• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby ste sa prezentovali, zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujte sa.

  Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Zisťujem, že sme schopní uznášať sa, preto môžeme pokračovať v rokovaní 33. schôdze Národnej rady.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali páni poslanci Andrassy, Hofbauer, Kotian, Slota, Volf a Zelník. Na zahraničnej služobnej ceste je podpredseda Národnej rady Andel a poslanci Bauer a Angelovičová.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby prítomnosť na schôdzi overili svojím podpisom na prezenčnej listine.

  Na 33. schôdzi Národnej rady overovateľmi budú poslanci Slaný a Švantner, náhradníkmi pán poslanec Ištván a pani poslankyňa Mušková.

  Schôdzu zvolal pán predseda podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 43 poslancov Národnej rady. Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou. Skupina poslancov, ktorá schôdzu v zmysle uvedených ustanovení ústavy a rokovacieho poriadku navrhla zvolať, navrhla zároveň aj program tejto schôdze, ktorý ste dostali ako súčasť pozvánky 33. schôdze.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 64 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že program 33. schôdze Národnej rady sme schválili.

  Schválením programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada zároveň vyjadrila požiadavku, aby v zmysle § 128 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku generálny prokurátor a vláda Slovenskej republiky predložili správy v lehote uvedenej v rokovacom poriadku, ktorá je 30-dňová. Z uvedeného dôvodu, páni poslanci, prerokúvanie týchto bodov programu prerušujem do podania uvedených správ vládou, respektíve generálnym prokurátorom. Termín pokračovania schôdze o týchto bodoch programu, ktoré boli zaradené a schválené na rokovanie 33. schôdze, vám bude oznámený dodatočne rozhodnutím predsedu Národnej rady.

  V zmysle schváleného programu pristúpime teraz k prerokúvaniu bodu programu

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zriadenie dočasnej komisie Národnej rady Slovenskej republiky o koalično-opozičnej spolupráci.

  Návrh ste dostali ako tlač 644.

  Teraz dávam slovo poverenému členovi skupiny poslancov, predsedovi poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko pánovi poslancovi Cabajovi a prosím, aby návrh uviedol a najmä aby odôvodnil návrh na zriadenie tejto komisie a navrhol zároveň aj jej zloženie.

  Ešte predtým sa hlásia pán poslanec Husár a pán poslanec Cuper.

 • Ďakujem.

  Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, aby správa generálneho prokurátora bola zaradená do programu. Vo vzťahu k dvom správam, ktoré ste uviedli, je to v poriadku, ale táto správa je vypracovaná, jej výsledky boli zverejnené a je k dispozícii. Pýtam sa, aký problém pre parlament a pre zaradenie tejto správy do programu existoval, keď táto správa má byť vyradená z programu.

 • Pán poslanec, chcem uviesť, že návrh na program 33. schôdze podala skupina poslancov, ktorá aj navrhla zaradiť do programu bod správy od vlády a generálneho prokurátora. Teda až momentom schválenia programu schôdze vznikol oprávnený nárok predsedovi Národnej rady požiadať generálneho prokurátora a vládu Slovenskej republiky o dodanie takýchto správ. Takže Národná rada a predseda môže začať týmto momentom schválenia programu vykonávať ďalšie úkony smerom k vláde a generálnemu prokurátorovi.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, tu sa vžila nejaká nie príliš šťastná prax, keď sa správy, ako napríklad správa riaditeľa Slovenskej informačnej služby Mitra svojho času dostala oveľa skôr do denníka Sme a do Markízy a do iných médií ako do parlamentu. Obdobne aj teraz pán generálny prokurátor dá takú správu médiám, akú si tu želala vládna koalícia, ale parlament ju nedostal. Tak sa pýtam: Komu zodpovedá pán generálny prokurátor, parlamentu alebo médiám? To je nie je príliš šťastlivá prax a takto budeme argumentovať. Pán generálny prokurátor mal vyčkať a priniesť správu najprv do parlamentu, až potom do Markízy, do Sme a do Twistu. To nie sú médiá, ktoré by boli zodpovedné tomuto parlamentu. To sú vraj nezávislé médiá, ktoré potom z toho vytĺkajú politický kapitál v prospech vládnej koalície. A bola to správa, ktorá nebola príliš šťastlivo formulovaná, lebo jej predchádzala iná správa, ktorú pán generálny prokurátor nezverejnil, tá bola objektívna...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Cabaj, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle schváleného programu 33. schôdze Národnej rady predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady na zriadenie dočasnej komisie Národnej rady Slovenskej republiky o koalično-opozičnej spolupráci (parlamentná tlač 644). Dovoľte mi, aby som tento návrh uviedol.

