• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej vás vítam.

  Dovoľte mi, aby som privítal predsedu vlády Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu a členov vlády Slovenskej republiky.

  Ďalej vítam členov diplomatického zboru akreditovaných v Slovenskej republike, ako i ďalších hostí, ktorí sa zúčastňujú na dnešnom rokovaní.

  Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Zisťujem, že je prítomných 108 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní ma písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Milan Cagala, pán poslanec Jozef Kalman, pán poslanec Ján Smerek a pán poslanec Štefan Šlachta. Zároveň svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili členovia vlády pán Gabriel Palacka a pán László Miklós. Ďalej sa ospravedlnil poslanec Národnej rady Vladimír Palko, ktorý je na zahraničnej služobnej ceste.

  Na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Ladislav Ambróš a Dušan Švantner. Náhradníci budú poslanci Marian Antecký a Pavol Kačic.

  Schôdzu som zvolal podľa článku 83 ods. 1 ústavy a § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky na prerokovanie

  Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery,

  tak ako to máte uvedené v pozvánke.

  Vláda Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky svoj program a žiadosť o vyslovenie dôvery. Na základe toho je program daný ústavnou povinnosťou vlády a vyplýva z § 107 zákona o rokovacom poriadku, ktorý upravuje rokovanie o programovom vyhlásení vlády, preto nie je potrebné o ňom hlasovať.

  Vážené poslankyne, poslanci, pristúpime k rokovaniu o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery. Písomné znenie programového vyhlásenia vám bolo rozdané ako tlač číslo 67.

  Dávam slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky Mikulášovi Dzurindovi a prosím ho, aby podľa § 107 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predniesol programové vyhlásenie vlády a požiadal Národnú radu o vyslovenie dôvery vláde.

  Nech sa páči, pán premiér, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení členovia diplomatického zboru,

  vzácni hostia,

  milé kolegyne,

  milí kolegovia,

  vláda Slovenskej republiky, ktorá sa utvorila na základe septembrových parlamentných volieb, predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky a pred svojich voličov s programom, ktorý vychádza z mandátu získaného od občanov našej vlasti. Tento program je programom národnej obnovy Slovenska. Náš mandát je vyjadrením vôle zmeniť spoločenské pomery na Slovensku. Dve tretiny voličov rozhodli, že naša krajina potrebuje nový začiatok. Nastupujúca vláda vyjadruje poďakovanie predchádzajúcej vláde za všetko dobré a pozitívne, čo pre našu vlasť vykonala. Treba však súčasne zdôrazniť, že krajinu odovzdáva v situácii, ktorá je horšia, ako bola v čase, keď ju preberala.

  Nastupujúca vláda Slovenskej republiky je pripravená urobiť zásadný obrat vo verejnom živote našej vlasti. Chce obnoviť dôveru občanov vo svojich zástupcov, ale i vo svoje vlastné schopnosti, možnosti a sily. Program vlády je programom národnej obnovy. Pred vládou i pred celou spoločnosťou stoja veľké úlohy. Národná obnova si žiada obrovské nasadenie a energiu. Základom tohto procesu je obnova fungovania demokratických inštitúcií štátu. Štátne a verejnoprávne orgány musia pôsobiť v záujme verejného dobra, musia tu byť pre všetkých, nielen pre určitú politickú či ekonomickú spoločenskú skupinu. Vláda urobí všetko pre to, aby sa naša spoločnosť zbavila klientelizmu a korupcie. Modernizácia fungovania demokratického štátu je podmienkou modernizácie hospodárstva. Rovnosť príležitostí a zodpovednosti pri nakladaní s bohatstvom národa je základnou podmienkou jeho ďalšieho rastu. Je tiež podmienkou znovunastoľovania a zabezpečenia sociálnej spravodlivosti. Prvoradým cieľom zmien spoločenských pomerov v našej vlasti k lepšiemu je prelomiť kruh medzinárodnej izolácie, do ktorého sa Slovensko za ostatné roky dostalo.

  Vláda vychádza z viery v sily našej vlasti a v schopnosti obstáť v politickej, ekonomickej i duchovnej súťaži v európskom i svetovom meradle tak, že to bude na trvalý prospech všetkých občanov našej krajiny. Vláda Slovenskej republiky predstupuje s programom, ktorý má ambíciu previesť Slovensko cez prah nového tisícročia tak, aby sa stalo krajinou, ktorú budeme nielen milovať, pretože je našou vlasťou, ale na ktorú budeme hrdí pre jej výsledky a pre jej postavenie v rodine moderných štátov Európy a sveta. A predovšetkým, aby sa stalo stabilnou krajinou, v ktorej sa ľuďom bude žiť dobre. Toto je náš program, podľa ktorého bude vláda konať.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky a občanom svojej vlasti program, ktorý je cestou k naplneniu týchto základných cieľov.

  Vnášať do života celej spoločnosti úsilie o spravodlivosť, slobodu, zodpovednosť, solidaritu, vládu zákona, poctivosť, rešpekt pred deľbou moci, podporu iniciatíve a aktivite ľudí zasiahnuť proti chytráctvu, pohodlnosti, korupcii, kultu sily, nezodpovednosti a tendencii ku koncentrácii moci a bohatstva. Zastaviť hospodársky úpadok a stabilizovať ekonomiku. Vytvárať predpoklady na rast životnej úrovne ľudí. Budovať konkurencieschopnosť trhovej ekonomiky. Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov, trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenie životného prostredia. Všestranne rozvíjať občiansku spoločnosť. Dosiahnuť členstvo Slovenskej republiky v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, zaradenie Slovenskej republiky do prvej skupiny štátov pre rozšírenie Európskej únie a získať plnohodnotné členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii.

  Vláda preberá zodpovednosť za vývoj v krajine v zložitom období. Toto obdobie charakterizuje ťažká situácia v hospodárstve, rast organizovaného zločinu, pokles právneho vedomia a neriešenie problémov vo všetkých oblastiach života. Každoročný deficit štátneho rozpočtu vyčerpal možnosti jeho ďalšieho financovania. Zhoršil sa rating slovenskej ekonomiky, zrýchlilo sa celkové hrubé zahraničné zadlženie, zhoršili sa podmienky obstarania ďalších úverov. Vysoké úrokové sadzby neumožňujú rozvoj seriózneho podnikania. Trvalo vysoké pasívne saldo zahraničnoobchodnej bilancie spôsobuje neúnosný tlak na stabilitu meny.

  Rastie napätie v mnohých slovenských podnikoch, ktoré nie sú schopné umiestňovať svoju produkciu ani splácať svoje záväzky, čo vytvára hrozbu masového prepúšťania. Mnohí privatizátori nie sú schopní rozvíjať lacno získané podniky, mnohí tieto podniky tunelujú. Chýbajú peniaze v školstve, zdravotníctve, verejnej doprave i v ostatných oblastiach. Rozrástla sa byrokracia a korupcia vzťahov, medzi štátnou správou a podnikateľským prostredím dominoval klientelizmus. Výrazne sa zhoršili možnosti nadobudnutia bytu najmä pre mladé rodiny.

  Vláda zdedila viaceré nedošetrené trestné činy, kde sú podozrenia zo spoluúčasti štátnych orgánov. Predchádzajúca vláda nerešpektovala nálezy Ústavného súdu, čo deformovalo právne vedomie občanov. Spoločnosť je rozdelená, pričom základným kritériom delenia sa stala politická náklonnosť a výraznou črtou medziľudských vzťahov sa stala nenávisť, zneužívanie moci a zastrašovanie. Morálka, etika a zodpovednosť sa zo života spoločnosti začali vytrácať.

  Vláda uskutoční dôslednú analýzu stavu spoločnosti a predloží ju verejnosti. Napriek neutešenému stavu spoločnosti preberá plnú zodpovednosť za ďalší vývoj v krajine. Vychádza z toho, že rozhodujúca väčšina občanov si neudržateľnosť doterajšieho vývoja jasne uvedomila a vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa vyslovila za zásadnú zmenu vo vývoji spoločnosti. Vláda Slovenskej republiky je odhodlaná potrebnú zmenu uskutočniť.

  Program slovenskej vlády vám ponúkam v štyroch zásadných oblastiach. Tou prvou je demokratický právny štát, druhou hospodárska politika, treťou sociálna oblasť a štvrtá - vnútorná bezpečnosť, spravodlivosť, obrana štátu a zahraničná politika.

  Jeden zo základných cieľov, ktorý vláda sleduje, je nastúpiť cestu smerujúcu k spoločnosti vzdelania, spoluúčasti a solidarity, k spoločnosti 21. storočia. Vláda si plne uvedomuje, že uvedený cieľ možno dosiahnuť iba za aktívnej účasti a súčinnosti všetkých občanov Slovenska. Štát poskytuje všetkým občanom i právnickým osobám rovný prístup k právam a slobodám zaručeným Ústavou Slovenskej republiky a ratifikovanými dohovormi o ľudských právach, ako štát, ktorý je bezvýhradne viazaný zákonmi, slúži občanom a poskytuje istotu slobodného rozhodovania občanov o ich prítomnosti i budúcnosti. Ide nám o štát, v ktorom ústredné miesto majú tieto hodnoty: sloboda, rovnosť, spravodlivosť, demokracia, tolerancia a predovšetkým solidarita so slabšími, ohrozenými a bezbrannými.

  Za jednu zo základných úloh považujeme okamžitý zásah proti ekonomickej kriminalite a proti prerastaniu organizovaného zločinu do ďalších spoločenských štruktúr. Neprijateľné sú pre nás prieťahy v súdnych konaniach, ktoré majú za následok stratu dôvery občanov k právu a poriadku. Preto je vláda rozhodnutá uskutočniť viaceré opatrenia, ktoré povedú k zásadnej zmene súčasného stavu, k posilneniu demokratického právneho štátu. Pôjde najmä o tieto kroky: pri samotnej koncepcii tvorby práva bude vláda preferovať princíp systémového prístupu, ktorý si predovšetkým vyžaduje vypracovať také základné občianskoprávne a trestnoprávne kódexy, aby ich prijatie odstránilo deficit v procese celkovej harmonizácie právneho poriadku. Vláda vykoná potrebné legislatívne a organizačné opatrenia vo vzťahu k nedostatkom v právnej regulácii privatizácie, podnikania a nakladania s majetkom štátu. Vláda vytvorí podmienky na analýzu efektívnosti pôsobenia Ústavy Slovenskej republiky. V tejto súvislosti využije svoje funkčné obdobie aj na prípravu a diskusiu o návrhu zmien v ústave.

