• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram piaty rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Andrassy, Hajduk, Hofbauer, Kotian, Zelník. Na zahraničnej služobnej ceste je podpredseda Národnej rady Marián Andel a poslanci Národnej rady Rudolf Bauer a Mária Angelovičová.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či platí predbežná dohoda, ktorú sme prezentovali minulý týždeň, že by sa dnes rokovalo po 19.00 hodine. Čiže nemusím dávať hlasovať. Maximum do 22.00 hodiny. Dohodnime sa, že budeme rokovať dnes po 19.00 hodine do 22.00 hodiny.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pretože sme pred hlasovaním o dôležitom zákone o konkurze a vyrovnávaní, vyhlasujem prestávku na poradu poslaneckých klubov do 10.00 hodiny a potom budeme hlasovať o tomto zákone. Čiže bude prestávka do 10.00 hodiny na poradu poslaneckých klubov.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Do lavíc ste dostali ďalší priebeh rokovania 32. schôdze Národnej rady, kde ako prvé body programu pokračujúcej schôdze by sme mali prerokovať tie návrhy zákonov, ku ktorým sme v piatok skončili rozpravu, avšak sme o jednotlivých bodoch nehlasovali. Tieto sú uvedené v materiáli Pokračovanie programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v poradí, tak ako ich máte očíslované.

  Pristúpime teda k hlasovaniu o návrhoch zákonov, ktoré Národná rada prerokovala v druhom čítaní.

  Prvý z prerokovaných vládnych návrhov je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561).

  Prosil by som teraz pána poslanca Ivanka, ktorý bol spoločným spravodajcom k týmto návrhom zákonov, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov, pána ministra Čarnogurského, aby zaujal miesto pre navrhovateľov a zároveň vám chcem oznámiť, že pán minister Čarnogurský ešte pred hlasovaním chce k tomuto návrhu zákona vystúpiť.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  chcem povedať, že ešte aj v uplynulých dňoch sme mali konzultácie o riešení tej najzávažnejšej otázky, ktorá je predmetom novely konkurzného zákona a síce o možnosti výmeny správcu konkurznej podstaty. Ktorí sa pohybujete vo sfére hospodárstva teraz, viete, že toto je práve problémom alebo otázkou, ktorá vyvoláva najväčšie diskusie, najväčšie spory a ide o to, aby sme túto otázku vecne správne vyriešili. Je to problém, ktorý prakticky nemá politickú dimenziu, ale má závažné praktické vecné dôsledky, pretože ide o to, aby konkurzy, ktoré berme, že sú prostriedkom na ozdravenie podnikov, ktoré sa ostali do predĺženia, plnili túto svoju úlohu, aby umožnili ozdravenie podniku alebo rýchlu likvidáciu, ak ozdravenie podniku nie je možné.

  Pritom hrá rozhodujúcu úlohu správca konkurznej podstaty. Treba povedať, že doteraz práve voči správcovi konkurznej podstaty boli najväčšie podozrenia, výhrady, oprávnené, neoprávnené a podobne. Koncepcia tejto novely vychádza z toho, že správcu konkurznej podstaty bude možné opakovane vymeniť na návrh veriteľov v podniku, ktorý je v úpadku, majú svoje peniaze a vychádzame z toho, že majú vlastne najväčší záujem na tom, aby sa konkurz úspešne ukončil, a to hovorím buď tak, že sa podnik oživí, alebo tak, že sa podnik urýchlene likviduje.

  Samozrejme treba počítať aj s tým, že veritelia by mohli byť aj fiktívni, ktorí sa či dohodnú s úpadcom alebo priamo vlastne úpadca si kvázi vyrobí svojich nejakých veriteľov, ktorí by potom mohli vlastne sabotovať konkurzné konanie. Preto pozmeňujúci návrh, ktorý je dohodnutý so skupinou poslancov a ktorý bude predložený, rieši aj tento problém tým, že pri opakovanom odvolaní a vymenovaní správcu konkurznej podstaty sa vyžaduje najskôr v krajnom prípade polovičná, teda 50 percent prítomných veriteľov, to kvórum je 30 percent, a potom pri ďalšej, to znamená pri druhej a ďalšej výmene správcu konkurznej podstaty dokonca až dvojtretinové kvórum z prítomných veriteľov.

  To je podľa názorov odborníkov, ktorí sa podieľali na týchto konzultáciách, dostatočné kvórum na to, aby sa výmena a opakovaná výmena správcu konkurznej podstaty nemohla zneužívať vlastne na brzdenie a blokáciu konkurzného konania. Toto je vlastne podstata nového pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol dohodnutý a bude predložený, všetko ostatné v tomto pozmeňujúcom návrhu sú vlastne technické, organizačné okolnosti, ktoré bolo treba vyriešiť, aby bolo možné zabezpečiť takúto bezproblémovú výmenu správcov konkurznej podstaty. Čiže z tohto dôvodu som otvoril rozpravu, pretože považujem za dôležité, aby k tomuto prebehla rozprava.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pán minister Čarnogurský otvoril svojím vystúpením rozpravu o tomto prerokúvanom bode programu. Preto sa pýtam pánov poslancov, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu programu. Pán poslanec Mikloško, pán poslanec Šimko.

 • Pán predsedajúci, vystúpenie ministra spravodlivosti bolo tak vynikajúce, že demonštratívnym spôsobom sťahujem svoj podpis z takzvaného Muránskeho návrhu s tým, že samotný pán Muránsky telefonoval, hoci aj pána ministra nepočúval, že by stiahol svoj podpis, zrejme je zacviknutý vo vlaku pri Hronskej Dúbrave. Čiže ospravedlňuje sa. A týmto je tam už menej podpisov ako pätnásť.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Pán podpredseda,

  ja rovnako sťahujem svoj podpis pod návrhom pána poslanca Muránskeho.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán spoločný spravodajca,

  takisto sťahujem svoj podpis spod návrhu pána poslanca Muránskeho.

 • Pán poslanec Zajac. Nie?

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým, že páni poslanci, ktorí boli prihlásení na svetelnej tabuli, stiahli svoj podpis z poslaneckého návrhu, zrušili svoj súhlas s pozmeňujúcim návrhom. Tým stratil v zmysle rokovacieho poriadku právo o ňom dať hlasovať, pretože nie je dostatočný počet poslancov - pätnásť na hlasovanie o tomto návrhu.

  Pán poslanec Šimko.

 • Dámy a páni,

  ja som minulý týždeň predložil pozmeňujúci návrh, ktorý chcel riešiť o niečo lepšie ako bod 24 spoločnej správy ten problém, o ktorom tu pred chvíľkou hovoril pán minister Čarnogurský. Vzhľadom na to, že pred malou chvíľou som podpísal ďalší pozmeňujúci návrh, vo svetle ktorého bledne i skvelosť môjho návrhu, sťahujem svoj návrh.

  Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúci návrh k návrhu vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 561. Podané podľa § 83 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.

  K podaniu tohto pozmeňujúceho návrhu dochádza na základe dohody predkladateľa zákona ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského a členov medzirezortnej riadiacej a koordinačnej jednotky pre bankovú a podnikovú reštrukturalizáciu vedenú štátnym tajomníkom ministerstva financií Viliamom Vaškovičom a Jurajom Renčkom. V dôsledku tejto spolupráce stiahli svoje pozmeňujúce návrhy poslanci Ivan Šimko a Peter Muránsky. Rád by som sa všetkým poďakoval, pretože môj pozmeňujúci návrh by nemohol vzniknúť bez ich produktívnej a vecnej spolupráce zameranej tým istým smerom - k vecnému zlepšeniu a spresneniu znenia zákona.

  Oproti spoločnej správe dochádza k zmenám v dvoch oblastiach, ktoré viedli k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý je namiesto bodu 24 spoločnej správy.

  Po prvé. K ustanoveniam, ktoré značne znižujú riziko zaťaženosti súdov tým, že by súdy museli zvolávať schôdze veriteľov už bežiacich konkurzov:

  a) zvýšením počtu pohľadávok na zvolanie schôdze z 15 percent na 30 percent,

  b) termín na zvolanie schôdze sa predlžuje zo 14 na 30 dní,

  c) prechodné ustanovenie, teda aplikácia na už bežiace procesy sa uplatňuje, len ak ešte nebolo ukončené prieskumné pojednávanie.

  To je teda prvá oblasť.

  Druhá alebo pozmeňujúci návrh má viesť k posilneniu veriteľského postavenia, pričom sa zároveň zabraňuje jeho zneužitiu tým, že veritelia môžu opakovane odvolať správcu konkurznej podstaty, ale za týchto podmienok.

  Po prvé v bode 5 v § 8 ods. 5 sa spresňuje mechanizmus splatnosti zvolania nového správcu odo dňa schôdze a spresňuje sa to, že správcu možno voliť len zo zoznamu správcov.

  Po druhé v § 10 v odsekoch 4 až 10 sa hovorí, že veritelia môžu kedykoľvek navrhnúť zvolanie schôdze veriteľov a navrhnúť ustanovenie nového správcu, po prvý raz však na obligatórnej schôdzi podľa § 20a, pričom na ďalších schôdzach sa sprísňuje hlasovacie kvórum na dve tretiny a neopakuje sa hlasovanie, pričom všetky rozhodnutia bývalého správcu ostávajú zachované.

  Som presvedčený, že na základe týchto pozmeňujúcich návrhov dochádza oproti spoločnej správe k lepšiemu vyváženiu medzi posilnením veriteľského postavenia a zároveň k zníženiu rizika zaťaženosti súdov, čo je účelom zákona. Preto vás panie poslankyne a páni poslanci žiadam o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov.

  Ďakujem.

 • Ďalší je do rozpravy prihlásený pán poslanec Moric. Pán poslanec Cuper s faktickou poznámkou. Páni poslanci, panie poslankyne, ešte sa chce niekto prihlásiť do rozpravy? Pokiaľ nie, končím možnosť ďalších prihlášok. Pán poslanec Hudec - faktická poznámka. Sú dve faktické poznámky - pán poslanec Cuper a Hudec.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem iba krátko reagovať na vystúpenie pána Zajaca, pretože sa divím, že pán minister spravodlivosti, ktorý tu zastupuje aj súdnu moc, s takýmto riešením súhlasí. Bude to zrejme asi tiež jedna z našich rarít, ktorou sa, ako povedal pán poslanec Zajac, "odbremenia" súdy od činnosti, ktorá im v každom civilizovanom štáte patrí. To znamená vymenúvať správcov konkurznej podstaty. Ja viem, kde táto novela, pán Čarnogurský, mieri. Ona mieri tam, že chcete posilniť banky, aby sa bezproblémovo zmocnili teda majetkov, najmä štátnych majetkov, ktoré predtým môžete celkom dobre zadlžiť tým, že si zoberú pôžičky od veriteľských bánk a potom veriteľské banky uplatnia záložné právo, a tým sa bez akýchkoľvek problémov zmocnia majetku. Ja s takým riešením jednoducho ako právnik aj ako politik nemôžem v nijakom prípade súhlasiť, aby sme "odbremenili" súdy od tejto činnosti, ktorá im patrí. Jedine súd môže vymenovať správcu konkurznej podstaty, nikto iný, nijaké banky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci,

  mám procedurálny návrh. Vzhľadom na to, že došlo k niektorým veľmi dôležitým zmenám v celom systéme, o ktorom by sme mali dať hlasovať, navrhujem, aby sme presunuli toto hlasovanie na záverečný blok celého tohto hlasovania, ktoré teraz budeme robiť, a prosím, aby sa pripravila nová, nejaký súhrn, nová spoločná správa, nechcem to tak nazvať, pretože naozaj si treba premyslieť, tu došlo k nejakým veľmi vážnym posunom, či už k stiahnutiu návrhov alebo novému návrhu. Takže prosím, aby sa takýmto spôsobom riešila situácia.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Moric sťahuje svoju prihlášku do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave. Pardon, pán poslanec Zajac. Nie, nechce reagovať. Pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  najskôr by som reagoval na pána poslanca Cupera. Odbremeňovanie súdu, sme v situácii, keď napríklad zo slovenských bánk, zo zahraničných nie, ktoré tu pôsobia, ale zo slovenských bánk boli presunuté klasifikované úvery v hodnote vyše 100 mld. korún, 100 mld. korún. Z týchto 100 mld. korún je veľká väčšina, možno 80 percent, už vlastne tie podniky, ktorým boli úvery poskytnuté, sú v konkurznom konaní. Čiže odhadom 70 až 80 mld. korún je v konkurznom konaní, hodnota. Je samozrejmé alebo tá úvaha za touto koncepciou výmeny správcov, konkrétne ide o výmenu správcov, spočíva v tom, aby sa využili všetky možnosti na to, aby správca, ten správca bude konať, samozrejme, teda v zmysle alebo v záujme veriteľov, ale v tejto situácii to považujeme za účelné, a to z toho dôvodu, pretože inak tí veritelia stratia svoje peniaze. A veritelia, no veď to sú štátne alebo prevažne štátne banky, to sú verejnoprávne peniaze, s istým zjednodušením sa dá povedať, a preto považujeme za zmysluplné, keď títo veritelia budú môcť vymenovať svojho správcu konkurznej podstaty, ktorý bude zo zoznamu správcov, to znamená, že nebude to môcť byť len ich agent, ktorý by rešpektoval len ich príkazy a nezodpovedal istým kritériám tak odborným, ako aj morálnym, ale úlohou tohto správcu bude buď zachrániť podnik, reštrukturalizovať ho, aby mohol naštartovať, a to znamená, to bude v tých prípadoch, keď sa nájde predsa nejaký program pre tento podnik, ktorý je v konkurze. A keď nie, tak potom čím skôr treba ten podnik zlikvidovať, aby mohol či na jeho základe alebo inak začať prácu nový podnik, ktorý bude poskytovať nové pracovné miesta.

  Čiže toľko ku koncepcii tohto návrhu a toľko, pán poslanec Cuper, k vašej pripomienke. Opakujem, to nie je politický problém, to je problém národného hospodárstva, ktoré sa týka všetkých.

  No a k samotnej, povedal by som, technickej stránke veci. Tento pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca nahrádza bod 24 spoločnej správy výborov, to znamená, že navrhujem, aby ste neschválili bod 24 spoločnej správy, ale namiesto neho aby ste schválili pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca.

  Ďakujem.

  Pardon. K pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Šeptáka. Najskôr stručne navrhujem schváliť bod 4, teda bod 4 pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Šeptáka a na odôvodnenie uvediem.

  K bodu 1, teda toho pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Šeptáka, kde sa len terminologicky navrhuje zmeniť terminológia, neodporúčame, a to z dôvodu, že návrh pána poslanca Šeptáka mení súčasný a zaužívaný text na obsahovo ten istý text vyjadrený v iných slovách, neprináša legislatívny prínos a je v rozpore s legislatívnou technikou zavedenou legislatívnymi pravidlami.

  Bod 2 pána poslanca Šeptáka. Až do vyhlásenia konkurzného konania na majetok dlžníka je započítanie ako jednostranný adresný právny úkon možné a nič nebráni účastníkom, aby tento inštitút civilného práva využili. Navrhované spresnenie by zhoršilo pozíciu zmluvných strán do vyhlásenia konkurzného konania, z toho dôvodu neodporúčam.

  Bod 3 - koncepcia posilňovania postavenia veriteľov na strane jednej je sprevádzaná znižovaním dozornej úlohy súdu na strane druhej. Až po opakovanej dražbe, a tá sa môže v prípade nehnuteľnosti časti podniku alebo celého podniku zopakovať, sa môže o majetku hovoriť ako o nevydraženom majetku, z toho dôvodu neodporúčam.

  A bod 4, ktorý znie: Doplniť § 66 ods. 1 zákona, pán poslanec Šepták navrhuje doplniť na koniec vety novú vetu, ktorá znie: "Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na tých zamestnancov, ktorí vykonávali vedúce funkcie a od ich preradenia uplynula doba kratšia ako 5 mesiacov." Tento návrh odporúčam prijať.

  Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave?

  Už je koniec, pán poslanec Gašparovič. Pán minister sa vyjadroval k rozprave.

 • Hlasy v sále.

 • Nie dvakrát. Ešte stál pri rečníckom pulte a chcel dopovedať. Ja som uzavrel rozpravu a pýtal som sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím? Veď rozprava bola ukončená. Pán poslanec, otvoril som rozpravu po tom, čo pán minister vystúpil pred hlasovaním. Rozprava bola otvorená, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Zajac a pán poslanec Moric, ktorý prihlášku stiahol. Potom som ukončil rozpravu a pán minister sa vyjadril k rozprave.

  (Ruch v rokovacej sále).

  Páni poslanci, tak už nerobte zo mňa blázna.

  Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave?

  Nech sa páči pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, ja akceptujem, čo ste povedali, ale keď sa končí rozprava, už nikto nie je ďalej prihlásený, tak k rozprave sa vyjadruje pán minister v rámci rozpravy.

 • Pán poslanec Gašparovič, nemáte pravdu. Nie.

 • V rámci rozpravy. Takže ak vystúpil potom pán minister, otvoril rozpravu.

 • Ďakujem.

  Chcem len upozorniť na to, aby sme si uvedomili, o čom rokujeme. Práve dnes nás pán štátny tajomník Vaškovič informoval, že z doterajšej skúsenosti vie, že jednotlivé odovzdanie do konkurzu má výťažnosť 0,4 percenta. Takže niekto na tom naozaj voľáko veľmi výrazne zarába.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave. Nie. Ďakujem pekne.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Nech sa páči, prosil by som vás, aby ste uvádzali jednotlivé návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Pán poslanec Hudec dal procedurálny návrh, ktorým žiada, aby hlasovanie o tomto bode programu bolo až potom, ako odhlasujeme všetky návrhy zákonov prerokované v druhom čítaní a dovtedy by sa poslanci mohli oboznámiť s podaným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Zajac.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Hudeca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 23 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh neschválili.

  Dávam slovo pánu poslancovi Gašparovičovi.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda, ja som chcel zareagovať na pána ministra viac-menej takou otázkou, keď hovoril o postupe, akým sa budú meniť správcovia. Jednak si ozaj myslím, že to bude unikát, že správcu prakticky bude vymenúvať veriteľ, a nie sudca, a náhradného zo zoznamu povedal pán minister, že si vyberie, čiže vyberie si z tých istých správcov, ktorí boli. A teraz som mal otázku na pána ministra asi takú, či sa menia právomoci a pôsobnosti správcu. Nemenia, to znamená, že tu ide len o to, aby si veritelia, ktorými sú banky, vybrali niekoho nového, ktorý nerobí inak, ako majú ony predstavu. Samozrejme, že keď je banka veriteľom, tak nebude nikoho podplácať a ani nebude mať ako, ale ak to budú veritelia mimo, tak dôjde k situácii, že si dopredu určia, koho budú chcieť za určitú úplatu. Bojujete proti korupcii a sami pripravujete zákon, ktorý korupciu v tomto zmysle podporí.

 • Pán poslanec Ivanko, nech sa páči, ako spoločný spravodajca máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pristúpime k hlasovaniu. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúčam hlasovať nasledovne:

  a) spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 a 26 s návrhom schváliť ich.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča o bodoch, ktoré uviedol zo spoločnej správy, hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru tieto body zo spoločnej správy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Po b) jednotlivo o bodoch 19, 22 a 24 s návrhom schváliť ich jednotlivo.

  Čiže pristúpime k hlasovaniu o bode 19.

 • Prezentujme sa hlasujeme o bode 19 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Bod 19 zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pristúpime k hlasovaniu o bode 22.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že bod 22 zo spoločnej správy sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 24.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o bode 24.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 27 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Konštatujem, že bod 24 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Pristúpime k hlasovaniu o bodoch 5 a 9. Budeme o nich hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

 • Prezentujme sa a hlasujme spoločne o bodoch 5 a 9 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 5 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 79 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme neschválili.

  Teraz vás pán spoločný spravodajca prosím, aby ste uvádzali hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

 • Prvý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Šepták. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu týkajúcom sa bodu 1.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu v poradí prvom, ktorý podal pán poslanec Šepták.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Ako druhý pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Šepták týkajúci sa bodu 17.

 • Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu k § 14 ods. 1 písm. i).

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 32 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

 • Ako tretí pozmeňujúci návrh dal pán poslanec Šepták týkajúci sa bodu 26 § 27a ods. 5.

 • Prezentujme sa a hlasujme v poradí o treťom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

 • V poradí štvrtý pozmeňujúci návrh pána Šeptáka týkajúci sa bodu 51 § 66 h) ods. 1.

 • Prezentujme sa a hlasujme v poradí o poslednom podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šeptáka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďalej, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalej o druhom návrhu nebudeme hlasovať, pán poslanec Šimko zobral ako druhý svoj pozmeňujúci návrh späť.

  Ďalej tretí pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Muránsky. Vzhľadom na to, že traja poslanci zobrali svoje podpisy späť, nebudeme o nich hlasovať.

  Je tu ďalší návrh pána poslanca Zajaca týkajúci sa bodu 24. Je to pozmeňujúci návrh pán poslanca Zajaca.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol v rozprave pán poslanec Zajac.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Zajaca sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca.

 • O všetkých pozmeňujúcich návrhoch sme hlasovali tak zo spoločnej správy, ako aj individuálne.

 • Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, mali by sme pristúpiť k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či má poverenie.

 • Áno, mám poverenie ústavnoprávneho výboru ako gestorského, aby sme pristúpili k hlasovaniu.

  Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského ústavnoprávneho výboru, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy z pánov poslancov hlási ústne, keďže som nedostal písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh záverečného uznesenia k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme hlasovali o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

  Prosím vás páni poslanci, prezentujme sa. Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru predložený návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem pánu poslancovi Ivankovi a pánu ministrovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o ďalších prerokovaných bodoch z uplynulého týždňa. Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, ktorý sme prerokúvali ako tlač 563.

  Prosím teraz pána poslanca Tatára, ktorý je spoločný spravodajca k návrhu zákona, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  najprv budeme hlasovať o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť, a navrhujem, aby sme hlasovali spolu o všetkých týchto bodoch, ktoré odporúča gestorský výbor schváliť.

 • Páni poslanci, prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Tatára, ktorý odporúča o bodoch zo spoločnej správy k návrhu zákona o spotrebnej dani z piva hlasovať spoločne.

  Pán spoločný spravodajca.

 • O bodoch 1 až 7 hlasovať spoločne a schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy a mám poverenie od gestorského výboru, aby sme prešli do tretieho čítania.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského výboru prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto z pánov poslancov chce prihlásiť do rozpravy ústne, keďže nemám žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosil by som pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na záverečné hlasovanie.

 • Odporúčam hlasovať o zákone ako celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Teraz prosím pána poslanca Bajana, ktorý je spoločným spravodajcom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, aby uvádzal hlasovania k tomuto prerokovanému návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Kolegyne a kolegovia, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, tak ako ich máme v spoločnej správe pod tlačou 564a s tým, že odporúčam, aby sme hlasovali o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním výboru prijať ich.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • S odporúčaním gestorského výboru žiadam, aby sme hlasovali o tom, že tento návrh zákona prerokujeme v skrátenom termíne ihneď v treťom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského výboru prerokovať návrh zákona ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Opäť sa pýtam, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána poslanca Bajana, aby uviedol návrh uznesenia.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Takže odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru tento zákon prijať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov s odporúčaním uvedený návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Brocku, ktorý je spoločným spravodajcom k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, aby ako spoločný spravodajca uvádzal jednotlivé hlasovania k tomuto prerokúvanému návrhu zákona.

