• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa. Prezentujeme sa. Prebieha prezentácia.

  Prezentovalo sa 85 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Fedoročko, pani poslankyňa Keltošová, pán poslanec Kujan, pani poslankyňa Malíková, pán poslanec Sitek, pani poslankyňa Slavkovská, páni poslanci Slota, Švec, Tkáč a Zelník. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady.

  Na 34. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Milan Ištván a Peter Ošváth. Náhradníkmi budú poslanci Ľudmila Mušková a László Hóka.

  Schôdzu som zvolal podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 36 poslancov Národnej rady.

  Podľa § 145 zákona o rokovacom poriadku pozvánka a materiál na schôdzu vám boli doručené 22. augusta o 15.00 hodine do príslušných výborov a máte ich rozdané aj na svojich miestach v rokovacej sále.

  Poslanci navrhujú, aby na tejto schôdzi Národná rada podľa § 141 a § 142 zákona o rokovacom poriadku prerokovala správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti krajského prokurátora v Bratislave z 2. augusta 2000 evidovanej pod číslom II Ko 20/2000 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je aj výborom predložený návrh na uznesenie. Materiál ďalej obsahuje list generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 2. augusta 2000, ktorým predložil Národnej rade žiadosť krajského prokurátora v Bratislave o udelenie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Ivana Lexu.

  Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 34. schôdze Národnej rady.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Dávam hlasovať o programe 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o programe 34. schôdze. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme program 34. schôdze Národnej rady schválili.

  Pán poslanec Andrassy, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  kolegyne, kolegovia,

  v týchto dňoch si celé Slovensko pripomína 56. výročie Slovenského národného povstania. Preto by som chcel požiadať ctenú snemovňu, aby si aj poslanci Národnej rady minútou ticha uctili tých, ktorí s nasadením vlastného života bojovali za to, čo dnes táto spoločnosť môže mať, teda za mier, za toleranciu, a zároveň aby sme túto minútu ticha venovali pamiatke pani Balážovej, ktorá zomrela v Žiline na útoky ľudí, ktorých tieto akcie pripomínajú, že boj za toleranciu, za rasovú znášanlivosť sú stále ešte aktuálne a aj po 56 rokoch majú čo povedať tejto spoločnosti.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, je tu procedurálny návrh, aby sme si minútou ticha uctili obete Slovenského národného povstania a zároveň smrť pani Balážovej, ktorá zahynula na základe rasových prejavov v tejto spoločnosti. Ešte pán poslanec Tatár má procedurálny návrh a potom by som pristúpil k výkonu tohto vášho návrhu.

  Nech sa páči, pán poslanec Tatár.

 • Vážený pán predseda,

  vážení kolegovia,

  vážené kolegyne,

  mám dva procedurálne návrhy, jeden, aby sme hlasovali o určení dĺžky rozpravy na 12 hodín, a druhý, aby sme rokovali dnes, ak to bude potrebné, aj po 19.00 hodine.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, osobne si myslím, že to nie je potrebné, ale ak Národná rada bude žiadať hlasovať, aby sme realizovali procedurálny návrh, ktorý predložil pán poslanec Andrassy, tak učiním.

  Odporúčam, aby sme si uctili minútou ticha obete Slovenského národného povstania a pani Balážovej. Prosím, aby sme povstali.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem.

  Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Tatár. Prvá časť jeho návrhu bola o tom, aby sme skrátili rozpravu v súlade s novým rokovacím poriadkom na 12 hodín, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine, kým neskončíme 34. schôdzu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o uvedených návrhoch pána poslanca Tatára. Hlasujeme. Nech sa páči, hlasujeme.

  Prosím, nechajte mobilné telefóny ďalej na dovolenke a nepoužívajte ich v rokovacej miestnosti.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme uvedené procedurálne návrhy schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako pristúpime k rokovaniu, chcem oznámiť, že po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky Tibora Šagáta, povereného riadením ministerstva zdravotníctva, pán Tibor Šagát dňom 7. júla 2000 začal uplatňovať svoj mandát poslanca Národnej rady. Týmto dňom zanikol mandát poslanca Vladimírovi Bajanovi, ktorý bol ako náhradník na tento neuplatňovaný mandát poslanca. Prosím, aby uvedenú skutočnosť vzala Národná rada Slovenskej republiky na vedomie.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila k uvedenému bodu programu 34. schôdze Národnej rady, ktorú máte ako tlač 716, dĺžku času na rozpravu 12 hodín. Keďže Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na určení dĺžky času na rozpravu k tomuto bodu programu schôdze, budeme pri jeho prerokúvaní po otvorení rozpravy postupovať podľa ustanovení § 29a zákona o rokovacom poriadku. Čas určený na rozpravu je medzi poslanecké kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, t. j. nezávislých poslancov, rozdelený takto: Hnutie za demokratické Slovensko 3 hodiny 27 minút 48 sekúnd, SDK 3 hodiny 18 minút 8 sekúnd, SDĽ 1 hodina 46 minút 19 sekúnd, SMK 1 hodina 12 minút 28 sekúnd, SNS 1 hodina 2 minúty 49 sekúnd, SOP 57 minút 59 sekúnd. Čas pre jedného nezávislého poslanca je 4 minúty 50 sekúnd.

  Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby mi najneskôr do otvorenia rozpravy písomne oznámili poradie rečníkov zastupujúcich poslanecký klub. Tlačivá na určenie poradia rečníkov za poslanecké kluby a nezávislých poslancov sú na prezencii.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k rokovaniu...

 • Hlasy z pléna.

 • To stačí, správu uvedie pán predseda výboru, vy medzitým dáte prihlášky za jednotlivé poslanecké kluby, potom sa určí poradie a pristúpime k rozprave. Ja som povedal do začiatku rozpravy.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu

  správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti krajského prokurátora v Bratislave z 2. augusta 2000 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Správu výboru ste dostali ako tlač 716.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Sopka, aby predniesol správu spolu s uznesením.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  z poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vám správu, ktorú ste písomne dostali ako tlač 716.

  Žiadosť krajského prokurátora v Bratislave o vydanie súhlasu Národnej rady na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby predložil predsedovi Národnej rady generálny prokurátor Slovenskej republiky listom číslo IV GPt 56/99 dňa 2. augusta 2000. List tvorí prílohu tejto správy.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 747 z 3. augusta 2000 pridelil uvedenú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady s tým, aby podľa § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade správu o výsledku zistení výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor sa na svojej 29. schôdzi 7. augusta 2000 oboznámil so žiadosťou krajského prokurátora v Bratislave o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby a konštatuje, že v tejto žiadosti je okrem iného uvedené, že poslanec Ing. Ivan Lexa je trestne stíhaný vyšetrovateľom odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za nasledovné trestné činy a skutky:

  1. Uznesením číslo popisné VKE-006-916/OVSZTČ-2000 zo dňa 8. februára 2000 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. a) v súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. a), b), ods. 3 písm. a), ďalej sprenevery podľa § 248 ods. 1 a 3 písm. b) a d), ďalej formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, ktorým je fyzická likvidácia strelných zbraní. V poznámke uvádzame, že Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 684 zo dňa 3. februára 2000.

  2. Uznesením zo dňa 8. februára 2000 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. a) v súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. a) a b), ods. 3 písm. a), sprenevery podľa § 238 ods. 1 a 3 písm. b) a d) formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, čo sme doteraz evidovali ako predaj strelných zbraní. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie poslanca uznesením číslo 685 zo dňa 3. februára 2000.

  3. Uznesením zo dňa 8. februára 2000 za trestný čin legalizácie podľa § 252 ods. 1 a 3 písm. a) Trestného zákona. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 656 zo dňa 3. februára 2000.

  4. Uznesením zo dňa 9. apríla 1999 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. c) Trestného zákona. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 254 zo dňa 9. apríla 1999.

  5. Uznesením zo dňa 9. apríla 1999 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. b) a c), ods. 2 písm. c) Trestného zákona. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 258 zo dňa 9. apríla 1999.

  6. Uznesením zo dňa 9. apríla 1999 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. b) a c) Trestného zákona. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 259 zo dňa 9. apríla 1999.

  7. Uznesením zo dňa 9. apríla 1999 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) a b) Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona v súbehu s trestným činom zavlečenia do cudziny podľa § 233 ods. 1 a 2 písm. a) Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestným činom lúpeže podľa § 234 ods. 1 a 2 písm. a) a b) Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona a trestným činom vydierania podľa § 235 ods. 1 a 2 písm. a) a b) Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona. Poznamenávam, že Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 253 zo dňa 9. apríla 1999.

  8. Uznesením zo dňa 9. apríla 1999 za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. b) a c), ods. 2 písm. c) Trestného zákona. Ide o fingovanú kúpu triptychu. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie uznesením číslo 255 zo dňa 9. apríla 1999.

  9. Uznesením zo dňa 14. februára 2000 pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a c) Trestného zákona v súbehu s pomocou na spáchanie trestného činu sprenevery podľa § 10 ods. 1 písm. c), § 248 ods. 1 a 4 Trestného zákona v 1. bode tohto uznesenia a pre návod na spáchanie trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 252 ods. 1 písm. b), ods. 4 Trestného zákona v 2. bode tohto uznesenia, takže išlo o založenie podnikateľských subjektov. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 683 zo dňa 3. februára 2000.

  10. Uznesením zo dňa 7. júla 2000 z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. a) v súbehu s trestným činom podvodu podľa § 250 ods. 1 a 4 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona. Išlo o zamestnávanie fiktívnych osôb. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 971 zo dňa 3. júla 2000.

  11. Uznesením zo dňa 6. júla 2000 pre trestný čin sabotáže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 97 ods. 1 písm. a) a b), ods. 3 písm. b) Trestného zákona. Išlo o poškodzovanie ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie svojím uznesením číslo 972 z 3. júla 2000.

  Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa so súhlasom výboru podľa § 57 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady zúčastnil JUDr. Dušan Šváby, krajský prokurátor v Bratislave, ktorý predložil žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby. Krajský prokurátor k predloženej žiadosti uviedol tieto skutočnosti:

  Poslanec Ing. Ivan Lexa po prepustení z kolúznej väzby bol požiadaný, aby pre potreby vyšetrovania oznámil svoju kontaktnú adresu, na ktorú mu bude doručovaná pošta súvisiaca s trestným konaním. Ako obvinený má povinnosť sa dostaviť na vykonávanie vyšetrujúcich úkonov, ale má právo odoprieť výpoveď. Pretože poslanec Ing. Ivan Lexa bol dlhší čas práceneschopný, bola mu neúčasť na mnohých úkonoch trestného konania ospravedlnená. V období od 8. júna do 21. júna 2000 mu boli adresované viaceré pozvania, na ktoré nereagoval, a tieto sa vrátili neprevzaté. Preto v období od 29. júna do 3. júla 2000 sa pokúsili o doručenie týchto pozvaní policajné orgány, ktoré ho hľadali v mieste jeho trvalého bydliska. Na tejto adrese sa zdržiaval muž, ktorý nechcel uviesť svoje meno a nevedel, kde sa hľadaný poslanec Ing. Ivan Lexa nachádza.

  Na základe uvedených skutočností bolo dňa 4. júla 2000 vyhlásené celoštátne pátranie, urobil sa celý rad súvisiacich opakovaných úkonov a poslanec Ing. Ivan Lexa bol hľadaný na miestach, kde sa jeho pobyt predpokladal, a bol hľadaný aj na miestach označených anonymne. Celoštátne pátranie bolo neúspešné. Na ilustráciu krajský prokurátor ďalej uviedol, že nezávisle od aktivít orgánov polície preveroval odbor zdravotných činností Sociálnej poisťovne podozrenie z porušovania liečebného režimu u obvineného poslanca Ing. Ivana Lexu v mieste jeho bydliska.

  Toto preverovanie porušovania liečebného režimu nemá na trestné stíhanie žiadny vplyv. Kontrolné orgány opakovane nenašli práceneschopného poslanca Ing. Ivana Lexu v mieste jeho trvalého bydliska, a preto konštatovali porušenie liečebného režimu. Túto skutočnosť oznámili ošetrujúcemu lekárovi, ktorý pozval poslanca Ing. Ivana Lexu na posúdenie zdravotného stavu. Pretože sa nedostavil, ošetrujúci lekár mu dňa 13. júla 2000 ukončil práceneschopnosť.

  Na základe uvedených indícií a zistení bol dňa 14. júla 2000 požiadaný Interpol o medzinárodné pátranie. Podľa informácie nášho zastupiteľského úradu v Pretórii bol pobyt poslanca Ing. Ivana Lexu zaznamenaný v tejto oblasti.

  Pretože obvinený poslanec Ing. Ivan Lexa nerešpektoval povinnosť zdržiavať sa v mieste trvalého bydliska alebo v širšom zmysle slova v mieste stáleho bydliska, evokujú uvádzané skutočnosti vo vzájomných súvislostiach záver, že v konaní obvineného poslanca Ing. Ivana Lexu je snaha vyhýbať sa trestnému stíhaniu. Jeho zdržiavanie sa mimo územia republiky bez vedomia orgánov činných v trestnom konaní nasvedčuje tomu, že sú dané dôvody väzby podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.

  Podľa citovaného ustanovenia môže byť obvinený vzatý do väzby len vtedy, ak sú tu konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť hneď zistiť, ak nemá trvalé bydlisko. Pretože podľa článku 78 Ústavy Slovenskej republiky nemôže byť poslanec Národnej rady vzatý do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky, bola Národnej rade predložená žiadosť o udelenie súhlasu na vzatie poslanca obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby.

  Krajský prokurátor v Bratislave JUDr. Dušan Šváby ďalej odpovedal na všetky otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy. V tejto súvislosti uviedol nasledovné.

  "Podľa § 105 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol vyšetrovateľ o pribratí doc. MUDr. Mirka Mega ako súdneho znalca na posúdenie zdravotného stavu poslanca Ing. Ivana Lexu, ktorý mu podľa jeho vyjadrení bráni v účasti na vyšetrovacích úkonoch. Doc. Mego je síce pracovne zaradený ako patológ, patrí však medzi medzinárodne uznávaných súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, je priberaný k najzávažnejším prípadom, a to aj preto, aby boli vylúčené cudzie vplyvy. Ide o rigorózneho, neovplyvniteľného znalca, a zrejme to boli dôvody, pre ktoré sa rozhodol o jeho pribratí vyšetrovateľ. Tento znalec si pribral konzultanta na vykonanie znaleckého úkonu a poslanca Ing. Ivana Lexu prvý raz pozval do Nemocnice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a druhý raz do Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Poslanec Ing. Ivan Lexa sa na lekárske vyšetrenie nedostavil."

  Ďalej hovoril o vplyve útekovej väzby a medzinárodného pátrania na ďalšie konanie. Tieto skutočnosti nie sú priťažujúcou okolnosťou. Vysvetlil dôvody predchádzajúcej kolúznej väzby, ktorá bola ukončená, keď pominuli jej dôvody. Analyzoval ďalší predpokladaný procesný postup vo vyšetrovaní uvedených 11 trestných činov a skutkov. Ak výsledky ich vyšetrovania po vykonaní všetkých úkonov budú dostatočne odôvodňovať postavenie obvineného poslanca Ing. Ivana Lexu pred súd, prokurátor podá obžalobu a pripojí k nej všetky spisy a ich prílohy.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady podľa § 141 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov umožnil poslancovi Ing. Ivanovi Lexovi účasť na schôdzi a možnosť vyjadriť sa k žiadosti. Predseda výboru z formálneho hľadiska pozval poslanca Ing. Ivana Lexu na schôdzu výboru telegramom, ktorý bol doručený na domácu adresu do schránky s upozornením vo dverách bytu. Poslanec Ing. Ivan Lexa sa nezúčastnil na schôdzi výboru.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady na základe žiadosti krajského prokurátora v Bratislave o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby, ďalej na základe vyjadrenia krajského prokurátora v Bratislave na schôdzi výboru a na základe výsledkov rozpravy zistil, a vyjadril to aj svojím uznesením, že sú dôvody na to, aby bol poslanec Ing. Ivan Lexa vzatý do väzby, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vydala súhlas na vzatie poslanca Národnej rady obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uložil predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady a tento návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky ste dostali písomne, tvorí prílohu k tlači 716. Prečítam jeho znenie.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti krajského prokurátora v Bratislave z 2. augusta 2000 o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady vydáva súhlas na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby."

  Vážený pán predseda Národnej rady, skončil som. Prosím, aby ste k tomuto bodu otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sopkovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov. Zároveň ho prosím, aby vykonával aj funkciu spravodajcu.

  Skôr ako otvorím rozpravu, prosím predsedov poslaneckých klubov, ak tak neurobili, aby mi písomne odovzdali poradie rečníkov v rozprave. Tiež prosím nezávislých poslancov, ktorí chcú vystúpiť v rozprave, aby sa prihlásili do rozpravy.

  Chcem vás informovať, že mi poslanecké kluby písomne oznámili poradie rečníkov zastupujúcich klub takto: Hnutie za demokratické Slovensko - prihlásili sa pán poslanec Gašparovič, pán poslanec Hudec, pán poslanec Maxon, pán poslanec Krajči, pán poslanec Húska, pán poslanec Drobný, pán poslanec Cabaj, pani poslankyňa Podhradská a pán poslanec Cuper. Za SDK sa prihlásil ako prvý pán poslanec Tatár a ako druhá pani poslankyňa Sabolová. Za SDĽ sa neprihlásil nikto, za SMK taktiež nikto. Za Slovenskú národnú stranu za klub sa prihlásil pán poslanec Moric a za Stranu občianskeho porozumenia nikto. Z nezávislých poslancov sa neprihlásil taktiež nikto do rozpravy.

  Teraz prosím určených overovateľov schôdze poslancov Milana Ištvána a Petra Ošvátha, aby prostredníctvom technického zariadenia u operátorov v rokovacej sále vyžrebovali poradie poslaneckých klubov, v akom budú kluby vystupovať v rozprave. Z nezávislých poslancov sa neprihlásil nikto, tu žrebovať nemusíme. Nech sa páči, pán poslanec Ištván, tu sú prihlášky do diskusie, keby ste určili poradie.

  Ako náhradníci sú pani Mušková, pán poslanec Hóka. Ja som to uviedol na úvod schôdze.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Pán predseda, pred chvíľočkou sme sa stali svedkami toho, že sa opäť zavádzajú nové postupy v tejto Národnej rade Slovenskej republiky. Myslím si, že je absolútne neobvyklé, aby predseda výboru bol predkladateľom a súčasne spravodajcom. Ak si myslíte, že je to v poriadku a v súlade s rokovacím poriadkom, tak navrhujem, aby už potom bol aj predsedajúcim tejto schôdze.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru, pretože výbor takto určil zastupovanie z výboru, či už v podobe navrhovateľa a spravodajcu. Nech sa páči, pán poslanec. Ak nie, tak potom by výbor musel určiť spravodajcu.

 • Pán predseda, ja na to neviem reagovať. Rokovací poriadok hovorí, že výbor má určiť člena výboru. Obvykle je to predseda, ktorý predkladá správu. To znamená, že ja som predkladateľ správy podľa rokovacieho poriadku. Zasadáme už takto druhý rok. Nikdy nebola vznesená požiadavka, aby pri predkladaní tejto správy bol aj nejaký ďalší člen výboru ako spravodajca. Bude to po prvý raz. Ak si to plénum praje, potom nemám inú možnosť, len takýto návrh dať, aby to bol podpredseda výboru. Ale zasa chcem pripomenúť, že výbor neurčil iného človeka, okrem toho, že ma poveril predložiť správu tak, ako to stanovuje rokovací poriadok. V tomto prípade ja som predkladateľ správy.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Máme vyžrebované poradie do rozpravy. Oznámim výsledok žrebovania. Ako prvý by mal vystupovať zástupca SOP, ako druhý SMK, ako tretí SDK, ako štvrtý HZDS, piaty SDĽ, šiesty nezávislý a siedmy SNS.

  Pretože za klub SOP sa neprihlásil nikto, fakticky ako prvý vystúpi pán poslanec Tatár, po ňom pán poslanec Gašparovič a po ňom pán poslanec Moric. Potom by sme išli do druhého kola. Vystúpi ako prvá pani poslankyňa Sabolová, po nej pán poslanec Hudec, no a pôjdeme do ďalšieho kola, to už sa budú fakticky opakovať len vystúpenia pánov poslancov za HZDS. To znamená pán poslanec Maxon, Krajči, Húska, Drobný, Cabaj, Podhradská a Cuper.

  Pán poslanec Cuper sa hlási.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  tak neostáva nič iné, len naozaj určiť toho spravodajcu, pretože okrem ustanovení, ktoré sa dotýkajú rokovania o veciach mandátového a imunitného výboru, platia aj všeobecné ustanovenia rokovacieho poriadku. A keďže ide o predkladanú správu na späťvzatie pána poslanca Lexu do väzby, je potrebné určiť aj spravodajcu, ktorý by k tomu mohol potom zaujať aj stanovisko a odporúčať nám, či máme naháňať Lexu v zahraničí alebo doma, alebo niekde inde, keď už ste sa tak rozhodli, že nás budete s tým znova unúvať.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem vám, pán predseda, za slovo.

  Opätovne dávam procedurálny návrh, aby plénum odhlasovalo, či je to vôbec možné. Moje zdôvodnenie: nie je to možné, pretože funkcia spravodajcu je taká, že dáva stanovisko k predloženému návrhu a je proti logike, aby sám sebe dával stanovisko. Nerobme už z tohto inštitútu úplný kabaret, keď vecná stránka, o ktorej hovoríme, vlastne už kabaretom je.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, preruším rokovanie schôdze na 15 minút. Prosím, aby sa zišiel mandátový a imunitný výbor a určil spravodajcu pre túto schôdzu.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Budeme pokračovať v 34. schôdzi. Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru, aby oznámil výsledok rokovania výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  mandátový a imunitný výbor prerokoval súvisiaci paragraf rokovacieho poriadku 57 ods. 2 a rovnako zo všeobecných častí § 26 ods. 1, ktorý hovorí o rokovaniach na schôdzi Národnej rady. Mandátový a imunitný výbor vychádzajúc z § 26 ods. 1 konštatuje, že nie je nevyhnutné stanoviť ku každému bodu schôdze spravodajcu. Z uvedeného dôvodu sa mandátový a imunitný výbor uzniesol, že nebude určovať spravodajcu k prerokúvanému programu.

  V súlade s doterajšou praxou trvá teda moje poverenie plniť funkciu predkladateľa správy, prípadne aj spravodajcu, ktorý by mal predkladať pozmeňujúce návrhy k uzneseniu, prípadne by mal predkladať na hlasovanie iné pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli v tomto prípade byť len teda procedurálneho charakteru.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Otváram rozpravu. Ako prvý vystúpi pán poslanec Tatár, po ňom pán poslanec Gašparovič.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi vystúpiť v mene poslaneckého klubu SDK za 42 poslancov a predniesť naše spoločné stanovisko. V tejto správe sme nedostali predložené žiadne nové skutočnosti a sú tam vymenované tie prípady, tých 11 prípadov, keď Národná rada už vyslovila súhlas na trestné stíhanie, či je to únos a zavlečenie, či je to kauza triptych, či je to nedovolené ozbrojovanie, alebo sú to všetky tie ekonomické zneužívania peňazí štátu. A tieto kauzy sú verejne dobre známe. Zároveň je všeobecne známe, že správanie Ivana Lexu znemožňuje vyšetrenie týchto prípadov.

  Tá správa veľmi jasne uvádza, že sú naplnené všetky podmienky Trestného poriadku na to, aby nastala úteková väzba. A s tým aj súhlasil a toto odporúča mandátový a imunitný výbor plénu Národnej rady. Ja si myslím, že toto treba, aj keď je to známe a jasné, povedať a zopakovať. A čo je však ešte dôležitejšie a dobré, že je Národná rada uznášaniaschopná. Treba jednoducho o návrhu mandátového a imunitného výboru hlasovať. Ak v rozprave budú zaznievať špekulácie o tom, že bola na tieto alebo časť týchto skutkov vydaná amnestia, ak v rozprave zaznejú špekulácie o tom, že niektoré veci nie sú preukázané, ak v rozprave zaznejú ďalšie špekulácie o tom, či už Ústavný súd alebo krajský súd, keď zistili, že nie sú dôvody na kolúznu väzbu, by mali mať vplyv aj na to, aby sme hlasovali proti tejto útekovej väzbe, tak ja ich vopred označujem za špekulácie.

  Ja si myslím, že Národná rada, ktorej to prislúcha, pretože tak hovorí ústava, že poslanec má imunitu a má imunitu aj na takúto útekovú väzbu, musí o tom hlasovať. Jednoducho nemôžeme pred samými sebou, pred tvárou Slovenska, pred svetom zostať v hanbe a zatemňovať tieto činy, ktoré treba jednoducho vyšetriť. My nehlasujeme o tom, či je poslanec, ktorý má imunitu, vinný alebo nevinný, my hlasujeme o tom, aby bol postavený na roveň všetkým ostatným občanom Slovenskej republiky, aby bolo možné jeho riadne vyšetrovanie. Myslím si, že toto je už aj problémom a diskusiou v novele ústavy a že ak sa táto novela podarí, tak nebudeme musieť o tom v budúcnosti takto diskutovať.

  To, čo ešte chcem povedať, je, že Ivan Lexa sám tvrdil, že bude k dispozícii vyšetrovacím orgánom, že sa bude brániť, že sa prípadne očistí, ale on jednoducho svoje slovo nesplnil, sem nechodil, na vyšetrovanie sa nedostavil a je celkom jasne známe, že ušiel. A toto je vlastne svedectvom, že on sám nedôveruje svojej vlastnej nevine. Takže pre nás je to úloha, aby sme hlasovali o návrhu mandátového a imunitného výboru. Budeme hlasovať za to, aby bol vydaný na väzbu poslanec Ivan Lexa. A netreba veľa hovoriť, treba o tom hlasovať.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca Tatára s faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Tóthová. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem.

  Ja si vyprosím od pána poslanca Tatára, aby dovolávanie sa nálezu Ústavného súdu ako právnik som nemohla urobiť a aby to označoval za špekuláciu. Ak on má stanoviská, že Slovenská republika je právnym štátom, tak týmto svojím vystúpením dokumentoval, že sú ľudia v Demokratickej strane, ktorí z tohto právneho štátu robia policajný štát.

  Ďakujem.

 • Ďalší v poradí do rozpravy prihlásený je za poslanecký klub HZDS pán poslanec Gašparovič.

 • Vážený pán podpredseda,

  kolegyne, kolegovia,

  možnože nám je to už všetkým trápne, pravdepodobne každému z iného pohľadu, že Národná rada miesto riešenia a prijímania právnych noriem, miesto riešenia problémov občanov Slovenskej republiky najmä vo vzťahu k sociálnym problémom, miesto riešenia otázok zahraničnej politiky a zbavovania možnosti Slovákov cestovať do zahraničia sa už zapodieva viac ako rok jedným poslancom s kauzou, ktorá bola už dávno rozhodnutá.

  Myslím si, že toto naše sedenie je, samozrejme, účelové, ale musíme sa pozrieť, z akého pohľadu účelové. Ak my v opozícii vystupujeme, aby sme vysvetlili niektoré naše názory, nevystupujeme len preto, aby sme obhajovali nášho kolegu poslanca Lexu. Vystupujeme na základe princípov, ktoré právna spoločnosť má a ktoré sú obsiahnuté aj v Ústave Slovenskej republiky. Tieto princípy sa musia dodržiavať. Tieto princípy platia pre každého, a preto, ak hovoríme o Lexovi a hovoríme o zákone, hovoríme o zákone vo vzťahu k nám všetkým.

