol na úrovni ústavnoprávneho výboru, ktorý vychádza z toho, že stálymi volebnými komisiami budú len komisie vyššieho stupňa a okrskové volebné komisie by sa vytvárali pre prípad nových volieb v príslušných volebných okrskoch, ak by vznikla potreba uskutočniť nové voľby. Opäť ide o riešenie, s ktorým sa predkladateľ pri rokovaní ústavnoprávneho výboru stotožňoval. Aby bolo možné prijať takéto riešenie, je potrebné vyňať body 33 a 32 na samostatné hlasovanie, no a ak sa stotožníte s mojím názorom, tak bude potrebné bod 33 v rozpore so stanoviskom gestorského výboru neschváliť a naopak, schváliť bod 32.

  To je všetko, vážené kolegyne, kolegovia, z mojej strany, bol by som rád, keby ste tieto návrhy podporili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Všetci, ktorí boli prihlásení písomne do rozpravy, vystúpili. Pýtam sa, páni poslanci, panie poslankyne, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Cuper, pán poslanec Faič sa hlásil predtým, pán poslanec Kresák. Ešte niekto? Môžem to uzatvoriť? Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Dávam slovo pánu poslancovi Cuperovi.

  Nech sa ti páči.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  pred chvíľou sme odhlasovali zákon o vyšších územných celkoch. Treba predpokladať, že zákon vstúpi do účinnosti a že bude potrebné konštituovať vyššie územné celky. Je teda logické, aby sme sa zaoberali aj zákonom o voľbách do orgánov samosprávy, samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ste dostali ako tlač 959.

  Pán Orosz tu hovoril pomerne obšírne o spoločnej správe, ktorá upravuje podľa istých predstáv hlasovaciu procedúru. V podstate nemáme výhrady voči tomu, čo prijal v spoločnej správe garančný výbor. Máme iba pozmeňujúci návrh.

  V podstate som mal dva pozmeňujúce návrhy. Jeden tým, že neprešiel bod 6 z mojich pozmeňujúcich návrhov k zákonu o vyšších územných celkoch, stratil na aktuálnosti, takže ho ani prednášať nebudem.

  Prednesiem iba pozmeňujúce návrhy, ktoré sa dotýkajú § 40 ods. 2 písm. j), a to sa dotýka dvojkolovosti volieb predsedu budúceho vyššieho územného celku. Je to funkcia naozaj veľmi silná, najmä preto, že dokonca ste nepodporili a jedným hlasom neprešiel môj návrh, aby nemal právo pozastaviť nariadenia zastupiteľstva vyššieho územného celku. Takže v osobe predsedu budúceho vyššieho územného celku sa naozaj koncentruje veľmi silná výkonná moc, dokonca s veľmi silným právom pozastaviť rozhodnutia budúceho zastupiteľstva vyššieho územného celku. Preto si myslím, že by to mala byť osoba, ktorá by teda dosahovala veľmi vysoký politický konsenzus politických síl v budúcom zastupiteľstve, teda vyššom územnom celku, teda kraji.

  V § 40 navrhujem, aby sa upravil ods. 2 písm. j), že sa na konci pridávajú slová "alebo konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, a údaje o mene a priezvisku kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb".

  V druhom bode navrhujem pozmeniť článok I § 41 ods. 4, kde sa slová "najvyšší počet hlasov" nahrádzajú slovami "nadpolovičná väčšina platných hlasov".

  Po tretie. Navrhujem v článku I § 41 vložiť nový § 42 vrátane nadpisu, ktorý bude znieť "§ 42 Druhé kolo volieb - ods. 1: Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.

  Odsek 2: Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov v prvom kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za predsedu alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát ten, ktorý v prvom kole získal v ďalšom poradí najvyšší počet hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby podľa § 45 ods. 1 písm. d).

  Odsek 3: V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 17 v spojení s § 21, § 22, § 25, § 26, § 28 až § 40. Paragrafy 23 a 27 sa použijú primerane.

  Odsek 4: V druhom kole volieb je za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby, § 45 ods. 1 písm. d). Doterajšie paragrafy 42 až 57 sa označujú ako paragrafy 43 až 55."

  Po štvrté, v článku I sa v novooznačenom § 46 ods. 1 vloží písmeno d), ktoré znie: "ak pre druhé kolo volieb predsedu nie sú dvaja kandidáti alebo ak kandidáti na predsedu získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov".

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, to je z mojej strany k zákonu do vyšších územných celkov všetko. Chcem vás ubezpečiť, že poslanci Hnutia za demokratické Slovensko, ak tento dvojkolový návrh voľby predsedu vyššieho územného celku prejde, sme teda ochotní podporiť aj celkové znenie zákona o voľbách do samosprávy vyšších územných celkov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cuperovi.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Faič.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  včera sme prerokovali návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov a dnes sme ho schválili. Prijatím tohto zákona sa vytvára právny rámec na naplnenie článku 64a Ústavy Slovenskej republiky, na vytvorenie samosprávy vyšších územných celkov a, samozrejme, zákonom o voľbách do samosprávy vyšších územných celkov voľbu týchto orgánov.

  Predložený návrh zákona zakotvuje pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávnych krajov väčšinový volebný systém s relatívnou väčšinou. Volebné obvody sú jedno- a viacmandátové. Pre prvé voľby sú volebné obvody, počet poslancov, ktorí sa majú voliť, a sídla volebných komisií a obvodných volebných komisií uvedené v prílohe. Schválenie návrhu zákona o vyšších územných celkoch ôsmich krajov si vyžaduje aj zmenu prílohy tohto navrhovaného zákona.

  V mene skupiny 15 poslancov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o voľbách do samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom, po prvé, príloha k zákonu bude znieť: "Volebné obvody, počet poslancov, ktorý sa v nich má voliť, a sídla volebných komisií samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií budú" v Bratislavskom samosprávnom kraji určené, tak ako sú uvedené v pozmeňujúcom návrhu, ktorý máte predložený, a ak bude treba, môžem to podrobne prečítať, "pre Bratislavský kraj počet 46 mandátov, pre Trnavský samosprávny kraj celkom 40 mandátov, pre Trenčiansky samosprávny kraj celkom 45 mandátov, Nitriansky samosprávny kraj celkom 52 mandátov, Žilinský samosprávny kraj celkom 52 mandátov, Banskobystrický samosprávny kraj celkom 49 mandátov, Prešovský samosprávny kraj celkom 60 mandátov, Košický samosprávny kraj celkom 57 mandátov."

  V návrhu vlády sú, okrem toho, že sú určené pre 12 samosprávnych krajov, určené volebné obvody, počet poslancov, ako i sídla lokalizované v 106 volebných obvodoch, čo sa približuje k bývalým 121 administratívnosprávnym celkom v rámci bývalých obvodných úradov. Tomuto zodpovedá vo väčšine týchto volebných obvodov aj počet cirka 20 tisíc obyvateľov na jeden poslanecký mandát. Pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám, reaguje na rozpätie 12 tisíc až 15 tisíc obyvateľov na poslanecký mandát, tak ako to bolo schválené v zákone o samospráve vyšších územných celkov. Reaguje tiež na potrebu zníženia administratívnej náročnosti a prehľadnosti volebných obvodov a sídel v terajších 79 okresoch a ôsmich vyšších územných celkoch schválených v zákone o samospráve vyšších územných celkov. Predkladaný pozmeňujúci návrh pri svojom uplatnení umožní väčšiu spätosť a vzťah voličov k navrhovaným poslancom, znalosť problémov a presadzovanie záujmov jednotlivých volebných obvodov.

  Po druhé, odporúčam k článku I § 41 ods. 4 uviesť text: "Vypúšťa sa druhá veta." Tento návrh súvisí s textom, ktorý je uvedený v návrhu zákona a ktorý súvisí aj s uvedenou citáciou v spoločnej správe gestorského výboru.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Jedna faktická poznámka - pán poslanec Oberhauser. Uzatváram možnosť ďalších faktických poznámok.

  Slovo má pán poslanec Oberhauser.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ja by som sa chcel spýtať iba pána poslanca Faiča, že Bratislava VI, VII, VIII, taký okres nepoznám. Tak to mi je nie celkom jasné.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Faič, bude reagovať?

  Nech sa páči.

 • So šestkou, sedmičkou a osmičkou, samozrejme, ak hovoríme o sídlach volebných komisií okresných úradov, ide o Malacky, Pezinok, Senec.

 • Ďakujem pekne.

  Posledným rečníkom v rozprave k tomuto návrhu zákona je pán poslanec Kresák.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  nebudem hovoriť všeobecne o veciach, o čom sa bavíme a prečo sa bavíme v tomto čítaní, a preto sa pokúsim prejsť priamo k meritu veci.

  My sami sme sa už pri rokovaní v rámci ústavnoprávneho výboru snažili podľa vedomia a svedomia čo najviac pomôcť predloženému vládnemu návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Zdá sa, že celý rad vecí sa nám podarilo odstrániť. Samozrejme, mám tiež dojem, že aj v tejto rozprave ešte vyplynuli nejaké ďalšie potrebné pozmeňujúce návrhy.

  Dovoľte mi ale zmieniť sa podrobnejšie o obsahu svojho vlastného pozmeňujúceho návrhu, návrhu ktorý máte rozmnožený v laviciach, a návrhu, ktorý sa dotýka problematiky, ktorú už tiež spomenuli moji viacerí predrečníci. Mám na mysli vlastne voľbu predsedov samosprávnych krajov, spôsob, mechaniku voľby týchto funkcionárov samosprávy.

  Je potrebné konštatovať, že predložený vládny návrh zákona vychádza z takej veľmi jednoduchej mechaniky. Navrhuje, aby sa uplatnil vlastne ten skutočne najjednoduchší väčšinový volebný systém, technika, ktorá sa zvykne označovať ako pluralitný, väčšinový volebný systém, technika, ktorá vychádza z jednomandátového volebného obvodu, a technika, pri ktorej sa víťazom, a teda predsedom samosprávneho kraja stáva ten kandidát, ktorý získal jednoduchý najväčší počet odovzdaných hlasov. Tento systém relatívnej väčšiny, tak ako je navrhovaný, má, samozrejme, svoje výhody aj nevýhody.

  Treba azda ale trošička poukázať najmä na určité riziká alebo nevýhody, ktoré vyplývajú z tohto predloženého návrhu z tohto systému. Musíme si uvedomiť, že zvoleným sa podľa navrhovanej mechaniky môže stať každý kandidát, ktorý získa už spomínanú relatívnu väčšinu hlasov. A musíme oprávnene počítať s tým, že kandidátov bude niekoľko, že táto väčšina sa môže pohybovať aj okolo 30 %, 35 %, možno aj 25 %. Tento fakt pokladám za pomerne významný, pretože podpora, s ktorou sa osoba dostáva na takýto volebný úrad, hovorí o jej legitimite a, samozrejme, má významný vplyv na jej pôsobenie v tomto úrade.

  Samozrejme, treba ale povedať, že existuje aj celý rad ďalších pomerne významných otázok, ktoré sa spájajú s uplatňovaním tohto takto navrhovaného volebného systému. Mnohé právne, ale aj politologické štúdie poukázali už na to, že takýto jednoduchý väčšinový volebný systém, tento pluralitný volebný systém v podstate okrem už zmienenej nízkej legitimity zvoleného zástupcu sa spája aj s tým, že vlastne on umožňuje, aby bol zvolený ten kandidát, za ktorým stojí vlastne najväčšia organizovaná menšina.

  Ďalej my tiež môžeme konštatovať, že tento volebný systém vlastne vytvára nespravodlivú reprezentáciu. A tá nespravodlivá reprezentácia v tom politologickom chápaní znamená to, že ak je zvolený kandidát menším počtom hlasov voličov, väčší počet hlasov voličov prepadá v takýchto voľbách, a teda sa neuplatňuje. Znamená to, že vlastne zvoleným predsedom tohto samosprávneho celku sa podľa navrhovaného systému skutočne môže stať kandidát, za ktorým nie je väčšinová podpora obyvateľov takéhoto samosprávneho kraja.

  Mohol by som ale aj pokračovať a v tých politologických termínoch konštatovať aj určitú diskriminačnú tendenciu tohto volebného systému voči reprezentantom menších politických strán alebo aj voči reprezentantom niektorých menšín.