  Skupina poslancov hodnotila pôsobenie jednak poslaneckého grémia, ktoré je tvorené v Národnej rade tak, že členmi poslaneckého grémia sú predsedovia poslaneckých klubov a na ďalších 15 poslancov Národnej rady príslušného klubu jeden člen. Napriek tomu, že je to poradný orgán predsedu Národnej rady, tento orgán nebol schopný riešiť situáciu, ktorá nastala v parlamente, a to najmä z toho dôvodu, že predstavitelia vládnej koalície vedomí si svojej pozície, vtedy ešte 93 hlasov, na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady a tesne pred ňou, keď komisia poslancov vládnej koalície pod vedením Roberta Fica pripravila rozdelenie parlamentných funkcií pre jednotlivé poslanecké kluby a určila zároveň aj počty, na aké majú nárok jednotlivé poslanecké kluby.

  V zmysle záverov tejto komisie na ustanovujúcej schôdzi poslanci tohto parlamentu boli zadelení do jednotlivých výborov s výnimkou Ivana Lexu, poslanca nášho poslaneckého klubu, ktorý doteraz nebol zaradený do žiadneho výboru Národnej rady. Zároveň táto komisia napriek svojim proklamovaným sľubom predstaviteľov vládnej koalície pred voľbami, že budú ináč robiť parlamentnú demokraciu, ako sme to my robili v predchádzajúcom období, že zavedú pomerný princíp, jednoducho zaviedli nejaký deformovaný systém, a to nie ani väčšinový, ani pomerný, ale skôr niečo také, že víťaz berie, čo chce, a opozícii ponúkne, čo jej zostane. Na základe tohto návrhu boli aj vyčlenené jednotlivé výbory pre zástupcov opozície, kde má opozícia možnosť obsadiť funkcie predsedov.

  Len pre informáciu tým, ktorí neboli v minulom funkčnom období, pripomínam, že pre náš poslanecký klub boli ponúknuté štyri miesta predsedov parlamentných výborov, a to tých, ktoré v minulom funkčnom období boli dva, ako dva samostatné výbory teraz, pretože bolo treba viacej funkcií pre členov vládnej koalície, tieto boli rozdelené na štyri a takýmto spôsobom bola snaha urobiť demokraciu v tomto parlamente alebo zdanie demokracie, že bude zastúpená aj opozícia v jednotlivých výboroch.

  Vzhľadom na skutočnosť, že neboli sme ochotní sa na tomto podieľať a momentálne je situácia taká, že v parlamente zo strany opozície nie je zástupca, na čele ani jedného parlamentného výboru nie je zástupca opozície, 14. decembra minulého roku predseda Národnej rady opätovne inicioval rozhovory, podľa ktorých by bol predložený návrh, ako tieto jednotlivé funkcie v parlamente obsadiť, resp. prerozdeliť. Do minulého týždňa, resp. 2 týždne dozadu, na poslaneckom grémiu nebola najmenšia ochota túto otázku riešiť, pretože predstavitelia vládnej koalície jednoznačne zastávali názor, že buď poslanci opozície obsadia tie funkcie, ktoré im určili, alebo tieto funkcie obsadia, jednoducho nebudú ďalej čakať.

  Vychádzajúc z tejto skúsenosti, že poslanecké grémium nebolo schopné ani od poslednej urgencie, keď predseda Národnej rady toto určil zo 14. decembra, náš poslanecký klub inicioval návrh, aby aj ostatné poslanecké kluby predložili svoju predstavu o tom, ako si predstavujú obsadenie jednotlivých parlamentných funkcií a mimoparlamentných funkcií, to znamená podiel opozície na moci v Slovenskej republike. Napriek skutočnosti, že na poslednom poslaneckom grémiu tesne pred schôdzou Národnej rady predseda Národnej rady pán Migaš požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby písomne predložili svoje stanoviská, svoje návrhy na riešenie, túto jeho úlohu splnil len poslanecký klub HZDS a poslanecký klub SNS, ktoré predložili svoje návrhy na riešenie. Ostatné štyri kluby vládnej koalície prišli s návrhom, že nehodlajú nič meniť na tom, čo urobili na začiatku existencie tohto parlamentu.