  To, čo tu predniesol pán poslanec Tatár o zosmiešnení, ignorácii a špekulácii Ústavného súdu, myslím si, nepatrí na pôdu Národnej rady. Ústavný súd je inštitúcia, ktorú sme zvolili v tejto miestnosti. Ústavný súd je inštitúcia, ktorá je vymedzená ustanoveniami v Národnej rade. Keď som povedal, že by sme si mali vážiť princípy právneho štátu, nie je to niečo, čo by na Slovensku malo platiť od roku 1989, ale to platilo už dávno predtým, ako bolo Slovensko, ako bola Česko-slovenská republika. Starí Rimania hovorili "lex prospicit, non respicit", čím chceli hovoriť a vyjadriť jednu myšlienku, že zákon hľadí dopredu, a nie dozadu. A princípy zákona sú presne také isté. Starí Rimania hovorili aj o tom, že "principia probant, non probantur," čiže zásady dokazujú, ale sa nedokazujú. Čiže ani ja tu nechcem vystupovať tak, aby som dokazoval zásady, pretože tie sú a sú dokázané.

  Pokiaľ ide o skutok, mohol by som, tak ako aj pán predseda mandátového výboru, prečítať všetky tie skutky, o ktorých Národná rada rozhodovala a kde Národná rada dala súhlas na trestné stíhanie poslanca. Nemá to význam. Už niekoľkokrát z tohto miesta som sa k týmto skutkom vyjadril a vyjadril som sa aj k spôsobu, ako boli predložené Národnej rade. Vyjadril som sa aj k spôsobu, ako poslanci o nich uvažovali, ako rozhodovali, ako táto prázdna miestnosť počúvala vystúpenia poslancov. Vyjadril som sa aj k tomu, že vyšetrovateľ, prokurátor nie v zmysle zásad, o ktorých hovorím, ale v zmysle porušenia ustanovení zákona nepredložil Národnej rade žiadne dôkazy, ku ktorým by sme sa mohli vyjadriť a o ktorých by sme mohli uvažovať, že sú tak naplnené, že je potrebné, aby sme zdvihli ruku za zbavenie imunity poslanca. Nebudem preto ani teraz opakovať to, čo sa v mandátovom výbore odohrávalo a aký postoj zaujal prokurátor a vyšetrovateľ. Nemyslím prokurátorov, ktorí boli na zasadnutí mandátového výboru vo vzťahu k tejto kauze, teda k väzbe.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ja som už pri prvom rozhodovaní o väzbe namietal spôsob, akým sa orgány činné v trestnom konaní dožadujú rozhodnutia a postoja Národnej rady. Nebol som akceptovaný a Národná rada rozhodla aj mimo uznesenia o vydaní Lexu do väzby. Nehovorím o dôvodoch, hovorím teraz o procese, akým spôsobom Národná rada rozhodla. Neprijala ani uznesenie o tom, že poslanca vydáva orgánom činným v trestnom konaní do väzby. Namietal som vtedy aj to, že nie je príslušný vyšetrovateľ, aby žiadal Národnú radu o rozhodnutie. Možno sa vám to zdá maličkosť, ale je to právna norma a je to zásada, a preto by sme ju mali dodržať.

  Aj na poslednom zasadnutí mandátového výboru, resp. zasadnutí mandátového výboru, ktorý zasadal k tejto kauze, som namietal, že príslušný vecne je len sudca. A to tvrdím dodnes a nikto mi to nevyvrátil. V prípravnom konaní rozhoduje takisto o vzatí do väzby, pokiaľ ide o poslanca Národnej rady, sudca, aj vôbec rozhoduje sudca. Iné je zadržanie, kde bolo vykladané, že čo by potom urobil sudca a prokurátor, resp. Národná rada, ak by musela rozhodnúť do 24 hodín. To nie je pravda, Lexa nie je zadržaný, Lexa je na slobode. Tu 24-hodinová lehota neplatí. Len sudca môže rozhodnúť o tom, či bude niekto vzatý do väzby, alebo nie.

  Zoberte si postup. Vyšetrovateľ podľa svojho presvedčenia a získaných dôkazov predloží Národnej rade žiadosť, aby bol niekto do väzby vzatý z poslancov. Národná rada rozhodne pod politickým tlakom a dôjde vec na súd. Ako bude rozhodovať súd, ak súd zistí, že tieto dôvody nie sú dostatočné na to, aby bolo vydané uznesenie o väzbe? Bude pod politickým tlakom, postaví sa proti Národnej rade, alebo bude rozhodovať v zmysle, ako rozhodla Národná rada, resp. časť poslancov, vždycky, samozrejme, tých, ktorých je väčšina, v tomto prípade koaličných, ktorí z politického pohľadu rozhodujú o niektorých skutočnostiach?

  V správe predsedu vlády, ktorú predkladal na základe vypracovania ministra vnútra, sa hovorilo o politických kauzách. Ja som tu už vtedy upozornil: Nie je aj toto politická kauza? Pán poslanec Tatár, ako som povedal na začiatku, si urobil žart z Ústavného súdu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otázka vždycky znela: Prečo tu Lexa nie je? Možnože by bolo lepšie, ak by tu Lexa bol a mohol sa v niektorých veciach obhajovať. Ale má Lexa záruku, že bude stíhaný zákonne, keď Ústavný súd rozhodol o platnosti amnestií a § 11 Trestného poriadku hovorí o neprípustnosti trestného stíhania, ak to nariadi prezident republiky, použijúc svoje právo udeľovať milosť alebo amnestiu? Prezident takéto právo použil a vyšetrovateľ, prokurátor musel takéto rozhodnutie zastaviť.

  Je tu aj otázka možného spochybnenia rozhodnutia niektorých káuz, ktoré sa v tomto návrhu spomínajú spolu s touto kauzou, ktorá z tohto pohľadu nie je trestným činom, pretože Trestný poriadok hovorí nielen o trestných činoch, ale hovorí aj o trestných činoch ináč trestných. A to sú tie, ktoré za určitých okolností a zo zákonných dôvodov nemôžu byť posudzované ako trestný čin. Prečo prokurátor spolu s vyšetrovateľom predložili návrh na vzatie do väzby z dôvodu úteku Ivana Lexu a dali tam 11 káuz? Prečo dali aj túto kauzu zavlečenia? Minister spravodlivosti sa rozčúlil na sudcu, ktorý prepustil Lexu z kolúznej väzby. Dôvody kolúznej väzby pominú, to znamená, keď posledný svedok alebo občan, ktorého by mohol ten, ktorý je v kolúznej väzbe, ovplyvniť, bol vypočutý a už nie je subjekt, ktorého by mohol takýto vo väzbe vzatý občan ovplyvniť. To znamená, ak by ho sudca bol držal ďalej, bol by ho držal protiústavne.

  Je tu ďalších desať káuz. Ani v jednej nenariadil vyšetrovateľ alebo prokurátor prostredníctvom súdu kolúznu väzbu. Nenariadil. Potreboval nariadiť útekovú väzbu a do tejto väzby dal aj tých ostatných desať káuz. Hľadajme si teraz vysvetlenie prečo. Z týchto 10 káuz nemohol nariadiť kolúznu väzbu, pretože neboli dôkazy, resp. neboli predpoklady, že sa skutočne tohto trestného činu dopustil Lexa takým spôsobom, a tak naplnil skutkové podstaty, ako sú uvedené, že by o nich rozhodol kladne súd, že by súd kladne rozhodol, ak by navrhli aj kolúznu väzbu? Zrejme asi vyšetrovateľ uvažoval, že kolúznu väzbu by tu uplatniť nemohol. Preto dal dohromady všetky tieto kauzy a žiada väzbu podľa iného písmena § 67.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ak by sme išli ďalej do teórie, možno by sme povedali, že budeme hlasovať za útekovú väzbu, keďže poslanec Lexa tu nie je. Ja som na začiatku povedal, že možnože by bolo lepšie, keby tu bol. Ale prečo nie je tu? Pretože nemá istotu, že orgány činné v trestnom konaní ho nebudú stíhať aj pre ten skutok, ktorý bol amnestovaný. A že nemá istotu, to je potvrdené aj v tomto návrhu, ktorý je tu predložený. Je predložený návrh vziať ho do väzby aj kvôli amnestovanému skutku, teda v zmysle paragrafu, ktorý je porušený, a to § 11 Trestného poriadku, kde sa hovorí o neprípustnosti trestného stíhania.

  Pani poslankyne, ministerstvo vnútra aj ministerstvo spravodlivosti sa stavajú rigorózne k niektorým skutkom a často zaujímajú stanoviská, dalo by sa povedať, skoro jednoznačne bez rozmyslenia, bez akýchkoľvek právnych dôkladných úvah. Viete, mohol by som hovoriť dnes o tom, ako je dôležitá táto kauza vo vzťahu k Ivanovi Lexovi a ako nie sú dôležité napríklad skutky aj vo veľmi nedávnej minulosti, keď bola zavraždená občianka Slovenskej republiky neznámymi páchateľmi, ubité jej deti. Dodnes sa nevyjadril ani riaditeľ odboru vyšetrovania, ani minister vnútra, ani minister spravodlivosti k týmto skutočnostiam tak, aby nás oboznámili, že sú úspešní pri konaní. Na zasadnutí výboru pre kontrolu Slovenskej informačnej služby som sa pýtal jej riaditeľa, či vôbec Slovenská informačná služba pracuje na odhalení tých skutočností, ktoré vedú príslušníkov rómskej národnosti k tomu, že opúšťajú Slovenskú republiku a robia nám na zahraničnom poli takéto problémy. Riaditeľ Mitro ma ubezpečil, že áno. Vypracovali správu aj s určitými názormi, podozreniami a odovzdali ju ministrovi vnútra. Dozvedeli ste sa, že ministerstvo vnútra rozhodovalo v týchto veciach, že konalo, že našlo páchateľa? Pretože je jednoznačné a, ja si myslím, nepopierateľné, že táto činnosť niektorých rómskych obyvateľov je organizovaná a že škodí nášmu štátu a že škodí viac ako táto kauza, o ktorej rozhodujeme teraz, lebo rozhodujeme o nej nie v zmysle práva.

  Zaujímavé je v tejto správe, ktorú nám prečítal pán predseda mandátového výboru, aj to, kde hovorí, že zdravotný stav - nie on, v tej správe je to tak napísané, že zdravotný stav Ivana Lexu mu nedovoľoval zúčastňovať sa predvolaní, a preto vyšetrovateľ spolu s prokurátorom pristúpili k tomu, že vyzvali znalca, aby preskúmal zdravotný stav Ivana Lexu. No ak si pozriete meno pána MUDr. Mirka Mega, tak zistíte, že on je skutočne súdnym znalcom. A je to veľmi dobrý pán, ja sa s ním osobne poznám, ale je patológom. Posúdiť ten zdravotný stav, ktorý označujú lekári kardiológovia, si myslím, že by veľmi ťažko posudzoval ako znalec a odborník práve lekár z odboru patológie, možno, možno o niečo neskôr, k čomu aj takáto štvanica na občana niekedy môže viesť, že už o ňom rozhoduje len patológ.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ja práve z tohto titulu, čo som povedal, že tento návrh na vzatie do väzby je podložený skutkom, ktorý nie je inak trestným činom, tak ako o tom hovorí aj § 11, že musí byť zastavené trestné stíhanie, nemôžem zdvihnúť ruku za to, aby poslanec bol vzatý do väzby. Myslím si, že budúcnosť ukáže, že rozhodnutia Národnej rady boli skutočne z hľadiska procesu práva rozhodnutiami nie správnymi a neboli v zmysle zákona. Preto vyzývam aj vás, aby ste v zmysle ústavy, v zmysle Trestného poriadku aj v zmysle rokovacieho poriadku rozhodli a nebrali do úvahy žiadne politické tlaky svojich politických strán.

  Ďakujem.

 • Ďalší v poradí prihlásený do rozpravy za poslanecké kluby je pán poslanec Moric.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  dámy a páni,

  v našom štáte, v ktorom tento ctihodný orgán má zákonodarnú moc, je školstvo v dezolátnom stave. Zdravotníctvo nemá lieky a krachuje, a kvôli tomu nezvolávame mimoriadne zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Podpredseda vlády sa podlizuje ešte viac, ako sa podlizoval voľakedy prvý tajomník komunistickej strany, a tento ctihodný orgán sa nezíde, aby žiadal od podpredsedu vlády vysvetlenie, prečo tak robí. Rastie rasová neznášanlivosť, a tento legislatívny orgán sa nezvoláva mimoriadne kvôli tomu, aby toto riešil. Armáda je nefunkčná, poľnohospodári neobrábajú pôdu, a my dovážame potraviny. Tento orgán sa aj napriek tomu mimoriadne nezíde. Nenormálne rastie korupcia a, ako som sa dočítal vo včerajších novinách, na Slovensku je najväčšia nezamestnanosť v Európe. A tento legislatívny orgán sa mimoriadne nezíde, aby tento stav riešil. Ivan Lexa je na výlete v Juhoafrickej republike, a tento orgán sa schádza na to, aby ho dal do väzby. Nech občania zvážia, čo je v tomto štáte prioritné, čo je pre nás všetkých prioritné. Neriešia sa prioritné problémy, ale riešia sa podradné problémy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Chcem doplniť pána poslanca. Nielenže sa tie otázky, ktoré povedal, neriešia, ale poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko dali návrh na mimoriadnu schôdzu, ktorú ste prerušili. Na programe sú aktuálne spoločenské otázky, problémy zdravotníctva, problémy hospodárske a ďalšie, a v tejto schôdzi nepokračujete, ale otázka Lexu, kde ho naháňate a robíte z toho celoštátny paškvil a bude z toho azda aj celoeurópsky, tak na to sa bolo treba zísť. Ale na vážnych otázkach tohto štátu, na tom mimoriadnom zasadnutí, ktorému sme dali my svoje hlasy, na tom vám nezáleží.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Moric chce reagovať na pani poslankyňu Tóthovú.

 • Pani poslankyňa, problém je v tom, že oni toho Ivana Lexu nenaháňajú, oni sa len robia, že ho naháňajú, aby sa týmto zastierali tie skutočné problémy, ktoré som ja tu predostrel.

 • Pani poslankyňa Sabolová ako ďalšia prihlásená do rozpravy máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte niekoľko poznámok k prerokúvanej téme a k žiadosti o súhlas na vzatie do väzby pána poslanca Lexu. Ak by pán poslanec Lexa, dovolím si povedať, bol slušný človek, dnes sme nemuseli rokovať, nemusel zasadať mandátový výbor niekoľkokrát a mohli sme rokovať o témach, o ktorých tu hovorili predo mnou pán poslanec Gašparovič, pán poslanec Moric a vo faktických poznámkach ostatní poslanci, pretože určite sú na Slovensku vážnejšie problémy. Ale, bohužiaľ, musíme sa zaoberať aj takouto témou, ktorá nie je populárna a ktorá skôr evokuje vo verejnosti, že už máme toho dosť. Ale, bohužiaľ, ak ľudia, ktorí sú vo verejných funkciách, zneužijú svoju právomoc, je potrebné, aby za to niesli plnú zodpovednosť. A preto na základe tých skutočností, keď sme uvoľnili priestor pre orgány činné v trestnom konaní a dali sme súhlas na vyšetrovanie a pán poslanec Lexa sa neráčil unúvať a dôjsť tam, kde každý poriadny a slušný človek tejto republiky na pozvanie príde, t. j. na vyšetrovanie, kde má právo nevypovedať, ale kde má povinnosť sa dostaviť, myslím si, že by sme tu nemuseli byť.

  Zaznelo tu, že pán poslanec Lexa nemá istotu, či ho orgány nebudú stíhať kvôli amnestovanému skutku - únosu Michala Kováča ml. Ale ja chcem moje vystúpenie zamerať na iné skutky. Ak sa na tento skutok bude vzťahovať amnestia a bude pozastavený, ak bude zastavené trestné stíhanie v tomto bode na základe toho, že bola amnestia, alebo že sa nedokážu veci, je to v poriadku. Ale máme tu ďalšie množstvo skutkov, ktoré nasvedčujú, že ak tu nešlo o vlastné obohatenie sa o finančné prostriedky, išlo minimálne o to, aby bol štát okradnutý alebo bola ujma na majetku štátu. A keď to zrátate, tie body, ktoré tam máme zhrnuté vo výške nad 54 mil. korún, myslím si, že toto je veľká suma na to, aby sme o tejto veci hovorili a aby človek, ktorý zodpovedá ako verejný činiteľ, alebo zodpovedal ako verejný činiteľ za takéto prostriedky, dnes niesol túto zodpovednosť.

 • Hlasy v sále.

 • Ak ho máte, pán poslanec Cuper, ten dom za 64 mil. korún, nezávidím vám ho, ja môžem pokojne spať, ja ho nemám.

  Chcem sa ďalej vyjadriť k vážnym uzneseniam, ktoré vyšetrovateľ pri tejto kauze uvádza. Sú to uznesenia, kde sa hovorí, že došlo k porušeniu alebo k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, a to vo veciach, ktoré sa týkajú ozbrojovania, zbraní, vyraďovania zbraní. Toto je veľmi nebezpečná hra a veľmi nebezpečná vec. Pre mňa sú podklady, ktoré vyšetrovateľ zhromaždil a poskytol výboru a ktoré určite sú v spise uložené, dostatočné na to, aby som umožnila, aby mohli orgány činné v trestnom konaní konať. Tu chcem povedať, že došlo k veľmi nebezpečnej aktivite, keď sa považuje fingované a nezrealizované fyzické zlikvidovanie strelných zbraní za veľmi nebezpečné a nedovolené v zmysle zákona, kde ide o niekoľkomiliónové sumy, kde boli predávané verejne v obchode, kde dokonca sám pán poslanec a jeho brat majú s týmito výrobnými číslami zbrane. Nebudem to čítať, máte všetci presne popis týchto skutkov. Ide nielen o porušenie zákona, ale ide aj o škodu na majetku štátu. A toto je vyčíslené na 54 mil. korún, ba možno aj viac.

  Čiže len veľmi krátko. Ak pán poslanec Lexa, ktorý bol obvinený z týchto skutkov, ktoré máme uvedené, nerešpektoval povinnosť zdržiavať sa v mieste trvalého bydliska a ani v mieste, ktoré udal ako kontaktnú adresu, rozhodol sa vyšetrovateľ požiadať Národnú radu o uvoľnenie priestoru na to, aby bolo možné ho vziať do väzby a aby bolo možné vyhlásiť celoštátne a medzinárodné pátranie.

  Všetky tieto skutočnosti evokujú, že v konaní obvineného poslanca Ivana Lexu je snaha vyhýbať sa trestnému stíhaniu aj napriek tomu, že mnohé skutočnosti sú veľmi nebezpečné nielen pre samotného pána poslanca, občana Slovenskej republiky, ale vyvolávajú aj obraz o tom, že poslanec Národnej rady alebo akýkoľvek verejný činiteľ si môže v tomto štáte dovoliť, čo chce. A myslím si, že aj toto je veľmi jasný dôkaz o tom, že potom je taká verejná mienka, aká je, o celej Národnej rade, že si dovolí ústavný činiteľ odísť z republiky a nepodriadiť sa tým úkonom, ktoré naše zákony a naše zákonodarstvo ukladajú.

  Pretože páni poslanci z opozície hovorili, že aj keď tu nebudú televízne kamery, ale je potrebné tieto skutočnosti povedať pre záznam, dovolila som si aj ja, páni poslanci, povedať pár skutočností, ktoré vážne ohrozujú Slovenskú republiku, ak budú takto ľudia a občania Slovenskej republiky, a nieto ešte ústavní činitelia pristupovať k životu a k svojej práci ako verejní činitelia.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne sa hlásia traja páni poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pani poslankyňa, ak takto zlostne ako vy hovorí Aleš Krátký z Nového Času, ktorý sa nestihol dovzdelať a so základným vzdelaním vytvára verejnú mienku na Slovensku, to by sa ešte dalo zniesť. Ale mám taký dojem, že mu to niekedy píše niekto iný a on to iba podpisuje. Ale ak takým žlčovitým a jedovitým spôsobom niekto rozpráva už dlhší čas o kauze Lexa a zavlečení Michala Kováča ml. do cudziny, kde nie sú absolútne nijaké dôkazy a kde jeden útvar, ktorý si prisvojil pán minister vnútra Pittner, t. j. útvar pre zvláštne úlohy, ktorý sa nikomu nezodpovedá, takže je ešte vyššie ako Slovenská informačná služba, a môže si nás tu dovoliť kŕmiť rôznymi výmyslami, pani Škarbová a ďalší vyšetrovatelia tohto útvaru a vy, ak budete tu moralizovať na základe týchto nezmyslov nejakého človeka, tak ja vás ubezpečujem, že vy sa ešte raz tomu Lexovi budete musieť ospravedlniť. Ak ste počuli niekedy o afére Dreyfus, tak vám pripomínam jednu paralelu, že aj tam sa tvrdilo svätosväte ústami ministra vnútra a ministra obrany aj spravodlivosti, že svätosväte agentom nemeckej rozviedky bol Dreyfus, a nakoniec sa zistilo, že to bol istý pán Esterházy, jeden karbaník, ktorý potreboval peniaze, a preto odovzdával Nemcom informácie. Nakoniec si svoju chybu pán minister vnútra a minister spravodlivosti nechceli priznať a Dreyfusa poslali na suchú gilotínu na ostrov Cayenne. Nakoniec ho stade dopravili, ospravedlnili sa mu, ale medzitým súd odsúdil Zolu, ktorý sa postavil na jeho obhajobu. Aj jemu sa pán prezident musel ospravedlniť.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa, len skutočne niekoľko viet. Som veľmi rád, že ste povedali, že ak by Ústavný súd rozhodol o platnosti amnestie, že to budete akceptovať. Ústavný súd o tom rozhodol, takže som rád, že to akceptujete. O tých druhých skutkoch, o ktorých ste hovorili, ja som naznačil, že Lexa by tu zrejme pri tých druhých skutkoch bol, keby amnestiu niekto z orgánov činných v trestnom konaní nevysvetľoval inak, ako hovorí zákon. A na druhej strane, veď Lexa tu vôbec nechýba pre tie ďalšie skutky, pre tých ďalších desať, o ktorých sme tu hovorili. Trestný poriadok totiž pozná aj inštitút konania proti ušlému. Ak majú skutky preukázané, tak nič im nebráni v tom, aby v týchto skutkoch podali žalobu a rozhodol súd. A my tu vôbec nemusíme hovoriť o Lexovi z tejto pozície, keďže ten skutok zavlečenia je amnestovaný a tieto skutky majú preukázané a môže rozhodnúť nezávislý súd. Ja neviem, na čo tu potom sedíme.

 • Ďakujem pekne za slovo,

  ja by som mal tri poznámočky k vystúpeniu pani poslankyne Sabolovej. Páčila sa mi jej veta, ktorú citovala, alebo ktorú sa pokúsim ja citovať: "Ak ľudia, ktorí sú vo verejných funkciách, zneužijú svoje postavenie, musia byť braní na zodpovednosť." Absolútne s touto vetou súhlasím, a preto jej chcem pripomenúť, že na Krajskom úrade v Prešove pôsobí nejaký pán Sabol. Neviem, kto to je, asi bude lepšie vedieť, smrdí to klientelizmom a korupciou, a dúfam, že tiež bude braný na zodpovednosť.

  Po druhé, ďalšie kauzy Ivana Lexu. Chcem povedať, že tu sa oháňa cifrou akýchsi 54 mil. Sk. Pani poslankyňa, keď ste taká spravodlivá, pozrite sa, koľkomiliónové škody spôsobila vaša strana prostredníctvom káuz osvetlenia v Bratislave, nákupu Žabotovej alebo metra a spaľovne v Bratislave. To nie sú 54-miliónové kauzy. Vy ste sa obohatili nehoráznym spôsobom, a dnes máte tú drzosť tu vykrikovať o akýchsi sumách, ktoré sú fiktívne, vymyslené, a v žiadnom prípade nie sú preukázané.

  Po tretie, hovoríte, že Lexa sa nepodriadil trestnému konaniu. Áno, Lexa sa podriadil trestnému konaniu. Jednoznačne bol vo väzbe a v každom prípade rešpektoval všetky zákony tejto krajiny až do chvíle, kým nezistil, že sa hrubo porušuje ústava a zákony tejto krajiny, a potom znovu v súlade so zákonom využil to, čo mu Ústava Slovenskej republiky dáva, to znamená článok 32 ústavy. Je to v ústave, pani poslankyňa, a Lexa neurobil nič protizákonné. Ak sa pomery na Slovensku budú stabilizovať a právny chaos, ktorý ste spôsobili, sa upraví, ktokoľvek je ochotný predstúpiť pred nezávislé súdy.

 • Pani poslankyňa Sabolová chce reagovať na pánov poslancov, ktorí vystúpili s faktickými poznámkami.

 • Krátko zareagujem na každého jedného pána poslanca.

  Pán poslanec Cuper, ak viete, že je niekto iný ten, kto je zodpovedný za tieto veci - už tu zasa nie je pán poslanec Cuper, on nerád počúva, keď hovorím, - mohli by ste povedať, kto tie veci vykonal.

  Pán poslanec Gašparovič, ja som vôbec nepovedala, že keď Ústavný súd rozhodne, ale ak bude zastavené konanie v tejto veci, že bude uplatnená amnestia, tak nemá problém. Ale sú tu ďalšie finančné veci.

  Pán poslanec Krajči, Sabolovcov je na Slovensku veľmi veľa, neviem, o koho ide. Ak máte niečo, tak pokojne na tohto pána Sabola podajte trestné oznámenie, ak si myslíte, že porušil nejaký zákon. Suma, ktorú som uviedla, je preukazná suma, ktorú vyšetrovací spis obsahuje, a je to zhruba suma tých 54 mil. korún, za ktorú zodpovedá bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Hovoríte, že pán Lexa sa dostavoval alebo proste bol stále tu a podrobil sa vyšetrovaniu. Ak krajský prokurátor vo svojom spise uvádza, že nebol niekoľkokrát dosiahnuteľný ani na kontaktnej adrese, ani v trvalom bydlisku a nevedeli, kde sa nachádza, a nedostavil sa na vyšetrovanie na pozvanie, tak potom ja neviem, ako rozumiete vy tomu, čo napísal krajský prokurátor.

 • Ďalší v poradí do rozpravy je prihlásený pán poslanec Hudec. Po ňom vystúpi pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  hovoríme na približne rovnakú tému už niekoľko desiatok hodín, hovoríme na tému, ktorá zapĺňa stránky novín a zrejme veľmi presne a cielene zapĺňa tieto stránky novín. A často sa mi zdá, že aj v tejto miestnosti hovorí hluchý s nemým, slepý s chromým a na dôvažok ešte aj s tými, ktorí nehovoria tým istým jazykom. Predpokladám, že raz vyjde čosi najavo. Možno to bude o dva roky, možno to bude o šesť rokov, ale celkom určite vyjdú najavo niektoré veľmi zaujímavé skutočnosti.

  V prvom rade vyjde najavo skutočnosť, prečo vlastne vznikla kauza Lexa. Určite to nebude len katastrofálny neúspech súčasnej vlády, ktorá zorala v tomto štáte, čo sa len zorať dalo. Netvrdím, že predchádzajúce vlády vládli bez chýb, ale taký prepad vo všetkých oblastiach nášho života je skutočne rekordný. To nie je len rast nezamestnanosti, ktorá je prvá v Európe, ale sú to aj iné oblasti života, ktoré jednoducho priviedli tento štát do takej katastrofy, že sa vôbec nečudujem, že ho dirigujú najmä tí, ktorí ho nechceli. Opakujem, že to nebude len tento dôvod.

