• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Prezentujme sa.

  Prítomných je 104 poslancov. Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Kolláriková a pán poslanec Slota. Na zahraničnej služobnej ceste je poslankyňa Národnej rady pani Belohorská.

  Na 31. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Jozef Kužma a Dušan Švantner. Náhradníkmi budú poslanci Marian Mesiarik a Pavol Kačic.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  skôr ako prejdeme k prerokúvaniu návrhu programu 31. schôdze, myslím si, že bude z našej strany správne, ak dáme možnosť vystúpiť zástupcom detí a mládeže, ktorí pripravovali Deň narcisov a ktorí významnou mierou prispeli k tomu, že aj cez túto akciu sa nazbierali slušné finančné prostriedky na pomoc pri liečení tejto zhubnej choroby.

  Prosil by som predstaviteľa, nech sa páči, poďte ďalej za tribúnu, máte slovo.

  Panie poslankyne, páni poslanci, slovo má predstaviteľ našej mládeže, aby vystúpil ku Dňu narcisov, ktorý bol už pred niekoľkými dňami, resp. týždňami, ale myslím si, že je to stále aktuálne a že takéto gesto parlament môže urobiť.

  Nech sa páči, máte slovo.

  Študent gymnázia:

  Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne

  a páni poslanci,

  veľmi pekne vám ďakujeme, že ste nás prijali v dnešný deň. Aj keď ten pôvodný Deň narcisov 7. apríl je už za nami, prišli sme vás prepadnúť aspoň dnes, pretože 7. apríla sa tu nikto nenachádzal.

  Ďakujeme vám v mene všetkých študentov gymnázia na Tomášikovej ulici, ako aj v mene všetkých študentov Slovenskej republiky, ktorí chodia na onkologickú výchovu a navštevujú túto onkologickú výchovu. Ďakujeme, že ste sa rozhodli aj vy prispieť finančnými sumami na boj proti ťažkým onkologickým ochoreniam, že ste si našli čas a možnosť prejaviť humánne cítenie a spolucítenie k týmto pacientom.

  Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

 • Ďakujem veľmi pekne a som presvedčený, že aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, či už ako osoby alebo ako predstavitelia zákonodarnej moci, vždy a veľmi jasne prispejú k riešeniu tohto nezdravého javu, ktorý postihuje mnohé, mnohé generácie našej spoločnosti, a že pomôžeme tieto veci riešiť.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 31. schôdze, ako vám bol dnes rozdaný. Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru správu o činnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky uvedie generálny prokurátor Slovenskej republiky, správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu uvedie jej predseda, správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska uvedie jej guvernér, správu o činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie uvedie predseda rady a návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže uvedie predseda rady fondu.

  Na to, aby generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, guvernér Národnej banky, predseda licenčnej rady a predseda rady Fondu detí a mládeže mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 31. schôdze Národnej rady. Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Nech sa páči, pristúpime k návrhom.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som vás oboznámil s vyhlásením poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko. Vývoj politickej situácie na Slovensku potvrdzuje, že koalícia nie je schopná, ani ochotná nadviazať s parlamentnou opozíciou kultivovaný dialóg, ale presadzuje sa aroganciou moci...

 • Ruch v sále.

 • ... nerešpektuje rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Politizuje súdnu moc. Bezdôvodne kriminalizuje predstaviteľov a členov opozičných strán, čo vyvrcholilo protiprávnym útokom na predsedu hnutia Vladimíra Mečiara a potlačením ústavných práv poslancov za HZDS. Porušuje politické a ľudské práva v hospodárskej a sociálnej sfére, dopúšťa sa násilnej reprivatizácie, prenasleduje zamestnancov štátnej správy za ich politické presvedčenie.

 • Všetky akcie koalície voči opozícii sa uskutočňujú s cieľom zakryť vlastnú neschopnosť riešiť rekordnú nezamestnanosť, ekonomické, sociálne problémy občanov, z ktorých sa prevažná časť dostáva do biedy.

 • Váš čas je vyčerpaný, pán poslanec.

 • Na tento stav chce poslanecký klub upozorniť protestom tak, že sa nezúčastní na rokovaní 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a žiada koaličné strany o začatie dialógu.

 • Čiže pán poslanec Cabaj nepredniesol žiadny návrh. Pokiaľ ide o zmenu programu Národnej rady alebo doplnenie, oznámil, že poslanci klubu HZDS sa nebudú zúčastňovať 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Neustály ruch v sále.

 • Ďalej má slovo pán poslanec Švec.

  Nech sa páči, predneste svoj návrh.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  predkladám návrh na doplnenie programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod pod názvom Informácia vlády Slovenskej republiky o stave riešenia rómskej problematiky v Slovenskej republike s tým, že poverený člen vlády podá túto informáciu pred bodom 75. Svoj návrh zdôvodňujem tým, že v júni zasadne v Štrasburgu Rada ministrov, ktorá bude posudzovať správu o Slovenskej republike, ktorú vypracovala Európska komisia proti rasizmu a intolerancii, a táto informácia bude veľmi dôležitá z hľadiska vývoja ďalšieho pokračovania tejto správy.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ďalej podpredseda Národnej rady Igor Presperín.

 • Pán predseda, navrhujem vypustiť z programu rokovania tejto schôdze Národnej rady bod 72 správu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica o postavení obetí trestných činov na Slovensku.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Šepták, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán predseda, keď sa pozerám do návrhu programu, vidím, že opäť prvé dva body sú skrátené legislatívne konania. Vy sám ste hovorili v decembri 1999, že sa zasadíte ako predseda parlamentu, aby skrátené legislatívne konania do parlamentu nechodili. Chcem vám pripomenúť, pán predseda, že v apríli parlament nezasadal, a vieme aj o tom, že Legislatívna rada vlády má sklzy a nefunguje tak, ako by mala fungovať. Chcel by som, aby ste protestovali ako predseda parlamentu voči tomu, že opäť máme dve skrátené konania o takých dôležitých zákonoch, ako je zákon o telekomunikáciách a o cenách.

  Ďakujem.

 • Nie je viac návrhov alebo odporúčaní?

  Pani poslankyňa Malíková.

  Nech sa páči.

 • Chcela by som navrhnúť, vážený pán predseda, aby bod 69 podľa predloženého programu, t. j. správa o plnení plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000, bol predsunutý pred prerokúvanie poslaneckých návrhov, pretože možno by sme tak lepšie pochopili, že poslanci svojimi poslaneckými iniciatívami suplujú to, čo nerobí vláda. Potom by som sa ich chcela opýtať, prečo takúto vládu vlastne podporujú. Takže žiadam ten bod 69 predradiť pred prerokovanie poslaneckých návrhov.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada pri tomto prerokovaní zrušila prvý bod programu - návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách. Zdôvodňujem to tým, že vy ako predseda Národnej rady ste sám dali slovo tu pred všetkými - uviedli ste to aj v tlači -, že nedovolíte, aby sa zbytočne skracovalo legislatívne konanie. A podporujem svojho kolegu pána poslanca Šeptáka, ktorý zdôraznil, že vládny návrh zákona o telekomunikáciách je mimoriadne závažný zákon a oplatí sa, aby sa neprerokúval v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem.

 • Prosím vás, prihláste sa naraz, pokiaľ ide o zmeny a doplnky programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Oberhauser.

 • Ruch v sále.

 • Procedúra umožňuje, pokiaľ sme tento bod neukončili, dať možnosť poslancovi vysloviť svoj názor, pokiaľ ide o odporúčania alebo zmeny programu, čiže je to v súlade s rokovacím poriadkom a pán Oberhauser má právo vystúpiť.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Takisto navrhujem, aby bol vypustený bod číslo 3 - návrh vlády na skrátené legislatívne konanie. Návrh odôvodním rovnako ako moji kolegovia vaším prísľubom, že vláda nebude predkladať návrhy na skrátené legislatívne konanie a umožní nám riadnu prácu. Na dôvažok, pán predseda, ste dali prísľub, že to nedovolíte. Takže žiadam, aby sa o tomto hlasovalo. Takisto upozorňujem, že pri návrhu zákona o telekomunikáciách sú podľa odborníkov v návrhu také hrubé chyby, že zákon po schválení by aj tak bol vrátený prezidentom republiky na opätovné rokovanie. To je jasné, že takáto rýchla práca je na škodu práce parlamentu. A prosím aj poslancov vládnej koalície, aby ušetrili čas a aby dali prerokovať tieto zákony v riadnom konaní.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, dávam proti návrhu pána poslanca Presperína protinávrh, aby zostal bod 72 v programe Národnej rady, pretože ide o bod, ktorý prerokoval ústavnoprávny výbor aj výbor pre ľudské práva a národnosti. Ústavnoprávny výbor odporučil, aby sme prerokovali tento bod programu v pléne Národnej rady. Je to prvýkrát, čo sa Národná rada môže zaoberať takouto dôležitou témou. A nechápem jednoducho žiadne dôvody, ktoré viedli pána poslanca k predloženiu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Má ešte niekto zmeny, doplnky, pokiaľ ide o navrhnutý program 31. schôdze? Nie je to tak. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch.

  Pán poslanec Švec navrhol, aby sme doplnili do programu 31. schôdze ako bod informáciu, nie správu, ale informáciu vlády Slovenskej republiky o riešení rómskej problematiky v Slovenskej republike. Je to tak?

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Šveca. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh pána poslanca Šveca schválili.

  Ďalší návrh predniesol podpredseda Národnej rady Igor Presperín, aby sme z programu 31. schôdze vypustili bod číslo 72, a to správu poslanca Národnej rady Roberta Fica o postavení obetí trestných činov na Slovensku. Máte to ako tlač 622.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu poslanca Presperína.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh podpredsedu Národnej rady neschválili, čiže bod 72 zostáva súčasťou programu 31. schôdze Národnej rady.

  Pokiaľ ide o váš návrh, pán poslanec Šepták, je skôr apelom, a nie návrhom do programu. O tom, či prvý, druhý, tretí a štvrtý bod bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodne Národná rada hlasovaním, čiže o tomto vašom návrhu nedám hlasovať.

  Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Malíková, aby sme bod číslo 69, čiže správu o plnení plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000 predsunuli, pomenujme to konkrétne, pani poslankyňa Malíková, ako bod 33. Čiže opakujem návrh pani poslankyne Malíkovej, aby sme bod 69 zaradili ako bod 33. Dávam o tomto návrhu pani poslankyne Malíkovej hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 12 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Moric, aby sme bod číslo 1, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách nezaradili na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Čiže upresnime si, pán poslanec, pokiaľ ide o zaradenie do bodu programu aj na skrátené konanie, v súlade s rokovacím poriadkom ja to musím urobiť, pretože vláda požiadala o skrátené legislatívne konanie a ja to musím zaradiť na rokovanie schôdze. O tom, či to bude v skrátenom konaní, alebo nie, rozhodne Národná rada hlasovaním. Čiže ak by bol návrh, aby nebol zaradený na skrátené legislatívne konanie, jednoducho toto hlasovanie by nebolo v súlade s rokovacím poriadkom. Môžem dať hlasovať o tom, že tento bod vyradíme z rokovania, ale pokiaľ ide o skrátené konanie, nie, pretože ja to jednoducho musím zaradiť a Národná rada rozhodne hlasovaním. To je v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • O tom sa rozhodne, pán poslanec, hlasovaním, opakujem v súlade s rokovacím poriadkom. Nevykrikujte, prosím vás. Ja som to zaradil do programu a Národná rada rozhodne, či bude v skrátenom alebo riadnom konaní. To je iná vec. Ja som to pomenoval presne, že navrhujete vypustiť bod číslo 1 z programu 31. schôdze. O tom môžem dať hlasovať. O tom hlasujeme.

 • Neustále hlasy z pléna.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda dala návrh do programu. Je právom poslancov hlasovaním zaradiť alebo nezaradiť daný bod do programu. To je rozhodnutie zákonodarného zboru. V danom prípade nemáme sa o čo sporiť. Čiže dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Morica, aby bod číslo 1 nebol zaradený na rokovanie 31. schôdze. Národná rada schvaľuje body od 1 až do 86, či budú, alebo nebudú zaradené. Je to jej právo a toto jej nemôžeme odňať. Čiže dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Morica, aby bod číslo 1 bol vypustený z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 11 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Obdobný návrh predniesol pán poslanec Oberhauser, aby sme vypustili z rokovania 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod 3.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 11 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 82 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Pán poslanec Fico, váš návrh je bezpredmetný. On aj tak bol bezpredmetný, pretože bol zaradený do programu. Ak protinávrh by nezmenil zaradenie tohto programu, tak nemáme o čom hlasovať.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz by sme pristúpili k hlasovaniu o programe schôdze ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.

  Prezentujme sa a hlasujme o programe ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme program 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Pán poslanec Šepták, máte procedurálny návrh?

  Zapnite pána poslanca Šeptáka.

 • Pán predseda, ja len na vysvetlenie, lebo ste mi nedali slovo na moju pripomienku, aby sme si rozumeli. Takže bol to len apel na vás, aby ste dodržali svoje chlapské slovo a nedovolili, alebo nepovolili viac ďalších skrátených konaní.

 • Pán poslanec Tuchyňa, máte procedurálny návrh?

  Zapnite pána poslanca Tuchyňu.

 • Pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov žiadam 20-minútovú prestávku.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán poslanec Tuchyňa v mene poslaneckého klubu SDĽ, SOP a SDK žiada 20-minútovú prestávku.

  Vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Prosím panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v 31. schôdzi.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 552. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Jozef Macejko.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodnil na rokovaní schôdze Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách.

  Predložený návrh schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 149 zo 17. marca 2000. Zámerom návrhu na skrátené legislatívne konanie uvedeného vládneho návrhu zákona je zamedziť značným národohospodárskym škodám vyplývajúcim z následnej nepriechodnosti pripravovanej privatizácie Slovenských telekomunikácií v skoršom termíne. Vzniknuté možné škody z neprijatia zákona možno predpokladať vo výške viac ako 40 mld. Sk. V štátnom rozpočte, vo Fonde národného majetku a v Slovenských telekomunikáciách sa počíta s výnosom z procesu privatizácie Slovenských telekomunikácií. Budúci strategický partner Slovenských telekomunikácií musí vedieť pred jeho vstupom, ako je vytvorené liberalizované telekomunikačné prostredie. Toto možno zabezpečiť iba novým zákonom o telekomunikáciách, ktorý je dostatočne kompatibilný s predpismi Európskej únie.

  Predloženie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie je v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Preto žiadam Národnú radu o jeho podporu a schválenie.

  A ja osobne, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, uvedomujúc si aj to, čo bolo povedané, že treba obmedzovať počet skrátených legislatívnych konaní, ešte raz vás žiadam, aby ste zvážili prerokovanie tohto zákona v skrátenom konaní.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím vás, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslanca Gabriela Palacku, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade so zákonom o rokovacom poriadku vystúpil pri návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách ako spravodajca, ktorého určil gestorský výbor.

  Predložený návrh na skrátené konanie predložila vláda Národnej rade 21. marca tohto roku a predseda Národnej rady posúdil predložený návrh ako spĺňajúci náležitosti § 70 ods. 1 rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady.

  Gestorský výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie vládny návrh na skrátené legislatívne konanie prerokoval a svojím uznesením zo 4. mája tohto roku odporúča Národnej rade tento návrh schváliť.

  Prosím, vážený pán predseda, aby ste otvorili rozpravu o predloženom návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásila žiadna poslankyňa ani poslanec. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Nie je to tak, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zdôvodníme ešte jeden návrh zákona pod bodom číslo 3 a potom by sme pristúpili k hlasovaniu o skrátenom legislatívnom konaní, pokiaľ ide o bod číslo 1 a bod číslo 3.

  Vážené panie poslankyne, aj keby som čaroval, musí tu byť navrhovateľ a ten tu nie je. Predsa len budeme hlasovať, pretože pani navrhovateľka tu nie je, a nemôžem prejsť k bodu číslo 3.

  Takže, panie poslankyne, páni poslanci, pripravme sa, budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, aby sme zákon o telekomunikáciách prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Keďže v rozprave nikto nevystúpil, môžeme prikročiť k hlasovaniu. Navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku: Národná rada prerokuje vládny návrh zákona o telekomunikáciách v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme a uvedenom návrhu spoločného spravodajcu pána poslanca Palacku. Hlasujeme o návrhu uznesenia na skrátené legislatívne konanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili, čiže Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 553. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 583.

