• Vážené pánie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  tí, ktorí sa nachádzate v budove Národnej rady, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály. Budeme hlasovať o návrhoch zákonov, ktoré sme prerokovali včera odpoludnia.

  Ešte raz žiadam pánov poslancov, panie poslankyne Národnej rady, aby sa dostavili na svoje pracovné miesta do rokovacej sály.

  Pánie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály, začneme rokovanie ďalšieho dňa.

  Páni poslanci, skúsime sa prezentovať, možnože to pritiahne niektorých ďalších poslancov do sály. Pokúsme sa prezentovať, zistíme, koľkí poslanci sú v sále.

  Prezentujte sa, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 62 poslancov.

  Páni poslanci, do 9.30 hodiny vyhlasujem prestávku.

  Žiadam všetkých poslancov, aby sa zúčastnili na hlasovaní.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Chcem požiadať predsedov poslaneckých klubov, aby zabezpečili účasť svojich poslancov na rokovaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, naposledy vás žiadam, aby ste sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie. Dávam sa prezentovať poslancom, ktorí sú v sále. Prezentujte sa, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram siedmy rokovací deň 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Engliš, Halušková, Krajči, Kujan, Mesiarik, Podhradská, Suchár.

  V rokovaní 36. schôdze budeme pokračovať hlasovaním o návrhoch, ktoré sme včera prerokovali. Pán poslanec požiadal, aby sme mali strpenie dve minútky vzhľadom na to, že robia hlasovacie karty, ktoré si poslanci zabudli. Tak vyhovujem tomuto želaniu a prosím o trpezlivosť pánov poslancov a panie poslankyne, kým budú pripravené náhradné hlasovacie karty.

  Môžeme pokračovať, pán poslanec? Áno.

  Takže budeme hlasovať. Najskôr pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k správe Národnej banky Slovenska o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2000, ktorú ste mali ako tlač 721.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Pála Farkasa, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  navrhujem hlasovať o návrhu uznesenia k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2000 v takom znení, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2000.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý predložil pán spravodajca. Páni poslanci, panie poslankyne, hlasujte o návrhu na uznesenie k správe Národnej banky Slovenska o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2000.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2000.

  Ďalej budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ste mali ako tlač 635 v druhom čítaní.

  Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, pán poslanec Stanislav Bartoš, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Najskôr o návrhoch zo spoločnej správy výborov.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  vzhľadom na to, že v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, odporúčam pristúpiť k hlasovaniu o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe, kde gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 40 hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich.

 • Hlasujeme o predloženom návrhu, páni poslanci, ktorý predložil poslanec Stanislav Bartoš ako spravodajca s odporučením gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrhy sme schválili.

  Sú ďalšie návrhy zo spoločnej správy?

 • Ďalšie návrhy nie sú, ale súčasne ma výbor uznesením číslo 328 z 12. septembra poveril oprávneniami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady, a teda navrhujem ihneď pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Budeme hlasovať o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh je schválený.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy, páni poslanci? Nemá. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku. Prosím, aby ste sa, páni poslanci, prezentovali a hlasovali o vládnom návrhu zákona ako o celku. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem pánu spravodajcovi.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu vlády na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 48/97 zo 7. januára 1998, ktorý ste mali ako tlač 677.

  Prosím pána spoločného spravodajcu poslanca Petra Kresáka, aby hlasovanie uviedol. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý máte písomne predložený. Pán poslanec, prosím zásadné časti tohto uznesenia vzhľadom na to, že je písomne rozdaný.

  Nech sa vám páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som konštatoval, že z obsahu spoločnej správy vyplynulo, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti svojím uznesením číslo 135 prijal uznesenie, v ktorom odporúčal vypustiť z predloženého návrhu písmeno B. To je pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Ústavnoprávny výbor vo svojom stanovisku odporúča tento pozmeňujúci návrh neschváliť.

  Prosím teda, aby ste dali hlasovať. Je tu spoločná správa a je tu pozmeňujúci návrh.

 • Čiže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol predložený, s odporučením gestorského výboru neschváliť ho. Pán poslanec, áno?

 • Čiže hlasujte, páni poslanci. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 14 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím vás o pokoj, nie je potom jasné, o čom hlasujeme.

  Páni poslanci, nech sa páči, venujte pozornosť reči spoločného spravodajcu.

 • Ďakujem pekne.

  V tom prípade, pán predsedajúci, ostáva nám hlasovať o návrhu vlády na prijatie uznesenia Národnej rady k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 48/97 zo 7. januára 1998 tak, ako bol predložený v spoločnej správe (tlač 677a). Nebudem opakovať text predloženého návrhu.

  Prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia.

 • Text je predložený písomne.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Hlasujte o predloženom návrhu. Hlasujte o predloženom návrhu, nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k návrhu vlády k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 48/97 zo 7. januára 1998.

  Ďakujem poslancovi Kresákovi.

  Pokračujeme hlasovaním o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Tlač ste mali ako číslo 715.

  Prosím spoločnú spravodajkyňu poslankyňu Kláru Sárközy, aby hlasovanie uvádzala.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  pretože v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy, žiadam vás, aby ste dali hlasovať o uznesení, ktoré je súčasťou tohto návrhu. Dovoľte mi, aby som vám prečítala uznesenie.

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 22. septembra 2000 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

  Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ratifikáciou Opčného protokolu k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien."

  Dajte hlasovať o uznesení.

 • Hlasy z pléna.

 • Uznesenie výboru poverilo mňa a pána Mesiarika v tom, aby sme boli spravodajcovia. Takže je to v poriadku.

 • Hlasy v sále.

 • Obidvaja sme spravodajcovia. Je to v spoločnej správe, treba si prečítať spoločnú správu.

 • Prosím, budeme hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Hlasujte. Prosím, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďalej pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k aktualizácii rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 (tlač 704).

  Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Štefana Rusnáka, aby hlasovanie uvádzal.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  v rozprave včera nezazneli žiadne pozmeňujúce návrhy, preto odporúčam, aby ste dali hlasovať o návrhu tak, ako je uvedený písomne, ktorý je k dispozícii všetkým poslancom.

 • Ďakujem pekne.

  Čiže budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasujte, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k aktualizácii rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na odvolanie JUDr. Pavla Dlhopolčeka z funkcie sudcu (tlač 741).

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 121 zákona o rokovacom poriadku sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu odvoláva Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní. Odvolaný je sudca, predseda alebo podpredseda Najvyššieho súdu, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

  Pristúpime teda k vykonaniu tajného hlasovania. Pri hlasovaní budeme postupovať podľa schváleného volebného poriadku na voľbu a odvolávanie sudcov súdov Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Na hlasovacom lístku máte uvedené: "hlasujem za návrh na odvolanie", "proti návrhu na odvolanie", "zdržiavam sa hlasovania". Svoju vôľu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti", "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná len jedna z alternatív. Iná úprava hlasovacieho lístka alebo zakrúžkovanie viac ako jednej alternatívy sa považuje za neplatné hlasovanie.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh tajného hlasovania. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, či všetci hlasovali v tajnom hlasovaní. Pokiaľ nie, žiadam vás, aby ste sa dostavili na tajné hlasovanie.

  Pýtam sa ešte raz, vážené poslankyne, vážení poslanci, či chce ešte niekto z vás vykonať akt tajného hlasovania. Pán poslanec Zajac a pán poslanec Húska ešte ako poslední. Potom môžeme vyhlásiť tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Zároveň vyhlasujem prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v 36. schôdzi.