 • Pán podpredseda, v rozprave k tomuto návrhu zákona neodznel žiadny pozmeňujúci návrh. Z uznesení výborov Národnej rady, ktoré o ňom rokovali, ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu a výbor pre pôdohospodárstvo, sú v spoločnej správe pozmeňujúce návrhy pod bodom 1 až 8, ktoré gestorský výbor všetky odporúča schváliť. Môžeme o nich hlasovať spoločne.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán podpredseda, gestorský výbor odporúča rokovať o tomto návrhu ihneď po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch v treťom čítaní.

 • Prosím vás, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru uvedený návrh zákona prerokovať ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Môžeme teda pristúpiť k tretiemu čítaniu.

  Opäť sa pýtam pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže písomne som nedostal žiadne prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prosím pána poslanca, aby uviedol návrh.

 • Pán podpredseda, môžeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, s odporúčaním uvedený návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 15 poslanci.

  Nehlasovali 5 poslanci.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Bajana, aby ako spoločný spravodajca uvádzal hlasovania k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  V zmysle rokovania gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu v časti IV spoločnej správy (tlač 565a) máme uverejnené jedine pozmeňujúce návrhy, o ktorých budeme hlasovať. Odporúčam, aby sme o bode 1 až 6 hlasovali spoločne s odporúčaním výboru prijať ich.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o bode 1 až 6 zo spoločnej správy s odporúčaním tieto body prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené body sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca.

 • Pán podpredseda, v zmysle odporúčania výboru odporúčam, aby sme tento návrh zákona prerokovali v treťom čítaní ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru uvedený návrh zákona prerokovať ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím pána spravodajcu, aby uviedol návrh záverečného uznesenia.

 • Pán podpredseda odporúčam, aby sme návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, schválili.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Maňku, aby ako spoločný spravodajca uviedol hlasovania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto odporúčam, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. V spoločnej správe je 7 pozmeňujúcich návrhov, všetky gestorský výbor odporúča schváliť. Odporúčam hlasovať jedným hlasovaním o týchto návrhoch zo spoločnej správy s odporúčaním schváliť ich.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy k návrhu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • Výbor ma poveril, aby som okamžite po tomto hlasovaní dal hlasovať o posunutí tohto zákona do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu výboru, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov v rámci tretieho čítania prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na záverečné hlasovanie.

 • Podľa § 86 rokovacieho poriadku budeme hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru uvedený návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďakujem pánu poslancovi Maňkovi za spoluprácu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o ďalšom prerokovanom bode programu, ktorým je návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Prosím teraz pána poslanca Maňku, aby ako spoločný spravodajca uvádzal hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. V spoločnej správe sú štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré všetky gestorský výbor odporúča schváliť. Ja odporúčam, aby sme hlasovali o týchto štyroch návrhoch jedným hlasovaním s odporúčaním gestorského výboru odsúhlasiť ich.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrhy 1 až 4 zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím, pán spoločný spravodajca.

 • Budeme hlasovať podľa § 84 ods. 2, aby sme tento zákon posunuli do tretieho čítania bez rozpravy.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým odporúča gestorský výbor prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či chce niekto v rámci tretieho čítania vystúpiť k tomuto návrhu zákona v rozprave. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán poslanec, prosím vás, aby ste uviedli návrh na záverečné hlasovanie.

 • Budeme hlasovať podľa § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady o schválení zákona ako celku s odporúčaním schváliť ho.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona o dani z pridanej hodnoty číslo 289/1995 Z. z. sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Benkovského, aby ako spoločný spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  V spoločnej správe je predložených 11 pozmeňujúcich návrhov. Ako spravodajca gestorského výboru odporúčam, aby sme spoločne hlasovali o bodoch 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 a 11 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o bodoch, ktoré uviedol pán spoločný spravodajca, uvedených v spoločnej správe s odporúčaním tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán predsedajúci, zároveň odporúčam, aby sme hlasovali o bodoch 3, 4 a 6 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť ich, tak ako je to uvedené v spoločnej správe.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 3, 4 a 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru tieto body neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 10 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, vzhľadom na poverenie gestorského výboru odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala uvedený návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť v rámci tretieho čítania k prerokúvanému návrhu zákona. Pán poslanec Tatár.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  legislatívnotechnické spresnenia sa v rámci tretieho čítania týkajú textu spoločnej správy bodu 10 a 11. V bode 10 je citácia § 95 ods. 2 písm. b), ale toto sa týka nie ods. 2, ale ods. 3, čiže len technicky navrhujem, aby sa písm. 2 zmenilo na písm. 3, aby to bolo presné.

  A k bodu 11 zo spoločnej správy, ktorý uvádza vetu v § 95a ods. 1 a citujú sa tam odseky § 63 nakoniec a sú tam citované iba ods. 2, 3 a 8. Presne ten istý účel zmeny zosúladenia ustanovenia s legislatívnym zámerom sa týka aj odseku 4 prvá veta, takže potom by koniec vety, ktorú sme odsúhlasili, znel: "§ 63 ods. 2, 3, 4 prvá veta a 8 sa nepoužijú." Čiže toto sú legislatívnotechnické spresnenia. Písomne ich odovzdám spravodajcovi.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosil by som pána spoločného spravodajcu, aby zabezpečil odovzdanie pozmeňujúceho návrhu kancelárii, aby bol rozdaný poslancom do lavíc, by sa mohli s ním oboznámiť a budeme hlasovať na záver hlasovania o prerokovaných bodoch, keď sa budú môcť poslanci oboznámiť s návrhom pána poslanca Tatára.

  Prosím pána poslanca Petráka, aby ako spoločný spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem za slovo.

  V rozprave k uvedenému návrhu nebol žiaden pozmeňujúci návrh, preto navrhujem, aby sme hlasovali o bodoch 1 až 3 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prosím, počuli ste návrh, prezentujme sa a budeme hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené body sme schválili.

 • Ďalej na odporúčanie gestorského výboru navrhujem prerokovať návrh v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu a zároveň sa pýtam pánov poslancov, či sa chcú prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím, pán spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Odporúčam o zákone hlasovať ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.

 • Prosím vás, prezentujte sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďakujem pánu poslancovi Petrákovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o ďalšom návrhu, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu Maňku, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Z rozpravy nezaznel žiadny pozmeňujúci návrh, preto budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy. Je ich 7, všetky odporúča gestorský výbor schváliť. Nech sa páči, môžeme dať o nich hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Mám poverenie od gestorského výboru, aby som navrhol Národnej rade hlasovať o posunutí tohto zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona.

  Pýtam sa vás, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Budeme hlasovať podľa § 86 rokovacieho poriadku o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorým odporúča pán spoločný spravodajca, aby Národná rada návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 180/1996 Z. z. Colný zákon, schválila.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Prosím pána poslanca Benkovského, aby ako spoločný spravodajca uvádzal hlasovanie k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, ktorý sme prerokovali v druhom čítaní.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Keďže v spoločnej správe je len jeden pozmeňujúci návrh s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť, odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedený bod zo spoločnej správy sme schválili.

 • Z poverenia gestorského výboru odporúčam, aby sa návrh prerokoval v treťom čítaní.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy v rámci tretieho čítania? Nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, návrh na uznesenie.

 • Odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov s odporúčaním gestorského výboru predložený návrh zákona schváliť.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že uvedený návrh vlády Národná rada schválila.

  Teraz prosím pána poslanca Rusnáka, ktorý je spoločným spravodajcom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k tomuto prerokúvanému bodu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  zo spoločnej správy vyplynul iba jeden pozmeňujúci návrh. Navrhujem, aby sme o ňom hlasovali. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý je ako jediný a ktorý je uvedený v spoločnej správe.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento bod schválili.

 • Vážený pán predsedajúci, z poverenia gestorského výboru navrhujem, aby tento zákon prešiel do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu.

  Páni poslanci, chcete sa prihlásiť do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Navrhujem, aby sme hlasovali o zákone ako celku. Odporúčam na základe gestorského výboru tento zákon schváliť.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým odporúča pán spoločný spravodajca vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz prosím pani poslankyňu Sárközy, aby ako spoločná spravodajkyňa uvádzala návrhy na hlasovanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Pani kolegyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy. Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov, odporúčam o nich hlasovať spolu s odporúčaním gestorského výboru tieto prijať.

 • Prosím, počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 5 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Mám odporučenie gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa znovu pánov poslancov, či sa chcete prihlásiť v rámci rozpravy k tomuto návrhu zákona v treťom čítaní. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

  Pani spravodajkyňa, aké je odporúčanie gestorského výboru?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že vládny návrh zákona sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Dzuráka, ktorý je spoločným spravodajcom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, aby ako spoločný spravodajca uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy, v spoločnej správe, spoločná správa obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Navrhujem hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Pán poslanec.

 • Mám poverenie gestorského výboru predložiť tento návrh v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto z pánov poslancov prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Uveďte návrh na záverečné hlasovanie.

 • Navrhujem hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, sme schválili.

  Prosím teraz pána poslanca Kováča, aby ako spoločný spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni, uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave k tomuto návrhu novely zákona neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy. V spoločnej správe je päť návrhov, ktoré vyplynuli z diskusie vo výboroch, ktoré gestorský výbor odporúča všetkých päť schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body sme schválili.

 • Podľa odporúčania výboru navrhujem, aby sme postúpili zákon do tretieho čítania ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto z pánov poslancov prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak, končím rozpravu.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, uveďte návrh záverečného hlasovania.

 • Vážený pán predsedajúci, gestorský výbor navrhuje uvedenú novelu zákona o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní číslo 273/1994 Z. z. schváliť v znení prijatých doplnkov.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme vládny návrh zákona schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Bartoša, ktorý ako spoločný spravodajca k vládnemu návrhu zákona o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvedie návrhy na hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe v bodoch 1 až 25, hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich.

  Prosím vás, aby ste dali hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  na základe poverenia gestorského výboru navrhujem pristúpiť hneď k tretiemu čítaniu. Prosím vás, aby ste o mojom návrhu dali hlasovať, pán predsedajúci, bez rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak.

  Prosím preto pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh záverečného hlasovania.

 • Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Prosím teraz pána poslanca Budaja, ktorý je spoločný spravodajca k návrhu poslanca Národnej rady Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon číslo 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, aby ako spoločný spravodajca uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Dovoľte mi, panie poslankyne, páni poslanci, aby som na balkóne Národnej rady Slovenskej republiky privítal žiakov zo Základnej cirkevnej školy z Levíc a Vrábľov.

 • Pán poslanec Budaj, prosím vás, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania, tak ako sú uvedené v spoločnej správe.

 • Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, ktorý navrhol, aby sa zákon vrátil na dopracovanie. Gestorský výbor odporúča tento návrh neschváliť.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 28 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Prosím, keby ste teraz uvádzali hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.

 • Ďalej navrhujem, aby sme hlasovali o bodoch 1 až 5 spoločne. Gestorský výbor odporúča tieto body schváliť.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru uvedené body prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Toto sú všetky návrhy zo spoločnej správy. Mám poverenie požiadať, aby sa zákon prerokoval v treťom čítaní.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pristúpime preto k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa z pánov poslancov chce niekto v rámci tretieho čítania prihlásiť do rozpravy. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, uveďte návrh na záverečné hlasovanie.

 • Prosím, budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu zákona pána Palka na vydanie zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu poslanca Národnej rady Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb. a zákon číslo 81/1996 Z. z. s odporúčaním uvedený návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďakujem pánu poslancovi Budajovi.

  Teraz prosím pána poslanca Ištvána, ktorý je spoločným spravodajcom k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  v rozprave k návrhu zákona v druhom čítaní neboli prednesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k spoločnej správe, a to spoločne o bodoch 1 až 16, potom 18, 20 a 21 a tieto body schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spoločný spravodajca s odporúčaním schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 17, 19 a 22 a tieto neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 17 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 75 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Uvedené body sme neschválili.

 • Vážený pán predsedajúci, mám poverenie od gestorského výboru, aby sme prikročili k tretiemu čítaniu ihneď. Odporúčam hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského výboru, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či chce niekto v rámci rozpravy v treťom čítaní vystúpiť. Nie.

  Pán spoločný spravodajca, prosím vás, uveďte návrh na záverečné hlasovanie.

 • Navrhujem, aby sme schválili návrh pani poslankyne Evy Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Študentskom pôžičkovom fonde v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy.

 • Počuli ste návrh. Prezentujte sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedený návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Škodu, ktorý je spoločným spravodajcom k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  v spoločnej správe je 13 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5, 7 až 11 a 13 a tieto body schváliť.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o uvedených bodoch zo spoločnej správy, ktoré pán spoločný spravodajca odporúča tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • Gestorský výbor ďalej odporúča hlasovať spoločne o bodoch 6 a 12 a tieto body neschváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 6 a 12 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 18 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme neschválili.

 • V rozprave vystúpila pani poslankyňa Erzsébet Dolník s pozmeňujúcim návrhom, ktorý potvrdilo 15 poslancov Národnej rady, a to v § 3 ods. 2 za slová "komunikačnou schopnosťou" sa vkladajú slová "žiakov s autistickým syndrómom". Prosím o hlasovanie.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pán spoločná spravodajca.

 • Mám odporúčanie posunúť návrh do tretieho čítania.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • Prosím vás, aby sme hlasovali o zákone Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon...

 • Počkajte, pán spoločný spravodajca, ešte otvorím rozpravu v rámci tretieho čítania k tomuto návrhu zákona.

  Pán poslanec Rakús sa hlási do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážení kolegovia,

  ja mám len veľmi stručný pozmeňujúci návrh. Ide o technickú úpravu v tom schválenom návrhu, kde bolo v § 3 ods. 2 "žiakov s autistickým syndrómom", aby sa to nahradilo za "žiakov s autizmom". Ide o technickú úpravu v tom zmysle, že autistický syndróm je jednak všeobecnejšie chápaný a nie je to tá diagnóza, na ktorú sa v tomto kontexte myslí, pretože detský autizmus a autistický syndróm sú dve odlišné veci a správne je "s autizmom". Takže túto technickú úpravu by som chcel navrhnúť. Je tu návrh s 30 podpismi.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, keďže ide o legislatívnotechnickú a jazykovú úpravu a spresnenie pojmu, tak odporúčam, aby sme o tomto návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Rakús, hlasovali ihneď, aby sme nemuseli prerušovať rokovanie o tom, lebo vidím, že je všeobecný súhlas.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na záverečné hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sme o zákone Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sústave základných a stredných škôl číslo 29/1984 Zb., sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Mikloška, ktorý je spoločným spravodajcom k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií, aby uvádzal hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, jedna malá poznámka k môjmu rodákovi, poslancovi Hudecovi, o ktorého zákone ideme hlasovať. Keď som sa ako chlapec učil na husle a doma som cvičil, otec ma prišiel kontrolovať. Chvíľu počúval a mohol som hrať čo najdokonalejšie, vždy mi povedal: Dobre, ale ešte cvič ďalej.

  V tomto zmysle mi dovoľte, aby som uviedol odporúčanie gestorského výboru, aby Národná rada návrh zákona o prostriedkoch verejných informácií vrátila predkladateľom na dopracovanie.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh gestorského výboru sme schválili a návrh zákona sme vrátili navrhovateľom na dopracovanie.

  Teraz prosím pani poslankyňu Dolník, aby ako spoločná spravodajkyňa uvádzala hlasovanie k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1886 Z. z.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážená Národná rada,

  v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy. V spoločnej správe je uvedených 8 pozmeňujúcich návrhov, ktoré máte, o ktorých by sme mali hlasovať. Gestorský výbor odporúča o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 5, ďalej 7 až 8 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich a zvlášť o bode 6 a tento bod odporúča gestorský výbor neschváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujeme najskôr o bodoch zo spoločnej správy 1 až 5...

 • ... 1 až 5, ďalej 7 a 8. O všetkých týchto bodoch hlasovať kladne, teda schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďalej gestorský výbor odporúča, aby sme zvlášť hlasovali o bode 6 a tento odporúča neschváliť.

 • Počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 5 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 84 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že bod 6 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Vážený pán podpredseda, mám odporúčanie gestorského výboru, aby som navrhla, aby sme tento návrh postúpili do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie.

  Preto prosím, pani poslankyňa, uveďte návrh na záverečné hlasovanie.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážená Národná rada,

  odporúčam na základe odporučenia gestorského výboru, aby sme predmetný návrh v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe schválili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Teraz prosím pína poslanca Mesiarika, aby ako spoločný spravodajca k zákonu z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, ktorý vrátil prezident na opätovné prerokovanie.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, ktorý by vlastne nemal byť procedurálny. Je čas na obed. Navrhol by som, aby sme prerušili rokovanie. Ale, samozrejme, ak by ste sa zišli až o týždeň, tak svoj návrh sťahujem.

 • Pán spoločný spravodajca, uvádzajte hlasovanie.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  K predmetnému návrhu predložil jediný poslanec pán poslanec Brocka návrh, aby sa o bodoch 1 a 2 spoločnej správy hlasovalo osobitne.

 • O tom netreba, pán poslanec, hlasovať. To je procedurálny návrh, ktorý treba rešpektovať.

 • Ďakujem. Rešpektujeme.

  Pristúpime teda k hlasovaniu osobitne o bode číslo 1. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh neschválili.

 • Pristúpime k hlasovaniu o druhom bode. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • Z poverenia gestorského výboru navrhujem, aby sme tento návrh prerokovali v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Pýtam sa, či sa chce niekto v rámci tretieho čítania prihlásiť do rozpravy. Nie. Končím rozpravu.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste uviedli návrh na záverečné hlasovanie.

 • Pán podpredseda, navrhujem, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona vráteného prezidentom ako o celku.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme s odporúčaním schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Prosil by som vás, aby ste ako spoločný spravodajca využijúc vašu prítomnosť uviedli aj ďalšie hlasovanie k ďalším dvom bodom, a to je návrh účtovnej uzávierky Sociálnej poisťovne za rok 1999, ktorý sme prerokúvali ako tlač 585.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené poslankyne, poslanci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Nezaznel pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Preto navrhujem hlasovať o uznesení Národnej rady, tak ako je v spoločnej správe predložené.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené uznesenie sme schválili.

  Teraz by som vás, pán poslanec, prosil, aby ste uviedli návrh uznesenia k bodu Aktualizácia rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000, ktorý sme prerokúvali ako tlač 620.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  V rozprave nevystúpil nikto. Nezazneli žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Preto navrhujem hlasovať o uznesení Národnej rady, tak ako je uvedené v spoločnej správe.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili.

  Pristúpime teraz k ďalšiemu hlasovaniu a prosím pána poslanca Farkasa, aby ako spoločný spravodajca k ročnej správe o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 1999 uviedol návrh na hlasovanie.

 • Navrhujem hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, že schvaľujeme ročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 1999.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Farkas.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Rusnáka, aby ako spoločný spravodajca k návrhu výročnej správy o činnosti a hospodárení Národného úradu práce vrátane účtovnej uzávierky za rok 1999 uviedol návrh záverečného uznesenia.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol návrh na uznesenie Národnej rady k výročnej správe o činnosti a hospodárení Národného úradu práce za rok 1999 vrátane účtovnej uzávierky za rok 1999, tlač 639.

  Pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať o návrhu, ktorý majú všetci poslanci písomne k dispozícii.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh uznesenia k výročnej správe o činnosti a hospodárení Národného úradu práce vrátane účtovnej uzávierky za rok 1999 sme schválili.

  Prosil by som pána poslanca Farkasa, aby ako spoločný spravodajca predniesol návrh uznesenia k informácii o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1999.

 • Vážený pán predsedajúci, navrhujem hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom berieme na vedomie informáciu o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1999. Zároveň odporúčame predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky uverejniť informáciu o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1999.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán poslanec Farkas.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia sme schválili.

  Páni poslanci, ešte nám zostáva jedno hlasovanie. Prosil by som pána poslanca Benkovského, aby ako spoločný spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, uvádzal hlasovanie. V treťom čítaní bol prednesený pozmeňujúci návrh pánom poslancom Tatárom.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Keďže v rozprave v treťom čítaní vystúpil len jeden pán poslanec a predložený návrh legislatívnotechnického spresnenia máte predložený písomne, odporúčam, pán predsedajúci, aby sme hlasovali o návrhoch, ktoré sú písomne uvedené, spoločne.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý v treťom čítaní predniesol pán poslanec Tatár. Ide o legislatívnotechnické a pojmové spresnenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Prosím vás, uveďte návrh.

 • Odporúčam, aby sme hlasovali v treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov s odporúčaním gestorského výboru predložený návrh zákona schváliť.

 • Páni poslanci, prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku s odporúčaním návrh schváliť.

  Pán poslanec Bajan, ešte hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Pán poslanec Weiss sa hlási s procedurálnym návrhom.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  v mene štyroch poslaneckých klubov dávam návrh, aby sme zajtra ako druhý bod nášho programu zaradili tlač číslo 678, ktorú ste dostali, Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady k vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k integrácii Slovenskej republiky do OECD. Prosím dať o mojom návrhu hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme po tomto návrhu uznesenia zaradili ako ďalší bod návrh o zvýšení dôchodkov, zákon o dôchodkoch, teda prvé dva body programu sme už dávno odsúhlasili. To majú byť návrhy o združovaní v politických stranách a politických hnutiach. Potom by išiel návrh na uznesenie a potom dôchodky.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 14.00 hodiny. Prajem vám príjemnú dobrú chuť.

  Ešte pán poslanec Tomáš Galbavý.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

  Mám tu návrh, procedurálny návrh, aby bola vytvorená vyšetrovacia komisia, ktorá zistí anonymného poslanca, autora výroku na zrnko múdrosti, pretože pán riaditeľ by chcel odovzdať toto zrnko múdrosti poslancovi, ktorý včera získal.

 • Výrok o divých sviniach, pán podpredseda.

 • Áno. Včera vyhral v televíznej politickej relácii. Konkrétne ho zopakujem, že ani divá sviňa nevie o čom...

 • Ja by som prosil, aby sa dobrovoľne prihlásil, aby sme nemuseli zriaďovať vyšetrovaciu komisiu.

 • Navrhujem za predsedu tejto komisie pána Hrušovského.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem obedňajšiu prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní. Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa Autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 584 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 584a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky Milan Kňažko.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dámy a páni,

  zámerom predloženej právnej úpravy je rozšíriť ochranu poskytovanú platným Autorským zákonom v kontexte rozvoja digitálnych informačných technológií. Východiskom pre navrhované zmeny a doplnenia sú zmluva WIPO o autorskom práve a takisto zmluva o výkonoch a zvukových záznamoch, ktorými sa novelizuje medzinárodnoprávna ochrana literárnych a umeleckých diel podľa Bernského dohovoru a ochrana práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov podľa Rímskeho dohovoru. Obe tieto zmluvy po predchádzajúcom súhlase Národnej rady Slovenskej republiky ratifikoval prezident Slovenskej republiky. Uloženie ratifikačných listín bolo potvrdené generálnym riaditeľom WIPO 14. januára 2000. Navrhovaná úprava obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je implementovať do národného právneho poriadku ustanovenia týchto zmlúv v záujme posilnenia a kvalitatívneho zlepšenia prostriedkov právnej ochrany nositeľov práv voči osobám, ktoré konajú spôsobom poškodzujúcim ich záujmy, či už napríklad zásahmi do informácií na správu práv alebo výrobou zariadení, ktoré odstraňujú pôsobenie technologických opatrení.