  Z poverenia vlády uvedený návrh prednesie minister Jozef Macejko.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády odôvodnil na rokovaní schôdze Národnej rady v prvom čítaní návrh zákona o telekomunikáciách.

  Predkladaný návrh zákona je jednou z najdôležitejších častí zásadného materiálu telekomunikačná politika, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky v decembri 1995 svojím uznesením číslo 981. Návrh úzko nadväzuje na ostatné dokumenty strategického charakteru pre sektor telekomunikácií a vytvára legislatívnu podporu uplatňovania telekomunikačnej politiky štátu.

  Spracovanie konečného znenia návrhu zákona predstavovalo z dôvodu vytvorenia a zabezpečenia podmienok na úplnú liberalizáciu telekomunikačných služieb komplexný okruh problémov. Tieto bolo potrebné riešiť nielen v spolupráci so zahraničným, finančným a právnym poradcom vlády pre privatizáciu Slovenských telekomunikácií, Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, ale aj s prevádzkovateľmi telekomunikačných sietí a s poskytovateľmi telekomunikačných služieb.

  Návrh zákona bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky dňa 7. marca 2000, vo vláde Slovenskej republiky bol prerokovaný a schválený uznesením číslo 135/2000 zo dňa 15. marca 2000.

  Predkladaný návrh zákona, ktorý okrem iného predpokladá zriadenie nezávislého regulačného orgánu pre telekomunikácie vrátane oddelenia regulačnej funkcie od vlastníckej funkcie, treba považovať za veľmi dôležitý aj z pohľadu privatizácie Slovenských telekomunikácií a vstupu zahraničného partnera do tejto akciovej spoločnosti. Pre budúceho strategického partnera musí byť totiž ešte pred jeho vstupom vytvorené z legislatívneho hľadiska štandardné liberalizované telekomunikačné prostredie definované jasnými zákonmi a predpismi.

  Aj keď predkladaný návrh zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva obsiahnuté v článku 90 Európskej dohody o pridružení, z hľadiska prípravy Slovenskej republiky na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie sú napríklad v pravidelnej správe komisie pre Slovensko v rámci Partnerstva pre vstup vymedzené v oblasti telekomunikácií okrem iných krátkodobé priority: po prvé, prijať zákon o telekomunikáciách a zriadiť nezávislý národný regulačný úrad a po druhé, dokončiť úplné oddelenie regulačnej funkcie od vlastníckej funkcie. Taktiež v rámci aktualizovaného Národného programu pre prijatie acquis communautaire v kapitole 324 má Slovenská republika úlohu prijať zákon o telekomunikáciách a zriadiť regulačný orgán na zabezpečenie súladu so smernicami Európskej únie s účinnosťou od 1. 7. 2000.

  Vážená Národná rada, z uvedených dôvodov odporúčam plénu odsúhlasiť, aby predkladaný návrh zákona bol prijatý na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Nech sa páči, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, poslancovi Gabrielovi Palackovi.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.

  Vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že predložený návrh (tlač 553), vládny návrh zákona o telekomunikáciách bol doručený poslancom Národnej rady 21. marca tohto roku a budeme ho prerokúvať, tak ako sme schválili v predchádzajúcom bode, v skrátenom legislatívnom konaní. Teda sa nepoužijú obmedzenia rokovacieho poriadku, príslušných paragrafov. Predseda Národnej rady zaradil tento návrh na rokovanie 31. schôdze na prvé čítanie. Návrh spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel.

  Ako určený spravodajca gestorského výboru predkladám stanovisko gestorského výboru, aby návrh bol prerokovaný na tejto schôdzi v prvom čítaní a aby ho Národná rada posunula do druhého čítania.

  Vážený pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu o tomto návrhu zákona, a po nej pristúpime k hlasovaniu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Mesiarik. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Mesiarik.

 • Vážený pán predseda,

  vážené poslankyne, poslanci,

  rozhodne nechcem spochybňovať dôležitosť a potrebu prijatia tohto zákona, osobitne v kontexte s privatizáciou Slovenských telekomunikácií, pretože ide o zákon, alebo ide o oblasť, ktorá sa dotýka bezprostredne veľkej časti občanov. Chcel by som jednak oceniť snahu navrhovateľa v zákone ošetriť určité zásadné a základné vzťahy a problémy smerom k občanovi. To je pozitívne. Chcem však na druhej strane zdôrazniť, že skutočne ide o náročný zákon, ku ktorému aj za takú krátku chvíľu, po ktorú zákon máme v rukách ako poslanci, sa nazbieralo mnoho zásadných pripomienok. Pevne verím, že všetky budú smerovať k zlepšeniu tohto zákona a k jeho precizovaniu.

  Chcel by som len zdôrazniť vo všeobecnej diskusii, že zdá sa mi, ako keby nie celkom dostatočne sa v zákone premietala deklarácia, tak ako pán minister hovoril, oddelenia princípu politickoriadiacej funkcie od regulačnej. Skutočne bude treba, aby sme v ďalšom procese dôsledne ešte raz prediskutovali vôbec Telekomunikačný úrad z tohto pohľadu aj pohľadu jeho finančného napojenia alebo jeho finančného zabezpečenia, či už z vlastných prostriedkov, alebo prostriedkov štátneho rozpočtu, ba dokonca, si myslím, aby sme už pri tomto prvom čítaní rozmýšľali pri všeobecnej rozprave, že bolo by asi vhodné v štátnom rozpočte urobiť samostatnú kapitolu na túto oblasť, aby nezávislosť bola aj finančne dokladovaná.

  To isté platí aj v personálnej oblasti, pretože ak si všimneme, v návrhu zákona sa hovorí o voľbe šéfa tu v parlamente, ale následne sa to potom už nepremieta na jeho podpredsedu, prípadne na ďalšie personálne oblasti.

  Odporúčam takisto v tejto rozprave pripomenúť aj skutočnosť, či by tento úrad nemal mať aj určité splnomocnenie na vykonávacie právne predpisy, pretože takisto, ak by mal teda štát, alebo ministerstvo vydávať predpisy, a nie tento nezávislý úrad, ťažko tu hovoriť o nejakej nezávislosti.

  Posledná poznámka vo všeobecnej rozprave smerujúca k spolupráci s radou pre televízne a rozhlasové vysielanie. Myslím si, že aj tu bude treba v ďalšom konaní pri tomto zákone precizovať tento vzťah, pretože on úzko súvisí, a určite by bolo len na prospech tohto zákona, keby sme konkrétne v zákone tieto veci vymedzili.

  Na záver chcem odporučiť, pán predseda Národnej rady, keďže skutočne to vyzerá, že bude viacero pripomienok, mnohé budú odborného charakteru, potrebujeme čas na prediskutovanie s pánom ministrom a, samozrejme, s gestorským výborom, aby sa druhé a tretie čítanie zaradilo neskôr, možnože až v závere tejto schôdze, aby sme tento čas mali vytvorený. A takisto odporúčam termín na prerokovanie v gestorskom výbore dať neskôr, pretože predpokladám, že by sme mali viacej využiť cestu gestorského výboru, ako potom tu pre 15 podpisov robiť nejaké diskusie, ktoré by mohli zákonu poškodiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Mesiarika - pán poslanec Malchárek, pán poslanec Tatár ako posledný prihlásený s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

  Vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  som chcel len pána kolegu predrečníka doplniť a požiadať pána ministra, aby nám pred druhým čítaním dal informáciu nie za svoje ministerstvo, ale za vládu, ako chce riešiť problematiku dlhu v Slovenskej televízii a Slovenského rozhlasu vo vzťahu k Slovenským telekomunikáciám, to je do minulosti, a do budúcnosti, aby takýto dlh už nemohol vzniknúť voči sprivatizovanému podniku, čo by mohlo mať katastrofálne následky. My už o to žiadame dlhší čas cez výbor pre kultúru a médiá. Bohužiaľ, oficiálne stanovisko k tejto veci sme ešte nedostali, takže o toto prosím.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Tatár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Chcem podporiť potrebu v niektorých ohľadoch vylepšiť ešte v niečom tento návrh zákona, ktorý je urýchlene potrebný.

  Myslím, že po diskusiách aj s viacerými kolegami mne teraz ide o takú liberalizáciu verejného používania siete. To obsahuje § 24. Ja myslím, že tú vecnú reguláciu by mal určovať regulačný úrad. Určite sa nájde nejaké vhodné doplňujúce alebo pozmeňujúce doplnenie tohto paragrafu, či už to, čo tam bolo v procese medzirezortného pripomienkového konania: "Verejná telekomunikačná služba v prenájme okruhov obsahuje minimálny súbor telekomunikačných okruhov, ktorý spolu s ich parametrami určí všeobecný záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad alebo nejaká podobná norma, aby sme naozaj umožnili široké použitie nielen hlasovej služby, ale aj všetkých dátových služieb." To je poznámka týmto smerom.

  A mám ešte jednu prosbu, jeden procedurálny návrh, aby sme hlasovali aj o tom, že tento zákon o telekomunikáciách prerokuje aj výbor pre financie, rozpočet a menu.

  Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť? Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  chcel by som len niekoľkými slovami už teraz reagovať na vystúpenie v rozprave. Prvým bodom bola finančná nezávislosť regulačného orgánu, čiže Telekomunikačného úradu. Tá je plne zabezpečená. Tento úrad sa nepredpokladá, že by bol napojený v budúcnosti na štátny rozpočet, jeho príjmy budú z poplatkov za licencie a za ostatnú povoľovaciu činnosť, čiže z vlastných činností úradu. V dôvodovej správe je aj uvedený ten predpoklad, že by to mal byť úrad, ktorý by, naopak, odvádzal do rozpočtu prostriedky. K voľbe predsedu: Ten je volený Národnou radou, podpredseda mal by byť menovaný vládou. K tomu by som žiadal, aby bola širšia rozprava, cestou gestorského výboru, aby boli tieto veci urovnané. Aj tie ďalšie záležitosti, čo sa týkajú dlhu Slovenskej televízie a rozhlasu voči telekomunikáciám, vláda zaujme k tomuto svoje stanovisko v krátkom čase, v každom prípade tak, aby to bolo ešte pred prijatím tohto zákona. Aj tie ostatné pripomienky, ktoré by boli, by som žiadal, aby boli v prevažnej miere dávané cestou gestorského výboru a tam aj prekonzultované s predkladateľom.

  Ďakujem vám pekne.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k diskusii? Áno.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepodal žiadny pozmeňujúci návrh, čiže nie je potrebné hlasovať o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch v tomto prvom čítaní. A takisto procedurálny návrh je bezpredmetný, pretože návrh zákona bol pridelený aj výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Takže navrhujem, vážený pán predseda, aby ste dali hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada schvaľuje tento zákon v prvom čítaní a vlastne rozhodne o tom, že ho prerokujeme v druhom čítaní ešte na tejto schôdzi Národnej rady v súlade s predchádzajúcim bodom, kde sme schválili skrátené legislatívne konanie. A navrhujem, aby sa v uznesení určili lehoty na prerokovanie vo výboroch s tým, že vzhľadom na schválené skrátené legislatívne konanie lehoty budú ihneď. A, samozrejme, predsedovia výborov zvolajú výbory vo vhodnom čase tak, aby povedzme na budúci týždeň bolo možné rokovať o tomto návrhu zákona v druhom čítaní na tejto schôdzi Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Hlasy z pléna.

 • To môžeme urobiť pri druhom hlasovaní. Nech sa páči, predneste návrh, pán poslanec Tuchyňa, lebo najprv budeme hlasovať o uznesení, či to zaradíme do druhého čítania, potom budeme hlasovať, ktorým gestorským výborom to pridelíme.

  Nech sa páči, pán poslanec Tuchyňa, predneste návrh.

 • Navrhujem, aby zákon bol pridelený pri druhom čítaní do výboru pre obranu a bezpečnosť z hľadiska uplatnenia záujmov štátu v tejto oblasti.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca, dobre? Čiže budeme hlasovať najprv o uznesení, že vládny návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. Prezentujme sa a budeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý predniesol pán spravodajca. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o prerokovaní tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte druhé hlasovanie vrátane návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Tuchyňa.

 • Ďakujem, pán predseda.

  V súlade s návrhom, a teda s rozhodnutím predsedu Národnej rady a s návrhom, ktorý zaznel pred chvíľou ako procedurálny návrh, navrhujem, aby návrh zákona o telekomunikáciách bol pridelený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu a výboru pre obranu a bezpečnosť, zároveň, aby sa určili lehoty na prerokovanie vo výboroch a následne v gestorskom výbore ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána spravodajcu. Hlasujeme o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem ministrovi Macejkovi, spoločnému spravodajcovi.

  Pristúpime k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 556. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády návrh odôvodní ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky predložila návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

  S cieľom vytvorenia a zabezpečenia podmienok na úplnú liberalizáciu telekomunikačných služieb a s cieľom zriadenia nezávislého národného regulačného úradu v súlade so smernicami Európskej únie bol vypracovaný návrh zákona o telekomunikáciách.

  Predložený návrh na úseku cien je vyvolanou novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách, teda uvedeného návrhu zákona o telekomunikáciách, podľa ktorého § 32 hovorí o tom, že regulácia cien sa vykonáva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cenách. Podľa platného zákona Národnej rady o cenách reguláciu cien vykonávajú cenové orgány, ktorými sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a v rozsahu ustanovenom ministerstvom financií okresné úrady. Rovnako cenovú kontrolu podľa citovaného zákona o cenách vykonávajú cenové kontrolné orgány, ktorými sú ministerstvo financií, okresné úrady, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.

  Vychádzajúc z uvedených skutočností je žiaduce navrhovanou novelou zákona o cenách rozšíriť okruh cenových orgánov a cenových kontrolných orgánov o nové orgány štátnej správy, ktoré podľa navrhovaného zákona o telekomunikáciách a ďalších pripravovaných zákonov budú zabezpečovať štátnu reguláciu prirodzených monopolov, a tým aj reguláciu cien tovaru prirodzených monopolov. Finančné dôsledky táto navrhovaná novela cenového zákona na štátny rozpočet, na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest nevyvoláva, keďže uvedený návrh len nadväzuje na navrhované ustanovenia zákona o telekomunikáciách.

  Štátny rozpočet počíta s procesom privatizácie akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie. Odďaľovaním tohto procesu sa znižuje očakávaný výnos do štátneho rozpočtu, dokonca hrozí pozastavenie procesu privatizácie. Neschválením predloženého návrhu hrozia štátu značné hospodárske škody z dôvodu zložitejšej priechodnosti privatizácie Slovenských telekomunikácií, ale aj z toho dôvodu, že štát nebude schopný včas uhrádzať svoje záväzky, ktoré sú spojené s garanciami štátu za bankové úvery. Aby predložený vládny návrh zákona o telekomunikáciách bol aj z hľadiska cenovej regulácie účinný, je potrebné zabezpečiť súbežné nadobudnutie účinnosti aj novely cenového zákona. Táto skutočnosť je dôvodom na uplatnenie požiadavky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu novely zákona o cenách.

  Ďakujem za pozornosť a prosím poslaneckú snemovňu o podporu tohto vládneho návrhu.

 • Ďakujem pani ministerke. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Benkovského, aby uviedol stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi podať informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách (tlač 556).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 580 z 21. marca 2000 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách (tlač 556), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách, prerokoval na svojej 42. schôdzi dňa 3. mája tohto roku a v prijatom uznesení číslo 370 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať uvedený návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní v termíne ihneď.

  Vážený pán predseda Národnej rady, odporúčam, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy hlási ústne. Pán poslanec Šepták. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážená pani ministerka,

  dámy a páni,

  rozmýšľal som, ako vystúpim k tomuto návrhu zákona o cenách (tlač 556). A keďže som videl predtým, keď vystupovali kolegovia zo Strany občianskeho porozumenia, a ten záujem v parlamente sa neodrazil tak, ako sa mal, rozhodol som sa, že sa spýtam pani ministerky na pár vecí.

  V prvom rade by ma zaujímalo, pani ministerka, či vy osobne súhlasíte s tým, že tento taký dôležitý zákon, ktorý teraz prerokúvame, ide v skrátenom legislatívnom konaní, hlavne z toho dôvodu, že podľa našich informácií tento zákon bol prerokúvaný už v minulom roku, potom nastali nejaké problémy a vo vláde bol schválený v marci.