  Prosil by som poslanca Kužmu, aby vyhlásil výsledky tajného hlasovania.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie sudcu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 22. septembra 2000.

  Na tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie sudcu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 90 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie sudcu Slovenskej republiky nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Z 90 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Z 89 platných lístkov overovatelia zistili, že pri odvolaní hlasovalo za 84 poslancov, proti bol 1 poslanec, zdržali sa hlasovania 4 poslanci. Na odvolanie sudcu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, čiže 46.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol Pavol Dlhopolček odvolaný z funkcie sudcu Ústavného súdu.

  Overovatelia poverujú svojho člena Jozefa Kužmu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní odvolala JUDr. Pavla Dlhopolčeka z funkcie sudcu.

  V rokovaní 36. schôdze pokračujeme druhým čítaním o

  návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 636 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 636a.

  Prosil by som pána poslanca Langoša, ktorý je navrhovateľom, aby predniesol návrh.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme rokovať dnes maximálne do 12.00 hodiny.

  Prosil by som pána poslanca Langoša, aby sa dostavil do rokovacej miestnosti, aby predložil návrh zákona.

  Po prerokovaní a schválení tohto návrhu zákona potom budeme rokovať o návrhu zákona, ktorý predložili pani Eva Rusnáková a Dušan Jarjabek. Prosil by som, aby potom boli k dispozícii.

  Čiže teraz ide o návrh, ktorý predložil pán Langoš, a potom by išiel váš návrh zákona.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som veľmi stručne uviedol návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na zmenu a doplnenie zákona číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

  Pri tohtoročnej novelizácii sa stalo, a nevieme, akým spôsobom to uniklo našej pozornosti, že inšpekcia a ochrana ústavných činiteľov sa dostala do priamej podriadenosti prezidenta Policajného zboru. Táto zmena v policajnom zákone obnovuje pôvodný stav, ktorý je bežný a je obvyklý vo všetkých demokratických krajinách, že za činnosť inšpekcie nesie zodpovednosť minister vnútra.

  Teda vraciame len touto krátkou novelou stav v podriadenosti jednotlivých zložiek Policajného zboru do pôvodného normálneho, prirodzeného spôsobu.

  Pán predseda, toľko úvodom k tomuto návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Vladimírovi Palkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 659 z 22. mája 2000 pridelil návrh Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a výboru pre obranu a bezpečnosť. Tieto výbory prerokovali uvedený návrh v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 659. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré máte uvedené v spoločnej správe.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať poločne a tieto schváliť. Gestorský po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal, podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku schvaľuje túto spoločnú správu a po druhé odporúča Národnej rade

  a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

  b) podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, kto sa do rozpravy hlási ústne. Nikto. Uzatváram rozpravu o tomto bode programu.

  Chce ešte vystúpiť navrhovateľ? Áno. Na záver vystúpi pred hlasovaním ešte navrhovateľ.

 • Dámy a páni,

  ja si dovolím predniesť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu výboru. Ide o posunutie lehoty účinnosti. Tie parlamentné procedúry sa tak pretiahli pri prerokúvaní tohto návrh, že účinnosť stanovená v tomto návrhu k 1. októbru nie je možné stihnúť. Navrhujem, aby v návrhu zákona bola nastavená účinnosť 1. novembra 2000.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pýtam sa, či na záver rozpravy chce vystúpiť spravodajca, alebo navrhovateľ.

  Nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  touto novelou zákona o Policajnom zbore ide skutočne iba o znovunastolenie logického stavu, keď kontrolný orgán nemôže podliehať šéfovi tej inštitúcie, ktorú kontroluje, a preto má podliehať priamo ministrovi vnútra, a nie prezidentovi Policajného zboru. Ide o napravenie istej chyby, ktorá sa stala pri predchádzajúcich novelách zákona o Policajnom zbore.

  Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca, môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uvádzajte hlasovania. Najprv zo spoločnej správy, potom o pozmeňujúcom z rozpravy.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  hlasujeme spoločne o všetkých bodoch spoločnej správy tak, ako ich odporúča gestorský výbor, s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh spravodajcu, že hlasujeme o všetkých bodoch, ako sú uvedené v spoločnej správe. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

  Nech sa páči, hlasujeme.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, aby sme mohli uskutočniť hlasovanie. Zopakujeme si hlasovanie ešte raz, ak nie, potom odporúčam, aby sme prešli k ďalšiemu zákonu a potom by sme spoločne hlasovali o niekoľkých zákonoch neskôr. Ale aj tak prosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby prišli na hlasovanie.

  Zopakujeme hlasovanie, pán poslanec.

 • Hlasujeme o všetkých bodoch spoločnej správy tak, ako ich odporúča gestorský výbor. To znamená s odporúčaním schváliť ich.

 • Prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tieto návrhy sme schválili.

  Nech sa páči, pozmeňujúci návrh z rozpravy.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Langoša, ktorý navrhuje účinnosť zákona od 1. novembra 2000.

  Pán predseda, dajte hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Langoša, ktorý navrhuje, aby účinnosť zákona bola od 1. novembra. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, žiadam vás, aby sme ihneď prikročili k tretiemu čítaniu.

 • Dávam o tomto návrhu spoločného spravodajcu hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme o návrh spravodajcu, aby sme rokovali v treťom čítaní o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy? Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov o disciplinovanosť, opakujem, budeme rokovať maximálne do 12.00 hodiny. Mne sa zdá, že priebeh jednotlivých návrhov zákonov v druhom čítaní bude pomerne rýchly, takže seďte na svojich miestach, aby priebeh bol plynulý. Ak to skončíme skôr ako o 12.00 hodine, ja si myslím, že nikto nebude proti.

  Takže nech sa páči, pani poslankyňa Rusnáková predloží

  návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Návrh máte ako tlač 646.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi predložiť v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení zákon o miestnych poplatkoch a týka sa úpravy, ktorá zabezpečuje zmenu poplatkov pri odvode 10 % zo vstupného z kultúrnych podujatí, a to z filmových predstavení a z divadelných predstavení.

  Keďže v prvom čítaní sme predložili obsah tejto novely, dovoľte mi v druhom čítaní podložiť ju niekoľkými číslami a poprosiť o vaše pozitívne hlasovanie pri tejto novele zákona. Ide nám o to, aby sme pomohli predovšetkým tým kultúrnym inštitúciám, ktoré sú jednak napojené na štátny rozpočet a ktoré súčasne predstavujú najmä v rámci filmových predstavení takú návštevnosť kultúrnych zariadení, ktoré zhmotňujú najväčší počet záujemcov o tento druh kultúry. V rámci filmových predstavení ide približne o 3 mil. divákov. Kiná predstavujú na Slovensku nielen v mestách, ale najmä v obciach ten druh sprostredkovania umenia, ktoré je najviac dostupné obyvateľom.

