• Po skončení rokovania 33. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 39. schôdze NR SR.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  včera som odložil začiatok 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na dnešný deň z dôvodu, že ani po opakovanom otvorení schôdze nebola na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

  Zistím prítomnosť poslancov na schôdzi. Prosím vás, aby sme sa prezentovali. Prezentujeme sa. Prezentujeme sa, je len prezentácia.

  Prítomných je 92 poslancov, čiže schôdza je uznášaniaschopná.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  30 poslancov podalo žiadosť o zvolanie schôdze. Návrh schôdze a program ste dostali spolu s pozvánkou. Skupina poslancov navrhuje na tejto schôdzi prerokovať jediný bod, a to

  správu vlády Slovenskej republiky o súčasnej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 39. schôdze. Nech sa páči, prezentujme sa, schvaľujeme program 39. schôdze. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 18 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme program 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky neschválili.

  Na základe tohto hlasovania vyhlasujem 39. schôdzu za skončenú.

  Ďakujem pekne. Dovidenia 17. októbra na ďalšej schôdzi Národnej rady.

 • Rokovanie 39. schôdze NR SR sa skončilo o 9.05 hodine.