• Otváram ďalší rokovací deň 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na úvod by som vás chcel poprosiť, aby ste prítomnosť na dnešnom rokovacom dni overili svojím podpisom na prezenčnej listine.

  Podľa § 23 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali písomne poslanci Andrejčák, Farkas, Ištván, Kovačič, Malíková, Slota, Šlachta a Zelník. Na zahraničnej služobnej ceste sú páni poslanci Andel, Mesiarik a Vojtech Tkáč.

  Včera sme prerokovali a prerušili rokovanie prerokovaním série zákonov, ktorých predkladateľom bol pán podpredseda vlády Ľubomír Fogaš a pri ktorých sme skončili rozpravu. Zostáva nám hlasovanie o jednotlivých prerokovaných bodoch programu.

  Ako o prvom budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov, ktorý sme prerokúvali ako tlač 470.

  Keďže v rokovacej sále nie je prítomný pán spoločný spravodajca Gabriel Palacka, prosím ho, aby sa dostavil do rokovacej sály. V prípade, že sa v priebehu ďalších hlasovaní nedostaví do rokovacej sály, odporúčam, aby sme hlasovaním zmenili spoločného spravodajcu.

  Chcem navrhnúť, aby sme pokračovali hlasovaním o návrhu zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sme prerokúvali ako tlač 493.

  Spoločným spravodajcom pri tomto návrhu zákona bol pán poslanec Bartoš. Prosím teraz pána poslanca Bartoša, aby uvádzal hlasovanie k návrhu zákona v druhom čítaní.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Najskôr by sme pred hlasovaním zistili počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 96 poslancov.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  v rozprave nevystúpil žiaden diskutujúci, žiaden poslanec. Jedine pán navrhovateľ vystúpil s požiadavkou, aby sme s bodmi číslo 2, 14, 15, 16 a 20, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, vyslovili nesúhlas a žiadal, aby sa o nich hlasovalo osobitne. Vzhľadom na to, pán predsedajúci, navrhujem, aby sa o bodoch 1 až 33 hlasovalo spoločne okrem spomenutých bodov, teda okrem bodu 2, 14, 15, 16 a 20. A navrhujem o týchto bodoch hlasovať pozitívne, teda tak, ako odporúča gestorský výbor - schváliť tieto body.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča, aby sme o bodoch 1 až 33 s výnimkou bodu 2, 14, 15, 16 a 20 hlasovali spoločne s odporúčaním pána spoločného spravodajcu okrem uvedených bodov 2, 14, 15, 16 a 20 schváliť body zo spoločnej správy.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďalej odporúčam hlasovať spoločne o bodoch 2, 14, 15 a 16, ku ktorým gestorský výbor navrhol prijať uznesenie s odporúčaním schváliť, ale pán navrhovateľ vyslovuje s nimi nesúhlas, teda odporúča hlasovať a neschváliť ich.

 • Pán spoločný spravodajca, ešte ste vynechali bod 10.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 2, 14, 15 a 16 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich. Pán navrhovateľ má opačné stanovisko.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že body 2, 14, 15 a 16 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Odporúčam ešte hlasovať o bode číslo 20, ku ktorému gestorský výbor navrhuje prijať uznesenie schváliť a pán navrhovateľ odporúča vysloviť nesúhlas.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

  Bod 20 spoločnej správy sme neschválili.

  Pán spoločný spravodajca, ešte nám zostalo nejaké hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch?

 • Hlasovanie sme skončili, pán predsedajúci, čiže aj druhé čítanie sme skončili. Ostáva prejsť k tretiemu čítaniu, ku ktorému mám poverenie, že môžeme prejsť okamžite.

 • Prosím, páni poslanci, na základe odporúčania gestorského výboru dávam hlasovať o súhlase Národnej rady prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že s návrhom sme vyslovili súhlas.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o metrológii.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa niekto hlási ústne do rozpravy, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie sú žiadne prihlášky do rozpravy v treťom čítaní, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh záverečného uznesenia k prerokúvanému zákonu o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady i Národnej rady v druhom čítaní v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 493) schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe, ako sme ich schválili.

 • Prosím, prezentujme sa hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním pána spoločného spravodajcu zákon schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem pánu poslancovi Bartošovi za spravodajcovstvo pri prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o hnojivách, ktorý prerokúvame ako tlač 484.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Klemensa, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy a potom o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

 • Ďakujem.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu gestorského výboru zo spoločnej správy takto: o bodoch spoločnej správy číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich.

 • Prosím, počuli ste odporúčanie pána spoločného spravodajcu o hlasovaní o bodoch zo spoločnej správy k návrhu zákona o hnojivách, tak ako ich prečítal spoločne, o týchto bodoch s odporúčaním schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím vás, dajte hlasovať o bodoch číslo 16 a 19 tiež spoločne s návrhom neschváliť ich.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 16 a 19 zo spoločnej správy s odporúčaním neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 7 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že body 16 a 19 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Pán spoločný spravodajca, boli podané pozmeňujúce návrhy v rozprave?

 • Áno. Z rozpravy vyplynuli tri pozmeňujúce návrhy, a to pána poslanca Delingu. Prosím vás, dajte hlasovať jednotlivo o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Delingu.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Delingu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 28 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Prvý návrh pána poslanca Delingu sme neschválili.

 • Prosím, dajte hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Delingu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Prosím, dajte hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Delingu.

 • Prezentujme sa a hlasujme v poradí o treťom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že v poradí tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Delingu sme schválili.

 • Pán predsedajúci, to sú všetky pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy i z rozpravy.

  Keďže mám splnomocnenie gestorského výboru, navrhujem dať hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v treťom čítaní s termínom ihneď. Prosím vás, dajte hlasovať.

 • Dávam hlasovať o návrhu pána spravodajcu, ktorý tlmočí stanovisko gestorského výboru, ktorý odporúča prerokovať tento návrh zákona ihneď teraz v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o hnojivách.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa do rozpravy o tomto zákone hlási niekto z poslancov ústne, keďže neboli žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na záverečné hlasovanie o vládnom návrhu zákona o hnojivách.

 • Ďakujem pekne.

  Navrhujem hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru vládny návrh zákona o hnojivách schváliť v znení schválených pripomienok v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním pána spoločného spravodajcu návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o hnojivách.

  Ďakujem pánu poslancovi Klemensovi.

  Teraz by som prosil pána poslanca Palacku, spoločného spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov, aby uvádzal jednotlivé hlasovania, tak ako sú uvedené pozmeňujúce návrhy v spoločnej správe a návrhy podané v rozprave.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa ospravedlniť, že som tu nebol pred chvíľou, keď sa malo o tom hlasovať.

  V spoločnej správe je uvedených 16 pozmeňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť a hlasovať o nich spoločne, a keďže v rozprave nepodal nikto návrh na osobitné hlasovanie, tak by som navrhol, aby ste dali hlasovať o všetkých týchto bodoch spoločnej správy naraz.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča o bodoch zo spoločnej správy hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť ich.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy, tak ako sú uvedené v tlači 470a, sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca.

 • V rozprave vystúpila pani poslankyňa Kolláriková, ktorá v mene 15 poslancov navrhla dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh vlastne podrobnejším spôsobom definuje § 3 ods. 2 navrhnutého zákona. Táto definícia odporuje pôvodnému návrhu, ktorý je kompatibilný s právom Európskej únie, preto sa aj predkladatelia zákona vyjadrili, že by nebolo vhodné tú definíciu takýmto spôsobom meniť.

 • Páni poslanci, hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Kollárikovej.

  Prosím, aby snemovňa rešpektovala výhradu predkladateľa, ako aj spoločného spravodajcu k tomuto pozmeňujúcemu návrhu pani poslankyne Kollárikovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 13 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme neschválili.

 • Ďalej pani poslankyňa navrhla, že ak neprejde prvý pozmeňujúci návrh, tak by sme mali hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, kde chce doplniť v § 3 ods. 2 za slovo "elektronickej" ešte slovo "optoelektronickej". Opäť, pojem optoelektronický je zahrnutý v pojme elektronický. Tak si myslím, že toto rozšírenie nie je potrebné v tomto zákone.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Kollárikovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 22 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby pokračoval vo svojej spravodajskej správe.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Tým sme vyčerpali všetky návrhy, ktoré boli podané v rozprave, a preto navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu, pretože gestorský výbor odporúčal, aby snemovňa hlasovala o zákone ihneď po prerokovaní v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne, keďže písomne neboli podané žiadne prihlášky do rozpravy. Nevidím, že by sa niekto z poslancov hlásil do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy v rámci tretieho čítania, prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na uznesenie k záverečnému hlasovaniu k návrhu zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Keďže neboli návrhy v treťom čítaní, navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie o tom, že schvaľuje vládny návrh zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním spoločného spravodajcu návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

  Ďakujem pánu podpredsedovi vlády a spoločnému spravodajcovi.

  Ešte si žiada vystúpiť pán podpredseda vlády.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  chcem sa vám poďakovať za spoluprácu pri prijímaní všetkých troch právnych predpisov. Myslím si, že sme ukázali, že vieme, čo je to harmonizovať náš právny poriadok.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Želáme si takýto konštruktívny prístup zo strany všetkých členov vlády. Pán podpredseda vlády, tlmočte naše stanovisko všetkým členom vlády.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v mene štyroch poslaneckých klubov podal návrh na vypustenie bodu z programu 28. schôdze, a to je bod 43, ktorým sme zaradili bod programu - návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000 (tlač 455), a to z dôvodu, že vláda Slovenskej republiky k tomuto materiálu nezaujala dosiaľ stanovisko. A toto stanovisko je podmienkou prerokovať tento návrh zákona, tento rozpočet v Národnej rade. Preto dávam návrh vypustiť bod 43 z rokovania 28. schôdze Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh na vypustenie bodu 43 z rokovania 28. schôdze sme schválili.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som navrhol ešte jednu zmenu poradia prerokúvaných bodov. Bod 42 je návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o civilnej službe. Keďže sa pán poslanec Ištván z dôvodu zdravotných ťažkostí nemôže zúčastniť na dnešnom rokovaní schôdze Národnej rady a je predkladateľom tohto návrhu zákona, požiadal, aby sme tento návrh prerokovali ako prvý bod programu na budúci týždeň v utorok.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosím, ešte raz sa prezentujme a hlasujme o procedurálnom návrhu prerokovať bod 42 ako prvý bod v utorok na budúci týždeň.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Budeme pokračovať v rokovaní v takom poradí, ako sú uvedené body v programe schôdze Národnej rady.

  Ďalším bodom programu je

  návrh poslanca Národnej rady Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona číslo 310/1999 Z. z.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 487. Spoločnú správu výborov máte ako tlač 487a.

  Dávam teraz slovo pánu poslancovi Bajanovi. Prosím, aby predmetný návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám predložil novelu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zákona číslo 310/1999.

  Aj vzhľadom na to, čo bolo povedané pri prvom čítaní, nebudem vás zbytočne zdržiavať inými argumentmi, ale dovoľte mi, aby som predsa len povedal dve veci. Ostatná novela tohto zákona z novembra 1999 sa v novom odseku 4 § 3 dotkla periodicity a dĺžky trvania príležitostných trhov. Podľa neho sa príležitostný trh môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň, tradičný jarmok jedenkrát do roka s dĺžkou najviac tri dni, vianočné a veľkonočné trhy sa konajú raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 hodín.

  Odhliadnuc od pojmovej nevyváženosti tejto úpravy, raz príležitostný trh, potom tradičný jarmok, vianočný či veľkonočný trh, táto úprava obmedzuje oprávnenie obce, nerieši problematiku ochrany spotrebiteľa, obmedzuje záujmy podnikateľov a v neposlednom rade necitlivo zasahuje do celkovej štruktúry obchodu a služieb, pretože nezohľadňuje záujmy väčšiny občanov Slovenska bez frustrácií uspokojovať potreby aj za cenu zodpovedajúcu ich nízkym príjmom.

  To sú najvážnejšie dôvody, pre ktoré som si dovolil požiadať vás o podporu s tým - aj na základe diskusie, ktorá prebehla vo výboroch -, že táto krátka novela nerieši tzv. pravidlá hry na trhoviskách, nerieši ochranu spotrebiteľa, nerieši kontrolu, rieši len periodicitu konania týchto trhov. Preto vás prosím, aby sme sa aj v diskusii venovali naozaj meritu veci, a to periodicite konania týchto trhov, a nie podmienkam, za ktorých možno, alebo nemožno predávať výrobky na týchto trhoch s tým, že, ak je záujem, veľmi rád budem spolupracovať na prípadnej ďalšej novele zákona, ktorá bude riešiť aj túto problematiku.

  Preto vás prosím o podporu tejto krátkej novely.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu navrhovateľovi. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi pánu poslancovi Hókovi a prosím ho, aby Národnú radu informoval o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh gestorského výboru.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vás zoznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona číslo 310/1999 Z. z., v druhom čítaní. Dostali ste ho ako tlač číslo 487.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona číslo 310/1999 Z. z., v druhom čítaní.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 692 zo 4. 2. 2000 pridelila návrh na prerokovanie vo výboroch a určila termín na prerokovanie do 9. marca 2000 a v gestorskom výbore do 10. marca 2000. Ide o tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na prerokovanie a schválenie spoločnej správy výborov v určenom termíne.

  Uvedené výbory prerokovali pridelený návrh a gestorský výbor prerokoval a schválil podľa § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 232 zo 16. marca 2000. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská k návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol pridelený vládny návrh zákona na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona 8. marca 2000 a uznesením číslo 258 určil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona 7. marca 2000 a uznesením číslo 337 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu prerokoval návrh zákona 14. marca 2000 a uznesením číslo 126 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh zákona 7. marca 2000 a uznesením číslo 112 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 7. marca 2000 a uznesením číslo 222 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode číslo III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporučením gestorského výboru. Máte to v spoločnej správe pod bodmi 1, 2 a 3. Ide vyslovene o legislatívnotechnické úpravy.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch 1, 2 a 3 hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich.

  Gestorský výbor na základe rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona číslo 310/1999 Z. z., schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

  Súčasne poveril uznesením výboru číslo 232 zo 16. marca 2000 spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu pána poslanca Bajana a poveril ho oprávneniami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som písomne nedostal žiadne prihlášky k návrhu zákona Vladimíra Bajana. Preto sa pýtam pánov poslancov, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Odporúčam, páni poslanci, aby sme teraz prerušili rokovanie o tomto bode programu a prerokovali v poradí ďalšie návrhy, ktorých predkladateľmi sú páni poslanci, a potom by sme hlasovali o prerokovaných bodoch 39 a 40 naraz.

  Ďakujem pánu poslancovi Bajanovi a pánu poslancovi Hókovi.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 489. Spoločnú správu z prerokúvania jednotlivých výborov máte ako tlač 489a.

  Prosím teraz, aby za skupinu navrhovateľov predmetný návrh zákona uviedol pán poslanec Maňka.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  účelom predloženej novelizácie zákona číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z. je zabezpečenie ďalšieho priblíženia slovenského súťažného práva k právu Európskej únie, a to po prvé, zavedením doktríny de minimisse, po druhé, zavedením tzv. negatívneho atestu, po tretie, tzv. individuálnej výnimky v ponímaní komunitárneho práva do právneho systému Slovenskej republiky.

  Podľa doktríny de minimisse nie všetky dohody, ktoré ovplyvňujú konkurenčné vzťahy na trhu, majú aj objektívne významný dosah na celkovú hospodársku súťaž na trhu Slovenskej republiky. To znamená, že vplyv určitých dohôd obmedzujúcich súťaž sa v konkurenčnom prostredí prejaví len v bezvýznamnom rozsahu. Berieme pritom do úvahy slabú pozíciu podnikateľov, ktorí sú účastníkmi takejto dohody na dotknutom vecnom a relevantnom trhu. Účelom aplikácie doktríny de minimisse je uľahčenie kooperácie medzi malými a strednými podnikateľmi v tom smere, že pokiaľ uzavrú dohodu obmedzujúcu súťaž s bezvýznamným účinkom na hospodársku súťaž na relevantnom trhu, tieto nebudú v zmysle § 3 a § 4 zákona číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení zakázané a neplatné. Bezvýznamný účinok dohody obmedzujúcej súťaž je v predmetnom návrhu zákona určený formou kvantitatívneho kritéria podielu účastníkov dohody na špecifikovanom relevantnom trhu. Avšak doktrína de minimisse sa nebude aplikovať v situáciách, keď podnikatelia uzavrú dohodu obmedzujúcu súťaž charakterizovanú ako tzv. ťažký kartel, t. j., ak jej predmetom je priame alebo nepriame určenie cien tovaru alebo rozdelenia trhu alebo zdrojov zásobovania. Tiež sa nebude vzťahovať na situáciu, ak na relevantnom trhu dôjde k obmedzeniu súťaže úhrnným účinkom dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorých samostatné účinky na trhu by inak boli zanedbateľné.

