• Páni poslanci, panie poslankyne, dobré ráno vám prajem všetkým a pozývam vás zároveň do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú sme prerušili z dôvodu neodhlasovaných uznesení k trom prerokovaným bodom 33. schôdze Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prezentovalo sa 55 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že nie sme uznášaniaschopní.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku a prosím všetkých predsedov poslaneckých klubov, aby v priebehu tohto času zabezpečili účasť poslancov, aby sme nemuseli nacvičovať hlasovanie a prezentáciu niekoľkokrát po sebe z dôvodu neuznášaniaschopnosti Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, dostavte sa do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch, ku ktorým sme však neprijali uznesenie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály.

  V prípade, že by nás nebolo dosť ani po opakovanom hlasovaní, prerušíme rokovanie tejto schôdze a budeme pokračovať o 13.00 hodine.

  Páni poslanci, prosím, dostavte sa do rokovacej sály.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa, zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k správe o stave bankového sektora v Slovenskej republike a k návrhu opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb, ktorý sme prerokúvali ako tlač 725.

  Prosím pána poslanca Maňku, ktorý je určený gestorským výborom ako spravodajca k tomuto bodu programu, aby uvádzal jednotlivé návrhy uznesení, ktoré boli predložené v rozprave, ako aj návrhy uvedené v správe gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  v rozprave zaznel jeden návrh na uznesenie k správe o stave bankového sektora, ktorý predložil pán poslanec Viliam Oberhauser. Je potrebné, aby sme o ňom hlasovali ako o prvom. Pretože jeho obsah nepoznáte všetci, budem ho musieť prečítať:

  "1. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o dopracovanie správy o stave bankového sektora tak, aby bola doplnená o analýzu príčin ukončenia činnosti AG banky, Slovenskej kreditnej banky a Dopravnej banky, vyvodenie dôsledkov voči vinníkom, ako aj určenie časového harmonogramu opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb.

  2. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby doplnila členov bankovej rady Národnej banky Slovenska, ako aj členov dozorných orgánov Slovenskej konsolidačnej, akciovej spoločnosti, a Konsolidačnej banky, š. p. ú., Bratislava, o odborníkov, na ktorých predložia návrhy poslanecké kluby Národnej rady Slovenskej republiky z opozičných strán.

  3. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o vyhodnotenie všetkých kontrol bankového dohľadu v skrachovaných bankách, ako aj všetkých auditov, ktoré boli v týchto bankách vykonané, a aby vyvodila dôsledky voči tým, ktorí s dostatočným predstihom neprijali účinné opatrenia na ochranu ich klientov.

  4. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila správu, v ktorej predloží návrh nového konceptu činnosti bankového dohľadu z vecného, personálneho a inštitucionálneho hľadiska, a navrhla časovo-vecný harmonogram jeho realizácie.

  5. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila návrh nového zákona o bankách, ktoré budú zohľadňovať nové podmienky po reštrukturalizácii bánk a pravidiel uplatňovaných v bankovníctve Európskej únie, s termínom do 30. 6. 2001."

  Je potrebné, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby sme o tomto návrhu hlasovali osobitne.

  Môžeme dať, pán predsedajúci, o ňom hlasovať.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, ktorý predniesol v rozprave pán poslanec Oberhauser k prerokúvanému bodu programu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 13 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalšie hlasovanie.

 • Pretože už nezazneli žiadne iné návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktoré vám prečítam.

  "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o stave bankového sektora v Slovenskej republike a návrh opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb (tlač 725)."

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k správe o stave bankového sektora v Slovenskej republike a k návrhu opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb.

  Prosil by som pána poslanca Maňku, aby zostal na mieste, pretože bol spravodajcom aj k ďalšiemu prerokovanému bodu, ktorým je správa vlády Slovenskej republiky o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorý sme prerokúvali ako tlač 702.

  Prosím, pán poslanec, aby ste uvádzali jednotlivé návrhy uznesení.

 • V rozprave som nedostal žiadnu písomnú pripomienku, a preto odporúčam, vážený pán predsedajúci, aby sme hlasovali o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré znie:

  "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu vlády Slovenskej republiky o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky (tlač 702)."

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa, hlasujeme o návrhu uznesenia k správe vlády o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené uznesenie Národná rada schválila.

  Ešte nám zostáva hlasovať o bode, ktorý sme prerokovali včera, a to o správe o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíve financovania zdravotníctva do konca roku 2000, ktorý sme prerokúvali ako tlač 719.

  Prosil by som pánov poslancov, každú chvíľu sa do rokovacej sály dostaví spoločný spravodajca pán poslanec Šagát, ktorého cestou do parlamentu zastihli nepredvídané okolnosti. Prosil by som o trpezlivosť.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať o ďalšom priebehu dnešného rokovacieho dňa. Po odhlasovaní posledného návrhu uznesenia, ktorým je návrh k správe o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva, 33. schôdzu skončíme. Včera nebolo plénum uznášaniaschopné pri schvaľovaní programu 39. schôdze, ktorú zvolala skupina poslancov, preto by sme pokračovali v rokovaní o návrhu na zvolanie 39. schôdze Národnej rady.

  Chcel by som vás poprosiť, aby ste zotrvali v budove Národnej rady, pretože z prostredia blízkeho opozícii sme sa dozvedeli, že chcú navrhnúť zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze, aby sme si prípadne vytvorili ešte dnes časový priestor na rokovanie aj o tejto schôdzi, resp. sledujte pána poslanca Cabaja, kedy odíde z budovy Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ruch v sále.

 • Vítame pána poslanca Šagáta, spoločného spravodajcu k prerokúvanej správe o stave v rezorte zdravotníctva a perspektíve financovania zdravotníctva do konca roka 2000.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania a návrhy uznesení, najskôr tie, ktoré podali páni poslanci v rozprave.

  Nech sa páči.

 • Vážený predsedajúci,

  milé kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som predniesol tie návrhy uznesení, ktoré tu vo vystúpení uviedol pán poslanec Cabaj.

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky po prvé, zabezpečiť pre rezort zdravotníctva v roku 2001 vyrovnaný rozpočet a po druhé, hľadať zdroje riešenia finančných problémov zdravotníctva tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu finančnému zaťažovaniu občanov."

  Ale o tomto sme hlasovali.

 • Hlasujeme. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán Cabaj.

 • Ruch v sále.

 • Pán podpredseda ma vyzval, aby som to predniesol.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné.

  Pán spoločný spravodajca, prosil by som vás, aby ste uviedli už len návrhy na tie hlasovania, o ktorých sme včera nehlasovali. Ak sme o návrhoch podaných pánmi poslancami v rozprave už hlasovali, tieto hlasovania netreba ďalej uvádzať.

 • Ďakujem pekne.

  Takže dovoľte, aby som prečítal návrh uznesenia z tlače 719a, spoločnej správy, kde sa navrhuje uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíve financovania zdravotníctva do konca roku 2000."

  Vážený pán predsedajúci, prosím vás, dajte hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o predloženom návrhu na uznesenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh uznesenia k správe o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíve financovania zdravotníctva do roku 2000 sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto hlasovaním sme vyčerpali rokovanie o všetkých bodoch programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, preto vyhlasujem túto schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 33. schôdze NR SR sa skončilo o 9.50 hodine.