  Vychádzajúc aj z tejto skúsenosti, pretože rozhovory neboli možné, neprebiehal akýkoľvek dialóg medzi koalíciu a opozíciou, predložili sme návrh na zriadenie dočasnej komisie, a to v zmysle § 61 zákona o rokovacom poriadku, návrh na zriadenie dočasnej komisie. Pripomínam tým, ktorí si to neprečítali, že § 61 hovorí: "Národná rada Slovenskej republiky a výbory si môžu zriaďovať stále alebo dočasné komisie na konzultovanie otázok a na prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti. Členmi komisie môžu byť poslanci a iné osoby. Predsedom komisie je vždy poslanec. Výbory môžu zriaďovať aj spoločné komisie."

  Vychádzajúc z toho paragrafu, predkladáme Národnej rade návrh, aby zriadila dočasnú komisiu Národnej rady Slovenskej republiky o koalično-opozičnej spolupráci a predkladáme návrh, aby na čele tejto komisie stál predseda Národnej rady pán Migaš. Členmi komisie v alternatíve buď teda by boli 6 predsedovia poslaneckých klubov, alebo 6 predsedovia poslaneckých klubov plus ďalší delegovaný zástupca poslaneckého klubu. A aby sa táto komisia zaoberala situáciou, ktorá je v neriešení vzťahov medzi koalíciou a opozíciou na pôde Národnej rady. A tak, ako je písomne uvedené v predkladacej správe, už pri predkladaní tohto návrhu sme predpokladali, že komisia predloží návrh na riešenie situácie v tejto Národnej rade.

  Odôvodňujem to aj tým, že kým zasadnutia poslaneckého grémia v podstate sú za zatvorenými dverami a nie je ani veľmi slušné, aby sa nejako vynášali informácie z rokovania poslaneckého grémia, obyčajne sú informované po svojej línii jednotlivé poslanecké kluby, zastávame názor, že 18 mesiacov fungovania tohto systému je už dosť dlho na to, aby Národná rada sa zaoberala otázkou, ako dorieši postavenie opozície na podiele moci, a to nielen v parlamente, ale aj v ostatných inštitúciách a orgánoch v riadení štátu Slovenskej republiky. Preto aj tento návrh vám predkladám.

  Je to zároveň návrh do diskusie, akým spôsobom by sa Národná rada s touto otázkou vyrovnala. Opakujem, pretože doteraz nebola snaha v rámci poslaneckého grémia, aby sa táto otázka riešila. Verím, že nájdeme podporu medzi vami ako vlastnými kolegami, aby sme sa touto otázkou zaoberali, pretože čo nevidieť je za nami polovica funkčného obdobia a funguje to tak, ako to fungovalo predtým. Nie je to dobré, nie je to dobrá vizitka ani tohto parlamentu a nie je to dobrá vizitka ani fungovania vládnej koalície, aj keď si myslím, že v tomto prípade skôr s iniciatívou mali prísť poslanci vládnej koalície.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Hudec. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Hudec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  možnože tento bod programu, ktorý zdanlivo vyzerá byť veľmi osobitný, by mal zaujať viac našu pozornosť, ako sa na prvý pohľad zdá. Poviem to aj prečo. Neviem, ktorí z vás a koľkí z vás ste spokojní s tým, ako funguje náš vzťah v tomto parlamente. V každom politickom klube, ktorý tu je, je niekoľko vynikajúcich odborníkov, ktorí by mohli hovoriť do odborných vecí a mohli by zlepšiť niektoré závery z rokovania tohto parlamentu. Zdá sa, že napríklad aj teraz niekoho to jednoducho nezaujíma. Je to veľká škoda. Pýtam sa: Kvôli čomu tu sedíme? Veď mnohí z nás si môžeme nájsť aj iný spôsob existencie a možnože aj finančné zabezpečenie, aby sme nemuseli tráviť čas tu, a keď už máme romantickú predstavu o tom, že niekomu pomáhame alebo niečomu chceme pomôcť, uskutočnime to spôsobom, ktorý má nejaký zmysel. Zdá sa, že opäť darmo hovorím, pretože vidím, že mnoho pánov poslancov sa baví a jednoducho im je to jedno. Je to veľká škoda. Možnože naše miesta by mohli zaujať ľudia, ktorí majú záujem o robotu, ktorí vedia, čo chcú.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Maxon sa teraz rozhodol, že bude vyrušovať. No tak je to veľmi nepríjemné, samozrejme. Ale pán podpredseda parlamentu by tiež nemusel ísť s takým žiarivým vzorom, že jednoducho kašle na to.