  Túto novelu zákona predkladáme aj z toho dôvodu, že o ňom hovorí v rámci programového vyhlásenia vlády aj časť, ktorú rozpracovalo a malo predložiť ministerstvo kultúry. V programovom vyhlásení vlády v rozpracovaní ministerstva kultúry sa hovorí o tom, že tento rezort má vytvoriť podmienky na viaczdrojové financovanie kultúry v rámci štátneho samosprávneho a súkromného sektora. Konkrétne hovorí o tom, že je potrebné vypracovať iniciatívne návrhy na zrušenie poplatkov obciam zo vstupného na aktivity štátnych kultúrnych zariadení. My sme z týchto štátnych kultúrnych zariadení vytypovali divadlá, pretože tie sa v dnešnej ekonomickej situácii zmietajú v takom nedostatku finančných zdrojov, že sme hľadali zdroje, ktoré by boli dostupné a ktoré už dnes sú v kultúre využívané. Mnohé obecné zastupiteľstvá totiž 10-percentný odvod, ktorý dostanú z vybraného vstupného, ponechávajú divadlám, aby ich mohli využiť buď na prípravu premiér, alebo na to, aby jednoducho divadlo ako také mohlo fungovať. To znamená, že divadlá si môžu bez problémov zaplatiť elektrinu, vodu a plyn.

  Prečo sme k tomuto návrhu, ktorý je v programovom vyhlásení vlády a ktoré koniec koncov by malo predložiť ministerstvo kultúry, sa rozhodli doložiť aj filmové predstavenia? Na Slovensku už minimálne 20 rokov sledujeme tendenciu neustáleho zániku kín a veľmi zlého technického stavu kín. Štát síce neprispieva na zlepšenie kapacity kín a na zlepšenie ich technického stavu, ale pritom niektorými novelami zákonov ukladá nielen distribútorom, ale aj prevádzkovateľom kín isté povinnosti, ktoré ak chcú naplniť, tak by mali mať väčší zdroj finančných prostriedkov. V programovom vyhlásení vlády bude hľadanie zdrojov smerovať aj k iným tendenciám, k akým sme sa pobrali my poslanci. Samozrejme, bude sa treba zamyslieť v rámci reformy verejnej správy aj nad tým, aké budú miestne dane a ako budeme hovoriť v oblasti kultúry o platení DPH, ktorá je pre kultúrne inštitúcie a pre tých, ktorí zabezpečujú ich prevádzku, veľakrát nezmyselná.

  Dovoľte mi teda povedať aj niekoľko konkrétnych prípadov, ako by sa tento krok mohol finančne odzrkadliť na prevádzkovaní divadiel a kín. V prípade Slovenského národného divadla hovoríme o 1,5 mil. korún. Týchto 1,5 mil., ktoré by mohli zostať Národnému divadlu (ak by im 10-percentný poplatok zostal), by mu stačilo práve na to, aby si zaplatilo elektrinu, vodu a plyn. Alebo bude môcť z týchto peňazí zabezpečiť dve baletné predstavenia alebo tri činoherné predstavenia, alebo dokáže na jednu premiéru zabezpečiť materiálne vybavenie pre scénu a kostýmy. Je to malá suma, ale napriek tomu by Slovenskému národnému divadlu veľmi pomohla.

  V Bratislave, ak zoberieme všetky divadlá, ide o 3,8 mil. korún. Treba povedať, že len v roku 1999 bola ochota obecného zastupiteľstva Staré Mesto vyjsť v ústrety divadlám a poplatok im bol vrátený vo forme sponzorského. Dovtedy však poplatok z vybraného vstupného divadlám nebol vo forme sponzorského ponechaný na činnosť, čo znamenalo, že 3,8 mil. museli divadlá Bratislave vrátiť.

  Čo sa týka ostatných slovenských divadiel, tam je situácia veľmi zaujímavá. Mohli by sme si myslieť, že obdobne ústretové ako zastupiteľstvo Staré Mesto v Bratislave sú všetky obecné zastupiteľstvá Slovenska, ale, bohužiaľ, nie je to tak. Napríklad Staré divadlo v Nitre nejestvuje v tej šťastnej pozícii, že by im bol vrátený poplatok zo vstupného. Bohužiaľ, v tej istej nešťastnej situácii je aj Divadlo SNP Martin. Týmto divadlám neboli poplatky odpustené. Ostatné divadlá na Slovensku boli predsa v inej, lepšej pozícii.

  Čo sa týka podpory miestnej kultúry, dovoľte mi povedať, že sú štáty, ktoré jednoducho prezentujú záujem štátu pomôcť divadlám, ale aj kinám, a to tak, že neexistujú pre ne žiadne miestne poplatky. Napríklad v Taliansku sú zrušené akékoľvek miestne poplatky, ktoré sa týkajú kultúry - to znamená, že hovoríme súčasne aj o galériách, o výstavách, o knižniciach.

  Čo sa týka filmových predstavení, tak mi dovoľte povedať jedno číslo. Pred rokom 1989 návštevnosť kín bola omnoho vyššia, môžeme dokonca hovoriť o čísle 35 miliónov divákov. Po roku 1989, keď došlo v mnohých mestách k zániku kín, hovoríme o návštevnosti 3 miliónov divákov, čo je ešte stále dvojnásobok ľudí, ktorí navštevujú divadelné predstavenia. O kinách hovoríme najmä preto, že ich navštevuje najmä mladšia a stredná veková generácia. Keďže vieme, že kiná po zaplatení všetkých odvodov sú v situácii, že ledva prežívajú, rozhodli sme sa preto zaradiť do tejto novely aj kiná.

  Z celkového počtu 335 kín na Slovensku je 45 kín v súkromných rukách, ale o 284 kinách hovoríme, že sú to kiná, ktoré spravujú obecné zastupiteľstvá. Čiže, ak sa vrátim k sume, o ktorej hovorilo ministerstvo financií, o akej sume sa teda Národná rada v týchto chvíľach baví? Nie je to suma 20 mil., pretože ak spočítame 3,8 mil. za divadlá a pripočítame tých 15 kín, ktoré sú mimo rúk obecných zastupiteľstiev, plus 45 súkromných kín, tak nám vychádza suma 4 milióny!

  Chcela by som upozorniť na to, že pri prerokúvaní vo výboroch niektorí predstavitelia najmä samosprávy hovorili o tom, že týmto návrhom zákona budeme brať jednu z kompetencií obecného zastupiteľstva, ktoré môže rozhodnúť o tom, či vráti 10-percentný poplatok spomínaným kultúrnym inštitúciám. Nejde o veľké sumy. Opakujem hlavný dôvod tejto novely: My chceme, aby štát prezentoval vôľu podporovať miestnu kultúru tak, aby táto mala zabezpečené finančné prostriedky zo zákona. Aby sa nestalo to, že divadlám alebo vedeniu divadiel, ku ktorým má obecné zastupiteľstvo kladný vzťah, poplatky vráti, tam, kde sympatia nie je alebo sú nejaké iné dôvody, to je prípad Martina, Nitry, Košíc, tam im oznámia, že od roku 2000 im neponechajú poplatky a budú ich musieť odviesť. Nechcem, aby sa tieto inštitúcie dostali do krážov takého rozhodovacieho procesu, kde bude rozhodovať o existencii divadiel a kín aj niečo iné ako len vzťah ku kultúre.

  Týmto chcem poďakovať všetkým samosprávam, ktoré kultúru podporujú. Rada by som znovu upozornila na to, že suma, o ktorej hovoríme, je veľmi nízka. Ak prevádzkovateľ kina odvedie 10 % pre obec a 50 % pre distribútora a ak je vstupné 60 Sk, tak pre prevádzkovateľa zostane 21 Sk. Ak si to prepočítame na návštevnosť kín, je to minimálna suma na to, aby kino zostalo schopné prevádzky. Finančná situácia v kinách je naozaj hrozivá a neperspektívna. Je možné, že dôjde k zániku aj ďalších kín, pretože z celkového počtu kín iba u 34, čo je 10 %, nepresahujú ročné tržby 1 mil. korún, čo je minimálna výška, z ktorej si môže kino uhradiť všetky svoje prevádzkové náklady a vytvoriť aspoň malý zisk, resp. isté disponibilné zdroje na minimálne investície. Z týchto kín sú vlastne všetky vo veľkých mestách - v Bratislave, Košiciach, Žiline, Prešove a Banskej Bystrici a takisto v Martine. Spolu 129 kín vytvára 80 % celkových ročných tržieb všetkých slovenských kín.