  Treba povedať, že na rozdiel od vládou navrhovaného takéhoto jednoduchého pluralitného väčšinového volebného systému si, samozrejme, možno pri voľbe predsedov samosprávnych krajov predstaviť aj uplatňovanie majoritného väčšinového volebného systému čiže volebného systému, ktorý vyžaduje na zvolenie kandidáta zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov. Z mojich predrečníkov už v podstate jeden poukázal na jeho predstavu na zavedenie takéhoto systému a iste neušlo vašej pozornosti, že pod bodom 30 v spoločnej správe sa iný variant tohto istého volebného systému taktiež nachádza ako jedna z možností.

  Samozrejme, aj tu by sme mohli polemizovať alebo hovoriť si o tom, aké sú výhody a aké sú nevýhody tohto systému. Isté je, že ten majoritný väčšinový volebný systém prináša víťaza, za ktorým vlastne má stáť nadpolovičná väčšina hlasov voličov toho-ktorého samosprávneho kraja.

  Samozrejme, ale to je jedna výhoda, voči ktorej môžeme nájsť viacero ďalších nevýhod. Môžeme hovoriť o tom, že aj tento majoritný väčšinový systém v prvom rade technicky vyžaduje vždy dve kolá volieb. Nechcem hovoriť o finančnej náročnosti, to by bolo asi príliš jednoduché, ale môžem upozorniť na inú súvislosť dvojkolovej voľby. A to je vyvolávanie určitej apatie samotného voliča, ktorý sa musí zbytočne často dostavovať do volebných miestností a odovzdávať svoj hlas.

  Mohol by som ale hovoriť aj o významnejších ďalších nevýhodách dvojkolového systému, pretože tento dvojkolový majoritný systém je práve tým systémom, ktorý veľmi jednoznačne zvýhodňuje dvoch najsilnejších kandidátov v každom samosprávnom volebnom kraji a vlastne zbavuje šance tých slabších kandidátov, reálnej šance vstúpiť do volebného zápasu.

  Treba tiež povedať, že takýto dvojkolový systém tiež je overené, obsahuje v sebe diskriminačné prvky, ktoré sa dotýkajú predovšetkým žien, ale dotýkajú sa aj príslušníkov národností.

  A teraz sa dostanem k jadru toho, o čom chcem hovoriť. Existuje popri oboch doposiaľ zmienených základných variantoch aj tretia možnosť, tretia cesta, ktorou sa uplatňuje väčšinová volebná technika, tretí variant, ktorého výhodou je azda to, že minimalizuje negatívne vplyvy oboch predchádzajúcich a snaží sa určitou kombináciou vniesť do väčšinových volebných techník proporcionálny obsah. Touto technikou alebo týmto systémom je takzvaný väčšinový volebný systém s prenosným hlasovaním. Je to systém, ktorý nebol doposiaľ uplatnený v Slovenskej republike, ale treba povedať na druhej strane, že mnohé desaťročia úspešne funguje v celom rade iných krajín.

  Hlavnou výhodou tohto systému, a to je systém vlastne, ktorý navrhujem vo svojom pozmeňujúcom návrhu, sú tieto skutočnosti: On vyžaduje na zvolenie kandidáta zisk nadpolovičnej väčšiny. Čiže neuspokojuje sa iba s akousi relatívnou väčšinou, čím dáva kandidátovi rovnakú legitimitu, akú mu dáva systém dvojkolový, systém majoritný. Na druhej strane ale tento systém dokáže vybrať víťaza volieb bez toho, aby sa museli voľby opakovať. Čiže neprináša so sebou riziko akéhosi prílišného zaťahovania a zbytočného obťažovania voliča, že by sa musel opakovane dostavovať do volebných miestností.

  Treba povedať, že tento väčšinový volebný systém s alternatívnym hlasovaním podobne ako oba zmienené predchádzajúce sa uplatňuje v jednomandátových volebných obvodoch. Čiže perfektne sa hodí na systém týchto samosprávnych volebných krajov. Jeho zásadný rozdiel pri samotnej technike v porovnaní s oboma zmienenými predchádzajúcimi volebnými systémami, pluralitným, tak ako ho navrhuje vládny návrh zákona, majoritným, tak ako odznel v pozmeňujúcich návrhoch, spočíva v tom, že na rozdiel od týchto dvoch tento systém s alternatívnym hlasovaním nedáva občanovi iba jeden hlas. Tento systém umožňuje každému občanovi, aby mal niekoľko hlasov a aby tieto hlasy rozdeľoval jednotlivým kandidátom v poradí svojich vlastných preferencií.

  Zaujímavé na tom systéme je skutočnosť, že keď volič uplatní tieto svoje hlasy v poradí, aké uzná za vhodné, opustí volebnú miestnosť, pre samotného voliča sa tým celá problematika volieb končí, pretože vtedy nastupuje volebná komisia - a tej činnosti azda trošičku komplikovanejšia, než to bolo doposiaľ. Volebná komisia musí totižto v rámci skrutínií, takzvaných čítaní spočítavať preferencie, ktoré získavali jednotliví kandidáti v poradí, ako im ich voliči udelili. Výhodou je tá skutočnosť, že pokiaľ žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu prvých preferenčných hlasov voličov, čiže to je situácia, ako keby každý odovzdával iba jeden hlas, nastane druhé skrutínium, ktorého obsahom je vlastne opätovné prepočítavanie druhých a tretích hlasov, z ktorého však vypadáva kandidát, ktorý získal najmenší počet prvých hlasov. Druhé skrutínium podľa praxe štátov, kde sa uplatňuje takýto volebný systém, spravidla prináša taký výsledok, že niektorí z kandidátov získava nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov voličov, pričom táto väčšina tvorí súčasť prvých a druhých preferencií.

  Aké sú teda výhody tohto navrhovaného väčšinového volebného systému s alternatívnym hlasovaním. Ako som už spomínal, požaduje od víťaza, aby získal nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov.

  Čo je ale veľmi dôležité, to je fakt, že tento systém umožňuje voličovi, aby si vybral medzi dvomi podobnými kandidátmi, ktorým dá prvú a druhú alebo druhú a tretiu preferenciu, bez toho, aby bolo riziko, že bude zvolený preňho nejaký tretí alebo štvrtý neprijateľný kandidát.

  Tento systém rovnako zrovnoprávňuje nezávislých kandidátov s kandidátmi jednotlivých politických strán. Inými slovami, tiež tento systém, a to je práve ten proporcionálny prvok, ktorý sa vnáša cez tento systém do volebnej mechaniky, odstraňuje výhodu kandidátov veľkých a vplyvných politických strán.

  Aj keď sa možno pre tých, ktorí sa nevenujú volebným technikám, podrobnejšie zdá na prvé počutie, že prepočítavanie hlasov je troška komplikovanejšie, musím upozorniť, že jedná sa o proces, ktorý sa dotýka členov volebných komisií. Pre bežného občana je navrhovaný systém veľmi jednoduchý, pretože nechce od neho nič viac, iba to, že mu dáva možnosť, aby namiesto jedného hlasu využil niekoľko hlasov a využil ich podľa preferencií, podľa svojho vzťahu a sily svojho vzťahu k jednotlivým kandidátom. Tento systém, ako hovorím ešte raz, umožní, aby bol zvolený kandidát s vysokým stupňom legitimity, bez nutnosti opakovania voľby.

  Dovoľte mi teda v závere upozorniť vás na mnou predložený pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje vcelku niekoľko bodov. Máte ho pred sebou. Nebudem tie body zbytočne opakovať, pretože musel som vstúpiť celkovo na dvadsiatich miestach do navrhnutého volebného zákona. Môžem iba konštatovať, pokiaľ bude potrebné, budem podrobnejší, že som musel vstúpiť do § 13 ods. 4, do § 22 ods. 2, do § 29 ods. 3. Do § 29 som musel vložiť nový odsek 4 a odsek 5. V § 35 som musel vstúpiť do odseku 3, obdobne do § 36 ods. 1, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 44.

  A hlavne by som chcel upozorniť na § 42, nový, ktorý navrhujem vložiť, ktorý obsahuje v sebe tú podstatnú mechaniku samotného rozdeľovania hlasov.

  V závere mi ešte dovoľte upozorniť na jednu drobnú pisársku chybu, ktorá sa vyskytla v bode 6 pozmeňujúceho návrhu, nakoľko tam uvedené písmeno d) má byť správne uvedené ako písmeno b).

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Kresák.

  Na vaše vystúpenie je jedna faktická poznámka, pána poslanca Osuského. Končím možnosť prihlásenia sa ďalších faktických poznámok.

  Dávam slovo poslancovi Petrovi Osuskému.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcel by som povedať, že napriek istému, možno z pohľadu niekoho menej pochopiteľnému, z môjho pohľadu existujúcemu znechuteniu z udalostí dopoludnia mi jednoducho nedá, aby som nepodporil veľmi dobrý, rozumný, v Európe overený a konštruktívny návrh pána poslanca Kresáka. Skutočne je to z toho, čo je možné, tá najlepšia alternatíva. A myslím si, že nech už to všetko dopadne akokoľvek, je dobrou snahou na Slovensku zaviesť niečo, čo je inde vyskúšané, čo dáva občanovi možnosť výberu a rozdelenia svojich preferencií a čo, a to si musím v slovenských pomeroch podobne ako pán poslanec Kresák znova a znova uvedomiť, nepovedie k znechuteniu občana, ktorého vôľa starať sa o veci verejné aj tak nie je veľmi nebotyčná.

  Myslím si, že návrh pána poslanca Kresáka, ktorý bol logicky a rozumne vyargumentovaný, by mohol osloviť každého, kto chce na Slovensku pre budúcnosť založiť dobrú metódu a dobrý postup voľby. Ešte raz, pridávam i svoj hlas a bol by som veľmi rád, keby si toto sine ira et studio uvedomili i ďalší poslanci.

 • Ďakujem pekne.

  Pán spravodajca požiadal o slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  V rozprave k predloženému návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vystúpilo celkom 8 poslancov v rozprave. Šiesti podali pozmeňujúce návrhy: pani poslankyňa Rusnáková, pán poslanec Slafkovský, pán poslanec Orosz, pán poslanec Cuper, ja i pán poslanec Kresák. Pretože tieto pozmeňujúce návrhy sa dotýkajú mnohých bodov spoločnej správy a mnohých paragrafov v predlohe, žiadam, pán predsedajúci, aby mi bolo umožnené skonfrontovať tieto pozmeňujúce návrhy so spoločnou správy, ako i s jednotlivým znením paragrafov, a žiadam preto o prestávku 15 minút.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vystúpili všetci poslanci, ktorí boli prihlásení do rozpravy písomne aj ústne. Vyhlasujem teda rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa spýtať pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Áno.

  Pán minister, máte priestor, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte, aby som povedal niekoľko slov k pozmeňujúcim návrhom, ktoré vyplynuli z rozpravy, najskôr k voľbe predsedu vyššieho územného celku či samosprávneho kraja.

  Ja si myslím, že návrh, ktorý predložila vláda, je najelegantnejší, najjednoduchší, to znamená, jednoduchá voľba.

  Je pravda, že uznávam istú váhu aj argumentov, že môže byť zvolený aj relatívne s menším počtom hlasov a väčšia časť hlasov môže prepadnúť. Tento argument má svoj význam. Myslím si, že ak by sme ho chceli odstrániť, tak je tu veľmi zaujímavý návrh pána poslanca Kresáka.

  Pokiaľ ide o dvojkolovú voľbu, ktorú navrhuje pán poslanec Cuper, obávam sa, že by mohla vyvolať isté úvahy o tom, či by to nebolo v rozpore s ústavou vzhľadom na to, že ústava v prípade prezidenta napevno určuje dvojkolovú voľbu. A keďže to tu nie je, tak by mohol niekto namietať podozrenie, že by to teda malo byť v ústave. A musel by o tom rozhodovať Ústavný súd, ktorý by vlastne musel dotvoriť v tomto smere to pravidlo.

  Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh pána spravodajcu týkajúci sa volebnej geometrie, ten by som veľmi odporúčal prijať vzhľadom na to, že on vlastne uvádza do súladu tento zákon s podobou zákona o samosprávnych krajoch, nie je možné voliť podľa volebného zákona, ktorý by mal volebnú geometriu šitú na iný počet vyšších územných celkov.

 • Hlasy z pléna.

 • No bol by to problém, keby sa to neschválilo.

