• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Prezentujme sa.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zrušíme túto prezentáciu, lebo nám zlyhala technika, a zopakujeme si prezentáciu.

  Prezentujme sa, panie poslankyne, páni poslanci. Zisťujeme prezentáciu.

  Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Zisťujem, že je prítomných 117 poslancov, čiže Národná rada Slovenskej republiky je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie neúčasti na dnešnej schôdzi požiadali títo poslanci: pán poslanec Fico, pán poslanec Hajdúk, pán poslanec Švantner, pán poslanec Topoli. Na zahraničnej služobnej ceste je poslanec Národnej rady Vojtech Tkáč.

  Na 32. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Jaroslav Slaný a Dušan Švantner. Náhradníkmi budú poslanci Milan Ištván a Ľudmila Mušková.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 32. schôdze, ako vám bol rozdaný. Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k štátnemu záverečnému účtu uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Ročnú správu o výsledku hospodárenia Eximbanky uvedie jej guvernér. Správu o menovom vývoji Slovenskej republiky uvedie guvernér Národnej banky Slovenskej republiky. Účtovnú uzávierku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne uvedú predsedovia správnych rád. Správu a účtovnú uzávierku Fondu národného majetku uvedie prezident Prezídia Fondu Národného majetku. Správu o činnosti Fondu detí a mládeže uvedie predseda Rady fondu a výročnú správu o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu uvedie predseda rady fondu. Ďalej chcem uviesť, že v návrhu programu je uvedené neverejné rokovanie o správe o plnení úloh Slovenskej informačnej služby, ktorú podá Národnej rade jej riaditeľ.

  Na to, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu, guvernér Eximbanky, guvernér Národnej banky, predseda Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a predseda Správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne, prezident Prezídia Fondu národného majetku, predseda Rady Fondu detí a mládeže, predseda Rady Študentského pôžičkového fondu a riaditeľ Slovenskej informačnej služby mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu?

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predložil návrh na zmenu programu rokovania 32. schôdze Národnej rady, a to tak, aby vami navrhnutý bod číslo 86 bol zaradený v programe tak, že by sa tento bod prerokoval v piatok 16. júna ako bod číslo 1, to znamená hneď ráno. Je to návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zriadenie dočasnej komisie Národnej rady Slovenskej republiky o koalično-opozičnej spolupráci. Je to tlač 644.

  Tento návrh odôvodňujem tým, že ani dnešné rokovanie poslaneckého grémia nebolo úspešné, tak ako toto rokovanie nebolo úspešné v tejto časti už 18 mesiacov, pretože zástupcovia klubov vládnej koalície trvajú na rozdelení funkcií, tak ako toto urobili na začiatku schôdze, to znamená, ako nám oznámili, že veľkodušne pre nás vybrali tieto predsednícke miesta, aby sme ich obsadili.

 • Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, navrhujem, aby sme do programu schôdze zaradili bod programu správa o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorý prednesie predseda vlády pán Mikuláš Dzurinda. Tento bod navrhujem zaradiť na budúci týždeň vo štvrtok ako prvý bod programu o 9.00 hodine ráno.

  Zdôvodnenie je veľmi jednoduché. Blíži sa polovica volebného obdobia a je evidentné, že vláda neplní a nie je schopná plniť to, čo si predsavzala vo svojom programovom vyhlásení vlády. Preto chceme počuť, čo považuje vláda za splnené a čo chce urobiť do konca volebného obdobia, aby sa vysporiadala s tým, čo sľúbila v programovom vyhlásení vlády.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Kotian.

 • Ďakujem.

  Navrhujem, aby sme do programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zaradili informáciu o situácii v poľnohospodárstve z titulu vplyvov sucha a návrh východísk na riešenie tejto zložitej situácie.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Malíková.

 • Navrhujem, aby z rokovania tejto schôdze bol stiahnutý bod číslo 21. To je návrh skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.

  Svoj návrh chcem odôvodniť takto. Myslím si, že základný zákon každého štátu je príliš závažná vec, aby bola dielom len úzkej skupiny koaličných poslancov, aby o ňom nebola umožnená diskusia v rámci koalície a opozície, nieže neumožnená, ale bola odmietnutá z vašej strany. Myslím si, že z úcty k demokratickým tradíciám a k základnému zákonu tohto štátu by ste mali podporiť tento návrh.

  A takisto, pán Migaš, vy ste ako predseda Národnej rady na jar tohto roku sľúbili, že dáte posúdiť návrh ústavy Benátskej komisii. Myslím si, že by ste sa mali dostať k svojmu slovu a ústava si zaslúži, aby bola kvôli nej zvolaná aj mimoriadna schôdza parlamentu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Navrhujem, aby zajtra ako prvý bod rokovania bol zaradený nový bod pod názvom správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o prešetrení zásahu Policajného útvaru osobitného určenia na Zelený štvrtok v súkromnom obydlí predsedu Hnutia za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara.

  Ďakujem.

 • Ďalej, pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne.

  Navrhujem, pán predseda, aby minister zdravotníctva a ministerka financií Slovenskej republiky predložili do parlamentu informáciu o aktuálnej finančnej situácii v zdravotníctve a perspektívach financovania tohto rezortu do konca roku 2000. Navrhujem to zaradiť ako bod 81. Dúfam, dámy a páni, že podporíte tento môj návrh vzhľadom na hrozivú situáciu, aká v zdravotníctve je, vzhľadom na to, že neprišli sľubované mimorozpočtové zdroje a končí sa druhý polrok, vzhľadom na to, že si pacienti musia nosiť vlastné potreby do nemocníc, vzhľadom na to, že hrozí zavedenie dovoznej prirážky, a tým aj kolaps v zdravotníctve.

  Ďakujem.

 • Ďalej, pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážené dámy a páni,

  ako bod číslo 91 na rokovaní tohto pléna Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem zaradiť správu o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Tento môj návrh je v zásade identický s návrhom pána poslanca zo Slovenskej národnej strany, ale ja navrhujem, aby bol zaradený ako bod číslo 91, aby na prípravu tohto dokumentu bol dostatočný časový priestor. Dôvody sú: neplnenie programového vyhlásenia v oblasti zamestnanosti, v oblasti životnej úrovne a v oblasti sociálneho postavenia občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Navrhujem zaradiť do programu 32. schôdze informáciu vlády Slovenskej republiky o situácii v poľnohospodárstve v dôsledku vplyvov sucha a návrhoch východísk na riešenie zložitej situácie subjektov hospodáriacich na pôde. Túto informáciu navrhujem zaradiť ako nový bod číslo 67.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Navrhujem vypustiť body 87 až 89, v ktorých sú správy mandátového výboru o začatí trestného stíhania v prípade poslancov pána Sládečka a pána Lexu. Pokladám to za body, v ktorých sa parlament zúčastňoval na povolení honu na čarodejnice. Namiesto tohto bodu, týchto troch bodov ušetrený čas navrhujem venovať všeobecnej rozprave, teda zaradiť bod všeobecná rozprava o stave mediálnej politiky na Slovensku a o zneužívaní médií proti opozícii alebo politikom vôbec a neetike novinárskej práce.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo.

  Navrhujem vypustiť z programu bod číslo 86 - návrh skupiny poslancov na zriadenie dočasnej komisie Národnej rady o koalično-opozičnej spolupráci, ako je v tlači 644. Dôvodom je, že v rámci rokovacieho poriadku je takýto inštitút úplne nadbytočný. Minimálne by iba kopíroval a bojím sa, že ani to nie poslanecké grémium.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán predseda, tak ako po minulé zasadnutia navrhujem do programu zaradiť informáciu vlády Slovenskej republiky o vplyvoch tzv. ozdravovacích ekonomických balíčkov na finančnú situáciu jednotlivých sociálnych skupín. Keďže toto navrhujem na každom zasadnutí, prosím poslancov, aby to už brali vážne, lebo chudoba na Slovensku dosahuje nebývalé rozmery, a je to nielen nezáujem, ale aj nezodpovednosť poslancov parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, že sa nechcú touto problematikou zaoberať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  navrhujem, aby Národná rada svojím hlasovaním znovu rozhodla, že vedenie, to znamená predseda, resp. podpredsedovia parlamentu vstúpia do rokovania s vedením Slovenskej televízie ohľadne záznamov Slovenskej televízie z parlamentu vzhľadom na to, že okolnosti sa zmenili aj v zmysle prijatého zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Oberhauser, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Navrhujem, aby sme vo štvrtok ráno prerokovali ako prvý bod rokovania správu o situácii v poľnohospodárstve v dôsledku katastrofálneho sucha a návrh riešenia situácie. Predošlí páni navrhovali totiž iba informáciu, ale toto by mala byť správa, aby mohla byť k nej diskusia, aby sme sa mohli spoločne zamyslieť nad opatreniami.

  Ako druhú navrhujem správu o vývoji v slovenskom bankovníctve a opatrenia na zabezpečenie ochrany vkladov občanov Slovenskej republiky. Vieme, aká je situácia v slovenskom bankovníctve, a naozaj treba znovu nastoliť istotu občanov, aby nemali strach z vkladania svojich peňazí, úspor do slovenských bánk.

  Ako tretiu navrhujem správu o riešení situácie v novom Calexe v Zlatých Moravciach. Táto fabrika je plne v štátnych rukách a hrozí jej kolaps, a preto...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Navrhujem, pán predseda, aby oproti návrhu, tak ako je uvedený v programe, boli body 18 až 20 prerokované zajtra nie ako prvé body o 9.00 hodine, ale ako prvé body po skončení obedňajšej prestávky.

 • Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Pán predseda, chcem sa iba opýtať, lebo sú tu nejaké novinky v rokovacej sále v rohoch, tak aby sme vedeli, či sú to kamery namiesto tých televíznych, že už bude znovu vysielanie zrejme pre občanov alebo je to zrejme asi horské slnko. V danom prípade by bolo treba upozorniť, aby sme si kúpili čierne okuliare alebo tmavé okuliare. Takže potrebovali by sme zrejme informáciu z hľadiska našej bezpečnosti.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch na zmenu, doplnenie programu 32. schôdze Národnej rady.

  Prvý návrh predniesol pán poslanec Cabaj, aby bod, ktorý je v návrhu programu pod číslom 86, t. j. návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zriadenie dočasnej komisie Národnej rady Slovenskej republiky o koalično-opozičnej spolupráci bol zaradený 16. 6. ako prvý bod, t. j. v piatok ako prvý bod.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Cabaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Paška, aby do programu 32. schôdze bola zaradená správa o plnení programového vyhlásenia vlády, ktorú by mal predniesť predseda vlády Mikuláš Dzurinda, aby táto správa bola zaradená vo štvrtok na budúci týždeň ako prvý bod.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Pašku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Kotian, aby do programu schôdze sme zaradili informáciu o situácii v poľnohospodárstve v súvislosti s katastrofálnym suchom a aby boli prednesené návrhy na riešenie tejto situácie.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Kotiana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Malíková, aby sme z rokovania 32. schôdze Národnej rady vypustili bod číslo 21 - návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pani poslankyne Malíkovej.

  Pán poslanec Cuper, to sú kamery, ktoré sme dostali v rámci programu PHARE. Sú nejaké otáčajúce sa a majú vylepšovať celý proces vysielania vo vnútornom okruhu. Toľko na vysvetlenie, pokiaľ ide o kamery.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Brňák, aby sme zajtra ako prvý bod prerokovali správu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o policajnom zásahu v Trenčianskych Tepliciach.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Brňáka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Aibeková, aby ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií predložili informáciu o aktuálnej finančnej situácii v zdravotníctve. Tam bol ešte nejaký doplnok - a perspektívy do konca roku 2000, čiže o aktuálnej situácii v zdravotníctve a perspektívach financovania tohto rezortu do konca roku 2000.

  Prezentujeme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pani poslankyne Aibekovej. Pani poslankyňa Aibeková navrhla, aby to bolo ako bod 81.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Maxon, aby ako bod číslo 91 bola zaradená správa o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Petrák, aby ako bod číslo 67 sme zaradili informáciu vlády Slovenskej republiky o situácii v poľnohospodárstve v súvislosti s katastrofálnym suchom na Slovensku.

  Prezentujme sa a hlasujme. Ešte raz budeme o tejto veci hlasovať, lebo je to návrh na správu.

 • Hlasy z pléna.

 • Viem, tam je odlišné znenie toho bodu. Formulácia bola iná.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Pán Petrák navrhuje tento bod prerokovať ako bod číslo 67.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Cuper, aby z programu 32. schôdze boli vypustené body 87 až 89. Máte program pred sebou, nemusím ho čítať. Čiže ide o body 87 - správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Krajského úradu vyšetrovania Policajného zboru v Žiline o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky -, potom bod číslo 88 - znova správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 628) - a bod číslo 89 - správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú máte ako tlač 629.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Cupera. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Pán poslanec Cuper zároveň dal návrh, aby do programu 32. schôdze bola zaradená všeobecná rozprava o práci médií a o neetike novinárov. Tak to bolo všeobecne formulované, ak to chcete zopakovať, pán poslanec, nech sa páči, ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Cupera.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Tatár, aby sme vypustili z programu rokovania bod číslo 86. Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Tatára vypustiť bod číslo 86.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili, čiže bod 86 bol vypustený.

  Ďalej predniesla návrh pani poslankyňa Tóthová, aby do programu schôdze bola zaradená informácia vlády Slovenskej republiky o vplyvoch ozdravovacích ekonomických balíčkov na sociálnu situáciu občanov Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, zopakujte váš návrh, aby bol presne uvedený, a dám o ňom hlasovať.

 • Áno, ďakujem. Ide o vplyvy na finančnú situáciu jednotlivých sociálnych skupín.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ako ho uviedla pani poslankyňa Tóthová. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Jarjabek, aby Národná rada rozhodla hlasovaním o tom, aby predseda Národnej rady, resp. podpredsedovia Národnej rady vstúpili do rokovaní s vedením Slovenskej televízie o zaradení vysielania z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prezentujme sa hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Oberhauser, aby na štvrtok ráno ako prvý bod - nejde o informáciu, preto dám o ňom hlasovať - bola zaradená správa o vývoji v našom poľnohospodárstve v dôsledku katastrofálneho sucha.

  Dávam hlasovať o uvedenom návrhu pána poslanca Oberhausera, pretože nejde o informáciu, ale správu.

  Prezentujme sa a hlasujme o zaradení správy o vývoji v slovenskom poľnohospodárstve v súvislosti s dôsledkami katastrofálneho sucha.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 29 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 45 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej pán poslanec Oberhauser navrhol, aby bola zaradená do programu 32. schôdze správa o vývoji v slovenskom bankovníctve a ochrane vkladov občanov Slovenskej republiky.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Oberhausera. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 26 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej pán poslanec navrhol, aby sme zaradili do programu správu o riešení situácie v podniku Calex Zlaté Moravce.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Oberhausera. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Hrušovský, aby body 18, 19, 20 sme prerokovali zajtra nie ráno, ako je uvedené, ale po obedňajšej prestávke, čiže o 14.00 hodine.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu podpredsedu Národnej rady Hrušovského.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz budeme hlasovať o programe 32. schôdze ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme program 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Teraz pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 658. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister pôdohospodárstva pán Pavel Koncoš.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 407 zo dňa 31. mája 2000 si dovoľujem na dnešnom vašom rokovaní odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. a niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

  Predložený návrh si kladie za cieľ zamedziť porušenie základných ľudských práv a slobôd tým, že uplynutím zákonom ustanovenej lehoty platného znenia ustanovenia § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov by pozemky s nezisteným vlastníkom prešli do vlastníctva štátu, pričom v súčasnom období najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov je potrebné ešte vykonať obnovu evidencie pozemkov v pôsobnosti pozemkových úradov za 500 miliónov Sk a v pôsobnosti katastrálnych úradov za 2 miliardy Sk. Neuskutočnenie uvedenej obnovy evidencie pozemkov, resp. nepredĺženie zákonom stanovenej lehoty by malo za dôsledok zásah do ústavných práv občanov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené skutočnosti v súlade s ustanovením § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky verím, že predložený návrh na skrátené legislatívne konanie podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi. Prosil by som, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo poslanca Antona Juriša, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dámy a páni,

  vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 658) ma poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením číslo 141 z 2. júna 2000.

  Predmetný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie bol pridelený na prerokovanie nášmu výboru rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 682 z 1. júna 2000. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo posúdil tento návrh na svojej 41. schôdzi dňa 2. júna 2000, na ktorej prijal uznesenie číslo 141, s ktorým vás teraz oboznámim.

  "Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo z 2. júna 2000 k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 658)

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a

  a) súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,

  b) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 658), schváliť,

  c) poveruje poslanca Ing. Anton Juriša, člena výboru, aby pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu vlády plnil úlohy spoločného spravodajcu výborov,

  d) ukladá poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Antonovi Jurišovi, členovi výboru informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore."

  Vážené dámy a páni, v súlade s citovaným uznesením výboru ako spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky po rozprave o tomto návrhu, aby v súlade s § 89 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov súhlasila so skráteným legislatívnym konaním o uvedenom návrhu zákona.

  Ďakujem, pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem pánu poslancovi Jurišovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Nie je to tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Pán poslanec, chvíľu počkajte, aby sa dostavili poslanci na hlasovanie.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní k bodu číslo 1 - k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovanie k tomuto bodu.

 • Vážený pán predseda,

  do rozpravy sa nik neprihlásil, preto odporúčam, aby ste dali hlasovať v súlade s odporúčaním Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o tom, že sa Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku uzniesla na tom, že prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 659.

  Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v mojom rozhodnutí číslo 683.

  Z poverenia vlády zákon uvedie minister Pavel Koncoš.

  Nech sa páči, pán minister.

  Prosím, aby ďalšie rokovanie schôdze viedol podpredseda Hrušovský.

 • Vážený pán predseda,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 406 z 31. mája 2000 si dovoľujem na vašom dnešnom rokovaní uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

  Predložený vládny návrh zákona si kladie za cieľ predložiť lehotu, v ktorej majú pozemky s nezisteným vlastníkom prejsť do vlastníctva štátu. Dôvod navrhovanej zmeny vychádza zo skutočnosti, že pôvodné organizačné zabezpečenie citovaného zákona sa nedarí naplniť z viacerých dôvodov, predovšetkým z dôvodu nezabezpečenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, tak ako sa predpokladalo.

  Schválením predloženého vládneho návrhu zákona dôjde tiež k zosúladeniu lehoty na vydržanie s Občianskym zákonníkom, koncepciou na usporiadanie pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike schválenej vládou Slovenskej republiky v roku 1993 a predovšetkým vytvorí sa časový priestor na vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov aj v ostatku katastrálnych území na území Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vzhľadom na naliehavosť potreby upraviť lehotu na usporiadanie pozemkového vlastníctva, a tým vytvorenia dostatočného časového priestoru na dokončenie usporiadania tohto vlastníctva, vás zdvorilo žiadam o podporné hlasovanie v prvom čítaní, čím dáte súhlas s prerokovaním návrhu zákona číslo 180/1995 Z. z. v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo pánu spoločnému spravodajcovi poslancovi Jurišovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením číslo 148 z 13. júna 2000. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 683 z 1. júna 2000 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 659), v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, pričom odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote ihneď.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo ako prvom.

  Ďakujem. Skončil som.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa prihlásili traja páni poslanci ústne. Keďže písomne sa do rozpravy neprihlásil nik, uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok. Pán poslanec Baco, Tatár, Klemens.

  Nech sa páči, pán poslanec Baco.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Hnutie za demokratické Slovensko podporuje riešenie, ktoré pripravilo ministerstvo pôdohospodárstva, a máme ho tu dnes na stole ako vládny návrh na predĺženie lehoty o päť rokov pri usporadúvaní vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona číslo 180.