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Ďakujem ti. Ja viem, že ma niektorí počúvate, ale toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá aj pre teba, pán poslanec, nehnevaj sa na mňa. Jednoducho asi to tak bude vždy, že vždy sa nájde 5 alebo 10 poslancov v tomto parlamente, ktorí budú na to kašlať od začiatku do konca.

  Chcel by som povedať iba jednu vec. Na jeseň v roku 1999, čiže pred rokom, pán poslanec Ivan Šimko o tom vie, vie o tom pán podpredseda parlamentu, nejde o to, kto ešte všetko, vyšla iniciatíva z Občianskeho združenia kultúrnych pracovníkov, ktorí ju nazvali Jeseň ´99, možno príznačne, a ktorí navrhovali dohodnúť sa v rámci politiky na Slovensku na tom, ako má fungovať vzťah medzi opozíciou a koalíciou. Je jedno, kto kedy kde bude. Proste, aby to bolo tak ako trebárs vo futbale, alebo v hokeji, že jednoducho budú platiť isté pravidlá, ktoré vždy bude každý dodržiavať.

  Zdá sa, že situácia je taká, že to málo poslancov zaujíma, a preto budem veľmi stručný. Je to škoda. Je to premrhaná šanca. Mohli sme sa na niečom dohodnúť. Tá ponuka stále jestvuje. Združenie kultúrnych pracovníkov ako občianske združenie (možnože niekedy na Slovensku isté občianske združenia sú akceptované, druhé sú neakceptované, závisí zrejme od toho, komu to ako vyhovuje) ponúklo isté riešenie. Môžem vám povedať, že v tom občianskom združení sú osobnosti rozličných politických názorov. Je tu konkrétny návrh. Bol poslaný aj do parlamentu, aj parlamentným politickým stranám. Ohlas bol taký, že odpísalo päť politických strán. Všetka česť SDĽ, SOP, HZDS, ale sú aj také, ktoré si nevšimli túto ponuku. Mrzí ma to.

  Pani poslankyne a páni poslanci, ja sa len tak mimochodom opýtam. Ja už som starý poslanec a takých nás je tu viac. Samozrejme, že pôjdeme už do zaslúžilého politického dôchodku, mnohí, ale sa vás pýtam: Je zmysel našej roboty to, aby sme to zanechali tak, ako to je? Alebo sa pokúsime dohodnúť na niečom. Skúsme sa dohodnúť na nejakých pravidlách spolupráce. Proste ak je ruka, je ruka, ak je faul, je faul. Jednoducho sa nedá nič robiť. Z jednej alebo z druhej strany. Skúsime to alebo to neskúsime? Rezignujeme na túto vec, alebo nie? Neprenáša televízia, nikto tu nemá možnosť zabodovať niekde v nejakých masmediálnych priestoroch. Teraz je veľmi výhodná situácia. Dokonca to hovorím, je to výhodná situácia. Porozmýšľajme o tom. Dá sa to. Ja som dokonca presvedčený, že možno okrem dvoch-troch ľudí, takisto aj ako vy môžete povedať, že dvoch-troch ľudí z druhej strany, s každým sa dá dohodnúť. Skúsme sa dohodnúť. Hovorme o veciach, ktoré sú naozaj zaujímavé, a niekedy si povedzme aj to, ako to robí americký parlament alebo izraelský parlament, že o niektorých veciach nebudeme trebárs mediálne informovať a bude to na prospech nás všetkých. Pôjdeme na takúto vec alebo nepôjdeme? Skúsime to alebo neskúsime to?