  Ďalej tu boli dva návrhy, myslím, pána poslanca Orosza týkajúce sa kampane. Myslím si, že tieto návrhy sú opodstatnené. A podporujem ich.

  Rovnako podporujem aj návrh pána poslanca Slafkovského, ktorý sa dotýka zástupcu nezávislých kandidátov vo volebných komisiách.

  No a na záver mi dovoľte, aby som sa vyjadril aj k tej téme, o ktorej sa tu hovorilo predpoludním, resp. pred hlasovaním o zákone o samosprávnych krajoch, a to sa týka návrhu pani poslankyne Rusnákovej.

 • Ruch v sále.

 • Prosil by som ale, keby sme sa ešte sústredili na chvíľku a nechali si tu diskusiu na prázdniny. Pán predsedajúci, mohli by ste...

 • Páni poslanci, žiadam vás, aby ste zachovali poriadok v sále, aby pán minister mohol predniesť svoje názory a myšlienky na rozpravu. Pokiaľ chcete diskutovať, choďte von diskutovať.

 • Súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Kalman. Pokiaľ ide o náš právny poriadok, naozaj tu neexistuje diskriminácia žien. Myslím si, že naše právne normy, naše zákony určujú práva rovnako pre mužov, ako aj pre ženy. Ale myslím si, že pokiaľ ide o množstvo vzťahov, ktoré sú v spoločnosti a ktoré nie sú regulované právom, tak tu rovnosť príležitostí pre ženy nie je. Myslím si, že v tomto zmysle je to možno vec aj tradícií, zotrvačnosti, celkového postavenia ženy v spoločnosti, že žena, aby sa uplatnila vo verejnom živote, to má ťažšie. To som o tom presvedčený. Svedčí o tom aj skúsenosť, ktorú máme aj z verejného života za posledných 10 rokov. A z toho dôvodu si myslím, že tu jestvuje priestor na to, aby sme tomu trochu pomohli návrhmi zákonov, ktoré nebudú v rozpore, samozrejme, s ústavou.

  A preto si dovolím podporovať návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Rusnáková, pretože je podľa mňa veľmi vtipne urobený. Nie je to návrh zákona, ktorý predurčuje výsledok volieb, to vám chcem zdôrazniť, páni poslanci a panie poslankyne. V jednomandátovom obvode je ring voľný, aby som to tak povedal, a pri viacmandátových volebných obvodoch sa stanovuje politickej strane, ktorá predkladá svojich kandidátov, povinnosť, aby teda zohľadnila, že existujú tu v spoločnosti dve pohlavia, a aby to nebolo len jednofarebné, ak to tak môžem povedať. Nehovorí sa, či má byť viacej mužov alebo viacej žien, ale jednoducho to nemá byť jednofarebné. Samozrejme, volič si potom zo všetkých kandidátov môže vybrať, ak zvolí trebárs len ženy alebo len mužov, to už musíme nechať na voliča.

  Ale pokiaľ ide o takúto povinnosť stanovenú politickým stranám, ja si myslím, že je to opatrenie, ktoré je nielen v dobrej viere, ale ktoré je jednoducho moderným opatrením. A podporujem ho. A nie je to ani stanovenie kvóty. Tam nemožno povedať, že to je 30 % alebo ja neviem koľko percent. To už záleží na politickej strane, veď tá môže aj na 100 % dať, povedzme, v jednomandátových obvodoch takisto ženy, ako mužov. A len v tých viacmandátových je povinnosť, aby boli zástupcovia oboch pohlaví. V tomto zmysle si ja tiež myslím, že kvóty ako také nie sú veľmi dôstojné.

  A keby sme hovorili, povedzme, o systéme pomerného zastúpenia, tak by som zrejme hovoril trochu inak. Aj tam je podľa môjho názoru možné tento problém alebo túto otázku riešiť dôstojným spôsobom, ale nechcem hovoriť v súvislosti so zákonom, ktorý nenavrhuje systém pomerného zastúpenia. Ale toto, čo navrhuje pani poslankyňa Rusnáková, podľa môjho názoru má svoju logiku a je to vec, ktorá by bola v prospech, myslím si, nášho verejného života a v prospech vyrovnávania šancí žien vo verejnom živote.

  Ďakujem pekne za pozornosť a prosím vás, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, ak chceme, aby sme mohli do orgánov regionálnej samosprávy zvoliť prvých zástupcov, tak treba, aby sme si schválili aj pravidlá, podľa ktorých sa do týchto orgánov územnej samosprávy bude voliť. Preto vás prosím o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne, žiadam vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať.

  Páni poslanci, ešte raz vás dôrazne žiadam, aby ste prišli do rokovacej sály na proces hlasovania.

  Žiadam vás, páni poslanci, aby ste prišli do rokovacej sály na hlasovanie o návrhu zákona, ktorý práve prerokúvame.

  Žiadam predsedov poslaneckých klubov, aby si zabezpečili poslancov na hlasovanie.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály, budeme hlasovať.

  Prosím vás o trošku strpenia vzhľadom na to, že pán spravodajca si pripravoval ešte niektoré návrhy.

  Pán poslanec Cuper, desiata, olovrant patrí mimo tejto sály. Prosím vás, keby ste to rešpektovali.

  Páni poslanci, žiadam pána spravodajcu, aby sme pristúpili k hlasovaniu, a prosím ho, aby uvádzal jednotlivé návrhy.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, páni poslanci, o pokoj v rokovacej sále tak, aby sme vedeli, o čom sa bude hlasovať, aby nevznikli znova niektoré zmätky alebo aby sme vedeli, o čom hlasujeme.

  Ešte raz vás žiadam, páni poslanci, aby ste sa posadili na svoje miesta a počúvali, čo hovorí pán spravodajca.

 • Neustály ruch v sále.

 • Pán poslanec Zelník, prosím ťa, keby si venoval pozornosť tomu, čo bude prednášané.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo.

  Najskôr uvediem hlasovanie zo spoločnej správy. V bode a) som uviedol en bloc prijať body, tak ako sú uvedené v spoločnej správe. V rozprave žiadal pán poslanec Orosz vyňať na osobitné hlasovanie bod 33, to znamená bod 33 vyňať na osobitné hlasovanie.

  Navrhujem teraz hlasovať o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 39, 42. Gestorský výbor odporúča tieto body schváliť.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím kľud.

  Počuli ste návrh pána spravodajcu, budeme hlasovať o tomto návrhu. Odporučenie gestorského výboru je schváliť body.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 111 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že tieto návrhy boli schválené.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Pod bodom b) som odporúčal en bloc neprijať body, tak ako sú uvedené. Pán poslanec Orosz žiadal vyňať na osobitné hlasovanie body 23, 32, 37 a 41. Gestorský výbor odporúča tie body, ktoré som nevyjadril na osobitné hlasovanie, neprijať.

 • Pán spravodajca, prosím, keby ste ešte raz zopakovali body, o ktorých budeme hlasovať, mimo tých, ktoré ste navrhli.

 • Áno. Budeme hlasovať o bodoch 2, 12, 14, 16, 29, 30, 31, 38, 40. Gestorský výbor ich odporúča neprijať.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý predniesol spravodajca. Hlasujte s odporučením gestorského výboru neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovali 4 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 117 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že tieto návrhy neboli prijaté.

  Budeme hlasovať osobitne o jednotlivých návrhoch, ktoré pán spravodajca uviedol. Prosím, keby ste každý osobitne uviedli.

 • Odporúčam teraz hlasovať v osobitnom hlasovaní o bode 23.

 • Ešte raz sa pýtam: O bode 23 alebo 33?

 • O bode 23 s odporučením gestorského výboru, prosím, keby ste to uviedli.

 • Prosím, ruším toto hlasovanie. Páni poslanci, ruším toto hlasovanie.

  Ešte raz, pán poslanec Faič, uveď bod.

 • Áno, na osobitné hlasovanie uvádzam bod 23. V správe gestorského výboru je odporúčanie neprijať ho, pán poslanec Orosz ho žiadal prijať.

 • Gestorský výbor je dôležitý, prosím.

  Toto hlasovanie je zrušené.

  Budeme hlasovať znova.

 • Hlasujeme o bode 23. Gestorský výbor ho odporúčal neprijať.

 • Prosím, hlasujte, páni poslanci. Hlasujeme o bode 23.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Tento zákon alebo tento návrh teda zo spoločnej správy nebol schválený.

 • Ďalej odporúčam hlasovať o bode 32. Gestorský výbor odporúča návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Nebol prijatý tento návrh.

 • Ďalej odporúčam hlasovať o bode 33. Gestorský výbor ho odporúča prijať.

 • Hlasujte o bode číslo 33 s odporučením gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 102 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Návrh bol schválený.

  Ďalej.

 • Ďalej odporúčam hlasovať o bode 37. Gestorský výbor ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Návrh nebol prijatý.

  Ďalej.

 • Ďalej odporúčam hlasovať o bode 41. Gestorský výbor ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Návrh nebol schválený.

 • To sú všetky návrhy na hlasovanie zo spoločnej správy.

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás o pokoj v rokovacej sále, rušíme sa navzájom, buďte tak dobrí.

 • Teraz uvediem na hlasovanie pozmeňujúce návrhy, tak ako boli v poradí prednesené v rozprave.

  Ako prvý je pozmeňujúci návrh pani poslankyne Evy Rusnákovej. Dotýka sa dvoch bodov, § 39 a § 40. Pani poslankyňa, žiadate hlasovať osobitne o každom bode alebo spoločne? Prosím? Spoločne.

 • Ako prvý som uviedol pozmeňujúci návrh, ktorý nehovorí o alternatívach, ale dotýka sa § 39 a dotýka sa § 40.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, skutočne sa nedá v kľude pracovať. Ja vás prosím teraz, nie žiadam, prosím vás o pokoj v rokovacej sále, pretože schválime niektoré veci, ktoré nebudú dobré v tomto zákone.

  Pán poslanec Faič, nech sa páči, máte slovo.

 • Hlasy z pléna.

 • To znamená hlasovať osobitne.

 • Prosím mikrofón pre pani poslankyňu Rusnákovú a vyjadrite sa nahlas a verejne, aby to bolo jasné.

 • Neustály ruch v sále.

 • § 39 a § 40 sa týkajú paralelného sčitovania hlasov a keďže obidva body pojednávajú o tej istej téme, môžeme o nich hlasovať naraz.

 • Prosím, budeme hlasovať ešte raz o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Rusnákovej, páni poslanci. Hlasujte o návrhoch pani poslankyne Rusnákovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovalo 21 poslancov.

  Návrh bol schválený.

  Ďalej.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Ďalej ide o pozmeňujúci návrh, ktorý sa dotýka § 14 v dvoch alternatívach. Pani poslankyňa, ako žiadate hlasovať?

 • Mikrofón pre pani poslankyňu Rusnákovú zapnite.

 • Žiadam hlasovať najprv o alternatíve číslo II, o obidvoch bodoch naraz. Ak alternatíva číslo II neprejde, tak následne o alternatíve číslo I.

 • Takže odporúčam hlasovať najskôr o druhej alternatíve.

 • Môžeme hlasovať. Nech sa páči, páni poslanci, hlasujte.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 61 poslancov.

  Nehlasovalo 17 poslancov.

  Návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Hlasujeme teraz o prvej alternatíve uvedenej v pozmeňujúcom návrhu.

 • Neustály ruch v sále.

 • Prosím pokoj ešte raz, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 58 poslancov.

  Nehlasovalo 18 poslancov.

  Návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Ďalej bol v poradí podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Slafkovského, ktorý sa týka v prvom bode § 8, v druhom § 12 a v treťom § 13. Pán poslanec, nevyjadrili ste hlasovanie, či osobitne.

 • Mikrofón pánu poslancovi Slafkovskému.

 • Áno, môže sa hlasovať spolu, to sú len tri body do troch paragrafov, ale všetky v jednej súvislosti.

 • To znamená, hlasujeme o všetkých troch bodoch naraz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Nehlasovalo 14 poslancov.

  Tento návrh nebol schválený.

 • Ďalej predkladám hlasovanie o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Cuper. Týka sa § 45.

 • Ešte raz, pán poslanec, buďte tak dobrý.

 • Ide o prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Cupera, ktorý sa dotýka § 45 ods. 1, ktorému sa má doplniť písmeno e), ktoré bude znieť "ak vláda vypíše nové voľby".