  Návrh, ktorý je tu, priniesol život, pretože vývoj je iný, ako sa pôvodne pri schvaľovaní tohto zákona predpokladalo. Nemyslím vecne, že je iný, ale myslím časovo iný a realizačne iný, takže toto opatrenie je nevyhnutné, aby sa vykonalo tak, ako je v predloženom návrhu. Predložený návrh podporíme aj skrátené konanie pri tomto podporíme, pretože si to vyžadujú termíny, aby nenastal bezprávny stav, ktorý by mohol narobiť veľké problémy či už vlastníkom pôdy alebo realizátorom celého tohto procesu. Čiže ešte raz, podporujeme tento návrh.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi tiež privítať v zmysle všetkých dohôd vládneho programu, koaličných dohôd aj termínov, ktoré sa blížia, a podporiť vládny návrh zákona zvlášť preto, lebo patrím k tej skupine poslancov, ktorí predkladajú podobný návrh, ktorý je o niečo širší. Máme s týmto návrhom veľmi dobré ohlasy. Ľudia vedia, že ak prejde, tak po prvé táto lehota ich nebude tlačiť, po druhé zo všetkých kútov Slovenska z okresov máme podporu aj poslaneckého návrhu. Tie dva návrhy nie sú v žiadnom konflikte. Aj dnes sme doobeda hovorili o tom, že v prípade, ak by bol prijatý vládny návrh, čo verím, a potom v druhom čítaní aj poslanecký návrh, tak tie rovnaké veci, to je práve táto lehota, samozrejme, je možné vypustiť.

  Rád by som zdôraznil, že aj poslanecký návrh, ktorý rozširuje problematiku aj na zákon o pôde, aby náhodou nevznikli nejaké nedorozumenia najmä v širšej verejnosti, v žiadnom prípade nejde nad rámec klasických reštitúcií, čiže pred rok 1948, kde boli nejaké obavy. To by som chcel rozptýliť, a teda v zmysle celého smerovania podporujem tento návrh. Očakávam aj podporu nášho návrhu, ktorý nasleduje.

  Ďakujem vám pekne.

 • Pán poslanec Klemens je ako posledný ústne prihlásený do rozpravy.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  o úprave zákona číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa diskutuje nielen v našom parlamente, ale aj medzi poľnohospodármi, vlastníkmi pôdy, poľnohospodármi hospodariacimi na prenajatej pôde, medzi samosprávnymi inštitúciami, ale i medzi profesionálnymi právnikmi, praktikmi i teoretikmi.

  Stretávame sa s rôznymi, často i protirečivými názormi, ktoré svedčia o tom, že ide o veľmi zložitý problém. Myslím si, že rozhodnúť o úprave zákona, a tým usmerniť ďalší postup usporiadania vlastníckych práv k pozemkom treba na základe skutočného stavu, a to tak, aby zákonná úprava neostala len na papieri, ale aby sa mohla realizovať v praxi. Základným východiskom by mala byť zásada zakotvená v Ústave Slovenskej republiky, článku 20, ktorý hovorí, že každý má právo vlastniť majetok, pričom vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu vrátane dedičského práva, ako i článku 12 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že základné práva, medzi ktoré patrí i vlastníctvo majetku, teda i pozemkov, sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

  Aby sa táto zásada mohla rešpektovať, je nevyhnutné dať do poriadku listy vlastníctva a pozemkový kataster pri rešpektovaní nedotknuteľnosti vlastníckeho práva na pôdu. Len vtedy budeme môcť vylúčiť možnosť nespravodlivosti nezákonného vlastníctva, dvojitého vlastníctva, a to ako v rámci reštitučných nárokov, tak aj v dedičských konaniach. V súčasnosti je v tejto oblasti ešte mnoho nevysporiadaných prípadov. Prikláňam sa preto k pragmatickým prístupom, ktoré opakovane vyslovujú samosprávne orgány, že najskôr je nutné vysporiadať listy vlastníctva vrátane vysporiadania problémov pozemkových spoločenstiev, urbariátov a záhradkárskych osád a len potom definitívne uzatvoriť túto problematiku.

  Na základe uvedeného je preto správa a navrhovaná úprava zákona, ktorá počíta s predĺžením termínov na preukázanie vlastníctva k pozemkom do 1. septembra 2005 s tým, že po uplynutí tohto termínu prejdú pozemky bez vlastníka do správy a vlastníctva štátu. Túto úpravu, ktorá je zakotvená v predkladanom vládnom návrhu, považujem za vyváženú ako z hľadiska možnosti realizácie, tak i z právneho hľadiska. Nezanedbateľná je i skutočnosť, že má podporu aj v samospráve miest a obcí.

  Z uvedených dôvodov odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky predkladaný vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov schváliť a poslanci za SDĽ predloženú novelu podporia do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Áno.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda,

  v podstate sa chcem len poďakovať vystupujúcim pánom poslancom za podporu predloženej novely zákona 180/1995. Myslím si, že je to podpora, ktorá je úplne racionálna. A nakoniec problémy v poľnohospodárstve vo vlastnení pôdy a vo vysporiadaní vlastníctva pozemkov sa dotýkajú všetkých občanov bez ohľadu na to, či sa hlásia alebo nehlásia ku koalícii alebo k podpore koaličných alebo opozičných strán. A som rád, že aj pán poslanec Baco podporil tento návrh.

  Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca, žiadate si vyjadriť sa k rozprave? Nie. Prosím, aby ste uvádzali jednotlivé návrhy na hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, poslanci,

  v rozprave vystúpili traja poslanci, nepodali žiadne procedurálne návrhy, preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča návrh vlády prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh vlády v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalšie hlasovanie, pán poslanec.

 • Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, ďalej, aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo s tým, že určené výbory návrh prerokujú v termíne ihneď.

  Hlasujeme o určení výborov, ktoré návrh prerokujú, a o určení gestorského výboru a lehote na prerokovanie k návrhu.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za uvádzanie jednotlivých návrhov k predloženému návrhu vlády.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 642. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom máte ako tlač 676.

  Teraz prosím ministra pôdohospodárstva pána Koncoša, aby z poverenia vlády predmetný návrh uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  poľnohospodárstvo má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti štátu, jeho verejných významných mimoprodukčných najmä krajinotvorných a ekologických funkcií pri poľnohospodárskej výrobe vrátane tvorby a udržiavania kultúry vidieckej krajiny.

  Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov, vychádza z uvedených aspektov a z hľadiska nadobudnutých skúseností s jeho aplikáciou v praxi novelizuje niektoré ustanovenia platného zákona a navrhuje nové tak, aby napríklad cestou rozšírenia žiadateľov o podporu bol zabezpečený strategický cieľ, základná výživa obyvateľstva a dosiahnutie potravinovej bezpečnosti krajiny.

  Návrh ďalej zosúlaďuje podmienky ochranných opatrení pri dovoze a tiež navrhuje, aby sa štát spolupodieľal na podpore rozvoja poľnohospodárstva a vidieka vyhlásením programov v spolupráci s príslušným orgánom Európskej únie.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nezakladá nové požiadavky na štátny rozpočet. Verím, že predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov, podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie návrhu.

  Dávam teraz slovo pani poslankyni Kadlečíkovej a prosím ju, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania o tomto návrhu zákona.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vystúpením na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému vládnemu návrhu zákona som bola poverená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo uznesením číslo 140 z 2. júna roku 2000. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu zákona sú zrejmé ciele, ktoré sa ním majú dosiahnuť. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ďalej v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, zdôvodnenie súčasného stavu, dôvody potreby novej právnej úpravy, dosahu na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie v jednotlivých ustanoveniach.

  Návrh zákona prichádza v mimoriadne aktuálnom čase, dva roky po jeho prijatí v Národnej rade Slovenskej republiky, ale zároveň aj v období, keď sa rezort dostal do mimoriadne zložitej situácie okrem iného spôsobenej teraz najmä prírodnými faktormi, preto môže pomôcť aj tento zákon legislatívnym spôsobom pri riešení zložitých problémov, pri riešení nepriaznivého vplyvu sucha. Ale zároveň chcem vyzdvihnúť pred plénom Národnej rady Slovenskej republiky, že tento zákon prichádza s modernými ekonomickými nástrojmi, ktoré sa uplatňujú v Európskej únii, a že je kompatibilný s legislatívou Európskej únie. Rozhodne môže prispieť k dynamickej a efektívnej reštrukturalizácii v rámci rezortu pôdohospodárstva.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 676 z 29. mája 2000 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem taktiež v súlade s uvedeným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predmetný vládny návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 7. septembra 2000 a gestorský výbor ho prerokoval v lehote do 8. septembra 2000.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto z poslancov. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Klemens, pán poslanec Delinga a pán poslanec Baco. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Klemens.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve, reaguje na klady, nedostatky, ale i skúsenosti počas približne dvojročného pôsobenia tohto zákona v praxi. Jeho predkladaná novela vychádza z faktu, že poľnohospodárstvo má okrem jeho verejných mimoprodukčných, ekologických a krajinotvorných funkcií prvoradé a nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a potravinovej samostatnosti štátu.

  Novela predmetného zákona na realizáciu uvedeného navrhuje, aby štát podporoval rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo prijatím nových rozvojových programov. Všetci vnímame, že intenzita a efektívnosť poľnohospodárskej výroby u nás dlhodobo upadá. V poslednom období opakovane nepriaznivo ovplyvnili výsledky poľnohospodárov aj extrémne klimatické podmienky, tento rok nevynímajúc. Naše poznatky, ako aj dlhoročné skúsenosti štátov združených v Európskej únii dokumentujú, že poľnohospodári nie sú schopní dosahovať primerané dôchodkové podmienky a zabezpečovať reprodukciu výrobných fondov vrátane modernizácie strojového parku a technológií bez účinnej podpory štátu. Preto v štátoch Európskej únie uplatňujú ucelený komplexný systém dotačnej, intervenčnej a subvenčnej podpory s väzbou na trvale udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a jeho multifunkčné poslanie so zreteľom na zvláštnosti jednotlivých regiónov i na jednotlivé produkčné komodity.

  Ak porovnávame úroveň dotačnej podpory u nás a v priemere za štáty Európskej únie, potom dotačná podpora u nás dosahuje približne 25 % podpory v Európskej únii. Dobre vieme, že v dotačnej politike voči poľnohospodárstvu došlo u nás k zásadným zmenám. Dotácie boli podstatne znížené oproti roku 1990 nominálne na necelú polovicu, ale z hľadiska reálnej sily koruny a vývoja cien poľnohospodárskych vstupov a výstupov došlo aj k ich rádovému kráteniu. Ak by mal pokračovať takýto vývoj, bolo by naše úsilie o skorý vstup do Európskej únie veľmi vážne ohrozené, ba možno povedať, že takmer nereálne.

  V tejto sále už zaznelo, že kľúč vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie nemá len armáda, ale v prvom rade prosperujúce poľnohospodárstvo. Som toho názoru, že vo vládnom návrhu novely tohto zákona sa neodôvodnene vypustila zásada valorizácie dotačnej podpory. Je to nesprávny krok, ktorého realizácia by ešte prehĺbila zaostávanie a úpadok nášho poľnohospodárstva, a to nielen voči štátom Európskej únie, ale aj voči štátom V-4. Navrhujem preto zakotviť do zákona o poľnohospodárstve zásadu valorizácie dotačných prostriedkov formou narastajúceho percentného podielu z hrubého domáceho produktu tak, aby sa v predvstupovom období dosiahlo priblíženie úrovni dotačnej podpory v štátoch Európskej únie a vytvorili sa pre poľnohospodárov lepšie ekonomické podmienky konkurovať poľnohospodárom v štátoch Európskej únie.

  Valorizácia dotačnej podpory umožní udržať pomalšie tempo rastu cien poľnohospodárskych výrobkov pre potravinársky priemysel s priaznivým dosahom na spracovateľské i spotrebiteľské ceny, a tým aj na zvyšovanie spotreby potravín na domácom trhu a exportu. Dôsledky valorizácie z dotačných prostriedkov by sa prejavili aj v obmedzení dovozov a znížení pasívneho salda zahraničného obchodu s agrokomoditami, ktoré sa v súčasnosti podieľajú na celkovom pasíve zahraničného obchodu Slovenskej republiky už takmer 40 %.

  Vážené kolegyne a kolegovia, návrh novely zákona pozitívne rozširuje okruh žiadateľov na finančné podpory nielen v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale i v spracovateľskom potravinárskom priemysle, čo doteraz nebolo. Kladom navrhovaného zákona je aj nové definovanie podmienok zákazu dovozu, tranzitu a vývozu poľnohospodárskeho tovaru vrátane zosúladenia podmienok ochranného opatrenia a v súlade so zákonom číslo 214/1997 Z. z.

  Novela zákona rieši aj dôležitú otázku zabezpečenia platieb za vybrané poľnohospodárske a potravinárske komodity a výrobky z nich rozšírením aj na sféru obchodu povinnej navrhovanej 30-dňovej platobnej úhrady vrátane možnosti odobratia oprávnenia na podnikanie za nedodržanie uvedenej lehoty na zaplatenie dodaného tovaru tak, ako je to v krajinách Európskej únie.

  Vážené kolegyne a kolegovia, navrhovanú novelu zákona poslanci za Stranu demokratickej ľavice podporia. Budú hlasovať za jej posunutie do druhého čítania, budú však žiadať valorizáciu dotačných prostriedkov do agropotravinárskeho komplexu formou narastajúceho percentného podielu hrubého domáceho produktu tak, ako som uviedol a zdôvodnil vo svojom vystúpení.

  Dovoľte mi, aby som skončil svoje vystúpenie myšlienkou: Kto si neváži pôdu a poľnohospodárov, neváži si ani svoj štát. Táto pravdivosť je historicky overená.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca nechce nikto reagovať s faktickou poznámkou.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Delinga.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  myslím si, že netreba zdôrazňovať, že napätie u poľnohospodárov v tomto období je neobvyklé, a myslím si, že to napätie je nielen medzi poľnohospodármi, ale aj medzi všetkými obyvateľmi tohto štátu. Musím povedať, že to v tejto Národnej rade teraz, keď sa schvaľoval program a navrhovali sme do programu aj my z opozície, aby sa Národná rada zaoberala problematikou sucha, že Národná rada najmä z časti vás, koaličných poslancov, vidí, že sucho platí len pre koalíciu a pre opozíciu nie, nás trošku mrzí, pretože poľnohospodárstvo nie je v tejto Národnej rade posudzované nikdy ako koaličné alebo opozičné, ale ako poľnohospodárstvo ako celok.

  Veľmi nás prekvapilo, že ide o preteky, kto skôr do programu predloží správu o riešení, ako vláda pristupuje k problematike súčasnej veľmi vážnej situácie v poľnohospodárstve. Chcem povedať, že ubehli skoro dva roky od toho, ako vláda prijala a zaviazala sa vo vládnom programe novelizovať zákon číslo 240. Sľúbila to poľnohospodárom na zhromaždení, ktoré bolo 16. apríla 1999. Bolo to zakotvené aj v programe alebo v návrhu práce vlády, ale z neznámych príčin neustále odsúvané.

  Až teraz je tu návrh zákona, ktorý to najpodstatnejšie neobsahuje. A to je to, čo poľnohospodári čakajú a čo poľnohospodári musia dostať. To je neustále primerané množstvo dotačných zdrojov na riešenie rozdielnych podmienok, či už prírodno-klimatických, výrobných alebo ekonomických. Veľmi dobre si pamätám, keď prítomný pán minister pôdohospodárstva veľmi vehementne presadzoval v tejto snemovni práve valorizáciu dotačných prostriedkov v uplynulých štyroch rokoch. Bola to jeho zásadná reč vždy, či už pri zelenej správe, či pri štátnom rozpočte, pri návrhu štátneho rozpočtu a pri akejkoľvek príležitosti, keď sa rokovalo o poľnohospodárstve.

  No a vidíme, že návrh, ktorý predniesol v parlamente, neobsahuje tento mechanizmus, čo je pre mňa veľkým prekvapením. A bol by som rád, pán minister, keby ste nám zdôvodnili, prečo upúšťate od tejto svojej dlhodobej požiadavky, ktorú poľnohospodári od vás očakávali.

  Návrh, ktorý je tu, myslím si, by sme mohli podporiť aj my, opoziční poslanci, keby obsahoval tento inštitút, keby to bol plnokrvný návrh tak, ako si ho poľnohospodári predstavujú. Ale uvidíme, či v druhom čítaní budú tieto návrhy akceptované. Chcem povedať, že z hľadiska nových podmienok, ktoré prináša návrh, najmä že sa rozširujú organizácie, na ktoré sa má vzťahovať dotačná podpora, aj na potravinárske organizácie, nie sme proti tomu, ale je tu akási nie dobrá úmera. Táto vládna koalícia pri štátnom rozpočte nezohľadňuje, že by sa mala rozširovať sieť organizácií na príspevky v dotáciách na rozvojové programy, ale naopak, znižuje dotačné prostriedky do kapitoly rezortu ministerstva pôdohospodárstva. Takže očakávame v ďalšom období, keď prijmeme návrh, ktorý vláda predkladá, že sa budú vzťahovať dotačné stimuly aj podľa zákona na organizácie v potravinárskom priemysle.

  Ďalší ištitút, ktorý je tu, je v podstate zahraný do autu. Pán minister nám dva roky hovoril o agentúre, ktorá bude v rezorte pôsobiť a ktorá nahradí Štátny fond trhovej regulácie a bude rozdeľovať zdroje a prostriedky. Teraz vidíme, že tá agentúra je v podstate ministerstvo pôdohospodárstva, že vlastne aj keď zákon v tom paragrafe hovorí, že to má byť organizácia, ktorá sa vytvorí, ale v dôvodovej správe sa jasne hovorí, že to bude ministerstvo pôdohospodárstva. Čiže nás zaujíma, ako to vlastne bude fungovať v konkrétnej podobe, či sa skutočne odsúva vytvorenie agentúry, pretože o tom mal byť osobitný zákon, a nakoniec aj prispôsobovanie sa Európskej únii predpokladá, že agentúra by mala byť vytvorená.

  Vítame tiež ochranu proti dovozom, ktorá je potrebná a po ktorej poľnohospodári volajú, avšak v § 7, ktorý sa navrhuje novelizovať, v bode 3 sa hovorí, že spúšťacou cenou na účely zavedenia dotačného cla sa rozumie priemerná dovozná cena tovaru za roky 1991 a 1992. Neviem, či je to oprávnené a z akého pohľadu sa ide v podstate 7 alebo 8 rokov dozadu zisťovať spúšťacia cena, či je to z hľadiska analytických princípov alebo je to z hľadiska princípu GATT, ktorý už neexistuje. Vieme, že je už iná obchodná organizácia, čiže bol by som rád, keby to vo všeobecnej rozprave pán minister vysvetlil.

  Vítam aj to, že poľnohospodári aspoň za určitý okruh výrobkov, t. j. v živočíšnej výrobe, jatočné zvieratá, mlieko, ale aj v zelenine by mali dostať platbu do 30 dní. Vieme veľmi dobre, že o to sme sa snažili aj pri tom, keď zákon o poľnohospodárstve bol zásluhou minulej vlády v tomto parlamente schválený, no nakoniec to bolo oklieštené na 14 dní a dotýkalo sa to len poľnohospodárskych produktov uvedeného rozsahu, ale len pre spracovateľské organizácie, čiže nemalo to plnohodnotnú funkčnosť. Dúfajme, že v tomto prípade to prijmú všetky zložky podnikateľského rámca na reťazci odbytu agrárnych produktov a že to bude veľkým prínosom najmä na odstránenie dlhodobej platobnej neschopnosti za komodity, ktoré poľnohospodári vyrábajú a predávajú.

  Z tohto pohľadu vyslovujem názor, že je tento zákon potrebné schváliť a posunúť do druhého čítania, a, samozrejme, očakávame, akým spôsobom dozná to, po čom volajú aj poslanci SDĽ a my. Jednoznačne hovoríme, že vtedy je pre nás prínosom, keď valorizácia dotácií v ňom bude zakotvená.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou sa nehlási nikto.

  Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Baco.

  Nech sa páči, máte slovo ako posledný prihlásený.

 • Pán predsedajúci,

  pán minister,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  chcel by som podporiť a trošku aj zdôrazniť niektoré veci, ktoré sa tu povedali. V prvom rade chcem povedať, že pokiaľ pri druhom čítaní nenájde odozvu naša ponuka na podporu tohto zákona za podmienky, že valorizačný mechanizmus sa doň zabuduje, tak nepodporíme tento zákon, túto novelu.