  A chcel by som sa spýtať aj na nadväznosť, čo sa týka predchádzajúceho zákona o telekomunikáciách a o privatizácii strategického podniku telekomunikácií a o memorandovej položke, ktorá je 26 mld. Sk v štátnom rozpočte, aké všetky dosahy to bude mať a či vy sama ste s týmto zákonom spokojná.

  Ďakujem.

 • Považujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Chce vystúpiť k rozprave a reagovať pani ministerka Schmögnerová? Bola vyzvaná.

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Len odpoviem na otázku, ktorú tu predložil pán poslanec Šepták. Trošku vás chcem skorigovať. Memorandová položka je 10 mld. Sk a súvisí so záväzkom štátu uhradiť štátne garancie za bankové úvery, ktoré sa prevzali za predchádzajúce roky. Ale je pravdou, že na príjmy z privatizácie nadväzuje štátny rozpočet na rok 2000 aj v inom smere. Počíta s 8,2 mld. Sk pre rozvojové projekty a ďalej so 4 mld. Sk na úhradu starých záväzkov. Časť tých starých záväzkov sa dotýka zdravotníctva, druhá časť sa týka rezortu dopravy. Takže z tohto hľadiska som podporila, aby boli vytvorené všetky legislatívne predpoklady na to, aby sa proces privatizácie Slovenských telekomunikácií urýchlil.

  Nemôžem komentovať, ani nechcem komentovať dôvody, ktoré viedli k tomu, že zákon sa tu objavil neskôr. Treba riešiť vzniknutú situáciu a myslím si, že v tomto smere by sme sa mali aj zjednotiť.

  Ďakujem.

 • Chce k diskusii sa vyjadriť spravodajca? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada by mala schváliť skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o cenách. Prezentujme sa a hlasujme o predloženom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 59 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 557. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí, ktoré som vydal pod číslom 581.

  Z poverenia vlády uvedie návrh zákona pani ministerka Schmögnerová.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte, aby som vás opakovane oboznámila s niektorými základnými črtami návrhu vládneho zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

  Zámerom tohto zákona je vytvoriť a zabezpečiť podmienky na úplnú liberalizáciu telekomunikačných služieb s cieľom umožniť zriadenie nezávislého národného regulačného úradu. Zriadenie národného regulačného úradu má byť v súlade so smernicou Európskej únie, v súlade s ktorou bol aj vypracovaný návrh zákona o telekomunikáciách, ktorý dnes Národná rada prerokúva v prvom čítaní.

  Predložený návrh tohto zákona je vyvolanou novelou, ktorá nadväzuje na citovaný návrh zákona o telekomunikáciách. Podľa tohto zákona regulácia cien sa vykonáva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cenách. Podľa existujúceho platného zákona Národnej rady číslo 18 o cenách reguláciu cien vykonávajú cenové orgány, ktorými sú ministerstvo financií a v rozsahu ustanovenom ministerstvom financií okresné úrady. Cenovú kontrolu podľa citovaného zákona o cenách vykonávajú cenové kontrolné orgány. Nimi sú ministerstvo financií, okresné úrady, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.

  Je preto žiaduce, nadväzujúc na nový zákon o telekomunikáciách, novelou tohto zákona rozšíriť okruh cenových orgánov a cenových kontrolných orgánov o nové orgány štátnej správy, ktoré podľa navrhovaného zákona o telekomunikáciách a ďalších pripravovaných zákonov budú zabezpečovať štátnu reguláciu prirodzených monopolov, a tým aj reguláciu cien prirodzených monopolov.

  Ako som už uviedla, táto novela, keďže nadväzuje bezprostredne na nový zákon o telekomunikáciách, sama osebe nevyvoláva žiadne nároky na štátny rozpočet. Aby predložený vládny návrh zákona o telekomunikáciách bol realizovateľný, je potrebné, aby súbežne s ním bol prerokovaný a schválený aj tento zákon, čiže novela zákona o cenách.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor.

  Pán spravodajca, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  ctená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách (tlač 557), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívno-technických pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Chcel by som v tejto súvislosti len upozorniť, že predmetný návrh zákona úzko nadväzuje na zákon o telekomunikáciách, ktorý sme práve pred chvíľou schválili v prvom čítaní. Preto sa stotožňujem s úvodným vystúpením pani ministerky.

  Odporúčam, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa do rozpravy niekto hlási ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani ministerka, diskusia nebola, ale pýtam sa, či chcete zaujať stanovisko. Nie.

  Ani pán spravodajca.

  Čiže pristúpime k hlasovaniu.

  Prvé hlasovanie bude o návrhu uznesenia, aby sme tento návrh zákona prerokovali v druhom čítaní, a potom budeme hlasovať o pridelení tohto zákona výborom a určení lehoty.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte prvé hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, odporúčam, aby ste dali hlasovať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosil by som pánov poslancov, panie poslankyne, aby prišli do rokovacej miestnosti. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, aby sme prerokovali zákon o cenách v druhom čítaní.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme sa uzniesli, že vládny návrh zákona o cenách prerokujeme v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán poslanec, ešte druhé hlasovanie.

 • Áno, ďakujem za slovo.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 581 z 21. marca 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor zároveň navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň tiež odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnešné rokovanie 31. schôdze by sme prerušili o 18.30 hodine, pretože pán veľvyslanec Rochel organizuje slávnostný koncert pri príležitosti Schumannovho dňa. Bude to v budove Slovenskej filharmónie. Viacerí poslanci sú tam pozvaní, čiže prerušíme 31. schôdzu dnes o 18.30 hodine.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie.

  Návrh ste dostali ako tlač 548, v ktorom máte predložený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh odôvodní minister spravodlivosti pán Ján Čarnogurský.

  Nech sa páči.

  Prosil by som, aby ďalšie rokovanie Národnej rady viedol podpredseda Hrušovský.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  dovoľte, aby som uviedol návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie. Materiál predkladám v zmysle plánu práce vlády na rok 2000 a v súlade s aktuálnou potrebou súčasného súdnictva.

  Zabezpečenie ochrany a oprávnených záujmov občanov prostredníctvom súdov je jedným zo základných práv zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Prvotným predpokladom striktného uplatňovania tohto nosného princípu demokratického štátu je predovšetkým fungujúca súdna sústava a z toho vyplývajúce potrebné a efektívne personálne obsadenie súdov.

  Mojou snahou je prispieť k optimálnemu počtu sudcov aj prostredníctvom predloženia tohto materiálu, ktorý obsahuje desať návrhov kandidátov do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie. Ich pridelenie sa predpokladá na okresné súdy, ktorých personálne posilnenie sa v súčasnosti ukázalo ako nevyhnutné aj z dôvodu neúmerne vysokého počtu nevybavených vecí.

  Navrhovaní kandidáti sa zúčastnili procesu výberu na určené sudcovské miesta, ktorého výsledkom bolo predloženie návrhov na zvolenie a pridelenie predsedami krajských súdov. Možno predpokladať, že dĺžka ich prípravnej služby a úspešné vykonanie odbornej justičnej skúšky - v šiestich prípadoch s vyznamenaním - sú dostatočnou zárukou, že funkciu sudcu budú vykonávať na vysokej odbornej úrovni. Som presvedčený, že po získaní praktických skúseností sa zaradia medzi tých sudcov, ktorí svoje povolanie vykonávajú s pocitom zodpovednosti voči občanom a s vedomím, že svojou prácou prispievajú k dodržiavaniu zákonnosti a ochrane porušených práv.

  Navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v zákone číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona číslo 12/1993 Z. z. Návrhy boli prerokované v príslušných sudcovských radách s pozitívnym stanoviskom. Materiál bol prerokovaný a schválený vo vláde.

  Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, vzhľadom na uvedené je predkladaný materiál dôvodný a potrebný. V súlade s navrhovaným uznesením odporúčam kandidátov schváliť na zvolenie do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Prosím teraz pána poslanca Šimka, spravodajcu ústavnoprávneho výboru, aby podal informáciu o prerokúvaní tohto bodu programu v gestorskom ústavnoprávnom výbore.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Dámy a páni,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie uvedených v tlači 548 dňa 19. apríla tohto roku. Ústavnoprávny výbor súhlasí s návrhom na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby s týmto návrhom vlády vyslovila súhlas, t. j. aby uvedených sudcov zvolila.

  Ústavnoprávny výbor ma tiež splnomocnil, aby som predniesol návrh na verejné hlasovanie.

  Pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa niekto do rozpravy hlási ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na uznesenie.

 • Najskôr, pán podpredseda, musíme hlasovať o návrhu, na ktorý ma splnomocnil ústavnoprávny výbor, t. j. aby sme o voľbe sudcov rozhodovali verejným hlasovaním. Umožňuje to aj zákon o rokovacom poriadku Národnej rady.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča, aby sme hlasovali o návrhu na voľbu sudcov verejne.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím, predneste návrh na záverečné hlasovanie.

 • Pán podpredseda, teraz môžeme pristúpiť verejným hlasovaním k návrhu na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie tak, ako ho predložila vláda v tlači 548.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila desať sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie.

  Ďakujem pánovi spravodajcovi, pánovi ministrovi za uvedenie návrhu na voľbu sudcov.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  ďalším bodom programu 31. schôdze je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh máte ako tlač 561.

  Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali, chcem podať jeden procedurálny návrh.

  Po prerokovaní tohto návrhu zákona, ktorého predkladateľom za vládu je pán minister spravodlivosti, nasleduje séria ďalších zákonov bezprostredne vecne nadväzujúca na tento návrh zákona, ktoré za vládu odôvodní pani ministerka financií. Odporúčam, aby sme o bodoch programu 7 až 16 zlúčili rozpravu. To je prvý návrh.

  Druhý návrh je, aby pani ministerka odôvodnila všetky návrhy zákonov, a potom by sme dali slovo spravodajcom k jednotlivým návrhom zákonov, ktorí odporučia prerokovať tento návrh, resp. neprerokovať a určiť gestorský výbor, a potom hlasovať o všetkých návrhoch, teda individuálne o jednotlivých prerokovaných bodoch.

  Je všeobecný súhlas snemovne s takýmto postupom? Áno. Takže nedám hlasovať o tomto bode programu.

  Teraz prosím pána ministra spravodlivosti, aby z poverenia vlády uviedol návrh na zmenu a doplnenie zákona číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ste dostali ako tlač 561.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  súčasný stav slovenského konkurzného práva nevyhovuje zmeneným spoločenským potrebám. V oblasti konkurzného konania sa vyskytuje celý rad problémov a nedostatkov, ktoré značne znepriechodňujú priebeh konkurzného a vyrovnávacieho konania. Ako hlavné nedostatky súčasnej právnej úpravy sú uvádzané najmä tieto:

  1. Dlhodobosť realizácie konkurzu, čo podstatným spôsobom odďaľuje vymáhateľnosť práva veriteľov.

  2. Nedostatočná motivácia konkurzných veriteľov podieľať sa na realizácii procesu konkurzu.

  3. Konkurzné konanie v súčasnosti neumožňuje reštrukturalizáciu úpadcu podniku, ale naopak, vedie k jeho likvidácii a následnému zániku, čo má následný sociálny dosah na jeho zamestnancov a zároveň spôsobuje rast nákladov štátu v sociálnej oblasti.

  4. Podmienky, za ktorých sa dlžník stáva úpadcom, sú pomerne vágne vymedzené, čo v praxi súdov vyvoláva značné interpretačné problémy.

  5. Zákon nedostatočne upravuje speňažovanie majetku úpadcu, ktorý spadá do konkurznej podstaty, najmä absentuje úprava dražobného poriadku, chýbajú mechanizmy umožňujúce určenie objektívnej hodnoty podniku v úpadku, čo v konečnom dôsledku má vplyv na uspokojenie všetkých konkurzných veriteľov, negatívnych, samozrejme.

  6. Nie je zabezpečená transparentnosť ekonomických nákladov konkurzu, faktická nemožnosť realizácie vyrovnania, ktorá je zabezpečená iba de iure, a podobne.

  Tieto nedostatky spôsobujú v konečnom dôsledku, že veľkú časť podnikov nie je možné efektívne využívať, a súčasne spôsobujú nepriaznivú situáciu v bankovom a podnikovom sektore. Uvedený stav už dnes predstavuje jednu z hlavných bŕzd hospodárskeho rastu a rozvoja Slovenska.

  S cieľom odstránenia týchto nedostatkov ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva pripravilo novelu zákona o konkurze a vyrovnaní. Hlavným prínosom je predovšetkým nahradenie likvidačného konkurzu reštrukturalizačným konkurzom, cieľom ktorého je predovšetkým oživenie a záchrana podniku v úpadku. V súvislosti s tým sa zvyšujú nároky na úlohu správcu konkurznej podstaty, ktoré sa jednak prejavia zvýšením oprávnení, najmä vo vzťahu k nakladaniu s majetkom podstaty na úkor štatutárneho orgánu úpadcu. Správca musí v prvom rade zvážiť možnosť oživenia celého podniku alebo jeho časti a v prípade možnosti reštrukturalizácie a oživenia pokračovať v jeho prevádzkovaní alebo zrealizovať speňaženie podniku. Na zabezpečenie prevádzkovania podniku v konkurze sa novelizáciou Obchodného zákonníka a živnostenského zákona odstraňujú všetky právne prekážky.

  Návrh novely konkurzného zákona podstatným spôsobom posilňuje postavenie veriteľov tým, že vymedzuje kontrolné oprávnenia veriteľov nad správcom konkurznej podstaty, najmä pri schvaľovaní alebo zamietnutí plánu speňaženia podstaty v priebehu obligatórnej schôdze veriteľov s následnou možnosťou iniciovať odvolanie správcu. A na druhej strane sa veriteľom odňalo právo navrhnúť odvolanie správcu konkurznej podstaty, čo sa často využívalo na sabotovanie jeho činnosti.

  Ak mám povedať o súčasnej praxi, ktorá spočívala v tom, že súd menoval správcu konkurznej podstaty: Správca konkurznej podstaty nejakým spôsobom riadil konkurz a veľmi často sa prejavili buď oprávnené námietky voči činnosti správcu konkurznej podstaty, alebo minimálne podozrievanie, že je podplatený, že tuneluje, že to robí zle, že je dohodnutý so sudcom, prípadne s tými úpadcami a podobne. Tomu tento nový návrh zamedzí tým, že najskôr správcu konkurznej podstaty menuje súd, sudca, súd, a to čiste preto, že menovanie treba urobiť rýchlo, a keby hneď na začiatku sa veritelia mali dohodnúť na správcovi konkurznej podstaty, tak by to proste trvalo dlho a nebol by žiadny správca. Ale veritelia potom neskôr majú možnosť a právo sa dohodnúť a odvolať pôvodne menovaného správcu konkurznej podstaty menovaného súdom a dosadiť tam človeka, na ktorom sa dohodnú oni. Čiže tým sa zamedzí doterajšiemu, možno aj naozaj oprávnenému manipulovaniu s podnikom v konkurze alebo prinajmenšom podozrievaniam zo strany veriteľov toho podniku, ktorý je v konkurze, že správca to robí zle, že je podplatený a tak ďalej.

  Čiže toto nové opatrenie podľa predloženého návrhu sa prejaví jednak aktívnym prístupom veriteľov k procesu reštrukturalizácie úpadcu, ekonomickým spriechodnením konkurzu a súčasne sa odstránia bariéry, ktoré doteraz bránili spoločnému postupu veriteľov.

  Dôležitou zmenou oproti predchádzajúcej úprave je predovšetkým spresnenie podmienok úpadku dlžníka, ktoré spočíva v tom, že sa doteraz neurčitá formulácia "dlžník nie je schopný po dlhší čas plniť svoje splatné záväzky" nahradila oveľa presnejšou formuláciou "dlžník nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky".

  Ďalej návrh zákona zavádza komplexnú úpravu dražobného poriadku a dražby uskutočňovanej mimo výkonu rozhodnutia spôsobom speňažovania konkurznej podstaty na dražbe a mimo dražby. Ustanovuje nový spôsob určovania postupu, ako aj nový spôsob stanovenia hodnoty podniku, ktorý má za cieľ určenie objektívnej hodnoty podniku, čo bude mať pozitívny vplyv na uspokojovanie pohľadávok konkurzných veriteľov. V súvislosti s tým je novelizovaný zákon číslo 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

  Návrh povedie k urýchleniu a zefektívneniu konkurzného konania a vyrovnávacieho konania, a to najmä týmto:

  1. Ustanovuje sa nový spôsob určovania postupu a poradia uspokojovania pohľadávok veriteľov.

  2. Novým vymedzením pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní a prednostných pohľadávok vo vyrovnávacom konaní.