  Môžeme hovoriť súčasne o tom, že v 10 slovenských mestách sú kiná navyše zaťažené osobitným poplatkom z hrubých tržieb kín. Hovoríme o mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, kde je tento poplatok 1 % z hrubých tržieb. Pre zachovanie siete kín na Slovensku, a to uvádzam stanovisko Slovenského filmového ústavu, je dôležité analyzovať ich miestne pôsobenie v budúcnosti, dotovať silné centrá a zo zvyšných lokalít vytypovať tie, v ktorých činnosť kín má istú perspektívu vzhľadom na divácku návštevnosť. Takisto bude potrebné vytvoriť legislatívne podmienky na fungovanie a podporu tých kín, ktoré sa budú orientovať na európsku kinematografiu.

 • Hlasy v sále.

 • Dobre, tak už len pár viet na záver.

  Dovoľte mi povedať argument zo stanoviska Slovenského filmového ústavu, ktorý hovorí: "Pokiaľ Národná rada neprijme doplnok zákona Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, teda nezruší miestne poplatky pre kiná, môže sa stať, že veľa slovenských miest ostane celkom bez kín. Z ceny vstupenky zostane prevádzkovateľovi kina len 35 %, čo môže znamenať, že na Slovensku dôjde k zániku ďalších kín a že sa zamedzí priestor do vstupu a k používaniu tej kultúry, ktorá je v obciach a v mestách najbližšie."

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi požiadať vás o podporu tejto novely zákona. Je absolútne v súlade s programovým vyhlásením vlády. Časť, ktorá sa týka filmových predstavení, bola pripojená na základe alarmujúceho stavu a analýzy kín, ktorú v auguste 2000 predložil Slovenský filmový ústav. Pozorne si vypočujem všetky vaše pripomienky, pozmeňujúce návrhy a dúfam, že nájdeme kompromis, vďaka ktorému by tento návrh zákona v Národnej rade mohol byť priechodný.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz by som prosil spoločného spravodajcu Viliama Sopka, aby predniesol stanovisko výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu poslancov Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 885 zo 14. júna 2000 pridelila návrh poslancov Národnej rady Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych poplatkoch, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor nedostal do 8. septembra žiadne stanoviská poslancov Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Návrh poslancov Národnej rady Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť len Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá svojím uznesením číslo 185 z 11. septembra 2000, a to s pozmeňujúcimi a dopňujúcimi návrhmi. Ďalšie výbory, ako je Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, neprijal platné uznesenie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu rovnako neprijal platné uznesenie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu neodporúča návrh zákona schváliť, čo je v súlade s uznesením tohto výboru číslo 173 zo 6. septembra 2000.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú obsahom časti IV spoločnej správy, to znamená tlače 646a, aj so zdôvodnením. Gestorský výbor ich odporúča neprijať.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych poplatkoch, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona, o čom Národná rada hlasuje bez rozpravy.

  Pokiaľ by Národná rada Slovenskej republiky neschválila návrh gestorského výboru podľa § 82 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a bude pokračovať v prerokovaní návrhu zákona, gestorský výbor poveril pre tento prípad spoločného spravodajcu výboru Viliama Sopka predložiť návrhy podľa § 81, 83, 84 zákona o rokovacom poriadku. V tomto prípade budem odporúčať o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru návrhy neprijať.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslancov Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych poplatkoch, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu dňa 12. septembra 2000, keď gestorský výbor prijal uznesenie číslo 173a.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec, zaujmite určené miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, kto sa hlási ústne. Pán poslanec Jarjabek, pán poslanec Malchárek, pán poslanec Vavrík. Uzatváram možnosť podania prihlášok do rozpravy ústne.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Jarjabek.

  Nech sa práči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  dovoľte aj mne povedať niekoľko viet, možno trošku nesúvislých, o tomto návrhu zmeny zákona o miestnych poplatkoch. O filozofii tohto zákona, resp. o návrhu zmeny, ktorú si dovoľujeme predložiť s pani poslankyňou Rusnákovou, sa už veľa pohovorilo aj v rámci prvého čítania. O divadlách a ako táto zmena prospeje divadlám, toho už bolo tiež veľa povedané, preto skutočne mi dovoľte povedať niekoľko viet o problematike kín. Veľmi stručne.

  Na Slovensku k 31. 12. 1995 je 335 kín vrátane letných a z uvedeného počtu je 290 kín, ktoré prevádzkujú mestské alebo obecné kultúrne strediská, prípadne priamo mestá alebo obce. Iba 45 kín na Slovensku prevádzkujú fyzické alebo právnické osoby. Doterajší zákon sa vzťahuje iba na prevádzkovateľov uvedených 45 kín, od ktorých mestá žiadajú v zmysle zákona miestne poplatky. Pritom ide stále o kiná so stabilným hracím profilom a predstaveniami. Z môjho pohľadu by sa miestne poplatky mali týkať iba jednorazových akcií, to znamená koncerty, estrády alebo rôzne jednorazové kultúrne podujatia v tomto zmysle. O tom, že zákon bol vypracovaný na rýchlo, svedčí aj skutočnosť, že kino, resp. teda prevádzkovateľ kina má platiť miestny poplatok z hrubých dosiahnutých tržieb kina aj napriek tomu, že prevádzkovateľovi, resp. kinu zostáva iba 50 % tržby mínus 10 % DPH, t. j. 40 %, keďže 50 % z hrubých tržieb odvádza distribútorovi filmu za požičovné. Ak zostane kinu 40 % dosiahnutých tržieb, nemôžeme sa čudovať, že kiná vyzerajú tak ošumelo a schátralo, pretože to, čo zostane kinu, nemôže pokryť ani bežnú réžiu a nie nejakú modernizáciu kina. V praxi to vyzerá tak, že väčšinu zo 45 kín prevádzkujú distributéri alebo spoločnosti, ktoré majú aj inú činnosť, z ktorej rekonštruujú aj kino, pretože samotné kino v dnešných podmienkach nevykazuje zisk.

  Kiná na Slovensku sú v katastrofálnom stave, s tým so mnou budete určite súhlasiť. Na ich obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu štát nedáva ani korunu. Za ostatné roky boli zrekonštruované iba dve kiná v prevádzke miest, a to kino Iskra Kežmarok v náklade cca 2 mil. korún a kino Tatran Poprad, kde mesto zobralo úver, aby zrekonštruovalo 10 rokov nefunkčné kino a urobilo z neho naozaj dôstojný a reprezentačný kultúrny stánok. Skutočne vďaka za to. Všetky ostatné slovenské kiná prevádzkované mestami a obcami výrazne technicky a interiérovo zaostávajú nielen z hľadiska európskych parametrov, ale aj za slovenským štandardom.

  Musím popravde uviesť, že o modernizáciu strojového parku, interiérov i stereozvuku sa zatiaľ pričinili iba prevádzkovatelia, to znamená fyzické a právnické osoby, vo väčšine zo 45 kín, ktoré prevádzkujú. Práve v tom vidím nesprávnosť miestnych poplatkov. Mestá totiž vyberajú miestne poplatky iba od fyzických a právnických osôb, teda práve od tých, ktorí nielen udržiavajú kiná, ale ich aj modernizujú, čo stojí vzhľadom na to, že Slovensko nevyrába projektory ani príslušnú zvukovú techniku, veľké prostriedky.

