• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram ôsmy rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Angelovičová, pani poslankyňa Kolláriková, pani poslankyňa Malíková, páni poslanci Brňák, Hoffmann, Hort, Jasovský, Krajči, Slota, Tarčák, Vrždák a Árpád Duka Zólyomi. Na zahraničnej služobnej ceste je pán poslanec Kresák.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v mene 4 poslaneckých klubov podávam návrh na doplnenie programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o ďalšie body. Ide o návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o zamestnanosti a zákona o retransmisii, ako aj prerokovanie týchto vládnych návrhov zákonov v prvom čítaní. Ďalej ide o návrh doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku, o voľbu sudcu bez časového obmedzenia a dva vrátené zákony. Návrh na doplnenie programu bol vám rozdaný.

  Skôr ako dám hlasovať o tomto návrhu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru návrh doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku uvedie pán prezident Prezídia Fondu národného majetku. Na to, aby prezident Prezídia Fondu národného majetku mohol tento materiál uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady.

  Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili so schválením návrhu na doplnenie programu 32. schôdze, ako máte rozdaný.

  Súčasne podávam návrh, aby Národná rada spolu so schválením návrhu na doplnenie programu vyslovila aj súhlas so skrátením 24-hodinovej lehoty k uvedeným bodom programu podľa § 25 zákona o rokovacom poriadku.

  To je môj návrh, panie poslankyne, páni poslanci. Sú nejaké iné návrhy na doplnenie programu 32. schôdze?

  Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Mesiarik.

  Nech sa páči, pán poslanec Mesiarik, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  navrhujem v mene 4 poslaneckých klubov doplniť program tejto schôdze Národnej rady o prerokovanie a schválenie uznesenia a ním požiadať ministerstvo zdravotníctva predložiť na septembrovú schôdzu Národnej rady komplexnú správu o priebehu ochorenia a liečenia prezidenta Slovenskej republiky a návrh komplexného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti ústavných činiteľov. Odôvodňujem tento návrh tým, že treba skutočne, aby sme tieto veci posúdili v parlamente, aby sa neopakovali problémy a chyby, ktoré sa opakovali v tomto prípade.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej, nech sa páči, pán poslanec Zelník.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  žiadam, aby Národná rada poverila Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prešetrením okolností organizácie a poskytnutia zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením pána prezidenta Rudolfa Schustera.

 • Ďakujem, pán poslanec Zelník.

  Pán poslanec Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem v svojom mene, ale aj v mene predsedu poslaneckého klubu SDĽ stiahnuť z rokovania tlač 680 - návrh na voľbu ďalších členov ústavnoprávneho výboru.

 • Nech sa páči, pán poslanec Tuchyňa.

 • Pán predseda, navrhujem v mene 3 poslaneckých klubov, aby sme rokovali po 19.00 hodine, aby sme aspoň prvé čítania dnes ukončili.

 • Čiže je to mimo programu, to potom schválime ako procedurálny návrh.

 • Navrhujem doplniť uznesenie, ktoré navrhol pán poslanec Mesiarik, tam v bode, kde hovorí, aby sa prešetrilo, ako sú opatrovaní alebo vyšetrovaní ústavní činitelia. Ja navrhujem doplniť "a ostatní občania".

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja som predložil v mene 4 poslaneckých klubov návrh, ktorý máte písomne, to je po prvé. Po druhé, okrem toho boli ďalšie doplnenia do programu 32. schôdze. Prvé predložil pán poslanec Mesiarik v mene 4 poslaneckých klubov, aby sme prerokovali a schválili uznesenie a predložili to na rokovanie potom v septembri do Národnej rady - informáciu o chorobe pána prezidenta, jeho zabezpečení.

  Dobre, pán poslanec Mesiarik, nech sa páči, zopakujte to, aby to bolo presne tak, ako ste to navrhovali, a o tom dám hlasovať.

 • Ďakujem.

  Navrhujem prijať uznesenie Národnej rady, ktoré uloží ministrovi zdravotníctva predložiť na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky komplexnú správu o priebehu a zabezpečení ochorenia alebo liečenia pána prezidenta Slovenskej republiky aj s návrhom komplexných opatrení na zabezpečenie liečebnej starostlivosti ústavných činiteľov.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ak prijmeme doplnenie do tejto formulácie alebo návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Mesiarik, môžeme hlasovať o návrhu pána poslanca Mesiarika a pána poslanca Mikloška naraz. Prijímame takýto návrh, pán poslanec?

 • Treba hlasovať o návrhu, ktorý som predložil ja.

 • Tak hlasujeme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Mesiarik. Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Mesiarika.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh pána poslanca Mesiarika schválili.

  Čiže bude to predmetom rokovania 32. schôdze. Potom by som prosil, pán poslanec Mesiarik, aby váš výbor alebo príslušný výbor pripravil návrh na uznesenie, aby sme ho prerokovali a schválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Zelník. Pokúsim sa ho presne zopakovať. Pán poslanec Zelník navrhuje, aby Národná rada poverila Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prešetrením okolností organizácie a poskytnutia zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením Rudolfa Schustera, prezidenta Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Zelníka. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Zelníka nebol schválený.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Kováč, aby z rokovania 32. schôdze bol vypustený bod, ktorý máte ako tlač 680, o doplnení členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Romana Kováča, aby sme vypustili bod o doplnení členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady. Takýto bod bol zaradený, teraz hlasujeme o jeho vypustení z rokovania 32. schôdze. Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci,

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený.

  Prosil by som pána poslanca Mikloška, aj keď si myslím, že v takej širokej formulácii...

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško, predneste návrh, dám o ňom hlasovať.

 • Ja len chcem dodať, že tam, kde sa hovorilo o komplexnej starostlivosti ústavných činiteľov a ostatných občanov.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, fakticky dávam hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Mesiarik, ale nie o tomto návrhu, o doplnení, že všetkých občanov Slovenskej republiky. Čiže je to rozšírenie informácie, ktorú by mala prerokovať potom Národná rada. Prezentujme sa. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Mikloška.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pokiaľ ide ešte o program rokovania, dám slovo aj pánu poslancovi Prokopovičovi.

  Pokiaľ ide o zákon o transmisiách, tam by sme len skrátili nevyhnutnú 15-dňovú lehotu. Prerokovali by sme tento zákon v prvom čítaní a potom by sme v septembri rokovali o ňom v druhom čítaní. Čiže nejde o úplné skrátené konanie. Tento zákon je dôležitý z hľadiska požiadavky aj Európskej únie. Ja si myslím, že môžeme skrátiť 15-dňovú lehotu, prerokujeme ho v prvom čítaní a potom by sme ho v septembri prerokovali v druhom čítaní. Toľko na vysvetlenie, pokiaľ ide o tento zákon.

  Nech sa páči, pán poslanec Prokopovič, máte slovo k programu, a potom dám hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Tuchyňu.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda, dávam v mene skupiny poslancov, ktorí predložili návrh novely zákona číslo 366 o daniach z príjmov (tlač 596), návrh, aby bol presunutý na septembrové rokovanie z toho dôvodu, že nebol ešte prerokovaný v Legislatívnej rade vlády a vo vláde. To je jeden návrh.

  A druhý návrh je, že vzhľadom na to, že budeme prerokúvať návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o zamestnanosti, ktorý rieši aj problematiku, ktorú riešia ďalšie novely zákonov o zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a zamestnanosti, čiže body 62, 63 a 64, navrhujem, aby tieto tri body sa vypustili.

 • Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, vieme, o čo ide. Ide o Prokopovičove zákony. Návrh pána navrhovateľa je, aby to bolo presunuté na septembrovú schôdzu, čiže to môžeme schváliť v jednom balíku.

  Ešte raz, pán poslanec, uveďte obidva návrhy. Ak by sa to dalo v balíku schváliť, budeme hlasovať spolu, ak nie, dám hlasovať oddelene o prvom návrhu aj o druhom návrhu.

 • Ďakujem.

  Prvý návrh som dal, aby bod číslo 61, to je návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 366 o daniach z príjmov (tlač 596), bol presunutý na septembrovú schôdzu. To je prvý návrh. A druhý návrh je, aby body 62, 63 a 64 boli vypustené z rokovania, keďže túto problematiku rieši vládny návrh zákona o zamestnanosti, ktorý ide teraz na skrátené legislatívne konanie - tieto tri body vypustiť.

 • Myslím si, že teraz je to jasné. Čiže najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca, aby bod číslo 61 bol vypustený z rokovania 32. schôdze a presunutý na septembrovú schôdzu. Hlasujeme o presunutí bodu číslo 61 z tejto schôdze na septembrovú schôdzu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 112 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Ďalší návrh bol, aby sme body 62, 63 a 64 z 32. schôdze vypustili, pretože budú fakticky predmetom rokovania o zákone o zamestnanosti. Čiže hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Prokopoviča. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 114 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, mali ste návrh, ktorý som predložil ja. Ten sme schválili. Ďalej sme schválili návrh pána poslanca Mesiarika a pána poslanca Mikloška na doplnenie 32. schôdze. Čiže takto bol upravený program rokovania 32. schôdze.

  Nech sa páči, pán poslanec Oberhauser, a potom ešte je procedurálny návrh pána poslanca Tuchyňu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Prosím vás takisto, aby sme bod 66 (tlač 647) presunuli tiež na septembrové zasadnutie, pretože tam tá akútna vec bola vyriešená, aby sme o týchto veciach ešte mohli rokovať v kluboch.

  Ďakujem.

 • Dobre, čiže hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Oberhausera. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ešte musíme hlasovať o mojom písomnom návrhu, pretože o tom sme nehlasovali. Čiže prezentujme sa a hlasujme o písomnom návrhu, ktorý som predložil ja. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Procedurálny návrh predniesol pán poslanec Tuchyňa, aby sme rokovali dnes po 19.00 hodine so zámerom, že dnes by sme 32. schôdzu ukončili.

  Takže dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Tuchyňu, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine. Prezentujme sa, panie poslankyne, páni poslanci, a hlasujme o návrhu pána poslanca Tuchyňu, aby sme rokovali po 19.00 hodine.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v rokovaní 32. schôdze budeme pokračovať hlasovaním o návrhoch uznesení k správam mandátového a imunitného výboru o výsledku zistení výboru vo veci žiadosti vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady (tlač 628 a tlač 629).

  Obidve správy uviedol predseda mandátového a imunitného výboru a rozprava k nim bola skončená.

  Bude krátka technická prestávka, aby pánu podpredsedovi Národnej rady vystavili náhradnú kartu, aby mohol hlasovať.

 • Po prestávke.

 • Prosil by som predsedu mandátového a imunitného výboru, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  budeme hlasovať o uznesení k tlači číslo 628, to znamená o uznesení k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 4. apríla 2000, evidovanej pod číslom ČVS: VKE-1/30-1998 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prečítam výrokovú časť:

  "Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu."

  Prosím, pán predseda, aby ste o tomto uznesení dali hlasovať.

 • Pán poslanec Moric, máte už kartu? Počkáme ešte na pána poslanca Morica, pretože tiež potrebuje náhradnú kartu. Všetko je v poriadku, áno?

  Čiže, panie poslankyne, páni poslanci, najskôr pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 4. apríla 2000, ktorý máte ako tlač 628.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána predsedu mandátového a imunitného výboru, ako to uviedol. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. apríla 2000, evidovanej pod číslom ČVS: VKE-4/OVOZTČ-2000 na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú ste dostali ako prílohu k tlači 629.

  Výroková časť znie:

  "Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Ing. Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa z 19. apríla 2000."

  Prosím, pán predseda, aby ste o tomto návrhu uznesenia dali hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom uznesení. Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Lexu vo veci žiadosti vyšetrovateľa z 19. apríla 2000, evidovanej pod číslom ČVS: VKE-4/OVOZTČ-2000.

  Ďakujem, pán predseda mandátového a imunitného výboru.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh ste dostali ako tlač 687. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodní uvedený návrh pán podpredseda vlády Ľubomír Fogaš.

  Nech sa páči, pán podpredseda, najprv uveďte návrh na skrátené konanie.

 • Vážený pán predseda,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, upokojte sa, panie poslankyne, páni poslanci, lebo pán poslanec potom nemôže predniesť návrh na skrátené konanie.

  Pán podpredseda vlády, nech sa páči.

 • Vládnym návrhom zákona sa realizuje článok 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého občania majú právo na prácu a štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Realizáciu tohto základného ľudského práva, t. j. práva na prácu, odôvodňuje návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie. Vládny návrh zákona, ktorý žiadame prerokovať v skrátenom konaní, navyše reaguje na niektoré nedostatky, ktoré sa objavili v súvislosti s určovaním základu pre odvody do poistných fondov pre predstaviteľov tzv. paušálnych daní, z čoho by tiež mohli vznikať určité komplikácie vrátane vzniknutých škôd. Myslím si, že sú splnené v tomto prípade predpoklady na to, aby Národná rada Slovenskej republiky mohla návrh prerokovať v skrátenom konaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Nech sa páči, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Teraz prosím povereného člena výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie poslanca Štefana Rusnáka, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán podpredseda vlády,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som predložil informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 687).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 30. júna 2000 číslo 711 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne ihneď s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh vlády na 44. schôdzi výboru dňa 3. júla 2000. Výbor súhlasil uznesením z 3. júla 2000 číslo 216 s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 687), a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti, a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 32. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skončil som.

  Vážený pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásila žiadna poslankyňa ani poslanec. Pýtam sa, kto sa do rozpravy hlási ústne. Pani poslankyňa Keltošová, pán poslanec Cuper, pán poslanec Gašparovič, pán poslanec Šepták a pán poslanec Tkáč. Čiže ako prvá je prihlásená pani poslankyňa Keltošová, posledný pán poslanec Tkáč. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  uvedomujem si, že ide iba o návrh na skrátené legislatívne konanie, ale nedá mi vysloviť svoju nespokojnosť s predloženým návrhom, pokiaľ ide o vierohodnosť alebo schopnosť alebo dôkaz toho, že Národný úrad práce bol v tejto veci oslovený a je schopný zorganizovať zamestnanie pre 79 000 osôb.

  Chcem vám pripomenúť, vážení páni poslanci, že Národný úrad práce na tento rok vašou zásluhou, koaličnou zásluhou dostal o 70 mil. Sk menej na správne náklady, čiže aj na mzdy, zastavila sa akákoľvek dodávka ďalšej výpočtovej techniky. A podľa mojich informácií z okresných úradov práce už dnes vyhlasujú okresné úrady práce, že nebudú mať na to ľudí, pretože oddelenia aktívnej politiky zamestnanosti boli zdecimované. Čiže je tu pekná myšlienka pomôcť obciam, mestám, prípadne ďalším právnickým osobám, pokiaľ ide o verejnoprospešné práce, ale takto to vyzerá v parlamente, keď pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Na jednej strane sa krátia výdavky a spotreba Národného úradu práce na návrh poslancov z koalície a na druhej strane im prikladáte ešte viacej práce, ako mali doteraz.

  Čiže ja žiadam, predtým než by sme schválili návrh na ďalší postup tejto novely v parlamente, aby ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vyjadrenie tripartitného orgánu predstavenstva, Národného úradu práce, o tom, ako je organizačne zabezpečené nielen vytvorenie nových pracovných miest v rámci verejnoprospešných prác, ale čo je dôležitejšie, ako bude zabezpečená kontrola financovania týchto miest, pretože tu ide o zdroje zo štátneho rozpočtu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Faktickú poznámku má pán poslanec Halmeš. Uzatváram možnosť podania faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Halmeš.

 • Ďakujem.

  Tá pripomienka pani poslankyne, samozrejme, nie je neopodstatnená, pretože 2 mld. Sk vo forme realizácie cez verejnoprospešné práce sú vážna záťaž pre úrady práce. Treba však povedať, že úrady práce nemajú v súčasnosti iné zdroje na aktívnu politiku zamestnanosti, a teda tie oddelenia, ktoré sa tým zaoberajú, aj keď sú už zoslabené a časť z nich prišla do prvého kontaktu, tak predsa len majú na to základnú podmienku - personálne vybavenie, aby sa hlavne tejto kľúčovej forme aktívnej politiky v najbližších mesiacoch venovali. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka je, že zrejme predstavenstvo Národného úradu práce bude rokovať v najbližších týždňoch aj o zvýšení rozpočtu v oblasti réžie úradov práce a zrejme v septembri sa tým bude zaoberať aj parlament. Nesúvisí to len s verejnoprospešnými prácami, ale aj s otázkou navŕšenia počtu pracovníkov pre uplatňovanie zákona o garančnom fonde a podobne.

  Ďalej, posledná poznámka k tejto otázke spočíva v tom, že na rozdiel od návrhu, ktorý tu bol ako poslanecký návrh, tento návrh zákona o verejnoprospešných prácach umožňuje zamestnávať nezamestnaných nielen v obciach, ale aj v ďalších organizáciách. To znamená, že úrady práce budú môcť zamestnať aj niekoľko ľudí, ktorí by sa venovali práve tejto problematike priamo na úradoch práce. Čo sa týka kontroly, tak si myslím, že kontrolné oddelenia úradov práce sú v zásade vybavené na to, aby mohli v súčinnosti s oddelením aktívnej politiky zamestnanosti alebo trhu práce vykonávať túto kontrolu.

  Skončil som.

 • Pani poslankyňa Keltošová, chcete reagovať na faktickú poznámku?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán poslanec Halmeš, ja si myslím, že napriek tomu nič nebránilo predkladateľovi, aby dal vyjadrenie manažmentu Národného úradu práce, jeho generálneho riaditeľa v tejto fáze, keďže chceme tento zákon podporiť, ako organizačne je zabezpečené umiestňovanie ľudí do krátkodobého pracovného vzťahu. Takže ja trvám na tom, aby ministerstvo práce, kde minister práce je zároveň predsedom predstavenstva, dalo takéto písomné vyjadrenie, aby sme vedeli, za čo hlasujeme.

  A po druhé, myslím si, že to, čo vy ste spomínali, že bude upravovaný návrh rozpočtu Národného úradu práce v septembri, to už je dosť neskoro. Kým to prerokuje predstavenstvo a príde to do parlamentu, to bude október, to už bude po sezóne pre verejnoprospešné práce. Čiže neviazala by som to na septembrové stretnutie alebo zasadnutie predstavenstva Národného úradu práce. Mne ide naozaj o to, aby poslanci boli oboznámení so stanoviskom Národného úradu práce, aby sme mali istotu, že tieto peniaze nebudú vyhodené do vzduchu.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  nebudem hovoriť k obsahu a podstate novely zákona, na to máme odborníkov v našom poslaneckom klube. Ja sa chcem dotknúť úplne inej otázky, otázky, pán predseda parlamentu, dodržiavania zákonov, pravidiel a procedúr platných v tomto štáte, ktoré sme schválili alebo ktoré ste schválili aj vy ako vládna koalícia. Keď som chodil svojho času ako predseda komisie pre aproximáciu práva do Bruselu, tak nám vždy zdôrazňovali pri vedení dialógov alebo diskusií alebo rokovaní, zdôrazňovali, že Európska únia ak funguje bezproblémovo, tak len preto, že sa za základ pokladá dodržiavanie schválených procedúr a pravidiel. Je to, pán predseda, vážené dámy, vážení páni, alfa a omega pre každú civilizovanú spoločnosť, že pravidlá, ktoré si vopred schváli, dodržiava. Tým sa zabraňuje chaosu, podozrievaniu a iným veciam, ktoré neprispievajú k fungovaniu systému.

  Ako si teda môžeme vysvetliť, že najprv vy ste, pán predseda, zákon o zamestnanosti, ktorý, samozrejme, sám osebe bol možno potrebný a prospešný, najprv odsudzovali - túto problematiku, ktorú my sme riešili. Potom ste prišli na to, že predsa len verejnoprospešné práce boli niečím, čo prispievalo k znižovaniu zamestnanosti. Nakoniec ste časť povinností chceli uložiť aj obciam, čo ústava a zákony tohto štátu neumožňovali. Potom bol zákon, ktorý tu predložili ako poslaneckú iniciatívu. Nakoniec ste ten zákon však schválili. Aké bolo naše prekvapenie, keď prezident tento návrh zákona, teda tento zákon, lebo ústava o tom hovorí, pán predseda parlamentu, že prezident vracia zákony, nie návrhy zákonov, vrátil. Vy ste najprv ten zákon schválili, potom ste ho po vrátení prezidentom neschválili. V civilizovanej spoločnosti sa tvrdí, že: Ne bis in idem - Nie dvakrát o tom istom. Vy ste bez problémov, pán predseda, dali hlasovať dvakrát o tom istom zákone. Raz ste ho schválili, raz ste ho neschválili. To ešte nie je všetko.