  Naplnenie týchto cieľov je dôležité najmä s ohľadom na čoraz širšiu dostupnosť a využívanie špičkových technológií reprodukcie a prenosu verejnosti, ktoré sa neraz zneužívajú na nedovolené nakladanie, čím dochádza k porušovaniu autorských a príbuzných práv. V tejto súvislosti sa pôvodná právna úprava rozširuje najmä o výhradné právo autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov povoliť verejný prenos ich diel, vystúpení, záznamov prostredníctvom drôtových a bezdrôtových spojení tak, aby boli prístupné z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase, t. j. prostredníctvom internetu. Ďalej o výhradné právo autorov na rozširovanie rozmnoženín ich diel predajom alebo iným prevodom vlastníctva na území niektorej zo zmluvných strán. O výhradné právo autorov udeliť súhlas na komerčný nájom ich diel verejnosti, či už sú to počítačové programy, audiovizuálne diela alebo diela zachytené na zvukových záznamoch za podmienok stanovených v zmluve. A napokon o ochranu informácií na správu práv a ochrany technologických opatrení, ktoré používajú nositelia práv v digitálnom prostredí.

  Návrhom zákona sa aktuálne dopĺňa úprava problematiky súvisiacej s právnou ochranou databáz. Rozsah a spôsob poskytovanej ochrany sa plne zlaďuje so znením smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9 Európskej komisie o právnej ochrane databáz, tak ako to vyplynulo z požiadaviek Európskej únie pri hodnotení kvality súčasnej autorskoprávnej legislatívy v Slovenskej republike. Predloženým návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nepresnosti v platnej právnej úprave, ktoré sa prejavili počas dvojročného uplatňovania Autorského zákona a zákona o kolektívnej správe práv v praxi. Preukázala sa neopodstatnenosť a nefunkčnosť niektorých ustanovení, ktoré sa z právnej úpravy vypúšťajú, prípadne sa transformujú do akceptovateľnej polohy. V niektorých prípadoch si úpravu vyžiadala nevyhnutnosť vzájomného zladenia znenia ustanovení.

  Podnetom na vykonanie navrhovaných úprav boli pripomienky a požiadavky nositeľov práv, používateľov predmetov ochrany a ďalších subjektov, ktorých sa upravovaná problematika dotýka. V záujme zladenia autorskoprávnej legislatívy sa navrhuje aj úprava niektorých súvisiacich ustanovení zákona číslo 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv.

  Pokiaľ ide o inštitút náhrady odmeny, táto časť navrhovanej novely bola predmetom širokej diskusie v médiách a v tejto súvislosti sa objavilo voči navrhovanej úprave aj viacero výhrad, ktoré však nemajú žiadne opodstatnenie. Na náhradu odmeny sa treba pozerať ako na inštitút, ktorý autorom, výkonným umelcom, výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov umožní pokračovať v tvorbe kultúrnych hodnôt, podľa ktorých sa v civilizovanom svete posudzuje rozvinutosť spoločenstva, štátu alebo národa. Náhrada odmeny nie je legalizovaním pirátstva, ako sa to nesprávne prezentovalo v mnohých médiách, náhrada odmeny je len primeranou kompenzáciou nositeľov práv za straty spôsobené konaním, ktoré bolo vyňaté spod ich výhradných práv. Tu by mohla vzniknúť polemika nad otázkou, či by nebolo jednoduchšie takúto výnimku na kopírovanie pre osobnú potrebu neustanoviť a či by sa aj takéto konanie nemohlo zaradiť medzi tie použitia, na ktoré treba získať súhlas autora, výkonného umelca alebo výrobcu zvukových a zvukovoobrazových záznamov a zároveň zaplatiť za to odmenu.

  Na túto otázku tak ako aj v ostatných európskych štátoch musíme odpovedať negatívne, lebo výhradné právo udeľovať súhlas na použitie predmetu ochrany jeho rozmnožením pre osobnú potrebu v praxi nebolo možné uplatniť ani vykonať.

  Diskusia o náhrade odmeny nie je diskusiou o percentách v zložitých technických zariadeniach alebo ich častiach, prípadne o komplikovaných metódach reprodukcie dát a podobne. Táto diskusia je o niečom inom. Je o tom, či poslanci tohto zákonodarného zboru chcú pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov urobiť aspoň to, čo pre nich urobili ich kolegovia v susedných Čechách, Maďarsku, Poľsku a v mnohých ďalších štátoch, alebo o tom, či majú záujem na vytvorení podmienok potrebných v súčasnosti, žiaľbohu, nie na expanziu slovenskej kultúry, ale skôr na jej prežitie.

  Spomenúť treba aj to, že zvýšenie spotrebiteľských cien nosičov a zariadení v dôsledku navrhovaných náhrad odmien nenastane preto, že by autori a výkonní umelci chceli získať ďalšie finančné prostriedky na úkor slovenských občanov, ale preto, lebo medzinárodné koncerny vyrábajúce a predávajúce technológie, ktoré pripravujú tvorcov o ich zákonom garantované odmeny, jednoducho nebudú ochotné vzdať sa časti svojich ziskov. Situácia v kultúrnom priemysle je v dôsledku čoraz väčšej dostupnosti digitálnych technológií tak vážna, že odmietnutím tohto celosvetovo uznaného modelu náhrady odmeny by sa tvorba kultúrnych hodnôt mohla stať natoľko ekonomicky nevýhodnou, že naši tvorcovia, autori namiesto skladania piesní, písania divadelných hier budú nútení robiť to, čo im prinesie aspoň nejaký materiálny úžitok. Môžeme hovoriť o reklamných textoch a tak ďalej.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie tohto vládneho návrhu a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, členovi výboru pre kultúru a médiá pánu poslancovi Jozefovi Kužmovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dostali ste spoločnú správu gestorského výboru pod číslom 584a výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 840 z 12. mája 2000 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 383/1997 Z. z., tzv. Autorský zákon, a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o kolektívnej správe podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 584) Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný vládny návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona dostal jedno stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Máte ich písomne predložené v bode 1, 2, 3 a 4, kde gestorský výbor odporúča všetky tieto štyri návrhy schváliť. Zároveň odporúča, aby sa o týchto návrhoch hlasovalo spoločne ako en bloc.

  Ďalej musím konštatovať, že v písomnej časti som ešte dostal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona číslo 383/1997 Z. z. o Autorskom zákone, ktorý mám podpísaný 15 poslancami.

  Prosím vás, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne do rozpravy sa prihlásil len jeden pán poslanec, pán poslanec Šepták.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán minister,

  dámy a páni,

  ak dovolíte, povedal by som tú základnú charakteristiku návrhu Autorského zákona. Návrh zákona predkladá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v dotknutých paragrafoch zastupujúce organizácie kolektívnej správy autorských práv. Návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon číslo 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon číslo 283/1997 Z. z.

  Predkladateľ v návrhu zákona konštatuje masívny rozvoj technológií schopných vyhotovovať rozmnoženiny jednotlivých druhov predmetov ochrany autorským právom, všeobecné rozšírenie domáceho vyhotovenia rozmnoženín, ktoré je vážnym ohrozením právom chránených záujmov autorov. Návrh zákona v § 21 ods. 5 stanovuje náhradu odmeny autorovi, respektíve organizácii kolektívnej správy práv, ktorú uhradí výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu, 6 percent z predajnej ceny prístrojov na zhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov 3 percentá z predajnej ceny, reprografických alebo iných zariadení na zhotovenie rozmnoženín 3 percentá z predajnej ceny, v § 21 ods. 8 zvyšuje sadzbu náhrady odmeny, ak výrobca alebo dovozca, respektíve predajca neposkytne informácie o druhu a počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení, ako aj o cenách na dvojnásobok.

  Negatíva tohto zákona: zavedenie poplatkov sa automaticky premietne do zvýšenia konečnej ceny produktu. Ide o skrytú formu novej nepriamej dane. Navrhované ustanovenia sú plošným postihom za možnosti techniky dopadajúcim celoplošne na všetkých občanov bez ohľadu na to, či zhotovujú rozmnoženiny alebo nie. Štát prostredníctvom návrhu zákona nerieši problém domáceho rozmnožovania diel, ale snaží sa len o profit z tejto nelegálnej činnosti. Návrh zákona nemá v oblasti poplatkov oporu v legislatíve Európskej únie napriek tomu, že predkladateľ zdôvodňuje návrh zákona potrebou aproximácie práva. Väčšina európskych štátov nespoplatňuje prístroje a zariadenia a zanedbateľné minimum európskych štátov spoplatňuje dátové nosiče CD-rom, ktoré majú slúžiť na zálohu a prenášanie dát.

  Negatíva, ktoré, samozrejme, sú relevantné pre verejnosť, nejednoznačná definícia pojmov, napríklad pojmu "prístroje". Návrh zakladá nejasnosti pri aplikácii zákona. Ďalej zvýšenie cien, pokles predaja, nárast trendu nakupovania v zahraničí, prihraničné regióny, ekonomicky najvýhodnejší región Bratislava, s tým spojené daňové a colné úniky, ďalej oznamovacia povinnosť výrobcov a dovozcov, respektíve predajcov s údajmi o počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení, ako aj o ich cenách, nová administratívna komplikácia slobodného podnikania s hrozbou sankcií.

  Ďalšie argumenty: zavedenie percentuálneho poplatku automaticky zvýši ceny nosičov, prístrojov a zariadení, počítačov, komponentov, čo spôsobí tlak na rast inflácie. Odlev predaja do zahraničia - Rakúsko, Česko. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých spotrebiteľov, diskriminuje však najmä neziskové sektory - školstvo, zdravotníctvo, kultúru, kde ešte zhorší nedostatočné technické vybavenie. Väčšina štátov Európskej únie nemá percentuálne poplatky z predaja prístrojov a dátových nosičov. Zhotovovanie domácich kópií nie je hlavným problémom, tým je masový trhový predaj nelegálnych kópií z Ukrajiny a Ázie, ktorý je jednou z foriem organizovaného zločinu a má za následok obrovské colné, daňové a autorskoprávne úniky. A to je problém, dámy a páni, ktorý by mal byť riešený.

  Pán minister kultúry na tlačovej konferencii 6. 6. 2000 uviedol, že výplaty týchto náhrad autorských odmien stúpnu zo súčasného 1 mil. na 37 mil. korún, pričom nie je jasné, aká je metodika tohto výpočtu. Toto tvrdenie je v rozpore s údajmi, ktoré uvádza vedenie SOZA, ktoré uvádzajú príjmy z nenahratých audio a video nosičov za celý rok vo výške 5 mil. korún. Podľa získaných údajov Inštitútu pre výskum trhu GFK, spoločnosť s ručením obmedzeným, a výskumnej agentúry IDC, bol odhadovaný rast spotrebnej elektroniky, ktorej sa dotkne tento zákon na rok 1999: spotrebná elektronika 3,9 mld., výpočtová elektronika 8 mld., spolu 11,9 mld. Odhadovaný výnos z tejto sumy v prospech autorských zväzov pri zaplatení 6 percent z nosičov a 3 percentá z prístrojov môže presiahnuť sumu 350 mil. korún. Ďalší ekonomický údaj: podľa skúseností z posledných rokov každé zvýšenie domácej ceny, dovozná prirážka, zvýšenie cla o 5 percent priniesol nárast individuálneho dovozu o celkom 20 percent, pričom v poslednom čase sa individuálny dovoz z Českej republiky ešte viac zatraktívnil, pretože je tam možnosť vrátenia DPH. V tejto súvislosti možno predpokladať, že k podobnému zvýšeniu individuálneho dovozu dôjde aj pri zvýšení cien elektroniky o percentuálne odvody autorským zväzom s priamymi dosahmi na colné a daňové odvody v prospech štátu.

  Toto zvýšenie cien, dámy a páni, treba povedať, že sa dotkne všetkého, mám na mysli všetku techniku, či ide o fotoaparáty, filmy, či ide o kazety, či ide o CD nosiče, skrátka absolútne všetko, magnetofóny, kopírky, všetko, na čo si len spomeniete. K tomuto všetkému si prirátajte percentá, o ktorých som hovoril.

  Nedá mi na záver sa spýtať pána ministra takú otázku, ktorú tu položil jeden pán poslanec, ale ten pravdepodobne nevystúpi, a spýtam sa ja, pretože je to koaličný poslanec, pán minister. Keď si kúpim kazetu, za ktorú budem musieť teda zaplatiť o tie percentá navyše, a nahrám si na ne trebárs vtáčkov, pôjde to na ochranu prírody?

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Šepták bol posledný, ktorý bol písomne prihlásený. Preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne. Moment, pán poslanec zabudol na niečo.

 • Pripomenul mi pán spravodajca, že "pozmeňovák", áno, samozrejme, podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku by som žiadal vrátiť tento zákon na prepracovanie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pýtam sa teda znovu, kto sa hlási do rozpravy ústne. Pán poslanec Budaj, Hudec, Zajac, Mikloško, Malchárek. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Budaj, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážení kolegovia, kolegyne,

  na rozdiel od pána Šeptáka si myslím, že autori s ohľadom na moderné technológie potrebujú pomoc, aby sa Slovenská republika postupne prispôsobovala meniacim sa technologickým možnostiam. Toto skutočne nie je zákon na ochranu proti pirátskym kópiám, napokon na to existuje iný zákon. Tento zákon takpovediac zohľadňuje obyčajných občanov, ktorí nepomýšľajú na obchodovanie s kópiami, predsa však keďže využívajú moderné technológie, ktoré máme v domácnostiach sám pre vlastnú osobnú potrebu, čas od času sa stávajú akoby nelegálnymi kopírovačmi diel, na ktoré myslí Autorský zákon, a z ktorých by sa mali odvádzať tantiémy autorom.

  Postupné využívanie moderných technológií ohrozuje pôvodnú tvorbu, a preto v princípe vítam návrh ministra kultúry, ktorý priniesol do parlamentu. Na druhej strane ten návrh vykazuje stránky takého nedostatočného dodiskutovania, pretože na jednej strane je tu záujem autorov, ktorý si všetci vážime a ceníme, na druhej strane je tu záujem občana. My sme poslanecký zbor, ktorý si musí uvedomovať, že popri skupinách, ktoré presadzujú a navrhujú opatrenia pre svoje oprávnené záujmy, je tu občan, ktorý je čoraz viac zaťažovaný daňami. V zákone je podľa mojej mienky týchto opatrení priveľa a v porovnaní s európskymi porovnateľnými krajinami sa Slovensko stáva akýmsi najpápežskejším pápežom vo vyberaní poplatkov pre autorov.

  Zároveň ale práve Slovensko svojím trhom je krajinou, kde väčšina poplatkov z autorských práv sa bude odvádzať do zahraničia, aj sa odvádza, pretože jednoducho, či sa nám to páči alebo nie, oveľa viac sa predáva hudobných nosičov s nahrávkami zahraničných interpretov, oveľa viac sa, žiaľ, predá aj kníh a iných podobných tvorivých diel, ktoré sú predmetom masovej spotreby, kultúry, rovnako je to s autorskými právami na vizuálne diela, myslím filmy a podobne. Preto tento zákon nie je všeliekom, je len určitým opatrením, ktorý by mal vo vyváženej podobe pomôcť domácim autorom a zároveň nepoškodiť záujmy občanov a v neposlednom rade aj živnostníkov, ktorí sa živia reprografickými službami.

  Práve v tomto zmysle zákon v § 20 ods. 24 bod d) spoplatňuje aj právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú rozmnožovacie služby za odplatu. Tento bod vo svojom návrhu, ktorý podporilo 15 podpisov, navrhujem vypustiť, domnievam sa, že by spôsobil dodatočné zdanenie živnostníkov, ktorí sa zaoberajú reprografickými a kopírovacími službami. Táto miera 3 percentá na prvý pohľad nevyzerá taká vysoká, ale povšimnime si, že to majú byť 3 percentá z celkových príjmov, čo už nemusí byť malá suma. Domnievam sa, že živnostníci sú skôr predmetom nášho úsilia o uživenie, o uľahčenie ich práce a obmedzenie počtu rôznych odvodov, ktoré majú odvádzať.

  Druhý bod, ktorý navrhujem zmeniť, je v § 8 ods. 23, kde sa uvádza spoplatnenie reprografických zariadení, a to vrátane skenera, faxu a počítača. Musím povedať, že počítače nie sú spoplatnené v takomto zmysle nikde v Európe, nikde na svete, a to už spomenul predrečník, že o akú sumu by v prípade počítačov išlo.

  Návrh zákona dosť nejasne pracuje s termínom počítač a pri diskusiách o zákone predkladateľ poukazoval na to, že má na mysli reprografické zariadenie v počítači, avšak v bežnom počítači neexistuje reprografické zariadenie, ale iba prehrávacie zariadenie, CD-rom, ktorý je v počítači, nie je schopný urobiť druhé CD, je schopný len využiť nahraté CD. Preto navrhujem, aby v § 8 ods. 23 sa nahradil textom: "Reprografickým alebo iným technickým zariadením na zhotovovanie rozmnoženín sa rozumie rozmnožovací prístroj a prístroj určený na výrobu duplikátov CD nosičov." Týmto opatrením sa trochu zníži rozsah spoplatnenia, napriek tomu budeme absolútne na špičke európskych krajín a dá sa povedať, že európski autori budú môcť pokojne konštatovať, že Slovensko si plní aj voči nim alebo niekedy predovšetkým voči nim svoju povinnosť, alebo svoje povinnosti a verím, že aj po tejto drobnej oprave predložený zákon výrazným spôsobom, skutočne výrazným spôsobom zlepší postavenie autorov.

  Zároveň chcem vyjadriť pevnú vieru, že ministerstvo kultúry po tomto opatrení, ak prejde vládou, si bude veľmi dôsledne vykonávať svoje povinnosti voči autorským zväzom, tak ako to určuje zákon, aby každý jeden autor si bol istý, že takto získané peniaze, ktoré sú v kolónke takzvaného neurčeného autora, budú rozdeľované korektne a že výdavky na správu týchto fondov nepresiahnu korektne úmernú mieru a tak, aby sme mohli všetci spoločne spotrebitelia umenia, tvorcovia umenia, ale aj širšie občania v Slovenskej republike konštatovať, že táto jedna oblasť je uspokojivo usporiadaná.

  Návrh na zmenu týchto dvoch paragrafov odovzdám spravodajcovi.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou chce reagovať pán poslanec Malchárek. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovolím si reagovať skôr na vystúpenie predošlého rečníka pána Rasťa Šeptáka, lebo vtedy som sa hlásil do faktickej poznámky, ale súvisí to aj s tým, čo hovoril pán Budaj. Chcem povedať, že teda ja podporujem vládny návrh zákona absolútne nezmenený, lebo si myslím, že je veľmi vyvážený a má svoju logiku, len chcem reagovať hádam na absolútne čísla, ktoré pán kolega Šepták tu hovoril, zrejme nie kvôli úmyslu, ale možno, možno nie celkom si to dobre prečítal. Ide o zdaňovanie tých častí napríklad pri počítačoch, ktoré by slúžili na reprodukciu, a to je z tej absolútnej sumy len zlomok a hovoríme tu o sumách, ktoré sa zdaňujú, teda ceny nie predajné v maloobchode, ale ceny od importérov alebo od samotných výrobcov.

  Takže opäť pokiaľ viete, aké sú tam marže pri týchto prístrojoch, tak hovoríme naozaj o pár stokorunových sumách. Okrem toho, keby ich aj bolo veľa tých peňazí, som presvedčený o tom, že tento zákon naozaj chráni práva autorov, jasne ich špecifikuje a vytvára tak potrebné zdroje na ich podporu ďalšej tvorby. A myslím si, že vzhľadom na rozpočtovú kapitolu ministerstva kultúry a chronický nedostatok finančných prostriedkov je toto cesta, ktorou dokážeme tento deficit čiastočne eliminovať, a nie je to cesta, ktorá by bola úplne ojedinelá v rozvinutých štátoch Európskej únie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Hudec.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci,

  minister,

  dámy poslankyne,

  páni poslanci,

  hostia,

  ak dovolíte, keď sa prijal Autorský zákon, tak sa navrhovala istá taxa odvodu za podobné komodity, ktoré navrhuje táto novela zákona. Nič sa na cenách týchto predajných komodít nezmenilo, práve naopak, dá sa konštatovať, že v rámci vývoja ďalších moderných technológií v rámci uspokojovania trhu poklesli ceny týchto produktov. Tá obava, ktorú tu vyslovili viacerí poslanci aj pri rokovaniach vo výboroch, nie je opodstatnená. Dokonca si myslím, že je veľká škoda, že sme nedostali do lavíc prehľad v iných európskych krajinách, kde sa uplatňujú podobné zdaňovania, kde sa uplatňuje tento princíp, ktorý je veľmi účinný a dobrý. Takže ja budem veľmi krátko hovoriť a poviem jedno, treba podporiť tento vládny návrh zákona, je dobrý, lebo prax už ukázala, že tie hrozby, ktoré myslím si, že najmä niektoré lobistické skupiny výrobcov a predajcov elektrotechniky tu presadzujú, nie sú opodstatnené.

  Myslím si, že ide o čistý zdroj finančných prostriedkov, ktoré sú už poskytované v iných európskych krajinách aj členmi európskeho spoločenstva a ktoré dobre fungujú, preto prosím pánov kolegov poslancov a panie kolegyne poslankyne, podporte tento vládny návrh zákona bez zmien.

  Chcem upozorniť aj na to, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré tu boli, aj čo sa týka skenerov, faxov a počítačov, nie sú také jednoduché, dnes totiž sú už kombinované technologické zariadenia, tie ťažko rozlíšite, či ide len o rýdzi fax, rýdzi skener alebo rýdzi počítač. Ja si myslím, že toto riešenie je dobré, je reálne a prispeje najmä tomu, že príde k dostatočnému prílevu peňazí pre tvorivých umelcov, ktorí iný zdroj finančných prostriedkov aj v budúcnosti už nikdy mať nebudú. Tak preto apelujem na vás všetkých, panie poslankyne a páni poslanci, schváľme pôvodný návrh zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa hlási pán poslanec Mikloško s faktickou poznámkou. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Pán kolega Hudec,

  vzdávam ti hold, ja si dovolím povedať, že toto tvoje vystúpenie bolo také veľkorysé, také nadčasové, že tvorí akúsi zlatú bodku za tvojím ministrovaním, a preto všetko ti odpúšťame, bolo to naozaj skvelé vystúpenie, hovorím, že to si žiada veľkorysosť kultúrneho človeka, spisovateľa, ktorý podporil vládny návrh bezo zvyšku. Skvelé, uznávame vás, ešte pár rokov a už vás berieme do vlády.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Zajac.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  včera, keď som sa bavil s jedným mladým človekom o tomto návrhu zákona, položil mi takú otázku. Čo si myslím, prečo sa v tomto storočí zvýšila ochrana autorských práv z päťdesiatych rokov na 70. A tak trošku potuteľne si odpovedá sám, asi preto, aby z tých autorských práv mali niečo nielen on, teda nielen jeho deti, ale aj jeho vnuci. Ja si myslím, že troška to v tejto mladej technickej generácii svedčí o istom neporozumení, čo je to vlastníctvo, čo je to posvätnosť vlastníctva, čo je to autorstvo, čo je to autor, čo je to duchovné vlastníctvo, čo je to tvorivosť. A myslím si, že pritom, že išlo o človeka, ktorý ináč je veľmi inteligentný, že jednoducho ako keby mu jeden rozmer chýbal.