  3. Oproti doterajšej úprave došlo k redukcii počtu

  tried tzv. ostatných veriteľov z doterajších piatich na súčasné dve triedy. Uvedená úprava prinesie pozitívny efekt na spriechodnenie procesu vyrovnania.

  4. Vykonaním celého radu opatrení procesnej povahy, napríklad zavedenie novej úpravy zámeny účastníkov konkurzného konania rieši súbeh konkurzného vyrovnávacieho a exekučného konania pri nehnuteľnostiach, rozšírenie právomocí súdneho tajomníka v konkurze, zlepšenie spolupráce konkurzného súdu so živnostenskými orgánmi, ako i colnými orgánmi, novelizáciou celého radu súvisiacich predpisov, ktorá má odstrániť existujúce rozpory medzi osobitnou úpravou a konkurzným zákonom, a konečne spresnením účinkov vyhlásenia konkurzu.

  Na záver je potrebné poukázať, že táto úprava predstavuje komplexné dotvorenie základného právneho rámca konkurzného práva a je plne v súlade s právom platným v Európskej únii.

  Vzhľadom na zložitosť a prepojenosť novely zákona o konkurze s predkladanými novelami dotknutých zákonov neodporúčame predkladať pozmeňujúce návrhy voči ktorémukoľvek z týchto zákonov, pretože by mohli zmariť účel sledovaný novelou.

  Teraz dovoľte, aby som stručne vymedzil podstatu tých ostatných nadväzujúcich zákonov, a to najskôr zákonov, ktorých predkladateľom sme my, ministerstvo spravodlivosti. Je to zákon číslo 328/1991 o konkurze a vyrovnaní, to som povedal, zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V tejto novele, ktorá sa predkladá, ide o spresnenie, ktoré spoločnosti sa rušia po vyhlásení konkurzu.

  Ďalej je to zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. A opäť táto novela umožňuje prevádzkovanie podniku aj po vyhlásení konkurzu. Táto novela smeruje k tomu, aby čo najviacej sa umožnilo pokračovať vo výrobe, v prevádzkovaní podniku, pokiaľ je to len trochu možné.

  Ďalej je to zákon číslo 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch. Tu ide o vytvorenie podmienok na znaleckú činnosť v odbore podnikového hospodárstva.

  Ďalej je to zákon číslo 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom. A ide o spresnenie podmienok pri prevode bytu do vlastníctva nájomcu v čase, keď prebieha konkurzné konanie. Je to aktuálny problém. Asi pred dvoma mesiacmi prebehol v tlači, týka sa to jedného bytového družstva v Bratislave, myslím Bytového družstva Bratislava II, ktoré sa ocitlo v konkurze, a vznikla otázka, či v rámci konkurzu sa predávajú aj byty, v ktorých bývajú užívatelia bytov.

  Dva zákony sa týkajú oblasti ministerstva zdravotníctva, to je zákon číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ďalších poisťovní. Tu ide o spresnenie pohľadávok proti konkurznej podstate a ostatných pohľadávok, účinky vyhlásenia konkurzu na platby alebo finančné a majetkové vzťahy k zdravotným poisťovniam. A ďalej je to zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni, týka sa toho istého.

  Zo sféry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je to zákon číslo 274/1994 o Sociálnej poisťovni. Opäť ide o vymedzenie pohľadávok proti konkurznej podstate, ostatných pohľadávok, účinky vyhlásenia konkurzu s cieľom zjednotenia osobitnej úpravy postupu správnych orgánov so špeciálnou úpravou konkurzného práva. To znamená, ako sa riadia platby do Sociálnej poisťovne z podniku, ktorý je v konkurze, akým režimom sa riadia, ako sa uhrádzajú a podobne. Ďalej opäť zo sféry ministerstva práce a sociálnych vecí je to zákon číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti, opäť vymedzenie pohľadávok proti podstate a ostatných pohľadávok, účinky vyhlásenia konkurzu s cieľom zjednotenia osobitnej úpravy postupu správnych orgánov so špeciálnou úpravou konkurzného zákona. To znamená, zhruba na koľko mesiacov je nárok na plat pracovníkov podniku, ktorý je v konkurze, za koľko mesiacov je plat, povedal by som, mimo konkurznej úpravy alebo presnejšie, nakoľko má prednosť pred inými pohľadávkami vyplatenie platu zamestnancom tohto podniku.

  Ďalej je to zákon číslo 65/1965 Zb. Zákonník práce. A to je zapracovanie smernice o hromadnom prepúšťaní na podmienky konkurzného konania s cieľom dosiahnutia reštrukturalizácie podniku úpadcu. Opäť, ak to mám stručne charakterizovať, čím dlhšie obdobie stanovíme ako obdobie, keď je potrebné vyplatiť mzdu pracovníkom, tým väčší balík peňazí sa nabalí ako balík, ktorý je potrebné vyplatiť tým pracovníkom, a tým horšie podmienky sú na reštrukturalizáciu. A to znamená pokračovanie výroby v podniku, povedzme, že aj v nejakom zúženom rozsahu. Toto bolo predmetom rokovania v rámci pripomienkového konania k tomuto zákonu a bolo treba nájsť taký primeraný kompromis na jednej strane medzi záujmami pracovníkov, ktorí isteže by v konkrétnom prípade mali záujem na čo najdlhšom období, aby ich mzdy boli zaradené medzi prednostné pohľadávky, a medzi tým záujmom, aby ten podnik mal čo najmenšie záväzky, a to znamená čo najľahšie mohol pokračovať vo výrobe tak, buď že by sa vyrovnali záväzky, alebo že by sa patričným spôsobom redukovali. A tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa zachovajú pracovné miesta, aspoň časť pracovných miest v tomto podniku pre doterajších pracovníkov.

  Vo sfére ministerstva financií sú dotknuté zákon o dani z príjmov a ide tu o rozdelenie zdaňovacieho obdobia pred vyhlásením a po vyhlásení konkurzu, ďalej je to zákon číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, opäť rozdelenie zdaňovacieho obdobia pred vyhlásením a po vyhlásení konkurzu. Ďalej je to zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. A ide o vymedzenie pohľadávok opäť proti podstate, pohľadávok daní a poplatkov, ostatných pohľadávok, účinky vyhlásenia konkurzu s cieľom zjednotenia osobitnej úpravy postupu správcu dane so špeciálnou úpravou konkurzného zákona. Ďalej je to zákon číslo 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, opäť rozdelenie zdaňovacieho obdobia pred vyhlásením a po vyhlásení konkurzu. Ďalej je to zákon číslo 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína, opäť rozdelenie zdaňovacieho obdobia pred vyhlásením a po vyhlásení konkurzu, ďalej zákon číslo 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva, opäť rozdelenie zdaňovacieho obdobia pred vyhlásením a po vyhlásení konkurzu, ďalej zákon číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, opäť rozdelenie zdaňovacieho obdobia pred vyhlásením a po vyhlásení konkurzu, zákon číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, to isté, zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch, tu ide o odstránenie obmedzení pri prevode verejne obchodovateľných akcií na účely konkurzného konania pri prevode majetku podniku, a konečne zákon číslo 180/1996 Z. z. colný zákon. A ide tu o osobitnú úpravu colného konania vzhľadom na to, že colné konanie sa neprerušuje, aj keď je vyhlásený konkurz.

  Vážená Národná rada, vidíte aj z tohto stručného výpočtu dotknutých zákonov a vymedzenia obsahu, čoho sa týka novela, že v tomto balíku zákonov vlastne ide o vytvorenie osobitného právneho režimu pre majetkové vzťahy počas konkurzného konania. A keďže zo svojho každodenného života viete, aké množstvo majetkových a finančných vzťahov neustále existuje voči fyzickým, ako aj právnickým osobám, ale tak tu ide o právnické osoby, pre toto množstvo majetkových vzťahov vlastne v konkurznom konaní odrazu sa zavádza osobitný režim, pretože inak by to nefungovalo, inak by to neplnilo svoj účel. Preto je zoznam tých dotknutých zákonov taký dlhý. A z toho vidíte, že to je naozaj skladačka, tieto zákony, ktoré musia do seba zapadať, a povedzme aj terminológia, používanie slov, jednotlivých slov musí byť jednotné vo všetkých týchto zákonoch, pretože ak by nebolo, tak by mohli vzniknúť nedorozumenia o výklad jednotlivých ustanovení.

  Z toho dôvodu by som chcel apelovať na vás, aby ste veľmi, povedal by som, striedmo pristupovali k úvahám o prípadných pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by sa v jednotlivých prípadoch mohli javiť ako užitočné. Ale chcem vás ubezpečiť, že vytvorenie takejto komplexnej sústavy noviel zákonov si vyžadovalo súhru odborníkov z dotknutých rezortov a odborníkov na viacero odvetví. A keď títo odborníci po týždňoch a mesiacoch vlastne dospeli k určitému zneniu týchto zákonov, tak môžem vás ubezpečiť, že toto navrhované znenie je najlepšie znenie, aké možno pri takom bežnom posudzovaní legislatívnej práce odborníkov dosiahnuť. A preto vás prosím, aby ste schválili tento návrh zákona a aby ste si pri jeho prerokúvaní boli vedomí práve tejto vzájomnej nadväznosti takého veľkého množstva zákonov.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz prosím pána poslanca Ivanka, aby informoval Národnú radu o odporúčaní prerokúvať tento návrh zákona v druhom čítaní, ako aj o odporúčaní prideliť tento návrh zákona výborom.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561).

  Čo sa týka môjho stanoviska k vládnemu návrhu zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona je pre slovenskú ekonomiku potrebný, má priamu nadväznosť a úzky vzťah na oblasť ekonomickú, sociálnu a daňovú, preto túto novelu vládneho návrhu zákona je potrebné posudzovať vo väzbe na príslušné právne normy v týchto súvisiacich právnych odvetví.

  Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pán poslanec Šepták sa hlási do rozpravy ústne. Ďalší poslanci nemajú záujem vystúpiť v rozprave. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Šepták.

 • Vážený pán minister,

  pán podpredseda,

  dámy a páni,

  o tom, že zákon o konkurze a vyrovnaní je veľmi dôležitý zákon, už tu hovoril pán minister a ja sa plne s ním stotožňujem. Je skutočne najvyšší čas, že tento zákon prichádza do praxe hlavne s tým, čo všetko sa v praxi deje a aké problémy vznikajú, keď tento zákon nebol v účinnosti. A ako pán minister tu povedal, dal dohromady veľmi veľa odborníkov, ktorí spolupracovali, aby tento zákon mal nejakú nadväznosť na jednotlivé činnosti. Hneď po tomto bode nasleduje ďalších 15 nadväzných návrhov, ktoré bude spravodajcovať pani ministerka financií.

  Chcel by som sa dotknúť pár vecí, ktoré sú v tomto zákone. Tiež si myslím, ešte sa vrátim k tomu, čo povedal pán minister, že nejaké pozmeňujúce návrhy by mohli tak nabúrať celú štruktúru a filozofiu tohto zákona, že by sa to potom veľmi ťažko dávalo opäť dohromady. Ale dotknem sa pár vecí. V dôvodovej správe sa v poslednom bode píše o účinnosti tohto zákona, s výnimkou článku I bodu 1 tohto zákona sa dáva odklad 6 mesiacov, aby sa to zaviedlo do praxe. Myslím si, že do 6 mesiacov bude dosť veľká časť malých, stredných podnikateľov v dosť veľkých problémoch a myslím, že aj v úpadku. Som presvedčený, že je úradnícka naivnosť domnievať sa, že za pol roka si podniky vyriešia svoju platobnú neschopnosť. Určite im zostane táto ich platobná neschopnosť, nič sa na tom nezmení v porovnaní aj s platnosťou tohto zákona. Naopak, môže vzniknúť vlna špekulatívnych 31-dňových úpadkov. Treba si jasne uvedomiť, že vymedzenie obdobia 30 dní žiadne nové peniaze do ekonomiky neprinesie. A preto je to, aspoň tento článok, len alibizmom v tomto zákone.

  K bodu 18, kde sa hovorí o bezpodielovom vlastníctve manželov. Chcel by som sa spýtať pána ministra, keď nepodnikajúci manžel dal v minulosti súhlas na nakladanie s majetkom za účelom podnikania podľa určitej právnej normy, teraz normu zmením a pripravíme zvyšok rodiny, deti a nepodnikajúceho manžela o prostriedky na živobytie, či táto logika nie je ďalším klincom do rakvy podnikania fyzických osôb a či to nie je retroaktivita, keď to predtým išlo podľa iného zákona a teraz podľa druhého.

  Pán minister, hovorili ste o konkurzoch, ktoré prebiehali. Hovorili ste o praxi, ktorá sa v súčasnosti deje, akým spôsobom sa správajú veritelia, akým spôsobom sa správajú dlžníci, akým spôsobom to všetko ide. Chcel by som vám povedať alebo chcel by som sa vás spýtať, pán minister, čo bude hovoriť prax aj po schválení tohto zákona, keď viete veľmi dobre, že správca konkurznej podstaty je odmeňovaný alebo má províziu z predaja, 10 % z predaja majetku a je jasné, že doteraz správcovia konkurznej podstaty vlastne hájili záujmy tej najsilnejšej skupiny, či už to bola skupina, ktorá sa chcela k tomuto majetku nejakým spôsobom dostať, alebo skupina, ktorá nedokázala tento majetok spravovať a potrebovala vytiahnuť len nejaké to podstatné zrniečko, ktoré bolo pre nich dôležité, ktoré bolo schopné života, a tie ostatné odtiaľ dostať. Takže či vlastne toto, čo vy navrhujete, tento zákon, či dokáže zamedziť tomu, aby niekto neprišiel, nedal príkaz. Ako viem konkrétne jeden príklad, kde jeden vysoký hodnostár prišiel a povedal správcovi konkurznej podstaty, že buď toto dostane táto skupina, alebo on nebude správcom konkurznej podstaty. Čiže tie silové a lobingové vplyvy sú tam, kde sa to dá ovplyvňovať. To je tá podstata toho zákona, či tento zákon dokáže navodiť tú atmosféru, aby tá spravodlivosť bola zadosťučinená.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Šepták bol jediný ústne prihlásený do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť?

  Nech sa páči. Prosil by som stručne.

 • Vážený pán poslanec,

  najskôr k účinnosti od 1. 2. budúceho roka. Tu chcem povedať, že v dôvodovej správe sa uvádza, že odklad účinnosti o 6 mesiacov je potrebný vzhľadom na podstatný zásah do súčasnej platobnej praxe. Musím sa priznať, že v tejto chvíli nie som schopný nejako špecifickejšie to vymedziť, ale keď sa to dostalo do tohto ustanovenia, tak zrejme na základe konkrétnych poznatkov o tom, ako súčasná platobná prax beží, a to znamená, či by ju bolo možné zmeniť skôr. Zrejme dospeli k názoru, že by ju nebolo možné pozmeniť skôr. Ale, pán poslanec, ja to prekonzultujem s autormi zákona a napíšeme vám písomne odpoveď na túto vašu otázku.

  Pokiaľ ide o bod 18, ktorý sa týka bezpodielového spoluvlastníctva manželov a kde sa hovorí, že zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a do podstaty patrí aj tá jeho časť, s ktorou úpadca podnikal. Toto je určitá ochrana manželstva, rodiny, teda konkrétne bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že keď je vyhlásený konkurz, tak zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a do konkurzu spadá tá jeho časť, s ktorou podnikal. To znamená, že tá ostatná časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí do konkurzu, nie je dotknutá konkurzom, a to znamená, že je naďalej pre potreby rodiny. O tomto ustanovení bola diskusia, osobitná diskusia. Samozrejme, boli rozličné návrhy, ale nakoniec z tej diskusie vzišlo toto znenie a v diskusii v prospech tohto znenia zavážila snaha proste predsa len dať rodinu, povedal by som v tejto chvíli, iba bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ako dotknutú inštitúciu, dať jej určitú výhodu. Miernu, ale predsa určitú výhodu.