  Dnes tu máme naspäť novelu zákona v tej istej veci, ktorú žiadate, aby sme schválili teda v urýchlenom konaní, teda v skrátenom legislatívnom procese, ako keby tu nebol § 96 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa v ods. 3 hovorí, že ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. To sa nevzťahuje na návrh zákona, ktorý Národná rada vrátila navrhovateľovi zákona na dopracovanie. Teda nešlo ani o vrátenie na dopracovanie, išlo jednoducho o to, že ste zákon neschválili, ktorý ste najprv schválili. Ak by bola platila, pán predseda, tá prvá alternatíva a boli by ste vrátený zákon prezidentom schválili, mohli ste dnes žiadať o skrátené legislatívne konanie a napraviť tú nezmyselnú chybu, ktorou ste ukladali povinnosti obciam, ktoré im ukladať nemôže návrh zákona, pretože ide o autonómnu oblasť ich právomocí, a nemuseli by ste znova porušovať rokovací poriadok týmto návrhom novely zákona o zamestnanosti.

  Vážený pán predseda,

  milé dámy,

  vážení páni,

  v tomto štáte porušovanie noriem a procedúr, ktoré boli schválené a ktoré by sa mali dodržiavať, každý v tomto štáte si začína vykladať, ako chce. Dnes si pán Dzurinda a pán predseda prisvojili prezidentské právomoci, ktoré im nepatria, pretože o prezidentovi nikto nepovedal, že nie je schopný vykonávať funkciu. Pán prezident je práceneschopný a ako taký je spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol riadne občanmi tohto štátu zvolený. Vláda Slovenskej republiky bez akýchkoľvek škrupúľ poverí pána Dzurindu, aby vykonával právomoci prezidenta, i keď pán prezident o nič také pána Dzurindu nežiadal. Nebol vyhlásený ani výnimočný stav, ani nehrozia iné škody ako tie, pán predseda, že by sa neschválil zákon o Devín banke, na ktorej vám, Strane demokratickej ľavice mimoriadne záleží, a ako protihodnotu vám zasa odhlasuje časť vládnej koalície, pán predseda, zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorým zase sa dopúšťate istej ohavnosti, ktorá nie je nikde v civilizovanom svete známa, pretože nepoznám štát, kde by o tom, že kto bude správcom konkurznej podstaty, rozhodovali veritelia. Všade rozhoduje súd, iba u nás budú rozhodovať veritelia. Ja viem, pán predseda, potrebujete vyčistiť banky, potrebujete ich posunúť svojim zahraničným tútorom ako čisté. Urobí sa to aj vďaka tomu, že banky si budú stanovovať svojich správcov konkurzných podstát. Nie náhodou za tým pobehovala tak vehementne právna a ekonomická a neviem ešte aká poradkyňa Katarína Maternová popred ústavnoprávny výbor, aby tento návrh zákona bol veľmi rýchlo prijatý a schválený.

  Takže o tom to je, pán predseda parlamentu, milé dámy, vážení páni, že sa v tomto porušuje ústava a rokovací poriadok a iné zákony, ako keby sme sa naozaj posunuli vďaka tomu, že máme ministerského predsedu s istým balkánskym pozadím, naozaj priamo na Balkán. Vyzývam vás, aby ste prestali s týmto porušovaním ústavy a zákonov tohto štátu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Gašparovič.

  Počkajte, pán poslanec. Pán poslanec Tatár má faktickú poznámku k pánu poslancovi Cuperovi.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Cuper, hovorili ste úplne mimo rámca predkladaného skráteného legislatívneho konania. To by som chcel povedať ako prvú vec. A druhú vec pre tých, ktorí by náhodou, lebo aj takí sa môžu vyskytnúť, vás počuli prvýkrát, by som rád podotkol, že to boli absolútne táraniny. Všetci ostatní to, samozrejme, vedia.

  Ďakujem pekne.

 • Reagovať bude na faktickú poznámku pána poslanca Tatára pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči.

 • Ubezpečujem vás, pán Tatár, že na to, že budete dehonestovať vy a pán Zajac a pán váš nepísaný vodca Šebej, som si už zvykol. Nestojím o to, aby ste o mne hovorili pekne, dokonca by ma to aj urážalo. Chcem vám povedať, že ja si asi vás tak isto vážim ako vy mňa, takže vzájomne sme na tom rovnako. Ale ja som hovoril k veci, hovoril som o tom, že § 96 neumožňuje znovu rokovať tomuto parlamentu o tej istej veci. Iba vy asi zrejme ste nezistili, o čom hovorím, ale to sa podobá vašej intelektuálnej úrovni. Ja neviem, prečo sa miešate do právnických záležitostí, keď ste tuším liečiteľom kožných chorôb alebo neviem čoho. Takže ja som v živote v tomto parlamente ešte nehovoril k nejakým lekárskym záležitostiam. Snažím sa hovoriť iba do toho, na čo mám vzdelanie a čomu, si myslím, aj rozumiem na rozdiel od vás, pán Tatár.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Gašparovič.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo.

  Kolegyne, kolegovia,

  bol by som hovoril dlhšie, ale moji kolegovia z klubu hovorili aj o vecných otázkach, aj o právnych otázkach. Chcem len skutočne potvrdiť, že v tom § 96 rokovacieho poriadku sa hovorí jednoznačne o tom, že ak Národná rada návrh zákona neschváli, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschváleného návrhu zákona. Ja viem, že na čo asi teraz zareaguje pán podpredseda vlády, keď som prečítal túto vetu. Ale kým zareagujem na to, čo on určite povie, chcem povedať, že § 89, ktorý hovorí o skrátenom konaní, v ods. 3 hovorí, že v skrátenom legislatívnom konaní sa neobmedzuje podľa paragrafu. A tam ďalej sú vypočítané paragrafy, ale § 96 tam nie je. To znamená, že tu neplatia žiadne podmienky, ktoré inak platia pre skrátené konanie. Preto túto 6-mesačnú lehotu treba dodržať. Prečo táto 6-mesačná lehota v rokovacom poriadku je? Počítali sme s tým, že sa môže stať, že zákon nebude prijatý, ale nebude prijatý proti vôli vlády a proti politickým názorom, ktoré vláda niekedy do zákona dáva. Preto sme povedali, ak parlament neprijme takýto zákon, aby si politická sila nemohla znovu a rýchlo takýto návrh zákona presadiť, je tu lehota šiestich mesiacov. Pán podpredseda mi teraz asi odpovie, že ale tento zákon nie je totožný, pretože sme pridali k tomu to, to, to, ale to bolo práve účelom tohto. Ak by sme takto postupovali, že budeme hovoriť, že tento zákon je širší, tak potom § 96 ods. 3 do zákona rokovacieho poriadku vôbec nepatrí, pretože akýkoľvek zákon tuná neprijmem, akýkoľvek druh zákona alebo obsah zákona, a budem ho chcieť presadzovať ako vláda a kúpim si na to poslancov politickou silou, no tak vždycky pridám dva-tri problémy k tomuto zákonu a budem tvrdiť, že je to niečo iné. Nie je to tak. Tento paragraf sme preto takto štylizovali, aby nedošlo k takejto situácii.

  Preto si myslím, že jednoznačne, pani poslankyne, páni poslanci, ak zaradíme tento bod programu skôr ako o šesť mesiacov, budeme aj mimo zákona a myslím si, že ak by to išlo na Ústavný súd. Ústavný súd potvrdí to, čo som povedal ja.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Šepták.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážený pán podpredseda,

  dámy a páni,

  dovoľte mi nadviazať na slová môjho predrečníka pána Gašparoviča k tomuto zákonu o zamestnanosti. Nielen to, čo tu povedal pán poslanec Gašparovič, ale má to aj ďalšie problémy, ktorými sa skutočne opäť vláda ukázala, akým spôsobom vie pracovať.

  Poviem len pár vecí, ktoré sme dostali do výboru, všeobecne. Vládny návrh zákona (tlač 688) je v roku 2000 v poradí už piatym návrhom na novelu zákona o zamestnanosti. A vymenujem tie jednotlivé tlače, ktoré boli pred týmto návrhom zákona, ktorý dnes tu preberáme v skrátenom legislatívnom konaní: tlač 534, návrh podaný skupinou poslancov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, po opätovnom prerokovaní neschválený 22. júna 2000, tlač 539, návrh podaný skupinou poslancov, Národná rada má o ňom rokovať v druhom čítaní v septembri 2000, tlač 576, vládny návrh schválený 20. júna 2000, tlač 599, návrh podaný skupinou poslancov, Národná rada má o ňom rokovať v druhom čítaní v júli 2000, tlač 575, vládny návrh ako piaty článok návrhu zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený 8. februára 2000, článok 95/2000 Z. z.

  Treba povedať, že je to opäť neskoro. Tento návrh zákona, ako si určite, dámy a páni, spomeniete, je tu preto, pretože výbor pre financie, rozpočet a menu jednoducho povedal dosť. Stačili tieto novely a žiadame vládu, aby predložila komplexný program. Už vtedy sa Národná rada začudovala, ako je možné, že tento výbor žiada vládu, aby do dvoch týždňov splnila toto uznesenie. Dnes sme dostali tento zákon, ktorý tu ideme prerokúvať, pretože sme vedeli, že je pripravený, lenže vláda otáľala s ním a opäť tu boli poslanecké novely, ktorými sa niektoré strany nejakým spôsobom dostávali do takého alebo onakého svetla.

  Bohužiaľ, treba povedať, že tento zákon má aj ďalší problém hlavne z rozpočtového hľadiska. Hovoríme o ďalších peniazoch, ktoré si vyžiada takáto zmena. A pokiaľ tu mám správu legislatívneho odboru Národnej rady k článku 2 tohto návrhu na novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000, treba poznamenať, že tento návrh, a tým aj celý návrh zákona sa podľa nášho názoru má posudzovať podľa § 91 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia by mal byť zákon navrhovaný alebo jeho účinnosť by mala byť navrhovaná k 1. januáru nasledujúceho rozpočtového roku, t. j. k 1. januáru roku 2001, a nie k 1. augustu 2000, tak ako sa to uvádza v článku 4.

  Skutočne mi napadá potom jedna otázka: Prečo tu bolo toľko poslaneckých noviel, keď vláda pripravovala takúto zmenu, a prečo to muselo dôjsť až tak ďaleko, že poslanci suplovali rolu vlády? Jednoducho ide o to, či vláda nemohla predložiť tento zákon podstatne skôr, aby sa vyriešil tento problém. Mne to tak pripadá, ako keby sme sa miesili neustále v blate a politicky využívali tie veci, ktoré sa momentálne dejú okolo nezamestnanosti, že máme neslávne prvenstvo v Európe. Pripadá mi to opäť, ako keby vláda nevedela, kam má skočiť a bola bez koncepcie a hasila len tam, kde jej práve vzbĺkne nejaký ten plameň.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som na balkóne nášho parlamentu privítal delegáciu zahraničného výboru rakúskeho parlamentu na čele s predsedom zahraničného výboru pánom Schiederom, ktorý je na pozvanie Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať v rozprave.

  Nech sa páči, pán poslanec Tkáč ako posledný, ktorý sa prihlásil do rozpravy ústne.

 • Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  dovoľte, aby som využil túto situáciu a tiež pozdravil vedúceho rakúskej delegácie pána Schiedera, ktorý je mojím kolegom v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, kde veľmi aktívne pracuje.

  Dovoľte, aby som zaujal stanovisko k vládnemu návrhu zákona alebo k vládnemu návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zamestnanosti.

  Veľmi starostlivo som si ho pozrel už pod vplyvom svojich kolegov zo Strany demokratickej ľavice, osobitne pána poslanca Benčíka, ktorý tu sedával z môjho pohľadu na ľavej strane a ktorý s nami ako s vládnou koalíciou permanentne cvičil, keď sme predkladali návrhy zákonov na skrátené legislatívne konanie. Pán exposlanec Benčík je v súčasnosti poradcom pána predsedu a veľmi rád by som si s ním porozprával na tému § 89 o skrátenom legislatívnom konaní. Tento návrh, resp. tento § 89 o skrátenom legislatívnom konaní ste pri pucovke, ktorú ste vykonali vo vzťahu k rokovaciemu poriadku, ktorý bol inak koalično-opozičným návrhom v čase svojho zrodu, tento § 89 ste zo záhadných príčin nenovelizovali. Prvý odsek, na ktorý sa odvolávate, máte vysvetlený v troch odsekoch. To je na adresu pána podpredsedu vlády k návrhu vlády.

  Tie tri odseky budem stručne marginalizovať asi v tom zmysle, že sa tu cituje článok 35 o tom, že občania majú právo na prácu a že štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Pán podpredseda vlády, máte tam obrovskú zvrhlosť, ktorú vy ako ľavicový politik by ste nemali dopustiť, kde, citujem, ste uviedli takúto nehoráznosť: "Riešenie vysokej miery nezamestnanosti, na ktorej majú podiel aj dlhodobo nezamestnaní občania," citujem ešte raz, "riešenie vysokej miery nezamestnanosti, na ktorej majú podiel aj dlhodobo nezamestnaní občania, si vyžaduje vykonanie legislatívnych zmien v zákone o zamestnanosti." Toto predloží vláda, ktorej členmi sú aj ľavicoví demokrati. Prosím vás, to je presne táto formulácia, ktorá je tu už zafixovaná v tej mediálnej virtuálnej realite, ktorá na Slovensku platí, že je síce európsky primát v nezamestnanosti na Slovensku, ale že 250 tisíc ľudí dnes na Slovensku pracuje načierno. A niektoré médiá sa vyžívajú v týchto sumách pri citácii daňových úradov a Národného úradu práce. Dosiaľ som nepočul ani šéfa predstavenstva, pána ministra Magvašiho, ani funkcionárov Národného úradu práce, ktorí majú v náplni práce kontrolovať čiernu prácu, dodnes som nepočul dementovať takýto údaj, že polovica nezamestnaných vlastne okráda túto krajinu a zneužíva prirodzené práva tých, ktorí platia poistné, pretože sú nezamestnaní.

  Naša slávna vláda uvedie, že na vysokej miere nezamestnanosti majú podiel aj dlhodobo nezamestnaní občania. Ja si myslím, že na takejto nezamestnanosti má výrazný podiel dlhodobo neschopná vláda, ktorá je najneschopnejšia od roku 1990. Dodržiavanie európskeho primátu v nezamestnanosti 20 až 25 % - osciluje to - sa rieši rôznymi spôsobmi, ale v tomto odseku je jasná vina na tom, kto je dlhodobo nezamestnaný. Keď som raz povedal taký citát, že som len počul v jednom českom filme, že správny chlap nefňuká keď stratí prácu, ale správny chlap vytvára nové pracovné miesta pre druhých, pre iných, ja som to povedal, že som to počul, tento citát odznel v českom filme. Pani Schmögnerová vtedy v Práci, v ktorej ešte vtedy SDĽ mala svoje nejaké vlastnícke práva, povedala, že to je prejav cynizmu súčasnej vládnej moci, tento môj citát, keď som povedal, že správny chlap vytvára miesta pre iných. Dnes tá istá vláda alebo tá vláda, v ktorej sú tí istí politici, zvaľuje v prvom odseku zodpovednosť na dlhodobú nezamestnanosť. To je prvý odsek.

  Druhý odsek hovorí, že vlastne idete mixovať dva systémy. Mixujete systémy, ktoré v rámci sociálnej architektúry všade vo svete sú absolútne nezávislé, sú autonómne a tvoria zásadné piliere, kde prepojenie medzi týmito piliermi, hovorí sa tomu odborne, že sú to šteble na rebríku, kde na dvoch pilieroch sociálna pomoc a zamestnanosť, tie kanály prepojené môžu byť len veľmi prísne a presne stanovené zákonom. Mixovanie systémov, ktoré v súčasnosti vykonávate, vlastne potvrdzuje veľmi evidentne neschopnosť, akúkoľvek neschopnosť alebo akúkoľvek schopnosť tejto vlády riešiť otázky nezamestnanosti. Prelievate peniaze z jedného piliera do druhého, hľadáte tam opatrenia a riešenia, ktoré sú skutočne dočasné, kde zdecimujete a decimujete v podstate tú skupinu občanov, ktorá má takisto podľa ústavy nárok na hmotné zabezpečenie, napríklad zdravotne postihnutých občanov, kde ste likvidovali kompenzačné príspevky pre zdravotne postihnutých občanov. A dostávate túto krajinu znovu do tej istej situácie, do ktorej ste dostali túto krajinu v júni 1999. Pán podpredseda, vtedy ste prijali zásadné zmeny od 1. júla účinné o zásahoch do sociálnej pomoci.

  Súbežne s týmto nesystémovým prístupom ste dnes urobili novelu zákona o zamestnanosti. A v každom okrese vám vyskočilo 6 000 až 8 000 nezamestnaných, ktorí prepadli mimo sociálnej pomoci, pretože boli nezamestnaní, lebo neboli riešení v oblasti zákona o zamestnanosti. A akékoľvek skončenie pracovného pomeru ste dostali do situácie subjektívnych príčin. Pán predseda parlamentu mi dá za pravdu, že v tom čase sme boli spolu na Vatre zvrchovanosti v Brezne, kde presne nám analyzovali túto situáciu 6 000 až 8 000 nezamestnaných v tomto okrese 1. júla 1999. Pán poslanec Švantner takisto sedel pri tomto stretnutí na úrovni okresných funkcionárov, kde sme sa všetci chytali za hlavu, čo táto milá vláda vyprodukovala. V súčasnosti teda sa len tu uvádza od toho, že sa mixujú systémy sociálnej pomoci a zamestnanosti.

  Chcem povedať, že Medzinárodný menový fond aj Svetová banka ak poskytujú pôžičku krajine, veľmi presne a prísne skúmajú prepojenie systémov, ktoré v súčasnosti vy zavádzate. Napríklad v Maďarsku došlo k mixovaniu nemocenského poistenia so zdravotným poistením, čo tiež vládna koalícia už chcela uskutočniť, a po dva a pol roku fungovania systému, po zásahu Medzinárodného menového fondu bolo dokázané, že očistenie týchto dvoch pilierov bude trvať 11 rokov. To isté v súčasnosti robíte vy, keď mixujete pilier sociálnej pomoci s nezamestnanosťou.

  Po tretie, tretí odsek odôvodnenia § 89 má v podstate len dva riadky, ktoré sú relevantné pre platný zákon o rokovacom poriadku. Relevantnosť je tu tá, že vzhľadom na súčasný nedostatok pracovných príležitostí - a po druhé - a v záujme ochrany základných ľudských práv a slobôd vláda navrhuje to, čo navrhuje, teda skrátené legislatívne konanie. Ja sa pýtam úplne korektne, kde sú tu splnené skutkové podstaty § 89 v ods. 1, kde musí ísť o mimoriadne okolnosti, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu hospodárske škody. V týchto troch skutkových podstatách sa môže Národná rada uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. Znovu si vypýtajte názor pána poslanca Benčíka, exposlanca Benčíka, ak sa odvolávam na autority, ale ani v jednom prípade ste tu nedokázali, že dochádza k takejto situácii, ktorú predpokladá zákon o rokovacom poriadku.

  Chcem v tejto súvislosti teda uviesť, že aj samotný text návrhu zákona alebo návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie je nekompetentný a veľmi málo argumentačný vo vzťahu k platnému zákonu.

  Vážení prítomní, iste si pamätáte, za akých bizarných okolností sa vlastne neschválili pripomienky hlavy štátu, pána prezidenta Schustera, keď na balkóne boli žiaci nejakej školy. A vtedy som mal skutočne pocit hanby, pretože som v tejto sále. To poviem absolútne otvorene a úprimne a nemám vôbec konfrontačnú náladu. Chcem tým povedať, že ak by sa zobral magnetofónový záznam a ak by sa presne analyzovalo, čo sa tu vlastne stalo, tak by sme došli k pozoruhodným záverom. Chcem v tejto súvislosti uviesť, že aj to, ak sa neschváli návrh zákona a pripomienok ako celku, že sa skutočne môžeme dostať do zložitého výkladu § 96, že jednotlivé návrhy zákonov, ktoré parlament alebo teda Národná rada neschválila, že nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o 6 mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. Výklad toho, že schválenie alebo neschválenie návrhu, alebo teda pripomienok hlavy štátu tam nespadá, by bol veľmi pochybný. V tejto súvislosti je veľmi pochybné aj to, že dostávame vlastne text, ktorý je v tej istej veci, podľa mojej mienky, minimálna diferenciácia - či obe, či nie, či niektoré percentá, či vymeriavací základ, alebo áno, alebo nie. Tá mimoriadna alebo minimálna diferenciácia je pochybná.