  A práve možno v tomto rozmere je celý tento návrh zákona. Pretože my sa rozhodujeme a budeme sa rozhodovať zrejme krížom cez všetky parlamentné strany, pretože tento návrh zákona zrejme nepôjde nejakým ostrým rezom medzi koalíciu a opozíciu alebo ľavicu a pravicu, ale zrejme pôjde naozaj, ten rez pôjde inde. A ja si dovolím povedať, že ten rez pôjde tým, čo nie je tak ľahko a jednoducho rozhodnuteľné, ale čo rozhodnúť v tom zákone napokon treba. To znamená, či dáme prednosť ochrane duchovného vlastníctva, ochrane tvorivosti, ochrane toho, čo na Slovensku nemáme až tak veľa, čo potrebujeme ako soľ, to znamená aj ochrane, nielen ochrane neviem nejakých zahraničných umelcov, ale ochrane vlastných vedeckých pracovníkov, ochrane vlastných umelcov, alebo či sa rozhodneme pre to, čo je rovnako legitímne, a to je ochrana spotrebiteľa a ochrana výrobcu.

  Ja to hovorím jednoznačne a hovorím to aj preto, že nie všetci ani v poslaneckom klube SDK, ale ani nie všetci poslanci za Demokratickú stranu hovoria to isté, čo hovorím ja. A hovorím to jednoznačne, že v tomto prípade, ak sa mám rozhodnúť ako poslanec, tak sa rozhodujem pre ochranu tvorivosti, rozhodujem sa pre ochranu duchovného vlastníctva a nerozhodujem sa preto, že jedno je dobré a druhé je zlé, ale rozhodujem sa preto, že v tejto chvíli a v tejto veci chcem jednoducho podporiť duchovné vlastníctvo, duchovné autorstvo a tvorivosť.

  Ja tu mám napísaných ešte ďalších pár viet k tomuto návrhu, vládnemu, ktoré podporujú tento vládny návrh zákona, ale myslím si, že to celkom stačí v tejto rovine, v ktorej som to povedal, a z týchto dôvodov, ktoré som tu vymenoval, ja osobne budem hlasovať za ten návrh zákona, tak ako ho podala vláda bez tých zmien, ktoré sú v pozmeňujúcich návrhoch.

  Ďakujem.

 • K vystúpeniu pána poslanca s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Cuper. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán poslanec Zajac, ďakujem. Skoro ste ma presvedčili. Doteraz som si vždy myslel, že ochraňujete iba peniaze a záujmy finančnej oligarchie, a teraz som sa dozvedel, že ochraňujete aj duševné vlastníctvo. Ale dúfam, že len tých, ktorí budú tvoriť v súlade s novým ústavným vlastenectvom.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa pána poslanca Zajaca, či chce reagovať. Áno.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ja sa úprimne priznávam, že neviem, ako by som mal na toto zareagovať. Veľmi sa chcem v tejto chvíli vyhnúť nejakým pejoratívnym alebo vulgárnym slovám, a tak radšej prenechávam to, čo povedal pán poslanec Cuper, ako sa hovorí klasike, prenechávam to iba mlčaniu.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Mikloško.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážení estéti,

  vážení ochrancovia lobistických skupín,

  osobne sa teším na to, keď budeme sledovať potom a pozerať výpis z počítača, ktorý zatiaľ nie je zaťažený daňou, kto ako hlasoval. Myslím si, že po prvýkrát v tomto volebnom období bude hlasovanie veľmi zaujímavé. Bude sa deliť - a teraz som myslel na estétov akože konzervativizmu, ktorí chcú chrániť skupiny vlastníkov, a nie sa deliť na ľudí, možno skromnejších, takých, čo len tak chodia, a predsa si myslia, že kultúra v tejto krajine má svoj zmysel. Na rozdiel od pána Cupera si naozaj myslím, že štát má vtedy zmysel, ak má svoju kultúru, že teda štát nie je najvyššou hodnotou, ale že musí mať svojich kultúrnych pracovníkov. My sme v situácii, keď transformácia krajiny z komunistickej alebo z centrálne riadenej na trhovú prechádza takým štádiom, že vlastne kultúra sa stáva absolútnou popoluškou a naši vynikajúci umelci si musia chodiť zarábať tak, že hrajú vo fajnových kaviarňach vo Viedni, v tom horšom prípade v Hainburgu. Naši speváci takisto spievajú niekde na lodi a podobne. Naša pop muzika má taký malý trh, že nie je schopná na seba zarobiť. Títo ľudia musia chodiť do Čiech, do Maďarska, aby mali väčší trh. A preto sa v tejto chvíli pripájam k tým, ktorí nemajú fajnové košele, kravaty, ale ktorí si tak nejako myslia, že tú kultúru treba podporovať. Akékoľvek diskusie o tom, či tam patrí skener alebo nepatrí, alebo či tam patrí fax, alebo nie, ma v tejto chvíli až tak veľmi nezaujímajú.

  Prepáčte mi, pán minister Kňažko, ktorý je liberál evanjelického pôvodu, v našom výbore veľmi múdro povedal, že páni, ja neviem, kto je z vás akého vierovyznania alebo kto vôbec je veriaci človek, ale všetci občania tejto krajiny platia dane a z tých daní sú financované jednotlivé cirkvi. A neveriaci človek by pokojne mohol povedať, prepáčte, prečo by z mojich daní boli platení katolíci, evanjelici a podobne. Už nehovoriac o tom, že evanjelik by mohol protestovať proti katolíkom a opačne. To znamená, že tento systém solidarity, tento systém, že sa ujmeme skupiny, ktorá je slabšia a ktorá potrebuje pomoc, je takmer v princípe zatiaľ tohto štátu, nie je nejakou výnimkou teraz, že niekoho na skeneri, faxi alebo počítači chceme dolapiť, a preto vás prosím, aby ste ustúpili od týchto estétstiev, aby sme pomohli kultúre, ktorá jediná môže urobiť Slovensko známym. Tie počítače sú aj tak nie slovenské a už nehovoriac o faxoch a skeneroch, ktoré ani neviem, kto vyrába, ale kultúra je slovenská, a ak tomuto parlamentu ide o slovenskú kultúru, no tak urobme politické rozhodnutia, urobme to tak, ako to navrhuje vláda. Ja som veľmi rád a naozaj teraz, možno to vyzeralo ironicky, ja som veľmi rád, že pán minister Hudec sa proste vzdal nejakého apriórneho názoru a že jednoducho povedal, áno, treba to podporiť, lebo budú mať z toho peniaze tvorcovia a budú tu znovu môcť niečo vytvoriť a žiť normálnejšie. Nepočúva ma teraz, ale vy mu to poviete.

  Dámy a páni, nie je tu veľa ľudí, ale ja budem ešte veľmi bojovať aj v klube a budem bojovať o to, aby sme pomohli slovenskej kultúre. Takto budeme musieť pomáhať ešte a ešte, až kým krajina dostane svoje pravidlá a kým už bude nejakým spôsobom samonosná. Čiže ak môžem nazvať tento pozmeňujúci návrh, ktorý som prosil, aby ste zaň nehlasovali, ja verím, že pán Kužma je architekt a oni musia držať pokope a tie skenery potrebujú, ale tých pár korún ich nezabije.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa prihlásili s faktickými poznámkami traja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Budaj, máte slovo.

 • Vždy som čakal, že aj v slovenskom parlamente sa dožijem takejto elegantnej diskusie, keď som čítaval o páčivej eskamotáže poslancov, ktorí sa chcú zapáčiť nejakým skupinám. Hľa ukážka, ako sa takáto lacná demagógia podsúva ako ochrana hodnôt. Ochrana jednej elitnej skupiny proti záujmom masy občanov, ktorí potrebujú ísť dopredu, a pritom nejde napríklad v tom pozmeňujúcom návrhu o žiadne poškodenie, lebo keby som vymenoval ten rozsah, ktorý v zákone zostáva aj po tomto pozmeňujúcom návrhu, tak je to niekoľkonásobok toho, čo autori doteraz dostávali. Jednoducho medzi ochranou záujmov elity, nech je to elita akákoľvek a prepáč mi Ferko Mikloško aj elita kultúrna, a ochranou záujmov občanov musí byť rovnováha v každej dobe. Každý zákon, ktorý by jedno alebo druhé staval do nerovnováhy, do neharmónie, bude kritizovaný a nebude prospievať, ale bude škodiť.

  Národná kultúrna elita nebude mať veľké požitky, žiaľ, z tohto zákona, a to, že to stále kritici nechcú počuť alebo títo obhajcovia toho pôvodného návrhu nechcú počuť, je až zarážajúce. Jednoducho existujú čísla a existujú fakty. V zákone okrem páčivých rečí okolo neho by sa malo sledovať predovšetkým to, čo sú fakty, a to, čo je skutočnosť. Skutočnosť je taká, aká je. To znamená istá miera ochrany inde vo svete, povinnosť našich autorských zväzov odvádzať predovšetkým tam a všetko ostatné je zdanie.

 • Chcem reagovať na vystúpenie pána poslanca Mikloška. Myslím si, že aj on má príležitosť často obhajovať kultúru, a nielen práve v tejto oblasti, pretože sa hovorilo napríklad o problematike zástoja Matice slovenskej. Terajší vládny postoj nebol najlepší.

  Na druhej strane musím potvrdiť, že aj podkapitalizovaný štát musí hľadať spôsoby, ako pomáhať domácej kultúre, a keď hovoríme pomáhať kultúre, tak, samozrejme, aj pomáhať kultúrnym tvorcom, ktorí tieto hodnoty vytvárajú. Je ale otázne inšie. Prečo práve my by sme nechránili predovšetkým domácich kultúrnych tvorcov. Dravosť konzumnej kultúry zvonka je taká, že kultúrny import prevažuje export. Nebolo by najlepšie, aby sme práve v zápase s touto presilou postupovali tak, že svoje zdroje odovzdávame preč. Vláda by mala zvážiť okolnosť, ako zdroje zo vstupeniek by ostali predovšetkým u domácich kultúrnych tvorcov.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som čiastočne odvolal, čo som nedávno povedal, že tento parlament sa slovne ani len náhodou nepotkne o kultúru a jej problémy. Dnes, ako vidíme, sa tak deje, kultúra zaujíma nielen opozíciu, ale aj koalíciu. Kultúra je dokonca v stave premostiť tieto zdanlivé rozpory podľa modelu pána Františka Mikloška alebo podľa modelu Ivana Hudeca. Dosť na tom, ako povedal pán Húska, podkapitalizovaný štát musí hľadať spôsoby, ako pomáhať tvorivej oblasti kultúry, tvorivým umelcom, autorom. Preto je dôležité naozaj podporovať tento návrh zákona, hoci ho predkladá ministerstvo kultúry v terajšej podobe a hoci tento návrh sa tak trošku podobá na naše úvahy na ministerstve kultúry v predošlom období. Naozaj nejde o to, kto tento zákon vymyslí, ale aký efekt z toho kultúra napokon bude mať. Kiež by rokovanie o návrhu tohto zákona bolo modelovou situáciou aj pri rokovaniach o ostatných záležitostiach, ktoré sa týkajú občana našej republiky.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mikloško ako predrečník môžete reagovať.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, v prvom rade by som bol rád, teraz sa tu odrazu objavil nejaký nový pozmeňujúci návrh, ale podľa mojich informácií, pán poslanec Kužma, ktorý vlastne ste prezentovali, že bol podaný. Tu sú dva.

 • No dobre, ale v čase, keď sme o tom diskutovali, ja ešte potom chcem reagovať, ale keby ste povedali, lebo tento druhý v čase, keď sme začali diskusiu, ešte nebol na stole, čiže...

 • Ale povedaný bol, pán poslanec.

 • Ale pánom Kužmom bol oznámený ten prvý. Aby bolo jasné.

  Ale ak dovolíte, ja by som rád zareagoval na diskusiu. Pánu Budajovi vytýkam v jeho vystúpení jedine to, že si sadol vedľa mňa v tom čase a tu z miesta vedľa mňa ma napádal. Ale prosím, vzhľadom na našu spoločnú kuričskú minulosť mu to odpúšťam. Pánu Húskovi som celkom nerozumel, preto nebudem na neho reagovať, a pán Števček, stotožňujem sa s vládnym návrhom ako stiahnutie vášho podpisu z obidvoch návrhov. Áno? Vy ste sa prihlásili k vládnemu návrhu, či to môžem chápať ako stiahnutie vášho podpisu z tých pozmeňujúcich návrhov. Takže tým strácajú svoj význam.

 • Hlasy z pléna.

 • Nie, nie, nie, na všetkých. Pán poslanec Cuper, predrečník môže reagovať na všetkých, ktorí vo faktických poznámkach vystúpili alebo s faktickými vystúpili naňho.

  Pán poslanec Mikloško, skončili ste?

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, vysvetlite nám, ktorý podaný návrh platí.

 • Tak aby to nemal spoločný spravodajca jednoduché, bol písomne rozdaný návrh, ktorý potom predkladateľ upravil, čiže ústne bol tento, ktorý ste dostali teraz, prednesený a nakopírovaný. Predtým do lavíc bol rozdaný tento bez toho, aby bol ústne prednesený z tejto tribúny. § 20 ods. 24 písm. d) sú totožné a § 8 ods. 23 je úplne iný a rozdielny.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mikloško, nemôže platiť prvý, druhý a päťdesiaty, ale platí ten, ktorý tu bol ústne prednesený a ústne bol prednesený druhý aj podľa spoločného spravodajcu pánom poslancom Budajom.

  Pán poslanec Budaj, chcete na to reagovať?

  Nech sa páči, zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Chcel som práve upozorniť, že prednesený bol ten, ktorý navrhujem a nie je tu reč o žiadnom inom, nie je v tom žiaden problém.

 • Posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Malchárek.

 • Reakcia poslanca.

 • Vy ste boli prihlásený do faktických poznámok.

  Takže pán poslanec Mikloško bol posledný diskutujúci. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu programu.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Áno.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som predsa len reagoval na niektoré pripomienky. Začnem hádam chronologicky. Pán Šepták hovoril o tom, že to nie je v súlade s právom Európskej únie, hovoril čosi o tom, že o veľkých číslach. Samozrejme argumentácie tohto druhu sme okrem iného dostali aj my faxom od istej osoby, nebudem to menovať, myslím si, že to nie je dôstojné, ktorá zásobovala týmito nesprávnymi údajmi poslancov, ministerstvá, členov vlády, okrem iného i niektoré renomované firmy sa takisto obrátili na členov vlády, aby som tento zákon nepodával, ale ja tu nie som kvôli renomovaným dovozcom ani kvôli ľuďom, ktorí šíria takéto nezmysly prostredníctvom faxov, za ktoré dúfam čoskoro už takisto budú platiť isté poplatky. Takže k tomu nemám čo dodať, sú to nesprávne, zavádzajúce informácie. Hádam sa mi patrí reagovať aj na to, že by ste si toho vtáčka mohli nahrať, samozrejme, to je vaše autorské právo.

  Pokiaľ ide o vystúpenie pána Budaja, okrem iného si povedal, pán poslanec, že netreba páčivé slová, ale treba fakty. Ja s tým absolútne súhlasím, v tom prípade by bolo dobré, keby si ich používal. Najpápežskejším pápežom, aby som citoval, nie je Slovensko. Uvádzam len pre príklad Taliansko, ktoré má 6 percent audio, 6 percent video prístroje, 10 percent nosiče, Grécko 6 percent komplet všetko a tak ďalej. Čiže nie sme najpápežskejším pápežom, takže to nebol fakt, čo si povedal. Ďalej si hovoril o tom, že 3 percentá z celkových príjmov, ide teda o príjmy za rozmnožovacie služby, a nie za príjmy fotokopírovacej služby, ako si hovoril, to je bod 24 novely § 21 ods. 5 písm. d). Takisto veľmi nepresný údaj. Ďalej všetky tie argumenty, že nie je to v súlade s krajinami Európskej únie, asi je pravda, že by bolo bývalo dobré, aby sme rozdali tabuľky, ktoré hovoria o krajinách Európskej únie, ktoré hovoria aj o krajinách, ktoré sú kandidáti Európskej únie, a trend je taký, že kde to ešte nie je, tam sa to zavádza a bude zavádzať, pozri čerstvý príklad z Čiech, kde je to podstatne prísnejšie a širšie, ako je to na Slovensku. Rakúsko nazývajú legislatívnou dierou Európy v tejto oblasti, všetky ochranné zväzy, takže čoskoro sa dožijeme toho aj v Rakúsku. V Česku, v Maďarsku, v Poľsku to už existuje, nuž teda neplatí ani ten argument, že to budú naši občania nakupovať v zahraničí.

  Pokiaľ ide takisto o ten rébus, aby sme zistili, čo na počítači je práve tá časť, nuž je to hardisk. Jednoznačne je to, prosím, veľkoobchodná alebo výrobná cena a je to menej ako polovica celkovej ceny. Čiže ak počítač pripusťme stojí 80 tisíc Sk a hardisk stojí povedzme 30 tisíc Sk, tak za 80-tisícový počítač zaplatí spotrebiteľ 80 900 Sk. Ja si myslím, že to nespôsobí paniku medzi spotrebiteľmi, neohrozí to prístup k počítačovým technikám mládeže, nebude to diskriminačné voči rôznym rezortom či už školstva alebo zdravotníctva. Napokon prečo práve autori, ktorí sú platiči daní, tak ako ostatní, by mali sponzorovať tieto rezorty? To hádam bude vykryté zo štátneho rozpočtu.

  Pán poslanec Hudec mal pravdu okrem iného aj v tom, že ceny týchto prístrojov i nosičov klesajú, pričom nahrávacia kapacita sa stále predlžuje. Tie tabuľky sú k dispozícii, sú k dispozícii pre tých, ktorí sa o to zaujímajú bližšie. Problém naozaj stojí trošku tak, ako hovoril pán poslanec Zajac, či podporíme tvorbu alebo tvorbu nepodporíme. Teraz je, nechcem povedať, že jedno, samozrejme, prednostne domácu, ak je to čo len trošku možné, ale tvorbu ako takú. Otázka nestojí tak, ako hovoril pán Budaj, že staviame elitnú skupinu kultúry voči nejakej mase občanov. Nuž ako si vieme predstaviť prínos pre trebárs masu občanov, pre všetkých občanov, ak nie práve tvorbou? Čo budú tí občania bez tvorby? Čo budú prístroje a nosiče bez tvorcov? Bezcenné plechové hračky. Takže ide naozaj o zásadnú vec a prediskutoval som tento zákon s odborníkmi nielen doma, ale aj v zahraničí. Táto argumentácia sa objavovala aj v tých krajinách, v ktorých boli prijímané, a myslím si, že opak je pravdou, že sa prispôsobujeme európskym normám a že sa staviame na stranu tých, ktorých práva sú ohrozované. Ak by boli ohrozované práva inej skupiny občanov alebo všeobecne občanov, nuž tak by sme asi urgentne prijímali zákony na ich ochranu, ale pretože práve tvorcovia viac ako o tretinu prichádzajú o svoje príjmy tým, že kopírovacie prístroje práve sa zlacnievajú, zlepšujú svoju kvalitu, predlžuje sa nahrávací čas, tým prichádzajú o svoje legitímne príjmy a nemožno, ako som už v úvode povedal, zákonom postihnúť a kontrolovať nahrávku pre vlastnú potrebu. Zákon o pirátstve existuje, čiže netreba ho spájať s týmto.

  Ja by som vás teda prosil, dámy a páni, aby ste tento zákon podporili bezo zmien, dlhé mesiace na ňom naozaj pracovali odborníci, ktorí to konzultovali s odborníkmi v zahraničí, je vyvážený a prispeje k tomu, aby sme aj na Slovensku ochraňovali tvorbu takú potrebnú pre nás všetkých.

  Ďakujem vám pekne za pochopenie.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či chce zaujať stanovisko.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som zhrnul rozpravu. V rozprave vystúpilo päť pánov poslancov, z toho traja podporili vládny návrh, jeden žiadal o vrátenie návrhu na dopracovanie a pán poslanec Budaj predložil návrh s 15 podpismi. Ak ho Fero Mikloško nevie identifikovať, ktorý je to, tak ten platný, na ňom je pod číslom 15 meno Branislav Orava, a ten neplatný je číslo 15 Peter Ošváth. Ešte by som si dovolil ja k tomu niečo povedať, keďže Fero vyzval aj architektov, ktorí na tie skenery, počítače, kopírovacie zariadenie majú a zväčša si kopírujú svoju tvorbu. Ferko, tu nejde o to, ako to staviaš ty do toho, že niekto nechce podporiť autorov, aby dostali za svoje autorské práva zaplatené. Tu je trošku iný problém, a to je filozofický problém, či máme podporovať priame dane alebo nepriame. A v tomto sa ja s tebou rozchádzam, keď ja som za priame dane a zavedenie poplatku z prístrojov, nie ako užívateľského, my požívame kombinovaný systém, čiže je aj poplatok z prístroja, aj užívateľský, práve poplatok z prístroja je ako nepriama daň. A aby sme zase nehovorili len tak, tak nepriamu daň z prístroja má len 6 krajín Európskej únie, poplatok zo zariadenia má len 6 zo 17 krajín Európskej únie, kým užívateľský poplatok zo 17 krajín len 4 nemajú, takže hovorme o faktoch a nehovorme o pocitoch.

  Ja by som, pán predsedajúci, navrhol takýto spôsob hlasovania. Keďže pán poslanec Šepták navrhol, aby sme zákon vrátili, navrhujem, aby sme o tomto návrhu hlasovali ako o prvom. Potom navrhujem, aby sme hlasovali o návrhoch gestorského výboru ako en bloc s odporučením schváliť ich a potom by sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Budaja, a tak by sme hlasovali o návrhu ako o celku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Žiadam vážených pánov poslancov aj vážené panie poslankyne, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať, pokúsime sa teda hlasovať o návrhu pána poslanca Šeptáka, ktorý navrhol tento vládny návrh zákona vrátiť na dopracovanie. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Šeptáka, ktorý ho navrhol vrátiť na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 8 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, pokračujte v uvádzaní návrhov.

 • Tak konštatujem, že návrh nebol prijatý. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhoch gestorského výboru v bodoch 1, 2, 3, 4, ako je uvedené v spoločnej správe číslo 584a, s odporučením gestorského výboru schváliť ich.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o návrhoch uvedených v spoločnej správe. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Teraz by som dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Budaja k § 20 ods. 24 písm. d).

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o prvom návrhu pána poslanca Budaja. To znamená o návrhu, pán spoločný spravodajca, k § 20 ods. 24 písm. d). Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 28 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Budaja nebol prijatý.