  O čo ide? Vláda sa jednoznačne zaväzuje vo svojom programovom vyhlásení, schválenom v tomto parlamente, že vytvorí valorizačný mechanizmus na dotácie. Tá istá vláda, ktorá to dostala vlastne uložené Národnou radou, keď dostala tento návrh z ministerstva pôdohospodárstva na splnenie svojho programového vyhlásenia, na mechanizmus, ako toto programové vyhlásenie splniť, naplniť v tomto bode, takýto návrh vyhodila. To je predsa absurdné. To je predsa absurdné, aby vláda odmietla realizovať návrh, ku ktorému je zaviazaná v Národnej rade od nás.

  Vláda si pripravila návrh programového vyhlásenia, predložila nám ho a my sme ho schválili. Takže tento dokument má hodnotu skutočne autoritatívnu a nie je možné doň robiť takéto "frčky". Dosť na tom, chcel by som pri tejto príležitosti ešte zdôrazniť, že vlastne toto ustanovenie o valorizácii dotácií sa dostalo do programového vyhlásenia ako určitá náplasť za to, že súčasná vládnuca koalícia odmietla to, čo je v tomto zákone prijaté do progamového vyhlásenia, a to, že poľnohospodárstvo je špecifické odvetvie a poľnohospodárstvo a vidiek musí byť prioritou spoločnosti vzhľadom na pomery, ktoré v súčasnom období na Slovensku sú.

  To znamená: V progamovom vyhlásení sa myšlienka priority tohto odvetvia a celého vidieka, problematiky vidieka odmietla a mechanizmus valorizácie mal byť určitým takým pohladkaním po tejto facke, že však budeme to riešiť. Nezabudli sme na to, pamätáme si to veľmi dobre. Je to skutočne fiasko, že vláda si niečo takéto nadiktuje do programového vyhlásenia, dá si to do návrhu. My všetci z opozície sme sa s tým, samozrejme, museli zmieriť. Tento parlament to prijal, a potom sa takto arogantne, musím to tak povedať, k tomu zachová vláda, keď má takýto návrh na stole.

  Chcem okrem iného povedať, že keď neprejde tento návrh, toto zabudovanie pozmeňujúceho návrhu o mechanizme valorizácie dotácií, že nebudeme za novelu, ale budeme za to, aby sa vrátil tento návrh vláde, aby ho vláda dala do súladu s programovým vyhlásením napriek tomu, že sú v tomto návrhu aj iné ustanovenia, ktoré sa dajú hodnotiť pozitívne. Nie sú zasa až také významné, aby sme ich ešte nejaký čas neoželeli, a som toho názoru, že keď by parlament vrátil tento návrh a prinútil vládu, aby tam zabudovala valorizačný mechanizmus, že získame oveľa viac.

  Ďalšie opatrenia, keď považujem za menej významné, mám na mysli predovšetkým to, že aj tak si ani vláda, ani ministerstvo nerobia ťažkú hlavu z toho, čo v tomto zákone je napísané. Tento zákon zaväzuje napríklad poskytovateľa dotácií k tomu, aby poskytoval dotácie z pozície zákonného nároku na dotácie na Slovensku. Podľa tohto zákona má každý, kto splní kritériá, ktoré ministerstvo stanovilo, nárok na dotácie. Čiže je to zákonná povinnosť, keď tieto kritériá splnil, aby sa mu dotácie vyplatili. Chcem povedať, že v jednotlivých tituloch od 200 do 700 % žiadateľov, ktorí splnili zákonný nárok, dotácie nedostáva, boli im dotácie odmietnuté.

  Takisto chcem povedať, že tento zákon poskytuje možnosti a dáva aj zainteresovaným inštitúciám povinnosti využívať tento zákon na lepšiu ochranu pri dovozoch nežiaducich potravín. Napríklad je tam také ustanovenie, ktoré hovorí, že v čase zberu sa zakáže dovoz tých potravín, tých poľnohospodárskych produktov, ktoré máme v našej produkcii v dostatočnom množstve. Toto ustanovenie sa napríklad vôbec nevyužíva a mohlo by funkčne veľmi účinne zapôsobiť.

  Sme v prvom čítaní, takže nebudem komentovať naše pripomienky k ostatným bodom, ktoré sú v tomto návrhu zákona. V priebehu rokovania vo výbore si o nich podrobnejšie pohovoríme. Chcel som poukázať na niektoré podstatné veci pri prerokúvaní tohto návrhu s tým, že ešte raz chcem povedať: Súčasná vládna koalícia odmietla poľnohospodárstvo a problematiku akceptovať ďalej ako prioritu svojej činnosti a výsledok je taký, že v minulom roku sa dostalo poľnohospodárstvo do krízy, v tomto roku do úplnej katastrofy. A chcem povedať jedno, či vládna koalícia odmietla alebo neodmietla poľnohospodárstvo prijať za svoju prioritu, aj tak je prioritou a budete vidieť, aký bude tanec v tejto spoločnosti zo situácie, ktorá vznikla touto nekoncepčnou, tupou, reštrikčnou politikou voči poľnohospodárstvu.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou chce reagovať len jedna poslankyňa. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Chcem podčiarknuť to, čo hovoril pán poslanec Baco. Vládna koalícia, skutočne si uvedomte, že valorizácia dotácií do poľnohospodárstva takisto ako valorizácia dôchodkov vzhľadom na úpravu právnych predpisov je zákonná povinnosť štátu a na druhej strane príslušnej osobe vytvára právny nárok vymáhateľný aj súdne. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka. Pán poslanec Baco uviedol, kam ste toto poľnohospodárstvo dostali. Ak mi dovolíte, ja by som pripomenula, s akou vervou ste na začiatku tohto volebného obdobia rušili zákon o revitalizácii. Chcem pripomenúť, že vtedy sme zdôrazňovali, že ide hlavne o poľnohospodárske podniky, ktoré mali byť revitalizované medzi prvými. Ako sa pozerám, sedí tam pani poslankyňa Kadlečíková. Mám pred očami jej vystúpenie, ako uvádzala, že zákon treba zrušiť, pretože to nie je systémové opatrenie, a že vládna koalícia príde do parlamentu so systémovým opatrením, ktoré bude riešiť aj poľnohospodárstvo. Vážení, pýtam sa, kde máte vaše systémové opatrenia? Prečo ste rušili to, čo možno nebolo stopercenté a ideálne, ale bolo určitým návodom na riešenie situácie problémov aj v oblasti poľnohospodárstva? Vôbec necítite vinu na tom, že naše poľnohospodárstvo sa takto rúti do absolútnej skazy? Ako to zodpoviete pred občanmi? Vy ste veľkou časťou na vine.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem vám za slovo a dovoľte mi, aby som veľmi krátko zaujal stanovisko k jednotlivým vystúpeniam. Ale najskôr v podstate k jednému zásadnému problému, a to je valorizácia dotácií, na ktorú upozornili všetci traja vystupujúci páni poslanci.

  Oceňujem ich zástoj presadiť v druhom čítaní najmä v rokovaní vo výboroch tento mechanizmus do zákona o poľnohospodárstve. Nakoniec mechanizmus valorizácie dotácií bol zakotvený v zákone a prešiel Legislatívnou radou vlády. Bohužiaľ, vo vláde ministerstvo financií odmietlo podporiť zákon, musel sa stiahnuť a prepracovať. Mrzí ma len, že práve vtedy, pán poslanec Maxon, keď si bol, myslím, že ešte si nebol ministrom financií alebo si už bol ministrom financií, a pán poslanec Baco keď bol ministrom pôdohospodárstva, pán poslanec Delinga bol predsedom výboru, že sa tak vehementne tiež nepostavili za valorizačný systém dotácií. Dúfam, že teraz sa to podarí spoločným hlasovaním koalície i opozície.

  Čo sa týka ďalších pripomienok, tie zazneli najmä zo strany pána poslanca Delingu. Rozširovanie podpory na potravinársky priemysel sa dotýka len v súvislosti s uplatňovaním programu SAPARD, myslím si, že je to nevyhnutné. Priznávam, mali sme a máme oň naďalej záujem, aby dotačná podpora mohla byť venovaná aj na podporu rozvoja potravinárskeho priemyslu. Treba si jednoznačne uvedomiť, že ak potravinársky priemysel na Slovensku nebude pripravený na vstup do Európskej únie, nebude môcť a nebude mať kto vykupovať výrobky od poľnohospodárskej prvovýroby. Žiaľ, ďalšie zákony nedovoľujú, aby sa zakotvila podpora potravinárskeho priemyslu okrem programu SAPARD do zákona o poľnohospodárstve.

  K platobnej agentúre. Po odmietnutí procesu - Európskej komisie - výplaty aj domácich dotácií cez platobnú agentúru v prvom kroku platobná agentúra, ktorá je založená na ministerstve pôdohospodárstva a pripravuje sa na akreditáciu, bude slúžiť len na výplatu prostriedkov z programu SAPARD. V ďalšom kroku potom bude Európska únia po overení postupu výplat súhlasiť s tým, aby sa využívala na platby dotácií, na výplaty dotácií jedna platobná agentúra alebo na výplatu domácich dotácií budeme musieť založiť osobitnú platobnú agentúru, teda vlastnú.

  Spúšťacia cena je stanovená na priemer rokov 1991 a 1992 z veľmi pragmatického dôvodu. Tieto dovozové ceny lepšie vyhovujú ochrane vnútorného trhu a ochrane domácej poľnohospodárskej výroby.

  V novele zákona číslo 240/1998 sú aj opatrenia na dodržanie platobnej lehoty, aj keď sa pôvodná lehota medzi spracovateľmi a poľnohospodármi predlžuje na 30 dní, ale zavádza sa aj lehota zo zákona, z tohto zákona, medzi spracovateľa a obchod. Teda aj obchod, pokiaľ bude novela zákona v Národnej rade schválená, dostane sa do pozície rešpektovať lehotu splatnosti faktúr za dodávky tovaru do 30 dní.

  Nechcem byť ani uštipačný, ani ironizovať, ale dovolím si zareagovať na pani poslankyňu Tóthovú. Práve Legislatívna rada, ktorú viedla svojho času, keď sa prijímal v roku 1998 zákon o poľnohospodárstve, odmietla zaviesť túto platobnú lehotu medzi obchod a spracovateľov. Dovolím si tvrdiť, že aj z tohto dôvodu sa mnohé obchodné organizácie voči spracovateľom správajú dosť arogantne a lehoty splatnosti faktúr za dodaný tovar predložili niekedy často nad 60 dní, dokonca nad 90 dní.

  Verím, že v druhom čítaní v jednotlivých výboroch pani poslankyne, páni poslanci svojimi návrhmi vylepšia tento zákon tak, aby spĺňal aj zámery a závery vládneho programu týkajúceho sa časti poľnohospodárstva. Skutočnosťou je, že práve valorizácia dotácií v programovom vyhlásení vlády je zakotvená ako úloha práve v súvislosti s novelou zákona o poľnohospodárstve.

  K celkovej situácii v poľnohospodárstve. Môžem ubezpečiť, pani poslankyňa, že nie vplyvom politiky poľnohospodárskej, a môžem ubezpečiť aj pána poslanca Baca, ale osobitne vplyvom skutočne krízového a kritického priebehu počasia sa situácia v poľnohospodárstve dostala do naozaj krízovej. Len zdôrazním, že od roku 1947 je toto najsuchší rok ešte s menším objemom zrážok ako v roku 1947, s vyššími priemernými dennými teplotami ako v roku 1947 a navyše, suché počasie predchádzalo tomuto vegetačnému obdobiu aj v druhej polovici leta 1999. Opatrenia predložím v osobitnej informácii.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Pani poslankyňa Kadlečíková si žiada vyjadriť sa v rozprave?

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  ja sa skutočne chcem len veľmi stručne vyjadriť a povedať, že výbor pre pôdohospodárstvo chápe tento návrh zákona, novelu zákona ako systémovú, ale predovšetkým ako otvorenú. Nezabúda sa na programové vyhlásenie vlády, ale chcem zdôrazniť, že sme veľmi radi, že to, čo sa pred dvomi rokmi nepodarilo do tohto návrhu zákona dostať, je tu, aj keď napríklad pri 30-dňovej platobnej lehote, ktorá sa dostáva aj obchodným organizáciám. Teraz by som rada pridala, že pokiaľ si neurobíme v celej spoločnosti poriadok, to znamená, že pokiaľ to nezaktovíme do Obchodného zákonníka, dovtedy to stále nebude funkčné a efektívne.

  Ďakujem, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosil by som vás, pani poslankyňa, aby ste zostali a uvádzali jednotlivé návrhy na hlasovanie k tomuto vládnemu návrhu zákona.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie.

 • Hlas zo sály.

 • Rozprava bola uzavretá. Pán minister zaujal stanovisko k rozprave, pán poslanec, takisto aj pani poslankyňa Kadlečíková.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať.

  Prosím, uvádzajte jednotlivé hlasovania.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje vládny návrh zákona na rokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Kadlečíkovej, ktorá odporúča prideliť návrh výborom, určiť lehotu na prerokovanie v jednotlivých výboroch, ako aj lehotu na prerokovanie v gestorskom výbore v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím ešte ďalší návrh uznesenia.

 • Ďalej, aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

 • Prezentujme sa hlasujme o návrhu na určenie gestorského výboru. Pani poslankyňa navrhuje výbor pre pôdohospodárstvo.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Tým sme prijali všetky hlasovania k tomuto návrhu, pani poslankyňa Kadlečíková.

 • Ďakujem aj ja, aj pánu ministrovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je hlasovanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v znení neskorších predpisov,

  ktorý sme prerokovali na minulej schôdzi ako tlač číslo 603, a zostáva nám o návrhu zákona hlasovať.

  Prosím predkladateľa pána poslanca Tatára a spoločného spravodajcu pána poslanca Juriša, aby zaujali miesto určené pre navrhovateľov a spravodajcov výborov, a pána poslanca Juriša prosím, aby ešte raz predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu zákona.

  Prosím pána poslanca Juriša, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prvé čítanie o predmetnom návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnilo na 31. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 10. mája 2000. Odznelo úvodné slovo pána poslanca Tatára i moja spravodajská správa. Pri hlasovaní však Národná rada Slovenskej republiky nebola uznášaniaschopná. K opakovanému hlasovaniu sa pristúpilo 17. mája, ani vtedy však Národná rada Slovenskej republiky nebola schopná sa uznášať, keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Juriš k návrhu zákona, ktorého navrhovateľom bol pán poslanec Tatár.

  Prezentovalo sa 52 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, v rokovacej sále nie je dostatočný počet prítomných poslancov, preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať v rokovaní 32. schôdze Národnej rady

  vládnym návrhom zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh ste dostali ako tlač 635.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona uviedol pán minister Macejko.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodniť v prvom čítaní vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predložený návrh zákona o vnútrozemskej plavbe po jeho prijatí Národnou radou Slovenskej republiky nahradí doteraz platný zákon číslo 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona číslo 126/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe.

  Pôvodný zákon v čase svojho vzniku nahradil celkove 18 dovtedy platných právnych predpisov vydaných v období rokov 1929 - 1959. Doterajšia právna úprava zodpovedá času svojho vzniku, odzrkadľujú sa v nej vnútropolitické, hospodárske a medzinárodnopolitické podmienky platné v čase jej vzniku, a bola vytvorená ako zákon ľudovodemokratickej republiky so spoločenským vlastníctvom. Preto v súčasnosti nevytvára podmienky na rozvoj podnikania v tejto oblasti a nepodporuje integračné snahy Slovenskej republiky do európskych štruktúr. Jej ďalšie pretrvávanie v platnosti by bolo brzdou v rozvoji vnútrozemskej vodnej dopravy na Slovensku.

  Účelom predloženého vládneho návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe je prispôsobiť právnu úpravu na úseku vnútrozemskej plavby novému štátoprávnemu usporiadaniu, vzniku Slovenskej republiky, zmenám v ekonomickej a sociálnej oblasti a novým spôsobom upraviť najmä vytvorenie podmienok na podnikanie vo vodnej doprave a širšie zapojenie vodných ciest do medzinárodnej vodnej dopravy, upraviť vzťahy v oblasti technického rozvoja, ochrany životného prostredia, ochranu života občanov, zdravia a majetku, zavedenie zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidiel, racionalizáciu štátnej správy a štátneho odborného dozoru vrátane sankčných opatrení.

  Predkladaný vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmenách a doplnení niektorých zákonov zohľadňuje okrem nového štátoprávneho usporiadania aj rozvoj v oblasti techniky a ochrany životného prostredia, racionalizáciu štátnej správy a štátneho odborného dozoru, nové ekonomické podmienky v podnikaní, širšie možnosti zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodnej dopravy.

  Vo vládnom návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe a k nemu pripravovaných návrhoch vykonávacích vyhlášok sú využité poznatky získané z vnútrozemskej plavby v Rakúsku, Nemecku a Holandsku a odzrkadľujú sa v ňom rezolúcie medzinárodných organizácií pre vnútrozemské plavby, a to Dunajskej komisie a Európskej hospodárskej komisie, Organizácie Spojených národov, ako aj odporúčania Rady Európy a Komisie Európskeho spoločenstva, tzv. Biela kniha. V rámci zosúlaďovania našich právnych predpisov s predpismi Európskej únie bol vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe porovnaný s nariadeniami, smernicami a rozhodnutiami Rady Európskej hospodárskej komisie pre tento druh dopravy, ktoré sú uvedené v Bielej knihe v časti 3, kapitoly VI - Doprava, s ktorými nie je v rozpore. Návrh zákona sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bez rozporov z predchádzajúceho legislatívneho postupu.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  žiadam vás o prerokovanie a schválenie predloženého vládneho návrhu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem vám, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, poslancovi Stanislavovi Bartošovi.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 635) ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený návrh (tlač 635) bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 26. mája 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, že predložený návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní predkladám stanovisko gestorského výboru, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a § 68 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Chcem len poznamenať, že v súčasnosti platný zákon číslo 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona číslo 126/1974 Zb. už nevyhovuje zmeneným spoločenským a ekonomickým podmienkam v Slovenskej republike, a teda je potrebné prijať nový zákon, ktorý bude rešpektovať spoločenské zmeny v Slovenskej republike, ako aj požiadavky, ktoré súvisia so snahou Slovenskej republiky o integráciu do európskych a transatlantických štruktúr. V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budem odporúčať prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave prerokovala návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím, vážený pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, sadnite si na miesto určené pre spravodajcov.

  Dámy a páni, otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode rokovania. Keďže som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa vás, či sa niekto hlási ústne. Keďže nie, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Nemá sa teda k čomu vyjadriť ani pán minister, ani pán spravodajca.

  Pristúpime, dámy a páni, k hlasovaniu. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby návrh uviedol.

 • Vzhľadom na to, že neodznel ďalší návrh na dopracovanie predloženého návrhu zákona, resp. na nepokračovanie v rokovaní o návrhu tohto zákona, odporúčam, vážený pán predsedajúci, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala k predloženému návrhu zákona toto uznesenie:

  "V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh zákona v druhom čítaní."

 • Dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

  Prezentovalo sa 65 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Dámy a páni, končím rokovanie o tomto návrhu, o tomto bode nášho programu a budeme pokračovať ďalším bodom nášho rokovania, a to je

  návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 636. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 659.

  Teraz by som chcel dať slovo alebo dávam slovo poverenému členovi výboru pre obranu a bezpečnosť pánu poslancovi Langošovi a prosím ho, aby návrh zákona uviedol.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  dovolím si získať váš súhlas v prvom čítaní na prerokúvanie návrhu novely zákona číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Je to návrh pravdepodobne prvýkrát v dejinách Slovenskej národnej rady, ktorý je iniciatívou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky. A stalo sa to preto, lebo aj nám vo výbore, v gestorskom výbore unikla jedna nedobrá zmena, ktorú spôsobil vládny návrh novely zákona o Policajnom zbore z jesene minulého roka, vrátený prezidentom a schválený opätovne niekedy na februárovej tohtoročnej schôdzi Národnej rady.