  Ďakujem. Vidím, že také posmešky, ktoré tu sú, jednoducho to ako diskvalifikujú, napriek tomu ešte raz, ponuka platí. Skúsme sa dohodnúť. Možnože to môžeme urobiť iným spôsobom. Začnime to v kuloároch. Skúsme to. Združenie kultúrnych pracovníkov tú výzvu, ktorú poslalo ako Jeseň ´99, poslalo všetkým politickým stranám. Ja som sa potešil. Možno nie je dokonalá. To som zistil, aj ja by som mal k nej nejaké ešte výhrady, ale jednoducho je to dobrá ponuka na spoluprácu a podpísali to ľudia, ktorí sú z rozličných politických táborov. Neobrátime sa na takúto platformu? Alebo si budeme myslieť, že všetko vyrieši čas, a budeme opäť len bojovať proti sebe nezmieriteľne, nemilosrdne, nech to dopadne, ako to dopadne.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Hudeca sú piati páni poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcem doplniť pána poslanca Hudeca predovšetkým o návrh formálneho skončenia vzájomného stretania v tejto oblasti, čo by mohlo byť formálnym výsledkom takéhoto vzájomného rozhovoru. Som presvedčený, že veľmi účinné by mohlo byť riešenie vo forme kooperačnej zmluvy, ktorá by vlastne charakterizovala možný spôsob hľadania kompromisu medzi koalíciou a opozíciou s tým, že by sformulovaná zmluva aspoň morálne zaväzovala všetkých účastníkov zmluvy k tomu, že sa budú snažiť obsah tejto zmluvy realizovať aj po budúcich voľbách. Je to vlastne záväzok pre všetkých, aby sme hľadali určitý stupeň menej konfrontačného vzájomného kontaktu.

  Pozrime sa, je jeden a pol roka za nami po skončení volieb a významní predstavitelia jednotlivých koaličných strán sa vystatujú, že nemajú ani najmenšieho úmyslu vojsť do rozhovoru s najväčšou opozičnou stranou. To je jednoducho stav, ktorý je nie možný, aj keby išlo o oveľa menšiu stranu, je treba hľadať spôsoby, ako vlastne nájsť priestor na vzájomnú komunikáciu. Vidíte, že to spravili v Čechách a bolo to účelné. A myslím, že napriek tomu, že...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem. Chcem nadviazať na pána poslanca Hudeca a na jeho konštatovanie, že mnohí poslanci sa usmievajú.

  Vážení páni poslanci,

  vážené panie poslankyne,

  zrejme vám niečo Asociačná dohoda hovorí. Túto Asociačnú dohodu sme podpísali ako štát, ako signatár s Európskou úniou a prijali sme tam záväzok, že vlastne budeme rokovať, že opozícia s koalíciou, resp. vládna koalícia bude rokovať s opozíciou. Pokiaľ sa usmievate nad naším návrhom, uvedomte si láskavo, že z Asociačnej dohody vyplýva povinnosť komunikácie, ktorú vy s veľkým úsmevom odmietate. Vy absolútne ignorujete opozíciu, čím vlastne v konečných dôsledkoch odmietate plniť aj Asociačnú dohodu, pretože tá dáva podklad na spoluprácu opozície a koalície, kde sme prevzali povinnosť spolu rokovať.

  A pokiaľ vidíte v návrhu tejto komisie, ako ste sa v tlači vyjadrovali, že nám ide o funkcie, dovolím si vás ubezpečiť, že rozdelenie funkcie pre dnes a pre budúcnosť je podklad na zmoralizovanie tejto už amorálnej slovenskej politickej scény. Je mi veľmi ľúto, že vás to nezaujíma a že vás vôbec Asociačná dohoda nezaväzuje.