  Či navodí spravodlivosť? Pán poslanec, vy ste tiež túto otázku položili v súvislosti so správcom konkurznej podstaty. Áno, doteraz najviac vlastne problémov sa točilo okolo správcu konkurznej podstaty. Povedal som v úvodnom slove, že táto novela dáva možnosť veriteľom určiť, kto bude správcom konkurznej podstaty, a to znamená, že keby mala nastať situácia, o akej hovoríte, o akej ste tu povedali, tak po prvé ten správca konkurznej podstaty môže zájsť za veriteľmi a povedať, či priamo menuje tých, ktorí sa mu vyhrážali, alebo sa jednoducho môže vzdať, ale v každom prípade stačí, keď informuje veriteľov o tom a veritelia sa zídu a vymenujú iného. Nehovoriac o tom, že keby to ten správca konkurznej podstaty neurobil a naozaj by rozhodol zle, no tak to síce, že rozhodol zle, tak by sa to dalo možnože ťažšie reparovať. Ale tí veritelia by sa hneď na druhý deň mohli zísť a vymenovať iného správcu konkurznej podstaty. Spravodlivosti sa najlepšie poslúži vtedy, keď ju bude mať v rukách, samozrejme, súd, ale potom tí, ktorí majú na veci záujem z toho hľadiska, že ich majetok alebo ich záujmy sú najviac dotknuté, a to sú veritelia.

  Áno, teraz by sme mohli diskutovať o rôznych patetických riešeniach, ako by to mohlo byť lepšie, ale nazdávam sa, že najlepšie riešenie je také, keď to budú mať v rukách tí, o ktorých majetok ide. A to je riešenie, ktoré navrhuje táto novela zákona. Čiže na vašu otázku by som povedal, že áno, nakoľko sa to len dá v konkrétnych spoločenských podmienkach Slovenskej republiky usporiadať alebo navrhnúť pravidlá spravodlivo, tak sú takto navrhnuté v tomto návrhu zákona.

  Toľko, pán poslanec, ako som povedal. Pokiaľ ide o účinnosť, napíšeme vám písomne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Pán spoločný spravodajca, chcete vystúpiť k rozprave? Nie. Ďakujem.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Budeme hlasovať o návrhu vlády na zmenu zákona o konkurze a vyrovnaní.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že odporučí predmetný vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu. Prosím ešte raz pánov poslancov, aby zrýchlili krok, zaujali miesta.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 594 zo 4. apríla 2000 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Ďakujem pánovi ministrovi a pánovi spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto bodu programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme prerokúvať ďalšie body programu. Dohodli sme sa, že pani ministerka financií uvedie spoločne body programu 7 až 16.

  Potom dáme slovo pánom spoločným spravodajcom a budeme hlasovať.

  Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali z rokovacej sály, lebo predpokladáme, že rozprava o týchto bodoch, keďže sú to stručné novely, bude krátka, aby sme mohli konštruktívne bez prerušenia rokovať.

  Prosím teraz pani ministerku, aby z poverenia vlády odôvodnila vládne návrhy zákonov, ktoré sú uvedené v bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 schváleného programu 31. schôdze.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som svoje úvodné slovo rozdelila do dvoch častí, pretože musela by som ho opakovať pri bodoch 7 až 12 úplne rovnako a osobitne by som uviedla body číslo 13, 14, 15 a 16.

  Dovoľte najskôr, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky...

 • Ruch v sále.

 • ... uviedla návrhy na zmeny zákonov číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, číslo 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, číslo 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov a číslo 229/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.

  V nadväznosti na novelu zákona číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov vznikla nutnosť upraviť zdaňovacie obdobie platiteľa spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov, piva, vína, uhľovodíkových palív a mazív a liehu, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie. Cieľom navrhovaného riešenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolenia vyrovnania od obdobia po vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania.

  Zároveň je dôležité osobitne upraviť nútený predaj výrobkov, predmetov spotrebnej dane platiteľa na dražbe alebo iným spôsobom a nútený predaj výrobkov predmetov spotrebnej dane platiteľa pri výkone daňovej exekúcie. Do návrhu novely zákona sú zapracované aj niektoré ustanovenia, ktoré zjednodušujú výkon správy daní, napríklad pri zrušení registrácie vo väzbe na zrušenie právnickej osoby. V návrhu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív je zohľadnené aj uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 968 z 10. 11. 1990 ohľadom splnomocňovacieho uznesenia na vydanie nariadenia vlády k vráteniu časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty pre poľnohospodárov.

  Dovoľte mi, aby som stručne zdôvodnila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Návrh predkladaného zákona vychádza z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a vyrovnaní, a rieši a spresňuje tie otázky, ktoré nie sú uvedeným zákonom upravené. Ide predovšetkým o zmeny, ktoré sa dotýkajú výkonu daňovej kontroly pri daňových subjektoch, na ktoré bol vyhlásený konkurz alebo ktorým bolo povolené vyrovnanie, povinnosti daňového subjektu vyžiadať si od správcu dane vyjadrenie k návrhu na výmaz z Obchodného registra, evidovania daňových nedoplatkov tých subjektov, na ktoré bol vyhlásený konkurz alebo ktorým bolo povolené vyrovnanie, odpísania daňových pohľadávok na základe právoplatného rozborového uznesenia alebo uznesenia súdov potvrdením vyrovnania. Za účelom jednotného postupu bolo potrebné doplniť osobitné ustanovenia pri konkurze a vyrovnaní, ktorými sa rieši postup správcu dane pri vyhlásení konkurzov a povolení vyrovnania. V rámci doplnenej ôsmej časti sa rieši prihlasovanie daňových pohľadávok v konkurznom a vyrovnávacom konaní, ako aj účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia vyrovnania.

  V návrhu zákona je ďalej upravený návrh mechanizmu použitia dlhopisov Fondu národného majetku na čiastočnú alebo úplnú úhradu daňových nedoplatkov. Dlhopisy sa navrhujú použiť na daňové nedoplatky na všetky dane s výnimkou daňových nedoplatkov na cestnej dani. Uvedený mechanizmus je založený na princípe prevodu dlhopisov, a to z toho dôvodu, aby boli identifikovateľní daňoví dlžníci a ich daňové nedoplatky na jednotlivých druhoch daní. Zároveň sa v návrhu zákona jednoznačne ustanovilo, že za kúpnu cenu dlhopisu sa považuje menovitá hodnota dlhopisu vrátane jeho výnosu zníženú o daň vyberanú osobitnou sadzbou, t. j. suma 13 740 korún.

  Vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný návrh zákona je už 16. novelou zákona, navrhuje sa, aby predseda Národnej rady bol splnomocnený vyhlásiť v Zbierke zákonov jeho úplné znenie.

  Ďalšie uvedenie sa dotýka zákona číslo 318/1992 o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

  Opäť ide o novelu, ktorá nadväzuje na zákon o konkurze a vyrovnaní. Navrhovanou úpravou sa osobitne vymedzuje základ dane pri nadobudnutí nehnuteľností v konkurznom konaní, výkony rozhodnutia a exekúcia a určuje sa za základ dane cena, za ktorú sa nehnuteľnosť nadobudne. Urýchlenie procesu obnovy fungovania podnikateľských aktivít sa sleduje špeciálnou úpravou určenia základu dane pri predaji podniku ako celku alebo jeho časti. Ocenenie podniku má upraviť vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a z takto určenej ceny sa prepočtom zistí cena prevádzanej nehnuteľnosti v rámci predaja podniku.

  Posledné úvodné slovo sa dotýka vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.

  Potrebu vypracovania novely tohto zákona opakovane alebo opätovne vyvolali zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým návrh novely zákona o konkurze a vyrovnaní, ale aj niektoré požiadavky orgánov Európskej únie na zvýšenie zlučiteľnosti colného práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie. Odôvodnenosť návrhu vyplýva zo skutočnosti, že Colná správa plní nezastupiteľnú úlohu pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, pri napĺňaní príjmovej časti štátneho rozpočtu a plnení úloh pri pašovaní omamných a psychotropných látok. Návrhom zákona sa docieli odstránenie nedostatkov súvisiacich s uplatňovaním režimu aktívneho zušľachťovacieho styku.

  Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky vám odporučila prijať všetky mnou uvedené novely.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie jednotlivých návrhov vlády, ktoré sú uvedené pod bodmi 7 až 16 programu schôdze Národnej rady.

  Teraz by som postupne prosil jednotlivých určených spravodajcov k návrhom zákonov, aby podali informáciu o odporúčaní, ako prerokúvať jednotlivé body programu.

  Prvého prosím spoločného spravodajcu pána Tatára, aby podal informáciu o odporúčaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle rokovacieho poriadku podal správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 310/1993 o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote. Boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, teda najmenej 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutočňuje toto prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Tento návrh zákona nadväzuje na novelu zákona o konkurze a vyrovnaní. V prvom hlasovaní budem odporúčať, aby sa Národná rada uzniesla podľa rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, procedurálnym návrhom sme si odsúhlasili zlúčiť rozpravu o týchto bodoch programu. Preto by som odporučil, keby teraz vystúpili v poradí prerokúvaných bodov jednotliví spravodajcovia k týmto návrhom a po odznení spravodajských správ otvorím rozpravu ku všetkým prerokúvaným bodom. Po skončení rozpravy budeme hlasovať.

  Prosil by som však pánov poslancov, aby sa všetci dostavili do rokovacej sály, pretože nepredpokladáme, keďže nie sú žiadne písomné prihlášky do rozpravy, žeby rozprava bola k týmto bodom programu dlhá, aby sme mohli hneď po spravodajských správach pristúpiť k hlasovaniu.

  Teraz prosím pána poslanca Bajana, aby podal spravodajskú správu k návrhu zákona o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.

 • Ďakujem pekne.

  Pán podpredseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  pani ministerka,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 564), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca si v prvom čítaní osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Podobne ako kolega predo mnou ho budem odporúčať po skončení rozpravy, aby sa Národná rada uzniesla § 73 ods. 3 písm. c) na tom, že odporučíme tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Rozpravu otvorím potom spoločne o jednotlivých bodoch programu.

  Teraz by som prosil pána poslanca Farkasa, aby informoval Národnú radu o odporúčaní výboru k návrhu zákona o spotrebnej dani z liehu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 568), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Farkasovi.

  Teraz prosím spoločného spravodajcu k návrhu zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, pána poslanca Bajana, aby predniesol odporúčanie výboru k tomuto návrhu zákona.

  Pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Kolegyne, kolegovia,

  pani ministerka,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 565).

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť tak, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Opäť budem odporúčať po skončení rozpravy, aby sme tento návrh prerokovali v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Bajanovi.

  Teraz prosím pána poslanca Benkovského, aby zaujal stanovisko výboru k návrhu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Benkovský.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 567), ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancov Národnej rady v stanovej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Takisto ako ostatné návrhy zákonov súvisí tento návrh zákona so zákonom o konkurze a vyrovnaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie odporúčania gestorského výboru.

  Prosil by som teraz pána poslanca Kujana, aby zaujal stanovisko k predloženému návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Kujan.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 569), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz prosím opäť pána poslanca Benkovského, aby informoval o odporúčaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Benkovský.

 • Vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 570), ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Benkovskému.

  Teraz prosím pána poslanca Petráka, aby podal informáciu o odporúčaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  vážená pani ministerka,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 566), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Odporúčam, aby sme po skončení rozpravy tento návrh postúpili do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Petrákovi. Prosím, aby zaujal miesto v rokovacej sále.

  Teraz poprosím pána poslanca Maňku, aby podal informáciu o odporúčaní k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 571), ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžeme pokračovať v ďalších zákonoch.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz by som prosil pána poslanca Tatára, aby podal informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  podľa rokovacieho poriadku podávam informáciu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 31. schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Tento návrh zákona tiež nadväzuje na novelizáciu zákona o konkurze a vyrovnaní.

  Pán predsedajúci, skončil som, môžeme pristúpiť k ďalšiemu rokovaniu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o bodoch číslo 7 až 16, ktoré uviedla pani ministerka financií, ku ktorým vystúpili jednotliví určení spravodajcovia výborov. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Šepták. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, po vystúpení pána poslanca Šeptáka pristúpime k hlasovaniu.

  Nech sa páči, pán poslanec Šepták.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Pani ministerka, budem veľmi stručný, nebudem rušiť pracovnú atmosféru koalície. Budem sa iba pýtať.

  Pani ministerka, keby ste boli taká dobrá a vysvetlili nám v bode 3 § 14... Pardon. Ide o štyri zákony, o spotrebnej dani z piva, vína, tabaku a o správe daní - nebudem teda hovoriť odseky, lebo berieme viacej zákonov dohromady - kde sa hovorí o tom, že platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do 5 dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom. A hneď ďalší bod je, že daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu. Chcem sa spýtať, či to nie je duplicitné, či tým nevzniká len zbytočná byrokracia a hlásenie, keď daňový úrad môže automaticky túto registráciu sám zrušiť. A keď už teda hovoríme o tom, že platiteľ je povinný písomne oznámiť, či tých 5 dní nie je veľmi krátky čas na to, aby to stihol. Keď uvážime napríklad taký extrém cez Vianoce alebo cez iné sviatky. Budú tam vznikať ďalšie problémy. Aké postihy za to potom budú? To je k týmto daniam.

  Ďalej o správe daní a poplatkov, kde sa hovorí o tom, že je možné nedoplatky platiť aj dlhopismi, čo si myslím, že je veľmi dobrý nápad, akým spôsob riešiť túto problematiku. Len som sa chcel spýtať, či ten termín, ktorý je určený k 31. 12. 2000, nie je krátky, či sa neuvažuje s nejakým predĺžením, či teda dokážeme v podnikateľskej verejnosti dostatočne navodiť tú atmosféru, či sú teda pripravené kroky, propagácia tejto možnosti, aby ju podnikatelia využili.

  To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k vystúpeniu pána poslanca Šeptáka vyjadriť pani ministerka financií. Áno.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som len stručne zareagovala na obidve otázky pána poslanca Šeptáka. Možno sa vám to zdá zdvojené, ale daňový úrad nemusí byť informovaný o tom, že nastala okolnosť, podľa ktorej by mal platiteľ dane, čiže daňovník, ktorý je registrovaný na niektorý z tých typov spotrebnej dane, požiadať o zrušenie registrácie. Takže musí tam byť povinnosť toho daňovníka, aby oznámil na daňový úrad, že spĺňa podmienky na zrušenie registrácie. Zároveň sa nevylučuje možnosť, aby daňový úrad, pokiaľ získa tieto informácie iným spôsobom, a môže ich získať, lebo môže napríklad jedným z veriteľov, aby pristúpil aj na základe týchto svojich informácií k zrušeniu registrácie.

  K tomu počtu piatich dní, myslím si, že to nie je najdôležitejšie, pokiaľ bude všeobecný názor, že by sa to malo niekoľko dní predĺžiť, voči tomu nemožno namietať. Môže sa vyskytnúť aj taká skutočnosť, pravdepodobne sú tam však pracovné dni, takže možnože by to nemuselo byť na prekážku, ale môžeme sa na to ešte pozrieť počas rokovania vo výboroch.

  K vašej druhej otázke, pán poslanec, o správe daní a poplatkov. Ten termín 31. 12. 2000 je daný zákonom číslo 92, ktorý hovorí, že vlastne tým dňom začína splatnosť Fondu národného majetku voči držiteľom dlhopisov. To znamená, že sme to museli limitovať koncom roku 2000, lebo začiatkom roka 2001 už vlastne budú si jednotliví držitelia dlhopisov, či to budú individuálni, alebo nejakí iní, uplatňovať nároky na úhradu z Fondu národného majetku. Ja sa nazdávam, že je to dôležité, aby sa skutočne maximálne daňoví dlžníci dozvedeli o tejto možnosti. Za ministerstvo financií chcem povedať, že sme túto informáciu poskytli a len čo bude ten zákon schválený, budeme ju poskytovať znovu a znovu, aby to využil čo najväčší počet dlžníkov.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Pani poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch. Prosil by som pánov spoločných spravodajcov v poradí tak, ako vystúpili k jednotlivým návrhom.

  Prosím pána poslanca Tatára k návrhu zákona o spotrebnej dani z piva, aby uviedol hlasovania postupne tak, ako je určené v návrhu na uznesenie, bez komentárov k týmto návrhom na uznesenie.

  Pán poslanec Tatár.

 • Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí predložený návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať zákon o spotrebnej dani z piva v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

 • Ďalej odporúčam podľa rokovacieho poriadku a rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 596 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Ďakujem. Návrh sme schválili.

  Prosil by som teraz pána poslanca Bajana, aby uviedol hlasovania k návrhu zákona o spotrebnej dani z vína.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ako som avizoval, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 601 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a súčasne odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

  Pán podpredseda, prosím hlasovať o tom.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, pán poslanec Bajan, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gesčný výbor, ako aj lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona o spotrebnej dani z vína v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Bajanovi.