 • Prosím vás, aby sme hlasovali o § 8 ods. 23, náhradu textom, druhý návrh.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o druhom návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 26 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že ani druhý návrh pána poslanca Budaja nebol prijatý.

  To znamená, že sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie prerokovania tohto návrhu.

 • Mám oprávnenie návrh predložiť v rámci tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, že budeme prerokúvať tento návrh v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona do tretieho čítania.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, kto sa hlási do tretieho čítania. Konštatujem, že nikto, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne návrhy, budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 283/1990 Zb. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem pánu ministrovi a pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 604, spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 604a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia pán László Miklós. Prosím pána ministra, aby sa ujal slova. Zároveň prosím pána ministra Kňažka, aby uvoľnil miesto pre navrhovateľa.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  hlavným dôvodom vypracovania návrhu novely stavebného zákona je skutočnosť, že veľká časť úloh v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku je v súčasnosti podrobnejšie upravená vo vykonávacích vyhláškach. Z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky, ale aj práva Európskej únie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, kompetencie stavebných úradov a iných orgánov štátnej správy a obcí nemôžu upravovať právne normy nižšej právnej sily ako zákon. V tejto novele je viacero noviniek. Navrhujeme upraviť a zjednodušiť systematiku územnoplánovacej dokumentácie a zaviesť pre obstarávateľov územnoplánovacej dokumentácie povinnosť zverejniť oznámenie o začatí jej obstarávania. Pre malého...

 • Pán minister, keby ste chvíľku počkali.

  Prosím všetkých pánov poslancov, ktorí chcú diskutovať s pánom ministrom, aby to urobili mimo rokovacej miestnosti, lebo rušíme pána ministra.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Pre malé obce sa zjednodušuje proces obstarávania územného plánu. Nebude ich povinnosťou obstarávať v procese prípravy dokumentu etapu konceptu riešenia. Obce, ak sa na tom dohodnú, budú môcť obstarať spoločný územný plán. Navrhujeme aj definíciu stavby, pričom sa vychádza zo smernice číslo 89/106/EHS a definuje sa na účely stavebného zákona stavba. Nové je tiež vymedzenie stavebných prác. Ďalšie ustanovenia sa týkajú mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia. Navrhované ustanovenia sa preberajú zo stavebného zákona, zo smernice rady číslo 89/106/EHS, tak ako ich prevzal aj zákon číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Za vybrané činnosti vo výstavbe, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe, sa považuje projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavby a vybraná geodetická a kartografické činnosti. Vybrané činnosti bude môcť uskutočňovať len oprávnená osoba.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, je tu, samozrejme, aj mnoho iných ustanovení, ktoré menia súčasný zákon, ale aj po týchto navrhovaných zmenách zostane zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku spolu s vyhláškami komplexnou kodifikáciou v oblasti územného plánovania stavieb a právnych noriem vrátane základnej úpravy vyhlásenia.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z uvedených dôvodov vás prosím o schválenie vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie vládneho návrhu. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov pán minister.

  Zároveň dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, predsedovi výboru pre životné prostredie a ochranu prírody pánu poslancovi Ladislavovi Ambróšovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a, samozrejme, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vás na základe poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody ako gestorského výboru pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tzv. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač číslo 604) informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto návrhu zákona a o návrhoch a stanovisku gestorského výboru obsiahnutých v spoločnej správe k tomuto návrhu uvedenej ako tlač číslo 604a. Máte ju pred sebou.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokúvaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tzv. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody ako gestorského výboru číslom 116 zo dňa 16. júna 2000.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 823 z 10. mája 2000 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámené v súlade s § 75 ods. 2, § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon čílo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač číslo 604) odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh zákona bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené pod bodmi 1 až 79 v časti IV spoločnej správy. Z tohto dôvodu ich nebudem osobitne čítať. Podotýkam však, že stanovisko gestorského výboru je uvedené pri každom pozmeňujúcom návrhu. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v zmysle odporúčania výboru návrhu odporúčam hlasovať nasledovne: Spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Spoločne o bodoch 3, 12, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 58, 66, 70, 72, 79, ktoré gestorský výbor neodporúča schváliť, a jednotlivo o bode 47.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tzv. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 604) uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z., odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač číslo 604) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave, schváliť.

  Súčasne uvádzam, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody ako gestorský výbor svojím uznesením číslo 107 zo dňa 27. apríla 2000 ma poveril ako spoločného spravodajcu v súlade s § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na predloženie prípadných návrhov podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 1 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Toto oprávnenie využijem podľa priebehu rozpravy s cieľom zabezpečiť vecnosť a hospodárnosť nášho rokovania.

  Na záver by som vás chcel upozorniť, že na strane 29 spoločnej správy sa stala prepisová chyba. V bode 78 pozmeňujúci návrh dal len Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, preto si vyčiarknite Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za uvedenie výsledkov prerokovania tohto návrhu v jednotlivých výboroch, ako aj v gestorskom výbore.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa prihlásili dvaja poslanci, pán poslanec Zlocha a pán poslanec Hóka. Pán poslanec Zlocha za HZDS.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán minister,

  vážená Národná rada,

  napriek významným zmenám, ku ktorým na Slovensku došlo po politických zmenách v roku 1989 a po novom štátoprávnom usporiadaní v roku 1993, je základom platnej právnej úpravy územného plánovania a stavebného poriadku zákon číslo 50/1976 Zb. a príslušné vykonávacie predpisy. Tento zákon so svojimi vyhláškami vyhovoval spoločenským pomerom sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Po novembri 1989 k zákonu bolo vypracovaných a schválených viacero noviel, v roku 1990, 1992, 1995 a 1997. Tieto novely riešili najmä očividný nesúlad zákona s novými ústavnými a spoločenskými pomermi. Novelou zákona číslo 103/1990 Zb. bola zo zákona vypustená inžinierska činnosť, ďalšia novela číslo 262/1992 Zb. už zásadným spôsobom upravovala úlohy a činnosti územného plánovania, pričom orientovala jeho regulačnú funkciu v podmienkach trhových hospodárskych vzťahov. Ďalej sa zrušila nadväznosť územného plánovania na národohospodárske plánovanie a centrálne odvetvové plánovanie a na druhej strane sa stanovil zásadný cieľ územného plánovania na zabezpečenie trvalého súladu všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt na území, najmä so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a o ochranu jeho hlavných zložiek - pôdy, vody a ovzdušia.

  Upravené boli aj ustanovenia týkajúce sa vlastníckych práv, možností vyvlastnenia pozemkov a stavieb sa obmedzili len na účely verejného záujmu a zvýraznila sa miera záväznosti a významu územnoplánovacej dokumentácie. Zákonom číslo 136/1995 Z. z. bola riešená odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe. Ďalšou novelou, bola to novela číslo 199/1995 Z. z., sa zjednodušilo konanie pre líniové stavby vo verejnom záujme. Vyhláška ministerstva životného prostredia z roku 1994 riešila všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Chcel by som zdôrazniť, že už v týchto rokoch sa intenzívne pracovalo aj na vypracúvaní nového kompletného zákona o územnom plánovaní, stavebnom poriadku a o vyvlastnení, pretože bolo zrejmé, že zrušenie niektorých vyhlášok či opakované novely nemôžu zabezpečiť takú právnu úpravu územného plánovania a stavebného poriadku, ktorá by zodpovedala existujúcim ústavným a politickým pomerom v Slovenskej republike a ktorá by aj odborne zodpovedala poznatkom z oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastnenia. Vďaka veľkému úsiliu pracovníkov ministerstva životného prostredia a širokej spolupráce s odbornými inštitúciami a väčšieho počtu vedecko-technických a ekologických projektov, ministerstvo už koncom septembra v roku 1998 predložilo kompletný návrh zákona na Úrad vlády.

  Som presvedčený o tom, že je na škodu veci, že ministerstvo životného prostredia nepredložilo na prerokúvanie vypracovaný a prípadne spripomienkovaný návrh zákona, hoci aj doplnený a upravený podľa aktuálnych požiadaviek, ale predpokladá len ďalšie čiastkové riešenie dlho sa vlečúceho problému. Piatu či šiestu novelu. Vychádzam pritom z predpokladu, že za rok aj pol sa to všetko dalo urobiť. Hodnotenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie je totiž v obidvoch materiáloch približne rovnaké. Konštatuje sa, že návrh zákona aj predloženej a prerokúvanej novely je čiastočne kompatibilný a že územné plánovanie a stavebný poriadok patria iba čiastočne medzi prioritné oblasti aproximácie práva v Európskej únii.

  Napriek tomu chcem poznamenať, že predložený vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, podporím a podporia ho aj ďalší členovia klubu HZDS. Žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy nepredkladám, spoločný spravodajca sa vyjadril, že je 79 pripomienok. Je to dosť na jednu novelu zákona a nakoniec predpokladám, že ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy vyplynú z rozpravy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  S faktickými poznámkami sa nehlási nikto. Preto vystúpi ďalší prihlásený poslanec, poslanec za SMK, pán poslanec Hóka.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, vážený pán predsedajúci.

  Panie kolegyne, páni kolegovia,

  ja už nebudem uvádzať niektoré veci, ktoré tu odzneli už v rozprave. Konštatujem akurát, že predložená novela zákona, tak ako to už bolo uvedené, rieši rozpor medzi zákonnou úpravou v platnom znení a Ústavou Slovenskej republiky. Niektoré ustanovenia zákona sú ozaj v rozpore so zákonom, pretože sú upravené vyhláškami, ktoré sú z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky nemožné. Niektoré ustanovenia môžu byť upravené len zákonom. Ide konkrétne o práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, kompetencie stavebných úradov a iných orgánov štátnej správy, ako aj obcí. Za veľmi dôležité považujem v novelizácii priblíženie sa k právu Európskej únie, a to najmä Európskej charty územného plánovania z roku 1983.

  Z hľadiska územného plánovania a ochrany prírody je zákon kvalitatívne lepší a ucelenejší ako jeho predchádzajúce znenie. Považujem však za problematický a problematické môže byť aj uloženie povinností obciam s počtom nad 2 000 obyvateľov mať územný plán, pretože obstarávanie územného plánu nie je len otázka kompetencií, ale skôr finančná otázka.

  Ale rád by som chcel upriamiť vašu pozornosť na druhú časť zákona, ktorá je skôr technického charakteru, ktorá rieši problematiku stavebného poriadku a v ktorej sú vymenované niektoré oprávnenia na uskutočňovanie stavieb a na vybrané činnosti vo výstavbe. Nie je práve najšťastnejšie prevzatie ustanovení niektorých vykonávacích vyhlášok niekedy bezo zmien. Môžu byť sporné ustanovenia § 44 ods. 2 a § 45 ods. 6, ktoré už teraz vyvolávajú negatívne reakcie v odborných kruhoch.

  Považujem tiež za problematické, že veľmi nejednoznačne sú stanovené technické požiadavky na výstavbu, a preto môžu byť problémy s aplikáciou tejto časti zákona. Práve z tohto pohľadu aj z týchto dôvodov už uvedených by som chcel predložiť pozmeňujúci návrh. Predložil som to aj písomne, ale čo čert nechcel, nesprávne je tam uvedené číslo tlače. Prosil by som, pani kolegyne a páni kolegovia, aby ste si číslo 670a opravili na číslo 604a.

  Pozmeňujúci návrh znie tak, je to k § 139b ods. 7. Navrhujem tam vypustiť slová "stavby garáží". Podľa stavebného poriadku, čiže predloženého návrhu, drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m. Je to citácia z predloženého návrhu. Predpokladám, že garáže tieto kritériá splnia, a preto nie je opodstatnené ich vyňatie na osobitné posúdenie.

  Prosím vás vážené panie poslankyne, páni poslanci o podporu tohto môjho pozmeňujúceho návrhu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Konštatujem, že nikto sa nehlási s faktickými poznámkami.

  Nakoľko pán poslanec bol posledný písomne prihlásený do rozpravy, preto sa pýtam, či sa hlási niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Ústne sa do rozpravy hlásia pán poslanec Köteles, pán poslanec Tatár, pán poslanec Benčat. Končín možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Köteles.

 • Vážená Národná rada,

  pán minister,

  pán predsedajúci,

  dovoľte mi byť veľmi stručný a po konzultáciách s predkladateľom podať tri pozmeňujúce návrhy s cieľom zlepšiť a sfunkčniť predkladaný návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tzv. stavebný zákon.

  Naším cieľom je zainteresovať dotknuté orgány pri vyberaní pokút, teda urýchliť tie procesy, zároveň vytvoriť predpoklady na zníženie, buďme úprimní, existujúcej korupcie vo verejnej správe.

  Navrhujeme zmenu § 107 ods. 2 v bode 94. Nový text znie: "Pokuty sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia a pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce." Zdôvodnenie. Navrhované znenie vychádza z § 4 zákona číslo 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia, podľa ktorého prostriedky fondu možno použiť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, výsadbu a udržiavanie zelene v obciach a ďalšie aktivity nadväzujúce na ustanovenia zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Na financovanie týchto aktivít je potrebné, aby pokuty uložené orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona tvorili zdroje fondu. Obdobne pokuty uložené obcami by sa mali stať príjmom rozpočtu obce.

  Návrh na vloženie nového bodu 108, v ktorom by sme definovali právomoci a úlohy Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:

  "Slovenská inšpekcia životného prostredia

  (1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný dozor vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku.

  (2) Inšpekcia nariaďuje odstránenie nedostatkov zistených jej kontrolnou činnosťou. Pri súbežnom konaní inšpekcia stavebného úradu postupuje obdobne ako pri ukladaní pokút. Za porušenie povinností uložených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a rozhodnutiami vydanými na ich základe ukladá pokuty."

  Teda navrhujeme rozšíriť pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia ustanovenej § 7 zákona Slovenskej národnej rady číslo 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie. Táto inšpekcia už v súčasnosti vykonáva štátny dozor podľa osobitných zákonov, konkrétne o ochrane ovzdušia, ochrane vôd, odpadovom hospodárstve a ochrane pôdy a krajiny. V súvislosti s potrebou obmedzenia protiprávnej činnosti a dodržiavania ustanovení stavebného zákona je potrebné rozšíriť pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj o kontrolu v územnom plánovaní v stavebnom poriadku.

  Navrhujeme ešte zmeniť článok 5. Vložiť na koniec vety slová "okrem § 2a ods. 1 a § 123a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2001". Zdôvodnenie: Navrhovaná účinnosť ustanovenia § 2a, ktoré ustanovuje obciam zabezpečovať odstránenie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby až rok a pol po účinnosti celej novely, neúmerne predlžuje súčasný stav, hlavne osobitne v malých obciach.

  V tomto prípade ide už o spoločný návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Ustanovenia § 123a sa týkajú rozšírenia pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Účinnosť sa v tomto prípade posúva v súvislosti s vytvorením organizačných podmienok pre jej činnosť.

  Vážené dámy, vážení páni, vzhľadom na to, že body 2 a 3 súvisia, žiadam vás, aby sme hlasovali o týchto bodoch spoločne.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca nechce nikto reagovať s faktickými poznámkami.

  Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Tatár.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  dovoľte mi v mojom krátkom vystúpení, kde nepodávam žiaden pozmeňujúci návrh na rokovaní pléna v druhom čítaní, predovšetkým podporiť tento vládny návrh zákona a vymedziť sa svojimi poznámkami k dvom okruhom problémov. Okrem podpory vládneho návrhu zákona podporujem aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré podal pán poslanec Hóka a pán poslanec Köteles, ale nakoniec sú medzi spoluautormi týchto pozmeňujúcich návrhov aj poslanci výboru pre životné prostredie, gestorského výboru a väčšiny poslaneckých klubov.

  K tým dvom okruhom. Jeden je, a to ani netreba zdôrazňovať, spôsob alebo právomoci, ktoré tento zákon vymedzuje, aby sa lepšie chránilo životné prostredie. Proste veľká časť tohto zákona je o tom a myslím si, že to sa podarilo nakoniec aj pri prerokovaní v druhom čítaní dodržať. Preto podporujem aj závery gestorského výboru, ktoré hovoria o tom, že veľkú časť pozmeňujúcich návrhov treba spoločne prijať, ale iné pozmeňujúce návrhy zase spoločne zamietnuť. Pretože to naozaj smeruje k základnému zámeru zákona.

  Druhý okruh je okruh, za ktorý sa chcem poďakovať ministerstvu. Od ministra počnúc cez všetkých ľudí, ktorí sa venovali tomuto zákonu, výboru pre životné prostredie aj občianskym organizáciám na zlepšenie zákona. Tam, kde to bolo možné v takejto dikcii zákona, sa viac dostala do popredia účasť verejnosti a účasť vlastníkov pozemkov na rozhodovaní o územnom pláne.

  Boli to dobré rokovania a som veľmi rád, že som sa mohol na nich zúčastniť a prispieť k spoločnému veľmi dobrému výsledku. Je to vo viacerých paragrafoch. Boli to rokovania praktické a ukázali, že istá časť participácie verejnosti pri budovaní občianskej spoločnosti, pri účasti občanov na tom, ako má krajina vyzerať, aké bude ich prostredie, ako sa zladia priemyselné využitie, rekreačné využitie a obytné využitie územia. Ukázali, že tá účasť sa zvyšuje.

  Rád verím tomu, ako to bolo jasne povedané pri prerokovaní v druhom čítaní, že keď sa bude pripravovať podstatná rekodifikácia tohto zákona - bude to o niečo dlhšie ako rok, čiže možno do dvoch rokov -, že sa ešte viac prehĺbi tento rozmer a trend, ktorý tu zaznamenávame v samotnom zákone a v mnohých pozmeňujúcich návrhoch teraz.

  Chcel by som zdôrazniť len jeden príklad, ktorý tam zatiaľ nie je, ale ktorý očakávame, že tam neskôr bude. Súvisí aj s tým, že minulý týždeň sme začali prerokúvať rozsiahlu novelu ústavy a spomínal som pri tej príležitosti, že veľká časť vykonávacích zákonov, ktorých existenciu ústava predpokladá, ešte nie sú na svete. Jeden z nich je aj ten, že za vyvlastnené pozemky by mali byť vlastníci odškodnení. Ústavné právo to je, ale tento návrh zákona to ešte nerieši. Očakávame, že aj v tomto zmysle, pretože to je v súvislosti so stavebným zákonom, sa urobí náprava. To je ten druhý okruh. Maximálna účasť verejnosti, maximálna účasť občianskej spoločnosti na rozhodovaní o veciach, ktoré sa týkajú všetkých a v tomto zmysle by som veľmi rád podporil celý návrh aj dva pozmeňujúce návrhy, ktoré zazneli v rozprave.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Benčat.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  dovoľte mi pár slov k predkladanému návrhu zákona číslo 50, teda stavebného zákona, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Predložený návrh novely bol stavbárskej obci už dlho sľubovaný a prakticky s poslednou novelou zákona číslo 50/1976 Zb. v znení zákona Národnej rady číslo 229/1997 Zb. platného od 1. 9. 1997 sa ukázala potreba ďalších úprav, nakoľko nedošlo k zosúladeniu s vykonávacími vyhláškami číslo 83, 84, 85, ako aj s ďalšími legislatívnymi normami. V súčasnosti predložené znenie je už v poradí štvrtým či piatym pokusom o spracovanie legislatívneho dokumentu, ktorý by bol priechodný v legislatívnej rade vlády, vláde a v samotnom parlamente. Predošlé pokusy sa skončili väčšinou ako nepriechodné už v medzirezortnom pripomienkovom konaní väčšinou pre neujasnenosť koncepcie, čo vlastne chceli novelizovať, ako aj v rozsahu a kvalite spracovania.

  Posledná verzia, ktorá bola v mesiaci február roku 2000 predložená na rokovanie Legislatívnej rady vlády, je z pohľadu spracovania asi najkvalitnejšia, avšak spracovatelia napriek pripomienkam z prerokovania na nižších stupňoch neboli ochotní riešiť niektoré okruhy pripomienok, ktorých spracovaním alebo zapracovaním by sa bol dosiahol lepší cieľ.

  V prvom rade je potrebné povedať, že predložená novela je veľmi obsiahla. Svojím rozsahom sa z nej stráca pôvodný zámer zákona číslo 50/1975 Zb. Novela je výrazne nad jeho rámec. Ak je potrebná v súčasnosti novela, tak by mala byť len menšieho rozsahu a riešiaca najnutnejšie nedostatky súčasne platného znenia zákona a neriešiť okruhy problémov, ako je zákon číslo 136/1995 Z. z., zákon číslo 138/1992 Zb. a podobne, ktoré majú relatívne krátky čas. Predkladaná novela by nemala rušiť niektoré postupy a inštitúty, ktoré sú zaužívané v stavebnej praxi a ich účelnosť je ocenená viacročnou aplikáciou.

  Vzhľadom na súčasnú situáciu v nedoriešení kompetencií v zmysle novely zákona číslo 347/1990 Zb. medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánované nové legislatívne normy pre regionálny rozvoj, ktoré sú plánované na druhý polrok 2000, ako aj pripravovanú decentralizáciu verejnej správy a presun právomocí na samosprávne orgány, nové územné členenie, som toho názoru, že takto navrhovaná novela v súčasnom období nerieši situáciu a vo veľmi krátkom období by bolo potrebné prijať ďalšiu novelu, čo by ešte viac zvýšilo nestabilitu v oblasti stavebného práva na Slovensku.

  Navrhovaná novela sa prakticky dotýka polovice paragrafov z časti územného plánovania, kde je možné vzhľadom na pripravované zmeny v kompetenciách a decentralizácii čakať dôležité zásahy. Taktiež to môže značne skomplikovať pozíciu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, kde sa pripravuje zákon o regionálnom rozvoji, ktorý je veľmi dôležitý na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V predloženej novele je možné jednoznačne vidieť nevyváženosť, veľa uvádzaných skutočností by bolo vhodnejšie začleniť do vykonávacích vyhlášok, napríklad v § 49 až 53.

  Napriek doterajším pripomienkam opierajúcim sa najmä o prax s cieľom zvýšiť kvalitu realizovaných stavieb, je v návrhu novely potláčaná kontrolná činnosť priamo počas realizácie stavieb, ako aj odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontrolnú činnosť. Toto konštatovanie sa týka najmä § 44 a § 46, ku ktorým som dal pozmeňujúce návrhy, kde jednoznačne treba doplniť bod d) činnosť stavebného dozoru ako vybranej činnosti vo výstavbe spolu s definovaním jeho spôsobilosti a právomocí. Tým, že predložená novela článku VI ruší článok I zákona Národnej rady číslo 146/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, zakladá povinnosť definovanú v návrhu novely v § 42 bode 3 - komory vymenia pečiatky vydané podľa tohto zákona do 31. 3. 2002. Tu je potrebné pripomenúť, že k 10. 11. 1999 bolo celkovo preskúšaných a boli vydané preukazy odbornej spôsobilosti pre 19 548 osôb, ktorým bude treba meniť preukaz, ako aj pečiatku, čo iste neprinesie pokoj v stavbárskej obci.

  Päťročná činnosť zákona číslo 136/1995 Z. z. jednoznačne preukázala prínos na zlepšenie kvality činnosti inžinierov a technikov v oblasti vybraných činností vo výstavbe. Ak má predložená novela ambíciu priblížiť sa k odbornej spôsobilosti a kriminológii bežnej praxe v krajinách Európskej únie, je potrebné ujasniť si význam pojmov "odborne spôsobilá osoba" a "autorizovaná osoba", nakoľko táto duplicita je zakotvená iba v slovenskom stavebnom práve, zahraničie jej nerozumie, nevie rozlíšiť okruh pôsobnosti. Tu by bola asi namieste jedna poznámka.