  Vyjde najavo aj iná skutočnosť. Vyjde možno najavo skutočnosť, ktorej sa dotkol raz istý pán Brzezinski, ktorý zásadne odmietal myšlienku o tom, že má raz existovať nejaká Slovenská republika. Ten, kto aspoň trochu pozná veľmi citlivý organizmus štátu, vie veľmi dobre, akú dôležitú úlohu v ňom hrajú spravodajské služby. A tu sa odrazu systematicky narúša jeden veľmi dôležitý článok štátnosti, ktorý, podľa môjho názoru, nezreparuje ani o päť rokov nijaký génius. Pýtam sa, kto po týchto kauzách - teraz sme sa dozvedeli, že to budú ďalší ôsmi pracovníci Slovenskej informačnej služby - bude ochotný pracovať v tejto inštitúcii, ktorá je pre štát nesmierne dôležitá, ak bude mať odbornosť a možnosť sa uplatniť aj inde. To bude veľmi zaujímavá skutočnosť, ktorá raz určite vyjde najavo.

  Pýtam sa: Prečo je takýto vývoj kauzy Lexu, aký je? Aj tam čosi vyjde najavo, že nestačí jedno obvinenie poslanca, že nestačí len jedno vydanie poslanca, jedno zbavenie imunity, musí ich byť jedenásť. Potom sa, samozrejme, čudujú experti v Nemecku, že ako je to možné. Tak už raz ste ho vydali, už dokonca ste ho mali v base, tak prečo ešte nepokračujete v tom, prečo nie je odsúdený? No áno, to vyjde práve najavo, že nieže je len dôkazová núdza v tomto prípade, ale jednoducho sú to všetko vykonštruované prípady, ktoré absolútne nerešpektujú napríklad tú skutočnosť, že všetky tajné služby v každom štáte, opakujem v každom štáte, narábajú menej tradičnými spôsobmi a často na zakrytie mnohých vecí musia konať tak, ako koná každá tajná služba. Tu sa, pravdaže, meria iným metrom práca slovenskej tajnej služby a vynášajú sa z toho priam horibilné sumy, 54 mil. korún, o ktorých doteraz nikto nemôže povedať, pani poslankyňa Sabolová, že ich ktosi zdefraudoval alebo za ich použitie zodpovedal riaditeľ Slovenskej informačnej služby, pretože platí ešte stále prezumpcia neviny. A potom nech sa nikto nesťažuje, ani vy, pani poslankyňa, keď vás niekto označí za čosi, za čo sa budete cítiť nielen dotknutá, ale vám môže aj ublížiť.

  Som zvedavý, keď sa nedokáže nič z týchto vecí na súde, čo potom kto urobí, všetci tí novinári, politici, všetci štátni úradníci, ktorí ubližovali tomuto človeku, čo potom s tým budú robiť nielen vo svojom svedomí, ale dokonca aj pred súdmi, keď si bude vymáhať postihnutý nejakým spôsobom nejakú reparáciu. Takže toto možno raz vyjde najavo, že bola absolútna dôkazová núdza, vyvinula sa štvanica na tohto človeka. Celkom prirodzene ani ja na jeho mieste by som nikdy už neveril tejto vláde a tejto situácii, ktorá tu je.

  Toto predsa nie je stav právneho štátu, v ktorom sa nachádza Slovenská republika. Keď raz Ústavný súd vynesie rozsudok, tak jednoducho nie je možné, aby ho niekto ignoroval a konal tak, ako keby tento Ústavný súd nález nevyriekol. Prečo sa čudujete, že ten človek využíva právo slobodného pohybu a spokojne si počká na čas, keď bude opäť nastolený právny poriadok v tomto štáte? Možnože práve táto dôkazová núdza, ako raz vyjde najavo, donútila tých ľudí, ktorí zodpovedajú za celý tento prípad, aby odišiel Lexa z územia tohto štátu a aby z neho mohli ďalej ťažiť a dojiť z tejto propagandistickej kravičky vo svoj prospech všetko to, čo sa len podojiť dá.

  Taká bude asi pravda, vážené dámy a vážení páni. A ak dovolíte, vyjde raz možno najavo ešte aj tretia skutočnosť, ktorá sa naozaj týka našej štátnosti. Iste nie je náhoda, že práve táto vláda začala vo svojej politickej činnosti ešte pred voľbami šíriť rozličné fámy a zneužívať európske a medzinárodné inštitúcie na svoje úzkoprsé politické ciele, pričom ťažko poškodila tento štát, nie je iste náhoda, že práve v tomto období, keď sa rozbila, rozmlátila Slovenská informačná služba a nikto ju rýchlo nepostaví na nohy a štátu bude veľmi chýbať spravodajstvo, pretože ho má aj južný sused, aj západný, aj severný, aj iné štáty tohto kontinentu a sveta.

  Ja sa pýtam, či to nie je náhoda, že práve teraz vzniká problém Komárňanskej župy, či práve teraz nevznikajú aj v iných našich susedných štátoch úvahy o tom, že či predsa len tá južná hranica nášho severného suseda nie je až po Poprad, z Ukrajiny či tiež nie je až po Poprad, z juhu či severná hranica tiež nie je Poprad. Tak možnože sa obnoví tzv. Česko-Slovensko a ešte tak Trenčín, Nitra budú patriť do toho nového tzv. Česko-Slovenska a všetko ostatné už bude rozdelené ináč. Možnože vyjde raz najavo, že boli takéto úvahy a sú reálne, a tu ich niekto nechce vidieť, pretože mu to zrejme poslúži, keďže byť dobre plateným vazalom sa niekedy viac oplatí, ako sa uchádzať poctivou prácou o nejaký úspech.

  Dovoľte mi, aby som sa dvomi krátkymi poznámkami dotkol predloženej správy. Načrtol to už pán poslanec Gašparovič, ale predsa len mi nedá, aby som nespochybnil celú prácu všetkých tých, ktorí pracujú na tejto politickej kauze, na tejto politickej štvanici, aby som neupozornil na to a nepovedal, že ak je v tomto prípade takýto hlúpy precedens akceptovaný, tak potom asi celá táto správa je takýmto spôsobom konštruovaná a nestojí ani za fajku dymu.

  Nehnevajte sa, prípad súdneho znalca doc. Mega. Tu sa píše, že doc. Mego je síce pracovne zaradený ako patológ, ale mal ísť robiť rozhodnutie pravdepodobne internistické alebo kardiologické. Tak sa pýtam, či sa mala chystať pitva pacienta, či sa náhodou nechystalo čosi, čo by potom tá pitva okamžite dokázala, že išlo možno o samovraždu alebo nešťastnú náhodu.

  Ak bude bolieť náhodou pána poslanca Lexu oko, tak dúfam, že mu tam nejaký pán prokurátor nepošle zubára aj s vŕtačkou, aby mu vyvŕtal tú bolesť a zaplomboval v tom oku. Píše sa, že ide o rigorózneho neovplyvniteľného znalca. Tým chcel autor povedať, že ostatní sú ovplyvniteľní? A ak tú rigorozitu chápe v tom, že pán doc. Mego možno z neznalosti, možno z iných dôvodov, prijal účasť na tejto špinavej politickej hre, tak potom tú rigorozitu chápem.

  Ale odpusťte, keď si niekto mýli také pojmy, ktoré už rozlíši každý, kto raz navštívil polikliniku, a chce dať posúdiť odborný posudok patológovi, tak potom spokojne naozaj nech krčiari, ušiari privádzajú na svet deti a povedzme rovno bolo treba určiť zverolekára na túto Megovu funkciu, pretože veď je Lexa štvaný ako zver, tak rovno to mohol zverolekár posúdiť. Myslím si, že tento dôkaz, ktorý dokonca akceptoval imunitný výbor, je svedectvom toho, že tu nejde v nijakom prípade o serióznu prácu, že je to povrchnosť na povrchnosti, priťahovanie dojmov za vlasy, vyrábanie tzv. faktov a je len dôkazom toho, že toto by naozaj neobstálo ani pred priemerne vzdelaným občanom so základným vzdelaním.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Osuský a pani poslankyňa Belohorská sa hlásia s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Hudeca. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Rád by som povedal ako človek, ktorý pozná kolegu doc. Miroslava Mega dvadsať rokov, že ho musím obrániť proti neuveriteľnému podsunutiu možnosti, za akých iných príčin by prijal takýto súdnoznalecký výkon. Doc. Mirko Mego je človek nad všetku pochybnosť rigorózny, statočný a nepodkupný.

  A pokiaľ ide o samotné meritum, to je posúdenie stavu žilového obehu a vysokého tlaku a iných smrteľne závažných dôvodov, pre ktoré sa nemôže občan Lexa dostaviť na úkony potrebné na vyjasnenie veci. Myslím si, že už uvedené dôvody sú, jemne povedané, na smiech. I jednoduchý človek, ktorý si takéto zdôvodnenia prečíta a sám trpí vysokým tlakom, má kŕčové žily a možno občas aj flebitídy, sa musí smiať, pretože so svojím zdravotným stavom musí nielen občas prísť na nejaký úkon, ale často celé roky pracovať, živiť rodinu a starať sa o svoje veci. To znamená, že spochybňovať doc. Mega podsúvaním mu nejakých "iných dôvodov" a hovoriť o jeho neschopnosti posúdiť takýto stav je zo strany predrečníka neodôvodnené.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja sa skutočne neznížim k tomu, aby som teraz nejakým spôsobom odpovedala aj predchádzajúcemu rečníkovi ohľadom pána doktora Mega. Áno, je to veľmi uznávaný odborník a skutočne môžem potvrdiť jednu vec, vo všetkých kruhoch má povesť neovplyvniteľného človeka. Ale raz darmo, je to tzv. studený doktor. A ja si veľmi prajem, aby pán Dr. Osuský, ak mu tak dôveruje, zveril svoje telo do jeho starostlivosti.

  Ale, chcem povedať jednu vec. Táto vláda stiahla z programu návrh na financovanie zdravotnej starostlivosti v druhom polroku. Čiže nás nezaujíma, čo bude s občanmi, čo sa týka zdravotnej starostlivosti. Vidíme tu rôzne pokusy, manipulácie rôznych konkurzov ako napríklad konkurz na detské anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. A nehnevajte sa na mňa, kolegovia, aj tu došlo k veľkému klamstvu, čo sa týka nášho poslanca pána Lexu. Pán Lexa bol vykazovaný predsedom tohto parlamentu ako absentér. Z toho dôvodu mu bola aj zarazená mzda. A možno málo z vás ovláda teda rokovací poriadok a nároky poslanca, ktorý má právo byť šesť mesiacov práceneschopný s plným platom. Takže by bolo veľmi dobré, keby tí, ktorí manipulujú s mienkou občanov, sa dohodli aj na jednom, či bol pán poslanec Lexa práceneschopný, alebo či bol absentujúcim poslancom, pretože pravdou je alebo jedno, alebo druhé. Ale jeden z vás určite zavádza verejnosť, tak ako bola verejnosť zavedená aj prítomnosťou opozičných poslancov na rokovaní mandátového a imunitného výboru.

 • Ďalší v poradí prihlásený je pán poslanec Maxon. Po ňom vystúpi pán poslanec Krajči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  celkom na úvod by som chcel zdôrazniť, že keď sa počas celého leta stupňovala kauza Ivan Lexa, tak na záver tejto kauzy len pred pár dňami sa vyjadril pán minister Pittner, pán minister Čarnogurský, že určite sa zúčastnia rokovania Národnej rady Slovenskej republiky o tomto bode, ktorý dnes prerokúvame, a že určite sa zúčastní aj pán Mitro. Takže v súvislosti s týmto konštatovaním, ktoré ako jedni z najvyšších ústavných činiteľov prezentovali na verejnosti, mi dovoľte opýtať sa, kde je pán minister Pittner, kde je pán minister Čarnogurský, kde je pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Mitro.

  Je možné, že pán minister Čarnogurský sa venuje ešte dodatočne auditu, ktorý realizovala skupina mladíkov vo vzťahu ku koncepcii reformy verejnej správy. A zrejme asi sa tomuto auditu venuje predovšetkým preto, že naozaj nadobudol pocit strachu, že príde o miesto ministra. Príde o miesto ministra preto, že ten audit napríklad na ministerstve spravodlivosti tých mladých chlapcov, ktorí ho robili, smeroval k tomu, že všetkému na ministerstve spravodlivosti, všetkým problémom v tejto spoločnosti rozumie predovšetkým vedúci úradu ministerstva spravodlivosti, ktorý sa nepochybne veľmi často vyjadroval aj k týmto kauzám, ktoré sa týkajú nášho kolegu Ivana Lexu.

  Vážené dámy a páni, pokiaľ sa mám vrátiť trošku do histórie, do histórie aj osobnej, tak pokiaľ by ste sledovali záznamy z jednotlivých rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa týkali problematiky Ivana Lexu, Miroslav Maxon, ja ako osoba som nevystúpil ani raz. Ja si ctím princíp priechodnosti spravodlivosti, ctím princíp zodpovednosti, rovnej zodpovednosti všetkých. Dámy a páni, vy ste tieto princípy permanentne prekračovali a permanentne to prekračujete aj v tomto období. Dámy a páni, to nie je hľadanie spravodlivosti, to je politická perzekúcia, ktorú v tomto období robíte. Ja som, prirodzene, veľmi ďaleko od toho, aby som dnes konštatoval, že za to, že dnes politicky perzekvujete občana Slovenskej republiky, v každom prípade tí, ktorí to spôsobia, budú niesť zodpovednosť. Hovoríte, že Ivan Lexa ako slušný človek by sa mal v každom prípade podrobiť všetkým úkonom, ktoré náš právny poriadok stanovuje a ktoré náš právny poriadok ukladá. Áno, dámy a páni, tak to má byť. Ale každý slušný človek poväčšine len chodí do spoločnosti slušných ľudí. A tí ľudia, ktorí pracujú na kauze Ivan Lexa, majú od slušnosti naozaj veľmi ďaleko.

  Vážené dámy a páni, táto kauza Ivan Lexa okrem toho, že je nepochybne politicky motivovaná, že má jasné príznaky politického revanšu, tak sa prejavuje aj inými charakteristickými prvkami tejto vládnej koalície, dámy a páni, nekompetentnosťou. Koľko procesných chýb v kauze Ivan Lexa už orgány, ktoré sú za celý tento priebeh zodpovedné, spravili? Napriek procesným chybám sa ani raz nenašiel slušný človek, ktorý by povedal: "Vážení občania, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, prepáčte, nepostupovali sme procesne správne, odstránime túto chybu a budeme postupovať tak, ako sa má." Dámy a páni, prestaňte v kauze Ivan Lexa hovoriť o slušnosti. Ľudia, ktorí túto kauzu rozprúdili, majú od slušnosti naozaj veľmi ďaleko.

  A, dámy a páni, táto kauza má ešte jeden mimoriadne vážny rozmer. Vládna koalícia nevie kam stúpiť. A keď konečne stúpi, tak bezprostredne nato zistí, že stúpila vedľa. Potrebujete živiť kauzu Ivan Lexa, aby ste ospravedlnili všetky prešľapy, ktoré v tomto období robíte, a prešľapy, ktorých sa dopúšťate. Dámy a páni, ak hovoríme o princípe spravodlivosti a hovoríme o princípe rovnosti šancí všetkých, tak mi dovoľte, aby som sa vás opýtal, čo sa deje s 10 741 porušeniami zákona o rozpočtovom hospodárení za rok 1991, ktoré zistil Najvyšší kontrolný úrad. Podľa našich informácií ani jeden z týchto prípadov sa nedostal do rúk vyšetrovateľa, tak ako si to procesný postup vyžaduje.

  Dámy a páni, ak chceme ctiť princíp spravodlivosti a rovnosti šancí, tak mi dovoľte, aby som sa opýtal: Čo sa deje v kauze GSM 1 800? Za GSM 1 800 sme zinkasovali 840 mil. Sk. Táto snemovňa do dnešného dňa nevie, čo sa s tými peniazmi stalo, a reálna šanca bola za GSM 1 800 získať 8 mld. Sk.

  Dámy a páni, v Slovenskej republike alebo medzi ľudmi, ktorí významným spôsobom ovplyvňujú vývoj na Slovensku, máme viacero Gabrielov. Jedna tá kauza, ktorú som spomenul, sa týka jedného pána Gabriela. Máme ešte aj pána Gabriela vo Východoslovenských železiarňach. Ja meno Gabriel spomínam len preto, že ak, dámy a páni z koalície, budete pokračovať ďalej tak, ako ste robili dosiaľ, tak už Slovenskej republike nepomôže ani archanjel Gabriel. Pýtam sa, dámy a páni: Čo sa deje so zisteniami na Správe štátnych hmotných rezerv? Vy, vládni poslanci, tolerujete exemplárny prípad štátneho tunelárstva. Donekonečna ste nám tu rozprávali, ako tunelovalo Hnutie za demokratické Slovensko. Takže, dámy a páni, ja vám môžem pripomenúť najmenej 10, 15 štátnych tunelov, na ktorých sa podieľa súčasná vládna koalícia alebo jej prominenti. Dámy a páni, čo sa deje v kauze Devín banka? Len v roku 1998 Devín banka stála daňových poplatníkov 1 mld. Sk. A to ešte nebolo v hre rozhodnutie, ktoré prijala vláda v tomto roku.

  Vážení páni poslanci koalície, panie poslankyne z koalície, páni poslanci z koalície, vás vôbec netrápi, čo sa deje v Slovenskej konsolidačnej, a. s., že je tam dnes bezmála 100 mld. Sk? Vy nechcete počuť a nechcete si prečítať to, o čom už začínajú hovoriť novinári, o čudných presunoch, ktoré majú hodnotu niekoľko miliárd slovenských korún? Vážené dámy a páni, ja sa, prirodzene, k Slovenskej konsolidačnej, a. s., vrátim, keď bude na to čas, ale už v tejto chvíli by som chcel upozorniť pána ministra spravodlivosti a predovšetkým pani ministerku financií Schmögnerovú, že mám pripravené pre nich veľmi milé prekvapenie. Toto milé prekvapenie bude svedčiť o obrovskej nekompetentnosti týchto menovaných vysokopostavených predstaviteľov Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, ak má platiť princíp spravodlivosti a rovnaká voľba šancí, tak mi dovoľte, aby som sa vás opýtal, predovšetkým vás pánov poslancov z koalície: Vás nezaujíma to, čo sa deje v Eximbanke? Vás nezaujíma, na čo sa používa preklenovací účet, ktorý mnohí z vás ľudovo v tomto období nazývate prelievací účet? Dámy a páni, vás nezaujíma, že na čele Eximbanky stojí cudzí štátny príslušník, ktorý spravuje peniaze Slovenskej republiky? Som presvedčený, že príde čas, keď budeme vedieť jasne a zrozumiteľne povedať, čo to je ten prelievací účet a akú mal hodnotu.

  Dámy a páni z vládnej koalície, ak má platiť spravodlivosť vo vzťahu k Ivanovi Lexovi, ak má platiť princíp voľby šancí, vám vôbec neprekáža to divadlo, ktoré sa tu odohralo pri privatizácii Slovenských telekomunikácií? Vláda Slovenskej republiky si objednala tento tender. Vláda Slovenskej republiky si ho objednala, aby víťazom bol Deutsche Telekom. Vláda Slovenskej republiky za to dokonca ponúkla 500-miliónovú províziu. Predvčerom rokovala ministerka financií s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako priškrtiť ďalej občanov Slovenskej republiky cez odvody do Sociálnej poisťovne. Ak by tender prebiehal objektívne, ak by tender prebiehal optimálne, prirodzene, kúpna cena mohla dosiahnuť celkom iné parametre a neprimerane vysoká provízia sa mohla zrealizovať na štandardnú províziu a Sociálna poisťovňa mohla mať podstatne väčší objem disponibilných prostriedkov, ako má. Ja, samozrejme, o privatizácii telekomunikácií ešte na pôde Národnej rady Slovenskej republiky budem hovoriť. Ale opäť opakujem, ak má byť spravodlivosť, tak musí byť uplatňovaná voči všetkým.

  Na margo telekomunikácií, prosím vás pekne, len ešte jednu poznámku. Donekonečna sa v tejto krajine diskutuje o tom, čo štátni úradníci dokážu a čo štátni úradníci nedokážu. Ak sa to niekomu hodí, tak, samozrejme, skonštatuje, že je vylúčené, aby Slovenské telekomunikácie mohli pracovať ako štátny podnik alebo štátna akciová spoločnosť, že je vylúčené, aby sa v tejto krajine našli dostatočne invenční a rozumní štátni úradníci, aby tieto telekomunikácie mohli riadiť. Potom mi dovoľte, aby som položil otázku, ako je to možné, že to dokážu štátni úradníci Nemeckej republiky. Len tak mimochodom, Deutsche Telekom je akciová spoločnosť, kde má 58-percentnú účasť štát. Naše telekomunikácie budú môcť pracovať len na princípe privátnej firmy, dokonca sa uvažuje, že by tam mala byť viac ako 66-percentná väčšina privátneho kapitálu.

  Vážené dámy a páni, už som jedného Gabriela spomenul. Ak má platiť spravodlivosť a rovnosť šancí vo vzťahu k Ivanovi Lexovi, nikoho z vás netrápi, že nekompetentným postupom úradníkov pri transakcii VSŽ zatiaľ daňoví poplatníci zaplatili 1 mld. Sk? Vás vôbec nerozčuľujú tie konštatovania, že nakoniec uvidíte, nakoniec sa podarí na tom niečo získať?

  Vážené dámy a páni, vôbec vás netrápi štátny tunel v Priemyselnej banke? Jediné čo azda možno hodnotiť aspoň čiastočne pozitívne a čo trošičku naberá dynamiku, vážené dámy a páni, je sektor stavebníctva. A ak by sme mali uplatňovať princípy, ktoré ste uplatňovali vy, tak v tejto chvíli by som mal mať legitímne právo na to žartovne povedať, že stavebníctvo v Slovenskej republike sa rozbieha predovšetkým vďaka investičným stavebným aktivitám členov vlády Slovenskej republiky a vás niektorých poslancov. Vy nepochybne viete o tom, že dnes viacerí členovia vlády stavajú rodinné domy s rozpočtovými nákladmi viac ako 50 mil. Sk. Ak má platiť princíp spravodlivosti a princíp rovnosti šancí, bolo by potrebné, vážené dámy a páni, aby ste aj týchto svojich vysokopostavených predstaviteľov jasne a zrozumiteľne pomenovali.

  Dámy a páni, naozaj sa snažím hovoriť o spravodlivosti a snažím sa hovoriť o rovnosti šancí. Voči Ivanovi Lexovi princíp spravodlivosti významným spôsobom absentuje a absentuje aj princíp rovnosti a voľby šancí. Vám, vážené dámy a páni, vôbec neprekáža, že vašu dvojročnú ekonomickú reformu nazval podpredseda vlády pre ekonomiku pán Mikloš ako mäkké pristátie? Nuž, vážené dámy a páni, ja 21-percentnú mieru nezamestnanosti, 6-percentný pokles reálnych miezd, mimoriadne zložité sociálne postavenie občanov, 33-percentný nárast poberateľov sociálnych dávok hodnotím ako pristátie poriadne, ale poriadne tvrdé.

  Vážené dámy a páni, ak hovoríme o spravodlivosti a rovnosti šancí, vás vôbec netrápi, aké neefektívne aktivity sa robili v Poštovej banke? Vás vôbec netrápi, že tých 1,7 mld. Sk, ktoré vláda nazýva ako rozvojové programy, ktoré museli byť orientované v prospech Poštovej banky, mohli naozaj reálne skončiť v Sociálnej poisťovni?

  Nuž, vážené dámy a páni, onedlho budeme, aspoň dúfam, rokovať o príprave návrhu zákona o štátnom rozpočte. No musím sa vám priznať, že človek sa nestačí čudovať. Ten dokument už máme viac ako jeden a pol mesiaca a človek sa nestačí čudovať, čo sa tam dá dočítať. Všetci celé leto žili kauzou Ivan Lexa. Stále sa hovorilo, že už na budúci týždeň bude plénum, potom že o ďalší týždeň bude plénum. Nuž, dámy a páni, ak sme mali hovoriť o mimoriadnom pléne, tak sme sa mali baviť o rozpočtovom hospodárení Slovenskej republiky za rok 2000 a o návrhu zákona o štátnom rozpočte alebo o informácii o pripravovanom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2001. Ak sme sa o tom mali baviť, tak predovšetkým preto, že to, čo v tom návrhu je napísané ako priorita číslo 1, je priam šokujúce. Dámy a páni, odporúčam vám ten materiál, pozrite si ho. Ako priorita číslo 1 sa v tomto dokumente uvádza, že vláda Slovenskej republiky zabezpečí chod tohto štátu.

  Dámy a páni, po dvoch rokoch podľa vás proklamovanej hospodárskej ofenzíve, podľa vami proklamovanej makroekonomickej stabilizácii si ako prioritu číslo jeden kladiete zabezpečiť chod tejto krajiny. Nuž ďakujem veľmi pekne za takúto prioritu.

  No a dámy a páni, prečo sa to vlastne deje, všetko to, o čom hovoríme v súvislosti s Ivanom Lexom? Okrem toho, ako som už niekoľkokrát povedal, že tam absentuje princíp spravodlivosti a rovnosti šancí, nuž má to ešte jedno mimoriadne dôležité politické poslanie. Dámy a páni, aby ste mohli pokračovať v trestuhodnej rabovačke Slovenského plynárenského priemyslu, aby ste mohli pokračovať v trestuhodnej rabovačke Štátneho fondu trhovej regulácie, Správy štátnych hmotných rezerv, aby ste mohli pokračovať v rabovačke Slovenskej správy ciest.

  Dámy a páni, na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií sa výmenou ministrom nič nezmenilo. Pán Gabriel Palacka, náš kolega, tam má jednu útulnú pracovňu, kde svojím rozhodnutím odobruje všetky dodávateľské zmluvy, a dokonca má takú odvahu, že na tieto zmluvy dolu napíše aj príslušnú výšku provízie.

  Takže, dámy a páni, aby ste mohli ďalej pokračovať v rabovačke Slovenskej správy ciest, aby ste mohli ďalej pokračovať v nezmyselnej privatizácii Východoslovenských železiarní, aby mohli prebiehať neuveriteľné transakcie Slovenskej konsolidačnej, akciovej spoločnosti, aby sa mohlo diať s Transpetrolom to, čo sa deje, aby sa mohlo diať s Kúpeľmi Sliač to, čo sa deje, aby sa mohlo s Istrochemom diať to, čo sa deje, a aby mohli dopadnúť telekomunikácie, tak ako dopadli, aj preto potrebujete kauzu Ivan Lexa. Touto kauzou jednoducho permanentne kŕmite médiá a permanentne kŕmite občanov Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, ja si myslím, že je najvyšší čas, aby ste sa zamysleli nad tým, ako naozaj nakŕmite občanov Slovenskej republiky. Prestaňte s takýmto nezmyselným postupom, história nám dá v každom prípade za pravdu, že to bolo smerované ako politický revanš. Ja vás naozaj vyzývam, skončme s tým a snažme sa zamyslieť, ako táto Národná rada bude postupovať vo svojom programe tak, aby získala väčší kredit u občanov Slovenskej republiky a aby občanom Slovenskej republiky naozaj začala slúžiť.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem za vystúpenie pánu poslancovi Maxonovi.

  S faktickými poznámkami sa hlásia dve panie poslankyne - pani poslankyňa Tóthová, pani poslankyňa Podhradská. Uzatváram možnosť ďalších faktických poznámok.

  Slovo dávam pani poslankyni Tóthovej.

 • Ďakujem.