  Pripravíme právne normy o priamej voľbe prezidenta, o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Navrhneme rozšírenie kompetencií Najvyššieho kontrolného úradu. V oblasti prokuratúry zabezpečíme najskôr analýzu jej činnosti a navrhneme zlepšenia. Vláda bude dôsledne presadzovať posilňovanie procesnej nezávislosti prokurátorov. Vláda posilní nezávislosť súdnictva, pripraví novú koncepciu súdnictva s cieľom dôsledne oddeliť výkon súdnictva od štátnej správy a zavedie sudcovskú samosprávu pri zvýšení jej zodpovednosti.

  Vláda bude realizovať ďalšiu decentralizáciu kompetencií z orgánov miestnej štátnej správy na územnú samosprávu a pripraví regionálnu samosprávu. Vláda prehodnotí súčasnú právnu úpravu vlastníctva štátu a hospodárenia s jeho majetkom.

  Trvalú pozornosť bude venovať právnej úprave konfliktných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, medzi výrobcami a spotrebiteľmi, vlastníkmi domov a nájomníkmi a hľadať právnu reguláciu riešenia týchto konfliktov.

  Za neoddeliteľnú súčasť politiky demokratického štátu vláda považuje dôsledné rešpektovanie ľudských práv a slobôd. Bude vytvárať priestor pre spoločnosť slobody a solidarity založenú na vzájomnej úcte a tolerancii, náboženskej slobode a politickej pluralite. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky nepripustí žiadne formy rasovej či národnostnej neznášanlivosti. Žiadny občan Slovenska nemôže mať nevýhody pre svoju príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Vláda bude podporovať všetky formy výchovy k vzájomnej národnostnej úcte a v tejto oblasti počíta aj so spolupôsobením mimovládnych organizácií.

  Vláda bude dodržiavať záväzky Slovenska, ktoré vyplývajú z podpísaných a ratifikovaných medzinárodných dokumentov. Vypracuje analýzu stavu ľudských a menšinových práv v Slovenskej republike v porovnaní s medzinárodnými dokumentmi a na základe jej výsledkov rozhodne o pristúpení k ďalším medzinárodným konvenciám, prípadne o prijatí ústavného zákona, respektíve zákona o postavení menšín v Slovenskej republike. Bude podporovať konkrétne programy na integráciu rómskej menšiny do života spoločnosti a na riešenie tejto otázky vytvorí aj potrebné organizačné štruktúry.

  Vláda si uvedomuje dôležitosť morálnej obrody spoločnosti. V tomto procese počíta s efektívnou podporou zo strany cirkví, mimovládnych organizácií, ako aj s aktivitou celej spoločnosti. Svoje kontakty s cirkvami vláda mieni realizovať na báze vzájomnej úcty a efektívnej spolupráce.

  Vláda vytvorí legislatívne a organizačné podmienky na posilnenie a rozvoj občianskych iniciatív a bude podporovať vytvorenie partnerských vzťahov s občianskym sektorom na všetkých úrovniach správy vecí verejných.

  Na zvládnutie nevyhnutnej prestavby právneho poriadku spracuje vláda rámcový plán legislatívnych prác na štyri roky so spresnením na každý kalendárny rok.

  V oblasti hospodárskej politiky a makroekonomickej politiky bude, po prvé, potrebné prijať opatrenia, ktoré zabránia kolapsu niektorých sektorov, ako je napríklad zdravotníctvo a školstvo. Po druhé, je potrebné prijať stabilizačné opatrenia, ktorých zásadným cieľom musí byť zníženie fiškálneho deficitu a deficitu platobnej bilancie. Po tretie, treba vytvoriť podmienky na urýchlenú reštrukturalizáciu a modernizáciu slovenského hospodárstva, predovšetkým ozdravenie podnikateľského prostredia a uskutočnenie takých inštitucionálnych zmien, ktoré povedú k efektívnemu fungovaniu trhov.

  Vláda sa zaväzuje vytvoriť podmienky, ktoré povedú k minimalizovaniu korupcie, podvodov, tunelovania, zneužívania postavenia, porušovania zákonov a podobne. Vláda bude musieť prijať aj viaceré nepopulárne opatrenia, ktorých intenzita bude o to väčšia, o čo dlhšie sa v minulosti odkladali. Vláda je odhodlaná uskutočňovať reformné kroky tak, aby sa ich náklady rovnomerne rozložili na všetky vrstvy a aby čo najmenej zaťažili príjmovo najslabšie skupiny obyvateľstva.

  Vláda urýchlene pripraví strednodobý program rozvoja štrukturálnych reforiem a transformácie slovenského hospodárstva. Pri vytváraní hospodárskej politiky v strednodobom horizonte sa bude vláda opierať o dlhodobejšiu hospodársku stratégiu Slovenska, ktorú pripraví v priebehu jedného až dvoch rokov.

  V prvej polovici funkčného obdobia vláda očakáva zníženie tempa ekonomického rastu. Ku koncu funkčného obdobia vláda predpokladá zvýšenie dlhodobo udržateľného ekonomického rastu na úrovni 4 až 5 % ročne.

  Nová kvalita ekonomického rastu a zlepšenie podmienok rozvoja malého a stredného podnikania by mali ku koncu funkčného obdobia vlády vytvoriť predpoklady na zníženie miery nezamestnanosti na úroveň okolo 10 %.

  Vláda predpokladá prechodné zvýšenie inflácie v dôsledku uskutočnenia dlho odkladanej deregulácie regulovaných cien. Vláda považuje nízku infláciu za jeden z prioritných cieľov hospodárskej politiky, a preto bude vytvárať predpoklady na jej opätovné zníženie na východiskovú úroveň.

  V ekonomickej časti prístupovej stratégie Slovenska do Európskej únie bude vláda vychádzať z dokumentu Agenda 2000 a Partnerstvo pre vstup, v ktorom Európska komisia určila Slovenskej republike ako kandidátovi na vstup ekonomické priority.

  Vláda vytvorí právny rámec na zvýšenie záujmu vstupu priamych zahraničných investícií, a to formou uzatvárania bilaterálnych dohôd o podpore a ochrane investícií prioritne s krajinami OECD a Európskej únie a následne potom aj s krajinami, s ktorými má Slovensko najvyšší obrat zahraničného obchodu, a pokračovaním v procese rokovaní o multilaterálnej dohode o investíciách.

  Spoločným znakom ekonomicky úspešných krajín je kvalitná hospodárska súťaž. Vláda preto podporí tvorbu a ochranu konkurenčného prostredia. Okrem premietnutia princípov rovnosti príležitostí do celého portfólia politík vlády bude posilnená nezávislosť. Vláda má záujem na pevnom ukotvení princípu rovnosti príležitostí v slovenskej ekonomike.

  Vláda považuje sociálny dialóg so zamestnávateľmi a odbormi za významný nástroj hľadania a nachádzania spoločenského konsenzu pri prekonávaní nahromadených a dlho neriešených problémov v ekonomickej a sociálnej oblasti.

  V oblasti verejných financií vláda predpokladá znížiť rozsah a prerozdeľovanie finančných zdrojov prostredníctvom štátneho rozpočtu. Prikročí k decentralizácii a demokratizácii štátnych financií s akcentom posilnenia zodpovednosti a postavenia územných samospráv pri poskytovaní služieb občanom so zabezpečením príslušných zdrojov ich financovania. Vláda prehodnotí opodstatnenosť existencie štátnych, neštátnych a verejných fondov a s prihliadnutím na ich prevažujúcu činnosť navrhne úpravu ich právnej formy. Realizáciou projektu systému štátnej pokladnice bude vláda pôsobiť na upevnenie finančnej disciplíny. Vláda bude eliminovať príčiny pretrvávajúceho deficitu hospodárenia štátneho rozpočtu a minimalizovať dôsledky štátneho a verejného dlhu na rovnovážny vývoj ekonomiky. Bude mobilizovať príjmy štátneho rozpočtu.

  Cieľom vlády je ku koncu funkčného obdobia dospieť k vyrovnanému finančnému hospodáreniu takzvanej všeobecnej vlády. Budeme venovať pozornosť vymáhaniu pohľadávok Slovenska v zahraničí s dôrazom na transparentnosť tohto procesu a verejnú kontrolu. V závislosti od rozpočtového vývoja vláda zníži daňové zaťaženie najnižších príjmových skupín a prehodnotí uplatňovanie takzvanej milionárskej dane z príjmov fyzických osôb. Vláda zváži možnosť riešenia tohto zámeru prehodnotením hranice daňových pásiem pre daň z príjmu fyzických osôb, ako aj valorizáciu týchto pásiem podľa inflácie. Zníži nadmernú luxusnú spotrebu odbúraním nákladových a odpočítateľných položiek pri dani z príjmov. Zruší daňové zvýhodnenie nadobúdateľov majetku z privatizácie a zavedie výhodnejšiu podporu investičnej politiky pre všetkých daňovníkov.

  V strednodobom horizonte vláda predpokladá znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb a celkove odvodové zaťaženie podnikateľskej sféry. Dodatočne zdaní prírastky majetku, pokiaľ nie sú podložené majetkovými priznaniami. Pripraví daňové úpravy v oblasti daní z príjmov a majetkových daní z hľadiska zavedenia rodinného zdaňovania príjmov, zavedenia ekologických prvkov a harmonizácie s európskym daňovým právom.

  Vláda je odhodlaná obmedziť rozsah tieňovej ekonomiky, daňových únikov a špekulácií. Zefektívni správu daní, vytvorí podmienky na skrátenie súdneho konania pri vymáhaní daňových nedoplatkov a príslušenstva daní a posilní úlohu finančnej polície. Zavedie verejnú kontrolu neplatičov daní. Zásadne obmedzí výnimky a úľavy v správe daní a ciel a pravidelne bude informovať o ich poskytovaní. Bude minimalizovať priestor pre daňové úniky na základe transferových cien tovarov, služieb a kapitálu.

  Vláda vytvorí podmienky na to, aby colná oblasť bola prioritne podriadená prístupovému procesu Slovenskej republiky do Európskej únie. V colnej oblasti bude naďalej rešpektovať záväzky Slovenska, ktoré vyplývajú z členstva v Svetovej obchodnej organizácii a CEFTA. Vláda bude iniciovať rokovania s WTO orientované na minimalizovanie vplyvov veľmi diferencovanej východiskovej pozície krajín pri začatí procesu znižovania colných sadzieb.

  Vláda bude vytvárať predpoklady na to, aby sa účinnejšie využívali medzinárodne kompatibilné zákonné formy ochrany domáceho trhu. Vláda vynaloží maximálne úsilie na boj proti korupcii aj v daňovej, aj colnej správe. Zintenzívni účasť daňových a colných orgánov v boji proti praniu špinavých peňazí, iným druhom korupcie, zintenzívni boj proti drogám, colným podvodom, organizovanému zločinu, detskej pornografii a proti krádeži motorových vozidiel.