  Prosil by som pána poslanca Farkasa, aby uviedol hlasovania k návrhu zákona o spotrebnej dani z liehu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona o spotrebnej dani z liehu v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 603 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán poslanec Farkas, spoločný spravodajca výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosil by som teraz pána poslanca Bajana, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k návrhu vlády k zmene zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.

  Pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 597 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor odporúčam Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a súčasne odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosil by som pána poslanca Benkovského, aby uvádzal hlasovania k návrhu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Benkovský.

 • Ďakujem za slovo.

  Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím, pán poslanec.

 • Zároveň odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 602 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Kujana, aby uvádzal hlasovania o návrhu vlády na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som uviedol prvé hlasovanie, v ktorom odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali o mojom návrhu hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Uveďte druhé hlasovanie.

 • Áno, ďakujem.

  V druhom hlasovaní odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 599 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna a gestorský výbor do 12. júna 2000.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali o mojom návrhu hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Benkovského, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k návrhu vlády na zmenu zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 627 z 19. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

  Prosím, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Petráka, aby uviedol hlasovania k návrhu vlády na zmenu zákona o dani z dedičstva a dani z darovania, dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

 • Ďakujem za slovo.

  Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Pán poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 598 zo 4. apríla 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh prerokoval do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

  Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať zákon vo výboroch, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Prosím pána poslanca Maňku, aby uvádzal návrhy na uznesenie k návrhu vlády na zmenu zákona číslo 180/1996, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím o mojom návrhu hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím o druhý návrh.

 • Ďalej odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 608 zo dňa 4. 4. 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh výboru pre financie, rozpočet a menu, ďalej ústavnoprávnemu výboru a tretiemu výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2000 a gestorský do 12. júna 2000.

  Prosím o mojom návrhu dať hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Tatára, aby uviedol hlasovanie k návrhu vlády na zmenu zákona o cenných papieroch.

 • Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle rokovacieho poriadku na tom, že odporučí predložený návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalšie hlasovanie.

 • Ďalej odporúčam v zmysle rokovacieho poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 600 zo 4. apríla tohto roku prideliť v druhom čítaní na prerokovanie uvedený návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ako gestorský navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna a gestorský do 12. júna tohto roku.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 31. schôdze Národnej rady. Odporúčam jednu zmenu poradia prerokúvaných bodov programu vzhľadom na to, že pani ministerka financií je prítomná a prejavila záujem odôvodniť aj ďalšie návrhy zákonov, ktoré z poverenia vlády má v Národnej rade Slovenskej republiky za vládu odôvodniť.

  Odporúčam, aby sme body 17, 18, 19 a 20 teraz neprerokúvali, ale aby sme pristúpili k prerokúvaniu bodov 21, 22, 23, 24 a 25, ktorých predkladateľkou za vládu je pani ministerka financií, a po prerokovaní týchto bodov by sme potom pristúpili k prerokovaniu bodov 17, 18, 19 a 20.

  Je v snemovni všeobecný súhlas s týmto návrhom? Áno.

  Ďalej odporúčam, aby sme zlúčili rozpravu o týchto bodoch programu s tým, že pani ministerka by uviedla jednotlivé body programu najskôr, potom by vystúpili spravodajcovia k jednotlivým návrhom, tak ako sú uvedené v poradí pod bodom 21 až 25, a pristúpili by sme k hlasovaniu po uzavretí rozpravy o týchto bodoch programu.

  Pani ministerka, prosím, aby ste za vládu jednotlivé body v poradí 21 až 25 uviedli.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcela by som upozorniť pánov poslancov, že prvé dva návrhy sú návrhy zákonov.

  Prvý je vládny návrh zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Tento zákon je jedným z posledných zákonov, ktoré sme sa ešte zaviazali schváliť v priebehu tohto roka, aby sme splnili takmer všetky požiadavky, technické požiadavky na vstup Slovenskej republiky do OECD. Nasledujúci zákon, zákon o Exportno-importnej banke, vlastne nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, kde sme zároveň hovorili napríklad o potrebe zrušenia parafiškálu, ktoré zbytočne zaťažuje podnikateľov. Ďalšie tri návrhy sú návrhy na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmluvami, resp. s dohodou. Takže ak dovolíte, postupne by som vám predložila z poverenia vlády Slovenskej republiky jednotlivé návrhy zákonov.

  V prvom rade, vážená poslanecká snemovňa, dovoľte, aby som vám predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady číslo 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady číslo 272/1996 Z. z.

  Týmto návrhom plníme plán legislatívnych úloh vlády, musím povedať, že s určitým sklzom, pretože sme predpokladali, že sa nám podarí tento zákon predložiť do Národnej rady o voľačo skôr. Zákon bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády 1. februára 2000. Toto prerokovanie sa odrazilo aj v ďalšej úprave zákona. Potreba novelizácie zákona vyplýva okrem toho, čo som uviedla, zo značných záväzkov voči OECD, aj z praktických poznatkov pri vykonávaní audítorskej činnosti za predchádzajúce roky. Vyplýva takisto aj z aproximácie právnych noriem s právnymi normami v štátoch Európskej únie, ktoré sa dotýkajú výkonu audítorskej činnosti. Tento zákon bol prijatý v roku 1992 a vychádza z 8. smernice Rady Európskych spoločenstiev, ktorá sa vzťahuje na schvaľovanie osôb poverených zákonnou kontrolou účtovných dokladov.

  Problematika zákona patrí medzi priority odporúčané v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu vo vnútornom trhu Európskej únie. Navrhovaný zákon bol predmetom rokovania aj ďalších poradných orgánov, Hospodárskej rady a tak ďalej a tak ďalej.

  Legislatívna rada vlády na svojom zasadaní 1. februára 2000 rozhodla, že definovanie právnickej osoby musí byť v súlade s požiadavkami článku II 8. smernice Európskej únie, pretože dochádzalo k určitým rozporom, nie neobvyklým, medzi požiadavkami zo strany Európskej únie a OECD. 8. smernica Európskej únie jednoznačne vyžaduje splnenie týchto podmienok: Fyzické osoby, ktoré v mene spoločnosti budú vykonávať audítorskú činnosť, musia byť audítori, ktorí splnili podmienky ustanovené podľa článku III až IXX citovanej smernice. Väčšinu hlasovacích práv vlastnia fyzické osoby - audítori. Väčšina členov správnych alebo riadiacich orgánov spoločnosti sú audítori. Návrh novely zákona kladie dôraz na odborné predpoklady audítora a zosúlaďuje podmienky výkonu audítorskej činnosti fyzických a právnických osôb s podmienkami v krajinách Európskej únie. Upúšťa sa od osvedčenia odborných vedomostí audítorov vo forme preskúšavania, ktoré nie je ani v jednej z krajín Európskej únie.

  V nadväznosti na odporúčania Európskej únie vypúšťa sa zo zákona povinné striedanie audítorov, ktoré obmedzovalo výkon činnosti audítora v jednej účtovnej jednotke maximálne na 3 po sebe idúce účtovné obdobia.

  Zároveň návrh novely zákona zvyšuje nároky na Slovenskú komoru audítorov pri zabezpečovaní neustáleho vzdelávania audítorov z účtovnej a daňovej legislatívy s cieľom zvyšovania ich profesionálnej úrovne.

  Zákon nezakladá žiadne dodatočné nároky na štátny rozpočet a konštatujeme, že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som ďalej zdôvodnila z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení zákona číslo 336/1998 Z. z.

  Predkladám vám návrh novely zákona, ktorý konkretizuje, spresňuje a doplňuje činnosť orgánov Eximbanky Slovenskej republiky tak, aby ich činnosť prispela k pružnejšiemu rozhodovaniu a k zefektívneniu Eximbanky, pritom ponechala vláde a Národnej rade pôsobnosť pri rozhodovaní o základných otázkach týkajúcich sa činnosti Eximbanky Slovenskej republiky. Ako som uviedla pred chvíľočkou, novela zákona zrušuje platenie príspevkov od vývozcov a dovozcov, čo sa pozitívne prejaví predovšetkým u malých a stredných podnikateľov, ktorí minimálne využívajú kapacity Eximbanky. Prispeje to aj k rýchlejšiemu odbavovaniu na hraniciach, odbremení to zároveň Colnú správu od zbytočnej administrácie. Zopakujem, že je to jeden z tých zámerov programového vyhlásenia vlády na podporu rozvíjania podnikania.

  Novelou zákona sa rozširuje okruh subjektov a produktov, ktoré umožnia Eximbanke Slovenskej republiky poskytovať exportérom, výrobcom väčší okruh produktov krátkodobého a strednodobého charakteru, o ktoré prejavujú exportéri najväčší záujem. Všetky zmeny navrhované touto novelou sú súčasťou prvej etapy riešenia podpory exportu. V súčasnosti sa začína s prípravou legislatívneho zámeru v rámci druhej etapy. Táto etapa bude smerovať činnosť Eximbanky do realizácie podporných nástrojov s cieľom poskytovať zvýhodnené financovanie exportu za podmienky poistenia neobchodných rizík so štátnou zárukou. Výsledkom bude príprava nového zákona o podpore exportu tak, aby tento spĺňal nielen požiadavky slovenského hospodárstva, ale aj požiadavky medzinárodných finančných inštitúcií, zodpovedal pravidlám OECD a Európskej únie.

  Dovoľte mi, aby som vám teraz predniesla návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcou sa na dane z príjmov a z majetku.

  V doterajších hospodárskych vzťahoch s Bieloruskou republikou sa daňové vzťahy riadili tzv. mnohostrannými zmluvami krajín RVHP o zabránení dvojitého zdanenia, ktoré už nezodpovedajú súčasným požiadavkám hospodárskej praxe. Obe krajiny preto v snahe vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie sa rozhodli uzavrieť túto dohodu. Dohoda bola podpísaná dňa 12. 7. 1999 v Bratislave.

  Cieľom dohody je vytvoriť právny priestor na rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Uzatvorením dohody bude právo na určenie dane z jednotlivých zdrojov rozdelené medzi Slovenskú republiku a Bieloruskú republiku. Význam tejto dohody spočíva i v rozvoji spolupráce daňových administratív pri predchádzaní daňovým únikom.

  Táto dohoda sa uzaviera formálne navonok na vládnej úrovni, ale v zmysle slovenských vnútroštátnych právnych predpisov je zmluvou prezidentskej povahy, a tým podlieha po podpise schváleniu v Národnej rade Slovenskej republiky a ratifikácii prezidentom Slovenskej republiky.

  Vážená poslanecká snemovňa, dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcou sa na dane z príjmov a z majetku.

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku bola podpísaná 12. novembra 1999 v Bratislave. Text zmluvy bol schválený uznesením vlády číslo 582 7. júla 1999.

  Vo vzťahoch s Bulharskou republikou dosiaľ platila Mnohostranná zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb a Mnohostranná zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb krajín RVHP. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, ani v prípade týchto zmlúv tieto zmluvy sú už neaktuálne a neodrážajú nové hospodársko-politické podmienky. V snahe zodpovedne upraviť vzťahy týkajúce sa medzinárodného zdanenia sa obidve krajiny rozhodli podpísať zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia, ktorej vykonanie prispeje k prehĺbeniu hospodárskej spolupráce s Bulharskou republikou a rozvoju vzájomných obchodných vzťahov. Táto zmluva je vypracovaná na základe vzorovej zmluvy OECD.

  Vzhľadom na to, že zmluva odlišne upravuje daňové povinnosti organizácií a občanov, ako vyplýva z ustanovení daňových zákonov zmluvných štátov, predkladá sa pred ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky na odsúhlasenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Na záver mi dovoľte, aby som predniesla návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

  Táto zmluva bola podpísaná dňa 7. septembra vo Vallette. Podpis zmluvy bol schválený záznamom vlády Slovenskej republiky dňa 6. mája 1999.

  Slovenská republika a Maltská republika majú dosiaľ v tejto sfére dvojitého zdanenia vzťah bez zmluvnej úpravy. Predkladaný návrh zmluvy je historicky prvým zmluvným dokumentom svojho druhu medzi oboma štátmi. Cieľom tejto zmluvy je vytvoriť priaznivejšie podmienky na rozvoj všestranne vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov spájajúcich Slovenskú republiku a Maltskú republiku.

  Vzhľadom na to, že Maltská republika je vážnym kandidátom na vstup do Európskej únie, rozšírenie zmluvnej základne s týmto štátom je a bude pre Slovenskú republiku prínosom. I táto zmluva vychádza zo štandardizovaného textu modelovej zmluvy OECD, ktorý bol schválený radou OECD a prijatý za normu pri uzavieraní zmlúv pre členov OECD. Zohladňuje popritom vnútroštátnu legislatívu oboch zmluvných partnerov. Návrh tejto zmluvy predkladám, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na schválenie v Národnej rade.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie jednotlivých návrhov vlády.

  Teraz by som prosil jednotlivých pánov poslancov, ktorí boli určení ako spravodajcovia k prerokúvaným bodom programu, aby predložili návrh gestorského výboru na jednotlivé návrhy vlády.

  Prosil by som pána poslanca Maňku, aby predniesol stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona číslo 336/1998 Z. z. (tlač 607), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to je doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Vážený pán predsedajúci, je možné, aby sme otvorili k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otvorím rozpravu potom o jednotlivých bodoch programu, tak ako sme si odsúhlasili, spoločne po odznení spravodajských informácií.

  Teraz prosím pána poslanca Šeptáka, aby odporučil Národnej rade na základe poverenia gestorského výboru návrhy na uznesenie k bodom 23, 24 a 25, ktorými sú návrhy na vyslovenie súhlasu s medzinárodnými dohodami. Nie celé, pretože uznesenia budú totožné ku všetkým trom prerokúvaným bodom, tak by som prosil o jednoduchšiu formu spravodajskej správy.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán podpredseda,

  pani ministerka,

  dámy a páni,

  ak teda dovolíte, ja by som to maximálne zhutnil. Ide v podstate o rovnaké zmluvy medzi Bieloruskou republikou, Bulharskou republikou a Maltskou republikou, o vyslovenie súhlasu Národnej rady s týmito zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v oblasti daní z príjmov.

  Výbor pre financie, rozpočet a menu prerokoval tieto zmluvy, určil mňa za spravodajcu a poveril ma predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, v druhom čítaní navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o predmetnej zmluve ihneď po ukončení rozpravy. Pán predsedajúci ma vyzval, aby som zároveň prečítal aj návrh na uznesenie Národnej rady k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou, Bulharskou republikou a Bieloruskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňových únikov v odbore daní z príjmov.

  Národná rada sa podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky rozhodla vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou, Bulharskou republikou a Bieloruskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za zaujatie stanoviska a odporúčanie gestorského výboru k návrhu na uznesenie k jednotlivým prerokúvaným zmluvám, ktoré uviedla pani ministerka.

  Teraz prosím pána poslanca Petráka, aby informoval Národnú radu o odporúčaní k prerokúvanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené pani kolegyne, kolegovia,

  vážená pani ministerka,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 554), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, to je doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 31. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Preto odporúčam tento návrh do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. Prosím, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Páni poslanci, panie poslankyne, otváram rozpravu o prerokúvaných bodoch 21 až 25. Konštatujem, že písomne nie sú žiadne prihlášky. Pýtam sa preto pánov poslancov, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o bodoch 21 až 25 za skončenú.

  Prosil by som pánov poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie o jednotlivých prerokúvaných bodoch programu.

  Prosím pána poslanca Petráka, spoločného spravodajcu k návrhu vlády o zmene zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, aby uviedol jednotlivé návrhy uznesení.

  Prosil by som ešte raz, páni poslanci, panie poslankyne, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch programu číslo 21, 22, 23, 24 a 25, ktoré uviedla za vládu pani ministerka financií. Vystúpili jednotliví spravodajcovia výborov, bola otvorená rozprava a rozprava bola vyhlásená za skončenú.

  Prosím teraz pána poslanca Petráka, aby uviedol hlasovanie k prvému návrhu.

 • Ďakujem za slovo.

  Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím o mojom návrhu hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

  Pán poslanec Bajan, zvonil vám telefón počas vašej neprítomnosti.

  Prosím, páni poslanci, hlasujeme, preto vás prosím o prítomnosť v rokovacej sále.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Uveďte druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 589 z 31. marca 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh prerokoval do 16. júna 2000 a gestorský výbor do 19. júna 2000.