  Na začiatku tejto schôdze pán poslanec Tatár povedal, že poslanci za HZDS budú vystupovať so špekuláciami. Ja si myslím, že kto počúval pozorne pána poslanca Maxona a má trošku pocitu zodpovednosti z vládnych poslancov, z vládnej koalície, tak si myslím, že mu nemuseli byť príjemné chvíle, pretože tie fakty, ktoré boli uvedené, sú neodškriepiteľné a nezabudnuteľné. Navyše chcem povedať jedno, z právneho hľadiska skutočne Lexa kauza je tieňohra, aby nebolo vidieť to, čo sa deje na Slovensku. V každom právnom štáte by sa postupovalo tak, že z tých 11 káuz, ktoré mu pripisujete, by ste jednu mali postaviť aspoň pred súd, samozrejme, nie tú, ktorá je amnestovaná, a mali by ste počkať na rozhodnutie súdu. Ale vy sa bojíte čo i s jednou kauzou ísť na súd, pretože sú vymyslené, pretože sa nedajú zosúladiť s Trestným zákonom. Nechcem tu ani sabotáž citovať, veď vy neviete, čo je predmetom ochrany trestného činu sabotáže, to je pán poslanec úplne vedľa. A pán poslanec Ivan Gašparovič vám povedal, ako je to aj s tou väzbou. To je hanba, hanba právnych vedomostí, základy práva sú tu opomínané a 92 poslancov ako nevedomci všetko odsúhlasujú. Je to na zaplakanie.

 • Ďakujem.

  Ďalej pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Maxon vo svojom vystúpení hovoril o tom, prečo potrebujete kauzu Lexa, prečo ste ju vymysleli a prečo ju neustále živíte. Ja by som ešte jednu vec chcela pripomenúť k tomu výpočtu, ktorý nám tu predniesol pán poslanec Maxon. Kauzu Lexa potrebujete možno aj preto, aby si občan neuvedomil, že ten skvelý obchod, ktorý ste uskutočnili s VSŽ, keď ste ju predali U. S. Steel za jedinečných, ako to vyhovoríte, 60 mil. dolárov, tak za 60 mil. dolárov predal napríklad Manchester United jedného svojho futbalistu. Možno aj preto potrebujete kauzu Lexa, aby si slovenský občan takéto veci neuvedomil.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Krajči, po ňom pán poslanec Húska.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  scenár sa opakuje a vždy, keď sa takéto kauzy vytiahnu do Národnej rady, sú tu preriedené lavice, ortieľ je vynesený, poslanci HZDS sa vyrozprávajú, novinári napíšu to, čo dostali pokynom, a svet ide ďalej, problémy a bieda pretrváva, hlavná vec, že budeme dnes naháňať alebo oddnes naháňať jedného poslanca za Hnutie za demokratické Slovensko. Keď vám tvrdíme, že sú to kauzy politické a že sa zbytočne politizujú, hneváte sa a tvrdíte, že to tak nie je, že treba dať spravodlivosti priechod a že jednoducho my to brzdíme a snažíme sa odvádzať pozornosť. Mne osobne sa vystupuje veľmi zle a najradšej by som nevystupoval, lebo tiež patrím medzi tých poslancov, ktorí sú trestne stíhaní, a vždy keď vystúpim niekde alebo idem niečo preskúmať, alebo zistiť, tak novinári mi automaticky dajú nálepku, to je ten trestne stíhaný. Ale nikto už nečíta ďalej, že trestne stíhaný nie je odsúdený, že tu platí určitá prezumpcia neviny a že mandát poslanec má až dovtedy, kým nie je odsúdený.

  Ale jednoducho vy prostredníctvom verejnej mienky sa snažíte manipulovať a odvádzať pozornosť inde. Že sú to politické kauzy, svedčí o tom aj to, čo je znovu raritou, že dokonca v programovom vyhlásení tejto vlády sa uvádza, že je potrebné potrestať vinníkov v kauze zavlečenia, v kauze tej a tej a tej. Prosím vás pekne, odkedy kolektívny orgán, vláda o týchto veciach rozhoduje? Veď na to sú orgány činné v trestnom konaní. Že koaličná rada sa o tom dohaduje a hovorí, kedy, koho, ako potrestať, kedy ho kde dať, veď to je znovu len politikum, ktoré sa zavádza do právneho systému Slovenskej republiky a už nehovoriac o tom, že tu existuje útvar politických vyšetrovateľov, ktorí boli špeciálne vyberaní po celom Slovensku a ktorí pod vedením pána Šáteka sú zatvorení v jednej budove, ktorá sa podobá gestapu, tajnej polícii za Nemecka, k informáciám ktorých nemá nikto prístup ani k menám, ani k postupom, ani k odmenám, ani k materiálnemu vybaveniu, k ničomu, a jednoducho tu ide o ten odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti. Môžem to tvrdiť, pretože som sa zúčastnil poslaneckého prieskumu, a môžem povedať, že som sa nič nedozvedel.

  Prednedávnom sme tu schvaľovali zákon o slobodnom prístupe k informáciám, vystupovali tu vehementne predstavitelia hlavne Demokratickej strany so zapojením tretieho sektora a vysvetľovali, ako je to pre občana dôležité, keď má informácie. Ja sa pýtam, a ako je to krásne urobené, keď ani poslanec nemá informácie, poslanec, ktorý má prichádzať s týmito informáciami do styku, ktorý je na to poslanec, aby o týchto informáciách vedel a informoval svojich voličov. Toto nikomu neprekáža, toto je akosi v súlade s tou doktrínou, ktorú tu dnes presadzujete. Takže to je demokracia na váš spôsob.

  Poďme sa však pozrieť, ako to vlastne bolo s celým prípadom Ivana Lexu a čo sa tu vlastne deje.

  Vážené dámy, vážení páni, je tragédiou, že do týchto káuz boli zatiahnutí aj poslanci Národnej rady a vôbec, že sme sa my dali zatiahnuť do takýchto vecí, ktoré musí riešiť absolútne niekto iný. Bolo niekoľko faux pas v tejto Národnej rade, ktorá sa dala zaviesť ľuďmi, ktorí organizujú tieto scenáre, robia spravodajské hry a vás používajú ako nástroje. Zoberme si už len prvý prípad, keď bol predložený do parlamentu návrh na zbavenie mojej imunity vo veci Ladislav Polka. Veď to bol prípad ako vyšitý, vykonštruovaný na to, aby došlo ku kompromitácii, pretože nestačilo referendum. Chvalabohu, vtedy ste neodhlasovali zbavenie imunity, pretože o chvíľu na to rozhodnutie alebo rozsudok Najvyššieho súdu jasne dal za pravdu pánu Polkovi, takže mu bolo potrebné doplatiť rozdiel odstupného, ktorý mu minister vnútra nechcel vyplatiť, ale keďže existoval takýto rozsudok, tak ho využil pán minister vo svoj prospech tým, že pán Michalko z jeho generálskej chunty zrušil rozkaz ministra vnútra, môj, v ktorom pán minister bol preradený do dôchodku, proti čomu sa neodvolal. Pán Michalko zrušil tento rozkaz a "sčinil" pána Pittnera tak, aby využil ten paragraf, ktorý vlastne využil Polka. Hurá, je to výborné, demokratické, poďme ďalej.

  Ďalším faux pas, ktoré tu bolo, bola otázka vydávania Lexu do väzby. Vážené dámy a páni, tu boli hrubo porušené zákony tejto krajiny a dodnes to nikomu neprekáža. My nie sme proti tomu, aby tí, ktorí sa dopustili nejakého trestného činu, neboli potrestaní, a tak ako hovorila aj pani Sabolová, sme za to, ale sme za to, aby sa dodržiavali pravidlá, aby sa dodržiaval právny poriadok, aby sa tento počas hry nedeformoval a aby jednoducho aj ten, voči ktorému je vznesené obvinenie, mal určité právne istoty a mohol sa podľa toho aj správať. Žiaľbohu tým, čo sa stalo, sa všetky právne istoty občanov tejto krajiny narušili. Je tu obava z toho, že na Slovensku je policajný štát, o čom svedčí aj postup vyšetrovacích orgánov, ktoré sú riadené politickými špičkami.

  Ako tu už bolo niekoľkokrát spomenuté, naozaj pri vydávaní do väzby Ivana Lexu v prvom prípade sme sa dopustili hrubej chyby. Ja by som vás chcel poprosiť, aby sme to isté neurobili aj teraz. V čom bola tá chyba? Myslím si, že už všetci si ju uvedomujeme, a tým, že dnes máme v tejto správe napísané, že o vydanie do väzby požiadal krajský prokurátor, si sami priznávate chybu, ktorej ste sa dopustili v apríli roku 1999. Vtedy o väzbu požiadal vyšetrovateľ, sami ste prišli na to, že je to v rozpore so zákonom a nakoniec to potvrdil aj generálny prokurátor Milan Hanzel, ktorý jednoznačne povedal, aký je postup pri vydávaní poslanca do väzby.

  Čo sa vlastne stalo. Vyšetrovateľ Policajného zboru požiadal Národnú radu dňa 26. 3. o udelenie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady. Takouto žiadosťou hrubo porušil Trestný poriadok, pretože požiadal udeliť súhlas na vzatie do väzby voči osobe, voči ktorej ešte ani nebolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia v súlade s § 160 ods. 1 Trestného poriadku. Obvinenie tejto osobe bolo vznesené až 9. 4. 1999. Tak keď budeme takto postupovať, tak potom si nehovorme, že na Slovensku platí právny poriadok. Osobitne je zarážajúce, že túto žiadosť doručil krajský prokurátor v Bratislave, s ktorou sa stotožnil, a to aj napriek tomu, že podľa § 174 ods. 1 Trestného poriadku dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Podľa § 174 ods. 2 písm. e) Trestného poriadku pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený zrušovať nezákonné alebo nedôvodné rozhodnutia a opatrenie vyšetrovateľa a policajného orgánu. Prokurátor vedel, že je to zlé rozhodnutie, ale napriek tomu nezakročil.

  Mandátový a imunitný výbor takto oklamaný za tohto protiprávneho stavu túto žiadosť prerokúval a prerokoval voči osobe, ktorá nebola v tom čase obvinená. Na tomto protizákonnom postupe nič nemení ani tá skutočnosť, že po jej prerokovaní bola Mandátovému a imunitného výboru Národnej rady doručená ďalšia žiadosť vyšetrovateľa s dátumom 9. 4. 1999, ktorej obsah však už nebol prerokúvaný. Stala sa iba prílohou rozhodnutia mandátového a imunitného výboru, ktorý odporučil na základe pôvodnej žiadosti zo dňa 26. 3. plénu Národnej rady vydať súhlas na vzatie do väzby Ivana Lexu.

  Osobitne ma zaráža, že členom mandátového a imunitného výboru Slovenskej republiky je advokát, ktorý náležite pozná Trestný poriadok a ktorý si musel byť vedomý, že mandátový a imunitný výbor nemôže prerokúvať žiadosť vyšetrovateľa Policajného zboru na vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady, pretože voči tomuto nebolo vedené trestné stíhanie vydaním uznesenia o vznesení obvinenia. Dokonca v čase tohto prerokúvania ešte nebolo ani platné uznesenie Národnej rady o vydaní poslanca na trestné stíhanie. Toto sa stalo až dňa 9. 4. 1999. Okrem toho vyšetrovateľ Policajného zboru nie je oprávneným orgánom žiadať o takýto súhlas. Oprávneným orgánom podľa Trestného poriadku by po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia podľa § 160 Trestného poriadku mohol byť iba prokurátor, respektíve podľa názoru mnohých odborníkov z oblasti trestného práva dokonca sudca, a to z toho dôvodu, že podľa § 68 Trestného poriadku o väzbe rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca.

  Orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovatelia Policajného zboru, ktorí v súlade s § 160 ods. 1 Trestného poriadku trestné stíhanie začali vydaním uznesenia o vznesení obvinenia voči poslancovi Národnej rady Lexovi dňa 9. 4. 1999. Napriek tomu, že bolo začaté trestné stíhanie pre trestné činy, kde Trestný poriadok podľa § 36 ods. 2 a 3 Trestného poriadku stanovuje nutnú obhajobu, obvinenému poslancovi Národnej rady Ivanovi Lexovi nepožiadali ustanoviť obhajcu, a to aj napriek tomu, že sa vykonávali vyšetrovacie úkony, na ktorých mal právo zúčastniť sa aj jeho obhajca podľa § 41 Trestného poriadku s odkazom na § 165 ods. 1 Trestného poriadku. Teda od 9. 4. do 15. 4. do 14.00 hodiny nemal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Lexa obhajcu. Týmto postupom došlo k porušeniu práv obvineného na nutnú obhajobu, ktoré je ústavne uzákonené v článku 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

  O týchto skutočnostiach boli informovaní aj členovia mandátového a imunitného výboru a pretože týmto postupom došlo k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky, ako aj ostatných platných zákonov, mali v tomto prípade žiadosť vyšetrovateľa zamietnuť.

  Došlo aj k ďalším porušeniam práv, ktoré sú zakotvené v Trestnom poriadku, ktoré však už pre krátkosť času a nezáujem v tejto snemovni nebudem uvádzať. Orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tieto skutočnosti pred verejnosťou zamlčujú a verejnosť informujú, že všetko prebehlo v súlade so zákonom a k žiadnemu porušeniu nedošlo.

  Chcem len prečítať žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Lexu, ktorá je datovaná dňom 26. 3. 1999, pričom mu nebolo ešte vznesené obvinenie. Mám tu pred sebou túto žiadosť. Je tam podpísaný vyšetrovateľ JUDr. Peter Gališin, ktorý toho času už zrejme nepôsobí na tomto prípade, a prokurátor JUDr. Michal Serbin. Obaja hrubo porušili ústavu a zákony tejto krajiny.

  Čo sa týka dozoru prokuratúry, treba jasne povedať, že aj generálny prokurátor sa tu hrá s nami na mačku a myš. Verejne niečo vyhlasuje, ale ako dozorný orgán, ktorý dbá nad dodržiavaním zákonov, nič neurobí. Je to skutočne hra na slepú babu a dovolím si povedať, čo povedal generálny prokurátor vo vzťahu k Ivanovi Lexovi a čo povedal aj vo vzťahu ku mne v súvislosti s kauzou referenda. Čo sa týka prípadu Ivana Lexu, pán Hanzel povedal: Vyšetrovateľ by teda po doručení súhlasu s trestným stíhaním z parlamentu mal vzniesť obvinenie zo skutkov, s ktorými súhlasil parlament, a potom predložiť spis príslušnému prokurátorovi. Ak prokurátor príde k záveru, že existujú dôvody väzby, mal by požiadať o súhlas s väzbou parlament. Až v prípade súhlasu parlamentu by mal podať návrh na vzatie do väzby sudcovi. Absolútne opačný postup sa dial v tomto prípade.

  Podobne sa dal počuť generálny prokurátor aj vo vzťahu k mojej kauze referendum, kde verejne vyhlásil, že voči Krajčimu by bolo potrebné zastaviť trestné stíhanie. V tejto krajine však už nerozhoduje prokuratúra, v tejto krajine už nerozhodujú súdy, ale v tejto krajine rozhoduje generálska chunta ministerstva vnútra na čele s odborom vyšetrovania obvzlášť závažnej trestnej činnosti na čele s pánom Šátekom, ktorý si sám upravuje zákony, sám ich rieši, samozrejme, s politickým požehnaním ľudí, ktorí dnes sedia na vysokých miestach a, žiaľbohu, musím konštatovať, že aj s vaším požehnaním.

  Kauza Ivan Lexa pokračuje ďalej a dnes sa znovu začíname baviť o tom, prečo sa ten Lexa zbavuje zodpovednosti, prečo uniká, prečo sa nechce dostaviť k orgánom, ktoré vyšetrujú a podobne. Chcem povedať, že Ivan Lexa sa zúčastňoval na všetkých aktoch trestného konania, prijímal, preberal a odpovedal prostredníctvom svojich obhajcov orgánom činným v trestnom konaní až do chvíle, keď nevyhlásil odpor podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky, keď zistil, že jednoducho v tejto krajine sa človek práva nedovolá. Čiže nič neporušil a do dnešného dňa neporušuje. To, že opustil hranicu Slovenskej republiky, nie je nám isté a nevieme o tom, pretože pán generál Pittner má vždy nejaké indície, ktoré nikdy nepreukázal. Nevieme síce, kde sa Lexa zdržiava, čo nakoniec je rozumné, pretože keby to vedeli niektorí vysokí politickí funkcionári, zrejme by postupovali veľmi nekompromisne a môže byť, že by ohrozovali aj jeho život. Už len vyhlásenia generála Pittnera o tom, že ho prenasleduje ruská mafia, že jeho dcéru uniesla ruská mafia, nasvedčuje tomu, že ho úmyselne vydávajú do ohrozenia tak, aby tento človek musel odísť, aby tento človek musel opustiť túto krajinu, kde sa nevie dovolať zákonnosti.

  Chcem len povedať, že toto, čo sa deje okolo Ivana Lexu, sú odpútavacie manévre, a jednoznačne musím povedať, že sám premiér Dzurinda sa usvedčil, keď povedal, že politicky je to kauza dokonaná, ja by som povedal, že dokonalá, Ivan Lexa sa usvedčil, že má špinavé ruky a s ním aj jeho vtedajší súputníci. Teraz ide o to, aby uvedená kauza bola dokonaná nielen politicky, ale aj občiansky a trestnoprávne. To je výrok súčasného premiéra, ktorý na prvé miesto dáva politické procesy a potom až občianske a trestnoprávne.

  Čiže pán Dzurinda a senát politických funkcionárov na čele s Pittnerom a Ivorom Lexu už odsúdil, vyniesol ortieľ, mediálne ho terorizuje a štve, aby sa nemohol nikde ukázať, a jednoducho to, čo už bude ďalej trestnoprávne, občianskoprávne, to ich už nezaujíma. Vyhlásili politický rozsudok a tento rozsudok medializujú.

  Generál Pittner si dovolí povedať, že Lexa je gauner, ktorý stál na čele štátneho orgánu. Pán Palko si dovolí povedať, že je to zločinec, ktorý je na úteku, ale toto sú všetko výroky, ktoré nie sú po prvýkrát. Ja sa veľmi dobre pamätám na november 1997, keď znovu na tribúnach stáli tí istí páni, ktorí dnes tieto slová používajú, a kričali, že šéf mafie na Slovensku a predseda vlády je jedna a tá istá osoba, ktorí kričali, aj z poslancov prítomných, že polícia nemá peniaze na výplaty, ale kupuje vodné delá, čo nebola pravda, ale dnes je to pravda, sedia tu poslanci, ktorí kričali, už nevieme, kde sa končí HZDS a kde sa začína mafia. A dnes po dvoch rokoch, čuduj sa, svete, kauzy, ktoré vyrobili oni, sú oveľa rozsiahlejšie, horšie, špinavšie ako tie, ktoré boli a existovali počas HZDS.

  Takže toto je vlastne spôsob vyjednávania si politických účtov a spôsob, ako likvidovať ľudí.

  V ďalšej oblasti by som vás chcel poprosiť, páni poslanci, keď chceme byť objektívni a spravodliví, urobme jedno. Všetci ste podpísali mlčanlivosť v zmysle zákona číslo 100 o štátnom tajomstve. Aký je problém pre to, aby všetky kauzy týkajúce sa Ivana Lexu boli odtajnené? Prečo tieto kauzy majú byť tajné? Prečo nikto nemá vedieť, čo tam je? Prečo sa verejnosť nedozvie, čo je v týchto kauzách? Prečo sa to nedozvedia všetci novinári, nielen tí vyvolení? Prečo verejnosť o tom nehovorí otvorene, tak ako to naozaj je, ale všetko sa utajňuje, skrýva a zneužíva? Chcem vás poprosiť, keď chcete byť spravodliví a objektívni, dajte poslanecký prieskum na tieto kauzy, zverejnite ich a choďte to merita veci, tam zistíte, kde je pes zakopaný a vlastne čo sa deje.

  A dovoľte mi na záver pristaviť sa ešte pri jednej veci. Otázka médií na Slovensku. Nebudem si sťažovať, aj keď by som mal dôvod, pretože novinári sú takí, akí sú, sú aj dobrí, sú aj zlí, tak ako medzi ľuďmi, sú aj schopní, sú aj neschopní a tí neschopní sa snažia zarobiť rôznym spôsobom. Ale dovolím si citovať niekoľkov vecí z dokumentu, ktorý sa volá kontrola prostredníctvom médií, a sú to vlastne také úryvky z filozofických úvah, ktoré napísal Noam Chomsky, známy politický aktivista, autor a bývalý profesor lingvistiky na Technologickom inštitúte v Massachusetts v USA tak, aby ste nepovedali, že to vymyslel Krajči.

  Takže hádam niekoľko z jeho citácií, ktoré sa týkajú médií. Niekedy, keď bol systém totalitný, tak ovládať masy bolo úplne jednoduché. Dnes ale je to trošku zložitejšie, a preto sa vymýšľali nové spôsoby. Ľuďom, ktorí neposlúchajú, držíte jednoducho za totality nad hlavou kyjak, a keď neposlúchajú, tresnete ich po hlave. Ale keď spoločnosť je teraz už slobodnejšia a demokratickejšia, túto možnosť už nemáme. A tak sa musíme obrátiť na propagandu. Logika je tu jasná. Propaganda je pre demokraciu to, čím bol kyjak v totalitnom štáte. Práve v Spojených štátoch sa po prvýkrát zrodil priemysel utvárania verejnej mienky. Jeho hlavným cieľom je kontrolovať verejnú myseľ, ako to vyjadrujú jeho vodcovia. Veľmi sa poučili z úspechov Crill Comission, z úspechov pri vyvolávaní červeného strachu a jeho dôsledkov. Priemysel utvárania verejnej mienky sa v tomto čase úžasne rozšíril. V dvadsiatych rokoch sa mu takmer podarilo úplne podriadiť verejnosť moci biznisu. Toto bolo také extrémne, že kongresové výbory ich začali vyšetrovať, keď sme sa pohýnali do tridsiatych rokov. Práve z tohto obdobia čerpáme informáciu, čo sa tu uvádza. Priemysel formovania názorov verejnosti je obrovský. Vydávajú naň miliardy dolárov ročne. Už od začiatku bola jeho hlavným zámerom kontrola verejnej mienky. Slovensko sa dnes nachádza tam, kde Spojené štáty v dvadsiatych - tridsiatych rokoch, a to, žiaľbohu, aj pri kontrole zo strany médií.

  Chcem prečítať ešte jednu časť z tohto dielka, ktoré by si mali prečítať hlavne novinári. Pokiaľ sú v krajine problémy, sú tu rastúce domáce a sociálno-ekonomické problémy, možno dokonca katastrofy, je potrebné niečo konať. Nik z tých pri moci nemá v úmysle čosi proti tomu urobiť. Keď sa pozriete na domáce administratívne programy, zistíte, že tu niet vlastne žiadneho seriózneho návrhu na riešenie vážnych problémov, problémov zdravotníctva, vzdelávania, bezdomovstva, zamestnanosti, zločinnosti, rastúcej zločineckej populácie, väzení, pustnutia vnútorných miest, celej sady problémov. Všetci o nich vieme alebo viete, ale tie sa stále zhoršujú.

  Za takýchto podmienok je potrebné odpútavať pozornosť popleteného stáda, pretože keby si toto všimli, nemuselo by sa im to páčiť, keďže práve oni tým trpia. Nechať ich dívať sa na komické seriály už možno nepostačí. Musíte v nich vybičovať strach z nepriateľov. Toto sa deje na Slovensku, komické seriály typu Krajči, Lexa a ďalšie už nezaberajú, treba z nich vyvolať strach. Ten strach sa vyvolá z Mečiara, z HZDS. Jednoducho vyvolá sa z toho, čo je potrebné v médiách zverejniť. Je mi to ľúto, ale musím konštatovať, že médiá sa znovu predávajú, tak ako to bolo za bývalého systému, až na zopár výnimiek, ktorí dokázali zachovať svoju tvár a nezávislosť, sú podkupné a jednoducho realizujú tie politické hry, ktoré dnes vládnuca koalícia hrá. O tom svedčí aj to, že množstvo káuz, o ktorých tu už bolo povedané, vrátane rozkrádania majetku tohto štátu, vrátane trestania ľudí, ktorým nič nebolo dokázané, svedčí o tom, že tu ide o vysokú korupciu a zneužívanie médií.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, aj to, že sa tu vyrozprávame a že sa navonok nedostane nič, svedčí o tom, že médiá máte perfektne pod kontrolou. Svedčí o tom, že prostredníctvom takýchto metód vládnete a možnože budete ešte vládnuť dva roky. Ale raz príde deň, keď si to občania uvedomia a postavia na misku váh to, čo ste urobili vy, a to, čo sme urobili my, a potom si myslím, že my budeme tí, ktorí sa nebudeme za čo hanbiť.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami chcú reagovať traja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Andrejčák.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja som pôvodne chcel doplniť pána kolegu Krajčiho citátom nášho predsedu vlády, ale už odznel v jeho vystúpení, tak aspoň niektoré poznámky. Myslím si, že o spolitizovaní a o politickej účelovosti tohto pseudotrestného stíhania svedčí aj vyjadrenie pána Sopka, ktorý uvádzal, aby Národná rada vydala súhlas na väzbu Ivana Lexu, lebo je trestne stíhaný vyšetrovateľom. Ale to, že to už trvá dlho a doteraz žiadne toto trestné stíhanie nebolo akceptované našimi súdmi, dokonca ani tam podané, to už sa nehovorí. A už tu odzneli prípady, keď vyšetrovatelia z politických dôvodov úmyselne porušovali zákony a nás nezaujíma, našu Národnú radu, ako je to možné, že v slovenskom štáte vyšetrovacie orgány porušujú zákon a nikto ich neberie na zodpovednosť. Ale je to presne tak účelovo urobené ako ten špeciálny útvar, ktorý pán Pittner založil, keď nastúpil k moci a kde sme robili poslanecký prieskum. Čo sme chceli vedieť, tak to, bohužiaľ, "obsahuje prvky štátneho tajomstva, to musí dať súhlas pán minister osobne". No tak už to svedčí o tom, že tomu nerozumie pán generál, ale presne takto je možné všetko zatajiť. Asi to je zmysel toho zákona, ale zatiaľ som tam takúto dieru nenašiel. My sme sa skutočne nič nedozvedeli, lebo všetko "obsahuje štátne tajomstvo". Tam je len jedno štátne tajomstvo, čo treba tajiť. Akých málo múdrych, málo čestných a akých bezcharakterných ľudí tam máme nasadených, vážení. Toto treba tajiť pred svetom, lebo sa nám budú vysmievať sto rokov. A je to tak utajené ako Geretova správa, ktorú Amerika má, všetky štáty...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Chcem reagovať na pána poslanca Krajčiho v tej časti, kde hovorí o tom, že kauza Lexa, ale aj iné kauzy, ktoré vtedajšia opozícia vyprodukovala ako spravodajské hry na dehonestáciu Hnutia za demokratické Slovensko. Je zaujímavé v tejto súvislosti sledovať osobu pána Pittnera, ktorý podľa mňa bol aj ústredným inšpirátorom a iniciátorom všetkých týchto káuz. Pán minister vnútra sa jednoducho, s prepáčením za výraz, znemožnil, ak nechcem použiť pojem po česky "zhovadil" pred celou verejnosťou, keď táral vo svojich pondelníčkoch o nezmyselných možných únosoch Lexovej dcéry ruskou mafiou, keď rozprával nezmysly, nepreukázané nezmysly o Lexovom pobyte na Grenade. Veď predsa jeden minister vnútra jedného civilizovaného štátu nemôže takým spôsobom tárať na tlačovkách, ktoré usporiadava každý pondelok na pobavenie slovenského občianstva, pretože pán Pittner môže toto všetko robiť len preto, že ste vy vážení poslanci vládnej koalície mu umožnili zriadiť si osobitný vyšetrovací orgán, ktorý je oveľa viacej ako Slovenská informačná služba, ktorý je súkromnou privátnou firmou pána ministra vnútra a ešte širšie možno KDH alebo nejakého iného politického sujektu, ktorý si naozaj prispôsobuje zákony na svoj obraz a ostatné zákony pre neho neplatia. Zamyslite sa nad tým. Môže sa použiť aj...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  V nadväznosti na slová pána poslanca Krajčiho ja by som sa chcel spýtať všetkých pánov poslancov zo súčasnej koalície, keď skončíme toto trápne zabíjanie času, kauzy, ktorou sa snažíte jednoducho znervózňovať verejnosť dva roky, a predpokladám, že to máte rozpracované na štyri roky, proste to je to jediné plnenie predvolebných sľubov, ktoré vládna koalícia je v tejto chvíli schopná dokumentovať takto verbalisticky, obťažovaním slovenskej verejnosti. Chcel by som sa spýtať, páni koaliční poslanci, kedy zvoláte mimoriadnu schôdzu napríklad na záchranu verejnoprávnej Slovenskej televízie. Ako iste viete, záchrana verejnoprávnosti slúži, teda je prepojená so štátnosťou, keď sa konečne tento parlament začne zaujímať o normálne problémy spoločnosti. A ešte raz, verejnoprávna Slovenská televízia je v tejto chvíli v marazme. Nepočul som od vás jedno jediné slovo riešenia tejto situácie. Čakám na mimoriadnu schôdzu, ktorá sa bude zaoberať problémami verejnoprávnej televízie. Je to oveľa dôležitejšie, ako zabíjať tu čas kauzou, ktorú aj tak nikdy nevyriešite.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Maxon, vy ste neboli prihlásený. Dobre, najprv to dokončíme. Pán poslanec Krajči nemôže reagovať, lebo tu nie je.