  Konsolidácii a postupnému vyrovnaniu celého okruhu verejných financií vláda prispôsobí aj svoju výdavkovú politiku. V mzdovom ohodnotení zamestnancov rozpočtovej a príspevkovej sféry napojených na štátny rozpočet bude vláda vychádzať zo zámeru motivovať kvalifikovanú odbornú prácu, ako i sledovať tendenciu rastu životných nákladov a rastu miezd v ostatných sektoroch hospodárstva.

  Po dôslednej analýze ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku bude vláda postupne, a pritom citlivo riešiť niektoré v súčasnosti závažné disproporcie v oblasti regulovaných cien. Pôjde najmä o úpravu regulovaných cien a zmenu spôsobu regulácie cien, a to predovšetkým palivovoenergetického komplexu, dopravy, pôšt a telekomunikácií, nájomného a služieb spojených s bývaním. Vláda bude dbať o to, aby poradie jednotlivých krokov v oblasti cien a ich intenzita boli v úzkom súlade so sociálnou politikou štátu, čím sa zabezpečí sociálna únosnosť vykonaných opatrení.

  Vláda chce prispieť k ozdraveniu podnikateľského prostredia vytvorením predpokladov na zníženie úrokových sadzieb a lepšiu dostupnosť úverov. Preto bude znižovať deficit verejných financií, reštrukturalizovať a privatizovať postupne banky, zlaďovať menovú a fiškálnu politiku. K zníženiu úrokových sadzieb prispeje tiež vstup priamych zahraničných investícií, ktorý je jednou z priorít vládnej politiky.

  Vstup priamych zahraničných investícií umožní širšie využitie neúverových zdrojov na reštrukturalizáciu podnikov, a tým prispeje k zníženiu dopytu po úveroch a k poklesu ich ceny.

  Vláda čo najskôr pristúpi k zásadnému sprísneniu bankového dohľadu tak, aby zastavila nepriaznivý vývoj v niektorých bankách. Zviditeľní vlastníkov bánk s cieľom predísť zneužitiu ich výsadného postavenia pri finančných operáciách bánk. Podporíme orientáciu Slovenskej sporiteľne na depozitnú banku so zameraním na primárne vklady obyvateľstva a ich následné ukladanie do bezpečných aktív.

  Cieľom vlády v nasledujúcich rokoch bude aj vytvorenie podmienok na rozvoj kapitálového trhu. Základným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je schválenie legislatívy kapitálového trhu, ktorá bude pripravená na vysokej odbornej úrovni a bude v súlade s právom Európskej únie. Vláda vytvorí legislatívne a inštitucionálne podmienky na rozvoj kolektívneho investovania predovšetkým investičných, podielových a dôchodkových fondov. Zámerom vlády bude tiež zrušenie listinných akcií na doručiteľa za účelom sprehľadnenia vlastníctva privatizovaného majetku a predchádzania konfliktu záujmov.

  Vláda zabezpečí takú zmenu systému poskytovania štátnej pomoci, ktorá nebude skresľovať hospodársku súťaž a bude v súlade s pravidlami Európskej únie. Vláda spružní a spriechodní systém konkurzov a vyrovnania. Vytvorí stimulačné aj sankčné predpoklady na to, aby sa zásadne znížilo množstvo vecných, finančných, ale aj ľudských aktív, ktoré sú dlhodobo viazané v neefektívnych podnikateľských subjektoch, a zároveň prispeje k vytvoreniu takých podmienok, aby tieto aktíva mohli nájsť svoje uplatnenie v efektívnych a konkurencieschopných činnostiach.

  Vláda navrhne uskutočnenie takých legislatívnych úprav, ktoré zásadným spôsobom sprísnia postihy za poškodzovanie verejného záujmu, podvody, krátenie daní, poškodzovanie akcionárov alebo vkladateľov. Zvýši sa osobná, a to aj trestnoprávna zodpovednosť štatutárnych zástupcov tých subjektov, ktoré podnikajú s cudzími zdrojmi. Dôjde k sprehľadneniu, prehodnoteniu alebo aj zrušeniu všetkých zákonov, nariadení a opatrení, ktoré umožňujú zvýhodňovanie úzkych skupín na úkor väčšiny ostatných. Prideľovanie licencií, dovozných a vývozných kvót sa bude uskutočňovať transparentným a súťažným spôsobom, najmä aukciami. Vláda bude hľadať spôsoby diferencovaného prístupu k živnostníkom a malým podnikateľom tak, aby legislatívny a regulačný rámec nevytváral bariéru rozvoja živností a malého podnikania.

  Vláda bude realizovať priemyselnú politiku, ktorej hlavnou prioritou bude zvýšenie konkurencieschopnosti ako predpokladu integrácie Slovenska do európskych štruktúr. V období, ktoré máme pred sebou, sa zameriame hlavne na tieto ciele: reštrukturalizáciu, stabilizáciu a riešenie odvetvových kríz, zvyšovanie exportu, znižovanie energetickej náročnosti, zvyšovanie produktivity práce a podielu pridanej hodnoty, zvyšovanie reálneho rastu priemyselnej produkcie na podporu malého a stredného podnikania, na podporu investičného rozvoja a národného programu kvality v podnikovej sfére. Vypracujeme modely priemyselných zón a priemyselných rozvojových parkov s cieľom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu štruktúrnych zmien a rozvojových zámerov hospodárstva Slovenska.

  Vláda vypracuje novú energetickú politiku Slovenskej republiky, ktorá bude v súlade s odporúčaniami Európskej komisie a Medzinárodnej energetickej agentúry pri OECD. Jej súčasťou bude aj postoj vlády k ďalšiemu dobudovaniu Jadrovej elektrárne v Mochovciach a k prevádzkovaniu jadrových elektrární V1 a V2 v Jaslovských Bohuniciach s prihliadnutím na jadrovú bezpečnosť. Pripravíme transformáciu rozvodných závodov energetiky do akciovej spoločnosti s rozhodujúcim vplyvom štátu s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti Slovenska.

  Vláda zabezpečí posilnenie slovenského plynárenstva s cieľom dosiahnuť pozitívny efekt vo vzťahu k devízovým zdrojom z tranzitu zemného plynu a efektívne zapojenie sa do procesov integrácie a globalizácie v rámci medzinárodného európskeho plynárenského systému.

  Budeme podporovať využívanie domácich nerastných surovín pri zabezpečovaní potrieb Slovenska a motivovať optimálne a racionálne využívanie ťažby domácich primárnych energetických zdrojov. Vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť hospodárstva a vysokú závislosť od dovozu primárnych energetických zdrojov budeme legislatívne i ekonomicky podporovať úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť ich reálnu spotrebu.

  Vláda bude podporovať ďalšiu liberalizáciu obchodu uzatváraním nových dohôd o voľnom obchode, bude posilňovať obchodné vzťahy medzi Slovenskom a tretími krajinami a zoskupeniami krajín v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a Európskym združením voľného obchodu. Prijmeme komplexný program podpory exportu. Podporíme projekt zapojenia slovenských podnikateľských subjektov do medzinárodnej siete obchodných domov, ako aj vytvorenie svetového obchodného centra v Bratislave. Osobitnú pozornosť budeme venovať efektívnemu posilňovaniu ekonomického rozmeru diplomacie v záujme aktívneho zapojenia Slovenska do medzinárodnej deľby práce. Vláda bude venovať zvýšenú pozornosť problematike ochrany spotrebiteľa, najmä v oblasti tvorby právnych predpisov v súlade so smernicami Európskej únie tak, aby právny systém v danej oblasti bol účinný a kompatibilný so systémom ochrany spotrebiteľa v krajinách Európskej únie.

  Vláda bude podporovať rozvoj cestovného ruchu ako jednu z priorít hospodárskej politiky. Aktivity bude zameriavať na sformovanie cestovného ruchu do odvetvia, ktoré je schopné vytvárať pracovné príležitosti a devízové príjmy.

  Vláda za jednu zo svojich priorít považuje aj pokračovanie privatizačného procesu. Podmienkou je však transparentnosť všetkých transformačných krokov, dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže a tomu zodpovedajúceho legislatívneho prostredia. Kladieme si za cieľ preveriť zákonnosť doterajšej privatizácie a uplatňovania verejného záujmu. Sme odhodlaní uverejniť register všetkého privatizovaného majetku, navrhneme zrušiť akcie na doručovateľa a tiché spoločenstvo a pripravíme podrobnú analýzu priebehu privatizácie od jej začiatku. Tam, kde sa porušil zákon a poškodili záujmy štátu, budeme presadzovať uplatnenie adekvátnych sankčných opatrení. Prehodnotíme tiež opodstatnenosť a zákonnosť výhod pre nadobúdateľov majetku, ktoré sa v doterajšej privatizácii uplatňovali. Vláda zváži postupné preplatenie dlhopisov Fondu národného majetku, pričom sa bude usilovať o prednostné uspokojenie nárokov občanov, ktorí dosiahli 60 rokov života. Zároveň umožníme obchodovanie s týmito dlhopismi prostredníctvom kapitálového trhu. Vláda bude uvažovať, zvažovať možnosť splatenia dlhopisov fondu občanov aj prostredníctvom ponuky akcií lukratívnych akciových spoločností.

  Vláda bude presadzovať, aby Fond národného majetku vyvodzoval dôsledky z nedodržiavania zmlúv uzatvorených medzi nadobúdateľmi majetku a fondom. Ak noví vlastníci nie sú z rôznych dôvodov ani po viacerých rokoch schopní privatizované podniky rozvíjať, vláda bude hľadať možnosti takých opatrení, ktoré prispejú k ozdraveniu a reštrukturalizácii podnikov.

  Vláda prehodnotí a nanovo definuje strategický záujem a účasť štátu v oblastiach energetiky, telekomunikácií, strojárstva, dopravy a iných s cieľom zabezpečiť efektívny výkon práv a povinností štátu.

  Vláda vytvorí predpoklady na vstup zahraničných investorov, najmä strategických, do procesu privatizácie. Bude organizovať privatizačný proces súťažnými a transparentnými formami tak, aby tento proces rešpektoval verejný záujem.

  Vláda navrhne opatrenia, ktoré zabezpečia kontrolovateľnosť privatizácie Najvyšším kontrolným úradom a orgánmi prokuratúry.

  Základom našej štátnej dopravnej politiky bude garancia štátu pri úhrade straty za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme v oblasti železničnej prepravy osôb a autobusovej pravidelnej dopravy, harmonizácia jednotlivých dopravných systémov v zmysle komplexného efektívneho pôsobenia so zahrnutím ostatných vyvolaných nákladov a vypracovanie adresného systému poskytovania sociálnych zliav.