  Schválený vládny návrh spôsobil jednu nedobrú vec, že inšpekčná služba Policajného zboru a služba ochrany určených osôb, teda ústavných činiteľov, bola priamo podriadená prezidentovi Policajného zboru. Teda stalo sa prvýkrát vlastne po rokoch, keď minister vnútra stratil jedinú možnosť, ako kontrolovať dodržiavanie zákona Policajným zborom alebo policajtmi a službami Policajného zboru, teda prišiel o inšpekciu, o riadenie alebo dohľad nad inšpekciou. Preto sme sa rozhodli napraviť túto chybu a zostáva na vláde a na ministerstve vnútra, aby zistili, prečo sa takáto chyba vlúdila do vládneho návrhu zákona. Ide o to, aby sa v tejto novele inšpekčná služba a služba ochrany určených osôb vyňala z bezprostredného riadenia a právomoci prezidenta Policajného zboru a aby bola prevedená do riadenia ministra vnútra.

  Toľko vecne o zámere výboru, ktorý touto novelou sledujeme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pánu poslancovi Vladimírovi Palkovi. Vidím, že spoločný spravodajca sa momentálne nenachádza v rokovacej miestnosti, nemôžem v tomto bode useknúť rozpravu a pokračovať v ďalšom bode. Dámy a páni, prerušujem naše rokovanie na 15 minút.

  Ďakujem.

 • Hlasy v sále.

 • Dámy a páni,

  keďže je všeobecný súhlas, aby sme pokračovali v rokovaní a spoločný spravodajca je tu, budeme pokračovať v rokovaní.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil pri prvom čítaní k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171 o Policajnom zbore, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom pre obranu a bezpečnosť.

  Predmetný návrh výboru bol doručený poslancom Národnej rady dňa 22. mája 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil, že návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 350 o rokovacom poriadku, a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom novelizácie zákona je znovu zabezpečiť podriadenie služby ochrany určených osôb a inšpekčnej služby priamo pod ministra vnútra, dosiahnuť taký stav, aký je tradičný v demokratických krajinách.

  Vzhľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že po rozprave odporučí návrh Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 171 o Policajnom zbore, prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcu.

  Dámy a páni, otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode rokovania. Keďže som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, pýtam sa, či sa niekto hlási ústnou formou. Ak nie, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spravodajca, požiadal by som vás, aby ste navrhli text hlasovania. Nech sa páči, pán kolega.

 • Odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350 o rokovacom poriadku prijať uznesenie, že Národná rada prijala návrh, že prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Dámy a páni, počuli ste návrh na hlasovanie, ktorý predniesol spoločný spravodajca.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

  Prezentovalo sa 48 poslancov.

  Dámy a páni, opäť musím konštatovať, bohužiaľ, že nie sme schopní uznášania. Musím prerušiť rokovanie o tomto bode programu.

  Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 645. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 665.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec pán Miroslav Maxon. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám v prvom čítaní predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000.

  Vážené dámy a páni, nepretržite niekoľko mesiacov je predmetom diskusií požiadavka o priame televízne vysielania alebo o záznamy z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré by spracúvala Slovenská televízia ako verejnoprávna inštitúcia. Vzhľadom na neakceptovanie našich požiadaviek sme hľadali spôsob a dôvody, ktoré vedú predovšetkým k tomu, že aj vo vzťahu k novému zákonu o slobodnom prístupe k informáciám prečo nie je možné toto vysielanie zabezpečiť. Dostali sme stanovisko Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie, že nemá dostatok finančných prostriedkov, aby mohla túto požiadavku naplniť. Na základe toho sme sa rozhodli zreálniť rozpočet na rok 2000 Slovenskej televízie, a to je aj predmetom nášho návrhu, ktorým sa novelizuje zákon číslo 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000. Súčasne pripomínam, že naším návrhom sa nijakým spôsobom nemení rozpočtovaný schodok štátneho rozpočtu na rok 2000.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Maxonovi.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, pánu Rastislavovi Šeptákovi.

  Pán kolega, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 (tlač 645), ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené zákonom a § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Ďakujem, pán podpredseda.

 • Ďakujem, pán kolega. Nech sa páči, sadnite si na miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Dámy a páni, keďže som nedostal písomnú prihlášku do rozpravy, pýtam sa, či sa chce niekto ústne prihlásiť. Ďakujem, uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy. Ako prvý sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Jarjabek.

  Pán kolega, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dámy a páni,

  nechcem dlho unavovať skutočnosťami, ktoré sú známe ohľadne verejnoprávnej Slovenskej televízie, ktorá si zo zákona jednoducho plní svoje povinnosti. Slovenská televízia ako verejnoprávna inštitúcia sa dlhodobo dostala do jedného veľmi krízového obdobia, ktoré vlastne vrcholí v súčasnom období, a Slovenská televízia pri tom spôsobe financovania, ktorý ju zo zákona zabezpečuje, sa vlastne koncom roka dostáva do krízy, kde je ohrozené jej samotné vysielanie zo zákona.

  Skôr ako príde ku komplexnému riešeniu na základe nového zákona o Slovenskej televízii, ktorým sa budú riešiť iným spôsobom koncesionárske poplatky a iným spôsobom sa bude riešiť financovanie Slovenskej televízie, skupina poslancov si dovoľuje obrátiť sa na vás, aby krátkodobo aspoň takýmto spôsobom bol vyriešený súčasný stav Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie. V súčinnosti vlastne so zákonom, ktorý podpísal, myslím si, bolo to včera, pán prezident Slovenskej republiky, so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý mal prísť do platnosti od 1. januára, vlastne Slovenská televízia ako verejnoprávna inštitúcia by si nemohla plniť ani túto úlohu z hľadiska informovania. Nejde len o prenosy z parlamentu, nejde len o záznamy z parlamentu, ide vôbec o celkový systém vysielania. Ide o celkovú informovanosť Slovenskej televízie formou spravodajských a formou publicistických relácií. Je to len malá injekcia, ktorá by pomohla Slovenskej televízii do konca roku prežiť.

  Predpokladám, že nový zákon, ktorý by riešil situáciu v Slovenskej televízii ako verejnoprávnej inštitúcii, by od budúceho roku platil a dopomohol by vlastne vyriešiť súčasný tragický finančný stav, ktorý v Slovenskej televízii je. Zákon o koncesionárskych poplatkoch, ktorý sme prijali približne pred 8 mesiacmi, nenaplnil očakávania Slovenskej televízie, nenaplnil ten finančný prínos, s ktorým Slovenská televízia rátala. Preto v tejto situácii prichádzame s iniciatívou a zároveň vás prosím, aby ste ju v dobrom úmysle bez ohľadu na farbu politického trička, bez ohľadu na názorové odlišnosti z hľadiska politického, aby ste proste túto našu požiadavku prijali ako istý fakt, ktorý by mal dopomôcť finančne riešiť súčasnú Slovenskú televíziu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán kolega. Dostávame sa do určitej paradoxnej situácie. Keďže som si pripravil vystúpenie a kolegovia skutočne majú povinnosti, myslím si, neporuším rokovací poriadok, keď udelím slovo sám sebe.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som sa vyjadril k návrhu skupiny opozičných poslancov, k tlači číslo 645, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000. Svoj príspevok by som chcel analyticky rozdeliť do viacerých krátkych častí, ktoré majú dostatočnú vypovedaciu schopnosť:

  1. V minulom volebnom období viacerí, vtedy opoziční poslanci, dnes viacerí členovia vlády, navádzali občanov na neplatenie koncesionárskych poplatkov Slovenskej televízie. Z tejto výzvy sa stala takmer športová disciplína. I z toho dôvodu možno dnes chýbajú finančné prostriedky Slovenskej televízii. Zodpovední za tieto počiny pritvrdili zákon a zvyšujú koncesionárske poplatky a vyhýbajú sa priamej zodpovednosti, pričom televízia v prevažnej miere, možno povedať, propaguje iba koaličné strany.

  2. Samotné vedenie Slovenskej televízie aj podľa niektorých koaličných poslancov narába s finančnými prostriedkami tak, že v tom lepšom prípade toto nazvem rozšafným hospodárením. Ďalej by som mohol uviesť aj príklad - výmenu loga Slovenskej televízie. Pýtam sa, či vieme, kolegyne, kolegovia, koľko stála táto zmena a kto vlastne bol za toto logo platený. Ja si len dávam jednu otázku: Namiesto v tom logu, kde je cesta, nemal byť náhodou tunel?

  3. V porovnaní príjmov a výdavkov iných televízií, či už domácich, komerčných alebo obdobných verejnoprávnych televízií v zahraničí, je porovnanie s našou Slovenskou televíziou veľmi zaujímavé. Napríklad v porovnaní s fínskou verejnoprávnou televíziou vyjde rozpočet cca, keď to berieme cez rozdiel fínskej koruny a slovenskej koruny, narovnako, pričom však vo fínskej televízii je zamestnaných iba 400 dobre platených fungujúcich odborníkov, zamestnancov. Dnes je to tak, ako aj dnešná väčšina tlače vlastne vraví, že je úžasná prezamestnanosť Slovenskej televízie a panujú tam ešte stále socialistické maniere.

  Samozrejme, niekto hovorí alebo sa snaží prirovnávať Českú televíziu, že Česká televízia takisto ako verejnoprávna inštitúcia má oveľa vyšší príjem zo štátneho rozpočtu. Oveľa vyšší nemá, ale, samozrejme, vyšší príjem má. Ale porovnajme Slovenskú televíziu a Českú televíziu. Česká televízia či už na ČT1 alebo na ČT2 vysiela 24 hodín nepretržite a nemôžeme porovnávať, samozrejme, kvalitu medzi Slovenskou a Českou televíziou, čo je prirodzené, lebo tam bežia aj záznamy z rokovania českého parlamentu.

  4. Vážené kolegyne, kolegovia z koaličných strán, pred voľbami ste voličom sľubovali, že budú televízne prenosy z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, či už priame alebo zo záznamu. Skutočnosť je však opačná, i keď si vážim, že je časť poslancov z koalície, ktorá je skutočne za to, aby priame prenosy z Národnej rady Slovenskej republiky boli i naďalej realizované.

  Neustále sa hovorí o nedostatku finančných prostriedkov Slovenskej televízie. Skôr sa opýtam, či náhodou nejde o nejakú úmyselnú politickú hru. Viem, že v parlamente väčšinou diskutujú, kritizujú a návrhy dávajú opoziční poslanci. Prečo im teda robiť reklamu? Takisto viete, tiež si v duchu kladiem otázku, prečo by mali občania vidieť celý priebeh rozpravy, hlasovania, ako aj účasť poslancov na rokovaniach.

  5. Vedúci pracovníci v televízii zdôvodňujú zrušenie záznamov z Národnej rady Slovenskej republiky ich slabou sledovanosťou. Nechcem sa vyjadrovať k týmto percentám, neprináleží mi to. Nemám žiadnu agentúru, ktorá robí prieskum verejnej mienky, ale viem, že pomerne veľa občanov a organizácií sa vyjadruje i k mojim vystúpeniam. Ďalej viem, že organizácie, združenia, ale i občania, ktorých sa schvaľovaný zákon dotýka, konkrétny schvaľovaný zákon, sú ochotní celú noc pozerať a nahrávať rozpravu k tomuto danému návrhu zákona, aby vedeli, ako sa stavia k riešeniu problémov a ako vlastne návrh zákona bol schválený. A poviem vám pravdu, často putujú aj takéto nahraté kazety ako kedysi samizdaty.

  6. Priznám sa, prijíma sa zákon skrátene nazývaný ako zákon o informáciách. Kolegyne, kolegovia, nemyslíte si, že keď má mať tento zákon zmysel, tak by občania tohto štátu mali vedieť, kto ich zastupuje, ako ich zastupuje, ako sa pripravujú, ako sa tu tvoria nové právne normy, ako sa zodpovedajú členovia vlády, kto má aké pozmeňujúce návrhy, aké sú správy, ktoré sa dostávajú do ich zákonodarného zboru? Veď verejnosť, to je vlastne verejná kontrola. A verejná kontrola bez dostatočnej informovanosti o najvyššom článku, v tomto prípade o Národnej rade Slovenskej republiky neexistuje. Tiež sa pýtam a vynára sa otázka, komu to vyhovuje.

  7. Vedenie Slovenskej televízie hovorí o nedostatku finančných prostriedkov na vysielanie z parlamentu, ale i keď som neodborník, myslím si, že ani nehľadá možnosť zlacnenia, či už cez našu parlamentnú televíziu, ako ste počuli, že máme novú, oveľa kvalitnejšiu, alebo prispôsobovaním sa druhov programu. Aj keď som športovec a vysoko hodnotím vysielanie priamych prenosov zo Stanley cupu, je zaujímavé, že nahrádzajú vlastne tie prenosy z Národnej rady a sú oveľa, oveľa drahšie, neporovnateľne drahšie. Priatelia, aj tu, keď si zoberieme prieskum sledovanosti týchto finálových zápasov, bol veľmi, veľmi nízky. Nám Slovákom to už nič nehovorí, lebo bolo po majstrovstvách sveta a skutočne sa dávali nekresťanské peniaze. Za jeden prenos sa celý rok môže vysielať záznam z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ešte dve poznámky k financovaniu Slovenskej televízie:

  a) réžiou Slovenskej televízie sa záznamy rokovania predražujú, pričom súkromní podnikatelia v tejto oblasti by vedeli znížiť cenu nákladov o 60 až 70 %, ale keby boli výrobcovia a toto by sa vysielalo cez kanál STV2,

  b) náš premiér v tomto mesiaci vyhradil alebo uvoľnil viac ako 10 mil. korún na založenie Fondu prihraničnej spolupráce. Tento počin skutočne hodnotím ako chvályhodný. No pýtam sa, či sa nenájdu aj prostriedky na to, tak ako sa pred voľbami sľubovalo, že budú priame prenosy či už živé alebo zo záznamu z Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kolegyne, kolegovia, verím, že vás všetkých môžem nazvať demokratmi, a nie ľuďmi, pre ktorých najviac platí príslovie, že vodu kážu, víno pijú, čiže niečo sme sľubovali a celkom niečo iné robíme. Preto vás žiadam, aby ste s plnou vážnosťou pristúpili k naplneniu sľubov, ktoré tu boli pred voľbami. Prečo som vás nazval demokratmi? Jednoducho preto, že koaličné strany majú na svojej strane podľa môjho názoru veľkú väčšinu oznamovacích aj informačných prostriedkov, tak dajme možnosť aj občanom, ktorí si chcú urobiť svoj názor, sledovať priebeh našich rokovaní, či už je ich desaťtisíc alebo dva milióny, aby túto možnosť mali. Preto vás ešte raz žiadam o podporu tohto návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána podpredsedu Andela sa hlásia štyria páni poslanci: pán Prokeš, Húska, Jarjabek a Moric. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Rád by som len pánu podpredsedovi Andelovi povedal, aj keď podporujem myšlienku tohto zákona a budem zaň hlasovať, že sa zrejme mýli, ak si myslí, že prenosy z tohto parlamentu nie sú. Ako si možno všimnúť, je tu namontovaný systém kamier, ktorý sa vo svete zvyčajne používa tam, kde je zvýšený výskyt kriminality, krádeže áut, vreckári, prípadne vlámania, tak si môžeme byť istí, že sme dobre sledovaní. Je len otázka, kto dostáva tieto informácie. S veľkou pravdepodobnosťou končia v Slovenskej informačnej službe.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť stanovisko pána podpredsedu Andela a práve k tejto téme chcem povedať, aby sme to nebrali len ako určitú podávanú ruku Slovenskej televízii, ale berte to, vážení páni kolegovia z koalície, ako podávanú ruku zo strany opozície, ktorá vám ponúka, aby ste naozaj serióznym spôsobom vyšli v ústrety tomu, čo ste sami hlásali pred voľbami. Vehementne sa hovorilo, že budete každopádne trvať na tom, aby sa vysielanie celého parlamentného konania zabezpečilo, a teraz vysielania niet pod zámienkou nedostatku peňazí, lebo pod zámienkou nedostatku peňazí je vlastne možné urobiť v každej podkapitalizovanej krajine všetko. Tak by som prosil, aby sme bezpodmienečne urobili všetko pre to, aby sa ľudia neodcudzili parlamentnému životu, aby sa naň dívali a, samozrejme, aby sme si aj my kládli vyššie latky pri vystupovaní, aby sme jednoducho mysleli na argumenty a mysleli na to, že nás sledujú obyvatelia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Dovoľte mi, aby som nadviazal na slová pána podpredsedu poslanca Andela. Viete, zo strany televízie hovoriť o sledovanosti, resp. sledovateľnosti alebo nesledovateľnosti záznamov z parlamentu sa mi zdá v tejto chvíli veľmi nepatričné, jednoducho z toho dôvodu, že to je niečo podobné ako so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Občanovi je daná možnosť využívať tento zákon a nie je to povinnosť občana využívať zákon. Takto nejako je to aj s tými záznamami z parlamentu. Jednoducho občan má možnosť v nadväznosti na zákon o slobodnom prístupe k informáciám vedieť všetko to, čo sa v tomto parlamente udeje.

  A ešte mi dovoľte jednu poznámku, aby som hovoril o finančných náležitostiach z hľadiska Slovenskej televízie. Slovenská televízia pri tom istom počte vysielacích hodín ako porovnateľná Česká televízia má rozpočet 1,8 mld. Sk. Česká televízia má rozpočet 4,9 mld. Sk, a pritom by som chcel naozaj zdôrazniť, že počet vysielacích hodín Českej a Slovenskej televízie je približne ten istý. Suma, o ktorú by mal byť zvýšený rozpočet Slovenskej televízie, ktorá by mala byť odsúhlasená v tomto parlamente, je skutočne kvapkou v mori, ktorá by mala len sanovať a istým spôsobom predĺžiť existenčný stav Slovenskej televízie tak, aby Slovenská televízia jednoducho vydržala do prijatia nového zákona o Slovenskej televízii.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, odzneli všetky diskusné príspevky i vystúpenia pánov poslancov, ktorí boli prihlásení do rozpravy. Pýtam sa, či sa ešte do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne. Pán poslanec Bajan. Uzatváram možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Bajan, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh. V zmysle § 83 ods. 3 písm. b) odporúčam nepokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť k rozprave. Pán poslanec Maxon, chcete sa vyjadriť? Áno.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Predovšetkým si naozaj treba položiť otázku, či každý návrh podaný v tejto snemovni v rozprave by nemal byť aspoň jednou alebo dvoma vetami zdôvodnený. A to je otázka na autora pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Bajana.

  Pokiaľ by sme dospeli k riešeniu, že rokovací poriadok to priam neukladá, tak vyplýva to, samozrejme, z logiky veci ako takej. Takže ja ako predkladateľ sa, samozrejme, nestotožňujem s návrhom, ktorý predložil pán poslanec Bajan. Naopak, chcel by som zdôrazniť, že Strana občianskeho porozumenia má teraz ideálnu možnosť, aby splnila svoj volebný sľub, ktorý sme vídali popri slovenských cestách na veľkých billboardoch, kde sľubovala priame prenosy z rokovaní Národnej rady. A vzhľadom na to, že z 12-členného poslaneckého klubu tu sedia zatiaľ štyria, tak asi na plnení volebných sľubov, ktoré táto strana dáva či už v oblasti zdravej výživy - základné potraviny za základné ceny - alebo priamych prenosov z Národnej rady Slovenskej republiky, im nezáleží.

  Využívam svoje záverečné slovo na to, aby som prípadne tu prítomných poslancov Strany občianskeho porozumenia pozval do rokovacej sály a poprosil ich o podporu návrhu, ktorý predkladám a navrhujem, aby prešiel do druhého čítania.

 • Pán spoločný spravodajca sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Som veľmi prekvapený z toho bleskurýchleho návrhu, ktorý pán poslanec Bajan dal. Evokuje to vo mne myšlienku, že pravdepodobne bude musieť opozícia založiť nejakú občiansku iniciatívu, ktorá bude musieť vytvoriť taký tlak, ako občianska iniciatíva pre zákon o informovanosti, pretože, myslím si, že je to obdobná záležitosť. Uvidíme, páni poslanci, ako sa zachováte, pretože skutočne väčšina politických strán vo svojich predvolebných sľuboch sľubovala informovanosť občanov, aby vedeli, ako si ich zákonodarcovia plnia svoje povinnosti v parlamente. A je na škodu, že tento zákon vládna koalícia neodporúča ani do druhého čítania, aby sme si mohli kvalifikovane vo výboroch podebatovať o tejto problematike.

  Ďakujem, pán podpredseda.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o prerokúvanom návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom rozpočte na rok 2000.