  Nové znenie, tzv. negatívny atest deklaruje potvrdenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že podnikateľ nekoná v rozpore so zákonom číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení. Uvedené právo sa podnikateľovi poskytne z dôvodu väčšej právnej istoty napríklad pri posúdení, či podnikateľ správne aplikoval pravidlo de minimisse, alebo či dohoda uzavretá podnikateľom nie je dohodou obmedzujúcou súťaž.

  Poslednou vecou je, z § 5 zákona číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa vypúšťa ods. 2, keďže táto výnimka z § 3 ods. 2 písm. a) až e) má značný negatívny dosah na hospodársku súťaž. Výnimka takéhoto charakteru je jednoznačne v rozpore so základnými princípmi hospodárskej súťaže, keďže sa dotýka celého rozsahu dohôd obmedzujúcich súťaž v zmysle § 3 zákona číslo 188/1994 Z. z. v znení zákona číslo 240/1998 Z. z.

  Návrh predpokladá jednoznačnú podporu a identitu konkurencie na príslušných trhoch a s tým súvisiace vytváranie ekonomického prostredia v smere realizácie efektívnej hospodárskej súťaže. Preto vás chcem poprosiť, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby ste uvedený návrh podporili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za odôvodnenie návrhu zákona.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého určil gestorský výbor, pánu poslancovi Jánovi Šimkovi. Prosím ho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z. (tlač 489), v druhom čítaní.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 698 z 8. februára 2000 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie vo výboroch s termínom do 9. marca 2000 a v gestorskom výbore do 10. marca 2000. Ide o tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na prerokovanie a schválenie spoločnej správy výborov v určenom termíne.

  Uvedené výbory prerokovali pridelený návrh skupiny poslancov a gestorský výbor prerokoval a schválil podľa § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 225 zo 14. marca tohto roku. Návrh skupiny poslancov prerokoval aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Ďalšie výbory návrh neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol pridelený návrh skupiny poslancov na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh 8. marca tohto roku a uznesením číslo 257 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh 7. marca tohto roku a uznesením číslo 114 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 7. marca tohto roku a neprijal platné uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 7. marca tohto roku a uznesením číslo 346 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť so zmenami.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III správy, ktorú máte pred sebou, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru. Sú to 2 pozmeňujúce návrhy. Nebudem ich čítať, máte ich všetci pred sebou a v obidvoch prípadoch gestorský výbor bude odporúčať tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. K spôsobu hlasovania gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne, a ako som to už uviedol, s odporúčaním schváliť ich.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z., v druhom čítaní schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe. Súčasne gestorský výbor poveril uznesením výboru číslo 227 zo 14. marca tohto roku spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu a poveril spoločného spravodajcu odporúčaniami podľa § 79 ods. 5.

  Vážený pán predsedajúci, otvorte k tomuto bodu rokovania rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne prihlášky, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušíme aj rokovanie o tomto bode programu, tak ako som hovoril, budeme hlasovať o prerokovaných poslaneckých návrhoch. Ešte zostáva návrh pána poslanca Fica, a potom by sme pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch.

  Ďalším bodom programu je

  návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Návrh pána poslanca ste dostali ako tlač 497. Súčasťou prerokúvaného návrhu je aj správa gestorského výboru 497a, ktorá tvorí prílohu k tomuto návrhu zákona.

  Prosím, aby pán poslanec Fico odôvodnil predmetný návrh.

 • Ďakujem.

  Vážený pán podpredseda,

  hoci som predložil návrh zákona, ktorý sa týka novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení a Občianskeho súdneho poriadku, ide o novelizáciu, ktorej úlohou je zabezpečiť zníženie nákladovosti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. 1. júla 1999 sme zaviedli oprávnenie pre osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, poberať opätovné dávky dôchodkového zabezpečenia. Avšak neurobili sme nič pre to, aby štát mohol siahať na tieto dávky sociálneho zabezpečenia a primerane znižovať náklady, ktoré má s výkonom trestu alebo s výkonom samotnej väzby.

  Keďže vieme, že štát vynakladá na výkon týchto zariadení obrovské finančné prostriedky, sme rovnako povinní hľadať riešenia, ktoré budú tieto obrovské náklady znižovať. V súčasnosti vznikla situácia, že osoby, ktoré sú vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody a sú oprávnené na poberanie dávok dôchodkového zabezpečenia, si v podstate môžu tieto dávky odkladať a pri odchode z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody si tieto dávky v celej výške vziať. Ak to porovnáme s inými dôchodcami, ktorí dodržujú zákony, tak títo si musia všetky svoje životné náklady hradiť z dôchodku, ktorý dostávajú. Považujeme to za určitú mieru diskriminácie, na tento problém som bol upozornený v rámci práce väzenskej komisie pri navštevovaní jednotlivých väzenských zariadení. Preto sa v novelizácii jedného aj druhého zákona navrhuje, aby mal štát prirodzený prednostný nárok u takéhoto platcu dávok na úhradu aspoň časti nákladov spojených s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody.

  Dozvedáme sa mnohé špekulácie ako napríklad, že mnohé osoby sú poberateľmi týchto dávok dôchodkového zabezpečenia, čím sa osoby vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody vyhýbajú povinnosti hradiť náklady spojené s výkonom väzby alebo trestu odňatia slobody. V spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže sme urobili aj určitý výpočet, ktorý hovorí, že zbor by mohol na základe tejto právnej úpravy získať ročne okolo 3 mil. Sk, čo vzhľadom na rozpočet nie je zanedbateľná suma. V súčasnej napätej ekonomickej situácii považuje zbor aj takýto prísun alebo šetrenie peňazí za veľmi dôležité.

  Zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, nevyžaduje žiadne náklady zo štátneho rozpočtu a nemá ani žiadny vplyv na organizačné zmeny alebo nevyžaduje nejaké personálne nároky. Preto prosím pani poslankyne a pánov poslancov, aby tento návrh podporili, lebo naozaj šetrí finančné prostriedky, odstraňuje nerovnosť medzi osobami, ktoré dodržujú zákony, a osobami, ktoré odpykávajú trest odňatia slobody.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ficovi za uvedenie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení a Občiansky súdny poriadok. Prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz by som prosil spoločného spravodajcu pána Halmeša. Prosím vás, aby ste informovali Národnú radu o výsledku rokovania o tomto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

  Prosím o chvíľku strpenia, pán poslanec Halmeš je už na ceste do rokovacej sály.

  Pán poslanec Halmeš, plénum Národnej rady čaká na vás ako spravodajcu k návrhu zákona, ktorý predkladá pán poslanec Fico. Prosím vás, aby ste informovali Národnú radu o výsledku rokovania o tomto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Veľmi sa ospravedlňujem Národnej rade, ale ako predseda skupiny Slovensko-španielskeho priateľstva som teraz prijímal španielskeho veľvyslanca a nevedel som, že tak rýchlo bude Národná rada postupovať.

  Vážené dámy a páni,

  z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý ako gestorský výbor prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podávam Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. februára 2000 číslo 697 po prerokovaní poslaneckého návrhu zákona v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. prerokuje návrh zákona v druhom čítaní a pridelila ho podľa § 74 ods. 1 uvedeného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Gestorský výbor nedostal do 14. marca tohto roku žiadne stanovisko poslancov Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. februára prerokovala návrh zákona a uznesením číslo 86 nesúhlasila s návrhom z dôvodov uvedených v stanovisku vlády Slovenskej republiky predloženom gestorskému výboru.

  Poslanecký návrh zákona odporučil schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a to uznesením z 8. marca 2000 číslo 256.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie neprerokoval návrh zákona, je k tomu uznesenie zo 14. marca 2000 číslo 164.

  Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý návrh zákona prerokoval, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Všetky návrhy, ktoré sú v spoločnej správe, máte k dispozícii, preto ich nebudem čítať jednotlivo. Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, uvedeného v časti III tejto spoločnej správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe v bodoch 1 - 12 spoločne a odporúča ich schváliť. Gestorský výbor určil za spoločného spravodajcu mňa, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie zo 14. marca 2000 číslo 165.

  Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Nemám žiadne písomné prihlášky do rozpravy, ani ústne sa páni poslanci nehlásia do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Páni poslanci, tak ako som povedal na úvod prerokúvania bloku návrhov zákonov, ktoré predkladajú poslanci Národnej rady, odporúčam, aby sme teraz o troch prerokúvaných návrhoch, ktorých navrhovateľmi boli pán poslanec Bajan, Maňka a Fico, hlasovali, alebo sa pýtam, či by bol všeobecný súhlas, aby sme prerokovali ešte tri vrátené zákony prezidentom republiky, a potom pristúpili k hlasovaniu aj o týchto bodoch. Páni poslanci, je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Áno.

  Preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pánu navrhovateľovi a pánu poslancovi Halmešovi. Budeme hlasovať v priebehu polhodiny.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu tridsiateho šiesteho bodu 28. schôdze, ktorým je

  zákon z 9. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 543.

  Zákon predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 3. marca pridelil na prerokovanie výborom Národnej rady.

  Teraz by som prosil predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Palka, aby informoval o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ešte skôr ako pristúpime k druhému čítaniu, chcel by som vás oboznámiť, že pán prezident Slovenskej republiky zaslal predsedovi Národnej rady list, ktorým vzhľadom na nespornosť dôvodov na vrátenie návrhu zákona uvedených v rozhodnutiach nepovažuje svoju osobnú účasť na schôdzi Národnej rady za nevyhnutnú a z toho dôvodu požiadal o doručenie jeho písomných rozhodnutí o vrátení zákonov všetkým poslancom a o prerokovanie týchto vrátených zákonov bez jeho prítomnosti.

  Teraz prosím pána poslanca Vladimíra Palka, aby o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch informoval Národnú radu.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi informovať vás o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 9. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171 o Policajnom zbore, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom a v treťom čítaní.

  Zákon z 9. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171 o Policajnom zbore, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 570 z 3. marca 2000 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Zároveň určil k predmetnému zákonu ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. K predmetnému návrhu zákona určené výbory prijali tieto stanoviská:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu nesúhlasí so zmenou navrhnutou v bode III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona z 9. februára 2000, ktorým sa mení zákon o Policajnom zbore, a odporúča Národnej rade zákon z 9. februára, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Policajnom zbore, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, schváliť v pôvodnom znení.

  Ďalej Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti súhlasili s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky a odporúčajú Národnej rade schváliť pripomienku uvedenú v rozhodnutí prezidenta pod bodom III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zároveň navrhol v článku III textu schváleného zákona nahradiť slová "1. apríla" slovami "1. mája".

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 9. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Policajnom zbore, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, vyjadrených v ich uzneseniach podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:

  1. Podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku prijať pripomienku prezidenta Slovenskej republiky uvedenú pod bodom III a návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zmene účinnosti zákona.

  2. Podľa § 90 ods. 5 o rokovacom poriadku v znení prijatej pripomienky prezidenta Slovenskej republiky zákon ako celok schváliť.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu o tomto bode.

 • Ďakujem, pán predseda výboru. Zostaňte na mieste spravodajcu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Krajči. Končím možnosť podania ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Krajči, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vrátený zákon číslo 171 o Policajnom zbore, ktorý bol vrátený pre nesúlad dvoch zákonov, v ktorom vymenúva svojich podriadených minister vnútra, svedčí o tom, že kroky ktoré sme urobili v predchádzajúcej vláde, keď sme hovorili, že menovať prezidenta Policajného zboru by mal minister, potvrdzujú správnosť nášho konania, a teda aj prezident vo svojom rozhodnutí vrátiť tento zákon chce zosúladiť prijaté zákony o štátnej službe a Policajnom zbore.

  Žiaľ, musím konštatovať, že na tomto rozhodnutí, ktoré sme vtedy urobili, keď sme novelizovali zákon 171, aby prezidenta menoval minister vnútra, sa rozpútala politická kampaň proti HZDS, proti vtedajšiemu ministrovi vnútra, ktorým som bol. Dnes sa potvrdzuje, že naše kroky boli správne, a preto súhlasíme s tým, čo navrhuje pán prezident.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec, pán predseda výboru, chcete sa vyjadriť k vystúpeniu pána poslanca? Nie.

  Ďakujem pánu poslancovi Palkovi. Prosím, aby teraz uvoľnil miesto pre spravodajcov inému pánu poslancovi, pretože prerušíme rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pristúpime k ďalšiemu návrhu, a to je

  zákon z 15. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Na úvod prerokúvania návrhov, ktoré podal Národnej rade pán prezident, som uviedol stanovisko pána prezidenta, ktorý nepovažuje ani pri tomto vrátenom zákone vzhľadom na skutočnosti uvedené v dôvodoch na vrátenie tohto návrhu jeho osobnú účasť za nevyhnutnú. Preto pristúpime k prerokúvaniu tohto bodu.

  Prosím pána poslanca Gyurovszkého, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania vráteného zákona vo výboroch Národnej rady.

  Pán poslanec Gyurovszky, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o prerokovaní zákona z 15. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 344):

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku svojím rozhodnutím číslo 571 z 3. marca 2000 pridelil uvedený zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo do 10. marca s tým, že za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Výbory zaujali tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený zákon 7. marca 2000 a vo svojom uznesení číslo 345 nesúhlasil so zmenami prezidenta Slovenskej republiky uvedenými v časti III jeho rozhodnutia a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon v pôvodnom znení z 15. februára.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný návrh 16. marca 2000, neprijal však k nemu platné uznesenie, keďže podľa § 52 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nehlasovala zaň potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval uvedený zákon v dňoch 7. až 14. marca 2000 s tým, že neprijal platné uznesenie o výsledkoch jeho prerokovania, keďže za návrh uznesenia nehlasovala nadpolovičná väčšina poslancov. V súlade s § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku požiadala skupina 5 poslancov o uvedenie ich stanoviska k návrhu uznesenia. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Pavel Delinga, Pavel Šťastný, Miroslav Kotian, László Gyurovszky, Jaroslav Slaný hlasovali za prijatie návrhu uznesenia, ktorým sa navrhovalo vysloviť nesúhlas s pripomienkami pána prezidenta.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo ako gestorský výbor rokoval o spoločnej správe výborov dňa 16. marca 2000 a schválil uznesenie číslo 118. Výbor nevyjadril stanovisko podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku. Uznesením poveril spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Lászlóa Gyurovszkého vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému bodu ako spoločný spravodajca výborov a podať správu o výsledkoch jeho prerokovania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na spôsob hlasovania o uvedenom bode programu.

  Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto návrhu vrátenom pánom prezidentom. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky. Ústne sa takisto nikto z pánov poslancov nehlási do rozpravy. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pánu poslancovi Gyurovszkému.

  Pristúpime v poradí k poslednému, tretiemu vrátenému zákonu, ktorým je

  zákon z 10. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Podobne ako pri prvých dvoch vrátených návrhoch zákonov, ani tu pán prezident vzhľadom na nevyvrátiteľné dôvody uvedené v písomnom stanovisku nepovažuje za potrebnú osobnú účasť na rokovaní o tomto návrhu zákona v Národnej rade.

  Preto teraz dávam slovo poverenej spravodajkyni výborov pani poslankyni Anne Záborskej a prosím ju, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás ako spoločná spravodajkyňa oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady o prerokovaní zákona z 10. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 10. februára 2000 podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada schválila dňa 10. februára 2000 zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky vrátil s pripomienkami Národnej rade spomínaný zákon. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.

  Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím číslo 573 z 9. marca 2000 rozhodol, že ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom. Určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady o vrátenom zákone boli stanovené tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu odporučil Národnej rade prerokovať uvedený zákon ako jeden z prvých bodov programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory vo svojich uzneseniach vyslovili súhlas s pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky a odporučili Národnej rade tento zákon schváliť s pripomienkami. Uvedené pripomienky a stanoviská výborov, v ktorých bol zákon prerokovaný, máte uverejnené v spoločnej správe v tlači 547a.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 10. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z., vrátenému prezidentom republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, uvedených v ich uzneseniach a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 10. februára 2000 číslo 140/1998 v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uverejnených v tejto správe schváliť. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch takto: en bloc schváliť body 1, 2, 3 a 4.

  Výbor poveril spoločnú spravodajkyňu výborov Annu Záborskú predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetná spoločná správa výborov bola prerokovaná v gestorskom výbore - vo výbore pre zdravotníctvo - uznesením číslo 101 zo 16. marca 2000.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Buďte taký dobrý a otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Znovu konštatujem, že som nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Páni poslanci, aby sme nemuseli netrpezlivo čakať na neprítomných poslancov v rokovacej sále, prosil by som, aby sme sa v priebehu 15 minút dostavili do rokovacej sály. Prerušujem na 15 minút rokovanie 28. schôdze. Po 15 minútach pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch v takom poradí, ako sme ich prerokovali: prvý návrh pána poslanca Bajana, potom návrhy pánov poslancov Maňka a Fica a tri návrhy zákonov vrátené prezidentom republiky. Prosil by som predsedov poslaneckých klubov, aby zabezpečili prítomnosť poslancov svojich poslaneckých klubov na hlasovaní. Prerušujem rokovanie do 10.55 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, dôrazne vás upozorňujem a žiadam, aby ste sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie, pretože budeme hlasovať o pánom prezidentom republiky vrátených zákonoch, pri ktorých sa zvyšuje kvórum na 76 poslancov na schválenie jednak pozmeňujúcich návrhov, ako aj návrhu zákona ako celku. Preto vás prosím, dostavte sa do rokovacej sály na hlasovanie. Čas na prestávku a príchod poslancov do rokovacej sály uplynul. Pristúpime k hlasovaniu v takom poradí, v akom sme prerokovali jednotlivé body programu.

  V poradí prvý poslanecký návrh bol návrh pána poslanca Bajana. Prosil by som pána poslanca Bajana a pána poslanca Hóku, aby zaujali miesta pre navrhovateľa a spravodajcu a prosím pána poslanca Hóku, aby uvádzal jednotlivé hlasovania o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona číslo 310/1999 Z. z.

  Pán poslanec Hóka, uveďte hlasovania, najskôr návrhy zo spoločnej správy.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Konštatujem, že z rozpravy nevzišli žiadne pozmeňujúce návrhy, čiže budeme hlasovať o tých návrhoch, ktoré obsahuje spoločná správa. Ide o body 1, 2 a 3. Ide o legislatívnotechnické úpravy. Navrhujem hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch zo spoločnej správy k návrhu zákona, ktorý predkladá pán poslanec Bajan, s odporúčaním schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Gestorský výbor navrhuje, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

 • Pán poslanec, ešte predtým, ako by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu, musíme prejsť do tretieho čítania. Pýtam sa, či vás gestorský výbor poveril.

 • Áno, pán predsedajúci, mám poverenie gestorského výboru podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu poslanca Vladimíra Bajana.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z pánov poslancov hlási do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uviedli návrh záverečného hlasovania.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Čiže gestorský výbor navrhuje, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona číslo 310/1999 Z. z., schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho uviedol pán spoločný spravodajca, ktorý odporúča návrh poslanca Národnej rady Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 o živnostenskom podnikaní, schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme predmetný návrh zákona schválili.

  Ďalej pristúpime k hlasovaniu o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z.

  Prosím pána navrhovateľa a spoločného spravodajcu pánov poslancov Maňku a Šimka, aby zaujali miesta určené pre navrhovateľov a spravodajcu.

  Prosím zároveň pána poslanca Šimka, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k návrhu zákona.

 • Ďakujem.

  Vážená pani ministerka,

  vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni poslanci,

  konštatujem, že v rozprave k predmetnému návrhu zákona neodzneli žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, a preto, vážený pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Hlasujeme o zákone o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 (tlač 489).

  Vo svojom úvodnom vystúpení pri prerokovaní tohto návrhu skupiny poslancov som uviedol, že v spoločnej správe sú uvedené dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ďalej som uviedol, že gestorský výbor odporučil, aby sme o týchto návrhoch hlasovali spoločne. A gestorský výbor ich odporučil schváliť z dôvodu, že ide o jazykovú a legislatívnotechnickú úpravu a predĺži sa lehota na zosúladenie dohody so zákonom.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1, 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že body 1 a 2 zo spoločnej správy sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca.

 • Súčasne konštatujem, že som bol poverený gestorským výborom oprávneniami podľa § 79 ods. 5. Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, koná sa tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení. A skôr sa môže konať, ak o tom na návrh gestorského výboru rozhodne Národná rada bez rozpravy. Navrhujem, aby Národná rada o tomto mojom návrhu hlasovala.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám prihlášky. Pýtam sa, či sa ústne hlási niekto z poslancov do rozpravy. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte hlasovanie.

 • Prečítam návrh uznesenia.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z. (tlač 489), schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca gestorského výboru, ktorý odporúča návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z., schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili a návrh zákona prijali.

  Ďakujem pánu poslancovi Maňkovi a pánu poslancovi Šimkovi.

  Teraz prosím pána poslanca Fica a pána poslanca Halmeša, aby zaujali miesta pre navrhovateľov a spravodajcu a pán poslanec Halmeš uvádzal hlasovanie o návrhu poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Pýtam sa, či si pred hlasovaním pán navrhovateľ žiada ešte záverečné slovo.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážené dámy a páni,

  niektorí páni poslanci sa na mňa obrátili počas prestávky, pretože trošku mätie návrh tohto zákona, pokiaľ ide o danú problematiku. Chcem ešte raz zdôrazniť, že účelom tejto novelizácie nie je nič iné, iba zabezpečiť, aby osoby, ktoré sú vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a ktoré preberajú dôchodky vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, platili z týchto dôchodkov určité náklady spojené s výkonom trestu alebo výkonom väzby. Je totiž veľký rozdiel, ak je dôchodca, ktorý dodržuje zákony, na slobode, musí si všetky svoje životné náklady platiť z dôchodku. Ak máme osobu vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody, môže si tieto peniaze posielať na individuálne účty, na ktoré sa nedá siahnuť. Ale keďže všetky náklady odsúdených platíme zo štátneho rozpočtu, musíme zaviesť takú právnu úpravu, aby mohol štát siahať na dôchodky tých osôb, ktoré sa nachádzajú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Toto je podstata návrhu s tým, že to prináša ročne úsporu 3 až 3,5 mil. korún.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, uvádzajte teraz jednotlivé hlasovania k návrhu zákona, najskôr spoločnú správu.

 • Vážené dámy a páni, keďže v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy, tak opätovne predkladám návrh, ktorý som predniesol pri čítaní spoločnej správy gestorského výboru pre sociálne veci a bývanie. Prosím preto, aby sme hlasovali o návrhoch uvedených v spoločnej správe pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním gestorského výboru tieto návrhy schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 12 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že body 1 až 12 zo spoločnej správy sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy.

  Pýtam sa vás, či vás gestorský výbor splnomocnil predniesť Národnej rade návrh na pokračovanie v treťom čítaní.

 • Nemám také písomné splnomocnenie, ale dávam taký návrh, aby sme pokračovali tretím čítaním o tomto návrhu zákona.

 • Žiaľ, pán spoločný spravodajca, nie je možné o tomto návrhu hlasovať, preto prerušujem rokovanie o návrhu na vydanie zákona o sociálnom zabezpečení a o návrhu na zmenu Občianskeho súdneho poriadku. K tretiemu čítaniu pristúpime na budúci týždeň. Prípadne, ak by sa gestorský výbor dokázal ešte zísť a prijať takéto uznesenie počas rokovania Národnej rady, tak je možné pristúpiť k hlasovaniu.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste dôsledne pozreli uznesenie gestorského výboru. Áno, pán spoločný spravodajca predsa len má uznesenie gestorského výboru.

 • Hluk v pléne.

 • Preto prosím, aby pán spoločný spravodajca informoval Národnú radu o tomto uznesení výboru.

 • Dámy a páni, v druhom čítaní po schválení pozmeňujúcich návrhov, ktoré ústavnoprávny výbor odporučil na schválenie a ktoré sme schválili, dávam návrh podľa splnomocnenia gestorského výboru pre sociálne veci a bývanie, ktoré sa písomne objavilo, aby sme prerokovali tento návrh zákona aj v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy ústne, lebo som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na záverečné uznesenie.

 • Prosím, aby ste dali hlasovať, pán podpredseda, o návrhu zákona ako o celku.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie, ktorým sme schválili návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Teraz prosím predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Palka, aby uvádzal hlasovanie k prvému z trojice vrátených zákonov prezidentom Slovenskej republiky.

  Budeme prerokúvať zákon z 9. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie v NR SR, ktorý vo svojom písomnom stanovisku uviedol svoje výhrady, ktoré sú uvedené aj v spoločnej správe, proti niektorým ustanoveniam tohto návrhu.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  navrhujem, aby sme hlasovali podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku prijať pripomienku prezidenta Slovenskej republiky uvedenú pod bodom III a návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na zmenu účinnosti zákona. Prosím, pán podpredseda, aby ste dali hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako pristúpime k hlasovaniu, chcem upozorniť, že podľa článku 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa článku 102 písm. n) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Takýto súhlas nadpolovičnej väčšiny je potrebný aj na schválenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Teda ideme najskôr hlasovať o návrhoch, ktoré predniesol pán prezident republiky, s odporúčaním gestorského výboru schváliť pripomienky pána prezidenta. A ďalej odporúča gestorský výbor zmeniť lehotu účinnosti z 1. apríla na 1. mája.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že pripomienky pána prezidenta, ako aj lehotu účinnosti sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, pýtam sa, či máte odporúčanie gestorského výboru na pokračovanie v treťom čítaní. Áno.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vrátenom návrhu zákona prezidentom Slovenskej republiky.

  Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k záverečnému hlasovaniu o vrátenom návrhu zákona.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na uznesenie.

 • Navrhujem podľa § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku v znení prijatých pripomienok prezidenta a návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zákon ako celok schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Ďalej prosím pána poslanca Gyurovszkého, aby prednášal návrhy na hlasovanie o návrhu zákona z 15. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR.

 • Ďakujem za slovo.

  Navrhujem najprv hlasovať o pripomienkach pána prezidenta.

 • Ešte raz, pán spoločný spravodajca.

 • Navrhujem hlasovať o pripomienkach pána prezidenta v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch, ktoré sú uvedené v časti III. Gestorský výbor neprijal uznesenie, takže je na slobodnej vôli poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 31 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že pripomienky pána prezidenta Národná rada neschválila.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, informujte Národnú radu, či vás gestorský výbor splnomocnil prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  Preto pristúpime k tretiemu čítaniu o vrátenom návrhu zákona prezidentom Slovenskej republiky.

  Pýtam sa pánov poslancov, či sa hlási niekto do rozpravy ústne, keďže som písomne nedostal žiadne prihlášky. Nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na prijatie uznesenia o vrátenom zákone prezidentom republiky.

 • Takže navrhujem hlasovať o zákone ako o celku. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Znovu chcem upozorniť, že na prijatie platného uznesenia, ktorým Národná rada schvaľuje vrátený návrh zákona, je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých poslancov Národnej rady. To je minimálne 76.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila vrátený návrh zákona prezidentom Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Pristúpime k prerokúvaniu v poradí tretieho vráteného návrhu zákona pánom prezidentom Slovenskej republiky, ktorým je zákon z 10. februára, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie.

  Prosím pani poslankyňu Záborskú, aby v Národnej rade uvádzala jednotlivé návrhy na hlasovanie, tak ako sú uvedené v návrhu gestorského výboru.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som uvádzala hlasovanie k vrátenému návrhu zákona číslo 140.

  Na základe spoločnej správy odporúčam hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti II, en bloc o bodoch 1, 2, 3 a 4 a tieto body schváliť.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Záborská, ktorá odporúča body 1, 2, 3 a 4 zo spoločnej správy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že body 1 až 4 zo spoločnej správy sme schválili.

  Pani poslankyňa, máte ďalšie návrhy?

 • Nie sú ďalšie pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. A keďže mám na základe uznesenia výboru číslo 101 poverenie predniesť zákon v treťom čítaní, pán predsedajúci, navrhujem, aby sme prešli do tretieho čítania.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať tento návrh zákona ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime preto k tretiemu čítaniu o vrátenom návrhu zákona, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotníckych pomôckach, živnostenský zákon, ako aj zákon o reklame.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne. Písomne som nedostal žiadne prihlášky. Nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Budeme hlasovať teraz o vrátenom zákone ako o celku.

  Prosím pani poslankyňu Záborskú, aby uviedla návrh uznesenia.

 • Navrhujem, aby podľa § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku zákon číslo 140 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákon o živnostenskom podnikaní a zákon o reklame bol schválený s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi ako celok.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o vrátenom zákone ako o celku, či Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uvedený zákon po opätovnom prerokovaní schvaľuje.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z., zákon číslo 445/1991 Z. z. a zákon číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pani poslankyni Záborskej.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky blokom zákonov, ktorých predkladateľkou je ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku pani Machová. Odporúčam Národnej rade, aby sme tak ako pri predchádzajúcich bodoch najskôr uviedli jednotlivé body, odzneli spoločné správy, rozprava k jednotlivým bodom, a potom by sme hlasovali o skupine troch bodov programu, ktoré bude uvádzať pani ministerka Machová.

  Prosím teraz pani ministerku, aby z poverenia vlády predniesla Národnej rade Slovenskej republiky

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,

  ktorý ste dostali ako tlač 492, súčasťou ktorého je aj návrh na uznesenie uvedené v spoločnej správe gestorského výboru pod číslom 492a.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  tak ako už bolo uvedené, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 492), bol v prvom čítaní 4. februára tohto roku odsúhlasený. Dovoľte mi preto, aby som naozaj veľmi stručne len pripomenula hlavné ciele predkladanej novely zákona.

  Táto novela má za cieľ upraviť:

  1. Možnosť obchodovania s dlhopismi Fondu národného majetku.

  2. Umožniť, aby v priebehu tohto roka bolo možné výnosy z privatizácie použiť aj na iné spôsoby, aj na iné účely, ako to umožňuje zákon dnes, a to predovšetkým na splnenie štátnych záruk za bankové úvery, na financovanie splácania štátneho dlhu, na doplnenie zdrojov v systéme zdravotníctva a na úhradu časti záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky.

  3. Tretím cieľom navrhovanej úpravy je rozšírenie možnosti úpravy vydaných rozhodnutí o privatizácii, cieľom ktorých je možnosť zabezpečiť reálnu privatizáciu časti majetku Fondu národného majetku, ktoré z dôvodov súčasnej dikcie zákona nie je možné realizovať.

  4. Štvrtým cieľom je upraviť aj súvisiace vecnoprávne a legislatívnotechnické úpravy.

  Predložený návrh bol prerokovaný v troch výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, kde bola diskusia predovšetkým o problematike možnosti použitia výnosov z privatizácie na úhradu tých účelov, o ktorých som hovorila, a o problematike možnosti zmien a rozhodnutí o privatizácii aj po prechode majetku na Fond národného majetku. Výsledkom sú určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a s ktorými odporúčam stotožniť sa, tak ako sú uvedené, pretože v zásade nemenia filozofiu a logiku predkladanej novely.

  Na tomto základe si dovoľujem požiadať plénum Národnej rady Slovenskej republiky, aby si predmetný vládny návrh novely osvojila v predloženom znení ako celok s tými doplnkami, o ktorých som hovorila.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka, za uvedenie návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo určenému spravodajcovi, ktorého poveril gestorský výbor predniesť informáciu o výsledku rokovania o tomto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec Ján Šimko, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážená pani ministerka,

  vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni kolegovia poslanci,

  uvádzam spoločnú správu ako spoločný spravodajca gestorského výboru k predmetnému bodu rokovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady predkladá Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 492).