  Vláda považuje za nevyhnutné zladiť tempo výstavby diaľnic a modernizáciu železničných koridorov v záujme proporcionálneho rozvoja dopravných odvetví a efektívneho využívania reálne dostupných finančných zdrojov. Základnou prioritou sa stane výstavba a modernizácia infraštruktúry v trasách multimodálnych koridorov IV, V a VI, pričom vláda bude podporovať modernizáciu železníc ako ekonomicky, ekologicky a energeticky prijateľnejšiu alternatívu.

  Vláda vytvorí podmienky na elimináciu dlhodobého nedostatku investícií na obnovu vozňového parku Železníc Slovenskej republiky, ale aj obnovu vozidlového parku Slovenskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy.

  Vláda bude vytvárať podmienky na rozvoj a rozširovanie kombinovanej dopravy. Zabezpečí rozvoj a liberalizáciu civilného letectva vrátane reštrukturalizácie správy letísk, harmonizácie a integrácie riadenia letovej prevádzky za predpokladu zabezpečenia záujmov štátu a regiónov. Liberalizáciu cestovného bude vláda riešiť premyslenou cenovou politikou bez šokov a s udržaním sociálne únosnej miery.

  V oblasti pôšt a telekomunikácií vláda podporí vytváranie konkurenčného prostredia, ktoré prispieva ku skvalitneniu týchto služieb pre obyvateľov. Odvetvie telekomunikácií vláda považuje za strategické, a preto i po transformácii v ňom zachová vplyv štátu.

  Pri rozvoji poľnohospodárstva vytvoríme primerané podmienky na využitie poľnohospodárskej pôdy s cieľom zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva. Rozhodujúce ciele rozpracujeme v programe rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva, lesníctva a vodného hospodárstva na najbližších desať rokov.

  V nadväznosti na novú spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie rozpracujeme poľnohospodársku politiku a vytvoríme predpoklady na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

  Zvážime prípravu zákona o osobitných úverových podmienkach pre poľnohospodárstvo. Špecifická pozornosť sa bude venovať horským a podhorským výrobným oblastiam a iným znevýhodneným regiónom v záujme vyrovnávania zvýšených nákladov na výrobu a stabilizáciu podnikov hospodáriacich v nekonkurenčných výrobných podmienkach. Doteraz používaný systém dotácií sa však zásadnejšie prehodnotí tak, aby podporoval aktívne produkčné funkcie. Vláda navrhne novelu zákona o poľnohospodárstve, v ktorej sa stanoví podiel dotácií zo štátneho rozpočtu.

  Vláda transformuje súčasný Štátny fond trhovej regulácie na intervenčnú agentúru obdobnú inštitútom pôsobiacim v Európskej únii. Prijmeme nástroje na podporu exportu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, pričom však za zásadný predpoklad rastu exportu potravín považujeme rast efektívnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárstva.

  Vláda rešpektuje diverzifikáciu vlastníckych a podnikateľských foriem. Pozornosť budeme venovať rozvoju družstiev vlastníkov a ukončeniu transformácie družstiev. Rovnako budeme podporovať trh s pôdou a nákup pôdy pre užívateľov a poľnohospodárov okrem pôdy v štátnom vlastníctve.

  Súčasne pripravíme legislatívne úpravy dlhodobého nájmu poľnohospodárskej pôdy. Zamedzíme špekulatívnym nákupom a predajom poľnohospodárskej i lesnej pôdy. Za jeden z kľúčových predpokladov ozdravenia a zefektívnenia poľnohospodárstva vláda považuje konsolidáciu vlastníckych pomerov. Bude hľadať také formy tejto konsolidácie, ktoré nepoškodia záujmy reštituentov a zároveň urýchlia proces vlastníckej reštrukturalizácie.

  Vláda považuje za dôležité vytvárať podmienky na rozvoj trhu s pôdou. Bude iniciovať prevod vlastnícky neidentifikovateľnej pôdy zo správy Slovenského pozemkového fondu do správy obcí.

  Navrhneme zníženie daní z poľnohospodárskej pôdy tak, aby sa znížil objem prostriedkov, ktoré štát odčerpáva z najúrodnejšej poľnohospodárskej pôdy.

  Štátnu lesnícku politiku podriadime potrebám dlhodobých strategických cieľov. Vláda sa zameria na prijatie legislatívnych noriem určujúcich postavenie lesného majetku štátu, jeho správy a užívania, ako aj nakladanie z neobhospodarovaným alebo nedostatočne obhospodarovaným neštátnym lesným majetkom.

  Navrhneme opatrenia na systematickú starostlivosť o prevádzku a údržbu vodných tokov a o majetok vodného hospodárstva, ktorými dosiahneme zníženie požiadaviek na štátny rozpočet. Bezodplatným prevodom súčasných vodovodných a kanalizačných systémov obciam a mestám umožníme v plnom rozsahu plniť ich povinnosť zabezpečovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Pripravíme návrh zákona o vodárňach a kanalizáciách. Obce na základe vlastnej iniciatívy budú môcť vytvárať funkčné organizačné štruktúry, ktoré im okrem iného umožnia aj vstup zahraničného kapitálu.

  Prostredníctvom integrovanej vidieckej politiky vláda navrhne opatrenia podporujúce ekonomickú a sociálnu diverzifikáciu na vidieku založenú na využití všetkých prírodných, ľudských a materiálnych zdrojov. Naším cieľom je zabezpečiť primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva, vytváranie vhodnej sociálnej klímy, ochrany a tvorby zdravého životného prostredia. Na dosiahnutie uvedeného cieľa prijmeme program rozvoja vidieka, ktorý určí strategické postupy a konkrétne opatrenia do roku 2006. Prihlásime sa k novej politickej schéme rozvoja vidieka v Európe a k Európskej charte pre vidiecke oblasti.

  V súlade s celosvetovým trendom vyspelých štátov jedným z rozhodujúcich princípov programu vlády Slovenska je princíp trvalo udržateľného rozvoja, pričom starostlivosť o životné prostredie sa musí stať integrálnou súčasťou každej sféry spoločenského života. Kvalita tohto prostredia znamená kvalitu života každého obyvateľa. Ekologizáciu spoločenského rozvoja bude vláda realizovať najmä prostredníctvom zavedenia ekologických princípov do všetkých odvetví.

  Vláda si zároveň uvedomuje, že uplatňovanie princípu trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutnou podmienkou vstupu Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr. Ekonomické, sociálne, environmentálne a inštitucionálne ukazovatele a záujmy rozpracuje v národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja, ako aj v koncepciách regionálnych programov.

  Prijmeme tieto zákony: nový vodný zákon a zákon o odpadoch, zákon o geologickom výskume a prieskume, novelizáciu predpisov o priestorovom plánovaní environmentálnej bezpečnosti a vhodnosti stavieb, novelizáciu zákona o štátnej správe pre životné prostredie. V novom Trestnom zákone bude potrebné zaviesť samostatnú hlavu - Trestné činy proti životnému prostrediu. Vláda bude presadzovať aj ekologizáciu odvetvových právnych nástrojov.

  Vláda bude stimulovať zmeny správania výrobcov, spotrebiteľov, znečisťovateľov a prispievať k vytváraniu zdrojov na financovanie environmentálnych aktivít. Znečisťovanie ovzdušia sa bude znižovať najmä podporou plynofikácie, väčším využitím obnoviteľných zdrojov energie, ekologizáciou verejnej dopravy v mestách a tiež využitím nástrojov cenovej, daňovej a dotačnej politiky. Budeme podporovať postupné napojenie obyvateľstva na kanalizáciu a systém čistenia odpadových vôd. Vláda bude podporovať zavádzanie a zdokonaľovanie mechanizmov na podporu separovaného zberu odpadov, ich zneškodňovanie, recykláciu a opätovné využívanie.

  Vláda bude podporovať efektívne a racionálne využívanie nerastného bohatstva pri zabezpečovaní ochrany prírody. Budeme pokračovať vo vyhľadávaní nových zdrojov podzemných vôd na zásobovanie pitnou vodou.

  Vláda podporí dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí, jeho prepojenia, trvalú súčinnosť s ostatnými odvetvovými informačnými systémami.

  V oblasti regionálneho rozvoja bývania vláda vytvorí ekonomické podmienky na realizáciu v priemere 14 tisíc bytov ročne. Bude využívať komplexný systém ekonomických nástrojov, najmä výhodných úverov a daňových úľav. Vláda zdokonalí existujúce systémy financovania a stavebné sporenie, Štátny fond rozvoja bývania a hypotekárne úverovanie a vytvorí systém financovania výstavby nájomných bytov pre občanov s nízkymi príjmami.

  Štátny fond rozvoja bývania prehodnotí účel podpory, určí technické parametre na poskytnutie podpory a zabezpečí jeho verejnú kontrolu. Rozšíri sa okruh stavebných sporiteľov, zvýši sa zainteresovanosť sporiteľov na sporení.

  Vláda vytvorí predpoklady na rozvinutie systému hypotekárneho úverovania a na oživenie trhu s hypotekárnymi záložnými listami.

  Vláda bude presadzovať dôsledné uplatňovanie princípov verejného obstarávania a rovnako kontrolu procesu verejného obstarávania v súlade s požiadavkami Európskej únie.

  Vláda bude vytvárať podmienky na riešenie relatívneho prebytku stavebných kapacít vývozom stavebných prác a výrobkov do vyspelých Európskych krajín prostredníctvom medzivládnych dohôd o zamestnávaní pracovníkov slovenských firiem v zahraničí.

  Vláda prijme dlhodobý program obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu. Bude venovať intenzívnu pozornosť politike regionálneho rozvoja s cieľom zastaviť a postupne zmierniť veľké sociálno-ekonomické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenskej republiky.

  Vláda bude presadzovať také financovanie regionálneho rozvoja, ktoré umožní diferencovaný prístup regiónov k riešeniu svojich rozhodnutí. Vláda pripraví koncepciu regionálnej politiky, ktorá vymedzí typ regionálnej politiky, ciele, nástroje, územné jednotky a inštitucionálny rámec previazaný s návrhom reformy verejnej správy. Vláda pripraví komplexnú zmenu územného plánovania a stavebného poriadku, ktorá umožní občanom, obciam a regiónom efektívnejšie spravovať svoje územie.

  Sociálna politika vlády a štátna správa predpokladá čo najširší spoločenský konsenzus v otázkach nevyhnutnosti zvýšenia osobnej participácie a zodpovednosti občanov za seba, v akceptovaní princípu sociálnej solidarity občanmi a garancii štátu v takých životných situáciách, ktoré sú nad sily občana. Cieľom vlády je orientovať sociálnu politiku tak, aby sa stala stimulujúcim prvkom sociálno-ekonomického rozvoja, a nie jeho brzdou. Sociálna politika musí motivovať k práci a solidarite a zabrániť sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Vláda deklaruje pripravenosť a ochotu na obnovenie sociálneho dialógu v rámci Rady hospodárskej a sociálnej dohody, ktorá by sa mala stať platformou hľadania sociálne prijateľného, ale zároveň efektívneho a funkčného programu hospodárskej obnovy zadlženej slovenskej ekonomiky. Vláda navrhne zákon o tripartite, ktorý upraví právne vzťahy hospodárskeho a sociálneho partnerstva s cieľom udržania sociálneho mieru.