  Je ťažko veriť úprimnosť tvrdenia, ktoré odznelo z úst zástupcov ministerstva životného prostredia na tlačovej konferencii venovanej novele a ktorá bola publikovaná aj v médiách. Citujem: "Cieľom novely je zabezpečiť v každej fáze prípravy, povoľovania, realizácie a užívania zvýšenie technickej kvality stavieb."

  Doterajšia prax jednoznačne ukazuje, že stavba má predpoklad byť naozaj kvalitnou iba pri dobrej odbornej a partnerskej spolupráci v rovine investor - projektant - stavbyvedúci - stavebný dozor. Osobne som toho názoru, že tu si prihriali polievočku obe stavovské komory spolu s predkladateľom novely.

  Som ďalej toho názoru, že novela zákona číslo 50/1976 Zb. by mala byť kódexom pre celú stavebnú prax. Mala by mať dlhú pôsobnosť a priniesť zjednodušenie, skvalitnenie a sprehľadnenie výstavby, po čom stále častejšie volajú najmä zahraničné investorské subjekty. Novela by mala jednoznačne korešpondovať s ostatnými pripravovanými normami, hlavne teritoriálny rozvoj, zdôrazňujem, s cieľom vytvoriť prehľadné a jednoznačné podmienky pre stavebné činnosti, územné plánovanie a podnikanie v stavebnom priemysle. Je na škodu, že nami predkladaný zákon v roku 1998, myslím si, že v septembri, nebol vtedy akceptovaný, bol pripravený a tieto veci mnohé už mohli byť zakomponované a mohol byť s tým pokoj.

  Ešte raz akcentujem jednu vec, že teda v krátkom čase nás zrejme čaká decentralizácia v našom štáte a tá veľmi silne poznačí stavebnú činnosť a celé legislatívne konanie okolo stavieb. Myslím si, že treba urýchlene konať a robiť nový zákon, pripraviť ho tak kvalitne, aby nám vyhovoval nie na 2 - 3 roky, ale aby vyhovoval na mnohé roky dopredu. Viem, že pozastaviť konanie o tomto zákone by zrejme ani nebolo reálne, ako som to nakoniec tam uviedol, ale predsa len sa dotknem dvoch paragrafov, ktoré by si zaslúžili pozornosť.

  A teda môj pozmeňujúci návrh formulujem nasledovne. Je to po prvé § 45 - vybrané činnosti vo výstavbe. Odsek 1 doplniť bod b) vedenie uskutočňovania stavieb rozdeliť na b1, činnosť stavbyvedúceho, a na b2, činnosť stavebného dozoru. Zdôvodnenie je uvedené v tom pozmeňujúcom návrhu, nejdem ho čítať. Vedenie uskutočňovania stavieb je popísané v § 44 ods. 2 pri jednotlivých stavbách, kde v prípade svojpomocnej výstavby musí byť stavebný dozor, ale v prípade dodávateľskej výstavby tento nemusí byť. Definícia v § 45 ods. 3 je sumár činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, takže je potrebné presne definovať ich postavenie v stavebnom procese.

  Po druhé v § 46b doplniť bod a) o novú vetu, ktorá znie: "Sleduje vedenie stavebného denníka a zápisom v ňom potvrdzuje preberanie prác a konštrukcií, ktoré sú trvalo zakryté a nedostupné." Zdôvodnenie: Najvážnejšou funkciou stavebného dozoru nie je sledovanie vedenia denníka, ale preberanie prác, ktoré zapisuje práve do stavebného denníka, ktorý je jedným z rozhodujúcich dokladov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca chce reagovať s faktickou poznámkou pán poslanec Kužma. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ja len chcem pripomenúť, že veľmi veľa podobných názorov bolo v odbornej verejnosti, či tento zákon netreba vrátiť, netreba počkať a pripraviť zákon, ktorý by bol v korešpondencii so zákonmi v Európskej únii. Nakoniec sme sa dohodli vo výbore, aj keď stavebný zákon, myslím si, že by mal platiť viac ako 20 rokov, že toto prechodné obdobie, keď treba zrušiť určité vyhlášky týmto zákonom, je garantované tým, že sa začína hneď robiť na novom stavebnom zákone. Čiže máte absolútne pravdu, že tento návrh nie je kompatibilný v plnom rozsahu so zákonmi v Európskej únii.

  A ešte, keď sa vrátime k funkcii stavbyvedúceho, stavebného dozoru, možno sa nám teraz často stáva, že vypadli investorské organizácie, ktoré zastupovali investora a na stavbách nie všade sa deje stály autorský dozor. Čiže tá úloha, ktorá je tu taxatívne vymenovaná, že preberá vlastne konštrukcie, ktoré sú skryté do dokumentácie od dodávateľa, myslím si, že je správna, a tak sa to v stavebnej praxi robí už niekoľko desaťročí.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa pána poslanca Benčata, či chce reagovať. Nie. Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  ďakujem za váš veľký záujem o túto novelu a predovšetkým za pozitívne a podporujúce pripomienky či z koaličných alebo opozičných klubov.

  Ja si myslím, že v zásade všetky kluby podporujú tento návrh. Aspoň tie, ktoré vystúpili v rozprave. Ja som si vedomý, že táto novela je obsiahla. Ale filozofiu, prečo je táto novela obsiahla a prečo ju napriek tejto obsiahlosti dávame, viac-menej povedal aj pán poslanec Kužma. A to sme preberali niekoľkokrát na najrôznejších fórach vrátane výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže výsledkom týchto polemík a týchto rozpráv je, že zákon je v tomto momente tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcel by som povedať, že by sme už nemali ďalej čakať. Nemali by sme ďalej posúvať tento zákon. Tak ako povedal pán poslanec Zlocha, tento zákon bol už dávnejšie pripravený. A ja si myslím, že keby sme ho posúvali ďalej a ďalej, neverím, že by sme omnoho lepší zákon vedeli urobiť. To je druhá vec, že keď bude nové usporiadanie jednak regionálne, jednak prebehne racionalizácia a decentralizácia štátnej správy, to je už niečo iné, ale čo sa týka vecnej problematiky, zrejme by sme s otáľaním alebo posúvaním tohto bremena, alebo tohto zákona pred sebou by sme veľa nezískali. Ja si myslím, že by sme nič nezískali.

  Naozaj, k tomuto zákonu sme pristupovali veľmi seriózne, poctivo. Robilo na tom veľké množstvo ľudí. Pustili sme tento zákon na pripomienkovanie veľkej, obrovskej šírke pripomienkujúcich subjektov, verejnosti, komôr, záujmových skupín, mimovládnych organizácií. Proste výsledok je taký. To je, myslím si, aj príčinou toho veľkého množstva pripomienok, ktoré sme, samozrejme, vítali a prerokovali sme. A ako vyplýva zo záverečnej spoločnej správy, väčšinu tých pripomienok bolo možné akceptovať. Zlepšujú zákon.

  Na druhej strane niektoré veci nie je možné prijať, pretože tým, že je tento zákon sám osebe veľký, aj novela je veľká, jedno slovo môže pozmeniť celú konštrukciu a môže narobiť problémy v najrôznejších paragrafoch. Preto niektoré z tých pripomienok, ktoré prišli buď od vás, alebo z verejnosti, ktoré ste si osvojili, nemohli byť, nemohli byť akceptované.

  To k tým jednotlivým pripomienkujúcim. Najmä by som sa chcel vyjadriť k pánu poslancovi Benčatovi.

  Pán poslanec, takéto návrhy, ktoré ste navrhli vy, prišli už niekoľkokrát. Prakticky o všetkých sme rokovali. Môžem povedať za seba, že mnohé z tých pripomienok môžu byť rôznym spôsobom posúdené. Aj tak, ako vy navrhujete. Ale nakoniec po tej širokej diskusii a po rozpravách v jednotlivých výboroch, kde bola aj verejnosť, boli profesijné skupiny, boli tam obce, sme nakoniec došli k tomuto záveru. Čiže to je vždy možné ešte mať iný názor. Každý jednotlivec, každý z nás môže mať ešte trošku zlepšujúci názor. Ale niekde sa to musí zastaviť a musíme to niekde povedať, že toto je súčasný stav a takto to prijmeme.

  Teraz konkrétne k pozmeňujúcim návrhom. Samozrejme všetky sú vo vašich rukách. Myslím si, že z nášho hľadiska pozmeňujúci návrh pána Hóku je prijateľný. Nemáme s tým žiadne problémy. Takisto pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesol pán Köteles, sú prijateľné. Nemáme voči nim žiadne námietky. Samozrejme aj keby sme mali, je to vo vašich rukách.

  Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Benčata, musím povedať, že v tomto momente je veľmi ťažko reagovať, pretože, ako som povedal, keď niekde povieme alebo zmeníme nejakú vetu, tak by sme mali dosledovať aj to zmenené slovo v celom návrhu. Preto v tomto momente ja si myslím, že váš prvý návrh - vybrané činnosti vo výstavbe, rozdeliť činnosť stavbyvedúceho a činnosť stavebného dozoru by asi narušilo niekde ďalej, teraz vám presne neviem reagovať, ale asi by narušilo logiku v ďalších odsekoch a myslím si, že je to viac-menej riešené.

  Ten druhý pozmeňujúci návrh, čo sa týka § 46b, tam sa mi zdá, že tam by nemuselo byť, že to je vlastne riešené, lebo vedenie stavieb nám dodá z denníka zápis v ňom o preberaní prác a konštrukcii. To vlastne ten odborník by kontroloval sám seba. No ale ešte raz hovorím, že je veľmi ťažko takto priamo od pultu odpovedať na tieto návrhy. A nakoniec je to ešte raz vo vašich rukách.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  ja ešte raz ďakujem za váš veľký záujem o tento zákon. A ja by som vás prosil o schválenie aj s tým, samozrejme, že budete hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či chce zaujať záverečné stanovisko.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • V rozprave vystúpili piati páni poslanci: Zlocha, Hóka, Köteles, Tatár a pán Benčat. Pán Zlocha a pán Tatár nepodali pozmeňujúce návrhy. Pán Hóka, Köteles a Benčat podali pozmeňujúce návrhy.

  K tomu, čo bolo prednesené, z toho, čo bolo zatiaľ predložené ako pozmeňujúci návrh, treba povedať, že ani jeden z týchto pozmeňujúcich návrhov zásadne nemení filozofiu predkladaného návrhu zákona, ktorý si nedáva väčší mandát, ako v podstate počkať do dvoch najbližších rokov, pokým bude nový stavebný zákon.

  Chcel by som podotknúť, že Česko-Slovensko a teraz Slovenská republika ako samostatná republika patrí medzi štáty, ktoré môžu byť právom hrdé na svoju legislatívu v oblasti stavebníctva. Preto si myslím, že je aj veľký záujem, ktorý sprevádzal prerokovanie tohto návrhu zákona, pretože sme strávili na ňom tri rokovacie dni vo výbore. A keďže sa to odrazilo na tom, že vlastne samotné prerokúvanie v pléne už nebolo také, by som povedal, kontroverzné, presne, tak chcel by som len pripomenúť, že ten návrh, ktorý budem predkladať na hlasovanie, to znamená tie spoločné návrhy, ktoré výbor odporúča, a tie body, ktoré neodporúčame schváliť, sú vlastne navzájom kontroverzné, to znamená, že ich schválenie, respektíve neschválenie podmieňuje vzájomnú konzistenciu zákona.

  Čiže z môjho pohľadu odporúčam a v zmysle odporúčania Výboru Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody, aby sme pristúpili k hlasovaniu.

 • Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Navrhujem, aby sme ako o prvých hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sú súčasťou spoločnej správy, takýmto spôsobom: spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78 s odporúčaním schváliť ich.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa prezentovali a aby ste zároveň aj hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tieto návrhy gestorského výboru boli prijaté.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalšie.

 • Ďalej odporúčame hlasovať spoločne o bodoch číslo 3, 12, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 58, 66, 70, 72 a 79, ktoré gestorský výbor neodporúča schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa, prezentujme sa a zároveň hlasujme o návrhoch, ktoré odporúča gestorský výbor neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 7 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neprijali.

 • A gestorský výbor odporúča ďalej jednotlivo hlasovať k bodu 47 s odporúčaním schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 67 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 9 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Toto boli všetky návrhy zo spoločnej správy. Teraz by som jednotlivo podľa toho, ako boli podané v rozprave, odporučil hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy.

 • Pán spoločný spravodajca, to znamená, že žiadate, aby sme skrátili tú 24-hodinovú lehotu.

 • To odznelo v rozprave, to až potom.

 • To ešte rokujeme stále o pozmeňujúcich návrhoch. Čiže ako prvý bol podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Hóku. Máte ho predložený písomne. Dávam hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslancu Hóku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Hóku bol prijatý.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalej.

 • Ako druhý predložil pozmeňujúce návrhy pán poslanec Köteles, ktorý navrhol, aby sme hlasovali nasledovne: o prvom návrhu zmeny § 107 ods. 2 bodu 94 na strane 38 samostatne a o dvoch následných, to znamená návrhu na vloženie nového bodu 108 a návrhu na zmenu článku V spoločne.

  Čiže pán predsedajúci, dajte hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kötelesa.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme. Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kötelesa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Kötelesa bol prijatý.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste dali hlasovať o druhom a treťom návrhu pána poslanca Kötelesa spoločne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o ďalších dvoch návrhoch pána poslanca Kötelesa naraz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že tieto ďalšie dva návrhy pána poslanca Kötelesa boli prijaté.

  Pán spoločný spravodajca, máme ešte hlasovať?

 • Áno. Posledný v rozprave s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil pán poslanec Benčat, ktorý dal dva pozmeňujúce návrhy.

  Čiže ako prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Benčata je k § 45 - vybrané činnosti vo výstavbe - doplniť bod b) - vedenie uskutočňovania stavieb...

 • Nemusíte čítať, máme návrhy pred sebou. Hlasujeme o prvom návrhu pána poslanca Benčata.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 24 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 7 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 56 poslancov.

  Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Benčata nebol schválený.

 • Takže, pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste dali hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Benčata.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a zároveň hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Benčata.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 26 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 50 poslancov.

  Konštatujem, že ani druhý návrh pána poslanca Benčata nebol schválený.

  Pán spoločný spravodajca, vyčerpali sme všetky pozmeňujúce návrhy.

 • Áno, vyčerpali sme všetky pozmeňujúce návrhy a z priebehu hlasovania vyplýva, že môžem požiadať o to, aby sme hlasovaním odporučili zákon do tretieho čítania.

 • Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu, aby sme zákon prerokovali v treťom čítaní. Prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili do tretieho čítania.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či niekto z prítomných poslancov sa hlási do tretieho čítania. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Nakoľko v tomto čítaní neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu ako o celku. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.

 • Ďakujem pánu ministrovi aj pánu spoločnému spravodajcovi.

  Nakoľko ale budeme pokračovať ďalšími návrhmi, ktoré predkladá pán minister životného prostredia, prosím ho, aby ostal naďalej na svojom mieste.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 605 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 605a.

  Vládny návrh zákona odôvodní pán minister životného prostredia.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  poslankyne, poslanci,

  predovšetkým vám veľmi pekne ďakujem za podporu zákona, ktorý ste práve schválili. Naozaj som presvedčený o tom, že tento zákon bude slúžiť dobre pre všetkých a že všetkých, ktorí sa zaujímajú, tak bude môcť uspokojiť. Na tento zákon, preto som začal takto úvod, lebo na túto novelu úzko nadväzuje aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

  Hlavným dôvodom vypracovania tohto návrhu novely je potreba úpravy postavenia, práv a povinností autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov a ich samospráv v dôsledku aproximácie s právom Európskej únie. Navrhovaný zákon bol pripravený v úzkej súčinnosti so Slovenskou komorou architektov aj so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a bol prerokovaný aj s najrôznejšími mimovládnymi organizáciami a záujmovými skupinami. Súbežne s týmito zmenami, ktoré podávame v tejto novele, sa navrhuje zrušenie článku I zákona číslo 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a novelizácia živnostenského zákona.

  Vážené panie poslankyne, poslanci, z uvedených dôvodov vás prosím o schválenie vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie tohto návrhu.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, členovi výboru pre životné prostredie a ochranu prírody pánu Júliusovi Binderovi.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené poslankyne a poslanci,

  na základe poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody ako gestorského výboru pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 605) informujem o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto návrhu zákona a o návrhoch a stanovisku gestorského výboru obsiahnutých v spoločnej správe k tomuto návrhu uvedenej tlače 605a.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 605a), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody číslo 117 zo dňa 16. júna 2000.

  Vážené dámy a páni, Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 824 z 10. mája 2000 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 605) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámené v súlade s § 75 ods. 2 a § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené pod bodmi 1 až 3 v časti IV spoločnej správy (tlač 605a). Z tohto dôvodu ich nebudem osobitne čítať, podotýkam však, že stanovisko gestorského výboru je uvedené pri každom z pozmeňujúcich návrhov. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúčam hlasovať v bodoch 1 až 3 spoločne.

  Vážené dámy a páni, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 605) uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave, schváliť.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za uvedenie výsledkov rokovania.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ako jediný písomne prihlásený je pán poslanec Zlocha.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci so širším kolektívom poradcov,

  vážený pán minister,

  vážená Národná rada,

  od roku 1992, keď bol prijatý zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, už prešlo 8 rokov. Politické a štátoprávne zmeny, ku ktorým po tomto roku na Slovensku došlo, ako aj snaha Slovenskej republiky zosúladiť svoju legislatívu s právnym poriadkom Európskej únie si vyžiadala jeho zmenu. Zákon upravuje postavenie, práva a povinnosti autorizovaných architektov a stavebných inžinierov, ich samospráv a spôsob získavania a a straty odbornej spôsobilosti na vedenie uskutočňovaných stavieb. Ďalej spresňuje kategorizáciu architektov a stavebných inžinierov, ako aj práva a povinnosti a rozširuje podmienky na preskúšavanie architektov a stavebných inžinierov. Nutnosť doplnenia existujúceho zákona vyplýva aj z pred chvíľou schválenej novely stavebného zákona. Vzhľadom na jeho význam a požiadavky praxe, prijatie novely zákona podporím a môžem povedať, že ho podporia aj tu prítomní poslanci klubu HZDS.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Vystúpil jediný pán poslanec v rozprave, ktorý bol prihlásený písomne. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne? Pán poslanec Šlachta. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy ústne.

  Dávam slovo pánu poslancovi Šlachtovi, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý sa dotýka kategorizácie inžinierov. Ide, samozrejme, o veľmi dlhoročný spor medzi inžiniermi a architektmi, ktorý sa neodohráva len v role, v polohe legislatívy, ale, samozrejme, predovšetkým v praxi, v celej nedávnej minulosti, ale, samozrejme, bolo by dobré, aby sme rešpektovali to, že ide o dve samostatné fakulty, že ide o úplne rozdielne študijné i vedné odbory a, samozrejme, ten rozdiel, myslím si, najlepšie môže každý posúdiť, kto si spomenie na paneláky v Petržalke. To nie je architektúra a to nie je práca architektov. To je "stavarina". Preto navrhujem v článku I bode 5, kde je kategorizácia inžinierov, aby text "inžinier môže byť autorizovaný a) na vykonávanie komplexných architektonických aj inžinierskych služieb" sme nahradili "na vykonávanie komplexných projektových činností a inžinierskych služieb".

  V bode 2 "inžinier podľa ods. 1 písm. a) najmä a) navrhuje architektonické riešenie stavieb" nahradiť "navrhuje technické riešenie stavieb".

  A v bode d) v tom istom bode "zastupuje stavebníka vo veciach architektonického riešenia stavieb" nahradiť "zastupuje stavebníka vo veciach technického riešenia stavieb".

  Skutočne si myslím, že netreba robiť nejakú dlhú prednášku o tomto, ja vás prosím len, aby ste akceptovali jednoducho to, že ide o dve absolútne rozdielne činnosti, ktoré proste týmto by sa zotreli a vlastne chodili by sme si dávať zuby robiť gynekológovi a naopak. Takže to by asi nebolo dobré. Prosím o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  K vášmu vystúpeniu dve faktické poznámky. Pani poslankyňa Sabolová a pán poslanec Prokeš. Končím možnosť ďalších faktických poznámok. Pán poslanec Engliš ešte dodatočne. Pán poslanec Engliš ako tretí.

  Prosím, pani poslankyňa Sabolová má slovo ako prvá.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec, nemôžem s vami súhlasiť, pretože som v tejto profesii ešte v Stavoprojekte pracovala a nemôžeme riešiť dlhoročný spor architektov a inžinierov tým, že budeme meniť zákon. Ja si myslím, že ak bude dosť práce, nebude vôbec dochádzať k sporom medzi architektmi a inžiniermi, a myslím si, že môžu obidvaja nadobudnúť dobrú rovnakú odbornosť. Viete veľmi dobre, že architektúru nemohli študovať v minulosti mnohí tí, ktorí možno skončili len stavebnú fakultu a možno mali toľko schopností, ako aj možno dnes mnohí architekti. A nie je dobré porovnávať výstavbu panelákov. Ja sama poviem, že všetky návrhy, ktoré sme dostávali my na vykonávanie, všetky profesie vyšli či v Petržalke, či v košických sídliskách práve buď z ateliéru urbanistov, alebo architektov, takže je nespravodlivé to hádzať len na inžinierov. My sme mnohokrát možno aj namietali, ale, bohužiaľ, nešlo to, pretože ten prvotný návrh robili architekti. Preto nie som za to, aby sme podporili tento návrh a podporujem vládny návrh, tak ako je predložený v zákone § 5. Môžeme diskutovať o tom, ako budeme kategorizovať inžinierov aj architektov, či nenecháme na komoru, kto čo bude vykonávať, ale v žiadnom prípade dnes riešiť spor medzi dvoma komorami, ktoré do dnešného dňa ani jedna, ani druhá komora nevyjadrila ani na rokovaní jedného výboru, ani gestorského výboru, myslím si, že nie je ani celkom fér a nie je to ani dobre.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Prokeš má slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ja by som rád pánu poslancovi Šlachtovi povedal, že možno to znie zvláštne, ale plne sa stotožňujem s tým, čo povedala pani poslankyňa Sabolová. A pokiaľ viem, dokonca bola istá dohoda aj medzi komorami, aby sa istá symetria vytvorila, tak ako je definovaná v zákone, a pokiaľ viem, tak pán poslanec Šlachta bol o tom aj informovaný, a preto ma veľmi prekvapuje, že prichádza na poslednú chvíľu s takouto zmenou. Neodporúčam ju odsúhlasiť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Prokeš.

  Posledný s faktickou poznámkou je pán poslanec Engliš.

 • Pán poslanec Šlachta, ja mám veľmi zmiešané pocity, ale chcel by som sa vás spýtať na jednu vec. Ak mi odpoviete, kde zaradíte inžinierov architektov, ktorí navrhovali tie umakartové jadrá, potom sa budem vedieť vyjadriť aj k tomu vášmu návrhu. Až mi na toto odpoviete, kto to navrhol, vy konkrétne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vystúpili všetci, ktorí sa prihlásili ústne.