  Prosím o mojom návrhu hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajcu prideliť návrh na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor a lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Prosím teraz pána poslanca Maňku, aby uviedol hlasovanie k prerokúvanému návrhu vlády na zmenu zákona o Exportno-importnej banke.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím o mojom návrhu dať hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Ďalej odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 646 z 20. 4. 2000 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh dvom výborom, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a ďalej Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh prerokoval do 16. júna 2000 a gestorský výbor do 19. júna 2000.

  Prosím o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, dať hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zostáva nám hlasovať o troch návrhoch zmlúv, ktoré sme prerokovali.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia.

  Pán poslanec Šepták vo svojom spravodajskom vystúpení predniesol návrh na uznesenie, ktorým odporúča predmetný návrh zmluvy podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky schváliť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia, predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcou sa na dane z príjmov z majetku.

  Pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu, ktorým je návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Bulharskou republikou a Slovenskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, ktorého poveril gestorský výbor.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada podľa článku 86 písmeno d) vyslovila súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcou sa na dane z príjmov a z majetku.

  Pristúpime k hlasovaniu v poradí o tretej prerokúvanej zmluve, ktorou je návrh medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že podľa článku 86 písmeno d) Ústavy Slovenskej republiky Národná rada vyslovila súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz sa vrátime k bodom číslo 17 až 20, ktorých predkladateľom za vládu a z poverenia vlády bude minister zdravotníctva pán Tibor Šagát. Odporúčam, aby pán minister uviedol vo svojom spoločnom vystúpení k jednotlivým prerokúvaným bodom spoločné odôvodnenie. Po ňom by vystúpili spoloční spravodajcovia výborov, otvoril by som rozpravu a na záver skončenia rozpravy by sme hlasovali o jednotlivých bodoch programu.

  Je všeobecný súhlas v snemovni s takýmto postupom?

  Pán minister Šagát, z pléna nie sú námietky, preto máte slovo. Prosím, uveďte

  vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem za udelené slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte, aby som predniesol úvodné slovo k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce v súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Účelom predkladaného vládneho návrhu zákona je ustanoviť výnimky z povinnosti zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní pre správcu konkurznej podstaty. Ide najmä o skrátenie lehoty na prerokovanie hromadného prepúšťania s príslušným odborovým orgánom z dvoch mesiacov na jeden mesiac a vylúčenie použitia procedurálnych postupov pri hromadnom prepúšťaní ustanovených v § 58a ods. 6 až 9 Zákonníka práce. To je úvodné slovo k bodu číslo 17.

  Dovoľte, aby som pokračoval úvodným slovom k bodu číslo 18, to znamená k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, sa predkladá v súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Účelom predkladaného vládneho návrhu zákona je zabezpečiť súlad postupu Národného úradu práce pri uplatňovaní pohľadávok na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, príspevkoch do garančného fondu a pohľadávok na pokutách a penále s pravidlami uspokojovania pohľadávok v konkurznom konaní a vyrovnávacom konaní, ktoré sa navrhujú vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Dovoľte, aby som pokračoval a uviedol bod číslo 19, a to

  vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, predkladáme v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Účelom návrhu zákona je zabezpečiť súlad postupu Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a pohľadávok na sankciách s pravidlami uspokojenia pohľadávok v konkurznom konaní a vyrovnávacom konaní, ktoré sa navrhujú v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

  Ctená snemovňa, dovoľte, aby som predniesol ostatný návrh pod bodom číslo 20, a to

  vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.

  Účelom navrhovanej novely zákona číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni je upraviť predpisy v oblasti zdravotného poistenia tak, aby sa naplnil hlavný zámer novely zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorým je okrem posilnenia a postavenia veriteľov i zavedenie prvkov reštrukturalizácie do konkurzného konania. Súčasne sa má zabezpečiť súlad týchto predpisov s pravidlami uspokojovania pohľadávok v zmysle navrhovaného znenia novely zákona o konkurze a vyrovnaní.

  Navrhovanou úpravou sa odstraňujú rozpory a nejasnosti, ktoré spôsobili zdržania v procese vysporadúvania pohľadávok jednotlivých veriteľov z dôvodu, že nebolo možné jednoznačne stanoviť, ustáliť sumu pohľadávok pri podstate v konkurze a prednostných pohľadávok vo vyrovnaní, čo následne spôsobovalo nemožnosť rozdeliť výťažok speňaženia podstaty a nemožnosť stanovenia presného rozsahu prednostného uspokojovania veriteľov vo vyrovnaní, a to aj keď boli peňažné prostriedky k dispozícii.

  Vzhľadom na to, že zákon o Spoločnej zdravotnej poisťovni odkazuje na príslušné ustanovenie zákona o zdravotnom poistení, súčasťou predloženého návrhu zákona je aj novela tohto zákona.

  Vážená snemovňa, ďakujem za možnosť uviesť tieto vládne návrhy noviel zákonov, tak ako bolo uvedené.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhov vlády.

  Teraz prosím pána poslanca Rusnáka, ktorý bol určený ako spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, aby predniesol odporúčanie gestorského výboru k prerokúvanému návrhu vlády, ktorý uviedol pán minister zdravotníctva.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní túto spravodajskú správu k predmetnému návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa formálnoprávne náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenia a dôvodovú správu.

  Návrh zákona upresňuje postup správcu konkurznej podstaty pri realizácii hromadného prepúšťania v nadväznosti na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ktorého účelom je reštrukturalizácia podnikovej sféry.

  Návrh zákona si nevyžiada náklady na štátny rozpočet a nezakladá ani nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Predmetný návrh zákona bol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky dňa 25. februára 2000 so súhlasným stanoviskom a pripomienkami. Obsahuje doložku zlučiteľnosti a je plne kompatibilný s právom Európskej únie.

  Vzhľadom na konštatované odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 605 zo 4. apríla 2000 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce (tlač 575), v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 10. júna 2000 a gestorský výbor v lehote do 12. júna 2000.

  To je všetko, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Teraz ešte nevyhlásim rozpravu, pretože sme zlúčili do rozpravy všetky body programu.

  Prosím pani poslankyňu Kláru Sárközy, aby uviedla návrh gestorského výboru k návrhu vlády o zmene zákona o zamestnanosti.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpila na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona. Určil ma Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 39. schôdzi ako spravodajkyňu. V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní túto spravodajskú správu k predmetnému návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa formálnoprávne náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Účelom predkladaného zákona je upraviť zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov tak, aby naplnil hlavný zámer zákona o konkurze a vyrovnaní.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nezakladá nároky na štátny rozpočet a rozpočet obcí. Predmetný návrh zákona bol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky dňa 25. februára 2000 so súhlasným stanoviskom.

  Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 606 zo 4. apríla 2000 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 10. júna 2000 a gestorský výbor v lehote do 12. júna 2000.

  Skončila som.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Teraz by som prosil pána poslanca Dzuráka, aby odporučil Národnej rade spôsob prerokúvania návrhu zákona o Sociálnej poisťovni.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Áno, ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  milé dámy,

  vážení páni,

  vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 39. schôdzi.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa formálnoprávne náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z tohto vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Hlavným zámerom novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov je reagovať na novelizáciu zákona číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ktorým sa navrhuje posilniť postavenie veriteľov a zaviesť prvky reštrukturalizácie do konkurzného konania.

  Návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet a na hospodárenie Sociálnej poisťovne, nezakladá nárok na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Predmetný návrh zákona bol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky dňa 25. februára 2000 so súhlasným stanoviskom.

  Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenie, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 607 zo 4. apríla 2000 prideliť tento vládny návrh v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

  Ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prosím teraz pána poslanca Romana Kováča, ktorý bol určený gestorským výborom ako spravodajca k návrhu zákona o zdravotnom poistení a financovaní zdravotného poistenia a o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené dámy a páni,

  ako spravodajca k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, prípadne v pléne.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 604 zo 4. apríla tohto roku prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie okrem Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady aj Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, pričom odporúčam, aby ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval v lehote do 10. júna 2000 a gestorský výbor do 12. júna 2000.

  Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov, keďže ste boli v poradí posledný spravodajca k prerokúvaným návrhom, ktoré uviedol za vládu pán minister zdravotníctva Šagát.

  Vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky od pánov poslancov, preto sa pýtam, či sa niekto do rozpravy hlási ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže pán poslanec Roman Kováč ako spravodajca k poslednému návrhu je prítomný na mieste spravodajcu, prosím ho, aby uviedol hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.

  Pán poslanec Kováč, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby ste dali hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Ďalšie hlasovanie.

 • Ďalej, vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o tom, že tento návrh zákona bude predložený v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Gestorským výborom bude Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor prerokuje vládny návrh zákona v lehote do 10. júna a gestorský výbor v lehote do 12. júna tohto roku.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosím, budeme opakovať hlasovanie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslanci Romanovi Kováčovi.

  Teraz prosím pána poslanca Rusnáka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej prosím, aby ste dali hlasovať o určení výborov a o lehotách na prerokovanie uvedeného návrhu zákona. Tak ako som už spomínal v správe, ide o ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci a bývanie. Ďalej určenie lehôt súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 10. júna 2000 a gestorský výbor v lehote do 12. júna 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pridelení návrhu zákona výborom, o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyňa Klára Sárközy je poverenou spravodajkyňou k návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zamestnanosti.

  Pani poslankyňa, prosím, uveďte hlasovania.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Prosím pánov poslancov, aby sledovali časomieru na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie, pani poslankyňa.

 • Prosím, dajte hlasovať o určení výborov a o lehotách na prerokovanie uvedeného návrhu zákona, tak ako som to uviedla vo svojom predchádzajúcom vstupe.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Prosím pána poslanca Bajana, aby vypol svoj mobilný telefón. Má zvučku, ktorú už pozná celá Národná rada, takže ťažko ho možno utajiť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána poslanca Dzuráka, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k návrhu vlády o zmene a doplnení zákona o Sociálnej poisťovni.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa, páni poslanci, a hlasujme o návrhu pána spravodajcu prerokovať návrh vlády v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie.

 • Prosím, dajte hlasovať o určení výborov a lehotách na prerokovanie uvedeného návrhu zákona, tak ako som to predložil v správe výboru.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie jednotlivých návrhov vlády a za spoluprácu pri prerokúvaní uvedených bodov programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, mali by sme rokovať o ďalšom bode programu, ktorým je návrh na vyslovenie súhlasu so Ženevským dohovorom o ochrane obetí vojny z roku 1949. Keďže pán minister zahraničných vecí Kukan nie je momentálne prítomný, zdržiava sa v zahraničí, nie je možná jeho účasť. Keďže rýchlosť prerokúvaných bodov programu bola naozaj nezvyklá a jednotliví páni ministri, ktorí boli poverení vládou ako navrhovatelia bodov programu, ktoré sú uvedené pod číslami 26, 27, 31 a 32, nie sú momentálne k dispozícii, aby mohli uviesť tieto body programu v Národnej rade, odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní 31. schôdze bodmi programu, kde navrhovateľmi zákonov sú páni poslanci, a to sú body 33, 34 a 35.

  Ak bude všeobecný súhlas snemovne, by sme body programu v poradí, tak ako boli uvedené - 26, 27, 31 a 32 -, presunuli ako prvé body rokovania zajtrajšieho rokovacieho dňa, dnes by sme ešte využili prítomnosť navrhovateľov pánov poslancov a prikročili k prerokúvaniu uvedených bodov programu, ktoré budeme prerokúvať v prvom čítaní.

  Je všeobecný súhlas snemovne s takýmto postupom? Áno. Ďakujem.

  Prosil by som teraz pána poslanca Vladimíra Palka, aby odôvodnil

  návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon číslo 81/1966 Z. z. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov,

  ktorý ste dostali ako tlač 560.

  Pán poslanec Palko, prosím o uvedenie návrhu.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil s predloženou novelou dvoch mediálnych zákonov. Ide o problematiku užívania drog, ktoré je jedným z vážnych civilizačných ohrození súčasného sveta a je i problémom Slovenskej republiky. Prekonanie tohto ohrozenia si vyžaduje jednoznačnú odhodlanosť tak preventívnych, ako i represívnych zložiek, ale i politickej reprezentácie postaviť sa proti tomuto problému.

  Na základe nedávnych skúseností možno skonštatovať, že mediálne zákony na Slovensku nezabraňujú jednostrannej propagácii drog v médiách. Ku konkrétnej propagácii užívania drog došlo v uplynulom období vo významnej súkromnej televízii. Prípadom sa zaoberala Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Skonštatovala však, že odvysielaním rozhovoru s dotyčným spevákom populárnej hudby, ktorý propagoval užívanie drog po 22. hodine, nebol porušený zákon číslo 468 o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Skutočne tento zákon nestanovuje povinnosť prevádzkovateľa rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečiť, aby vysielané relácie nepropagovali užívanie drog, alebo aby ho nejakým spôsobom jednostranne nezľahčovali. Programy propagujúce drogy nemožno podľa tohto zákona vysielať pred 22. hodinou. Po 22. hodine však zákon také čosi nezakazuje. Propagáciu drog síce pod sankciou zakazuje Trestný zákon, ale trestnoprávny postih by mal byť v zápase proti drogám až poslednou inštanciou. Je v záujme spoločnosti i médií, aby mali jasne vymedzený rámec, za ktorý pri téme drogy nie je možné ísť.

  Mnou predložená novela stanovuje v zákone číslo 468 o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania jednoznačnú povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré propagujú užívanie drog, alebo opisujú užívanie drog spôsobom, ktorý je jeho jednostranným schvaľovaním, ospravedlňovaním alebo zľahčovaním. Stanovuje sa i sankcia za nedodržanie tejto povinnosti vo výške 10 mil. Sk.

  Čo sa týka periodickej tlače, nie sú známe podobné prípady propagácie drog, je však zrejmé, že prípad periodickej tlače treba riešiť rovnakým spôsobom ako prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania. Preto novela stanovuje podobnú povinnosť a podobné sankcie pre vydavateľov periodickej tlače.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toľko k predloženej novele zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu.

  Teraz prosím spoločného spravodajcu, ktorého určil gestorský výbor, pána poslanca Budaja, aby zaujal stanovisko a odporúčanie k tomuto návrhu zákona.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  návrh novelizácie pána poslanca Národnej rady Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania a ktorý sa týka aj pozmenenia zákona číslo 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch, vychádza z praxe a nadväzuje na skúsenosť s verejným prezentovaním osobných postojov k užívaniu drog vo viacerých médiách. Táto udalosť spôsobila legislatívnu iniciatívu pána poslanca, ktorú prerokoval výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor, ktorý odporučil prijatie zákona a jeho prerokovanie v druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán poslanec, za spravodajskú informáciu výboru.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásil nik. Ústne sa do rozpravy podľa stavu na svetelnej tabuli nehlási nikto z poslancov, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosil by som teraz pána poslanca Palka, aby uvoľnil miesto pre ďalšiu v poradí navrhovateľku zákona, ktorou je pani poslankyňa Slavkovská, ktorá predkladá Národnej rade

  návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde,

  ktorý ste dostali ako tlač 562.

  Prosím pani poslankyňu, aby informovala Národnú radu o zámere prijať takúto novelu zákona.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovolím si vám predložiť novelu zákona o Študentskom pôžičkovom fonde, zákona číslo 200/1997.

  Zákon o Študentskom pôžičkovom fonde vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Za tri roky pôsobenia tohto zákona v praxi sa ukázalo, že je potreba doplniť niektoré paragrafové znenia, prípadne ich legislatívnotechnicky ošetriť a vylepšiť. Z tohto hľadiska sa predkladá táto novela, ktorá má iba jediný cieľ, a to prispieť k zlepšeniu práce a k sprehľadneniu práce fondu v prospech študentov.

  Zmeny, ktoré sú v novele uvádzané, by som rozdelila do dvoch oblastí. V prvom rade sú to tie legislatívnotechnické zmeny, ktoré vlastne iba spresňujú znenia niektorých paragrafov, kde sa ukázalo, že by sa mohli vykladať dvojnázorovo. Omnoho dôležitejšie sú, samozrejme, zmeny v druhej skupine, a to sú koncepčné zmeny, ktoré považujem za podstatné. V navrhovanej novele k týmto koncepčným zmenám považujem za podstatné rozšírenie právomocí rady fondu, pretože sa vychádza z toho, že fond je neštátnou organizáciou a rada fondu je jeho najvyšším riadiacim orgánom, takže jej právomoci by mali byť oveľa väčšie.