  Medzi základné priority politiky vlády patrí rast produktívnej zamestnanosti. Opatrenia makroekonomického charakteru a opatrenia aktívnej politiky trhu práce budú prednostne zamerané na zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch najviac postihnutých nezamestnanosťou. V spolupráci so sociálnymi partnermi sa vláda sústredí na zvýšenie zamestnanosti, riešenie a predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti tých občanov, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav, vek a ďalšie faktory majú osobitné problémy s uplatnením sa na trhu práce. Ide o vytvorenie osobitných programov najmä pre mladistvých, absolventov škôl, občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a s ťažším zdravotným postihnutím, občanov uvoľnených zo zamestnania z dôvodu štrukturálnych zmien v ekonomike a starších občanov.

  Vláda bude podporovať vytváranie lepších podmienok na územnú mobilitu pracovných síl. Vláda zavŕši reformu pracovného práva, ktorá vyústi do nového Zákonníka práce a do novej právnej úpravy právnych vzťahov vo verejnej službe vrátane úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov. Tým chce vytvoriť podmienky na profesionálne plnenie úloh štátnej správy a štátnych záležitostí. Neoddeliteľnou súčasťou reformy pracovného práva bude napĺňanie právne reglementovanej a garantovanej zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v praktickom živote, a to najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornú prípravu, postup, pracovné podmienky a odmeňovanie. Vláda zameria pozornosť na vytváranie nástrojov na sledovanie dodržiavania princípu rovnosti príležitostí pre mužov a ženy.

  V oblasti mzdovej politiky bude vláda vytvárať predpoklady na prekonanie prepadu v reálnych pracovných príjmoch v porovnaní s rokom 1989. Uvedomujúc si neodlučiteľnosť sociálnej funkcie mzdy od jej ekonomickej funkcie nadviaže pritom na koncepciu ceny práce a jej realizačný projekt prijatý spoločne so sociálnymi partnermi. V kontexte dosahovaných výsledkov ekonomiky najmä z hľadiska udržania optimálneho vzťahu vývoja miezd a vývoja produktivity práce vláda prehodnotí mzdovú reguláciu. V spolupráci so sociálnymi partnermi navrhne ďalší postup vrátane vyhlasovania konkrétneho rámca na vyjednávanie o žiaducom mzdovom vývoji, sledovania a následného eliminovania prípadných odchýlok ohrozujúcich ekonomickú rovnováhu.

  Vláda bude pokračovať v transformácii sociálneho zabezpečenia vytvorením sociálne spravodlivého systému založeného na osobnej participácii zodpovednosti občana, sociálnej solidarite a garancii štátu. Vytvoria sa možnosti pre účasť ďalších osôb na doplnkovom dôchodkovom poistení tak, aby doplnkové dôchodkové poistenie bolo dostupné pre všetkých. Vláda pripraví koncepciu reformy dôchodkového poistenia. Budeme pokračovať v naplnení strategických cieľov štátnej rodinnej politiky sformulovaných v koncepcii štátnej rodinnej politiky, ktoré smerujú k dosiahnutiu relatívnej ekonomickej nezávislosti rodiny. Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa vláda prehodnotí možnosť predĺženia ďalšej rodičovskej dovolenky z troch na päť rokov veku dieťaťa.

  Vláda dobuduje systém štátnej sociálnej podpory. Cieľom bude zabezpečiť adresnosť, dôslednú kontrolu a účelnosť vynakladania prostriedkov štátu na priamu finančnú podporu rodín s deťmi a jednotlivcov. Vláda navrhne opatrenia, ktoré by zamedzili sústavný nárast sociálno-patologických javov, najmä u detí. Vláda zameria pozornosť na problematiku starších občanov s cieľom vytvoriť podmienky na nezávislosť, zúčastnenosť a dôstojnosť starších ľudí, a to aj v duchu hlavnej témy Medzinárodného roka starších ľudí Spoločnosť pre všetky vekové skupiny.

  S cieľom integrovať občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti bude vláda vytvárať podmienky na zlepšovanie úrovne vzdelávania, pracovného a spoločenského uplatnenia. Vláda bude finančne podporovať vznik a prevádzku chránených dielní a chránených pracovísk.

  Zámerom vlády je smerovať prostriedky na dlhodobý program výchovy a vzdelávania rómskych detí a na podporu zamestnanosti Rómov, zainteresovať rómsku komunitu na zlepšovanie jej kvality života.

  Vláda vytvorí predpoklady na širšiu účasť dobrovoľných charitatívnych organizácií, spolkov, nadácií a iných neštátnych subjektov na systéme poskytovania sociálnej pomoci.

  Vláda Slovenskej republiky považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších a trvalých priorít. Chce vytvoriť spoločnosť, v ktorej vzdelávanie bude zdrojom dlhodobej prosperity Slovenska, čo ovplyvní postavenie krajiny v Európe, ako aj všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenie každého občana. Uvedomujeme si, že výchova k mravným hodnotám, k sociálnemu cíteniu a demokracii predstavuje základ stability spoločnosti a jeden z najúčinnejších prostriedkov prevencie proti násiliu, kriminalite a ďalším negatívnym javom.

  Rozhodujúcu úlohu štátu vláda vidí v zastavení úpadku a vo vzostupnom koncepčnom rozvoji výchovy a vzdelávania, ako aj v zabezpečení rovnosti v prístupe ku vzdelaniu. Vláda vytvorí dlhodobú koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania tak, aby sa stala základom rozvoja školstva na najbližších 15 až 20 rokov bez ohľadu na striedanie vlád. V nadväznosti na koncepciu pripraví nový školský zákon. Vláda bude garantovať právo každého občana na bezplatnú výchovu a vzdelávanie v rozsahu jeho schopností vzdelávať sa najmenej dovtedy, kým sa nestane svojprávnym subjektom na trhu práce. Chce zabezpečiť nielen možnosť získať stredoškolské vzdelanie pre každého občana, ale aj sústavný rast počtu absolventov vysokých škôl. Počas tohto procesu chce žiakom a študenton umožniť cenovo prístupné stravovanie, ubytovanie, dopravu a účinnú pomoc vo forme štipendií. Vláda urobí konkrétne kroky, aby doklady o získanom stupni vzdelania a schopnosti vykonávať povolanie boli v medzinárodnom meradle navzájom uznávané.

  Vláda bude postupne zvyšovať prostriedky určené na zabezpečenie školstva takým podielom z hrubého domáceho produktu, aby to bolo porovnateľné s krajinami Európskej únie. Prijmeme zákon o financovaní škôl. Zabezpečíme, aby úroveň financovania súkromných, cirkevných a štátnych škôl bola porovnateľná. Zavedieme princíp, aby poplatky rodičov alebo študentov zostávali v príslušnej škole, alebo školskom zariadení. Zákonom upravíme pomoc štátu pre tých, čo študujú, osobitne pre deti zo sociálne slabších rodín. Daňovo zvýhodníme podnikateľskú činnosť stredných a vysokých škôl, ak sa zvýhodnené prostriedky použijú na ďalší rozvoj vzdelávania.

  Vláda považuje za nevyhnutné vytvárať podmienky na zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov a pracovníkov školstva a stabilizovať ich postavenie zákonom o štátnej službe. Pripravíme každoročný nárast ich tarifných platov. Vláda navrhne pôžičkový fond pre začínajúcich učiteľov, v ktorom vytvorí motivačné prostriedky pre tých učiteľov, ktorí sa rozhodnú uzavrieť dohody o trvalom pôsobení v oblasti školstva.

  Vláda zabezpečí takú kapacitu predškolských zariadení, aby deti vstupovali pripravené do prvého ročníka základnej školy.

  V súlade s dlhodobou koncepciou verejnej správy navrhne presunúť predškolské zariadenia a základné školy do správy miestnych samosprávnych orgánov. Postupne uskutoční zmeny v obsahu vzdelávania v základnej škole, aby sa zvýšil dôraz na základné vedomosti, posilnila sa tvorivosť žiakov a zvýšila sa nadväznosť jednotlivých ročníkov. Posilní dôraz na mimoškolskú výchovu a vytvorí pre ňu lepšie podmienky, aby rozvojom záujmov a tvorivosti chránila mládež pred škodlivými vplyvmi.

  Osobitne sa zameriame na skvalitňovanie odborného vzdelávania a na prípravu robotníckej mládeže. Navrhneme opatrenia na posilnenie prepojenia stredných odborných učilíšť s podnikateľskou sférou.

  Cieľom vlády vo vzťahu k prijímaniu na stredné a vysoké školy je vylúčiť korupciu a dosiahnuť vyššiu nadväznosť na základné a stredné vzdelávanie. Prijmeme ucelený program starostlivosti o nadanú a talentovanú mládež. Osobitné opatrenia prijmeme k výchove a vzdelávaniu zdravotne postihnutých detí.

  Vláda bude garantovať zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov patriacich k národnostným menšinám na úroveň celoštátneho priemeru a bude riešiť prípravu pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom menšín, teológov, kultúrnych a osvetových pracovníkov s jazykom menšín utvorením vhodnej inštitucionálnej úrovne v rámci existujúcich univerzít. Obnoví v Slovenskej republike tradičné vydávanie dvojjazyčných vysvedčení, ako aj dvojjazyčné vedenie pedagogickej dokumentácie.

  Vláda má záujem na zlepšení vyučovania slovenčiny a bude podporovať progresívne metódy jej vyučovania v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

  Vláda skvalitní riadiacu prácu v školstve. Pripraví návrh na vytvorenie oblastných školských úradov. Posilní koordinačnú funkciu ministerstva školstva vo vzťahu k základným a stredným školám a školským zariadeniam vrátane samostatného ministerského útvaru pre národnostné, cirkevné a súkromné školy. Úpravou zákona posilní postavenie školskej samosprávy v škole i v regióne. Podporí užší kontakt školy a rodiny.

  Vláda pripraví nový zákon o vysokých školách, ktorý bude mať európske parametre. Vláda bude podporovať ďalší rozvoj doktorandského štúdia. Výraznejšie sa zasadí za vytvorenie lepších sociálnych podmienok na štúdium vrátane dostavby vysokoškolských internátov. Vláda bude podporovať vysielanie občanov Slovenska na štúdium do zahraničia a zriaďovanie pobočiek zahraničných univerzít. Vláda posúdi možnosť zriadenia katolíckej univerzity v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.