 • Vážený pán predsedajúci,

  Slovenská národná strana vstúpila do tohto volebného obdobia s heslom, že chceme byť konštruktívnou opozíciou, a od samého začiatku sme naozaj hľadali, akým spôsobom komunikovať, ako vytvoriť podmienky, aby sme ako opozícia mohli plniť úlohy, tie, ktoré od nás voliči očakávajú a ktoré v parlamentnej demokracii naozaj majú byť. Lenže hoci sme obsadili aj funkciu podpredsedu Národnej rady a dvoch predsedov výborov, postupne sa ukázalo, že tá komunikácia, dialóg tu neexistuje, že vlastne títo len vytvárajú akýsi pláštik demokracie, ale nie je tu z vládnej strany záujem o skutočné fungovanie tohto systému koalícia-opozícia. Preto došlo k tomu, že sme stiahli svojich zástupcov z funkcií a plne podporujeme, aby sa táto vec riešila. Nemáme záujem stáť v tejto nekonštruktívnej pozícii.

  Myslíme si, že treba vytvoriť takúto komisiu, keď nie sme schopní sa dohodnúť iným spôsobom, treba v tej komisii sa skoncentrovať len na túto jednu úlohu vyjasnenia pravidiel hry, vyjasnenia proste takého systému, aby to fungovalo. A ak sa dohodneme na tom rozumnom riešení, bude to určitým spôsobom krok dopredu, a preto to podporujeme, aby toto riešenie naozaj uzrelo svetlo sveta. Nejde o žiadnu konfrontáciu, ale o hľadanie, úprimné hľadanie konštruktívneho riešenia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Na margo vystúpenia pána poslanca Hudeca by som chcel povedať, rovnako ako aj na adresu vystúpenia ostatných jeho kolegov z HZDS a SNS, že skutočne si cením ich konštruktívny prístup k tomuto rokovaniu, len by som chcel vyjadriť poľutovanie nad tým, že takto konštruktívne neuvažovali už na zasadnutí parlamentu 3. a 4. novembra 1994 a potom ďalšie 4 roky, keď vlastne nepripustili do funkcií predsedov výborov ani jedného jediného v parlamente pre opozíciu. Rovnako tak nepripustili do niektorých kontrolných výborov ani jedného jediného poslanca.

  Takže ja veľmi vysoko pozitívne hodnotím skutočnosť, že ste zmenili vašu rétoriku aj uvažovanie a dnes voláte po tom, aby sa konštruktívny dialóg s opozíciou viedol, a myslím si, že je to správne. Svedčí to o tom, že naozaj pokrok vo vašom vývoji a uvažovaní skutočne tu je badateľný. Bolo vám ponúknutých na začiatku nášho funkčného volebného obdobia pred dvoma rokmi podpredseda parlamentu, 4 predsednícke posty pre HZDS, 2 pre SNS. Ja si myslím, že je to veľký pokrok dopredu k tomuto dialógu a mali ste túto ponúknutú ruku prijať. Dnes alebo v tomto čase je vlastne jedna z posledných možností ešte pristúpiť k tomuto a naozaj ukázať ďalšiemu politickému dialógu inú cestu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Hudec chce reagovať na predrečníkov.

 • Vážený pán poslanec,

  veľmi ma mrzí vaše vystúpenie. Myslím si, že v našich opakovaných vystúpeniach sme prejavili dosť pokory a, povedal by som, aj také skúsenosti, ktoré boli. Ale tentoraz ste vy vytasili meč a myslím, že nie je to dobré, pretože jednoducho táto politická situácia sa môže zmeniť. Uvedomujete si to? Nechoďme do tvrdých konfrontácií. Máme dosť vysoký potenciál na to zo všetkých strán, aby sme sa dohodli. Nie, nehovorte takto už, prosím vás, druhý raz takto nehovorte. Ja si vás vážim, ale si tiež nemyslím, že je to múdre. Ale pekne vás poprosím. Skúsme uvažovať o tom, čo bude ďalej. Veď, pre boha živého, týka sa to nás všetkých! Je zaujímavé, že Nemci sa netrápia tým, aký bude osud tej alebo onej politickej strany, keď ide o nemecké záujmy, jednoducho ich držia. Prosím vás, skúsme takto aj my uvažovať. Dohodnime sa. Je tu potenciál. Prepáčte, že som možno časť trošku...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi reagovať v podstate na tie vystúpenia, ktoré zazneli na riešenie postavenia opozície v tomto parlamente, pretože vyzerá to tak, ako by sme si všetci nejako mysleli, že všetci máme krátku pamäť. Tí, ktorí ste tu neboli v roku 1994 a sledovali ste to iba zvonku, možno to trochu inak vyzeralo zvonku, ako to vyzerá teraz, a trochu inak pozeráte teraz na parlament, keď sedíte tu, a ináč hodnotia tí, ktorí zvonku pozerajú na vás, ako keď to bolo opačne. Ale to už je taký zákon prírody, pretože ináč to asi nemôže byť.

