• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky otváram rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa prezentovali a prezentovaním osvedčili svoju účasť na rokovaní 36. schôdze Národnej rady. Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je schopná uznášať sa.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Keltošová, pán poslanec Sopko a pán poslanec Rakús. Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady pán Jozef Migaš, podpredseda Národnej rady pán Marián Andel a ďalej poslanci Národnej rady pán poslanec Ošváth, pán poslanec Drobný, pani poslankyňa Belohorská, pán poslanec Palko a pán poslanec Prokeš.

  Na 36. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú páni poslanci Mesiarik a Kačic. Náhradníkmi za týchto navrhovateľov budú pán poslanec Antecký a pán poslanec Danko.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 36. schôdze tak, ako vám bol rozdaný do lavíc pred začatím 36. schôdze.

  Skôr ako pristúpime k schvaľovaniu programu, chcem vás informovať, že na základe záveru rokovania poslaneckého grémia sa o návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorú máte ako tlač 643, začne rokovať v utorok 19. septembra a hlasovanie o predloženom návrhu novely ústavy po dohode v poslaneckom grémiu by mal byť stanovený na 3. októbra 2000. Časový priestor od prerokúvania novely ústavy v pléne Národnej rady až po začatie hlasovania by mal byť využitý na spracovanie podaných pozmeňujúcich návrhov a na ďalšie konzultácie s predkladateľmi, ako i na hľadanie konsenzu medzi jednotlivými poslaneckými klubmi.

  Ďalej pre vašu informáciu uvádzam, že schôdza Národnej rady bude v týždni od 25. do 29. septembra prerušená z dôvodu účasti delegácie Národnej rady na jesennom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a bude pokračovať 3. októbra so začiatkom o 13.00 hodine.

  Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí chcú predniesť návrhy na doplnenie, resp. zmeny navrhnutého programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2000 uvedie guvernér Národnej banky pán Masár. Na to, aby guvernér Národnej banky mohol správu uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem preto, aby sme tento súhlas vyslovili spolu s predkladaním...

 • Hlasy z pléna.

 • Pardon, ospravedlňujem sa. Pán guvernér Jusko.

  ... aby sme tento súhlas vyslovili súčasne so schválením programu Národnej rady.

  Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 36. schôdze. Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu. Pýtam sa, či má niekto z pánov poslancov návrhy na doplnenie programu.

  Pán poslanec Mesiarik.

  Prosím, zapnite mikrofón pána poslanca Mesiarika.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Mám dva návrhy do programu dnešnej, alebo súčasnej schôdze. Prvý návrh je správa, alebo názov Komplexná správa o priebehu choroby a liečení prezidenta Slovenskej republiky a návrh komplexného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o ústavných činiteľov a občanov Slovenskej republiky. Zdôvodňujem to tým, že minule bolo prijaté uznesenie číslo 983 3. 7. 2000, kde toto bolo rozhodnuté a uložené ministerstvu zdravotníctva predložiť.

  Druhý návrh, navrhujem prijať uznesenie, alebo navrhujem takýto bod takéhoto znenia: návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na zabezpečenie televíznych prenosov z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Zdôvodňujem to tým, že občania majú právo, majú nárok na informácie, osobitne zo zákonodarného zboru, s prihliadnutím aj na nový zákon, ktorý bude zakrátko platiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Aj ja mám dva body na rozšírenie programu. Budú sa týkať zdravotníctva. Prvý je, aby minister zdravotníctva spolu s kompetentnými ďalšími ministrami, predovšetkým teda s ministerkou privatizácie, predložil ako 68. bod programu tejto schôdze správu o doterajšom priebehu privatizácie zdravotníckych zariadení a jej harmonogram do roku 2002. Aj výbor prijal takýto návrh, takže materiál sa pripravuje a myslím si, že je dosť času na jeho spracovanie.

  Ako druhý bod navrhujem, aby minister zdravotníctva predložil parlamentu informáciu o návrhoch riešení na dofinancovanie zdravotníctva, zlepšenie finančného ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov a ich časový harmonogram. A navrhujem, aby to bolo ako prvý bod tejto schôdze vo štvrtok, čiže aby vo štvrtok o 9.00 hodine predložil minister túto informáciu.

 • Ďakujem.

  Na základe rokovania mandátového výboru, ktoré bolo dnes, žiadam zaradiť do programu 36. schôdze Národnej rady správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru v Bratislave I z 25. augusta 2000, evidovanej pod číslom ČVS: OÚV-992/2000 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem dať návrh na doplnenie bodu programu všeobecná rozprava o účasti zástupcov politických strán v reláciách organizovaných verejnoprávnymi médiami.

  Vážený pán predsedajúci, dovolím si upozorniť na skutočnosť, že v súčasnosti opozíciu vo verejnoprávnych mediách zastupuje ťažko po slovensky hovoriaci - síce prezident nejakého združenia pre verejné otázky - pán Mesežnikov, ale to nie je zástupca opozície, a preto si vyhradíme právo, aby Tamara Valková druhýkrát rozhodovala o tom, kto bude zastupovať opozíciu v reláciách o 5 minút dvanásť. Totiž mali tam byť zástupcovia nášho poslaneckého klubu a neboli, takže nabudúce si vyprosíme od riaditeľa Materáka, aby takéto veci robil.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  je všeobecne známe, že situácia podnikov SAD v súvislosti so vzrastajúcimi vstupmi cien pohonných hmôt nie je dobrá, a preto navrhujem vzhľadom na obyvateľstvo tohto štátu, aby Národná rada prerokovala správu ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií o zabezpečení verejnej hromadnej dopravy prostredníctvom podnikov SAD na IV. štvrťrok 2000.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  je všeobecne známa blokácia informácií zo zasadnutia parlamentu. Nie sú priame prenosy. V deň otvorených dverí táto otázka veľmi silne rezonovala u občanov. Vaše výhovorky, že nie sú financie na televíziu, myslím, sú neopodstatnené. Ale keď už je to tak zlé, navrhujem, aby Slovenský rozhlas zo záznamu, čo nie sú žiadne, opakujem, žiadne finančné enormné náklady, vysielal rokovania tohto parlamentu. Vy máte plné reči o informovaní občanov. Predseda vlády Dzurinda povedal, že občan musí byť informovaný, preto žiadam prenosy cez rozhlas.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  pred budovou parlamentu protestujú alebo štrajkujú za svoje požiadavky predstavitelia Lekárskeho odborového združenia. Odporúčam, aby parlament dnes, počas dnešného rokovania, prijal zástupcov tohto Lekárskeho odborového združenia, aby sme sa mali možnosť všetci oboznámiť s ich požiadavkami, resp. so sťažnosťami v súvislosti so súčasným stavom v zdravotníctve.

  Myslím si, že by sme mali pristúpiť k takejto alternatíve o to viac, že v tejto budove sme už prijali rôznych predstaviteľov iných zoskupení, zahraničných hostí, rôznych športových pretekárov Formule 1. Tak by sme potom našich predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia, ktorí poukazujú na veľmi nepriaznivú situácia v zdravotníctve, skutočne prijať mali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ja iba chcem zduplikovať to, čo povedal pán poslanec Mesiarik, a chcel by som doplniť jeho zmenu programu len o zdôvodnenie, že ide o napĺňanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý táto Národná rada schválila.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Navrhujem v mene troch klubov, aby sa na programe schôdze vo štvrtok ako prvý bod prerokoval návrh, ktorý máme pod číslom 60. Je to zákon o retransmisii a vysielaní. A ďalej navrhujem, aby vzápätí po ňom bol prerokovaný návrh číslo 61, ktorým je návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii. Ide o dodržanie termínu, ktorý máme voči Európskej únii.

  Ďakujem.

 • 60 a 61 ako prvé dva body na štvrtkovú schôdzu v predpoludňajšom rokovaní schôdze.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Cestou do Národnej rady Slovenskej republiky som sa krátko zastavil u lekárov, ktorí sú zhromaždení pred budovou Národnej rady, ktorí mi oznámili, že svoje požiadavky dali písomne Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Ja by som vás veľmi pekne chcel poprosiť, keby všetci poslanci dostali do lavíc kópiu týchto požiadaviek, aby sme sa vedeli meritórne vyjadrovať k veciam, ktoré sa týkajú priamo výkonu zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach, ktoré sú reprezentované týmito lekármi pred Národnou radou Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, viacej návrhov na zmenu alebo doplnenie programu 36. schôdze nie je. Preto postupne, tak ako boli podané, dám o nich pred hlasovaním o celkovom návrhu programu hlasovať.

  Prvú zmenu programu navrhol pán poslanec Mesiarik, ktorý žiada, aby na program 36. schôdze bola zaradená správa o priebehu liečenia pána prezidenta Slovenskej republiky, ako aj o opatreniach ministra zdravotníctva týkajúcich sa zabezpečenia liečenia ústavných činiteľov a ostatných občanov Slovenskej republiky.

  Chcem len pánovi poslancovi pripomenúť, že bod, tak ako ho navrhol, je zaradený ako bod programu schôdze, ktorá bola zvolaná skupinou poslancov, a táto schôdza bola 33. schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je prerušená. Na poslaneckom grémiu bolo dohodnuté, že po skončení tejto 36. schôdze bude zvolaná 33. schôdza, na ktorej bude predmetom rokovania aj táto správa, ktorá bola na základe návrhu skupiny poslancov zaradená na program 33. schôdze. Ale pokiaľ vaša požiadavka smeruje k tomu, aby tento bod programu bol prerokovaný už na tejto 36. schôdzi, tak dám o tom hlasovať.

  Takto ste mysleli a formulovali svoj návrh?

  Prosím, zapnite pána poslanca Mesiarika.

 • Ďakujem.

  Ak je to tak, ako hovoríte pán podpredseda, bolo by to v poriadku, ale ja nie som si istý, či sme schválili tento bod do programu presne tak, ako bol v uznesení citovaný. Ak áno, v takom prípade sťahujem svoj návrh, bude to stačiť na tej schôdzi.

 • Ďakujem, pán poslanec Mesiarik. Chcem ťa ubezpečiť, že skupina poslancov, ktorá zvolávala schôdzu, tak navrhla tento bod programu a tento bod programu je zaradený ako bod na 33. schôdzu.

  Druhý v poradí predložený bod, ktorý navrhol pán poslanec Mesiarik, je požiadavka na vysielanie priamych televíznych prenosov z rokovania schôdzí Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Mesiarika.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 59 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh schválený nebol.

  Pán poslanec Mesiarik.

 • Ďakujem, pán podpredseda, ale ja som nenavrhoval to, čo ste vy povedali, ja som navrhoval takýto bod:

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na zabezpečenie televíznych prenosov z rokovaní Národnej rady. Ak toto bude do programu prijaté, ten návrh uznesenia pripravíme. Ja nehovorím o priamych alebo nepriamych prenosoch, ide o návrh uznesenia Národnej rady.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu pána poslanca Mesiarika.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 56 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme neprijali.

  Druhá v poradí s návrhom na doplnenie programu vystúpila pani poslankyňa Aibeková, ktorá žiadala program doplniť o dva body.

  Prvý. Žiada ministra zdravotníctva, aby spolu s ostatnými ministrami, spolu s ministerkou privatizácie predložili ako 68. bod správu o doterajšom priebehu privatizácie zdravotníckych zariadení a spôsob privatizácie s výhľadom do roku 2002.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Druhý návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Aibeková. Žiada, aby ministerstvo zdravotníctva predložilo Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o dofinancovaní zdravotníckych zariadení, ako aj...

 • Reakcia poslankyne z pléna.

 • Prosím, zapnite pani poslankyňu Aibekovú, pretože ten návrh bol pomerne zložitý.

 • Môj návrh kompletne znie: Informácia o návrhoch riešení na dofinancovanie zdravotníctva a zlepšenie finančného ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov a ich časový harmonogram. Je to v nadväznosti na to, čo spomínal aj pán poslanec Švec, a je to na štvrtok ako prvý bod.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 66 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Krumpolec predložil ďalší návrh, aby do programu 36. schôdze bola zaradená správa mandátového a imunitného výboru o výsledku zistení výboru k žiadosti vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Cabaj, ešte predtým.

 • Pán predsedajúci, chcem len upozorniť, že o tomto nemôžeme hlasovať, pretože mandátový a imunitný výbor podľa zákona o rokovacom poriadku prerokuje všetky náležitosti, správu odovzdá predsedovi Národnej rady a predseda Národnej rady zaradí túto správu na najbližšie rokovanie Národnej rady. Tak je to v rokovacom poriadku. Takže nemáme o čom hlasovať.

 • Predpokladám, že mandátový a imunitný výbor prerokoval a predsedovi Národnej rady predložil správu o výsledku rokovania mandátového a imunitného výboru.

  Pán poslanec Krumpolec, pýtam sa, či sú splnené všetky náležitosti zákona o rokovacom poriadku, tak ako ich namieta pán poslanec Cabaj.

  Pán poslanec Krumpolec.

 • Mandátový výbor dnes správu prerokoval s tým, že bude postúpená vedeniu Národnej rady. Okamžite tajomník výboru sa spojil s JUDr. Knappom s tým, že bolo dohodnuté, aby som návrh na predloženie správy mandátového výboru navrhol zaradiť do programu Národnej rady.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, odkladám hlasovanie o tomto predloženom návrhu. Po prekonzultovaní s legislatívnym odborom, ako aj s Kanceláriou Národnej rady dodatočne pristúpime k hlasovaniu o tomto bode programu, pretože sám nemám vedomosť o tom, či táto správa mandátového a imunitného výboru je predložená na rokovanie Národnej rady.

  Pán poslanec Cuper navrhol, aby Národná rada zaradila do programu 36. schôdze všeobecnú rozpravu o účasti predstaviteľov politických strán v diskusiách organizovaných verejnoprávnymi médiami.

  Pán poslanec Cuper nie je prítomný.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Cupera.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa, ešte raz budeme hlasovať o návrhu.

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Pán poslanec, stala sa nejaká technická chyba v hlasovacom zariadení, preto opakujeme hlasovanie o návrhu pána poslanca Cupera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Ďalší vystúpil pán poslanec Jasovský, ktorý navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala správu o hromadnom zabezpečení autobusovej dopravy podnikom SAD.

  Pán poslanec Jasovský, takto ste formulovali?

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Informáciu. Áno.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 62 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Tóthová vystúpila s doplnením programu, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým žiada, aby z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky Slovenský rozhlas vysielal zo záznamu priebeh rokovaní Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Tóthovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 51 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Kalman vystúpil s ďalším doplnením programu, s požiadavkou, aby štrajkujúcich lekárov alebo hladujúcich lekárov prijali zástupcovia Národnej rady a vyžiadali si od nich stanovisko, na základe ktorého sa rozhodli uskutočniť túto protestnú akciu. Chcem informovať poslancov...

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Pán podpredseda, ja som žiadal, aby sme prijali tu v pléne Národnej rady predstaviteľa alebo zástupcu tých, ktorí sú vonku, aby nás oboznámili so svojimi požiadavkami.

 • Pán poslanec Kalman, chcem vás upozorniť, že takúto prax sme nikdy nevolili, aby plénum Národnej rady prijalo nejakých protestujúcich.

  Páni poslanci, chcem vás informovať, že o 12.00 hodine som prijal zástupcov hladovkárov, prevzal som od nich ich písomné stanovisko a odovzdal som ho podpredsedovi výboru pre sociálne veci a zdravotníctvo a požiadal som ho, aby...

 • Ruch v sále.

 • ... aby s obsahom petície oboznámil členov výboru. Pokiaľ je všeobecná požiadavka, aby všetci poslanci boli informovaní o požiadavkách protestujúcich, dám pokyn Kancelárii Národnej rady, aby rozmnožili túto požiadavku, tento list a aby bol rozdaný všetkým poslancom do lavíc.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať.

  Pán poslanec Kalman, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, vychádzal som minimálne z dvoch dôvodov.

  Po prvé. Problém zdravotníctva sa naťahuje minimálne, resp. má tendenciu stupňovania sa alebo prehlbovania sa krízy za posledné dva roky, to znamená, že tu nejde o náhodnosť, náhodné stretnutie alebo jednorazový štrajk.

  Po druhé. Myslím si, že nepostačí len otázka informovať výbor, pretože otázka zdravotníctva alebo problematika zdravotníctva sa dotýka celej spoločnosti, dotýka sa nás všetkých v mnohých iných dôvodoch nielen ako občanov, ako prijímateľov zdravotníckych služieb, ale aj ako ľudí, ktorí v mnohých prípadoch rozhodujeme o ďalšom vývoji zdravotníctva.

  Žiadam, aby sa o tom hlasovalo.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

  Prosím poslancov, aby vypli svoje mobilné telefóny.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Ďalší v poradí vystúpil pán poslanec Jarjabek, ktorý podporným stanoviskom požiadal, aby sme podporili návrh pána poslanca Mesiarika, ktorý nebol akceptovaný, preto nedám hlasovať o návrhu pána poslanca Jarjabka.

  Ďalší vystúpil pán poslanec Budaj, ktorý žiada, aby body 60 a 61 boli zaradené na rokovanie 36. schôdze ako prvé body na štvrtok tohto týždňa.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Posledný s návrhom na doplnenie programu vystúpil pán poslanec Švec, myslím, že jeho návrhu bolo vyhovené tým, že som dal pokyn, aby Kancelária Národnej rady rozmnožila písomné požiadavky hladujúcich lekárov a rozdala ich všetkým poslancom Národnej rady, preto o tomto bode programu nedám hlasovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, nehlasovali sme ešte o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Krumpolec, ktorý žiada zaradiť žiadosť vyšetrovateľa a správu mandátového a imunitného výboru o návrhu na súhlas na vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady v zmysle § 142.

  Konštatujem, že predseda Národnej rady je povinný, ak takúto správu mandátového a imunitného výboru dostane, zaradiť ju na najbližšiu schôdzu Národnej rady. Preto využívam právo zverené predsedovi Národnej rady podľa zákona o rokovacom poriadku a navrhujem, aby správa mandátového a imunitného výboru bola prerokovaná ako štyridsiaty siedmy bod 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku so schválenými doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že program 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

  Na základe schváleného programu pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

  správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím povereného člena mandátového a imunitného výboru pána poslanca Krumpolca, aby podal Národnej rade Slovenskej republiky správu mandátového a imunitného výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  milí hostia,

  na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky podávam Národnej rade Slovenskej republiky

  1. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a

  2. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  K tomu prvému. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Migaš na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky z 11. júla 2000 podľa článku 102 ods. 1 písm. f) v spojení s článkom 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vymenoval dňa 12. júla 2000 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča za člena vlády Slovenskej republiky a poveril ho riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády, nezaniká, iba sa neuplatňuje. Podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov náhradníka určí tá istá politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidačnej listine s prihliadnutím na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa neuplatňuje. To neplatí, ak má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 40 ods. 5.