  Ešte pred hlasovaním sa hlási pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcel som len pripomenúť, že je vo veľmi silnom kontraste práve prijímaný zákon o informáciách s pokusom ticho odchádzať od všetkých tém. Preto som prekvapený pánom poslancom Bajanom, že vystúpil s takýmto návrhom. Totiž jedine tak by sa to dalo ospravedlniť, ak on má sám špeciálny volebný program pre Petržalku, kde azda nejakej občianskej iniciatíve podľahol, ktorá žiada, aby sa nevysielali parlamentné programy. Som presvedčený, že treba občanom poskytnúť túto príležitosť. Vážení, neunikajte pred touto príležitosťou, chopte sa jej aj vy, čo ste si to dali možno neprozreteľne, ale predsa len do svojich volebných programov, bez toho totiž nie je možné naďalej sa spoliehať na to, že sú takí krátkomyseľní naši občania, že si nezapamätajú tieto prudké rozdiely medzi sľubmi a realitou.

 • Prosil by som pána poslanca Šeptáka, ktorý bol určený ako spravodajca k tomuto návrhu zákona, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Jediný pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený, bol od pána poslanca Bajana. Budem citovať: V zmysle § 73 ods. 3 písm. b) odporúča nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

 • Hlasy z pléna.

 • O tomto sa hlasuje ako o prvom, pán poslanec Brňák, o Bajanovom.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Bajana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Bajana schválili.

  Ďakujem pánu navrhovateľovi a pánu spoločnému spravodajcovi.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhoch, ktoré sme prerokovali, avšak sme o nich nehlasovali. Prosil by som teraz v poradí, tak ako sme rokovali o návrhoch, pánov spoločných spravodajcov, aby predkladali jednotlivé návrhy na uznesenie.

  Prosil by som pána poslanca Bartoša, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k vládnemu návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Vážený pán predsedajúci, ešte raz zopakujem návrh uznesenia k predloženému návrhu zákona. "V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh zákona v druhom čítaní."

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča návrh vlády o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovať v druhom čítaní.

  Prezentovalo sa 68 poslancov.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili na rokovanie. Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa. Zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále. V prípade, že nebude dostatočný počet, vyhlásim 15-minútovú prestávku.

  Prezentovalo sa 70 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať o 16.30 hodine.

 • Po prestávke.

 • Prosím poslancov a poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály - vítame pána poslanca Bindera - na hlasovanie o prerokovaných bodoch, ktoré sme prerokovali, skončili sme rozpravu, avšak sme nehlasovali o návrhoch na uznesenie.

  Páni poslanci, panie poslankyne, žiadam vás o účasť na hlasovaní.

  Prosil by som pána poslanca Bartoša, ktorý je spoločným spravodajcom k návrhu vlády o návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov a uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Páni poslanci, panie poslankyne, prosím, prezentujme sa, zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále či sme uznášaniaschopní.

  Prezentovalo sa 63 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže Národná rada nie je uznášaniaschopná a prijímať uznesenia, budeme pokračovať v prerokúvaní ďalších bodov, ktoré sú zaradené na program 32. schôdze Národnej rady.

  Ďalším, v poradí ôsmym bodom je

  návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

  ktorý ste dostali ako tlač 646.

  Prosím, aby za skupinu poslancov predmetný návrh zákona uviedla pani poslankyňa Rusnáková.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám predložila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch.

  Hľadanie finančných zdrojov v súčasnej ekonomickej situácii najmä v oblasti kultúry je poznačené znížením príjmov obyvateľstva. Stáva sa preto jednou z kľúčových otázok vo väčšine spoločenských aktivít v týchto oblastiach. V tomto kontexte je vo veľmi zložitej situácii oblasť kultúry, oblasť divadelných predstavení, ale aj koncertov vážnej hudby a čiastočne filmovej produkcie a distribúcie, ktoré na rozdiel od iných podujatí, napríklad športových, umeleckých prehliadok alebo rôznych súťaží, majú obmedzený priestor a obmedzené možnosti získať ďalšie finančné zdroje (okrem štátneho rozpočtu) z reklám alebo sponzorskej činnosti.

  Základným zdrojom príjmu týchto kultúrnych inštitúcií sú najmä finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, ale najmä finančné zdroje, ktoré sa získavajú z poplatkov z vystúpení, najmä z filmových a divadelných. Je potrebné podotknúť, že aj samotná výška vstupného na týchto kultúrnych podujatiach je limitovaná práve možnosťami príjmu divadiel a kín.

  Jednou z významných priorít štátu, ale aj obcí je, aby sa udržala sieť divadiel a kín, ktorá je napríklad v samotnej Bratislave poznamenaná tým, že príjmy zo štátneho rozpočtu sú nízke. Samotná výška poplatku, ktorý sa získava zo vstupného, tvorí najmä v malých obciach zanedbateľný príjem. Väčšina predstaviteľov obcí a miest si túto skutočnosť uvedomuje, a preto poplatky zo vstupného na filmové a divadelné predstavenia nielen nevyberá, ale z vlastných zdrojov pomáha kinám a divadlám, aby mohli najmä v malých obciach jednoducho prežiť.

  Je častým javom, že poplatky z divadelných a filmových predstavení sa vyberú a následne sa venujú na podporu činnosti divadiel a kín. Robia to predovšetkým v tých obciach a mestách, kde si uvedomujú, aké dôležité je podporovať tieto kultúrne aktivity. V oblasti filmovej produkcie, i keď v zásade lukratívnej, ide predovšetkým o sieť kín, ktorá je prístupná širokej verejnosti najmä z radov mladých ľudí.

  Rada Európy v roku 1979 prijala odporúčania Parlamentného zhromaždenia číslo 862, v ktorom sa zdôrazňuje potreba, aby vlády urobili opatrenia, ktoré pomôžu udržať a revitalizovať kiná a najmä filmovú produkciu. Zároveň sa odporúča, aby sa kiná urobili ľahšie prístupnými pre všetkých, napríklad znižovaním vstupného najmä pre mládež a starých ľudí.

  Úprava novely o miestnych poplatkoch konkrétne rozširuje okruh akcií, z ktorých sa neplatí poplatok zo vstupného. Návrh zabezpečuje zrušenie poplatku zo vstupného na divadelné a filmové predstavenia. V súčasnosti sú najdôležitejším zdrojom príjmu divadiel a kín, čím aj limitujú návštevnosť týchto ustanovizní. Podľa nášho názoru je celospoločenským záujmom, aby sa divadlá a kiná udržali a aby sme im pomohli k ďalším finančným prostriedkom, na základe ktorých môžu skvalitniť nielen predstavenia, ale môžu znižovať aj vstupné, čím by sa tieto predstavenia stali ľahšie prístupnými. Táto novela zákona nemá dosah na štátny rozpočet a ani nepatrí medzi priority v súvislosti s aproximáciou práva.

  Dovoľte mi povedať na záver, že súčasné znenie zákona hovorí o tom, že sa platí 20-percentný poplatok z vybraného vstupného. Ak ide o divadelné a filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzba poplatku je 10 % z vybraného vstupného. Návrh tejto novely ruší pri divadelných a filmových predstaveniach tento poplatok a ponecháva ho ako finančný zdroj pre divadlá a kiná na ich ďalšiu činnosť.

  Prosím ctenú snemovňu, aby podporila náš návrh. Považovali by sme to ako predkladatelia za vklad Národnej rady na podporu kultúry.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni Rusnákovej, ktorá za skupinu navrhovateľov uviedla predmetný návrh zákona.

  Teraz prosím pána poslanca Sopka, aby informoval Národnú radu o odporúčaní gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Na úvod si dovolím informovať o skutočnosti, že uvedený návrh zákona bol poslancom Národnej rady doručený 26. mája 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu novely zákona je zrejmé, čo sa ňou má dosiahnuť, aj to, že je aktuálna a veľmi potrebná, pretože zlepší hospodársku situáciu kín a divadiel. Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenie návrhu budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého čítania a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady na tom, že po rozprave odporučí návrh poslancov prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 666 z 29. mája 2000 návrh prideliť v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady pre verejnú správu. Súčasne odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali do 7. septembra 2000 a gestorský výbor do 8. septembra 2000.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo po rozprave ako o prvom.

  Ďakujem zatiaľ za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sopkovi. Prosím, pán poslanec, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne som nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Ústne sa prihlásili do rozpravy páni poslanci Bajan, Jarjabek, Prokeš a Húska. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Dávam teraz slovo podpredsedovi Národnej rady pánu Andelovi, ktorý požiadal podľa § 23 zákona o rokovacom poriadku o vystúpenie.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi pár krátkych poznámok k tlači 646 na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  V prvom rade chcem povedať, že tento zákon podporujem a moje argumenty budú nielen faktografické, ale niekedy aj snáď mierne ironické. Zaujalo ma, že koaličná poslankyňa a opozičný poslanec našli odvahu a spolu vytvorili návrh zákona, ktorý by mal pomôcť čím ďalej, tým viac zúboženejšej slovenskej kultúre. Myslím si, že táto hoci malá pomoc keď nezachráni, aspoň predĺži možnosť fungovania divadelných a filmových predstavení. Potom príde čas, ktorý sľubuje vláda. A nájde dosť prostriedkov nielen na kultúru a šport, ale aj na zdravotníctvo, školstvo, vnútro, obranu, sociálne veci atď.

  Samotná zmena zákona má päť riadkov, ale mňa zaujala najmä dôvodová správa a vyjadrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky. V dôvodovej správe prvá veta znie: "Hľadanie finančných prostriedkov v súčasnej ekonomickej situácii poznačenej znížením skutočných príjmov obyvateľstva sa stala jednou z kľúčových otázok vo väčšine spoločensky aktívnych a prospešných oblastí." Hovorím, že nielen v nich, ale aj v hospodárskej a v podnikateľskej oblasti. Už nie sú malí a strední podnikatelia, ktorí sa v miestach svojich podnikateľských aktivít mohli preukazovať sponzorskými príspevkami, či už to bolo na šport, kultúru a podobne, ktoré síce neboli vysoké, ale, ako sami iste dobre viete, zo svojich bydlísk ich početnosť bola pomerne veľká.

  Dnes však, ako som povedal, títo domáci malí a strední sponzori sa nám akosi strácajú a má to skutočne veľmi neblahé a negatívne dosahy či už na kultúru, teraz hovoríme o divadelných i filmových predstaveniach. Bohužiaľ, zanikajú nám i mládežnícke oddiely, a to i v takom populárnom športe, jednoduchom a nie nákladnom, ako je futbal. Trebárs, za posledné dva roky zaniklo asi 10 % mládežníckych futbalových celkov. Teraz hovoríme o kultúre, ale patrí to k tomu, že strední a malí sponzori, podnikatelia sa jednoducho strácajú.

  Dnes prosperujú zahraničné firmy, ktoré dostatočne šetria na výdavkoch a v tom lepšom prípade sponzorujú jedno alebo dve veľké podujatia, urobia si za to veľkú reklamu, pritom v obratoch týchto firiem sú to náklady, kde možno hovoriť iba o omrvinkách. Chcel by som sa spýtať, kde sú tí záchrancovia kultúry z minulého volebného obdobia. Viem, kritizuje sa mi veľmi dobre, ale predsa aj predtým sa kritizovalo a veľa sa sľubovalo. Chcem sa spýtať, či títo ľudia vedia, čo si o nich myslí a vôbec čo o nich hovorí kultúrna obec, či sa sledujú finančné a hospodárske problémy kultúrnej obce. Prečo sa nerobí to, čo sa im sľúbilo? Teraz máme, kolegyne, kolegovia, možnosť túto krivdu aspoň čiastočne odčiniť.

  Ešte raz vám však pripomeniem časť citátu, ktorý som spomínal: "znížením skutočných príjmov obyvateľstva". Nie som presvedčený, že touto úpravou znížime cenu vstupeniek do divadiel, kín a koncertných sál, ale aspoň ich udržíme na doterajšej úrovni a aj to možno považovať za čiastočný úspech.

  V ďalšom chcem svoju poznámku venovať pánu Ing. Milošovi Nosálovi, riaditeľovi odboru štátneho rozpočtu na Ministerstve financií Slovenskej republiky, ktorý odpovedal pánu poslancovi Dušanovi Jarjabkovi presne tak, ako sa odpovedá návrhom opozičných poslancov. Kritizuje, že absentuje dosah na miestne rozpočty, pričom o odsek vyššie píše o dosahu vo výške 22,4 milióna Sk. Pán riaditeľ by mal pochopiť, že iniciatíva poslancov, za ktorými nie je taký veľký aparát úradníkov ako za ním, nemôže a nakoniec ani nemusí vytvárať hodnotenie stavu, za ktorý je zodpovedný jeho ministerka, ministerka financií alebo on ako gestor štátneho rozpočtu.

  V poslednej vete sa pán riaditeľ Nosál dopustil ďalšej chyby, keď uvádza, že oslabenie príjmovej základne rozpočtu obcí a miest môže zvyšovať tlak aj na zdroje štátneho rozpočtu. Pánu riaditeľovi by som chcel povedať, že po prvé tlak na štátny rozpočet od miest a obcí bude aj tak narastať. Keď si vydelíme 22,4 milióna na počet miest a obcí, ktoré prevádzkujú aspoň jedno kino alebo divadlo, je suma, ktorú mesto alebo obec dostane, smiešna.

  Po druhé, samozrejme, nemusíme vyhovieť tejto novele, ale:

  a) kiná a divadlá zvýšia vstupné, čo bude mať za následok efekt - kultúra iba pre bohatých -, mám tu však jednu poznámku, neviem, či máme dostatočný počet bohatých, aby navštevovali kultúru v takom rozsahu, aby sa vôbec predstavenia uskutočňovali,

  b) necháme skrachovať kiná a divadlá aj napriek odporúčaniu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy číslo 862, veď aj tak je málo pravdepodobné, že sa v najbližších desiatich rokoch dostaneme do Európskej únie,

  c) štát bude musieť zvýšiť dotácie na divadlá a kiná zo štátneho rozpočtu, a to už bude priamy dosah na štátny rozpočet.

  Po tretie týmto zákonom sa zavedú rovnaké podmienky pre kiná a divadlá a už nebude závisieť iba od obcí a miest, ktoré kultúrne ustanovizne budú podporovať a ktoré budú musieť skrachovať alebo podnikateľsky žiť. Teraz niektoré obce a mestá vracajú poplatky prevádzkovateľom, niektoré nevracajú. Uvedomujem si, že je niečo iné v takých veľkých mestách, ako sú krajské mestá, niečo iné je to v menších obciach, kde je iba jedno kino a občas nejaké divadelné predstavenie. Ale myslím si, i keď nie som primátorom žiadneho krajského mesta, že to nebude mať až taký katastrofálny dosah na tieto mestá, obce, pretože tlak na štátny rozpočet sa tak či tak už vyvíja zo strany miest a obcí.

  Vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že situácia v oblasti prevádzkovania kín a divadiel je skutočne vážna. Nakoniec, skoro tak ako v každej oblasti aj tu môžeme trocha pomôcť bez toho, aby finančné náklady boli vysoké. Preto by som vás požiadal o podporu tohto koalično-opozičného zákona. Prepáč, pán primátor mesta Nitry.

 • Ďalší v poradí písomne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Bajan.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi niekoľko poznámok k tomu, čo povedala pani predkladateľka, a k tomu, čo povedal aj pán podpredseda Andel.

  No nebudem hovoriť, čo tento návrh zákona dal, ale chcel by som predovšetkým povedať, čo určite neurobí napriek veľkému očakávaniu. Určite nezachráni sieť divadiel, určite nezachráni sieť kín a určite nezníži vstupné do týchto divadelných inštitúcií. To je, dúfam, každému z nás jasné. Chcel by som len podotknúť, že miestny poplatok je originálnym a čistým nástrojom finančnej politiky obce alebo mesta. Ako systémový prvok je jednoznačné, že nie je možné ho takýmto spôsobom rušiť. Na druhej strane, dobre, pobavme sa o tom, čo chce táto novela urobiť. Ťažko ma niekto bude presviedčať, že odpustenie miestneho poplatku bude finančným zdrojom pre kiná a divadlá, viem si predstaviť azda pre nejaké divadlo, ale určite nie pre kino. Jednoducho éry, keď chodili, keď si požičiavali správcovia kina filmy z filmových distribučných sietí, sa skončili, lebo teraz ich nahradili samé distribučné siete.

  Čiže ak odpustím poplatok, tak neskončí v kine, ale skončí v distribučnej sieti, ktorá distribuuje filmy, teraz mi dovoľte ľahkú recesiu, nielen Jánošíka, ale aj Hviezdne vojny. Jednoducho, pýtam sa, prečo by som takýto typ kultúrneho podujatia nemal spoplatniť, aby som mal na iný druh ako komunálny politik na detské alebo samotné divadlo. Čiže v každom prípade, ak to pôjde do druhého čítania, budem žiadať vypustiť slovo "filmové", lebo to nemá žiadnu logiku.

  Odhliadnuc od skutočnosti, že táto novela je v príkrom rozpore s pripravovanou decentralizáciou, dobre, môže to byť miestny alebo časovo ohraničený nástroj, ale jednoducho si zvykneme, že - pri tých čarovných vetách typu táto novela nemá dosah na štátny rozpočet, kde sa povie A, ale nepovie sa B - má dosah na rozpočet obce.

  Jednoducho na jednej strane sa tu hádame každý rok o rozpočtoch obcí, na druhej strane prijímame nenápadné zákony, ktoré odoberajú aj to málo, čo obec má. Chcel by som povedať, že rozvoj regionálnej miestnej kultúry, kde by mali byť aj miestne divadlá, jednoducho leží predovšetkým v tejto mizérii štátu na mestách a obciach a môžem vám hovoriť, že milióny a desiatky tisícov sa vynakladajú na rozvoj tejto kultúry. Čiže vychádzať z toho, že obce si berú príspevky z týchto vstupeniek, je trošku nepresné.

  V dôvodovej správe sa píše v druhej časti prvá veta: "Jednou z prvých priorít štátu je udržanie súčasnej siete divadiel a kín." No chcem podotknúť, že určite nie je prioritou štátu udržať sieť kín v tom rozsahu, čo je jednoducho výsostne mestský, komunálny alebo obecný problém. Zoberme si to z tohto pohľadu. Keďže dnes máme hovoriť len o filozofii, lebo ide o prvé čítanie, nebudem hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch, ale v každom prípade ak budem navrhovať, tak vypustiť slovíčko "filmové", a ak účinnosť, tak od 1. januára 2001, teda od nového fiškálneho roku.

  Takže aj vzhľadom na veľmi zvláštnu kombináciu predkladateľov budem asi odporúčať tento návrh dať do druhého čítania, ale jednoducho tieto výhrady som si dovolil povedať.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Bajana sa hlási pán poslanec Maňka.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  myslím si, hovoril som aj s jedným z predkladateľov pánom poslancom Jarjabkom, že sú prístupní na to, aby sme rokovali v druhom čítaní o týchto veciach, že niečo vypustíme. A takisto ako pán poslanec Bajan myslím si, že to nebude až taká veľká záchrana pre naše divadlá aj z toho dôvodu, že dnes, keď poviem, aká je skutočnosť, poviem za mesto Zvolen, dávame divadlu bezplatne plagátovacie plochy riaditeľstvu Zámocké hry zvolenské. Keby sme nevychádzali v ústrety v iných veciach, tak by im to nevyšlo a lístky by boli drahšie. Takisto podporujem, aby sme to pustili do druhého čítania, ale treba sa nad tým ešte komplexne zamyslieť, lebo skutočne trošku zasahujeme do práv zastupiteľstiev miest. Myslím si, že každý poriadny starosta a primátor by mal mať cit a zastupiteľstvo by malo byť také citlivé, že túto oblasť kultúry bude rozvíjať a dokáže si sám popoťahovať nitky, kedy pustí, kedy nepustí, presne ako povedal pán poslanec Bajan, nejaký film Hviezdne vojny a niečo také, čo je hodnotnejšie.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jarjabek je v poradí ďalší prihlásený do rozpravy a zároveň ako jeden z predkladateľov návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  v prvom rade sa chcem poďakovať za všetky slová, ktoré doteraz odzneli. Keď sme s pani poslankyňou dávali návrh tohto zákona, verte mi, že nás viedla len jedna jediná vec, aby sme riešili obsahovú stránku. A som veľmi rád, že je to prvý opozično-koaličný návrh zákona, ktorý by sa takýmto spôsobom mohol ujať, lebo naozaj tu nejde o nejaké politické tričko, ale ide skutočne o vec.