  Nech sa páči, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja by som vás chcel požiadať, aby ste zariadili, aby skutočne bol pán minister spravodlivosti pán Čarnogurský, minister vnútra pán Pittner a riaditeľ Slovenskej informačnej služby, aby boli upozornení, aby sa láskavo dostavili do Národnej rady Slovenskej republiky, keď pre nič iné, tak jednoducho preto, že to verejne prisľúbili minulý týždeň.

  A ešte mám jeden procedurálny návrh. Pán predsedajúci, prosím vás, aby ste to zariadili tak, aby sa vzhľadom na to, že už ste sa vo vedení schôdze vystriedali všetci, aby ste dali možnosť aj pánu Andelovi.

 • Takýto procedurálny návrh neprijímam.

  Pán poslanec Húska, nech sa páči, máte slovo.

  Pripraví sa pán poslanec Drobný.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  chcem zdôrazniť, že vo svojom príspevku sa chcem sústrediť predovšetkým na to, aby som upozornil, že celý postup pripomína opakovaný figový list alebo ak chcete dymovú clonu, za ktorou sa majú zakrývať určité oveľa nehoráznejšie činnosti, ktoré sa uskutočňujú terajšou vládnou koalíciou. Chcem povedať, o čo predovšetkým sústavne ide. Pokúšate sa vytvoriť prerušovací mostík medzi myslením ľudí napríklad o Hnutí za demokratické Slovensko a o jeho čelných predstaviteľoch a o faktoch, ktoré toto hnutie doviedlo pre Slovensko. Vezmime si jednoducho takýto príklad. Nech urobíte čokoľvek, nech akýmkoľvek spôsobom budete chcieť stále očierňovať HZDS, ostáva historickým faktom, že na čele štátotvorných síl, ktoré pomohli vytvoriť slovenskú štátnosť, bolo práve toto hnutie a s funkcionármi, ktorých sústavne sa pokúšate kriminalizovať. Chcem opakovať, že práve tak nie sú to len zásluhy vytvorenia nejakého papierového štátu, ale vytvorenia plnohodnotného štátu vo veľkej rýchlosti, kde napríklad v rozpätí necelého jeden a pol roka došlo k vytvoreniu vlastnej meny, ktorá sa stala úplne konvertibilnou a ktorý výkon v podstate v iných štátoch dosahovali až v rozpätí jednej dekády. Dosiahli sme presadenie rastového modelu vo vnútri hospodárstva, ktorý objektívne navodil takú dynamiku hospodárstva, ktorú kritici tohto modelu označovali za prehriatie ekonomiky. Neviem, ako chcú nazývať ten debakel, ktorý dovádzajú oni sami k riešeniu.

  Ozubadlili sme zároveň infláciu, pretože sme udržovali trvale nižšiu hodnotu inflácie ako hodnota rastu hrubého domáceho produktu. Toto boli skutočnosti, ktoré objektívne nemôžete zmeniť ani tým, že sústavne pracujete na očierňovaní ľudí, ktorí zodpovedali za výstavbu nového mladého štátu. Samozrejme, chcem vás zároveň upozorniť na to, že tie metódy, ktoré sa pritom používajú, sú staré ako matka Zem. Veď jedna z dôležitých metód, ako zasiahnuť proti odporcovi, je, že pokiaľ možno ho diabolizovať, satanizovať cez všetky možné a nemožné zlé vlastnosti, ktoré pripisujete tomuto človeku v nádeji, že v ľuďoch je zakorenený aj princíp, že najväčia radosť je škodoradosť a že pomocou tohto dúfate, že sa zabudne na zásluhy ľudí, ktorí doviedli slovenskú štátnosť, a že naopak budete mať davy, ktoré budú žiadať potrestanie zakladateľov štátu.

  Môžem vás ubezpečiť, že Ivan Lexa nebude nikdy osihotený od nás, od hnutia, od poslancov HZDS a od štátotvorných síl, pretože si uvedomujeme, že zároveň on niesol so sebou práve tú činnosť, ktorou aj spravodajská služba mala začať slúžiť Slovensku, a nie cudzím mocnostiam. Veď len znova pripomínam, že na strane 5 tohto, ak dovolíte, nazvem ho slušne, pamfletu sa hovorí, že pracovník Slovenskej informačnej služby informoval o tom, že v Hainburgu je unesený pán Kováč junior, ale práve tento pracovník je vami odmenený a pracuje ako druhá osoba na Generálnom konzuláte v Mníchove. Sústavne o tom mlčíte, a to je doklad, že tento človek nieže pracoval pre Slovenskú informačnú službu, ale pracoval zrejme pre inú spravodajskú službu, s ktorou takýmto spôsobom spolupracoval a ktorej spravodajskú hru hral.

  Žiadate, striedajúc určité slovné zaklínadlá, napríklad "kolúzna väzba" v nádeji, že týmto vznešeným názvom zakryjete svoje úsilie o revanšizmus, o politický revanšizmus, že potom ho vymeníte za iný druh väzby, že na základe toho postúpite ďalej a budete môcť premieňať ľudskú mienku a meniť realitu. Viete, nech bude akokoľvek, nech pán premiér bude sústavne svoje Jóbove správy označovať ako dobré správy pre Slovensko, skutočnosť je taká, že v samotnom hospodárskom dianí sú veci, ktoré nebudú nijakým spôsobom zakryté. Jednoduchý fakt je tu, že bola vyše 7-miliardová zásoba zahraničných valút v Národnej banke a v komerčných bankách Slovenska, že po jednom roku to kleslo o vyše 3 miliardy. Ak to násobíte príslušnými 40 korunami, tak dostanete objem 120 miliárd vytratených korún bez toho, že by sa udiali reálne zmeny v ekonomike len so zmenou hodnôt kúpnej sily slovenskej koruny.

  Vezmite si ďalší príklad. Osvetlenie Bratislavy, kde celkom vedome bola zvýhodnená firma, ktorá ponúkala o 1,4 miliardy vyššiu cenu. Je celkom zrejmé a je to kalkulované v každom súbehu zahraničných firiem, že za tým nasleduje príslušné inkaso provízií. Nemyslite si, že na to zabúdame, nemyslite si, že je možné trvale diabolizovať dajme tomu Rezeša, ktorý vyjednával za vlastnícku skupinu vtedy podmienky 50-percentného odpredaja VSŽ za sumu 400 miliónov dolárov. A teraz, div sa, svete, práve keď je VSŽ znovu v konjunkturálnom vyššom cykle a má vysoké zisky, tak teraz ich prisľúbili za sumu tých 60 miliónov dolárov. Zase ak vynásobíte túto sumu, tak vyjde vám suma najmenej 13,5 miliardy korún preč. A vy sa tu opovažujete hovoriť o nejakej 10-miliónovej kauze, ktorá je absolútne sporná a zároveň tieto fakty sú tu pred nami.

  Vezmite si príklad Telekomu. Odpredal sa za takých cenových podmienok, ktoré sú podstatne nižšie ako predvčerom nakúpený 14-percentný balík účastín chorvátskeho Telekomu, ktorý zďaleka nie je v takej situácii ako my, a za oveľa väčšiu cenu odkúpený. Či si myslíte, že nevieme, že tento rozdiel sa kdesi odovzdal alebo keď inak nie, tak jednoducho platíte servilnú rentu, ktorou ochudobňujete Slovensko nie o desiatky miliónov, o stovky miliárd korún. A je celý rad ďalších káuz, ktoré, samozrejme, že sa o nich vie a, samozrejme, že sa na ne nezabúda. Upozorňujem, že s pseudokauzami sa nedá nič ďalej vytvoriť.

  A ten pokus, aby sa zaviedlo do slovenskej spoločnosti jedno neandertálske pravidlo krvnej pomsty, politického revanšu, pomocou ktorého chcete demonštrovať právo vlády šikanovať. Pozrite sa na to trocha aj z ľudskej stránky. Či si uvedomujete, že cez to sú opakované sústavne a ako snehové gule nabaľované metódy prenasledovania Lexu. Či ste rozmýšľali niekedy nad tým, že to všeto stojí psychickú podstatu tohto človeka? Že to stojí psychickú podstatu a traumu detí tohto Ivana Lexu a jeho rodiny. Veď to sú všetko skutočnosti, ktoré celkom určite spôsobujú veľké rany v týchto ľuďoch.

  Chcem tiež povedať, že poslancom nepoviete informáciu, dokonca obhajobe sa nepredloží spis. Odmietate obhajobe dať informáciu, pomocou ktorej môže brániť svojho mandanta. A toto všetko sa robí s aroganciou bezočivých, s aroganciou nafúkaných ľudí. Toto sa jednoducho nesmie robiť. Z nás ste urobili pomaly spolok inteligenčne zaostalých. Dokonca sústavne sa uverejňujú informácie, že iba tie zaostalejšie, menej vzdelané vrstvy Slovenska sa dávajú osloviť ešte HZDS a vôbec štátotvornými silami.

  Len tak mimochodom poviem, že ak sa nemýlim, tak pred nejakými deviatimi rokmi sám pán Ivana Lexa na teste IQ dosiahol vysoko nadpriemernú hodnotu. Síce to nepasuje do vášho obrazu, že sa tu musia motať ľudia, ktorí sú buď úplne hlúpi a nevzdelaní. Ako chceme ísť ďalej v tejto veci? Toto znamená úpadok politickej kultúry. Vy si musíte uvedomiť, že keď sústavne budete apelovať na najnižšie city v spoločnosti, tak aj geneticky sa začnú zobúdzať tie tvary krvnej pomsty, ktoré sa používali kedysi v loveckej spoločnosti. Jednoducho nesmieme tomuto podľahnúť.

  Chcem apelovať na vás, aby ste naozaj nerobili z Ivana Lexu buď truľa, alebo obrovského zločinca a aby ste naopak jednoducho rátali s tým, že je to váš politický odporca. Jeme koniec koncov spoločný politický chlieb a vy si uvedomte, že koleso diania sa krúti. Nezastavíte ho a nie je dobré, aby sme potom neboli v stave zastaviť dôsledky takýchto postupov. Pretože je všetko možné, môžeme sa dovolávať toho, aby neostala nepotrestaná trestná činnosť, ale ak o nej hovoria tí, ktorí teraz konajú podstatne väčšiu trestnú činnosť, ktorí teraz rozhadzujú miliardy, tak je to skutočne neférové. My nemôžeme s tým súhlasiť a budeme sa tvrdo stavať na obhajobu poslanca Ivana Lexu.

  Nie je naďalej možné, aby sa počítalo s tým, že v parlamente sú určité veľkostné pomery a budete môcť urobiť všetko. Ak sa všetko robí takým spôsobom, že sa znásilňuje právo, a pritom sa zachováva slepota voči bezpráviu, ktoré sa realizuje teraz, opakujem, ktoré sa realizuje teraz, tak je to jednoducho mimoriadne nebezpečná zmenka pre budúci politický život. Neverím, že môžeme do budúcnosti ísť takto ďalej.

  Rád by som spomenúť, že terajší pápež Ján Pavol II. dokonca považoval za potrebné ospravedlniť sa všetkým tým, napríklad z obdobia inkvizície, ktorým náboženská netolerantnosť spôsobila krivdy. A teraz vy modernizujete ďalšie hony na čarodejníkov, na bosorákov, na bosorky a hľadáte riešenie, pri ktorom sa nádejate, že sa trocha vyrozprávajú poslanci HZDS v parlamente a informačné embargo zostane a médiá budú ďalej písať o ďalšom pokroku v zápase za spravodlivosť. Toto nie je spravodlivosť, toto je vytváranie systému nespravodlivosti, toto je neoprávnené označovanie vecí neoprávnenými menami. Namiesto toho, aby sme povedali, že nemá koalícia ani nádej na to, aby mohla ďalej viesť rastový model hospodárstva, tak začala predvádzať informácie, akože je vyššia národohospodárska stabilita a že konsolidácia tejto stability vyžaduje, aby bola znížená verejná a súkromná spotreba. Ale prečo to nenazveme pravým menom? To je degradácia kúpnej sily, to je degradácia hospodárskeho potenciálu, ktorý rozpredávame cudzine naozaj za hriešne podmienky. Znova opakujem, porovnajte, za akých podmienok sa vyjednávala zahraničná účasť VSŽ pred vyše dvoma rokmi a za akých sa vyjednáva teraz. Vidíte ten priepastný rozdiel, za akých podmienok odovzdávame svoje najcennejšie hodnoty?

  A ešte chcem upozorniť, že ak náhodou vo svojom zotrvačnom postupe potvrdíte, aby sa ešte dopredali aj naše produktovody, plynovody a ropovody, aby sa dopredali rozvodné siete, tak naozaj sa dostaneme do situácie, v ktorej hospodársky potenciál nebude už v rukách domácich a nebude už dovoľovať taký stupeň hospodárskej politiky, aký musíme robiť pre naše občianstvo. Pre slovenských občanov sme povinní vytvoriť nový žijúci model hospodárskeho obnovenia, hospodárskeho rastu, v ktorom žiadne postupy podľa rád tzv. cudzích odborníkov nie sú riešením. Veď si preboha uvedomte, prečítajte si psychogramy západných najčelnejších predstaviteľov, ktorí hovoria, akú hodnotu má napríklad nejaká informácia nejakého experta. Vždy odráža záujem tohto experta alebo jeho zamestnávateľa. To znamená, objektívne, ak budete chcieť dostať informácie, za koľko máte nejaký objekt predať, tak vás ubezpečujem, že vás pekne potiahnu a že jednoducho za zlomok tejto ceny, skutočnej trhovej ceny budete predávať hodnoty, ktoré vyprodukovala táto spoločnosť.

  Môžem znova a nakoniec iba opakovať. Stojíme za Ivanom Lexom, stojíme a politicky sa solidarizujeme s ním a sme zároveň veľmi tvrdo proti postupu kriminalizácie, diskreditácie politických protivníkov. Opakujem, že to môže mať zlé následky práve pre tých, ktorí vo svetle svojho pocitu všemoci robia oveľa väčšie škody Slovensku, ako by ich bol mohol urobiť ktokoľvek iný pred nimi.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami chcú reagovať dvaja poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pán poslanec Slaný.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som reagovať na môjho predrečníka. Podľa mňa urobil vo svojom vystúpení jednu zásadnú chybu, nakoľko viac sa venoval ekonomickej problematike v Slovenskej republike ako samotnému bodu programu, to znamená, očakával by som od neho dôvody na to, aby obhajoval Lexu, a nie riešil ekonomické problémy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som len krátkou poznámkou reagovať na to, čo povedal pán poslanec Húska. Pána poslanca Lexu poznám veľmi povrchne ako mnohí z vás, respektíve ho nepoznám vôbec, a tak mi je veľmi ťažké sa vyjadriť k tomu všetkému, čo tu bolo prednesené. Avšak jedno viem celkom určite. Za dva roky v rámci tejto kauzy páni Pittner, Ivor a Čarnogurský nevyriešili nič. Títo predstierači práva si jednoducho svoje nevedomosti rozprestreli takým spôsobom, aby otravovali túto spoločnosť štyri roky veľmi účelovo. A tak sa stáva, že kedysi taká veľmi známa rozprávka na Slovensku o širokom, dlhom a bystrozrakom sa v súvislosti s týmito tromi pánmi zmenila na rozprávku o senilných, neschopných a schopných všetkého.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Húska, chcete reagovať?

  Nech sa páči.

 • Chcem len potvrdiť, že to, čo povedal pán poslanec, že som kládol dôraz na ekonomickú stránku tejto problematiky preto, že za celým pofiderným spôsobom obžaloby stoja obvinenia o veľkých hospodárskych škodách Lexu. A ja som chcel ukázať, že kdesi inde sa dejú obrovské škody s vaším mĺkvym pozeraním sa. Toto si nemôžete dlhodobo dovoliť, ubezpečujem vás, že vás ten rýchlik dohoní.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Drobný, pripraví sa pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  vo svojej činnosti vysokoškolského pedagóga som bol poverený 15 rokov pracovať s talentovanými, nadanými študentmi a získal som isté skúsenosti, ktoré s týmto materiálom boli, by som povedal, veľmi tvrdé a kruté pre mňa ako priemerne inteligentného človeka. Ivan dosahuje, Ivan Lexa IQ od 152 do 158, to je naozaj hodnota, ktorej ťažko konkurovať najmä vtedy, keď ho v kolúznej väzbe nájdete a jemu perfektne funguje od fotografickej pamäti cez krátkotrvajúcu pamäť aj dlhotrvajúca pamäť a vie brilantne asociovať. Takýto ľudia sa ťažko osedlávajú a ťažko sa im dáva skutočne pozitívne poslanie.

  Môžem vám povedať svoje 15-ročné skúsenosti. Jeden študent, ktorý robil v Martine revolúciu a ktorý bol dušou aj slovenskej revolúcie, bol superinteligentný a študoval, urobil jednu takú, by som povedal, nedobrú vec, že keď došli spojenecké vojská do Československa, tak otočil značky na veľmi dôležitých križovatkách a stalo sa to, že spojenecké vojská sa pomiešali, Maďari so Sovietmi a Sovieti s Nemcami, a bol z toho galimatiáš. A tento študent bol vyhodený nielen z internátu, ale bol vyhodený aj zo štúdia. Vtedy som uprosil dekana, povedal som mu, prosím ťa, ja si ho zoberiem na starosť, nechajme ho, nech doštuduje. Veď ten inteligenčný kvocient využiť v prospech spoločnosti, to bude niečo úžasné. Tak vylúčili ho z internátu, nechali ho doštudovať. Pred dvoma týždňami habilitoval. Habilitoval za prítomnosti všetkých kapacít v neurovedách z bývalého Československa. Všetci to chválili, bola to fantastická obhajoba, a vtedy som povedal starému dekanovi, ktorý nestratil rozum ani nestratil súdnosť: Tak čo, stálo to za to? Človeče, naozaj, nech to otočil, stálo to za to, lebo toto, čo on urobil, to je naozaj výsledok jedného superinteligentného človeka, len ho bolo treba osedlať. Bolo mu treba dať správny smer a mať s ním trpezlivosť. Ale priatelia, to je dnes môj najlepší žiak a je to človek, ktorý sa nehanbí za to, čo urobil.

  Ale poviem vám ich negatíva, týchto superinteligentných. Keďže veľmi jednoducho asociujú a ľahko si zachovajú veci, tak podceňujú prácu sofistikovaného myslenia, to je nesporné. Ivan Lexa ovláda reálie slovenského štátu a iných štátov tak dokonale, že to je nepohodlné a nepríjemné. Pri styku s ním som mu hovoril: Prosím ťa, ale toto sú všetko veci, ktoré veľmi zvažuj, kedy ich používaš, ale oni to nevedia zvážiť títo superinteligentní ľudia.

  Napríklad pri kauze Klaňanie sa..., triptychu, priatelia, to je metóda, ktorá sa používa bežne. Ale tak brilantne, ako ju oni použili, sa málokedy použije. Len keby ho človek bol vedel skorigovať, povedal mu, priateľu, ale dotkne sa niekoho, kto si myslí, že je neomylný. Dnes už vieme, že arcikňaz tejto ustanovizne už povedal, priatelia, ospravedlňme sa za to, čo sme urobili zlé, ale medzi nimi sú ešte stále ľudia, ktorí si myslia, že sú neomylní a nekritizovateľní. Tak to bola jeho chyba, ktorú si pri svojej superinteligencii nedomyslel. Priatelia, táto kauza tam stále figuruje, ja ju považujem za kauzu, ktorá je hanbou nás, tohto parlamentu. Pre túto kauzu Ivan nemôže dôverovať tomu, čo sa s ním stane potom, keď ho budeme súdiť. Ten posudok nebude objektívny. Priatelia, superinteligentní ľudia sú tu na to, aby nás priemerných ťahali, ale my ich sofistikovane korigujme, a nie súďme za veci, ktoré nie sú celkom presne preukázané. Priatelia, usmievať sa nad tým a kritizovať to, nie je také jednoduché, je to nedostatok informácií alebo súdnosti.

  Ak máte využiť takých ľudí, ako je Ivan Lexa, tak nech ho súdia v Národnej rade Slovenskej republiky, tu ho treba posadiť, a nech kritizuje ako opozičný konštruktívny poslanec. Ale, priatelia, jeho kritiku môžeme aj superkritizovať, ak to dokážete, ale možno ju aj využiť. Ale pokiaľ tu vystúpil v parlamente, tak väčšinu z vás pobúril, najmä tých, ktorí boli istým spôsobom nie celkom s čistým svedomím. No ale ja si myslím, že takúto opozíciu potrebujete. Aký ten parlament môže byť, keď nemá takúto opozíciu?

  Priatelia, už tu bolo povedané, že mnohí z koaličných kolegov sa dopustili oveľa väčších priestupkov ako on a nie sú na lavici hanby. Prečo to je. Pretože nieto objektívneho žalobcu. Ale, priatelia, vy sa hráte len na žalobcu, objektivita vám chýba. Veď sa nehrajte len na žalobcu, hrajte sa aj na konštruktívnych vodcov tohto štátu, konštruktívnych vodcov tohto národa. Riaďte to, prosím vás pekne. Ja som si nevybral znovu dovolenku a počúval som v letných mesiacoch, ako krachuje terciárna sféra. Priatelia, to už rachotí. To už rachotí, a to riešme. Na to použijme intelekt takých, ako je Ivan Lexa, a nie ich odsudzujeme za veci, o ktorých naozaj nevieme. Áno, keď bude, prosím, prekázané súdom, že to je tak, nech sa páči. Ale veď o Ivanovi Lexovi my hovoríme už dva roky. Priatelia, a jeho utrpenie v kolúznej väzbe by som vám chcel nechať zažiť. Najväčším trestom pre takýchto ľudí je neproduktivita, vylihovanie.

  Páni, to bol trest, o ktorom mi hovoril, a bol by to supertrest aj pre mňa, ak by som nemohol nič robiť. Nemám prístup k médiám, nemám prístup k ničomu a ja tu mám, prosím ťa, hniť. To je supertrest pre nich. Mali sme ho potrestať za to, že niečo urobil, dokázať mu to na súde a potom ho postaviť, nech sa páči, ak tu robíš na galejách teraz, teraz niečo rob. Ale táto spoločnosť si nevie talenty takýmto spôsobom, by som povedal, pardonovať a potom ich zapriahnuť a nech sa páči, teraz pracuj, vymýšľaj a riaď. Ja som toho môjho študenta, ktorý urobil to otočenie značiek a urobil zmätky v Sovietskej armáde a v Maďarskej armáde, postavil na čelo a je to môj nástupca, priatelia. Ja sa za neho nehanbím. A mohli sme ho s pokojným svedomím jednoznačne odsúdiť. Áno, urobil si to, narobil si zmätky, tam sa mohli pozabíjať ľudia, veď to je dokonca trestný čin. Doštudoval, je tu, je v spoločnosti pozitívny, prospešný a takisto by bol prospešný aj Ivan Lexa, priatelia. Lenže vy ste z neho urobili taký obraz, že už mnohí ľudia, ktorí verili, že naozaj je nevinný, veria, že je diablom.

  Priatelia, ale diablom bude len vtedy, keď naozaj bude mať právoplatný rozsudok. Veď to, čo sa z neho urobilo v predsúdnom konaní, to je trestný čin. To je trestný čin, za ktorý nás raz niekto odsúdi. Nás možno preto, že sme ho slabo obhajovali, a vás preto, že ste ho krivo usvedčili. Zatiaľ to všetko sú krivé svedectvá a ja si dovolím tvrdiť, že všetky krivé svedectvá sú postavené na vode, na vode, ktorá raz odtečie a postaví vás na bázu a na tej báze sa budete zodpovedať za činy, ktoré ste tu urobili.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca chce s faktickou poznámkou reagovať pán poslanec Osuský. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pánu profesorovi Drobnému, ktorého erudíciu v tomto smere si nedovolím spochybniť, chcem ale povedať, že operovať inteligenčným kvocientom, samozrejme, možné je. Iste mal však možnosť a keď nie, môže to urobiť teraz, siahnuť po knihe amerického psychológa Gilberta. Ten mal možnosť psychologicky posúdiť a dlhé mesiace pozorovať odsúdených v Norimbergu. Treba povedať, že polepšený narkoman, bývalý ťažký morfinik Hermann Göring dosahoval bájnu hranicu 160. Vysoké IQ preukázal Albert Speer, a aj keď sa nedožil norimberského súdu, je známe, že v tomto pásme sa pohyboval aj doktor Joseph Goebbels. Chcem teda povedať, bez porovnávania, že samotné IQ rozhodne nemôže byť argumentom, ktoré by umožňovalo ľudí posudzovať tak alebo onak. Naopak, skúsenosť nás učí, že vysoké IQ dané do služieb zlej veci je škodlivejšie ako čokoľvek iné.

 • Pán poslanec Drobný, chcete reagovať?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Plne súhlasím s kolegom Osuským v tom, čo hovoril. Ja som vám jednoznačne povedal: inteligentných ľudí treba osedlať a treba ich správne viesť a treba ich zapriahnuť, aby oni produkovali pozitívne. Ak tí, o ktorých hovoril z tretej ríše, tí sa vždy zvrhli dakde v dajakom štádiu svojho životného vývoja. Tam nemali korekcie, tam, kde sa opili mocou, tam sa všetci pohlavári tretej ríše zvrhli. Dovtedy si pozrite ich publikácie, ich tlač. Boli to pozitívne mysliaci ľudia, ultrapravicoví, ale zvrhli sa v istej fáze, keď si mysleli, že všetko môžu. Keby to tak spoločnosť dokázala. Ja s tebou úplne súhlasím, kolega, že je to nebezpečenstvo inteligentných ľudí, že sa môžu ľahkým spôsobom dostať do služieb diabla a potom je to zle, pretože vedia naozaj nesmierne produkovať. To s tým plne súhlasím. Lenže spoločnosť má byť tak múdra, aby si ich osedlala a prinútila ich pozitívne pracovať. To si myslím, v tomto prípade je možné. Nejde o takého diabla, ako to bolo v prípade tých, ktorých si spomínal.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Cabaj. Pripraví sa pani poslankyňa Podhradská.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v tomto parlamente pri prerokúvaní tlače číslo 716 - správy mandátového a imunitného výboru, ktorá sa dá už zakomponovať do počítača a vždy len sa doplní nová žiadosť vyšetrovateľa, aby sme mohli takýmto spôsobom pokračovať, pretože seriál na pokračovanie má, myslím si, že asi šestnáste konanie, aj keď treba povedať, že tento posledný bod seriálu bol veľkou hanbou pre vládnu koalíciu, pretože nebola schopná si zabezpečiť účasť svojich poslancov, a preto aj ten cirkus, ktorý bol okolo tejto kauzy, bol taký, aký bol.