  Na ilustráciu si vás dovoľujem informovať, že väčšina zo spomínaných 45 kín a vďaka svojim terajším prevádzkovateľom Dolby zvuk, čo vo finančnom preklade znamená zhruba cenu 1 mil. korún. Dve kiná majú pravú klimatizáciu s práčkou vzduchu. Päť kín má vymenené sedadlá za celočalúnené kreslá. Títo prevádzkovatelia nielenže investujú do kín, ale v zmysle zákona musia platiť aj miestne poplatky. Okrem toho, samozrejme, odvádzajú aj príslušné dane. V danom prípade to vnímam ako dvojité zdanenie, pretože jednu daň odvádzajú daňovému úradu a druhú mestu.

  Pre vašu informáciu uvádzam, že celková suma, ktorú odviedli prevádzkovatelia spomínaných 45 kín mestám za rok 1999, neprevýšila sumu 2 mil. korún. Pre mestá to, samozrejme, nie je mnoho, ale pre prevádzkovateľa kina, ktorý musí navyše kino aj živiť a udržiavať, je to závratná suma, ktorú by mohol radšej investovať do kina, aby sme sa aspoň v niektorých slovenských kinách dostali na úroveň maďarských alebo poľských kín. Mimochodom v spomínaných štátoch, v Maďarsku a Poľsku, je pojem miestny poplatok neznámym pojmom. Návštevnosť v slovenských kinách nestále klesá jednak z dôvodu rozkolísanej ekonomickej situácie, ale predovšetkým vďaka nevľúdnym a schátraným interiérom.

  No a na záver mi už dovoľte len jedno číslo. Z bývalých 900 kín spred roka 1989 v súčasnosti zostalo v plnej prevádzke ako-tak 335 kín a vieme, ako vybavených. To znamená, že v tejto chvíli je stav absolútne neudržateľný. Stav, ktorý hrozí jednoducho tým, že vymiznú kiná v Slovenskej republike, keď to pôjde takto ďalej, lebo jednoducho nemajú finančné zdroje. Ako sa potom odrazí na kultúre a kultúrnosti miestneho obyvateľstva v danej oblasti, si vieme živo predstaviť. V tejto chvíli iba by som sa pripojil k tomu, o čom hovorila pani kolegyňa poslankyňa Eva Rusnáková, a prosil v tomto zmysle o podporu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Malchárek a po ňom pán poslanec Vavrík.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené dámy poslankyne, páni poslanci,

  úvodom by som rád konštatoval, že problematika kultúry v poslednom období nejaví známky rozdielnych politických názorov. Príklad pri prijímaní tzv. mediálnej ústavy, jej príprava je a bola toho jasným dôkazom. Snaha rovnakým spôsobom pomôcť je iniciatíva pani kolegyne poslankyne Rusnákovej a pána kolegu Dušana Jarjabka, pomôcť našej kultúre. Myslím si, že v duchu rokovania výboru pre kultúru a médiá treba konštatovať, že nejde o zásadný prevrat v spôsobe financovania kultúry, ale vzhľadom na stav, v akom sa nachádza, som presvedčený, že ak chceme aspoň čiastkovo pomôcť, je dobré tento zákon prijať.

  Pre mňa, ale aj pre predkladateľov je zákon nekonfliktný a posúvajúci pomoc kultúre dopredu cez výhradne, teraz pripomínam, podporu divadiel napojených na štátny rozpočet. A práve o takomto zužovacom znení je aj môj jeden, aj druhý pozmeňujúci návrh, ktorý v podstate vyníma problematiku kín, ktoré často nie je možné nazvať ako veľmi kultúrne, je to skôr komerčná záležitosť. Preto si myslím, že tie odvody do miestnych samospráv na ďalšie prerozdelenie sú absolútne namieste. Preto by som prosil, keby ste si pozreli jeden aj druhý pozmeňujúci návrh, ktoré by mali byť v tomto duchu, a aby ste ich podporili. V tom prípade bude tento zákon pre mňa osobne prijateľný, pokiaľ podporíme divadlá, ktoré sú napojené na štátny rozpočet.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Posledný prihlásený ústne je pán poslanec Vavrík.

 • Vážený pán predseda,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  nechcem zdržovať. Budem veľmi stručný. Mám jeden pozmeňujúci návrh. Možno by sa patrilo aj čosi viac k tomu povedať. Fakt je ten, v spoločnej správe je vyjadrený názor výboru pre verejnú správu, v ktorom je transformovaný návrh väčšiny samosprávnych orgánov miest a obcí na Slovensku, ale predsa len, ak by nebol prijatý návrh, ktorý predniesol spoločný spravodajca z výboru pre verejnú správu, čiže ak by sa pokračovalo v prerokúvaní tejto novely zákona ďalej, dovoľte mi, aby som predložil tento pozmeňujúci návrh.

  Navrhujem, aby účinnosť tohto zákona bola určená až 1. januárom budúceho roka, a nie ako je v predloženom materiáli dňom vyhlásenia, ani nie ako je v spoločnej správe návrh 1. novembra. Totiž rozpočty miest a obcí sú vždy na celý rok, kalendárny rok od 1. januára do 31. 12. Obce plánujú s týmto príjmom do konca roku v svojich rozpočtoch, a ak by mal byť tento náš návrh schválený, navrhujem, aby účinnosť bola odložená na 1. január budúceho roka, t. j. 1. január 2001. Tento pozmeňujúci návrh spĺňa predpísanú formu, pätnásť poslancov s takýmto návrhom súhlasí. Odovzdávam ho pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Pán predseda, ďakujem úctivo.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či na záver rozpravy chce vystúpiť navrhovateľka pani poslankyňa Rusnáková. Nie. Pán spoločný spravodajca? Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  v prvom čítaní vystupovali v Národnej rade predovšetkým zástupcovia samosprávy, ale v prvom aj druhom čítaní odzneli celkom presvedčivé vystúpenia predkladateľov, pani kolegyne Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka. Jedným slovom, je vec každého z vás, ako sa k tomuto problému postavíte, pretože sú to argumenty rozdielne, a zvážte, ako teda posúdite silu argumentov jednej či druhej strany.

  Vážený pán predseda, gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona, preto prosím, aby ste o tomto návrhu gestorského výboru dali hlasovať.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu gestorského výboru, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto návrhu. Prosím, aby ste prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať.

  Prezentujme sa, pani poslankyne, páni poslanci. Hlasujeme o návrhu gestorského výboru nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalej hlasovania, pán spoločný spravodajca.

 • Takže pokiaľ Národná rada Slovenskej republiky neschválila návrh gestorského výboru, v súlade s rokovacím poriadkom budeme pokračovať v prerokúvaní návrhu zákona. V tomto prípade gestorský výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81, 83 a 84, to znamená, mali by sme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Odporúčam hlasovať o všetkých návrhoch naraz, to znamená, spoločne s odporúčaním gestorského výboru neprijať ich.

 • Tak, panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh gestorského výboru hlasovať spoločne a gestorský výbor odporúča návrhy neschváliť. Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 67 poslancov.

  Je málo poslancov na hlasovanie. Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali. Je jasné, že v rokovacej miestnosti je viacej ako 67 poslancov.