  Verte mi, že nikto z nás nespochybňuje vzťah ku kultúre pána starostu Petržalky, pána primátora Zvolena, pána primátora Nitry. Jednoducho naozaj záleží zatiaľ v tejto chvíli len na vzťahu, aký majú vzťah ku kultúre jednotliví vrchní, aby som to tak nazval, komunálni vrchní. Ak je tento vzťah dobrý, kultúra v regiónoch funguje. Sú tam kiná, divadlá. Ak tento vzťah ku kultúre je zlý, jednoducho žiadny, čo sa veľmi jednoducho môže stať po takých alebo onakých voľbách, v tejto chvíli prestávajú fungovať aj tieto inštitúcie.

  Treba sa naozaj zamyslieť nad tým, aký je vôbec vzťah ku kultúre, že sa kultúra berie ako terciárna sféra, že jednoducho na kultúru sa pozerá inak, ako sa pozerá na šport. Nikoho nenapadlo, aby z futbalových zápasov niekto vyberal 10 % zo vstupného. Neviem o tom, že by vzťah k športu bol taký, ako je vzťah ku kultúre. To, o čom hovoril pán poslanec Bajan, ak by to bolo naozaj tak, pritom absolútne nespochybňujem jeho dobré úmysly, neexistovala by v Bratislave taká slabnúca, stále slabnúca sieť kín, aká v súčasnosti existuje.

  Za posledné roky na celom Slovensku bol úbytok vyše 400 kín, čo je veľmi veľa, nehovoriac o divadlách, akým spôsobom divadlá doslova a do písmena prežívajú. Táto novela si skutočne kladie za cieľ jednu jedinú vec - uľahčiť finančný život, ktorý majú kiná a divadlá. Aj kiná, aj divadlá sú nekomerčnou sférou. Nikto nehovorí o kolotočoch, o cirkusoch a tak ďalej a tak ďalej, to je úplne iná vec. Ale naozaj je tu nekomerčná sféra kultúry, medzi ktorú patria divadlá a kiná, ktoré jednoducho trpia finančnou podvýživou, a toto je možno len jedna maličká kvapka v mori, akým spôsobom jej pomôžeme.

  Mám veľmi súhlasné stanoviská od všetkých riaditeľov na Slovensku, od množstva prevádzkovateľov kín a veľmi rád vás v druhom čítaní oboznámim, akým spôsobom títo ľudia vôbec pracujú, aby tieto divadlá a kiná mohli obživiť. Hovorím ešte raz, má to byť malá novelka, ktorá má pomôcť prežiť divadlám a kinám a nemá absolútne politické ambície. Ambície sú len a len vecné, preto vás prosím, aby ste k tomu takýmto spôsobom pristupovali, aby ste ju podporili v druhom čítaní, kde môžeme o tejto veci hovoriť oveľa podrobnejšie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne.

  Nechcel by som, aby sme podliehali ilúzii o zachovaní siete kín. Uvedomme si, kde máme tie kiná. Veď sú predovšetkým v domoch, ktoré buď podľahli reštitúcii, alebo vráteniu majetku alebo jednoducho už nie sú obecným majetkom. Čiže či sa zachráni sieť kín alebo nezachráni, nezáleží len od odpustenia poplatku, to chcem tým povedať. Takže neočakávajme od tejto novely to, čo bolo povedané. To bola jedna vec.

  A druhá je argumentovať tým, že sú vo vrcholových funkciách teraz funkcionári, ktorí podporujú kultúru, a potom, čo sa stane po voľbách, keď nie. No tak, preboha, to nezávisí od tých ľudí. Ak nebudú chcieť mať ľudí, ktorí budú podporovať miestnu kultúru, tak ich nezvolia a naopak. Takže už ideme na celkom inú rovinu diskusie, a preto si to rozoberme potom vo výbore, ale naozaj diskutujme aj z druhej strany, nielen z pohľadu záchrany štátu, lebo ak teraz, poviem to naozaj nahlas, štát nemá na záchranu národného divadla, tak miestne poplatky ho nezachránia.

 • Pán poslanec Prokeš je ďalší prihlásený do rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  mňa tiež veľmi teší, že sa zhodla koalícia s opozíciou ako predkladatelia tohto návrhu. Ale ak si všimnete, rovnako sa zhodne koalícia a opozícia - tí, ktorí sa kúpeme v samospráve - aj v kritike tohto návrhu. Myslím si, že pokiaľ chceme pomáhať kultúre, tak odporúčam predkladateľom, aby sa postarali o zníženie daňových odvodov štátu z týchto zariadení a nebrali príjmy samospráve. Treba povedať, čo sa týka týchto poplatkov, že nepoznám obec alebo mesto, ktoré by nedávalo týmto konkrétnym zariadeniam viac, než z nich dostáva späť. Ale beriete nám nástroj možnej istej regulácie a na druhej strane beriete nám nástroj možného prerozdelenia peňazí medzi rôzne kultúrne aktivity, z ktorých mnohé sú možno náhodilé, ale predsa sú veľmi dôležité práve preto, aby sa kultúra nerobila len formálna, ale robila sa kultúra aj skutočne medzi ľuďmi. A o toto nás tento zákon oberá.

  Spýtam sa, či naozaj by súhlasili napríklad prevádzkovatelia kín a divadiel, keby sme vyhlásili - fajn, nebudete platiť žiadne poplatky, ale nečakajte od mesta, od obce, že dostanete korunu na svoje predstavenia. Doplatili by na to. Veľmi tvrdo by na to doplatili.

  Ďalší problém, ktorý s týmto návrhom zákona súvisí, je, že je jasné, hoci, povedzme, viedla dobrá myšlienka predkladateľov, že nemajú žiadne skúsenosti s uplatňovaním zákona priamo v praxi. Na jedno upozornil už pán poslanec Bajan v súvislosti s filmovými predstaveniami. Lenže ja vás upozorňujem ešte na druhú, omnoho vážnejšiu vec. Tento návrh zákona hovorí o tom, že poplatok sa neplatí za vstupné na divadelné a filmové predstavenie. Fajn, niekto premietne päťminútový amatérsky film na diskotéke a obec nedostane poplatky ani odtiaľ, pretože to prevádzkovateľ oddeklaruje ako filmové predstavenie -, a že sa tam bude robiť aj niečo iné, to je len sprievodná hudba -, alebo vystúpi amatérsky súbor s jedným človekom a je z toho divadelné predstavenie a zas z toho nemáme vôbec nič.

  Odznelo, či vyberáme aj zo športových aktivít. Lenže športové aktivity sú trošičku presnejšie definované na rozdiel od týchto aktivít. Preto, dámy a páni, ja by som odporučil predkladateľom - ak naozaj chcú zlacniť vstupné, ako sa o tom hovorilo na tejto úrovni, tak nech sa pozrú, koľko sa odvádza do štátnej kasy z týchto predstavení a koľko sa odvádza vo forme poplatku obciam, a zistia, že do štátnej kasy toho ide viac. Pokiaľ pripravia takýto návrh, rozhodne prospejú týmto zariadeniam podstatne viac, než by im prospelo toto. Je smutné, ak v odôvodnení, prečo sa siaha na obecný poplatok, je to, že je to jednoduchšie, ako novelizovať príslušné daňové zákony, aby sa urobila úľava tam.

  Dámy a páni, neodporúčam vám schváliť do druhého čítania tento návrh zákona, pretože výsledok bude, že obce budú menej podporovať kultúru, ako to robia doteraz.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Jarjabek. Končím možnosť podania ďalších faktických poznámok.

 • Ďakujem za slovo.

  Úctivo by som si dovolil nesúhlasiť s pánom poslancom Prokešom jednoducho z toho dôvodu, že príklad s diskotékou a filmovým predstavením na diskotéke je podľa môjho názoru trošku pritiahnutý za vlasy. Ide o to, či sa to bude prezentovať ako diskotéka alebo či sa to bude prezentovať ako filmové predstavenie. No a ja by som sa zase len vrátil k tomu vzťahu. Ak má primátor dobrý vzťah ku kultúre, k divadlám a kultúrnym inštitúciám, ktoré vo svojom regióne má, problémy nie sú, len, bohužiaľ, ak nemá, tak v tejto chvíli sa celá kultúra v okrese, v kraji, v meste a tak ďalej rúti nekonečným spôsobom. Pozri poslednú moju skúsenosť napríklad v Humennom s jedným jediným kinom zo šiestich, ktoré absolútne prežíva možno silou vôle toho, kto popri tom musí predávať ešte v krčme aj pivo, aby vôbec nejakým spôsobom zabezpečil túto "fungujúcu inštitúciu".

  Ďakujem za pozornosť.

 • Posledný v poradí je prihlásený pán poslanec Húska.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  nechcem, samozrejme, preceniť význam takéhoto kroku, pretože je to pomocný krok, je to krok, ktorý má hľadať riešenia, povedal by som, nie vo veľkom svete, ale v prostredí, kde sa vôbec dá nejakým spôsobom pomôcť. Oceňujem aj to, že vznikol pri navrhovaní taký tandem, aký vznikol, pretože koniec koncov je to nezvyklé a treba povedať, že máme naozaj dosť veľkú biedu aj inú biedu vo vzájomnom porozumení a naozaj je veľmi ťažké u nás nájsť dvoch iniciátorov z dvoch úplne protichodných politických zoskupení. Ale je to fakt a treba aj túto skutočnosť oceniť, i keď zároveň ukazuje na symptóm iného typu, že vlastne na väčších veciach sa veľmi ťažko vieme dohodnúť. Ale napriek tomu si myslím, že je to postup zaujímavý a hodný odporúčania.

  Chcem zároveň povedať, že tak či tak sa budeme musieť oveľa výraznejšie zamyslieť nad tým, ako vlastne podporovať kultivovanie. Nemyslím tým predovšetkým kultúru, ale kultivovanie ľudí, lebo, samozrejme, aj kultúra sa musela podrobiť tomu tvrdému a doslova bezcitnému zákonu trhu a je nesporné, že práve preto dostala veľké výhody takzvaná konzumná kultúra, ktorá sa predsa len vie lepšie uživiť a je dokonca zdrojom takzvaného zábavného priemyslu, ako to poznáme z amerických skúseností.

  Ale treba povedať, že tak ako sa nanovo premýšľa vzájomný vzťah medzi tovarom, teda medzi produktmi trhového priestoru a takzvanými verejnými statkami, ktoré sú produktmi verejných inštitúcií, ktoré sa starajú o doplnenie existenčných podmienok práve o to, čo vlastne samotný trh nemôže sprostredkovať, tak treba aj v našom prípade hľadať takéto možnosti. Som presvedčený, že ten návrh je naozaj taký umiernený, že nemôže poškodiť ani obciam a dokonca mnohé obce v snahe udržať také verejné inštitúcie v chode (okrem diskoték, ktoré sa premieňajú postupne na rozpredaj drog) aj obce samotné podporujú kultúrne podujatia a v mnohých prípadoch nepožadujú ani zákonne zabezpečené prostriedky.

  Z týchto dôvodov odporúčam, aby sme išli touto cestou malých krokov, aby sme postupne vytvárali priestor pre kultúru, aby sme postupne povedľa kultúrneho tovaru, ktorý nesporne bude a ktorý bude predmetom trhu, aby bol aj kultúrny statok a aby sme zabezpečili fungovanie kultúrnych zariadení.

  V trhových podmienkach a v podmienkach veľkých predností tých, ktorí majú ekonomické prostriedky, teda v podstate v podmienkach elít, nie je problém starať sa o ich kultúrne potreby. Ony si svoje zázračné kultúrne raje, kde, bohužiaľ, často užívajú ani nie kultúrne produkty, ale rafinované nič, pod ochranou rôznych bodyguardov užívajú a nemusia sa, samozrejme, zapodievať tým, či vstupné do takéhoto zariadenia je vysoké alebo nízke.

  Musíme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom ľuďom aj v týchto ťažkých transformačných podmienkach vytvárať kultúrne vzory a ako ich zhromažďovať na kultúrnych podujatiach, aby sa nepodvolili, že sa stanú izolovanými konzumentmi len pred obrazovkami. Spoločné podujatia treba však ustrážiť, aby sa nestali prostredím, ktoré by mohlo zvádzať na nevhodné činnosti antikultúry.

  Z takýchto dôvodov každopádne podporujem už aj vznik tandemu koalično-opozičných navrhovateľov, lebo budeme musieť hľadať čosi, čo je pre nás spoločné a čo musíme vydupať zo zeme, aby sme vytvorili menej polarizovanú spoločnosť, a jednak preto, lebo v oblasti kultúry zatiaľ podmienok na veľké kroky nieto. Ale o to viac sa prihováram, aby sa takéto tandemy vytvárali aj na to, aby sa hľadali alternatívne riešenia kultúrneho koexistovania verejnej kultúry s konzumnou kultúrou spôsobom vzájomného dolaďovania a predovšetkým ochrany kultúrnej podstaty. V mladej spoločnosti je to mimoriadne dôležité. Som presvedčený, že takýmto spôsobom sa dá nájsť východisko z politického močiara, v ktorom sme všetci uviazli a z ktorého sa izolovane nedostaneme.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca sa hlásia štyria páni poslanci. Posledná pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť podania ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Už vo svojom vystúpení som povedal, teraz to chcem pánu poslancovi Húskovi zopakovať, že väčšina poslancov má veľmi malé skúsenosti s priamym dosahom zákonov, ktoré schvaľujeme, a hlavne v oblasti samosprávy. Znovu sa pýtam, prečo sa ide riešiť záchrana divadiel a kín na úkor samosprávy. Prečo neodhlasujete, páni poslanci, dotáciu na divadelné predstavenia a filmové predstavenia zo štátneho rozpočtu? Čoraz viac povinností dostáva samospráva. Čoraz väčšmi škrtíte príjem samosprávy. Pýtam sa vás znovu, z čoho to má potom samospráva financovať.

  Čo sa toho týka konkrétne, poviem vám niekoľko príkladov. Napríklad mesto Nitra má niekoľko stotisíc korún príjem z poplatkov z rôznych kultúrnych akcií. Vydáva na kultúru niekoľko miliónov spätne na kiná aj divadlá. Len na samotnú Divadelnú Nitru ako akciu dávame okolo 450 tisíc korún z mestského rozpočtu. Znovu sa vás pýtam, prečo by mal ktokoľvek podporovať divadlá a kiná, ak samotní prevádzkovatelia nie sú ochotní vytvárať a akumulovať a prispievať na akumuláciu fondov na rozvoj všeobecnej kultúry.

  Takto stojí otázka, páni poslanci. A preto vás prosím, ak naozaj chcete zachraňovať divadlá a kiná, nerobte to na úkor samosprávy. Samospráva má hromadu povinností, dáva na kultúru podstatne viac zo svojich rozpočtov, relatívne, než dáva štát. Obráťte sa na štát.

 • Nepochybujem o skutočne úprimne vrelom vzťahu ku kultúre zo strany pána kolegu Bajana, preto som si dovolil nedávno v decembri k tomu aj zablahoželať, a takisto u pána Prokeša. Ale treba si, páni, uvedomiť jedno. Tento zákon nie je pre Petržalku a pre Nitru. Tento zákon je pre ďalších 2 000 obcí na Slovensku. A skutočne, v malých obciach je tento poplatok pre príjem obcí absolútne zanedbateľný, ale pre prevádzkara existenčný, skutočne často existenčný.

  Takže, pán Prokeš, poviem toľko. Odrátajte tie státisíce, ktoré dostávate ako príjem práve z týchto podujatí, ktoré ste spomínali, od tých miliónov, ktoré obci, vašej kultúre dávate. Aj tak sa dá otázka postaviť vo vašom prípade. Ale skutočne nechcem ísť do extrémov. Rozmýšľajte, prosím, že na Slovensku nie je len Petržalka a Nitra a krajské mestá. Sú tu stovky a tisíce obcí, ktoré si kino chcú zachovať a potrebujú ho ako súčasť kultúrneho života samotnej obce a aj mnohých občanov.

  Takže prijímať tieto veci z vášho pohľadu je možno celkom seriózne, čo ste povedali, z pohľadu obce Petržalka a z pohľadu obce Nitra, ale nie celkom seriózne z pohľadu ďalších stoviek a tisícok obcí, malých mestečiek a obcí na Slovensku. A tento zákon smeruje predovšetkým k tým, ktoré sú na to výsostne odkázané.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Bol by som nerád, keby koalično-opozičný návrh nakoniec urobil opačný výsledok a rozdelil by práve na diskusii tieto dva tábory. To by bol tiež paradox predkladaného návrhu. Ale chcel by som len povedať, že systémovo jednoducho prichádzame s takou divnou premisou, akoby sme chceli zachrániť miestnu kultúru divadiel a sieť divadiel a kín týmto nástrojom, pretože nedôverujeme komunálnym politikom, že majú obdobný záujem. A berieme im tento nástroj.

  Poviem vám rovno príklad. Nechcem hovoriť o Petržalke, ale dobre. Keby som sa nebol dohodol s distributérmi, resp. s prenajímateľmi kín, tak by som s nimi nemohol vybartrovať obchod, že im zruším poplatok za niečo tak, aby mohli - celoslovenská akcia prebehla pred nejakým časom - bezplatne distribuovať film Ježiš Kristus, teda veľmi zaujímavú filmovú tému, ktorá mala obrovský úspech na Slovensku. Mohol som to urobiť vďaka tomu, že som mal nástroj v rukách.

  Čiže, druhá vec, ešte maličká poznámka. Viem si predstaviť iný nástroj. Firma XY má v prenájme kiná po Bratislave, z tohto príjmu musíme odviesť daň. Poďme do tohto nástroja a pokojne celý tento výťažok nechám na podporu kultúry. Ale, jednoducho, ja sa chcem vrátiť k tomu systému. My nabúravame systém takýmto spôsobom možno v dobrej viere, ale garantujem vám, že môžeme dosiahnuť opačný efekt, že zasekneme tie dobré vzťahy medzi kultúrnikmi a funkcionármi obce, myslím tým aj miestnymi poslancami. Aby sme s vodou nevyliali aj povestné dieťa.

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani poslankyňa, uzavrel som možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Je mi ľúto, ale od začiatku som bola zahlásená.

 • Pani poslankyňa, na svetelnej tabuli vaše meno nebolo. Pán poslanec Bajan bol posledný prihlásený s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Pán predsedajúci, už viackrát ste voči mne takto vystúpili, preto sa umravnite. Je tu množstvo svedkov, ktorí videli, že po celý čas som sa sledovala na tabuli.

  Ale chcem povedať, že tento poslanecký legislatívny návrh je vlastne prejavom zúfalej snahy pomôcť udržať kultúru v obciach a mestách, keďže táto vládna koalícia nezvládla takmer pri dvojročnom vládnutí a nenašla spôsob, ako riešiť tento problém. A sú tam ľudia, ktorí v minulosti stáli na námestiach a kričali Zachráňte kultúru, pretože my sme tí, ktorým leží kultúra na srdci, my sme tí, ktorí chcú a vedia a budú vedieť podporovať kultúru. Jasný dôkaz je tento poslanecký návrh, aké boli slová a aké sú skutky. Viac k tomu nepotrebujem dodať.

  A opakujem, po celý čas som bola na svetelnej tabuli.

 • Pani poslankyňa Rusnáková ako navrhovateľka, chcete sa vyjadriť k rozprave?

  Nech sa páči.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi veľmi pekne sa poďakovať za všetky pripomienky, ktoré odzneli. Chcem vás ubezpečiť, že som si ich vypočula s veľkou úctou a so snahou prijať tie pripomienky, ktoré objektivizujú stanovisko najmä starostov a primátorov vo vzťahu k rozpočtu obcí. Nám ako predkladateľom je absolútne jasné, že tento návrh zákona nemôže zachrániť v celej miere kiná a divadlá, o ktorých sa tu dnes hovorí. To je potrebné urobiť prostredníctvom štátneho rozpočtu a ďalšími formami, ktoré ste spomínali.