 • Hlasy z pléna.

 • Pán spravodajca, prosím, keby ste nediskutovali teraz s plénom.

  Môžeme hlasovať? Navrhujete hlasovať o tomto návrhu?

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, ja som ho nepredložil. Vo svojom vystúpení som povedal, keďže neprešiel môj pozmeňujúci návrh číslo 6 z predchádzajúceho zákona, tak sa stal bezpredmetným. Ja som to povedal vo svojom vystúpení. Takže znova opakujem, že teda sťahujem tento návrh, lebo nemá zmysel.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej budeme pokračovať v hlasovaní.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Cupera sa dotýka § 40 a § 41 a § 42, pokiaľ sa týka spôsobu volieb, a, samozrejme, ďalších paragrafov, ktoré sú uvedené v pozmeňujúcom návrhu spoločne.

 • Môžeme hlasovať. Prosím, hlasujte. Pán poslanec, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovalo 16 poslancov.

  Tieto návrhy neboli schválené.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Ďalej sú to dva pozmeňujúce návrhy, ktoré som v rozprave predložil ja.

  Prvý sa dotýka prílohy k zákonu o voľbách do samosprávnych krajov a určuje volebné obvody, počet poslancov, ktorí sa v nich majú voliť, a sídla volebných komisií.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 107 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Návrh bol schválený.

 • Druhý návrh, ktorý som predložil, sa stáva bezpredmetným, preto ho sťahujem.

  Ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené, sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána poslanca Kresáka v dvadsiatich bodoch. Pán poslanec, hlasujeme spoločne? Áno. Odporúčam hlasovať spoločne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasovalo 11 poslancov.

  Tieto návrhy pána poslanca neboli schválené.

 • Tým sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave.

  Ako som uviedol v spoločnej správe, mám poverenie od gestorského výboru, aby sme predložený návrh zákona posunuli do tretieho čítania a prerokovali ihneď.

 • Prosím, budeme hlasovať o tomto návrhu pána spravodajcu. Návrh je do tretieho čítania, návrh o postúpení tohto návrhu zákona do tretieho čítania, páni poslanci. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 108 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovalo 11 poslancov.

  Tento návrh bol schválený.

  Páni poslanci, panie poslankyne, medzi druhým a tretím čítaním vyhlasujem 10-minútovú prestávku na žiadosť pána spravodajcu.

 • Po prestávke.

 • Prosím pána poslanca Faiča, spravodajcu k tomuto návrhu zákona, aby prišiel do rokovacej sály.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Na svetelnej tabuli je prihlásených šesť poslancov.

  Prosím, pokiaľ chcete mať procedurálne návrhy, nech sa páči, páni poslanci, pokiaľ nie, tak vás prosím, aby ste sa vypli zo svetelnej tabule, aby bolo jasné, kto chce predložiť procedurálny návrh.

  Nech sa páči, pán poslanec Vavrík, máš slovo.

 • Ruch v sále.

 • Pokoj, prosím, páni poslanci, pokoj v rokovacej sále.

 • Pán predsedajúci, ja sa chcem prihlásiť v treťom čítaní.

 • Pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  keďže v druhom čítaní došlo k dvom zjavným chybám a jednej tiež, povedzme, chybe, dovolím si predložiť návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 959).

  V zmysle § 85 ods. 3) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady dávam návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a zároveň navrhujem, aby sa odporúčalo predsedovi Národnej rady, aby toto opakovanie bolo prerokované len na schôdzi Národnej rady v zmysle § 85 ods. 4 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Prikladám 31 podpisov, ktoré sa vyžadujú, a potom, samozrejme, ak by sa to schválilo, tie tri pozmeňujúce návrhy k tým problémom, ktoré vznikli v druhom čítaní, prednesiem, ak by sme sa vrátili do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Páni poslanci, panie poslankyne, skupina poslancov v súlade s ustanovením § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku podáva návrh na opakovanie druhého čítania o tomto vládnom návrhu zákona.

  O tomto návrhu skupiny poslancov dávam teraz, páni poslanci, hlasovať. Hlasujte o tomto návrhu, ktorý podala skupina poslancov, aby sme sa vrátili do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 105 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh na opakovanie druhého čítania schválili.

  Podľa § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku sa navrhuje, aby návrh zákona bol prerokovaný opakovane len na schôdzi Národnej rady.

  O tomto návrhu dávam bez rozpravy hlasovať. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu, aby bol návrh zákona opakovane prerokovaný len na schôdzi Národnej rady. Hlasujte, prosím.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 108 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Pristúpime k opakovanému druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec Vavrík, pán poslanec Cuper. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Otváram rozpravu a ako prvému dávam slovo pánu poslancovi Vavríkovi.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  spomínal som v návrhu v treťom čítaní, keď som žiadal o vrátenie do druhého, že došlo k trom zrejmým chybám. Dovoľte, aby som ich popisne uviedol a potom predložil pozmeňujúci návrh, ktorý s pätnástimi, resp. šestnástimi podpismi predložím pánovi spravodajcovi.

  Najprv v predloženom vládnom návrhu sme zmenili hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch textáciu, že zasadnutie volebných komisií zvoláva predseda samosprávneho kraja. Tento predpis by bol pre prvé voľby nevykonateľný, lebo taký nie je. Tak navrhujeme vložiť prechodné ustanovenie, aby prvé zasadnutie volebných komisií zvolal prednosta krajského úradu. A potom do budúcna bude platiť to, čo sme v tých pozmeňujúcich návrhoch odsúhlasili. To je predmet môjho prvého pozmeňujúceho návrhu.

  Druhý pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že si dovoľujem vás požiadať, aby sme opätovne hlasovali o bode číslo 42 spoločnej správy. V tomto bode en bloc sme odsúhlasili totižto volebné obvody takým spôsobom, že bol upravený na dvanástku, a preto toto je nevykonateľné. A tam išlo o zrejmú chybu, ktorú sme si pri hlasovaní nevšimli. A treba to dať do poriadku tak, že by sme hlasovali o tom, že bod 42 treba zo spoločnej správy neschváliť.

  No a napokon, tretí pozmeňujúci návrh hovorí o prílohe k zákonu, ktorá bola schválená na základe návrhu poslanca kolegu Faiča o sídlach volebných komisií. Na prvej strane, keď si pozriete prílohu k zákonu, pán poslanec Faič navrhoval volebný obvod Bratislava VI, VII a VIII so sídlami v okrese Bratislava VI, VII a VIII. Takéto okresy, samozrejme, neexistujú. Tam ide o zjavnú chybu, že ide o okres Malacky, Pezinok a Senec. Tak v tomto spočíva môj tretí pozmeňujúci návrh.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Cuper, hlásiš sa s faktickou poznámkou k vystúpeniu? Nie.

  Do rozpravy sa hlási ďalej a bude v nej vystupovať pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  dovoľte, aby som predniesol štyri pozmeňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o voľbách do samosprávnych krajov.

  Prvý je k § 40 ods. 2 písm. j), kde sa na konci pripájajú slová "alebo konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, a údaje o mene a priezvisku kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb".

  Druhý pozmeňovák by išiel k § 41 ods. 4, kde sa slová "najväčší počet hlasov" nahrádzajú slovami "nadpolovičná väčšina platných hlasov". A druhá veta sa vypustí.

  Tretí pozmeňovák by bol k § 41, kde sa vloží nový § 42, ktorý vrátane nadpisu bude znieť "§ 42 Druhé kolo volieb - ods. 1: Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.

  Odsek 2: Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za predsedu alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát ten, ktorý v prvom kole získal v ďalšom poradí najväčší počet hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby podľa § 45 ods. 1 písm. d).

  Odsek 3: V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 17 v spojení s § 21, § 22, § 25, § 26, § 28 až § 40. Paragrafy 23 a 27 sa použijú primerane.

  Odsek 4: V druhom kole je za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby podľa § 45 ods. 1 písm. d). Doterajšie paragrafy 42 až 57 sa označia ako paragrafy 43 až 55."

  Posledný pozmeňujúci návrh sa dotýka článku I. V novooznačenom § 46 ods. 1 sa pripája písmeno d), ktoré znie: "ak pre druhé kolo volieb predsedu nie sú dvaja kandidáti alebo ak kandidáti na predsedu získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov".

  Odôvodňujem. Dvojkolová voľba predsedu samosprávneho kraja bude demokratickejšia vzhľadom na zodpovednosť, ktorú bude niesť pán predseda za výkon regionálnej samosprávy.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktická poznámka voči vystúpeniu pána poslanca Cupera je jedna, pán poslanec Kvarda. Končím možnosť ďalších prihlásení sa do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Kvarda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  O tomto návrhu sme už raz hlasovali alebo v podstate dvakrát sme hlasovali. Ja tu mám pred sebou pozmeňujúce návrhy pána Cupera. Presne tie isté návrhy, o ktorých sme už hlasovali, predložil znovu. Podľa rokovacieho poriadku nie je možné o týchto znovu hlasovať. V mene klubu poslancov SMK protestujeme proti takémuto postupu. Podľa nášho názoru rokovací poriadok bude porušený, až budeme hlasovať o týchto návrhoch.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Cuper má právo reagovať na faktickú poznámku, dávam mu slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Kvarda zle čítal môj návrh. Nie je to ten istý návrh. Nech si ho porovná.

  Ďakujem pekne.

 • Hlasy z pléna.

 • Prosím, keby sme neprekrikovali jeden druhého.

  Vystúpili všetci poslanci, ktorí boli prihlásení do rozpravy. Vyhlasujem teda rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa vyjadriť, zaujať stanovisko k rozprave pán minister? Nie.

  Chce zaujať stanovisko pán spravodajca? Áno.

  Nech sa páči.

 • V rozprave boli prednesené pozmeňujúce návrhy pánom poslancom Vavríkom a pánom poslancom Cuperom.

  Pokiaľ sa týka pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Vavríka, bol dostatočne zdôvodnený.

  Pokiaľ sa týka pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Cupera, je opatrený podpismi, tak ako treba. A pokiaľ sa týka predloženého návrhu, tak je tu, samozrejme, pokiaľ sa týka dotknutých paragrafov, to isté znenie, ale v samotnom texte je napísané odôvodnenie, ktoré nie je v predchádzajúcom pozmeňujúcom návrhu.

 • Pán spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu?

 • Podľa môjho názoru tieto pozmeňujúce návrhy spĺňajú všetky náležitosti a môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o podaných návrhoch v rozprave v opakovanom druhom čítaní.

  Prosím pána spravodajcu, aby návrhy uvádzal.

 • Uvádzam na hlasovanie pozmeňujúci návrh pána poslanca Vavríka. Môžeme, pán poslanec, hlasovať o všetkých troch návrhoch spoločne? Áno.

  Pán predsedajúci, môžete dať hlasovať.

 • Prosím, budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Vavríka. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Návrhy pána poslanca Vavríka boli schválené.

  Pán spravodajca, vzhľadom na to, že je tu spústa protestov, využívam svoje právo predsedajúceho a žiadam o stanovisko ústavnoprávny výbor.

  Pán poslanec Orosz, predseda ústavnoprávneho výboru.

 • Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby prišli do rokovacej sály, bude rokovanie.

 • Po krátkej prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  nasledujúcim bodom programu je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 1088. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

  Prosím, pán minister, ujmite sa slova.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predkladám návrh najskôr na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Podľa existujúceho Exekučného poriadku sa uskutočňujú exekúcie už teda zhruba od roku 1995 s tým, že pred dvoma rokmi bola pomerne rozsiahla novela tohto Exekučného poriadku. Medzitým, po celú dobu, samozrejme, súdna prax aj súdna teória získala množstvo poznatkov o praktickom pôsobení tohto zákona aj o nedostatkoch tohto zákona, ktoré spočívajú vo viacerých okruhoch problémov, ako je napríklad doručovanie písomností účastníkom, ktoré dáva pomerne veľkú možnosť brzdiť exekučné konanie vyhýbaním sa prevzatia zásielky a podobne.