  Suma sumárum mi vychádza z toho to, že to je ďalší dôkaz neschopnosti vládnej koalície čokoľvek riešiť v oblasti zamestnanosti. Týmto zásahom, ktorý robíte do zákona o zamestnanosti, sa vlastne dostávate do ďalšej fázy likvidácie architektúry sociálneho zabezpečenia, teda sociálnej pomoci a zamestnanosti.

  Po ďalšie, chcem uviesť ďalší argument alebo skutočnosť, fakt, že z hľadiska rokovacieho poriadku je tento postup mimoriadne povrchný a pochybný. Z hľadiska ďalších rán, ktoré dávate systému zamestnanosti, je to ďalšia rana po tom, čo ste začali "úspešne" likvidovať poistný princíp, ktorý sa v zamestnanosti zavádza. Ten poistný princíp znamená, že sa bude prostredníctvom osobných účtov zhodnocovať čas poistenia, výška poistného, ktoré si občan platí, a že reforma zamestnanosti a pracovného práva v podstate je negovaná tým, že sa likvidujú posledné dobré piliere v oblasti sociálnej pomoci. Váš krok bude úspešný len o trochu viac ako nič. A v tejto súvislosti porušenie zákona o rokovacom poriadku, si myslím, vyžaduje vážnu úvahu zamyslieť sa nad tým, či sa to nemá skončiť na Ústavnom súde. Preto si myslím, pán podpredseda, a budem sa tešiť na vašu odpoveď, že by ste mali tieto argumenty skutočne starostlivo si vypočuť a minimálne sa nad nimi zamyslieť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktickú poznámku na vystúpenie pána poslanca Tkáča má pani poslankyňa Keltošová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcela by som doplniť vystúpenie pána poslanca Tkáča niekoľkými údajmi. Naozaj považujem za nemorálne, ak vláda dáva do dôvodovej správy odsek, ktorý spomínal, že za svoju dlhodobú nezamestnanosť si môžu nezamestnaní. Ja neviem, či poslanci vedia, že na jedno novovytvorené pracovné miesto dnes čaká okolo 60 až 66 nezamestnaných. A ťažko povedať, že všetci títo ľudia sú asociáli a lenivci a nechce sa im pracovať. Čiže toto by som zvážila z tej dôvodovej správy buď vyňať, alebo potom podložiť konkrétnymi štatistikami. A druhá vec, o ktorej tu ešte zatiaľ nikto nehovoril, je tá, že pri takej vysokej miere nezamestnanosti, aká je teraz na Slovensku, ťažko hovoriť o tom, že verejnoprospešné práce túto nezamestnanosť dlhodobo znížia. My vieme, že verejnoprospešné práce sú najmä sezónne práce a že ich efekt je veľmi krátkodobý. Čiže títo ľudia sa nám znovu vrátia do evidencie úradov práce. Vo svete sú známe štatistiky, ktoré hovoria, že tzv. frikčná nezamestnanosť sa pohybuje okolo 5 %. Áno, tých 5 %, to sú tí ľudia, ktorým sa nechce pracovať a ktorí by nepracovali, ani keby im hneď na striebornej tácni priniesli niekoľko ponúk. Ale ak je tu nezamestnanosť, ktorá sa pohybuje v rozpätí 20 a viac percent, treba zvážiť slová a treba zvážiť aj politický dosah takejto novely.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce na záver rozpravy vyjadriť pán podpredseda vlády.

  Nech sa páči, podpredseda vlády Ľubomír Fogaš.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo.

  Chcem sa poďakovať aj všetkým diskutujúcim, ktorí k tomuto návrhu zákona vystúpili. Myslím si, že niektorí z vás hovorili evidentne nad rámec predkladaného návrhu na skrátené legislatívne konanie, ale pokúsim sa aspoň parciálne k nim zaujať stanovisko.

  Myslím si, že nejaké organizačné zabezpečenie zákona, ako sa toho dožaduje pani poslankyňa Keltošová, nie je súčasťou predkladaného návrhu zákona, ani to nie je súčasťou náležitostí zákona, ktorý má byť sem predložený, a tento návrh všetky náležitosti spĺňa. To znamená, že sú tam vyjadrenia všetkých príslušných orgánov vrátane rokovania tripartity, kde, ako ste si mohli, pani poslankyňa, prečítať, je i vyjadrenie, ktoré sa dotýka samotných organizačných otázok, najmä je vyjadrené to, že s obcami a mestami jednoducho boli prekonzultované a je evidentné, že s takýmto návrhom súhlasia. Inými slovami, aj mechanizmus kontroly, ktorý sa nanovo vytvára, by nemal byť problémový, pretože je možné tieto finančné prostriedky oddeliť. Inak s vami súhlasím, že by mohli byť zneužívané, pokiaľ by nepodliehali systému kontroly. Ale ten je zabezpečený. O veciach bolo rovnako konzultované, i pokiaľ ide o Národný úrad práce. V každom prípade budem tlmočiť pánu ministrovi vaše pochybnosti o tom, nakoľko sú pripravené personálne útvary zvládnuť najmä zložitú techniku - a to ja, myslím si, plnohodnotne uznávam - prípravy zmluvného zabezpečenia realizácie ustanovení, ktoré sa navrhujú.

  Z tohto pohľadu si však nemyslím, že by mohli byť vaše pochybnosti brané vážne, pokiaľ ide o kvalitu týchto ľudí a ich erudíciu zabezpečiť realizáciu zákona v praxi, dodržiavanie pravidiel ako základ poriadku a aj pokiaľ ide o vystúpenia pána Cupera, ale i pána poslanca Gašparoviča, ktorý poukazujú na § 96 ods. 3, s tým teda, že Národná rada už tento návrh neschválila a nový návrh by mal byť predložený až o 6 mesiacov. Chcel by som vám, pán poslanec Gašparovič, povedať, že sa mýlite, keď ste chceli uhádnuť moju odpoveď, lebo moja odpoveď je iná. Totiž má ísť o návrh zákona v tej istej veci. Obsah pojmu "tá istá vec" je ústavnoprávne určený jednak predmetom samotnej úpravy a jednak je určený dôvodmi, ktoré sa v právnej úprave objavujú. Musím vám povedať, že aj predmet právnej úpravy je iný, a je iný predovšetkým preto, lebo sa stanovuje úplne iný rozsah úpravy a aj sa stanovuje zo subjektívnej stránky iný dosah.

  Aby som bol veľmi presný, aby ste vedeli, o čo ide, lebo predpokladám, že ste návrh nečítali, inak by ste nemohli tak vystúpiť, tak vám chcem povedať, že vládny návrh na rozdiel od toho, ktorý ste vy zamietli, stanovuje iný okruh subjektov, ktoré môžu vytvárať dohodnuté verejnoprospešné miesta, novo stanovuje pôsobnosť zamestnancov kontroly pri výkone kontroly v tom, že títo zamestnanci majú oprávnenie overovať, či fyzické osoby vykonávajúce prácu v priestoroch kontrolovaného subjektu sú zamestnancami kontrolovaného subjektu, pričom týmto opatrením sa vytvárajú podmienky na eliminovanie nelegálnej práce, čo v podstate v pôvodných návrhoch vôbec nebolo. Rovnako treba povedať, že fyzická osoba sa bude považovať rovnako za zamestnanca, ktorá vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti, čo tiež v pôvodnom návrhu, pán poslanec, nebolo. Rovnako v ustanoveniach o možnosti uplatnenia osobitného spôsobu zdaňovania príjmov samostatne zárobkovo činných osôb v § 15 a § 16 sa navrhuje, aby samostatne zárobkovo činné osoby si určovali vymeriavací základ samy s tým, že tento základ nesmie byť nižší, ako stanovuje § 63. Navyše vláda odporúča vo svojom stanovisku doplniť predmetný návrh. Ide o zlúčené návrhy pána poslanca Prokopoviča. Šírka zásahov do ďalších právnych predpisov len jasne stanovuje, že správnosť tézy o tom, že nejde o tú istú vec z hľadiska chápania právneho zmyslu slova, je len dokumentom toho, že ste zrejme návrh celý neprečítali.

  Rovnako si myslím, že v súvislosti s účinnosťou ustanovenia o zriadení garančného fondu je nový návrh, v ktorom ide o pohľadávku Národného úradu práce, ktorá vznikne pred vyplatením peňažných náhrad z garančného fondu voči zamestnávateľovi, u ktorého bol právoplatným rozhodnutím súdu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ako i pohľadávku podľa § 128b ods. 6, ktorá sa bude považovať pre Národný úrad za nevymáhateľnú a bude sa odpisovať z účtovnej a operatívnej evidencie.

  Mohol by som, pán poslanec, takto pokračovať a, samozrejme, že by ste asi ťažko mohli argumentovať voči tomu, čo som uviedol, lebo je to tak. Nejde o tú istú vec, teda nejde ani o ten istý predmet úpravy, aj keď by sa naoko, keďže sa to týka toho istého zákona, podľa vás mohlo zdať. Preto si myslím, že vaše námietky týkajúce sa opodstatnenosti rokovania v súvislosti s § 96 ods. 3 nie sú skutočne v tejto chvíli na mieste. Ide jednoznačne ...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec, keď ste vy sedávali tu a ja tam, na vašich miestach, tak som na vás nepokrikoval a bolo by rozumné, aby ste to nekomentovali, a keď, tak sa prihláste.

  Rovnako, pokiaľ ide o vyjadrenia pána poslanca Šeptáka, ide o návrh, ktorý poukazuje na to, že návrh bol predložený oneskorene, no išlo o väzobné záležitosti, pri ktorých je potrebné, aby sa zo systémového hľadiska upravovali. V každom prípade návrh zákona bol pripravovaný, žiaľ, poslanecké aktivity z týchto radov jednoducho boli rýchlejšie a v tej chvíli asi nebolo namieste, aby sme súbežne rokovali o dvoch návrhoch zákonov. Hneď ako sa Národná rada vysporiadala s prvým predloženým návrhom, predkladáme návrh, ktorý kompaktne rieši otázky, ktoré sú naznačené. A prečo vláda hasí, pán poslanec Šepták? Nuž preto, lebo vy ste založili požiare, vy, svojím pôsobením v minulej vláde, a tie požiare jednoducho stále ešte tlejú a vláda sa naozaj usiluje hasiť. Ja verím, že to nebude už dlho trvať a že budeme môcť skutočne korektne pracovať s perspektívou ďaleko lepšieho zlepšenia.

  Pán poslanec Tkáč, použili ste výraz "zvrhlosť" a ja musím konštatovať, že ma to mrzí, že taký inteligentný právnik ako vy jednoducho používa demagógiu ako základ svojich vystúpení. To sa nestalo prvýkrát, ale som presvedčený, že je naozaj zvrhlé, ak sa takýmto spôsobom snažíte prečítať zle alebo, povedzme, nie celkom jasne formulovanú vetu. Vy dobre viete, že v tej vete na strane 3 sa vyjadruje to, že v rámci vysokej miery nezamestnanosti je aj vysoký počet tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Tak prosím, aby ste si to pozorne prečítali, a som presvedčený, že by ste sám na takúto odpoveď došli. Hovoríte o tom, teda ja tomu rozumiem tak, že ide naozaj o vysokú mieru nezamestnanosti, z ktorej podiel tvoria dlhodobo nezamestnaní, a to je, myslím si, úplne z tej vety zrejmé a jasné. Hovoríte tiež o tom, že sa likviduje architektúra sociálnej pomoci a systému zamestnanosti. Nerád to robím, ale musím vám položiť otázku, na ktorú by som rád počul odpoveď, možno aj mimo tohto rokovania, lebo viem, že som v záverečnom slove, ale: Čo to bolo za architektúru, keď sa vaše domy postupne rúcajú? Čo to bolo za architektov, ktorí ju stavali, keď je potrebné za taký krátky čas robiť renovácie a opravovať veci?

  Myslím si teda, že je namieste, aby sme naozaj vážili potrebnosť prijatia tej úpravy a nepoužívali tu politické hry, pretože potom to vyzerá tak, akoby sme jeden druhému nechceli rozumieť. A ja si myslím, že rozumieť si v týchto veciach treba.

  Pán predseda, myslím si, že som odpovedal všetkým, ktorí vystúpili. Chcem ešte raz poďakovať, pretože mnohé z upozornení, ktoré som ani nekomentoval, sú namieste a ja ich budem tlmočiť pánu ministrovi, samozrejme, predovšetkým z hľadiska systematickejšej i dlhodobejšej práce.

  Chcem vás, páni poslanci, panie poslankyne, poprosiť, aby ste s ohľadom na naozaj § 35 schválili tento návrh na skrátené legislatívne konanie, pretože je absolútne v súlade so zámerom zákonodarcu, ktorý ho prijal v rokovacom poriadku.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády.

  Máte procedurálny návrh, pán poslanec?

  Nech sa páči, pán poslanec Gašparovič.

 • Pán predseda, viem, že je po rozprave, nemôžem mať faktickú poznámku, preto mám procedurálny návrh. Pán podpredseda povedal, že som nečítal túto novelu, že bol by som inak reagoval. Ja chcem pánu podpredsedovi povedať ako procedurálny návrh, aby si prečítal tú predošlú novelu, pretože tú on nečítal. Potom by takto nerozprával. Ak chce, môže otvoriť rozpravu, potom mu odpoviem.

 • Chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca?

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán podpredseda vlády,

  kolegyne, kolegovia,

  skutočne by som chcel vyzvať všetkých a poprosiť zároveň, aby sme sa venovali tej problematike, ktorá je tu nastolená, aby sme to nepolitizovali a, myslím si, že keď sa už nepodaril ten náš poslanecký návrh, resp. poslanecká iniciatíva, aby sme skutočne podporili tento návrh, ktorý rieši veľký problém, ktorý momentálne v našej spoločnosti je a je to vysoká nezamestnanosť.

  Myslím si, že z tých pripomienok, ktoré tu zazneli, chcel by som reagovať na jednu veľmi dôležitú. A ja tiež som mal iný názor na to, keď bol návrh daný, pokiaľ sa týka Národného úradu práce, kde sa zo správneho fondu krátili finančné prostriedky o 80 mil. Sk. Ale chcem vysloviť také presvedčenie, že pokiaľ sa dostane tento návrh znovu sem do parlamentu, že tí poslanci, ktorí to spôsobili, že budú mať šancu napraviť to a, samozrejme, že tie finančné prostriedky budú zabezpečovať to, aby Národný úrad práce, resp. úrady práce mohli zabezpečiť tie úlohy, ktoré vyplynú z tohto návrhu zákona o zamestnanosti. Myslím si, že dôležité a podstatné v tomto návrhu je to, že sa tu rysuje vytvorenie 79 tis. pracovných príležitostí hlavne pre dlhodobo nezamestnaných. Toto majme na pamäti pri posudzovaní tohto návrhu. Ja vás všetkých prosím, aby ste ho skutočne podporili. I keď osobne nie som zástancom skrátených legislatívnych konaní, ale v tomto prípade aj ja urobím výnimku. Chcem vás poprosiť, aby ste tak urobili aj vy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o návrhu na skrátené konanie k uvedenej novele.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o schválení skráteného legislatívneho konania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh ste dostali ako tlač 688. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí, ktoré som podpísal pod číslom 712.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie podpredseda vlády Ľubomír Fogaš.

  Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predložil návrh novely zákona Národnej rady číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je vytvoriť legislatívne podmienky na realizáciu úlohy B1 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 1 036 z 25. novembra 1999 ku koncepcii politiky zamestnanosti do roku 2002 vo vzťahu k úlohe číslo 17 z prvého piliera Národného plánu zamestnanosti, ktorý bol vypracovaný modelom financovania verejnoprospešných prác s použitím prostriedkov štátneho rozpočtu určených na dávky sociálnej pomoci, a úlohy B3 toho istého uznesenia vlády Slovenskej republiky v znení vypracovať program podpory zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných občanov.

  Tým, pán poslanec Šepták, vám môžem aj povedať, odkedy sa vláda predmetným návrhom zaoberá. Ja to zopakujem potom už mimo mikrofónu, aby to nemuselo byť dvakrát zapísané, lebo pozorujem, že ste ma zrovna v tejto časti nepočúvali.

  Účelom návrhu je vlastne pomôcť riešeniu problémov, ktoré v súčasnom období v oblasti nezamestnanosti máme.

  Ďalej sa navrhuje v tomto návrhu zákona:

  1. na účely zákona o zamestnanosti za zamestnanca považovať aj fyzickú osobu, ktorá vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti,

  2. rozšíriť pojem "vhodné zamestnanie" s cieľom sprostredkovania zamestnania pre dlhodobo evidovaného nezamestnaného občana,

  3. skrátiť lehotu, v ktorej je evidovaný nezamestnaný občan povinný oznamovať úradu práce zmeny oproti zápisu v evidencii nezamestnaných občanov,

  4. skrátiť lehotu, v ktorej je evidovaný nezamestnaný občan povinný nahlásiť okresnému úradu práce zmenu trvalého pobytu, ak ho zmenil,

  5. doplniť aktívnu politiku trhu práce o ďalší nástroj na podporu zamestnania dlhodobo nezamestnaného občana,

  6. zlepšiť podmienky na výkon kontroly nelegálnej práce,

  7. spresniť znenie niektorých ustanovení zákona.

  V súvislosti s navrhovanou zmenou a doplnením zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplnenie zákona číslo 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000, ďalej zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení a financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

  Keďže v tom istom období boli predložené ďalšie tri návrhy skupiny poslancov, z ktorých na prvom mieste bol napísaný pán poslanec Prokopovič, a keďže sa otvárajú i ďalšie dva zákony o zdravotnom poistení a sociálnom poistení, v rámci koordinácie legislatívnych prác sme dospeli k záveru, že je potrebné predložené novely inkorporovať do tohto návrhu tak, aby na jednom zasadnutí Národnej rady prebiehala novelizácia len jedného z predkladaných návrhov zákonov.

  Páni poslanci Prokopovič a spol. súhlasili s takýmto postupom, čoho dôkazom bolo i vaše dnešné hlasovanie o programe tejto schôdze. Myslím si, že po vzájomnej dohode tak riešime ďalší z vážnych problémov. To je ten, keď neboli určené vlastne mechanizmy, metodika výpočtu základov pre výpočet odvodov do poistných fondov, čo sa vlastne dnes inkorporovaním návrhov i stanoviska vlády k predloženým návrhom zákonov môže stať.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní. Rád si vypočujem rozpravu na tému, ktorá sa predložením tohto návrhu otvorila. Ja som presvedčený, že môže mať, samozrejme, pozitívny vplyv aj na ďalšiu prácu vlády Slovenskej republiky v súvislosti s riešením takého vážneho problému, akým nezamestnanosť je.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil gestorský výbor pre sociálne veci a bývanie.

  Nech sa páči, pán Rusnák.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu vlády ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 44. schôdzi.

  V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu. Podľa dôvodovej správy sa ukazuje potreba prehodnotenia a novelizácie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Navrhovanou novelizáciou sa vytvárajú legislatívne podmienky na realizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 1 036 z 25. novembra 1999 ku koncepcii politiky zamestnanosti do roku 2002.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je v súlade s článkom 35 a článkom 36 Ústavy Slovenskej republiky.

  Bude mať dosah na štátny rozpočet, pretože sa navrhuje financovanie verejnoprospešných prác vykonávaných občanmi, ktorí boli dlhodobo nezamestnanými, zo štátneho rozpočtu. V roku 2000 sa navrhuje účelová dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 2 mld. Sk. Ministerstvo financií Slovenskej republiky akceptuje finančné dôsledky návrhu zákona na štátny rozpočet a rozpočet obcí. Týmto zákonom sa vytvoria legislatívne a finančné podmienky na vznik zhruba 79 000 pracovných miest.

  Návrh zákona bol prerokovaný 19. júna 2000 v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky, ktorá nedospela k dohode. K celkovej dohode došlo dňa 23. júna 2000 v Lučenci, kde rokovala tripartita.

  Vážené kolegyne, kolegovia, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350 na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 712 z 30. júna 2000 prideliť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, ho prerokovali v lehote ihneď a gestorský výbor v lehote ihneď.

  Ďakujem, pán predseda.

  Skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Nech sa páči, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Pán poslanec Šepták, jediný prihlásený pán poslanec. Uzatváram možnosť podania prihlášok do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Šepták, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Nereagoval by som, pretože to, čo som chcel, som povedal už v skrátenom legislatívnom konaní, ale pán podpredseda spomenul moje meno, takže mi nedá, aby som nezareagoval. Chcem len povedať, pán podpredseda, že vás počúvam veľmi pozorne, a treba povedať, že ste povedali v tom predchádzajúcom kole skráteného konania, že tá naša vláda založila tie požiare a vám nič iné neostáva len ich hasiť. Chcel by som povedať, že je to stará pesnička, pán podpredseda, ktorá sa tu stále opakuje a hovorí, že za všetko môžeme my. Len, bohužiaľ, vy to teraz riadite a ja vás, pán podpredseda, považujem za veľmi slušného človeka. Takže, prosím vás, neuchyľujte sa k takým bonmotom, pretože už to neberú ani voliči a určite ani táto Národná rada. Pozorne som počúval, čo ste povedali. Myslím si a stále trvám na tom, malo to byť skôr.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Chce sa na záver rozpravy vyjadriť pán podpredseda vlády?

  Nech sa páči.

 • Pán predseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  rozsah rozpravy ukazuje, že ten návrh, ktorý je predložený, je všeobecne prijateľný a vy sa s ním stotožňujete, pretože len jediný diskutujúci vlastne poukázal na rýchlosť, ktorou bolo potrebné postupovať.

  Pán poslanec Šepták, ak je to tak, tak sa ospravedlňujem. Ja som nemal ten dojem, že počúvate práve tú časť výkladu, v ktorej som hovoril o uzneseniach vlády, ktoré sa tomuto problému venovali. A išlo mi o to, aby sme si to všimli, že je to uvedené aj v návrhu. A ide vlastne o dlhodobý proces, ktorého zmyslom je vlastne spracovať Národný program zamestnanosti, ktorý by neskoršie pomohol riešiť i problémy, ktoré sú naznačené vo všetkých súčastiach celkovej sociálnej politiky vlády Slovenskej republiky.

  Myslím si, že k ostatným veciam sa naozaj nebudem vyjadrovať, lebo som presvedčený, že vecne tá problematika je zvládnutá na úrovni, ktorá zodpovedá kritériám kladeným na zákon tohto druhu. A pokiaľ ide o politické otázky, myslím si, že sám volič vidí, kto čo hasí a kto čo zakladá.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Chce zaujať stanovisko k rozprave pán spravodajca? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím spravcodajcu, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán predseda, navrhujem, aby ste dali hlasovať po prvé o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Po druhé, prosím, dajte hlasovať o určení výborov a o lehotách na prerokovanie uvedeného návrhu zákona.

 • Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o uvedenom návrhu. Najprv o tom, aby bol preradený do druhého čítania, a potom o pridelení výborom a určení gestorského výboru.

  Takže, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o prvom návrhu, aby sme uvedený zákon prerokovali v druhom čítaní.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh, aby sme tento zákon prerokovali v druhom čítaní.

  Uveďte druhé hlasovanie, pán poslanec, a budeme hlasovať.

 • Prosím, aby ste dali hlasovať o určení výborov, tak ako som spomínal v správe nášho výboru, to znamená ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a bývanie a výboru pre financie, rozpočet a menu s termínom prerokovať ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem podpredsedovi vlády a spoločnému spravodajcovi.

  Teraz by sme pristúpili k ďalšiemu bodu rokovania Národnej rady.

  Prosil by som, aby ďalšie rokovanie viedol podpredseda Národnej rady pán Hrušovský.

  Nech sa páči.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať prerokúvaním ďalšieho bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o vysielaní a retransmisii (tlač 689).

  Prosil by som teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodnil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie tohto zákona minister školstva pán Milan Ftáčnik.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia vlády Slovenskej republiky ako alternát pána ministra Kňažka dovoľte mi predniesť úvodné slovo k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.

  Vzhľadom na to, že prijatie návrhu zákona o vysielaní a retransmisii je podmienkou predbežného uzatvorenia kapitoly číslo 20 Kultúra a audiovizuálna politika pri rokovaniach o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, predkladá vláda návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona tak, aby mohol reálne nadobudnúť účinnosť od 1. októbra 2000. Splnenie tejto úlohy, ktorú sme si dali do nášho plánu prípravy na vstup do Európskej únie, je základným predpokladom pozitívneho hodnotenia Slovenskej republiky v plnení kritérií na členstvo v Európskej únii zo strany Európskej komisie a mohlo by byť zohľadnené aj v Dodatku k správe o pokroku v príprave Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii, ktorého termín uzatvorenia je v polovici októbra. Nesplnenie tejto úlohy môže naopak spôsobiť, že Európska komisia negatívne zhodnotí plnenie tretieho Kodanského kritéria a schopnosti Slovenskej republiky implementovať do národného právneho poriadku acquis communautaire.

  Ďalším vecným dôvodom na skrátené legislatívne konanie je skutočnosť, že Slovenská republika je od 1. mája 1997 zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii. Tento dohovor prijatý na pôde Rady Európy na základe článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach bol oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v Zbierke zákonov pod číslom 168/1998 Z. z., pričom z členstva Slovenskej republiky v dohovore vyplýva aj povinnosť ratifikovať pozmeňujúci protokol k Európskemu dohovoru o cezhraničnej televízii práve v termíne do 1. októbra 2000.

  Predkladaný návrh zákona a skrátené legislatívne konanie k nemu na základe a v súlade s uvedeným dohovorom a pozmeňujúcim protokolom vytvára nástroje a mechanizmy na realizáciu základných ľudských práv a slobôd v oblasti vysielania a retransmisie. Vláda teda opiera svoj návrh na skrátené legislatívne konanie o tú časť § 89, ktorá sa týka možného ohrozenia ľudských práv a slobôd. Tu práve v oblasti vysielania a retransmisie práva na informácie, ku ktorému by mohlo prísť v súvislosti s našou oneskorenou úpravou v tejto oblasti, ak by sme to nestihli do 1. októbra.

  Z faktického hľadiska, ako som porozumel, ide vlastne len o to, aby ste mohli na tejto schôdzi rozhodnúť o prvom čítaní predloženého návrhu zákona, pričom druhé a tretie čítanie by sa uskutočnilo na septembrovej schôdzi Národnej rady. Čiže vám, panie poslankyne a páni poslanci, by sa tak vytvoril relatívne dostatočný priestor, aby ste sa mohli vecne k zákonu vyjadriť vo výboroch, o čom dnes rozhodnete, ak podporíte návrh zákona v prvom čítaní.

  V mene vlády Slovenskej republiky vás žiadam o podporu návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie návrhu vlády, ktorým žiada Národnú radu o súhlas prerokovať vládny návrh zákona o vysielaní a retransmisii v skrátenom legislatívnom konaní.

  Prosil by som teraz pána poslanec Budaja, aby z poverenia gestorského výboru informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vlády v gestorskom výbore.

 • Ďakujem pekne.

  Vážená Národná rada,

  vážení páni poslanci, pani poslankyne,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá z 3. júna 2000 vystúpil na tomto rokovaní o návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o vysielaní a retransmisii. Predmetný návrh vlády bol pridelený nášmu výboru rozhodnutím predsedu z 30. júna 2000 a výbor prijal uznesenie, ktorým odporúča skrátené legislatívne konanie. Podčiarkujem, že nejde o klasický typ skráteného konania, pretože druhé čítanie predpokladáme až na septembrovej schôdzi Národnej rady.

  Dovoľte mi, aby som v zmysle uznesenia výboru pre kultúru a médiá, ktorý návrh vlády prerokoval a s návrhom súhlasí a odporúča Národnej rade, aby schválila skrátené legislatívne konanie, aby som v súlade s tým navrhol Národnej rade, aby súhlasila so skráteným legislatívnym konaním o uvedenom návrhu zákona.

  Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto návrhu vlády. Do rozpravy som nedostal žiadne písomne prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Jarjabek. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  uvedomujeme si dôležitosť tohto zákona o retransmisii a vysielaní, uvedomujeme si, aký je tento zákon nutný pre Slovensko v rámci prijatia do Európskej únie. Preto Hnutie za demokratické Slovensko tiež bude podporovať tento zákon do druhého čítania s tým, že v druhom čítaní si, samozrejme, vyhradzujeme právo isté paragrafy ovplyvniť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Pán spoločný spravodajca? Nie.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Budeme hlasovať o návrhu vlády, ktorým žiada Národnú radu Slovenskej republiky o súhlas prerokovať návrh zákona o vysielaní a retransmisii v skrátenom legislatívnom konaní. Panie poslankyne, páni poslanci, dostavte sa do rokovacej sály.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa. Budeme hlasovať o návrhu vlády, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o vládnom návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokúvaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe tohto schváleného uznesenia Národnej rady pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 690, súčasťou ktorého je aj rozhodnutie predsedu Národnej rady o pridelení tohto návrhu vlády na prerokovanie výborom Národnej rady.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uviedol a odôvodnil minister školstva Slovenskej republiky pán Milan Ftáčnik.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  opäť z poverenia vlády ako alternát pána ministra Kňažka dovoľte mi predniesť úvodné slovo k návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.

  Pri pohľade na vývoj mediálneho sektora po roku 1989 možno skonštatovať, že najvýznamnejšími zmenami prešla oblasť tzv. elektronických médií. Prechod od štátom kontrolovanej televízie a rozhlasu k duálnemu systému vysielania, kde bol rozšírený pomerne rýchlo aj súkromný sektor, ako aj rýchly nárast počtu súkromných rozhlasovaných a televíznych vysielateľov, zaznamenal v podmienkach transformácie ekonomiky skutočnú informačnú revolúciu, ktorá zásadne zmenila podobu Slovenskej republiky vrátane spôsobu, akým samotný občan vníma svet a dianie v ňom.

  Na druhej strane treba povedať, že dynamický rozvoj mediálneho priestoru nebol sprevádzaný rovnako dynamickou tvorbou mediálnej legislatívy, ktorá od roku 1991, keď ešte v podmienkach spoločného štátu bola prijatá základná legislatíva, sa od tohto obdobia prakticky zmenila len veľmi málo. Regulačný rámec sféry vysielania a retransmisie je teda možno považovať v určitom zmysle za prežitý, nejednoznačný a nezodpovedajúci stavu mediálneho priestoru na Slovensku.

  Vládou predkladaný návrh zákona o vysielaní a retransmisii bude v prípade jeho prijatia Národnou radou znamenať modernizáciu a zlepšenie právneho rámca fungovania elektronických médií na Slovensku. Predložený návrh poskytne vyššiu mieru právnej istoty a umožní väčšiu predvídavosť správania sa subjektov pôsobiacich v mediálnej sfére. Jednoznačne vymedzené práva a povinnosti vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie a presné definovanie priestoru na súkromnú iniciatívu a podnikanie budú mať za následok ďalší rozvoj vysielania a retransmisie na Slovensku a vstup zahraničných investícií do tejto oblasti. Prijatie tejto právnej úpravy v podobe navrhovanej vládou bude navyše znamenať aj úplnú kompatibilitu našej mediálnej legislatívy s právom Európskej únie a zabezpečí dôsledné naplnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Právny rámec vysielania retransmisie v Európe je tvorený predovšetkým Európskym dohovorom o cezhraničnej televízii. Ďalej pozmeňujúcim Protokolom k tomuto dohovoru a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady pod číslom 97/36/EC o televízii bez hraníc. Implementáciou týchto základných medzinárodných dokumentov do právneho poriadku Slovenskej republiky sa vytvárajú podmienky a priestor na slobodné šírenie programov bez osobitných administratívnych obmedzení.

  Pokiaľ ide o stručné zhrnutie obsahu návrhu právneho predpisu, predkladaný návrh sa terminologicky zlaďuje s relevantnými predpismi Európskej únie a Európskym dohovorom o cezhraničnej televízii. Návrh zákona tak v súlade s európskym štandardom rozlišuje medzi vysielateľmi pôvodného vysielania a prevádzkovateľmi retransmisie, teda nezmeneného prenosu pôvodných programov. Postavenie regulačného orgánu, ktorý sa bude v budúcnosti nazývať Rada pre vysielanie a retransmisiu, sa v súlade s európskou judikatúrou a právnym poriadkom Európskej únie upravuje tak, aby sa posilnila jeho nezávislosť. Návrh zákona obsahuje podrobnú úpravu konania o udelení licencie na vysielanie pôvodných programových služieb a konania o udelení licencie na retransmisiu, t. j. na súčasné úplné a nezmenené šírenie už vysielaných programových služieb. Podrobnejšie sú v návrhu zkona upravené práva a povinnosti vysielateľov pri vysielaní reklamy. Do právneho poriadku sa navrhuje zaviesť inštitút telenákupu a sponzorovaného programu, právo na opravu, právo na krátke spravodajstvo a inštitút tzv. významného podujatia.

  V súvislosti s predpokladanou integráciou Slovenskej republiky do Európskej únie sa s primeranou flexibilitou a s ohľadom na ďalšie zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky a jej existujúce medzinárodné záväzky navrhujú aj ustanovenia na podporu európskych diel a nezávislej produkcie. Navrhované sankcie za porušenie právnych predpisov na úseku vysielania a retransmisie sú odstupňované podľa závažnosti a rozsahu protiprávneho konania. V porovnaní s platnou právnou úpravou sa predkladaný návrh zákona vyznačuje väčšou vyváženosťou, prehľadnosťou a konkrétnosťou príslušných ustanovení, čím sa vytvárajú podmienky aj na efektívnu činnosť Rady Slovenskej republiky pre vysielanie a retransmisiu.

  Pokiaľ ide o proces prípravy návrhu zákona, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky postupovalo vo všetkých fázach tvorby tohto právneho predpisu transparentne a prehľadne. Návrh zákona bol opakovane prerokovaný v Rade vlády Slovenskej republiky pre masmédiá a jeho obsah bol priebežne konzultovaný aj s Európskou komisiou. Na konzultáciách, ktoré sa uskutočnili 14. apríla 2000 a neskôr 14. júna 2000, Európska komisia pozitívne hodnotila znenie návrhu zákona s tým, že ak bude zákon o vysielaní a retransmisii schválený v navrhovanej podobe, bude možné v rámci rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie uzavrieť kapitolu Kultúra a audiovizuálna politika.

  Vážené dámy a páni, v mene vlády Slovenskej republiky vás prosím o podporu tohto návrhu zákona a jeho schválenie do druhého čítania.

  S radosťou som prijal informáciu pána poslanca Jarjabka, že aj opozičné politické strany podporujú prijatie tohto návrhu a jeho vecné prerokovanie vo výboroch Národnej rady, samozrejme, vrátane vašich prípadných pozmeňujúcich návrhov.

  Zdvorilo vás teda žiadam o podporu návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu zákona.

  Prosil by som teraz pána poslanca Budaja, ktorého poveril gestorský výbor, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu zákona v gestorskom výbore.

  Pán poslanec Budaj, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona o vysielaní a retransmisii (tlač 690) predseda Národnej rady navrhol rozhodnutím číslo 714 na prerokovanie viacerým výborom, pričom za gestorský určil výbor pre kultúru a médiá. Výbor prerokoval dnes návrh na prvé čítanie a konštatoval, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh obsahuje paragrafované znenie a rovnako dôvodovú správu, z ktorých je zrejmé, že návrh zákona zlepší súčasný stav v mediálnom prostredí. Všeobecná časť obsahuje aj vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, zhodnotenie súčasného stavu a hospodársky a finančný dosah na štátny rozpočet.

  Podporujem, podobne ako predkladateľ, myšlienku skončenia tohto veľmi dlhého legislatívneho procesu, ktorý sa začal pred viac ako rokom. Podotýkam, že budeme rokovať o tomto návrhu zákona v druhom čítaní až v septembri. Akokoľvek teraz vláda predkladá skrátené rokovanie, je faktom, že mal byť v pléne pred rokom v septembri tento zákon.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 714 prideliť vládny návrh zákona o vysielaní a retransmisii v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, výboru pre ľudské práva a národnosti a napokon výboru pre kultúru a médiá. Za gestorský navrhujem v súlade s návrhom predsedu Národnej rady posledne menovaný výbor pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby ho určené výbory, ktorým bol predmetný návrh pridelený, prerokovali v lehote do 7. septembra 2000 a gestorský výbor do 8. septembra 2000.

  Pán predsedajúci, ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto z pánov poslancov. Pýtam sa preto, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada odporučí prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, ako aj o uznesení, ktorým Národná rada určí lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a stanoví výbory, ktorým pridelí tento návrh zákona na prerokovanie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada odporúča prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Budeme hlasovať o druhom návrhu uznesenia, ktorý predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Budaj, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona vo výboroch, stanoviť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní, ako aj určiť gestorský výbor podľa návrhu, ktorý uviedol vo svojom stanovisku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada návrh schválila.

  Budeme pokračovať v rokovaní ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Prosil by som teraz, aby návrh prišiel odôvodniť prezident Prezídia Fondu národného majetku pán Jozef Kojda.

  Prosím pána prezidenta, aby sa dostavil do rokovacej sály.

  Návrh ste dostali ako tlač 679. Spoločnú správu výborov ako tlač 679a. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosil by som teraz pána prezidenta, aby návrh fondu odôvodnil.

  Pán prezident, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  zákon číslo 92/1991 Zb. o veľkej privatizácii ukladá v § 32 Prezídiu Fondu národného majetku spracovať a po predchádzajúcom prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh na použitie majetku Fondu národného majetku podľa § 28 ods. 3 písm. b). Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky číslo 700 z 8. februára tohto roku bol takýto návrh schválený. Zároveň bolo uložené prezidentovi Prezídia Fondu národného majetku predložiť dodatok k tomuto návrhu, v ktorom bude zapracovaný predpokladaný výnos z privatizácie Slovenských telekomunikácií, pričom takýto dodatok mal byť predložený do 60 dní od účinnosti poslednej novely zákona o veľkej privatizácii. Prezídium Fondu národného majetku prerokovalo takýto návrh a schválilo ho 29. mája tohto roku. Dozorná rada Fondu národného majetku tak učinila 31. mája. Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila tento návrh v júni tohto roku.

  Predkladaný návrh predpokladá použiť a zvýšiť položku podľa § 28 ods. 3 písm. b) zo súčasných 30 mil. korún na 22 090 mil. Bude to zvýšenie o 22 060 mil. korún, pričom ich detailné rozpísanie a použitie je súčasťou materiálu.

  Materiál bol taktiež prerokovaný v dvoch výboroch Národnej rady. Predpokladám, že bude informovať spoločný spravodajca.

  Záverom by som chcel upozorniť, že tento materiál sa nezaoberá rozpisom 22 mld. na jednotlivé konkrétne položky, nie je tak v právomoci Fondu národného majetku a takto učiní v krátkom čase ministerstvo financií spolu s ministerstvom privatizácie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi prezidentovi za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Šimkovi, členovi výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby podal správu o výsledku prerokúvania návrhu doplnku Fondu národného majetku vo výboroch Národnej rady.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni poslanci,

  vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som uviedol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku návrhu doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s príslušnými paragrafmi platného rokovacieho poriadku Národnej rady predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady k návrhu doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 701 z 22. júna tohto roku pridelil návrh na prerokovanie s termínom do 3. júla 2000 Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určil predseda Národnej rady Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na vypracovanie spoločnej správy o výsledku prerokovania vo výboroch a predloženie návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v lehote do 3. júla tohto roku. Iné výbory Národnej rady správu neprerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská:

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 3. júla tohto roku a uznesením číslo 454 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie rovnako prerokoval návrh 3. júla tohto roku a uznesením číslo 310 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť a prijať uznesenie, ktoré v ďalšom prečítam.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť a prijať uznesenie v tomto znení.

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že podľa § 32 ods. 3 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo 700 z 8. februára 2000 schválila návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 30 mil. korún;

  B. schvaľuje návrh na doplnenie rozsahu použiteľného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osôb v znení neskorších predpisov, ktorý predložil prezident Prezídia Fondu národného majetku podľa časti B uznesenia Národnej rady číslo 700 z 8. februára 2000, o 22 060 mil. korún na celkový objem vrátane už schváleného návrhu vo výške 22 090 mil. korún."

  Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa hlásia dvaja páni poslanci. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy, keďže som nedostal žiadne písomné.

  Pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  vážený pán prezident,

  môj príspevok bude veľmi krátky. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že v bode 7 v tabuľke treba doplniť sumu 2,5 mld. korún. To znamená, následne potom treba upraviť riadok spolu a celkovú sumu. Z toho potom vychádza, že celková suma bude 24 560 mil.