  Dovoľte mi, aby som ako člen mandátového a imunitného výboru poinformoval o mnohých skutočnostiach, ktoré súviseli s prácou tohto výboru, pretože prvá žiadosť prišla 10. 7. 2000 - ministerstvo vnútra, Sekcia vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznej činnosti z Bratislavy. Pre poriadok, keďže to takmer niet komu hovoriť, je tam pečiatka s číslom 11 - Žiadosť na vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Túto žiadosť podpísal vyšetrovateľ Policajného zboru plukovník JUDr. Július Molnár. V Kancelárii Národnej rady opečiatkovaná 12. 7. 2000.

  Po prvé chcem reagovať hneď na túto žiadosť a ten cirkus, ktorý sa otvoril v médiách v súvislosti s poslancami, pretože parlament tejto Národnej rady, pokiaľ bude mať také vedenie, aké má, jednoducho nebude mať ani pozíciu na Slovensku, pretože ľudia právom nadávajú, pretože aj to, čo sa udialo v súvislosti s ďalšími krokmi v tomto parlamente, posunutie materiálov na mandátový a imunitný výbor len prispelo k tomu zlému menu poslancov Národnej rady. Táto žiadosť bola 12. júla postúpená mandátovému a imunitnému výboru. Postúpil ju predseda Národnej rady svojím rozhodnutím číslo 729, kde žiadal uvedenú žiadosť prerokovať s termínom ihneď.

  Chcem len pripomenúť tým, ktorí nechodia do poslaneckého grémia a ktorí nemajú informácie o rokovaniach v poslaneckom grémiu, aj keď tieto majú odporúčací charakter pre predsedu Národnej rady, všetci dobre vieme, že pôvodný harmonogram bol odsúhlasený tak, že Národná rada bude sedieť do 15. júla a potom budú vyhlásené poslanecké prázdniny. Že sa tak nestalo, to je aj vizitka tohto parlamentu - po prvýkrát v doterajšej histórii tento parlament nebol schopný si odhlasovať prázdniny, ale napriek tomu alebo možno práve preto, že potom takýmto spôsobom parlament pokračoval.

  Chcem len upozorniť, že o týchto záveroch, že takýto harmonogram práce v Národnej rade bude, vedeli aj vyšetrovatelia, a keďže táto Národná rada vďaka poslancom vládnej koalície sa stala slúžkou vládnej moci, jednoducho vyšetrovateľ podhodil parlamentu na poslednú chvíľu túto žiadosť, pretože predpokladal, že bude to tak ako doteraz vždy - poslanci sklopia podpätky a jednoducho odhlasujú vyšetrovateľovi to, čo chcú, bez toho, že by predložil nejaký doklad alebo niečo podobné. V tomto prípade sa to nestalo, pretože poslanci v predstihu skončili rokovanie Národnej rady, takže rokovanie nepokračovalo do 15. júla, ale skončilo sa o týždeň skôr, a keďže už aj poslanci vládnej koalície boli rozbehnutí, nebola garancia, že predsedovia klubov vedia zabezpečiť ich účasť, jednoducho mandátový a imunitný výbor sa nekonal, respektíve bol zvolaný až na 25. júla, teda v čase, keď tu boli pôvodne uvažované poslanecké prázdniny.

  Hovorím len pre poriadok, že tento parlament si ich neodhlasoval, takže zrejme aj preto takýmto spôsobom postupoval predseda Národnej rady. Predseda Národnej rady ale skôr, ako sa konal mandátový a imunitný výbor, 25. júla o 15.00 hodine sa teda mal konať, zvolal o 11.00 hodine poslanecké grémium, kde všetci prítomní sa zhodli, že žiadosť vyšetrovateľa nemá patričné náležitosti s poukázaním aj na skutočnosť, že právni experti už pri prerokúvaní prvej žiadosti na vzatie poslanca do väzby upozornili, že táto žiadosť nemá všetky náležitosti a je v rozpore s príslušnými zákonmi predložená do Národnej rady. Pretože vyšetrovatelia si boli vedomí, že majú väčšinu poslancov v tomto parlamente, jednoducho po prvýkrát im to bolo prijaté.

  Poslanecké grémium skonštatovalo, že skutočne aj predseda Národnej rady postupoval v rozpore s príslušnými predpismi, a preto odporučilo mandátovému a imunitnému výboru, aby prijal uznesenie, že tento návrh vyšetrovateľa doktora Molnára nespĺňa náležitosti. Samozrejme nastala určitá právnická polemika, či to má byť prokurátor alebo sudca. Na tomto sa nezhodlo poslanecké grémium, ale zhodlo sa v jednej veci, že určite to nie je vyšetrovateľ. Preto som aj prekvapený, že doteraz tí kompetentní, ktorí v tejto oblasti robia, neboli ani ochotní sa ospravedlniť poslancom Národnej rady a znevažovať poslancov Národnej rady o ich nevedomosti, pretože oni páni vyšetrovatelia sú tí najmúdrejší, pretože oni sú Útvar osobitného nasadenia.

  Treba povedať, že tento mandátový a imunitný výbor mal aj zaujímavý priebeh najmä preto, že vládna väčšina si nevedela zabezpečiť účasť, a pretože sme tam prišli dvaja poslanci z opozície, vlastne sme zabezpečili kvórum, aby vôbec tento mandátový a imunitný výbor bol uznášaniaschopný 25. júla a bolo prijaté patričné uznesenie s tým, že predsedovi Národnej rady bolo odporučené vrátiť túto žiadosť, že nespĺňa náležitosti. Ale keď sme prišli do mandátového a imunitného výboru, na prekvapenie sme objavili ďalšiu žiadosť - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru, odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti z 24. júla 2000, donesená mandátovému a imunitnému výboru 25. 7., kde už tá žiadosť bola upravená, tak ako to poslanci spravili pred rokom, keď schválili žiadosť na zbavenie imunity a vzatie do väzby Ivana Lexu, kde už bol poruke ochotný JUDr. Michal Serbin, prokurátor krajskej prokuratúry napísal svoje stanovisko, ale už túto žiadosť nepodpísal, tak ako to bolo pôvodne, doktor Molnár, ale už nám všeobecne známa pani doktorka Škarbová, tu už niekoľkokrát pretriasaná v tomto parlamente, ktorá urobila to, čo sa od nej očakávalo, a tento materiál bol predložený narýchlo do mandátového a imunitného výboru. To znamená, že znova žiadosť vyšetrovateľa a podpísaná prokurátorom krajskej prokuratúry doktorom Michalom Serbinom.

  Aby toho bolo ešte viac, tak jednoducho úradnícka mašinéria zapracovala a takisto tento odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, z 25. 7. Národnej rade bola poslaná žiadosť, respektíve doplnok a príloha k žiadosti vyšetrovateľa z 10. 7. 2000, a vlastne tie čísla nebudem všetky citovať, pretože sú zapísané aj v jednotlivých správach, a túto už zase podpisovala vyšetrovateľka Policajného zboru nadporučíčka Ing. Králiková, ktorá doplnila pôvodnú žiadosť vyšetrovateľa.

  Takže skutočne ľavá ruka nevedela, čo robí pravá a jednoducho na základe politickej objednávky bolo treba veľmi rýchlo tieto materiály predložiť do parlamentu. Bohužiaľ, nedali si ani tú robotu, aby to malo svoje patričné náležitosti. Napriek tomu, že v poslaneckom grémiu u predsedu Národnej rady bola urobená dohoda, že po 20. auguste sa zíde Národná rada a bude sa kauzou, teda touto kauzou zaoberať a dovtedy bude predložená správa mandátového a imunitného výboru.

  Takto sme sa rozchádzali z poslaneckého grémia u predsedu Národnej rady, tak sme sa zišli v mandátovom a imunitnom výbore, kde sme sa vtedy dohodli, a to bolo 25. júla, že skutočne mandátový a imunitný výbor sa zíde niekedy po 20., keď budú už poslanci po dovolenkách, aby si vládna väčšina zabezpečila účasť svojich poslancov, pretože treba otvorene povedať, že v mandátovom a imunitnom výbore to funguje tak, ak je prítomných desať poslancov vládnej koalície, jednoducho už sa odhlasuje všetko. Pokiaľ tých desať nevedia zabezpečiť, tak mandátový a imunitný výbor nesedí, úplne otvorene hovorím, nehodláme v tomto prípade robiť kvórum pri týchto politických naháňačkách.

  Je zaujímavá aj tá situácia, že v mandátovom a imunitnom výbore som predložil vtedy návrh, aby zasadnutie mandátového a imunitného výboru bolo 22. augusta a čuduj sa, svete, všetko poslanci vládnej koalície sa pri tomto návrhu hlasovania zdržali, zrejme už mali svoj pokyn alebo informáciu, že nedodržia ani to pôvodné slovo, ktoré bolo dohodnuté, že kedy sa zíde mandátový a imunitný výbor, pretože hneď 7. augusta bol zvolaný mandátový a imunitný výbor, kde nakoniec za účasti poslancov vládnej koalície a dvoch poslancov z nášho poslaneckého klubu sa táto otázka prerokúvala.

  Ja som vtedy aj požiadal predsedu mandátového a imunitného výboru, aby sa správa prerokúvala až po 20., pretože aj na zasadnutí mandátového a imunitného výboru 25. júla bolo dohodnuté, že mandátový a imunitný výbor bude sedieť až po 20. júli. Takýmto spôsobom sa naplánovali aj cesty a ja som ho požiadal, že jednoducho síce je právo predsedu výboru zvolať výbor, tak ako to urobil teraz, výbor zvolal telegramom alebo telegramami, tak ako sme ich dostali domov, ale tí traja poslanci z nášho klubu, ktorí už boli v zahraničí, jednoducho nemohli ani tieto telegramy prebrať, ani sa zúčastniť, pretože to prišlo tak, že prišlo tesne pred zvolaním tohto výboru, a keďže boli mimo územia, nemali možnosť ani sa k tomuto návrhu vyjadriť. Nebol tento návrh prijatý, pretože v tom čase už vládna väčšina si bola vedomá svojej sily, že už budú mať zabezpečenú svoju účasť. Vtedy som aj informoval o tom, že by bolo vhodné, aby sa aspoň táto správa prerokovala po 20., respektíve 22. auguste. Návrh uznesenia nebol prijatý. Dokonca paradoxná situácia nastala, keď aj poslanec vládnej koalície navrhoval, aby sa mandátový a imunitný výbor zišiel 20., respektíve 21., že ani tento návrh mu poslanci neprijali.

  Takže takýmto spôsobom sa jednoducho naháňalo, ako treba rýchlo celú túto záležitosť riešiť, pretože novinári nám nedajú pokoj a novinári to hodnotia tak alebo onak, ale jednoducho neuvedomujúc si tí, ktorí toto organizovali, že urobili ešte väčšiu zlú službu poslancom, ako keby boli v riadnom termíne zvolali celý tento výbor.

  O tom, že sa naháňalo, svedčí aj tá skutočnosť, že výbor, ktorý schvaľoval správu, sa zišiel 22. o 13.00 hodine a už 22. hneď o 15. 00 hodine predseda Národnej rady zvolal túto schôdzu, to znamená ani nie 48 hodín, presne 46 hodín pred termínom konania schôdze, a preto bolo treba zo štátneho rozpočtu vyhodiť ďalšie prostriedky, pretože bolo treba poslať telegramy poslancom, a dosť drahé telegramy, lebo tí, ktorí ste ho dostali a ktorí ste si ho prečítali, ten telegram obsahoval podstatne množstvo slov, a tým bol poriadne drahý, aby sa poslanci dnes zišli na schôdzi Národnej rady a vlastne splnili to, čo sa od nich politicky očakáva.

  Takže toto bol taký stručný priebeh, akým spôsobom celé toto rokovanie pokračovalo, nehovoriac už o tom, že správa mandátového a imunitného výboru je presne taká istá ako všetky ostatné, pretože podľa príslušného paragrafu rokovacieho poriadku mandátový a imunitný výbor predkladá správu o svojich zisteniach. V tomto prípade znova nezistil mandátový a imunitný výbor nič. A to z jednoduchého dôvodu.

  Žiadosť do mandátového a imunitného výboru napriek tomu, že nás osočovali či minister spravodlivosti alebo minister vnútra a tvrdili, akí sme nevzdelaní, ako poslanci nerozumejú veci, nakoniec žiadosť do mandátového a imunitného výboru dal doktor Šváby, ktorý je krajský prokurátor v Bratislave. Pán doktor aj prišiel na zasadnutie mandátového a imunitného výboru v tom čase, ktorý som už spomínal, a jednoducho pán doktor Šváby v podstate nevedel odpovedať na nič. Nevedel odpovedať, a to z jednoduchého dôvodu, pretože aj objektívne priznal, že nie je dozorujúci prokurátor v týchto vyšetrovaniach, týmto je doktor Serbin tu už známy, ktorý sa teda patrične podpísal, a že on sa vrátil z dovolenky a pán doktor Serbin odchádzal na dovolenku. Takže sa jednoducho minuli, a keďže výbor bol zvolaný narýchlo, takže informácie nemá, tak nám ich nevie poskytnúť.

  Ďalšie záležitosť alebo otázky, ktoré som mu kládol, v podstate nezodpovedal ani na jednu, a to z jednoduchého dôvodu. On informoval, že 13. júla bola Ivanovi Lexovi na návrh Všeobecnej zdravotnej poisťovne zrušená práceneschopnosť. Tak som sa pýtal, že keď dozoruje prokuratúra vyšetrovanie, či má informáciu o tom, že niekoľkokrát už rozhodol predseda Národnej rady v rozpore teda po tom, ak je pravda to, že poisťovňa zrušila práceneschopnosť Ivanovi Lexovi, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím rozhodol o absencii poslanca na schôdzi a o krátení platových náležitostí. Tak som sa ho pýtal, že ak dozoruje ako prokurátor, či má informáciu, že tu je ďalší zákon porušený, nehovoriac o tom, a to treba pre poriadok povedať, že Ivan Lexa svojho času napísal list predsedovi Národnej rady tým, že sa nebude zúčastňovať, že sa vzdáva poslaneckého platu. Samozrejme právne je to v inej rovine, to si musí doriešiť predseda Národnej rady, ale v tomto prípade porušil niekto zákon.

  Preto som sa pýtal prokuratúry, ktorá dozoruje celú kauzu, kto vlastne toto sleduje alebo kto nesleduje. Jednoducho odpoveď som na to nedostal.

  Takže takýmto spôsobom boli aj ďalšie informácie jednoducho upravené, respektíve posunuté do roviny, že na tieto veci nemôže odpovedať, respektíve nevie odpovedať.

  Chcem ale povedať, že z tých záverov, ktoré boli a doteraz ich nevysvetlil ani predseda mandátového a imunitného výboru pán Sopko, ktorý končil schôdzu, to som si vtedy zapísal, že zvolá pokračovanie zasadnutia mandátového a imunitného výboru v 33. týždni, to je od 14. do 20. augusta, aby Národná rada mohla zasadnúť v 34. týždni. Hneď na to na druhý deň predseda mandátového a imunitného výboru už nedodržal tento záver, ktorý urobil v mandátovom a imunitnom výbore, ale keďže predpokladal zrejme, že bude mať dostatok poslancov vládnej koalície, hneď na štvrtok zvolal zasadnutie mandátového a imunitného výboru, ktorý sa skončil blamážou, pretože prišlo iba deväť poslancov, a aj keď v tomto prípade išlo o formálne odsúhlasenie správy, tento výbor nebol schopný správu odhlasovať.

  Nebudem hovoriť, ako jednotliví poslanci vládnej koalície zastávali názor, že kedy by sa vlastne parlament mal zísť a kedy tento priestor je, pretože to už je vizitkou parlamentu, a to nikto jednoducho nezmení, že takýto názor na parlament sa vytvoril.

  Samozrejme chcem ešte reagovať na dve vystúpenia, pretože iba dvaja zástupcovia vládnej väčšiny vystúpili v tomto parlamente ako odborníci na oblasť, pretože obidvaja pôsobia v mandátovom a imunitnom výbore a v podstate niekedy mám dojem, že ak by bola možnosť riešiť situáciu tak, že by bolo možné popraviť toho poslanca, tak nie je daný iba súhlas na väzbu alebo trestné stíhanie poslanca, ale už v tom imunitnom výbore by bol skončil. Ale o tom sa nemá význam ani vyjadrovať, pretože v takejto rovine je to a už to tu niekoľkokrát v parlamente zaznelo.

  Prekvapilo ma, že pani Sabolová tu hovorila, že matematicky narátala nejakých 50 miliónov korún v tých jednotlivých kauzách, ktoré sa objavujú, že nehovorila o svojich kolegoch, ktorí tu už boli, či pán Palacka alebo Černák, ktorí sú priamo z jej poslaneckého klubu, ktorí na zásah parlamentu v podstate zutekali alebo museli zutekať. Boli odídení z jednotlivých funkcií, aby sa riešili. Nechcem hovoriť o ďalších kauzách, o ktorých tu už kolega Maxon hovoril, ktorý upozorňoval na tie ekonomické nedostatky a nehovoriac o ďalších, ktoré sú v podstate pred nami, pretože takýmto spôsobom sa k tomu pristupuje. Jednoducho účelovo sa to zosumarizuje.

  Samozrejme pán Tatár ako veľký odborník nám poradil, akým spôsobom by sa mal aj pán Lexa brániť, akým spôsobom k tomu pristupovať. Samozrejme iná je situácia, ktorá tu bola pred rokom, keď kolega Ivan Lexa vystúpil v tomto parlamente a informoval o niektorých skutočnostiach, keď potom nastal určitý patričný pohon zo strany vládnej koalície, pretože bolo treba za každú cenu o tom v médiách hovoriť a bolo treba médiám predhodiť kosť. Kričalo sa, po voľbách sa ich naučíme báť, my ich dostaneme za mreže a neviem čo všetko. Tak jednoducho teraz už tí netrpezliví čakajú, kedy konečne toto nastane. Tak bolo treba niečo podsunúť, že áno, niečo sa takýmto spôsobom deje.

  Nechcem tu hovoriť o jednotlivých kauzách, pretože tie informácie tu už zazneli, keď sme ich prerokúvali, pretože podstatná časť z nich bola jednoducho čisto politicky podsunutá do parlamentu, pretože argumenty nie sú.

  Jednoducho ale dovoľte mi, aby som vás teraz oboznámil s dvoma listami kolegu Ivana Lexu, pretože nemá jednak ani možnosť, aby takýmto spôsobom pred tento parlament predstúpil a navyše nemá to ani prakticky význam z jednoduchého dôvodu, že v čase, keď aj v tomto parlamente vystúpil, tak jednoducho už dávno bolo rozhodnuté, akým spôsobom poslanci budú hlasovať, pretože vládna koalícia jednoducho nadiktovala, ako treba hlasovať.

  Samozrejme, každý si musí uvedomovať, že zneužitie právomoci verejného činiteľa je ten istý paragraf, o ktorom sa hovorí v súvislosti trebárs s Ivanom Lexom, kolegom Krajčim alebo ďalšími, ale o ktorom sa bude musieť hovoriť aj následne, keď bude treba riešiť tieto veci, keď sa politicky rozhodovalo a fungovalo.

  Prvé. Ivan Lexa podpísal vyhlásenie, ktorým pod priamou ingerenciou ministra vnútra Slovenskej republiky Ladislava Pittnera, vyšetrovateľa Ivora je znásilňovaný právny poriadok Slovenskej republiky. Nerešpektujú sa nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky a špeciálny tím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a prokuratúry podľa rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky porušujú ústavou garantované ľudské a občianske práva politicky nepohodlných osôb. Nemienim a nebudem sa súhlasne prizerať na protiústavné a protizákonné postupy spolitizovanej časti orgánov činných v trestnom konaní a vyhlasujem, že s týmito občanmi nebudem komunikovať.

  Využívam článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá mi priznala právo postaviť sa na odpor voči každému, kto narúša a odstraňuje demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd a činnosť ústavných orgánov a účinné použitie základných prostriedkov sú znemožnené.

  Podpísaný Ivan Lexa.

  Druhý. Keďže obyčajne v závere vystúpenia dostáva priestor aj ten, o ktorom sa rokuje, a keďže ste sa rozhodli, že nemá význam kaziť si leto a pokračovať ďalej v rozprave, jednoducho ste skrátili limit na vystúpenia a chcem dať ešte priestor, aby mohli aj ďalší kolegovia vystúpiť, tak ďalšími tými kauzami sa nebudem zaoberať, ale chcem vás oboznámiť s listom poslancov Národnej rady, ktorý vyzýva, aby sme žiadali odtajnenie káuz. Je to list Ivana Lexu, takže ho budem čítať v jeho prvej osobe.

  So zdesením sledujem stále sa stupňujúce falošné a sústavné masírovanie verejnej mienky voči mojej osobe zo strany poslancov vládnej koalície, členov vlády Slovenskej republiky a im poplatných štátnych úradníkov a v niektorých médiách osobne zaangažovaných redaktorov, napríklad Petra Tótha a Ľuby Lesnej. Pripomínam, že cez takúto surovú mediálnu kampaň chcú znemožniť nielen mňa, ale v prvom rade predsedu HZDS Vladimíra Mečiara, radikálne znížiť preferencie HZDS u potenciálnych voličov a doviesť Slovensko tam, kde je právne vedomie na úrovni zulukafrov. Ako občan tohto štátu využívam článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa hovorí, že občania majú právo postaviť sa na odpor každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave a činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov je znemožnené. Na podporu tohto môjho tvrdenia uvádzam nasledovné.

  Čo je to za demokratickú vládu, keď zakomponuje do svojho vládneho programu moje potrestanie bez elementárnych podkladov, čím dopredu predurčuje moju vinu? Minister Pittner vyhlásil začiatkom minulého roku, že ma museli zatvoriť preto, že sa chcem mediálne angažovať, a tým sťažovať vyšetrovanie. Toto vyhlásenie porušuje moje základné ľudské práva verejne sa vyjadriť k obvineniu. Podotýkam, že na prípadoch pracujú špeciálne najkvalifikovanejšie, len na mňa ustanovené vyšetrovacie orgány v počte zhruba 10 pracovníkov okrem Slovenskej informačnej služby už skoro dva roky a stále nie je vyšetrené a uzatvorené. V tomto štáte nefunguje prokuratúra a jej orgány, môj prípad dozoruje psychicky labilný prokurátor doktor Michal Serbin, ktorý cieľavedome nedodržuje platné zákony a ktorého nervová labilita si vyžadovala v minulosti psychiatrické liečenie a v intenciách mojej psychickej lability aj reaguje na moje podnety a žiadosti mojich obhajcov, čo je všeobecne a odbornej verejnosti známe.

  Ak môže Generálna prokuratúra prejsť mlčaním, a teda i po tichu súhlasiť s vyjadreniami ústavných činiteľov, napríklad ministra vnútra, generála Pittnera, že som ganster, a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Palka, že som zločinec, prečo nezakročil voči uvedeným činiteľom generálny prokurátor doktor Hanzel osobne, aby bolo dodržané elementárne právo človeka na prezumpciu neviny a spravodlivý, dopredu neovplyvňovaný proces takýmito nehoráznymi vyhláseniami bez rozhodnutia riadneho súdu? Kto dal právo pozerať do prísne tajného spisu uvedeným pánom bez zaevidovania ich účasti na štúdiu prísne tajných dokladov, hoci obhajobe a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo toto právo odopreté? Na zavlečenie Michala Kováča mladšieho bola vyhlásená amnestia. Je nenormálne v právnom štáte, aby bola protiprávne zrealizovaná antiamnestia predsedom vlády Dzurindom najviac bez poverenia vlády Slovenskej republiky a neuznával sa výsledok najvyššieho vykladača zákonov Slovenskej republiky Ústavného súdu, ktorý potvrdil právoplatnosť amnestie vyhlásenej pánom Vladimírom Mečiarom.

  Kategoricky žiadam odtajnenie spisov a prosím vás, vážení páni poslanci a panie poslankyne, o zásadnú pomoc v tomto smere. So mnou sa chce urobiť vykonštruovaný tajný proces v štýle päťdesiatych rokov. Svedčí o tom napríklad vyjadrenie premiéra Dzurindu, že kauza je už politicky dokonaná. Pýtam sa, je toto vyjadrenie v súlade s právnym poriadkom demokratického štátu, môže sa vysloviť ústami premiéra bez rozhodnutia príslušného súdu. Všetky aj tie najtriviálnejšie kauzy sú prísne utajnené, napríklad trestné stíhanie v súvislosti s oslobodením od mlčanlivosti, ako aj zaslanie materiálov, trestné stíhanie v súvislosti s odcudzením vozidla značky Mercedes, trestné stíhanie v súvislosti s výrobou a odcudzením mobilného monitorovacieho zariadenia, trestné stíhanie v súvislosti s použitím finančného obnosu na nákup obrazu Klaňanie troch kráľov, trestné stíhanie v súvislosti s vyraďovaním zbraní, trestné stíhanie v súvislosti neoprávnene vyplatených príjmov a odmien na neexistujúcich príslušníkov Slovenskej informačnej služby, trestné stíhanie v súvislosti s neoznámenou škodou 2 milióny, Gejza V. a tak ďalej.

  Pýtam sa, čo je na týchto kauzách tajné. Oveľa podrobnejšie boli už všetky uverejnené v niektorých denníkoch, hoci neboli ani odtajnené. Aké dôsledky z toho vyvodil generál Mitro? Ako som informovaný, žiadnu z káuz na rokovanie výboru parlamentu o zbavenie mojej poslaneckej imunity nepredkladal kompetentný vyšetrovateľ. Dokonca sme 5 mesiacov pri niektorých obvineniach ani nevedeli, kto je kompetentný vyšetrovateľ. Konkrétne nezodpovedný prokurátor doktor M. Serbin to oznámil tak neskoro od našej zákonnej požiadavky. Členom zákonodarného zboru poslancov je predložených pár riadkov globálneho obvinenia, čo je na výsmech tzv. nášho právneho štátu, kde je uvedený dôvod zbavenia mojej poslaneckej imunity zo strany vyšetrovateľov bez elementárneho podkladu s tým, že keď poslanci položia k obvineniam otázky, dostanú odpoveď o prísne tajnom charaktere spisu.

  Ústavní činitelia a niektorí poslanci slovenskú verejnosť sústavne klamú, ako napríklad minister Pittner so svojimi zvrátenými konštrukciami o mojej rodine, spolupráci s ruskou mafiou, únose mojej 10-ročnej dcéry, ohrozením syna a podobne. Týmito falošnými informáciami priamo ohrozujú moje deti a celú moju rodinu, vytvárajú zo mňa postavu démona a zloducha, len aby odviedli pozornosť od svojej Pittnerovskej kresťanskej lásky ku mne a snahy mojimi kauzami oslabiť HZDS. Pýtam sa ministra Pittnera, čo ak by sme otočili hľadáčik na jeho rodinu a deti. Nie som kresťan jeho kubatúry, a preto mu to naozaj neprajem, lebo je to hrozné.