  Ubezpečujem pána Prokeša, že zmena daňových poplatkov nebola z tejto iniciatívy vynechaná preto, lebo je to náročnejšia forma. My sme sa snažili nájsť spôsob, ktorý je už dnes využívaný a tvorí spätný príjem divadiel a kín a môže byť využívaný najmä preto, že je to dobrá vôľa a pozitívne stanovisko obcí a miest. Náš návrh tvorí len jeden minimálny krok, ktorý je možné spraviť aj pred schválením štátneho rozpočtu. Vidíme, že kiná a divadlá pomoc a podporu naozaj potrebujú. Myslím si, že ak tento návrh zákona prejde do druhého čítania, o čo opätovne prosím, ako predkladatelia budeme schopní prijať vaše pripomienky tak, aby tvorili istý kompromis, aby tento návrh zákona mohol byť Národnou radou schválený.

  Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za všetky pripomienky.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Žiada si záverečné slovo pán poslanec Sopko? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčal by som, aby sme teraz nehlasovali o prerokovaných návrhoch zákonov, ale aby sme pokračovali v prerokúvaní jednotlivých bodov programu tak, ako sú uvedené v programe schôdze, a odporúčam, aby sme zajtra ráno o 9.00 hodine hlasovali o všetkých prerokovaných bodoch dnešného dňa. Pýtam sa, či je v snemovni všeobecný súhlas s takýmto postupom.

 • Šum v sále a hlasy.

 • Pán predsedajúci, chcem vás poprosiť o jednu výnimočnú vec, povolenie jednej poznámky. Nepoviem ju, keď mi ju nepovolíte, pretože argument, ktorý používa na konci predkladateľka, je veľmi zvláštny. Ak mi dovolíte, poviem ju, ak nie, tak nepoviem ju.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Argument, že je schválený štátny rozpočet a len v medziobdobí môžu urobiť tento krok, je veľmi zavádzajúci, pretože aj obce a mestá majú schválené rozpočty. Je to rovnako záväzný dokument pre obce, ako je pre štát štátny rozpočet.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani navrhovateľke a pánu spoločnému spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto bodu programu.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je

  návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách,

  ktorý ste dostali ako tlač 649. Súčasťou návrhu je aj návrh na pridelenie tohto návrhu zákona výborom Národnej rady na prerokovanie.

  Teraz prosím pána poslanca Malchárka, aby za skupinu navrhovateľov predniesol predmetný návrh zákona.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pani ministerka,

  vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  je mi cťou vás požiadať za predkladateľov pána Petra Kresáka a mňa a predovšetkým v mene budúcich vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky o podporu návrhu zákona o Slovenskej komore výcvikových autoškôl, zariadení autoškôl, ktorý je výsledkom dlhodobej analýzy vzťahov vznikajúcich v oblasti premávky na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

  Rozvoj automobilizmu napreduje rýchlym tempom a rozvoj dopravnej infraštruktúry a cestnej siete vyvolávajú potrebu väčšieho a účelnejšieho zapájania sa neštátnych subjektov do procesu zabezpečovania úloh a osvety v týchto oblastiach. Štatistické ukazovatele týkajúce sa nehodovosti nasvedčujú, že kvalitná príprava vodičov a osvetová práca v tejto oblasti je jedným z možných riešení na zlepšenie situácie. Automobilová súčasnosť v Slovenskej republike sa čoraz viac približuje kvalitou, počtom áut a vodičov vyspelým krajinám, pričom najmä mladí vodiči sa do cestnej premávky zapájajú s minimálnymi praktickými skúsenosťami. O to dôležitejšie je zabezpečiť, aby subjekty podieľajúce sa na ich odbornej príprave vykonávali svoju činnosť zodpovedne a na vysokej kvalitatívnej a kvalifikovanej úrovni. Ich činnosť by pritom nemusela byť kontrolovaná len štátnymi orgánmi, ale čiastočne vlastnými samosprávnymi orgánmi autoškôl, o čom bezpochyby vznik Slovenskej komory výcvikových zariadení bude.

  Návrh zákona o komore vychádza z uvedených skutočností a sleduje cieľ vytvoriť samosprávnu organizáciu, v ktorej by na princípe dobrovoľného členstva vyvíjali činnosť všetky výcvikové zariadenia autoškôl a aby táto inštitúcia prevzala aj časť spoločenských záruk za kvalitnú prípravu vodičov a inštruktorov. Návrh zákona sleduje ďalej cieľ prehĺbiť súčinnosť prevádzkovateľov autoškôl so štátnymi orgánmi, ale aj orgánmi samosprávy obcí a inými právnickými osobami pri výchove v oblasti cestnej premávky. V neposlednom rade konečne vznikne reprezentant autoškôl pre komunikáciu s podobnými organizáciami vo vyspelej Európe za účelom vzájomného skvalitňovania ich činností.

  Návrh zákona sa systematicky člení na štyri časti. V prvej sa vyjadruje podstata zriaďovanej komory a princípy jej členstva. Druhá časť upravuje základné úlohy komory a problematiku jej spolupráce so štátnymi orgánmi. Tretia časť sa zaoberá samosprávou komory, upravuje jej orgány, systém zabezpečovania úloh týkajúcich sa chodu komory a jej financovania a posledná časť, štvrtá, upravuje otázky náležitosti stanov komory, otázky prípravného výboru a úlohy prvého valného zhromaždenia komory.

  Návrh zákona nevyvoláva nároky na štátny rozpočet. Všetky náklady súvisiace so vznikom komory a neskoršie s jej financovaním, s jej prevádzkou budú hradené zo zdrojov členov komory a z príjmov v súlade s § 15 tohto návrhu.

  Ako predkladatelia sme si zabezpečili podporné stanoviská 90 % autoškôl existujúcich na Slovensku. Veľmi významným je aj podporné stanovisko Červeného kríža ako garanta zdravotnej výchovy v autoškolách pôsobiacich v Slovenskej republike a, samozrejme, aj súhlasné stanovisko ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Prosím preto o podporu tohto návrhu zákona do druhého čítania, kde bude priestor sa zapojiť do prípadne skvalitňujúceho procesu tohto navrhovaného zákona.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi za uvedenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň dávam slovo určenému spravodajcovi navrhnutého gestorským výborom pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánu poslancovi Gabrielovi Palackovi.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s rokovacím poriadkom vystúpil pri prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

  Predložený návrh bol doručený poslancom 26. mája 2000 a predseda Národnej rady posúdil, že predložený návrh spĺňa všetky náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel a zaradil ho na prvé čítanie na tejto schôdzi Národnej rady. Ako spravodajca môžem potvrdiť, že návrh spĺňa všetky náležitosti a je možné ho na tejto schôdzi v prvom čítaní prerokovať.

  V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku budem odporúčať prijať uznesenie, aby Národná rada po rozprave prerokovala tento návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku poslancov do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási ústne k tomuto bodu do rozpravy. Pán poslanec Kresák ako jediný. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto bodu.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne a kolegovia,

  ako jeden z predkladateľov by som rád tiež využil príležitosť a, samozrejme, pomerne stručne by som vás chcel osloviť so žiadosťou o podporu predloženého návrhu zákona. Chcem konštatovať, že aj tento návrh zákona, ako ste si už určite všimli, podobne ako predchádzajúci návrh, predstavuje taký návrh legislatívnej normy, ktorý by azda nemal spôsobovať akési politické problémy.

  Ide nám všetkým o to, aby sme vytvorili čo najlepšie predpoklady pre nás všetkých, ktorí sa pohybujeme na cestných komunikáciách, ale teraz mám na mysli predovšetkým všetkých občanov, ktorí sa na týchto komunikáciách pohybujú. Predložený návrh má ambíciu vytvoriť akési jednotné kritériá na dosahovanie kvality výučby autoškôl v Slovenskej republike. Z tohto pohľadu sme presvedčení, že posúva kvalitu v tejto oblasti, ktorá nám všetkým azda právom leží na srdci, do požadovanej úrovne v čase, keď motorizácia Slovenska skutočne narastá geometrickým radom.

  Chcem tiež podčiarknuť skutočnosť, že tento predložený návrh naďalej posilňuje samosprávne princípy, na ktorých je budovaný demokratický štát, ktorým Slovenská republika je, a že to umožňuje cez budúci orgán, ktorý, veríme, vznikne a bude zastrešovať jednotlivých vyučujúcich alebo súkromné a právnické či fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove v cestnej doprave a prostredníctvom ktorého budú môcť aj štátne orgány jednoduchšou formou komunikovať, čo tiež bude značný prínos pre samotný štát. Nezanedbateľným je tiež aj fakt, že samotný Červený kríž podporuje tento návrh aj z toho dôvodu, že aj pre výučbu v oblasti zdravotnej starostlivosti vytvorí nami navrhovaný orgán lepšie podmienky, než sú tie, ktoré existujú v súčasnosti, vzhľadom na pluralitu malých vyučovacích zariadení.

  Chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu a verím, že jeho schválením prispejeme k skvalitneniu toho, čo nás všetkých právom tlačí, a to je kvalita cestnej dopravy a jej výučby na Slovensku.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou k pánu predrečníkovi sa hlási pán poslanec Bohunický. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pekne ďakujem.

  Skutočne chcem podporiť slová pána predrečníka o otázke kvality takto poskytovanej služby, pretože dopravná nehodovosť, ale aj ostatné záležitosti spojené s prevádzkou na cestných komunikáciách nás nútia zamyslieť sa nad spôsobom povoľovania a organizovania autoškôl. Oslovili ma niektorí, dalo by sa povedať, prevádzkovatelia autoškôl, ktorí od začiatku roku 1992 v nových podmienkach veľmi ťažko tieto autoškoly uskutočňovali a svoju kvalitu si zachovali. A teraz, keď nastal boom vlastne veľkých finančných prostriedkov, tak sa to stalo veľmi výnosnou živnosťou, bohužiaľ, na úkor kvality. Preto by som túto novelu zákona skutočne podporil.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou ešte sa hlási pán poslanec Gašparovič? Nedá sa. Snaha bola, pán poslanec. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Vzhľadom na to, že pred chvíľočkou sme sa dohodli, že hlasovať sa bude až zajtra o 9.00 hodine, budeme pokračovať ďalším bodom a to je

  vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh ste dostali ako tlač 632.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka financií Brigita Schmögnerová. Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky predniesla návrh na schválenie zákona o Úrade pre finančný trh, ktorý predkladám v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000.

  Úloha vytvoriť spoločnú inštitúciu na dohľad nad bankami, kolektívnym investovaním, poisťovňami a obchodníkmi s cennými papiermi, a tým zabezpečiť účinnejšiu reguláciu finančného trhu je úlohou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Vytvorenie úradu reaguje na požiadavky medzinárodných organizácií, predovšetkým OECD, Európskej únie a jeho zámerom je zásadné zlepšenie regulácie jednotlivých častí slovenského finančného trhu, a to osobitne formou štátneho dozoru.

  Vláda schválila koncepciu rozvoja kapitálového trhu a v nadväznosti na ňu je pripravený aj uvedený zákon, ktorý v prvom kroku navrhuje vyčleniť dozor nad kapitálovým trhom a komerčným poisťovníctvom z pôsobnosti ministerstva financií a vytvoriť samostatný Úrad pre finančný trh s tým, že v druhom kroku, čo predpokladáme do konca roku 2002, vyčleniť z Národnej banky Slovenska dohľad nad bankami a presunúť ho na úrad, čo si, samozrejme, bude vyžadovať aj rozsiahlejšie zásahy do legislatívy.

  Návrh zákona zohľadňuje doterajšie často negatívne skúsenosti pri výkone štátneho dozoru a je krokom smerujúcim k zabezpečeniu regulácie finančného trhu podľa osvedčených zásad uplatňovaných v rozvinutých štátoch s prihliadnutím na možnosti, ktoré poskytuje súčasný slovenský legislatívny systém. V predloženom návrhu zákona je predovšetkým upravené postavenie a kompetencie úradu, jeho organizačné usporiadanie, postup pri výkone štátneho dozoru, konanie na úrade pri vydávaní povolenia, ukladanie rozhodnutí sankčného charakteru.

  Úrad sa navrhuje vytvoriť ako štátny orgán, ktorý bude plniť úlohu štátnej správy v rozsahu vymedzenom týmto zákonom s osobitnými hmotnoprávnymi kompetenciami týkajúcimi sa kapitálového trhu a poisťovníctva. Bude mať charakter rozpočtovej organizácie, ktorá bude napojená na štátny rozpočet so samostatnou rozpočtovou kapitolou. Bude sídliť v Bratislave a bude mať celoštátnu pôsobnosť. Úrad pre finančný trh bude regulačnou inštitúciou na výkon štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom a bude to inštitúcia z hľadiska svojho postavenia porovnateľná so zahraničnými regulačnými inštitúciami. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tento zákon prešiel rokovaním vlády Slovenskej republiky a bol schválený 17. 5. 2000.

  Dovoľte mi, vážená poslanecká snemovňa, aby som vás požiadala o podporu tohto zákona v prvom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, a to pánu poslancovi Bajanovi, ktorého tu však nevidím. Čakáme na pána poslanca Bajana, ktorý je spravodajcom k tomuto návrhu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že pána poslanca Bajana tu nevidím a nemám informácie, že by mohol prísť v blízkej budúcnosti, to znamená o pár minút, navrhujem, aby sme prešli na ďalší bod. Je to síce netradičné, ale vzhľadom na to, že ďalší bod tiež predkladá pani ministerka financií, tak by sme mohli pokračovať aspoň takýmto spôsobom, aby sme nestrácali drahocenný čas. Ďakujem za súhlas.

  Pani ministerka, ospravedlňujem sa vám aj v mene pána poslanca Bajana, ktorý zajtra dostane určitú penitenciu.

  Prosím službu, aby nám pomohla nájsť ďalších spravodajcov pána poslanca Tatára a pána poslanca Petráka. Pán poslanec Maňka je tu, tak navrhujem, pani ministerka, aby sme začali bodom o Exportno-importnej banke. A je tu už pán poslanec Tatár, pardon.

  Tak nech sa páči, pani ministerka, môžete uviesť návrh. Ten ďalší návrh je

  vládny návrh zákona o burze cenných papierov.

  Návrh máte ako tlač 633.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Predkladaný návrh zákona o burze cenných papierov vypracovalo ministerstvo financií v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády na rok 2000. Je to návrh zákona, ktorý nadväzuje na zákon o Úrade pre finančný trh, pričom je navrhovaný rovnaký dátum účinnosti oboch zákonov.

  Zámerom predloženého zákona je sprehľadnenie verejného trhu s cennými papiermi, diferenciáciou emisií cenných papierov a jednoznačným vymedzením informačných povinností emitentov s cieľom dať do súladu požiadavky na prijatie cenných papierov na verejný trh so smernicami Európskej únie.

  Navrhovaný zákon v nadväznosti na novelu zákona o cenných papieroch odstraňuje doteraz platnú dvojitú právnu úpravu organizovania verejného trhu s cennými papiermi a sústreďuje ju do zákona o burze cenných papierov. Súčasní organizátori verejného trhu s cennými papiermi budú povinní do šiestich mesiacov požiadať o povolenie na činnosť podľa nového zákona. Do rozhodnutia o tejto žiadosti budú môcť vykonávať svoju činnosť podľa doterajších právnych predpisov. Cenné papiere, ktoré sú podľa súčasného zákona verejne obchodovateľné, budú až do konca roku 2001 obchodovateľné na burze a emitent bude povinný si plniť informačné povinnosti.

  V rámci tejto lehoty sa bude musieť emitent rozhodnúť, či požiada o prijatie cenných papierov na hlavný alebo vedľajší trh burzy. V súlade s praxou krajín Európskej únie sa bude považovať cenný papier za verejne obchodovateľný až jeho prijatím na oficiálny trh burzy cenných papierov. Podmienky na prijatie cenných papierov na hlavný a vedľajší trh burzy a informačné povinnosti príslušného emitenta cenných papierov sú v zákone upravené v súlade so smernicami Európskej únie. Tým sa dosiahne sprehľadnenie verejného trhu s cennými papiermi a jasná diferenciácia bonitných cenných papierov. Zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Bol prerokovaný vo vláde a vláda ho prijala uznesením číslo 317.

  Vážená poslanecká snemovňa, dovoľte mi, aby som vás požiadala o podporu návrhu zákona o burze cenných papierov v prvom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, vážená pani ministerka, za uvedenie tohto návrhu.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, pánu poslancovi Petrovi Tatárovi.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpil k tomuto vládnemu návrhu zákona ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky zákona o rokovacom poriadku, teda doručenie najmenej 15 dní pred začatím schôdze Národnej rady na prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 32. schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska treba povedať, že nový zákon o burze cenných papierov lepším spôsobom definuje štruktúru, fungovanie burzy, obchodovanie a všetko, čo s tým súvisí. Okrem tých podmienok, ktoré sú bližšie otvorenosti Európe a svetu, vo všeobecnosti očakávame, že sa aj zvýši obchodovanie na burze, ktoré nesúvisí iba s týmto zákonom, ale veľmi by pomohlo vo všetkých reštrukturalizačných a ekonomických procesoch, ktoré teraz prebiehajú. Po rozprave budem navrhovať, aby sme zákon posunuli do druhého čítania.

  Vážený pán predsedajúci, môžeme otvoriť rozpravu k tomuto návrhu zákona.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa nikto z poslancov neprihlásil do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Budeme pokračovať ďalším bodom, a to prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 634. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 673.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka financií Slovenskej republiky pani Brigita Schmögnerová.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, bol vypracovaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. Jeho potreba vznikla v súvislosti s pripravovaným zákonom o Úrade pre finančný trh, a preto sme tento zákon aj pripravili.

  Predmetom návrhu zákona je upraviť ustanovenia zákona číslo 600 o cenných papieroch, ktoré sa týkajú štátneho dozoru a organizovania verejného trhu s cennými papiermi. Tento návrh zákona prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky 17. mája svojím uznesením číslo 319.

  Navrhované zmeny v zákone o cenných papieroch si vyžiadali najmä presun kompetencií z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad pre finančný trh pri výkone štátneho dozoru nad kapitálovým trhom podľa návrhu zákona o Úrade pre finančný trh. So zákonom o Úrade pre finančný trh súvisí aj úprava lehôt na vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu, pokút a odňatí povolenia za porušenie zákona o cenných papieroch. V nadväznosti na zákon o burze cenných papierov sa predkladaným návrhom novely zákona o cenných papieroch mení doterajšia filozofia vymedzenia verejne obchodovateľných cenných papierov a postavenie organizátorov verejného trhu s cennými papiermi.

  Na záver si dovoľujem upozorniť na previazanosť predloženej novely zákona o cenných papieroch s návrhom zákona o Úrade pre finančný trh a s návrhom zákona o burze cenných papierov. Aj tento zákon vyplýva zo záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k OECD, ktoré sa týkajú zlepšenia regulácie finančného trhu Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, pánu poslancovi Tatárovi.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  k zákonu o cenných papieroch mi dovoľte vystúpiť podľa rokovacieho poriadku ako spravodajcovi. Návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky rokovacím poriadkom o doručení najmenej 15 dní pred začatím schôdze.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh a zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca si osvojujem stanovisko, že návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v rokovacom poriadku a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Opakujem iba, že tento návrh nadväzuje na predkladaný vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh. Po rozprave budem navrhovať, aby zákon prešiel do druhého čítania.

  Po tomto krátkom úvode prosím pána predsedajúceho, aby otvoril rozpravu.

 • Ďakujem spoločnému spravodajcovi za uvedenie výsledku prerokovania vo výboroch.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa nikto z poslancov neprihlásil do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási ústne do rozpravy k tomuto bodu. Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za uzavretú.

  Budeme pokračovať v rokovaní.

  Vrátime sa k bodu desať, to je už uvedený vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 632).

  Pani ministerka už predkladala tento vládny návrh zákona.

  Na základe generálneho splnomocnenia namiesto pána poslanca Bajana ako spravodajca vystúpi predseda výboru pán poslanec Farkas.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 632) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred začatím schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem spoločnému spravodajcovi pánu predsedovi výboru.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa nikto z poslancov neprihlásil. Preto sa pýtam, či je záujem sa prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu ústne. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Budeme pokračovať ďalším bodom. Predtým, než by sme pokračovali, pýtam sa, či je tu pán poslanec Petrák, ktorý je spravodajcom k dvom ďalším bodom. Ak nepríde, tak ho bude zastupovať predseda výboru.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

  Návrh máte ako tlač 648.