  Národná rada uznesením číslo 691 zo 4. februára tohto roku pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie vo výboroch do 9. marca roku 2000 a v gestorskom výbore do 10. marca tohto roku. Teda pridelila ho výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Uvedené výbory prerokovali pridelený vládny návrh zákona a gestorský výbor prerokoval a schválil podľa § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov uznesením číslo 228 zo 16. marca tohto roku. Iné výbory vládny návrh zákona neprerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho prerokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov Národnej rady uvedených v uznesení Národnej rade Slovenskej republiky, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory Národnej rady, ktorým bol pridelený vládny návrh zákona na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská:

  Ústavnoprávny výbor prerokoval vládny návrh zákona 8. marca tohto roku a uznesením číslo 261 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh zákona 29. februára 2000 a uznesením číslo 334 rovnako odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval vládny návrh zákona 7. marca 2000 a uznesením číslo 214 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.

  Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaniami gestorského výboru, ktorých je celkom päť, ktoré nebudem čítať, sú uvedené v písomnej správe, ktorú všetci, dámy a páni poslanci, máte pred sebou na lavici.

  V ďalšej časti informácie tejto spoločnej správy k návrhu hlasovania uvádzam, tak ako je to uvedené v texte spoločnej správy, že gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch 1, 4 a 5 hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich, o bodoch 2 a 3 hlasovať spoločne s návrhom neschváliť ich. K návrhu uznesenia uvádzam, že gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

  Gestorský výbor ma súčasne poveril uznesením výboru číslo 228 zo 16. marca tohto roku ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona a poveril ma oprávneniami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu k tomuto bodu rokovania.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali z rokovania Národnej rady, pretože dnes ešte budeme hlasovať, predpokladám, okolo 13.00 hodiny o jednotlivých bodoch programu, ktoré budeme ešte prerokúvať.

 • Páni poslanci, ešte chcem upozorniť, že tak ako je zvykom, dnešné rokovanie schôdze Národnej rady by sme skončili o 14.00 hodine a prerušili by sme rokovanie 28. schôdze Národnej rady o 14.00 hodine. V utorok by sme pokračovali o 14.00 hodine, pretože v pondelok a v utorok dopoludnia sa koná rokovanie Spoločného výboru Slovenskej republiky a Európskej únie. Budeme pokračovať v utorok o 14.00 hodine.

 • Teraz otváram rozpravu o tomto bode programu. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Kozlík. Nevidím ďalšie prihlášky pánov poslancov, preto končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Kozlík, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené plénum,

  dovoľte mi niekoľko poznámok k predkladanej novele zákona, ktoré som vyjadril už aj na rokovaní výboru Národnej rady, a to predovšetkým k položkám alebo k úpravám, ktoré umožňujú výnosy z privatizácie, a podotýkam, pôjde predovšetkým o výnosy z privatizácie strategických podnikov, použiť na bežné potreby štátneho rozpočtu.

  Predovšetkým mám výhradu smerovanú k možnosti úhrad splátok štátneho dlhu zo zdrojov, ktoré budú získané z privatizácie. Ide o to, že takýto postup sa viaže na bežné hospodárenie štátneho rozpočtu. A nie je to nič iné ako otvorenie dverí pre samoobsluhu pre pani ministerku financií.

  Rád by som pripomenul, že mizéria slovenského hospodárstva, ktorá sa v plnom rozsahu prejavila v roku 1999, nie je dôsledkom ničoho iného, alebo je najväčšmi dôsledkom nebývalého apetítu ministerstva financií v oblasti vydrancovania, doslova vydrancovania slovenskej ekonomiky v mene sanácie štátneho rozpočtu, keď práve pre potreby štátneho rozpočtu boli spúšťané tri balíčky ekonomických opatrení.

  Ukazuje sa, že zvýšenie všeobecného daňového zaťaženia, chaotické zvyšovanie cien, zavedenie dovoznej prirážky, kde vláda a ministerstvo financií nezvládli proporcie uplatnenia tejto dovoznej prirážky, znamenali v podstate pritlačenie hospodárskej sféry a namiesto toho, aby štátny rozpočet z rastu produkcie, podpory výrobných procesov získaval zvýšené zdroje, sme svedkami toho, že daňová výťažnosť z ekonomiky klesá, zdroje tvorené touto ekonomikou klesajú a dospeli sme len k tomu, že sa neúmerne zvýšila záťaž podnikateľskej sféry a občanov. Novelou tohto zákona sa otvára ďalší priestor drancovania ekonomiky. A je to priestor na zapojenie, zavesenie štátneho rozpočtu do zdrojov z privatizácie, podotýkam, predovšetkým štátneho rozpočtu.

  Pokiaľ som spomínal spôsob, akým štátny rozpočet naťahoval, pokúšal sa natiahnuť zdroje z reálnej ekonomiky v roku 1999, treba spomenúť ešte ďalšie momenty. Boli to zdroje Národnej banky Slovenska, ktorá v podstate nemá rezervy. Tie rezervy boli presunuté kompletne do aktív štátu alebo nepriamo do štátneho rozpočtu, že bola narušená rovnováha medzi štátnym rozpočtom a verejnoprávnymi fondmi a ešte stále nestačí a štátny rozpočet naťahuje ruku aj voči, podotýkam, jednorazovo vytvoreným zdrojom.

  To znamená, pokiaľ zdroje z privatizácie, ktoré nie sú nekonečné, budú týmto spôsobom prejedené, či tejto vláde alebo všetkým ďalším zostanú akurát oči pre plač, bude to spotreba štátu, ktorá bude dotovaná prostriedkami, jednorazovými neopakovateľnými prostriedkami z privatizácie. Tie pominú a nebude z čoho potom možné financovať bežné hospodárenie štátu.

  Ukážkou tohto postupu je aj štátny rozpočet na rok 2000, kde sa ministerstvo financií zahralo na slepú babu. A, žiaľbohu, parlament schválením tohto rozpočtu na túto hru skočil, keď bola v rámci schváleného štátneho rozpočtu akceptovaná tzv. memoriálová položka 10 mld. korún z privatizácie Slovenských telekomunikácií, kde značná časť prostriedkov dokonca neskrývane má byť predmetom bežných výdavkov štátneho rozpočtu.

  Teraz sa prakticky naplno dvere na takúto spotrebu otvárajú bez toho, že by Národná rada akýmkoľvek spôsobom položila palec na tieto zdroje a mala definované, na ktoré konkrétne výdavky štátneho rozpočtu či v rámci dlhovej služby, v rámci garancie štátneho rozpočtu a tak ďalej budú tieto zdroje použité.

  Chcem pripomenúť, že aj v rokoch 1994 až 1998 boli riešené problémy štátneho dlhu plne na vrub výdavkov štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet sa s tým musel vysporiadať a práve tá väzba na vysporiadanie sa s dlhovou službou vytvára možno to korektné videnie, aby sa vláda a ministerstvo financií starali o povzbudzovanie podnikateľskej sféry a pokúšali sa získať zdroje z reálnej výkonnosti ekonomiky. Tento návrh, táto novela zmäkčuje prostredie pre ministerstvo financií, pretože sa objavil nový jednorazový dočasný zdroj, ktorý je skutočne veľmi pohodlné použiť pre potreby štátneho rozpočtu.

  Keďže sme nedokázali presadiť toto stanovisko vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, opäť deklarujem negatívne stanovisko klubu HZDS k tejto otázke, pretože zostal tento rozpor predkladanej novely, nebudeme môcť podporiť predkladanú novelu v tomto znení napriek tomu, že určite má aj rad korektných, konštruktívnych prvkov.

  Chcem podotknúť na záver ešte jednu vec. Pokiaľ príde k použitiu zdrojov na základe tejto novely zákona o veľkej privatizácii v rámci štátneho rozpočtu, poslanecký klub HZDS pri každej takýmto spôsobom použitej korune príde s predlohami novely zákona o štátnom rozpočte, pretože sa domnievame, že takto mimo schválený štátny rozpočet, spotrebúvané zdroje, ktoré budú viazané na výdavky štátneho rozpočtu, je potrebné premietnuť do deficitu štátneho rozpočtu. To znamená, že budeme dokumentovať a argumentovať tým, že je potrebné upraviť jeden zo základných výstupov zo štátneho rozpočtu roku 2000, či ďalších, ktorým je ukazovateľ deficitu štátneho rozpočtu.

  Podobný prípad sa stal práve v roku 2000, keď štátny rozpočet fiktívne, klamlivo vykazuje deficit 18 mld. korún. V prípade, že dôjde k spotrebovaniu 10 mld. korún tzv. memoriálovej položky z privatizácie telekomunikácií, skutočný deficit by bol 28 mld. korún.

  Vážená Národná rada, ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Kozlíka sa hlásia dvaja páni poslanci: Husár a Benkovský.

  Pán poslanec Husár.

 • Myslím si, že každému, kto tu sedí, je veľmi zrozumiteľné, čo povedal pán poslanec Kozlík, a myslím si, že aj to, že tieto výčitky nesmerujú k pani ministerke privatizácie. Je úplne zrejmé, že iniciatíva na takúto úpravu smeruje z ministerstva financií. Pani ministerka financií sa, bohužiaľ, zo štátničky ministerky zmenila na účtovníčku spoločnosti s ručením veľmi obmedzeným, ktorú zaujímajú iba položky má dať, dal. A je výsostne spokojná, keď má tieto dve strany vyrovnané. Nedokáže myslieť, bohužiaľ, ako štátnička a politička aj o budúcnosti a o tom, čo takýto postup, tak ako uviedol pán poslanec Kozlík, vyvolá.

  Aký je, prosím vás pekne, v tejto situácii reštriktívny rozpočet? Jeho naplnenie je poobedňajšia nedeľná prechádzka počas slnečných dní pod slnečníkom, týmto spôsobom, ktorý je taký nebezpečný, že naň upozorňuje veľmi serióznym, ale dôrazným spôsobom aj zahraničie a upozorňovalo aj na začiatku pri samotnej stavbe rozpočtu. Napriek všetkým týmto varovaniam sa chceme pustiť a zrejme pustíme podľa výsledkov predpokladaného hlasovania do takých vecí, ktoré môžu ešte aj posledné zvyšky nádeje na to, aby sa táto ekonomika a štát pozviechal, celkom vygumovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi reagovať na vystúpenie pána poslanca Sergeja Kozlíka, ktorý sa polemicky vyjadril k použitiu výnosov z privatizácie. V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, sú viaceré nevyjasnené otázky. Tieto, samozrejme, súvisia jednak s viacerými rezortmi, ale predovšetkým s § 28, t. j. s použitím výnosov z privatizácie.

  Avšak vzhľadom na tempo rokovania 28. schôdze Národnej rady nebolo možné vyjasniť si všetky okolnosti, ktoré s realizáciou výnosov súvisia, a takisto pripraviť aj ďalšie prípadné pozmeňujúce návrhy. Preto dávam na zváženie a odporúčam vám, pán predsedajúci, či by nebolo možné prerušiť rozpravu o tomto bode programu a pokračovať v nej utorok o 14.00 hodine.

  Ďakujem.

 • Pani ministerka, žiadate si vyjadriť sa k vystúpeniu pána poslanca Kozlíka? Áno.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Naozaj, obsah takejto debaty bol predmetom rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Skutočne, prebehla aj takáto diskusia pri schvaľovaní návrhu štátneho rozpočtu. Z pohľadu predkladateľa znovu môžem zopakovať len to, čo som povedala.

  Dikcia zákona, teda to, čo prináša tento vládny návrh zákona, nemení filozofiu ani štátneho rozpočtu, ani použitia príjmov z privatizácie, pretože tie sa nestávajú súčasťou štátneho rozpočtu, ale sú adresne určené na určité konkrétne účely. Vláda prijala uznesenie, ktorým ukladá ministerke financií a ďalším rezortom v spolupráci s naším ministerstvom vypracovať metodiku použitia príjmov z privatizácie. Skutočne, o čom nepochybujem, by bolo veľmi škodlivé pre túto krajinu, aby neopakovateľné jednorazové príjmy boli použité spôsobom, ktorý sa často nazýva ako prejedenie, a nie ako rozvoj.

  Chcem upozorniť na to aj v zmysle pripomienky, ktorá odznela od pána poslanca Benkovského. Viem, že zrejme pôjde predovšetkým o problém ďalšieho možného rozšírenia použitia príjmov z privatizácie predovšetkým na rozpočet obcí a miest. A chcem zdôrazniť, že takéto rozšírenie jednoducho naozaj nie je možné, pretože ak chceme dodržať filozofiu jedného zákona, zákona o štátnom rozpočte, nemôžeme príjmy z privatizácie používať na potreby jednotlivých kapitol, nech by tá potreba bola akokoľvek zdôvodniteľná a potrebná. Príjmy z privatizácie môžu ísť na konkrétne účely, rozvojové programy a ak obce takéto majú a budú prostriedky z privatizácie, veľmi radi ich na tieto účely ako vláda predložíme a schválime.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú, keďže nikto z poslancov sa už do rozpravy nehlási.

  Pán spoločný spravodajca, chcete sa ešte vyjadriť?

 • Dovolil by som si len, vážená snemovňa, zaujať stanovisko k vystúpeniu pána poslanca Benkovského vo faktickej poznámke na vystúpenie pána poslanca Kozlíka, že nie som o tom presvedčený, že nebol vytvorený dostatočný priestor na to, aby prípadné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by mohli zaznamenať zmenu v navrhovanom vládnom návrhu zákona, pretože som uviedol v spoločnej správe, že Národná rada vlastne rokovala v prvej dekáde februára a do výborov bolo možné si uplatniť tieto pozmeňujúce návrhy jeden celý mesiac, pretože výbory rokovali zase v prvej dekáde marca. Rovnako aj schôdza je od pondelka. Takže to je len na margo toho vystúpenia.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Tak ako sme sa dohodli, o návrhoch, ktoré prednáša pani ministerka, budeme hlasovať v jednom bloku.

  Ďakujem spravodajcovi pánu poslancovi Jánovi Šimkovi.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorý predkladá pani ministerka a ktorým je

  správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona.

  Správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov bola prerokovaná vo vláde.

  Teraz prosím pani ministerku, aby z poverenia vlády správu predniesla poslancom Národnej rady.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy poslankyne, páni poslanci,

  predkladaná správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády číslo 75 z 2. februára 2000, ktorým bol predseda vlády poverený predložiť správu na rokovanie Národnej rady, tak ako to vyplynulo z uznesenia tohto orgánu. Materiál bol vypracovaný medzirezortnou komisiou, ktorá sa problematikou dlhopisov a riešenia nakladania s týmito dlhopismi až po záverečné vyplatenie či iným spôsobom umorenia dlhopisov zaoberala.

  Materiál vo svojej podobe, tak ako je predložený do Národnej rady Slovenskej republiky, okrem stručnej histórie náčrtu problému vzniku dlhopisov Fondu národného majetku ako náhrady za druhú vlnu kupónovej privatizácie hovorí o možných alternatívach, ako by bolo možné vysporiadať sa s týmto záväzkom vlády Slovenskej republiky voči občanom, ktorý má svoj reálny časový rozmer, a to je 31. december tohto roku.

  Preto sú v záverečnej časti materiálu uvedené spôsoby a postupy, ako nakladať s dlhopismi tak, aby tento záväzok bol realizovaný. Vláda po zvážení všetkých za a proti rozhodla, že základný spôsob nakladania s dlhopismi bude možnosť občana vlastne získať hodnotu tohto dlhopisu po termíne splatnosti, teda po 31. 12. tohto roku v hodnote istiny, plus príslušné zhodnotenie, mínus 15-percentná daň, ktorá podľa zákona vyplýva ako povinnosť zaplatiť do štátneho rozpočtu.

  Vzhľadom na to, že rozmer tejto operácie z pohľadu makroekonomického má významné riziká, pretože predstavuje hodnotu presahujúcu 30 mld. korún, čo určite aj v tých dimenziách pomerov rozpočtu, príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu určite nie je zanedbateľná suma, vláda rozhodla o tom, aby sa dali aj iné možnosti, doplnkové možnosti nakladania s dlhopismi, predovšetkým v podobe, ktorú naznačuje aj práve dodiskutovaná novela zákona číslo 92, ktorou sa umožňuje liberalizácia obchodovania s dlhopismi Fondu národného majetku. A o tejto možnosti a príležitosti vláda podala signál smerom k občanom. Vidieť, že trh zareagoval a hodnota dlhopisu podstatným spôsobom vzrástla.