  Vláda potvrdzuje autonómiu a kľúčové postavenie vedy a techniky pri realizácii zámerov hospodárskej a sociálnej politiky. Spracuje koncepciu štátnej, vednej a technickej politiky. Vytvorí efektívnejšie nástroje podpory vedy a techniky. Bude podporovať dvojstrannú aj viacstrannú medzinárodnú spoluprácu, osobitne zapojenie Slovenska do Piateho rámcového programu Európskej únie pre výskum a technický rozvoj.

  Štátnou politikou vo vzťahu k mládeži bude vláda podporovať spoluúčasť mládeže na živote spoločnosti. Bude podporovať činnosť detských a mládežníckych organizácií na všetkých úrovniach vrátane medzinárodnej spolupráce. Pri riešení sociálnych problémov bude osobitne prihliadať na sociálne problémy mladých ľudí.

  Bude podporovať rozširovanie povinnej a dobrovoľnej telesnej výchovy v školách. Dotačnú politiku zameria na tých, čo pracujú s mládežou a na prevádzkovateľov športových objektov. Zmenou daňového zákona umožní vyššiu aktivitu miestnych samospráv a športových združení pri rozvoji masovej a rekreačnej telesnej kultúry na miestnej úrovni. Bude sa usilovať o zavedenie jasných pravidiel pri podpore výkonnostného a vrcholového športu vrátane prehľadného systému financovania. Jednoznačne definuje odvody z prevádzkovania hier a lotérií telovýchovy. Výsledky štátnej športovej reprezentácie považuje za súčasť kultúry modernej spoločnosti a efektívneho vyslanca Slovenska v zahraničí.

  Vláda bude garantovať všeobecne dostupnú a kvalitnú základnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. Bude presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku. Za ťažisko zdravotnej starostlivosti pokladáme ambulantnú zdravotnú starostlivosť a osobitne primárnu ambulantnú starostlivosť. Vytvorí predpoklady na ďalší rozvoj a financovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vláda vytvorí podmienky, aby nemocničná starostlivosť rešpektovala zásady efektívnej diagnostiky a liečby, pričom časť posteľových kapacít sa reprofilizuje na zariadenia následnej starostlivosti. Efektívnosť a kvalita základnej zdravotnej starostlivosti sa zabezpečí aplikáciou štandardných diagnostických a liečebných postupov.

  V liekovej politike bude vláda vykonávať opatrenia v oblasti cenotvorby a opatrenia na zabránenie nehospodárnosti v predpisovaní a spotrebe liekov.

  Vláda bude podporovať presun právomocí a povinností na nižšie orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy. Bude prihliadať na diferencované potreby regiónov, a pritom podporovať aktívnu spoluúčasť stavovských a profesijných organizácií a zdravotných poisťovní. Zabezpečí rovnoprávne postavenie štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení. Pripraví novelizáciu zdravotníckych predpisov. Hospodárske predpisy bude novelizovať tak, aby vyvinuli tlak na zdravotnícke zariadenia na ekonomické správanie. Vláda pripustí iba takú privatizáciu, ktorá bude prostriedkom na zlepšenie zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.

  Vláda bude vytvárať podmienky na postupné zvyšovanie podielu z hrubého domáceho produktu pre zdravotníctvo na úroveň krajín Európskej únie. Podporí vznik zvýhodnených bankových úverových liniek. Navrhne vytvoriť samostatný fond na financovanie zvlášť finančne náročnej zdravotnej starostlivosti za spoluúčasti štátneho rozpočtu, zdravotných poisťovní a ďalších inštitúcií. V systéme povinného základného zdravotného poistenia zaručí každému občanovi rovnako dostupnú a rovnako kvalitnú základnú zdravotnú starostlivosť. Financovanie zdravotnej starostlivosti sa bude realizovať na princípe povinného zdravotného poistenia pri zachovaní plurality zdravotných poisťovní ako rovnoprávnych verejnoprávnych neziskových inštitúcií. Vláda bude podporovať vznik zmluvného zdravotného poistenia, pripoistenia a rozvoj doplnkového zdravotného poistenia. Navrhne daňové zvýhodnenie subjektov, ktoré budú dbať na ochranu a podporu zdravia svojich zamestnancov.

  Vláda zdôrazňuje mimoriadny význam kultúry najmä v dnešnej dobe ako dôležitého činiteľa medziľudskej komunikácie, nositeľa spoločenských a sociálnych funkcií, etických noriem, estetických hodnôt a návykov. Vláda chápe kultúru ako prostriedok i cieľ rozvoja duchovného života občanov. Historická skúsenosť i súčasný tvorivý potenciál jednoznačne svedčia o vysokej schopnosti Slovenska zaujať v európskom kontexte významné miesto práve svojou kultúrnou identitou. Vláda zabezpečí právo občana na kultúru, dostupnosť kultúry pre všetkých obyvateľov a vytvorí podmienky na tvorivú sebarealizáciu každého občana. Zabezpečí podmienky na slobodu umeleckej tvorby a vedeckého výskumu a právo na šírenie ich výsledkov. Vytvorí podmienky na viaczdrojové financovanie kultúry. Prehodnotí súčasné právne predpisy a vytvorí vhodné legislatívne prostredie na rozvoj kultúry. Obnoví dialóg s kultúrnou obcou, ktorý bude podnetom na zmeny v oblasti kultúry. Rozšíri spoluprácu s umeleckými a stavovskými organizáciami a s tretím sektorom. Vláda sa hlási k harmonickej spolupráci s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a bude sa usilovať o kvalitatívne novú právnu úpravu vzťahov s nimi.

  Vláda zabezpečí podmienky na poznávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva vrátane tradičnej a ľudovej kultúry a kultúr menšín. Vláda vytvorí prirodzené prostredie na dôstojné postavenie a pôsobenie národných kultúrnych inštitúcií. Zabezpečí ochranu a rozvoj štátneho jazyka. V záujme naplnenia ústavného práva občanov na informácie a vzdelávanie vláda zabezpečí podmienky na fungovanie knižničného systému Slovenskej republiky. Vláda vytvorí podmienky na transparentnosť mediálneho prostredia a rozvoj hospodárskej súťaže na mediálnom trhu. Bude klásť dôraz na dobudovanie vyváženého duálneho systému rozhlasového a televízneho vysielania s dosahom na celé územie Slovenskej republiky. Vláda bude vytvárať podmienky na vysielanie v jazykoch národnostných menšín v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase. Právnymi a ekonomickými nástrojmi zabezpečí demokratické princípy činností štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.

  Vláda zabezpečí decentralizáciu a prenos kompetencií v oblasti kultúry. Naďalej bude garantovať demokratické princípy jestvovania a rozvoja kultúry na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Prehodnotí stav štátnych kultúrnych zariadení, najmä regionálnych kultúrnych centier, národných metodických centier a kultúrnych inštitúcií národnostných menšín.

  Vláda zabezpečí všestranné podmienky na rovnoprávny rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín a prijme nové zásady ich podpory vrátane prípravy zákona o používaní jazykov národnostných menšín a etnických skupín. Podporí kultúrne programy na spoločenské uplatnenie zdravotne a sociálne postihnutých občanov a skupín. Podporí výchovu k umeniu, tvorbu pre deti a mládež a pôvodnú tvorbu. Rovnako podporí významné medzinárodné projekty v oblasti kultúry uskutočňované na území Slovenskej republiky. Kultúrne aktivity budú významnou súčasťou národnej a štátnej reprezentácie Slovenskej republiky.

  Vláda predloží komplexný program boja so zločinnosťou s osobitným dôrazom na organizovaný zločin, korupciu, daňové úniky, drogovú kriminalitu, detskú pornografiu, obchodovanie so ženami a krádeže motorových vozidiel. Za nevyhnutnú považuje dôslednú očistu štátneho aparátu od osôb spojených s organizovaným zločinom. Vláda pripraví a realizuje projekt potlačovania organizovaného zločinu. Zriadi špeciálne útvary na boj s organizovaným zločinom vrátane osobitného analytického pracoviska. V rámci rekodifikácie trestného práva budú zavedené osobitné procesné pravidlá na boj s organizovaným zločinom. Rozšíri sa škála zákonných dôkazných prostriedkov, upraví sa prípravné konanie v záujme jeho zjednodušenia, zrýchlenia, posilní sa postavenie poškodeného a obetí trestnej činnosti, zvýši sa ochrana svedkov, znalcov, ako aj orgánov činných v trestnom konaní.

  Vláda prijme opatrenia na prehodnotenie dôvodov uloženia obzvlášť závažných prípadov trestnej činnosti z posledného obdobia, objasnenie týchto prípadov a zistenie ich páchateľov. Zintenzívni sa policajná spolupráca so zahraničím. Vytvoríme mechanizmy na zabránenie prenikania zločineckých skupín a ich aktivít na územie Slovenskej republiky. Vláda bude viesť dôsledný boj proti všetkým formám kriminality, predovšetkým ekonomickej, a to aj užšou spoluprácou finančnej polície so sústavou finančných orgánov, zlepšením finančného spravodajstva a prehĺbením medzinárodnej spolupráce.

  Vláda sa zasadí o urýchlenú novelizáciu zákona o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti. Vláda uskutoční potrebné kroky na zvýšenie bezpečnosti občanov, predovšetkým najviac ohrozených skupín. Vytvoria sa špecializované pracoviská polície na riešenie kriminality mládeže a kriminality páchanej na mládeži. Vláda posúdi a navrhne prijatie účinnejších legislatívnych opatrení na potláčanie korupcie v spoločnosti. Záujmy právneho štátu vyžadujú venovať pozornosť možnej korupcii orgánov činných v trestnom konaní. Elimináciu negatívnych dôsledkov tohto javu na činnosť Policajného zboru napomôže projekt potlačenia korupcie v samotnom Policajnom zbore.

  V nadväznosti na rekodifikáciu trestnoprávnych predpisov vláda pripraví nový zákon o Policajnom zbore. Obnoví právne postavenie a kompetencie prezidenta Policajného zboru. Za dôležité považuje vláda vykonať potrebné korekcie v štruktúrach Policajného zboru. Stabilizácia organizačných štruktúr a personálneho obsadenia bude podporená zavedením kariérneho postupu policajtov. Súčasťou procesu stabilizácie bude posilnenie výkonu policajnej služby. Zmenami v systéme výchovy a vzdelávania policajtov bude potrebné docieliť, aby rezortná školská sústava účinnejšie prispievala k formovaniu odborne zdatných policajtov. Vláda odstráni nedostatky zákona o štátnej službe s cieľom zvýšiť prestíž policajnej služby a zvýšiť istotu policajtov. Za jednu z hlavných priorít budovania činnosti Policajného zboru vláda považuje postupné odstraňovanie deficitu v jeho finančnom zabezpečí a skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia.