  Podľa existujúceho stavu, povedal by som, v kombinácii s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky je možný výkon exekúcie aj na finančné prostriedky a majetok zdravotníckych zariadení a poisťovní. Návrhom novely Exekučného poriadku sa presne špecifikovaný majetok zdravotníckych zariadení a poisťovní vylučuje z exekúcií. Poznamenávam, že je to obvyklý spôsob, a teda nie iba zdravotnícke zariadenia a prostriedky sú vylúčené z exekúcií. Z exekúcií je vylúčené, povedal by som, pomerne veľké množstvo rôznych iných vecí vrátane zariadenia, povedzme, domácností do istých medzí. Niektoré prostriedky poľnohospodárstva sú vylúčené z exekúcií. Nakoniec, buď to už je schválené, alebo je návrh, aby niektoré verejnoprávne inštitúcie ako napríklad rozhlas a televízia istý svoj majetok mali vylúčený z exekúcií a podobne.

  Tu predkladám návrh na skrátené legislatívne konanie práve vzhľadom na zaradenie vylúčenia exekúcií proti niektorým zdravotníckym prostriedkom a zariadeniam vzhľadom na to, že ak by neboli vylúčené z exekúcií tieto zdravotnícke prostriedky a zariadenia, hrozí vzhľadom na značnú finančnú nerovnováhu zdravotníckych zariadení jednoducho vážne obmedzenie činností týchto zdravotníckych zariadení, ak nie, pri niektorých až zastavenie činnosti.

  Vzhľadom na ustanovenie rokovacieho poriadku Národnej rady, v prípadoch, keď hrozí obmedzenie práv a slobôd občanov, ako aj spôsobenie veľkej škody v podstate štátnym zariadeniam, je možné schváliť skrátené legislatívne konanie. Vzhľadom na ekonomickú situáciu, v akej sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia, sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie ohľadom tohto zákona práve vzhľadom na toto ustanovenie týkajúce sa zdravotníckych zariadení. Koniec koncov, ide o problém, o ktorom nehovorím iba ja tu, ale dennodenne sme s týmto problémom konfrontovaní, a preto navrhujem, aby ste schválili návrh na skrátené legislatívne konanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena...

 • Hlasy z pléna.

 • Prerušujem na 10 minút rokovanie schôdze Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, medzitým sme začali prerokúvať návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prosím teraz povereného člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Alexeja Ivanka, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Dokončíme toto rokovanie o návrhu zákona a až potom sa vrátime k pôvodnému, ktorý sme prerokúvali predtým, to znamená o voľbách do VÚC.

  Nech sa páči.

 • Prosím pána ministra Čarnogurského, aby prišiel do rokovacej sály.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som vás informoval o rokovaní ústavnoprávneho výboru, ktorý prerokoval na 121. schôdzi 4. júla 2001 návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Ústavnoprávny výbor na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady zo dňa 2. júla 2001 pod číslom 1194 o pridelení návrhu na svojej 120. schôdzi poveril poslanca Alexeja Ivanka, aby na rokovaní Národnej rady plnil úlohu spoločného spravodajcu.

  Uznesenie ústavnoprávneho výboru k predmetnému vládnemu návrhu zákona: Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, pretože nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Prítomných bolo deväť poslancov, štyria boli za, štyria proti a jeden sa zdržal. Z tohto dôvodu nebolo prijaté platné uznesenie.

  Navrhujem, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k predmetnému návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás pekne, pán poslanec, medzitým, neboli ste tu, som otvoril ďalší bod rokovania, začali sme ho preberať.

 • Hlasy z pléna.

 • Ja som to povedal, len ste tu neboli.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nebol nikto prihlásený do rozpravy. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne do rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu. Štyria páni poslanci podľa poradia: pán poslanec Tatár, pán poslanec Brňák, pán poslanec Maxon, pán poslanec Zelník. Končím možnosť ďalších prihlásení sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, ako prvý pán poslanec Tatár.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  veľmi krátko chcem rozdeliť navrhovanú predlohu. Po prvé, ten zákon, ktorý obsahuje niekoľko desiatok bodov, je naozaj, tak ako bol uvedený, starostlivo pripravený a reaguje na potreby exekúcie, Exekučného poriadku.

  To, čo je predmetom skráteného legislatívneho konania, tak tam, to je tá druhá stránka veci, by som chcel povedať, že som proti tomu, aby sme prijali skrátené legislatívne konanie, a to z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je napríklad taký, že analogické ustanovenie už bolo vyhlásené v rozpore s ústavou. Aký je režim Ústavného súdu tohto roku? Nebude istý čas možné v prípade, že by prešiel takýto návrh, prijať podnet, teda prijať ho bude možné, nebude možné o ňom rokovať. Potom o nejaký čas sa bude o ňom rokovať, čiže, povedzme, rok, rok a pol alebo, povedzme, do konca tohto volebného obdobia by platilo toto ustanovenie, aj keby malo byť neskôr zrušené. To je jeden pohľad.

  Druhý pohľad je pohľad, ktorý hovorí o účele tohto ustanovenia, aby sa z exekúcií vyňalo zdravotníctvo. Problém je v tom, že zdravotníctvo bez ohľadu na to, či je alebo nie je vyňaté z tohto režimu, nie je bezplatné. A holý fakt je, že nakoľko sa za posledné roky neurobili žiadne systémové kroky v zdravotníctve, aby sa finančne, ekonomicky správalo lepšie, tak vláda sa snaží naprosto ekonomicky nesprávnym spôsobom riešiť túto situáciu. Aj keby sa krátkodobo niečo zachránilo, tak jednoducho dlhodobo nevyriešime nič. Navyše, celé naše zdravotníctvo by sa z ekonomického hľadiska pre všetkých partnerov stalo extrémne nedôveryhodným a trpelo by ešte aj na tento neduh. Jednoducho, ak niekto nevie spravovať zdravotníctvo, tak ja neradím, aby sme potom takýmito škaredými, nesystémovými, zlými, protiústavnými krokmi zakrývali túto neschopnosť. To treba riešiť ináč.

  Tretie hľadisko je aj politické hľadisko. My sme odsunuli spústu, hoci ja som za to nehlasoval, spústu poslaneckých návrhov o dva, o tri, o štyri mesiace a zrazu ideme zachraňovať nešikovnosť rezortu zdravotníctva takýmto skráteným legislatívnym konaním. Nemyslím si, že si to tento parlament pred prázdninami zaslúžil.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky - päť celkove, posledný pán poslanec Gyurovszky. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Na vystúpenie pána poslanca Tatára ako prvá pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Úplne sa stotožňujem s tou časťou vystúpenia pána poslanca Tatára, kde hovoril, že v zdravotníctve sa neurobili systémové kroky a minister zdravotníctva takýmto riešením chce maskovať situáciu, ktorú nedokáže zvládnuť. A myslím si, že je jediné riešenie tu, aby nastúpil nový minister zdravotníctva, ktorý by sa dokázal pravde v zdravotníctve pozrieť do očí a začal by ju konečne riešiť, pretože ja som presvedčená, že nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj vládu Slovenskej republiky minister zdravotníctva zavádza.

  Čo sa týka exekúcií, zákon o exekúciách aj zdravotníckych zariadení je v platnosti od 1. februára. Pán minister ešte v decembri minulého roku, keďže sa o tejto situácii vedelo, sľúbil všetkým zainteresovaným, že situáciu bude riešiť, myslím ministra zdravotníctva. Rieši ju až teraz tesne pred prázdninami a takýmto spôsobom. Ja podporím v zdravotníctve všetky dobré kroky, ktoré budú smerovať k tomu, aby sa situácia s financovaním zdravotníctva, ale aj celková situácia v zdravotníctve pohla k lepšiemu. Ale nemôžem podporovať tohto ministra zdravotníctva, pretože každý jeho krok vedie k ďalšiemu a ďalšiemu chaosu a skutočne situácia v zdravotníctve sa nedá nazvať inak ako katastrofálnou. A myslím si, že takéto riešenie je naozaj iba dočasné, aj keď si nemyslím, že takéto riešenie je totožné s tým, ktoré zamietol Ústavný súd, pretože toto znenie je iné. A týmto aj vyzývam ministra zdravotníctva, aby sa konečne spamätal a venoval sa tomu, čomu sa venovať má.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja čiastočne tiež súhlasím s pánom poslancom Tatárom, ale nieže sa neurobili patričné kroky, treba povedať, že v zdravotníctve sa urobilo množstvo zmätočných krokov. Vláda zobrala na seba veľkú zodpovednosť napríklad aj tým, že prijala novelu zákona o Liečebnom poriadku v tom zmysle, že ona bude rozhodovať o liekovej politike. Vážení páni, či sa vám to páči vo vláde alebo nie, ste priamo zodpovední za liekovú politiku, pretože zobrali ste ju spod verejnej kontroly parlamentu, rozhodovali ste o nej vy a dnes je kameňom úrazu práve lieková politika. Je to váš problém. Situácia, v ktorej sa zdravotníctvo nachádza, je skutočne katastrofálna, povedal by som, kolapsová. Ak sa v ambulanciách už perú obväzy, ak sestričky robia na operačných sálach ručne tampóny, ak nie sú sterilné rúška, tak je to, myslím, situácia, stav, ktorý zdravotníctvo ešte nezažilo.

  Na prvý pohľad sa teda zdá, akoby vláda chcela zachraňovať občana, aby nebodaj nejaké firmy nedali exekúcie na zdravotnícke zariadenia. Áno, súhlasil by som do istej miery s touto novelou zákona, keby vláda ruka v ruke pripravila s tým aj systémové zmeny a systém, ako urobiť, aby zdravotníctvo naďalej nebolo zadlžované. Minulý rok sme prerokúvali materiál, ktorý pojednával o tom, akým spôsobom sa bude zdravotníctvo oddlžovať. Vtedy v novembri som navrhoval, aby bol tento materiál stiahnutý a aby bol ministrom zdravotníctva predložený do parlamentu materiál, aké kroky urobí ministerstvo zdravotníctva pre rok 2001, aby zdravotníctvo už nerobilo ďalšie dlhy proste aby išlo na vyrovnaný rozpočet. Bohužiaľ, tu bolo asi možno 20 poslancov v snemovni, nevenovali ste tomu pozornosť. Materiál bol zobratý na vedomie a dneska veď len výsledky hospodárenia sú katastrofálne. Len za dva roky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vznikol deficit 5 mld. korún. Predtým za štyri roky bol 1,6 mld. korún. Napriek týmto otrasným číslam...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Benkovský.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ja by som tiež chcel z prvej časti vystúpenia súhlasiť s pánom Tatárom, pokiaľ ide o množstvo bodov, ktoré je navrhnuté na novelizáciu, a skutočne tak vážny dokument, ako je Exekučný poriadok. A teda nepovažujem za vhodné, aby sme ho v skrátenom konaní riešili. Dokonca aj sám pán minister Čarnogurský hovoril predovšetkým o tom základnom probléme, ktorý sa dotýka práve zdravotníckych zariadení. A to je bod, pokiaľ som si dobre všimol, 43. Preto by sme navrhovali a podporujeme skrátené konanie, pokiaľ ide o tento bod. Ja predpokladám, že na jeseň, aj keď vieme, že tá častá novelizácia určite zákonom ani právnemu poriadku neprispieva, by bolo možné aj komplexnejšie tento zákon, Exekučný poriadok novelizovať. Preto podporíme skrátené konanie s tým, že, opakujem, navrhneme tento spôsob riešenia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážení kolegovia,

  nadväzujem na vystúpenie pána poslanca Tatára, ktorý hovoril, že túto otázku treba riešiť inak. Naviac, nie je možné skrátené legislatívne konanie, pán minister, lebo nemáte splnené zákonné podmienky. A mňa ako právnika už prestáva baviť odsúhlasovať skrátené legislatívne konanie v rozpore s rokovacím poriadkom, ktorý je zákonom, teda v rozpore so zákonom, a najmä v takejto citlivej veci, ako vy predkladáte. Zhumpľovali ste rezort a teraz chcete toto takto riešiť. Po prvé, neexistuje mimoriadna okolnosť, ktorú § 89 vyžaduje, a po ďalšie, hrozia značné hospodárske škody. Štátu? Vy si myslíte, že keď je problém, je to možné tak riešiť, že určité veci sa vynímu z exekučného konania? To predsa nie je tak možné riešiť. To nie je riešenie. Prichádzate čím ďalej, tým viac s pofidérnejšími návrhmi, robíte interné usmernenia, ktoré vytvárajú v rezorte chaos. A akú máte predstavu o prerokovaní? Teraz sa schváli skrátené a hneď to ide do výborov? Kedy budú výbory? Akú vy máte predstavu? Keď to bolo také nevyhnutné, prečo ste s tým neprišli aspoň pred mesiacom a riešiť to normálne? Využívate časový stres, využívate, resp. zneužívate, vydierate poslancov s tým, že má im ísť lietadlo, že sa má končiť rokovanie parlamentu.