  Čiže skúsime hlasovať ešte raz elektronicky. Ak to nevyjde, tak bude verejné hlasovanie. Čiže skúsime ešte raz elektronicky. A potom, keď sa nebude prezentovať dosť poslancov, prosil by som, aby boli pripravení skrutátori a budeme hlasovať verejne.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského výboru. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz, prišiel pán poslanec Kresák. Ešte raz, nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 6 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Ďalej by sme mali pokračovať hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené v rámci rozpravy v druhom čítaní. Prvý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Malchárek. Prosím, pán predseda, aby ste o tomto návrhu dali hlasovať.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Malchárka. Hlasujeme o prvom návrhu, máte ho písomne pred sebou.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento pozmeňujúci návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Druhý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Vavrík, týka sa zmeny účinnosti tohto zákona. Prosím, pán predseda, aby ste o tomto návrhu dali hlasovať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Vavríka. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie prerokovania návrhu zákona v treťom čítaní.

 • Áno, pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru odporučiť Národnej rade prerokovať poslanecký návrh novely zákona v treťom čítaní.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu spoločného spravodajcu. Hlasujeme. Hlasujeme o tom, aby sme pokračovali v treťom čítaní o tomto návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili a prešli sme do tretieho čítania.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy? Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Málo. Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby hlasovali. Zopakujeme hlasovanie. Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 61 poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Prosím skrutátorov, budeme hlasovať. Prosím skrutátorov, aby spočítali prítomných. Pán poslanec Ištván, pán poslanec Slaný.

  Tak, páni skrutátori, nech sa páči. Tak ešte raz, 78 alebo 79 prítomných?

  Prítomných je 79 poslancov.

  Kto je za prijatie návrhu zákona ako celku? Kto je za? Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Kto sa zdržal hlasovania? Hlasovaania sa zdržalo 26 poslancov.

  Kto je proti?

  Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

 • Reakcia z pléna a ruch v sále.

 • A ešte kto nehlasoval?

  Čiže ešte raz zopakujem:

  Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh zákona schválili.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 649 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 649a.

  Prosím, pán poslanec Malchárek, aby ste zdôvodnili návrh zákona.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené dámy poslankyne, páni poslanci...

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, upokojte sa, pokračujeme v rokovaní Národnej rady. Pán poslanec Malchárek zdôvodňuje návrh zákona.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda Národnej rady.

  Hlavným motívom predkladateľov na predloženie predmetného návrhu zákona je, aby subjekty podieľajúce sa na odbornej príprave budúcich držiteľov vodičských oprávnení vykonávali svoju činnosť zodpovedne a na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Myslím si, a myslíme si spoločne, že model zdvojenej kontroly po vzore vyspelých štátov Európy, a to kontroly prostredníctvom štátnych orgánov a vlastných samosprávnych orgánov autoškôl, je optimálny na zabezpečenie žiadaného efektu.

  Keďže by som bol nerád, keby som zdržiaval nejakými dlhosiahlymi úvodmi, rád by som zareagoval skôr na podnety, ktoré vzišli z Legislatívnej rady vlády, z vládny a z legislatívneho odboru, prípadne z gestorského výboru.

  Treba povedať, že práva a povinnosti samostatne podnikajúcich subjektov na základe registrácie okresného úradu a živnostenského oprávnenia zostávajú do budúcnosti absolútne nedotknuté. Preto nevzniká v tejto činnosti žiadna monopolizácia. Prevzali sme na seba s pánom kolegom Petrom Kresákom vlastne iniciatívu drvivej väčšiny autoškôl na Slovensku s podporou ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a navrhujeme, aby vznikol samosprávny orgán komory, ktorý bude zlepšovať prístup k informáciám, zabezpečovať nové projekty vzdelávania, školenia odborníkov, čím sa zvýši možnosť kvalifikovanejšieho a reprezentatívnejšieho posudzovania napríklad aj pripravovaných zákonov dotýkajúcich sa dopravnej výchovy. A čo je najdôležitejšie, technicky a odborne má ambície garantovať a zabezpečovať výučbu inštruktorov a ich pravidelné preškoľovanie v súčinnosti s okresným úradom, čo sa prakticky v tomto období nijakým spôsobom kvalitne neuskutočňuje. Myslím, že je to vidno, bohužiaľ, na kvalite nových držiteľov vodičských oprávnení.

  Vzhľadom na to, že prerokúvaný návrh zákona v Legislatívnej rade vlády bol bez našej účasti, rovnako aj bez našej účasti sa uskutočnilo rokovanie vlády o tomto zákone, došlo k viacerým nedorozumeniam, ktoré sme si neskôr vysvetlili a prakticky do jedného veľkého pozmeňujúceho návrhu sme zaradili pozmeňujúce návrhy z legislatívneho odboru Národnej rady aj z Legislatívnej rady vlády tak, aby tento zákon naozaj korešpondoval aj s predstavami vlády, s predstavami legislatívcov a predovšetkým tými, pre ktorých tento zákon je určený, a to sú autoškoly a potenciálni držitelia vodičských oprávnení. Verím tomu, že tento zákon si nájde u vás podporu. Som ochotný, samozrejme, zareagovať na akúkoľvek otázku, ktorá vzíde z prípadnej diskusie.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz by som prosil určeného spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Gabriela Palacku, aby predniesol odôvodnenie a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe k návrhu poslancov Národnej rady na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

  Spoločnú správu ste dostali do lavíc, a preto z nej uvediem len to, že návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. A gestorský výbor, to znamená výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie spoločnú správu schválil svojím uznesením z 12. septembra 2000.

  Jednak pre záznam a, samozrejme, pre kolegov, ktorí to sledujú, podrobne chcem uviesť, že, bohužiaľ, sa našli dve prepisové chyby v spoločnej správe a tieto by som chcel uviesť na pravú mieru. Ide o body spoločnej správy 5 a 16.

  V bode 5 je nesprávne uvedené číslo, že "dopĺňa sa odsek 7", správne malo byť "dopĺňa sa odsek 8", čiže v § 4 sa dopĺňa nový odsek číslo 8 a ďalej ten text pokračuje. A podobná chyba sa stala v bode 16 spoločnej správy, kde má úvodná veta znieť: "Za § 12 sa vkladá nový § 13, ktorý znie", čiže opakujem, bod 16 spoločnej správy správne znie tak, že za § 12 sa vkladá nový § 13, ktorý znie. Nasvedčuje tomu aj záver, že nasledujúce paragrafy sa prečíslujú.

  Vážený pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu a potom navrhnem uznesenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Nech sa páči, zaujmite miesto.

  Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Pán poslanec Kužma ako jediný prihlásený. Uzatváram možnosť podania prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Kužma.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som prečítal list Združenia autoškôl Slovenskej republiky adresovaný predsedom Andrejom Budajom pre poslancov Prokopoviča, Kužmu, Hrušovského a Fica.

  "Vážený pán poslanec, na základe predošlého osobného, písomného alebo telefonického kontaktu si Vás dovoľujem požiadať o podporu odmietnutia návrhu zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách v tejto podobe. Predkladateľmi návrhu zákona sú páni Malchárek a Kresák. O existencii návrhu zákona sme sa dozvedeli len prerieknutím sa jedného pracovníka na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky v čase, keď už tento návrh bol v predkladacej podobe.