  Vláda bude dbať na dôsledné zabezpečovanie prevencie kriminality. Prijme stratégiu prevencie kriminality do roku 2002.

  V nadväznosti na politickú a ekonomickú situáciu bude vláda riešiť optimálne usporiadanie verejnej správy tak, aby zabezpečovala základné potreby občanov. Vláda zabezpečí ratifikáciu Európskej charty miestnej samosprávy s nevyhnutným rozsahom záväzkov a bude sa zaoberať aj možnosťami implementácie ďalších ustanovení charty do vnútroštátneho práva. Na základe analýzy v súlade s princípmi uvedenej charty vláda bude realizovať ďalšiu decentralizáciu kompetencií z orgánov miestnej štátnej správy na územnú samosprávu a pripravovanú regionálnu samosprávu.

  Vláda posúdi potrebu zmien v zákone o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Bude dbať na dôsledné rešpektovanie zákonnosti v styku úradov s občanmi. Novou evidenciou obyvateľstva vytvorí predpoklady na zjednodušenie postupu vybavovania záležitostí občanov, presunom niektorých právnych agend z Policajného zboru do pôsobnosti miestnej štátnej správy umožní poskytovať komplexnejšie služby občanom aj právnickým osobám.

  Vláda bude vytvárať podmienky na skvalitňovanie profesijnej úrovne zamestnancov verejnej správy ich systematickým vzdelávaním. Vláda bude vytvárať podmienky na efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu pri riešení mimoriadnych udalostí a na zdokonaľovanie preventívnych opatrení. Pripravíme návrh novej komplexnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi.

  Migračnú politiku bude vláda realizovať v súlade s postupmi krajín Európskej únie. Vytvorí podmienky na vstup do Európskej únie v tejto oblasti.

  Cieľom vlády v oblasti spravodlivosti bude vytvorenie nevyhnutných podmienok na reálne uplatnenie ústavného práva na nezávislé a nestranné súdnictvo. Budú prijaté opatrenia, ktorých cieľom je dodržiavanie zásady zákazu odňatia veci zákonnému sudcovi. Prehĺbia sa aj záruky sudcovskej nezávislosti najmä zrušením dvojetapovitovosti volieb do sudcovskej funkcie a zároveň stanovením zákonných podmienok na výber kandidátov do funkcií justičných čakateľov a sudcov vrátane zvýšenia vekovej hranice potrebnej na vznik sudcovskej funkcie. Zaručí sa ochrana sudcov aj ich rodinných príslušníkov, ako aj primerané sociálne zabezpečenie sudcov.

  V záujme oddelenia výkonu súdnictva od štátnej správy budú overované nové formy sudcovskej samosprávy s rozšírením ich rozhodovacích právomocí, ale aj zodpovednosti. V prípade zistenia korupcie a zneužívania právomoci očakávajúc zhodné stanovisko sudcovskej samosprávy sa nebude váhať s podaním podnetu na trestné stíhanie. K posilneniu práva na rýchlu a účinnú súdnu ochranu budú smerovať ďalšie zákonné úpravy zjednodušujúce a skracujúce súdne konanie, ako aj prehlbujúce zásadu kontradiktórnosti súdneho konania. K sprístupneniu súdnictva budú slúžiť tiež ďalšie etapy postupného prispôsobovania sídel okresných súdov novozriadeným okresom.

  Prehodnotí sa súčasné nejednoznačné ústavné postavenie prokuratúry tak, aby sa posilnila úloha prokurátorov ako orgánov ochrany práva. V záujme posilnenia práv občanov a v súvislosti s predpokladanými zmenami ústavy vláda zváži zavedenie inštitúcie obhajcu občianskych práv, takzvaného ombudsmana.

  Vláda bude dbať na ďalšiu personálnu a organizačnú stabilizáciu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý v súlade s príslušnými zákonmi zabezpečuje úlohy väzenstva pri výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody tak, aby sa dosiahol ich účel. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj kriminality sa bude dbať na diferencované sprísnenie režimu v nápravnovýchovných ústavoch určených najmä pre odsúdených zaradených do II. a III. nápravnovýchovnej skupiny. Zvýšená pozornosť sa bude venovať bezpečnosti ústavov na výkon väzby, nápravnovýchovných ústavov, ochrane súdov, ako aj ochrane svedkov, pokiaľ budú v takomto režime zaradení počas výkonu trestu odňatia slobody.

  Vláda presadí optimálny variant zaručenia bezpečnosti spočívajúci v získaní plnohodnotného členstva v Severoatlantickej aliancii. Je to jedna z najvyšších priorít slovenskej vlády. Napĺňanie tohto cieľa nájde svoje konkrétne vyjadrenia vo vnútornej a zahraničnej politike vlády. Vláda pripraví ucelenú bezpečnostnú a obrannú stratégiu a koncepciu reformy ozbrojených síl a zabezpečenia obrany štátu. Pripraví a predloží ústavné zákony o bezpečnosti a obrane, zákony o zabezpečení obrany a ozbrojených silách a ďalšie právne úpravy a normy, ktoré presne určia činnosť štátnych orgánov pri plnení základného cieľa obrany štátu, t. j. zaručenia jeho suverenity a územnej celistvosti.

  Vláda bude pokračovať v plnení cieľov posilneného Partnerstva za mier, v rozvoji vzájomne výhodnej multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce ozbrojených síl Slovenskej republiky s ozbrojenými silami vyspelých demokratických štátov. Mierové a humanitárne operácie OSN, OBSE, NATO a Západoeurópskej únie podporí aktívnou účasťou ozbrojených síl a podielom na realizácii projektu výstavby Spoločnej brigády vojenských síl stredoeurópskych krajín. Zavedie systém obranného plánovania s využitím skúseností vyspelých demokratických štátov. Rozšíri a prehĺbi kontrolu efektívneho využívania prostriedkov vyčleňovaných na obranu. Podporí obmedzovanie výdavkov na tie oblasti v rezorte obrany, ktoré bezprostredne nesúvisia s jeho hlavným poslaním.

  Vláda prispôsobí štruktúru, organizáciu a početný stav orgánov rezortu obrany novým požiadavkám. Usporiada vzťahy a kompetencie medzi ministerstvom obrany a Generálnym štábom Armády Slovenskej republiky. Vláda uskutoční reformu ozbrojených síl, postúpi v ich modernizácii a vo výstavbe jednotiek schopných autonómneho nasadenia. Zefektívni štruktúru veliteľských stupňov, zníži početný stav armády s perspektívou rastu profesionalizácie a skrátenia základnej vojenskej služby na deväť mesiacov. Vláda prijme opatrenia na zvýšenie kvality a intenzity vojenského výcviku.

  Vláda prijme príslušné opatrenia, aby ministerstvo obrany malo v koordinácii obranného priemyslu prioritné postavenie. Posúdi zmluvné záväzky štátu a rezortu obrany a presadí diverzifikáciu medzinárodných väzieb Slovenskej republiky v oblasti zbrojnej výroby, obchodu so zbraňami a vojenskou technikou s dôrazom na členské štáty Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Vláda zabezpečí dobudovanie systému demokratickej kontroly ozbrojených síl, zachová ich nadstranícke a politicky neutrálne postavenie. Podporí posilnenie úlohy parlamentných orgánov v tomto systéme.

  Vláda zdokonalí systém finančného, zdravotného a sociálneho zabezpečenia vojakov a občianskych zamestnancov, zlepší podmienky života vojakov základnej služby vrátane zlepšenia bytovej situácie profesionálnych vojakov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vláda bude vykonávať modernú, dôveryhodnú a presvedčivú zahraničnú politiku, ktorej základným princípom bude presadzovanie záujmov štátu a občanov Slovenskej republiky na posilnenie ich bezpečnosti, zabezpečenie prosperity a lepšej kvality života.

  Vo svojej činnosti je vláda rozhodnutá dosiahnuť jednotu a vzájomnú previazanosť vnútornej a zahraničnej politiky. Obnovenie a udržanie dôveryhodnosti na medzinárodnej scéne je mimoriadne dôležitou súčasťou cieľavedomého procesu budovania a upevňovania štátnosti samostatnej Slovenskej republiky. Vláda bude aj svojou zahraničnou politikou vytvárať všetky podmienky na to, aby Slovenská republika bola štandardným demokratickým štátom a stabilným prvkom v regióne. Vláda bude klásť hlavný dôraz na proces euroatlantickej integrácie, v ktorom sa Slovensko ocitlo v uplynulom období v pozícii nezodpovedajúcej jeho potenciálu. Slovenská zahraničná a bezpečnostná politika bude vychádzať z toho, že zachovanie vlastnej identity, suverenity, vonkajšej bezpečnosti a priaznivých podmienok na ekonomický rozvoj Slovenskej republiky je možné iba v rámci európskych a transatlantických integračných zoskupení.

  Strategickým cieľom a jednou z najdôležitejších politických a ekonomických priorít Slovenskej republiky je členstvo v Európskej únii. V záujme jeho dosiahnutia vláda splní v čo najkratšom čase politické kritériá a zaväzuje sa plniť i ďalšie kritériá stanovené Kodanským summitom Európskej únie a závery spoločných orgánov Slovenská republika - Európska únia tak, aby sa Slovensko zaradilo k najlepšie pripraveným kandidátskym krajinám. Prvoradá pozornosť sa bude venovať realizácii Európskej dohody o pridružení a zintenzívneniu predvstupnej prípravy na základe partnerstva na vstup a národného programu na prijatie acquis communautaire.

  Vláda Slovenskej republiky zabezpečí podmienky na efektívnejšie a transparentné využívanie prostriedkov programu Phare, ako aj ďalších programov Európskej únie. Cieľom koordinácie predvstupných aktivít Slovenska budú vytvorené a posilnené efektívne inštitucionálne väzby medzi orgánmi štátnej správy. V dialógu s Európskou úniou bude vláda dôsledne zohľadňovať záujmy Slovenska a skvalitní informačnú a osvetovú činnosť s cieľom podrobne oboznamovať verejnosť so skutočnosťami vyplývajúcimi z členstva Slovenska v Európskej únii.

  V oblasti zahraničnobezpečnostnej politiky je strategickou prioritou dosiahnutie členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii v najkratšom možnom čase. Vláda prijme nevyhnutné opatrenia vo svojej vnútornej i zahraničnej politike s cieľom začleniť Slovenskú republiku do systému kolektívnej obrany NATO. Vláda bude využívať všetky možnosti približovania sa k NATO prostredníctvom Euroatlantickej partnerskej rady, programu Partnerstvo za mier, ako aj ďalších foriem spolupráce s členskými krajinami NATO.