 • Pán poslanec Gyurovszky ako posledný s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  kolegovia, kolegyne,

  na úvod musím povedať, že plne súhlasím s pánom poslancom Tatárom v jeho prejave, keď hovoril o tom, že sú tu veci ekonomické a sú tu veci jednak ústavné. Musím tiež zdôrazniť, že Ústavný súd už o tejto veci rozhodol. Trošku sa hanbím za vládnu koalíciu a za vládu, že sa používa ten istý spôsob, aký používala vláda Vladimíra Mečiara, že jednoducho sa podá trošku iný návrh zákona, trošku iná dikcia s tým vedomím, že Ústavný súd za súčasných právnych podmienok nemôže o tom rozhodnúť a nemôže to okamžite zrušiť. Myslím si, že to nie je vhodný spôsob súčasnej vládnej koalície.

  V druhej veci chcem povedať, že je to krátkozraké riešenie. Totižto v prípade, ak budú sprivatizované elektrárne, plynárenský podnik a podobné ďalšie veci, jednoducho tieto podniky nebudú uzatvárať zmluvy s nemocnicami, lebo uzatvárať zmluvy so subjektmi, ktoré neplatia a od ktorých nie je možnosť vymáhať peniaze, to je jednoducho absurdné a to žiadny podnikateľ jednoducho nespraví. Súčasne je vlastníkom štát a si myslím, že musí platiť zásada, že dlžník musí platiť svoje dlhy. Ak štát je vlastníkom, jednoducho musí za svoje dlhy zaplatiť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Gyurovszky.

  Páni poslanci, panie poslankyne, prerušujem rokovanie o tomto návrhu zákona.

  Vrátime sa teraz k vládnemu návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím pána spravodajcu, prosím pána ministra Šimka, aby prišli do rokovacej sály a zaujali svoje miesta.

  Pán minister Šimko, prosím, keby ste prišli do rokovacej sály a zaujali ste miesto pre navrhovateľov.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály a zúčastnili sa hlasovania, hlasovania v opakovanom druhom čítaní zákona o voľbách do vyšších územných samosprávnych krajov.

  Ešte raz vás žiadam, páni poslanci, aby ste prišli do rokovacej sály.

  Páni poslanci, vraciame sa k hlasovaniu v druhom opakovanom čítaní o vládnom návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadam vás, aby ste zaujali svoje miesta v sále.

  Panie poslankyne, páni poslanci, požiadal som ako predsedajúci tejto časti schôdze Národnej rady Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výklad k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Cupera.

  Chcem vás informovať, že Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal stanovisko, lebo nebola dosiahnutá nadpolovičná väčšina pri hlasovaní.

  Žiadam teraz, páni poslanci, a pýtam sa preto, kto súhlasí s takým výkladom § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého je možné opakovane hlasovať v opakovanom druhom čítaní o takých pozmeňujúcich návrhoch, o ktorých sa už hlasovalo v pôvodnom druhom čítaní. Národná rada môže hlasovať o takomto návrhu.

  Vzhľadom na to, že nemám stanovisko ústavnoprávneho výboru, žiadam vás, páni poslanci, aby ste hlasovali o takomto návrhu. Hlasujte, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Poslanci väčšinou hlasov vyjadrili súhlas.

  Prosím, pán spravodajca, aby ste predložili návrh na hlasovanie.

 • Keďže Národná rada vyjadrila súhlas s hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu v znení § 85, ktoré predniesol pán predsedajúci, znova predkladám na hlasovanie pozmeňujúci návrh, ktorý podal v rozprave pán poslanec Cuper tak, ako je predložený.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Tento návrh bol schválený.

 • Pýtam sa spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie prerokovania tohto vládneho návrhu zákona v treťom čítaní podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Pán poslanec Bárdos, nech sa páči, procedurálny návrh.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície dôrazne protestoval proti účelovému výkladu rokovacieho poriadku. Jednoducho to je hanba, čo ste urobili.

 • Pán poslanec Moric, procedurálny návrh, prosím.

 • Dovoľte mi, pán predsedajúci, aby som protestoval proti protestu maďarských poslancov.

 • Prosím, pán spravodajca, uvádzajte návrhy.

 • V opakovanom druhom čítaní neodzneli v rozprave ďalšie pozmeňujúce návrhy, preto mám ako spravodajca poverenie - odporúčam prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme. Hlasujte, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovalo 11 poslancov.

  Návrh bol schválený.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či niekto z poslancov chce podať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku.

  Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne návrhy podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 105 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, ešte buďte tak dobrí, budeme hlasovať ešte teraz v mene poslaneckých klubov SDK, SDĽ, SOP, LDÚ, SZS, SMK, KDH.

  Podávam návrh, aby sa z programu 50. schôdze Národnej rady vypustili tieto body: bod 62 - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 990), bod 35 - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení zákona číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (tlač 989), tretie čítanie, a bod 46 - vládny návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 953) s tým, že uvedené návrhy sa zaradia do návrhu programu schôdze so začiatkom od 4. septembra 2001.

  O tomto návrhu dávam hlasovať. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Tento návrh bol schválený a rozhodnutím Národnej rady budeme o týchto bodoch rokovať od 4. septembra.

  Vrátime sa ešte k rokovaniu, páni poslanci, panie poslankyne, o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, kde boli ešte prihlásení traja rečníci - pán poslanec Brňák, pán poslanec Maxon, pán poslanec Zelník.

  Prosím pána ministra Čarnogurského, aby zaujal svoje miesto, pána spravodajcu Ivanka takisto - miesto spravodajcu.

  Pán poslanec Mikloško, s procedurálnym návrhom, predtým ako vystúpi pán poslanec Brňák, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ja len pre upresnenie, KDH nedalo zvolenie na vypustenie tých bodov, takže aby to zostalo pre históriu.

 • Dobre. Prosím, berme na vedomie, že KDH takýto návrh nedalo.

  Berme na vedomie, že pán poslanec Brňák sa vzdal svojho vystúpenia v rozprave.

  Dávam slovo pánu poslancovi Maxonovi.

  Pán poslanec Maxon, máte slovo v rozprave.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  vážený pán minister,

  keď som prichádzal k rečníckemu pultu, tak pán minister položil zaujímavú otázku: Prejde skrátené legislatívne konanie?

  Chcel by som požiadať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby naozaj zvážili, ako ďalej postupovať. Vy ste v špecifickej situácii. Vy predkladáte novelu Exekučného poriadku pre neschopnosť svojho kolegu. Členovia výboru pre zdravotníctvo si veľmi dobre pamätajú, že pri rozpočte na rok 2001 pán minister Kováč sľúbil, že veľmi promptne a veľmi rýchlo vyrieši tento problém. Aj vtedy už upozornil, že je tam možnosť, že sa narazí na rozhodnutie Ústavného súdu. No, pán minister, veľmi rýchlo a veľmi účinne bolo za trištvrte roka...

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás o pokoj v rokovacej sále. Nedá sa tu rokovať, naozaj. Páni poslanci, žiadam vás o pokoj.

  Pán poslanec Maxon, pokračujte.

 • Takže ešte raz zdôrazňujem, že to veľmi rýchlo bolo za trištvrte roka.

  Veľmi zaujímavá je ale aj konštatácia v návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o Exekučnom poriadku. Uvádza sa tam, že základným účelom obmedzenia súdnej exekúcie je zabezpečiť neexekuovateľnosť určitej časti majetku povinného tak, aby povinný mohol existovať, prežiť napriek exekúcii, prípadne aby mohol plniť úlohy,...

 • Neustály ruch v sále.

 • Páni poslanci, pokoj v rokovacej sále. Buďte, prosím vás, ticho.

 • ... na ktoré je určený alebo zriadený zákonným spôsobom.

  Vážené dámy a páni, tá situácia nás jednoducho núti, že pre neschopnosť riešiť tieto problémy my s najväčšou pravdepodobnosťou za tú novelu Exekučného poriadku hlasovať budeme musieť.

  Problém je teda ale aj ten, že už sa stalo zvykom, že sa na skrátené legislatívne konanie dali nielen nevyhnutne potrebné veci, ale vždy sa tam pribalili aj nejaké ďalšie. Rovnako pri návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 v tejto snemovni odznelo ubezpečenie, že skrátené legislatívne konanie sa naozaj nebude využívať a zneužívať na veci, ktoré nesúvisia bezprostredne s riešením naliehavej situácie. Takže naozaj sme v zložitom probléme, že ako rozhodnúť hlasovaním. Jedno je ale isté, že ministerstvo zdravotníctva neplní svoju zákonnú povinnosť v tom, že ten majetok sa ani v súčasnom období nevyužíva zákonným spôsobom na to, na čo bol zriadený.

  Pán minister, predpokladám, teraz sa obraciam na ministra zdravotníctva pána Kováča, vy veľmi dobre viete, že vzhľadom na ekonomickú a finančnú situáciu sa veľká časť majetku nevyužíva riadnym spôsobom. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie je bezprostredne ohrozené exekúciami, ale bezprostredne je ohrozené stavom, do ktorého ste tento rezort vy svojím nekompetentným postupom priviedli. Takto treba veci nazvať pravým menom. Celá odborná lekárska verejnosť, a opäť, pán minister, vy to veľmi dobre viete, sa na tomto stanovisku alebo stanovisku tomuto podobnom v každom prípade zhodujú.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Rusnák má slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja vás žiadam, aby ste uviedli opravu, pretože ste bez súhlasu použili stanovisko, vyjadrenie klubu. Takže vás žiadam, aby ste opravili vaše vyjadrenie.

 • Áno, pán poslanec, opravujem - "v mene troch poslaneckých klubov: SDĽ, SMK a spoločného klubu SOP s LDÚ a SZS".

  Bral som podklady, ktoré som mal pripravené, áno.

  S faktickou poznámkou k vystúpeniu pána poslanca Maxona - pani poslankyňa Tóthová, nikto viac. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami k vystúpeniu pána poslanca.

  Dávam slovo pani poslankyni Tóthovej.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  myslím, že nemyslíte vážne schválenie tohto návrhu na skrátené konanie a vôbec schválenie. Veď je to jednoznačne protiústavné. A už to tu bolo povedané, že vlastne pán minister to dáva až teraz z toho dôvodu, že vlastne novela ústavy nedáva možnosť ísť na Ústavný súd hneď riešiť tieto otázky. Takže raz už Ústavný súd rozhodol, že takto z exekúcie nemožno vynímať. Tak zvážte, pán minister.

  A ešte, v skrátenom konaní takéto vážne otázky riešiť, to je, myslím, arogancia tejto vlády voči poslancom parlamentu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Zelník.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  som lekár a nie je mi jedno, či do zdravotníckeho zariadenia nastúpi exekútor alebo nie, pretože ak nastúpi, dôjde k ohrozeniu toho najcennejšieho - života.

  Treba sa, samozrejme, ale spýtať, prečo k takémuto kroku došlo. Treba sa vrátiť troška do histórie a povedať, že vtedy po ochorení aj pána prezidenta sa začalo verejne hovoriť o tom, že zdravotníctvo je v zlej, ba dokonca v katastrofálnej situácii. Situácia, ktorá vznikla...

 • Ruch v sále.

 • ... je len dôsledkom toho, že zákonné normy, ktoré boli prerokúvané tu v parlamente, boli prerokúvané v skrátenom legislatívnom konaní, boli prerokúvané v noci a vy ste si nechceli vypočuť vecné a odborné argumenty o tom, že zdravotníctvo sa rúti do katastrofy. Dnes je to tu. Stále ste sa vyhovárali na to, že to sú následky nejakého minulého obdobia.

  Páni a dámy, nedávno sme prerokúvali účtovnú uzávierku Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Výsledok je taký, že za štyri roky za nášho obdobia vznikol deficit 1,6 mld. korún, za dva roky je deficit len vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 5 mld. korún. Napriek tomu nikto sa nad tým nepozastavil. Nastúpenie exekútorov len ukázalo, v akom stave sa zdravotníctvo nachádza.