  Svoj návrh odôvodňujem takto: Podľa predloženého návrhu sa na zdravotníctvo navrhujú 3 mld. Sk. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala Národná rada a vláda pri prijatí návrhu zákona o štátnom rozpočte. Dňa 21. júna, to znamená v celkom nedávnom čase, takže sa to nemohlo dostať do návrhu zákona, vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie číslo 485, ktorým v bode B.2 vyslovila súhlas s príspevkom na vyrovnanie straty štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní splatných k 31. 12. 1999 vo výške 2,5 mld. Sk hradených z výnosov privatizácie v roku 2000. Toto rozhodnutie nemohlo byť z časových dôvodov premietnuté v návrhu doplnku na použitie majetku Fondu národného majetku, a preto je potrebné bod návrhu 7 doplniť o sumu 2,5 mld., tak ako ich schválila vláda, a o túto sumu upraviť aj kolónku spolu v tabuľke a o túto sumu upraviť aj uznesenie, ktoré k tomuto bodu bude prijímať Národná rada.

  Pozmeňujúci návrh podávam v mene 15 poslancov.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  mám dve poznámky. A aj po mojom predrečníkovi zostávajú iba dve, ale tá prvá bude o dačo širšia. Prvá je o tom, že suma, o ktorej teraz rokujeme a budeme o nej hlasovať, je súhrnná suma za všetko, čo vláda určí. Nie je to fond, ktorý určuje štruktúru. My sme na to narazili vo výbore, keď sme celkom vážne a s dobrou vôľou pre vec pripomenuli, že ide tiež o sľub, očakávanie a zároveň aj istú zásadnú potrebu transferovať peniaze z podobných zdrojov na prevádzku miest a obcí. Ide zhruba o podobnú sumu, ako hovoril pre zdravotníctvo môj predrečník. Chcem pripomenúť, že predmetom tohto materiálu nie je rozčleniť to. Budeme dbať, aby sa cestou vlády, to znamená ministerstva privatizácie a ministerstva financií, objavili takto štrukturované položky v tých navrhovaných 22 mld. A to isté smerom na vládu, aby na to bolo pamätané, to isté však platí aj pre 2,5 mld. pre zdravotníctvo.

  V žiadnych rezortoch dodnes nenastali za posledné dva roky také zásadné systémové zmeny, aby sme mohli efektívne hovoriť, že naša vláda začína meniť štruktúru, viac zhodnocovať verejné prostriedky, šetriť verejné financie. Náš výbor na podnet dvoch poslancov, pána Brocku a mňa, dokonca skrátil lehotu celej dôchodkovej reformy, ktorá je neobyčajne náročná, o 1 rok a celé plénum to prijalo. Zatiaľ sa napriek skrátenej lehote, a to je len jeden z rezortov, nerozbehla reforma tak efektívne, aby sme mali už niekoľko zákonov za sebou.

  To isté však platí aj pre zdravotníctvo. Keď sme študovali materiál, ktorým vláda navrhuje 2,3 mld., alebo koľko je to, pre zdravotníctvo, tak je tam len pasívna úloha vlády sanovať deficit. Nie je tam žiaden krok k tomu, aby verejnosť, vláda, parlament mali istotu do budúcnosti, že sa urobili také zmeny, aby rovnaké finančné nedostatky v rezorte a v ostatných rezortoch nevznikali. Takže ja si myslím, že je vecou vlády, aby takéto veci zariadila. Nie nás, aby sme tu rozmnožovaním čísel pridávali peniaze desať rokov po tom, čo už by mali platiť trhové pravidlá, a nie pravidlá nejakých uznesení a nie pravidlá žitia na budúcnosť, žitia na dlh a zvyšovania štátneho deficitu. Aby sme si nejakým rozmnožovaním a zväčšovaním čísel nekreslili vzdušné zámky, ako to bude dobre, keď niekto niekomu nejakú sumu z neexistujúcich peňazí dá.

  Ja si nemyslím, že toto je rozumný pozmeňujúci návrh, ktorý podal predrečník predo mnou. Aj s tým zdôvodnením, ktoré som povedal. Naozaj je to vecou vlády, aby usporiadala, a teda vecou jednotlivých ministrov, jednotlivých rezortov, aby usporiadali systémové zmeny, usporiadali rozpočtové zmeny tak, aby sme dostáli tomu, čo vo vládnom programe máme. A čo ja sám podporujem. To je prvá poznámka.

  A takto by sme, samozrejme, mohli hovoriť o iných položkách a podpoložkách štátneho rozpočtu, o nedostatku peňazí.

  Využijem ešte túto príležitosť, aby som opakovane pripomenul audit. Kým sa nenaplní posledná litera auditu, tak to nebude dosť pripomínať. K zlepšeniu smeruje podľa mňa aj často nezmyselne, zbytočne a hanebne kritizovaný audit centrálnej štátnej správy. Lebo keby sa jeho litery naplnili, tak máme úplne menej starostí, o ktorých som aj pred chvíľou hovoril.

  A druhá poznámka je k veci, ktorá priamo s Fondom národného majetku, s jeho rozpočtom nesúvisí. Tiež sme o nej diskutovali dnes na schôdzi výboru. Rád by som povedal, že keď sme sa bavili o otázke, ako je to možné, že sa znovu v tlači objavujú akési záväzky fondu voči Nafte Gbely alebo nejakým jej zložkám, tak sme dostali veľmi jednoznačnú odpoveď, že to naozaj s Fondom národného majetku nijako nesúvisí a jednoducho je to záväzok niekoho celkom iného. Ak vôbec také záväzky existujú. Takže by som rád povedal, že okolo peňazí, okolo štátnych peňazí, verejných peňazí stále vznikajú nezodpovedné vyhlásenia, ktoré nás nútili jednoducho túto otázku položiť vo výbore a dostali sme na ňu jednoznačnú odpoveď.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána prezidenta, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Ja sa nebudem vyjadrovať k tej Nafte, lebo si myslím, že vec je dostatočne jasná. Len jednu poznámku. Samozrejme, fond dostal požiadavku, aby bolo preplatených viac ako ďalších 110 mil. korún. Táto požiadavka bola striktne odmietnutá a predpokladám, že celá vec bude mať dohru na súde.

  Čo sa týka toho návrhu ohľadom zvýšenia príslušnej položky o 2,5 mld. Sk pre zdravotníctvo, cítim tu dva rozpory alebo dva problémy. Prvý je ten, že sa dostávame potom na sumu, ktorá prekračuje 24 mld. korún, a je otázne, skutočne otázne, či zisk, finančný zisk, čistý finančný zisk z predaja telekomunikácií bude takto vysoký. Musíme si uvedomiť, že v tej cene za telekomunikácie je 400 mil. euro, ktoré budú vlastne zvýšením základného imania. Fond národného majetku z toho neuvidí ani korunu.

  Druhá otázka je tá, a teraz sa dotknem, ako sa ten materiál prerokúval aj vo vláde a v jednotlivých poradných orgánoch vlády. Samozrejme, aj tam si jednotliví rezortní ministri nárokovali zvýšenie tejto sumy. Bolo niekoľko uznesení vlády, ktoré vždy pridali pár sto miliónov korún. Porada ekonomických ministrov takýto postup odmietla a nakoniec aj vláda uznesením prijala toto odporúčanie porady ekonomických ministrov. Keby tento pozmeňujúci návrh bol prijatý, znamenalo by to asi toľko, že Fond národného majetku nebude mať peniaze z telekomunikácií na úhradu tých záväzkov, ktoré dnes sú na fonde už evidované ako záväzky dávno po splatnosti, ktoré dnes prevyšujú 3,5 mld. korún. A sú tam také položky ako 1,7 mld. pre poľnohospodárov, ktorým Fond národného majetku túto položku dlhuje asi 12 mesiacov, ako 600 mil. na vyplatenie dlhopisov pre obce a mestá, ktoré dlhopisy v minulosti prijímali za úhradu pri predajoch bytov fyzickým osobám. Na všetky tieto peniaze, samozrejme, oni čakajú, a pokiaľ by sa pri predaji telekomunikácií objavila položka nad 22 mld. korún, Fond národného majetku počíta, že budú presne tieto položky postupne splácané.

  Takže z môjho pohľadu a z pohľadu toho, ako tento materiál vznikal, ako bol prerokovaný, sa nemôžem prikloniť k tomu návrhu, aby bola položka pod bodom 7 zvýšená o ďalšie 2,5 mld.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi prezidentovi.

  Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Prosil by som vás, aby ste uvádzali jednotlivé návrhy. Najskôr návrh, ktorý prijal gestorský výbor, pokiaľ nekorešponduje s návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Roman Kováč, aby ste uvádzali tieto hlasovania v poradí tak, ako boli podané.

  Prosil by som pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o návrhu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  odznel v rozprave jeden pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Roman Kováč, ktorý je svojím obsahom ako pozmeňujúci návrh. Odporúčam, aby sme o ňom hlasovali ako o prvom vzhľadom na to, že prípadným jeho schválením sa automaticky zmení návrh uznesenia, ktoré som prečítal pri predkladaní spoločnej správy.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uznesenia, ktorý predložil gestorský výbor, ktorý predniesol pán poslanec Roman Kováč.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Kováča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Vážená snemovňa, vzhľadom na to, že sme schválili tento pozmeňujúci návrh, prečítam návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania.

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že podľa § 32 ods. 3 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo 700 z 8. februára 2000 schválila návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 30 mil. korún;

  B. schvaľuje návrh na doplnenie rozsahu použiteľného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorý predložil prezident Prezídia Fondu národného majetku podľa časti B uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 700 z 8. februára 2000 a v zmysle pozmeňujúceho návrhu vo výške 24 560 mil. korún na celkový objem vrátane už schváleného návrhu vo výške 24 590 mil. korún;

  C. schvaľuje úpravu bodu 7 predkladaného návrhu na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva vyčleniť sumu 5,5 mld. Sk."

  Vážený pán predsedajúci, dajte o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 66 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi, pánovi prezidentovi za uvedenie návrhu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe dohody a schváleného programu vyhlasujem teraz prestávku v rokovaní Národnej rady do 18.00 hodiny. Prosil by som, aby jednotlivé výbory, ktorým boli pridelené návrhy zákonov, ktoré sme prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní, ako aj vrátené zákony prezidentom republiky, ich v týchto dvoch hodinách prerokovali.

  Pán poslanec Mesiarik sa hlási.

 • Ďakujem za slovo.

  Oznamujem členom výboru pre sociálne veci a bývanie, že rokovanie výboru bude o 17.00 hodine v zasadačke výboru.

 • Oznamujem členom výboru pre financie, rozpočet a menu, že budeme rokovať teraz po vyhlásení prestávky o predložených návrhoch.

  Ďakujem.

 • Páni poslanci, prerušujem rokovanie do 18.00 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Prosil by som všetkým pánov poslancov a panie poslankyne.

  Pán Dr. Bleho, ako vyzerá rokovanie výborov? Máme informáciu? Buďte taký dobrý, zistite, či už skončili rokovanie. Končia? Už máme spoločnú správu?

  Panie poslankyne, páni poslanci, dostal som informáciu, že práve teraz skončili rokovanie výbory, ktorým boli návrhy zákonov, ktoré vrátila vláda Slovenskej republiky v zastúpení a prevzatí kompetencie prezidenta republiky. Teraz v tejto chvíli sa vypracúvajú spoločné správy gestorských výborov, ktoré predpokladám, že budú v priebehu 10 - 15 minút rozdané poslancom do lavíc tak, aby sme mohli nerušene rokovať.

  Preto odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní nie o 18.00 hodine, ale o 18.30 hodine, pretože dovtedy predpokladám, že všetky materiály a spoločné správy výborov budú k dispozícii poslancom Národnej rady.

  Preto vyhlasujem ešte prerušenie schôdze Národnej rady do 18.30 hodiny.

  Ďakujem pekne.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky druhým a tretím čítaním o

  zákone zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, vrátenom podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 693.

  Zákon predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil na prerokovanie príslušným výborom Národnej rady.

  Vláda Slovenskej republiky poverila ministerku financií Brigitu Schmögnerovú, aby odôvodnila stanovisko vlády pri opätovnom prerokúvaní zákona Národnej rady v pléne.

  Prosil by som teraz pani ministerku financií, aby sa dostavila do rokovacej sály a odôvodnila stanovisko vlády pri opätovnom prerokúvaní zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 21/1992 Zb. o bankách, v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov, s tým, že účinnosť tejto novely mala byť ku dňu 1. júla 2000. Všetkým vám sú známe dôvody, prečo pán prezident nebol schopný podpísať túto novelu zákona. Vzhľadom na to, že dnešným dňom je prekročený dátum účinnosti novely tohto zákona, vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dnes podľa Ústavy Slovenskej republiky článku 102 ods. 1 časť n) rozhodla o vrátení zákona Národnej rade Slovenskej republiky s tým, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zmeniť deň účinnosti zákona od 15. júla 2000.

  Vážená poslanecká snemovňa, prosím vás o podporu tejto zmeny novely zákona o bankách číslo 21/1992 Zb.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani ministerke za odôvodnenie návrhu vlády.

  Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Tatárovi, ktorého určil gestorský výbor, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu zákona vo výbore pre financie, rozpočet a menu.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážená pani ministerka,

  vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu podal Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.

  Čo sa týka priebehu rokovania výborov, tak výbor pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávny výbor tento zákon zo 14. júna 2000 o bankách opätovne prerokovali v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 716 z 3. júla tiež dnes. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o zákone stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s rokovacím poriadkom.

  K predmetnému zákonu prijal Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením číslo 455 z dnešného dňa toto stanovisko:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť so zmenou vlády v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky, uvedenou v časti III odôvodnenia k vráteniu zákona. Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie k uvedenej problematike. Z uvedeného uznesenia výboru Národnej rady nevyplývajú žiadne iné pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanoviska k uvedenému zákonu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, schváliť so zmenou vlády v zastúpení prezidenta, uvedenou v časti III odôvodnenia k vráteniu zákona.

  Predmetná spoločná správa výborov, ako aj návrh na uznesenie Národnej rady bola schválená uznesením výboru pre financie, rozpočet a menu ako gestorským výborom číslo 458 z dnešného dňa, v ktorom výbor určil poslanca Petra Tatára za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ho poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom zákone ihneď po skončení rozpravy k nemu.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Konštatujem, že písomne sa neprihlásil do rozpravy z pánov poslancov nikto. Preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani ministerka, chcete sa ešte vyjadriť? Nie.

  Pán spoločný spravodajca? Nie.

  Keďže nie je záujem o vyjadrenie sa k tomuto návrhu zákona, prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k vrátenému návrhu zákona vládou Slovenskej republiky v zastúpení pána prezidenta.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Z priebehu prerokovania vyplynulo, že budeme hlasovať o jedinom návrhu uznesenia, ktorý vyplynul zo spoločnej správy k zákonu zo 14. júna 2000, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, ktorý bol vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, a to, že Národná rada schvaľuje tento zákon a zároveň schvaľuje zmenu vlády v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky, ako je uvedené v časti III odôvodnenia k vráteniu zákona.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča Národnej rade prijať uznesenie, ktorým navrhuje predmetný návrh zákona v opätovnom prerokovaní v Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s navrhovanými zmenami tak, ako sú uvedené v spoločnej správe.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem upozorniť, že v zmysle článku 102 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov na schválenie tohto návrhu zákona, ktorý bol vládou Slovenskej republiky v mene pána prezidenta republiky vrátený na opätovné prerokovanie do Národnej rady.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže v rámci druhého čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o vrátenom zákone ako o celku.

  Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o vrátenom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je druhé čítanie o

  zákone zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z., vrátenom podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády návrh odôvodnila pani ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov s tým, že deň účinnosti tejto novely bol stanovený na 1. júla 2000.

  Vzhľadom na to, že nebolo možné podpísať pánom prezidentom tento zákon podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky rozhodla o vrátení tohto zákona na opakované prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky, vážená poslanecká snemovňa, vás žiadam, aby ste opätovne schválili zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov - novelu, ktorú ste predtým prerokovali s tým, aby deň účinnosti tejto novely bol 15. júl 2000.

  Ďakujem za pochopenie.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu vlády.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Maňkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu v gestorskom výbore.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní uvedeného zákona.

  Zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z., vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, prerokovali v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 717 z 3. júla 2000 dva výbory, a to výbor pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávny výbor.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o zákone stanoviská poslancov podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  K predmetnému zákonu zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 456 z 3. júla 2000 odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť so zmenou vlády v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky, uvedenou v časti III odôvodnenia k vráteniu zákona. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie k uvedenej problematike. Z uvedeného uznesenia výboru nevyplývajú žiadne iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanoviska k uvedenému zákonu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný zákon o Exportno-importnej banke, vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, schváliť so zmenou vlády v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky, uvedenou v časti III odôvodnenia k vráteniu zákona.

  Predmetná spoločná správa výborov, ako aj návrh na uznesenie k uvedenému zákonu bola schválená uznesením výboru pre financie, rozpočet a menu (gestorského výboru) pod číslom 459 z 3. júla 2000, v ktorom ma výbor určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril po prvé predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Po druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom zákone ihneď po skončení rozpravy k nemu.

  Návrh na uznesenie je prílohou tejto spoločnej správy.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa niekto z pánov poslancov hlási do rozpravy ústne. Konštatujem, že nikto, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie, ktorým odporúča zmeniť lehotu účinnosti tohto návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Návrh uznesenia je v prílohe.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Prečítam návrh uznesenia.

  "Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z., vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 694), so zmenou vlády v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky, uvedenou v časti III odôvodnenia k vráteniu zákona."

 • Prosím, páni poslanci, panie poslankyne, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, tak ako ste ho dostali do lavíc s návrhom na uznesenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že navrhované uznesenie sme schválili.

  Prosím ešte pána spoločného spravodajcu, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcu výborov, pretože budeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona v treťom čítaní.

  Na základe schváleného uznesenia prikročíme k návrhu zákona prerokúvanom v treťom čítaní.

  Pýtam sa, páni poslanci a panie poslankyne, či má niekto záujem vystúpiť v rozprave. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh uznesenia na záverečné hlasovanie.

 • Budeme hlasovať o schválení zákona zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z., ktorý bol vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v treťom čítaní.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Maňka, ktorý odporúča vrátený návrh zákona vládou Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z., vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci, chcel by som korektne priznať jednu chybu, ktorej som sa dopustil pri prerokúvaní predchádzajúceho bodu programu, ktorým bol vrátený návrh zákona vládou Slovenskej republiky o bankách, ktorý sme prerokúvali, a v rámci druhého čítania došlo k istému procedurálnemu pochybeniu, keď som nedal v rámci druhého čítania hlasovať o lehote, ktorú vláda Slovenskej republiky odporúča zmeniť z 1. júla na 15. júla. Preto by som prosil Národnú radu, aby sme sa procedurálne vrátili k tomuto návrhu zákona a ešte raz hlasovali o vrátenom návrhu zákona s tým, že lehota účinnosti tohto návrhu zákona je stanovená tak, ako vláda Slovenskej republiky v odôvodnení pri vrátení tohto návrhu zákona odôvodnila.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto procedurálnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Prosil by som pána poslanca Tatára, ktorý bol spoločným spravodajcom k tomuto vrátenému návrhu zákona vládou Slovenskej republiky, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní, ktorým vláda Slovenskej republiky odporúča zmeniť lehotu účinnosti.

  Teraz budeme hlasovať o prvom návrhu.

 • Keďže sme vrátili procedurálne k tomuto zákonu, tak budeme hlasovať o tom, že účinnosť prijatého zákona zo 14. júna 2000 zákona o bankách sa mení z 1. júla na 15. júla.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým vláda Slovenskej republiky žiada Národnú radu zmeniť lehotu účinnosti návrhu zákona o bankách z 1. na 15. júla.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz by som vás prosil, pán spoločný spravodajca, v zmysle schváleného návrhu, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Keďže neboli žiadne iné návrhy, ani legislatívnotechnické, tak navrhujem, aby sme hlasovali v zmysle schválenej lehoty účinnosti od 15. júla o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila návrh zákona o bankách v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pani ministerke, spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Tatárovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu ďalšieho bodu programu, ktorým je

  návrh na voľbu JUDr. Ľudovíta Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia,

  ktorý ste dostali ako tlač 685.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodnil minister spravodlivosti pán Čarnogurský.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predkladám návrh na voľbu JUDr. Ľudovíta Šoltýsa, sudcu Krajského súdu v Prešove, na znovuzvolenie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia. JUDr. Šoltýs bol zvolený za sudcu na 4-ročné volebné obdobie 1. júla 1996. To znamená, 1. júla tohto roku mu uplynulo 4-ročné funkčné obdobie. JUDr. Šoltýs bol v skupine 18 sudcov, z ktorých 17 ste zvolili 15. júna tohto roku opätovne do funkcie sudcov už bez časového obmedzenia. Pri hodnotení JUDr. Šoltýsa pred predložením na prevolenie sa vyskytli problémy, ktoré sa netýkali jeho samotného rozhodovania doteraz v tých uplynulých 4 rokoch, ani podozrenia z nejakého nekalého konania. Boli v jeho osobnom, mal nejaké osobné problémy a z tohto dôvodu nebolo jednotné stanovisko tých príslušných inštitúcií, ktoré sa vyjadrovali k znovuzvoleniu sudcov na jeho znovuzvolenie.