  Ak v roku 1994 po predčasných voľbách sme zaviedli väčšinový systém, nikto neprotestoval, že toto je nedemokratický systém.

 • Reakcia z pléna.

 • Neprotestoval, pretože je to takisto systém rozdelenia funkcií a funguje aj v iných štátoch a jednoducho bolo treba takýmto spôsobom to zaviesť, pretože tí, ktorí si nepamätáte, aký bol vývoj v parlamente, keď do politickej situácie vstúpil váš veľký chránenec Michal Kováč, ktorý rozbil v podstate parlament a museli byť predčasné voľby a napriek tomu, že sa on tvrdo zasadil proti HZDS, občania vo voľbách HZDS potvrdili vo funkcii a to potom spravovalo túto republiku. Či sa vám to páči, alebo nie. Samozrejme, že tí, ktorí tu neboli a ktorí sa pokúšali do parlamentu dostať sa 3-krát, museli sa dostať potom po chrbte inej politickej strany...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • ... aby teraz nám rozdávali rozumy a hovorili, ako tá demokracia funguje. Veľmi rýchlo ste zabudli.

  Na druhej strane, ak rok pred voľbami sa riešila situácia, hľadala sa možnosť dialógu vytvorením, alebo teda sedením okolo tzv. okrúhlych stolov, vtedy predstavitelia opozície nemali najmenšiu snahu zúčastniť sa týchto okrúhlych stolov, kde by sa riešilo postavenie opozície v spoločenskom systéme, a to z jednoduchého dôvodu, že nemali záujem. Bol to dobrý kyjak, ktorý sa dal použiť vo voľbách a hovoriť, ako to zle robili, pretože oni mali všetky funkcie, my to budeme robiť inak, my zavedieme pomerný princíp.

  Pán kolega Ošváth, ak by ste si vyrátali, že pomerný princíp na matematickom princípe hovorí, že na počet 43 mandátov, ktoré má HZDS v parlamente, vychádza to 5,17 predsedníckeho miesta. Na ten rozšírený počet predsedníckych miest, ktoré ste vytvorili v parlamente, veľkodušne nám boli ponúknuté 4. Takže tiež keď hovoríme o pomernom princípe, k tomu sa vrátime.

  Na druhej strane treba povedať, a to si aj priznávame, že ak ste nám vytýkali, svoj podiel sme dostali vo voľbách. Vo voľbách ten podiel sme dostali, pretože takýmto spôsobom dopadli voľby, že síce boli sme víťazom, ale tie jednotlivé malé strany dokázali sa dať dokopy a vytvoriť dokonca ústavnú väčšinu a naraz vedomí si ústavnej väčšiny sa správali tak, ako by boli víťaz volieb. A správali sa tak, že víťaz berie všetko a ostatné dá to, čo chce. Takže toto je to postavenie, v ktorom je. Ak by ste boli hovorili, že uplatňujete väčšinový systém, jednoducho nehovorím ani slovo. Bol som v tomto parlamente, keď bol uplatnený väčšinový systém, tak by som to bral, že tak ste sa rozhodli, ale vy ste stále hovorili a stále hovoríte o tom, že uplatňujete pomerný princíp. Tak ak chcete uplatňovať pomerný princíp, tak nehovorte o ňom, ale ho uplatnite a zaveďte ho do praxe tak, ako by mal fungovať.

  A z toho vychádza ten celý problém, prečo vlastne nie je komunikácia medzi koalíciou a opozíciou, aj keď už tie vaše rady sa pomaly scvrkávajú, že už za chvíľu tá ústavná väčšina nebude. Ale jednoducho ešte stále vedomí si týchto počtov takýmto spôsobom k tomu aj pristupujete. Ak sme 14. decembra hovorili, že máme záujem o obsadenie jednotlivých funkcií a riešiť postavenie opozície v tomto parlamente, ale že má to význam do 30. júna, potom už skutočne nemáme záujem sa na tom podieľať, to už do volieb si dotiahnete s plnou zodpovednosťou, že ste neboli schopní komunikovať s opozíciou a vytvoriť priestory.