  Bral by som túto novelu Exekučného poriadku, aj keď je podľa právnikov v rozpore s ústavou, ale bral by som to ako teda menšie zlo, ak by som videl, že vláda robí kroky k tomu, aby sa to zdravotníctvo z tejto zlej situácie dostalo.

  Čo sa vyrieši tým, že na nejaký čas sa zastavia exekúcie. Dodávatelia, ktorým sa už niekoľko rokov neplatí, majú pohľadávky, zastavia dodávky do nemocníc. Naopak, bude ich to burcovať ešte k jednému. Keď budú vedieť, že nikdy svoje peniaze nemusia dostať, tak podľa mňa okamžite zastavia dodávky a budú dodávať iba za cashové platby alebo budú žiadať okamžite zaplatenie záväzkov za predchádzajúce obdobia. Musí tu nastúpiť právo a právny štát a nejaké mechanizmy finančných tokov, že za svoj predaný tovar dotyční dostanú zaplatené. Štát týmto akoby spúšťal istú lavínu, že niektorí nemusia platiť.

  Preto vyzývam z tohto miesta ešte raz vládu, aby sa začala veľmi seriózne zaoberať otázkou zdravotníctva, aby sa okamžite urobili patričné kroky na dofinancovanie zdravotníctva, pretože už som opakovane povedal aj na zdravotníckom výbore situáciu, ktorá je napríklad v ambulanciách. Páni a dámy, perú sa už obväzy. Chýbajú sterilné rúška. Nie je čím obväzovať rany. Tento stav, dá sa povedať, možnože bol počas vojny. Zdravotníctvo takýto stav nepozná. Nemocnice idú, robia sa iba výkony, ktoré sú akútne, to znamená náhle zhoršenie zdravotného stavu. Samozrejme, náhle zhoršenie zdravotného stavu a následné komplikácie vyžadujú podstatne viacej financií, ako keby tieto operácie a tieto výkony boli urobené plánovane. Tu už nie je otázka šetrenia, tu je, naopak, otázka ďalšieho prehlbovania deficitu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Dve faktické poznámky - pán poslanec Šepták, pani poslankyňa Belohorská, nikto viac. Končím možnosť uplatnenia prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Ako prvý je pán poslanec Šepták.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Pán predsedajúci, chcel som reagovať na pána doktora Zelníka. Nečudujte sa, že poslanecká snemovňa sa správa, tak ako sa správa. Predsa len si uvedomte, aký maratón rokovania ste vy vládna koalícia tu spôsobili tento týždeň a čo to znamenalo. Preto je to tak.

  Chcel by som sa ale spýtať pána predsedu parlamentu, ktorého tu vidím, že sedí. A myslím si, že si určite spomenie na svoj sľub, že už nepustí cez parlament skrátené legislatívne konanie. Čo on mi odpovie na to, že je tu opäť skrátené legislatívne konanie, a ešte k tomu skrátené legislatívne konanie k tak dôležitej veci, ako sú exekúcie.

  Pán minister, myslím si, že vy ste v tom momentálne nevinne, že ťaháte horúce gaštany z ohňa za iných, ale čo sa dá robiť. Bohužiaľ, ste na rane vy. Treba skutočne povedať, že všetky vnútorné zásoby nemocníc sú už dnes vyčerpané. A ony nemajú už z čoho ďalej robiť a sú, dá sa povedať, v koncoch. A tieto problémy odporúčam každému z vás. Vy ste ministri. Vás tam zavezú, vám zatelefonujú, pozriete sa do nemocníc. Ale ja som nedávno bol na operácii ruky. A by som vám doprial vidieť, aké sterilné rúška používajú doktori, s čím všetkým, akým materiálom pracujú a kam sa dostala situácia v nemocniciach.

  Myslím si, že exekúcie v takomto ponímaní nevyriešia problém, pretože ten zásadný problém je niekde inde. Dnes všetky ceny vstupov narástli, ale pani ministerka Schmögnerová povedala, že zdravotníctvo je čierna diera. Jednoducho, tam potrebujete dostať viac peňazí, aby sme sa pohli niekde. V tom, že vy na určitý čas zmeníte situáciu, platí to, čo povedal pán doktor Zelník. Jednoducho, dodávatelia prestanú dodávať materiál, lieky, všetko potrebné, čo zdravotníctvo potrebuje, pretože budú vedieť, že pohľadávky sú nedobytné.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská má slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcem len podčiarknuť vystúpenie pána poslanca a povedať, že situácia v zdravotníctve je viac ako alarmujúca. Je rozklad systému, na ktorý sú ľudia najviac citliví. A to si treba uvedomiť, páni poslanci, pred odchodmi na dovolenku.

  Myslím si, že pán minister zdravotníctva by mal organizovať mimoriadne zasadanie vlády a dotiahnuť na toto zasadanie aj našu arogantnú pani ministerku financií, ktorá by mala nájsť zdroje pre zdravotníctvo. Náplasťou, ako je zastavenie exekúcií, sa snažiť riešiť systém nie je riešenie. Tým len prehlbujete alarmujúcu situáciu, pretože lieky ľudia musia užívať. Čiže ďalej nebudete teda platiť tým, ktorí si právo exekúcií chceli uplatniť. A keďže máme najlepšiu ministerku podľa nejakého britského časopisu financií, tak by mala dokázať zaplátať túto dieru iným spôsobom.

  Myslím si, pán minister, že aj situácia, ktorá je v zdravotníctve, a to, čo sa stalo včera v Nitre, to môže byť tiež špica toho ľadovca, ktorým sa možno niekto bráni. Som veľmi zvedavá, ako nám to vysvetlíte. Rozhodne to nie je dobrý spôsob riešiť to takto, keď už je každý nervózny, končí sa schôdza a odchádzame na dovolenky. Táto situácia je viac ako alarmujúca.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Vystúpili všetci prihlásení poslanci a poslankyne, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister Čarnogurský. Nie.

  Chce sa vyjadriť pán spravodajca k rozprave? Nie.

  Pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa dostavili na hlasovanie o tomto návrhu uznesenia.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály.

  Páni poslanci, dostavte sa na hlasovanie o návrhu uznesenia do rokovacej sály.

  Žiadam vás, páni poslanci, aby ste prišli do rokovacej sály.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Páni poslanci, hlasujeme o uznesení na skrátené legislatívne konanie. Prosím, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 1089.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister spravodlivosti Slovenskej republiky Ján Čarnogurský.

  Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vzhľadom na to, že pri návrhu na skrátené konanie sa hovorilo už aj o samotnom zákone, teraz by som azda reagoval na niektoré námety a pripomienky, ktoré tu zazneli.

  Najskôr chcem povedať, prečo je podaný návrh na skrátené legislatívne konanie, inými slovami, prečo sú naplnené podmienky podľa rokovacieho poriadku na skrátené legislatívne konanie. Možnosť riešenia tohto problému čiže vyňatia z exekučného konania je v zásade dvojaká, a síce tak, že určité veci, v tomto prípade týkajúce sa zdravotníctva, sú vyňaté z exekúcie v špecifických zákonoch, povedzme, o zdravotnom poistení, o zdravotnej starostlivosti a podobne, alebo druhý spôsob je v Exekučnom poriadku.

  Pôvodný návrh, ktorý vychádzal z rozhodnutia Ústavného súdu, vychádzal z právnej koncepcie, ktoré, teraz by som povedal, obe sú legitímne, vychádzal z právnej koncepcie, že bude vhodnejšie, keď jednotlivé veci vyňaté z exekúcie budú v špecifických zákonoch, aby nebolo potrebné novelizovať zakaždým Exekučný poriadok, keď vyvstane nejaká vec alebo nejaké vzťahy, ktoré by bolo potrebné vyňať z exekúcie, ako som už povedal, povedzme, majetok rozhlasu, televízie, v poľnohospodárstve niečo je, teraz, samozrejme, v zdravotníctve, v sociálnej oblasti a podobne, takéto nové veci a vzťahy sa môžu vyskytnúť aj do budúcnosti a to znamená pri koncepcii, ktorá všetko dáva do Exekučného poriadku, zakaždým by bolo potrebné novelizovať Exekučný poriadok.

  Preto pôvodný návrh bol, že toto ustanovenie vynímajúce zdravotnícke záležitosti z exekúcií, samozrejme, definované, bolo v návrhu, ktorý predkladal minister zdravotníctva. Ale Legislatívna rada vlády, a kde sú traja právnici, tam obyčajne sú štyri názory, zaujala názor, proste osvojila si tú druhú koncepciu riešenia tohto problému, čiže dať to všetko do Exekučného poriadku ako istého zákona kódexového typu, ako sa nadáva po právnicky. A tak sa stalo, že toto ustanovenie ide do Exekučného poriadku, a tak sa stalo, že sme sa dostali do relatívnej časovej tiesne. Toľko na toto vysvetlenie.

  Druhá námietka, ktorá tu zaznela, a síce, že keď sa vylúči niečo z exekúcií, tak vlastne nebudú chcieť dodávať zdravotníctvu dodávatelia, povedzme, výrobcovia liekov, pretože budú mať obavu, že keď im to zdravotníctvo nezaplatí, tak nemajú možnosť si svoje peniaze vôbec vymôcť. Opäť, vzhľadom na finančnú situáciu zdravotníctva, ja sa necítim povolaný ju tu nejako do hĺbky rozoberať, bolo to riešené už pri predchádzajúcej novele Exekučného poriadku istým kompromisom, a to v tom zmysle, že zdravotníctvo je vyňaté z Exekučného poriadku čiže z právomocí exekútorov, viac-menej súkromných, ktorí majú, samozrejme, plus aj isté to konanie rýchlejšie, je tam menej opravných prostriedkov a podobne.

  Ale okrem tohto zákona, Exekučného poriadku ešte existuje exekučné konanie v Občianskom súdnom poriadku, kde to ide pomalšie, teraz fundamentálni pravičiari by povedali ako všetko štátne, ale je tam zabudovaných viacej opravných nástrojov, ktorými je možné proces exekúcií usmerňovať. Môžem vám povedať, že hoci oba zákony a obe konania sú takmer zhodné, cez súkromných exekútorov ide 10- až 15-krát viacej exekúcií ako cez súdy, cez súdne oddelenia. Ale jednako exekúcie aj proti zdravotníckym zariadeniam cez súdy sú a budú možné. To znamená, že dodávatelia, povedzme, liekov, zariadení a pod. zdravotníctvu nie sú úplne bez právnych nástrojov svoje oprávnené pohľadávky si vymôcť. Takže touto novelou iba pokračujeme v tomto istom kompromisnom riešení, ktoré sa, povedal by som, v tejto historickej situácii javí ako vyhovujúce kompromisné riešenie, jednoducho sme zatiaľ lepšie riešenie nenašli.

  No a vzhľadom na to, že áno, toto ustanovenie týkajúce sa zdravotníctva má istú urgentnosť, ostatné ustanovenia až takú nie, ja vopred vyhlasujem že, najpraktickejšie by to bolo v rámci druhého čítania, som ochotný zvážiť vyňatie, myslím, § 68, jednoducho týkajúceho sa zdravotníctva, aby tento išiel ďalej skráteným legislatívnym konaním. A tá ostatná časť Exekučného poriadku, novely nech ide normálnym konaním, to znamená asi tak v septembri.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady, poslancovi Alexejovi Ivankovi.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  navrhnem uznesenie o vládnom návrhu zákona (tlač 1089), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Navrhujem, aby sme predmetný zákon postúpili do druhého čítania.

  Dajte o tom, pán predsedajúci, hlasovať.

 • Prosím, páni poslanci, budeme hlasovať o predloženom návrhu. Hlasujte, páni poslanci.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály na hlasovanie, ktoré uviedol pán poslanec Ivanko.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály na hlasovanie o návrhu pána spravodajcu o postúpení do druhého čítania.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály na hlasovanie.

  Prosím, pán poslanec, buďte tak dobrý, ešte raz predložte ten návrh, neboli tu niektorí poslanci, takže o čom budeme hlasovať.

 • Vážené kolegyne poslankyne

  vážení kolegovia poslanci,

  budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona (tlač 1089), o postúpení do druhého čítania.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať, páni poslanci. Hlasujte, páni poslanci, panie poslankyne, o tomto návrhu, ktorý uviedol pán spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime ďalej k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Navrhujem, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali dva výbory, a to ústavnoprávny výbor a výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s termínom ihneď.

 • Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Hlasujte, páni poslanci, o pridelení tohto návrhu pre jednotlivé výbory.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne...

 • Za gestorský výbor odporúčam, aby bol schválený ústavnoprávny výbor.

 • O tom sme hlasovali.

  Páni poslanci, teraz prerušíme rokovanie Národnej rady do 19.30 hodiny,...

 • Hlasy z pléna.

 • Páni poslanci, buďte tak dobrí, vypočujte ma najprv.

  ... pretože musia zasadnúť výbory, pripraviť správu a budeme hlasovať ešte dnes s tým...

 • Neustále hlasy z pléna.

 • Moment, je tu požiadavka na jeden a pol hodiny od predsedov výborov, ja si nemôžem predsa vymyslieť, že je to inak. Ešte dovoľte nejaké ďalšie vysvetlenia v pokoji.

  Čiže do 19.30 bude prerušená schôdza, hodinu po ukončení schôdze je pripravené lietadlo pre poslancov, ktorí pôjdu na východ.

  My budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch, ktoré vyplynú ešte možno z rozpravy alebo zo spoločnej správy.

  A po ďalšie, ukončíme 50. schôdzu Národnej rady dnes s tým, že sme si vedomí, že sme odhlasovali ostatný program, to znamená tri body, o ktorých sme hlasovali, na ďalšiu 51. schôdzu, ktorá sa začne 4. septembra.

  Žiadam vás, páni poslanci, aby ste sa zúčastnili o 19.30 hodine ďalšej časti rokovania Národnej rady. Prerušujem schôdzu do 19.30 hodiny.

  Slovo má poslanec Ladislav Orosz.

 • Ďakujem pekne.

  Zvolávam zasadnutie ústavnoprávneho výboru so začiatkom ihneď.

 • Zvolávam zasadnutie výboru pre zdravotníctvo ihneď.

 • O 19.30 hodine zatiaľ. Pokiaľ bude možné skôr, prirodzene, budeme to radi akceptovať.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 1089, spoločnú správu výborov máte ako tlač 1089a.

  Prosím teraz pána ministra spravodlivosti, aby ho odôvodnil.

  Nech sa páči, uveďte ho, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  po čiastočne spoločnom, čiastočne oddelenom rokovaní ústavnoprávneho výboru a zdravotníckeho výboru došlo ku konsenzu v tom, že teraz by parlament schvaľoval iba tie ustanovenia Exekučného poriadku, ktoré sa týkajú zdravotníckych zariadení. A to sú dve ustanovenia, teda bod 28 a bod 43 tohto materiálu, to znamená možnosť súdu prerušiť exekučné konanie, nie zamietnuť, nie zastaviť, ale prerušiť exekučné konanie, a potom ten § 115, keď isté veci a isté vzťahy a isté pohľadávky jednoducho nepodliehajú exekúcii. Pri tomto druhom ustanovení je návrh na časové obmedzenie do 31. marca budúceho roku. Prosím, súhlasím s takýmto riešením a navrhujem, aby ste ho schválili. S tým súvisia potom ešte nejaké drobné legislatívnotechnické úpravy a potom účinnosť, ktorá je taktiež riešená.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Ospravedlňujem sa, omylom som uviedol, že máte aj spoločnú správu výborov.

  Ústavnoprávny výbor neprijal právoplatné uznesenie o spoločnej správe.

  Preto prosím pána poslanca Ivanka, ktorého poveril gestorský výbor, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec Ivanko.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil s informáciou o rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tak ako je to uvedené v tlači 1089.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov Národnej rady, pretože nebol uznášaniaschopný.

  Z uvedeného dôvodu predkladám nasledovnú informáciu, nie spoločnú správu, ale informáciu v súlade s § 80 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

  Národná rada uznesením zo 4. júla 2001 pod číslom 3532 súhlasila s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Uznesením zo 4. júla 2001 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, na rokovanie v termíne ihneď, a to ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň bol gestorským výborom, a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol uvedený vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1089), odporúčal schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím uznesením číslo 643 zo 4. júla 2001.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie, pretože v zmysle § 52 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.

  Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. Ak dovolíte, ja vás s nimi oboznámim a medzitým dostanete do lavíc pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Je ich celkom sedem.

  1. V článku I sa vypúšťajú body 1 až 27. Doterajší bod 28 sa označuje ako bod 1.

  2. V článku I sa vypúšťajú body 29 až 42.

  3. V článku I bod 43 sa označuje ako bod 2, ktorý znie - § 115 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: "Z exekúcie sú vylúčené

  a) finančné prostriedky na účtoch zdravotných poisťovní z poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,

  b) finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti,

  c) majetok zdravotných poisťovní, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,

  d) majetok zdravotníckych zariadení, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie,

  e) lieky a zdravotnícke pomôcky."

  Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

  "11c) § 24 zákona Národnej rady číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

  11d) zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame."

  4. V článku I sa body 44 až 71 vypúšťajú.

  Medzitým už máte dostať do lavíc informáciu, takže ...

 • Pán spoločný spravodajca, nemusíte ďalej informovať Národnú radu, keďže páni poslanci majú do lavíc rozdanú písomnú informáciu ústavnoprávneho výboru.

  Preto ak považujete za potrebné ešte dodať niečo k rokovaniu, nech sa páči.

 • Už nemám čo dodať.

  Vážený pán predsedajúci,

  otvorte rozpravu k danému zákonu a po rozprave navrhnem spôsob hlasovania.

 • Ďakujem pekne.

  Páni poslanci, poslankyne, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam pánov poslancov a poslankýň, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pani poslankyňa Aibeková a pán poslanec Klemens. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Aibeková, máte slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  ja naozaj nebudem predlžovať rozpravu, ale chcem predniesť jeden pozmeňujúci návrh. Keďže náš výbor pre zdravotníctvo nebol uznášaniaschopný, nebol dostatočný počet poslancov, tak to musím takouto formou riešiť. Takže naozaj to berte ako nie predvádzanie sa, ale vecný problém.

  Keďže v spoločnej správe je článok II, mal byť správne článok III, a znie, že tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a § 115 ods. 4 stráca platnosť 31. marca 2002, môj pozmeňujúci návrh tento termín mení na 31. januára 2002. Tento pozmeňujúci návrh odznel z úst mojich kolegov poslancov na ústavnoprávnom výbore, nenašiel podporu. A my už naozaj chceme túto situáciu, ktorá je, riešiť, ale nemienime dávať ministrovi tak dlhý termín, pretože nevyužil doterajšie.

  Budeme hlasovať za tento návrh zákona, ak podporíte náš termín. V opačnom prípade nebudeme môcť tento návrh zákona podporiť.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  ako viete, som poľnohospodár, nie zdravotník, a preto budem vo svojom vystúpení k predmetnej novele zákona maximálne stručný. Hneď na úvod chcem povedať, že som za to a hlasovaním aj podporím, aby v tomto skrátenom legislatívnom konaní bola schválená novela Exekučného poriadku na presne špecifikovaný majetok zdravotníckych zariadení a poisťovní za účelom ich vylúčenia z exekúcií. Som si vedomý, že exekúciami zdravotníckych zariadení a poisťovní by skutočne štátu vznikli značné hospodárske škody a občanom zbytočné traumy. Mám však námietky proti jeho diskriminácii v ostatných rezortoch národného hospodárstva včítane poľnohospodárskeho rezortu. V poľnohospodárskom rezorte sú podniky, ktoré nie vlastnou vinou sú druhotne insolventné a exekúciami doslova likvidované, čím štátu tiež vznikajú následné hospodárske škody značného rozsahu.

  Preto som za podporu predmetnej novely, ale žiadam, nech vláda pripraví dodatok, ktorý zabráni exekúciám druhotne insolventných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, pretože v ich prípade ide o výživu národa.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave?

  Nech sa páči.

 • Dve vety. Pán poslanec, v platnom Exekučnom poriadku je ustanovenie, ktoré istý druh záväzkov poľnohospodárstva vyníma z exekúcií, ja teraz neviem presne špecifikovať rozsah toho vyňatia poľnohospodárskych záležitostí. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je - tým, že zvyšok Exekučného poriadku, ktorý som pôvodne predložil v tomto materiáli, pôjde v septembri, tak tam sa potom môžeme o tom baviť.

 • Pán poslanec Ivanko, pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Prosím teraz, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania.

  Pristúpime k hlasovaniu najskôr o návrhoch, ktoré sú uvedené v informácii ústavnoprávneho výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch navrhujem, aby sa hlasovalo tak, ako ich schválil a odporučil ústavnoprávny výbor, to znamená, o bodoch 1 až 6 budeme hlasovať spoločne.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 6 spoločne, keďže ústavnoprávny výbor nezaujal stanovisko, neprijal právoplatné uznesenie.

 • O tom som informoval, že ho neprijal.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že body 1 až 6 sme schválili.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dajte hlasovať o bode číslo 7, bod číslo 7 je o účinnosti zákona.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 7.

  Pani poslankyňa Aibeková podala pozmeňujúci návrh k tomuto.

 • Nie, najskôr z informácií.

 • Ruch v sále.

 • Pokoj, páni poslanci. Môžete sa zdržať v rámci...

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 10 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh pod bodom číslo 7 sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených z informácií.

  Z rozpravy vyplynul jeden pozmeňujúci návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Aibeková, tento sa týka bodu 7, ktorý sme teraz neprijali, a navrhuje zmeniť lehotu platnosti zákona do 31. 1. 2002.

 • Prezentujme sa, páni poslanci, a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pán poslanec Mikloško chce asi reklamovať hlasovanie, zdvíha ruku.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Pán predsedajúci, ja by som len rád navrhol, aby sme 4. júl vyhlásili za Deň HZDS.

 • Potlesk a smiech.

 • Pán predsedajúci, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tak z informácií, ako aj o tých, ktoré vyplynuli z rozpravy.

  Mám poverenie výboru, aby sme zákon postúpili do tretieho čítania.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam pánov poslancov, či sa do rozpravy hlási niekto ústne okrem pána poslanca Maxona. Pán poslanec Maxon chce dať len procedurálny návrh a pán poslanec Vavrík.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon, procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, ja nesúhlasím s tým návrhom pána poslanca Mikloška, aby dnešný deň bol vyhlásený za Deň Hnutia za demokratické Slovensko - Ľudovej strany. To je len začiatok, počkáme na ten konečný termín.

 • Pán poslanec Vavrík. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na záverečné hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako o celku v znení schválených, doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.

 • Prezentujme sa, páni poslanci a poslankyne, hlasujme o návrhu zákona ako o celku. Hlasujeme o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa článku 82 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky môže Národná rada Slovenskej republiky uznesením prerušiť svoje zasadnutie.

  Na základe dohody z poslaneckého grémia navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala toto uznesenie:

  "Podľa článku 82 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 3 písm. ch) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku prerušuje Národná rada svoje zasadnutie v čase od 5. júla 2001 do 15. augusta 2001."

  Toto je návrh uznesenia, ktoré navrhujem, aby Národná rada schválila.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky prerušuje svoje zasadnutie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám v mene pána predsedu Národnej rady, ako aj podpredsedov Národnej rady, zároveň aj v mene Kresťanskodemokratického hnutia poprial šťastné, veselé dni a príjemný oddych a dovolenku. A načerpajte nových síl do ďalších nápadov a našej politickej práce.

  Dovidenia v septembri.

 • Ruch v sále.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  za klub Strany demokratickej ľavice ja vám prajem príjemné prežitie letných mesiacov, všetko dobré.

 • Za poslanecký klub SDK sa pripájam a prajem príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie veľa síl do ďalšej práce.

  Ďakujem pekne.

 • Za náš poslanecký klub želám všetkým veľa oddychu a plno síl v septembri.

  Ďakujem.

 • Príjemné prázdniny všetkým kolegom a verím, že v septembri budeme pokračovať v tom, čo sa dnes odštartovalo.

 • Parlamentné prázdniny trvajú od Sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda do Nanebovzatia Panny Márie. Želám vám všetko najlepšie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dovidenia a všetko dobré, oddýchnime si a stretneme sa 15. augusta. Majte sa dobre, dovidenia.

 • Rokovanie 50. schôdze NR SR sa skončilo o 20.40 hodine.