  Z toho dôvodu bol vyňatý z balíka takpovediac 18 sudcov a bol podrobený ešte podrobnejšiemu opätovnému preverovaniu už aj z pozície ministerstva spravodlivosti, myslím z toho hľadiska, že sme požiadali tie príslušné sudcovské inštitúcie, aby sa podrobnejšie k nemu vyjadrili a podrobnejšie zdôvodňovali jeho stanovisko. Vyjadril sa aj JUDr. Šoltýs, na základe takéhoto podrobnejšieho hodnotenia nakoniec ja ako minister spravodlivosti a vláda Slovenskej republiky predložila návrh na opätovné zvolenie JUDr. Ľudovíta Šoltýsa za sudcu bez časového obmedzenia. Z týchto dôvodov JUDr. Šoltýs je predložený vám na rozhodovanie osobitne, nie spolu s tými ostatnými jeho kolegami, o ktorých ste rozhodovali 15. júna 2000. Navrhujem, aby bol JUDr. Šoltýs zvolený za sudcu bez časového obmedzenia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Prosím pána poslanca Ivana Šimka, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vlády vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Dámy a páni,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na voľbu JUDr. Ľubomíra Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia dnes s tým, že súhlasí s návrhom vlády na voľbu JUDr. Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť JUDr. Ľudovíta Šoltýsa do tejto funkcie.

  Ďakujem pekne, pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy z pánov poslancov hlási ústne. Keďže nie je to tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 119 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národná rada volí sudcov, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu v tajnom hlasovaní. V prípade voľby sudcov sa môže bez rozpravy uzniesť aj na inom spôsobe hlasovania.

  Preto podávam návrh, aby Národná rada o tomto návrhu na voľbu sudcu Ľudovíta Šoltýsa hlasovala verejne.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na hlasovanie.

 • Vážený pán podpredseda,

  zostáva nám hlasovať o návrhu vlády. Odporúčam, aby sme pána JUDr. Šoltýsa zvolili za sudcu bez časového obmedzenia.

 • Prosím, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča zvoliť pána JUDr. Ľudovíta Šoltýsa za sudcu bez časového obmedzenia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila Ľudovíta Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.

  Ďakujem pánovi ministrovi a pánovi spoločnému spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto bodu programu.

  Teraz by som prosil pána poslanca Budaja, ktorý je predkladateľom

  návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady, ktorým žiada ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vykonať audit o odštepnom závode Rádiokomunikácie,

  aby predmetný návrh uznesenia ako navrhovateľ odôvodnil.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážení kolegovia, kolegyne,

  Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá rokoval o situácii v Slovenských telekomunikáciách v súvislosti s financovaním verejnoprávnych médií a opakovane dospel k tej istej problematike, ktorú potom zachytil špeciálny materiál, ktorý vypracovali vedenia obidvoch verejnoprávnych inštitúcií, v ktorom sa uvádzajú príčiny vysokého zadlženia verejnoprávnych médií.

  My sme v situácii, keď privatizácia Slovenských telekomunikácií je predo dvermi, ale nie celkom uspokojuje vyriešenie ich doteraz veľmi vysokého dlhu voči Slovenským telekomunikáciám. Nie o tomto však je návrh uznesenia, pretože tam vidíme istú cestu prijímania rozvojového projektu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, ktorý by preklenul tento problém.

  Návrh uznesenia, ktorý predložil Národnej rade výbor pre kultúru a médiá, sa týka vykonania nezávislého auditu v Slovenských telekomunikáciách. Slovenské telekomunikácie v roku 1996 zvýšili cenu svojich služieb administratívnym spôsobom bez toho, že by to dodnes dokázali vedeniam verejnoprávnych inštitúcií vysvetliť. Zvýšenie bolo o 160 %, a tak nečudo, že od roku 1996 vzrástol dlh voči Slovenským telekomunikáciám priam astronomicky. Celkom jednoducho sa dá vyrátať, že keby k tomuto administratívnemu zvýšeniu nebolo prišlo, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas by k dnešnému dňu nemali dlhy voči Slovenským telekomunikáciám. Možno pred niekoľkými mesiacmi či rokmi to vyzeralo ako akademický problém, ale dnes pred privatizáciou Slovenských telekomunikácií považujeme za strategicky dôležité vykonať nezávislý audit, ktorý preukáže buď oprávnenosť, alebo neoprávnenosť tvorby cien v odštepnom závode Rádiokomunikácie.

  Preto navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie, v ktorom žiada Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aby pred privatizáciou Slovenských telekomunikácií, a. s., zabezpečila audit nezávislou audítorskou spoločnosťou v odštepnom závode Rádiokomunikácie zameraný na portfólio služieb vykonávaných Rádiokomunikáciami, vnútorné financovanie, odvody Rádiokomunikácií materskej firme a v tejto súvislosti aj opodstatnenosť cenotvorby voči prenajímateľom vysielacích sietí v zmysle zákona číslo 111/1990.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Pán poslanec Palacka sa hlási ako jediný ústne prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem preto ďalšiu možnosť prihlásenia sa do rozpravy za skončenú.

  Pán poslanec Palacka.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som sa veľmi stručne vyjadril k tomuto návrhu uznesenia, pretože si myslím, že jeho prijatím by Národná rada prijala dosť nekvalifikované rozhodnutie. Jednak z formálnych dôvodov nie som si istý, či toto uznesenie spĺňa náležitosti, ktoré má mať. Napríklad nemá pridelené číslo tlače a ďalšie, ale to zrejme nie je také podstatné. Podstatné je to, čo sa v tom uznesení navrhuje.

  Ako pán predkladateľ uviedol, navrhuje sa, aby Národná rada požiadala ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií pred privatizáciou Slovenských telekomunikácií vykonať audit. Zdá sa mi táto formulácia nie celkom kvalifikovaná, pretože, tak ako je napísané, to v žiadnom prípade ministerstvo urobiť nemôže. Ministerstvo určite nemôže vykonať audit, môže možno požiadať akciovú spoločnosť, aby dala zabezpečiť audit zameraný na to, čo sa v uznesení ďalej píše. Ale iste je cteným poslancom známe, že Slovenské telekomunikácie sú akciovou spoločnosťou a ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy nemôže vykonávať audit. Môže len požiadať akciovú spoločnosť. Čiže to je prvé, čo si myslím, že ministerstvo nemôže takto uznesenie splniť.

  A druhé, čo je ešte dôležitejšie, v uznesení sa hovorí, že pred privatizáciou. Opäť sa obraciam na snemovňu s tým, že určite dámy a páni poslanci si uvedomili alebo zachytili v médiách, že privatizácia Slovenských telekomunikácií nie je takpovediac predo dvermi, ale vlastne je vo svojej záverečnej fáze a zrejme zajtra, pozajtra, v najbližších dňoch bude vládou rozhodnuté o privatizácii Slovenských telekomunikácií a trúfam si povedať, že žiadna nezávislá audítorská spoločnosť nebude schopná za dva dni alebo za tri dni, ani za týždeň urobiť taký audit, aký sa v tomto uznesení predpokladá.

  Preto by som odporúčal, aby sme toto uznesenie neschválili, prípadne nech sa k tomu aj výbor pre kultúru a médiá, prípadne aj výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie vráti a prerokuje také uznesenie, ktoré by bolo realizovateľné, pretože toto uznesenie bude zrejme musieť vláda vrátiť ako nerealizovateľné.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Mikloško a pán poslanec Kužma chcú reagovať na vystúpenie pána poslanca Palacku faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Celý problém je v tom, že podľa názoru predstaviteľov rozhlasu a televízie Rádiokomunikácie určovali nereálne a maximálne ceny ako platby pre rozhlas a televíziu. Toto bolo ešte za predchádzajúcej vlády a toto pokračuje za tejto vlády. My sme sa veľmi pokúšali vo výbore, aby sa tento problém nejakým spôsobom vyriešil. Ani vláda, ani vedenie telekomunikácií - ja sám som sa angažoval - neboli schopní nájsť riešenie také, aby oddlžili Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia nie sú schopné splatiť tie dlžoby, ktoré majú voči Rádiokomunikáciám.

  Ak Rádiokomunikácie a Slovenské telekomunikácie, s ktorými som ja aj sám, teda spolu s riaditeľom rozhlasu rokoval, neboli ochotné pristúpiť na žiadne riešenie, tak potom nech audit ukáže, či ceny, ktoré udržovali Rádiokomunikácie, boli reálne voči Slovenskému rozhlasu a televízii. A to vnesie potom svetlo a čistotu do riešenia celého toho problému. Opakujem, vláda, kolega Palacka hovoril...

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj, panie poslankyne, páni poslanci.

 • ... že privatizácia je na spadnutie, ale vláda nebola schopná podať riešenie oddlženia televízie a rozhlasu. Mala na to dosť času.

  Tak čo má robiť výbor, ktorý je gesčný a ktorý musí nejakým spôsobom riešiť problémy rozhlasu a televízie?

 • Ja by som ešte chcel doplniť kolegu Mikloška. Nám je úplne jasné to, čo hovorí pán kolega Palacka, že teraz je veľmi nebezpečné vôbec hýbať s touto sumou, lebo to môže jednak buď znížiť cenu telekomunikácií, prípadne oddialiť privatizáciu. Ale na základe šetrenia výboru bolo zistené, ak sa robila cenovú previerka a robilo ministerstvo financií cenovú kalkuláciu pre telekomunikácie, neboli preverované jednotlivé cenové položky. Čiže oni vlastne neskúmali pravdivosť predložených materiálov, skúmali len výpočet ceny. A tam je vlastne sťažnosť verejnoprávnych médií, že v náklade na vysielanie je započítaná aj napríklad cena rekonštrukcie Kaviarne Kamzík a podobné veci.

  Čiže my sme boli nútení vlastne riešiť to z tohto dôvodu, že jednak je ten starý dlh, ktorý sa dá jednorazovo vyriešiť. Ale ak nedôjde k zmene vlastne sadzby za telekomunikácie, ktorú nový privatizér asi minimálne ponechá na starej hranici, budeme musieť inou formou dotovať vysielanie televízie a rozhlasu, čo zrejme bude veľmi nepopulárne. A nevieme dokázať, či tie výkony, ktoré sú poskytované, sú pravdivé a reálne, ale hlavne potrebné pre verejnoprávny rozhlas a televíziu, lebo aj verejnoprávny rozhlas tvrdí, že čas vysielačov, ktoré mu núkajú telekomunikácie, nepotrebuje pre svoje vysielanie a musí ich platiť ako paušál.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Palacka chce reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ja v žiadnom prípade nechcem spochybniť názory mojich kolegov a väčšinou aj môžem s nimi súhlasiť, pretože chápem motiváciu, ktorá viedla výbor k takémuto uzneseniu. Nič to však nemení na tom, že to uznesenie, tak ako je formulované, sa nedá splniť. Jednoducho tak sa nedá splniť, preto by som neodporúčal ho schvaľovať.

  A pokiaľ ide o samotnú vecnú stránku, to znamená, či tie ceny sú, alebo nie sú opodstatnené, k tomu ako jednu vec chcem uviesť, že tie ceny priebežne bez nejakých omeškaní platia všetky súkromné rádiá a televízie a nemajú s tým problémy, len verejnoprávne médiá majú problémy. A ak treba niekde urobiť audit a pozrieť sa, či náklady sú oprávnené, alebo nie sú oprávnené, myslím si, že v prvom rade by ten audit mal byť práve v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase, pretože tam, si myslím, je pes zakopaný. Tie náklady sú mnohonásobne vyššie, astronomicky vyššie ako vo všetkých súkromných médiách dokopy.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa, či sa ešte chce k rozprave vyjadriť spoločný spravodajca pán poslanec Budaj.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo, a pán navrhovateľ v jednej osobe, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som pána kolegu Palacku upozorniť, že návrh tlače číslo má. Je to číslo 684. Po druhé, chcem poznamenať, že telekomunikácie sú štátnou akciovou spoločnosťou so 100-percentnou účasťou štátu, a preto ministerstvo má možnosť rozhodovať o ich konaní. To je k ďalšej jeho výhrade, k ďalšej poznamenávam, že ministerstvo má možnosť splniť uznesenia Národnej rady, pretože môže neodkladne začať s konaním pri výbere nezávislého audítora, a tým budeme považovať jeho krok za naplnenie tohto uznesenia.

  Znovu si dovolím povedať, že ak vláda za dva roky, takmer za dva roky nezaistila ani len audit služieb, je to chyba, ktorá sa teraz dá napraviť. Áno, je to na poslednú chvíľu, ale sú krajiny, v ktorých privatizácia telekomunikácií vyvoláva veľkú pozornosť a celospoločenskú polemiku, pretože je to oblasť, ktorá sa dotýka každého občana. Tu sa privatizujú Rádiokomunikácie bez dostatočných, jasných a prehľadných pravidiel na budúce prevádzkovanie médií, a to aj verejnoprávnych médií. Hlavným problémom je nejasná cenotvorba. Podotýkam, že je dvojnásobná než v susednej Českej republike, a to sme ešte relatívne nedávno mali rovnaké ceny v československých korunách. Dnes je v Slovenskej republike prakticky dvojnásobná cena. Myslím si, že krok Národnej rady uvítajú slovenské verejnoprávne médiá aj slovenskí občania, ktorí nechcú platiť nereálne koncesionárske poplatky a chcú mať jasné pravidlá pri privatizácii Slovenských telekomunikácií.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

  Prosím ešte pána navrhovateľa, pána poslanca Budaja, aby predniesol návrh na uznesenie.

  Pán poslanec Budaj, nech sa páči, máte slovo.

 • "Návrh na uznesenie Národnej rady z 3. júla k žiadosti o vykonanie auditu v odštepnom závode Rádiokomunikácie.

  Národná rada Slovenskej republiky na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá žiada ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií pred privatizáciou Slovenských telekomunikácií vykonať audit nezávislou audítorskou spoločnosťou v odštepnom závode Rádiokomunikácie zameraný na portfólio služieb vykonávaných Rádiokomunikáciami, na vnútorné financovanie, odvody Rádiokomunikácií materskej firme

 • Slovenským telekomunikáciám, a. s.

 • a v tejto súvislosti opodstatnenosť cenotvorby voči prenajímateľom vysielacích sietí v zmysle zákona číslo 111/1990 Zb. a číslo 563/1991 Zb."

 • Prosím, páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zaradenie a platové náležitosti riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc.

  Prosím teraz predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Farkasa, aby návrh výboru, ktorý prerokoval návrh uznesenia, Národnej rade predniesol a informoval Národnú radu o výsledku rokovania o tomto bode programu.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 745 z 15. marca 2000 podľa § 21 ods. 2 zákona číslo 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci zvolila Dr. Miroslava Hladíka za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc dňom 16. marca 2000.

  Po dlhom diskutovaní o stanovení platu a zadelení tohto postu do tarifných tried v rámci jednotlivých orgánov štátnej správy sme dospeli k tomu, že v zmysle zákona číslo 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci nie sú riešené platové pomery a náležitosti riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc. Preto platové náležitosti riaditeľa sú navrhnuté v našom uznesení podľa zákona číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov rozpočtových a niektorých ďalších organizácií a orgánov v znení neskorších predpisov.

  Práve preto sme predložili návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom:

  a) konštatujeme súčasný stav,

  b) poverujeme Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pripraviť návrh pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie zaradenia platových náležitostí riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc, ďalej, v prípade valorizácie stupnice platových taríf pripraviť návrh pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na úpravu príslušných zložiek platu a ďalej, prerokovať návrh štatútu Úradu pre štátnu pomoc, to všetko v rámci Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Ďalej navrhujeme uložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:

  1. rozhodovať podľa návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o zaradení a platových náležitostiach riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc Dr. Miroslava Hladíka,

  2. schváliť svojím rozhodnutím po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu štatút Úradu pre štátnu pomoc.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vzhľadom na to, že sa rozhoduje o naliehavej a vážnej veci, žiadam vás o podporu tohto návrhu uznesenia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi predsedovi za uvedenie návrhu uznesenia, ktorým odporúča výboru pre financie, rozpočet a menu upraviť platové náležitosti predsedu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pani poslankyňa Keltošová. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pani poslankyňa Keltošová chce z miesta vyjadriť svoje stanovisko k návrhu uznesenia.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Mám jednu otázku na predkladateľov. Je to chvályhodné, že výbor pre financie, rozpočet a menu sa ujal tejto veci, ale podľa kompetenčného zákona všetky platové náležitosti má v gescii ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Preto si myslím, že výbor pre sociálne veci by mal minimálne spolupracovať s výborom pre financie, rozpočet a menu kvôli zosúladeniu právnych predpisov.

  Pokiaľ ide o štatút, k tomu sa nebudeme vyjadrovať, alebo navrhujem, aby sme sa v našom výbore nevyjadrovali, ale pokiaľ ide o platové náležitosti, mal by to dostať aj náš výbor.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, odporúčate doplniť návrh uznesenia, ktorý je predložený?

  Zapnite ešte pani poslankyňu Keltošovú.

 • Navrhujem uznesenie, pokiaľ ide o tú prvú časť, "určiť platové náležitosti podľa 143 a nariadenia vlády" doplniť "na prerokovanie aj výboru pre sociálne veci". Štatút nech prerokuje samostatne výbor pre financie, rozpočet a menu.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca navrhovateľ, chcete sa vyjadriť k predloženému návrhu pani poslankyne Keltošovej.

 • Áno. Vychádzajúc z toho, že výbor pre financie, rozpočet a menu bol určený ako gestorský výbor k tejto otázke, tak v rámci toho sme sa ujali tejto iniciatívy. A práve preto, aby bol už konečne stanovený plat vedúcemu tohto úradu, sme otvorili celú škálu dopisovaní s ústrednými orgánmi štátnej správy, a aby sme dostali bodku na koniec tejto iniciatívy, sme predložili tento návrh uznesenia nášho výboru.

  Samozrejme, nevylučujem možnosť, že aj výbor pre sociálne veci by sa mohol vyjadriť k tejto záležitosti. Ale vychádzajúc z toho, že vedúci tohto úradu je už od 16. marca ustanovený do svojej funkcie a do dnešného dňa nemá pevne stanovený plat, tak neviem, všetko sme prešetrili a my sme navrhli riešenie v zmysle súčasného platného právneho stavu, neviem, čo by vedel dodať k tomu výbor pre sociálne veci a bývanie. Keď rozpor je v niečom, tak vieme s tým súhlasiť, ale napriek všetkému súhlasím s tým, aby sa vyjadril k tejto otázke aj výbor pre sociálne veci a bývanie. Beriem to ako iniciatívny návrh, ktorý podporujem.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi za zaujatie stanoviska.

  Prosím, aby uviedol hlasovanie.

  Pani poslankyňa Keltošová navrhla, aby v písmene d) v ods. 1 bolo doplnené, aby prípravou návrhu platových náležitostí pre riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc sa vyjadril aj výbor pre sociálne veci a bývanie. Tak som rozumel tomuto návrhu.

  Pán predseda výboru, prosím, budeme najskôr hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Keltošovej, tak ako som uviedol.

 • Áno, teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Keltošovej, aby sa vyjadril aj výbor pre sociálne veci a bývanie k návrhu na zaradenie pána Dr. Hladíka do tarifných tried.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 57 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu číslo 695 ako celku spolu, samozrejme, s týmto pozmeňujúcim návrhom.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho máte v písomnej podobe vyhotovený a predložený výborom pre financie, rozpočet a menu s doplnením schváleného pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Keltošová, ktorý Národná rada svojím hlasovaním odsúhlasila.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorým stanovuje návrh na zaradenie a platové náležitosti riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc, schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu bodu 36 schôdze Národnej rady, ktorým je

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým žiada ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o predloženie správy na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 696.

  Prosím teraz pána podpredsedu výboru pre sociálne veci a bývanie pána poslanca Mesiarika, aby návrh výboru uviedol.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené poslankyne, poslanci,

  výsledkom niekoľko rokov trvajúceho podfinancovania slovenského zdravotníctva a spomalenia postupu transformačných krokov je súčasný stav, keď sa na Slovensku prestáva poskytovať zdravotná starostlivosť takej kvality a dostupnosti, na akú má občan nárok a právo.

 • Ruch v sále.