  Takou dôležitou systémovou zmenou je napríklad možnosť rady fondu v mimoriadnych prípadoch poskytnúť pôžičku študentom aj počas školského roka, pretože aj počas školského roka sa môžu niektorí študenti dostať do zlej sociálnej situácie. A keďže fond by už nemal peniaze, takýto študent by musel prerušiť štúdium.

  Takisto dôležitou zmenou je i možnosť rady fondu časť pôžičky v mimoriadnych prípadoch, keď sa dostane absolvent do sociálnej tiesne nie vlastným zavinením, odpustiť. Ďalšou dôležitou zmenou je možnosť rozšíriť poskytovanie pôžičiek aj pre študentov, občanov Slovenskej republiky, teda s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách. Vychádzame z toho, že niektoré odbory, napríklad jadrová fyzika alebo textilné odbory sa dajú študovať iba v Českej republike, niektoré odbory iba v Poľsku alebo v Rusku. Rodičia týchto detí, ktoré nám musia odchádzať študovať do zahraničia, sú tiež naši daňoví poplatníci, tak si myslíme, že by bolo možné, aby aj oni dostávali z fondu pôžičky. Takisto sme tu zakotvili aj možnosť poskytovania pôžičiek pre študentov zo zahraničia, ktorí študujú u nás v postavení zahraničného Slováka. Každá vláda, i súčasná vláda, prezentuje potrebu podporovania našich Slovákov v zahraničí. A toto by bol jeden konkrétny spôsob, ako týchto ľudí podporiť.

  Za veľmi významnú, ak nie najvýznamnejšiu zmenu považujeme rozšírenie podmienok na priznanie poskytovania pôžičky pre študentov zo sociálne slabších rodín. Týchto študentov nám stále pribúda, takže si myslím, že podmienka sociálne slabšieho študenta je veľmi dôležitá. Potom by som ešte mohla spomenúť napríklad, že sa tu špecifikuje odklad splátok pôžičiek, ktoré neboli celkom presne vyšpecifikované. Navrhuje sa skrátiť lehotu splatnosti z 15 rokov na 10 rokov, a to z toho dôvodu, že sa nám splátky neúmerne predlžujú. Čím skôr by sa tie peniaze dostali naspäť, tým väčší počet študentov by pôžičku mohol dostať, pretože dnes asi tretina žiadateľov o pôžičku nemôže byť uspokojená.

  Navrhovaná novela je v súlade s ústavou. Nemá žiadny dôsledok na štátny rozpočet a ja by som vás prosila, keby ste mohli túto novelu podporiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Slavkovskej. Prosím, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím teraz pána poslanca Ištvána, ktorého určil poverený gestorský výbor ako spravodajcu k tomuto návrhu zákona.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o návrhu pani poslankyne Evy Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde (tlač 562), ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Na úvod vás chcem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 20. marca 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca Národnej rady k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska som toho názoru, že predložený poslanecký návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť a možno upraviť aj spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona. Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia budú predložené v druhom čítaní v prípade jeho posunutia do druhého čítania.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde, v druhom čítaní. Súčasne budem odporúčať v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 585 z 27. marca 2000 prideliť v druhom čítaní návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor budem navrhovať v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 16. júna 2000 a gestorský výbor v lehote do 19. júna 2000.

  Odporúčam otvoriť k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že ani k tomuto návrhu som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme hlasovať aj o tomto prerokovanom bode programu po prerokovaní ďalšieho návrhu, ktorého predkladateľkou je pani poslankyňa Rusnáková. Prosil by som pani poslankyňu Slavkovskú teraz, aby uvoľnila miesto pre ďalšiu navrhovateľku.

  Dávam slovo pani poslankyni Rusnákovej, ktorá je predkladateľkou

  návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov,

  ktorý ste dostali ako tlač 578, a prosím, aby odôvodnila predložený návrh zákona.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som predložila novelu zákona číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, tzv. školský zákon. Účelom návrhu zákona je najmä premenovať osobitné školy a pomocné školy na základné špeciálne školy a zriadiť nový typ školy, praktickú školu určenú pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorých z dôvodu deficitu ich mentálnych funkcií nie je možné pripraviť na výkon povolania v odborných učilištiach. Súčasne tento zákon ruší inštitút oslobodenia od povinnej školskej dochádzky, ktorý bol v školskej praxi niekoľkokrát zneužitý. Tým sa pripojíme ku krajinám, ktoré neumožňujú oslobodiť dieťa od povinnej školskej dochádzky. Pripájame sa ku všetkým dohovorom, ktoré hovoria o tom, že každé dieťa má právo na vzdelanie a každé dieťa má svoje tempo vzdelávania a svoje možnosti a tie mu je štát povinný sprístupniť.

  V súvislosti s normami, ktoré hovoria o predloženej novele zákona, sa odvolávam najmä na zmluvu zakladajúcu Európske spoločenstvo v amsterdamskom znení. Problematika navrhovanej právnej úpravy nepatrí medzi priority aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení. Predmetnú problematiku neupravuje žiadna záväzná norma Európskej únie. Novela zákona nebude mať dosah na štátny rozpočet.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni za uvedenie návrhu. Prosím, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz prosím pána poslanca Škodu, ktorého určil gestorský výbor, aby navrhol uznesenie k tomuto bodu programu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, o školských zariadeniach (tlač 578), ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Na úvod vás chcem informovať, že predmetný návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 18. apríla 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady, doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedeného v § 67 a § 68 zákona Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska mám ten názor, že predložený návrh zákona rieši problematiku obvyklým spôsobom. Pochopiteľne predpokladám, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, že vaše stanoviská, prípadné zmeny k návrhu zákona budete predkladať v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, po rozprave budem odporúčať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa do rozpravy niekto z pánov poslancov hlási ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Predtým ešte chcem poprosiť všetkých neprítomných v rokovacej sále, ale prítomných v budove Národnej rady, pánov poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie o tomto bode programu, ktorý práve prerokúvame a ktorým je návrh poslankyne Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sústave základných a stredných škôl.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím o hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím, pán poslanec, uveďte ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovaním rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 625 z 19. apríla 2000 návrh zákona prideliť v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 16. júna, v gestorskom výbore do 19. júna 2000.

  Žiadam o hlasovanie.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi a pani poslankyni.

  Teraz prosím pána poslanca Ištvána a pani poslankyňu Slavkovskú, aby zaujali miesto pre navrhovateľov. A pána poslanca Ištvána prosím, aby predniesol návrhy na uznesenie.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uzniesla na tom, že prerokuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde, v druhom čítaní.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Slavkovská, nemáte kartu na hlasovanie, zoberte si ju.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 585 zo dňa 27. marca prideliť v druhom čítaní návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport v súlade s tými termínmi, o ktorých som hovoril, ktoré sú aj v rozhodnutí.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu, ktorý navrhuje prideliť zákon výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pani navrhovateľke a pánovi spravodajcovi.

  Prosil by som teraz pána poslanca Palka ako navrhovateľa zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, a pána poslanca Budaja ako spravodajcu k tomuto návrhu, aby pán poslanec Budaj predniesol návrhy na uznesenie k tomuto prerokúvanému poslaneckému návrhu.

 • Ďakujem pekne.

  Odporúčam, aby sa o novelizácii zákona číslo 468/1991 Zb., ktorú navrhuje pán poslanec Palko, hlasovalo o jej prerokovaní v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Pán poslanec Bajan, prosím, aby ste prerušili spojenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím o návrh na pridelenie výborom, pán poslanec.

 • V súlade s rokovacím poriadkom a s rozhodnutím predsedu Národnej rady odporúčam, aby novelizácia zákona bola pridelená výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výboru pre kultúru a médiá, pričom gestorským výborom bude výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby tento zákon bol prerokovaný vo výboroch do 16. júna a v gestorskom najneskôr do 19. júna.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní tak v pridelených výboroch, ako aj v gestorskom výbore.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, pán navrhovateľ.

  Páni poslanci, panie poslankyne,

  ďalším bodom programu je návrh skupiny poslancov na prerokovanie zákona o združovaní v politických stranách a politických hnutiach. Keďže navrhovatelia protestujú, nie sú prítomní, nemôžeme tento návrh zákona prerokovať, preto odporúčam, aby sme pristúpili k prerokúvaniu ďalšieho bodu programu, ktorým je

  návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prosím pána poslanca Langoša, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte, aby som sa uchádzal o vašu podporu na rokovanie o tomto návrhu zákona v druhom čítaní. Boj proti praniu špinavých peňazí je postavený na skúsenostiach západného sveta s bojom proti najnebezpečnejšej trestnej činnosti a to je obchod s drogami. Tým sa to začalo pred 20 - 30 rokmi, obchodom s drogami, ktorý západný svet považuje za ohrozenie jedného zo základných princípov slobody a demokracie, na ktorých západný svet stojí. Ale za desaťročia sa vlastne usídlil aj v západnom svete, ale aj v strednej a východnej Európe veľmi nebezpečný organizovaný zločin, ktorý získava výnosy nielen z obchodu s drogami, ale aj z obchodu s bielym mäsom, z obchodu s detskou pornografiou, z krátenia daní z rozsiahlych finančných podvodov a bankových podvodov. A skúsenosti hovoria, že najúčinnejší boj je súdna konfiškácia majetku získaného z takéhoto druhu trestnej činnosti. Organizované skupiny zločincov špecialistov vypracovali celý rad spôsobov, ako prerušiť tú niť, dôkazy, kde je investovaný majetok, alebo kde skončili peniaze, ktoré boli získané týmito druhmi trestnej činnosti.

  V našom právnom poriadku máme zákon číslo 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov, teda o boji proti praniu špinavých peňazí. Šesťročné skúsenosti špeciálnych zložiek polície, ktoré používajú tento prostriedok, hovoria, že je nedostatočný. Zákon číslo 249/1994 Z. z. hovorí o bankových operáciách, teda týka sa bánk a týka sa len prepierania finančných prostriedkov, pričom ukazuje sa, že tie prevody získaného majetku, teda tých pôvodných financií sa dejú cez mnoho finančných inštitúcií, nielen cez banky.

  Odborníci z finančnej polície, ktorá bola ustanovená ako zvláštna zložka na získavanie informácií, vlastne dali porovnať zákon číslo 249/1994 Z. z. v skupinách expertov z členských krajín Európskej únie aj špeciálnym združením orgánov ekonomicky najsilnejších krajín sveta zameraným na boj proti praniu špinavých peňazí FATF. A i v ďalších medzinárodných organizáciách porovnali náš návrh zákona s direktívou Európskeho spoločenstva číslo 91/308/EEC o predchádzaní používania finančného systému na pranie špinavých peňazí z 10. júna 1991. Ďalej porovnali tento zákon s Dohovorom Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z roku 1990 a konštatovali, že do súčasnej právnej normy na Slovensku je potrebné zapracovať všetky ustanovenia obsiahnuté v uvedených dokumentoch, rovnako aj 40 odporúčaní združenia FATF.

  Posudky, z ktorých posledný bol schválený na zasadnutí Výboru Rady Európy pre otázky prania špinavých peňazí v decembri 1998, poukazovali najmä na nasledovné okruhy problémov, ktoré bránia plnej aproximácii tejto právnej normy s právnym poriadkom Európskej únie. Je to ohlasovacia povinnosť podozrivých bankových operácií, ktorá v našom práve je uložená len bankám ako jednej súčasti finančného systému. Odporúča sa, že je potrebné túto povinnosť uložiť všetkým finančným inštitúciám. Novela obsahuje takéto ustanovenie. Ďalej je to absencia inštitútu kontrolného orgánu, ktorý by mal zabezpečovať účinnú kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto zákonom - novela nejde až tak ďaleko týmto smerom -, nemožnosť uloženia sankcií za nedodržiavanie povinností uvedených v zákone - táto novela ustanovuje sankcie za nedodržiavanie povinností -, neexistencia práva zdržať finančnú operáciu tak zo strany finančnej inštitúcie, ako aj zo strany kompetentných, resp. kontrolných orgánov. Táto novela ustanovuje právo a povinnosť zdržať finančnú operáciu na žiadosť finančnej polície. Rovnako veľmi podstatné a negatívne v týchto správach je stále existujúca možnosť otvárania a vedenia anonymných účtov. Táto novela ponecháva tento bankový produkt, anonymný účet, ale ustanovuje povinnosť identifikovať osobu pre potreby tohto zákona, identifikovať osobu, ktorá narába s finančnou hotovosťou na anonymnom účte.

  Ministerstvo vnútra vlani, v októbri alebo v novembri vypracovalo rozsiahlu novelu zákona číslo 249/1994 Z. z., ale túto novelu zamietla Legislatívna rada i vláda s takýmto odôvodnením: "Ministerstvo má vypracovať nový zákon a má ho zosúladiť s novými kódexmi trestného práva, ktoré vláda pripravuje na koniec budúceho roka."

  Výbor pre obranu a bezpečnosť diskutoval o tejto potrebe finančnej polície ako o naliehavej potrebe, a preto som vlastne vypracoval v spolupráci s odborníkmi, resp. s pracovníkmi finančnej polície a legislatívy ministerstva vnútra nevyhnutnú novelu nevyhnutného rozsahu tak, aby finančná polícia získala čím skôr takýto nástroj na účinnejšie odhaľovanie prania špinavých peňazí.

  Chcem ešte povedať, že prijatie tejto novely zákona neprinesie žiadne náklady na štátny rozpočet, a rovnako chcem povedať, že získal som súhlas členov výboru pre obranu a bezpečnosť s touto poslaneckou iniciatívou.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo teraz poverenému spravodajcovi gestorského výboru pánovi poslancovi Palkovi a prosím ho, aby uviedol návrh na prerokúvanie tohto bodu programu.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  na úvod vás chcem informovať, že predmetný poslanecký návrh bol doručený poslancom Národnej rady dňa 18. apríla 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady.

  Predseda Národnej rady posúdil, že návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku a zaradil ho na rokovanie tejto 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný poslanecký návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh pána poslanca Langoša reaguje na tú skutočnosť, že za obdobie účinnosti tohto zákona nedošlo k úplnému naplneniu jeho očakávaných cieľov, podľa názoru Generálnej prokuratúry preto, že išlo o pomerne komplikovanú právnu normu, ktorá spôsobuje interpretačné problémy. A tento návrh by mal prispieť a podľa môjho názoru prispieva k napĺňaniu pôvodných cieľov zákona.

  Navrhujem v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku prijať uznesenie o tom, že ho Národná rada prerokuje v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Sopko. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Sopko.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia poslanci,

  vysoko oceňujem a veľmi si vážim iniciatívy poslancov Národnej rady, ktoré smerujú k zlepšeniu legislatívneho stavu našej spoločnosti a zvlášť na takomto dôležitom úseku, ako je boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti. Z vecného pohľadu teda nemožno mať výhľady k tomu, čo by sme mali v tomto bode prerokúvať.

  V predkladacej správe ma však zaujalo konštatovanie, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje návrh úplne nového zákona, ktorý by mal nahradiť okrem iného aj túto novelu predkladanú pánom poslancom Langošom. Z môjho pohľadu by bolo správne, aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky urýchlilo prípravu úplne nového zákona, čím predkladaná novela by stratila svoje opodstatnenie, a zastávam názor, že pre prax by nebola nevyhnutná. Takže je tu otázka - a bol by som rád, ak pán poslanec Langoš disponuje takýmito informáciami -, prečo ministerstvo vnútra neurýchľuje spracovanie úplne nového návrhu zákona, ak si to prax naozaj vyžaduje. Aj v tomto prípade mi to tak vychádza, že poslanci opätovne reagujú na pomalý postup ministerstva tam, kde treba veci urýchľovať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch na uznesenie.

  Pán poslanec Palko, prosím, aby ste uviedli návrh na prvé hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku prijať uznesenie, aby Národná rada prijala tento návrh a že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, počuli ste návrh, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Druhé hlasovanie.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru a výboru pre ľudské práva a národnosti. Zároveň odporúčam tento materiál prerokovať vo výboroch v druhom čítaní do 16. júna 2000 a v gestorskom výbore v termíne do 19. júna 2000.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na pridelenie zákona v druhom čítaní na určenie gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe dohovoru prerušujem rokovanie 31. schôdze Národnej rady. Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine.

  Ďakujem vám všetkým za účasť.

  Prajem vám príjemný zvyšok dňa.