  Slovenská demokratická koalícia listom predsedu Mikuláša Dzurindu zo dňa 14. augusta 2000 oznámila, že na neuplatňovaný mandát poslanca Romana Kováča určila náhradníka pána Vladimíra Bajana. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 32. schôdzi 12. septembra 2000 konštatoval, že pán Vladimír Bajan vykonával funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky od 3. novembra 1998 do 6. júla 2000 ako náhradník, ktorý nastúpil na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Šagáta.

  Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 725 z 10. júla 2000 o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana v súvislosti s uplatňovaním mandátu poslanca Tibora Šagáta zostal Vladimír Bajan náhradníkom Slovenskej demokratickej koalície na jej kandidačnej listine v pôvodnom poradí. Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 12. septembra 2000 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov berie na vedomie, že

  1. dňom 12. júla podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa neuplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,

  2. podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nastupuje dňom 12. septembra 2000 podľa určenia Slovenskej demokratickej koalície ako náhradník pán Vladimír Bajan,

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

 • Ďakujem pánovi poslancovi Krumpolcovi za uvedenie správy mandátového a imunitného výboru.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, paní poslankýň, či sa hlási do rozpravy niekto ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána podpredsedu mandátového a imunitného výboru, aby predniesol osobitne návrhy uznesení Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady.

  Chcem upozorniť pánov poslancov, že o návrhoch na uznesenie budeme hlasovať osobitne.

  Prosím pána poslanca Krumpolca, aby uviedol návrh prvého uznesenia.

 • Návrh uznesenia:

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov berie na vedomie - teraz budeme hlasovať - po prvé, že dňom 12. júla 2000 podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa neuplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh mandátového a imunitného výboru, ktorý predniesol pán podpredseda výboru Krumpolec. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ako to uviedol pán podpredseda výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím, predneste návrh ďalšieho uznesenia.

 • Berie na vedomie, že podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nastupuje dňom 12. septembra 2000 podľa určenia Slovenskej demokratickej koalície ako náhradník pán Vladimír Bajan.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi podpredsedovi výboru Krumpolcovi za uvedenie návrhov na uznesenie.

  Teraz pristúpime k

  sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podaním ruky a svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím teraz pánov Vladimíra Bajana a Petra Finďa, aby predstúpili pred rečnícke miesto a zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Zároveň prosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Igora Presperína, aby prečítal text sľubu, a zároveň prosím všetkých prítomných pánov poslancov, aby počas skladania sľubu stáli.

  Panie poslankyne, páni poslanci, moment, pán poslanec Krumpolec ešte namieta jeden procedurálny nedostatok.

  Pán poslanec Krumpolec.

  Prosím, sadnite si, páni poslanci.

 • Vážený pán predsedajúci,

  zatiaľ bola prednesená správa a návrh na uznesenie iba na nastúpenie náhradníka za Romana Kováča. Treba, aby sme sa oboznámili a schválili aj uznesenie na základe vzdania sa mandátu pani poslankyne Ruskovej. To sme zatiaľ ešte neurobili.

 • Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Viera Rusková listom zo dňa 7. augusta 2000 oznámila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa ku dňu 1. septembra 2000 vzdáva funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, ktorého určí politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidačnej listine, s prihliadnutím na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil. To neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov.

  Strana občianskeho porozumenia listom svojho predsedu Pavla Hamžíka zo dňa 11. septembra 2000 oznámila, že na uprázdnený mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Ruskovej nastúpi ako náhradník pán MUDr. Peter Finďo.

  Pán MUDr. Peter Finďo sa narodil 18. októbra 1948 v Bratislave. Pracuje ako riaditeľ Súkromného medicínskeho centra NOVAMED, spol. s r. o., v Banskej Bystrici. Býva v Banskej Bystrici, je ženatý, má tri deti.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 32. schôdzi dňa 12. septembra 2000 zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie a jej súčastí, že určený náhradník na uprázdnený mandát je vedený v prehľade kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušného politického subjektu.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníka, platnosť jeho nastúpenia, voliteľnosť a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky poveril podpredsedu výboru, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podal správu výboru o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 12. septembra 2000 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov berie na vedomie

  1. že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa poslankyňa Viera Rusková listom zo dňa 7. augusta 2000 vzdala funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky; jej mandát zaniká 12. septembra 2000,

  2. že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje podľa určenia Strany občianskeho porozumenia náhradník pán MUDr. Peter Finďo,

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasovanie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát po pani poslankyni Ruskovej, ktoré sme na návrh pána podpredsedu mandátového a imunitného výboru uskutočnili skôr, ako sme odhlasovali vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu pani poslankyne Ruskovej, vyhlasujem za zmätočné. Skôr malo nasledovať hlasovanie o vzatí na vedomie Národnej rady Slovenskej republiky o vzdaní sa mandátu pani poslankyne Ruskovej a až potom hlasovanie o nastúpení náhradníka.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme teraz hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré predniesol pán poslanec Krumpolec.

  Pán poslanec, prosím, aby ste ho ešte raz formulovali, ktoré sa týka vzdania sa mandátu pani poslankyne Ruskovej.

 • Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa poslankyňa Viera Rusková listom zo dňa 7. augusta 2000 vzdala funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jej mandát zaniká 12. septembra 2000.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Krumpolec.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím teraz pána poslanca Krumpolca, aby predniesol návrh mandátového a imunitného výboru na hlasovanie o ďalšom návrhu o nastúpení náhradníka.

 • Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje podľa určenia Strany občianskeho porozumenia náhradník pán Dr. Peter Finďo.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníka Petra Finďa na uprázdnený mandát poslankyne Viery Ruskovej s tým, že pán Finďo a pán Bajan sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 12. septembra 2000.

  Teraz prosím pánov poslancov, aby vstali, a pána podpredsedu Národnej rady Presperína, aby predniesol ústavou predpísaný sľub.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Ďakujem.

  Želám novým pánom poslancom veľa úspechov v práci v Národnej rade Slovenskej republiky a v jej výboroch.

  Ďalším bodom programu je

  voľba poslancov do výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 739.

  Prosím, panie poslankyne a páni poslanci, aby ste venovali náležitú pozornosť tomuto bodu programu.

  Dňom vymenovania pána Tibora Šagáta za člena vlády mu podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku zanikla funkcia člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky, do ktorého bol zvolený na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady. Preto je potrebné, aby podľa § 2 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku sme vykonali voľbu Tibora Šagáta za člena výboru Národnej rady. Poslanci, členovia klubu Slovenskej demokratickej koalície navrhujú, aby pán poslanec Tibor Šagát bol zvolený za člena Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a aby poslanec Vladimír Bajan bol zvolený za člena výboru pre financie, rozpočet a menu. Poslanci, členovia klubu Strany občianskeho porozumenia navrhujú, aby pán poslanec Peter Finďo bol zvolený za člena výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Panie poslankyne, páni poslanci, k obom týmto návrhom poslaneckých klubov otváram rozpravu. Konštatujem, že z pánov poslancov prítomných v rokovacej sále sa nehlási nikto do rozpravy o tomto bode programu, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolávaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V tomto prípade nie je podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku nutné vykonať hlasovanie tajne, preto podávam návrh, aby voľba poslancov do výborov Národnej rady sa vykonala verejne s tým, že o každom návrhu budeme hlasovať osobitne.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a o tomto návrhu budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu dávam hlasovať o návrhu, aby poslanec Tibor Šagát bol zvolený za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme pána poslanca Tibora Šagáta zvolili za člena výboru pre zdravotníctvo.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu, aby poslanec Vladimír Bajan bol zvolený za člena výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme poslanca Vladimíra Bajana zvolili za člena výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Budeme teraz hlasovať o návrhu na zvolenie pána poslanca Petra Finďa za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály a hlasovali stlačením tlačidla, s použitím technického zariadenia. V prípade, ak sa bude opakovať stav uvedený na svetelnej tabuli, prosím overovateľov, aby sme pristúpili k hlasovaniu sčítavaním prítomných poslancov v rokovacej sále, lebo je evidentné, že je prítomných viacej ako počet prítomných poslancov uvedených na svetelnej tabuli.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila pána poslanca Finďa za člena výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme všetky procedurálne návrhy, ktoré predchádzali rokovaniu o jednotlivých návrhoch zákonov, vládnych a poslaneckých, vyčerpali, môžeme teda pristúpiť k prvému bodu prerokúvania návrhov zákonov, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 591. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 707.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona, ktorý budeme prerokúvať v prvom čítaní, uviedol pán minister Harna.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia vlády Slovenskej republiky a v zastúpení ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky dovoľujem si vám predložiť na prvé čítanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

  Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorý vám predkladám, je ustanoviť 80-percentný podiel výnosov spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív a 7-percentný podiel z výnosov cestnej dane ako každoročný stabilný príjem Štátneho fondu cestného hospodárstva. Dôvodom je stabilizovať príjmy fondu, a tým vytvoriť základný predpoklad na realizovanie rozvojových zámerov cestnej infraštruktúry, možnosť na prijatie nových úverov, ako aj istotu na splácanie prijatých úverov. Podobný systém financovania uplatňovali aj ostatné európske štáty pri výstavbe diaľnic. Dane vybrané v oblasti cestnej dopravy by sa mali v primeranom podiele vrátiť späť do cestnej dopravy, najmä na rozvoj cestnej infraštruktúry.

  Vládny návrh zákona vláda Slovenskej republiky schválila uznesením číslo 212 zo dňa 5. apríla 2000 a poverila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, aby ho uviedol v Národnej rade Slovenskej republiky. Prijatím navrhovaných zmien novelou zákona sa upraví prerozdelenie výnosov týchto daní, ktoré sa získavajú z cestnej dopravy. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  s ohľadom na účel predkladaného vládneho návrhu zákona, ktorým je stabilizovať príjmy Štátneho fondu cestného hospodárstva ustanovením 80-percentného podielu z výnosov spotrebnej dane uhľovodíkových palív a mazív a 70-percentného podielu z výnosov z cestnej dane, a tým vytvoriť základný predpoklad na realizovanie rozvojových zámerov cestnej infraštruktúry, t. j. zaistiť plynulý postup výstavby rozostavaných a novozačínaných stavieb vrátane ich plynulého financovania a týmto dosiahnuť i včasné dokončenie v požadovanej kvalite a rozsahu a následné odovzdávanie do užívania motoristickej verejnosti, vás žiadam o podporu na prijatie tohto vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz poprosím pána poslanca Palacku, aby informoval Národnú radu o stanovisku gestorského výboru k predloženému vládnemu návrhu zákona.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov (tlač 591).

  Predseda Národnej rady po posúdení náležitostí podľa rokovacieho poriadku zaradil tento návrh na rokovanie 36. schôdze na prvé čítanie.

  Ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom predkladám stanovisko gestorského výboru, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku, a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že tento návrh je potrebné prerokovať v prvom čítaní, a budem odporúčať, aby sme súhlasili s jeho ďalším postupom do druhého čítania.

  Prosím, vážený pán podpredseda, aby ste otvorili rozpravu o vládnom návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z pánov poslancov hlási do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pán poslanec Jasovský. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Jasovský, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  do ruky sme dostali vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady, ktorý hovorí o Štátnom fonde cestného hospodárstva. O podobných návrhoch a názoroch som tu už vystupoval v Národnej rade, keď som hovoril o potrebe zvyšovania príjmovej časti rozpočtu a najmä teda Štátneho fondu cestného hospodárstva. Moje slová nepadli na úrodnú pôdu a otázka výstavby diaľnic bola medializovaná za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov ako megalománia Mečiarovej vlády, ako zbytočnosť stavaná na Slovensku, ako úplné zbedačovanie slovenského národa a podobne. Až do obdobia, keď pán predseda vlády išiel odovzdať úsek na Považí, na ktorom po nás domaľovali biele čiary. Vtedy sa nechal pán predseda vlády počuť a hovoril o tom, že súčasná vláda zdvojnásobí tempo výstavby diaľnic oproti Mečiarovej vláde. Ja sa pýtam, ak teda náš postup výstavby diaľnic bol považovaný za megalomániu, zdvojnásobenie počtu bude znamenať čo. Len akosi mi nesedia čísla. Ak sme my odovzdali viac ako 100 km diaľnic, súčasná vláda by musela odovzdať viac ako 200 km diaľnic, ale variant B, ktorý je schválený v tejto vláde, nehovorí, alebo hovorí ledva o 10 % z tohto uvažovaného množstva. Takže neviem, či pán predseda vlády chce pozvať dve Schifferové na otvorenie niektorého úseku, alebo v čom teda vidí to zdojnásobenie výstavby - v kilometroch alebo v pozvaných osobách?

  Otázka tohto zákona je dosť zaujímavá a zaujímavá je pre mňa najmä dôvodová správa, kde som si prečítal, že s cieľom naplnenia rozvojových trendov ustanovených v programovom vyhlásení vlády je potrebné stabilizovať príjmy do cestného fondu. Ak sa dnes vláda zaujíma o to, ako bude plniť programové vyhlásenie vlády, keď má za sebou polovičku svojho vládnutia, považujem to za neskorý termín a neskoré spamätanie sa. Je zaujímavé, že vláda dnes hovorí o tom, že nie je predpoklad zabezpečenia kontinuity rozvoja ciest a diaľnic. Znovu už po polovičke svojho vládnutia začať uvažovať, ako zabezpečiť kontinuitu financovania, je podľa môjho názoru neskoro. Tiež je neskoro všímať si názory expertov Európskej únie, ktorí k tomuto problému vyslovili svoj názor a svoju mienku. Páči sa mi tiež v dôvodovej správe, kde je uvedené, že "zvýšením disponibilných finančných prostriedkov na rozvoj diaľnic a ciest sa oživí stavebná činnosť, kde nájde uplatnenie asi päťtisíc zamestnancov". Zrejme si súčasná vláda začína uvedomovať to ožobračenie, ktoré urobila u pracovníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe diaľnic.

  Ja nerozumiem, ale, a to je najdôležitejšie alebo najproblémovejšie, čo ma zarazilo pri návrhu tohto zákona, je termín, odkedy má tento zákon platiť. Od 1. 1. 2002. To znamená, pýtam sa, ak vláda hovorí o nesúlade vo financovaní a zdrojov, ktoré sú potrebné na financovanie výstavby diaľnic v období septembra 2000, prečo dnes navrhuje novelizovať zákon o štátnom fonde, resp. o jeho zdrojoch k termínu 1. 1. 2002. Predstavme si situáciu, žeby tento parlament a táto vláda fungovala normálne, zákon o štátnom rozpočte na rok 2002 môže byť schvaľovaný už napríklad v novembri 2001. To znamená, prečo prijímame potom zákon, ktorý má platiť od 1. 1. 2002? Ja sa pýtam, prečo táto vláda zaväzuje a navrhuje zaväzovať až ďalšiu vládu svojím uznesením a návrhom, ktorý dnes predložila do Národnej rady. Ja si myslím, že je to, prepáčte mi, páni kolegovia poslanci, kolegyne tu v súčasnosti v Národnej rade nemáme, ba vošla práve jedna, prepáčte mi, považujem to za kamufláž najhrubšieho zrna. Ak vláda má záujem a skutočný záujem a seriózny záujem na financovaní výstavby diaľnic, tak tento zákon by mal platiť čím skôr, aby mohol byť použitý už pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2001. Vtedy by som to považoval za normálne a odborne fundované. Takto to považujem, nehnevajte sa, za politickú kamufláž a zbytočné vťahovanie Národnej rady do problémov roka 2002.

  Ja sa domnievam, že v súčasnom období už má táto vláda toľko problémov, že má riešiť problémy tretieho a štvrtého štvrťroku 2000, a nie pripravovať názory a návrhy na rok 2002. Predpokladám, že buď Národná rada by nemala tento zákon v túto chvíľu prerokúvať, alebo v druhom čítaní by potom mali byť predložené pozmeňujúce návrhy tak, aby účinnosť prijatia tohto zákona bola zmenená.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Hofbauer sa hlási s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Jasovského. Uzatváram možnosť ďalších faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

 • Zákon o Štátnom fonde cestného hospodárstva bol prijatý, prerokovaný a schválený v roku 1993 za dosť kyslého tvárenia sa vtedajšieho ministra financií pána Tótha, pretože sa siahalo do štátneho rozpočtu. Ale takýto zákon je nevyhnutný, pretože veľké inžinierske diela musia mať stanovené jasné mantinely na dostatočne dlhý horizont, dva, tri, štyri roky. Investor musí vedieť, čo si môže dovoliť a čo treba pripravovať a do akej miery je to finančne kryté. Mňa preto krajne zarazilo súčasné vystupovanie ministerky financií, ktorá nie raz oznámila, že Štátny fond cestného hospodárstva patrí medzi tie fondy, ktoré ona navrhuje a hodlá zrušiť. Takýto názor svedčí jedine o nekvalifikovanosti a hlúposti toho, kto takéto tvrdenia vyslovuje, pretože Štátny fond cestného hospodárstva pod iným názvom fungoval za prvej Česko-slovenskej republiky, za slovenského štátu, svojím spôsobom aj za povojnovej republiky a vo väčšine štátov vyspelých európskych zemí takýto spôsob financovania veľkých investičných celkov diaľničných ťahov funguje.