  Trvalou úlohou vlády bude podpora a posilnenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ako významného nástroja preventívnej diplomacie a riešenia krízových situácií. Spolu s vyspelými demokratickými štátmi chce Slovenská republika prispieť k vytvoreniu európskej bezpečnostnej architektúry, ktorá prispeje k udržaniu stability v euroatlantickom priestore. Pri posilňovaní bezpečnosti Slovenska sa tiež využijú niektoré prvky kooperatívnej bezpečnosti. V rámci integračného procesu sa budú využívať možnosti užšej spolupráce so Západoeurópskou úniou. V problematike odzbrojenia, kontroly zbrojenia a zamedzovania šírenia zbraní hromadného ničenia bude vláda klásť dôraz na plnenie záväzkov, ktoré predtým prijala. Zefektívni mechanizmus ich dodržiavania a prijme aj potrebné legislatívne opatrenia.

  Vláda potvrdzuje svoje odhodlanie zabezpečiť implementáciu štandardov Rady Európy a bude podporovať prehĺbenie spolupráce Rady Európy s inými medzinárodnými organizáciami. V záujme integrácie Slovenska medzi ekonomicky najvyspelejšie krajiny sveta vláda uskutoční potrebné kroky na skoré splnenie politických, legislatívnych a ekonomických podmienok členstva Slovenska v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

  Trvalou prioritou zahraničnej politiky bude rozvoj dobrých vzťahov so susednými krajinami. Vláda využije všetky možnosti na zintenzívnenie stykov s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom a je pripravená aktívne sa podieľať na oživení a rozvoji vyšehradskej spolupráce. Osobitný význam bude vláda prikladať rozvoju vzájomných vzťahov s Rakúskom ako jedinou členskou krajinou Európskej únie, ktorá susedí so Slovenskom. Trvalá pozornosť sa bude venovať rozvoju vzťahov s Ukrajinou, ktorá je naším najväčším susedom.

  V dvojstranných vzťahoch sa vláda bude vzhľadom na strategické priority zameriavať na všestranný rozvoj stykov so všetkými členskými krajinami Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a ďalšími vyspelými demokraciami s dôrazom na tradičné väzby a kľúčových partnerov. V tomto kontexte má vláda záujem na obnovení partnerského dialógu a posune vzťahov so Spojenými štátmi americkými na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

  Vláda bude rozvíjať korektné vzťahy s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov a dbať najmä o vyvážené vzťahy s Ruskou federáciou, ktorá je pre Slovensko jedným z najvýznamnejších ekonomických partnerov. Väčšia pozornosť sa bude tiež venovať rozvíjaniu vzťahov s krajinami Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Vláda sa zameria na najvýznamnejšie krajiny týchto kontinentov, ako aj na štáty, ktoré poskytujú možnosti výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce.

  V oblasti mnohostrannej diplomacie bude Slovenská republika aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách, predovšetkým v Organizácii Spojených národov. Vláda potvrdzuje svoj záujem získať pre Slovensko miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2001 - 2002. Naďalej sa bude aktívne podieľať na činnosti špecializovaných agentúr OSN. Slovenská republika je pripravená zapojiť sa do snáh medzinárodného spoločenstva zameraných na riešenie globálnych problémov, ako sú boj proti organizovanému zločinu, medzinárodný terorizmus, ekologické riziká. Konkrétnym vkladom k prevencii konfliktov a k udržaniu mieru bude aktívna účasť v medzinárodných mierových operáciách.

  Vláda pripraví koncepciu zahraničnej rozvojovej pomoci s cieľom prispieť svojím dielom k úsiliu vyspelých krajín zmierňovať problémy hladu a chudoby v najmenej rozvinutých krajinách. Vláda bude klásť dôraz na ekonomický rozmer zahraničných vzťahov najmä na pôde Svetovej obchodnej organizácie, ale bude dbať aj na rozvoj spolupráce v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode, Stredoeurópskej iniciatívy a iných, ktoré chápe ako komplementárnu súčasť integračných procesov.

  Vláda považuje národnostnú a etnickú rôznorodosť za historicky dané a obohacujúce prvky a odsudzuje všetky prejavy etnickej a rasovej neznášanlivosti.

  Pri realizácii zahraničnej politiky sa bude venovať stála pozornosť otázkam ľudskej dimenzie. Aktívne sa zapojí do tvorby systému medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda bude podporovať krajanskú komunitu v zahraničí a rozvíjať s ňou vzťahy na všetkých úrovniach.

  Jednou z vnútorných priorít v oblasti zahraničnej politiky je profesionalizácia a stabilizácia zahraničnej služby, ako aj systémové dobudovanie ministerstva zahraničných vecí a siete zastupiteľských úradov. Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia funkčného výkonu zahraničnej politiky štátu ako celku je koordinácia a súhlas zahraničnopolitických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, ako aj vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy pri rešpektovaní zásady zodpovednosti ministerstva zahraničných vecí za jej realizáciu. Uskutočnia sa systémové opatrenia na zabezpečenie jednotného výkonu zahraničnej služby.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  občania Slovenskej republiky sa vo voľbách do Národnej rady v roku 1998 vyslovili za zásadnú zmenu spoločnosti. Vláda Slovenska je odhodlaná túto zmenu uskutočniť. Základným predpokladom tejto zmeny je nová klíma v spoločnosti, v ktorej bude dominovať znášanlivosť, vzájomná úcta a rešpektovanie základných občianskych aj ľudských práv. Predpokladom takejto pozitívnej klímy je nová kvalita vzťahov medzi vládnou koalíciou a opozíciou. Vláda Slovenskej republiky sa zaručuje, že bude rešpektovať nálezy Ústavného súdu, že zabezpečí pre opozíciu všetky podmienky na náležitý výkon jej kontrolnej funkcie a že bude ochotná konfrontovať vlastné prístupy v otvorenej diskusii s opozíciou. Vláda si je vedomá svojej zodpovednosti za ďalší vývoj v krajine a je si vedomá, že neoddeliteľnou súčasťou obrazu krajiny je aj opozícia. Preto vláda Slovenskej republiky pozýva opozíciu na nový trvalý dialóg, v ktorom bude vláda nielen rozprávať, ale ukáže aj ochotu načúvať. Sme pripravení na kontrolu, politiku aj tvrdú kritiku opozície. Želáme si iba, aby náš dialóg spĺňal parametre, ktoré chceme vidieť vo vzťahoch medzi občanmi. Nech nášmu vzájomnému dialógu dominuje úsilie ponúkať lepšie riešenia. Vláda Slovenskej republiky pozýva opozíciu na takýto nový dialóg.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky stojí pred mnohými výzvami. Sú to výzvy na prijímanie riešenia mnohých pálčivých problémov. Sú to aj výzvy, ktoré prináša doba a blížiaci sa začiatok nového tisícročia. Vláda Slovenskej republiky je odhodlaná vypočuť si tieto výzvy. Je si vedomá, že je vládou všetkých občanov Slovenska, nie iba voličov štyroch politických strán. Preto volá ku spolupráci a k účasti na spoločnom diele všetkých občanov Slovenskej republiky. Pozýva ku spolupráci na diele národnej obnovy každého, kto si želá lepšiu budúcnosť Slovenska. Vláda Slovenskej republiky sa bude usilovať, aby Slovensko bolo na prahu tretieho tisícročia krajinou politicky aj ekonomicky stabilnou, dynamicky sa rozvíjajúcou, v ktorej bude dominovať nádej a kde bude dôvod na optimizmus a perspektívu. Nech Pán Boh žehná našej drahej vlasti.

 • Ďakujem pánu predsedovi vlády.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  podľa § 107 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku som programové vyhlásenie vlády a jej žiadosť o vyslovenie dôvery pridelil na prerokovanie všetkým výborom, a to do utorka 24. novembra 1998. Za gestorský výbor som určil výbor pre financie, rozpočet a menu. Uvedený výbor pripraví podklady na prijatie uznesenia Národnej rady, ktoré budú vychádzať z uznesení výborov a návrhov z rozpravy. K zneniu programového vyhlásenia vlády (tlač 67) výbory budú rokovať za účasti príslušných členov vlády Slovenskej republiky.

  Na základe uvedeného podľa § 34 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa časového a vecného postupu rokovania Národnej rady o programovom vyhlásení vlády, a to, aby schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bola prerušená do stredy 25. novembra 1998, keď bude otvorená rozprava k programovému vyhláseniu vlády.

  O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.

  Pán poslanec Húska, pýtam sa, či máte procedurálny návrh. Ak nemáte procedurálny návrh, nemôžem vám udeliť slovo.

  Pán poslanec Húska, máte procedurálny návrh?

  Udeľujem slovo pánu poslancovi Húskovi na procedurálny návrh.

 • Ďakujem.

  Pán predseda, mám procedurálny návrh, aby bola rozprava členená takým spôsobom, aby sme jednak reagovali na priame vystúpenie a aby sme zároveň mali dostatočný odstup na charakterizovanie vecnej stránky samotného programového vyhlásenia, ktoré dostaneme písomne. Ten postup je správny, ale tento druhý je vlastne pokusom o umlčanie diskusie. Pán predseda, začínate čosi, čo ste teraz pred chvíľou ústami predsedu vlády charakterizovali, že chcete dialóg s opozíciou. Takto sa dialóg zatváraním ešte pred otvorením rozpravy nerobí.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Kozlík, máte procedurálny návrh? Ak máte procedurálny návrh, udelím vám slovo. Ak nemáte, slovo vám neudelím.

  Udeľte slovo pánu poslancovi Kozlíkovi na procedurálny návrh. Ak nebude procedurálny návrh, pán poslanec, zoberiem vám slovo.

 • Pán predseda Národnej rady, odporúčam ako procedurálny návrh, aby bola otvorená rozprava po vystúpení predsedu vlády s programovým vyhlásením vlády.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Mikloško, máte procedurálny návrh?

 • Udeľte slovo pánu poslancovi Mikloškovi.

 • Pán predseda, v poslaneckom grémiu ste prečítali rokovací poriadok a jeho dôvodovú správu. Prosím vás, v zmysle toho presne pokračujte a dajte hlasovať. Ak predstavitelia klubu HZDS...

 • Pán poslanec Mikloško, toto nie je procedurálny návrh, preto vám beriem slovo.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predniesol som procedurálny návrh, aby schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bola prerušená do stredy 25. novembra, keď bude otvorená rozprava k programovému vyhláseniu vlády.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme sa prezentovať a hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada s procedurálnym návrhom týkajúcim sa postupu rokovania vyslovila súhlas.

  Prerušujem rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a k jej žiadosti o vyslovenie dôvery. Pokračovať budeme v stredu 25. novembra.

  Vyhlasujem 30-minútovú prestávku. Po jej skončení budeme pokračovať v rokovaní 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.