  Vládny návrh zákona odôvodní pani ministerka financií.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  tento zákon bol naposledy novelizovaný zákonom číslo 55/1999 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 1999. Posledná novela riešila legislatívnu úpravu smerovania odvodov z výťažku lotérií a iných podobných hier do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí z dôvodu, aby sa dosiahlo zníženie požiadaviek na rozpočtové zdroje a vytvorili sa lepšie podmienky na kontrolu hospodárenia s prostriedkami poskytovanými na verejnoprospešné účely.

  Dovoľte mi, aby som vás stručne oboznámila, aké hlavné ciele sledujeme predloženým vládnym návrhom zákona. Dochádza k zásadnej úprave platného právneho predpisu, keď sa spotrebiteľské súťaže s náhodným výberom výhercu zahŕňajú pod lotérie a iné podobné hry. Pri spotrebiteľských súťažiach sa stanovujú rovnocenné podmienky pre tuzemských aj zahraničných prevádzkovateľov. Je to jedna z požiadaviek, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac liberalizačným kódom OECD.

  Ďalej sa obnovuje možnosť zahraničnej majetkovej účasti v spoločnostiach prevádzkujúcich stávkové hry v kasínach. Ide o nápravu platnej právnej úpravy, ktorá bola v rozpore, resp. dodnes je v rozpore so skôr uzavretými medzinárodnými zmluvami a dohodami. Bol to vlastne návrat k právnemu stavu platnému ešte k 31. 12. 1996. Súčasne sa v súlade s liberalizačnými krokmi vlády Slovenskej republiky odstraňujú aj podmienky povinnej majetkovej účasti štátu v spoločnostiach prevádzkujúcich kasína.

  Možno povedať, že návrh novely je v tomto smere kompromisným riešením a súčasne chráni národné záujmy pri tých lotériách, hrách, pri ktorých zahraničná majetková účasť podľa pôvodného znenia zákona nie je prípustná. Odsúhlasenie týchto zmien vo vzťahu k možnostiam a rovnakým podmienkam zahraničného kapitálu je rozhodujúce pri hodnotení medzinárodných záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv, akými sú Európska dohoda, OECD, a ďalších zmlúv o ochrane a podpore investícií. Akékoľvek polovičné riešenie alebo potvrdenie súčasného stavu by mohlo vyvolať vlnu kritiky Európskej únie a OECD. Návrh novely obsahuje zároveň i potrebný zákaz prevádzkovania tzv. pyramídových hier, ktoré sa z času na čas aj v našej republike objavujú a vytvárajú značné ťažkosti spojené s trestnou činnosťou.

  Predložený návrh novely zákona reaguje na nástup nových technológií v lotériách a hrách a rieši aj otázku ponuky rôznych produktov tipovania prostredníctvom telefónu alebo iných telekomunikačných zariadení.

  Ďalšiu úpravu predstavuje vymedzenie a spresnenie niektorých pojmov v jednotlivých častiach zákona na základe skúseností a poznatkov z praxe pri povoľovaní a prevádzkovaní lotérií a im podobných hier a pri výkone štátneho dozoru. Dôraz sa tiež kladie na preukazovanie bezúhonnosti osôb, ktoré u žiadateľa o prevádzkovanie majú postavenie štatutárneho orgánu alebo sú jeho členmi. Zavádza sa tiež povinnosť zloženia peňažnej istoty pri prevádzkovaní okamžitých lotérií a novodefinovaných hier a zvýšenie istoty pri prevádzkovaní kurzových stávok.

  Dovoľte mi, vážené dámy a páni, aby som predložený návrh novely zákona o lotériách a iných podobných hrách vám odporučila na schválenie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka, za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov predsedovi výboru pánu Farkasovi, aby nás informoval o stanovisku k tomuto návrhu.

  Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 648), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred začatím schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Máme pripravený návrh uznesenia, v ktorom odporúčame tento návrh prerokovať v druhom čítaní a ďalej odporúčame, aby uvedený návrh v druhom čítaní prerokovali ďalšie výbory Národnej rady Slovenskej republiky, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Ďakujem.

  Žiadam vás, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pánu predsedovi výboru.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Vzhľadom na to, že nikto sa neprihlásil písomne do rozpravy, pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Budeme pokračovať ďalším bodom, ale predtým sa opýtam, či spoločným spravodajcom k ďalšiemu bodu, t. j. vládnemu návrhu zákona o audítoroch bude pán predseda výboru.

  Takže budeme pokračovať ďalším bodom, a to je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.

  Návrh máte ako tlač 554.

  Vládny návrh zákona v druhom čítaní odôvodní ministerka financií Slovenskej republiky pani Brigita Schmögnerová.

  Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády zdôvodnila návrh zákona číslo 73/1992 o audítoroch v znení neskorších predpisov. Ide o tretiu novelu tejto významnej právnej normy. Jej potreba vznikla z praktických poznatkov pri vykonávaní audítorskej činnosti za predchádzajúce roky, ako i z aproximácie právnych noriem s právnymi normami štátov Európskej únie, ale aj z našich záväzkov, ktoré sa dotýkajú smerovania do OECD.

  Tento zákon bol prijatý ešte v roku 1992. Vychádzal zo smernice Rady európskych spoločenstiev. Patrí medzi priority odporúčané v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie. Požiadavky, ktoré boli sformulované a ktoré sa dostali do zákona, vychádzali z potreby splnenia týchto podmienok. Fyzické osoby, ktoré v mene spoločnosti budú vykonávať audítorskú činnosť, musia byť audítori, ktorí splnili podmienky ustanovené podľa článkov 3 až 19 smernice, ktorú som pred chvíľkou citovala. Väčšinu hlasovacích práv vlastnia fyzické osoby - audítori -, väčšina členov správnych alebo riadiacich orgánov spoločnosti sú audítori.

  Na základe toho bolo predložené na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky znenie zákona, v ktorom bol odstránený doterajší 70-percentný podiel na základnom imaní audítorských spoločností, ktorý museli vlastniť audítori zapísaní v zozname vedenom komorou, čím bol porušený princíp stand styl - rovnosti voči zahraničným investorom v tejto sfére.

  Návrh novely zákona kladie dôraz na odborné predpoklady audítora, zosúlaďuje podmienky výkonu audítorskej činnosti fyzických a právnických osôb s podmienkami v krajinách Európskej únie. Pre právnické osoby v rámci legislatívnych opatrení na vstup do členstva v OECD a odbúranie porušenia princípu stand styl sa menia podmienky zápisu do zoznamu audítorov.

  Pokiaľ ide o audítorov - zahraničné fyzické osoby -, títo môžu na území Slovenskej republiky vykonávať činnosť, ak vykonali skúšku podľa § 9. Upúšťa sa od osvedčenia odborných vedomostí audítorov vo forme preskúšavania, ktoré nie je ani v jednej z krajín Európskej, únie a túto povinnosť nestanovuje ani ôsma smernica Rady Európskej únie. Vypúšťa sa zo zákona povinné striedanie audítorov, ktoré obmedzovalo výkon činnosti audítora v jednej účtovnej jednotke maximálne na tri po sebe idúce účtovné obdobia.

  Dovoľte mi, aby som sa zároveň vyjadrila aj k predloženej spoločnej správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Chcela by som povedať, že predkladateľ súhlasí so spoločnou správou a s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré smerujú k skvalitneniu tohto zákona.

  Vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som vás požiadala o podporu predloženej novely zákona o audítoroch.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu pánu poslancovi Pálovi Farkasovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Pán predsedajúci,

  pani ministerka,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 808 z 9. mája 2000 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 554) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 554), stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi podali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 314 zo dňa 6. júna 2000 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 393 zo dňa 31. mája 2000.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III vyplývajú pozmeňujúce návrhy, spolu je ich v spoločnej správe uvedených 7 a gestorský výbor odporúča všetkých 7 podporiť.

  Pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pánu predsedovi výboru za oboznámenie snemovne s výsledkami prerokovania tohto návrhu v jednotlivých výboroch.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že od poslancov som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu. Nie je to tak. Uzatváram ďalšiu možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zároveň, samozrejme, končím rozpravu.

  Hlasovať budeme, tak ako sme sa dohodli, až zajtra.

  Takže budeme pokračovať ďalším bodom, a to prerokúvaním

  vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z.

  Máme to ako tlač 607. Ide o druhé čítanie.

  Vládny návrh zákona odôvodní pani ministerka financií.

  Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k vládnemu návrhu zákona o Exportno-importnej banke, ktorý predkladáme na rokovanie Národnej rady.

  Je to návrh, ktorý konkretizuje, spresňuje a doplňuje činnosť orgánov Eximbanky, aby ich činnosť prispela k pružnejšiemu rozhodovaniu a k zefektívneniu činnosti Eximbanky. Pritom ponecháva vláde a Národnej rade pôsobnosť pri rozhodovaní o základných otázkach ovplyvňujúcich činnosť Eximbanky.

  Významné je, že tento zákon zrušuje platenie príspevkov od vývozcov a dovozcov, čo sa, predpokladáme, pozitívne odrazí najmä na malých a stredných podnikateľoch, ktorí minimálne využívajú Eximbanku, a zároveň to prispeje aj k rýchlejšej realizácii exportu. Chcem povedať, že v tejto chvíli najmä colná správa bola značne zaťažená vyberaním dokladov, ktoré sa týkali existencie tohto zákona, ktorým museli jednotliví vývozcovia a dovozcovia uhrádzať príspevky do Eximbanky.

  Okrem toho novelou zákona sa rozširuje okruh produktov, ktoré umožnia Eximbanke poskytovať pre exportérov a pre exportérov - výrobcov väčší okruh produktov, nielen krátkodobého, ale aj strednodobého charakteru, o ktoré prejavujú exportéri najväčší záujem. Všetky zmeny, ktoré sú upravované touto novelou, sú súčasťou prvej etapy riešenia podpory exportu. V súčasnosti sa začína s prípravou legislatívneho zámeru na podporu exportu, ktorá bude mať širší rámec a bude vlastne obsahom druhej etapy prípravy vlády Slovenskej republiky na podporu exportu. Táto etapa bude smerovať činnosť Eximbanky do realizácie podporných nástrojov s cieľom poskytovať zvýhodnené financovanie exportu za podmienky poistenia neobchodných rizík so štátnou zárukou. Výsledkom bude návrh nového zákona o podpore exportu tak, aby tento spĺňal nielen požiadavky slovenského hospodárstva, ale aby spĺňal i požiadavky medzinárodných finančných inštitúcií a pravidiel OECD a Európskej únie.

  Zákon bol prerokovaný a schválený vládou Slovenskej republiky 19. 4.

  Dovoľte mi, aby som sa zároveň vyjadrila k spoločnej správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. A chcela by som vyjadriť stanovisko predkladateľa. Ministerstvo financií súhlasí s predloženými návrhmi, ktoré sú v tejto spoločnej správe, lebo ich akceptovaním sa skvalitní zákon.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Dávam slovo určenému spravodajcovi výborov členovi výboru pre financie, rozpočet a menu pánu poslancovi Vladimírovi Maňkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu a, samozrejme, takisto o návrhu a stanoviskách gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 809 z 9. mája 2000 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z. (tlač 607), týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Obidva výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ústavnoprávny výbor uznesením číslo 321 zo dňa 6. júna 2000, takisto výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 407 zo dňa 1. júna 2000.

  Z uznesení výborov uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Máme ich uvedené v správe pod bodmi 1 až 8, ktoré - všetky - gestorský výbor odporúča schváliť.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sme otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca a prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Nie je to tak. Uzatváram rozpravu o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou Protokolu číslo 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.

  Návrh máme ako tlač 588.

  Návrh odôvodní pani ministerka financií.

  Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené dámy, páni,

  predkladám na rokovanie Národnej rady návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou Protokolu číslo 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane, ktorým sa menia niektoré ustanovenia týkajúce sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce v rámci tzv. paneurópskej komutácie pôvodu tovaru. Účelom tejto dohody je upraviť pravidlá o pôvode tovaru medzi Slovenskou republikou na jednej strane, Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane tak, aby sa dosiahla porovnateľnosť s ostatnými európskymi dohodami.

  Predkladaný návrh dohody pozostáva z troch článkov. Jednotlivé články vymedzujú predmet a rozsah zmien týkajúcich sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a stanovujú lehotu ich platnosti od 1. januára 2000.

  Prijatie tejto zmeny protokolu nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest. Táto zmluvná úprava je v súlade so všeobecne záväznými zásadami medzinárodného práva a so záväzkami z iných právnych dohôd. Návrh na zmenu protokolu má charakter prezidentskej medzinárodnej zmluvy, v súlade s článkom 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky musí so zmenou protokolu vysloviť súhlas Národná rada Slovenskej republiky a následne musí byť ratifikovaná prezidentom Slovenskej republiky podľa článku 102 písm. a) ústavy.

  Vláda s ním vyslovila súhlas 22. decembra 1999. Dokument bol podpísaný v Bruseli 23. 12. 1999 predsedom Asociačnej rady Európskej únie. Na základe toho vám odporúčam, aby návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou tohto protokolu bol prijatý.

  Dovoľte mi, aby som zároveň vyjadrila stanovisko k spoločnej správe (tlač 588a), ku ktorej predkladateľ nemá žiadne pripomienky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka, za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Maňkovi.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte návrh.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou Protokolu číslo 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane (tlač číslo 588) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky 10. mája 2000 svojím rozhodnutím číslo 654 na prerokovanie dvom výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Zároveň určil k uvedenej zmluve ako gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu.

  Obidva výbory vyslovili súhlas a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky so zmenou Protokolu číslo 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane vysloviť súhlas, a to výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 394 z 31. mája 2000 a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením číslo 274 zo dňa 6. júna 2000.

  Zároveň výbor pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor uznesením číslo 441 zo dňa 12. júna 2000 schválil spoločnú správu výborov, ako aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou Protokolu číslo 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane. Výbor ma určil ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tomto návrhu.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy vzhľadom na to, že nemám písomnú prihlášku žiadneho poslanca. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu o tomto bode programu.

  Ďakujem pani ministerka financií a, samozrejme, aj pánom poslancom, ktorí boli spravodajcami k jednotlivým bodom.

  Budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 608. Spoločnú správu výborov máte ako tlač 608a.

  Pán poslanec, pán predseda výboru, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predmetom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, je podporiť a urýchliť prebiehajúci proces predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk a zároveň samotný proces privatizácie bánk.

  V článku I bod 1 § 38 ods. 10 chcem riešiť otázku, ktorá súvisí s veľmi závažnou problematikou. Pri rokovaniach o predaji banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti môže banka a pobočka zahraničnej banky poskytnúť osobe, s ktorou rokujú o uzavretí zmluvy, informácie chránené bankovým tajomstvom iba so súhlasom Národnej banky Slovenskej republiky. Navrhujem rozšíriť okruh oprávnenia aj pri rokovaniach o predaji podielu na základnom imaní banky. Tento podiel musí byť najmenej vo výške 34 % základného imania. Samozrejme, ak aj zmluvu medzi vlastníkom podielu na banke a záujemcom o kúpu neuzavrie, osoba, ktorej boli informácie poskytnuté, je povinná o nich zachovať mlčanlivosť.

  V bode 2 podľa súčasne platného právneho stavu ak je i napriek písomnej výzve banky jej klient nepretržite dlhšie ako 120 dní v omeškaní so splácaním čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke, môže banka svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankovou inštitúciou. V súčasnosti prebiehajú vo Všeobecnej úverovej banke, v Slovenskej sporiteľni a v Investičnej a rozvojovej banke v rámci projektu reštrukturalizácie a privatizácie diagnostické audity, ktoré vykonávajú renomované zahraničné audítorské spoločnosti v rámci projektu PHARE. V rámci odporúčaní expertných audítorov dochádza k preklasifikácii úverového portfólia bánk, pričom aj podľa ich vyjadrení jediným kritériom hodnotenia bonity úverovej pohľadávky by nemal byť počet dní omeškania jej splácania, ale aj ostatné relevantné kritériá. Takto sa do kategórie klasifikovaných dostávajú aj tie pohľadávky, ktorých počet dní omeškania je menší ako 12 dní, ale na strane druhej sú splnené v plnej miere ďalšie kritériá klasifikovania.

  Podľa môjho návrhu aj pri týchto klasifikovaných pohľadávkach by mala byť v zákone vytvorená možnosť ich postúpenia v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie bánk do Konsolidačnej banky Bratislava, štátny peňažný ústav, a do špecializovanej agentúry Slovenská konsolidačná akciová spoločnosť, Bratislava, takým spôsobom, aby v transformujúcich sa bankách ostal podiel klasifikovaných úverov maximálne na úrovni 20 % z celkových úverov. Aj podľa vyjadrení nezávislých expertov len v takomto stave sú banky privatizovateľné.

  V ďalších bodoch 3, 4 a 5 chcem riešiť ďalšiu problematiku, a to - navrhovaným doplnením § 45a sa umožňuje uhradiť majetkovú ujmu reštrukturalizovaným bankám za roky 1998 až 2000 z prostriedkov získaných vydávaním štátnych dlhopisov roku 2000. S takýmto vydávaním štátnych dlhopisov počíta aj vláda a aj Národná rada Slovenskej republiky poverila vládu Slovenskej republiky na vydávanie štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu bánk v rámci odsúhlasenia štátneho rozpočtu na rok 2000. Úhradou majetkovej ujmy sa Všeobecnej úverovej banke, Slovenskej sporiteľni ako aj Investičnej a rozvojovej banke vykryjú straty z nízkoúročených sociálnych úverov a z úverov na družstevnú bytovú výstavbu. Zároveň tieto banky takto získané prostriedky potom neskôr budú môcť použiť na poskytnutie nových štandardných úverov.

  Tento môj poslanecký návrh podporila aj vláda Slovenskej republiky, síce navrhla jednu malú úpravu, ktorá má legislatívnotechnický charakter, a to v článku I v bode 2, kde navrhuje slovo "dĺžka" nahradiť slovom "doba", a v článku II zasa navrhuje deň vyhlásenia nahradiť slovom, aby tento návrh zákona, keď bude prijatý, bol platný 1. júlom 2000. Oba pozmeňujúce návrhy sú akceptovateľné zo strany predkladateľa a nemám žiadne námietky.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu tohto predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu predsedovi výboru za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, členovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pánu poslancovi Tatárovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán podpredseda,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s rokovacím poriadkom túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 829 z 10. mája 2000 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa rokovacieho poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením 308 zo 6. júna a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 402 z 1. júna tohto roku. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III vyplynuli tieto pozmeňujúce návrhy: v článku I vymeniť slovo "dĺžka" za slovo "doba" a posunúť účinnosť dňa vyhlásenia na 1. júl, ktorú odporúča gestorský výbor schváliť a, naopak, účinnosť 1. augusta odporúča neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Pála Farkasa na vydanie zákona o bankách v znení neskorších predpisov schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením výboru číslo 442 z 12. júna. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu a poveril ma predniesť spoločnú správu a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto z prítomných poslankýň a poslancov do rozpravy ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Hlasovať budeme, tak ako sme sa dohodli, až zajtra.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že podľa schváleného programu schôdze by sme mali teraz pokračovať rokovaním o novele Ústavy Slovenskej republiky, a vzhľadom na to, že máme už len 14 minút, navrhujem, aby sme skončili o 14 minút skôr. Nebolo by dôstojné začať rokovať o ústave, keď je tu tak málo poslancov. Pýtam sa, či je súhlas, aby sme skončili o 14 minút skôr.

 • Prejavy súhlasu v sále.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine, tak ako sme sa dohodli, hlasovaním o návrhoch, ktoré sme dnes prerokovali.

  Ďakujem pani ministerke za účasť a za uvedenie návrhov.

  Zajtra ráno po hlasovaní budeme pokračovať rokovaním o novele ústavy a poobede, tak ako sme sa dohodli, idú na rad sociálne zákony.

  Prajem vám dobrú noc.