  Ak tu niekto teraz uvažuje, že sa vytvorí nejaký zákon, dokonca sa hovorí o ústavnom zákone, ktorý by riešil postavenie opozície pre budúcnosť, chcem vás upozorniť na jednu maličkosť. Ak tento parlament nie je schopný riešiť situáciu teraz a založiť nejakú úrodu pre budúcnosť, nemusí sa unúvať o to, čo bude ďalej, keď on nie je schopný sa dohodnúť, pretože tí, ktorí prídu po nás, tí si ten poriadok spravia. Nemusíme tým radiť, ktorí prídu po nás, ako to majú robiť, keď to my nevieme teraz v tomto parlamente urobiť. A toto je zmysel tej komisie, prečo teda hľadáme riešenie, aby sa dobrá úroda založila.

  Dúfam, že ak sa hovorí o tých okrúhlych stoloch, nechcete upodozrievať, že keď HZDS rok pred voľbami iniciovalo okrúhle stoly, že si vytváralo pozíciu pre seba, keď hľadalo riešenie postavenia opozície. Vtedy všetci chceli byť víťazi. Včítane vás, včítane nás. A všetci sme hovorili o tom, že ideme do volieb preto, aby sme vyhrali, preto, aby sme boli vládna koalícia. A vtedy nebola tá snaha riešiť a vyzerá to tak, že ani teraz táto snaha nie, pretože ešte stále ste si vedomí svojich 90 hlasov. Takže toto je postavenie, v ktorom sa momentálne nachádzame, a je na nás, akým spôsobom k tomu pristúpime, či sme ochotní vôbec komunikovať, alebo potom jednoducho každý si bude hovoriť to, ako hluchý so slepým, a bude to tak aj fungovať. A jednoducho tí občania potom povedia, že áno, poďme do predčasných volieb a pošlime chytro tých z toho parlamentu von, nech tam prídu schopnejší, ktorí budú ochotní aj pre tých občanov voľačo robiť a nielen sedieť alebo občas aj sedieť v parlamente.

  Takže, pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predložil návrh uznesenia, ktorý je priložený k tlači číslo 644, a to v dvoch alternatívach.

  Prvá alternatíva: Návrh na zriadenie dočasnej komisie Národnej rady. Národná rasa podľa § 61 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zriaďuje dočasnú komisiu Národnej rady Slovenskej republiky o koalično-opozičnej spolupráci. Tá prvá alternatíva ja na 7-člennú komisiu v zložení:

  predseda: Jozef Migaš, predseda Národnej rady,

  členovia: Ferdinand Petrák, predseda klubu SOP,

  Štefan Zelník, predseda klubu SNS,

  Gyula Bárdos, predseda klubu SMK,

  Jozef Tuchyňa, predseda klubu SDĽ,

  Roman Kováč, predseda klubu SDK,

  Tibor Cabaj, predseda klubu HZDS.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh, budeme oddelene hlasovať. Najskôr o alternatíve návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán navrhovateľ ako prvú alternatívu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o prvej alternatíve návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh uznesenia, tak ako bol predložený v alternatíve 1, sme neschválili.

 • Dovoľte mi, aby som predložil druhý návrh, a to alternatívu číslo 2, aby táto dočasná komisia, aby dočasná komisia bola 13-členná, to znamená, tak ako bol návrh na 7 členov, predseda Národnej rady, predsedovia klubov plus jeden zástupca poslaneckého klubu, ktorý by tento klub delegoval potom do tej komisie.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o alternatíve číslo 2 návrhu na uznesenie, ktorým odporúča pán navrhovateľ zriadiť dočasnú komisiu v zložení tak, ako uviedol.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že ani návrh uznesenia v alternatíve 2, tak ako bol predložený, sme neschválili.

  Ďakujem pánovi navrhovateľovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  prerušujem rokovanie 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako som uviedol.

  Termín zvolania rokovania prerušenej 33. schôdze Národnej rady vám bude oznámený rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Odporúčam teraz, aby sme pokračovali v rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Po prerušení rokovania 33. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 32. schôdze NR SR.