  Takže, pán minister, rád by som počul vo vašom vystúpení, čo je vlastne pravdou. Pravdou je tento kamuflovaný návrh zákona na zastretie a zalepenie očí pred blížiacim sa referendom, že ako vláda sa stará o výstavbu diaľnic, pričom na ňu kašle, alebo platí to, čo hlása ministerka financií spolu s podpredsedom Miklošom o tom, že fondy a fondové hospodárstva v rámci komplexu finančného hospodárenia Slovenskej republiky treba zrušiť. Pretože buď platí jedno, buď platí druhé, ale obe platiť jednoducho nemôžu.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, žiadate si zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Pán spoločný spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, ak bude všeobecný súhlas, aby sme ďalšie dva návrhy zákonov, ktoré z poverenia vlády bude predkladať pán minister Harna, prerokovali tak, že ich uvedie, otvorím rozpravu, skončíme rozpravu o týchto bodoch. Pokračovali by sme potom prerokúvaním ďalších návrhov zákonov, ktoré bude predkladať pán minister sociálnych vecí a rodiny. Súhlasíme?

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán poslanec Cuper namieta.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály.

  Prezentovalo sa 23 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o mojom procedurálnom návrhu, ktorým odporúčam, aby Národná rada teraz prerokovala a hlasovala naraz o predložených návrhoch zákonov, ktoré z poverenia vlády predkladá pán minister Harna.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 64 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 38 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 123/1996 Z. z. - pardon...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec Cuper, prosím, aby ste si pozreli § 38 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku a potom môžeme diskutovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  vládny návrh zákona o námornej plavbe,

  ktorý ste dostali ako tlač 663,

  Prosím, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh zákona odôvodnil pán minister Harna.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky a v zastúpení ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky uviedol v prvom čítaní vládny návrh zákona o námornej plavbe.

  V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 bol návrh zákona prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky na jej zasadnutí dňa 31. mája tohto roka. Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 390 návrh zákona schválila a poverila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, aby ho uviedol v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predložený vládny návrh zákona po jeho prijatí Národnou radou Slovenskej republiky nahradí zákon číslo 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona číslo 42/1980 Zb. V tomto čase platná právna úprava zodpovedá dobe svojho vzniku a dnes už nespĺňa podmienky na rozvoj podnikania v námornej doprave, ale nevyhovuje ani zvýšenému dôrazu kladenému na bezpečnosť námornej plavby a ochranu životného prostredia. Tieto skutočnosti by mali negatívny vplyv na integračné úsilie Slovenskej republiky o vstup do európskych štruktúr, ktoré si vyžadujú zosúladiť právny poriadok Slovenskej republiky s právnymi normami Európskej únie.

  Vládny návrh zákona o námornej plavbe má za účel liberalizovať možnosti podnikania v námornej doprave, zvýšiť bezpečnosť námornej plavby a zlepšiť ochranu životného prostredia, ale taktiež zakotviť zmeny v štátoprávnom usporiadaní, ktoré vyvrcholili vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Tieto zmeny si vyžadujú potrebu dobudovať štruktúru štátnej správy a odborného dozoru v námornej plavbe. Sprísňujúce sa medzinárodné štandardy na výcvik a školenie členov lodných posádok námorných lodí nemožno splniť bez toho, aby neboli zapracované aj do nášho právneho systému. Prax uplynulých rokov ukázala, že podľa medzinárodných dohôd je potrebné, aby právny systém obsiahol aj kategóriu námorných rekreačných plavidiel, najmä pokiaľ ide o požiadavky na odbornú spôsobilosť potrebnú na ich vedenie na mori, pretože doterajšia právna úprava túto oblasť námornej plavby riešila len veľmi okrajovo.

  Predložený vládny návrh zákona o námornej plavbe a pripravovaný návrh vykonávacích vyhlášok je v súlade s medzinárodnými dohovormi o námornej plavbe. Ide najmä o oblasť odbornej spôsobilosti členov lodných posádok, bezpečnosť ľudského života na mori, ochrany životného prostredia a ďalšie oblasti, ktoré sú pre slovenskú ekonomiku ako člena Medzinárodnej námornej organizácie záväzné. V rámci zosúlaďovania našich právnych predpisov s právnym poriadkom Európskej únie bol vládny návrh zákona o námornej plavbe porovnaný s nariadeniami, smernicami a rozhodnutiami Komisie Európskeho spoločenstva, ako sú uvedené v tzv. Bielej knihe v kapitole číslo 6 Doprava, v časti IV Námorná doprava a prístup na trh a v časti V Bezpečnosť námornej dopravy a ochrana životného prostredia, a nie je s nimi v rozpore. Do vládneho návrhu zákona o námornej plavbe boli zapracované aj pripomienky sekcie Inštitútu aproximácie práva Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane dopracovania tabuliek zhody. Vládny návrh zákona sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe predchádzajúceho legislatívneho postupu bez rozporov.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu pri prerokúvaní tohto vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády.

  Teraz prosím pána poslanca Bartoša, povereného gestorským výborom, aby informoval Národnú radu o stanovisku gestorského výboru k návrhu vlády, ktorým sa predkladá na prerokovanie návrh zákona o námornej plavbe.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o námornej plavbe (tlač 663) ako spravodajca určený gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený návrh (tlač 663) bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 13. júna 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, že predložený návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní predkladám stanovisko gestorského výboru, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že doterajší zákon o námornej plavbe je v mnohých ustanoveniach obsahovo neaktuálny. Slovenská republika ako zvrchovaný štát potrebuje vlastný zákon o námornej plavbe, ktorý by mal byť súčasne kompatibilný s právnymi normami európskych a transatlantických štruktúr, do ktorých sa usiluje integrovať aj Slovenská republika.

  V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady budem odporúčam prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky vo všeobecnej rozprave prerokovala vládny návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím, vážený pán podpredseda, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o vládnom návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa nikto z poslancov do rozpravy neprihlásil, preto sa pýtam, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pánovi poslancovi Bartošovi.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona číslo 264/1999 Z. z.,

  ktorý ste dostali ako tlač 682.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona uviedol pán minister Harna.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia vlády Slovenskej republiky predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona číslo 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplňovaní niektorých zákonov.

  Zákon číslo 90/1998 Z. z. vychádza zo Smernice rady číslo 89/106/EHS o stavebných výrobkoch a z usmernení a rozhodnutí Stáleho výboru pre stavebníctvo platných v čase jeho prijatia. Odvtedy však došlo k dvom významným zmenám. Prvou zmenou je zrušenie usmernenia Stáleho výboru pre stavebníctvo číslo 7, ktoré v súlade so Smernicou rady číslo 89/106/EHS preferovalo ako základný podklad na preukazovanie zhody stavebných výrobkov existenciu vnútropodnikovej kontroly výrobcu založenej najmä na systéme kvality. Toto usmernenie bolo zrušené a nahradené novým usmernením B Stáleho výboru pre stavebníctvo, ktoré existenciu a činnosť vnútropodnikovej kontroly už nespája so systémom kvality, ale priamo opisuje systém vnútropodnikovej kontroly výrobcu.

  Obsahový rozdiel medzi týmito usmerneniami je v tom, že vnútropodniková kontrola podľa usmernenia číslo 7 sa vzťahovala na celý podnik výrobcu vrátane činnosti vrcholového mananžmentu a na systém vnútropodnikového riadenia. Podľa druhého usmernenia B sa vnútropodniková kontrola týka iba procesu výroby, balenia a expedície stavebných výrobkov. Týmto sa zákon číslo 90 v niektorých ustanoveniach, najmä v § 13 a 14, dostal do rozporu s dokumentom B, a tým aj do nesúladu s prevažujúcou praxou v štátoch Európskej únie. Realizácia systému kvality u výrobcu ostáva pritom naďalej významnou konkurenčnou výhodou na stavebnom trhu.

  Druhou zmenou je, že pri neexistencii predpokladaných európskych harmonizovaných technických noriem stanovených Smernicou rady číslo 89/106 Európska komisia usmerňuje okruh stavebných výrobkov a požiadavky na spôsob preukazovania ich zhody s technickými špecifikáciami formou individuálnych rozhodnutí. Od účinnosti zákona číslo 90/1998 Z. z. ich bolo prijatých už asi päťdesiat. Tieto rozhodnutia komisie podstatne menia zoznam stavebných výrobkov ustanovených v prílohe číslo 1 zákona číslo 90/1998 Z. z. Vzhľadom na to, že tento stav potrvá ešte niekoľko rokov, navrhujeme, aby namiesto dnešnej prílohy číslo 1 zákona bol zoznam stavebných výrobkov vydaný formou vykonávacieho predpisu k zákonu vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V opačnom prípade by sa zákon číslo 90/1998 Z. z. musel skoro po každom rozhodnutí Komisie Európskej únie novelizovať.

  Obsahom navrhovanej zmeny zákona číslo 90/1998 Z. z. je aj reakcia na prijatie zákonov číslo 264/1999 Z. z., a to vo veci používania a umiestňovania slovenskej značky zhody vo veci prípravy a obsahu slovenských technických noriem a zrušenia inštitúcie štátneho skúšobníctva, ďalej zákona číslo 634/1992 Z. z. v znení zákona číslo 310/1999 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona číslo 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

  Tieto skutočnosti boli rozhodujúcim impulzom najprv na prijatie uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 52/1999 k návrhu harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo 4. novembra 1998 a potom do Národného programu pre prijatie acquis communautaire v kapitole 1 Slobodný pohyb tovaru, časť 9 Stavebné výrobky. A premietajú sa aj do pripravovanej správy o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii. Z týchto dokumentov vyplýva aj úloha do konca roka 2000 novelizovať zákon číslo 90/1998 Z. z.

  Predkladaný vládny návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest. Bude mať priaznivý vplyv na príjmovú stránku štátneho rozpočtu, pretože sa zvyšuje výška pokút, ktoré možno uložiť za porušenie povinností ustanovených zákonom.

  Skúsenosti z takmer dvojročného uplatňovania zákona číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch ukazujú, že náš postup pri implementácii smernice rady o stavebných výrobkoch do práva Slovenskej republiky bol správny a možno to dokumentovať napríklad počtom vydaných dokladov preukazovania zhody pre stavebné výrobky, keď z celkového počtu 26 tisíc dokladov preukazovania zhody tvoria viac ako 9 tisíc doklady pre výrobcov zo štátov Európskej únie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o podporu predloženého vládneho návrhu zákona a o to, aby ste odporučili ho po prerokovaní vo výboroch na druhé čítanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu vlády.

  Prosím povereného spravodajcu pána poslanca Hóku, aby informoval Národnú radu o výsledku, resp. o stanovisku gestorského výboru k predloženému návrhu vlády na prijatie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stavebných výrobkoch.

  Zároveň prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály. Budeme hlasovať o prerokovaných návrhoch, ktoré v mene vlády predkladal pán minister Harna.

  Pán poslanec Hóka, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona číslo 264/1999 Z. z., dostali ste to ako tlač 682, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený návrh (tlač 682) bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. júna 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či predložený návrh spĺňa náležitosti podľa § 71 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní predkladám stanovisko gestorského výboru, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je dosiahnutie vyššieho stupňa pripravenosti Slovenska na členstvo v Európskej únii v oblasti výroby a uvádzania stavebných výrobkov na trh. Zákonom číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch bola implementovaná do slovenského práva Smernica rady číslo 89/106 EHS o zbližovaní zákonov a ďalších právnych predpisov a rozhodnutí členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov v znení Smernice rady 93/68 EHS o označovaní výrobkov jednotnou značkou zhody SIE a na ňu nadväzujúce rozhodnutie komisie číslo 94/23 EHS a číslo 94/611 EHS, ktorým sa zabezpečuje článok 20 Smernice 89/106 EHS a oznámenie komisie číslo 94c 62/101 k interpretačným dokumentom. Tým sa dosiahlo zásadné zjednotenie právnych poriadkov členských štátov Európskej únie a Slovenskej republiky a utvorenie rovnakých právnych podmienok uvádzania stavebných výrobkov na trh pre slovenských i zahraničných výrobcov stavebných výrobkov.

  Obsah navrhnutej zmeny zákona číslo 90/1998 Z. z. už tu bol prezentovaný predkladateľom pánom ministrom Harnom, preto to nechcem ešte raz rozoberať.

  V súlade s § 73 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budem odporúčať prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave prerokovala vládny návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím, vážený pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o vládnom návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec, za stanovisko, ktoré ste zaujali ako poverený gestorským výborom.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa do rozpravy niekto hlási ústne, keďže písomné prihlášky nemám. Konštatujem, že nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Tak ako som navrhol, pani poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch, ktoré z poverenia vlády predniesol a uviedol pán minister Harna.

  Prosím pána poslanca Hóku, aby ako prvé v poradí uvádzal hlasovanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona číslo 264/1999 Z. z.

  Ešte predtým prosím pánov poslancov, aby sa prezentovali. Zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, o vašu prítomnosť v rokovacej sále.

  Prosím pána poslanca Hóku, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala k predloženému vládnemu návrhu zákona toto uznesenie:

  V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Prosím nových pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Pána poslanca Bajana, nie pána poslanca Finďa, ten je tu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v prípade, ak ani v opakovanom hlasovaní nebude dostatočný počet poslancov v rokovacej sále, vyhlásim prestávku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prosím aj opozičných pánov poslancov.

  Poslancov, ktorí zložili sľub pred pár minútami, prosím, aby boli vzorom pre ostatných.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím pána poslanca Hóku, aby uviedol návrh uznesenia.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Zároveň v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. júla 2000 pod číslom 724 navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona číslo 264/1999, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Po druhé, navrhujem určiť k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 14. októbra 2000 a v gestorskom výbore do 16. októbra 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca. Hlasujeme o pridelení návrhu zákona výborom, o určení gestorského výboru, ako aj o určení lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Hókovi.

  Teraz poprosím pána poslanca Bartoša, ktorý bol spravodajcom k vládnemu návrhu zákona o námornej plavbe, aby Národnej rade predložil návrh uznesení k tomuto prerokúvanému vládnemu návrhu zákona.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala k predloženému vládnemu návrhu zákona o námornej plavbe (tlač 663) toto uznesenie:

  V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna 2000 o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky

  a) prideliť vládny návrh zákona o námornej plavbe (tlač 663) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie,

  b) určiť

  1. k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie,

  2. lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 14. októbra 2000 a v gestorskom výbore do 16. októbra 2000.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým pán poslanec navrhuje, aby Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Bartošovi.

  Prosím teraz pána poslanca Palacku, aby z poverenia gestorského výboru predniesol Národnej rade návrh na uznesenia k prerokúvanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Palacka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Odporúčam, aby Národná rada prijala uznesenie, že v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie, že Národná rada návrh prerokuje v druhom čítaní.

  Prosím ďalšie uznesenie.

 • Ďalej navrhujem prijať uznesenie, ktorým

  a) pridelíme vládny návrh zákona o Štátnom fonde cestného hospodárstva na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a výboru pre verejnú správu,

  b) určíme ako gestorský výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 14. októbra a v gestorskom výbore do 16. októbra 2000.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým pán poslanec Palacka, poverený gestorským výborom, odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi ministrovi Harnovi za predloženie návrhov zákonov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste neodchádzali. Mám jeden procedurálny návrh. Pod bodmi 8 až 11 sú návrhy zákonov, ktorých predkladateľom za vládu Slovenskej republiky je pán minister kultúry Milan Kňažko, a pod bodmi 12 až 17 sú návrhy zákonov, ktoré z poverenia vlády má predložiť minister vnútra pán Pittner. Odporúčam, aby sme návrhy zákonov pod bodmi 8 až 11 prerokovali tak, že vystúpi navrhovateľ, spravodajca, otvoríme rozpravu, po skončení rozpravy o týchto návrhoch by sme prerušili rokovanie o týchto návrhoch zákonov a po tomto bloku, ktorý uvedie pán minister kultúry, by sme pristúpili k hlasovaniu o týchto jednotlivých bodoch. Potom by sme pristúpili k prerokúvaniu bodov programu, ktorých navrhovateľom je pán minister vnútra a ktoré sú uvedené pod bodmi 12 až 17, tým istým spôsobom, ako som navrhol pri prerokúvaní bodov, ktorých predkladateľom bude pán minister Kňažko, a hlasovali by sme tak, ako som uviedol na začiatku.

  Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom?

  Teraz však prerokujeme ešte návrh zákona, ktorého predkladateľom je pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Chcem upozorniť pánov poslancov, že po prerokovaní tohto návrhu zákona o tomto prerokovanom bode budeme hlasovať a až potom pristúpime k tej technike prerokúvania jednotlivých bodov programu, ako som uviedol.

  Prosím, pán minister, aby ste z poverenia vlády uvedený návrh zákona uviedli.

 • Ďakujem, vážený pán predsedajúci.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 28. júna tohto roku svojím uznesením číslo 490 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň ma poverila, aby som tento návrh zákona predložil Národnej rade Slovenskej republiky.

  Treba povedať, že návrh tohto zákona vychádza z koncepcie reformy sociálneho poistenia a vlastne je jeden z prvých zákonov, ktorý už je predkladaný do Národnej rady Slovenskej republiky v nadväznosti na koncepciu reformy sociálneho poistenia práve v tom zmysle, aby doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré by sa malo stať nosnou stránkou tretieho piliera sociálneho poistenia, dôchodkového zabezpečenia, aby sa tento zákon už upravoval do tej základnej strategickej línie, aká je navrhnutá v reforme sociálneho poistenia. Je teda účelom tohto vládneho návrhu zákona vytvoriť také zákonné podmienky na najširšiu účasť ekonomicky aktívnych občanov na doplnkovom dôchodkovom poistení vrátane zamestnancov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných v súlade s úlohou, ktorá vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

  Reaguje sa tak jednak na poznatky orgánov štátneho dozoru z doterajšieho uplatňovania zákona v praxi, ale aj predovšetkým z pohľadu budúceho postavenia doplnkového dôchodkového zabezpečenia ako tretieho piliera sociálneho poistenia. Preto teda upresňujeme niektoré ustanovenia tohto zákona, pričom navrhujeme rozšíriť osobný rozsah zákona, novú definíciu poistenca doplnkového dôchodkového poistenia, úpravu výsluhového dôchodku pre poistencov, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany práce zaradené do kategórie 3 alebo 4 ako povinnej dávky tohto poistenia, spresnenie finančných plánov, úloh depozitára doplnkového dôchodkového poistenia, použitie peňažných prostriedkov ako investícií a spresnenie úloh orgánov štátneho dozoru. Samozrejme, že rozšírenie osobného rozsahu zákona o nové subjekty, ktoré sa môžu doplnkovo dôchodkovo poistiť, a vzťah plateného poistného na daňové úľavy si vyžaduje aj upraviť niektoré záležitosti v zákone číslo 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v článku II.