  K vypuknutiu hystérie okolo môjho pasu a tzv. odchodu do zahraničia poznamenávam nasledovné. Som držiteľom diplomatického pasu Slovenskej republiky, ktorý mi bol oficiálne vydaný Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky počas výkonu funkcie ministra Kukana a odovzdaný cez Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky. O tejto skutočnosti som sa zmienil verejne na tlačovej konferencii v marci a v apríli 1999. Táto skutočnosť bola po celý čas známa Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Nikdy ma nikto nepožiadal o odovzdanie môjho pasu. Nikdy ma nikto neinformoval, že mám zákaz vycestovať do zahraničia. Štátnu hranicu, ak som chcel ísť do zahraničia, som prekračoval legálne s legálnym pasom cez normálny hraničný priechod.

  Vážené poslankyne a poslanci, nevšímavosť a ignorovanie protiprávnych nezákonných krokov a postupov vyšetrovacích orgánov a prokuratúry z vašej stránky pri mojom tzv. prípade môže mať v budúcnosti nedozerné dôsledky i pre vás osobne, preto vás žiadam a prosím, nenechajte sa konjunkturálne vtiahnuť do pripravovaného monštraprocesu bez vecnej faktografie len vašimi mechanickými prístupmi bez vážneho zamyslenia sa nad kauzami pri rokovaniach v parlamente.

  Toľko Ivan Lexa.

  Dovoľte mi preto, aby som predložil návrh na uznesenie Národnej rady, pretože je tu predložený iba jeden návrh, ktorý spracoval mandátový a imunitný výbor, kde Národná rada žiada ministra vnútra, aby boli odtajnené kauzy v súvislosti s Ivanom Lexom, ktoré boli prerokúvané na pôde Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca Cabaja chcú reagovať štyria poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ja by som rád pánu poslancovi Cabajovi povedal, že nie je to náhoda, že návrhy na zbavovanie alebo odobratie imunity poslancovi Lexovi sú také nekvalifikované, ako sa sem dostávajú. Treba jednoducho vytvárať zdanie. Túto istú metódu používali komunisti v päťdesiatych rokoch, možno nie je ani náhoda, že tá osvedčená metóda v tých časoch sa dnes používa opäť. Stačí si spomenúť na kauzy okolo Clementisa, ktorý bol dávno dopredu odsúdený, kde boli, kde písali ľudia zvonku petície, aby bol odsúdený, presne rovnaké metódy sa používali vtedy. Jednoducho táto vláda nie je schopná riešiť problémy existencie spoločnosti, rozvoja spoločnosti a vôbec prežitia tohto štátu, tak musí vytvárať takýto dojem nejakého nepriateľa. A myslím si, že by sa dostala do riadneho šoku, keby naozaj Ivan Lexa bol postavený pred súd. Osobne som presvedčený, že vyšetrovatelia veľmi dobre vedia, kde Lexa je, len si ho nemôžu dovoliť zavrieť, pretože jednoducho by ho museli postaviť pred súd. Nemyslím si, že by bol odsúdený a museli by ho prepustiť alebo by im neostalo nič iné, ako ho vo väzení zavraždiť. A tým by vlastne celá táto kauza zhasla a táto vláda by ostala nahá stáť pred národom a ukázalo by sa, aká je neschopná riešiť prežitie tejto republiky.

  Ďakujem.

 • Vážené dámy a páni kolegovia,

  chcel by som povedať to, čo už viackrát odznelo z úst poslancov za HZDS, že celá kauza je politická. Skutočne celá chronológia, ale aj to, čo tu dnes odznelo, tomu nasvedčuje, že politická kauza bola sľúbená už pred voľbami, že jednoducho Lexa je gauner, zločinec a treba ho odsúdiť bez ohľadu na to, či nejaké dôkazy budú alebo nebudú. Preto vás žiadam, pokiaľ je vo vás aspoň štipka férovosti, aby ste podporili návrh pána poslanca Cabaja o odtajnenie spisov. Nech sa všetci konečne dozvieme, čo tam je uvedené, pretože sme hlasovali neviem koľkýkrát už o zbavení imunity a vydaní na trestné stíhanie aj o väzbe bez toho, aby sme videli jeden jediný dôkaz a tvárime sa, že nech súd rozhodne. Ale podľa mňa v tomto prípade skutočne dochádza k porušovaniu elementárnych občianskych práv, pretože poslancovi Lexovi je zabránené, aby mal spravodlivý proces. Jednoducho je spustená politická mašinéria, ktorá ho šrotuje, a my sa tvárime, že to nevidíme a tvárime sa, že len chceme, aby prebehol spravodlivý proces, a nevidíme, že niet jedinej možnosti pod tým obrovským tlakom, aby proces bol spravodlivý. Sú porušované medzinárodné záväzky, pretože je porušované od samého začiatku jeho základné právo, a to právo na prezumpciu neviny.

  Tie nechutnosti, ktoré sa odohrali v poslednom období, čo si povymýšľal minister Pittner o tom, ako zatiahli jeho deti do tejto špinavej hry s ruskou mafiou, o tom, že on sa prechádza so svojím synom na južnej pologuli a že jeho dcérka slúži ako rukojemníčka ruskej mafie, to všetko sa prešlo mlčaním, ako keby to bolo normálne, pričom podľa mňa to bol totálne sprostý zásah do integrity celej rodiny, do psychiky detí a na zlomenie celej rodiny, čo svedčí podľa mňa o hlbokom morálnom úpadku nielen aktérov...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  V súvislosti so slovami pána poslanca Cabaja mám jednu otázku. Chcel by som sa spýtať, z čoho má strach vládna koalícia, keď politicky bráni v odtajnení spisov Ivana Lexu. Mňa osobne by to celé veľmi zaujímalo. Konečne by som mal čosi na papieri a konečne by som mal čosi, na základe čoho by som si mohol jasne utvoriť názor. Pripadá mi to, že je to presne tak ako v prípade vyzývania občanov k neúčasti na referende. Teda buďte takí láskaví a prestaňte s vyzývaním k neúčasti na odtajnení spisov Ivana Lexu a skúste ísť čestne do obsahovej konfrontácie v tomto prípade bez politiky, ak ste toho v tejto chvíli schopní, prestaňte predstierať právnosť a právnosť v tomto štáte, lebo naozaj pre nás nezainteresovaných ľudí je to veľmi slušne povedané trápne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Rád by som doplnil pána poslanca Cabaja, keď vypočítaval fakty, ktorými sa manipuluje nielen celá slovenská verejnosť, ale aj najvyšší zákonodarný zbor, a rád by som povedal, že aj mnohí poslanci z vládnej koalície dnes už vedia, že celým parlamentom vládne skupina sfanatizovaných, politicky sfanatizovaných vyšetrovateľov a prokurátorov a policajný štát v takej rýdzej podobe na najvyššej úrovni je skutočne unikátom v súčasnosti v Európe. Naozaj ide o svorku nebezpečných vyšetrovateľov a prokurátorov, pozor na to!

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cabaj, chcete reagovať?

  Nie. Ďakujem.

  Ďalšia v rozprave vystúpi pani poslankyňa Podhradská a ako posledný sa pripraví pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  zdá sa, že ťažko ku kauze Lexa dodať niečo nové. Predsa si len neodpustím na začiatok jednu nie faktickú, ale predsa len poznámku a chcem ňou reagovať na slová, ktoré povedal pán poslanec Prokeš, keď hovoril, že je možnosť zatvoriť pána Lexu a ďalšia možnosť je zavraždiť ho, aby ste si doriešili konečne kauzu k vašej spokojnosti. Podotýkam, že patológ je už pripravený.

  Ctený parlament, predsa by som sa len pokúsila pozrieť na celú kauzu z iného uhla. Rada by som vám prečítala jeden list, ktorý sa mi dostal do rúk. Je to otvorený list, jeho pisateľmi sú "vyšetrovatelia". Tak je tento list podpísaný a podľa informácií, ktoré som dostala, je tento otvorený list určený niektorým vybraným médiám, ktoré médiá sú to, sa zrejme dozvieme v najbližších hodinách. Teda možno sa dozvieme, ak médiá, ktoré tento list dostali, budú mať dosť odvahu priznať sa k tomu. Dovoľte mi prečítať tento list:

  "Vážení novinári,

  obraciame sa na vás ako na strážcov demokracie na Slovensku. Určite pochopíte, že nemáme inú možnosť a veríme, že budete akceptovať aj to, že musíme zostať v anonymite. Podieľame sa na vyšetrovaní známych káuz súviciacich s činnosťou bývalej Slovenskej informačnej služby. Je nám veľmi ľúto, ale musíme konštatovať, že pri tom dochádza k nepredstaviteľnej deformácii práva a všetkých demokratických princípov právneho štátu. Výsledky vyšetrovania doteraz nepreukázali vinu bývalých príslušníkov Slovenskej informačnej služby, a preto začalo naše vedenie uplatňovať vyšetrovacie metódy, s ktorými nemôžeme súhlasiť. Vyšetrovanie nie je objektívne a dochádza pri ňom k hrubému porušovaniu viacerých ustanovení Trestného poriadku.

  Napríklad v zmysle § 164 Trestného poriadku ods. 2 vyšetrovateľ postupuje pri vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy. V skutočnosti však prebieha na základe direktívnych pokynov zo strany vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa § 164 Trestného poriadku ods. 3 dôkazy obstaráva vyšetrovateľ bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech obvineného. V skutočnosti dôkazy, ktoré svedčia o nevine obvinených, sú ignorované, resp. sú prispôsobované vopred určeným záverom. Uvedieme konkrétne príklady, pričom budeme dodržiavať ešte prípustnú mieru povinnosti mlčanlivosti. Podrobnejšie detaily pre vás nebude až taký problém zistiť.

  Prvý príklad. Prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Náš názor opierajúci sa o stanoviská právnych expertov z radov vyšetrovateľov je ten, že v tomto prípade je akékoľvek vyšetrovanie protizákonné vzhľadom na zaniknutú trestnosť tohto trestného činu. V takomto prípade musí vyšetrovateľ v zmysle § 172 Trestného poriadku zastaviť trestné stíhanie. Trestný poriadok mu iný postup neumožňuje. Všetky ďalšie úvahy sú len v rovine akademických debát a nemajú žiaden procesný význam.

  Príklad druhý. Prípad sabotáže. V tomto prípade je celé podozrenie z trestnej činnosti založené na svedeckej výpovedi bývalého vysokého funkcionára Slovenskej informačnej služby, ktorého manželka je spoločníčkou obchodnej spoločnosti, teda privatizérom veľkého bratislavského podniku. Svojou výpoveďou si prakticky vykúpil ochranu vlastníckych práv. Nič iné okrem tejto svedeckej výpovede neexistuje, nemáme žiadne vecné dôkazy potvrdzujúce existenciu spravodajskej informácie, ktorá by smerovala ku skutkovej podstate uvedeného trestného činu. Zo strany Slovenskej informačnej služby nám bola doručená iba kópia takejto spravodajskej informácie, ktorá je však v procese dokazovania nepoužiteľná.

  Na tejto kauze je zaujímavá ešte jedna skutočnosť. Keď sme poukázali na to, že vypracovanie samotnej informácie nenapĺňa ani skutkovú podstatu prípravy na trestný čin a ku konaniu ktorej by bezprostredne smerovalo, k dokonaniu trestného činu preukázateľne nedošlo, následne sme sa dozvedeli, že Slovenská informačná služba pripravuje ďalšieho svedka z kriminálneho prostredia, ktorý by mal byť už v súčasnosti "spracovaný" a pripravený krivo svedčiť práve o podiele na realizácii sabotáže.

  Príklad tretí, prípad triptychu. Zistili sme, že činnosť Slovenskej informačnej služby bola v súlade s jej strategickým zameraním. Výkonná činnosť bola realizovaná zložkami Ministestva vnútra Slovenskej republiky, iniciátorom predaja a určovateľom ceny obrazu bol predávajúci. Keď sa Slovenská informačná služba o predaji dozvedala, bolo jej zákonnou povinnosťou informovať Policajný zbor Slovenskej republiky. Akciou Slovenskej informačnej služby bol zamedzený vývoz vzácneho diela do zahraničia, čím bol pre Slovensko zachránený obraz nevyčísliteľnej hodnoty. Úlohu agenta provokatéra musela zobrať na seba Slovenská informačná služba, pretože v tom čase nebol tento inštitút v zložkách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zavedený na rozdiel od Slovensklej informačnej služby, kde túto úlohu plnilo oddelenie špeciálnych operácií založené v roku 1993.

  Príklad štvrtý, prípad tzv. mŕtvych duší. Vyšetrovaním bolo zistené, že v prípade zaevidovania osôb konajúcich v prospech Slovenskej informačnej služby pod iným menom bol uplatnený legálny spôsob. Bol využitý princíp tzv. dôstojníka so zmenenou identitou, teda spôsob bežný v spravodajskej praxi demokratických štátov. Zaevidovanie týchto osôb bolo vykonané podľa internej smernice vydanej Vladimírom Mitrom v roku 1994. Nezistili sme v tomto prípade žiadne porušenie zákona.

  Príklad piaty, prípad neodovzdania zariadenia na monitorovanie mobilnej siete. V prípade je kľúčové svedectvo vysoko postaveného dôstojníka Slovenskej informačnej služby prijatého ešte Vladimírom Mitrom, ktorý však svoju svedeckú výpoveď nevie doložiť žiadnym písomným dôkazom. Každé podobné zariadenie je prísne evidované a v tomto prípade neexistuje žiaden písomný doklad o prevzatí zariadenia bývalým riaditeľom SIS.

  Príklad šiesty, prípad neoznámenia krádeže motorového vozidla. Každé motorové vozidlo má pridelené jeden konkrétny príslušník, ktorý zodpovedá za jeho prevádzku. Táto prax je bežná nielen v bezpečnostných zložkách, ale je zaužívaná aj v civilnom sektore. V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti je uvedený príslušník povinný informovať svojho nadriadeného, ktorý postupuje podľa interných smerníc. Je zrejmé, že medzi zodpovedným príslušníkom a riaditeľom Slovenskej informačnej služby je niekoľko stupňov riadenia a niekoľko služobných funkcionárov s výkonnou právomocou. Je preto smiešne, ak niekto dáva za vinu nehlásenie odcudzenia vozidla riaditeľovi Slovenskej informačnej služby.

  Príklad siedmy. Prípad vraždy Róberta Remiáša. Vyšetrovaním sme nezistili žiaden súvis medzi skutkom vraždy a činnosťou bývalej Slovenskej informačnej služby. Zistili sme, že Slovenská informačná služba Róberta Remiáša rozpracúvala ako drogového dílera ešte v roku 1994. Ako v prípade sabotáže, tak aj v tomto je už pripravený svedok z kriminálneho prostredia, ktorého svedeckou výpoveďou sa "preukáže" účasť bývalých funkcionárov Slovenskej informačnej služby na vražde. Svojou krivou svedeckou výpoveďou si má vykúpiť beztrestnosť.

  Porušovanie zákonov nás vôbec neprekvapuje u Ladislava Pittnera. Je to v prvom rade politik a prvoradé sú u neho politické záujmy. Jaroslav Ivor však rozhodne medzi právnických laikov nepatrí a od svojho nástupu do Policajného zboru v roku 1977 zastával viacero významných funkcií v odbore vyšetrovania. Napriek tomu sa vedome dopúšťa hrubého porušovania zákonov v oblasti hmotného a procesného práva. Vysvetlenie je len jedno, podieľal sa na marení vyšetrovania a likvidácie dôkazov v kauze Technopol. Za tieto zásluhy dostal Jaroslav Ivor a Ladislav Pittner generálske hodnosti od bývalého prezidenta Michala Kováča. Tým, že ochraňujú jeho syna, ochraňujú aj samých seba.

  Sme znechutení a pobúrení postupom pánov Pittnera a Ivora, zatiahli nás do špinavej politickej hry, v ktorej sa máme podieľať na likvidácii ich politického protivníka. Zákernosť ich konania je odsúdeniahodná, najmä ak si uvedomíme, že za priebeh vyšetrovania nesie osobnú trestnoprávnu zodpovednosť konkrétny vyšetrovateľ, a nie uvedení páni generáli. Dištancujeme sa od nich a tiež od niektorých kolegov, ktorí sa dali na túto nečestnú hru naverbovať. Vyzývame všetkých slušných ľudí, ktorí sa na rôznych úrovniach zaoberajú týmito kauzami, aby nepodľahli manipulácii niektorých politikov a zasadili sa za pravdivé informovanie verejnosti a za dodržiavanie základných princípov demokracie." Znovu opakujem, tento list je podpísaný, "vyšetrovatelia".

  K tomuto listu by som chcela dodať iba pár poznámok. Na začiatku rozpravy vystúpil pán poslanec Tatár a vopred všetky vystúpenia opozičných poslancov označil za špekulácie, hoci predpokladám, že nemohol tušiť, čo tu všetko odznie. Nechcem s ním viesť spor, čo je špekulácia a čo nie je, predpokladám, že keby tu bol - lebo ho nevidím na svojom mieste -, tak aj list, ktorý som teraz prečítala, označí za špekuláciu. Napriek tomu som ho prečítala, lebo som cítila povinnosť oboznámiť vás s jeho obsahom a myslím si, že je dôležité, aby sa text tohto listu dostal do záznamu, aby bol aj pre budúcnosť zachovaný ako svedectvo.

  Verím tomu, že čas ukáže, či je tento list špekuláciou alebo obsahuje krutú pravdu o súčasnom Slovensku. V tomto liste sú napokon naznačené isté kroky, určitý vývoj v celej kauze, ktorý pripravuje pán Pittner a pán Ivor. Predpokladám, že v krátkom čase sa dozvieme aj budeme mať možnosť práve cez tieto kroky overiť, či obavy, ktoré vyšetrovatelia v tomto liste, resp. skupina vyšetrovateľov v tomto liste predniesla, sú opodstatnené.

  Dovoľte mi na záver povedať ešte jednu vec. Tento list adresovali vyšetrovatelia novinárom. Rozmýšľala som, prečo sa neobrátili týmto listom aj na parlament. Prečo neposkytli jeho text aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky? Keď som si vypočula vystúpenie pána poslanca Tatára a pani poslankyne Sabolovej, pochopila som, prečo to neurobili. Myslím si, že vyšetrovatelia, ktorí iniciovali tento list, veľmi dobre poznajú obludnú hlasovaciu mašinériu slovenského parlamentu a vedia, že tento ich krok by bol zbytočný. Napriek tomu som cítila, že mám povinnosť oboznámiť vás s obsahom listu a znovu opakujem, verím, že čas dokáže, že jeho obsah vyjadruje strašnú situáciu, ktorá nastala na Slovensku a za ktorú, tiež pevne verím, bude raz niesť niekto zodpovednosť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickou poznámkou sa prihlásili dvaja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Hudec.

 • Ďakujem za slovo.

  Aj z vlastnej skúsenosti viem, že jestvujú vo vysokých funkciách ministerstva vnútra aj vo vyšetrovateľskom zbore ľudia, ktorí majú také názory, aké boli prednesené v tomto liste. Verím, že ich nie je málo a dokonca verím, že je ich väčšina. Dokazuje to aj to, že mnohí z vyšetrovateľov, ale niektorí aj prokurátori opustili radšej svoje posty, než by mali slúžiť tejto politickej perzekúcii. Všimnime si, koľkí ľudia to boli. Všimnime si, koľkí ľudia odmietli spolupracovať na politických procesoch.

  Myslím si, že ťažko bude môcť niekto volať po takom definitívnom zmierení, aby sa zabudlo na kruté krivdy a krutosti, ktoré páchajú niektorí ľudia, o ktorých zdravom rozume veľmi vážne pochybujem. Bude to veľmi ťažké, ale myslím si, že aj tento parlament a politici, ktorí tam sedia, by si mali uvedomiť svoj diel spoluviny, ak nepomôžu zabrániť ďalšiemu takémuto šikanovaniu a perzekúciám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Áno, aj tento list je dôkazom veľkej manipulácie ľudí a, žiaľ, páni poslanci, aj manipulácie s vami. Možno si ani neuvedomujete, ako sa raz budete hanbiť pred verejnosťou, keď vyjdú tieto veci najavo, keď dnes nie sú priame prenosy a verejnosť nemá možnosť vidieť a nemá možnosť vedieť, pretože páni novinári, ktorí majú tento list, neinformujú pravdivo o situácii, ktorá v parlamente je. Je hanbou a znižujete sami svoju úroveň aj úroveň prerokúvanej témy, keď pri takej závažnej veci, ako je vzatie do väzby poslanca, nesedí minister spravodlivosti, minister vnútra a šéf Slovenskej informačnej služby. Ale prečo by aj? Oni len jednoducho chcú "odfajknúť" jednu z úloh, že ju splnili po dvoch rokoch škandalizovania jednej osoby.

  O tom, aká manipulácia sa tu deje s opozíciou, svedčí aj prerokúvanie tohto prípadu, ako uviedol pán poslanec Cabaj, na zasadnutí mandátového a imunitného výboru. Neprajem vám, páni poslanci, aby ste dostali telegram toho znenia, ako dostali poslankyne, členky mandátového a imunitného výboru do svojich domovov ako zvolanie na schôdzu, ktorý si dovolím vám prečítať, ale len v krátkej časti. Program: Žiadosť krajského prokurátora o udelenie súhlasu na vaše vzatie do väzby poslanca NR SR. S pozdravom Viliam Sopko, predseda výboru. Náhodou - omyl.

  Takisto ako omyl a manipulácia, keď dali prezenciu včera novinárom, kde napríklad...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pani poslankyňa Podhradská, chcete reagovať?

  Nech sa páči, máte možnosť.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Naozaj mám len jednu drobnú poznámku.

  Pani poslankyňa Belohorská, možno text toho telegramu tiež niečo predbehol, tak ako bol pripravený patológ v prípade pána Lexu, a možno aj text tohto telegramu predbieha situáciu, ktorú ste si naplánovali v budúcich mesiacoch voči opozícii.

  Ďakujem.

 • Posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči, máte slovo a 36 minút.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prítomno-neprítomný minister spravodlivosti, ktorý ako obyčajne všetko to sleduje a riadi z pozadia,

  a veľavážený pán minister vnútra, vážený kmeť Pittner, ktorý si momentálne močí nohy v Bardejovských Kúpeľoch,

  takže pani poslankyňa Sabolová, začnem reagenciou na vaše vystúpenie. Zhrozil som sa pri vašich slovách, že ak by poslanec Lexa bol slušný človek, nesedeli by sme tu dnes. Musím vás poopraviť. Hlboko ste sa mýlili. Nesedíme tu kvôli Lexovi. Sedíme tu kvôli pánu Pittnerovi, pánu Čarnogurskému a možno aj vám. Tento diskreditačný čin bol vymyslený vo vašej dielni, vami realizovaný na diskreditáciu Hnutia za demokratické Slovensko, jeho predsedu. Lexa je iba nástrojom, ktorý tomu mal poslúžiť, a Slovenská informačná služba. Raz sa za to budete práve vy morálne zodpovedať pred týmto národom a pred svetom. Pred históriou sa, pani poslankyňa, ujsť nedá, jednoducho. Ale aby som vás ubezpečil, že aj trochu rozmýšľame, tak morálnu zodpovednosť za to nesú títo ľudia.

  To, že sa dnešná schôdza zvolala, treba vďačiť tomu, že ste odhlasovali zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorým ste vyhoveli Demokratickej strane, že ste odhlasovali aj vrátený zákon o Devín banke, ktorým ste vyhoveli Strane demokratickej ľavice. Samozrejme, vydierateľný je aj generálny prokurátor, ale o tom tu teraz hovoriť nebudem. To si nechám až na odvolávanie predsedu Najvyššieho súdu pána Harabina. Toto všetko má v rukách pán minister, všemohúci minister spravodlivosti, aj minister vnútra. Práve preto na koaličnú radu vás dokázali nahnať najmä vtedy, keď pán Bugár pohrozil, že maďarská koalícia je už netrpezlivá z výsledkov vyšetrovania, ktoré prezentuje neschopný generál Ivor, Mitro a, samozrejme, aj generál s plochými nohami pán minister spravodlivosti.

  Keby tu bola elementárna súdnosť aj zo strany pána krajského prokurátora, lebo okresný prokurátor Barila, ktorý je jedným z dozorujúcich, bol dávno kúpený a je to váš človek. Takisto si myslím, že krajský prokurátor je váš človek, takže všetko je poistené zo strany bezpečnostných zložiek na to, aby ste sa boli mohli dnes zísť. Len jedno nechápem, keď § 71 hovorí o tom, že väzba v prípravnom konaní môže trvať len nevyhnutne potrebný čas, a ďalej sa hovorí aj o tom, že pred podaním návrhu na prerokúvanie lehoty je prokurátor povinný urobiť všetky opatrenia na urýchlenie trestného konania.

  Tak si zoberme, páni poslanci, pani poslankyne, realitu. Ja som sa tri dni po únose Michala Kováča ml. zúčastnil v Stoke na istých dialógoch s niektorými dnešnými vyšetrovateľmi tohto skutku. Už vtedy tvrdili, že im pán Lexa neujde z lopaty a pán Lexa je jediný zločinec a Hnutie za demokratické Slovensko je ten subjekt, ktorý im na to vytváral prijateľné podmienky. Veľmi dobre si pamätám, ako terajší pán minister vnútra robil "ofuky" cez médiá, najmä Makrízu, a vytváral občianske komisie, pretože údajne sa vtedajším orgánom činným v trestnom konaní nedôveruje, a preto on jediný je schopný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť vyšetrenia zavlečenia "únosu" Michala Kováča ml. do cudziny.

  Boli to takmer 4 roky, pani kolegyňa, počas ktorých mala táto nestranná občianska komisia, podotýkam, že my sme pána Ivora neposlali ani do basy, ale sme mu dali teplé miestečko vedúceho katedry na fakulte vyšetrovania, takže sa mohol veľmi intenzívne venovať aj v občianskej komisii vyšetreniu tohto trestného činu, za čo sa nám teraz odvďačuje svojimi pondelníčkami, kde schizofrenickými výlevmi otravuje občanov tohto štátu a kde už mu zrejme verí len ten najhlúpejší, že to, čo prezentuje, je ešte pravdou. Pravda je však niekde úplne inde.

  Ďalej, pani kolegyňa, keď ste si tak sťažovali. Boli tu celé dva roky na to, aby vaša moc, pretože ste tvrdili, že nedôverujete našej moci, našim vyšetrovateľom, alebo nie našim, ale vtedajším vyšetrovateľom, pretože pán Šiminič nemohol vyšetrovať, ani Šátek. Jednoducho rozprávali na verejnosti ako vyšetrovatelia z rozprávky a obviňovali ľudí, ktorým nič nebolo dokázané. Teda obviňovali Lexu už vtedy zo spáchania trestného činu a Slovenskú informačnú službu. To sa v civilizovaných krajinách nerobí. Ale riadili sa tým, že ak sa niečo neustále ľuďom opakuje, tak sa to jednoducho stane pravdou. Používali sa na to aj také inštitúcie, ako je dokonca divadlo, kde, som presvedčený, že vtedajšie dialógy boli zorganizované práve vami, lebo vy ste kontrolovali divadlo Stoka, ak chcete, konkrétnejšie Demokratická strana. Tak sa pýtam, prečo pán prokurátor sa nepozastavil nad tým, že pán Lexa sedel tri mesiace neodôvodnene v kolúznej väzbe. Tri mesiace je veľmi dlhý čas na to, ak sa niekto zaoberal celé 4 roky, lepšie povedané, skoro 5 rokov ako člen občianskej komisie, ako vyšetrovať a znova ako vyšetrovateľ týmto skutkom, prečo ho nedokázal vyšetriť?

