• Po prerušení rokovania 36. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 37. schôdze NR SR.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky požiadala o zvolanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrhu skupiny poslancov vyhovel a zvolal som rokovanie 37. schôdze na 18.00 hodinu s bodom programu tak, ako je uvedený v návrhu, ktorý predložila skupina poslancov.

  Otváram rokovanie 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Budeme sa prezentovať stlačením hlasovacieho zariadenia. Zároveň prosím všetkých pánov poslancov, aby prítomnosť na rokovaní 37. schôdze osvedčili svojím podpisom na prezenčnej listine.

  Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Chcem na úvod 37. schôdze oznámiť, že o ospravedlnenie neúčasti na rokovaní požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Dolník, pani poslankyňa Keltošová, páni poslanci Krajči, Rakús a Sopko. Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady pán Jozef Migaš a podpredseda Národnej rady pán Marián Andel a páni poslanci Drobný, Ošváth a Tkáč.

  Chcem oboznámiť Národnú radu Slovenskej republiky, že overovateľmi na 37. schôdzi budú páni poslanci Mesiarik a Kačic a ich náhradníkmi budú páni poslanci Antecký a Danko.

  Prosím pánov poslancov o pokoj v rokovacej sále, aby nevychádzali z rokovacej sály.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem na 5 minút rokovanie schôdze, aby ste mohli prítomnosť na rokovaní tejto schôdze osvedčiť svojím podpisom. Budeme pokračovať o 5 minút. Prosím, aby ste tento čas využili na zápis do prezenčnej listiny a včas sa vrátili do rokovacej sály.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal v zastúpení predsedu Národnej rady podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 35 poslancov Národnej rady. Žiadosť spolu s pozvánkou ste dostali do lavíc.

  Skupina poslancov navrhuje, aby na tejto schôdzi bol prerokovaný jediný bod, a to

  správa vlády Slovenskej republiky o stave zdravotníctva, jeho súčasných problémoch a spôsobe ich riešenia.

  Prosím, páni poslanci, aby ste venovali pozornosť rokovaniu 37. schôdze a programu, ktorý je vážny a ktorý by mal zaujímať každého jedného poslanca. Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov Národnej rady.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 37. schôdze. Prosím pánov poslancov, aby sa prezentovali, budeme hlasovať o návrhu programu, tak ako je uvedený v pozvánke, ktorú máte rozdanú do lavíc.

  Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že program 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, schválením programu 37. schôdze sme v zmysle § 128 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku schválili aj návrh, aby vláda Slovenskej republiky do 30 dní predložila Národnej rade správu, tak ako je uvedená v návrhu tohto programu.

  Z uvedeného dôvodu prerušujem rokovanie 37. schôdze Národnej rady, aby vláda Slovenskej republiky mohla do 30 dní podať správu, ktorá bola zaradená na program tejto schôdze. Termín pokračovania 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bude vám včas oznámený.

  Po prerušení rokovania 37. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 36. schôdze NR SR.