  Chcel by som teda vlastne konštatovať, že napríklad každoročné predkladanie predlžovania kategórií jednotlivých pracovníkov v dôchodkovom zabezpečení práve riešením aj touto novelou zákona by sa malo definitívne vyriešiť preto, aby sa vytvorili aj zákonné podmienky, ktoré umožnia predovšetkým v kolektívnom vyjednávaní zamestnancov si zabezpečiť tie práva, ktoré v minulosti boli riešené iným spôsobom v zákone, ktorý ešte za federácie bol zrušený.

  Ďakujem, pán predsedajúci, za možnosť úvodného slova.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Zároveň prosím spoločného spravodajcu podpredsedu výboru pre sociálne veci a bývanie pána poslanca Mesiarika, ktorého určil gestorský výbor za spoločného spravodajcu, aby predložil správu o prerokovaní tohto bodu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady k uvedenému vládnemu návrhu ma oprávnil Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie na svojej 45. schôdzi. V súlade s § 73 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní navrhovaného zákona túto správu.

  Ako spravodajca konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona číslo 350/1996 Z. z., ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Táto novela, ako predkladateľ zdôraznil, umožní rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu dohodnúť doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré súčasný platný zákon zatiaľ vylučuje. Predpokladá sa prírastok počtu poistencov v štyroch doplnkových dôchodkových poisťovniach v priebehu dvoch rokov na 225 tisíc, čo bude predstavovať 11,1 % poistencov z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

  Návrh zákona prerokovala Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky 28. apríla 2000 a odporučila ho predložiť na ďalšie legislatívne konanie.

  Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam tento návrh podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady prideliť Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory prerokovali uvedený návrh do 14. októbra tohto roka a gestorský výbor do 16. októbra 2000.

  Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, budeme hlasovať, ak nás bude dosť. Prosím, aby ste pomaličky uvádzali hlasovanie.

 • Vážené poslankyne, poslanci,

  vážená Národná rada,

  navrhujem hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme. Hlasujeme o tom, aby daný návrh zákona bol postúpený do druhého čítania.

  Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti. Budeme sa ešte raz prezentovať, ale ak nás nebude dosť, vyhlásim 30-minútovú prestávku. Ak ani po prestávke nebude nás dosť, tak dnes rokovanie prerušíme a budeme pokračovať zajtra.

  Hlasujeme o tom, že daný návrh zákona bude postúpený do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, uveďte ďalší návrh.

 • Prosím, aby ste dali hlasovať, pán predsedajúci, o pridelení uvedeného návrhu výborom, ako som v správe uviedol.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu potrebnú na prerokovanie návrhu zákona.

  Budeme pokračovať štyrmi zákonmi, ktoré predkladá pán minister kultúry, kde sme sa dohodli, že hlasovanie uskutočníme až po prerokovaní všetkých týchto štyroch návrhov.

  Najprv budeme rokovať o

  vládnom návrhu zákona o Slovenskej televízii (tlač 698).

  Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 737.

  Pán minister, nech sa páči, uveďte návrh zákona.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  mediálny sektor, najmä však oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, zaznamenáva mimoriadny rozmach. Má nezastupiteľnú úlohu v otvorenej občianskej spoločnosti a predstavuje jednu z reálnych poistiek zachovania jej demokratického charakteru. Prostredníctvom mediálneho sektora sa v praxi realizuje Listina základných ľudských práv a slobôd a Ústava Slovenskej republiky, ktoré garantujú občanom právo na informácie a právo na slobodné a nezávislé vyjadrovanie názorov. Tieto základné ľudské práva a slobody je možné obmedziť len zákonom, a aj to výlučne v prípadoch, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochrany verejného zdravia a mravnosti. Na týchto základných princípoch je založená právna úprava hlavne návrhov zákonov o Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii, ktoré predkladám v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 na prerokovanie a schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Návrhy oboch zákonov sú prakticky identické, obsahujú len niektoré odlišnosti vyplývajúce z rozdielneho charakteru činnosti, ktoré sú však z hľadiska navrhovaného riešenia zásadných oblastí nepodstatné. S týmto vedomím mi preto, prosím, umožnite uviesť oba návrhy zákonov spoločne.

  Úvodom je potrebné zdôrazniť, že súčasná platná právna úprava verejnoprávnych médií nespĺňa požadované kritériá tak z hľadiska približovania právneho poriadku Slovenskej republiky k právu Európskej únie, ako aj svojím prepojením na komplexnú úpravu vysielania v návrhu zákona o vysielaní a retransmisii. Predovšetkým nejednoznačný výklad niektorých ustanovení a ich nesprávna praktická aplikácia, ale aj vzájomné spochybňovanie kompetencií voleného orgánu a výkonného orgánu sú príčinou neutíchajúcich nedorozumení, ktoré dostali verejnoprávne médiá do výrazných problémov, najmä ekonomických, a sú oprávneným dôvodom nespokojnosti verejnosti. V tomto smere sa navrhnuté právne úpravy vyznačujú konkrétnosťou príslušných ustanovení, ktoré jednoznačne definujú predmet úpravy.

  Podrobne sa vymedzuje poslanie a úlohy poskytovať vo verejnom záujme nestrannú a vyváženú programovú službu založenú na základných demokratických princípoch a redakčnej nezávislosti, čím sa vlastne zásadným spôsobom určujú pravidlá vysielania, do obsahu ktorých štát, resp. politické subjekty nemôžu zasahovať alebo ich ovplyvňovať.

  Verejnoprávnym médiám sa ukladá predovšetkým povinnosť vyrábať a zostavovať program z takých typov a žánrov, ktoré rešpektujú záujmy, orientáciu a vkus všetkých vrstiev verejnosti vrátane národnostných menšín.

  Jednoznačne sa tiež vymedzuje postavenie, zloženie a pôsobnosť rady. Tým sa jej vytvára významný kompetenčný priestor, oprávnenia, ale aj zodpovednosť podporovať a zabezpečovať realizáciu záujmov verejnosti a dohliadať na hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Navrhovaná úprava priamo ukladá rade neodkladne konať až po odvolanie generálneho riaditeľa, čo v platnej právnej úprave chýbalo a rada bola často predmetom kritiky za svoju akoby nečinnosť. Takéto rozšírenie úloh rady nemá v žiadnom prípade zasahovať do kompetencií štatutárneho orgánu, naopak, má vytvoriť pozitívny tlak na súčinnosť s príslušným generálnym riaditeľom pri zabezpečovaní zákonom stanovených úloh.

  V záujme zabezpečenia politickej nezávislosti a predchádzaniu možného konfliktu záujmov člena rady sa navrhuje, aby návrhy kandidátov predkladali Národnej rade Slovenskej republiky profesijné inštitúcie a občianske združenia z radov odborníkov.

  Významným a rozhodujúcim predpokladom napĺňania navrhovanej právnej úpravy je však organizačno-riadiaca činnosť výkonného štatutárneho orgánu. Jeho nezmenené kompetencie a vážna ekonomická situácia si od neho priamo vyžadujú povinnosť prijímať účinné opatrenia na plnenie zákonom vymedzených úloh, predovšetkým vytvorením efektívneho modelu riadenia, organizačnej a personálnej štruktúry, ako aj úzku a konštruktívnu súčinnosť s radou.

  Návrhy zákonov sú svojou koncepciou a terminológiou porovnateľné s návrhom zákona o vysielaní a retransmisii. Sú v nich v plnom rozsahu zapracované príslušné smernice a odporúčania Európskej únie a utvárajú pre verejnoprávne médiá základný predpoklad ich funkčnosti. Spĺňajú aj kritériá a črty verejnoprávnych inštitúcií. Pre svoj celospoločenský význam sú zriaďované osobitným predpisom na plnenie zákonom vymedzených úloh garantovaných štátom aj medzinárodne. Štát ich aj čiastočne financuje z verejných prostriedkov, pričom kontrola účelného využívania zverených finančných prostriedkov podlieha nezávislému orgánu.

  Predložené návrhy zákonov nebudú mať zvýšený dosah na štátny rozpočet.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi za odôvodnenie návrhu.

  Zároveň dávam slovo spoločnému spravodajcovi, pánovi podpredsedovi výboru, poslancovi Budajovi a žiadam ho, aby oboznámil Národnú radu s prerokovaním a správou gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  vládny návrh zákona o Slovenskej televízii, ku ktorému som spravodajcom, pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor bol určený výbor pre kultúru a médiá, ktorý ma poveril vystúpiť na dnešnej schôdzi.

  V súlade s § 73 podávam správu v prvom čítaní o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách, to značí, že návrh zákona obsahuje paragrafované znenie a dôvodovú správu. Konštatujem tiež, že zo znenia navrhuje zrejme, čo sa nemá dosiahnuť, že všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje potrebné informácie o súlade v návrhoch zákona s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ako i dôvody potreby novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného vplyvu na štátny rozpočet a hodnotenie súčasného stavu, ktorý sa má novelou zmeniť. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje tiež doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá spĺňa predpísané náležitosti.

  Návrh zákona o Slovenskej televízii by sa mal stať tým zásadným krokom, ktorý sme ako koalícia sľubovali v čase, keď sa prijímal vtedy aj pod istým časovým tlakom novelizovaný zákon o Slovenskej televízii, ktorý umožnil urobiť zmeny v radách a neskôr v manažmente Slovenskej televízie. Slovenská televízia bola v situácii, keď jej vedenie ovládal manažment, ktorý bol stúpencom jednej strany a ktorý z nej robil stranícky orgán. Táto mimoriadna situácia, samozrejme, už dávno pominula, a napriek akýmkoľvek problémom, ktoré Slovenská televízia má i v dnešných mesiacoch, možno konštatovať, že túto krízovú situáciu, keď sa Slovenská televízia podobala a v niektorých okolnostiach bola horšia než televízia za čias totality, sa nám podarilo prekonať. Návrh zákona o Slovenskej televízii mal prísť skôr. Je však dobré, že prichádza a že bude šanca pracovať v parlamente s vládnym návrhom na čo najlepšom a najmodernejšom poňatí zákona o Slovenskej televízii.

  Dovoľte mi, aby som s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporučil, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideliť vládny návrh zákona o Slovenskej televízii v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre kultúru a médiá a na základe jeho vlastného uznesenia číslo 152 aj Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnosti.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh zákona v lehote do 14. októbra a gestorský výbor do 16. októbra 2000.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Žiadam vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcu.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Konštatujem, že zatiaľ sa nikto neprihlásil do rozpravy. Pýtam sa, či má záujem niekto sa prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Vzhľadom na to, že pán minister uviedol aj druhý návrh zákona, a to

  vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase (tlač 699),

  dávam slovo spoločnému spravodajcovi pánovi Františkovi Mikloškovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, aby uviedol správu a oboznámil nás s výsledkom prerokovania.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  vážené poslankyne, poslanci,

  vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase predseda Národnej rady Slovenskej republiky navrhol Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 738 z 20. júla 2000 prideliť na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor predseda Národnej rady navrhol Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady k uvedenému vládnemu návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá svojím uznesením číslo 179 z 5. septembra 2000.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o prerokovaní vládneho návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenia a dôvodovú správu. Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmé, čo sa ním má dosiahnuť.

  Ďalej všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, dôvody potreby novej právnej úpravy, hospodársko-finančný dosah na štátny rozpočet a hodnotenie súčasného stavu. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení a návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá spĺňa predpísané náležitosti.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 738 z 20. júla 2000 prideliť vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby ho Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval v lehote do 14. októbra a gestorský výbor do 16. októbra 2000.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, hlasovať budeme až na konci.

  Budeme pokračovať

  vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (tlač 729).

  Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 762.

  Vládny návrh zákona z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodní pán minister kultúry.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení hlási k harmonickej spolupráci s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, k úsiliu o kvalitatívne novú právnu úpravu vzťahov s nimi. Tento proces má nadväzovať na vývoj právnej kultúry na našom území a zároveň má zodpovedať medzinárodným normám v ostatných vyspelých demokratických štátoch. V tejto súvislosti som predložil vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Navrhovaná právna úprava deklaruje rovnoprávnosť všetkých registrovaných cirkví pred zákonom a umožní uzatváranie zmlúv o vzájomnej spolupráci medzi štátom a cirkvami.

  Prípravu tohto zákona zabezpečovala pracovná skupina zložená z odborných pracovníkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zástupcov registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike žiada, aby návrh novely zákona číslo 308/1991 Zb. bol prijatý ešte pred uzavretím Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 2000 návrh predmetného zákona schválila. Schválenie predloženého návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky bude súčasťou realizácie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti vzťahu štátu a cirkví a zároveň aj riešením problematiky týkajúcej sa uzatvorenia Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého určil gestorský výbor, pánu poslancovi Františkovi Mikloškovi.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  vládny návrh zákona, ktorý prerokúvame, t. j. číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, predseda Národnej rady určil týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu, výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnosti. Za gestorský výbor predseda Národnej rady navrhol Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Vystúpiť na dnešnej schôdzi k uvedenému zákonu ma splnomocnil výbor pre kultúru a médiá svojím uznesením 182 z 5. septembra 2000.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa všetky formálnoprávne stránky i náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam, aby tento vládny návrh zákona bol v druhom čítaní určený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu, výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnosti. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady výbor pre kultúru a médiá. Ďalej navrhujem, aby predmetný návrh prerokovali výbory do 14. októbra 2000 a gestorský výbor do 16. októbra 2000.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov aj paní poslankýň, či chcú vystúpiť v rozprave k tomuto bodu programu. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Budeme pokračovať ďalším

  vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718).

  Vládny návrh zákona ste dostali na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady pod číslom 757.

  Vládny návrh zákona uvedie minister kultúry.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 477 z 9. júna 1999 uložila všetkým ministrom, ktorí spravujú štátne fondy, zosúladiť platnú legislatívu v činnosti štátnych fondov so zákonom číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. V súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia.

  Cieľom navrhovaného zákona je aktualizovať na súčasné ekonomické a spoločenské podmienky tvorbu zdrojov štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. Navrhovaná právna úprava predpokladá nahradiť dosiaľ nereálny a v praktickej činnosti štátneho fondu kultúry Pro Slovakia nerealizovateľný zdroj financovania kultúrnych aktivít, ktorý rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám určuje súčasný platný zákon. Novonavrhované zdroje príjmov týkajúce sa oblasti odvodov a penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu Pro Slovakia, ktoré dosiaľ boli príjmom štátneho rozpočtu, sa navrhujú do oblasti príjmov fondu kultúry Pro Slovakia. Chcem poznamenať, že i keď nepôjde o pravidelné zdroje a ich vyššie objemy, vytvoria sa reálnejšie predpoklady príjmov fondu Pro Slovakia.

  Účelom tohto zdroja fondu Pro Slovakia je získavať finančné prostriedky nielen pre oblasť hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ale i na kultúrne aktivity v celospoločenskom a regionálnom význame. Navrhovaná úprava zohľadňuje aj tú skutočnosť, že prostriedky fondu Pro Slovakia sa budú používať okrem iných výdavkov uvedených v ustanovení § 4 ods. 2 zákona o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia aj na úhradu výdavkov spojených so správou fondu. Predkladaná novela zákona okrem navrhovaných zmien predpokladá aj získavanie finančných prostriedkov na podporu kultúrnych aktivít z lotérií a iných podobných hier. Takto získané zdroje sa budú využívať predovšetkým v oblasti ochrany a starostlivosti o pamiatky.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v súvislosti s navrhovaným zákonom mi dovoľte poznamenať, že štátny fond kultúry Pro Slovakia je jediným z 12 štátnych fondov, ktorý svoje aktivity verejne publikuje v médiách, či už formou tlačových besied, publikovaním v tlači, vysielaním v rozhlase a televízii a osobitne na internete, čo umožňuje náležitú a transparentnú kontrolu rozdelených finančných prostriedkov podľa žiadateľov a podľa účelovosti.

  Vzhľadom na uvedené a na právnu nevyhnutnosť zosúladenia zákona o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia so zákonom o rozpočtových pravidlách navrhujem predkladaný návrh zákona schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá pánovi poslancovi Jozefovi Kužmovi.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) predseda Národnej rady pridelil rozhodnutím číslo 757 z 23. augusta 2000 týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor bol určený výbor pre kultúru a médiá. Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému vládnemu návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá svojím uznesením číslo 181 z 5. septembra 2000 v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmé, čo sa ním má dosiahnuť. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenia v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, dôvodmi potrebnej novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného vplyvu na štátny rozpočet, zhodnotenie súčasného stavu. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady číslo 757 z 23. augusta 2000 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, ako tlač 718, v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady výbor pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali v lehote najneskôr do 14. 10. 2000 a gestorský výbor do 16. 10. 2000.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tak ako sme sa dohodli, teraz budeme hlasovať o prerokovaných štyroch zákonoch.

  Prosím spoločného spravodajcu pána Kužmu, aby uviedol hlasovanie o tomto návrhu vládneho zákona.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh v druhom čítaní. Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali o tom hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pridelila predložený návrh týmto výborom na prerokovanie.

 • Pán spoločný spravodajca, najprv budeme hlasovať len o tom, že to prerokujeme v druhom čítaní.

  Takže prosím, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o štyroch zákonoch, t. j. osemkrát.

 • Reakcia z pléna.

 • No počítať ešte viem.

  Najprv budeme hlasovať o tom, že tento návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Ešte raz vyzývam všetky panie poslankyne, pánov poslancov, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti, aby sme mohli hlasovať o štyroch prerokovaných vládnych návrhoch zákonov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme znovu hlasovať. Upozorňujem vás, ak nebude dosť poslancov pri tomto hlasovaní, vyhlásim 30-minútovú prestávku. Po prestávke, ak znovu nebude dosť poslancov, tak preruším schôdzu a budeme pokračovať zajtra.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Vyhlasujem prestávku do 16.30 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Budeme pokračovať po prestávke hlasovaním o tých štyroch návrhoch, ktoré sme prerokovali a zatiaľ sme o nich nehlasovali. Žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti. Ak ani teraz po prestávke nebude dosť poslancov, budem nútený najprv sa opýtať, či je všeobecný súhlas, aby sme hlasovali až zajtra ako o prvom, teda ako prvý bod, alebo ak nebude takýto všeobecný súhlas, preruším schôdzu do zajtra rána.