  Predstavte si, že by sa takto vlieklo konanie alebo vyšetrovanie v nejakej inej krajine. Veď to sa robilo iba počas komunizmu. V každej inej krajine sa človek postaví pred súd čím skôr, ak sú na to dôkazy. Ak nie, tak sa jednoducho prepustí a oslobodí, čo v danom prípade Lexu bolo celkom logické a normálne. Tak zoberme si jednotlivé skutky, ktoré mu pripisujú vyšetrovatelia, zhodou okolností som mnohých mal česť poznať aj ako študentov alebo študentky na fakulte. Pán predseda mandátového výboru, aj vás bolo treba zabezpečiť, aby ste boli poslušný, teda k vašej cti slúži aspoň to, že to nerobíte ako Keneth Star vedome, ktorý diskreditoval Clintona týmto spôsobom a držal ho v poslušnosti. Vy to robíte z iných dôvodov. Pamätáte si na tú haldu uhlia, pred ktorou sa nechal vyfotografovať pán Čarnogurský? To bola predzvesť vašej diskreditácie, ktorá sa aj neskôr uskutočnila, a ja som vám to ešte v novembri predpovedal, že sa tak stane.

  Takže aj vy ste sa tým pádom museli stať poslušným a prezentujete nám ako morálnosť obrovskú nemorálnosť a tvrdíte, že nech sa pán Lexa očistí pred súdmi, ktoré ovláda všemožný úradník ministerstva spravodlivosti Lipšic a jeho minister pán Čarnogurský. Ba dokonca pán Lipšic mi už vypisuje aj listy s doručenkou, teda hrá sa aj na sudcu a myslí si, že ja sa ho zľaknem a ospravedlním sa mu. Nie, nemám sa za čo. Budí vo mne asi takú hrôzu, ako keby tu behal hroch. Možno pôsobil na mňa mocou a silou, ale rozhodne nie autoritou. Pán Lipšic nie je autoritou v kruhoch ministerstva spravodlivosti ani súdnej moci. Jednoducho je nastrčený, sú to nastrčené ústa pána ministra spravodlivosti, cez ktoré minister spravodlivosti prezentuje to, čo sám nechce povedať a za čo by sa pred občanmi a dejinami tohto štátu musel zodpovedať.

  Pán Lexa je obviňovaný z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, pán Sopko, tým, že dal príkaz na vyraďovanie zbraní, ktoré používala Slovenská informačná služba. Ale tu čítam, že výpovede jednotlivých svedkov sú nepriame a sprostredkované a ostatní svedkovia, ktorí boli dosiaľ vypočutí, v podstate len hovorili o odovzdaní zbraní, uviedli, akým spôsobom ich nadobudli, teda kúpou z obchodu, kde boli odovzdané, kde boli legálne predávané ľuďom so zbrojnými pasmi, a ani jeden z tých svedkov nespomínal, až na dvoch, pána poslanca Lexu. Na základe takých nepriamych dôkazov, povedzte mi, pán predseda, ktorý súd alebo ktorý prokurátor, ak nie ten, kto je dopredu kúpený alebo kto je dopredu zabezpečený, by takú obžalobu podal z tohto trestného skutku? A je z neho obvinený pán Lexa dvakrát alebo dokonca trikrát. Pýtam sa, kto by na základe takých nepriamych dôkazov, kde sa nedá povedať ani o nepriamom úmysle, ani o nedbanlivostnom zavinení, lebo tam musí byť priamy úmysel, kto by na základe takýchto dôkazov obvinil a odsúdil pána Lexu z trestného činu? Jednoducho je to zmyslené vyšetrovateľmi a vy ste to, samozrejme, neznalý práva zjedli aj s navijakom.

  Ďalší trestný čin sa dotýka ukradnutého motorového vozidla značky Mercedes, ktoré veľmi krkolomne bolo spojované s únosom Michala Kováča ml. Podotýkam, že aj v spise je napísané, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby konal na základe návrhu komisie 94. útvaru, ktorá navrhla odpísať škodu, pretože pán riaditeľ, slová nášho ministerského predsedu, že ministerský predseda, teda pán Dzurinda, nemôže ovládať všetky zákony a musí sa spoliehať na svojich úradníkov, zrejme aj pánu riaditeľovi Slovenskej informačnej služby nič neostáva aj v súčasnosti, len sa spoliehať na to, čo mu jeho odborné útvary predostrú a na základe tohto bolo vozidlo odpísané. Na základe tohto uznesenia by mal zodpovedať za neplnenie si povinností svojich podriadených a činnosť komisie, ktorá predložila návrh na odpis škody. Svedkovia, resp. obvinení jednoznačne potvrdzujú, že motorové vozidlo, pán Sopko, bolo odcudzené. Ja sa vás pýtam, kde sú dôkazy aj v tejto kauze, že pán Lexa nechal auto ukradnúť a dokonca dal príkaz ho použiť na únos Michala Kováča ml. Je to nezmysel. Niet takých dôkazov v spise. Žiadame ho odtajniť. Nech ho pán Mitro aj s pánom Pittnerom odtajnia.

  Trestné stíhanie v súvislosti s oslobodením od mlčanlivosti, ako aj zaslanie materiálov. Je to známa kauza, ktorá bola prezentovaná v súvislosti s mítingom KDH na Pasienkoch. Každý súdny človek by si povedal, prečo asi KDH jediný, prvý a poslednýkrát za celé štvorročné funkčné obdobie zvolalo míting na miesto, ktoré bolo diskreditované až do špiku kosti našou činnosťou, pretože tam boli mítingy Hnutia za demokratické Slovensko, na ktorých sa servilní novinári vybíjali a o ktorých sa popísali tirády a pohovorili absolútne nezmysly a kde sa diskreditovali naši politici zo strany médií. Takže každý súdny človek by si povedal, asi ten Lexa musel by byť naozaj psychopat, aby prikázal svojim podriadeným, aby na tento míting KDH, teda Kresťanskodemokratického hnutia, rozkázal svojim agentom, aby zaniesli do zariadenia WC nejakú trhavinovú nálož. Naozaj si, pán predseda Sopko, myslíte, že pán Lexa bol až taký veľký primitív, aby to bol urobil proti vlastnému hnutiu, vlastne proti sebe? Potom ostáva len otázka, že to mohol urobiť len nejaký dvojitý agent.

  Ale pokiaľ by išlo o samotnú skutkovú podstatu, z ktorej je pán Lexa obviňovaný, treba povedať, že zákon o Slovenskej informačnej službe o odtajovaných skutočnostiach neukladá pánu riaditeľovi Slovenskej informačnej služby povinnosť niekoho zbaviť mlčanlivosti. Je to jeho právo. Veď na tom to bolo celé postavené. A kde je znova úmysel, kde je zavinenie pána riaditeľa, na základe čoho chcete odsúdiť? Treba sa pozerať, ako hovorí veda Trestného práva, aj na kauzálny stav medzi výsledkom a konaním. Každý súdny človek si urobí záver, že pán Lexa nemohol dať príkaz na to, aby sa výbušina zaniesla na míting KDH, lebo veľmi dobre vedel, že médiá nie sú na našej strane a veľmi dobre vedel každý, kto túto akciu plánoval, že jednoducho, ak tam výbušninu umiestni, bude diskreditovať Slovenskú informačnú službu a jej riaditeľa. Ale, pán Sopko, toto nebola hra len proti Hnutiu za demokratické Slovensko. To bola hra aj proti vlastným členom KDH, tým, ktorí chodili a kričali, že chcú zmenu, pretože boli klamaní, boli hnaní do nenávisti proti vtedajšiemu vládnucemu Hnutiu za demokratické Slovensko. Ubezpečujem vás, že za to Hnutie za demokratické Slovensko ani Slovenská informačná služba zodpovednosť nikdy neponesie. A som presvedčený, že raz sa to dokáže.

  Ale všetky tieto kauzy sú, pán Sopko, založené len na nepriamych dôkazoch. Podobne je to aj s trestným stíhaním v súvislosti s výrobou a odcudzovaním mobilného zariadenia. Je tu len nepriama výpoveď niektorých svedkov, že vraj Lexa im prikázal, aby také zariadenie zostrojili, vraj mu ho aj predviedli, ale o 15 až 30 minút potom odišli. Pán Lexa ho údajne nedal zaevidovať, údajne ho používal, dokonca sa s ním hral a oni ho zanechali pánu riaditeľovi na stole. Ale, pán Sopko, nikdy nikto zo svedkov nepotvrdil, že by toto zariadenie pán Lexa vlastnil alebo že by ho dal do používania iným osobám. Nemal ho zaevidované ani dokonca na vlastnej karte. Na nepriamych dôkazoch, na nepriamych obvineniach niekoho obviniť z úmyselného trestného činu, neviem, ja ako sudca by som určite na základe takých dôkazov nikoho do väzenia neposlal alebo ho neodsúdil.

  Je tu ďalší problém, ktorý bol, a to je trestné stíhanie v súvislosti so založením krycích firiem Slovenskej informačnej služby. Chcem sa opýtať každého rozhľadeného človeka, a vy ste rozhľadení ľudia, pretože ste aj poslancami Národnej rady, väčšina z vás má vysokoškolské vzdelanie, prešli ste svet, pýtam sa, ako uskutočňujú tajné služby finančné toky na niektoré operácie. Uskutočňujú ich priamo? Veď to je celkom logické, že by išlo o to, že také operácie by boli jednoducho odhalené. Takže každá tajná služba je preto tajnou, že si má právo zriaďovať takéto inštitúcie, cez ktoré sa niektoré operácie kryjú aj finančne. Ale predsa bolo jasne povedané dopredu, bol vypracovaný zoznam a jednoznačne preukázané, že krycie firmy zabezpečovali Slovenskú informačnú službu, finančné prostriedky boli na Slovenskú informačnú službu preukázané a došlo aj k ďalšiemu zhodnoteniu majetku Slovenskej informačnej služby. Je paradoxné, že Slovenská informačná služba podala určovaciu žalobu ohľadne nehnuteľnosti v Banskej Bystrici a tvrdí, že nehnuteľnosť je jej majetkom. Pritom nehnuteľnosť je súčasťou majetku krycej firmy BR. Je teda logické, že Slovenská informačná služba sa domáha určenia majetku, ktorý je súčasťou krycej firmy? Tak jej musí patriť aj celá krycia firma, pán Sopko, to vám nenapadlo?

  Doterajšie veci boli predovšetkým založené naozaj na nepriamych dôkazoch. Boli vymyslené a pospájané tak, ako sa na spravodajské hry patrí. A som presvedčený, že ich autor alebo jeden z ich spoluautorov si naozaj močí teraz nohy v Bardejovských Kúpeľoch a to, pani Sabolová, že tu dnes sedíte, sa upieklo v záverečnej predstave na sobotňajšom umývaní nôh pána ctihodného kmeťa ministra vnútra pána Pittnera zo strany Ivora a Piptu, pretože bol som v Bardejove celý týždeň a videl som obsadené Bardejovské Kúpele, ako keby tam bol nejaký paša alebo nejaký iný veľavýznamný človek. Ak sa pán Pittner nebojí občanov, tak neviem, prečo necháva strážiť celý okres Bardejov takýmto spôsobom. A prečo necháva pána Ivora a pána Piptu voziť až tam, aby im dával pokyny, čo majú v pondelok, či majú občerstviť občanom Slovenskej republiky mozog ohľadne diskreditácie Hnutia za demokratické Slovensko a pána Lexu.

  Pokiaľ ide o triptych Klaňania sa troch kráľov, pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby bol obvinený z toho, že neoprávnene vyúčtoval zálohu 6 miliónov slovenských korún, že na to používal agentov Slovenskej informačnej služby, aby zabránil vývozu triptychu zo 16. storočia, čo je naozaj barbarstvo, aby sa takéto historické skvosty vyvážali do zahraničia. Už som povedal, že ak pán biskup potreboval 9 miliónov na dostavbu seminára v Badíne, mohol prísť požiadať vtedajšiu vládu, aby mu ich dala. Tak či tak, predaj triptychu zo 16. storočia pokladám za barbarstvo a amorálnosť, tak či tak pokladám aj klamstvo s vypracovaním kópie, ktorá mala byť umiestnená namiesto orginálu do kostola, za obyčajnú amorálnosť a v konečnom dôsledku nie je to, čo tvrdia vyšetrovatelia, že jedine polícia mala právo akciu prekaziť prostredníctvom krycieho agenta. Práve naopak, toto právo mala iba Slovenská informačná služba, konala tak v mene štátu, ako jej to prikazuje zákon, konala tak, aby zabránila nenapraviteľným škodám a v konečnom dôsledku, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, záloha, ktorá bola vybratá, je v súdnom depozite. Prečo si ju odtiaľ naspäť pani ministerka Schmögnerová nevyberie do štátneho rozpočtu?

  Takže nijaká škoda sa nikomu nestala. Práve naopak, bola odvrátená škoda značného rozsahu nedozernej hodnoty. A nech si pán biskup spytuje svedomie, či nenaletel pánu ministrovi spravodlivosti a z kruhov KDH, keď sa nechal zatiahnuť do tejto diskreditačnej kauzy a nechal ju rozvinúť do takejto formy. Myslím si, že pre cirkev, ktorej som aj ja členom, by bolo oveľa múdrejšie, keby sa bola nechala potichu z tohto nehanebného obchodu s triptychom zo 16. storočia vycúvať, a nie zneužiť na predvolebné aktivity proti Hnutiu za demokratické Slovensko. Ale to už je problém tých, ktorí sa tým zaoberali.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zastavil som sa iba pri niektorých kauzách alebo pri niektorých skutkoch, ktoré sú kladené pánu bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby za vinu. Na novinárov chcem apelovať, aby nekládli tzv. kapciózne otázky, lebo nie sú prípustné ani vo vyšetrovacích úkonoch, a aby sa nás infantilne nepýtali, ako budeme hlasovať. Jednoducho nemôžeme inak hlasovať, ako nám prikazuje naše svedomie. Ako právnik, ako človek i ako kresťan som hlboko presvedčený, že pán Lexa sa na uvedených skutkoch a ich páchaní nepodieľal, že história raz vyjaví pravdu, pretože nemáme na to ani prostriedky, ani orgány činné v trestnom konaní, ako ich má pán Pittner, ktorý má orgán osobitného určenia, ktorému dáva príkazy, ktorý nikto nesmie kontrolovať ani poslancov tohto štátu. Pýtam sa vás, je to orgán vyšší ako Slovenská informačná služba, je to orgán, ktorý pokračuje v činnosti toho, čomu sa neslávne hovorilo Pittner information servis? Ale kto sú ľudia z tejto organizácie?

  Takže, vážení páni poslanci, pani poslankyne, zamyslite sa nad činnosťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, nad jeho orgánom, ktorý vedie pán Ivor, a jednoducho odmietnite sa podieľať na tejto komédii, ktorú istá politická sila kedysi rozpútala, ktorú spustila a v ktorej by teraz ako mnohí z vás tu nesedeli, mnohí z vás sa na nej nepodieľali a viem, že aj s odporom, pretože stranícka disciplína zaväzuje, budete za vydanie medzinárodného zatykača na pána Lexu hlasovať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlásia traja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok. Ešte aj pán poslanec Jarjabek a pani poslankyňa Mušková. Hlási sa ešte niekto? Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pán poslanec Prokeš, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Rád by som povedal pánu poslancovi Cuperovi, že na jednej strane má pravdu, že znemožnením predaja triptychu bola odvrátená škoda, ale škoda, ktorá by vznikla národu, našim pamiatkam, štátu. No vznikla škoda tomu, kto by bol zobral províziu za tento obchod. A toto je asi dôvod, prečo tá veľká nenávisť tu vyskočila. Vieme, že jedno z politických hnutí má dobré skúsenosti so zbieraním provízií. Stačí si spomenúť na budovanie osvetlenia v Bratislave. Takže tam možno hľadať dôvod, prečo takáto nenávisť voči Slovenskej informačnej službe, ak znemožnila predaj triptychu do zahraničia.

  Rád by som ešte pripomenul, že oživovanie démonov päťdesiatych rokov touto vládnou koalíciou môže byť veľmi nebezpečné. Nebezpečné pre nich samých, pretože by si mali spomenúť na kauzy, ako bol trebárs Clementis, že to nakoniec začalo požierať ich samotných, nie tých, voči komu to bolo pôvodne vytvorené, aj keď, samozrejme, i tam mnohokrát trpeli nevinní ľudia. Takže, páni, vypustiť džina z fľaše alebo démona je veľmi jednoduché. Dostať ho nazad býva niekedy veľmi kruté.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte mi, aby som reagoval na vystúpenie kolegu Cupera, ktorý hovoril aj o rôznych spravodajských hrách a súvislostiach, ktoré sa odohrávajú jednak s Ivanom Lexom, ale aj ďalšími kolegami, ale zároveň chcem poprosiť o jednu vec. Dal som písomne návrh na uznesenie, ktoré som predniesol pri mojom vystúpení. Chcem poprosiť pána predkladaľa, predsedu nášho mandátového a imunitného výboru, aby som zas nepomýlil niečo, keby do toho návrhu dopísal, tak ako som hovoril, ministra vnútra a má tam byť aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby. To znamená, Národná rada žiada ministra vnútra a riaditeľa Slovenskej informačnej služby, aby sme sa potom nemuseli nejakým spôsobom upriamovať, že nám povedia, že poslanci neovládajú zákony a to, v čom pracujú.

  V súvislosti so spravodajskými hrami si nemôžem odpustiť jednu malú poznámku, pretože v staroveku sa hovorilo, že ľuďom treba dať chlieb a hry. Momentálne táto vládna koalícia má už také problémy, že ten chlieb nevie zaistiť, tak preto zabezpečuje aspoň hry, aj v tomto prípade len spravodajské.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Tatár - faktická poznámka.

 • Pán Cuper, uzavreli ste sériu špekulácií, o ktorých som hovoril na začiatku rozpravy. Vy veľmi dobre viete, že únos a zavlečenie sú vyšetrené, len obvinený Ivan Lexa sa skrýva v zahraničí a hatí vyšetrovanie ďalších trestných činov. Taká nehanebnosť, akú poslanci HZDS čítali z údajných Lexovych listov, ma opäť vedie k otázke, prečo Lexa nepríde sám. Zrejme nemá dôveru vo svoju nevinu. Pán Cuper vám a vašim kolegom sa nijako nemôže podariť hádzať mafiánsku a kriminálnu špinu z Mečiarovej a Lexovej tajnej služby na niekoho iného, ale rovno do očí slovenskej verejnosti, hoci sa o to zúfalo pokúšate.

 • S faktickou poznámkou ďalej vystúpi pán poslanec Jarjabek.

 • V nadväznosti na slová pána poslanca by som chcel vyzvať, aby sme prestali, alebo prestaňte vy vlastne otravovať spoločnosť takýmito hlúposťami. Mám na mysli celú túto schôdzu. A myslite radšej na predčasné voľby. Bolo by to oveľa rozumnejšie. Potom je tu ešte iná možnosť, že vlastne takýmito kauzami, ktoré rozbabrávate v parlamente, ste vlastne na predčasné voľby už začali myslieť. O tom, že mám pravdu a že ste sa na toto obdobie dlhodobo pripravovali pred voľbami, vlastne plníte politický sľub, ktorý ste dali občanom, je jeden jediný dôkaz.

  Stačí, páni poslanci, aby ste si prečítali - už jeden pán poslanec hovoril o nejakej knižke -, v tejto chvíli hovorím o slovenskej knižke, ktorú napísal ako poslednú prezident tejto republiky. Je to návrat do veľkej politiky, kde si môžete veľmi zreteľne prečítať state z tejto knižky a kde sa hovorí aj o týchto kauzách. A hlavne, ako ich chcete riešiť a kedy majú byť vyriešené. Veľmi poučné čítanie, ktoré by som skutočne odporúčal.

  Celkom na záver, pán poslanec Tatár, vy už ste raz v tomto parlamente klamali, čiže mali by ste sa radšej verejne ospravedlniť a potom ešte niečo povedať, ak by ste náhodou chceli.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Mušková ako posledná.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcela by som pánu predsedovi imunitného výboru povedať, že som ho vždy ľutovala, v akej pozícii sa nachádzal. Ale po včerajšom vyhlásení v Rádiožurnále, keď povedal - v podstate sa obhajoval -, že bol nútený odložiť hlasovanie, lebo vlastne nikdy neodzneli odborné argumenty, to už tak nie je. Opozícia vždy poukazovala na nedostatky v materiáloch vypracovaných vyšetrovateľmi, ktoré žiadali o zbavenie imunity. Verím, že po dnešnom vystúpení pána Cupera už takéto dačo nepoviete.

  Ešte by som povedala, prečo pán poslanec Lexa nemá dôveru. No myslím si, že nielen pán poslanec Lexa, ktorý je z opozície, nemá dôveru, ale napríklad ani pán Mojžiš nemá dôveru v túto justíciu alebo vládu, pretože sám sa vyjadril, že nepôjde svedčiť, lebo nemá dôveru k dnešnej vláde. A je to človek, ktorý je v podstate váš. Cíti sa byť ohrozený, pretože skutočne dvaja svedkovia v kauze Černák boli zabití a neboli ochránení. Tak človek, ktorý je ochotný svedčiť, je vlastne vystavený riziku.

 • Chce reagovať na faktické poznámky posledný diskutujúci?

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Inak, pán predseda, mohol by som nechať Tatára nevychutnať si skutočnosť, čo vám všetkým vnútil do rokovacieho poriadku. Nech si ju vylíže.

  Vážený pán Tatár, vyprosím si od vás, aby ste Hnutie za demokratické Slovensko - Ľudovú stranu, jej predsedu a jej členov obviňovali z mafiánskych spôsobov. Vy ako poslanec tu nemáte čo robiť. Podporuje vás 1,5 % ľudí. V každej civilizovanej spoločnosti by vám neverili. Vy ste používali mafiánske spôsoby v časoch, keď tento štát vznikal. Vy ste dirigovali hnutie Human, ktoré sme nazývali "Gumon". Vy ste naháňali jeho členov pred parlament, aby bojovali proti tomu, aby bola pomlčka zavedená do názvu Česko-Slovenska. Vy ste bojovali proti jazykovému zákonu. Vy ste bojovali proti samostatnej deklarácii o zvrchovanosti a samostatnosti Slovenskej republiky. Vy ste bojovali proti Ústave Slovenskej republiky.

  Váš člen pán Zajac hovorí nie o slovenskom vlastenectve, ale o nejakom nezmyselnom novom "ústavnom vlastenectve", keď prijmete nepodarenú novelu ústavy, lebo si myslíte, že vaše podvodné víťazstvo vo voľbách, ktoré ste dosiahli oklamaním slovenského národa za pomoci médií, ktoré ovládate a ktorým dirigujete svoju vôľu, čo majú o nás hovoriť, ako nás majú "okydávať", vy nás chcete obviňovať z mafiánskych spôsobov?

  Ja sa pýtam každého súdneho človeka na Slovensku, aké právo na to máte, pán Tatár, keď ste jednoducho tento štát nechceli?! Robili ste všetko možné, aby nevznikol a teraz sa nehanbíte byť jeho poslancom, tak ako sa pán Lipšic, ktorý dirigoval takzvané "žiarivkové referendum", nehanbí byť tým, kto nás poúča o slovenskom vlastenectve a o tom, ako má vyzerať.

 • Ďakujem.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa, všetky prihlášky boli realizované, pokiaľ ide o faktické poznámky. Pán poslanec Cuper reagoval už ako posledný diskutujúci, čiže je to v súlade s rokovacím poriadkom. Už vám nemôžem udeliť slovo.

  Takže, pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s rokovacím poriadkom vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa vyjadriť k rozprave predseda mandátového a imunitného výboru?

  Nech sa páči, pán predseda výboru.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  nebudem reagovať na všetkých diskutujúcich, ale pretože aj mňa to trápi, chcem reagovať na vystúpenie pani poslankyne Belohorskej, a to tým, že prečítam list zo Slovenských telekomunikácií, ktorý bol adresovaný mandátovému a imunitnému výboru.

  "Na základe Vášho listu z 9. 8. 2000 sme vykonali šetrenie Vašej sťažnosti na operátorku telegrafnej služby, ktorá svojou pracovnou nepozornosťou spôsobila veľmi nepríjemnú zámenu textu telegramu. V súvislosti so vznikom tohto nepríjemného omylu sa Vám hlboko ospravedlňujeme a ďakujeme za písomné upozornenie. Konanie službukonajúcej operátorky považujeme za hrubé porušenie pracovného poriadku s nedostatočnou pozornosťou pri výkone služby. Pre nápravu a zamedzenie opakovania sa podobných prípadov sme operátorku dôrazne napomenuli a vykonali postih" a tak ďalej. "Ešte raz sa ospravedlňujeme a veríme, že tento úplne ojedinelý prípad neovplyvní Vašu ďalšiu dobrú spoluprácu s telegrafnou službou Slovenských telekomunikácií."

  Rovnako ja, pani poslankyňa Belohorská, vám aj pani Sabolovej, aj pani Keltošovej sa ospravedlňujem, aj keď som to nespôsobil ani ja, ani pán tajomník, ani naša odborná pracovníčka. Mrzí ma to, ale stalo sa.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  v rozprave vystúpilo, ak som dobre počítal, 12 poslancov. Nebudem na nich nijako reagovať, ale chcem povedať, že jeden z pánov poslancov, pán poslanec Tibor Cabaj v rozprave predniesol doplňujúci návrh k uzneseniu, to znamená, že by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o uznesení, ale najprv by sme mali hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja ako o prvom a potom by malo nasledovať hlasovanie o návrhu na uznesenie ako o celku.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pristúpime k hlasovaniu. Pretože bol počas rozpravy podaný pozmeňujúci návrh, najprv budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Cabaja a potom pristúpime k hlasovaniu o uznesení k tomuto bodu.

  Nech sa páči, pán predseda, uveďte hlasovanie.

 • Takže budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca Tibora Cabaja, ktorý žiada doplniť uznesenie o časť, "žiada pána Ladislava Pittnera, ministra vnútra Slovenskej republiky, a pána Vladimíra Mitra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, aby boli odtajnené vyšetrovacie spisy vo všetkých kauzách, kde Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na zbavenie imunity poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Ing. Ivana Lexu". Predniesol som to štylisticky aj obsahom tak, ako to pán Cabaj predložil. Odporúčam, aby sme o tomto návrhu hlasovali.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o uvedenom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cabaja, tak ako uviedol predseda mandátového a imunitného výboru. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 45 poslancov.

  Konštatujem, že uvedený návrh nebol schválený.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia mandátového a imunitného výboru, ako je uvedené v tlači 716.

  Nech sa páči, pán predseda, prečítajte uznesenie.

 • Áno, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý tvorí prílohu k tlači číslo 716. Text prečítam.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti krajského prokurátora v Bratislave z 2. augusta 2000, evidovanej pod číslom II Ko 20/2000 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky

  v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 3 ods. 3 písm. f) a § 142 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydáva súhlas na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky obvineného Ing. Ivana Lexu do väzby."

  Prosím, pán predseda, aby ste o tomto návrhu uznesenia dali hlasovať.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme, kto je za takýto návrh uznesenia Národnej rady, ako ho predniesol predseda mandátového a imunitného výboru. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie obvineného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Lexu do väzby.

  Tým sme program 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem za účasť a vyhlasujem 34. schôdzu za skončenú.

  Ďakujem.

 • Rokovanie 34. schôdze NR SR sa skončilo o 18.30 hodine.