  Pýtam sa, pán minister, či chcete zaujať stanovisko k rozprave.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím pokoj v snemovni.

  Pán minister, ospravedlňujem sa. Prepáč mi pán poslanec Šlachta, máš slovo v zmysle rokovacieho poriadku.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Samozrejme pani poslankyňa Sabolová nemôžem súhlasiť s tým, čo hovoríte, že ide o rovnakú odbornosť. Ak existujú dve fakulty s rôznymi študijnými odbormi, sú úplne iným vzdelanostným zázemím, tak nemôžete hovoriť, že ide o rovnakú odbornosť. Takisto sa divím, že hovoríte, že paneláky robili architekti. Predsa veľmi dobre viete, že architekti s panelákmi nemali nič spoločné. To boli linky, ktoré proste chrlili panely a architekt nemohol rozhodnúť o tom, či dá dohromady modul 3,60, musel akceptovať proste modul 3 metre, lebo modul bol len 3-metrový.

  Pán poslanec Prokeš, ja prezentujem práve názor komory architektov, ktorá jednoducho s týmto tu nesúhlasí, čiže o žiadnej nejakej nerovnováhe, lebo čo, tu nemôže byť reč.

  A pán poslanec Engliš, ak sa pýtate na to, kto robil tie umakartové jadrá, tak skutočne neviete, čo je architektúra, architekti s umakartovými jadrami nemali absolútne nič spoločné. Nie, určite nie.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Slovo má pán minister na zaujatie stanoviska k rozprave.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Predovšetkým vám všetkým ďakujem za podporu aj tejto novely. Čo sa týka tohto pozmeňujúceho návrhu, ja som v prvom momente bol otvorený a som stále otvorený ku profesijnému riešeniu, ale k najlepšiemu vecnému riešeniu, ale zdá sa, že sa tu, by som povedal, rozprúdil spor v poslednom momente o jednom z dôležitých ustanovení zákona. Tak v tomto momente ja by som mal zaujať asi buď neutrálne stanovisko, ale skôr tak, že by som sa priklonil k nášmu vlastnému návrhu, ktorý bol vypracovaný naozaj podľa mojich vedomostí na základe dohody medzi komorami. Ešte raz, ale, samozrejme, že rozhodovanie je vo vašich rukách, ja som otvorený pre všetky riešenia, len v tomto momente sa naozaj prikláňam k vlastnému návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pýtam sa, pán spravodajca, či sa chcete vyjadriť. Áno.

  Nech sa páči.

 • Domnievam sa, že mi prináleží, aby som sa vyjadril k návrhu pána profesora Šlachtu. Bol som projektantom sietí v Petržalke a mne je celkom jasné, kto navrhol Petržalku, a bol to hlavný inžinier projektu, architekt, zároveň predseda Rady architektov v Bratislave. Takže nie je pravdou tvrdenie poslanca Šlachtu, i prvý panelák v Bratislave robil architekt, ale paneláky sú samostatná kategória. Ja by som nebol rád, keby sme zasa vytvárali šľachtu, nemyslím ako meno, ale aby sme vytvárali šľachtu, a na druhej strane iba pracovníkov. Obidve profesie aj architekti aj inžinieri sú profesie veľmi dôležité pre národné hospodárstvo a pre národ, mali by sme už konečne prestať lokálne vojny a mali by sme povedať celkom jednoznačne, že všetci sme za to, aby naše stavebníctvo bolo perfektné, aby naše stavebníctvo plnilo všetky požiadavky.

  Nesúhlasím s predloženým tým záverečným stanoviskom pána Šlachtu, ktoré je tu, nie je možné, aby inžinieri vychovaní na stavebnej fakulte suplovali v praxi architektov vychovávaných na architektúre. Viete, dobrý stavebný inžinier je dobrý stavebný inžinier, zlý architekt je zlý architekt. Takže treba sa pozerať na ľudí, akej kvality sú, a nerobiť rozdiely len za to, že niekto sa dostal na architektúru buď po protekcii, alebo nejakým iným spôsobom a že ten, ktorý sa na architektúru nedostal, musel ísť na stavebnú fakultu.

  Ja by som, ak dovolíte odporučil, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tlači číslo 605.

 • Pán spravodajca, ďakujem zatiaľ za účasť pri prerokovaní tohto zákona. Budeme hlasovať neskôr o tomto zákone, pretože nás nie je dosť.

  Prosím vás, prezentujte sa, páni poslanci, zisťujeme účasť v sále. Prezentujeme sa, nehlasujeme.

  Prezentovalo sa 67 poslancov.

  Konštatujem, že páni poslanci nie sú v dostatočnom množstve prítomní na rokovaní pri hlasovaní. Budeme pokračovať ďalšími bodmi rokovania.

  Pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 626, spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 626a.

  Návrh vlády odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky László Miklós, ktorého prosím, aby sa ujal slova.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva je jednou z viacerých medzinárodných dohôd zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov v nadväznosti na ustanovenia Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, takzvaný Bonský dohovor, ktorého je Slovenská republika zmluvnou stranou od roku 1995. Pre Slovenskú republiku je prijatie členstva v Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva významné predovšetkým preto, lebo sme jednoducho na trase týchto migrujúcich druhov a nie je možné, aby niektorý zo štátov, ktoré sú na trase, nešiel podľa všeobecne prijatých medzinárodných dohôd.

  Dohodu podpísalo okrem 31 štátov, ktoré sú v tomto areáli, aj Európska únia a týmto Slovenská republika sa zaradí medzi európske štáty, ktoré podporujú ochranu vodného a sťahovavého vtáctva.

  Záväzky určené dohodou v oblasti legislatívy sú v Slovenskej republike čiastočne splnené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý určuje v § 26 podmienky ochrany väčšiny ich druhov. Ďalej vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 93 z vlaňajška o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín a vyhláškou Ministerstva výživy a poľnohospodárstva Slovenskej socialistickej republiky číslo 172/1975 Zb. o ochrane a čase spôsobe v podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vláda prijala návrh na prístup Slovenskej republiky k tejto dohode s dvoma výhradami, a to tým, že Slovenská republika pri prístupe v zmysle článku 15 dohody bude uplatňovať výhrady voči ustanoveniam, ktoré sa týkajú lovu husi divej a zákazu používania loveného streliva v mokradiach. Na vysvetlenie, táto dohoda predpokladá zákaz lovu husi divej celý rok a zákaz používania oloveného streliva celkove. Vláda prijala tento návrh na prísľub Slovenskej republiky s týmito výhradami.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím o schválenie prístupu Slovenskej republiky k tejto dohode s týmito výhradami.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím určeného spoločného spravodajcu výborov, člena výboru pre životné prostredie a ochranu prírody poslanca Petra Muránskeho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády a najmä o tom, či gestorský výbor svojím uznesením odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prístupom Slovenskej republiky k uvedenej dohode.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem sa slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som vás na základe poverenia výboru životného prostredia a ochranu prírody ako gestorského výboru pri prerokúvaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prístup Slovenskej republiky k Dohode a o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahového vtáctva poinformoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady k tomu návrhu a o stanovisku gestorského výboru obsiahnutých v spoločnej správe, tlač 626a.

  Predmetná spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva bola schválená uznesením výboru pre životné prostredie a ochranu prírody číslo 118 zo dňa 16. júna 2000. Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 660 z 22. mája 2000 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prístup Slovenskej republiky k dohode dvom výborom, a to výboru pre pôdohospodárstvo a výboru pre životné prostredie.

  Výbor pre pôdohospodárstvo schválil dohodu a odporúčal uznesením číslo 138 z 2. júna 2000 Národnej rade Slovenskej republiky schváliť túto dohodu s tým, že bude uplatnená výhrada k ustanoveniam článkov 211a a 414 plánu aktivít, a teda, že Slovenská republika nie je viazaná článkom 211a plánu aktivít v tom zmysle, že umožní lov husi divej na svojom území, a článkom 414 plánu aktivít v tom zmysle, že neobmedzí používanie toxického streliva obsahujúceho olovo pri love v mokradiach.

  Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody uznesením číslo 115 zo 6. júna 2000 taktiež odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť dohodu o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva s tým, že bude uplatnená iba výhrada k ustanoveniu článku 414 plánu aktivít, a teda, že Slovenská republika nie je viazaná článkom 414 plánu aktivít v tom zmysle, že neobmedzí používanie toxického streliva obsahujúceho olovo pri love v mokradiach.

  Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že o uvedenej výhrade, ktorú vláda navrhuje, výbory hlasovali rozdielne, tak navrhujem hlasovať jednotlivo o ustanoveniach výhrady, a potom budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady ako o celku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím vás, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu, vážení páni poslanci, panie poslankyne. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto z poslancov. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne. Pán poslanec Zlocha sa hlási. Pýtam sa, či ešte niekto ďalší sa hlási do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy ústne a dávam slovo pánu poslancovi Zlochovi.

 • Vážený pán predsedajúci, ja by som vás chcel tak trochu poopraviť, písomne som sa prihlásil.

 • Vážená Národná rada,

  Slovenská republika je zmluvnou stranou väčšiny medzinárodných dohôd týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny. Už v roku 1995 sa stala zmluvnou stranou Bonského dohovoru, dohovoru o ochrane sťahovavých, voľne žijúcich organizmov a v roku 1997 bol ratifikovaný aj Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, ktorý je označovaný ako Bernský dohovor. Dohoda, s ktorou by sme mali vysloviť súhlas, na tieto dohovory nadväzuje. Dohovory a dohody by mali prispieť k ochrane a zachovaniu nenahraditeľných prvkov ekosystémov v Slovenskej republike, a tým, samozrejme, aj v Európe a vo svete. Cieľom tejto dohody je ochrana a manažment 170 druhov migrujúcich druhov vodného vtáctva. Z uvedeného počtu sa na Slovensku prirodzene vyskytuje 103 vtáčích druhov, ktoré sú podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia zaradené medzi chránené živočíchy, 99 druhov s celoročnou ochranou, pričom ich lov je zakázaný, a 4 druhy s určitým časom ochrany, keď ich lov je v určitom čase povolený. Stanovený čas lovu majú kačica divá, hus divá, hus poľná a liska čierna.

  Pri vyslovení súhlasu s dohodou Slovenská republika uplatňuje dve výhrady k ustanoveniam, a to, že nebudeme viazaní zákazom lovu husi divej, tej je zatiaľ dosť, a že neobmedzíme používanie streliva obsahujúceho olovo pri love v mokradiach. Ak budeme s touto dohodou súhlasiť, zaradíme sa k 31 areálovým štátom a štátom Európskej únie, ktoré ju už podpísali. Prispejeme tak k zabezpečeniu ochrany sťahovavých druhov vodného vtáctva, ktorého nie je prebytok a ktorému pri stále rastúcom počte lovcov a poľovníkov aj na Slovensku hrozí nebezpečenstvo vyhynutia alebo aspoň hrozivé zníženie ich súčasných stavov.

  Ja by som vás pán minister chcel ubezpečiť, že za prijatie tejto dohody budem hlasovať a predpokladám, že ju podporí aj poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Všetci, ktorí boli prihlásení do rozpravy, vystúpili. Nie sú žiadne faktické poznámky.

  Pýtam sa po uzavretí rozpravy, ktorú vyhlasujem za skončenú, pán minister, či chcete zaujať stanovisko k tomu vystúpeniu pána poslanca Zlochu.

  Nech sa páči.

 • Jedine mi prichodí poďakovať sa za podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca? Nie.

  Páni poslanci, panie poslankyne, budeme hlasovať o predloženom návrhu. Žiadam pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli na hlasovanie do rokovacej sály. Opticky zisťujem, že nie je dostatok poslancov na hlasovanie.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec, ja si myslím, že poslanci by tu stále mali sedieť, nie sa večne túlať po priestoroch Národnej rady. Žiadam vás, aby ste prišli, páni poslanci. Nie, pán poslanec. Hlasujeme po každom prerokovanom bode, a nie o každom 15. bode. Tak ako sme si zvykli. Zbytočne sa rozčuľujete.

  Páni poslanci, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály. Už som raz zisťoval účasť, pán poslanec. Bolo nás 67. Ja som dosť praktický, pán poslanec Brocka, len kluby by mali byť viac disciplinovanejšie, hlavne vládnej koalície. Zbytočne sa rozčuľujete. Podľa rokovacieho poriadku zasa hlasujeme po každom bode. Je to jasné asi každému. Tak čakám dosť dlho.

  Páni poslanci, zisťujeme účasť poslancov v sále. Nech sa páči, prezentujte sa. Prosím vás, aby ste sa prezentovali, potom pristúpime k hlasovaniu.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Ja počkám, však máme čas, budeme čakať hodinu, kým láskavo prídu.

  Prosím, ešte raz sa budeme prezentovať. Nech sa páči, prezentujte sa. Pán poslanec Brocka, je to v prakticizme alebo v čom je to teraz, keď sa mám spýtať.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Pán poslanec Mikloško má procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Problém je v tom, že tu chýbajú poslanci Strany občianskeho porozumenia. Prosím vás, dajte 15 minút na prestávku a skúste ich nájsť.

  Podľa mojich informácií predseda parlamentu má už takých sliedičov psov, čiže skúste to vypustiť z tej klietky a oni ich nájdu.

 • Nebolo to férové od teba, Ferko, lebo vidím, kto chýba v týchto laviciach, a môžem pokojne povedať, že sú to aj poslanci SDK. Minimálne v rovnakom počte.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály.

  Páni poslanci, budeme sa prezentovať znova, znova, pokiaľ nie, pôjdeme ďalej v rokovaní Národnej rady.

  Prosím vás, prezentujte sa, páni poslanci, bez hlasovania.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Vážení poslanci, poslankyne, budeme pokračovať. Poslednýkrát dávam prezentovať poslancov, ktorí sú prítomní v sále. Žiadam vás, aby ste sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Pán poslanec Muránsky, prosím vás, aby ste predkladali návrhy na hlasovanie ako spravodajca k návrhu vlády (tlač 626).

 • Vážený pán predsedajúci, dajte najprv hlasovať, kto je za to, aby bola uplatnená výhrada k ustanoveniu číslo 211a plánu aktivít. Slovenská republika nie je viazaná článkom 211a plánu aktivít v tom zmysle, že umožní lov husi divej na svojom území.

 • Prosím, budeme hlasovať o tomto predloženom návrhu pána spravodajcu.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 20 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh nebol schválený.

  Ďalej, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, teraz dajte hlasovať, kto je za to, aby bola uplatnená výhrada k ustanoveniu článku 414 plánu aktivít, Slovenská republika nie je viazaná článkom 414 plánu aktivít v tom zmysle, že neobmedzí používanie toxického streliva obsahujúceho slovo olovo pri love v mokradiach.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh bol schválený.

 • Ruch v sále.

 • Prosím pokoj v sále.

  Prosím ďalej, pán spravodajca.

 • Pán podpredsedajúci, na základe výsledkov hlasovania, teda k obom článkom výhrady, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku a síce: uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva s tým, že bude uplatnená nasledujúca výhrada k ustanoveniu článku 414 plánu aktivít, Slovenská republika nie je viazaná článkom 414 plánu aktivít v tom zmysle, že neobmedzí používanie toxického streliva obsahujúceho olovo pri love v mokradiach. Dajte, prosím vás, hlasovať o tomto uznesení.

 • Budeme hlasovať o predloženom návrhu. Hlasujeme, páni poslanci a panie poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme vyslovili súhlas na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva s výhradou.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca, ďakujem pekne, pán minister.

  Vrátime sa k hlasovaniu, páni poslanci, panie poslankyne, o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

  Prosím spravodajcu pána poslanca Bindera, aby uvádzal hlasovania.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím vás, hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Odporúčam hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne.

 • Mám povedať, že gestorský výbor ich odporúča prijať.

 • Prosím vás, hlasujeme, páni poslanci, panie poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh je schválený.

  Ďalej, pán poslanec.

 • Bol podaný pozmeňujúci návrh. Prosím vás, keby ste dali o ňom hlasovať ako o celku.

 • Ešte sú pozmeňujúce návrhy, o ktorom pozmeňujúcom návrhu budeme hlasovať, pán poslanec? O návrhu, ktorý podal pán poslanec Šlachta?

 • Takže prosím, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šlachtu. Páni poslanci, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh nebol schválený.

  Ďalej, pán poslanec, nech sa páči.

 • Prosím vás, keby ste dali hlasovať o postúpení do tretieho čítania.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu pána spravodajcu. Prosím vás, hlasujte o postúpení tohto vládneho návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či niekto navrhuje úpravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, svojho času istý redaktor Nového Času Aleš Krátky s dlhým vedením povedal, že sme prekážkou v tomto parlamente v rozlete vládnej koalície, tak ja by som kvôli božej aj ľudskej spravodlivosti chcel, aby ste sa poďakovali tentoraz opozícii, že ani po 5-minútovom zvonení sa vám nepodarilo bez opozície spojazdniť tento parlament, aby to počul aj Aleš Krátky.

 • Pán poslanec, k návrhu zákona.

  Má niekto také návrhy, ktoré súvisia s vládnym návrhom zákona? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku. Prosím vás páni poslanci, panie poslankyne, hlasujeme o tomto návrhu vlády ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

 • Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Páni poslanci, panie poslankyne, predkladám vám návrh, aby sme rokovali ďalej podľa jednotlivých bodov programu a o tých, ktoré preberieme v ďalšom priebehu, hlasovali o 21.30 hodine. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom? Ďakujem, nebudeme o ňom ani hlasovať.

  Nasleduje druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 637. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 637a, súčasťou ktorej je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. V Európe je táto problematika upravená dvoma základnými dokumentmi:

  Po prvé Dohovorom Rady Európy číslo 108 o ochrane jednotlivca pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981. Následne 15. júna 1999 boli Výborom ministrov v Štrasburgu prijaté dodatky k tomuto dohovoru. Po druhé Smernicou Európskeho parlamentu a Rady číslo 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Táto smernica je záväzná pre štáty Európskej únie, ktoré boli povinné zosúladiť svoju vnútroštátnu legislatívu do troch rokov od účinnosti tejto smernice. V Slovenskej republike je od 1. marca 1998 účinný zákon číslo 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, ktorý bol v procese jeho prípravy zosúladený s uvedenými dokumentmi a jeho platná verzia je úplne kompatibilná s dohovorom a čiastočne na 90 percent je kompatibilná aj so smernicou.

  V súlade so zákonom bol ustanovený štátny dozor nad ochranou osobných údajov, ktorý vykonáva splnomocnenec a útvar inšpekcie ochrany osobných údajov ako samostatný útvar Úradu vlády Slovenskej republiky. Z legislatívneho hľadiska je teda v Slovenskej republike stav ochrany osobných údajov na takej úrovni, že môžeme pristúpiť k odsúhlaseniu a následnej ratifikácii dohovoru číslo 108 a dodatkov k tomuto dohovoru. Domnievam sa, že tento krok je dôležitým signálom aj pre občanov Slovenskej republiky pred budúcoročným sčítaním ľudu. Signálom v tom zmysle, že vláda Slovenskej republiky, ako aj Národná rada Slovenskej republiky sú odhodlané ochraňovať osobné údaje každého občana Slovenskej republiky, ako aj každej osoby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky na takej úrovni, ktorá zodpovedá najvyšším medzinárodným štandardom. O skutočnom stave ochrany osobných údajov v praxi sa vláda Slovenskej republiky, ako aj Národná rada Slovenskej republiky a následne, samozrejme, aj verejnosť dozvie po predložení správy o stave ochrany osobných údajov, ktorú po prvýkrát koncom tohto roku splnomocnenec vypracuje a predloží vláde a Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vláda na svojom zasadnutí dňa 19. januára 2000 prerokovala a vyslovila súhlas s návrhom na podpis a ratifikáciu dohovoru číslo 108 a dodatkov k tomuto dohovoru. Podpis za Slovenskú republiku som v Štrasburgu dňa 14. apríla tohto roku vykonal ja. Ďalším potrebným krokom je vyslovenie súhlasu s dohovorom a jeho dodatkami Národnou radou Slovenskej republiky. Slovenská republika sa tak zaradí do rodiny krajín Rady Európy, ktoré sa zaväzujú dodržiavať ľudské práva a slobody v oblasti ochrany osobných údajov. Doposiaľ k podpisu pristúpilo 28 štátov Rady Európy, Slovenská republika bude 29. štátom. Som presvedčený, že prejavením súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky Slovenská republika vykoná aj ďalší krok smerom k demokratickej Európe.

  Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť aj za podporu tohto dokumentu.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím určeného spoločného spravodajcu výborov, člena výboru pre verejnú správu poslanca Józsefa Kvardu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády a najmä o tom, či gestorský výbor svojím uznesením odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s ratifikáciou uvedeného dohovoru.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážený parlament,

  predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru, tlač číslo 637.

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 679 z 31. mája 2000 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti.

  Zároveň určil k uvedenému návrhu ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a lehotu na prerokovanie vo výboroch vrátane gestorského výboru do 13. júna 2000.

  Všetky výbory, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote a vyslovili s ním súhlas.

  Gestorský výbor na svojej schôdzi dňa 7. júna 2000 prijal uznesenie, v ktorom súhlasí s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru a podľa § 88 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto dohovoru, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň určil ako spoločného spravodajcu výborov člena výboru poslanca Józsefa Kvardu. Predkladám aj návrh na uznesenie. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ratifikáciou Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru.

  Ďakujem, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím vás, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne nebol prihlásený nikto z poslancov. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem teda rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem, pán spravodajca, ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Hlasovať budeme podľa dohovoru neskôr.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 532 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 532a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Vladimír Maňka.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  po roku 1989 sa v Slovenskej republike vytvoril priestor na slobodné podnikanie a na vytvorenie sociálne orientovaného trhového hospodárstva. Žiaľ, v podnikateľskom sektore sa nepohybujú iba ľudia a subjekty, ktoré majú záujem na čestnom a serióznom podnikaní. Mnohé podniky získali v privatizácii ľudia bez skutočného záujmu na rozvoj týchto podnikov. Títo ľudia majú celkom odlišný záujem, a to vyťažiť z podnikov čo najviac do vlastného vrecka. Takto sa v našich podmienkach udomácnil predtým nepoznaný jav tunelovanie. Najnebezpečnejšou formou tunelovania je uzatváranie zmlúv, ktoré sú pre firmy nevýhodné. Doterajšie mechanizmy obsiahnuté v Občianskom a Obchodnom zákonníku sa z hľadiska zabránenia tunelovania ukazujú ako neúčinné. Z uvedeného dôvodu skupina poslancov aj z podnetu predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky predložila návrh novelizácie Občianskeho a Obchodného zákonníka.

  Poslanecký návrh bol prerokovaný v kodifikačnej komisii pre Občiansky zákonník a spoločná správa zohľadňuje relevantné pripomienky. Predkladateľ potvrdzuje, že akceptuje pripomienky v spoločnej správe, kde po prerokovaní vo výboroch sa vypúšťa článok II.