 • Problémy okolo liečby prezidenta Slovenskej republiky poukazujú na závažný stav slovenského zdravotníctva, ktoré potrebuje razantný postup, aby sa zabránilo jeho úplnému kolapsu. To, čo sa udialo pri akútnom ochorení prezidenta Slovenskej republiky, vyvoláva u občanov opodstatnené obavy a nedôveru voči slovenskému zdravotníctvu. Často zaznievajú otázky, akú úroveň zdravotnej starostlivosti dostane radový občan, keď sa zlyháva i u takých osobností, ako je ústavný činiteľ, akým pán prezident je.

  Musím konštatovať, že slovenské zdravotníctvo je vážne choré a nie je možné ho liečiť na renomovanej zahraničnej klinike. V odbornej rovine na otázku správnosti postupu slovenských zdravotníckych zariadení dá odpoveď komisia, ktorá bola ustanovená. Národná rada by však mala tento problém prerokovať zo širšieho hľadiska, vypočuť si návrhy na riešenia a prijať také závery, aby sme spoločne prispeli k tomu, aby sa zdravotníctvo z tejto vážnej krízy dostalo. A to je aj zmysel a cieľ návrhu uznesenia, ktoré navrhujeme prijať v podobe, aby Národná rada požiadala ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, aby predložil na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky komplexnú správu o priebehu choroby a liečenia prezidenta Slovenskej republiky a návrh komplexného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o ústavných činiteľov a o občanov Slovenskej republiky.

  O podporu schválenia tohto uznesenia vás žiadam.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ a spoločný spravodajca.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Osuský a pán poslanec Švec. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Osuský.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  nechcem zdržovať, ale mám pocit, že je potrebné povedať zopár jasných slov o tom, že naše zdravotníctvo nie je nijako choré alebo že nie je nijako iné, ako môže byť. Musíme si uvedomiť, že ak situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v roku 1945 bola u nás iste lepšia ako v Innsbrucku a v roku 1955 bola taká istá, tak potom nastal 40-ročný prepad úrovne zdravotníctva, ktorý bol celkom logicky podmienený tým, že sme sa ocitli v tej časti sveta, ktorá fungovala menej úspešne a menej výkonne v akomkoľvek zmysle ako tá druhá.

  Musíme si uvedomiť, že prístroje, ktoré používajú naši kolegovia v Innsbrucku, stoja také isté peniaze, či ich kúpite do Innsbrucku alebo do Košíc. Musíme si uvedomiť, že sú krajiny - a Rakúsko je jedna z nich -, ktorých národný produkt na obyvateľa je neporovnateľný s národným produktom Slovenskej republiky. Je teda zrejmé, že všetko to, čo sa odvodzuje od národného produktu - a to je napríklad aj prístrojové vybavenie nemocníc -, nemôže byť po 40 rokoch úpadku také isté.

  Stav, ktorý dnes vidíme, nie je nič, čo vzniklo včera ani predvčerom, ani pred 10 rokmi. Je to jednoducho logický dôsledok toho, v akom ekonomickom systéme sme žili. Považujem preto za bezpredmetné, aby sme tu prijímali uznesenia o tom, že si o tom niečo vypočujeme, pretože pravda je takáto. Akékoľvek iné výpovede sú len balenie reality do papiera hoc aj ružovej farby. Tvrdím ako lekár, že akokoľvek je naše zdravotníctvo dnes na pranieri, je lepšie, ako je naša ekonomická výkonnosť. Starostlivosť, ktorú slovenskí lekári poskytujú svojim pacientom, je lepšia, ako je výkonnosť ekonomiky tejto krajiny. Naše zdravotníctvo nie je toľkokrát horšie, koľkokrát horšie funguje a ostatných 40 rokov fungovala ekonomika tejto krajiny. Preto si nerobme ilúzie, že akékoľvek uznesenie vzkriesi chátrajúce zdravotníctvo.

  Jediná cesta, ktorá povedie k lepšiemu zdravotníctvu - a znova podčiarkujem, že od antibiotík cez reanimačné prístroje až po akúkoľvek diagnostickú techniku, všetko stojí rovnako v Žiline i v Londýne -, je cesta ozdravenia ekonomiky. A ak si teda uvedomíme, že ak v jednej domácnosti majú mesačne k dispozícii 70 000 Sk a v inej 15 000 Sk, tak len hlupák sa môže domnievať, že uznesením zmení pomer jedenia kaviáru a zemiakov s kapustou v týchto dvoch domácnostiach. Je to proste nonsens. A preto si myslím, že jediná cesta k tomu, aby sme nemuseli v budúcnosti mať strach zo stavu zdravotníctva a rizikovej situácie nás všetkých ako občanov pacientov, je to, že táto krajina bude ekonomicky prosperovať. Žiadna iná cesta k zlepšeniu technického vybavenia nemocníc pri súčasných odvodoch a finančných tokoch v tejto krajine nemôže existovať.

  Samozrejme, zdravotníctvo môže a musí byť efektívnejšie, môže šetriť, ľudia sa môžu a musia lepšie stavať k svojmu zdraviu i k liekom, ktoré dostávajú predpisované, ale zázraky sa pri hrubom národnom produkte, ktorý je tretinový a nižší ako v porovnávaných krajinách, nikdy nedocielia.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Osuského sa hlásia dvaja páni poslanci, pani poslankyňa Keltošová a pán poslanec Moric.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Keltošová.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Nezvyknem dávať faktické poznámky a už vôbec nie na vystúpenia odborníkov, ale pán poslanec, dnes výnimočne s vami súhlasím, podčiarkujem to slovo, pretože naozaj si myslím, že dávať správu v septembri - dúfam, že pán prezident sa dovtedy uzdraví - je strata času. Ministerstvo zdravotníctva má dosť restov, ktoré musí dohoniť a malo by dohoniť miesto toho, aby nám dávalo správy.

  A druhá poznámka, považujem za dehonestujúce, ak sa vytvárajú rôzne komisie. My všetci veľmi dobre vieme a potichu to aj hovoríme, že ak nevieme riešiť prípad, vytvoríme komisiu. A v septembri prerokúvať správu takejto komisie je skutočne nehodné parlamentu. Z médií sa dozvedáme oveľa viac a priebežne aktuálne informácie, ako by sme mali na september čakať na túto správu. Ešte raz prajem uzdravenie pánovi prezidentovi, aj keď som ho nevolila, ale na druhej strane naozaj šetrime čas svoj aj ministerstva zdravotníctva.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Ja by som chcel povedať, pán poslanec, že súhlasím s tým, čo ste tu povedali, dá sa povedať, že skoro na sto percent. Rád by som sa vyjadril k prvej polovici tej správy. Myslím si, že Národná rada by si zaslúžila mať nejakú správu, že prečo liečenie prezidenta dopadlo tak, ako dopadlo, pretože tie správy o jeho liečení, si myslím, že neboli vždy korektné. Myslím si, že slovenskí lekári urobili, pokiaľ sa len tej lekárskej starostlivosti týka, asi všetko, čo bolo v ich silách. Pokiaľ sa týka tej druhej polovice toho uznesenia, tak som jednoznačne proti tomu, aby sme sa k takejto veci vyjadrili, a naozaj skrátka treba, aby sme si šetrili svoje sily a svoj, myslím si, rozum na niečo iné ako na to, čo je tu navrhované.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.

  Dámy a páni, myslím si, že treba povedať ešte jednu vec. Ja som skutočne presvedčený o tom, že slovenské zdravotníctvo touto kauzou, by som povedal, utrpelo a nemuselo to tak byť. Zákrok, ktorý sa uskutočnil, je bežným chirurgickým zákrokom, i keď je to vážny a ťažký zákrok, ale robí sa bežne na väčšine chirurgických pracovísk na Slovensku.

  Problém nebol v samotnom zákroku, ale problém bol v komplikáciách, ktoré nastali. Podľa môjho názoru najdôležitejšie bolo vybrať pracovisko, ktoré mohlo zabezpečiť bezproblémový priebeh operácie aj pooperačnej starostlivosti. Teda moja výčitka smerom na tých, ktorí mali na starosti zdravie pána prezidenta, je vo výbere nemocnice. Keby operácia bola prebehla na ktoromkoľvek z našich ústavov, myslím tým onkologické pracoviská, kde sa tento zákrok robí každodenne, myslím si, že by priebeh bol úplne iný. Ale na druhej strane treba povedať aj to, že každá operácia je svojím spôsobom riziková. A je možné očakávať aj komplikácie. Žiaľ, stalo sa to v prípade pána prezidenta, je nám to všetkým ľúto, ale nie je možné zatracovať slovenskú medicínu tak, ako sa to deje v médiách.

  Preto si myslím, že najbližší krok, ktorý bude treba urobiť, bude potreba definovať pracoviská, ktoré budú schopné minimálne na troch miestach na Slovensku zabezpečiť také ošetrenie pacientov, ktoré si vyžaduje povedzme taký komplikovaný stav, ako bol v prípade pána prezidenta. Teda resuscitačné pracoviská, ARO a podobne musia mať prístrojové vybavenie, ktoré je potrebné na riešenie takej závažnej situácie, ako je celkový kolaps pacienta. A to bude problém, ktorý bude musieť pán minister vyriešiť, nie to, že nám chýbajú prístroje, to je pravda, tie nám chýbajú rôzne, ale niekde máme tých prístrojov aj navyše. A to, že dnes nemáme oxygenátor na Slovensku, to je presne tak, akože nemáme trebárs gama nôž, ktorý potrebujeme na operácie nádorov mozgu. Tu sa musíme zamyslieť, či potrebujeme o 20 prístrojov jednej techniky viac, a chýbajú nám dva prístroje, ktoré sú životne dôležité. Hovorím opakovane, my budeme potrebovať vytypovať minimálne tri pracoviská na Slovensku, ktoré budú vedieť zabezpečiť liečbu aj v takých komplikovaných situáciách, v akých sa, bohužiaľ, ocitol náš pán prezident.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sú traja páni poslanci - posledný pán poslanec Hofbauer. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Po tom, čo som si vypočul pána poslanca Osuského a teraz pána poslanca Šveca, dávam Strane občianskeho porozumenia na zváženie, či by nebolo dobré stiahnuť návrh tohto uznesenia z rokovania.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja by som rád podčiarkol niektoré myšlienky, ktoré pán poslanec Švec tu povedal. A naopak, vôbec si nemyslím, že takáto správa by bola bezpredmetná, práve naopak. Už len diskusia k tomuto návrhu svedčí o tom, že je tu mnoho vecí, o ktorých sa nehovorí, a mnoho vecí, ktoré v konečnom dôsledku budú musieť riešiť vrcholové orgány štátu. Chcem upozorniť na skutočnosti, ktoré ešte doteraz nikto nepovedal, a naznačil ich pán poslanec Švec. Predstavte si, že po takejto príhode, aká sa stala v Slovenskej republike, príde na návštevu Slovenskej republiky francúzsky prezident. Čo si myslíte, kde budú zabezpečovať tí ľudia, ktorí sa starajú o prezidenta Francúzskej republiky, jeho prípadnú zdravotnú starostlivosť? Pýtam sa, koľko to bude stáť korún Slovenskú republiku, koľko to bude stáť finančných prostriedkov navštevujúcu stranu. Nemyslíme si, že sú to veci, ktoré sú zanedbateľné.

  Upozorňujem na to, že naozaj, keďže sme v takej situácii, v akej sme, bohužiaľ - mnohé pracoviská, pán poslanec Osuský to zabudol povedať, v Českej republike nemali také starosti, aké majú všetky ostatné pracoviská v bývalej Česko-slovenskej republike a na Slovensku všetky, že majú také špičkové pracoviská -, že jednoducho budeme musieť zrejme niečo v tejto veci vykonať, pretože ide možno aj o niečo viac než len o reprezentáciu. Možno ide aj o to, aby niektoré pracoviská sa stali metodickými centrami preto, že treba zaviesť všetky rutinné medicínske systémy do chodu. Nozochomiálne infekcie sú bežným problémom všetkých pracovísk na svete, ale dajú sa riešiť. Je to veľmi zložité a náročné a jednoducho bez toho, že by sme my nemali vlastné pracoviská, ktoré sú to schopné metodicky vyriešiť, nie...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vo vystúpení dvoch predrečníkov odzneli veľmi závažné konštatovania, s ktorými, si myslím, prevažná väčšina tu prítomných môže jedine súhlasiť. To, čo sa odohráva v slovenských médiách voči lekárom, ja považujem za nehoráznosť, pretože lekárske tímy sú na Slovensku perfektné a disponujú vynikajúcimi odborníkmi. Ale chcem upozorniť na niečo, čo neodznieva. Nemocnica a poliklinika ministerstva vnútra už dva roky je v štádiu sťahovania, sťahovania do iných objektov a budov, ktoré nie sú zadaptované. A v tomto štádiu jestvujúce objekty už ďalej sa nemodernizujú. Čiže to je nemocnica a poliklinika, ktorá je v prechodnom štádiu. Dieťa sa ešte nenarodilo, ale rodička už rodí. Odporúčam vojsť do vestibulu tohto inštitútu, tam sa nachádza celá séria ďakovných tabúľ, ktorými nemocnica s poliklinikou ministerstva vnútra ponížene ďakuje eseročkám a akciovým spoločnostiam, ktoré prispeli na vybavenie tejto inštitúcie, ktorej zakladateľom je však ministerstvo vnútra.

  Pán minister Pittner má prešetrovať stav liečenia a optimalizácie postupov pána prezidenta na klinike, za stav ktorej zodpovedá on? Tento stav považujem za absurdný. Takže pes je zakopaný kdesi úplne inde. Poľuje sa na tých nepravých. Poľuje sa na lekárov, ktorí odviedli perfektný zákrok, ale nehovorí sa o tom ďalšom, z akého dôvodu sú problémy s technickým vybavením tejto polikliniky a nemocnice, poľuje sa na odborníkov a chirurgov, ktorých osobne poznám, pretože operačné zákroky robili aj na členoch mojej rodiny. Sú to perfektní odborníci.

  Takže, dámy a páni, toto je veľmi vážna podstata, od ktorej sa tak minister Šagát, ako i minister Pittner hanblivo dištancujú. A tvária sa, že ich sa to netýka.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? Áno.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja si myslím, že aj keď v rozprave zazneli rozdielne názory, ale to, čo tu odznelo, už niektoré návrhy, niektoré polemiky, poznámky, ma vlastne len ubezpečuje v tom, že takéto uznesenie by bolo treba prijať a že skutočne po - by som povedal vulgárne - vychladnutí hláv, po upokojení situácie a dúfam, že šťastnom vyriešení problému, v septembri by sme sa mali problémom ako takým zaoberať, pretože tu nikto nespochybňuje 40-ročný vývoj. Ale nič horšie sa nestane, a to sami ste tu mnohokrát stále zdôrazňovali, ak nebudeme riešiť a veľmi rýchlo riešiť problém. A ten nevyriešime tým, že budeme hádzať i tento problém do autu. Naopak, myslím si, že mali by sme ho využiť, chytiť sa toho problému a v prospech všetkých občanov, v prospech celého rezortu a hlavne teda občanov tento problém vyriešiť.

  K návrhu pána poslanca Mikloška len toľko: To nie je vec Strany občianskeho porozumenia. Tento návrh vznikol po porade predsedov štyroch poslaneckých klubov. Tu by som neodporúčal do toho pliesť straníckosť, pretože choroba, ochorenie nepozná stranícku knižku.

  Preto vás len vyzývam, že skutočne zvážme svoje postoje a využime to, na čo aj tento parlament je povinný reagovať - pomôcť riešiť problém slovenského zdravotníctva v mesiaci september.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ. Prosím, aby ste predniesli návrh na uznesenie.

 • Vážené poslankyne, poslanci, návrh uznesenia ste dostali v tlači 696. Sú to len 4 riadky, preto dovoľte, aby som ho zopakoval:

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky komplexnú správu o priebehu choroby a liečenia prezidenta Slovenskej republiky a návrh komplexného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o ústavných činiteľov a občanov Slovenskej republiky."

  Prosím, aby sme o uznesení hlasovali.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý navrhol gestorský výbor v znení, ako ho predniesol pán navrhovateľ.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať posledným bodom programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 688, spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 688a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh zákona odôvodnil pán podpredseda vlády Ľubomír Fogaš.

  Pán podpredseda, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  keďže som návrh zákona odôvodňoval dnes, myslím si, že stačí, keď zopakujem, že ide o návrh, ktorý aspoň čiastočne rieši jeden z pálčivých problémov v našej spoločnosti. Ide o návrh zákona, v ktorom sa menia aj ďalšie právne predpisy v nadväznosti naň. Okrem toho rieši problematiku, ktorá zostáva neriešená po prijatí zákona o paušálnej dani. Som presvedčený, že tak ako je návrh predložený vrátane vášho prerokovania v jednotlivých výboroch, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a naozaj je riešením, ktoré pomôže našim občanom, ktorí sa nachádzajú v ťaživej situácii.

  Pokiaľ ide o spoločnú správu, konštatujem, že dva pozmeňujúce návrhy, k článku III je jeden a k článku I druhý, tak ako sú predložené, sú v súlade s filozofiou zákona a môžeme s nimi súhlasiť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za uvedenie návrhu.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu, ktorého určil gestorský výbor, pána poslanca Rusnáka, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vlády v gestorskom výbore, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. júla 2000 číslo 974 o prerokovaní návrhu zákona v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 prerokuje návrh zákona v druhom čítaní, a pridelila ho podľa § 74 ods. 1 uvedeného zákona na prerokovanie trom výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre sociálne veci a bývanie.

  Gestorský výbor dostal do 3. júla 2000 stanovisko poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky...

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • ... Márie Kadlečíkovej. Gestorský výbor tento návrh neodporučil schváliť.

  Návrh zákona odporučili schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 3. júla 2000 číslo 217 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením z 3. júla 2000 číslo 457. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali a odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť, vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Tak ako to máte uvedené písomne v tlači, je to pozmeňujúci návrh jednak k článku I a pozmeňujúci návrh číslo 2 k článku III. V obidvoch prípadoch gestorský výbor odporúča tieto návrhy schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených aj v ich uzneseniach uvedených v tretej časti tejto spoločnej správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe schváliť.

  Gestorský výbor ma ako spoločného spravodajcu poveril predniesť tento návrh a odôvodniť aj návrh a stanovisko gestorského výboru. Samozrejme, mám odporúčanie to predniesť v druhom a treťom čítaní.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v prvom a v druhom bode spoločne a odporúča ich schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru z 3. júla 2000, číslom uznesenia 219.

  Všetko.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pani poslankyňa Kadlečíková a pán poslanec Prokopovič. Vyhlasujem možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy za skončenú.

  Ako prvá vystúpi v rozprave pani poslankyňa Kadlečíková.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v poslednom čase, a to od roku 1996 obce a mestá Slovenskej republiky pravidelne trpia dôsledkami rôznych klimatických porúch. Raz máme veľa vody, až tak veľa, že ohrozuje životy ľudí, inokedy zas je vody tak málo, že je ohrozená potravinová bezpečnosť krajiny a zdravá výživa obyvateľstva. Pravdou však je, že je to aj v dôsledku absencie podporných technických a finančných nástrojov, ktoré by dokázali eliminovať rozsah škôd živelných pohrôm. Príčiny spočívajú v nedostatku finančných prostriedkov, ale aj v nedostatku pracovných síl, v poddimenzovanej výsadbe lesov, v údržbe a v čistení vodných tokov, ale aj v udržateľnom rozvoji životného prostredia. Dôsledkom je potom neudržiavaná krajina, ktorá je zraniteľná a reaguje nekontrolovateľným spôsobom pri klimatických poruchách hoci aj menšej intenzity. Výsadba lesov, údržba a čistenie vodných tokov sú aktivity, ktoré napĺňajú obsah verejnoprospešných prác, ochraňujú naše príbytky a, povedzme, aj životy a pomáhajú rozvíjať životné prostredie.

  So skupinou 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky preto predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 387 o zamestnanosti. A pozmeňujúci návrh sa týka § 91 ods. 1, kde za slová "Červený kríž" sa odporúča doplniť slová "alebo zamestnávateľ v odvetví lesného a vodného hospodárstva". Vychádzame zo zamerania politiky zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva, z rozpracovania stratégie vlády na riešenie problémov Rómov, kde sa predpokladá vytváranie verejnoprospešných pracovných miest pri ručných prácach s využitím príspevkov úradov práce (kosenie buriny, údržba vodných tokov, poľných a lesných ciest, znášanie a pálenie odstraňovanej haluziny po ťažbe dreva a podobne). Cieľovou skupinou by mohli byť dlhodobo nezamestnané osoby s nižšou kvalifikáciou, čím by sa naplnil zámer predkladanej novely zákona číslo 387/1996 Z. z.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Keltošová a pán poslanec Halmeš.

