• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím vás, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Uskutočníme prezentáciu. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 100 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: podpredseda Národnej rady Presperín, poslanci Farkas, Vrždák, Weiss a Kandráč. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec.

  Na 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Marián Mesiarik a Pavol Kačic, náhradníkmi budú poslanci Marián Antecký a Ján Danko.

  Schôdzu som zvolal v zastúpení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 38 poslancov Národnej rady.

  Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou. Skupina poslancov navrhuje na tejto schôdzi prerokovať jediný bod, a to

  správu vlády Slovenskej republiky o súčasnej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 38. schôdze Národnej rady. Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o programe 38. schôdze Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 74 poslancov.

  Nehlasovali 5 poslanci.

  Konštatujem, že sme program 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky neschválili, preto vyhlasujem 38. schôdzu za skončenú.

  Budeme pokračovať zajtra rokovaním 36. schôdze.

  A teraz zvolávam poslanecké grémium do traktu predsedu Národnej rady.

  Pokračujeme zajtra v rokovaní 36. schôdze o 9.00 hodine.

 • Rokovanie 38. schôdze NR SR sa skončilo o 18.12 hodine.