  Samozrejme, predkladaný materiál a rokovanie vlády o možnosti umorenia dlhopisov sa nezastavili iba pri týchto dvoch možnostiach, ale boli prediskutované aj ďalšie možnosti predovšetkým použitia dlhopisov na také typy poistení, ktoré predstavujú premenu dlhopisu na dlhodobejšiu investíciu, t. j. predovšetkým použitie dlhopisov na životné či dôchodkové pripoistenie. V prípade dôchodkového pripoistenia je v legislatívnom procese novela zákona, ktorá takýto krok aj reálne umožní. Okrem toho bolo uložené ministerke financií pripraviť materiál, ktorý oboznámi o možnom postupe nakladania s dlhopismi a ich použitia na zaplatenie daňových nedoplatkov vzniknutých pred rokom 1999, resp. colných nedoplatkov.

  Všetky načrtnuté možnosti umorenia dlhopisov našli svoj odraz v uzneseniach vlády Slovenskej republiky, ktorými sa jednotlivým zodpovedným ministrom ukladá v určitých termínoch pripraviť a predstaviť materiály, resp. pripraviť požadované úpravy v zákone tak, aby záväzok, opakujem, vo výške cca 33 mld. Sk bolo možné rozložiť do viacerých spôsobov nakladania, teda okrem hotovosti predovšetkým použiť tieto dlhopisy aj na ďalšie možnosti. Keďže Národná rada si vlastne vyžiadala správu o tomto postupe a o tejto problematike, tak ako ju navrhla riešiť vláda, dovolila som si ju takto v stručnosti ctenej Národnej rade predstaviť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka, za uvedenie bodu programu.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi predsedovi výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánu poslancovi Volfovi.

  Prosím, pán predseda, aby ste uviedli stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  predkladám správu výborov o výsledku prerokovania správy o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona ako predseda gestorského výboru. K tejto správe zaujali svoje stanovisko dva výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Obidva tieto výbory svojím uznesením odporúčali Národnej rade správu zobrať na vedomie. Na základe toho a v súlade s § 79 ods. 4 písm. e) rokovacieho poriadku navrhuje aj náš gestorský výbor Národnej rade schváliť uznesenie, aby správu o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky zobrala na vedomie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Volfovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási ako jediný pán poslanec Maxon ústne. Keďže písomne som nedostal žiadne prihlášky, uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy a ako jediný v rozprave vystúpi pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážená pani ministerka,

  vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  musím úprimne povedať, že pokiaľ by nešlo o taký mimoriadne závažný dokument, tak by bolo možno náležité, aby sme sa nad týmto materiálom naozaj pousmiali.

  Dámy a páni, ak si uvedomíme, že je to správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona, ktorú predkladá vláda Slovenskej republiky, tak v tom prípade má táto správa dva základné principiálne nedostatky.

  Prvý, že táto správa rieši tento problém mimoriadne vágne predovšetkým z hľadiska časového postupu a z tejto správy akosi vyplýva, že dlhopisy Fondu národného majetku sú splatné niekedy v roku 2004 alebo 2005. Predpokladám, že splatnosť dlhopisov je ešte stále k 31. 12. tohto roku. Je to asi tak. No samotná správa navrhla 3 alternatívne riešenia, z ktorých potom postupne niektoré úplne vylúčila. Tá prvá alternatíva bola zrušiť tzv. dlhopisovú privatizáciu zákonom bez náhrady, prípadne predĺžiť lehotu splatnosti. Predpokladám, že to teda bola len úvaha autorov, pretože takýto postup by bol absolútne v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné predĺženie lehoty splatnosti dlhopisov na druhej strane zase samotný problém nerieši, len sa tento problém odkladá.

  Druhá alternatíva alebo druhá možnosť, ktorá je uvedená v správe, je preplatiť všetkým majiteľom dlhopisov nominálnu hodnotu dlhopisu, plus úrok k lehote splatnosti, teda k 31. 12. 2000. Vzhľadom na to, že k 20. januáru zostáva umoriť priližne ešte 2 230 tisíc kusov dlhopisov, je potrebná na to suma 33 mld. Sk.

  A tretia alternatíva je umoriť čo najväčšie množstvo dlhopisov po lehote splatnosti, najmä výmenou dlhopisov za akcie, prípadne inými formami umorovania.

  Dovoľte mi teda pohovoriť niekoľkými vetami o tých alternatívach, ktoré jediné pripadajú do úvahy. Predovšetkým v samotnej správe sa uvádza, že je nevyhnutné okamžite začať práce na všetkých možných privatizačných projektoch vrátane podnikov s charakterom monopolu.

  Druhým ešte závažnejším problémom, ktorý z toho vyplýva, je novela zákona číslo 92, práve tá, ktorú sme prerokovali, a táto novela zákona otvára vejár na riešenie problémov predovšetkým vo vzťahu k zadlženosti štátu, predovšetkým k proklamovaným riešeniam z hľadiska financovania zdravotníctva, školstva a sčasti i na dofinancovanie niektorých začatých projektov. Z toho vyplýva, že pokiaľ by sme čiastočne každú z týchto alternatív riešili z výnosu privatizácie aj podnikov s charakterom monopolu, tak je jasné, že tá 33-miliardová suma nie je aktuálna, predovšetkým teda vo vzťahu -, a to je ten veľký otáznik, aké objemy budú použité -, vo vzťahu k tzv. memorandovej položke. To je tá oblasť financovania zdravotníctva, školstva, prípadne dofinancovanie niektorých infraštrukturálnych projektov.

  Veľmi zaujímavé je konštatovanie v tomto samotnom dokumente a to istým spôsobom nadväzuje na to, že je konštatované, že okamžite treba začať práce na všetkých možných privatizačných projektoch. Súčasne sa uvádza, že väčšina privatizovaných podnikov bude sama potrebovať finančnú injekciu, lebo tieto podniky sú finančne podkapitalizované. To znamená, že v jednotlivých podnikoch bude musieť byť zohľadnená kúpna sila v záväzku kupujúceho investovať do tohto podniku.

  Dámy a páni, s týmto postupom, prirodzene, jednotlivo podľa jednotlivých podnikov je potrebné súhlasiť. Chcel by som vás poprosiť, aby to predchádzajúce riešenie, ktoré bolo v minulých obdobiach, bolo rovnako posudzované ako nevyhnutnosť dať možnosť privatizovaným subjektom časť kúpnej ceny investovať. Ale, dámy a páni, čo je mimoriadne zaujímavé z hľadiska tejto správy, neviem, či ste si to všimli, pôvodné predstavy, nakoniec tieto predstavy boli nosnými v projekte makroekonomickej stabilizácie v tzv. balíčku ekonomických opatrení, ktoré nakoniec vláda schválila. A podľa mojich informácií nič na tom nemenila a v týchto pôvodných predstavách bolo uvažované s výmenou značnej časti dlhopisov za akcie strategických podnikov a akcie portfólia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, takáto alternatíva na základe rozhodnutia poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bola z hľadiska ďalšej stratégie možného umorovania dlhopisov vylúčená, čo považujeme za mimoriadne nebezpečné a nesprávne. Spochybnenie a odmietnutie možnosti výmeny dlhopisov za akcie podnikov aj s charakterom prirodzeného monopolu totiž významným spôsobom zužuje možnosť umorenia dlhopisu. Predovšetkým, samozrejme, pokiaľ hovoríme o umorení dlhopisov prostredníctvom majetkového portfólia Fondu národného majetku. A myslím si, že nakoniec tento postup, toto rozhodnutie bolo v odbornej verejnosti veľmi kritizované.

  Dámy a páni, ak máme zobrať na vedomie správu o postupe z hľadiska umorenia dlhopisov k 31. 12. tohto roku, podľa môjho názoru súčasťou tejto správy v každom prípade malo byť stanovisko Národnej banky Slovenska. Prirodzene, že vy, ktorí trošku sledujete ekonomické vplyvy a ekonomickú situáciu a potrebu umoriť 33 mld. Sk do 31. 12., určite by ste očakávali stanovisko Národnej banky Slovenska predovšetkým vo vzťahu k možným rizikám na dosah v oblasti devalvácie. Je to, dámy a páni, podľa môjho názoru veľmi vážny problém a ak celý tento postup nebude koordinovaný s Národnou bankou Slovenska, tak z hľadiska ďalšieho vývoja ekonomiky na Slovensku a predovšetkým v oblasti budúceho vývoja, menového vývoja Slovenskej republiky bude veľmi komplikovaný a podľa môjho názoru až kritický.

  Ale pokiaľ som hovoril, že istým spôsobom tento dokument vyvoláva na tvári úsmev, tak teraz vám poviem prečo. A to je zásadný formálny nedostatok tohto materiálu. Je to materiál, ktorý predkladá vláda Slovenskej republiky, a v závere tohto materiálu máme prílohu číslo 1, ktorú spracovala daňová a colná sekcia ministerstva financií. A táto daňová a colná sekcia, to vám ešte pripomeniem, čo všetko tam píše, sa odvoláva na ďalšiu potrebu realizácie aj legislatívnych opatrení. Ale čo je absolútne nekompatibilné, my sme mali dostať správu, ktorá by komplexne riešila tento problém aj s definitívnym stanoviskom ministerstva financií. Predsa nepotrebujeme správu daňovej a colnej sekcie, ktorá by sa odvolávala na to, že ešte ďalšie sekcie, napríklad finančná a ďalšie sekcie z ministerstva financií sa musia k tomu vyjadriť. A z tohto pohľadu som sa pýtal pani ministerky, či sa naozaj nič nedeje s termínom splatnosti dlhopisov, lebo to, akú má predstavu ministerstvo financií a špeciálne daňová a colná sekcia, je naozaj len v polohe úvah a absolútne nie sú definované konkrétne riešenia.

  Dámy a páni, okrem štandardného umorovania dlhopisov, čo prostredníctvom akcií portfólia Fondu národného majetku expertná skupina zamietla alebo rozhodujúcou mierou zamietla, tak sa navrhujú ďalšie alternatívy využitia dlhopisov. A medzi tieto alternatívy patria napríklad platby poisťovniam, dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie. Dámy a páni, ak by sme akceptovali toto riešenie, dúfam, že so mnou súhlasíte, že si to vyžaduje príslušné novely zákonov. Opäť pripomínam, dlhopisy sú splatné 31. 12. 2000.

  Dámy a páni, ďalšia alternatíva využitia dlhopisov je uvažovaná úhrada daňových nedoplatkov a tá tretia úhrada pohľadávok Fondu národného majetku. Dovoľte mi povedať niekoľko slov o úhrade daňových nedoplatkov.

  Dámy a páni, pokiaľ by pripadala do úvahy táto alternatíva, tak v každom prípade je potrebné novelizovať zákon číslo 511 o správe daní. Podľa mojich informácií táto novela nielenže nebola prerokovaná v Legislatívnej rade vlády, ale nejakým intenzívnym spôsobom sa na ministerstve financií ani nepripravuje. Okrem toho pokiaľ by sme volili alternatívu využitia dlhopisov na uhradenie daňových nedoplatkov, tak je nepochybne potrebná i novela zákona číslo 366/1999 Z. z., zákona o daniach z príjmov. Podľa mojich informácií ani na tejto novele sa intenzívne nepracuje. Opäť moja otázka znie: Sú dlhopisy Fondu národného majetku splatné k 31. 12. 2000?

  No a poďme teda konkrétne k prílohe číslo 1. Dámy a páni, namiesto toho, aby sme dostali ucelenú predstavu v tejto správe, ako sa bude postupovať, tak ministerstvo financií nám v správe, v prílohe číslo 1 píše: Pri prevode dlhopisov na správu daní môžu nastať dve alternatívy, ktoré bude potrebné doriešiť:

  1. Prijímateľom dlhopisov bude daňový úrad, ktorý koná v mene štátu. V takomto prípade je opäť potrebné doriešiť hodnotu dlhopisu a techniku, ako sa odpíše daňový nedoplatok a v ktorom momente. Ako sa naloží s dlhopisom po použití na platenie daňových nedoplatkov, keď na dlhopisy Fondu národného majetku sa nevzťahuje zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch. Čo sa stane s dlhopisom po jeho použití na platenie daňových nedoplatkov. Vzťah medzi daňovým úradom a osobou, ktorá vlastní dlhopis, a formu tohto vzťahu. Vzťah, akou formou sa pripíše na účet štátneho rozpočtu platenie daňového nedoplatku prostredníctvom dlhopisov.

  Dámy a páni, teraz si sám kladiem otázku, či je táto správa akousi anketou otázok a odpovedí a ministerstvo financií malo zámer nám položiť niekoľko závažných otázok, aby sme v pléne Národnej rady Slovenskej republiky diskutovali o možných riešeniach. Ak to má byť správa o riešení tohto problému, tak predovšetkým ministerstvo financií, ktoré je mimoriadne vecne v tomto zainteresované, malo predložiť kompletný materiál už s konkrétnymi návrhmi na riešenie, a nie položiť niekoľko otázok. A potom naozaj úsmevne znejú také vety, ako prijímateľom dlhopisu bude ministerstvo financií. Doriešenie tejto problematiky nepatrí do kompetencie daňovej a colnej sekcie. Takže to už naozaj nechápem, ako mohol takto koncipovaný materiál prejsť rokovaním vlády a ako sa mohlo stať, že namiesto toho, aby sme mali jasnú predstavu, ako sa bude postupovať v tej jednej z alternatív, že dlhopis bude možné použiť aj na splátku daňových nedoplatkov, ako sa mohlo stať, že namiesto definitívneho riešenia máme množstvo predstáv a niekoľko x nezodpovedaných otázok.

  Z toho pohľadu, dámy a páni, je zrejmé, že ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku malo ambíciu predložiť správu, požadovanú správu plénu Národnej rady Slovenskej republiky, aké sú predstavy. Na druhej strane však treba veľmi jednoznačne, zrozumiteľne skonštatovať, že ministerstvo financií pôsobilo absolútne neaktívne v tomto smere. A nakoniec, dámy a páni, pred štrnástimi dňami Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu vykonal poslanecký prieskum na ministerstve financií a osobne ja som sa pýtal na predstavy riešiť tieto problémy. Musím vám zodpovedne povedať, že tie predstavy na ministerstve financií definitívne jasné nie sú. Zhodli sa len na tom, čo nakoniec som už konštatoval aj ja v mojom vystúpení, že áno, bude potrebné novelizovať zákon číslo 511 o správe daní a poplatkov a že bude potrebné novelizovať aj zákon číslo 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Takže v tomto jedinom sme dospeli k zhode.

  Dámy a páni, na základe toho, že táto správa naozaj obsahuje len predstavy, a nie je pokrytá jasne definovaným a zrozumiteľným postupom, môj návrh na uznesenie znie: Vrátiť predloženú správu o spôsobe aj časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky na prepracovanie. Ako zdôvodnenie môjho návrhu je skutočnosť, že správa hovorí len A. To, čo má hovoriť v správe B ministerstvo financií, je absolútne nedoriešené a považujem to za nedostatočné na to, aby sme túto správu mohli vziať na vedomie.

  Dámy a páni, ďakujem pekne za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pani ministerky, či sa chce vyjadriť. Nie. Pán spoločný spravodajca? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  doplnenie a zmena zoznamu podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu.

  Návrh ste dostali ako tlač 508.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády predmetný návrh uviedla pani ministerka Machová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Vážená snemovňa Národnej rady,

  dovoľte mi, aby som predložila tento materiál vlastne v súvislosti a v súlade s ustanoveniami zákona 92/1991 Zb., ktorý v § 41 tohto zákona ods. 1 ukladá vláde Slovenskej republiky predložiť zoznam štátnych podnikov a majetkových účastí vlády zaradených a nezaradených do privatizácie na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vrátane ich zmien. Pretože v predchádzajúcich mesiacoch jednotlivé rezorty prehodnocovali portfólio majetku, ktoré spravujú, a navrhli určité zmeny, ktoré sa dotýkajú tohto zoznamu, dovoľte mi, aby som požiadala o schválenie týchto zmien. Konkrétne ide o požiadavku zaradiť do zoznamu podnikov a do zoznamu majetku určených na privatizáciu Vojenské stavby, š. p., Bratislava na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v zmysle ktorého je uchovanie kapacít tohto štátneho podniku na účely obrany štátu nepotrebné.