  V Občianskom zákonníku sa navrhuje doplniť ustanovenia § 42a o možnosť odporovať cestou súdnej žaloby tiež právne úkony, ktoré svojou podstatou spĺňajú charakter tunelovania. Ide o tzv. podvodné záväzky, ktorými dlžník za neho prevzal záväzok bez primeraného protiplnenia, ktorým sa stane platobne insolventným voči ďalším veriteľom alebo ktorý uskutočnil s cieľom neodôvodnene odložiť, alebo zmariť platbu veriteľovi, ktorý uskutočnil s cieľom vytvoriť si dlhy, ktoré nebude schopný plniť v čase splatnosti.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nezakladá nároky na štátny rozpočet.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím vás o podporu tohto návrhu.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie návrhu zákona, prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, členovi ústavnoprávneho výboru poslancovi Alexejovi Ivankovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník (tlač 532a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, ďalej len gestorský výbor, predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 740 zo 14. marca 2000 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Gestorský výbor nedostal do 14. júna 2000 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, a to svojím uznesením zo 6. júna 2000, a Výbor národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie svojím uznesením z 13. júna 2000.

  Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Je celkom 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúčam hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 s návrhom gestorského výboru predmetné návrhy schváliť. Ďalej gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave, schváliť.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu k tomuto bodu rokovania.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, písomne nie je prihlásený nikto z poslancov. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem vám páni poslanci za prácu zatiaľ pri tomto prerokúvaní návrhu zákona.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 594, spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 594a.

  Dávam slovo poslancovi Jánovi Langošovi a prosím ho, aby návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  odborníci, ktorí sa zaoberajú účinnými nástrojmi boja proti praniu špinavých peňazí, hovoria, že Slovenská republika nemá, štát nemá dostatočné nástroje, aby chránil svoj finančný systém pred praním špinavých peňazí, a teda dá sa povedať, že cez Slovenskú republiku, cez náš finančný systém sa prepierajú špinavé peniaze. Návrh zákona, o ktorom dnes rokujeme a ktorý máte na laviciach, podľa kritérií, najprísnejších kritérií Európskej únie, mal by byť novým, prvým, účinným, moderným nástrojom, právnym nástrojom, ktorý štát bude používať na ochranu svojho finančného systému a na účinný boj proti praniu špinavých peňazí.

  V roku 1997 som urobil diskusiu s odborníkmi z liečební, psychiatrických liečební a psychiatrických oddelení, v ktorých sú hospitalizovaní narkomani závislí od tvrdých drog, a podľa údajov, ktoré som získal v roku 1997 podľa počtu liečených a podľa istej štatistiky alebo pravdepodobnosti jeho počtu závislých na Slovensku podľa minimálnej dennej dávky tvrdej drogy a podľa jej ceny na pouličnom trhu, vychádzalo to, že v roku 1997 sa za rok vyzbieralo na uliciach, v školách a na diskotékach približne 2 miliardy Sk v drobnom za drobné balíčky tvrdých drog. Tieto 2 miliardy sa preprali.

  Ďalšie znepokojujúce údaje sú z východného Slovenska, kde je podozrenie, že cez nastrčené osoby sa za peniaze, ktoré prichádzajú z Ukrajiny a z Ruska, nakupujú pozemky, nehnuteľnosti, budovy, dokonca malé fabriky. Je to znepokojujúce a štát nemá informácie alebo nemá prístup k informáciám, aké sú to peniaze a akí sú to ľudia, aké sú to osoby. Ďalší taký znepokojujúci údaj je, že údajne za posledné roky bolo zo Slovenska vyvezených 100 až 200 miliárd Sk do zahraničia. Štát nemá prostriedky, aby zistil, z akých zdrojov a akým spôsobom boli vyvezené tieto peniaze, točia sa v zahraničí a výnosy nám unikajú.

  Zákon, ktorý bol prijatý v roku 1994, hovorí o bankách a podozrivých finančných inštitúciách, čo je len zlomok, to je len jedna z foriem, jedna z možných foriem, ako preprať peniaze získané zvlášť nebezpečnou trestnou činnosťou, teda skutkami, ktoré sú vymenované v § 15 novely zákona o boji proti legalizácii príjmov.

  Sú to všetko veľmi veľmi nebezpečné trestné činy. Je známe, ako boli vyčerpané vlastne privatizované podniky, trojicou konkurzný sudca, správca konkurznej podstaty a úplatca vyčerpali podnik. Kde sú peniaze? Ak aj súd odsúdi niektoré osoby za podvodný úpadok alebo za krátenie daní, potom štát nemá prístup k informáciám, kde sa nachádza ten majetok, aby mohol súd vydať povedzme príkaz na konfiškáciu majetku získaného takouto trestnou činnosťou. O tomto je pranie špinavých peňazí. Je to v podstate legalizácia príjmov z trestnej činnosti.

  Návrh novely zákona číslo 249/1994 Z. z. vlastne nanovo definuje podľa smernice Európskej únie finančnú inštitúciu vyčerpávajúcim spôsobom, tak ako je odporúčaný v novele smernice 91308 EHS. Nanovo je definovaný neobvyklý obchodný vzťah, pretože finančná polícia, ktorá je týmto zákonom určená, aby získavala informácie, aby zhromažďovala informácie, finančná polícia je vlastne spravodajskou jednotkou podľa terminológie Európskej únie, kde existuje Združenie národných finančných spravodajských útvarov Egmondroup, ktorých členom sa stala i Služba finančnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky.

  Nanovo je definované, čo je to pranie špinavých peňazí, je definovaný veľmi neobvyklý obchodný vzťah tak, aby tie príslušné inštitúcie, finančné inštitúcie samy ctiac si svoje dobré meno sledovali vo svojej činnosti, aké operácie, aké obchodné operácie, aké finančné operácie sú neobvyklé. Aby súčasne udržiavali zoznam takýchto operácií a aby oznamovali finančnej polícii jednak tento rozrastajúci sa alebo tento vytváraný zoznam neobvyklých obchodných operácií, ale aj aby finančnej inštitúcii poskytovali informácie o takýchto neobvyklých obchodných vzťahoch.

  Zákon definuje povinnosti pre finančné inštitúcie uchovávať údaje, povinnosť ohlasovaciu a povinnosť mlčanlivosti, teda finančné inštitúcie sú viazané týmto zákonom mlčanlivosťou o činnosti finančnej polície, ale i o neobvyklých obchodných vzťahoch, ktoré ony identifikovali vo svojej bežnej dennej činnosti. Tento zákon nanovo definuje právo finančnej polície kontrolovať činnosť finančných inštitúcií, ktorá je uložená, alebo vykonávanie povinností uložených týmto zákonom. Finančná polícia rovnako je oprávnená odporúčať uloženie pokuty. Tento zákon ukladá za nedodržiavanie povinností pokuty vo výške do 100 tisíc korún alebo zákaz činnosti do jedného roka, čím vlastne z tohto zákona sa stáva účinný nástroj. Rovnako zákon umožňuje finančným inštitúciám zdržať právo, zdržať obchodný vzťah do nevyhnutného času na to, aby finančná polícia mohla povedať áno alebo nie, mohla dať povolenie na vykonanie príslušnej obchodnej operácie alebo rozhodla, alebo požiadala súd, alebo prokuratúru o zákaz.

  V § 15 sú nanovo určené skutky podľa novely Trestného zákona a podľa novely tohto zákona z minulého roka, skutky pri podozrení, na ktoré má právo finančná polícia používať niektoré prostriedky, ktoré môžu používať orgány činné v trestnom konaní. V článku III novely Colného zákona novela Colného zákona umožňuje finančnej polícii požiadať colné orgány o informácie o možnom vývoze alebo dovoze finančných súm v hotovosti, alebo vývoze, alebo dovoze zlata, čo je vlastne jeden zo spôsobov, možných spôsobov prania špinavých peňazí.

  Dámy a páni, diskutoval som o potrebe prijať túto novelu zákona v šiestich výboroch, získal som v šiestich výboroch súhlasné uznesenia. Chcem požiadať o schválenie pozmeňujúceho návrhu, dnes ráno v gestorskom výbore ešte legislatívny odbor kancelárie prišiel na jedno legislatívnotechnické pochybenie. Na laviciach máte poslanecký pozmeňujúci návrh, ktorý znie: Vypúšťa sa bod 3 návrhu, následne sa body prečíslujú a za novooznačený bod 18 sa vkladá bod 19, ktorý znie: bod 19 - slovo "banka" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami "finančná inštitúcia" v príslušnom tvare a slovo "obec" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami "orgán územnej samosprávy" v príslušnom tvare. Je to vlastne vymenenie bodu 3 tohto návrhu zákona za bod 19 tak, aby toto vymedzenie pojmu bolo na konci tohto zákona, aby sa týkalo toho pôvodného znenia zákona. Je to rada legislatívneho odboru kancelárie a my sme si ju osvojili ako pozmeňujúci návrh.

  Dámy a páni, ak snemovňa prijme tento zákon, budeme pokračovať v diskusiách v odborných kruhoch o ďalšom nástroji, ktorý už dnes zavádzajú niektoré európske štáty, a to je trestná zodpovednosť právnických osôb, a budeme diskutovať i o možnej novele Občianskeho zákonníka o zrušení bankového produktu vkladná knižka na doručiteľa.

  Ďakujem za pozornosť a uchádzam sa o vašu priazeň.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnený návrh zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Vladimírovi Palkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona číslo 350 o rokovacom poriadku túto spoločnú správu o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 618 zo dňa 17. apríla 2000 pridelil návrh poslanca Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 249 o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnosti.

  Výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 618. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu poslanca nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sa nachádzajú v spoločnej správe.

  Gestorský výbor po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal, po prvé podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku schvaľuje túto spoločnú správu. Po druhé odporúča Národnej rade a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor, b) podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  Prosím vás pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám žiadne prihlášky. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pani poslankyňa Tóthová sa hlási do rozpravy ústne. Nikto viac. Končím možnosť uplatnenia ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  myslím si, že predložený legislatívny návrh je dobrým legislatívnym návrhom. Nesúhlasím s názormi, ktoré boli vyjadrené v rôznych denníkoch, že treba zlepšiť nie dobrú právnu úpravu. Právna úprava prania špinavých peňazí bola ešte za vlády Vladimíra Mečiara uskutočnená a pri aproximačnom prerokúvaní v Európskej únii bolo konštatované, že slovenská úprava je veľmi dobrá a môže byť inšpiratívna aj pre niektoré západoeurópske krajiny. Opakujem. Doslova bolo povedané, že môže byť inšpiratívna pre niektoré západoeurópske krajiny.

  Pokiaľ tu bolo v predkladacom vystúpení uvedené, aké sú problémy s praním špinavých peňazí, dovoľte mi, aby som k tomu pripojila jeden svoj názor. Tieto problémy by neboli v takom rozmere, ako sú, keby si polícia lepšie plnila svoje úlohy, ktoré jej na tomto úseku prináležia. Treba povedať, že polícia je veľakrát veľmi laxná a neplní si svoje úlohy na protidrogovom poli.

  Aby toto moje konštatovanie neostalo úplne suché, dovolím si ilustrovať skutočnosťou, ktorá je vám známa, ktorú si vám dovolím osviežiť. To je akcia v Stupave, kde polícia bola dopredu upozorňovaná, že, ako to v tlači odznelo, že sa tam budú predávať drogy rôzneho druhu. Bola táto informácia daná polícii s tým, aby sa pripravila na túto akciu a táto akcia bola políciou odignorovaná. Až redaktori televízie, súkromnej televízie Markízy nabrali toľko odvahy, že vyrobili dokumentačný materiál, ktorý tieto informácie jasne potvrdil. Teda si myslím, že nie je problém v zákonoch, ale často je problém v realizačnej rovine.

  Preto opakujem, že predložená novela, áno, skúsme to, ale aj tá úprava, ktorá je dnes, je na Európskom štandarde. Iná je otázka jej realizácie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Tóthovej za vystúpenie v rozprave.

  Nie sú žiadne faktické poznámky. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána poslanca Langoša, či sa chce vyjadriť. Nie. Pán poslanec Palko ako spravodajca, nie.

  Ďakujem pekne, páni poslanci, za prácu pri tomto prerokúvaní návrhu zákona zatiaľ.

  Mali by sme pokračovať prvým čítaním o návrhu pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Oberhausera, ktorú máte ako tlač 647. Pán poslanec nie je prítomný v rokovacej sále, preto nebudeme teraz prerokúvať tento bod programu.

  Pristúpime k opakovanému druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 554.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem pripomenúť, že na návrh tridsiatich poslancov Národná rada svojím uznesením zo 14. júna 2000 číslo 890 podľa § 85 ods. 4 písm. b) zákona o rokovacom poriadku rozhodla, že predmetný návrh zákona v opakovanom druhom čítaní prerokuje len gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Správu o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výbore pre financie, rozpočet a menu ste dostali ako tlač 554b.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, predsedu výboru, pardon, člena výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Petráka, aby zaujal určené miesto pre spravodajcov výborov, a prosím ho súčasne, aby podal správu o prerokovaní návrhu zákona vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážení páni poslanci,

  skupina poslancov Národnej rady pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 554) v treťom čítaní na schôdzi Národnej rady 14. júna 2000 predložila návrh na opakovanie druhého čítania o tomto návrhu zákona.

  Zároveň v tejto súvislosti predložila aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Národná rada uznesením číslo 890 zo 14. júna 2000 podľa § 85 ods. 4 písm. b) zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodla, že uvedený vládny návrh zákona opakovane v druhom čítaní prerokuje len gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu.

  Gestorský výbor nedostal do začatia opakovaného druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov (tlač 554), stanoviská poslancov.

  K predmetnému návrhu zákona Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu zaujal toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť v znení doteraz schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v druhom čítaní. Tak to vyplýva z uznesenia číslo 448 z 19. júna 2000.

  Výbor nesúhlasil s predloženými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi skupiny poslancov Národnej rady. Gestorský výbor na základe stanovísk poslancov výboru vyjadrených v rozprave teda odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť tak alebo v rozsahu, ako bol schválený v znení doteraz schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v druhom čítaní.

  Gestorský výbor ma zároveň opakovane poveril podať správu o výsledku prerokovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov skupiny poslancov Národnej rade vo výbore.

  Ďakujem. Môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa hlási ústne pán poslanec Hudec. Pýtam sa ešte, kto ďalší sa chce prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Končím možnosť uplatnenia ďalších prihlásení do rozpravy ústne.

  Slovo má pán poslanec Hudec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  hostia,

  ak mi dovolíte, ja mám len veľmi krátku poznámku. Zdá sa mi, že tá pripomienka, ktorú vzniesol pán poslanec Kalman, bola vážnejšia, než sa ňou zaoberal aj gestorský výbor, aj než sa ňou zaoberali tí poslanci, ktorí rozhodovali o tom, či v takomto znení tento návrh pustiť alebo nie.

  Upozorňujem na to, že jednoducho asi budeme o dva, tri mesiace novelizovať tento zákon, pretože bude v rozpore s tými záväzkami, ktoré má Slovenská republika vo vzťahu k ekonomickým vzťahom k Európskej únii, OECD aj ďalším štruktúram, ktoré nás viažu k integračným ambíciám Slovenskej republiky.

  Mrzí ma, že sa takýmto spôsobom rieši tento problém. Pretože ako mám svoje informácie, tak gestorský výbor neprerokoval túto otázku z tejto pozície. Pýtam sa, či je účelné a dobré, aby sme takýmto spôsobom potvrdili nie dobré rozhodnutie, ktoré možno vzišlo z množstva práce a z mnohých iných naliehavých úloh a nezamysleli sme sa nad výhradami, ktoré boli vznesené z nášho klubu.

  Navrhoval by som, aby sme prerušili toto rokovanie trebárs na päť minút, aby sa zišli experti na túto otázku a potom aby sme pokračovali v týchto veciach. Pokladajte to, prosím, za procedurálny návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktické poznámky nie sú žiadne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa pani ministerky, či sa chce vyjadriť k rozprave aj v rámci tohto čítania. Áno.

  Nech sa páči, pani ministerka Schmögnerová.

 • Veľmi stručne. Zákon, ktorý prerokúvate, bol, samozrejme, zlaďovaný s našimi záväzkami, ktoré vyplývajú z prístupového procesu do OECD. Tak ako sme sa zaviazali na examinácii vo výboroch CIME/CMIT, premietli sme všetky ustanovenia aj do zákona. Záležitosti, o ktorých hovoril pán poslanec Hudec, vychádzajú z určitých užších záujmov niektorých audítorov, zahraničných autorov a idú nad rámec našich záväzkov, ktoré sme prijali v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do OECD. Takže chcela by som podporiť stanovisko gestorského výboru a požiadať vás, aby ste schválili zákon, tak ako je to v spoločnej plus aj s tými technickými zlepšeniami predloženého zákona, ktoré sú v predkladacej spoločnej správe pod číslo 554a.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pani ministerke.

  Pýtam sa pána spravodajcu, či sa chce vyjadriť on k rozprave.

 • Ja by som veľmi krátko povedal, že myslím si, že nie je to celkom presné, čo bolo povedané tu v rozprave. Výbor bral aj stanoviská, teda všeobecne aj z ministerstva financií, aj stanoviská o prerokovaní tohto vládneho návrhu vo výboroch, teda OECD 27. apríla 2000 s kladným výsledkom, aj členenie na určité etapy, tak ako bude postupovať teda tento proces, takže myslím si, že zobrali sme do úvahy všetky aspekty, kým sme toto stanovisko pripravili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pritom stále existuje možnosť stretnutia. Budeme hlasovať o tomto návrhu najskôr o 21.30 hodine. Takže nemyslím si, že by nebol priestor ešte na ďalšie rokovania.

  Ďakujem pekne pánu poslancovi Petrákovi zatiaľ za prácu pri prerokúvaní tohto návrhu vlády.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu mala teraz nasledovať informácia vlády Slovenskej republiky o situácii v poľnohospodárstve v dôsledku dosahov sucha a návrhy východísk na riešenie zložitej situácie subjektov hospodáriacich na pôde. Vzhľadom na to, že o uvedenom materiáli bude vláda rokovať zajtra, túto informáciu prerokuje Národná rada v ďalších rokovacích dňoch.

  Ďalšími bodmi programu sú vrátené zákony prezidentom na opätovné prerokovanie - tlače 673, 674, 675 a 676. K týmto zákonom ešte gestorské výbory nepredložili spoločné správy. K návrhu štátneho záverečného účtu (tlač 652) ešte nerokoval gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu za účasti spravodajcov z ostatných výborov, ktorým bol tento návrh pridelený.

  Pristúpime teda k prerokovaniu

  správy o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2000.

  Správu vlády ste dostali ako tlač 653 a výsledky jej prerokúvania vo výboroch ako tlač 653a, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky správu uvedie ministerka financií Slovenskej republiky Brigita Schmögnerová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledkoch plnenia štátneho rozpočtu za rok 2000 ku koncu marca tohto roka, ktoré sú charakterizované nasledovne.

  Schodok za I. štvrťrok 2000 dosiahol výšku 0,8 mld. korún, čo predstavuje 4,7 percenta z rozpočtu na rok 2000. Celkové príjmy dosiahli 51,1 mld. Sk, čo je plnenie na úrovni 27,8 percenta, výdavky 51,9 mld. Sk, čo je plnenie na úrovni 25,7 percenta. Výsledky hospodárenia štátu z hľadiska dosiahnutých príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu môžeme považovať za I. štvrťrok za dobré. Príjmy štátneho rozpočtu z hľadiska časového plnenia boli vyššie o 5,2 mld., v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli vyššie o 10,2 mld. korún. Z toho granty a transfery presahovali 4,6 mld. korún.

  Plnenie jednotlivých druhov príjmov k schválenému rozpočtu bolo diferencované. Nižšie plnenie daní v I. štvrťroku, ako sme očakávali, bolo pri dani z pridanej hodnoty na úrovni 21,8 percenta, pri spotrebných daniach na úrovni 20,9 a pri clách 17,5 percenta. Vyššie plnenie bolo pri dani z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej činnosti na úrovni 45,8 percenta. Podotýkam, že 31. marcom sa končí obdobie, keď treba prihlásiť daňové priznania, odovzdávanie daňového priznania tak právnických osôb, ako aj fyzických osôb, ďalej pri daniach z príjmov právnických osôb na úrovni 31,2 percenta, pri dani z príjmov vyberanej zrážkou 34,1 percenta, pri dovoznej prirážke 35,2 a iných nedaňových príjmov na úrovni 54,9.

  Krátky komentár k týmto číslam. K dovoznej prirážke. Ako ste zrejme informovaní, v I. polroku 2000 je dovozná prirážka na úrovni 5 percent, k 1. 7. bude sa znižovať na 3 percentá. Preto je aj neúmerné alebo nie celkom rovnomerné plnenie príjmov. Pri clách si treba uvedomiť, že sme v priebehu minulého roka prijali niekoľko dodatočných opatrení, čím sa znížila úroveň cla na niektoré produkty, a tým, samozrejme, aj výber cla oproti schválenému rozpočtu sa znižuje.

  Na ďalší vývoj príjmov štátneho rozpočtu bude mať vplyv rozhodujúca výška vratiek preddavkov dane z príjmov právnických osôb v II. štvrťroku a vývoj daňových nedoplatkov do konca roka. Môžem informovať, že v tejto chvíli sme už uhradili vratky na preddavky dane z príjmov za minulý rok takmer v celom rozsahu s výnimkou asi 400 mil. korún.

  Výdavky štátneho rozpočtu boli v zásade čerpané v nadväznosti na vývoj príjmov. Časovo boli prekročené o 1,5 mld. korún a v porovnaní s minulým rokom boli vyše o 12,1 mld., čo bolo v dôsledku vyšších bežných výdavkov indexom 131,7 percenta a vyššej účasti na majetku a úveroch index 258 percent.

  V priebehu I. štvrťroka tohto roka bolo zabezpečené financovanie štátneho dlhu a priebežného schodku štátneho rozpočtu vlastnými a cudzími zdrojmi. Stav finančných prostriedkov na súhrnnom účte štátu ku koncu marca bol 17,7 mld. korún. Tieto prostriedky boli určené na splácanie dlhov vlády Slovenskej republiky podľa splátkových kalendárov.

 • Šum v sále.

 • Prosím vás, páni poslanci, pokoj.

 • Podrobné hodnotenie hospodárenia štátneho rozpočtu je uvedené v predloženom materiáli.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informovala o tom, že vývoj v príjmoch štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu je pomerne až k dnešnému dňu priaznivý a predpokladáme, že do konca tohto mesiaca, to znamená k polroku roku 2000 schodok štátneho rozpočtu s najväčšou pravdepodobnosťou neprekročí 4 mld. korún. Vzhľadom na to, že na tento rok sme rozpočtovali schodok 18 mld. korún, je to za I. polrok priaznivý vývoj, ktorý sa, samozrejme, odrazil aj na tom, že sme k dnešnému dňu nemuseli vlastne emitovať štátne pokladničné poukážky na krytie schodku štátneho rozpočtu, čím sme v tejto chvíli ušetrili zdroje v kapitole Štátny dlh, ktoré sa blížia už pomaly nad 1,5 mld. korún. Tieto zdroje sme využili na prefinancovanie istého časového nesúladu, ktorý vznikol z toho dôvodu, že zatiaľ nemáme ešte príjmy z privatizácie a bolo potrebné nájsť zdroje na prefinancovanie niektorých projektov, ktoré by sa mali realizovať v priebehu celého roka.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Prosím vás, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Prosím člena gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Maňku, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch Národnej rady.