  Pani poslankyňa Keltošová.

  Pani poslankyňa nechajte na pokoji svoje hlasovacie zariadenie.

  Nech sa páči.

 • Prepáčte, moje hlasovacie zariadenie je v poriadku, len som nebola zapnutá.

  Vážený pán predsedajúci,

  chcem povedať, že ani vo výbore sa tento pozmeňujúci návrh nestretol s podporou. Mám zásadnú výhradu voči tomuto návrhu, pretože charakter verejnoprospešných prác je daný aj medzinárodnými dokumentmi, kde sa hovorí o neziskových organizáciách. To po prvé.

  Po druhé, ak dáme výhodu poľnohospodárstvu, prídu stavebníci, ak dáte stavebníctvu - bol taký návrh v parlamente, v našom výbore, pani poslankyňa, neprešiel -, musíte dať potom tam aj ďalšie odvetvia, ktoré by mali byť preferované, ale potom nehovorme to, že ide o verejnoprospešné práce, pretože ide o ziskové organizácie. Čiže súhlasím s tým návrhom, tak ako prešiel vo výbore, vynechať všetky odvetvia, ktoré by mohli byť preferované, ktoré by vytvárali nerovnováhu v konkurenčnom trhovom prostredí tým, že jedno odvetvie by bolo preferované pred druhým odvetvím.

  A do tretice si myslím, páni poslanci a panie poslankyne, že, tak ako je v § 91, v novom § 91 vymenované, pre ktoré organizácie, to znamená pre obce, občianske združenia, neziskové nadácie, neinvestičné fondy a tak ďalej, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, toto sú organizácie, ktoré prevádzajú typicky verejnoprospešné práce. Ja som proti tomu, aby sa aj hoci v tejto ťažkej ekonomickej situácii preferovalo jedno odvetvie pred druhým.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Otázka zmyslu či filozofie toho zákona, samozrejme, môže byť zvýraznená z dvoch pohľadov. Jeden je vytváranie hodnôt povedzme cez obecné úrady, cez neziskové organizácie ako pomoc obciam. A druhý, ktorý som zdôrazňoval aj vo výbore, pani poslankyňa, musím to pripomenúť aj tu, je dôvod, aby sme zachraňovali integritu dlhodobo nezamestnaných z hľadiska ich psychických, sociálnych a povedzme i manuálnych zručností, a to je cez formu práce, ktorá sa dá, samozrejme, uplatniť aj v iných organizáciách, ako sú neziskové.

  Navrhoval som, aby sa rozšírila možnosť pôsobenia na organizácie, ktoré sú jednak vymenované v zákone, ale aj ďalšie, ktoré spĺňajú charakter verejnoprospešnosti. To vo výbore neprešlo. Chcem však, pani poslankyňa Kadlečíková, povedať, že aj napriek tomu, ak tento váš návrh nebude schválený, vidím riešenie v tom, že obecné úrady môžu organizovať aj činnosti, ktoré ste vymenovali, práve cez organizáciu, ktorú budú obecné úrady zabezpečovať či už v urbárskych lesoch alebo v teréne obce, a tým vlastne naplnia vašu myšlienku, ktorá sa síce nedá urobiť podľa tohto zákona cez organizácie, ktoré tvoria zisk, ale cez obecné úrady. Vami navrhované činnosti podľa mňa spĺňajú požiadavky verejnoprospešnej činnosti. A preto si myslím, že tá myšlienka nezapadne prachom a že nezamestnaní budú v rámci verejnoprospešných prác pôsobiť tak, ako navrhujete.

 • Pani poslankyňa Kadlečíková sa chce vyjadriť.

 • Ďakujem pekne.

  Ja by som len chcela povedať k tomu, čo hovorila pani poslankyňa Keltošová, že návrh, ktorý bol predložený skupinou poslancov, vôbec nehovoril o poľnohospodárstve, ale hovoril o vodnom a lesnom hospodárstve. A ak pozorne sa prečíta celý návrh, tak ako bol predložený, myslím už teraz to pripravené znenie na schválenie § 91, sú tam aj iné organizácie, štátne rozpočtové, čiže nielen tie, ktoré pani poslankyňa Keltošová menovala.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Prokopovič.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  pokladám si za povinnosť niekoľkými slovami vystúpiť v tomto bode programu, keďže na úvod dnešného pokračovania schôdze som stiahol tri novely zákonov, ktoré riešia odvody do jednotlivých fondov v súvislosti s paušálnymi daňami, a keďže sú obsiahnuté v tejto novele zákona, ktorú pripravila vláda, teda je to vládny návrh, v prvom rade sa chcem poďakovať aj pánovi podpredsedovi vlády, že sme dokázali nájsť konsenzus, že sme dokázali nájsť spoločnú reč, nešli sme štorcom proti sebe a prakticky podarilo sa aj do tejto novely zákona dostať to, čo sme od začiatku - skupina poslancov - chceli.

  Ja sa len pristavím pri troch momentoch, ktoré sú v tejto správe, a to sú vymeriavacie základy do jednotlivých fondov. Len pár slov na objasnenie, prečo je to takto riešené. Pri zákone o zamestnanosti, pri odvodoch do fondu zamestnanosti je vymeriavacím základom na určenie výšky tohto príspevku, je ňou určená suma tej samostatne zárobkovo činnej osoby najmenej podľa § 63, ktorá hovorí o výške minimálnej mzdy.

  Ďalší bod, to chcem upozorniť, a ten bod je tam kvôli tomu, že sľubujeme si od toho motiváciu z radov nezamestnaných, a to je stanovenie vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré začínajú podnikať a boli predtým evidované na Národnom úrade práce, keď vymeriavací základ je polovica z najnižšieho vymeriavacieho základu. Pri Sociálnej poisťovni bola dohoda trošku ťažšia. Tam sa to rodilo trošku ťažšie, pretože, pochopiteľne, Fond zamestnanosti tým, že od neho odíde pracovník, automaticky tým získava, zatiaľ čo Sociálna poisťovňa si prepočítavala tie jednotlivé dávky, ktoré dostáva. A nakoniec sme pristúpili k takému kompromisu, že sme rozdelili vymeriavací základ do troch príjmových pásiem: do 500 tis. Sk, do 1 000 tis. Sk, do 1 500 tis. Sk. Môžem povedať, že nie je to žiadne veľké zvýšenie oproti pôvodnému návrhu, pretože pri najväčšom príjme podľa možnosti paušálnej dane pri 1 500 tis. Sk je vymeriavací základ 6 tis. Sk. Teda odvody spolu do všetkých fondov činia zhruba 3 tis. Sk.

  Odvody do zdravotnej poisťovne sme zase riešili iným spôsobom, pretože zdravotná poisťovňa má inú formuláciu jednak v zákone o odvodoch do zdravotného fondu a podobne. Takže tam sa to trošku stanovovalo iným spôsobom. Stanovili sme to tam jednou šestinou zaplatenej paušálnej dane. Keď si to prepočítate, je to zhruba to isté, čo bolo v predchádzajúcich, len iným spôsobom výpočtu sa to získava.

  A na záver mi dovoľte len jednu poznámku, možno trochu kritickú aj do našich vlastných radov, ale aj týmito novelami odvodov do fondov nadväzne na novelu zákona o dani z príjmu, ktorá upravuje paušálne dane, sme sa snažili riešiť určitým spôsobom - skupina poslancov - aj nezamestnanosť.

  Avšak veľmi ťažko sa nám bude riešiť nezamestnanosť, keď záujmy jednotlivých, povedal by som, verejnoprávnych inštitúcií aj v rámci jedného rezortu nie sú jednotné. Darmo, keď sme rokovali s pánom kolegom Šimkom na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a poukazovali sme na reálnych výpočtoch, ktoré sme dostali jednak z Ústredného daňového riaditeľstva, jednak sme ich mali k dispozícii z jednotlivých poisťovní, poukazovali sme na to, koľko to prinesie úspor ročne trebárs Fondu zamestnanosti, a pritom nejaká strata v Sociálnej poisťovni bude len minimálna. Boli sme veľmi prekvapení tým, že zo strany sekcie sociálnej starostlivosti bolo stanovisko asi také, že nás Fond zamestnanosti nezaujíma, len my aby sme ani korunu nestratili.

  Čiže ťažko budeme v globále hľadať opatrenia na celkové znižovanie nezamestnanosti, keď sa nezmení trošku myslenie a nebudeme pozerať na to, ako globálne ušetriť, nie na to, aby sme si my ušetrili korunu za každú cenu aj napriek tomu, že keby my sme ju možno pustili, desaťnásobne viac sa ušetrí vo vedľajších dverách. Na toto by som chcel upozorniť, pretože tieto otázky riešenia nezamestnanosti nás pravdepodobne na najbližšom zasadaní čakajú. A pokiaľ sa takto nepostavíme k tomu, ťažko nejaké riešenia nájdeme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Keltošová sa hlási na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou. Uzatváram možnosť ďalších faktických prihlášok.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Pán poslanec Prokopovič uviedol viacero problémov, ktoré vyvstali s touto novelou zákona o zamestnanosti. Z toho finančno-ekonomického pohľadu ja by som vás chcela upozorniť, pán poslanec, na ďalšie problémy, ktoré, ak schválite túto novelu, ešte len prídu. Jeden zo základných problémov, ktorý zostal nevyriešený, to je kontrola Najvyšším kontrolným úradom týchto zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré sa ocitnú v rozpočte verejnoprávnej inštitúcie, na ktorý Najvyšší kontrolný úrad nemá dosah. Ja sa pýtam, ako budete kontrolovať vyše 2 mld. Sk, cez koho, lebo Najvyšší kontrolný úrad nemôže kontrolovať verejnoprávnu inštitúciu. Aj o tom bolo treba tu hovoriť. Toto je šité horúcou ihlou.

  Moja druhá otázka je: Pokiaľ si ctíme zákon o rozpočtových pravidlách číslo 303/1995, tam sa hovorí v § 91 ods. 3, že najprv by bolo treba zmeniť zákon o rozpočtových pravidlách, aby ste mohli siahať na rozpočet alebo novelizovať rozpočet, potom účinnosť tejto novely by mala nastúpiť až 1. 1. 2001. To je druhý právny problém.

  A tretí právny problém, ktorý ja tu vidím, to je znova nesúlad medzi rozpočtom Národného úradu práce, ktorý ste schválili, ktorý bol znížený o 75 mil. Sk a ktorý nebude stačiť na technickú realizáciu tejto novely zákona. Obávam sa, že úrady práce, tak ako vieme, ako to aj dnes bolo vo výbore prezentované, sú zavalené teraz požiadavkami cez garančný fond. Čiže znížili ste im o 75 mil. Sk správny fond, dali ste im zákon o garančnom fonde na výkon a teraz ešte im chcete pridať aj túto novelu zákona. Aby ste náhodou nešliapli vedľa a najmä upozorňujem na pravidlá Najvyššieho kontrolného úradu o kontrole štátnych rozpočtových prostriedkov. Nebudete mať dosah na ich kontrolu v budúcom období.

 • Ďakujem pekne.

  Vážená pani poslankyňa,

  ja si nemyslím, že bude problém s kontrolovaním vymeriavacieho základu, pretože tak, ako funguje teraz pri dani z príjmu, takisto je ohlasovacia povinnosť aj pri paušálnej dani, takže tam netreba nijaké mimoriadne kontrolné mechanizmy a nijaký kontrolný orgán na to, aby kontroloval, pokiaľ myslíte kontrolovať výšku tých odvodov, pokiaľ hovorím priamo k veci, o ktorej som hovoril. Nehovorím v širších súvislostiach, ja hovorím čisto k tej konkrétnej veci, o ktorej som pred chvíľou hovoril.

  To isté, čo sa týka zmeny štátneho rozpočtu v súvislosti so zavedením odvodov na základe zaplatenia paušálnej dane, takisto nie je potrebné, pretože prepočítavali sme skutočne do detailov a priznali teraz aj pracovníci, že ak, tak to bude len kladný prínos pre tieto fondy, pretože podľa pôvodného návrhu sa to zvýšilo v prospech jednotlivých poistných fondov, v ich prospech, nie v neprospech. To som nepovedal, ale keďže ste ma priamo vyzvali, tak hovorím, že je to jednoznačne v prospech zdravotných fondov. Ostatné, čo sa toho týka, ste hovorili zo širšieho hľadiska, to nebudem komentovať, pretože ja som komentoval len konkrétne systém vymeriavacích základov pre odvody pri paušálnych daniach.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, pán podpredseda vlády, chcete sa vyjadriť?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  samozrejme, že zákon tohto druhu by si vyžadoval oveľa hlbšiu analýzu, než sa mne môže poskytnúť v záverečnom slove. Ale fakt je, že ten návrh zákona v predlohe obsahuje základné riešenia a niektoré problémy sú ponechané na zmluvnú voľnosť, ktorú budú môcť realizovať príslušné subjekty, ktoré, ako sa predpokladá, budú uzatvárať zmluvy v súvislosti s realizáciou samotného zákona.

  Áno, je pravda, že Najvyšší kontrolný úrad nebude môcť kontrolovať verejnoprávne inštitúcie, ale na druhej strane chcem povedať, že existujú aj iné formy kontroly verejnoprávnych inštitúcií, a to tak vnútorné, ako aj vonkajšie.

  Vzniká, samozrejme, alebo vznikajú väčšie nároky na pracovníkov príslušných úradov a aj na pracovníkov obcí, ktorí budú musieť pri uzatváraní zmlúv brať do úvahy určité špecifiká tohto návrhu zákona. Pri uzatváraní zmlúv bude asi potrebné, aby si jednotlivé subjekty uvedomili, že je potrebné transparentne s týmito peniazmi nakladať, pretože ide o veľkú sumu. Ony môžu byť zdrojom aj polemík a diskusií z hľadiska použitia, ale je možné, aby sa jednak dohodol mechanizmus, ktorý bude znamenať refundáciu už poskytnutých miezd, a potom nemôže vzniknúť žiadna špekulácia, a tam, v malých obciach, kde sa predpokladá, že vyplatiť mzdy nebude možné, bude možné hľadať cestu i v tom, že sa vytvorí osobitný účet na základe takejto zmluvy a na tento účet sa postúpia peniaze, čiže bude presne kontrolovateľné, koľko súm a peňazí prišlo.

  Navyše pripomínam, že zákon predpokladá, že Národný úrad práce, NÚP, tak sa to tuším v skratke hovorí, bude poskytovať tieto zdroje až na základe písomne uzatvorených zmlúv. A ja k tomu dodávam, že nielen medzi obcou a príslušným úradom, ale aj medzi obcou a príslušnými občanmi, ktorí sa zúčastnia tých verejnoprospešných prác. To znamená, keďže sa mzdy vyplácajú mesiac dozadu, je možné jednoducho túto kontrolu plnohodnotne uskutočniť.

  Beriem do úvahy tie pripomienky, ktoré tu odzneli, lebo upozorňujú na náročnosť realizácie zákona v praxi. Ale keď sa zamyslíme nad tým, koľko zdrojov bolo poskytovaných v minulosti na aktívnu politiku zamestnanosti, kde išli miliardy korún, a vedelo sa s tým naložiť vcelku transparentne, myslím si, že aj tieto dve a čosi miliardy budú zužitkované na prospech občana. Samozrejme, že je možné zvažovať obsah ustanovenia § 91a ods. 1, ale treba si uvedomiť, že účasť zákona naozaj sleduje uskutočňovanie verejnoprospešných prác...

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Ja som ešte neskončil, len ma to tam rušilo.

 • Tak rozprávajte, nech sa páči.

  Prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • ... Keď by sme uvažovali nad tým, že by sme § 91a ďalej rozširovali, tak naozaj vznikne vo vzťahu k už namietaným pripomienkam ku kontrole jednak neprehľadná situácia a po druhé, museli by sme potom rešpektovať akúsi rovnosť, ktorá by nebola opretá už len o pojem verejnoprospešné práce, ale museli by sme potom ísť na rovnosť subjektov, ktorým môžu byť takéto sumy poskytované, a potom by to nemohol byť zákon, ktorý sa predkladá, ale musel by to byť iný zákon. Z tohto pohľadu je potrebné, aby ste hlasovali aj o doplnení návrhov, ktoré predkladala pani poslankyňa Kadlečíková.

  Ak chceme sledovať účel, ktorý si zákon kladie, a myslím si, že je to náš spoločný záujem, tak potom nie je možné prekročiť rubikon obsahu pojmu...

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, páni poslanci.

 • ... verejnoprospešné práce. Myslím si, že rozprava inak ukázala, že tento zákon naozaj je zákonom, ktorý má všeobecnú podporu. Opakujem, beriem do úvahy aj tie upozornenia a pripomienky, ktoré tu odzneli v súvislosti s nakladaním so zdrojmi, ktoré sa uvoľnili zo štátneho rozpočtu, a som presvedčený, že naozaj budú použité účelne.

  Prosím vás o podporu tohto návrhu zákona v záujme riešenia problémov, ktoré v oblasti zamestnanosti v súčasnom období sú.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ.

  Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Áno.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Ja skutočne sa tu chcem k tým dvom veciam vyjadriť, tej prvej záležitosti, o ktorej hovoril aj predkladateľ pán podpredseda vlády, pretože aj v našom gestorskom výbore zazneli niektoré ďalšie návrhy rozšíriť § 91. Konkrétne sa tam spomenulo nielen pôdohospodárstvo, ale bol tam návrh na stavebníctvo. Myslím si, že touto cestou by sme nemali ísť pri tomto návrhu zákona o zamestnanosti, pretože, tak ako tu bolo správne povedané, skutočne sa má týkať iba neziskových organizácií. Úplne takýmito návrhmi by sme zmenili celú filozofiu zákona. Pokiaľ sa týka Národného úradu práce, chcem povedať, tak ako boli zástupcovia v našom gestorskom výbore, kde vyhlásili, že sú pripravení realizovať tento zákon v praxi, tak je tu už záruka, že nebudú problémy.

  A pokiaľ sa týka správneho fondu, to som už hovoril v prvom čítaní. Skutočne záleží na nás, na poslancoch, pretože takáto žiadosť sem príde, aby sme pre správny fond navŕšili aspoň o tých 75 mil. Sk, ktoré sme mu ubrali pri schvaľovaní rozpočtu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe gestorského výboru, a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, uvádzajte hlasovanie.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Zo spoločnej správy, ako som uviedol, vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. K obidvom pozmeňujúcim návrhom...

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • K obidvom pozmeňujúcim návrhom gestorský výbor prijal kladné stanovisko a odporúča, aby sme o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch hlasovali spoločne.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, ktoré pán spoločný spravodajca na odporúčanie gestorského výboru odporúča Národnej rade schváliť.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a ak nebude dostatočný počet prítomných poslancov, prerušíme rokovanie Národnej rady do zajtra do 9.00 hodiny. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

  Pán poslanec, prosím ďalší návrh.

 • V rozprave bol podaný jeden pozmeňujúci návrh pani poslankyňou Kadlečíkovou.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Pán spoločný spravodajca.

 • Dávam návrh, aby sme pokračovali tretím čítaním.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, uvedený návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, pri ktorom neplatia obmedzenia podľa § 83 zákona o rokovacom poriadku, preto pristúpime k prerokúvaniu návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto chce z pánov poslancov do rozpravy prihlásiť ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uviedli návrh na záverečné hlasovanie.

 • Dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon ako celok.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, ktorý odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada návrh uznesenia schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím ešte o pozornosť, pán predseda Národnej rady sa chce prihovoriť prítomným pánom poslancom.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  chcem vám poďakovať za spoluprácu, za celý polrok fakticky od januára až do júla 2000, zaželať vám všetko dobré, aby ste si užili letné dovolenkové dni s rodinami a aby ste nabrali veľa síl. Všetko dobré vám želám a nech sa vám darí.

  Dovidenia, všetko dobré.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ešte by som chcel upozorniť, aby si všetci páni poslanci všetky materiály, ktoré máme v laviciach, z lavíc zobrali vzhľadom na to, že bude prebiehať rekonštrukcia a upratovanie v rokovacej sále, aby nedošlo k nejakým prípadným nedorozumeniam.

  Dovidenia a všetko dobré.

  Pán poslanec Tatár.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Dovoľte mi ešte pripomenúť, že máme v programe hlasovanie o prvom čítaní návrhu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde, ktorý bol bodom 4 (tlač 603).

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky za skončené.

  Dovidenia a všetko dobré.

 • Rokovanie 32. schôdze NR SR sa skončilo o 20.45 hodine.