  Ďalej bol zoznam podnikov navrhnutých do privatizácie upravený v zmysle požiadavky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktoré požiadalo o jeho zmenu za svoj rezort z dôvodu zlúčenia pôvodných 53 štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy na 17 subjektov a Opravárenského podniku, š. p., Levoča, ako aj zaradenie podniku Nákladnej automobilovej dopravy Považská Bystrica do likvidácie.

  Zo zoznamu boli na žiadosť ministerstva ďalej vyradené 2 výskumné ústavy, a to Výskumný ústav dopravy v Žiline z dôvodu prevodu jeho zriaďovateľskej funkcie na ministerstvo školstva, ktoré hodlá túto kapacitu a toto zariadenie využiť iným spôsobom, ktorý v tejto etape nie je vhodné riešiť prostredníctvom privatizácie, a Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici v súvislosti s prípravou zriadenia nezávislého poštového regulačného orgánu práve v priestoroch tohto ústavu.

  Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, z dôvodov, ktoré som uviedla, vás prosím o podporu tohto návrhu tak, aby zoznam v zmysle § 41 ods. 1 zákona mohol byť zmenený.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Teraz prosím pána poslanca Bartoša, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania o tomto návrhu v gestorskom výbore.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor správu výborov Národnej rady k doplneniu a k zmene zoznamov podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu (tlač 508).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 8. februára pridelil zoznamy na prerokovanie vo výboroch s termínom do 10. marca, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Oba výbory predložené materiály prerokovali. Zaujali k nim tieto stanoviská: Aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokovali zoznamy a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky zoznamy zobrať na vedomie.

  Na základe toho gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky doplnenie a zmenu zoznamov podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu (tlač 508) zobrať na vedomie.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy k tomuto bodu hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pani ministerke aj pánu spravodajcovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime v poradí k ďalšiemu prerokúvanému bodu programu. O bode 42, ktorým je návrh zákona o civilnej službe, sme hlasovaním rozhodli, že ho budeme prerokúvať ako prvý bod na pokračujúcej 28. schôdzi v utorok na budúci týždeň. Bod 43 - návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000 - sme na návrh štyroch poslaneckých klubov hlasovaním vypustili z programu 28. schôdze. A ďalším bodom programu je vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prosím, aby poslanci, ktorí telefonujú v rokovacej sále, prestali telefonovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teda k prerokúvaniu 44. bodu programu, ktorým je vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona predkladá vláda Slovenskej republiky. Z poverenia vlády Slovenskej republiky prednesie návrh vlády pán minister kultúry Milan Kňažko.

  Prosím pána ministra, ktorý je v budove Národnej rady a iba na chvíľu opustil rokovaciu miestnosť, aby sa dostavil a uviedol predmetný návrh zákona.

  Prosím pána JUDr. Knappa, aby pána ministra pozval do rokovacej sály.

  Páni poslanci, vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh ste dostali ako tlač 517, návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 544.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister kultúry Slovenskej republiky Milan Kňažko.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  v období posledných troch rokov slovenský parlament schválil niekoľko vládnych návrhov zákonov, ktoré upravujú postavenie a činnosť tradičných kultúrnych inštitúcií. V roku 1997 to bol zákon o divadelnej činnosti a Slovenskom národnom divadle, v roku 1998 zákon o múzeách a galériách, ktorý zdôraznil postavenie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie. Nedávno bol predmetom rokovania Národnej rady zákon o osvetovej činnosti, ktorý definuje zriaďovanie Národného osvetového centra a Slovenskej ústrednej hvezdárne. Potreba prijatia týchto zákonov vyplynula zo zmenených spoločensko-ekonomických pomerov za posledných desať rokov. Hlavným dôvodom predloženia a schválenia týchto zákonov však bola snaha vytvoriť pre kultúrne ustanovizne taký právny rámec, ktorý by vyhovoval potrebám demokraticky orientovanej samostatnej Slovenskej republiky.

  Z tohto systému nie je možné vylúčiť ani oblasť knižníc, obzvlášť teraz, keď informácie nadobúdajú rozhodujúci význam a keď čoraz viac hovoríme o budovaní informačnej spoločnosti. Bolo by chybou spájať ústavou zaručené právo občanov na informácie len s činnosťou médií alebo s prípravou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Aj v zmysle naplnenia tohto ústavného práva sa vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zabezpečiť podmienky na fungovanie knižničného systému.

  Základným predpokladom toho, aby sa knižnično-informačné služby v našej krajine mohli rozvíjať súbežne s celosvetovými trendmi, je príprava vhodného legislatívneho prostredia na činnosť knižníc. Takýto zákon o knižniciach vo forme vládneho návrhu máte, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, práve pred sebou.

  Vybudovanie moderného knižničného systému podľa tohto zákona je postavené na princípoch definovania jednotlivých typov knižníc a výhodnej spolupráce medzi nimi, a to bez ohľadu na to, aký rezort knižnicu zriaďuje. Pretože knižnice existujú v pôsobnosti všetkých rezortov, v pôsobnosti samosprávy, ako aj iných právnických a fyzických osôb, ich počet sa podľa štatistických zisťovaní na Slovensku blíži k číslu 9 tisíc.

  Nový knižničný zákon rieši aj adekvátne postavenie Slovenskej národnej knižnice v Martine s úplnou právnou subjektivitou a s priamym napojením na štátny rozpočet prostredníctvom ministerstva kultúry ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť knižníc. Súvisí to s inou tézou z programového vyhlásenia, kde sme sa zaviazali vytvoriť prirodzené prostredie na dôstojné postavenie národných kultúrnych inštitúcií. Štát tým preberá plnú zodpovednosť za rozvoj Národnej knižnice, bez ktorej sa systém knižníc nezaobíde, a to vrátane starostlivosti o slovacikálne fondy. Je to štandardné riešenie, pretože národné knižnice sú všade v civilizovanom svete zriaďované štátom na plnenie štátnych úloh.

  Narhovanú úpravu plne podporuje aj odborná verejnosť a profesijné združenia, ktoré na príprave zákona veľmi výrazne participovali a ktoré sa o jeho prijatie usilujú už takmer 10 rokov. Potreba nového zákona je nespochybniteľná aj z hľadiska zabezpečenia ochrany historických knižničných dokumentov a fondov. Kultúrna krajina si nemôže dovoliť zanedbať starostlivosť o rukopisy, prvotlače, staré a vzácne tlače a iné historické dokumenty. Z hľadiska platného práva nebola táto oblasť u nás riešená dostatočne. Za kultúrne pamiatky je totiž vyhlásených len okolo 650 prvotlačí a iných zväčša liturgických kníh a fond Diecéznej knižnice v Nitre, pričom počet takýchto dokumentov sa na území Slovenska odhaduje približne na 3,9 mil. zväzkov.

  Akékoľvek ďalšie straty sú z hľadiska kultúrneho a historického nenahraditeľné. Z tohto dôvodu sa pôsobnosť knižničného zákona rozširuje nad rámec knižníc. Vo verejnom záujme, v záujme štátu sa zákon bude vzťahovať na všetkých vlastníkov a správcov historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov. Úlohu odborného garanta pre oblasť ochrany a správy takýchto dokumentov a fondov má plniť práve Slovenská národná knižnica, ktorá má na to vzhľadom na doterajšiu prax najlepšie predpoklady. Štát nemôže poveriť plnením takejto závažnej štátnej úlohy neštátny subjekt, čo len umocňuje potrebu predloženého riešenia statusu Národnej knižnice.

  V doložke zlučiteľnosti sa možno dočítať, že oblasť knižníc z hľadiska aproximácie práva nepatrí medzi prioritné oblasti v právnom systéme Európskej únie. Rada Európy však nedávno schválila odporúčania pre knižničnú legislatívu v Európe, ktoré predkladaný návrh do značnej miery akceptuje. Myslím si, že i to treba považovať za prejav naozaj úprimných integračných snažení Slovenskej republiky.

  Dovolím si na záver vyjadriť presvedčenie, že nikto z vás, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nespochybňuje poslanie knižníc a ich opodstatnenosť v celom systéme kultúry a vzdelávania. Dostatočným dôkazom o tom je skutočnosť, že knižnice existovali už pred naším letopočtom, a verím, že i schválením predloženého zákona o knižniciach sa spoločne zaslúžime o to, aby ich pôsobenie v Slovenskej republike nebolo ohrozené.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky, pánu poslancovi Ballekovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 517) predseda Národnej rady Slovenskej republiky navrhol Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 544 zo 16. februára 2000 prideliť na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky navrhol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady k uvedenému vládnemu návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá svojím uznesením číslo 130 zo 7. marca 2000. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky určenia uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj podmienky určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a správu príčin. Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je očividné, čo sa ním má dosiahnuť. Všeobecná časť správy príčin obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, príčiny potreby novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného dôsledku a vplyvu na štátny rozpočet, zhodnotenie dnešného stavu.

  Osobitná časť správy príčin obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá spĺňa predpísané určenia.

  S prihliadnutím na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Zároveň odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 544 zo 16. februára 2000 prideliť vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 517) v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predmetný návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 3. mája 2000 a gestorský výbor do 5. mája 2000.

  Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásila žiadna poslankyňa ani poslanec, ústne: pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Binder, pán poslanec Húska a pán poslanec Mikloško. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Ako prvá v rozprave vystúpi pani poslankyňa Tóthová, po nej pán poslanec Binder.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážené panie kolegyne,

  vážení páni kolegovia,

  dovoľte mi, aby som uviedla niekoľko myšlienok k predloženému vládnemu návrhu. Najprv by som rada povedala, že toto je jeden z troch vládnych návrhov, ktorý sa dostal na súčasnú schôdzu parlamentu. Vravím to preto, lebo dosiaľ nikdy nebolo tak, aby vláda na rokovanie predložila taký nízky počet vládnych návrhov. Niečo to signalizuje v legislatíve Slovenskej republiky a pre mňa to vytvára obavu, že na nasledujúcich zasadnutiach budeme zahrnutí možno skrátenými legislatívnymi konaniami, ktoré ako neželateľné sme už odmietli. A myslím si, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky veľmi správne povedal, že tento trend nebude podporovať.

  Tento vládny návrh zákona je podľa môjho názoru obsahovo dosť kontroverzný. Osobne sa domnievam, že vôbec nebol potrebný, osobne sa domnievam, že nerieši meritum veci, ale rieši niečo, čo má politické pozadie. A túto skutočnosť signalizujú aj viaceré kroky voči Matici slovenskej. Ale obsah je taký, aký je, a myslím si, že pri ďalšom rokovaní bude aj obsah predmetom diskusie. Mňa však veľmi zaujalo zdôvodnenie, ktoré minister kultúry v úvodnom slove uviedol slovami: "Štát nemôže plnenie takých závažných úloh presunúť na neštátnu inštitúciu."

  Vážení, ide o knižnice. Nejdem polemizovať o tom, či vedenie knižníc je závažná, alebo nezávažná úloha. Na tom by sme sa asi nezhodli. Ale chcem upozorniť na to, že v záujme zdôvodnenia, pán minister si vybral dôvod, ktorý je absolútne neakceptovateľný. Alebo ak ho budeme akceptovať, tak potom je otázka, ako si pán minister predstavuje vývojový trend, ktorý je vlastne v demokratickej spoločnosti, v občianskej spoločnosti práve charakterizovaný tým, že štát plnenie úloh, aj závažných, presúva na neštátne inštitúcie s tým, že reglementuje presné podmienky výkonu týchto úloh. Veď táto vláda hovorí o presune viacerých kompetencií napríklad aj na orgány samosprávy, to sú taktiež neštátne inštitúcie a tento trend vlastne - presun úloh na neštátne inštitúcie - je vývojový trend demokratickej občianskej spoločnosti.

  Takže argument, ktorý predniesol pán minister, domnievam sa, nemožno brať vážne a takýmto zdôvodnením sa vlastne nepriamo odkrýva pravá podstata tohto vládneho návrhu zákona. Osobne za tento vládny návrh hlasovať nebudem, pretože vôbec nie som presvedčená o tom, že by Matica slovenská, ktorá túto úlohu plnila po viaceré roky, ktorá má historické zásluhy na zveľadení knižničného fondu, nebola spôsobilá tieto úlohy plniť ďalej.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť, ktorú ste venovali môjmu vystúpeniu.

 • Ďakujem.

  Ďalej vystúpi pán poslanec Binder.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážené dámy a páni,

  nechcem ani polemizovať s pánom ministrom, nechcem ani atomizovať ďalej našu spoločnosť, ktorá je aj tak už dosť atomizovaná. A nechcem opakovať argumenty pre a proti. Pán minister spomenul, že verejnosť, vedecká či odborná, podporuje jeho zákon. Myslím si, že tu by sme sa nezhodli. Viem, že Matica slovenská má 20 000 podpisov, ktoré chce predložiť v utorok, pretože nepredpokladala, že dnes tento matičný zákon dôjde na prerokúvanie v prvom čítaní, ale určite ich predloží, ak prejde do druhého čítania. A som hlboko presvedčený, že prevažná väčšina odborníkov v knižničných, vedeckých, literárnych záležitostiach nepodporuje knižničný zákon. I napriek tomu súhlasím s pánom ministrom, že je potrebné urobiť poriadok aj v knižniciach a je potrebné prijať i nový zákon o Matici slovenskej.

  Ale predtým, než ideme rušiť hlavné ustanovizne Matice slovenskej, je potrebné tieto veci dať do právneho stavu. Podľa dokumentu, ktorý sme dostali, je potrebné zrušiť niektoré paragrafy zo zákona číslo 68/1997 o Matici slovenskej. V rámci prijatia knižničného zákona ideme rušiť príslušné paragrafy zo zákona o Matici slovenskej. Považujem to za vrchol nezodpovednosti, považujem to za nemiestne a považujem to za protiprávne. Na to, aby sme prijali zákon o knižnici, musíme prijať najprv zákon o Matici slovenskej, a potom môžeme hovoriť o likvidácii určitých zariadení Matice slovenskej.

  Pán minister povedal, alebo v dokumentoch sa píše: "Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov vrátane pohľadávok a záväzkov vzniknutých Slovenskej národnej knižnici v Matici slovenskej a v Pamätníku národnej kultúry prechádzajú k 1. júlu 2000 z Matice slovenskej na Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Súčasne od 1. júla 2000 prechádza majetok štátu, ktorý užívala Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej a Pamätník Národnej kultúry, zo správy Matice slovenskej do správy Slovenskej národnej knižnice v Martine, a to v rozsahu vymedzenom v delimitačnom protokole uzatvorenom medzi ministerstvom a Maticou slovenskou a následne medzi ministerstvom a Slovenskou národnou knižnicou v Martine."

  Rozoberme si týchto pár viet. Bude súhlasiť Matica slovenská s delimitáciou majetku, alebo bude k tomu prinútená? Prinútená rôznymi mechanizmami, ktoré má ministerstvo k dispozícii? Ak hovoríme o majetku štátu, nie je to pravda. Nie všetok majetok Matice slovenskej je štátnym majetkom. Viem o umelcoch, ktorí odovzdali svoj majetok, svoje duchovné vlastníctvo Matici slovenskej ako dar, nie štátu, ale Matici slovenskej. Kto a akým právom s týmto majetkom bude narábať? Kto a akým právom tento majetok bude zoštátňovať? Kto a akým právom tento majetok bude kradnúť Matici slovenskej a slovenskému národu?

 • Vážené dámy a páni, nejde o Maticu slovenskú, ide o Slovensko. Mohol by som aplikovať niekoľko výrazov, ktoré veľkí duchovia slovenského národa predniesli už od čias Tiszu a ďalších pri likvidácii Matici slovenskej. Upozorňujem, vážené dámy a páni, nekonajme proti národu. Nekonajme proti princípu, ktorý v slovenskom národe je. Nelikvidujme Maticu slovenskú. Nelikvidujme to, na čo sme hrdí, na čo boli hrdí naši predchodcovia, veľké duše slovenského národa. Týmto zákonom ideme likvidovať Maticu slovenskú. Nerobme to. Celá táto aktivita mi pripadá, prepáčte za prirovnanie, možnože nie celkom v poriadku, ako v Krylovovej bájke. Všetci poznáme Krylovovu bájku o zlepšení orchestra výmenou pozícií, nie výmenou aktérov. Chceme dosiahnuť, aby knižnice fungovali. Na to, aby knižnice fungovali, treba niečo iné, ako zobrať Slovenskú národnú knižnicu a pamätník z Matice slovenskej a dať to do správy ministerstva kultúry. Na to treba peniaze a na to treba mať slovenského ducha. Potom to všetko bude vychádzať dobre. Nerobme presunutie "škatule, škatule, hejbejte se", ako hovoria Česi, ale robme niečo, čo prispeje k zlepšeniu podmienok práve v matičnej činnosti i v knižničnej činnosti.