  K § 5 ods. 1 písm. a) a b) návrhu zákona:

  Podľa nám známeho znenia návrhu zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl (a ďalej len "zákon") by sa vytvoril monopol na komerčnú činnosť, vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov za účelom predĺženia platnosti inštruktorského preukazu. Táto činnosť je doteraz vykonávaná podľa platnej vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky niektorými autoškolami, ktoré z vlastného rozhodnutia prešli registráciou, kde museli preukázať pripravenosť v metodických postupoch, v materiálovom vybavení, ale aj v personálnom zabezpečení výučby. Pre výučbu inštruktorov museli nanovo zabezpečiť vyučujúcich z oblasti pedagogiky, rétoriky a psychológie.

  V súčasnosti zabehaný systém nemá podstatnejšie problémy. Tento výcvik je v súčasnosti zabezpečovaný autoškolami ako predmet živnostenského podnikania. V prípade, že sa zákon schváli, dôjde k neodôvodnenému zoštátneniu, teda konfiškácii tejto činnosti v plnom rozsahu. Samozrejme, so všetkými obvyklými negatívami, ktoré monopolné postavenie kdekoľvek sprevádzajú. Predovšetkým rozdiel v poplatkoch za povinné školenie pre členov a nečlenov komory bude taký veľký, že prinúti vstúpiť do komory väčšinu autoškôl.

  Týmto návrhom zákona je pripravovaná pôda na opätovnú centralizáciu, ako to bolo pred rokom 1989, autoškolského výcviku. Platnosťou zákona dôjde k potláčaniu živnostenského princípu v tejto oblasti podnikania.

  K § 5 ods. 1 písm. c) návrhu zákona:

  Týmto textom je uložené do zákona, že pri skúškach inštruktorov všetkých autoškôl bude pôsobiť komora s nepovinným členstvom. V čom záujme bude spolupôsobiť a na čo? Treba pripomenúť, že nejde o komoru inštruktorov, ale o komoru majiteľov autoškôl, teda reálne hrozí možnosť presadzovania iných konkurenčných a odborných záujmov."

  Tu chcem podotknúť z vlastných skúseností, že princíp komory je robený vlastne na základe nie princípu vstupu právnických osôb, ale na princípe ľudí, ktorí majú patričné vzdelanie a odbornú prax, ako sú komory architektov, lekárov a právnikov. Čiže logickejšie by bolo, aby táto komora združovala fyzické osoby a, samozrejme, komora má pôsobiť dovnútra aj navonok. Dovnútra by mala vzdelávať svojich členov, stanovovať im latku, skúšať ich a navonok by mala zase vytvárať podmienky, aby členovia komory mali uznané skúšky a preukazy aj v ostatných členských štátoch. Prínosom by mohlo byť to, že by inštruktor autoškoly alebo skúšajúci, keďže sú to vydávané medzinárodné vodičské preukazy, mohol na základe dohôd medzi podobnými združeniami v Európe vykonávať svoju činnosť aj v zahraničí. Čo, samozrejme, táto komora nemôže spraviť, lebo zastupuje právnické osoby.

  "K § 5 ods. 2 písm. d) a e) návrhu zákona:

  V zákone bude týmto spôsobom uložené oprávnenie na výlučnú spoluprácu štátnych orgánov s komorou. Vychádza sa tým v ústrety konkrétnym pracovníkom ministerstva dopravy, ktorí odmietajú dialóg na tému kvality súčasných a budúcich pravidiel prípravy nových vodičov na Slovensku. Obídu sa tým aj ostatné jestvujúce združenia pôsobiace v tejto oblasti, pričom nepovinnosť v členstve sa dosiahne zákonom, výlučnosťou spolupráce s jedným subjektom. Komora ako združenie majiteľov autoškôl s nepovinným členstvom má spolupracovať pri kontrole autoškôl nielen svojich členov. Kto všetko v tomto štáte chce kontrolovať nečlenskú autoškolu a prečo?

  Vážený pán poslanec, uvedené výhrady nás nútia k odmietnutiu návrhu ako celku. Schválením návrhu v jeho terajšej podobe dôjde k zvýšeniu ceny výcviku v autoškolách. Vynútená účasť v komore bude niečo stáť a povinnosti s tým súvisiace tiež. Odnesie si to občan.

  Dovoľujem si vás preto požiadať o odmietnutie podpory tohto zákona, resp. o zabránenie poškodenia živnostenského prostredia, ktoré je charakteristické rovnosťou šancí. Pre doplňujúce vysvetlenie som kedykoľvek k dispozícii.

  Predseda združenia Budaj. V Prešove 16. 9. 2000."

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky - pán poslanec Kresák, pán poslanec Benkovský. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Kresák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Veľmi stručne by som chcel zareagovať na obsah tohto listu. My názor, a nie teda my ako predkladatelia, ale vlastne aj všetci ďalší, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania autoškôl na Slovensku, názor pána Budaja poznáme. Je to názor, ktorý dnes reprezentuje, trúfam si povedať, 5 % v oblasti vzdelávania autoškôl vzhľadom na počty.

  Chcem iba na iné poukázať, chcem poukázať na to, že pán Budaj vytýka akýsi centralizmus, len aby sme si uvedomili, o čo tu ide. Tak ako platia jednotné pravidlá cestnej premávky všade po celej republike, tak podľa nášho názoru ako predkladateľov, ale aj podľa ostatných kolegov z oblasti autoškôl a vzdelávania je potrebné, aby existovala aj jednotná úroveň vzdelávania inštruktorov. Inštruktorov, to podčiarkujem, nie tých, ktorí si získajú vodičský preukaz, lebo o tom, o jednotnosti vzdelávania inštruktorov, tých, ktorí učia tých bežných občanov, o tom je aj ten náš návrh zákona. Čiže musíme žiadať, aby tá kvalita bola rovnaká všade na Slovensku a tá sa dá dosiahnuť iba cez určitý jednotný mechanizmus vzdelávania tých inštruktorov a nakoniec aj, samozrejme, kontroly spolu s orgánmi štátnej správy.

  Takže chcem iba povedať, že o tom vlastne predovšetkým to je a tu vôbec nie je namieste vytýkať akýsi centralizmus. Všetkým nám musí záležať na životoch, na ochrane života a zdravia našich občanov v cestnej premávke. Čiže my chceme skvalitniť výučbu. Predovšetkým o tom to je.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Ja by som chcel povedať asi toľko, že ja nespochybňujem, samozrejme, prístup predkladateľov a ich zámer, pokiaľ ide o predložený návrh zákona, ale stotožňujem sa so stanoviskom, ktoré tu bolo prednesené pánom Kužmom, ktorý tlmočil a prečítal list predstaviteľov autoškôl alebo časti autoškôl. Zároveň by som chcel však upozorniť najmä na stanovisko vlády Slovenskej republiky, v ktorom vyjadrila nesúhlas a neodporúča teda poslancom Národnej rady prijať túto novelu s tým, že toto stanovisko bolo zaslané a doručené Národnej rade 23. 6., teda 23. júna tohto roku. A myslím si, že bol dostatok času na to, aby si predkladatelia tieto otázky vyjasnili. Pokiaľ sa tak nestalo, môj názor je taký, že tento návrh zákona nepodporím.

 • Chce reagovať pán poslanec Kužma, ktorý vystúpil v rozprave?

  Nech sa páči.