  Vážený pán spravodajca, prosím vás, aby ste uviedli prvé hlasovanie.

 • Ešte raz vás prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa vás všetkých, keďže nás nie dosť, či je všeobecný súhlas, aby sme hlasovanie uskutočnili až zajtra ráno ako o prvom bode. Nie. Dobre.

  Ešte raz naposledy skúsim, ináč budeme rokovať až zajtra, preruším do zajtra.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Zvolávam poradu poslaneckých klubov. Bolo by dobré, keby poslanci, aj opozícia, alebo minimálne zástupcovia poslaneckých klubov opozície prišli sa poradiť do zasadačky na chvíľočku. Hneď teraz, o 16.35 hodine je porada poslaneckých klubov.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skúsme sa najprv prezentovať, aby som mohol zistiť počet. Nech sa páči, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Tak na tretíkrát skúsme, nech sa páči, pán spoločný spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať v súlade s § 73 ods. 3 písm. c), aby Národná rada Slovenskej republiky predložený návrh prerokovala v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďalej vás prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o pridelení návrhu týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre kultúru a médiá. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor bol určený výbor pre kultúru a médiá s tým, že určené výbory to majú prerokovať do 14. 10. a gestorský výbor do 16.10.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a takisto aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Teraz prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Mikloška, aby uviedol najprv hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov.

 • Reakcia z pléna.

 • Pardon, pán poslanec, vy máte o Slovenskom rozhlase a o postavení cirkví a náboženských spoločností.

  Nech sa páči, najprv, pán poslanec, uveďte hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (tlač 729).

  Najprv budeme hlasovať o odporúčaní, aby sme návrh prerokovali v druhom čítaní.

  Nech sa páči, uveďte vaše odporúčanie.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, aby bol návrh zákona posunutý do druhého čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, ako druhé hlasovanie odporúčam, aby tento návrh zákona bol v druhom čítaní prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady, Výbore Národnej rady pre verejnú správu, Výbore Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbore Národnej rady pre ľudské práva a národnosti. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s návrhom predsedu Národnej rady výbor pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predmetný návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 14. októbra a gestorský výbor do 16. októbra 2000.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie.

  Pán poslanec, budeme teraz hlasovať o prvom návrhu, kde ste boli spravodajcom, t. j. vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase (tlač 699).

  Nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, odporúčam, aby tento vládny návrh zákona bol posunutý do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o posunutí tohto vládneho návrhu zákona.

 • Bol tu návrh, aby slovo spravodajca bol zamenený slovom posunovač.

 • Smiech v sále.

 • Dúfam, že nežiadate, aby som dal o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh bol odsúhlasený, to znamená, vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase prerokujeme v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady, vo Výbore Národnej rady pre kultúru a médiá. A tu podotýkam, že v prvom čítaní, keď som uvádzal zákon, som nespomenul Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnosti, ktorý bol určený podľa uznesenia číslo 152. Čiže len pripomínam, že okrem týchto dvoch výborov tam má to byť prerokované ešte v tomto výbore...

 • Áno, teraz budeme hlasovať, je to v poriadku.

 • ... a aby gestorský výbor bol výbor pre kultúru a médiá s tým, že vo výboroch do 14. októbra 2000 a v gestorskom výbore do 16. októbra 2000.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu.

  Teraz pristúpime k poslednému vládnemu návrhu, o ktorom budeme teraz hlasovať. To je vládny návrh zákona o Slovenskej televízii (tlač 698). Spoločným spravodajcom je pán poslanec Budaj.

  Nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, uveďte druhé hlasovanie.

 • Ďakujem.

  Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o pridelení do výborov. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby Národná rada odsúhlasila, že bude pridelený výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. V súlade s uznesením číslo 152 výboru pre ľudské práva a národnosti navrhujem, aby bol k tomuto vyratúvaniu priradený aj tento výbor, teda Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnosti.

 • Pán poslanec Bajan má procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Ja som len prekvapený, že taký zásadný zákon o televízii nejde do výboru pre financie.

 • To bol dobrý procedurálny návrh.

  Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Teraz, tak ako sme sa dohodli, budeme pokračovať v prerokúvaní sérií šiestich zákonov, bodov 12, 13, 14, 15, 16 a 17, kde, tak ako sme sa dohodli, hlasovanie bude až po prerokovaní týchto šiestich naraz.

  Odovzdávam vedenie schôdze pánovi podpredsedovi Presperínovi.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  nasledujúcim bodom programu je

  návrh na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 732. Návrh uznesenia Národnej rady, ktorý pripravil výbor pre obranu a bezpečnosť, vám bol tiež rozdaný.

  Z poverenia vlády návrh odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predkladaný návrh na vyslanie príslušníkov vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000 ďalej rozvíja kontakty Slovenskej republiky v rámci programov vrcholných medzinárodných organizácií, predovšetkým NATO a OSN. V predchádzajúcich rokoch Úrad civilnej ochrany ministerstva vnútra nadviazal kontakty v rámci činnosti výboru pre civilné núdzové plánovanie pri NATO a v rámci pracovného plánu Severoatlantickej rady pre spoluprácu sa podieľa i na rozvíjaní projektu Partnerstvo za mier.

  Predkladaný návrh na základe poznatkov z realizácie aktivít civilnej ochrany ministerstva vnútra z rokov 1994 až 1999 plánuje rozšíriť naše aktivity o toto cvičenie. V rámci plánu hlavného výboru pre civilné núdzové plánovanie a jeho výboru pre civilnú ochranu "TRANS-CARPATIA 2000" v dňoch 26. až 28. 9. 2000 za účasti štátov: Ukrajiny, Slovenskej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Slovinska, Švajčiarska, Českej republiky, Chorvátska a Bieloruska. Ide o prvé precvičenie procedúr a kapacít v spolupráci s Ministerstvom pre riešenie mimoriadnych situácií Ukrajiny. Jeho cieľom bude dosiahnuť zladenosť našich síl a vojenských prostriedkov v medzinárodnom meradle, ako i prezentovať pripravenosť vojsk ministerstva vnútra, konkrétne vojsk civilnej ochrany ministerstva vnútra, na plnenie úloh v rámci uvedeného projektu.

  Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z júna 2000 súhlasila s vyslaním vojsk ministerstva vnútra na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000. Vychádzajúc z uvedeného si dovoľujem preto požiadať o vyslovenie súhlasu s vyslaním príslušníkov vojsk ministerstva vnútra na spoločné cvičenie mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo poverenému členovi výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Jozefovi Tuchyňovi a prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhov vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás informoval v súlade s § 80 rokovacieho poriadku o výsledku rokovania vo výboroch a predložil vám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť k návrhu na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000.

  Návrh na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000 predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 770 z 28. augusta tohto roka pridelil na prerokovanie do 8. septembra tohto roka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorý určil, aby podal správu a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000 na svojej 39. schôdzi výboru dňa 5. septembra tohto roka, vyslovil s ním súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s návrhom súhlas. Súčasťou správy, ktorú máte ako tlač 732a, je i návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Pretože ho máte písomne všetci, nebudem ho čítať.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem pánu spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu, dámy a páni, o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne nebol prihlásený nikto z poslancov do rozpravy. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Nasledujúcim bodom programu je druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. decembra 1996.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 638. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 638a, súčasťou ktorej je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh vlády odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky pán Ladislav Pittner.

  Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  dňa 19. marca 2000 vláda Slovenskej republiky schválila svojím uznesením číslo 35 návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. decembra 1996. Dňa 24. januára 2000 bola v Bratislave podpísaná táto zmluva. Vzhľadom na to, že ide o prezidentskú zmluvu, pred jej ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky sa podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložená zmluva bola podpísaná za účelom uľahčenia prekračovania spoločnej štátnej hranice. Umožňuje občanom zmluvných strán s trvalým alebo prechodným pobytom v pásme malého pohraničného styku prekračovať štátnu hranicu na základe zmluvou určených dokladov, pričom tento okruh bol oproti pôvodnej zmluve rozšírený o menné zoznamy overené príslušným úradom obce, nachádzajúcej sa v pásme malého pohraničného styku, opatrené fotografiou občanov, ktorí nedovŕšili 15. rok veku, a občanov Poľskej republiky, ktorí nedovŕšili 18. rok veku, a sú účastníkmi organizovaných školských skupín alebo detských a mládežníckych táborov.

  Ďalšou zmenou je článok 11a zmluvy, ktorý umožňuje po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán meniť prílohu číslo 1 prostredníctvom výmeny nót. V praxi to umožňuje pružnejšie zaradenie ďalších slovenských a poľských miest do pásma malého pohraničného styku. Realizáciou zmluvy nie sú uplatňované žiadne požiadavky na výdavky zo štátneho rozpočtu.

  Vážená Národná rada, po zohľadnení významu zmluvy v oblasti malého pohraničného styku so susednými štátmi, ako aj s konštatovaním, že predložený text zmluvy je v súlade so zahraničnou politickou orientáciou Slovenskej republiky a jej právnym poriadkom i so všeobecnými normami a zásadami medzinárodného práva, odporúčam predložený návrh schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím teraz určeného spoločného spravodajcu výborov, člena výboru pre obranu a bezpečnosť, poslanca Jána Langoša, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády a najmä o tom, či gestorský výbor svojím uznesením odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s uvedenou zmluvou.

  Prosím.

 • Áno, ďakujem za slovo.

  Vážená Národná rada,

  návrh, ktorý práve predniesol minister vnútra, predseda Národnej rady pridelil na prerokovanie dvom výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý súčasne určil ako gestorský výbor. Obidva výbory prerokovali tento návrh v stanovenom termíne a z uznesení obidvoch výborov vyplýva, že s týmto návrhom súhlasia a odporúčajú parlamentu vysloviť s týmto návrhom súhlas.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie v tomto znení:

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou s Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. decembra 1996."

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec, prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa neprihlásil nikto z poslancov k tomuto bodu do rozpravy. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pánovi spravodajcovi.

  Ďalej budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 710. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 746.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni, ktorý je predmetom dnešnej všeobecnej rozpravy, predpokladá predovšetkým začlenenie príslušníkov Zboru požiarnej ochrany a zamestnancov obcí v mestských požiarnych zboroch v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v Košiciach do § 10 ods. 1 zákona, to znamená do okruhu povinne poistených osôb v tejto poisťovni. Vedie nás k tomu najmä skutočnosť, že v posledných rokoch vzrástol počet výjazdov jednotiek Zboru požiarnej ochrany a uvedených mestských požiarnych zborov k požiarom a rôznym technickým zásahom vrátane dopravných nehôd. V porovnaní s rokom 1995 vzrástol počet výjazdov k požiarom v roku 1999 približne o 50 % a k technickým zásahom a dopravným nehodám o takmer 250 %, pričom zvyšujúci sa trend zásahovej činnosti pokračuje aj v tomto roku.

  Odôvodnenie potreby novelizácie zákona číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni a jednotlivých ustanovení zákona je podrobne rozvedené v dôvodovej správe, preto mi dovoľte len niekoľko poznámok.

  Základným cieľom predkladanej správy úprav je zabezpečiť skvalitnenie služieb poskytovaných príslušníkom Zboru požiarnej ochrany a zamestnancom obcí v mestských požiarnych zboroch, najmä poskytovaním špecifickej zdravotnej starostlivosti. Príslušníci Zboru požiarnej ochrany a zamestnanci obcí v mestských požiarnych zboroch sú z hľadiska periodicity podrobovania sa preventívnym lekárskym prehliadkam v kategórii zamestnancov, ktorá sa týmto prehliadkam podrobuje len raz za dva roky. Táto lehota je vzhľadom na náročnosť a rizikovosť zásahovej činnosti požiarnikov v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach neúmerne dlhá. Ale dobrý zdravotný stav je nevyhnutnou podmienkou vykonávania práce v týchto zboroch nielen z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj z hľadiska ochrany zdravia a životov zachraňovaných osôb. Aj z týchto dôvodov vychádzala vláda, keď mi uložila pripraviť návrh zákona, ktorý je predmetom rozpravy.

  Vážená Národná rada, záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že navrhovaný zákon prispeje k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušníkom Zboru požiarnej ochrany a zamestnancom obcí v mestských požiarnych zboroch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam teraz slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, poslankyni Anne Záborskej.

  Prosím, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady vystúpila pri rokovaní Národnej rady v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni, ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo.

  Ako spravodajca k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Ako spravodajca sa prikláňam k novele zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni, pretože zásahy poskytovania pomoci a vykonávania záchranných prác pri dopravných, ekologických a iných haváriách a nehodách vrátane živelných pohrôm sa čím ďalej viacej zúčastňujú aj príslušníci Zboru požiarnej ochrany a zamestnanci obcí v mestských požiarnych zboroch. A tak, ako tu povedal pán minister, je potrebné, aby aj zo zákona im bola poskytnutá jednak pravidelná a potom aj zdravotná pomoc a zdravotná starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, buďte taký dobrý a otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pani spravodajkyni. Prosím ju, aby zaujala svoje miesto.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne nebol nikto prihlásený. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  V rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 351/1977 Z. z. Branný zákon.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 706, návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 739.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner.

  Prosím ho, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  v súlade s cieľmi a úlohami koncepcie reformy rezortu ministerstva obrany do roku 2002 a s výhľadom do roku 2010 sa bude Armáda Slovenskej republiky ako súčasť ozbrojených síl postupne profesionalizovať. So zreteľom na tieto ciele je účelom predloženého návrhu novely Branného zákona skrátenie trvania základnej vojenskej služby z 12 na 9 mesiacov, skrátenie trvania náhradnej vojenskej služby z 5 na 3 mesiace a transformácia vojenských hodností vojakov na hodnosti porovnateľné s organizačnými štruktúrami ozbrojených síl NATO. Deväťmesačná dĺžka základnej vojenskej služby je porovnateľná s dĺžkou povinnej vojenskej služby ozbrojených síl členských štátov NATO, ktorá trvá v Dánsku 9 mesiacov, v Taliansku a Nemecku 10, v Španielsku 9, v Nórsku 6 až 12 mesiacov podľa druhu vojska, v Maďarsku 9 mesiacov. Skrátením základnej služby na 9 mesiacov by náhradná služba v súčasnom trvaní 5 mesiacov strácala svoje opodstatnenie. Dĺžka 3 mesiace sa navrhuje najmä z výcvikových dôvodov, pretože základný výcvik a výcvik jednotlivca trvá 3 mesiace, takže aj vojak náhradnej služby skončí základné etapy výcviku. Skrátením trvania základnej služby a náhradnej služby nebude ohrozená obranyschopnosť štátu.

  V rámci reformy rezortu ministerstva obrany sa vytvárajú nové strategické, operačné a taktické stupne velenia, ktoré sú kompatibilné s ozbrojenými silami NATO. V súvislosti s týmito organizačnými zmenami v Armáde Slovenskej republiky sa v procese prípravy na vstup Slovenskej republiky do NATO navrhuje dať do súladu vojenské generálske hodnosti ozbrojených síl s generálskymi hodnosťami väčšiny ozbrojených síl NATO, kde sú najväčšie rozdiely. Navrhuje sa vytvoriť novú vojenskú hodnosť brigádny generál, ktorá je zavedená vo väčšine ozbrojených síl NATO na stupni velenia brigády. Ďalej sa navrhuje zriadiť novú vojenskú hodnosť generál. Vojenská hodnosť generálplukovník a armádny generál sa navrhuje zrušiť. Vojakovi s vojenskou hodnosťou generálplukovník dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona patrí vojenská hodnosť generálporučík a vojakovi s vojenskou hodnosťou armádny generál bude patriť vojenská hodnosť generál. Týmito úpravami sa vytvorí nový systém vojenských generálskych hodností brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál, ktorý je porovnateľný s väčšinou ozbrojených síl NATO.

  Predloženým návrhom zákona sa navrhuje zrušiť vojenská hodnosť podporučík, ktorá má v súčasných ozbrojených silách minimálne uplatnenie. Do tejto hodnosti sú vymenúvaní len ašpiranti škôl dôstojníkov v zálohe po prepustení z výkonu základnej služby a zaradení do zálohy. Ostatné vojenské hodnosti zavedené v ozbrojených silách Slovenskej republiky nie je potrebné v najbližších rokoch upravovať. V systéme ostatných vojenských hodností Armády Slovenskej republiky nie je potrebné v najbližších rokoch upravovať. V systéme ostatných vojenských hodností Armády Slovenskej republiky a armád NATO nie sú podstatné rozdiely u dôstojníkov a vojenské hodnosti poddôstojníkov a práporčíkov nie sú v rámci NATO unifikované.

  Vážená Národná rada, obraciam sa na vás so žiadosťou o prerokovanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 351/1997 Z. z. Branný zákon, v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, pánu poslancovi Jozefovi Tuchyňovi.

  Prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov vystúpil pri prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 351 (tlač 706), ako spravodajca určený navrhnutým gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Úvodom vás chcem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. júla, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie tejto 36. schôdze Národnej rady v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. V čom nie je v súlade s inými platnými zákonmi, poviem v rozprave.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zákon navrhuje skrátenie základnej vojenskej služby na 9 mesiacov. V súvislosti s tým upravil dĺžku výkonu náhradnej služby vojakov na 3 mesiace. Ďalej tento návrh zákona upravuje vojenské generálske hodnosti Armády Slovenskej republiky v súlade s generálskymi hodnosťami väčšiny armád NATO, to znamená, že sa zavádza nová generálska hodnosť brigádny generál pre veliteľa na stupni brigáda, ďalej sa navrhuje zriadiť novú vojenskú hodnosť generál. Vojenská hodnosť generálplukovník a armádny generál sa navrhuje zrušiť. Pri nižších dôstojníckych hodnostiach sa ruší hodnosť podporučík. Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu zákona budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, teda v druhom a treťom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu zákona.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku a v znení neskorších predpisov zhodla na tom, že v rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 351 Branný zákon, odporučí prerokovať v druhom čítaní.