  Nechcem dlho hovoriť, lebo viem, že tá otázka je zložitá, že to príde do druhého čítania, ak príde. Prosil by som vás, skúsme vrátiť tento zákon, skúsme najprv doriešiť zákon o Matici slovenskej, a potom sa vráťme ku knižničnému zákonu. Preto neodporúčam, aby bol tento zákon pridelený do druhého čítania, až potom, keď si vyjasníme otázky okolo matičného zákona a okolo všetkých okrajových alebo hlavných podmienok, ktoré sa v tomto zákone predkladajú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Bindera - ako prvý pán poslanec Šepták, ako posledná pani poslankyňa Mušková. Uzatváram možnosť podania prihlášok do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Šepták.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem reagovať na slová pána Bindera hlavne v jeho závere, kde vyzval pána ministra a nás všetkých, aby sme vrátili tento knižničný zákon a aby sme najskôr riešili zákon o Matici slovenskej. Chcem sa skutočne pridať k tejto výzve, pretože takisto chápem Maticu ako niečo duchovné, čo pomáhalo prežiť Slovákom aj v tých najťažších chvíľach. A veľmi ťažko padne, keď teraz minister slovenskej vlády pripravil taký zákon, ktorý vlastne likviduje Maticu slovenskú a ktorý vlastne, dá sa povedať, je takou pomstou, pomstou za určité kroky, ktoré sú z minulosti, nehovoriac o tom, že sa robia momentálne také kroky, kde sa účelovo rozdeľujú určité peniaze určitým skupinám. A takýmto spôsobom si pán minister nakláňa týchto ľudí, aby vlastne získal tú väčšinu na svoju podporu tohto zákona.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Húska. Pardon, ešte predtým s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cuper. Prepáčte, pán poslanec.

 • Súhlasím s pánom Binderom, že majetok Matice slovenskej nikdy nebol štátnym majetkom. Bol zozbieraný slovenskými národovcami vyše 100 rokov. Ak prispieval naň v poslednom období aj štát, bolo to len jeho morálnou povinnosťou, pretože je to štát predovšetkým slovenského národa. Bol som v Magnusenovom inštitúte v Arne na Islande, ktorý je tiež takou inštitúciou ako naša Matica slovenská. Tiež na ňu prispieva štát a nikto ju nechce rušiť, práve naopak, všetci sú hrdí na to, že spravuje kultúrny odkaz islandského národa. Pán Kňažko sa iste poštátnením majetku Matice slovenskej zapíše k takým velikánom, ako bol pán súdruh Novotný, ktorý mal asi takisto rád Maticu ako pán minister Kňažko s maďarskou koalíciou, ktorej pán minister zrejme v prvom rade vychádza v ústrety.

  Pripájam sa k pánu poslancovi Binderovi, žiaľ, nemohol som sa prihlásiť do diskusie, pretože som bol preč, ale dúfam, že ak to prejde do druhého čítania, že vystúpim. Ale chcem povedať pánu ministrovi, že v Matici slovenskej ako inštitúcii na rozdiel od neho ja som prešiel matičné fondy nie raz, sú spravované veľmi dobre, na veľmi vysokej úrovni, čo sa týka odbornosti, sú tieto fondy zreštaurované. Práve naopak, tým, že sa niektoré fondy vrátili rôznym cirkevným a iným inštitúciám, ktoré predtým spravovala Matica, hrozí im absolútny zánik. Obávam sa, pán minister, že toto isté čaká Maticu, knižnicu...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán predsedajúci,

  môj návrh je akoby procedurálny. Viem, že sa o ňom nemôže dať hlasovať, pretože je prítomných veľmi málo poslancov, ale chcela by som vás požiadať, aby ste neskončili rozpravu, ale aby sa mohlo pokračovať aj na budúci týždeň v tomto bode, pretože tento bod je veľmi dôležitý a viem, že veľmi veľa poslancov sa chcelo k tomuto bodu vyjadriť a nevedeli, že tak rýchlo príde na program. Najideálnejšie by síce bolo, keby pán minister stiahol tento bod, pretože skutočne je dosť kontroverzný a je veľmi dôležitý najmä pre Slovákov a ja viem, že pán minister sa cítil ako Slovák. Takže ja vás aspoň prosím, pán predsedajúci, aby ste neskončili rozpravu.

  Ďakujem vám za porozumenie.

 • Pani poslankyňa, žiaľ, nejde to, lebo pán predseda už ukončil možnosť prihlásiť sa do rozpravy ďalším pánom poslancom. Jedine ak by bola potreba pánom ministrom otvoriť znovu rozpravu, ak by chcel vystúpiť, je to možné, ale v opačnom prípade to nejde.

  Pán poslanec Húska, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  v ľudovom porekadle sa hovorí: "Nehovorme o povraze v dome obeseného." Ale treba celkom otvorene hovoriť naozaj, že všetka kvázi starostlivosť o zlepšenie knižnej kultúry na Slovensku je spojená práve s tým, že sa robí jeden systematický útok na Maticu slovenskú. Či sa to páči alebo nie, vážení priatelia, rád by som pripomenul, že kedysi mocný tohto sveta pán Novotný rozhodol o tom, že Matica sa suchou destiláciou pretransformuje len na centrálnu knižnicu, pretože čože už treba chrániť alebo zveľaďovať alebo spravovať národné kultúrne fondy, keď už je šťastlivá socialistická vlasť. A z funkcie Matice bola vyklieštená aj prepojenosť s občanmi, jej osvetová činnosť a kultúrno-vzdelávacia a vlastenecká činnosť v najvlastnejšom zmysle slova.

  A teraz práve táto vláda v koncepcii reštrikčnej politiky škrtí zdroje medziiným aj do knižnej kultúry, a čuduj sa, svete, teraz príde s návrhom akoby zákonného riešenia tejto knižnice, ale za tým nestojí materiálna podpora, ktorá je vlastne podmienkou správneho fungovania. Vieme veľmi presne, že boli zorganizované nátlakové akcie nespokojencov, ktorých povzbudzovali, aby sa konečne odtrhli spod kurately Matice slovenskej. Tie kvázi knižočky, ktoré boli vlastne pozliepané z rôznych príležitostných príspevkov a na ktoré sa prepožičali, zase, samozrejme, ľudia, ktorí sú vždy určitej moci ochotní sa odovzdať, pripomínajú v podstate len akúsi mutáciu čiernych kníh, pretože nepotrebujeme oddeliť od Matice slovenskej ústrednú knižničnú funkciu, ale naopak, máme umožniť dôsledným ekonomickým zabezpečením týchto funkcií priaznivý príchod do informatívneho veku, do ktorého naozaj smerujeme.

  Koniec koncov, knižnica je materializovaním fylogenetickej pamäti spoločnosti. A v nej sa, samozrejme, sústreďujú predovšetkým tie špecifiká, ktorými sa odlišuje od univerzálnej kultúry každá národná kultúra, a preto nepovažujem za správny, naopak, považujem za zlovestný tento spôsob postupného škrtenia Matice slovenskej vytrhávaním jednotlivých dôležitých centrálnych kultúrnych funkcií z jej štruktúry. Matica slovenská je špecifický typ organizácie a podobný majú vyvinuté len tie národy, ktoré boli dlho ohrozované vo svojej existencii, a teda z týchto dôvodov museli vlastne nielen kultúrne povzbudzovať ochabnuté národné sily, ale museli do určitej miery substituovať aj štátne funkcie, ktoré de facto emancipačne odcudzený slovenský národ nemal.

  A preto by sme mali práve s veľkou úctou k vnútornej tradícii a k vnútornej logike rozvíjania národnych tradícií podporovať úsilie Matice slovenskej o exaktné odborné staranie sa o centrálne knižné fondy. Môžem len zopakovať: Sme tvrdo proti takýmto okliešťujúcim riešeniam. Odsudzujeme ich práve pre to politické pozadie, práve pre ten spôsob opakovania metód Kolomana Tiszu, ktorý sa snažil síce zase z iných dôvodov, ale vždy s protislovenským záujmom obmedziť naše možnosti. Ideme do Európy, ideme do globalizovaného sveta, ale práve my sme ochrancami kultúrnej diverzity, kultúrnej rozmanitosti a máme do tejto kultúry priniesť, do tohto európskeho univerzalizmu špecificky svojské. Prosím vás, nezúčastnite sa na škandálnom okypťovaní základných a komplexných funkcií Matice slovenskej a aj centrálneho vedenia knižnej kultúry na Slovensku.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Húsku sa prihlásili traja páni poslanci. Posledný je pán poslanec Cuper. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Hudec.

 • Ďakujem za slovo.

  Už na rokovaní výboru pre kultúru a médiá som definoval, že tento návrh zákona je zákonom z 19. storočia. Jednoducho absolútne nerešpektuje skúsenosti špičkových knižničných systémov, ktoré napríklad rozvíja Bavorská štátna knižnica, ktorá má najmodernejší spôsob riešenia knižničného systému v Európe, a absolútne ignoruje možnosť digitálno-elektronického spracovania knižničných fondov nie v registračnom systéme, ktorý beží, ale v uchovávaní knižničných fondov. To, čo nám predložil predkladateľ tohto návrhu zákona, je ignoráciou moderných trendov a postupov v oblasti knihovníctva.

  Druhá poznámka. Je známe, že došlo k dohode medzi predkladateľom, resp. iniciátormi tohto konceptu knižničného zákona a tými, ktorí mali iný návrh. Žiaľbohu, ministerstvo kultúry odmietlo túto diskusiu a pretlačilo tento návrh zákona. Ale bolo by najlepšie, keby ho stiahlo. Upozorňujem, je tragédia pre knižničný systém na Slovensku, ak sa tento zákon prijme. Všetci tí, ktorí ho budú presadzovať, sa podpíšu pod to, že knižničný systém na Slovensku ustrnie bez toho, aby využil veľkú príležitosť urobiť veľmi dôležitý moderný krok, ktorý by stál oveľa menej peňazí a nevytvoril by zo systému knižníc na Slovensku historické knižnice. To, čo sa predložilo, je vlastne spôsob, ako dať do ofsajdu všetky knižnice na Slovensku, pretože nie je možné, finančne nie je možné saturovať knižnice spôsobom, ako si to predstavujú niektorí knižniční pracovníci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcem nadviazať na vystúpenie pána poslanca Húsku, ktorý vlastne uviedol, že pod týmto zákonom o knižniciach ide vlastne o likvidáciu alebo o pokus o likvidáciu Matice slovenskej. Likvidácia určitej inštitúcie sa totiž môže diať dvoma spôsobmi, jednak jednorazovou likvidáciou podľa platných predpisov a jednak ukrajovaním kompetencií tejto inštitúcie až do stavu, že likvidácia už bude nevyhnutnou. Takéto ukrajovanie kompetencií si nedovolili vo federácii ani tí, ktorí vlastne nepodporovali Slovensko, alebo boli doslova až nie prívržencami slovenského národa. Nestalo sa tak, aj keď skryte takéto snahy boli, nikto s nimi tak otvorene nevystúpil, ako sa to tu deje.

  Pán minister, vôbec si neuvedomujete, že vlastne likvidujete Maticu slovenskú? Pán minister, vy si to asi uvedomujete, ale musím vám povedať, vy nie ste ministrom slovenského národa.

 • Chcem nadviazať na tú časť vystúpenia pána poslanca Húsku, kde hovoril, že zástoje ministerstva kultúry terajšej vlády voči Matici vyplývajú z jej zástojov z predchádzajúceho obdobia, keď sa Matica jednoznačne postavila za samostatný a zvrchovaný štát slovenského národa. Bola centrom národnoštátnych pohybov a je celkom prirodzené, že viacej možno podporovala tie sily v predchádzajúcich voľbách, ktoré boli za samostatnosť a zvrchovanosť a v ktorých bola zábezpeka, že národnoštátny život bude fungovať lepšie. Žiaľ, nestalo sa tak. Pán minister plní len to, čo mu velí akt pomsty, a to pokladám za celkom prízemné. Lebo ak budeme likvidovať túto spoločensko-nadačnú inštitúciu, ktorá prežila aj maďarizačné snahy 19. storočia a komunistické snahy 20. storočia, tak nevidím dôvod, prečo by na prahu 21. storočia pán minister mal likvidovať Maticu slovenskú.

  Ak pán minister tvrdil, že chce zlepšiť stav kultúry a knižnej kultúry na Slovensku, tak, pán minister, ste priaznivcom francúzskej kultúry, zoberte si príklad z francúzskych ministrov, ktorí na nábreží Seiny vystavali obrovskú národnú knižnicu. Nič vám v tom nebráni, v Bratislave je Univerzitná knižnica, tam ste sa mohli realizovať. Mohli ste z nej vytvoriť centrum národnej knižnice. Aj takýto návrh alebo názor bol. V prípade majetku Matice slovenskej, a tam nie sú len knihy, je tam aj iný kultúrny majetok, nechajte tento odkaz veľkých Slovákov národu.

 • Posledný je do rozpravy prihlásený pán poslanec Mikloško.

 • Dámy a páni,

  pán predsedajúci,

  pokúsim sa byť stručný. Najprv by som chcel povedať len dve poznámky.

  Prijatie knižničného zákona samotné najvyššie fórum knižníc, teraz už neviem presne, ako sa volá, označilo za potrebný a posledný čin na ceste k zavŕšeniu najvyšších národných a štátnych inštitúcií. Zatiaľ neexistuje knižničný zákon a navyše zákon, v ktorom by bola definovaná vrcholná knižničná inštitúcia v rámci Slovenskej republiky. Ani nemohol vlastne poriadne existovať, pretože vlastne Slovenská republika vznikla v roku 1993 a to znamená, že ten proces nejakým spôsobom išiel. Nakoniec všetci sme tento týždeň prijali zákon o Slovenskej filharmónii, tento zákon takisto patril do sféry týchto zákonov.

  Po druhé, myšlienka, na ktorú ste aj vy upozornili, pán poslanec Cuper: Aj pán poslanec Hudec, keď bol ministrom kultúry, hovoril o presune Národnej knižnice na Univerzitnú knižnicu. To je myšlienka, proti ktorej sa vzopreli takmer všetci, lebo tvrdia, že bohatstvo, ktoré je v Národnej knižnici v Martine, nie je možné nahradiť ničím v Univerzitnej knižnici, nehovoriac o tom, že by to bolo oveľa drahšie, oveľa drahšie budovať celkom novú knižnicu so všetkým, ako nadviazať na tradíciu, ktorá sa tu predsa nejakým spôsobom budovala.

  Chcem povedať tretiu poznámku. V zákone si treba všimnúť, že ak sa hovorí o delimitácii majetku, hovorí sa o majetku štátu v pamätníku a o majetku štátu v knižnici, teda nie, že by nastalo poštátnenie majetku Matice, o tom sa nehovorí v zákone a k tomu ani nemôže prísť, to je logické.

  A teraz, ak mi dovolíte, diskusia o tomto zákone trvá už mesiace, dokonca povedal by som, zdá sa mi, že viac ako rok, keď sme sa prvýkrát stretli u pána ministra. Bol tam aj pán poslanec Števček, pán poslanec Ballek, ja, pán poslanec Paška atď. Táto diskusia beží na všetkých možných fórach práve kvôli tomu bodu, ktorý je najkontroverznejší a o ktorom sa vlastne hovorí, pretože zatiaľ o knižničnom zákone okrem pána poslanca Hudeca nikto nehovoril, beží na úrovni vedenia Matice s poslancami, vedenia Matice s ministerstvom, beží na úrovni médií, to znamená: V Literárnom týždenníku odporúčam si pozrieť diskusiu, ktorá v ňom dlhodobejšie prebieha, a aj v iných časopisoch, Dilema a podobne. Sám osobne som sa stretol aj s predsedom Matice slovenskej, navštívili sme spolu s pánom poslancom Zajacom Martin, kde sme sa stretli aj s vedením, aj s pracovníkmi.