 • Chcel by som zareagovať na pána kolegu Kresáka, ktorý určite pozná podmienky Komory komerčných právnikov, alebo aj Komory architektov. Komora vlastne stanovuje latku pre členov komory a takisto, samozrejme, potreby skúšky a preukazu týchto inštruktorov môže stanoviť štát. My sa tu nebavíme, že látku kvality inštruktora nestanoví štát. Tu sa bavíme o tom, či týchto inštruktorov môže vychovávať len štát, alebo môžu vychovávať aj autoškoly, ktoré na toto oprávnenie majú. A to je veľký rozdiel. Ja si osobne myslím, že autoškoly, ktoré na toto oprávnenie získajú od štátu, by mali mať možnosť vychovávať takto inštruktorov, ako to vychovávajú doteraz.

  Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce na záver zaujať stanovisko k rozprave poslanec Malchárek?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem opätovne za slovo.

  Musím zareagovať. Samozrejme, som rád, že pán kolega to prečítal bez toho, že by to nejako zvlášť komentoval. Všetky názory, ktoré vzišli z legislatívneho odboru vlády, ktoré prešli potom cez vládu ako takú bez našej prítomnosti, lebo zákon bol prerokúvaný trištvrte hodinu skôr, ako sme boli pozvaní na tú danú hodinu, proste vyšli z mnohých nedorozumení. Ale drvivú väčšinu, naozaj drvivú väčšinu týchto poznámok, pripomienok sme zapracovali do toho komplexného pozmeňujúceho návrhu. Tento zákon v Legislatívnej rade vlády bol prerokúvaný za prítomnosti štátneho tajomníka, ktorý bol týždeň vo funkcii a naozaj nemal dostatok informácií. A chceli sme byť prítomní pri prerokúvaní tohto zákona.

  Reakcia na ten list, ktorý tu odznel, samozrejme, že ja list mám takisto, ako mám listy od Cechu autoškôl, od Združenia súkromných autoškôl, od Červeného kríža, od ministerstva, priamo od pána ministra Macejka, od ministerstva vnútra atď., ktoré sú zase všetky presne opačné a sú jasne kladné. Ja musím toto tu povedať. Myslel som, že sa nikto nepodujme tu čítať listy, ktoré majú pre mňa 5-percentný význam z pohľadu tých, ktorí nás poverili a ktorí nám dali dôveru, aby sme takýto zákon tu predložili. Ale dobre. Práve táto asociácia, práve pán Budaj, keď už je teda taký slávny, že o ňom tu musíme hovoriť, mal práve ambície robiť presne to, čo si myslím, že proste nemôže robiť jeden právny subjekt. A to je tá Komora autoškôl, ktorá proste na demokratických princípoch môže vzniknúť a môže proste realizovať výcvik, okrem iného výcvik inštruktorov, ale predovšetkým to, čo som hovoril na začiatku, to je zabezpečovať nové projekty na vzdelávanie, školenie odborníkov, možnosť kvalifikovanejšieho a reprezentatívnejšieho posudzovania pripravovaných zákonov. Dnes tu neexistuje žiadna reprezentatívna inštitúcia, s ktorou by bolo možné komunikovať.

  Mám rôzne názory rôznych autoškôl. Ja si myslím, že tak, ako je úroveň dnes u nás na našich cestách, to je zbytočné, aby som vám to ja hovoril. Nakoniec vieme veľmi dobre, ako to u nás vyzerá, že v tomto smere tu Európu budeme možno dobiehať dlhšie ako možno naše ambície vstupu do NATO a do Európskej únie. Len posledný víkend zomrelo na našich cestách 7 ľudí. To je asi dôsledok práve tej veľmi dobre zládnutej situácie predovšetkým v oblasti výchovy a výchovy inštruktorov a ďalej vychovávajúcich potenciálnych držiteľov vodičských oprávnení.

  Dnes predsa nie je výnimkou si získať vodičský preukaz bez toho, že by ste navštívili autoškolu. A rovnakým spôsobom sa organizujú aj tieto výcviky inštruktorov, pretože, no, povedzme si úprimne, keby sme sa my mali medzi sebou vyučovať a školiť a dávať si potvrdenia, tak asi ako by to vyzeralo? A presne tak to vyzerá v autoškolách, že jednoducho nie sú tam pedagógovia. Tí pedagógovia vlastne neučia a vzájomne sa školia medzi sebou samotní inštruktori. Trvá to zvyčajne veľmi krátko, možno v rámci nejakej obedňajšej prestávky. A jednoducho v Nemecku a v iných krajinách sa venuje od 900 do 1 200 hodín na preškolenie takéhoto inštruktora. To sú u nás sny, ktoré vieme zabezpečiť len tým, že odštartujeme niečo podobné, čo si myslím, že je štandardom v krajinách Európy, kde sa doprave a bezpečnosti v rámci dopravy a výchovy vodičov venujú oveľa dôslednejšie.

  No neviem si predstaviť, keby sme neodsúhlasili tento zákon práve pod vplyvom listu jednej súkromnej organizácie, ktorá reprezentuje 5-percentný podiel autoškôl na trhu na Slovensku, neviem si predstaviť, že by sme nevypočuli názor autoškôl, tých ďalších 95 %, prihliadnuc na to, že naozaj zapadá to do koncepcie aj dopravnej výchovy ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií, o čom svedčí aj list od pána ministra.

  Bol by som veľmi rád, keby ste tento zákon prijali, ako aj ďalšie zákony, ktoré budú nadväzovať napríklad na skvalitnenie ciest, ktorý predkladám spolu s pánom Vavríkom, prípadne pripravovaný zákon, ktorý pripravujeme s pánom Bajanom v oblasti cestnej dopravy a bezpečnosti na našich cestách. Takisto s pánom Maňkom sme pred chvíľočkou hovorili, že sa chceme venovať zákonu, ktorý bude riešiť problematiku parkovania. Toto všetko je však určitá konštrukcia, ktorá do seba musí zapadať. Je to veľmi dôležité, aby sme začali tam, kde vlastne treba začať, a to od výchovy a kvality výchovy našich vodičov. Neviem si predstaviť, že by sme proste neurobili nič pre to v Národnej rade, aby sa táto kvalita výraznejším spôsobom nepohla vpred. Lebo sami budeme obeťami, nakoniec nikomu to neprajem, ale ani sebe, obeťami tých vodičov, ktorí dnes si vodičské oprávnenia vedia kúpiť a nemajú najazdené potrebné kilometre, nemajú dostatočnú zručnosť. A jednoducho toto je cesta, ako vieme tieto veci dostať do pohybu.

  Ďakujem vám veľmi pekne za podporu a za pozornosť.

 • Chce zaujať stanovisko k rozprave pán spoločný spravodajca?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ja by som sa len stručne vyjadril. V rozprave nezazneli pozmeňujúce návrhy, čiže netreba hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Chcem však reagovať na faktickú poznámku kolegu poslanca, ktorý namietal, že vláda vyjadrila negatívne stanovisko k tomuto návrhu zákona. To je, samozrejme, pravda. Treba si však uvedomiť, že vláda rokovala o pôvodnom návrhu zákona a následne mala k tomu celý rad pripomienok, aj legislatívny odbor Národnej rady, a tieto pripomienky boli akceptované ako ústavnoprávnym výborom, tak aj výborom pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, a preto gestorský výbor na záver odporúča zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú v spoločnej správe. Preto by som sa tiež prihováral za to, že po schválení pripomienok, tak ako sú odporúčané v spoločnej správe, aby sme tento zákon podporili do tretieho čítania na schválenie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu, ako aj prerušujem rokovanie 36. schôdze. Budeme pokračovať 3. októbra, čiže v utorok, o 13.00 hodine.

  Ďakujem.

  Dovidenia 3. októbra 2000.