  Žiadam vás, pán podpredseda, aby ste otvorili rozpravu alebo, lepšie povedané, pred rozpravou by som ešte prosil o súhlas, aby sme pre všetky tri zákony otvorili jednu rozpravu, pretože sú v nadväznosti predovšetkým na Branný zákon, a zákon o vojenskej službe rieši len ustanovenia z toho vyplývajúce, ako je skrátenie vojenskej služby, skrátenie dovolenky, označenie vojenskej hodnosti. To isté zákon o peňažných náležitostiach rieši len úpravu hodnostných platov novozavádzaných.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu spravodajcovi. Prosím, aby zaujal svoje miesto pre spravodajcov.

  Bol tu jeden pragmatický návrh. Myslím si, že môžeme s ním súhlasiť. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom? Áno. Ďakujem pekne.

  Takže rozpravu otvoríme potom ku všetkým zákonom, ktoré súvisia s vojenskou službou.

  V rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona číslo 10/2000 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 707. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 740.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner. Prosím ho, aby sa ujal slova.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  návrh predmetného zákona nadväzuje na zmeny navrhované novelou Branného zákona, t. j. skrátenie základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby a transformáciu vojenských hodností. V predmetnom návrhu sa navrhuje upraviť iba ustanovenia súvisiace s úpravou vojenských generálskych hodností zrušením vojenskej hodnosti podporučík a skrátením výkonu základnej služby v nadväznosti na nárok na riadnu dovolenku.

  Vážená Národná rada, obraciam sa na vás so žiadosťou o prerokovanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorého určil gestorský Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Jozefovi Tuchyňovi.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  skrátim svoj úvod s tým, že s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zhodla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady číslo 370 o vojenskej službe v znení zákona číslo 10, prerokovať v druhom čítaní.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Ďalej nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 708. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 741.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona uvedie minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  s úpravou vojenských generálskych hodností a so zrušením vojenskej hodnosti podporučík, navrhnutými v novele Branného zákona, je potrebné upraviť prílohu číslo 4 zákona číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, ktorou sa ustanovujú hodnostné príplatky pre vojenské hodnosti, a prílohu číslo 7 zákona, ktorou sa ustanovuje služné vojakov základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby.

  Ku dňu 30. júna 2000 vykonávalo v rezorte ministerstva obrany profesionálnu službu 20 generálov, z toho 16 generálmajorov a 4 generálporučíci. Navrhovanou úpravou hodnostných príplatkov pôjde o zvýšenie finančných prostriedkov pri generálskych hodnostiach o 48 tisíc korún ročne, ktoré budú plne uhradené z rozpočtových prostriedkov ministerstva obrany. Pokiaľ ide o vojenskú hodnosť podporučík, k 30. júnu 2000 vykonávalo profesionálnu službu 78 vojakov v tejto hodnosti. Navrhovaným zrušením tejto hodnosti a prechodom do hodnosti poručík bude predstavovať táto zmena nárast finančných prostriedkov o 187 200 Sk ročne. Aj táto suma bude plne uhradená z rozpočtu ministerstva obrany.

  Vážená Národná rada, obraciam sa na vás so žiadosťou o prerokovanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, v druhom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Prosím pána spravodajcu Jozefa Tuchyňu, aby sa ujal slova k tlači 708.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  opätovne skrátim svoj úvod a len odcitujem:

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uzniesla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k týmto návrhom zákonov. Súčasne sa hlásim do rozpravy.

 • Ďakujem, pán spravodajca, a prosím, aby ste zaujali svoje miesto.

  Otváram všeobecnú rozpravu k prerokovaným vládnym návrhom zákonov, ktoré ste dostali ako tlač 706, 707 a 708. Konštatujem, že písomne nebol prihlásený nikto z poslancov. Ústne sa prihlasujú do rozpravy pán poslanec Tuchyňa, pán poslanec Sitek, pán poslanec Gajdoš. Pýtam sa, či ešte niekto chce vystúpiť, prihlásiť sa ústne. Konštatujem, že nie. Uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy k tým tlačiam 706, 707 a 708 ústne a dávam slovo v rozprave ako prvému pánovi poslancovi Tuchyňovi.

  Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  pán predsedajúci,

  pán minister,

  vláda predkladaním noviel týchto troch zákonov sa usiluje o naplnenie svojho programového vyhlásenia. Prijatie týchto zákonov očakávajú predovšetkým mladí ľudia a veľmi intenzívne súčasní vojaci základnej služby, vojaci náhradnej služby, ale i vojaci civilnej služby, ktorých sa bezprostredne dotkne tým, že skráti ich výkon vojenskej základnej služby, prípadne náhradnej služby, prípadne i civilnej služby.

  My sme nedávno prijali novelu zákona o civilnej službe, ktorou sme určili koeficient na prepočet dĺžky trvania civilnej služby. Preto by som bol skutočne rád, aby sme veľmi zodpovedne pristúpili k prijímaniu týchto zákonov. Súčasne chcem upozorniť, že predovšetkým Branný zákon, a tým následne ďalšie zákony sú v rozpore, predovšetkým tá časť, ktorá sa dotýka generálskych hodností, a nie tak generálskych hodností, ale to, že sa taxatívne zo zákona stanovuje alebo navrhuje priznať generálske hodnosti, porušuje sa ústava, článok 102 písm. g), lebo táto kompetencia patrí len prezidentovi republiky.

  Zároveň dôjde k porušeniu § 15 ods. 1, § 99 ods 2 a 3, ale i navrhovanej novely zákona číslo 370, pozri bod 4, ktorý sa navrhuje novelizovať. A dokonca nie som si celkom istý, a keď budeme hlbšie analyzovať, zistíme, že pre tých, pre ktorých sa navrhuje priznať nové generálske hodnosti, nebudú v súlade so súčasne platnými tabuľkami mierových počtov, a tým by sa vystavili riziku, že ich prípadným povýšením do vyšších hodností ich jednoducho minister obrany musí prepustiť z výkonu ich doterajšej profesionálnej služby. Takto stanovuje zákon číslo 370. Dokonca pôjdem ďalej do ďalších paradoxov, a to keď zákonom priznáme generálske hodnosti generálom, predstavte si, že sa stane prípad, že keby spáchal niekto trestnú činnosť, súd rozhodne o odňatí príslušnej hodnosti, takže nebude mu ju môcť odňať súd, pretože my sme zákonom stanovili priznanie takejto hodnosti, muselo by sa to vrátiť do parlamentu a žiadať parlament, aby zákonom odňal, lebo novelizáciou tohto zákona odňal generálsku hodnosť. Ale to je všetko pred nami v druhom čítaní.

  Ja si myslím, že v druhom čítaní nájdeme únosnú mieru, aby sme tieto úpravy urobili, nie vracali zákon, pretože tým by sme nezabezpečili jeho prijatie do 1. januára, a tým by sme ohrozili skrátenie vojenskej základnej služby, na ktorý, tak ako som uviedol, mnohí, predovšetkým vojaci základnej služby, náhradnej, ale i civilnej služby, čakajú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Sitek.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  najprv poviem, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky si neplní plán legislatívnych úloh, lebo dávno tu už mal byť ústavný zákon o národnej bezpečnosti. Dávno tu mal byť zákon o zabezpečení obrany, celý komplexný Branný zákon a ďalší rad zákonov, zákon o civilnej službe, ktorým vlastne poslanci v podstate suplovali ministerstvo obrany. A predložená je ďalšia krátka novela Branného zákona. Treba si uvedomiť, že Garrettova správa jasne poukázala na tie nesystémové kroky, ktoré ministerstvo obrany robí. A, vážení, k dnešnému dňu má Armáda Slovenskej republiky v histórii od vzniku Slovenskej republiky najmenšiu dôveru. Je to 52 %. V roku 1998, keď končila táto vláda, tak mala armáda dôveryhodnosť 77 %, čiže o 25 % poklesla dôveryhodnosť armády aj kvôli tomu, že ministerstvo obrany predkladá takéto krátke novely.

  A teraz k samotnej novele Branného zákona. Obsahové znenie dôvodovej správy je veľmi povrchnou obhajobou avanturizmu, ktorý v podobe nefunkčnej novelizácie Branného zákona úpravy dĺžky trvania výkonu základnej služby, náhradnej služby, sa predkladá na prerokovanie a v konečnom dôsledku bude mať negatívny dosah na udržanie požadovaného stupňa obranyschopnosti štátu.

  Navrhované skrátenie výkonu základnej vojenskej služby na 9 mesiacov je nielenže neekonomické, ale to najhlavnejšie, že pre armádne zdroje použitia je podľa Garrettovej správy tým najväčším omylom. V dôvodovej správe sa tvrdí, že Armáda Slovenskej republiky sa bude postupne profesionalizovať. A pýtam sa: Kedy to bude? V súčasnom období podľa poznatkov a na základe pripravovaných opatrení v sociálnej oblasti sa zodpovedne môže hovoriť skôr o deprofesionalizácii. Čiže ešte nie je známy záujmový koeficient o profesionalizáciu armády, ale v rozpore s logikou vecí sa už navrhuje skrátenie výkonu základnej a náhradnej vojenskej služby.

  Uvedomil si niekto z predkladateľov, že i na základe nedávnej a neuváženej novely zákona o civilnej službe je ešte atraktívnejšie si radšej svoju povinnosť splniť formou civilnej služby? Potom z akých zdrojov chcete profesionalizovať Armádu Slovenskej republiky? Koho bude možné zaviazať na tento výkon vojenského povolania? Pýtam sa: Ženy? Je nezmyselným tvrdením, že výkon náhradnej služby, ktorý bol pôvodne ešte zavedený Branným zákonom číslo 92/1949 Zb. v rozsahu 5 mesiacov, bol adekvátny dĺžke 24 mesiacov základnej služby. Túto dĺžku náhradnej služby 5 mesiacov navrhli vojenskí odborníci po dlhom a precíznom posudzovaní minimálneho možného zaradenia občana na výkon vojenskej služby tak, aby svojou pripravenosťou mohol byť použitý v prípade potreby štátu aj ako pripravený vojak v zálohe. Na výcvik v trvaní 3 mesiacov je neekonomické potom takýchto občanov povolávať. Sú to zbytočne vyhodené peniaze našich daňových poplatníkov.

  Dĺžku výkonu základnej služby v iných štátoch je nelogické spájať na podmienky vytvorené v našej republike. Na rozdiel od nás tam totiž príprava občanov pokračuje po vykonaní základnej služby ešte ďalšími formami cvičení tak, že môžu potom hodnotiť, že stav vycvičenosti záloh je na požadovanej úrovni, čo sa o našich zálohách, ktoré neboli precvičované najmenej 9 až 10 rokov, nedá konštatovať a novodobosť výcviku a precvičenia podľa predurčenia je u nás pojem dávno zabudnutý.

  V rámci profesionalizácie Armády Slovenskej republiky zrejme predpokladáte aj profesionalizáciu poddôstojníckych funkcií. Viete doložiť a presvedčiť tento parlament, že takúto štúdiu alebo analýzu ste vykonali a aký je záujem zo strany občanov Slovenskej republiky, aby tieto funkcie vykonávali ako svoje povolanie? Táto skutočnosť vôbec nie je zanalyzovaná, ale napriek tomu všetkému sa už predkladá návrh na skrátenie výkonu základnej a náhradnej služby. Treba sa len pozrieť alebo cestovať hromadnými dopravnými prostriedkami v čase prepustenia vojakov do zálohy. Tam vaši odborníci, navrhovatelia možno pochopia, ako profesionalizácia týchto funkcií dopadne. Tieto funkcie týmto nezmyselným skrátením základnej služby nebudú naplnené a velitelia útvarov nebudú ich schopní obsadiť schopnými a odborne zdatnými vojakmi základnej služby. Mám na mysli hlavne poddôstojnícke funkcie v protivzdušnej obrane štátu, letectva, všetky druhy odborností, ktoré si vyžadujú odborný a špeciálny výcvik.

  Ako môžete tvrdiť, že skrátením trvania základnej služby a náhradnej služby nebude ohrozená obranyschopnosť štátu? Tá je už predsa narušená, a môžem povedať, aj ohrozená stavom vycvičenosti a počtom použiteľných záloh, stavom vojenskej techniky a v neposlednej miere už aj realizáciou novely zákona o civilnej službe, kde v súčasnosti je približne vedených v evidencii 16 tisíc uchádzačov. A pre názornosť môžem uviesť, že iba za mesiac júl 2000 bol nárast vyhlásení o výkon civilnej služby o 47 % pôvodného počtu uchádzačov. Tu ešte podotýkam, že väčšina nových uchádzačov je z radov vysokoškolákov, ktorí určite budú Armáde Slovenskej republiky chýbať pri doplnení na funkcie poddôstojníkov a do školy dôstojníkov v zálohe, kde sú pripravovaní absolventi na práporčícke a dôstojnícke funkcie.

  Navrhovaná úprava generálskych hodností si vyžiada svoju aplikáciu, ktorá je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, článkom 102 písm. g). Chcem pripomenúť, že prezident Slovenskej republiky nedávno vymenoval plukovníkov do hodností generálmajor, ktorí po prijatí navrhovanej novely administratívne budú opakovane povýšení v časovom rozsahu ani nie pol roka. Licitácia finančných dôsledkov na štátny rozpočet, tak ako je uvádzaná v dôvodovej správe, nemá logiku, pretože každé tabuľkové miesto v štruktúre vojenského útvaru pre vojaka základnej služby si stále vyžaduje a bude vyžadovať rovnaké náklady po celý kalendárny rok, ale častejším povolávaním odvedencov logicky narastajú náklady na prepravu, vystrojenie, ošetrenie a podobne. Skôr tu rezonuje otázka: Čo je pre štát lacnejšie, profesionalizácia všetkých funkcií v armáde alebo doplňovanie útvarov odvedencami, ktorí po absolvovaní odborných výcvikov sú schopní plniť aj poddôstojnícke, v mnohých prípadoch dôstojnícke a práporčícke funkcie?

  Tvrdenie v záverečnej časti dôvodovej správy, že predložený návrh zákona nezakladá nárok na pracovné sily a nevyžaduje ani osobitné a organizačné zabezpečenie, vyvracia svoju podstatu. Predsa keď sa skráti dĺžka výkonu základnej služby mužom-občanom, tak o to skrátenie v bežnom roku viac ponúkame počet mužov na trh práce, viac ich bude žiadať o zamestnanie alebo o poberanie sociálnych dávok v nezamestnanosti. A mám taký dojem, že už aj spomínaná Garrettova správa nás na túto skutočnosť upozornila.

  Čo je však najviac zarážajúce, že novela Branného zákona skutočne nerieši také akútne problémy, ktoré sú nevyhnutne potrebné čo najskôr realizovať, aby príslušné orgány mohli konať jednoznačne v oblasti výkonu štátnej správy. Mám na mysli nedostatočné riešenie prieskumov, novelu posudkového predpisu, ktorú ste nedávno na tlačovke museli dementovať z hľadiska úpravy a reklasifikácie niektorých ochorení a predčasných nepredložených záverov. Takto predložená novela Branného zákona určite má veľmi málo spoločné s deklarovaním úloh koncepcie reformy rezortu ministerstva. Je to iba vytĺkanie politického kapitálu na úkor zodpovedného zabezpečovania obranyschopnosti štátu.

  Na rozdiel od spravodajcu podávam návrh podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky § 73 ods. 3 písm. b), aby Národná rada Slovenskej republiky nepokračovala v rokovaní o návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sitekovi za vystúpenie v rozprave.

  Posledným prihláseným ústne bol pán poslanec Gajdoš.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  stotožňujem sa s vystúpeniami predrečníkov, s pánmi poslancami Tuchyňom a Sitekom, v hodnotení predkladaných noviel zákonov, novely Branného zákona, zákona o vojenskej službe a o peňažných náležitostiach. Ja tento akt hodnotím ako populistický krok, ktorý má slúžiť na čiastočné naplnenie programového vyhlásenia vlády v oblasti obrany, ale zároveň ako krok, ktorý vnáša zmätok do riešenia strategických úloh v rámci pripravovanej novej koncepcie obrany Slovenskej republiky. Aj Hnutie za demokratické Slovensko malo vo svojom programovom vyhlásení zámer skrátiť vojenskú základnú službu na 10 alebo 9 mesiacov, samozrejme, na základe predchádzajúcej hlbokej analýzy. To však neznamená, že ak vládna koalícia si dá do svojho programového vyhlásenia takýto záväzok, že ho musí robiť v čase, keď rezort ministerstva obrany je niekde na začiatku reformných krokov. Ja si myslím, že je to nešťastný krok a nebude znamenať efektívnosť v riešení úloh obrany, ale vláda si tým privyrába množstvo problémov, okrem problémov finančných, samozrejme, ktoré za reformou armády stoja.

  Dalo by sa súhlasiť s niektorými zámermi v oblasti novelizácie spomínaných zákonov, ale v komplexe každá táto novela je nedokonalá a vyžaduje dôkladnú nápravu tých zámerov, ktoré sú v novelách obsiahnuté.

  Neviem, prečo my Slováci chceme byť vždy pápežskejší ako pápež. Prečo sa púšťame do netradičných riešení. Hovorím o novele Branného zákona, keď ideme meniť hierarchiu vojenských hodností, vypúšťa sa pri nižších dôstojníkoch hodnosť podporučíka. S tým by som možno mohol súhlasiť, keď zoberiem do úvahy zámer úpravy koncepcie vojenského vzdelávania, ale už vôbec nemôžem súhlasiť s hierarchiou generálskych hodností, ktorá sa nezakladá na žiadnej tradícii z minulosti našich armád. Ak sa chceme silou-mocou priblížiť armádam členských štátov NATO, tak to nemusí byť práve takouto cestou, že budeme kopírovať generálske hodnosti jedného členského štátu aliancie, pretože členstvo v aliancii nezaväzuje členské štáty k tomu, aby kopírovali štrukturálne usporiadanie armád, aby kopírovali ich výzbroj, a už vôbec nie k tomu, aby kopírovali hierarchiu vojenských hodností.

  Neviem, čo predkladateľ sledoval tým, že chce skrátiť náhradnú službu na 3 mesiace. Posúďte sami. Čo za 3 mesiace dokáže Armáda Slovenskej republiky vychovať z mladého človeka? Chce z neho vychovať vojenského odborníka? V žiadnom prípade nie. Sú to zbytočne vyhodené peniaze do jeho vystrojenia, do jeho základného výcviku, do jeho stravovania. Vojak z neho nikdy nebude. A aby si mohol urobiť čiarku, že bol na vojne, ja si myslím, že to je príliš veľký hazard a nepochopenie, aj zlý politický zámer, aj zlé politické gesto. Ak sa štát nachádza v zložitej ekonomickej situácii, musí skutočne otáčať každú korunu, musí zvažovať každý svoj krok. Každé opatrenie musí mať svoje ratio. A v tomto smere, v tomto konkrétnom prípade sa to ratio kdesi stráca v nedohľadne.