  To znamená, táto diskusia beží už veľmi dlho. Dnes rozhodujeme o tom, či knižničný zákon prijímame do parlamentu, posúvame ho do výborov a či ideme hovoriť o obsahu tohto zákona. Toto je základný krok, či ho preberáme z vlády ako navrhovateľa a dávame ho na pôdu parlamentu.

  Myslím si, že tento krok treba urobiť. Urobiť ho z toho dôvodu, že aj čas, ktorý je do najbližšieho pléna, v polovičke mája bude ďalšie plénum, ten čas po celej diskusii, ktorá už trvá vyše roka, je dostačujúci na to, aby sa prípadne dospelo k nejakej dohode a zároveň aby, povedzme si to veľmi otvorene, do určitej miery limitujúci čas aj nútil zúčastnené strany, že by už mali vôľu na dohodu, pretože čas neobmedzenia diskusie, mám pocit, v tejto chvíli nevedie k nejakému konkrétnemu riešeniu. V apríli nie je plénum, v apríli je čas na to, aby sa na pôde parlamentu o veci hovorilo, hovorilo sa vecne a pokojne.

  Z tohto dôvodu, a to je vlastne všetko, čo som chcel povedať, som za to, aby sme posunuli tento návrh zákona do druhého čítania, aby sme to týmto smerom posunuli ďalej.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Mikloška sa hlásia traja páni poslanci. Posledná je pani poslankyňa Mušková.

  Pán poslanec Hudec.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Mikloško si dobre pamätá na diskusiu vo výbore, ktorá bola vecná. A teraz to poviem otvorene. To, čo je tu predložené, je jednoducho starina. Nič nerieši v knižničnom systéme Slovenska. Keby nebolo politického motívu, ani by tento zákon možno nebol predložený. Ale nechcem sa venovať politickému motívu. Jednoducho, ak prijmeme tento zákon, upozorňujem vás, že sme urobili krok späť v modernom knižničnom systéme, ktorý môžeme na Slovensku vybudovať. Taký návrh zákona bol pripravený, žiaľbohu, pre nepochopenie niektorých matičných pracovníkov, pretože stačilo presunúť úlohy štátneho inštitútu na inú centrálnu knižnicu, a mohla celá Slovenská národná knižnica so všetkými právami a povinnosťami zostať v majetku Matice.

  Upozorňujem vás, že toto je návrh zákona, ktorý je z princípu zlý, nie preto, lebo sa už nedá diskutovať o tom, ako ho vylepšiť, ale princíp je zlý. Keď budeme ignorovať elektronickú formu moderných knižničných systémov nielen v katalogizácii knižníc, ale vo svojej podstate, tak sme sa dostali späť. To, čo pripravili starí knižničiari, nech sa na mňa nehnevajú, ich zásluhy uznávam, ale jednoducho sa im nechce ísť do počítačových systémov, nechce sa im ísť do CD ROM-ov a nechce sa im ísť do diskiet, pretože to nevedia alebo sa im to ani nechce robiť, tak jednoducho ukracujú našu šancu ísť dopredu.

  Upozorňujem, že vybudujeme z našich knižníc historické knižnice, pretože nebude mať tento štát na to, aby dotoval knižnice tak, že by mohli dopĺňať svoje fondy v adekvátnej forme. Tú formu, ktorú sme ponúkli v našom návrhu zákona, keby chcel minister Kňažko, si iste nájde v archívoch. Neboli výmyslom niektorých úzkych skupín ľudí. Bolo to jednoducho po konzultácii moderných knižničných systémov v Holandsku, Dánsku, Nemecku.

 • Vážený pán kolega Mikloško,

  dovoľ mi, aby som ti povedal, že si nehovoril celkom úprimne. Áno, hovoril si, že sa všetci vzopreli proti tomu, aby sa Univerzitná knižnica v Bratislave stala Národnou knižnicou. Chcem iba dodať, že áno, všetci sa vzopreli, len Matica sa nemôže vzoprieť, lebo ste sa všetci proti nej postavili na čele s Maďarmi a s pánom Zajacom. Ten sa rád vracia na svoje miesta. Tak ako najprv Lexu poslal do Nitry, a potom ho chcel navštíviť v cele. Takže aj teraz v zákulisí robí všetko pre to, aby zlikvidoval Maticu a sám ju ide navštíviť. V tomto smere nenájdeme spoločnú reč.

  Myslím si, že ak mala byť Národná knižnica vytvorená, tak rozhodne na pôde Univerzitnej knižnice. Univerzitná knižnica nikdy nebola len Univerzitnou knižnicou Univerzity Komenského alebo, nedajbože, Technickej univerzity. Univerzitnú knižnicu zlikvidoval rektor Kvasnička. Toto bola vždy knižnica, ktorá mala celoslovenský dosah, tak bola aj napojená na zahraničie a tak aj bola vnímaná.

  Matica bola úplne inou inštitúciou. Má svoju nezameniteľnú históriu. Každému Slovákovi je jej činnosť blízka a drahá a ak, samozrejme, teraz sa nenájde toľko sponzorov, ako bolo kedysi, je celkom prirodzené, že na udržiavanie toho nesmierneho historického bohatstva, ktoré je tam archivované po rôznych velikánoch slovenskej kultúry, nielen spisovateľoch, ale aj iných, pýtam sa, kto napríklad aj túto činnosť bude do budúcnosti uskutočňovať. Prečo týmto spôsobom nie? Podporil by som ten zákon, ak by hovoril o tom, že sa z Univerzitnej knižnice vybuduje Národná knižnica. Ale toto nie, to nepokladám za seriózne a úprimné.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Mikloško bol posledný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra Kňažka, či sa chce vyjadriť k rozprave, ktorá odznela. Áno.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  pretože toľkokrát bolo skloňované slovo Matica, bol by som nerád, aby sa celý tento zákon, samozrejme, posunul do konverzácie alebo polemiky okolo Matice slovenskej, pretože toto nie je ústredným problémom. Na druhej strane definovanie knižničného systému bez Národnej knižnice by bolo neúplné. A je potrebné otvorene povedať, že polemiky o tom, ktorá knižnica je vlastne národnou knižnicou na Slovensku, sa začali práve po prijatí zákona číslo 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. Tento zákon však na rozdiel od všetkých predchádzajúcich zákonov o Matici slovenskej nedefinuje úlohy Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej ako národnej knižnice, ktorá z hľadiska záujmov štátu plní úlohy prospešné pre celý knižničný systém. Na skutočnosť, že štát sa nemôže zbaviť kompetencie a zodpovednosti za plnenie štátnych úloh v oblasti knižničnej politiky tým, že ich zverí neštátnej inštitúcii, poukazovali pri schvaľovaní matičného zákona viacerí poslanci vrátane vtedajšieho ministra kultúry pána Hudeca. Mrzí ma, že ste ho vtedy nepočúvali. Mrzí ma, že na jeho rozumné argumenty ste reagovali politickou silou.

  Ak mi dovolíte, 12. februára 1997 pán poslanec Hudec - škoda, že odchádza, to je vizitka kultúry dnešného pána Hudeca - povedal toto: "Nie je možné, aby sa štát zbavil kompetencie v oblasti, v ktorej prijíma záväzky a ktoré potom musí vykonávať podľa kompetenčného zákona ministerstvo kultúry. Nie je možné, aby zveril isté právomoci neštátnej inštitúcii." Pokračujem v citáte ďalej. Inak máte možnosť si to prečítať aj vy, je to šiesty rokovací deň, 12. február 1997 v materiáli Národnej rady: "Nijaká verejnoprávna inštitúcia nemôže plniť také úlohy štátu, za ktoré je štát zodpovedný. V tom momente by som bol zbavený možnosti plniť úlohy ministra kultúry v oblasti knižničnej starostlivosti. Na to vážne upozorňujem. Nie je možné takýto krok urobiť." Prečo ste to urobili? Mali ste ho počúvať, nebolo by prišlo k tejto politickej deformácii Národnej knižnice a k politickej deformácii Matice slovenskej.

  No pokračujem ďalej. Matica slovenská naozaj v minulosti plnila funkcie národnej knižnice. Plnila ich de facto i de iure, lebo táto tzv. inštitučná zložka Matice slovenskej bola od roku 1954 až do roku 1997, teda až do prijatia toho zákona vždy definovaná ako štátna inštitúcia zo zákona. Nehovoriac o tom, že bola a doteraz je financovaná zo štátnych prostriedkov. Jej fondy sú budované predovšetkým zo zákonom stanoveného povinného výtlačku, a to už dávno pred jej konštituovaním. Na to nadväzuje otázka verejnoprávnosti Matice slovenskej. Tá sa dá analyzovať, samozrejme, vo viacerých rovinách. Predovšetkým v miere závislosti od štátneho rozpočtu, ale aj z hľadiska kreovania jej riadiacich orgánov a toho, komu sa takýto orgán zodpovedá. Pričom to nie je tak, ako je to v prípade iných verejnoprávnych inštitúcií. Predmetom predkladaného zákona teda nie je riešenie postavenia a úloha Matice slovenskej, ale Slovenskej národnej knižnice, a to je predovšetkým odborný problém.

  Samozrejme, z hľadiska budúcej koexistencie samostatnej Slovenskej národnej knižnice v Martine a Matice slovenskej nielenže nevylučujem spoluprácu a veľmi úzke vzťahy, ale považujem to priam za nevyhnutné. Východisková situácia však musí byť pri rokovaniach taká, aby obe strany boli rovnocennými partnermi. Ubezpečujem vás, že žiadny iný záujem či nebodaj úmysel nejakým spôsobom poškodiť Maticu slovenskú tento vládny návrh zákona o knižniciach naozaj nemá, a preto všetky slová o likvidácii Matice slovenskej, o 19. storočí a podobne jednoducho odmietam. Dokonca si dovolím ísť ďalej. Myslím si, že práve terminológia, ktorú používate, vážení páni poslanci, nielen okrem veľkej neznalosti tohto problému, je aj slovníkom 19. storočia.

  Keď hovoríte, pani poslankyňa Tóthová, že riešim niečo, čo má politické pozadie, no áno, ako vidíte, pričlenenie národnej knižnice do Matice slovenskej týmto zákonom, odobratie práv, ktoré jedine a výlučne mohla a môže vykonávať národná knižnica, ich presunutie do Univerzitnej knižnice, to bol politický akt. Rozumné argumenty zaznievali aj z úst vtedajšieho pána ministra Hudeca. O tom som už hovoril. Čiže, žiaľ, musím riešiť niečo, čo malo politické pozadie nie dnes, ale vtedy.

  A všetci renomovaní odborníci, to prechádzam teraz na poznámky k vystúpeniu pána poslanca Bindera, všetci odborníci uznávaní v tejto oblasti sa k tomu vyjadrili. Hovorí o tom Celoslovenský kongres knihovníkov a odborníkov, ktorí sa veľmi zrozumiteľne vyjadrili, ako aj širšia odborná verejnosť. Rád by som poznal mená, ale, prosím, odborníkov, ktorí majú iný názor. Máte pravdu, že nie všetok majetok Matice slovenskej je majetkom štátu. Kvalifikovaný odhad hovorí o tom, že Matica slovenská má asi 8 až 10 % majetku v Národnej knižnici a v Pamätníku národnej kultúry, 90 % je majetkom štátu v správe Matice slovenskej.

  A keď hovoríte, a to už nazývam slovníkom 19. storočia, kradnúť slovenskému národu - o čom to, prosím pekne, hovoríte? Kto ukradol slovenskému národu jeho Národnú knižnicu? Národná knižnica patrí totiž, aby sme si to vyjasnili, celému národu, všetkým obyvateľom tejto krajiny, nielen niekoľkým tisícom matičiarov, s tým iste budete súhlasiť. Veľké duše Matice slovenskej, áno, v minulosti ich bolo veľmi veľa, hlboko sa pred nimi skláňam. Sám pre seba si skúste menovať z tých súčasných veľkých duší aspoň päť. Nemusíte ich vysloviť nahlas. Vymenujte si ich sám. O čom hovoríte, že chýba slovenský duch? Chcete povedať, zamyslite sa nad tým, že Matica má slovenský duch a Slovenská republika ako štát duch slovenský nemá? V týchto úvahách nemienim ďalej pokračovať, je to, samozrejme, absurdné.

  Pán poslanec Šepták, hovoríte, že účelovo rozdeľujem peniaze, aby som si niekoho naklonil. Prosím, doložte to, považujem to za obyčajné, nezáväzné, nezodpovedné táraniny.

  Neviem, či má, nemá význam reagovať na pána poslanca Cupera. Hádam by som sa ho len opýtal, kde ste boli, pán poslanec, vtedy, keď boli odobraté už spomínané práva Národnej knižnici práve Maticou slovenskou a posielané alebo odovzdané do Univerzitnej knižnice.

 • Hlasy zo sály.

 • No tak opäť, hovoril som čosi o hlbokej neznalosti. Predovšetkým si nemôžeme vymyslieť Národnú knižnicu. Národná knižnica je, alebo nie je z hľadiska svojho historického vývoja, svojho zázemia, svojich akvizícií, zbierok atď. Univerzitná knižnica, prosím, to si zapamätajte, je vedecká knižnica, je ústredná vedecká knižnica. Národná knižnica je iba jedna, a tá je v Martine a už žiadna iná Národná knižnica nikdy na Slovensku nebude, vážení.

  A po ďalšie, keď už hovoríme o istej osvete, ktorú v tomto odbore nepochybne potrebujete, tak áno, najmodernejšou knižnicou nie je knižnica kdesi v Bavorsku, ale Bibliotheque Nationale Paris, áno, národná knižnica v Paríži aj so svojím elektronickým a digitálnym systémom, ale národná nie je v rukách žiadneho spolku, je priamo riadená ministerstvom kultúry.

  Čiže toto by sme mali za sebou. Škoda, že tu nie je pán poslanec Húska, pretože ťažko pokračovať v úvahách nad vetami o mutáciách, o substituovaní ochabnutých národných síl Maticou slovenskou a podobne. Na to sa ťažko reaguje, ale predsa len by som ho rád upozornil na to, že keď už spomína či už časy federácie, a to aj pani poslankyňa Tóthová, alebo Kolomana Tisza alebo Novotného, keď Maticu slovenskú chceli zobrať slovenskému národu, tu je len taký drobný rozdiel. Vtedy neexistoval slovenský štát, Slovenská republika ako samostatný suverénny štát, čiže tu nejde o ukradnutie Matice slovenskej slovenskému národu, ide o vrátenie Národnej knižnice slovenskému národu z rúk tých politizujúcich funkcionárov, ako pán Cuper vďaka svojmu lineárnemu mysleniu veľmi zrozumiteľne povedal, že vo voľbách Matica slovenská niekoho podporovala. No to zostane zaznamenané a myslím si, že je to naozaj dehonestácia pamiatky tejto kultúrnej inštitúcie, čoho sa tí funkcionári dopustili a čo ste dnes vo svojej prostorekosti o nich prezradili.

  No výkriky, pani poslankyňa Tóthová, že nie som minister slovenského národa, u vás by som predpokladal nejaké racionálne zoskupenie slov. Som minister vlády Slovenskej republiky v Slovenskej republike. Áno? Je to, myslím si, jasné a zrozumiteľné a vy nemáte žiadne kritériá ani žiadne kompetencie, chvalabohu, hodnotiť, čo je slovenské, čo je viac slovenské, menej slovenské. Viete, to robili režimy, ktoré už, dúfam, máme za sebou.

 • Hlasy zo sály.

 • To už som hovoril, reagujete, pán poslanec, svojím spôsobom na základe svojej civilizačnej úrovne, ale na tejto úrovni s vami nebudem komunikovať.

  Ďakujem vám všetkým za pozornosť a prosím vás o podporu tohto zákona do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či si žiada vyjadriť sa k rozprave. Nie.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prerušujem rokovanie 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme pokračovať v utorok o 14.00 hodine hlasovaním o prerokovaných bodoch programu, a potom prerokúvaním ďalších bodov, tak ako sú uvedené v programe 28. schôdze, v utorok o 14.00 hodine.

  Dovidenia, prajem vám príjemný víkend, politickému hnutiu HZDS úspešné rokovanie snemu. Dovidenia a všetko dobré.