  Takže novely týchto troch zákonov sú presným sumárom nepresných zámerov a ja sa stotožňujem s návrhom pána poslanca Siteka, aby Národná rada Slovenskej republiky vrátila tieto zákony na prepracovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie v rozprave.

  Konštatujem, že vystúpili všetci poslanci, ktorí boli prihlásení do rozpravy. Vyhlasujem teda všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Pán spravodajca? Nie.

  V zmysle dohody, páni poslanci, panie poslankyne, mali by sme hlasovať o celom tomto bloku návrhov zákonov, ktoré sme prerokovali.

  Žiadam vás, páni poslanci, aby ste sa dostavili na hlasovanie o jednotlivých vládnych návrhoch zákonov, ktoré sme teraz prerokovali. Prosím, páni poslanci, aby ste prišli do rokovacej sály. Žiadam vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie, páni poslanci.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa dostavili na hlasovanie o návrhoch zákonov, ktoré boli prebraté, prerokované parlamentom v tomto bloku. Budeme hlasovať o návrhoch zákonov, ktoré boli v bodoch 12, 13, 14, 15, 16, 17. Prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie, páni poslanci.

  Páni poslanci, budeme sa najskôr prezentovať. Nebudeme hlasovať. Budeme sa prezentovať a zistíme účasť poslancov. Prosím, aby ste sa prezentovali na hlasovanie k nasledujúcim bodom programu, ktoré potom postupne budem uvádzať.

  Prosím, keby ste sa prezentovali. Nehlasujeme. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Znamená to teda, že snemovňa je uznášaniaschopná.

  Prejdeme k hlasovaniu o návrhu na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000, ktorú ste dostali ako tlač 732.

  Prosím spravodajcu pána poslanca Jozefa Tuchyňu, aby uviedol hlasovanie k tomuto návrhu.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  žiadam, aby sme hlasovali o návrhu uznesenia Národnej rady z dnešného dňa k návrhu na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky s tým, že Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v tomto roku.

 • Počuli ste návrh pána spravodajcu. Budeme o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

  Prosím, hlasujte, páni poslanci. Hlasujeme o predloženom návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  To znamená, všetci poslanci odsúhlasili tento návrh.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s návrhom na vyslanie vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000.

  Ďalej budeme hlasovať o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísanou v Zakopanom dňa 6. decembra 1996.

  Prosím, pán spravodajca Langoš, chceš k tomu niečo? Nie.

  Návrh uznesenia ste dostali písomne. Bol prednesený.

  Prosím, budeme hlasovať o predmetnom návrhu na uznesenie. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. decembra 1996.

  Ďalej sme rokovali o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.

  Prosím pani poslankyňu Záborskú, ktorá robila spravodajkyňu, ktorú určil príslušný zdravotnícky výbor, aby uviedla hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku, aby vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni, bol prerokovaný v druhom čítaní.

 • Prosím, hlasujeme o predloženom návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa, uvádzajte hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie okrem ústavnoprávneho výboru a výboru pre verejnú správu aj výboru pre zdravotníctvo. A za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a aby tieto výbory prerokovali návrh zákona v lehote do 14. októbra a gestorský výbor do 16. októbra.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Ďakujem.

  Budeme hlasovať. Hlasujte. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pani poslankyni.

  V rokovaní ďalej sme pokračovali prvým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 351/1997 Z. z. Branný zákon.

  Prosím pána poslanca Tuchyňu, ktorý vykonával funkciu spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie. Nech sa páči.

  Najskôr budeme hlasovať podľa ustanovenia § 73 ods. 3.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  ja som pri svojom vystúpení tlmočil stanovisko výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý odporúča vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V rozprave zaznel pozmeňujúci návrh pána poslanca Siteka, ku ktorému sa pripojil pán poslanec Gajdoš, v súlade s § 73 ods. 3 písm. b), že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu, ktorý vyplynul z rozpravy.

 • Prosím, hlasujeme najskôr o tomto návrhu, ktorý bol predložený poslancami, pánom poslancom Sitekom aj pánom poslancom Gajdošom. Nech sa páči, hlasujeme. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 14 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, pán poslanec, ďalej.

 • Keďže tento návrh nebol schválený, pán predsedajúci, odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prijať uznesenie, aby Národná rada prijala návrh, že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Prosím, budeme hlasovať o návrhu, aby zákon prešiel do druhého čítania. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Prosím, aby sme pristúpili k druhému hlasovaniu, pán spravodajca.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. a rozhodnutím predsedu Národnej rady odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru a zároveň návrh prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 14. októbra tohto roka a v gestorskom výbore do 16. októbra.

 • Budeme hlasovať o predloženom návrhu. Hlasujeme, nech sa páči.

  Netelefonujte v sále, páni poslanci, lebo budem menovitý. Milan Hort.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďalej budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona číslo 10/2000 Z. z.

  Prosím, pán poslanec Tuchyňa bol spravodajcom aj k tomuto zákonu, nech sa páči, bude uvádzať hlasovanie.

 • Výbor Národnej rady odporúča prerokovať návrh tohto zákona v druhom čítaní, a preto navrhujem, aby sme v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prijali uznesenie, aby Národná rada prijala návrh, že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh bol schválený, to znamená, že tento vládny návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.

  Prosím, pristúpime k druhému hlasovaniu.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Zároveň odporúčam tento materiál prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 14. októbra tohto roka a v gestorskom výbore do 16. októbra tohto roka.

 • Budeme hlasovať. Hlasujte, páni poslanci, panie poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďalej vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, bol prerokovaný aj uzavretý v rozprave.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Opakujem, pán predsedajúci, odporúčanie výboru, ktorý odporučil prerokovať tento zákon v druhom čítaní. Preto v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúčam prijať uznesenie, aby Národná rada prijala návrh, že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Prosím, budeme hlasovať. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalej prosím.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, ďalej výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru a zároveň odporúčam tento materiál prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 14. októbra tohto roka a v gestorskom výbore do 16. októbra tohto roka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

  ktorý ste dostali ako tlač 709.

  Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 742.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky László Miklós.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

  Páni poslanci, o týchto dvoch zákonoch, to znamená tlači 709 a 722, by sme hlasovali ešte dnes.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  potreba novelizácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 127/1994 Z. z. vyplynula najmä z výsledkov rokovania bilaterálneho skríningu kapitoly Životné prostredie, na základe ktorých Európska komisia odporučila zabezpečiť úplnú harmonizáciu existujúcej legislatívy Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie doplnením tohto zákona...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím pokoj a toleranciu voči ministrovi vlády, uvádza vládny návrh zákona. Prosím, aby ste zachovali ticho.

 • Ďakujem pekne.

  Predmetom predkladanej novely je doplnenie chýbajúcich položiek v prílohe číslo 1 zákona Národnej rady číslo 127/1994 Z. z. v porovnaní s rôznymi smernicami rady, ďalej doplnenie kritérií na zisťovacie konanie formou samostatnej prílohy k zákonu, čím sa preberá príloha číslo 3 smernice rady 97/11/ES. Po vykonaní navrhovaných úprav bude zákon v plnom súlade s platným právom Európskej únie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

  Chcel by som ešte dodať, že Európska únia pripravuje v súčasnosti novú smernicu rady pre oblasť strategického environmentálneho hodnotenia, v skratke je to SEA. Podľa posledných informácií bude uvedená smernica vydaná do konca roka 2000. Následne preto treba počítať s ďalšou novelizáciou nášho zákona, čiže zákona číslo 127/1994 Z. z., a najmä s úpravou § 35, ktorý hovorí o strategickom environmentálnom hodnotení. Prijatie tohto zákona bolo stanovené ako úloha, ako krátkodobá priorita podľa Partnerstva na vstup a ako úloha vyplývajúca zo skríningu.

  Vážený pán predsedajúci,

  keďže celkove zákon je veľmi krátky, resp. novela je veľmi krátka a podstatnú časť zákona tvoria tabuľky, tak nepovažujem už za potrebné ďalej rozvíjať túto úvodnú reč. Preto, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu vládneho návrhu tohto zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Zároveň prosím pána poslanca Ladislava Ambróša, aby sa ujal slova ako spravodajca, ktorého určil príslušný výbor pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tlač 709), ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu tohto zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona je vzhľadom na dôvody, pre ktoré sa predkladá, aktuálny a potrebný. Nebudem opakovať to, čo povedal pán minister. Táto predkladaná novela je vlastne v súvislosti s aproximáciou nášho práva s právom Európskej únie.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 742 prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali do 14. októbra 2000 a gestorský výbor v lehote do 16. októbra 2000.

  Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som a odporúčam otvoriť rozpravu k predloženému návrhu zákona.

 • Ďakujem pánovi poslancovi, prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne nebol prihlásený nikto z poslancov. Kto sa hlási do rozpravy ústne? Pán poslanec Dzurák, pán poslanec Zlocha. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a dávam slovo pánovi poslancovi Dzurákovi v rozprave.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  ja mám prakticky len jednu otázku v rozprave na pána ministra. Keďže tento zákon je akože prispôsobený normám Európskej únie, rád by som vedel, prečo sa uvažuje v tomto zákone, kde je na strane 3 pod kolónkou Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie, prečo sa uvažuje tepelný výkon, a nie tepelný príkon. Viem, že v Európskej únii sa viac používa terminológia "tepelný príkon", je to jednoducho z toho dôvodu, že viac sa zaoberajú tým, koľko ide na spálenie toho uhlia a nie že ako potom z toho výkonu sa to uhlie spáli. Tak neviem, prečo je tam výkon. A zrejme bude pán minister, neviem, či mi bude hneď odpovedať, ale keď to robíme podľa Európskej únie, tak by tam podľa mňa mal byť asi "príkon".

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Zlocha vystúpi v rozprave.

  Najprv však pán poslanec Mesiarik s faktickou poznámkou. Končím možnosť ďalších faktických poznámok.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som len doplniť pána poslanca Dzuráka v tom, že pokiaľ mám vedomosti, aj ministerstvo životného prostredia pripravuje zmenu nariadenia vlády číslo 92/1996, kde sa vlastne hovorí už tou terminológiou, ako pán poslanec hovoril. Takže ja len podporujem túto myšlienku, ak je to možné, že by sme to zosúladili, aby sme nemuseli potom návrh zákona opäť meniť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Zlocha vystúpi v rozprave.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán minister,

  vážená Národná rada,

  zákon číslo 127 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pokladám za jeden z najdôležitejších, ak nie najdôležitejší zákon v oblasti životného prostredia. Národnou radou bol prijatý v roku 1994 a jeho príprava bola niekoľkoročná a spočívala skutočne vo veľmi dobrej medzinárodnej spolupráci.

  Je možné konštatovať, že pracovníci rezortu životného prostredia spolupracovali s odborníkmi zo Spolkovej republiky Nemecko, Holandska, zo Spojených štátov a z iných krajín, ktorí v tejto oblasti už mali veľmi dobré skúsenosti. Dokonca je možné konštatovať, že ešte pred prijatím tohto zákona sa metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie uplatnila pred rozhodnutím o budovaní vodného diela v Žiline. Treba povedať, že mnoho ľudí vystupovalo negativisticky proti tomuto návrhu zákona, vo všeobecnosti sa tvrdilo, že bude prinášať zvýšenie nákladov pri veľkých investičných celkoch. To je pravda. Ale zasa na druhej strane musíme povedať, aké obrovské hodnoty sa dajú zachrániť, keď sa každý takýto zámer posúdi dopredu. Slovensko je známe tým, že má priemysel surovinovo a energeticky veľmi náročný. Ak by sme napríklad posudzovali otázku budovania železiarní, Východoslovenských železiarní z tohto hľadiska, tak som presvedčený o tom, že by sa neodporučilo budovať túto gigantickú stavbu. Pretože to nie je len miesto pre pracovné príležitosti pre 25 tisíc ľudí, ale to je aj zničených niekoľko desiatok hektárov pôdy, to sú zničené podzemné vody, to je produkcia ohromného množstva plynných škodlivín, ktoré znehodnocujú územie v širokom okolí tohto objektu, ale dokonca aj v zahraničí.

  Ďalší príklad, ktorý by som mohol uviesť. Bratislavčania mi určite dajú za pravdu, aké problémy vznikali v Bratislave po vybudovaní Slovnaftu a po postupnom dávaní do prevádzok na spracúvanie ropy, keď neboli urobené príslušné ochranné opatrenia, aby sa ropné produkty nedostali do našej najväčšej zásobárne podzemných vôd, do nášho obrovského bohatstva. V určitom období, teda pred vybudovaním hydraulickej clony, sa totiž do vodných zdrojov zo Žitného ostrova dostávali ropné produkty a, samozrejme, odtiaľ sa dostávali aj do vodovodov v Bratislave a skutočne už hrozila katastrofa. Len rázne opatrenia - vybudovanie clony a znižovanie ropných látok, ktoré sa dostali do podzemia - zachránili vlastne našu obrovskú zásobáreň a dalo by sa povedať, že obrovské bohatstvo.

  Určite by sa nestavali niektoré kombináty na Orave, kde sa takisto produkuje veľké množstvo škodlivín, ale pravdepodobne ani niektoré cementárne, alebo by sa už pri výstavbe robili také opatrenia, aby sa vplyv na okolitú prírodu a, samozrejme, aj na živé organizmy a samotného človeka znížil.

  Ku chvále pracovníkov ministerstva životného prostredia treba dodať aj to, že tento zákon bol vysoko hodnotený aj odborníkmi z Európskej únie. Nakoniec vidíme to veľmi dobre aj podľa predkladaného materiálu, že novela je v podstate veľmi krátka, ale podstatnú časť tohto návrhu tvoria prílohy, kde sa uvádza, kde všade sa bude vyžadovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Treba napríklad zasa ku chvále tohto zákona povedať, že dosť sa posudzovali všetky úseky diaľnic a bolo možné robiť opatrenia, aby bola čím menej znehodnocovaná príroda, aby neboli veľké zábery na poľnohospodársku pôdu a aby sa ten nepriaznivý vplyv na životné prostredie znížil alebo eliminoval.

  V žiadnom prípade nechcem povedať, že v najbližších rokoch sa takéto väčšie investičné celky robiť nebudú. Určite áno, ale pokiaľ sa bude dôsledne uplatňovať tento návrh zákona, tak je možné očakávať, že nepriaznivé vplyvy na životné prostredie budú minimalizované. Preto mi dovoľte, aby som za seba vrelo odporúčal prijatie tohto návrhu a jeho zaradenie do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Zlochovi za vystúpenie.

  S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Tóthová. Zároveň končím možnosť ďalších faktických poznámok.

 • Ďakujem.

  Ja sa chcem pripojiť k názoru pána poslanca Zlochu. Skutočne Slovenská republika má vysoký stupeň aproximácie v úprave ochrany životného prostredia, v komponente ovzdušie. A chcem povedať, že tento zákon bol pripravovaný už za Mečiarovej vlády a tým, že si to dali až na september 2000, tak zrejme Európska únia už bola netrpezlivá, pretože tieto legislatívne úpravy boli rezortom životného prostredia prerokované ich odborníkmi a vlastne právna úprava už bola pripravená. Tak tým chcem povedať, že určitá časť zásluh na tomto legislatívnom návrhu je aj pána exministra Zlochu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem teda všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predovšetkým veľmi pekne ďakujem za podporu. Čo sa týka tej poznámky výkon, príkon. Preskúmame, či to bolo, či to má nejaký význam, že tam zostáva stále výkon, alebo to má byť už príkon, to preskúmame.

  Čo sa týka tej poznámky pani poslankyne Tóthovej, chcem povedať, že tento zákon sme začali pripravovať už v roku 1991. Mimochodom vtedy som bol námestníkom ministra životného prostredia a zaslúžili sa na tom všetky vlády. Tým som nechcel povedať, že pán poslanec Zlocha na tom nemal zásluhu, samozrejme, že on mal a všetci ostatní.

  Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, chcete vystúpiť? Nie. Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 722. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 769.

  Z povedenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky László Miklós.

  Prosím ho, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  potrebu novelizácie aj tohto zákona vyvoláva naša snaha o čo najskoršie transponovanie právnych predpisov Európskej únie do nášho právneho poriadku. Nechcem tu citovať nariadenia rady, ktoré je potrebné transponovať, chcel by som povedať, ktoré sú najdôležitejšie zmeny v tomto zákone, v tejto novele.

  Návrh novely zákona povoľuje použitie chlóru, chlórovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov ako hasivá do obdobia predpokladaného vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Európska únia použite týchto regulovaných látok na účely hasenia totiž neumožňuje. Nami navrhovaná úprava zabezpečuje zhodu s nariadením rady v tejto oblasti od 1. januára 2004.

  Ďalším dôvodom na novelizáciu zákona sú aj zmeny Montreálskeho protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a rozhodnutia strán tohto protokolu, ktoré tieto prijali na stretnutí strán v Pekingu, a to najmä doplňuje sa zoznam látok o bróm, chlór, metán a v § 11 sa dňom účinnosti zákona zakazuje jeho výroba a spotreba v Slovenskej republike, ako aj obchod s nesignatárskymi štátmi Montreálskeho protokolu.

  Tretím dôvodom novelizácie sú doterajšie skúsenosti z uplatňovania zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 1998. Sprísňuje sa najmä oznamovacia povinnosť pre dovozcov a vývozcov látok, ktorí budú musieť oznamovať údaje o dovoze a o vývoze nielen Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, ale aj Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

  Súčasťou zákona sú, samozrejme, tabuľky, prílohy s tabuľkami, ktoré teraz nechcem rozoberať.

  Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás o podporu tohto vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Zároveň dávam slovo pánovi poslancovi Petrovi Muránskemu ako spravodajcovi, ktorého určil výbor pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  vážený pán minister,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona číslo 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 722), ako spravodajca určený výborom pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu tohto zákona v prvom čítaní, konštatujem, že spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zastávam stanovisko, že z dôvodov, ktoré uviedol pán minister životného prostredia, je predkladaná novela zákona aktuálna a potrebná.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Prosím ho, aby zaujal miesto pre spravodajcu.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne nebol prihlásený nikto z poslancov. Ústne sa hlási jeden poslanec, pán poslanec Zlocha. Uzatváram možnosť ďalších prihlásení a dávam slovo pánu poslancovi Zlochovi v rozprave.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážení páni ministri,

  v tomto prípade budem omnoho stručnejší. Je to veľmi dôležitý zákon. Azda nemusím nikoho presvedčovať o tom, že dlhoročná produkcia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a ich používanie prakticky v každom priemyselnom odvetví, ale aj v bežnom živote výrazne prispieva k tomu, že ozónová vrstva sa narušila a skutočne veľa nechýba k tomu, aby sa tieto procesy, ktoré sa odohrávajú už desaťročia, nestali nezvratnými. Slovenská republika od začiatku pristupovala k príslušným medzinárodným dohodám a je dokonca možné povedať, že bola iniciatívna pri rozhodovaní o nepoužívaní týchto látok aj ich náhrade látkami, ktoré ozónovú vrstvu nepoškodzujú.

  Ja zasa za seba môžem povedať, že tento návrh budem podporovať a budem sa snažiť pôsobiť aj na poslancov v klube HZDS, aby podporili tento návrh zákona.

 • Ďakujem pekne.

  Pán minister, nechcete sa, predpokladám, vyjadriť k tomu. Pán spravodajca tiež nie. Ďakujem pekne.

  Pýtam sa, či je všeobecný súhlas, aby sme mohli prejsť k tlači 720. Páni poslanci, namieta niekto? Nenamieta.

  Takže pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 232/1995 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 720. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 753.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister spravodlivosti Slovenskej republiky Ján Čarnogurský.

  Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predkladám na vaše rokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady číslo 232/1995 Z. z.

  Účelom predloženého návrhu zákona je zefektívniť tie ustanovenia Notárskeho poriadku, ktoré spôsobujú v praxi problémy. Ide najmä o úpravu podmienok výberového konania notárov, zbavovania mlčanlivosti notára a jeho zamestnancov, podmienok osvedčovania vydržania vlastníctva a terminológie používanej v zákone.

  K prvému. Navrhovanou novelou sa má predísť situácii, keď Notárska komora neuskutoční výberové konanie ani za dlhšie časové obdobie, čo by bolo v rozpore s požiadavkou o čo najrýchlejšie sfunkčnenie neobsadeného notárskeho úradu. Návrh zákona ďalej odstraňuje disproporciu, keď síce zákon umožňoval prihlásiť sa do výberového konania notárskemu kandidátovi, ale tento aj v prípade úspešnosti vo výberovom konaní nemohol byť vymenovaný za notára, pokiaľ nespĺňal podmienky uvedené v § 11 ods. 1 Notárskeho poriadku. A napokon sa má docieliť, aby internými predpismi Notárskej komory nemohlo dôjsť ku znerovnoprávňovaniu účastníkov výberového konania.

  K druhému okruhu. Otázka zbavenia mlčanlivosti notára sa navrhuje riešiť v súlade s postavením, aké zákon notárovi priznáva. Na jednej strane notár vystupuje ako verejný orgán, keď je na neho prenesená právomoc štátu, najmä pri osvedčovaní právne významných skutočností. V tejto súvislosti sa navrhuje ministrovi spravodlivosti priznať právo rozhodovať o zbavení povinnosti mlčanlivosti notára v rámci činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. b) Notárskeho poriadku, ale len na účely orgánov činných v trestnom konaní. Vo veciach, kde notár vystupuje predovšetkým ako právny poradca klientov, najmä pri spisovaní listín o právnych úkonoch, poskytovaní právnych rád, sa jeho postavenie približuje k postaveniu advokáta, resp. komerčného právnika. Preto sa navrhuje, aby v rámci notárskej činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) a § 5 Notárskeho poriadku nemohol notára zbaviť mlčanlivosti minister spravodlivosti, ale iba klient, ktorého sa predmetné právne úkony týkajú.

  K tretiemu okruhu. Návrh zákona sprísňuje podmienky vydávania osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľností, ktoré notár vydáva formou notárskej zápisnice. Toto osvedčenie má podľa predloženej novely obsahovať okrem vyhlásenia účastníka o splnení zákonom požadovaných podmienok vydržania podľa § 134 Občianskeho zákonníka a uvedenia dôkazov aj konkrétny deň nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Obligatórnou súčasťou, prílohou vyhlásenia účastníka budú aj vyjadrenia dotknutých subjektov, najmä vlastníkov nehnuteľností, t. j. osôb, ktorým svedčí posledný zápis v katastri nehnuteľností, ako aj vyjadrenie obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade, že je na správu alebo na nakladanie s predmetnou nehnuteľnosťou oprávnený Slovenský pozemkový fond, prípadne iná právnická osoba, pri pozemku vo vlastníctve štátu, pri pozemku s nezisteným vlastníkom, pri pozemku, ktorého vlastníctvo nie je evidované a podobne, je obligatórnou súčasťou vyhlásenia účastníka aj vyjadrenie tejto právnickej osoby. Z obsahu uvedených vyjadrení má jednoznačne vyplývať, že dotknuté subjekty nemajú výhrady k osvedčeniu vlastníctva predmetných nehnuteľností.

  Po štvrté. V Notárskom poriadku je potrebné novelizovať aj ustanovenia, ktoré nie sú terminologicky presné a jednotné, t. j. nezodpovedajú základným požiadavkám kladeným na zákon podľa článku 4 ods. 2 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Presnosť a jednotnosť termínov použitých v Notárskom poriadku sa vyžaduje nielen v rámci Notárskeho poriadku, ale ide aj o zladenie s terminológiou používanou v ostatných právnych predpisoch. Z uvedených dôvodov je potrebné napríklad slová "Česká a Slovenská Federatívna Republika" nahradiť slovami "Slovenská republika", ďalej termíny "konkurz" nahradiť termínom "výberové konanie", termín "úradný jazyk" nahradiť termínom "štátny jazyk" a podobne.

  Z týchto dôvodov predkladám návrh zákona a navrhujem, aby ste ho postúpili do ďalšieho čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Prosím teraz pána poslanca Alexeja Ivanka, aby sa ujal slova ako spravodajca, ktorého určil gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vystúpil na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 232/1995 Z. z.

  Konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený vládny návrh zákona zefektívni niektoré ustanovenia, ktoré spôsobujú v praxi značné problémy. Som presvedčený, že po prijatí navrhovaných čiastkových úprav sa pôvodný zákon skvalitní a priblíži sa viac praxi.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku v znení neskorších predpisov na tom, že po rozprave odporučí predmetný vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 753 zo dňa 21. augusta 2000 odporúčam prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 232/1995 Z. z., na prerokovanie okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. V súlade s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby úlohy gestorského výboru plnil ústavnoprávny výbor. Ďalej odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 14. októbra 2000 a gestorský ústavnoprávny výbor v lehote do 16. októbra 2000.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo po rozprave ako o prvom. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov výborov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, písomne nebol prihlásený nikto. Hlási sa niekto do rozpravy ústne? Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 727. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 759.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister spravodlivosti Slovenskej republiky Ján Čarnogurský.

  Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predkladám na vaše rokovanie vládny návrh zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko. Jednou z najvýznamnejších osobností slovenského národa a bezo sporu najvýraznejšou postavou novodobých slovenských dejín je slovenský politik, diplomat, štátnik, vojak, vedec a predovšetkým bojovník za práva slovenského národa - Milan Rastislav Štefánik. Osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa významnou mierou pričinil o vznik česko-slovenskej štátnosti, oslobodenie slovenského národa a jeho zaradenie medzi štátotvorné národy, si zasluhuje aj legislatívne vyjadrenie. Preto si navrhovaný zákon kladie za cieľ zdôrazniť význam osobnosti Milana Rastislava Štefánika pre novodobé dejiny Slovenska.

  V návrhu zákona sa oceňujú Štefánikove zásluhy na oslobodení, záchrane a pozdvihnutí Slovákov a uznáva sa jeho rozhodujúci podiel na konštituovaní sa štátotvorného slovenského národa tým, že sa má v Národnej rade Slovenskej republiky umiestniť busta Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie jeho krédo a zobrazí sa faksimile jeho podpisu. Návrh zákona ďalej zvýrazňuje Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle ako miesto posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika. Preto je každý povinný správať sa tu s úctou voči osobe Milana Rastislava Štefánika a rovnako je povinný zachovávať pietnosť, dôstojnosť a vysokú kultúrnu úroveň všetkých tu uskutočňovaných zhromaždení.

  Vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som v tejto časti spomenul aj niektoré diskusie, ktoré sa odohrávali v priebehu legislatívnej tvorby tohto návrhu zákona a ktoré, aj keď sa na záver neobjavili a neobjavujú v samotnom návrhu zákona, predsa sa nazdávam, že je vhodné o nich informovať.

  Popri všetkých tých okolnostiach, ktoré som spomenul, v pôvodnom návrhu zákona boli ešte dve ustanovenia, resp. jedno ďalšie a jedno bolo formulované odlišne, ako je formulované v tomto návrhu. To jedno, ktoré nakoniec v priebehu doterajšieho legislatívneho procesu vypadlo, bolo ustanovenie o zriadení Fondu Milana Rastislava Štefánika. Tento fond, ktorý by sa napĺňal jednak zo štátneho rozpočtu a jednak z darov a rôznych iných tzv. mimorozpočtových zdrojov, by mal za úlohu jednak financovať udržiavanie mohyly a prípadne iných pamätihodností Milana Rastislava Štefánika, ale zároveň aj podporovať finančne aj inak rôznorodé aktivity, ktoré by napomáhali upevneniu, stabilizácii a rozvoju demokracie a demokratických inštitúcií na Slovensku. Nakoniec, ako som povedal, toto ustanovenie v priebehu legislatívneho procesu vypadlo pre námietky alebo odpor ministerstva financií v tom, že by sa nemali vytvárať ďalšie osobitné fondy, štátne fondy. Ja to konštatujem a informujem o tom s tým, že, opakujem, v tých pôvodných zdôvodneniach, ktoré boli na zaradenie aj takéhoto ustanovenia do zákona, boli, myslím, veľmi presvedčivé argumenty na existenciu takéhoto fondu.

  Druhé ustanovenie, ku ktorému by som sa chcel osobitne zmieniť, je ustanovenie § 3 tohto návrhu zákona, ktoré sa týka Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Ide o to, že Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa prirodzeným spôsobom vyvinula ako, nazval by som to, svetské pútnické miesto na Slovensku. A mohlo sa vyvinúť do tejto podoby práve preto, že na mohyle odkaz Milana Rastislava Štefánika, jeho životné dielo a jeho zápas o slobodu Slovenska sa prejavujú najsilnejšie a veľmi intenzívne aj emocionálne na návštevníkov tejto mohyly. A tak sa mohyla stala prirodzeným spôsobom v priebehu našich moderných dejín miestom spontánnych zhromaždení, kde boli vlastne prvýkrát vo svojej dobe formulované požiadavky, ktoré smerovali k väčšej slobode na Slovensku a podobne. Spomeniem iba zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo na mohyle v máji 1968, keď to bolo vlastne prvé takéto veľké mohutné zhromaždenie, kde sa otvorene vznášali požiadavky na demokratizáciu vtedajšieho režimu. Toto miesto akéhosi prirodzeného pútnického miesta Slovákov sme chceli zvýrazniť tým, že na mohyle, samozrejme, návštevníci by sa museli správať s pietou voči odkazu Milana Rastislava Štefánika, ale zároveň že by boli zo zákona oslobodené od oznamovacej povinnosti verejné zhromaždenia.

  Poznamenávam, že takáto úprava je obsiahnutá aj v zákone číslo 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v takej podobe, že mestá môžu určiť miesta, kde je možné usporiadať verejné zhromaždenie bez toho, aby podliehalo oznamovacej povinnosti. A tak sme pôvodne chceli dať do tohto zákona, aby mohyla na Bradle a úplne bezprostredné okolie okolo mohyly bolo zo zákona stanovené miestom, kde je možné usporiadať verejné zhromaždenie bez oznamovacej povinnosti, pokiaľ, samozrejme, sa verejné zhromaždenia oznámia príslušnému úradu, a to je úrad, to je Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom. V takom prípade takéto vopred oznámené zhromaždenia by mali prednosť pred zhromaždeniami, ktoré by neboli vopred oznámené.

  Takýmto spôsobom sme chceli zabezpečiť, aby sa tento charakter svetského a národného pútnického miesta na Bradle ešte zvýraznil s tým, že, samozrejme, účastník zhromaždenia, či oznámeného, alebo neoznámeného, je povinný správať sa s pietou a úctou voči osobe Milana Rastislava Štefánika a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť riadny a pokojný priebeh zhromaždenia. Inak aj na takéto, hovorím, aj na neoznámené zhromaždenia by platili všeobecné ustanovenia zákona číslo 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. Budem otvorený v tom, že tak trochu sme sa nechali inšpirovať ustanoveniami alebo úpravou o Hyde Parku v Londýne, kde je možné jednoducho prísť a vystupovať s tým, že nie je dovolené tam správať sa neúctivo voči britskej kráľovnej, tak, samozrejme, tu na Bradle by sa takéto ustanovenie osobitným spôsobom vzťahovalo na odkaz Milana Rastislava Štefánika.

  Nakoniec musím povedať, že v Legislatívnej rade a vo vláde takéto prinajmenšom alternatívne znenie § 3 návrhu zákona neprešlo a zostali tam tie, ktoré sú v návrhu, ako ho máte pred sebou. Nazdávam sa však, že ide o problém, ktorý si zasluhuje prinajmenšom pozornosť a azda zamyslenie, a preto som si dovolil vás informovať o týchto úvahách a diskusiách, ktoré sa objavili v priebehu legislatívnych prác na tomto zákone.

  Inak pri príprave zákona sa významným a vlastne zásadným spôsobom podieľali združenia, dobrovoľné združenia Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a Nadácia Milana Rastislava Štefánika, ktoré podstatným spôsobom prispeli k tvorbe a návrhu tohto zákona.

  Ešte pre informáciu, že v roku 1990 bol prijatý vo vtedajšom Federálnom zhromaždení federálny zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika. Na základe diskusií v priebehu doterajšieho legislatívneho procesu panovala zhoda v tom, že tento zákon nemá rušiť ten pôvodný zákon z roku 1990 o to viac, že na základe pôvodného zákona bola vyhotovená busta v budove vtedajšieho Federálneho zhromaždenia. Čiže pre Slovenskú republiku to v tejto chvíli nemá žiadnu relevanciu, a preto vlastne po prijatí tohto zákona bude platiť aj pôvodný zákon a bude platiť aj tento zákon, ale iba z tohto zákona vyplývajú praktické dôsledky pre pamiatku Milana Rastislava Štefánika.

  Na záver chcem povedať, že predložený návrh zákona si vyžiada nároky na štátny rozpočet, a to na vyhotovenie a umiestnenie busty Milana Rastislava Štefánika a pamätnej tabule v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky vo výške asi pol milióna korún.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, navrhujem, aby ste odporučili návrh zákona do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo pánu spravodajcovi Petrovi Osuskému, ktorého určil gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Prosím.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážený parlament,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Úvodom vás chcem informovať, že predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady dňa 23. augusta 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil, či predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie 36. schôdze Národnej rady na prvé čítanie.

  Ako spravodajca Národnej rady k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Osobne zastávam názor, že - ako už predrečník ctený minister spravodlivosti povedal - vklad Milana Rastislava Štefánika do vzniku česko-slovenskej štátnosti a do vzniku štátu, kde sa Slováci stali prvýkrát štátotvorným národom vo svojich dejinách, je veľký a zasluhuje si, aby bol primerane ocenený. Môj kolega poslanec Langoš takýto návrh predložil už v minulom období, ale nedostal sa ani len do programu parlamentu. Som rád, že dnes ten zákon leží na stole. Myslím si, že okrem ocenenia Milana Rastislava Štefánika sa jeho prijatím, a verím, že odsúhlasíme jeho postup do druhého čítania, sa týmto zákonom tiež prihlásime k európskemu a demokratickému odkazu veľkého Slováka, ktorý bol jedným z tých, ktorí viedli biedny a z temnôt nevedomia vychádzajúci národ na svetlo demokracie a do rodiny demokratických krajín sveta.

  Prijatie zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko je v súlade s jeho historickými zásluhami a je opodstatnené aj všeobecným presvedčením, že táto osobnosť je ojedinelým zjavom v dejinách slovenského národa, a preto si zasluhuje aj legislatívne vyjadrenie.

  Predpokladám, ctení kolegovia, že vaše stanoviská, prípadné zmeny a doplnky budete predkladať predovšetkým v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a tiež na schôdzi pléna.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, budem po rozprave odporúčať, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje vládny návrh zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v druhom čítaní.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu.

 • Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, je 19.08 hodín, to znamená, prekračujeme už čas, keď sme mali skončiť rokovanie. Chcem vás požiadať, poprosiť o dve veci. Jednak aby sme dokončili rozpravu k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorý práve prerokúvame, a potom aj v mene pána ministra Koncoša si vás dovoľujem požiadať o všeobecný súhlas vzhľadom na to, že sme ho stiahli až z Trenčína, z cesty, aby sme prebrali ešte dva zákony, ktoré sú v podstate v programe, a aby ich mohol dnes on uviesť v Národnej rade.

  Pýtam sa, či je zásadne nesúhlas alebo súhlas. Nie. Súhlasíte teda s tým, aby sme dokončili rozpravu k tomuto bodu? Pokiaľ nie, vidím, že hlasovanie v súčasnom zložení...

  Najprv by sme mali ešte aspoň otvoriť všeobecnú rozpravu k tomuto materiálu. Konštatujem, že písomne nebol prihlásený nikto. Pýtam sa, kto je prihlásený ústne k tomuto bodu programu. Pán poslanec Húska a pán poslanec Hofbauer sa hlási do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Páni poslanci, panie poslankyne, prerušujem rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky dozajtra. Budeme pokračovať o 9.00 hodine rozpravou, v ktorej vystúpia páni poslanci Hofbauer a Húska. Uzatváram zároveň možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy k tomuto bodu.

  Želám vám príjemný večer.